ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (2012-2013)

17.10.2011 - (COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE)) - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Jan Březina


Διαδικασία : 2011/0046(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0360/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0360/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (2012-2013)

(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0072),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0077/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0360/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που υποδεικνύεται στη νομοθετική πρόταση δεν συνάδει με το ανώτατο όριο του τομέα 1α του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής[1] να αναθεωρήσει το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στη βάση των σημείων 21 έως 23 της Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)[2] με σκοπό να λάβει υπόψη την πρόσθετη μη προβλεπόμενη χρηματοδότηση για το ITER για τα έτη 2012-2013· είναι πρόθυμο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη βάση όλων των μέσων που προβλέπονται στη ΔΣ, με σκοπό να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος έρευνας της Ευρατόμ μέχρι το τέλος του 2011· υπενθυμίζει την αντίθεσή του σε κάθε μορφή ανακατανομής πιστώσεων από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)[3] κατά τα προτεινόμενα στην ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106, εδάφιο α της Συνθήκης Eυρατόμ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος πλαίσιο (2012-2013) θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της απλότητας, της σταθερότητας, της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου, της συνέπειας, της αριστείας και της εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεσή του σχετικά με την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας,

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και, ανάλογα με την περίπτωση, στα θέματα προστασίας, δεδομένου του ενδεχόμενου διασυνοριακού αντίκτυπου των πυρηνικών συμβάντων,

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Ο στόχος της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας (ESNII) είναι η ανάπτυξη αντιδραστήρων ταχέων νετρονίων τέταρτης γενεάς με κλειστό κύκλο πυρηνικού καυσίμου έως το 2035 - 2040. Περιλαμβάνει τρεις άξονες τεχνολογικής ανάπτυξης και τέσσερα μεγάλα προγράμματα: το πρωτότυπο ASTRID (ψύξη αντιδραστήρα με νάτριο), το πειραματικό μοντέλο ALLEGRO (αεριόψυκτος αντιδραστήρας), το σύστημα επίδειξης ALFRED (ψύξη αντιδραστήρα με μόλυβδο) και, για την ίδια τεχνολογία στο πλαίσιο των υποδομών στήριξης, την εγκατάσταση ακτινοβόλησης ταχέων νετρονίων MYRRHA (ψύξη μολύβδου-βισμουθίου).

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Τρείς μείζονες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας στην πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία έχουν δρομολογηθεί μετά την έναρξη του έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρατόμ (2007 έως 2011). Πρόκειται για την τεχνολογική πλατφόρμα βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας (SNETP), την τεχνολογική πλατφόρμα για την τελική διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς (IGDTP) και την ευρωπαϊκή διεπιστημονική πρωτοβουλία χαμηλής δόσης (MELODI). Αμφότερες οι SNETP και IGDTP ανταποκρίνονται στους στόχους του σχεδίου SET.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Λόγω του ατυχήματος στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, μετά το σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011, απαιτείται συμπληρωματικό ερευνητικό έργο στον τομέα της ασφάλειας της πυρηνικής σχάσης, προκειμένου να δοθεί ξανά στους πολίτες της Ένωσης η διαβεβαίωση ότι η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ένωση εξακολουθεί να πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Το συμπληρωματικό αυτό έργο απαιτεί αύξηση των πιστώσεων για την πυρηνική σχάση.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Μια συμφωνία για πρόσθετη χρηματοδότηση του ITER αποκλειστικά με μεταφορές αχρησιμοποίητων περιθωρίων του 2011 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και χωρίς ανακατανομές από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ (2007-2013) προς το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) θα επέτρεπε την ταχεία έγκριση του προγράμματος εντός του 2011.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης σημασία της διατήρησης στην Κοινότητα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας.

(11) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης δεξιοτήτων στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008, αναγνωρίζεται η κεφαλαιώδης σημασία της διατήρησης στην Κοινότητα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, και σωστών συνθηκών εργασίας, στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα δρομολογήσουν διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, με ενίσχυση των διατάξεών της εκείνων που αφορούν την πληροφόρηση και τα συν-νομοθετικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων που αφορούν την έρευνα στο πλαίσιο της Ευρατόμ και την περιβαλλοντική προστασία προκειμένου να διευκολυνθούν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές διαδικασίες του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος πλαισίου (2012-2013), χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος πλαισίου (2012-2013), χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ). Για να ενταχθεί το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) στο ΠΔΠ για τα έτη 2012 και 2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί το ΠΔΠ με αύξηση του ορίου του τομέα 1α. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα για μεταφορά στο 2012 και το 2013 άλλα περιθώρια του ΠΔΠ 2011, θα ενεργοποιηθεί το Μέσο Ευελιξίας, βάσει των προβλεπομένων στο σημείο 27 της ΔΣ.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, οι χρηματοοικονομικοί πόροι που προορίζονται για το πρόγραμμα ITER θα πρέπει να καθορισθούν για όλη την περίοδο προγραμματισμού έτσι ώστε οιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών πέρα από το ύψους 6.6 δισ. ευρώ τμήμα που αναλογεί στην ΕΕ, για την περίοδο κατασκευής του ITER που, επί του παρόντος, προβλέπεται να περατωθεί το 2020, να χρηματοδοτηθεί έξω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ("σαφής οριοθέτηση των κεφαλαίων")·

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας.

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει κατά συνέπεια αφενός να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας. Αφετέρου, αυτό σημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά το έργο ITER, οι διεθνείς εταίροι πρέπει να σέβονται απολύτως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) υπηρετεί τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σημείο α) της Συνθήκης, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία της Ένωσης Καινοτομίας και στηριζόμενο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

1. Το πρόγραμμα-πλαίσιο (2012-2013) υπηρετεί τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σημείο α) της Συνθήκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πυρηνική προστασία και ασφάλεια και στην προστασία από τη ραδιενέργεια, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία της Ένωσης Καινοτομίας και στηριζόμενο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) θα συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου SET. Οι δράσεις του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το Στρατηγικό Ερευνητικό Θεματολόγιο των τριών υπαρχουσών ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών για την πυρηνική ενέργεια: SNETP, IGDTP και MELODI.

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη συνέπειας μεταξύ των ερευνητικών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν το 2012-2013 και των στρατηγικών ερευνητικών θεματολογίων των τριών μειζόνων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρατόμ: της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο του σχεδίου SET (που περιλαμβάνει την τεχνολογική πλατφόρμα βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας – SNETP - και την τεχνολογική πλατφόρμα για την τελική διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς - IGDTP) και της ευρωπαϊκής διεπιστημονικής πρωτοβουλίας χαμηλής δόσης (MELODI).

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος (2012-2013) είναι 2.560.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος (2012-2013) είναι 2.100.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 2 208 809 000·

– έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 1.748.809.000

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 118.245.000

– πυρηνική σχάση, ειδικότερα θέματα ασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και ακτινοπροστασία 118 245 000·

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον πυρηνικό τομέα 233.216.000.

– δραστηριότητες του ΚΚΕρ στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων 233 216 000.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση συμβατικών ρυθμίσεων για τη μείωση του κινδύνου μη εκτέλεσης καθώς και για τον εκ νέου επιμερισμό των κινδύνων και του κόστους μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε δευτερεύουσες, σε σχέση με τη βασική πυρηνική έρευνα, πρωτοβουλίες όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου έλλειψης δεξιοτήτων τα επόμενα χρόνια.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προβούν σε επισκόπηση των επαγγελματικών προσόντων, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δοθεί μια συνολική εικόνα της σημερινής κατάστασης και να μπορέσουν να εντοπισθούν και να εφαρμοσθούν πρόσφορες λύσεις.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I.A – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με εστιασμένο πρόγραμμα φυσικής και τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint European Torus (JET) και άλλες συναφείς με τον ITER διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης. Θα αξιολογηθούν συγκεκριμένες βασικές τεχνολογίες για τον ITER, θα εδραιωθούν οι επιλογές του έργου ITER, και θα προετοιμαστεί η θέση σε λειτουργία του ITER.

Με εστιασμένο πρόγραμμα φυσικής και τεχνολογίας θα αξιοποιηθούν το Joint European Torus (JET) και άλλες συναφείς με τον ITER διατάξεις μαγνητικής συγκράτησης (ενδεχομένως και μέσω νέων πειραμάτων που θα εκτελεσθούν και θα λειτουργήσουν παράλληλα με το ITER). Θα αξιολογηθούν συγκεκριμένες βασικές τεχνολογίες για τον ITER, θα εδραιωθούν οι επιλογές του έργου ITER, και θα προετοιμαστεί η θέση σε λειτουργία του ITER.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I.B – Στόχος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάπτυξη στερεής επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής, βελτιώνοντας ιδίως τις επιδόσεις ασφάλειας και απόδοσης σε σχέση με τους πόρους και το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ανάπτυξη στερεής επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη εξέλιξη των τεχνικών ασφαλούς διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής, βελτιώνοντας ιδίως τις επιδόσεις ασφάλειας και απόδοσης σε σχέση με τους πόρους και το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη ανθεκτικού και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Κατά τον παροπλισμό πεπαλαιωμένων συστημάτων θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ραδιενεργά απόβλητα μακράς διάρκειας ζωής.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I.B – τμήμα 3 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποστήριξη της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των επιστημονικών δεξιοτήτων και προσόντων και του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να κατοχυρωθεί η μακροπρόθεσμη διάθεση και επάρκεια προσόντων των ερευνητών, μηχανικών και υπαλλήλων στον πυρηνικό τομέα. ΙΙ.

Συνεχής υποστήριξη της διατήρησης και ανάπτυξης ειδικευμένου προσωπικού που απαιτείται για τη διατήρηση της πυρηνικής ανεξαρτησίας της Ένωσης και τη διαρκή διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η πυρηνική ενέργεια θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, σε θέματα ακτινοπροστασίας και παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων παροπλισμού και μακροπρόθεσμης διαχείρισης των αποβλήτων, η διατήρηση πυρηνικής εμπειρογνωμοσύνης στην Ένωση έχει καίρια σημασία.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – τμήμα 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την επίτευξη του στόχου αυτού υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη εμπειρογνωμοσύνη προς στήριξη των πολιτικών της Ένωσης στα πεδία της προστασίας των πυρηνικών αντιδραστήρων και του κύκλου καυσίμου, των πυρηνικών διασφαλίσεων και της ασφάλειας. Η παροχή πελατοκεντρικής υποστήριξης στην πολιτική της Ένωσης που υπογραμμίζεται στην αποστολή του ΚΚΕρ θα συμπληρωθεί με προδραστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας με ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σε στενή επαφή με τη βιομηχανία και άλλους φορείς, καθώς και με την ανάπτυξη δικτύων με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υπερσύγχρονη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη εμπειρογνωμοσύνη προς στήριξη των πολιτικών της Ένωσης στα πεδία των πυρηνικών διασφαλίσεων και της ασφάλειας. Η αποστολή του ΚΚΕρ θα συμπληρωθεί με προδραστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας με ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας σε στενή επαφή με τη βιομηχανία και άλλους φορείς, καθώς και με την ανάπτυξη δικτύων με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη. Ο ρόλος του ως φορέα ενημέρωσης του κοινού θα ενισχυθεί.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – τμήμα 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Πυρηνική ασφάλεια, περαιτέρω στήριξη της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της Κοινότητας, ιδίως ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο των μονάδων κύκλου καυσίμου, την υλοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικής δειγματοληψίας και ολοκληρωμένων διασφαλίσεων, καθώς και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με το λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής εγκληματολογίας.

3. Πυρηνική ασφάλεια, περαιτέρω στήριξη της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της Κοινότητας, ιδίως ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο των μονάδων κύκλου καυσίμου, την υλοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικής δειγματοληψίας και ολοκληρωμένων διασφαλίσεων, καθώς και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με το λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής εγκληματολογίας. Είναι απαραίτητο να γίνει χρήση των βέλτιστων οργάνων παρακολούθησης όλων των μη στρατιωτικών πυρηνικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων μεταφοράς ή αποθήκευσης όλων των ραδιενεργών υλικών.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Συνεργατικά έργα

1. Συνεργατικά έργα

Χρηματοδοτική υποστήριξη ερευνητικών έργων που εκτελούνται από κοινοπραξίες εταίρων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες και τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, προϊόντων, δραστηριοτήτων επίδειξης ή κοινών ερευνητικών πόρων. Το μέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική οργάνωση των έργων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο ή θεματικό αντικείμενο. Τα έργα μπορεί να εκτείνονται από μικρής ή μεσαίας κλίμακας δράσεις στοχοθετημένης έρευνας έως μεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης, τα οποία κινητοποιούν σημαντικό όγκο πόρων για την επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου. Η υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, θα περιληφθεί στο σχεδιασμό εργασιών των έργων.

Χρηματοδοτική υποστήριξη ερευνητικών έργων που εκτελούνται από κοινοπραξίες εταίρων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες και τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, προϊόντων, δραστηριοτήτων επίδειξης ή κοινών ερευνητικών πόρων. Το μέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική οργάνωση των έργων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο ή θεματικό αντικείμενο. Τα έργα μπορεί να εκτείνονται από μικρής ή μεσαίας κλίμακας δράσεις στοχοθετημένης έρευνας έως μεγαλύτερα έργα ολοκλήρωσης, τα οποία κινητοποιούν σημαντικό όγκο πόρων για την επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου. Η υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, θα περιληφθεί στο σχεδιασμό εργασιών των έργων. Στο πρόγραμμα εργασιών των έργων θα περιλαμβάνονται και δραστηριότητες τυποποίησης.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II – σημείο 2– στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης

3. Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης

Χρηματοδοτική υποστήριξη δραστηριοτήτων συντονισμού ή υποστήριξης της έρευνας (δικτύωση, ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, μελέτες, διασκέψεις, συνεισφορά κατά την κατασκευή νέας υποδομής κλπ.) ή για προώθηση της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (π.χ. δικτύωση και συγκρότηση προγραμμάτων κατάρτισης). Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων μπορεί να χρησιμοποιούνται και διαδικασίες άλλες, εκτός προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων.

Χρηματοδοτική υποστήριξη δραστηριοτήτων συντονισμού ή υποστήριξης της έρευνας (δικτύωση, ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, μελέτες, διασκέψεις, συμμετοχή σε φορείς τυποποίησης, συνεισφορά κατά την κατασκευή νέας υποδομής κλπ.) ή για προώθηση της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων (π.χ. δικτύωση και συγκρότηση προγραμμάτων κατάρτισης). Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων μπορεί να χρησιμοποιούνται και διαδικασίες άλλες, εκτός προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II – εισαγωγή – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα πρέπει να διαπνέεται από μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ανοχή κινδύνου έναντι των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια των έργων, με ευέλικτους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να γίνεται καλύτερη εναρμόνιση, όπου είναι δυνατόν, με τους διάφορους υφιστάμενους κανονισμούς και τις αναγνωρισμένες λογιστικές πρακτικές·

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II – εισαγωγή – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου –μεταξύ ανάληψης κινδύνου και των κινδύνων που συνεπάγεται αυτό– για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων της Ένωσης.

  • [1]               COM (2011)0226.
  • [2]               ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [3]               ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 7 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε τη νομοθετική δέσμη προτάσεων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ τα έτη 2012 και 2013.

Η νομοθετική δέσμη συνίσταται στα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου για το πρόγραμμα πλαίσιο, τα ειδικά προγράμματα άμεσων και έμμεσων δράσεων, καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε δράσεις του προγράμματος πλαισίου και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

1. Ο εισηγητής επικροτεί και στηρίζει το γενικό πνεύμα της πρότασης:

Η νομοθετική δέσμη έχει ως στόχο να συνεχιστεί η στήριξη των δράσεων Ε&Α στο πυρηνικό πεδίο, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρατόμ (2007-2011). Οι προτάσεις θα καλύψουν μόνο δύο έτη (2012-13), σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές (2007-2013) και με το χρονοδιάγραμμα του 7ου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ (2007-2013).

Η έρευνα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρατόμ έχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας και της απόδοσης ως προς τους πόρους και το κόστος της πυρηνικής σχάσης και άλλων χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας στη βιομηχανία και την ιατρική, ενώ ορισμένα από τα ερευνητικά έργα διαδραματίζουν καίριο εισηγητικό ρόλο στην πρόσφατη ευρωπαϊκή βιομηχανική πρωτοβουλία στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας (ESNII), μιας από τις έξι ευρωπαϊκές βιομηχανικές πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχεδίου SET).

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατόμ συνδέονται σαφώς με τους στόχους των στρατηγικών Ευρώπη 2020 και Ενέργεια 2020. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» υποστηρίζοντας την προεμπορική έρευνα και διευκολύνοντας τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς και στην εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» με σημαντική αύξηση της αειφορίας της πυρηνικής ενέργειας. Υπογραμμίζοντας την εκπαίδευση σε όλες τις δραστηριότητές του, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα της σημερινής πυρηνικής βιομηχανίας και ιδίως δημιουργώντας νέο κλάδο υψηλής τεχνολογίας για την ενέργεια σύντηξης, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα έχει ως αποτέλεσμα μεγέθυνση και νέες θέσεις απασχόλησης σε ευρύ φάσμα κλάδων.

2. Ο εισηγητής επιθυμεί στο σημείο αυτό να τονίσει τα ακόλουθα στοιχεία που εμφαίνουν τις βασικές του προτεραιότητες:

Ø Συνέπειες της Φουκουσίμα

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, την επαύριο της καταστροφής στη Φουκουσίμα, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη και όχι λιγότερη πυρηνική έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α). Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν προοδευτικά τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η πυρηνική Ε&Α σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της πυρηνικής σχάσης, τη χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις διαδικασίες αποξήλωσης και παροπλισμού και άλλες χρήσεις της ακτινοβολίας στη βιομηχανία και την ιατρική, καθώς και την αύξηση της πυρηνικής ασφάλειας (πυρηνικές διασφαλίσεις, μη διασπορά, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και πυρηνική εγκληματολογία).

Η κοινή ευρωπαϊκή πυρηνική έρευνα και εκπαίδευση είναι σημαντική για την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της επιστημονικής αριστείας. Ένας σωστός συντονισμός και η κοινή χρήση των γνώσεων θα μπορούσαν να αποδείξουν την αποτελεσματική εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Ε&Α στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, χάρη σε μια καλύτερη κατανόηση της φαινομενολογίας των ατυχημάτων. . Συνεπώς, το πρόγραμμα EURATOM, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, θα μπορούσε να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τα πυρηνικά προγράμματα στην Ευρώπη, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και ταχείες εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες (ιδίως στην Ασία). Έτσι, θα μπορούσε τελικά να δημιουργηθεί μια τεράστια αγορά για τις πυρηνικές βιομηχανίες, στην οποία η ευρωπαϊκή πυρηνική βιομηχανία θα επωφελείται από τη στήριξη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της EURATOM, προκειμένου να ανακτήσει την αξιοπιστία της στο επίπεδο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ø Έρευνα στο πεδίο της σχάσης

Η πυρηνική ενέργεια έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων που θέτει το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET), ειδικότερα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση της εξάρτησης από την παροχή ενεργειακών πηγών από ασταθείς περιοχές του κόσμου, και την αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Η πυρηνική σχάση παρέχει σήμερα το ένα τρίτο σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στους τομείς των διασφαλίσεων και της μη διασποράς, της διαχείρισης αποβλήτων, της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και του κύκλου καυσίμου, της ραδιενέργειας στο περιβάλλον και της ακτινοπροστασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υπερσύγχρονη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στα πεδία της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων και της πυρηνικής ασφάλειας. Όλες οι δραστηριότητες που προβλέπονται για το ΚΚΕρ πρέπει να διατηρηθούν στο ύψιστο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας (ESNII), ο εισηγητής θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι τεχνολογίες αντιδραστήρα ταχέων νετρονίων τέταρτης γενιάς. Τα υφιστάμενα πυρηνικά συστήματα χρησιμοποιούν λιγότερο από το 1% της δυνητικής ενέργειας των πηγών ουρανίου. Με τα συστήματα τέταρτης γενιάς, που στοχεύουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, η χρήση των πηγών ουρανίου θα είναι περί τις 50 φορές πιο αποδοτική και επαρκής για χιλιάδες χρόνια, μειώνοντας έτσι την ποσότητα ραδιενεργών αποβλήτων και διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Ø Έρευνα στο πεδίο της σύντηξης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το ITER (Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας) είναι ένα σχέδιο με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και με σημαντικές προοπτικές επίδρασης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το ερευνητικό σχέδιο ITER αποτιμάται ως μια από τις πιθανές μελλοντικές ασφαλείς, βιώσιμες, περιβαλλοντικά υπεύθυνες και οικονομικά βιώσιμες ενεργειακές πηγές για την Ευρώπη, και η χρηματοδότησή του δεν πρέπει να διακοπεί.

Είναι σημαντικό να παρασχεθεί νέα οικονομική εγγύηση για το ITER και τα συνοδευτικά του προγράμματα Ε&Α, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης JET, που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Tokamak στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στο Κέντρο Επιστημών του Culham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το JET έχει ως στόχο να διασφαλίσει την επιτυχία του ITER και την αποδοτικότητά του ως προς το κόστος του (πολλά από τα υλικά και τα συστατικά του ITER δοκιμάζονται από το JET). Η τρέχουσα σύμβαση για το JET λήγει στο τέλος της φετινής χρονιάς και δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άλλη σύμβαση πριν από την έγκριση του προγράμματος πλαισίου της Ευρατόμ για τα έτη 2012-2013. Λαμβάνοντας τούτο υπόψη, είναι σαφώς σημαντικό να διασφαλισθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης του JET και το 2012 και η γνωστοποίησή της το συντομότερο δυνατόν.

Ø Ισορροπία σύντηξης/σχάσης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι, μολονότι το ζήτημα της συνέχισης της έρευνας για την παραγωγή ενέργειας από σχάση είναι σαφές, η ημερομηνία του σταδίου εμπορικής της εκμετάλλευσης δεν θα έλθει πριν από τα έλη του τρέχοντος αιώνα. Αντιθέτως, τα συστήματα ενέργειας από πυρηνική σύντηξη έχουν ήδη αποδείξει την αξιοπιστία τους σε εμπορικό επίπεδο, ενώ νέα συστήματα όπως το GEN IV υπόσχονται ασφαλέστερους, πιο αποδοτικούς από άποψη πόρων και γενεσιουργούς λιγότερων αποβλήτων τρόπους για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών στο χρονικό πλαίσιο έως το 2050 και στη συνέχεια έως το 2100.

Η κοινότητα που ασχολείται με τη σχάση μπορεί να παράσχει σημαντική συμβολή στη σύντηξη σε διάφορους τομείς, και αντιστρόφως, η ανάπτυξη συστημάτων σχάσης τέταρτης γενιάς προϋποθέτει την άριστη γνώση τεχνολογικών προκλήσεων παρεμφερών με αυτές του ITER ή μιας εγκατάστασης σύντηξης. Λαμβάνοντας τούτο υπόψη, θα πρέπει να συνεχισθεί η επιδίωξη συνεργειών μεταξύ έρευνας στο πεδίο της σχάσης και έρευνας στο πεδίο της σύντηξης, ενώ τα μελλοντικά προγράμματα πλαίσια θα πρέπει να θεσπισθούν τα κατάλληλα συστήματα για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση της κοινής έρευνας από τις κοινότητες που ασχολούνται με τη σχάση και με τη σύντηξη.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.9.2011)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013)
(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Carl Haglund

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών

- πιστεύει ότι το ερευνητικό έργο ITER είναι πολύτιμο ως μία από τις δυνατές μελλοντικές πηγές ενέργειας για την Ευρώπη και ότι δεν πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότησή του·

- θεωρεί ότι το ITER είναι ένα έργο με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και ότι η ευρωπαϊκή συνιστώσα του πρέπει να συνεχίσει να έχει κοινοτική βάση, με σημαντικές δευτερογενείς προοπτικές από απόψεως έρευνας και καινοτομίας·

- επισημαίνει ότι το έργο βρίσκεται σε εφαρμογή· χαιρετίζει τις σημαντικές μεταβολές στις δομές διακυβέρνησης, ελέγχου και διακρίβωσης του ITER και της F4E κατά το τελευταίο 12μηνο· αναμένει να υλοποιηθούν εγκαίρως οι δεσμεύσεις της διαχείρισης του ITER και της F4E έναντι του Κοινοβουλίου· αναμένει συνεχή αναθεώρηση όλων των διαδικασιών ούτως ώστε να δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον λήψης αποφάσεων μιας αποτελεσματικής από πλευράς κόστους διαχείρισης·

- συνιστά, με βάση το συνολικό βασικό κόστος των 6,6 δις ευρώ για τη φάση κατασκευής του ITER, να διαχωριστεί η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ITER χωρίς να διακυβεύονται άλλες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο δράσεων έρευνας·

- συνιστά να αποδεσμευτεί η χρηματοδότηση μόλις ικανοποιηθούν τα κάτωθι κριτήρια:

•   τακτική πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και ισχυρές εγγυήσεις διαφάνειας,

•   σαφής χάρτης πορείας για το έργο, που θα περιλαμβάνει στόχους και ορόσημα, όπως εκ των προτέρων αξιολογήσεις και εκ των υστέρων ελέγχους συμμόρφωσης,

•   τακτικές εκθέσεις επί των οικονομικών αναγκών του έργου, ιδίως ενόψει των τροποποιήσεων του σχεδιασμού, των αυξήσεων του κόστους πρώτων υλών, των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα της ITER λόγω του σεισμού στην Ιαπωνία και των επιπτώσεών του σε ορισμένες ιαπωνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το έργο ITER και των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι άλλοι εταίροι του ITER,

•   ευθυγράμμιση του δημοσιονομικού κανονισμού της F4E με τη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περί απαλλαγής έκθεση και με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκφράστηκαν στη γνωμοδότησή του αριθ. 4/2008,

•   πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έγγραφα εσωτερικών ελέγχων·

- εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες του για τις αδιαφανείς διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά το νέο υπολογισμό του κόστους του έργου ITER στον οποίο συμμετείχαν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, που εκπροσωπούνται όλοι στο Συμβούλιο του ITER, χωρίς όμως διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου η συμμετοχή, ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, είναι απαραίτητη σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER·

- παροτρύνει την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, ενισχύοντας τις διατάξεις της συνθήκης για την πληροφόρηση και τα δικαιώματα συννομοθεσίας του Κοινοβουλίου και επί θεμάτων έρευνας της Ευρατόμ ώστε να διευκολυνθούν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές διαδικασίες του προϋπολογισμού·

- υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή παρουσίασε στις 20 Απριλίου 2011 πρόταση βάσει των σημείων 21 έως 23 της ισχύουσας Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση των διαπραγματεύσεων· επιβεβαιώνει ότι μια συμφωνία για τη χρηματοδότηση του ITER μέσω πρόσθετων μεταφορών στον τομέα 1α του ΠΔΠ θα επέτρεπε την ταχεία έγκριση του προγράμματος ερευνών Ευρατόμ το 2011·

- πιστεύει ακράδαντα ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση του ITER δεν μπορεί να επιτευχθεί με επαναδιάθεση εντός του τομέα 1α περικόπτοντας τη χρηματοδότηση του ΠΠ7 κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012 και κατά 360 εκατ. ευρώ το 2013, δεδομένου ότι αυτό θα περιόριζε σημαντικά τις συνεισφορές του ΠΠ7 για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής 2020·

- δηλώνει κατηγορηματικά τη βούλησή του να προστατεύσει τη χρηματοδότηση του ΠΠ7· δεν βλέπει άλλη λύση γι' αυτό από το να περικοπεί προσωρινά η χρηματοδότηση του ITER κατά 460 εκατ. ευρώ το 2012 και το 2013 έτσι ώστε να καταστεί σαφής η θέση του Κοινοβουλίου και, έτσι, να προωθηθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις ώστε να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία για την πλήρη χρηματοδότηση του ITER το 2012 και το 2013 το ταχύτερο δυνατό·

- δηλώνει την ετοιμότητά του να διαπραγματευθεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο επί συμπληρωματικής τροποποίησης του ΠΔΠ για τα έτη 2012 και 2013 αυξάνοντας το ανώτατο όριο του τομέα 1 α το 2012 και 2013 για τη χρηματοδότηση του ITER βάσει της πρότασης της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2011 που βασίζεται στα σημεία 21 έως 23 της ισχύουσας ΔΣ·

- τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων των ατόμων που μετέχουν στις δομές διαχείρισης του ITER και της F4E με εργολάβους του έργου·

- εκφράζει τη διαφωνία του προς τη θέση της Επιτροπής για την παραίτηση από την αξιολόγηση των επιπτώσεων και σε περίπτωση που η συνολική ετήσια χρηματοδότηση του προγράμματος προτείνεται να διπλασιαστεί σε σύγκριση με το πρόγραμμα 2007-2011, γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως ουσιώδης μεταβολή·

- τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, γεγονός που απαιτεί επανακαταλογισμό των πιστώσεων για την πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοπροστασία, με παράλληλο σεβασμό του συνολικού ορίου για το πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή·

- επιβεβαιώνει ότι είναι επίσης σημαντική η εκ μέρους των διεθνών εταίρων του έργου ITER πλήρης συνεισφορά σε χρήμα και σε είδος στο πρόγραμμα ITER, αναλόγως των υποχρεώσεών τους δυνάμει της διεθνούς συμφωνίας ITER·

- τονίζει ότι κάθε απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ του Προγράμματος Πλαισίου Ευρατόμ λαμβάνεται με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που υποδεικνύεται στη νομοθετική πρόταση δεν συνάδει με το ανώτατο όριο του τομέα 1α του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής της 20.04.2011 (COM (2011)0226) να αναθεωρήσει το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στη βάση των σημείων 21 έως 23 της Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ) με σκοπό να λάβει υπόψη την πρόσθετη μη προβλεπόμενη χρηματοδότηση για το ITER για τα έτη 2012-2013· είναι πρόθυμο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη βάση όλων των μέσων που προβλέπονται στη ΔΣ, με σκοπό να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος έρευνας της Ευρατόμ μέχρι το τέλος του 2011· υπενθυμίζει την αντίθεσή του σε οιαδήποτε μορφή αναδιάταξης πόρων από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας όπως προτείνεται στην προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής·

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα δρομολογήσουν διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης Ευρατόμ, ενισχύοντας τις διατάξεις της για την πληροφόρηση και τα δικαιώματα συν-νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων που αφορούν τις έρευνες Ευρατόμ προκειμένου να διευκολυνθούν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές διαδικασίες του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος πλαισίου (2012-2013), χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

(16) Η παρούσα απόφαση πρέπει να καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος πλαισίου (2012-2013), χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΙΙΑ), για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στις 20 Απριλίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση (COM (2011)0206) για την αναθεώρηση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13 στη βάση των σημείων 21 έως 23 της IIA, με σκοπό να λάβει υπόψη τις πρόσθετες απρόβλεπτες ανάγκες χρηματοδότησης για το ITER όσον αφορά τα έτη 2012-2013 αυξάνοντας το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1a. Η εν λόγω πρόταση θα χρησιμεύσει ως βάση για μια συμφωνία μεταξύ των δύο σκελών της αρχής του προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να συναφθεί με χρήση όλων των μέσων που προβλέπονται στη ΔΣ και χωρίς επαναδιαθέσεις πιστώσεων από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας προς το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ευρατόμ·

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα ITER θα πρέπει να καθορισθούν για όλη την περίοδο προγραμματισμού έτσι ώστε οιαδήποτε υπέρβαση των δαπανών πλην από το τμήμα που αναλογεί στην ΕΕ, ύψους 6.6 δισ. ευρώ, για την περίοδο κατασκευής του ITER που, επί του παρόντος, προβλέπεται να περατωθεί το 2020, να χρηματοδοτηθεί πέραν από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ("σαφής οριοθέτηση των κεφαλαίων")·

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας.

(18) Η διεθνής και παγκόσμια διάσταση των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους. Το πρόγραμμα πλαίσιο (2012-2013) πρέπει κατά συνέπεια αφενός να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή χωρών που έχουν συνάψει τις απαραίτητες προς τούτο συμφωνίες, ενώ πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό, σε επίπεδο έργων και σε βάση αμοιβαίου οφέλους, στη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες και διεθνών οργανισμών επιστημονικής συνεργασίας. Αφετέρου, αυτό σημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά το έργο ITER, οι διεθνείς εταίροι πρέπει να σέβονται απολύτως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος (2012-2013) είναι 2.560.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Το μέγιστο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος (2012-2013) είναι 2.100.270.000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής (σε ευρώ):

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 2.208.809.000·

- έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 1.748.809.000· το ποσό αυτό περιλαμβάνει τους πόρους που απαιτούνται για τη συνέχιση του προγράμματος JET στο Culham·

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία 118.245.000·

– πυρηνική σχάση, ειδικότερα θέματα ασφάλειας, βελτίωση της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και ακτινοπροστασία 118.245.000·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

22.9.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesca Balzani, Reimer Böge, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Mulder

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kinga Gál

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα,Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Mario Pirillo, Catherine Trautmann, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Werner Schulz