ZALECENIE dotyczący projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Gruzją

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Thomas Ulmer
PR_NLE-AP_art90

Procedura : 2010/0186(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0344/2011
Teksty złożone :
A7-0344/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Gruzją

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (09185/2011),

–   uwzględniając projekt umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Gruzją z drugiej strony (14370/2010),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody złożony przez Radę na podstawie art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 8 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0124/2011),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0344/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Gruzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa umowa jest międzynarodowym porozumieniem regulującym stosunki w dziedzinie lotnictwa między UE i jej 27 państwami członkowskimi a Gruzją.

Umowa ma na celu stworzenie wspólnego obszaru lotniczego pomiędzy UE i Gruzją. Nowa umowa ma zastąpić dotychczasowe proozumienia dwustronne regulujące ruch lotniczy między stronami. Umowę zawiera się w ramach polityki sąsiedztwa UE, której celem jest również stworzenie wspólnego obszaru lotniczego pomiędzy UE i jej sąsiadami.

Rada podpisała umowę w dniu 2 grudnia 2010 r. Do czasu wejścia w życie umowa ma charakter przejściowy.

Szczegóły

Umowa zobowiązuje Gruzję do przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących wewnętrznego rynku lotniczego UE i określa jednolite warunki ramowe dla wszystkich przewoźników lotniczych w UE i Gruzji. Stosowanie w odniesieniu do Gruzji obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania ruchem lotniczym prowadzi do wzajemnego otwarcia rynku i umożliwia wszystkim podmiotom gospodarczym korzystanie ze wspólnego obszaru lotniczego na równych zasadach. Dzięki umowie w przyszłości wszyscy przewoźnicy lotniczy z UE i Gruzji będą mogli oferować swoje usługi z każdego miejsca w UE i na terenie całej Gruzji.

Oczekuje się, że wzajemne otwarcie rynku spowoduje wejście na rynek nowych podmiotów, wykorzystanie portów lotniczych, które dotychczas były nie w pełni obsługiwane, oraz konsolidację przewoźników lotniczych z UE. Według szacunków Komisji stopniowe tworzenie wspólnego obszaru lotniczego między UE a Gruzją spowoduje już w pierwszym roku wzrost liczby pasażerów o 25 000 oraz przyniesie konsumentom korzyści o wartości do 17 mln EUR.

Przedmiotowa decyzja Rady oznacza zatwierdzenie umowy (art. 1). Poza tym Rada określa przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy (art. 2), udziału Unii i państw członkowskich we Wspólnym Komitecie, ustanowionym w celu wdrożenia umowy (art. 3), rozstrzygania sporów (art. 4) oraz obowiązku informowania Komisji przez państwa członkowskie m.in. o kwestiach związanych z ochroną i bezpieczeństwem lotnictwa (art. 5).

Uznaje się, że współpracę między UE a Gruzją w zakresie regulacji, która ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania ruchu lotniczego, można zagwarantować jedynie na szczeblu Wspólnoty, dlatego zawarcie umowy przez UE następuje z poszanowaniem zasady pomocniczości.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawarcie przedmiotowej umowy międzynarodowej wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. Parlament na mocy art. 81 Regulaminu udziela zgody na zawarcie umowy międzynarodowej w drodze jednego głosowania bez możliwości wnoszenia poprawek do tekstu umowy.

W oparciu o powyższe uwagi sprawozdawca zaleca Komisji Transportu i Turystyki udzielenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.10.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margrete Auken