SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

17.10.2011 - (COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE)) - *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Jan Březina


Procedura : 2011/0046(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0360/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0072),

–   uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0077/2011),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0360/2011),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  wyraża przekonanie, że określona we wniosku legislacyjnym podstawowa kwota referencyjna nie jest zgodna z pułapem działu 1a bieżących wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013; zwraca uwagę na wniosek Komisji[1] w sprawie przeglądu bieżących WRF w oparciu o punkty 21-23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[2], by uwzględnić dodatkowe, nieprzewidziane środki na ITER w latach 2012-2013; jest gotów podjąć negocjacje z drugim organem władzy budżetowej w oparciu o wszelkie środki przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, by szybko wypracować wspólne stanowisko w sprawie finansowania programu badawczego Euratom do końca 2011 r.; przypomina swój sprzeciw wobec jakichkolwiek przesunięć z siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)[3], co Komisja zaproponowała w powyższym wniosku;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Projekt i wdrożenie programu ramowego (2012–2013) powinny opierać się na zasadach prostoty, stabilności, przejrzystości, pewności prawa, spójności, doskonałości i zaufania zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego określonymi w sprawozdaniu w sprawie uproszczenia wdrożenia ramowych programów badawczych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Poprawę bezpieczeństwa jądrowego i – w stosownych przypadkach – aspektów ochrony należy potraktować priorytetowo, biorąc pod uwagę możliwy transgraniczny wpływ wypadków jądrowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Celem europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) jest uruchomienie w latach 2035–2040 reaktorów IV generacji na prędkich neutronach z zamkniętym cyklem paliwowym. Inicjatywa ta opiera się na trzech kierunkach rozwoju technologicznego i obejmuje cztery duże projekty: prototyp ASTRID (chłodzony sodem), model eksperymentalny ALLEGRO (chłodzony gazem), demonstrator ALFRED (chłodzony ołowiem) i, jako infrastrukturę wspierającą tę technologię, instalację do napromieniowania szybkimi neutronami MYRRHA (chłodzoną eutektyką ołowiowo-bizmutową).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) W ramach siódmego programu ramowego Euratom (2007 do 2011) uruchomiono trzy ważne europejskie inicjatywy współpracy w zakresie nauki i technologii jądrowej. Są to: platforma technologiczna na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP), platforma technologiczna na rzecz wdrożenia składowania geologicznego (IGDTP) oraz międzydyscyplinarna europejska inicjatywa w zakresie niskich dawek promieniowania (MELODI). Zarówno SNETP, jak i IGDTP są zgodne z celami planu EPSTE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) W świetle wypadku, do którego doszło w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii na skutek trzęsienia ziemi i tsunami, które miały miejsce w dniu 11 marca 2011 r., konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań w dziedzinie bezpieczeństwa rozszczepienia jądrowego, tak aby zapewnić obywateli Unii, że bezpieczeństwo obiektów jądrowych znajdujących się na terytorium Unii nadal spełnia najwyższe normy międzynarodowe. Tego typu dodatkowe prace wymagają zwiększenia przydziału środków budżetowych na badania w zakresie rozszczepienia jądrowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania projektu ITER wyłącznie poprzez przenoszenie niewykorzystanych w 2011 r. środków wieloletnich ram finansowych, bez przesuwania środków z siódmego programu ramowego UE (2007-2013) do programu ramowego (2012-2013), pozwoliłoby na szybkie przyjęcie programu w 2011 r.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W swoich konkluzjach w sprawie zapotrzebowania w zakresie umiejętności w dziedzinie jądrowej, przyjętych na posiedzeniu w dniach 1–2 grudnia 2008 r., Rada uznała za konieczne utrzymanie we Wspólnocie wysokiego poziomu szkolenia w dziedzinie jądrowej.

(11) W swoich konkluzjach w sprawie zapotrzebowania w zakresie umiejętności w dziedzinie jądrowej, przyjętych na posiedzeniu w dniach 1–2 grudnia 2008 r., Rada uznała za konieczne utrzymanie we Wspólnocie wysokiego poziomu szkolenia i odpowiednich warunków pracy w dziedzinie jądrowej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Komisja, Rada Europejska, Rada i państwa członkowskie zamierzają rozpocząć proces wprowadzania zmian do traktatu Euratom, wzmacniając jego postanowienia dotyczące praw Parlamentu Europejskiego do informacji i do współstanowienia przepisów w zakresie kwestii badawczych i związanych z ochroną środowiska w ramach Euratom, między innymi w celu usprawnienia przyszłych procedur budżetowych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Niniejsza decyzja powinna określić kopertę finansową dla całego okresu obowiązywania programu ramowego (2012–2013) będącą głównym punktem odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.

(16) Niniejsza decyzja powinna określić kopertę finansową dla całego okresu obowiązywania programu ramowego (2012–2013) będącą głównym punktem odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI). W celu dostosowania programu ramowego (2012–2013) do wieloletnich ram finansowych na lata 2012–2013 konieczna będzie zmiana wieloletnich ram finansowych poprzez podniesienie pułapu w ramach działu 1a. Jeśli nie będzie możliwości przeniesienia na lata 2012–2013 żadnych innych rezerw w wieloletnich ramach finansowych na 2011 r., należy uruchomić instrument elastyczności, o którym mowa w pkt 27 PMI.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) W odniesieniu do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 środki finansowe przeznaczone na realizację projektu ITER należy ustalić na cały okres programowania, tak aby wszelkie przypadki przekroczenia kosztów poza przydział ze środków UE wynoszący 6,6 mld EUR na okres budowy ITER, która zgodnie z aktualnym planem ma zostać zakończona w 2020 r., były finansowane poza pułapami wieloletnich ram finansowych (zasada „ring fencing”).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar działań badawczych UE jest ważny, ponieważ może przynieść obopólne korzyści. Program ramowy (2012–2013) powinien być otwarty na udział państw, które zawarły odpowiednie umowy w tej sprawie, a na poziomie projektów – na udział jednostek z państw trzecich oraz międzynarodowych organizacji współpracy naukowej na zasadzie wzajemnych korzyści.

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar działań badawczych UE jest ważny, ponieważ może przynieść obopólne korzyści. Program ramowy (2012–2013) powinien więc z jednej strony być otwarty na udział państw, które zawarły odpowiednie umowy w tym celu, a na poziomie projektów i na zasadzie wzajemnych korzyści – także na udział jednostek z państw trzecich oraz międzynarodowych organizacji współpracy naukowej. Z drugiej strony oznacza to również, że partnerzy międzynarodowi powinni w pełni przestrzegać swoich zobowiązań finansowych, w szczególności w odniesieniu do projektu ITER.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do osiągnięcia ogólnych celów wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 lit. a) Traktatu, jednocześnie przyczyniając się do stworzenia Unii innowacji i bazując na europejskiej przestrzeni badawczej.

1. Program ramowy (2012–2013) dąży do osiągnięcia ogólnych celów wyszczególnionych w art. 1 i art. 2 lit. a) Traktatu, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę materiałów i instalacji jądrowych oraz ochronę przed promieniowaniem, jednocześnie przyczyniając się do stworzenia Unii innowacji i bazując na europejskiej przestrzeni badawczej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Program ramowy (2012-2013) przyczynia się do realizacji planu EPSTE. Działania w jego ramach powinny uwzględniać strategiczny program badań trzech istniejących europejskich platform technologicznych w dziedzinie energii jądrowej: SNETP, IGDTP i MELODI.

Uzasadnienie

Można by położyć większy nacisk na konieczność zachowania spójności między działalnością badawczą i szkoleniową przewidzianą na lata 2012-2013 a strategicznym programem badawczym trzech głównych europejskich inicjatyw współpracy uruchomionych w ramach 7. programu ramowego Euratom: europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonej energii jądrowej w ramach planu EPSTE (obejmującej platformę technologiczną na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNETP) i platformę technologiczną na rzecz wdrożenia składowania geologicznego (IGDTP) oraz międzydyscyplinarnej europejskiej inicjatywy w zakresie niskich dawek promieniowania (MELODI).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalna kwota przeznaczona na wdrożenie programu ramowego (2012–2013) wynosi 2 560 270 000 EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób (w EUR):

Maksymalna kwota przeznaczona na wdrożenie programu ramowego (2012–2013) wynosi 2 100 270 000 EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób (w EUR):

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– badania nad energią termojądrową 2 208 809 000;

– badania nad energią termojądrową 1 748 809 000;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 118 245 000;

– rozszczepienie jądrowe, zwłaszcza bezpieczeństwo, poprawa gospodarowania odpadami jądrowymi i ochrona przed promieniowaniem 118 245 000;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej 233 216 000.

– działalność JRC w dziedzinie jądrowej związana z bezpieczeństwem jądrowym, ochroną środowiska i likwidacją instalacji jądrowych 233 216 000;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Szczególną uwagę zwraca się na opracowanie porozumień umownych mających na celu zmniejszenie ryzyka niepowodzenia oraz na realokację ryzyka i kosztów w czasie.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Szczególną uwagę zwraca się na inicjatywy towarzyszące najważniejszym działaniom w dziedzinie jądrowej, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji w kapitał ludzki i odpowiednie warunki pracy oraz do działań mających na celu rozwiązanie problemu braku kwalifikacji w najbliższych latach.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie i Komisja ustanawiają przegląd kwalifikacji zawodowych, działalności szkoleniowej i umiejętności w dziedzinie jądrowej w Unii Europejskiej, dający całościowy obraz obecnej sytuacji oraz umożliwiający znalezienie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I.A – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach ukierunkowanego programu w zakresie fizyki i technologii będzie wykorzystywany wspólny europejski tokamak (JET) oraz inne związane z projektem ITER urządzenia wykorzystujące pułapki magnetyczne. W ramach programu ocenione zostaną najważniejsze technologie ITER, połączone wybory projektu ITER, a także przygotowane zostanie funkcjonowanie ITER.

W ramach ukierunkowanego programu w zakresie fizyki i technologii będzie wykorzystywany wspólny europejski tokamak (JET) oraz inne związane z projektem ITER urządzenia wykorzystujące pułapki magnetyczne (w tym ewentualnie poprzez nowe eksperymenty wdrożone i prowadzone równolegle z realizacją projektu ITER). W ramach programu ocenione zostaną najważniejsze technologie ITER, połączone wybory projektu ITER, a także przygotowane zostanie funkcjonowanie ITER.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I.B – Cel

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie należytej bazy naukowej i technicznej w celu przyspieszenia praktycznych postępów w zakresie bezpieczniejszego zarządzania długożyciowymi odpadami promieniotwórczymi, zwiększenie w szczególności bezpieczeństwa, efektywnego gospodarowania zasobami i opłacalności wykorzystania energii jądrowej oraz zapewnienie solidnego i społecznie akceptowanego systemu ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego.

Ustanowienie należytej bazy naukowej i technicznej w celu przyspieszenia praktycznych postępów w zakresie bezpieczniejszego zarządzania długożyciowymi odpadami promieniotwórczymi, zwiększenie w szczególności bezpieczeństwa, efektywnego gospodarowania zasobami i opłacalności wykorzystania energii jądrowej oraz zapewnienie solidnego i społecznie akceptowanego systemu ochrony człowieka i środowiska przed skutkami promieniowania jonizującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na długożyciowe odpady promieniotwórcze przy likwidacji przestarzałych systemów.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I.B– sekcja 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie dla utrzymania i dalszego rozwoju kompetencji naukowych i potencjału ludzkiego w celu zagwarantowania w dłuższym okresie odpowiednio wykwalifikowanych naukowców, inżynierów i pracowników w sektorze jądrowym.

Trwałe wsparcie dla utrzymania i rozwoju wykwalifikowanego personelu niezbędnego do zachowania jądrowej niezależności Unii oraz stałego zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i jego poprawy. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie fachowej wiedzy w dziedzinie energii jądrowej w Unii, jeśli chodzi o ochronę przed promieniowaniem i demontaż obiektów jądrowych, ponieważ energia ta odegra kluczową rolę w koszyku energetycznym Unii, włącznie z działalnością związaną z likwidacją i gospodarowaniem odpadami długożyciowymi.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – sekcja 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osiągnięcie tego celu wymaga wyraźnie rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu zapewnienia personelu posiadającego niezbędną, aktualną, niezależną i wiarygodną specjalistyczną wiedzę naukową, pomagającego w realizowaniu polityki Unii w dziedzinie ochrony reaktorów jądrowych i cyklu paliwowego, zabezpieczeń w sektorze jądrowym oraz ochrony materiałów i instalacji jądrowych. Podyktowane potrzebami użytkowników wsparcie dla polityki Unii, podkreślone w zadaniach JRC, zostanie uzupełnione aktywną rolą w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, polegającą na podejmowaniu wysokiej jakości działań badawczych w bliskim kontakcie z przedsiębiorstwami i innymi organami oraz na tworzeniu sieci z udziałem instytucji publicznych i prywatnych w państwach członkowskich.

Osiągnięcie tego celu wymaga wyraźnie rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu zapewnienia personelu posiadającego niezbędną, aktualną, niezależną i wiarygodną specjalistyczną wiedzę naukową, pomagającego w realizowaniu polityki Unii w dziedzinie zabezpieczeń w sektorze jądrowym oraz ochrony materiałów i instalacji jądrowych. Zadania JRC zostaną uzupełnione aktywną rolą w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, polegającą na podejmowaniu wysokiej jakości działań badawczych w bliskim kontakcie z przedsiębiorstwami i innymi organami oraz na tworzeniu sieci z udziałem instytucji publicznych i prywatnych w państwach członkowskich. Wzmocniona zostanie również rola JRC jako dostawcy informacji dla opinii publicznej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ochrona materiałów i instalacji jądrowych dodatkowo pomoże w wypełnieniu zobowiązań Wspólnoty, w szczególności tych, które dotyczą opracowania metod kontroli urządzeń cyklu paliwowego, wdrożenia protokołu dodatkowego, w tym pobierania próbek środowiskowych oraz zintegrowanych zabezpieczeń, a także zapobiegania przekierowaniu materiałów jądrowych i promieniotwórczych w związku z nielegalnym handlem takimi materiałami, w tym kryminalistycznych ekspertyz jądrowych.

3. Ochrona materiałów i instalacji jądrowych dodatkowo pomoże w wypełnieniu zobowiązań Wspólnoty, w szczególności tych, które dotyczą opracowania metod kontroli urządzeń cyklu paliwowego, wdrożenia protokołu dodatkowego, w tym pobierania próbek środowiskowych oraz zintegrowanych zabezpieczeń, a także zapobiegania przekierowaniu materiałów jądrowych i promieniotwórczych w związku z nielegalnym handlem takimi materiałami, w tym kryminalistycznych ekspertyz jądrowych. Konieczne jest wykorzystywanie optymalnych instrumentów monitorowania całej cywilnej działalności jądrowej, w tym transportu lub składowania wszelkich materiałów radioaktywnych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II – punkt 2 – litera a) – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Projekty realizowane w ramach współpracy

1. Projekty realizowane w ramach współpracy

Wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mających na celu rozwój nowej wiedzy, nowych technologii, produktów lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. Projekty mogą dotyczyć ukierunkowanych działań badawczych na małą lub średnią skalę lub projektów integrujących o dużej skali, które do osiągnięcia określonego celu wymagają mobilizacji znacznych zasobów. Plany prac w ramach projektów będą uwzględniać wsparcie przeznaczone na szkolenia i rozwój kariery naukowców.

Wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mających na celu rozwój nowej wiedzy, nowych technologii, produktów lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. Projekty mogą dotyczyć ukierunkowanych działań badawczych na małą lub średnią skalę lub projektów integrujących o dużej skali, które do osiągnięcia określonego celu wymagają mobilizacji znacznych zasobów. Plany prac w ramach projektów będą uwzględniać wsparcie przeznaczone na szkolenia i rozwój kariery naukowców. Działalność normalizacyjna zostanie włączona do programu prac w ramach projektu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II – punkt 2 – litera a) – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Działania koordynacyjne i wspierające

3. Działania koordynacyjne i wspierające

Wsparcie dla działań zapewniających koordynację badań lub je wspierających (tworzenie sieci kontaktów, wymiany, ponadnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, badania, konferencje, udział w budowie nowej infrastruktury itp.) bądź ułatwiających rozwój zasobów ludzkich (np. tworzenie sieci kontaktów i systemów szkolenia). Działania te mogą być realizowane także w inny sposób niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.

Wsparcie dla działań zapewniających koordynację badań lub je wspierających (tworzenie sieci kontaktów, wymiany, ponadnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, badania, konferencje, uczestnictwo w organach normalizacyjnych, udział w budowie nowej infrastruktury itp.) bądź ułatwiających rozwój zasobów ludzkich (np. tworzenie sieci kontaktów i systemów szkolenia). Działania te mogą być realizowane także w inny sposób niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II – wprowadzenie – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zarządzanie finansowaniem badań europejskich powinno w większym stopniu opierać się na zaufaniu i tolerancji ryzyka względem uczestników na wszystkich etapach realizacji projektów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialności za pomocą elastycznych przepisów unijnych mających na celu poprawę zgodności, w miarę możliwości, z różnymi obowiązującymi przepisami krajowymi i uznanymi praktykami rachunkowymi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II – wprowadzenie – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Koniecznie należy znaleźć równowagę pomiędzy zaufaniem i kontrolą – pomiędzy podejmowaniem ryzyka i związanymi z nim zagrożeniami – w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami w zakresie unijnych funduszy badawczych.

  • [1]               COM(2011)0226.
  • [2]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [3]               Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2011 r. Komisja opublikowała pakiet ustawodawczy wniosków w sprawie kontynuacji działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej Euratom w latach 2012 i 2013.

Pakiet ustawodawczy obejmuje wnioski w sprawie decyzji Rady dotyczące programu ramowego, programów szczegółowych na działania bezpośrednie i pośrednie oraz zasad udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach w ramach programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań.

1. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ogólne ramy wniosku i popiera je.

Pakiet ustawodawczy ma na celu kontynuowanie wsparcia działań na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie jądrowej prowadzonych w ramach 7. programu ramowego Euratom (2007 – 2011). Propozycje obejmują jedynie dwa lata (2012 – 2013) zgodnie z obecnymi perspektywami finansowymi (2007 - 2013) i zgodnie z ramami czasowymi 7. programu ramowego UE (2007 - 2013).

Badania współfinansowane przez Euratom odgrywają ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa, efektywnego gospodarowania zasobami i opłacalności rozszczepienia jądrowego oraz innych zastosowań promieniowania w przemyśle i medycynie, zaś niektóre projekty badawcze odgrywają kluczową rolę inicjującą w ramach niedawno uruchomionej europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) – jednej z sześciu europejskich inicjatyw przemysłowych uruchomionych w ramach Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE) w 2010 r.

Wnioski dotyczące programu ramowego Euratom są wyraźnie związane z celami strategii „Europa 2020” i „Energia 2020”. Program przyczyni się do realizacji projektu przewodniego „Unia innowacji” poprzez wspieranie badań poprzedzających wprowadzenie na rynek oraz ułatwienie transferu technologii między środowiskiem akademickim a przemysłem, a także do realizacji projektu przewodniego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” poprzez zdecydowane wzmocnienie zrównoważonego rozwoju energii jądrowej. Poprzez położenie nacisku na szkolenia we wszystkich rodzajach działań, zwiększenie konkurencyjności istniejącego sektora energii jądrowej oraz stworzenie nowego sektora opartego na nowoczesnych technologiach, przede wszystkim w zakresie energii termojądrowej, program Euratom przyczyni się do zwiększenia tempa wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w wielu dziedzinach.

2. Sprawozdawca pragnie podkreślić następujące kwestie przedstawiające jego główne priorytety:

Ø Następstwa Fukushimy

Sprawozdawca jest zdania, że w następstwie katastrofy w Fukushimie Europa potrzebuje więcej, a nie mniej, badań i rozwoju w dziedzinie jądrowej. Niezależnie od faktu, że niektóre państwa członkowskie postanowiły wycofać się z korzystania z energii jądrowej, ważne jest kontynuowanie badań i rozwoju na poziomie europejskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozszczepienia jądrowego, eksploatowania istniejącej infrastruktury, gospodarowania odpadami, procesu demontażu i likwidacji oraz innych zastosowań promieniowania w przemyśle i medycynie, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego (zabezpieczenia w sektorze jądrowym, nierozprzestrzenianie broni jądrowej, zwalczanie nielegalnego handlu oraz wiedza kryminalistyczna w obszarze jądrowym).

Wspólne europejskie badania i szkolenia są niezbędne do wspierania europejskiej konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i doskonałości naukowej. Właściwa koordynacja i dzielenie się wiedzą mogłyby pokazać skuteczne wdrażanie wyników badań i rozwoju w elektrowniach jądrowych po lepszym zrozumieniu fenomenologii awarii. Dlatego program EURATOM kładący nacisk na bezpieczeństwo mógłby stanowić atut dla programów jądrowych w Europie, Rosji i USA w połączeniu z ciągłym szybkim rozwojem w gospodarkach wschodzących (szczególnie w Azji). Mogłoby to ostatecznie utworzyć ogromny rynek dla przemysłu jądrowego, przy czym europejski przemysł jądrowy korzystałby ze wsparcia działań i programów EURATOM w celu odzyskania wiarygodności w kwestii poziomu bezpieczeństwa instalacji.

Ø Badania nad rozszczepieniem

Energia jądrowa ma do odegrania znaczną rolę w realizacji celów określonych w europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE), tj. ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z niestabilnych regionów świata i zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie przemysłu. Rozszczepienie jądrowe zapewnia obecnie prawie jedną trzecią energii elektrycznej w Europie.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie działalności Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w dziedzinie jądrowej w zakresie środków zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, nierozprzestrzeniania broni jądrowej, gospodarowania odpadami, bezpieczeństwa instalacji jądrowych i cyklu paliwowego, promieniotwórczości w środowisku naturalnym oraz ochrony przed promieniowaniem. Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu zapewnienia wymaganej aktualnej specjalistycznej wiedzy naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz ochrony materiałów i instalacji jądrowych. Ogół działalności przewidzianej dla JRC musi być utrzymany na najwyższym poziomie.

Zgodnie z europejską inicjatywą przemysłową na rzecz zrównoważonej energii jądrowej (ESNII) sprawozdawca uważa za kwestię zasadniczą rozwój nowych technologii, takich jak technologie reaktorów na prędkich neutronach IV generacji. Obecnie systemy jądrowe wykorzystują niespełna 1% potencjału energii z zasobów uranu. Dzięki systemom IV generacji nakierowanych na większe bezpieczeństwo i efektywność, wykorzystanie zasobów uranu będzie około 50 razy efektywniejsze i wystarczające na tysiące lat, co jednocześnie zmniejszy ilość odpadów radioaktywnych i zwiększy długoterminowy wkład energii jądrowej w gospodarkę niskoemisyjną.

Ø Badania nad syntezą jądrową

Sprawozdawca uważa, że ITER (międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy) jest projektem o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, ze znaczącymi, szerokimi perspektywami w zakresie badań i innowacji. Projekt badawczy ITER jest cenny jako jeden z możliwych przyszłych bezpiecznych, zgodnych z zasadami trwałego rozwoju, przyjaznych dla środowiska i ekonomicznie opłacalnych źródeł energii dla Europy i nie należy przerywać jego finansowania.

Ważne jest zapewnienie gwarancji finansowych ITER-owi i towarzyszącym mu programom w dziedzinie badań i rozwoju, w tym ośrodkowi JET, obecnie największemu na świecie tokamakowi usytuowanemu w Culham Science Centre w Wielkiej Brytanii. JET ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sukcesu ITER-a i zagwarantowania, że będzie on prowadzony w opłacalny sposób (wiele materiałów i komponentów ITER-a jest testowanych w JET). Obecna umowa z JET wygasa na koniec roku i nie można zawrzeć nowej do czasu przyjęcia programu ramowego Euratom na lata 2012–2013. W związku z tym niewątpliwie ważne jest przewidzenie finansowania JET w 2012 r. i jak najwcześniejsze poinformowanie o tym.

Ø Równowaga między syntezą a rozszczepieniem

Sprawozdawca uważa, że o ile kwestia kontynuowania badań nad produkcją energii termojądrowej jest jasna, o tyle etap jej komercyjnego wykorzystania nie nastąpi wcześniej niż pod koniec obecnego stulecia. Za to systemy oparte na rozszczepieniu jądrowym dowiodły już swojej niezawodności na skalę handlową, a nowe systemy, takie jak systemy IV generacji obiecują bezpieczniejsze, efektywniejsze pod względem zasobów i produkujące mniej odpadów sposoby na zaspokojenie zapotrzebowania na energię do 2050 r., a następnie do 2100 r.

Środowisko zajmujące się rozszczepieniem może wnieść istotny wkład w syntezę w wielu dziedzinach i odwrotnie, rozwój systemów rozszczepienia IV generacji zakłada sprostanie wyzwaniom technologicznym podobnym jak w przypadku ITER-a lub elektrowni termojądrowej. W związku z tym należy kontynuować synergie między rozszczepieniem a syntezą oraz należy określić w przyszłych programach ramowych odpowiednie schematy dla identyfikowania wspólnych badań i zachęcania do nich środowiska zajmujące się rozszczepieniem i syntezą.

OPINIA Komisji Budżetowej (22.9.2011)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)
(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carl Haglund

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca Komisji Budżetowej:

- uważa, że projekt badawczy ITER jest cenny jako jeden z możliwych przyszłych źródeł energii dla Europy i że jego finansowanie nie powinno być wstrzymywane;

- uważa, że ITER jest projektem o wyraźnej europejskiej wartości dodanej i że jego europejski wymiar powinien w dalszym ciągu opierać się na Wspólnocie, ze znaczącymi, szerokimi perspektywami w zakresie badań i innowacji;

- zauważa, że projekt ten jest obecnie realizowany; z zadowoleniem przyjmuje znaczące zmiany w strukturach zarządzania, kontroli i audytu projektów ITER i F4E w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oczekuje, że zobowiązania zarządu ITER i F4E wobec Parlamentu zostaną zrealizowane w odpowiednim terminie; oczekuje ciągłego przeglądu wszystkich procesów w celu stworzenia stabilnego środowiska decyzyjnego do opłacalnego zarządzania;

- zaleca, aby z całkowitej kwoty 6,6 mld euro przeznaczonej na etap realizacji ITER wyodrębnić środki w celu zagwarantowania finansowania projektu ITER bez stwarzania zagrożeń dla innych priorytetów UE, takich jak program ramowy w zakresie badań;

- zaleca przyznanie finansowania po spełnieniu następujących kryteriów:

•   regularne informowanie Parlamentu oraz solidne gwarancje przejrzystości,

•   jasny harmonogram projektu zawierający cele i etapy, w tym ocenę ex-ante i kontrole zgodności ex-post,

•   regularne sprawozdania na temat potrzeb finansowych projektu, zwłaszcza w świetle zmian projektowania, wzrostu kosztów surowców, zmian harmonogramu ITER wynikających z trzęsienia ziemi w Japonii oraz jego skutków dla niektórych japońskich instalacji związanych z projektem ITER, a także trudności napotkanych przez inne strony projektu ITER,

•   dostosowanie przepisów finansowych projektu F4E do stanowiska Parlamentu Europejskiego wyrażonego w sprawozdaniu z absolutorium i w zaleceniach Trybunału Obrachunkowego wyrażonych w opinii nr 4/2008,

•   pełna przejrzystość i dostęp Parlamentu Europejskiego do dokumentacji audytu wewnętrznego;

- ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu nieprzejrzystych procedur zastosowanych podczas ponownej kalkulacji kosztów projektu ITER, w których wzięła udział Komisja, Rada i państwa członkowskie reprezentowane na posiedzeniu Rady ITER, bez konsultacji z Parlamentem Europejskim, którego udział, jako jednego z organów władzy budżetowej, jest niezbędny przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących finansowania projektu ITER;

- wzywa Komisję, Radę Europejską, Radę i państwa członkowskie do rozpoczęcia procesu wprowadzania zmian do traktatu Euratom, wzmacniając jego postanowienia dotyczące praw Parlamentu Europejskiego do informacji i do współpracy ustawodawczej, również w zakresie kwestii badawczych Euratom, między innymi w celu usprawnienia przyszłych procedur budżetowych;

- przypomina, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek w oparciu o punkty 21-23 obowiązującego Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, który posłuży za podstawę do negocjacji; potwierdza, że porozumienie w sprawie finansowania ITER poprzez dodatkowe przeniesienie środków do działu 1a WRF pozwoliłoby na szybkie przyjęcie programu badawczego Euratom w 2011 r.;

- wyraża stanowcze przekonanie, że kwestia dodatkowego finansowania projektu ITER nie może być rozwiązana przesunięciami w dziale 1a polegającymi na ograniczeniu środków pochodzących z 7. programu ramowego o 100 mln euro w 2012 r. i o 360 mln euro w 2013 r., ponieważ obniżyłoby to znacząco środki 7. programu ramowego przeznaczone na osiągnięcie głównych celów i wdrożenie przewodnich inicjatyw strategii Europa 2020;

- stara się uwypuklić determinację w celu ochrony finansowania 7. programu ramowego; nie dostrzega innego rozwiązania tej kwestii niż tymczasowe ograniczenie finansowania ITER o 460 mln euro w 2012 i 2013 r., tak aby jasno zademonstrować stanowisko Parlamentu, a tym samym wesprzeć międzyinstytucjonalne negocjacje z myślą o jak najszybszym znalezieniu zadowalającego wszystkie strony porozumienia w sprawie pełnego finansowania ITER w latach 2012-2013;

- wyraża gotowość do podjęcia negocjacji z Komisją i Radą w sprawie dodatkowej zmiany WRF na lata 2012-2013 polegającej na podwyższeniu pułapu wydatków działu 1a w 2012 i 2013 r. na projekt ITER na podstawie wniosku Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. opartego na punktach 21-23 obowiązującego porozumienia międzyinstytucjonalnego;

- podkreśla szczególne znaczenie unikania wszelkich konfliktów interesów osób należących do struktur zarządzających projektami ITER i F4E z wykonawcami projektu;

- wyraża swój sprzeciw wobec stanowiska Komisji dotyczącego rezygnacji z oceny skutków również w sytuacji, gdy proponowane jest podwojenie całkowitej kwoty rocznego finansowania w stosunku do programu na lata 2007-2011, co trzeba uznać za istotną zmianę;

- podkreśla potrzebę wzmocnienia aspektów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, tym samym domagając się rozdzielenia środków na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem, przestrzegając jednocześnie ogólnego pułapu dla programu zaproponowanego przez Komisję;

- potwierdza również znaczenie międzynarodowych partnerów projektu ITER i ich pełny wkład finansowy i rzeczowy w projekt ITER w odniesieniu do obowiązków wynikających z międzynarodowego porozumienia ITER;

- podkreśla, że jakakolwiek decyzja wydana przez organ prawodawczy na rzecz programu ramowego Euratom nie narusza postanowień decyzji wydanych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. wyraża przekonanie, że określona we wniosku legislacyjnym podstawowa kwota referencyjna nie jest zgodna z pułapem działu 1a bieżących wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2007-2013; zwraca uwagę na wniosek Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. (COM (2011)0226) w sprawie przeglądu bieżących WRF w oparciu o punkty 21-23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, by uwzględnić dodatkowe, nieprzewidziane środki na ITER w latach 2012-2013; jest gotów podjąć negocjacje z drugim organem władzy budżetowej w oparciu o wszelkie środki przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, by szybko wypracować wspólne stanowisko w sprawie finansowania programu badawczego Euratom do końca 2011 r.; przypomina swój sprzeciw wobec jakichkolwiek przesunięć z siódmego programu ramowego w zakresie badań, co Komisja zaproponowała w powyższym wniosku;

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Komisja, Rada Europejska, Rada i państwa członkowskie zamierzają rozpocząć proces wprowadzania zmian do traktatu Euratom, wzmacniając jego postanowienia dotyczące praw Parlamentu Europejskiego do informacji i do współpracy ustawodawczej w zakresie kwestii badawczych Euratom, między innymi w celu usprawnienia przyszłych procedur budżetowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Niniejsza decyzja powinna określić kopertę finansową dla całego okresu obowiązywania programu ramowego (2012–2013) będącą głównym punktem odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.

(16) Niniejsza decyzja powinna określić kopertę finansową dla całego okresu obowiązywania programu ramowego (2012-2013) będącą głównym punktem odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. W dniu 20 kwietnia 2011 r. Komisja złożyła wniosek (COM (2011)0206) w sprawie przeglądu bieżących WRF na lata 2007-2013 w oparciu o punkty 21-23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, by uwzględnić dodatkowe, nieprzewidziane potrzeby finansowe związane z ITER w latach 2012-2013, podnosząc pułap działu 1a. Wniosek ten powinien stanowić podstawę porozumienia, do którego oba organy władzy budżetowej powinny dojść, wykorzystując wszelkie środki przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym oraz nie dokonując przesunięć z siódmego programu ramowego w zakresie badań do programu ramowego Euratom;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 kwota środków finansowych przeznaczonych na projekt ITER powinna być ustalona na cały okres programowania, aby wszelkie dodatkowe wydatki przekraczające udział UE w wysokości 6,6 mld EUR na okres tworzenia ITER, którego zakończenie przewiduje się obecnie na 2020 r., były finansowane poza pułapami określonymi w WRF (wyodrębnienie środków).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar działań badawczych UE jest ważny, ponieważ może przynieść obopólne korzyści. Program ramowy (2012–2013) powinien być otwarty na udział państw, które zawarły odpowiednie umowy w tej sprawie, a na poziomie projektów – na udział jednostek z państw trzecich oraz międzynarodowych organizacji współpracy naukowej na zasadzie wzajemnych korzyści.

(18) Międzynarodowy i światowy wymiar działań badawczych UE jest ważny, ponieważ może przynieść obopólne korzyści. Program ramowy (2012–2013) powinien więc z jednej strony być otwarty na udział państw, które zawarły odpowiednie umowy w tym celu, a na poziomie projektów i na zasadzie wzajemnych korzyści – także na udział jednostek z państw trzecich oraz międzynarodowych organizacji współpracy naukowej. Z drugiej strony oznacza to także, że – szczególnie w odniesieniu do projektu ITER – międzynarodowi partnerzy muszą w pełni przestrzegać swoich finansowych zobowiązań.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalna kwota przeznaczona na wdrożenie programu ramowego (2012–2013) wynosi 2.560.270.000 EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób (w EUR):

Maksymalna kwota przeznaczona na wdrożenie programu ramowego (2012–2013) wynosi 2.100.270.000 EUR. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób (w EUR):

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka

– badania nad energią termojądrową 2.208.809.000;

– badania nad energią termojądrową 1 748 809 000; liczby te obejmują środki niezbędne do kontynuacji programu JET w Culham;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie

Tekst zaproponowany przez Komisję

Poprawka

– rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem 118.245.000;

– rozszczepienie jądrowe, zwłaszcza bezpieczeństwo, poprawa gospodarowania odpadami jądrowymi i ochrona przed promieniowaniem 118.245.000;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

Data przyjęcia

22.9.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Francesca Balzani, Reimer Böge, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Mulder

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kinga Gál

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.10.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Catherine Trautmann

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Werner Schulz