Betänkande - A7-0344/2011Betänkande
A7-0344/2011

REKOMMENDATION om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Thomas Ulmer

Förfarande : 2010/0186(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0344/2011
Ingivna texter :
A7-0344/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (09185/2011),

–   med beaktande av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien (14370/2010),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.8 första stycket och 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0124/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0344/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

MOTIVERING

Detta avtal rör en internationell överenskommelse om reglering av luftfarten mellan EU, dess 27 medlemsstater och Georgien.

Målet med avtalet är att skapa ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien. De bilaterala avtal som hittills har reglerat flygförbindelserna mellan de båda områdena ersätts av det nya avtalet. Detta steg är en del i EU:s grannskapspolitik, som syftar till att skapa ett gemensamt luftrum mellan EU och dess grannländer.

Rådet undertecknade avtalet den 2 december 2010. Avtalet tillämpas provisoriskt tills det träder i kraft.

Detaljinformation:

Genom avtalet gäller EU:s bestämmelser och regler för den inre lufttrafikmarknaden även för Georgien och man skapar enhetliga ramvillkor för alla lufttrafikföretag i både EU och Georgien. Genom att gällande bestämmelser för flygsäkerhet, luftfartsskydd och flygledning överförs på Georgien skapas en ömsesidig öppning av marknaden som gör det möjligt för alla ekonomiska aktörer att utan diskriminering verka i det gemensamma luftrummet. Därmed kan i framtiden alla lufttrafikföretag i EU och i Georgien erbjuda sina tjänster från valfri ort i EU till valfri ort i Georgien.

Man kan förutsätta att det ömsesidiga marknadsöppnandet möjliggör deltagande för nya marknadsaktörer, ökad användning av hittills underutnyttjade flygplatser och konsolidering mellan EU:s lufttrafikföretag. Enligt kommissionen kommer det gradvisa införandet av ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien redan under det första året att medföra 25 000 nya flygpassagerare och totala konsumentfördelar på cirka 17 miljoner euro.

I föreliggande rådsbeslut godkänns avtalet (artikel 1). Därutöver innehåller rådets beslut regler om uppsägning av avtalet (artikel 2), om unionens och medlemsstaternas deltagande i den gemensamma kommitté som skapas för att införa avtalet (artikel 3), om tvistelösning (artikel 4) samt om medlemsstaternas informationsplikt gentemot kommissionen i bland annat frågor som rör flygsäkerhet och luftfartsskydd (artikel 5).

Föredraganden håller med om att regleringssamarbetet mellan EU och Georgien, vilket är centralt för att skapa en säker och effektiv luftfart, endast kan säkerställas på EU nivå. Därmed är det förenligt med subsidiaritetsprincipen att EU ingår detta avtal.

Ingåendet av föreliggande avtal måste enligt artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt godkännas av Europaparlamentet. Enligt artikel 81 i arbetsordningen godkänner parlamentet internationella avtal genom en enda omröstning utan att några ändringsförslag får läggas fram.

Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta avtal.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.10.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Margrete Auken