JELENTÉS a rugalmassági eszköznek az EU 2020 stratégia és az európai szomszédságpolitika érdekében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

14.10.2011 - (COM(2011)0373 – C7‑0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Reimer Böge


Eljárás : 2011/2126(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0353/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0353/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a rugalmassági eszköznek az EU 2020 stratégia és az európai szomszédságpolitika érdekében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2011)0373 – C7‑0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2011. április 20-án bemutatott költségvetési tervezetére (COM(2011)0300),

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 27. pontjára,

–   tekintettel a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezettel kapcsolatos, 2011. október 26-án elfogadott álláspontjára[2],

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0353/2011),

A. mivel a többéves pénzügyi keret felső határértékei – különösen az 1a. alfejezet és a 4. fejezet tekintetében – nem teszik lehetővé uniós prioritások finanszírozását a meglévő eszközök és politikák veszélyeztetése nélkül,

B.  mivel a Bizottság a rugalmassági eszköz igénybevételére tett javaslatot az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz 4. fejezeten belüli 153 343 576 euró összegű megerősítésének ellensúlyozására,

1.  megállapítja, hogy az 1a. alfejezet és a 4. fejezet felső határértékei korlátozott számú költségvetési jogcím kötelezettségvállalásainak mérsékelt megerősítése és számos egyéb költségvetési sor csökkentése ellenére sem teszik lehetővé a Parlament és a Tanács által kiválasztott prioritások megfelelő finanszírozását;

2.  ezért egyetért a rugalmassági eszköz összesen 239,42 millió euró összegű igénybevételével az EU 2020 stratégia 1a. alfejezet és a szomszédságpolitika 4. fejezet keretében történő finanszírozása érdekében;

3.  megismétli, hogy a rugalmassági eszköznek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek egyre rugalmasabbnak kell lennie;

4.   jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.   utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000. (A7-0353/2011 sz. jelentés – az októberi második plenáris ülésen kerül szavazásra)

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

dátum

a rugalmassági eszköz igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen a megállapodás 27. pontjának ötödik bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel a költségvetési hatóság két ága – miután megvizsgálta az előirányzatok 1a. alfejezeten és 4. fejezeten belüli újbóli átcsoportosításának összes lehetőségét – megállapodott arról, hogy a rugalmassági eszköz igénybevételével és egyben az 1a. alfejezet és a 4. fejezet felső korlátját meghaladóan az alábbiaknak megfelelően kiegészíti a 2011. évi költségvetésben előirányzott finanszírozást:

 30,75 millió EUR az EU 2020 stratégiára az 1a. alfejezeten belül;

 208,67 euró az európai szomszédságpolitikára a 4. fejezeten belül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a rugalmassági eszköz igénybevételre kerül 30,75 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához az 1a. alfejezetben, valamint 208,67 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat biztosításához a 4. fejezetben.

Ezt az összeget az alábbiak finanszírozásának kiegészítésére kell felhasználni:

 30,75 millió EUR az EU 2020 stratégiára az 1a. alfejezeten belül;

 208,67 euró az európai szomszédságpolitikára a 4. fejezeten belül.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt:

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

  • [1]               HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

INDOKOLÁS

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] lehetővé teszi a rugalmassági eszköz igénybevételét olyan egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozására, amelyeket a többéves pénzügyi keret egy vagy több fejezetéhez rendelt felső korlátokon belül nem lehetne finanszírozni.

A 2012-es költségvetés esetében az 1a. alfejezet és a 4. fejezet felső korlátját meghaladó többletkiadásra van szükség, és a Bizottság a rugalmassági eszköz intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételét javasolta.

Az igénybe veendő összegek az alábbiak:

 30,75 millió EUR az EU 2020 stratégiára az 1a. alfejezeten belül;

 208,67 euró az európai szomszédságpolitikára a 4. fejezeten belül.

Felhívjuk a költségvetési hatóság két ágának figyelmét arra, hogy a határozatot legkésőbb a 2012. évi költségvetés közzétételével egy időben közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

  • [1]               HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Roberto Gualtieri, Peter Jahr, María Muñiz De Urquiza, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein