SUOSITUS esityksestä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Thomas Ulmer

Menettely : 2010/0186(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0344/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0344/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09185/2011),

–   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevaksi sopimukseksi (14370/2010),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan, 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑124/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A7‑0344/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Georgian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Kyse on kansainvälisestä sopimuksesta lentoliikenteen sääntelemiseksi EU:n, sen 27 jäsenvaltion ja Georgian välillä.

Sopimuksen tarkoituksena on EU:n ja Georgian yhteisen ilmailualueen luominen. Uudella sopimuksella kumotaan tähänastiset kahdenväliset sopimukset, joilla näiden osapuolten välisiä lentoliikennepalveluja on säännelty. Sopimuksen tekeminen on osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on myös EU:n ja sen naapurimaiden välisen yhteisen ilmailualueen luominen.

Neuvosto allekirjoitti sopimuksen 2. joulukuuta 2010. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon asti.

Yksityiskohdat:

Sopimuksella ulotetaan EU:ssa voimassa olevat lentoliikenteen sisämarkkinoita koskevat määräykset ja säännöt koskemaan myös Georgiaa. Lisäksi sopimuksella luodaan yhtenäiset kilpailuedellytykset kaikille lentoliikenteen harjoittajille EU:ssa ja Georgiassa. Voimassa olevien määräysten soveltaminen ilmailu- ja lentoturvallisuuteen sekä lentoliikenteen hallintaan Georgiassa mahdollistaa keskinäinen markkinoiden avaamisen ja kaikkien toimijoiden syrjimättömän osallistumisen yhteiseen ilmailualueeseen. Kaikki EU:ssa ja Georgiassa toimivat lentoliikenteen harjoittajat voivat näin ollen tulevaisuudessa tarjota palvelujaan koko EU:n ja koko Georgian alueella.

Keskinäisen markkinoiden avaamisen odotetaan mahdollistavan uusien toimijoiden tulon markkinoille, tähän asti vajaakäytössä olleiden lentoasemien käytön sekä EU:n lentoliikenteen harjoittajien välisten suhteiden vahvistamisen. EU:n ja Georgian välisen yhteisen ilmailualueen vaiheittainen luominen lisää komission arvioiden mukaan lentomatkustajien määrää kahdellakymmenelläviidellä tuhannella jo ensimmäisen vuoden aikana ja tuottaa kuluttajille noin 17 miljoonan euron hyödyt.

Kyseisellä neuvoston päätöksellä sopimus hyväksytään (1 artikla). Lisäksi neuvosto säätää menettelyistä sopimuksen irtisanomiseksi (2 artikla), unionin ja jäsenvaltioiden edustuksesta sopimuksen täytäntöönpanoa varten perustetussa sekakomiteassa (3 artikla), riitojen ratkaisemisesta (4 artikla) sekä jäsenvaltioiden velvollisuudesta ilmoittaa komissiolle muun muassa lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevista asioista.

Valiokunta on yhtä mieltä siitä, että EU:n ja Georgian välistä sääntely-yhteistyötä, joka on ratkaisevan tärkeää lentoliikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi, voidaan tehdä vain EU:n tasolla ja että siksi on toissijaisuusperiaatteen mukaista, että sopimuksen tekee EU.

Kyseisen kansainvälisen sopimuksen tekeminen edellyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan parlamentin hyväksyntää. Parlamentti antaa työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti hyväksyntänsä kansainvälisille sopimuksille yhdessä äänestyksessä, eikä sopimukseen voida tehdä tarkistuksia.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että liikenne- ja matkailuvaliokunta antaa hyväksyntänsä tämän sopimuksen tekemiselle.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.10.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Margrete Auken