Postopek : 2010/0186(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0344/2011

Predložena besedila :

A7-0344/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2011 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0481

PRIPOROČILO     ***
PDF 147kWORD 74k
13.10.2011
PE 467.158v02-00 A7-0344/2011

o predlogu sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Thomas Ulmer

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09185/2011),

–   ob upoštevanju osnutka Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi (14370/2010),

–   ob upoštevanju zahteve Sveta za odobritev v skladu s členom 100(2), prvim pododstavkom člena 218(8) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0124/2011),

–   ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A7–0344/2011),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Gruzije.


OBRAZLOŽITEV

Predlagani sporazum je mednarodni sporazum, ki ureja odnose v zračnem prometu med EU, njenimi državami članicami in Gruzijo.

Cilj sporazuma je vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in Gruzijo. Nadomestil naj bi sedanji dvostranski sporazum, ki ureja letalske prevoze med obema stranema. To poteka v okviru sosedske politike EU, katere cilj je prav tako vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in njenimi sosedami.

Svet je sporazum podpisal 2. decembra 2010. Sporazum se začasno uporablja do začetka njegove veljavnosti.

In sicer:

S sporazumom se predpisi in ureditve notranjega letalskega trga EU razširijo na Gruzijo, za vse evropske in gruzijske letalske prevoznike pa se vzpostavi skupni okvir. Uporaba veljavnih predpisov za varovanje, varnost in upravljanje zračnega prometa v Gruziji bo omogočila vzajemno odprtje trga in nediskriminatorno udeležbo vseh gospodarskih subjektov v skupnem zračnem prostoru. Tako bodo lahko v prihodnje vsi evropski in gruzijski letalski prevozniki opravljali svoje storitve povsod v EU in Gruziji.

Vzajemno odprtje trga bo verjetno privabilo nove udeležencev na trg, spodbudilo uporabo doslej manj prometnih letališč in prispevalo k usklajevanju med letalskimi prevozniki EU. Po oceni Komisije bi postopna vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in Gruzijo že v prvem letu prinesla 25.000 dodatnih letalskih potnikov in koristi za potrošnike v višini približno 17 milijonov EUR.

S tem sklepom Sveta se sporazum odobri (člen 1). Poleg tega Svet sprejeme določbe za postopke v primeru prenehanja veljavnosti sporazuma (člen 2), za sodelovanje Unije in držav članic v Skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s tem sporazumom (člen 3), za reševanje sporov (člen 4) in v zvezi z obveznostjo držav članic za obveščanje Komisije med drugim o varovanju in varnosti v letalstvu (člen 5).

Glede na splošno mnenje, da je samo na ravni EU mogoče zagotoviti regulativno sodelovanje med EU in Gruzijo, ki je bistveno za varno, zaščiteno in učinkovito opravljanje zračnega prometa, je sklenitev tega sporazuma na ravni EU v skladu z načelom subsidiarnosti.

Za sklenitev tega mednarodnega sporazuma je v skladu s členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije potrebna odobritev Evropskega parlamenta. Parlament v skladu s členom 81 svojega poslovnika da odobritev za mednarodni sporazumu na podlagi enega samega glasovanja, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb.

Glede na to poročevalec Odboru za promet in turizem predlaga, da odobri sklenitev tega sporazuma.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.10.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Tusas (Georgios Toussas), Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov