Procedure : 2011/0111(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0357/2011

Ingediende teksten :

A7-0357/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2011 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0482

VERSLAG     *
PDF 145kWORD 67k
17.10.2011
PE 470.077v03-00 A7-0357/2011

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden

(COM(2011)0259 – C7‑0146/2011 – 2011/0111(CNS))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Danuta Maria Hübner

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1 van het Reglement)

PR_CNS_art55app

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden

(COM(2011)0259 – C7‑0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0259),

–   gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0146/2011),

–   gezien de artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7‑0357/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

In haar toelichting stelt de Europese Commissie de Raad en het Europees Parlement in kennis van het feit dat het Koninkrijk Spanje, namens de autoriteiten van de autonome gemeenschap van de Canarische eilanden, heeft verzocht om een verlenging van de huidige regeling die voorziet in de schorsing van de douanerechten op de invoer van bepaalde industrieproducten, teneinde het concurrentievermogen van de lokale marktdeelnemers te versterken en zo een stabieler werkgelegenheidsklimaat in deze ultraperifere gebieden van de Unie te creëren.

Om te garanderen dat vrij van rechten geïmporteerde goederen – grondstoffen, onderdelen, componenten en kapitaalgoederen – geen concurrentieverstoring veroorzaken, zal het eindgebruik ervan worden gecontroleerd, om te verzekeren dat zij door lokale bedrijven worden gebruikt. Kapitaalgoederen mogen gedurende een periode van tenminste twee jaar alleen door plaatselijke bedrijven op de eilanden worden gebruikt voordat zij vrijelijk aan bedrijven in andere delen van de Unie kunnen worden verkocht. Bovendien zullen grondstoffen, onderdelen en componenten moeten worden gebruikt voor industriële verwerking en onderhoud op de Canarische eilanden, willen zij voor de schorsing van rechten in aanmerking komen.

Omdat deze maatregel integrerend onderdeel uitmaakt van een pakket maatregelen dat speciaal op de problemen van deze eilanden is toegesneden, is een effectbeoordeling niet mogelijk. De maatregelen zullen echter gevolgen hebben voor de eigen middelen / inkomsten van de Unie.

De effecten van deze voorgestelde schorsing zullen tot de betrokken regio's beperkt blijven en de plaatselijke kmo's en landbouwers helpen te investeren en banen te creëren in deze ultraperifere gebieden van de Unie. In deze economisch moeilijke tijden lijkt deze specifieke maatregel, gericht op het stimuleren van economische activiteit en het stabiliseren van de werkgelegenheid op de middellange termijn, goed aan te sluiten bij het Europees plan voor economisch herstel en de maatregelen voor het aanpakken van de speciale problemen van de ultraperifere gebieden van de Unie.

Gezien het bovenstaande en de noodzaak alle mogelijke maatregelen te nemen die het economisch herstel kunnen helpen ondersteunen, stelt uw rapporteur voor dit voorstel ongeamendeerd goed te keuren.


PROCEDURE

Titel

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden

Document- en procedurenummers

COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS)

Datum raadpleging EP

30.5.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

7.6.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

7.6.2011

IMCO

7.6.2011

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

23.5.2011

IMCO

11.7.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

21.6.2011

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

5.10.2011

Behandeling in de commissie

5.10.2011

 

 

 

Datum goedkeuring

5.10.2011

 

 

 

Datum indiening

17.10.2011

Juridische mededeling - Privacybeleid