Ziņojums - A7-0344/2011Ziņojums
A7-0344/2011

IETEIKUMS par projektu Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumam par to, lai noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Thomas Ulmer

Procedūra : 2010/0186(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0344/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0344/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumam par to, lai noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (09185/2011),

–   ņemot vērā projektu nolīgumam par kopējo aviācijas telpu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (14370/2010),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 8. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C7–0124/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7‑0010/2010),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Gruzijas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Iesniegtais nolīgums ir starptautiska vienošanās par gaisa satiksmes regulēšanu starp ES, tās 27 dalībvalstīm un Gruziju.

Nolīguma mērķis ir izveidot ES un Gruzijas kopējo aviācijas telpu. Spēkā esošie divpusējie nolīgumi, kuri regulē gaisa satiksmes pakalpojumus starp abām pusēm, būtu jāaizstāj ar jaunu nolīgumu. Šāda rīcība izriet no ES kaimiņattiecību politikas, kuras mērķis ir arī izveidot kopējo aviācijas telpu starp ES un tās kaimiņvalstīm.

Nolīgums Padomē parakstīts 2010. gada 2. decembrī. Līdz spēkā stāšanās brīdim nolīgumu piemēro provizoriski.

Sīkāka informācija par nolīgumu

Ar šo nolīgumu uz Gruziju attiecina ES iekšējā gaisa satiksmes tirgus noteikumus un normas un izveido vienotu sistēmu visu ES un Gruzijas gaisa satiksmes uzņēmumu darbībai. Piemērojot Gruzijai spēkā esošos noteikumus par aviācijas un lidojumu drošību un gaisa satiksmes vadību tiek nodrošināta savstarpēja tirgus atvēršana un visu tirgus dalībnieku nediskriminējoša piedalīšanās kopējā aviācijas telpā. Tādējādi nākotnē visi Gruzijas un ES gaisa satiksmes uzņēmumi varēs piedāvāt savus pakalpojumus no jebkuras vietas ES un Gruzijā.

Tiek pieņemts, ka savstarpēja tirgu atvēršana sekmēs jaunu tirgus dalībnieku iesaistīšanos, nepietiekami apkalpotu lidostu aktīvāku izmantošanu un ES gaisa satiksmes uzņēmumu konsolidāciju. Komisija uzskata, ka, pakāpeniski ieviešot ES un Gruzijas kopējo aviācijas telpu, jau pirmajā gadā pasažieru skaits palielināsies par aptuveni 25 tūkstošiem un kopējais ieguvums patērētājiem būs aptuveni EUR 17 miljoni.

Ar iesniegto Padomes lēmumu nolīgums tiek apstiprināts (1. pants). Turklāt Padome paredz noteikumus attiecībā uz nolīguma darbības izbeigšanu (2. pants), Eiropas Savienības un dalībvalstu pārstāvniecību nolīguma īstenošanai izveidotajā Apvienotajā komitejā (3. pants), strīdu izšķiršanu (4. pants) un dalībvalstu pienākumu informēt Komisiju, tostarp par aviācijas drošības un aviācijas drošuma jautājumiem (5. pants).

Var piekrist, ka tikai ES līmenī var panākt sadarbību regulējuma jomā starp ES un Gruziju, kam ir ļoti svarīga nozīme, lai izveidotu drošu un efektīvu gaisa satiksmi, un tādējādi nolīguma noslēgšana ES vārdā atbilst subsidiaritātes principam.

Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktam minētā starptautiskā nolīguma noslēgšanai ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 81. pantu Parlaments piekrīt starptautiskiem nolīgumiem ar vienu balsojumu un nekādus nolīguma grozījumus iesniegt nevar.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Transporta un tūrisma komitejai piekrist nolīguma noslēgšanai.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.10.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken