Pranešimas - A7-0353/2011Pranešimas
A7-0353/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ ir Europos kaimynystės politikos priemonę pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą

17.10.2011 - (COM(2011) 0373 – C7‑0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Reimer Böge


Procedūra : 2011/2126(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0353/2011
Pateikti tekstai :
A7-0353/2011
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ ir Europos kaimynystės politikos priemonę pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą

(COM(2011) 0373 – C7‑0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų biudžeto projektą (COM(2011) 0300), kurį Komisija pateikė 2011 m. balandžio 20 d.,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0373 - C7-0164/2011),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 27 punktą,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 26 d. priimtą poziciją dėl 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto[2],

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0353/2011),

A. kadangi dėl daugiametėje finansinėje programoje nustatytų viršutinių ribų, ypač 1a išlaidų pakategorei ir 4 išlaidų kategorijai, negalima finansuoti ES prioritetų nepakenkiant esamoms priemonėms ir politikos kryptims,

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti 153 343 576 EUR lankstumo priemonės lėšų siekiant kompensuoti papildomus asignavimus Europos kaimynystės politikos priemonei pagal 4 išlaidų kategoriją,

1.  pažymi, kad, nepaisant riboto įsipareigojimų asignavimų didinimo keletui biudžeto eilučių ir daugelio sumažinimų kitoms biudžeto eilutėms, 1a išlaidų pakategorės ir 4 išlaidų kategorijos viršutinės ribos neleidžia deramai finansuoti keleto Parlamento ir Tarybos patvirtintų prioritetinių sričių;

2.  todėl sutinka mobilizuoti bendrą 239,42 mln. EUR sumą iš lankstumo priemonės lėšų strategijai „Europa 2020“ finansuoti pagal 1a išlaidų pakategorę ir Europos kaimynystės politikos priemonei finansuoti pagal 4 išlaidų kategoriją;

3.  pakartoja, kad lankstumo priemonės mobilizavimas, numatytas 2006 m. gegužės 17 d. TIS 27 punkte, dar kartą parodo esminį poreikį didinti ES biudžeto lankstumą;

4.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0000 (Ataskaita A7-0353/2011, dėl kurios bus balsuojama spalio mėn. II plenarinėje sesijoje)

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxxx

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 27 punkto penktą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi išnagrinėjusios visas galimybes perskirstyti 1a ir 4 išlaidų kategorijų asignavimus abi biudžeto valdymo institucijos susitarė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos papildyti finansavimą pagal 2012 m. biudžetą viršijant 1a ir 4 išlaidų kategorijose numatytas viršutines ribas:

 30,75 mln. EUR – strategijai „Europa 2020“ pagal 1a išlaidų kategoriją;

 208,67 mln. EUR Europos kaimynystės politikos priemonei pagal 4 išlaidų kategoriją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2012-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete lankstumo priemonė mobilizuojama siekiant skirti 30,75 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų pagal 1a išlaidų kategoriją ir 208,67 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją.

Ši suma naudojama šių sričių finansavimui papildyti:

 30,75 mln. EUR – strategijai „Europa 2020“ pagal 1a išlaidų kategoriją;

 208,67 mln. EUR Europos kaimynystės politikos priemonei pagal 4 išlaidų kategoriją.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime[1] numatyta galimybė mobilizuoti lankstumo priemonę, kad būtų galima padengti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių negalima padengti neviršijant daugiametės finansinės programos vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų.

Pagal 2012 m. biudžetą numatytos papildomos išlaidos viršijant 1a ir 4 išlaidų kategorijose nustatytas viršutines ribas. Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę pagal Tarpinstitucinio susitarimo 27 punktą.

Mobilizuotinos šios sumos:

 30,75 mln. EUR – strategijai „Europa 2020“ pagal 1a išlaidų kategoriją;

 208,67 mln. EUR Europos kaimynystės politikos priemonei pagal 4 išlaidų kategoriją.

Abiem biudžeto valdymo institucijoms primenama, kad sprendimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turi būti paskelbtas ne vėliau kaip 2012 m. biudžetas.

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.10.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Roberto Gualtieri, Peter Jahr, María Muñiz De Urquiza, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein