HENSTILLING om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Thomas Ulmer

Procedure : 2010/0186(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0344/2011
Indgivne tekster :
A7-0344/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09185/2011),

–   der henviser til udkast til aftale om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien (14370/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, artikel 218, stk. 8, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0124/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0344/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Georgiens regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Nærværende aftale er en international aftale om regulering af luftfartforbindelserne mellem EU, dets 27 medlemsstater og Georgien.

Målet med aftalen er at skabe et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien. De hidtidige bilaterale aftaler, som regulerer luftfarttjenester mellem disse to parter, skal afløses af den nye aftale. Dette skridt tages i lyset af EU’s naboskabspolitik, der også har til formål, at der etableres et fælles luftfartsområde mellem EU og dets nabolande.

Rådet undertegnede aftalen den 2. december 2010. Aftalen finder midlertidig anvendelse, indtil den træder endeligt i kraft.

Især skal nævnes følgende:

Med aftalen vil reglerne og bestemmelserne for EU’s indre marked for luftfart også gælde for Georgien, og der skabes ensartede vilkår for alle luftfartsselskaber i EU og Georgien. Ved at anvende de gældende regler for flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten og lufttrafikstyring på Georgien opnås en gensidig åbning af markederne og mulighed for, at alle aktører deltager på lige fod i det fælles luftfartsområde. Dermed kan alle luftfartsselskaber i EU og i Georgien fremover tilbyde deres tjenester fra et hvilket som helst sted i EU og på et hvilket som helst sted i Georgien.

Man går ud fra, at denne gensidige åbning af markedet medfører, at nye aktører deltager i markedet, at lufthavne med hidtil utilstrækkeligt udnyttet kapacitet benyttes, og at der sker en konsolidering blandt EU-luftfartsselskaberne. Ifølge Kommissionen vil den gradvise oprettelse af det fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien allerede i det første år antageligt resultere i en vækst på 25 000 flypassagerer og forbrugerfordele på ca. 17 mio. EUR i alt.

Med den foreliggende afgørelse har Rådet godkendt aftalen (artikel 1). Desuden vedtager Rådet bestemmelser om proceduren i tilfælde af, at aftalen bringes til ophør (artikel 2), EU’s og medlemsstaternes deltagelse i Det Fælles Udvalg, der nedsættes med henblik på aftalens gennemførelse (artikel 3), bilæggelse af tvister (artikel 4) og om medlemsstaternes pligt til at underrette Kommissionen, bl.a. i anliggender vedrørende flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten (artikel 5).

Man er af den opfattelse, at reguleringssamarbejdet mellem EU og Georgien, der er af central betydning for en sikker og effektiv drift af flytrafikken, kun kan sikres på EU-niveau, og at det derfor er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, at aftalen indgås af EU.

Indgåelsen af denne internationale aftale skal ifølge artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde godkendes af Europa-Parlamentet. Ifølge artikel 81 i Europa-Parlamentets forretningsorden godkender Parlamentet internationale aftaler ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen.

På baggrund af ovenstående anbefaler ordføreren Transport- og Turismeudvalget at godkende indgåelsen af denne aftale.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Margrete Auken