ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Thomas Ulmer

Διαδικασία : 2010/0186(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0344/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0344/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09185/2011),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης σχετικά με τον κοινό αεροπορικό χώρο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου (14370/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 100, παράγραφος 2, 218 παράγραφος 8 εδάφιο 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0124/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0344/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γεωργίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί διεθνή συμφωνία με σκοπό τη ρύθμιση των αεροπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27 κρατών μελών της και της Γεωργίας.

Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός αεροπορικός χώρος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Οι μέχρι σήμερα διμερείς συμφωνίες που ρύθμιζαν τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ των δύο μερών, θα αντικατασταθούν από αυτήν την νέα συμφωνία. Αυτό το βήμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της.

Το Συμβούλιο υπέγραψε την εν λόγω συμφωνία στις 2 Δεκεμβρίου 2010. Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά μέχρι να τεθεί επίσημα σε ισχύ.

Λεπτομέρειες της συμφωνίας:

Η συμφωνία θα επιτρέψει να επεκταθούν στη Γεωργία οι ρυθμίσεις και η νομοθεσία της ενιαίας αγοράς του τομέα των αεροπορικών μεταφορών που ισχύουν στην ΕΕ και να δημιουργηθούν ενιαίες συνθήκες πλαίσιο για όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ και της Γεωργίας. Η εφαρμογή στη Γεωργία των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων και την αεροπορική ασφάλεια καθώς και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, θα καταστήσει δυνατό το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών και τη χωρίς διακρίσεις συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων στον κοινό αεροπορικό χώρο. Μελλοντικά, όλοι οι αερομεταφορείς της Ένωσης και της Γεωργίας θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ και της Γεωργίας.

Θεωρείται ότι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών θα επιτρέψει τη συμμετοχή νέων φορέων και χρηστών στην αγορά, τη χρήση αεροδρομίων που μέχρι σήμερα εξυπηρετούντο ανεπαρκώς καθώς και την παγίωση των αερομεταφορέων της Ένωσης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, η βαθμιαία δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας θα είχε ως αποτέλεσμα, ήδη από το πρώτο έτος, την αύξηση κατά 25.000 του αριθμού των επιβατών και θα δημιουργούσε έως και 17 εκατ.. ευρώ κέρδη για τους καταναλωτές.

Η απόφαση του Συμβουλίου εγκρίνει τη συμφωνία (άρθρο 1). Εξάλλου το Συμβούλιο θεσπίζει τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται σεβαστές σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας (άρθρο 2), για τη συμμετοχή της Ένωσης και των κρατών μελών της στην κοινή επιτροπή που συστήνεται για να θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία (άρθρο 3), για την επίλυση διαφορών (άρθρο 4) καθώς και σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για θέματα που άπτονται της ασφάλειας πτήσεων και της αεροπορικής ασφάλειας (άρθρο 5).

Γενικότερα, επικροτείται η άποψη ότι η συνεργασία στο ρυθμιστικό τομέα, μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, που έχει κεντρική σημασία για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών, μπορεί να υλοποιηθεί ορθά μόνο σε επίπεδο ΕΕ και ότι, για το λόγο αυτό, η σύναψη της συμφωνίας από την ΕΕ σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 εδάφιο 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύναψη της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο μιας μόνο ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται να κατατεθεί καμία τροπολογία.

Βάσει των προαναφερθέντων, ο εισηγητής συνιστά την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να εγκρίνει τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken