Procedură : 2010/0186(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0344/2011

Texte depuse :

A7-0344/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2011 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0481

RECOMANDARE     ***
PDF 153kWORD 69k
13.10.2011
PE 467.158v02-00 A7-0344/2011

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Thomas Ulmer

PR_NLE-AP_art90

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09185/2011),

–   având în vedere proiectul de Acord privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (14370/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0124/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0010/2010),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și Parlamentului Republicii Georgia.


EXPUNERE DE MOTIVE

În cazul acordului susmenționat este vorba de un acord internațional de reglementare a relațiilor în domeniul aeronautic între UE, cele 27 state membre ale acesteia și Georgia.

Obiectivul acordului este instituirea unui spațiu aerian comun între UE și Georgia. Acordurile bilaterale de până acum care reglementau serviciile de transport aerian între cele două părți, sunt abrogate o dată cu noul acord. Acest demers are loc pe fondul politicii de vecinătate a UE care își propune, printre altele, instituirea unui spațiu aerian comun între UE și vecinii săi.

Consiliul a semnat acordul la 2 decembrie 2010. Acordul se aplică cu titlu provizoriu până la intrarea sa în vigoare.

În special:

Prin acest acord dispozițiile și reglementările vizând piața internă a transportului aerian în UE se extind asupra Georgiei și se creează condiții-cadru uniforme pentru toate societățile de transport aerian din UE și Georgia. Aplicarea de către Georgia a dispozițiilor în vigoare în UE privind siguranța, securitatea și managementul transportului aerian are ca rezultat o deschidere reciprocă a pieței și o participare fără discriminare a tuturor agenților economici la spațiul aerian comun. În viitor toate societățile de transport aerian din UE și Georgia vor putea să își ofere serviciile de la oricare și către oricare destinație din UE și Georgia.

Printre consecințele deschiderii reciproce a pieței se numără intrarea pe piață a unor noi actori, utilizarea unor aeroporturi insuficient exploatate până în prezent și consolidarea societăților de transport aerian din UE. Conform Comisiei, edificarea progresivă a unui spațiu aerian comun între UE și Georgia va aduce cu sine încă din primul an o creștere estimată de 25 000 de pasageri aerieni și beneficii pentru consumatori de circa 17 milioane de euro.

Acordul este aprobat prin decizia Consiliului (articolul 1). În plus, Consiliul adoptă norme de procedură privind rezilierea acordului (articolul 2), participarea Uniunii și a statelor membre la Comisia comună instituită în vederea implementării acordului (articolul 3), reglementarea litigiilor (articolul 4), precum și obligația statelor membre de a informa Comisia, printre altele în chestiuni vizând siguranța și securitatea aeriană (articolul 5).

Se acceptă ideea că colaborarea în materie de reglementare între UE și Georgia, de o importanță centrală pentru o gestionare mai sigură și mai eficientă a transportului aerian, nu poate fi asigurată decât la nivelul UE și, prin urmare, acordul este încheiat de către UE, cu respectarea principiului subsidiarității.

În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, încheierea prezentului acord internațional este supusă aprobării Parlamentului European. În conformitate cu articolul 81 din Regulamentul său de procedură, Parlamentul poate aproba un acord internațional printr-o singură procedură de votare, neavând dreptul de a depune amendamente la acord.

Pe baza celor de mai sus, raportorul recomandă Comisiei pentru transport și turism să dea un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Margrete Auken

Aviz juridic - Politica de confidențialitate