Διαδικασία : 2011/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0359/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0359/2011

Συζήτηση :

PV 14/11/2011 - 21
CRE 14/11/2011 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2011 - 7.17
CRE 15/11/2011 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0493

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 252kWORD 217k
17.10.2011
PE 467.076v03-00 A7-0359/2011

σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα

(2011/2108(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα

(2011/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας (1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2010 για την υγεία των μελισσών (COM(2010)0714),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 17ης Μαΐου 2011 για την υγεία των μελισσών,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, περί θέσπισης κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ)(2), που περιέχει ειδικές διατάξεις για τον τομέα της μελισσοκομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση της ΕΑΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) της 11ης Αυγούστου 2008 και την παραγγελθείσα και εγκριθείσα από την ΕΑΑΤ στις 3 Δεκεμβρίου 2009 επιστημονική έκθεση σχετικά με τη Θνησιμότητα και την Παρακολούθηση των Μελισσών στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-442/09(3), σχετικά με τη σήμανση του μελιού που περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την «έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα;»(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0359/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελισσοκομία, ως οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει σημαντική υπηρεσία οικοσυστήματος μέσω της επικονίασης η οποία συμβάλλει στην βελτίωση της βιοποικιλότητας διατηρώντας τη γενετική ποικιλομορφία των φυτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελισσοκομία και η βιοποικιλότητα είναι αλληλοεξαρτώμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της επικονίασης, οι αποικίες μελισσών παρέχουν σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δημόσια αγαθά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επισιτιστική ασφάλεια και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα, και ότι οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι αναπτύσσουν μέσω της διαχείρισης των αποικιών μελισσών μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική υπηρεσία, και επιπλέον διασφαλίζουν ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στο αγροτικό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «βοσκοτόπια μελισσών», οι διάφορες περιοχές αναζήτησης τροφής και ορισμένες γεωργικές παραγωγές (ελαιοκράμβη, ηλιοτρόπιο κ.λπ.) παρέχουν την πλούσια τροφή που χρειάζονται οι μέλισσες προκειμένου να διατηρήσουν τους ανοσοποιητικούς αμυντικούς τους μηχανισμούς και να διατηρηθούν υγιείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία που επικρατεί για τον μειούμενο αριθμό ατόμων που απασχολούνται στον τομέα λόγω του υψηλού κόστους ίδρυσης μελισσοκομικής επιχείρησης, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια μελισσιών για την επικονίαση γεωργικών καλλιεργειών ζωτικής σημασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταγράφεται μείωση των αποικιών μελισσών στην ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου· ότι παρατηρείται τάση μείωσης του αριθμού των επικονιαστικών ειδών, τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα· ότι, σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της εν λόγω τάσης, είναι πιθανόν οι γεωργοί, τόσο στην ΕΕ όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, να αναγκαστούν να καταφύγουν στην ανθρωπογενή επικονίαση, η οποία συνεπάγεται διπλή οικονομική επιβάρυνση για αυτούς· ότι η επιστήμη και η κτηνιατρική πρακτική δεν μπορούν επί του παρόντος να διασφαλίσουν σχεδόν καμία αποτελεσματική πρόληψη ή κανέναν νοσολογικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και των ασθενειών λόγω ανεπαρκούς έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων για την υγεία των μελισσών τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται στο περιορισμένο μέγεθος της αγοράς και στο συνακόλουθο μειωμένο ενδιαφέρον των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα λίγα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά για την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης δεν είναι πλέον αποτελεσματικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των επιμέρους μελισσών και των αποικιών τους επηρεάζεται από πολυάριθμους θανατηφόρους και υποθανατηφόρους παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι αλληλένδετοι· ότι τα λίγα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά για την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης δεν είναι πλέον αρκετά αποτελεσματικά λόγω της εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών· ότι η χρήση παρασιτοκτόνων, η αλλαγή των κλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η απώλεια φυτικής βιοποικιλότητας, η αλλαγή της χρήσης γης, η κακή διαχείριση των μελισσοκομικών πρακτικών και η παρουσία χωροκατακτητικών ειδών μπορεί να αποδυναμώσουν τα ανοσοποιητικά συστήματα των αποικιών και να ευνοήσουν τις ευκαιριακές παθήσεις, ότι οι μέλισσες μπορούν να εκτεθούν σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέσω άμεσων και έμμεσων οδών όπως η μεταφορά με τον αέρα, τα ύδατα επιφανείας, τα σταγονίδια της σταγονόρροιας, το νέκταρ και η γύρη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελισσοκόμοι μπορούν να συμβάλουν και να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας και της καλής διαβίωσης των μελισσών τους, μολονότι η ποιότητα του περιβάλλοντός τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να καθορισθεί το πόσο επιτυχείς είναι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται η ελάχιστη χρήση κτηνιατρικών προϊόντων και δραστικών ουσιών καθώς και η διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος στις αποικίες, αλλά ότι υφίστανται προβλήματα ανθεκτικότητας, ότι οι δραστικές ουσίες και τα φάρμακα δεν μεταβολίζονται από τις μέλισσες, και οι ευρωπαίοι παραγωγοί βασίζονται σε καθαρό μέλι υψηλής ποιότητας, χωρίς κατάλοιπα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός ευρωπαίων μελισσοκόμων είναι ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες μελισσοκόμοι·

Έρευνα και διάδοση της επιστημονικής γνώσης

1.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο στήριξης της έρευνας σχετικά με την υγεία των μελισσών στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου (ΔΠ8) και να εστιάσει την έρευνα στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην πρόληψη και στον έλεγχο των νόσων, ειδικότερα δε στον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών παραγόντων στα ανοσοποιητικά συστήματα των αποικιών μελισσών και τις αλληλεπιδράσεις τους με παθολογίες, καθορίζοντας βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, προωθώντας μη χημικές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. προληπτικές αγρονομικές πρακτικές όπως αμειψισπορά και χρήση βιολογικού ελέγχου) και γενικά ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών και την ανάπτυξη κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τους παράγοντες που σήμερα προκαλούν ασθένειες στις μέλισσες στην ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βαρροϊκή ακαρίαση, καθώς αυτή συνιστά τον κύριο παθογόνο παράγοντα και η καταπολέμηση του οποίου απαιτεί μεγαλύτερη ποικιλία δραστικών ουσιών λόγω της μεγάλης ικανότητάς του να αναπτύσσει ανθεκτικότητα, καθώς και για την καταπολέμηση των ενδοπαράσιτων και άλλων ευκαιριακών νόσων·

2.  θεωρεί σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, την ποικιλία των εμπλεκομένων παραγόντων και τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

3.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες όσον αφορά το γεγονός ότι η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών και των άγριων επικονιαστών στην Ευρώπη, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη, θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα οικοσυστήματα·

4.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση κατάλληλων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης σε στενή συνεργασία με τις μελισσοκομικές ενώσεις και να αναπτύξει εναρμονισμένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν τη σύγκριση· τονίζει την ανάγκη ενιαίων συστημάτων ταυτοποίησης και καταχώρησης των κυψελών σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα αναθεωρούνται και θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για την ταυτοποίηση και καταχώρηση δεν θα πρέπει να προέρχεται από τα υφιστάμενα προγράμματα για την βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/97)·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο «κυψελών αναφοράς» για την παρακολούθηση της επίπτωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, των μελισσοκομικών και γεωργικών πρακτικών στην υγεία των μελισσών·

6.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει τριετή προγράμματα βασισμένα σε δηλώσεις όλων των κρατών μελών σχετικά με τον πραγματικά καταγεγραμμένο αριθμό κυψελών και όχι σε απλές εκτιμήσεις·

7.  επικροτεί την ίδρυση του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών, το οποίο θα πρέπει να εστιάζει σε δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα εμπειρογνωμόνων ή τα εθνικά εργαστήρια και να συνενώνει την ολοκληρωμένη γνώση που προκύπτει από την έρευνα αυτών·

8.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των διαγνωστικών εργαστηρίων και της πραγματοποίησης επιτόπιων δοκιμών σε εθνικό επίπεδο και επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη στη χρηματοδότηση·

9.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια συντονιστική επιτροπή, από κοινού με εκπροσώπους του μελισσοκομικού τομέα, η οποία θα συνδράμει την Επιτροπή στο έργο κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ παρουσιάστηκε χωρίς να πραγματοποιηθούν προηγουμένως διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς·

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα για την υγεία των μελισσών, αξιοποιώντας τα καλά παραδείγματα της δράσης COLOSS της COST και τις πρωτοβουλίες BeeDoc και STEP, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτόν· τονίζει, εντούτοις, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους μελισσοκόμους και τις ενώσεις μελισσοκόμων·

11. καλεί την Επιτροπή να αποκλείσει τις αλληλοεπικαλύψεις στη χρήση των πόρων προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην εξασφάλιση οικονομικής και οικολογικής προστιθέμενης αξίας τόσο για τους μελισσοκόμους όσο και τους αγρότες· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν το επίπεδο χρηματοδότησής τους για την έρευνα·

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να εποπτεύσουν τη σύσταση εθνικών δικτύων παρακολούθησης της φαινολογίας των μελιφόρων φυτών·

13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενεργά την εντατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, εργαστηρίων, μελισσοκόμων, γεωργών, βιομηχανίας και επιστημόνων σχετικά με οικοτοξικολογικές μελέτες που αφορούν την υγεία των μελισσών ώστε να είναι εφικτός ένας ενημερωμένος, ανεξάρτητος επιστημονικός έλεγχος· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τη διαδικασία αυτή καθιστώντας διαθέσιμη τη σχετική ιστοσελίδα της σε όλες τις επίσημες γλώσσες των ενδιαφερομένων κρατών μελών·

14. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα», αλλά ζητεί την παράτασή της και πέραν του 2011, καθώς και την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων από τις εθνικές αρχές·

15. ζητεί τη στήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης για μελισσοκόμους σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, καθώς και για γεωργούς και δασοκόμους σχετικά με τη βοτανολογική γνώση, την φιλική προς τις μέλισσες χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον αντίκτυπο των παρασιτοκτόνων και των μη χημικών γεωπονικών πρακτικών για την πρόληψη των ζιζανίων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε συνεργασία με τις μελισσοκομικές οργανώσεις, κατευθυντήριες γραμμές για την κτηνιατρική περίθαλψη των κυψελών·

16. καλεί τις αρχές και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη διάδοση των κατάλληλων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για την υγεία των μελισσών στους μελισσοκόμους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι απαιτείται συνεχής διάλογος μεταξύ μελισσοκόμων, γεωργών και των αρμόδιων αρχών·

17. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς κατάρτισης για τους κτηνιάτρους, καθώς και παροχής της δυνατότητας στους μελισσοκόμους να ζητούν κτηνιατρικές συμβουλές και την ανάγκη συμμετοχής ειδικών της μελισσοκομίας στις εθνικές κτηνιατρικές αρχές·

Κτηνιατρικά προϊόντα

18. αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης της βαρροϊκής ακαρίασης η οποία ευθύνεται για το 10% περίπου των ετήσιων απωλειών· εκτιμά ότι πρέπει να αυξηθεί η στήριξη στην εγκεκριμένη κτηνιατρική αγωγή προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των νόσων και των παρασίτων· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την κτηνιατρική περίθαλψη στον τομέα, τονίζοντας την ανάγκη ορθής χρήσης της· ζητεί τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μορίων ή/και σκευασμάτων που βασίζονται σε οργανικά οξέα και αιθέρια έλαια, καθώς και άλλες ουσίες που επιτρέπονται για τη βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων·

19. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική στήριξη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την επιτόπια δοκιμή νέων φαρμακευτικών προϊόντων για την υγεία των μελισσών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, δεδομένης της συνεισφοράς του μελισσοκομικού τομέα στη βιοποικιλότητα και της δημόσιας ωφέλειας που διασφαλίζει χάρη στην επικονίαση λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές τιμές της κτηνιατρικής αγωγής που επιβαρύνει επί του παρόντος τους μελισσοκόμους σε σύγκριση με το υγειονομικό κόστος άλλων τομέων του ζωικού κεφαλαίου·

20. επισημαίνει την ανάγκη προσφοράς κινήτρων στη φαρμακευτική βιομηχανία για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων με στόχο την καταπολέμηση των ασθενειών των μελισσών·

21. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πιο ευέλικτους κανόνες για την έγκριση κυκλοφορίας και τη διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών προϊόντων για τις μέλισσες, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων φυτικής προέλευσης και άλλων που δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία των εντόμων· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά επισημαίνει ότι η τρέχουσα περιορισμένη διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να οδηγήσει στην καταχώριση/εμπορία αντιβιοτικών για τη θεραπεία άλλων ευκαιριακών παθήσεων στις αποικίες των μελισσών, δεδομένων των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων και την ανθεκτικότητα·

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει ανώτατα όρια καταλοίπων για τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω της διαδικασίας «κλιμάκωσης», με στόχο να εξαλειφθεί η τρέχουσα νομική ανασφάλεια που δυσχεραίνει τη θεραπεία των μελισσών που πλήττονται από ασθένειες·

23. ζητεί αλλαγή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, στο πνεύμα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, να μπορεί να διασφαλίσει αποκλειστικότητα για την παρασκευή και εμπορία νέων δραστικών ουσιών σε καινοτόμα κτηνιατρικά προϊόντα για τις μέλισσες για μια ορισμένη μεταβατική περίοδο·

24. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο επέκτασης της κάλυψης του κτηνιατρικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ασθένειες των μελισσών, με αφορμή την επικείμενη αναθεώρησή του·

25. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει έναν γενικό νόμο για την υγεία των ζώων· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει την εμβέλεια και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μελισσών και της μελισσοκομίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των νόσων των μελισσών μέσω επαρκούς διαθεσιμότητας αποτελεσματικών και τυποποιημένων φαρμάκων σε όλα τα κράτη μέλη και χρηματοδότησης της υγείας των μελισσών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση και τον έλεγχο της βαρόασης στην ΕΕ·

26. υποστηρίζει τα προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν ως επίκεντρο την ανθεκτικότητα στις νόσους και τα παράσιτα, ειδικότερα δε σε σχέση με την βαρόαση·

Οι επιπτώσεις της σύγχρονης γεωργίας στις μέλισσες

27. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει καταρτίσει νέους αυστηρότερους κανόνες για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της βιώσιμης χρήσης τους, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. επισημαίνει ότι οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν επιπρόσθετα αυστηρά κριτήρια σχετικά με την ασφάλεια των μελισσών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή των νέων κανονισμών·

28. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου για τα παρασιτοκτόνα με σκοπό την προστασία της υγείας των αποικιών και της ανάπτυξης του πληθυσμού και να διασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση στα αποτελέσματα και την μεθοδολογία των οικοτοξικολογικών μελετών που περιλαμβάνονται στους φακέλους έγκρισης·

29. τονίζει τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο, το ταχύτερο δυνατό, την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των παρασιτοκτόνων, και συγκεκριμένα το Άρθρο 14, το οποίο τονίζει το γεγονός ότι καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους αγρότες στην ΕΕ η εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από το 2014, και να προσέξουν ιδιαίτερα τη χρήση αυτών των παρασιτοκτόνων που ενδεχομένως έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των μελισσών και της αποικίας·

30. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, βάσει αξιόπιστων και αποτελεσματικών ελέγχων υπό πραγματικές συνθήκες, με εναρμονισμένα πρωτόκολλα, τη χρόνια, προνυμφική και υποθανατηφόρα τοξικότητα κατά την αξιολόγηση κινδύνων των παρασιτοκτόνων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1107/2009/ΕΚ σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιουνίου 2011· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση συγκεκριμένων παρασιτοκτόνων τα οποία είχαν υπό ορισμένες περιστάσεις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών και της αποικίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει επίσης την έρευνα σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ουσίας-παθογόνου παράγοντα και ουσίας-ουσίας· σημειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι μέθοδοι εφαρμογής·

31. τάσσεται υπέρ της διενέργειας μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τις απαιτήσεις που ζητούνται από τη βιομηχανία προκειμένου να εξαχθούν στοιχεία για τα επιμέρους παρασιτοκτόνα·

32. ζητεί, σε ένα πνεύμα διαλόγου μεταξύ μελισσοκόμων, ενδιαφερομένων του γεωργικού τομέα και δημόσιων αρχών, να δημιουργηθεί ένα σύστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εκ των προτέρων ειδοποίηση των μελισσοκόμων σε όλα τα κράτη μέλη πριν από τη χρήση παρασιτοκτόνων, ιδιαίτερα πριν από τις εναέριες επιχειρήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της αγωγής με εντομοκτόνα (π.χ. έλεγχος κουνουπιών), και ένα σύστημα παροχής πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν, σχετικά με τη θέση των κυψελών κατά τη στιγμή των εν λόγω επιχειρήσεων· ζητεί περαιτέρω βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο μεταξύ μελισσοκόμων και αγροτών όσον αφορά την τοποθέτηση κυψελών κοντά σε αγρούς·

33. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να ενταχθεί το θέμα της εκτροφής και της υγείας των μελισσών ως κλάδος στο πλαίσιο της κατάρτισης των γεωργών·

34. λαμβάνοντας συγκεκριμένα υπόψη το έργο της ΕΑΑΤ του 2009 με τίτλο «Θνησιμότητα και παρακολούθηση των μελισσών στην Ευρώπη», καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των καλλιεργειών ΓΤΟ και των μονοκαλλιεργειών στην υγεία των μελισσών·

Πτυχές της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων, προστασία προέλευσης

35. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση της υγείας των ζώων στις χώρες προέλευσης, να εφαρμόζει τις αυστηρότερες δυνατές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και να συστήσει ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από τρίτες χώρες, προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή εξωτικών νόσων/παρασίτων των μελισσών όπως οι κάνθαροι Aethina tumida και τα ακάρεα Tropilaelaps στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις οργανώσεις μελισσοκόμων, να αυξήσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη συχνότητα, το ποσοστό, τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου·

36. ζητεί τον καθορισμό ενός προσωρινού κατώτερου ορίου (Σημείο Αναφοράς Δράσης) στα 10 ppb για τα εγκεκριμένα κτηνιατρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη τις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζονται στα επιμέρους κράτη μέλη·

37. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ανώτατα επίπεδα μη δράσης (No Action Levels – NAL) ή σημεία αναφοράς δράσης (Reference Points for Action – RPA) ή ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ)στο μέλι και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα για τις ουσίες που δεν μπορούν να λάβουν έγκριση για τον ευρωπαϊκό μελισσοκομικό τομέα, καθώς και να εναρμονίσει τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα και τους ελέγχους στην εσωτερική αγορά αφού, σε ό,τι αφορά το μέλι, οι εισαγωγές χαμηλής ποιότητας, οι νοθεύσεις και τα υποκατάστατα είναι στοιχεία που στρεβλώνουν την αγορά και ασκούν συνεχή πίεση στις τιμές και στην τελική ποιότητα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστούν οι ίδιοι κανόνες παιχνιδιού για τους/τις παραγωγούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών· σημειώνει ότι τα ΑΟΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κατάλοιπα από ορθές κτηνιατρικές πρακτικές·

38. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ή να τροποποιήσει τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ (οδηγία για το μέλι), προκειμένου να βελτιωθούν τα πρότυπα παραγωγής στην ΕΕ με τη θέσπιση σαφών νομικών ορισμών για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των ποικιλιών μελιού, και τον προσδιορισμό των σημαντικών παραμέτρων ποιότητας για το μέλι, όπως η περιεκτικότητα σε προλίνη και σακχαράση, το χαμηλό επίπεδο υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF) ή υγρασίας, και η νόθευση (όπως η περιεκτικότητα σε γλυκερίνη, η αναλογία ισοτόπου ζάχαρης (C13/C14), το φάσμα της γύρης και το άρωμα και η περιεκτικότητα του μελιού σε ζάχαρη)· ζητεί υποστήριξη της έρευνας σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους εντοπισμού περιπτώσεων νόθευσης μελιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος των φυσικών χαρακτηριστικών του μελιού που εφαρμόζεται για τα ευρωπαϊκά προϊόντα να εφαρμόζεται και για τα προϊόντα των τρίτων χωρών·

39. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τους κανόνες για τη σήμανση με τις διατάξεις του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση με τη χώρα προέλευσης για τα εισαγόμενα και τα παραγόμενα στην ΕΕ γεωργικά προϊόντα ή στην περίπτωση μειγμάτων προϊόντων διαφορετικής προέλευσης να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση όλων των χωρών προέλευσης·

40. στο πνεύμα της νέας πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα, καλεί τους μελισσοκόμους, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τις εμπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν καλύτερα τα συστήματα σήμανσης προέλευσης της ΕΕ (ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα προϊόντα κυψέλης, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει πιο προσιτή από οικονομική άποψη τη μελισσοκομική δραστηριότητα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε στενή συνεργασία με τις μελισσοκομικές οργανώσεις, ονομασίες ποιότητας και να προωθήσει την άμεση πώληση των μελισσοκομικών προϊόντων στις τοπικές αγορές·

41. ζητεί την ανάληψη δράσης για την τόνωση της κατανάλωσης ευρωπαϊκού μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων, προωθώντας, μεταξύ άλλων, μέλια με ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων ποικιλιών και γεωγραφικών περιοχών·

Μέτρα που συνδέονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την επικείμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

42. τονίζει την ανάγκη διαβουλεύσεων των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών με μελισσοκόμους κατά την επεξεργασία των προγραμμάτων μελισσοκομίας και της συναφούς νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων και η έγκαιρη εφαρμογή τους· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σημαντικά υψηλότερους χρηματοδοτικούς πόρους, ενισχύοντας την υφιστάμενη στήριξη της μελισσοκομίας στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013 και διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων στήριξης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/97) για τον τομέα της μελισσοκομίας, και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών έργων, και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τεχνική βοήθεια στον μελισσοκομικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το σύστημα συγχρηματοδότησης να είναι συμβατό με τη θέσπιση άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ (προαιρετικές εφαρμογές του ισχύοντος άρθρου 68 της ΚΓΠ) από εκείνα τα κράτη μέλη που τις θεωρούν απαραίτητες· τονίζει επίσης την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η είσοδος των νέων μελισσοκόμων στον τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ένα δίχτυ ασφαλείας ή ένα κοινό σύστημα ασφάλισης για τη μελισσοκομία, ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος των καταστάσεων κρίσης στους μελισσοκόμους·

43. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, να διαθέσει κατά προτεραιότητα ή/και να αυξήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους για τη μελισσοκομία σε όλα τα προγράμματα ή τις δράσεις που υπάγονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά με υποείδη και οικοτύπους Apis mellifera από κάθε περιοχή·

44. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει, κατά την επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, τα μέτρα στήριξης και τις ενισχύσεις που θα διαθέσει για τον τομέα της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δημόσια περιβαλλοντικά και κοινωνικά αγαθά που παρέχουν οι αποικίες των μελισσών μέσω της επικονίασης και την περιβαλλοντική υπηρεσία που διασφαλίζουν οι μελισσοκόμοι με τη διαχείριση αποικιών μελισσών·

45. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2010, ο συνολικός αριθμός των μελισσοκόμων στην ΕΕ αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2004· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και ότι, χωρίς τους μελισσοκόμους αυτών των χωρών, ο αριθμός των μελισσοκόμων στην ΕΕ θα είχε μειωθεί σημαντικά· εκτιμά ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης στον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ, την ανάγκη υποστήριξής του και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την παραμονή των μελισσοκόμων στον τομέα·

46. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ειδικού συστήματος για την παροχή στήριξης προς τους μελισσοκόμους στο πλαίσιο του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων, όπως, επί παραδείγματι, μέσω της καταβολής πληρωμών για τις αποικίες, οι οποίες θα συμβάλουν στη διατήρηση του μελισσοκομικού τομέα στην ΕΕ, στην παραμονή των μελισσοκόμων στον τομέα, στην προσέλκυση νέων στον τομέα και στη διασφάλιση ότι οι μέλισσες θα συνεχίσουν να δρουν ως επικονιαστές·

47. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αειφόρες γεωργικές πρακτικές στην ΚΓΠ, να ενθαρρύνει όλους τους αγρότες να εφαρμόζουν απλές γεωπονικές πρακτικές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ και να ενισχύσει ειδικά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για τον μελισσοκομικό τομέα, στο πνεύμα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που προορίζονται για τη μελισσοκομία στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για «φιλικούς» προς τις μέλισσες βοσκοτόπους στα όρια των αγρών τους και να χρησιμοποιούν προηγμένη ολοκληρωμένη διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη μια ολιστική προσέγγιση στην γεωργία και χρησιμοποιώντας τον βιολογικό έλεγχο όπου αυτό είναι δυνατόν·

48. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η έγκριση μέτρων(7) υπέρ της υγείας, της ευημερίας και της προστασίας του, και η καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση των αγρίων επικονιαστών· ζητεί ως εκ τούτου τη θέσπιση μιας στρατηγικής για την προστασία της υγείας των μελισσών και την ενσωμάτωση της μελισσοκομίας στη γεωργική και κτηνιατρική νομοθεσία, υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας της, ιδίως όσον αφορά την αποζημίωση για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τους μελισσοκόμους·

49. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της μελισσοκομίας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχει η ισχύουσα κοινή γεωργική πολιτική και η επικείμενη μεταρρύθμιση αυτής, ευκαιρίες που λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις οργανώσεις παραγωγών σε ολόκληρο τον γεωργικό τομέα·

Διατήρηση της βιοποικιλότητας των μελισσών

50. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 (οδηγία για τους οικοτόπους) να καθορίσει την κατάσταση διατήρησης του είδους Apis mellifera και, ενδεχομένως, να το συμπεριλάβει στα παραρτήματα της οδηγίας· ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της διατήρησης του είδους Apis mellifera και των διαφόρων υποειδών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος ή μιας ειδικής ρύθμισης στο πλαίσιο του οικονομικού οργάνου Life + που επιτρέπει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού έργου για την αποκατάσταση των άγριων πληθυσμών του είδους·

51. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992, να απαγορεύσει, έστω και προσωρινά, την εισαγωγή από τρίτες χώρες ζωντανών μελισσών και ειδών του γένους Bombus sp. για να αποφευχθεί η εισαγωγή εξωτικών ασθενειών, πολύ δε περισσότερο που δεν λείπουν οι γενετικοί πόροι για τη μελισσοκομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας παράλληλα τα κύρια υποείδη από τα οποία προήλθαν φυλές και ποικιλίες που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στη μελισσοκομία·

52. υπενθυμίζει ότι οι δράσεις για τη βιοποικιλότητα είναι απαραίτητες και στον μη γεωργικό τομέα οι χώροι πρασίνου κατά μήκος των οδικών αρτηριών και των σιδηροδρομικών γραμμών, τα δασικά μονοπάτια των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί κήποι αντιπροσωπεύουν σημαντικές επιφάνειες των οποίων οι ορθολογικοί τρόποι διαχείρισης θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις πηγές γύρης και νέκταρος για τις μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές· θεωρεί ότι η ανάπτυξη αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός αρμονικού χωροταξικού σχεδιασμού, διασφαλίζοντας κυρίως την οδική ασφάλεια·

53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0440.

(2)

ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1-149.

(3)

EE C 24, 30.1.2010, σ. 28.

(4)

ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 71.

(6)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0084.

(7)

Με πρωτοβουλίες όπως την στρατηγική για την υγεία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013), που παρέχει ένα ενιαίο και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων, βελτιώνει τον συντονισμό και την αποτελεσματική χρήση πόρων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, και τονίζει την σημασία διατήρησης και βελτίωσης της διαγνωστικής ικανότητας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τομέας της μελισσοκομίας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας. Παρέχει πρωτογενές ή συμπληρωματικό εισόδημα σε περισσότερους από 600.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέρει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στη γεωργία μέσω της επικονίασης και συνεισφέρει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Εκτιμάται ότι το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτώνται από την επικονίαση από τις μέλισσες, των οποίων η οικονομική αξία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του μελιού που παράγουν και υπολογίζεται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην ΕΕ. Η μελισσοκομία επίσης προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο οικοσύστημα μέσω της επικονίασης, η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, διατηρώντας τη γενετική ποικιλομορφία των φυτών και την οικολογική ισορροπία. Επιπλέον, η μελισσοκομία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής γεωργικής κληρονομιάς και των εθνικών παραδόσεων.

Η μελισσοκομία είναι μοναδική στο είδος της, εάν συγκριθεί με άλλους τομείς της κτηνοτροφίας. Εκτρέφει έντομα, ζωντανούς οργανισμούς σε ημιάγρια κατάσταση που δεν μπορούν να εξημερωθούν ή να ελεγχθούν άμεσα όπως άλλα είδη. Η μελισσοκομία βασίζεται όχι στην επιμέρους μονάδα, αλλά στο σύνολο της λειτουργικής αποικίας, η οποία αποτελείται από αρκετές χιλιάδες έντομα που συνεργάζονται όπως τα κύτταρα σε άλλους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι η επιστημονική έρευνα και η κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να απευθύνονται τόσο στο επιμέρους άτομο όσο και στην αποικία συνολικά.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μελισσοκομικών χαρακτηριστικών των κρατών μελών, όπως π.χ. ο αριθμός και η κατάρτιση των μελισσοκόμων (ερασιτέχνες ή επαγγελματίες), η πυκνότητα της κυψέλης ή η μελισσοκομική μέθοδος (σταθερά ή κινητά μελίσσια, εποχιακή μετακίνηση). Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ιδιαίτερα ευνοϊκές περιβαλλοντικές και γεωργικές συνθήκες για τη μελισσοκομία, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία. Λόγω της υψηλότερης πυκνότητας και του μεγαλύτερου αριθμού των επαγγελματιών μελισσοκόμων, αυτές οι χώρες συχνά ονομάζονται «κράτη μέλη επαγγελματικής μελισσοκομίας». Πολύ σημαντική είναι η γεφύρωση του χάσματος γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών μελισσοκόμων και η βελτίωση της διάδοσης της πληροφορίας και της επιστημονικής γνώσης μεταξύ τους με αποτελεσματική εκπαίδευση.

Οι ακριβείς λόγοι για τις πρόσφατες αυξήσεις της θνησιμότητας μελισσών ακόμη είναι ασαφείς. Διάφορα εμπόδια παρακωλύουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων για την υγεία των μελισσών. Η αγορά για τέτοια προϊόντα είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας και η απόδοση των επενδύσεων είναι χαμηλή. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί κτηνιατρικών προϊόντων δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα φάρμακα για την υγεία των μελισσών. Επιπλέον, η ισχύουσα ρύθμιση του συστήματος ανώτατων ορίων καταλοίπων δεν διασφαλίζει τη δέουσα προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποθαρρύνοντας τους καινοτόμους παραγωγούς από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω ενός ισορροπημένου νέου κανονισμού. Εκτός από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και μέτρα πρόληψης, και θα πρέπει να στηριχθούν σε εθνικό επίπεδο προγράμματα αναπαραγωγής μελισσών και διατήρησης γονιδίων, προγράμματα που θα εστιάζουν στις ασθένειες και στην ανεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς.

Ένας από τους βασικούς φραγμούς στην αποτελεσματική δράση της υπέρμετρης θνησιμότητας των μελισσών είναι η έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των απωλειών κυψελών, μελισσοκόμων και αποικιών στην ΕΕ. Είναι μεγάλη ανάγκη να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό, εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης ώστε να αξιολογηθεί η έκταση της θνησιμότητας των μελισσών και να αναπτυχθεί πιο ακριβής γνώση σχετικά με την έκταση και τα αίτια των απωλειών αποικιών και άλλων προβλημάτων υγείας των μελισσών. Μολονότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητο ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης, και τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να δράσουν για να μετριάσουν τους κινδύνους που απειλούν την υγεία των μελισσών. Θα πρέπει να εναρμονιστεί η έρευνα και να γίνεται ανταλλαγή των επιστημονικών αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις. Οι εθνικές αρχές και οι οργανώσεις εκπροσώπησης του κλάδου στα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν τη διάδοση κατάλληλων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικά με την υγεία των μελισσών μεταξύ των μελισσοκόμων. Απαιτείται μόνιμος και διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ των μελισσοκόμων, των γεωργών και των συναφών αρχών. Η Επιτροπή οφείλει να συνεισφέρει στην επιτυχία αυτού του διαλόγου, καθιστώντας διαθέσιμη τη συναφή ιστοσελίδα της σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών όπου η μελισσοκομία διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο.

Η έκθεση επικροτεί το πιλοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για την εποπτεία της υγείας των μελισσών και, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα αποτελέσματα, αλλά επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ενδεδειγμένου συστήματος εποπτείας στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου αναφοράς για τους μελισσοκόμους για την παρακολούθηση της υγείας των μελισσών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις μελισσοκομικές/γεωργικές πρακτικές.

Η έκθεση επίσης επικροτεί την ίδρυση του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ. Το εργαστήριο αναφοράς θα πρέπει να συμπληρώσει τις δραστηριότητες των υφιστάμενων δικτύων ειδικών ή εθνικών εργαστηρίων και να αξιοποιήσει τα δεδομένα και την εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί από τη δράση COST του COLOSS. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των διαγνωστικών εργαστηρίων και της πραγματοποίησης επιτόπιων δοκιμών σε εθνικό επίπεδο. Πέραν τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει χρηματοδότηση για τα εργαστήρια που ασχολούνται με την ανάλυση ποιότητας και ασφάλειας των μελισσοκομικών προϊόντων και τη διάδοση αυτών των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένας από τους παράγοντες άγχους που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών είναι η παρουσία τοξικών παραγόντων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα η μη ενδεδειγμένη ή υπέρμετρη χρήση ορισμένων φυτοφαρμάκων. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να αναθεωρήσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία για την υποβολή φακέλων φυτοφαρμάκων, γεγονός που συνιστά θετική εξέλιξη, αλλά οι διατάξεις του κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης προκειμένου να είναι εφικτός ένας πιο αποτελεσματικός μετριασμός των κινδύνων. Οι τρέχουσες απαιτήσεις σήμανσης όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων δεν είναι οι κατάλληλες. Η έγκριση των τοξικών προϊόντων θα πρέπει να διευκρινίζει σαφώς σε ποιο φαινολογικό στάδιο της στοχευόμενης καλλιέργειας επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην ετικέτα του προϊόντος. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η έλλειψη ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την υποκατάσταση των τοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις άμεσων αρνητικών επιπτώσεων των καλλιεργειών ΓΤΟ στις μέλισσες, μολονότι μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) του 2009 εντόπισε τους ΓΤΟ μεταξύ άλλων παραγόντων άγχους που ενέχονται στα αίτια μείωσης των πληθυσμών μελισσών. Επομένως, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν έγκυρα στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλιστεί η αντικειμενική έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Πράγματι, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι οι παραγωγοί γενετικά τροποποιημένων σπόρων συχνά παρακωλύουν την ανεξάρτητη έρευνα αρνούμενοι να υποβάλουν καθαρισμένη γενετικά τροποποιημένη γύρη σε τοξικολογικό έλεγχο.

Είναι σημαντικό και θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει έναν γενικό «νόμο για την υγεία των ζώων»στις αρχές του 2012, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα βασική κτηνιατρική νομοθεσία. Οι συγκεκριμένες ανάγκες του τομέα της μελισσοκομίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση. Η αναθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε ευρεία δημόσια διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να προβλέπει έναν μεγαλύτερο βαθμό διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπλέον, είναι θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε την κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία της επικονίασης και, ως εκ τούτου, η υγεία των επικονιαστικών ειδών τονίζεται δεόντως στην πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επακόλουθη υποβάθμιση των φυσικών βοσκοτόπων των μελισσών και η εκρίζωση των ειδών μελιφόρων φυτών. Οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρυθμισμένης κοινής γεωργικής πολιτικής, προτρέποντας τους γεωργούς να εφαρμόζουν μια δέσμη αγρονομικών πρακτικών που περιλαμβάνει την αμειψισπορά, τους μόνιμους λειμώνες, τις προστατευτικές καλλιέργειες και τις περιοχές πράσινων υποδομών. Η μονοκαλλιέργεια προκαλεί μείωση της ποιότητας και της ποσότητας του νέκταρος και των πηγών γύρης για τις μέλισσες. Εκτός από την καλλιέργεια σιτηρών και αραβόσιτου για ζωοτροφές και παραγωγή ενέργειας, η χρήση διευρυμένων συστημάτων αμειψισποράς, μεικτών καλλιεργειών εντός της εκμετάλλευσης και μειγμάτων χορτονομής-τριφυλλιού στο πλαίσιο συστήματος αμειψισποράς μπορεί να προλάβει τις ασθένειες, να αναγεννήσει το έδαφος, να ωφελήσει τον πληθυσμό των επικονιαστικών ειδών και να προστατέψει το περιβάλλον. Επομένως, θα πρέπει να υποστηριχθεί, στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης κοινής γεωργικής πολιτικής, η ενεργός διαχείριση των οικοσυστημάτων από τους γεωργούς, μεταξύ άλλων και η φύτευση ανθέων φιλικών προς την επικονίαση στα όρια των αγρών.

Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα για νέα κτηνιατρικά φάρμακα στον μελισσοκομικό τομέα εμφανίζει καθυστέρηση. Όπως και στην έρευνα για την ανθρώπινη υγεία, προϋπόθεση αποτελεσματικού ελέγχου των ασθενειών είναι η συνεχής ανάπτυξη φαρμάκων και αγωγών. Οι ασθένειες που εμφανίζονται τακτικά και αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή μπορούν να αναπτύξουν ανοχή ή ανθεκτικότητα στις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες. Το ίδιο φαινόμενο ισχύει και για τη βαρροϊκή ακαρίαση. Υπάρχουν στην αγορά διάφορα κτηνιατρικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν για την αντιμετώπισή της, αλλά κανένα μέχρι σήμερα δεν είναι πραγματικά αποτελεσματικό.

Η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ (οδηγία για το μέλι) είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Οι υφιστάμενες χαλαρές διατάξεις για την ποιότητα του μελιού και για την παρουσία εξωτερικών οργανικών ή συνθετικών συστατικών (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών) επέφεραν μια κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς τα κράτη μέλη θέσπισαν διαφορετικά επίπεδα ανοχής, γεγονός που ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να καταρτιστεί ομοιόμορφη νομοθεσία για την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κατάλοιπα αντιβιοτικών στο μέλι και σε άλλα προϊόντα μελισσοκομίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μελιού και εξαλείφοντας τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ μελισσοκόμων στα διάφορα κράτη μέλη. Τυπικά, το ελάχιστο επίπεδο συγκέντρωσης αυτών των ουσιών δεν συνιστά απειλή για την ανθρώπινη υγεία, ως εκ τούτου θα πρέπει να θεσπιστούν επίπεδα μη δράσης (No Action Levels - NAL) ή σημεία αναφοράς δράσης (Reference Point of Actions - RPA) για το μέλι.

Η ονομασία προέλευσης, όπως ορίζει η οδηγία για το μέλι, επίσης συνιστά αντιφατικό σημείο και δεν συνάδει με την ισχύουσα πολιτική ποιότητας της ΕΕ. Οι ισχύουσες διατάξεις στο σημείο 4 της οδηγίας 2001/110/ΕΚ σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων μελισσοκομίας δεν διασφαλίζουν την προστασία του μελισσοκομικού τομέα της ΕΕ και δεν παρέχουν τη δέουσα πληροφόρηση στους καταναλωτές.

Μέχρι σήμερα ο μελισσοκομικός τομέας δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της ευρωπαϊκής πολιτικής ποιότητας. Λιγότερα από δώδεκα προϊόντα μελισσοκομίας έλαβαν ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ και οι παραγωγοί διστάζουν να υποβάλλουν αίτηση για γεωγραφική ένδειξη.

Στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής από το 2013 και εξής, η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στοχευμένη στήριξη στους νέους μελισσοκόμους προκειμένου να αντισταθμιστεί η δυσμενής ηλικιακή διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (14.7.2011)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα

(2011/2108(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julie Girling

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξημένη θνησιμότητα μεταξύ των μελισσών και των αγρίων επικονιαστών στην Ευρώπη κινδυνεύει να έχει, εάν μείνει ανεξέλεγκτη, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην γεωργία , την παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τα οικοσυστήματα·

2.  θεωρεί ότι η υγεία των μελισσών θα πρέπει να λογίζεται ως σημαντικός βιολογικός δείκτης για την κατάσταση του περιβάλλοντός μας και τη βιωσιμότητα των γεωργικών πρακτικών·

3.  θεωρεί σημαντική τη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία της υγείας των μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μελισσοκομικού τομέα, τους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

4.  έχοντας υπόψη την έλλειψη αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στοιχείων όσον αφορά τις απώλειες αποικιών μελισσών, εμμένει στην ανάγκη ποσοτικής εκτίμησης των απωλειών αυτών και καθιέρωσης μιας κατάλληλης καταμέτρησης, η οποία να είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  επισημαίνει το γεγονός ότι, πέρα από τις εξημερωμένες μέλισσες, κατακόρυφη μείωση παρατηρείται και στους πληθυσμούς των αγρίων μελισσών (π.χ. βομβίνοι) και άλλων πολύτιμων επικονιαστών (π.χ. πεταλούδες και μύγες των λουλουδιών)·

6.  γνωρίζοντας ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της επικονίασης από τις μέλισσες είναι υψηλός, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναγνωρίζεται εμπορική αξία στην υπηρεσία της επικονίασης από την οποία ωφελούνται και εξαρτώνται πολλοί τομείς· οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι γεωργοί στη διατροφή των μελισσών θα έπρεπε να ανταμείβονται σε οικονομικό επίπεδο·

7.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την υγεία των μελισσών (COM(2010)0714) και υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας(1), επιβεβαιώνει την ανάγκη αειφόρων γεωργικών πρακτικών, αφενός για την προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των γεωργικών οικοσυστημάτων, αφετέρου δε για προαγωγή της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων·

8.  γνωρίζει την επιστημονική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία ο φθίνων αριθμός των αποικιών μελισσών δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα μόνο παράγοντα, αλλά οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

     –   παράσιτα, και ειδικότερα το άκαρι Varroa destructor και ο μύκητας Nosema ceranae, τα οποία προκαλούν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος των μελισσών και πολλαπλασιάζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε, εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να αφανίσουν την αποικία των μελισσών μέσα σε τρία χρόνια·

     –   έλλειψη προσιτών και φθηνών κτηνιατρικών φαρμάκων για την καταπολέμηση της βαρρόας και κατάλληλων εγκεκριμένων αγωγών, ειδικών για τις μέλισσες·

     –   μείωση των άγριων βοσκοτόπων ως συνέπεια των κλιματικών αλλαγών και της εξάρτησης από τις μονοκαλλιέργειες, η οποία αυξάνεται λόγω των ΓΤΟ και της επεξεργασίας των σπόρων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οδηγεί σε εξασθένηση των μελισσών λόγω της απομακρυσμένης, ανεπαρκούς και μη ποικίλης τροφής, και καθιστά τις μέλισσες πιο ευαίσθητες στους λοιπούς παράγοντες·

     –   πάσης φύσεως απώλειες βιοποικιλότητας οι οποίες επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των πόρων γύρεως·

     –   φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της οικογένειας των νεονικοτινοειδών (clothianidin, thiacloprid, Imidacloprid, thiamethoxam), του φαινυλο πυραζολίου (Fipronil), των πυρεθροειδών και των δραστικών ουσιών όπως οι Chlorpyrifos και Dimethoate, με θανατηφόρα δράση (θνησιμότητα λόγω της οξείας ή χρόνιας τοξικότητας των δραστικών συστατικών που περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα) ή υποθανατηφόρα δράση (επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα ή στη συμπεριφορά των μελισσών) που επέρχεται είτε άμεσα είτε μέσω μολυσμένων υδάτων, μέσω των σταγονιδίων της σταγονόρροιας, του νέκταρος ή της γύρης·

     –   τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να διαταράξουν το σύστημα προσανατολισμού και πλοήγησης των μελισσών·

     –   οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, ιδίως δε οι καλλιέργειες Bt, οι οποίες επηρεάζουν τις «μαθησιακές» επιδόσεις των μελισσών, προξενώντας υποθανατηφόρες επιπτώσεις·

9.  λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των φυτοφαρμάκων στην ανάπτυξη των πληθυσμών και τις προνύμφες των μελισσών, υπενθυμίζει τη σημασία του να συμπεριληφθεί στο σύστημα αξιολόγησης των φυτοφαρμάκων η χρόνια έκθεση των μελισσών και των προνυμφών μελισσών στα εν λόγω φυτοφάρμακα· ζητεί επίσης να ληφθούν υπόψη οι νέοι τρόποι έκθεσης των μελισσών (λόγου χάριν: Γευστική οδός) στα συστήματα αξιολόγησης· απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη καλών πρακτικών πειραματισμού κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις μέλισσες, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση παρουσίασης μιας αναλυτικής επισκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων όλων των δοκιμών που διενεργούνται από τον αιτούντα·

10. ζητεί να εκπονηθεί ένα χρονοδιάγραμμα που να οδηγεί μακροπρόθεσμα στην οριστική απόσυρση από την αγορά των νευροτοξικών παρασιτοκτόνων και των προϊόντων γεωργικής χρήσης που περιέχουν τις ουσίες αυτές.

11. τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μελισσοκόμων, γεωργών, επιστημόνων, της βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών ώστε να διερευνηθούν τα αίτια για τις αυξημένες απώλειες στους πληθυσμούς των μελισσών και να καθοριστούν, σε αυτήν τη βάση, κατάλληλες προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος·

12. ζητεί την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες των μελισσών, καθώς και μέσα καταπολέμησής τους, αφετέρου δε τη δημιουργία βάσεων γνώσεων σχετικά με την φυσιολογία των μελισσών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αλλά και εκτός της ΕΕ, ιδιαίτερα με την υποστήριξη του παγκόσμιου προγράμματος COLOSS και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εργαστηρίων για την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία ενός χρήσιμου δικτύου εμπειρογνωμόνων·

13. υποστηρίζει την δημιουργία ενός Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών(2), με στόχο την καλύτερη κατανόηση αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών και του τρόπου αντιμετώπισής τους, βελτιώνοντας το συντονισμό και την εναρμόνιση των προγραμμάτων παρακολούθησης και έρευνας για την μελισσοκομία, συμπεριλαμβανομένων των μελισσοκομικών ενώσεων, που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενεργά την εντατικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, εργαστηρίων και μελισσοκόμων σχετικά με οικοτοξικολογικές μελέτες και λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις οικοτοξικολογικές μελέτες που περιλαμβάνονται στους φακέλους έγκρισης, ώστε να διευκολύνει τον ενημερωμένο και ανεξάρτητο επιστημονικό έλεγχο· ζητεί την έγκαιρη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας επί της θνησιμότητας των μελισσών·

14. υπό το πρίσμα της ανταλλαγής σωστών πρακτικών και εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θεωρεί απαραίτητη την εναρμόνιση των προγραμμάτων παρακολούθησης των ασθενειών των μελισσών και εποπτείας της έρευνας·

15. καλεί το εν λόγω εργαστήριο να αναπτύξει και να τυποποιήσει κριτήρια για την ευημερία των μελισσών, βάσει των οποίων θα επιβραβεύονται οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι από τα κονδύλια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης·

16. τονίζει ότι οι μελέτες για τους πληθυσμούς των μελισσών θα πρέπει να εξετάσουν πολλούς και διάφορους ενδεχόμενους παράγοντες ούτως ώστε να διαπιστωθεί ποιοί τύποι γεωργίας έχουν τα μέγιστα οφέλη για την υγεία των πληθυσμών μελισσών της περιοχής·

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών των επόμενων δεκαετιών στις μέλισσες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακυβερνητικής επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή·

18. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει και να στηρίξει ανεξάρτητες μακροπρόθεσμες επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης των μελισσών και των αγρίων επικονιαστών σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία·

19. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την υγεία και την υγιεινή διατροφή κατά την κατάρτιση των προτεραιοτήτων του 8ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και να στηρίξει την έρευνα που σχετίζεται με την υγεία των μελισσών και τους λόγους αύξησης της θνησιμότητάς τους, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες μεθόδους ελέγχου των ασθενειών στις μέλισσες·

20. ζητεί τη θέσπιση μιας σφαιρικής στρατηγικής σχετικά με τα φάρμακα για τις μέλισσες. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να προσδιορίζει, για κάθε νόσο των μελισσών, τους όρους της δράσης που απαιτεί διασάφηση των καταλλήλων αγωγών.

21. υποστηρίζει τα προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν ως επίκεντρο την ανοχή στις νόσους και τα παράσιτα, ειδικότερα δε στην καταπολέμηση της βαρρόας.

22. ζητεί να αυξηθεί η στήριξη στην κτηνιατρική αγωγή προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των νόσων και των παρασίτων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου αρμοδιοτήτων του κτηνιατρικού ταμείου της ΕΕ κατά την επόμενη αναθεώρησή του, ώστε να καλύπτει τις ασθένειες των μελισσών·

24. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει ανώτατα όρια καταλοίπων για τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω της διαδικασίας «κλιμάκωσης», με στόχο να εξαλειφθεί η τρέχουσα νομική ανασφάλεια που δυσχεραίνει τη θεραπεία των μελισσών που πλήττονται από ασθένειες·

25. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός μελισσοκομικός τομέας εξακολουθεί να λειτουργεί ως επί το πλείστον άναρχα, αποτρέποντας τη χρήση καταχωρισμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για τις μέλισσες και άλλα προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας τους·

26. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα στήριξης των ΜΜΕ με γνώμονα την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση ασθενειών των μελισσών·

27. επισημαίνει την ανησυχία που επικρατεί για τον μειούμενο αριθμό ατόμων που απασχολούνται στον τομέα λόγω του υψηλού κόστους ίδρυσης μελισσοκομικής επιχείρησης, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια μελισσιών για την επικονίαση γεωργικών καλλιεργειών ζωτικής σημασίας·

28. αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο του επαγγελματικού μελισσοκομικού τομέα, καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για προστασία, διατήρηση και προώθηση της βιωσιμότητάς του μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

29. παροτρύνει την Επιτροπή να εξεύρει δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης του μελισσοκομικού επαγγέλματος και κατάρτισης νέων μελισσοκόμων·

30. τονίζει ότι η μελισσοκομική παιδεία πρέπει να υπερβεί τα όρια του μελισσοκομικού και του γεωργικού τομέα, ώστε να προωθήσει τη δράση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη δημιουργία καλύτερων αστικών οικοτόπων διαβίωσης και εκτροφής μελισσών·

31. θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω κατάρτιση των μελισσοκόμων σε όλα τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι είναι εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους τη διαχείριση των μελισσών, και θεωρεί ζωτικής σημασίας για την υγεία των μελισσών τη χρήση σωστών πρακτικών και το σεβασμό της ισχύουσας οικείας νομοθεσίας·

32. παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού στα μελισσοκομικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες·

33. γνωρίζοντας ότι στους 700 000 Ευρωπαίους μελισσοκόμους, το 97% δεν είναι επαγγελματίες και κατέχουν το 67% των κυψελών, ζητεί να καταρτισθεί, σε συνεργασία με το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ στη θέση Sophia Antipolis και τα Εθνικά Ινστιτούτα, έναν οδηγό σωστών μελισσοκομικών και υγειονομικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, τους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες και τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί η καταστροφή των οικοτόπων των μελισσών, διατηρώντας περισσότερα φυσικά καταφύγια στις πόλεις και στην ύπαιθρο· επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι κύριες κοινωνικοοικονομικές πτυχές, αλλά και την ανάγκη να παραμείνει ο κλάδος ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά·

34. τονίζει ότι τα στοχευμένα κανονιστικά μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην κινητοποίηση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία βελτιωμένων οικοτόπων άγριας χλωρίδας·

35. τονίζει τη σημασία της προώθησης μέτρων που καταρτίζονται με γνώμονα την προαγωγή της βιοποικιλότητας, έχοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε μείγμα διαφορετικών γύρεων και φυτών τονώνει την υγεία των μελισσών·

36. τονίζει ότι η μείωση του αριθμού των ειδών επικονιαστών παγκοσμίως λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και ότι μεταξύ των παραγόντων για τη μείωση αυτή συγκαταλέγονται τα παρασιτοκτόνα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς μελισσών·

37. επισημαίνει ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες επιστημονικές αποδείξεις ότι οι μέλισσες που έχουν πρόσβαση σε ένα μίγμα γύρης από διαφορετικά φυτά είναι πιο υγιείς από αυτές που τρέφονται μόνο με ένα είδος γύρης. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις και να υποστηρίξει την έρευνα στον εν λόγω τομέα· τονίζει δε ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση για να διασφαλιστεί ότι οι ΓΤΟ δεν βλάπτουν τον πληθυσμό των μελισσών· αναγνωρίζει ότι οι μονοκαλλιέργειες παντός τύπου μειώνουν τη βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια την πρόσβαση στη μελιτοφόρο χλωρίδα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών· καλεί την Επιτροπή να θέσει τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στο επίκεντρο της ΚΓΠ και αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης μιας σωστής διαχείρισης της γης και άλλων γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα (AESs)(3), προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στην μελιτοφόρο χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα·

38. υποστηρίζει ένθερμα την συνετή νομοθεσία της ΕΕ και την επισταμένη επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επισημαίνει ότι η μονοκαλλιέργεια συνεπάγεται κίνδυνο ανεπαρκούς επικονίασης και οδηγεί στην εξαφάνισης της μελιτοφόρου χλωρίδας·

39. ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει περαιτέρω την ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, ιδιαίτερα την εξάπλωση των τοξινών Bt μέσω της γύρης στις μέλισσες και τους άγριους επικονιαστές εν γένει, αλλά και σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και παθολογιών· ζητεί την αναστολή της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένων ειδών σε περίπτωση που οι εν λόγω έρευνες αποκαλύψουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών·

40. υπογραμμίζει ότι παράλληλα προς τη βεβαιότητα ότι οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) συνιστούν σημαντικό παράγοντα στη μείωση των αποικιών μελισσών, είναι σημαντικό να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι, δηλαδή η διασπορά της γύρης από τα έντομα και η πιθανότητα μόλυνσης της γύρης·

41. υπενθυμίζει τις νέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και των προϊόντων αυτών καθαυτών, τόσο από τη σκοπιά των οξειών επιδράσεών τους όσο και των χρόνιων επιδράσεων στην επιβίωση και ανάπτυξη των αποικιών μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις στις προνύμφες και στη συμπεριφορά των μελισσών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι:

     α)  οι απαιτήσεις για δεδομένα, οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν αναλόγως, δεν θα μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ πριν από τα τέλη του 2013, το νωρίτερο,

     β)  εξακολουθεί να είναι αναγκαία, εντωμεταξύ, η κατάρτιση κατάλληλων δοκιμαστικών πρωτοκόλλων, και

     γ)  οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν μόνο για την έγκριση νέων ουσιών ή την ανανέωση των υφιστάμενων εγκρίσεων, καθώς και για την έγκριση νέων προϊόντων φυτοπροστασίας ή την ανανέωση αυτών· ως εκ τούτου οι υφιστάμενες εγκρίσεις/ άδειες δεν θα τύχουν της ενδεδειγμένης αξιολόγησης πριν από την παρέλευση αρκετών ετών, παρά μόνο σε περίπτωση ειδικής επανεξέτασης·

42. ζητεί από την Επιτροπή, αμέσως μόλις εφαρμοστούν οι νέες απαιτήσεις για δεδομένα, να επανεξετάσει το καθεστώς έγκρισης για όλες τις δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι συντελούν σε απώλειες στις αποικίες των μελισσών, με γνώμονα τις νέες διατάξεις και τις απαιτήσεις για δεδομένα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

43. χαιρετίζει το γεγονός ότι προβλέπεται η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

44. ζητεί από την EFSA όπως, κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση των νέων απαιτήσεων δεδομένων για την ασφάλεια των μελισσών και τις δοκιμές μεθόδων για τα φυτοφάρμακα πριν από την έγκρισή τους, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία έρευνας και τις πληροφορίες που συλλέγονται από την EURL·

45. τονίζει τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και της αειφόρου χρήσης των παρασιτοκτόνων, και ζητεί την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, η οποία στοχεύει στη βιώσιμη χρήση των παρασιτοκτόνων μέσω του μετριασμού των κινδύνων και των επιπτώσεων που συνεπάγεται η χρήση τους για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, ιδίως δε την εφαρμογή των μέτρων εκείνων που αποσκοπούν στην προαγωγή της εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών, και της συνεργασίας με τους μελισσοκόμους·

46. υπενθυμίζει την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, ιδίως δε το άρθρο 14 αυτής που καθιστά υποχρεωτική για όλους τους αγρότες την εφαρμογή των γενικών αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών στα αγροκτήματά τους, αρχής γενομένης από το 2014, καθώς και το άρθρο 9 αυτής περί γενικής απαγόρευσης των αεροψεκασμών·

47. υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τη χρήση παρασιτοκτόνων και ασπάζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η χρήση παρασιτοκτόνων στη γεωργία θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών· πρεσβεύει την άποψη ότι η χρήση παρασιτοκτόνων θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος, τουλάχιστον για να διασαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των μελισσών· επισημαίνει ότι θα πρέπει δε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των παρασιτοκτόνων της οικογένειας των νενονικοτινοειδών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πεπτικές και ορμονικές διαταραχές· τονίζει, μάλιστα, ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των συστημικών παρασιτοκτόνων είναι υποτιμημένες και ενδέχεται να ευθύνονται εν μέρει για τη μείωση των πληθυσμών μελισσών·

48. ζητεί από την Επιτροπή να συμμορφωθεί με την αρχή της προφύλαξης και να επιβάλει πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων έως ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες ότι δεν υπάρχει χρόνια έκθεση των μελισσών σε τοξίνες, ούτε κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λόγω της χρήσης τους·

49. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θεωρεί τις μέλισσες εξημερωμένο είδος, και άρα στο πλαίσιο του κτηνοτροφικού τομέα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η έγκριση μέτρων(4) υπέρ της υγείας, της ευημερίας και της προστασίας του, και η καλύτερη ενημέρωση για την διατήρηση των αγρίων επικονιαστών· ζητεί ως εκ τούτου τη θέσπιση μιας στρατηγικής για την προστασία της υγείας των μελισσών και την ενσωμάτωση της μελισσοκομίας στη γεωργική και κτηνιατρική νομοθεσία, υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας της, ιδίως όσον αφορά την αποζημίωση για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τους μελισσοκόμους·

50. επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται κονδύλια για τη στήριξη των καλλιεργητών βιολογικών προϊόντων στον προϋπολογισμό 2013-2020 για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)·

51. υπογραμμίζει μεν τη σημασία της σημερινής χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση της παραγωγής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων, τονίζει δε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος διοχετεύει τα εν λόγω κονδύλια όπως προβλέπεται·

52. τονίζει την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων τα οποία ενθαρρύνουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η παραγωγή φυτών για την προσέλκυση μελισσών·

53. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την «έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα;»(5), ιδίως δε το σημείο ΛΒ, ήτοι: «λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την καλλιέργεια σιτηρών και αραβοσίτου για την παραγωγή ζωοτροφών και ενέργειας, πρέπει να προωθηθεί η χρήση συστημάτων εκτεταμένης αμειψισποράς, συνδυασμένων καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεικτών καλλιεργειών χορτονομής-τριφυλλιού, που μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά και αγρονομικά οφέλη, καθόσον η ανάπτυξη οσπριοειδών καλλιεργειών στο πλαίσιο ενός συστήματος αμειψισποράς μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση ασθενειών και να εξυγιάνει το έδαφος, και να έχει θετικές συνέπειες για τους πληθυσμούς επικονιαστών και την προστασία του κλίματος»· υπενθυμίζει επίσης τη σημασία που έχει η διατήρηση της αμειψισποράς ως βασικού στοιχείου της λεγόμενης «οικολογικής συνιστώσας» της κοινής γεωργικής πολιτικής με χρονικό ορίζοντα το 2020·

54. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στο επίκεντρο της ΚΓΠ, καλώντας όλους τους αγρότες της ΕΕ, αρχής γενομένης από το 2014, να εφαρμόσουν ένα απλό σύνολο αγρονομικών πρακτικών (συμπεριλαμβανομένων της αμειψισποράς, των μόνιμων βοσκοτόπων, της χλωρής κάλυψης και περιοχών πράσινης υποδομής), να ενισχύσει και να αναπτύξει ειδικά γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για τον μελισσοκομικό τομέα, στο πνεύμα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, και να ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα με στόχο τη διατήρηση «φιλικών» προς τις μέλισσες βοσκοτόπων στα όρια των αγρών τους, να επιστρατεύσουν την αμειψισπορά με μεγάλη ποικιλία ψυχανθών και εναλλακτικές τεχνικές χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών·

55. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέτρα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο να αυξήσουν την ευαισθησία και το αίσθημα ευθύνης των αρμόδιων αρχών και των παραγωγών σχετικά με τις ασθένειες των μελισσών και τα διαθέσιμα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους·

56. ζητεί από την δημιουργία μιας στρατηγικής πόρων τροφής για τις μέλισσες, με στόχο την ενθάρρυνση μιας διαθέσιμης, κοντινής, ποικίλης, κατάλληλης και επαρκούς τροφής, μέσω της καλύτερης διαχείρισης των γεωργικών και μη εδαφών, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση του προβλήματος της διατροφή των μελισσών στα πράσινα και γαλάζια δίκτυα, αναπτύσσοντας τη μελισσοκομική αγρανάπαυση, τους φράκτες λουλουδιών, τις δια-καλλιέργειες για την παραγωγή μελιού, ζώνες χλόης, καθώς και την τεχνογνωσίας στο γεωργικό κόσμο, χάριν συνδυασμού γεωργίας και τη βιοποικιλότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

17

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κρίτων Αρσένης, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Nessa Childers, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Giommaria Uggias

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Bové, Lorenzo Fontana

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0440.

(2)

Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) είναι σημαντικά εργαλεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας των ζώων. (π.χ. παρακολούθηση ασθενειών). Ένα ΕΑΕΕ στον τομέα της υγείας των μελισσών έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή για μια πενταετή περίοδο αρχομένης από την 1η Απριλίου 2011.

(3)

Τα ΓΠΚ ενθαρρύνουν τη βελτίωση της διαχείρισης δενδροστοιχιών, την αύξηση της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών.

(4)

Με πρωτοβουλίες όπως την στρατηγική για την υγεία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013), που παρέχει ένα ενιαίο και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων, βελτιώνει τον συντονισμό και την αποτελεσματική χρήση πόρων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, και τονίζει την σημασία διατήρησης και βελτίωσης της διαγνωστικής ικανότητας.

(5)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0084.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

6.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Σπύρος Δανέλλης, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου