RAPORT referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

17.10.2011 - (COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Jan Březina


Procedură : 2011/0046(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0360/2011

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0072),

–   având în vedere articolul 7 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0077/2011),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0360/2011),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  consideră că principala valoare de referință indicată în propunerea legislativă nu este compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a a actualului cadru financiar multianual 2007-2013 (CFM); ia act de propunerea Comisiei[1] de revizuire a actualului CFM în temeiul punctelor 21-23 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[2] (AII) pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER pentru anii 2012-2013; dorește demararea de negocieri cu cealaltă componentă a autorității bugetare, prin intermediul tuturor mijloacelor prevăzute în AII, pentru a se ajunge la un acord rapid privind finanțarea programului de cercetare Euratom până la sfârșitul anului 2011; reamintește opoziția sa față de orice formă de redistribuire de la al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013)[3], după cum se propune în propunerea Comisiei, menționată mai sus;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul Euratom;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Elaborarea și punerea în aplicare a Programului-cadru (2012-2013) trebuie să se bazeze pe principiul simplității, al stabilității, al transparenței, al certitudinii juridice, al consecvenței, al excelenței și al încrederii și să urmeze recomandările Parlamentului European făcute în raportul său privind simplificarea punerii în aplicare a programelor-cadru de cercetare.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere posibilul impact transfrontalier al incidentelor nucleare, sporirea siguranței nucleare și, după caz, aspectele privind securitatea trebuie să constituie o prioritate.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Obiectivul inițiativei europene industriale în domeniul energiei nucleare sustenabile (ESNII) constă realizarea până în 2035-2040 a unor reactoare cu neutroni rapizi cu ciclu de combustibil închis de generația a IV-a. Această inițiativă include trei linii de dezvoltare tehnologică și patru mari proiecte: prototipul ASTRID (răcire cu sodiu), modelul experimental ALLEGRO (răcire cu gaz), reactorul de demonstrație ALFRED (răcire cu plumb) și pentru aceeași tehnologie în cadrul infrastructurilor de suport, instalația de iradiere cu neutroni rapizi MYRRHA (răcire cu plumb-bismut).

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) În cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom au fost lansate trei inițiative europene de cooperare majore legate de știința și tehnologiile nucleare (2007-2011). Acestea sunt Platforma tehnologică pentru energie nucleară sustenabilă (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform - SNETP), Platforma tehnologică pentru implementarea depozitării geologice a deșeurilor (Implementing Geological Disposal Technology Platform - IGDTP) și Inițiativa multidisciplinară europeană privind riscurile de iradiere la doze joase (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative – MELODI). Atât SNETP, cât și IGDTP corespund obiectivelor planului SET.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Având în vedere accidentul produs la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia), provocat de cutremurul și tsunamiul de la 11 martie 2011, este necesară intensificarea activității de cercetare în domeniul securității fisiunii nucleare pentru a asigura cetățenii Uniunii de faptul că securitatea instalațiilor nucleare din Uniune respectă în continuare cele mai înalte standarde internaționale. Astfel de eforturi suplimentare necesită o sporire a bugetului alocat domeniului fisiunii nucleare.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Un acord privind finanțarea suplimentară a ITER numai prin transferul resurselor cadrului financiar multianual (CFM) neutilizate în 2011 și fără redistribuiri din partea celui de-al șaptelea Program-cadru al UE (2007-2013) către Programul-cadru (2012-2013) ar permite adoptarea rapidă a programului în 2011.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Concluziile Consiliului privind necesitatea de competențe în domeniul nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este esențial ca în cadrul Comunității să se mențină un nivel înalt de calificare în domeniul nuclear.

(11) Concluziile Consiliului privind necesitatea de competențe în domeniul nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este esențial ca în cadrul Comunității să se mențină un nivel înalt de calificare și condiții de muncă adecvate în domeniul nuclear.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Comisia, Consiliul European, Consiliul și statele membre trebuie să demareze un proces de modificare a tratatului Euratom, consolidând dispozițiile acestuia referitoare la informarea Parlamentului European și la drepturile de colegislator ale acestuia cu privire la aspectele legate de cercetare și mediu din cadrul Euratom pentru a facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale.

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII), pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale. Pentru a încadra Programul-cadru (2012-2013) în CFM pentru anii 2012 și 2013, va fi necesară modificarea CFM prin ridicarea plafonului de la rubrica 1a. Dacă nu mai sunt disponibile alte resurse ale CFM din 2011 în vederea transferului în 2012 și 2013, trebuie mobilizat instrumentul de flexibilitate, conform prevederilor de la punctul 27 din AII.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pentru CFM 2014-2020, resursele financiare dedicate proiectului ITER trebuie fixate pentru întreaga perioadă de programare astfel încât orice costuri care depășesc suma de 6,6 miliarde de euro de care dispune UE pentru perioada de construcție a ITER, care, conform actualelor planificări, ar trebui finalizat în 2020, să fie finanțate în afara plafoanelor CFM (alocare de fonduri în scopurile prestabilite, „ring fencing”).

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) trebuie să fie deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică.

(18) Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) ar trebui să fie, pe de o parte, deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică. Pe de altă parte, acest lucru înseamnă, de asemenea, că, îndeosebi cu privire la proiectul ITER, partenerii internaționali trebuie să își respecte pe deplin obligațiile financiare.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivele generale ale Programului-cadru (2012-2013) sunt stabilite la articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din tratat și contribuie la crearea „Uniunii inovării” și la construirea Spațiului European de Cercetare.

(1) Obiectivele generale ale Programului-cadru (2012-2013) sunt stabilite la articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din tratat, punându-se un accent deosebit pe siguranța nucleară, securitate și protecția împotriva radiațiilor, și contribuie la crearea „Uniunii inovării” și la construirea Spațiului European de Cercetare.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Programul-cadru (2012-2013) va contribui la punerea în aplicare a planului SET. Acțiunile sale ar trebui să țină seama de agendele strategice de cercetare ale celor trei platforme tehnologice europene din domeniul energiei nucleare: SNETP, IGTP și MELODI.

Justificare

Ar trebui subliniată într-o mai mare măsură necesitatea existenței unei coerențe între activitățile de cercetare și de formare care urmează să fie desfășurate în 2012-2013 și agendele strategice de cercetare ale celor trei principale inițiative europene de cooperare care au fost lansate în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom: Inițiativa europeană industrială în domeniul energiei nucleare sustenabile în cadrul planului SET (care include Platforma tehnologică pentru energie nucleară sustenabilă - SNETP - și Platforma tehnologică pentru implementarea depozitării geologice a deșeurilor - IGDTP) și Inițiativa multidisciplinară europeană privind riscurile de iradiere la doze joase (MELODI).

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 560 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 100 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 2 208 809 000;

- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 1 748 809 000;

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– fisiunea nucleară și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000;

– fisiunea nucleară, în special siguranța, îmbunătățirea gestionării deșeurilor nucleare și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000;

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– activitățile nucleare ale JRC 233 216 000.

– activitățile nucleare ale JRC privind securitatea nucleară, protecția mediului și dezactivarea 233 216 000

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Trebuie să se acorde o atenție deosebită evoluției acordurilor contractuale care reduc riscul neexecutării, precum și redistribuirea riscurilor și a costurilor în timp.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Trebuie să se acorde o atenție deosebită inițiativelor care însoțesc activitățile principale de cercetare nucleară, îndeosebi cu privire la investițiile în capitalul uman și în condiții de lucru adecvate și la acțiunile care vizează abordarea riscului de deficit de competențe în următorii ani.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre și Comisia stabilesc o revizuire a calificărilor profesionale, a formării și a competențelor în domeniul nuclear în cadrul Uniunii, care să confere o imagine de ansamblu a situației actuale și să permită identificarea și aplicarea soluțiilor adecvate.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Anexa I – partea I.A – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un program focalizat pe fizică și tehnologie va exploata Joint European Torus (JET) și alte dispozitive de confinare magnetică care prezintă relevanță pentru ITER. Acest program va evalua tehnologiile cheie specifice ITER, va consolida opțiunile proiectului ITER și va pregăti exploatarea acestuia.

Un program focalizat pe fizică și tehnologie va exploata Joint European Torus (JET) și alte dispozitive de confinare magnetică (inclusiv noi posibile experimente care se vor realiza și vor funcționa în paralel cu ITER) care prezintă relevanță pentru ITER. Acest program va evalua tehnologiile cheie specifice ITER, va consolida opțiunile proiectului ITER și va pregăti exploatarea acestuia.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Anexa I – partea I.B – Obiectiv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Stabilirea unei baze științifice și tehnice solide pentru a accelera evoluțiile practice în direcția unei gestionări mai sigure a deșeurilor radioactive cu durată lungă de viață, pentru a spori în special securitatea, eficiența utilizării resurselor și rentabilitatea energiei nucleare și a asigura un sistem robust și acceptabil din punct de vedere social pentru protejarea oamenilor și a mediului împotriva efectelor radiației ionizante.

Stabilirea unei baze științifice și tehnice solide pentru a accelera evoluțiile practice în direcția unei gestionări mai sigure a deșeurilor radioactive cu durată lungă de viață, pentru a spori în special securitatea, eficiența utilizării resurselor și rentabilitatea energiei nucleare și a asigura un sistem robust și acceptabil din punct de vedere social pentru protejarea oamenilor și a mediului împotriva efectelor radiației ionizante. La dezafectarea sistemelor caduce ar trebui acordată o atenție deosebită deșeurilor nucleare cu durată lungă de viață.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Anexa X – partea I.B – secțiunea 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijin pentru păstrarea și continuarea dezvoltării competențelor științifice și a capacităților umane pentru a se garanta disponibilitatea pe termen lung în sectorul nuclear a unor cercetători, ingineri și angajați calificați în mod corespunzător.

Sprijin continuu pentru păstrarea și formarea profesională a personalului, acesta fiind necesar pentru a menține independența nucleară a Uniunii și un nivel constant de furnizare și îmbunătățire a siguranței nucleare. Este esențial să se mențină expertiza în Uniune în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor și dezasamblarea instalațiilor nucleare, întrucât energia nucleară va juca un rol-cheie în mixul energetic al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește dezafectarea și gestionarea pe termen lung a deșeurilor.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Anexa II – partea II – secțiunea 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să fie actualizate în permanență, pentru a se avea la dispoziție expertiza de ultimă oră, independentă și fiabilă, necesară în sprijinul politicilor Uniunii în domeniul securității reactorilor nucleari, al securității ciclului de combustibil, precum și al garanțiilor nucleare și protecției fizice și radiologice. Sprijinul orientat către client pentru politicile Uniunii exprimat în misiunea JRC va fi completat de asumarea unui rol proactiv în cadrul Spațiului European de Cercetare prin desfășurarea unor activități de cercetare de înaltă calitate în strânsă colaborare cu industria și cu alte organisme, precum și prin dezvoltarea de rețele cu instituții publice și private din statele membre.

Pentru realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să fie actualizate în permanență, pentru a se avea la dispoziție expertiza de ultimă oră, independentă și fiabilă, necesară în sprijinul politicilor Uniunii în domeniul securității reactorilor nucleari, al securității ciclului de combustibil, precum și al garanțiilor și securității nucleare. Misiunea JRC va fi completată de asumarea unui rol proactiv în cadrul Spațiului European de Cercetare prin desfășurarea unor activități de cercetare de înaltă calitate în strânsă colaborare cu industria și cu alte organisme, precum și prin dezvoltarea de rețele cu instituții publice și private din statele membre. Rolul acesteia de a difuza informații publicului va fi consolidat.

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Anexa I – partea II – secțiunea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Protecția fizică și radiologică a materialelor nucleare – activitățile vor sprijini în continuare îndeplinirea angajamentelor Comunității, în particular în ceea ce privește dezvoltarea de metode de control al instalațiilor pentru ciclul de combustibil, implementarea Protocolului adițional, inclusiv eșantionarea de mediu și garanțiile integrate, prevenirea deturnării materialelor nucleare și radioactive asociate cu traficul ilegal de astfel de materiale, inclusiv criminalistica nucleară.

3. Protecția fizică și radiologică a materialelor nucleare – activitățile vor sprijini în continuare îndeplinirea angajamentelor Comunității, în particular în ceea ce privește dezvoltarea de metode de control al instalațiilor pentru ciclul de combustibil, implementarea Protocolului adițional, inclusiv eșantionarea de mediu și garanțiile integrate, prevenirea deturnării materialelor nucleare și radioactive asociate cu traficul ilegal de astfel de materiale, inclusiv criminalistica nucleară. Este necesar să se utilizeze cele mai performante instrumente de monitorizare a tuturor activităților nucleare civile, inclusiv a operațiunilor de transport sau de stocare a oricărui tip de materiale radioactive.

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Anexa II – punctul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Proiecte de colaborare

1. Proiecte de colaborare

Sprijin pentru proiecte de cercetare desfășurate de consorții cu participanți din diferite țări, cu scopul de a dezvolta noi cunoștințe, noi tehnologii, produse sau resurse comune de cercetare. Mărimea, domeniul de aplicare și organizarea internă a proiectelor pot varia de la un domeniu la altul și de la o temă la alta. Se pot întâlni de la proiecte reprezentând acțiuni dedicate cercetării la scară mică sau medie la proiecte mari de integrare care mobilizează un volum semnificativ de resurse pentru atingerea obiectivului definit. Sprijinul pentru activitățile de formare și de dezvoltare a carierei cercetătorilor va fi inclus în programele de lucru aferente proiectelor.

Sprijin pentru proiecte de cercetare desfășurate de consorții cu participanți din diferite țări, cu scopul de a dezvolta noi cunoștințe, noi tehnologii, produse sau resurse comune de cercetare. Mărimea, domeniul de aplicare și organizarea internă a proiectelor pot varia de la un domeniu la altul și de la o temă la alta. Se pot întâlni de la proiecte reprezentând acțiuni dedicate cercetării la scară mică sau medie la proiecte mari de integrare care mobilizează un volum semnificativ de resurse pentru atingerea obiectivului definit. Sprijinul pentru activitățile de formare și de dezvoltare a carierei cercetătorilor va fi inclus în programele de lucru aferente proiectelor. Se vor include în programele de lucru aferente proiectelor activități de standardizare.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Anexa II – punctul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Acțiuni de coordonare și sprijin

3. Acțiuni de coordonare și sprijin

Sprijin pentru activitățile de coordonare sau auxiliare cercetării (colaborare în rețea, schimburi, acces transnațional la infrastructurile de cercetare, studii, conferințe, contribuții la construirea unor noi infrastructuri etc.) sau de promovare a dezvoltării resurselor umane (de exemplu, crearea de rețele și de scheme de formare). Aceste acțiuni vor putea fi aplicate, de asemenea, prin alte mijloace decât cererile de propuneri.

Sprijin pentru activitățile de coordonare sau auxiliare cercetării (colaborare în rețea, schimburi, acces transnațional la infrastructurile de cercetare, studii, conferințe, participare în cadrul organelor de standardizare, contribuții la construirea unor noi infrastructuri etc.) sau de promovare a dezvoltării resurselor umane (de exemplu, crearea de rețele și de scheme de formare). Aceste acțiuni vor putea fi aplicate, de asemenea, prin alte mijloace decât cererile de propuneri.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Anexa II – introducere – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Administrarea fondurilor europene alocate cercetării trebuie să se bazeze într-o mai mare măsură pe încredere și pe o abordare de toleranță la riscuri față de participanți în toate etapele proiectelor, fără a prejudicia răspunderea, cu norme flexibile ale Uniunii pentru îmbunătățirea armonizării, dacă este cazul, cu diferite reglementări naționale și practici contabile recunoscute;

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Anexa II – introducere – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Este necesară stabilirea unui echilibru între încredere și control – între asumarea de riscuri și pericolele pe care acestea le presupun – pentru asigurarea gestionării financiare raționale a fondurilor Uniunii alocate cercetării.

  • [1]               COM(2011)0226.
  • [2]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [3]               JO L 412, 30.12.2006, p.1.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 7 martie 2011, Comisia a publicat pachetul legislativ de propuneri privind continuarea activităților de cercetare și de formare în domeniul nuclear în cadrul Euratom în perioada 2012-2013.

Pachetul legislativ este constituit din proiectele de decizie a Consiliului pentru programul-cadru, programe specifice pentru acțiuni directe și indirecte și norme privind participarea întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni ale programului-cadru, precum și privind diseminarea rezultatelor cercetării.

1. Raportorul salută și susține structura generală a propunerii:

Pachetul legislativ are drept scop continuarea sprijinirii acțiunilor de cercetare și dezvoltare din domeniul nuclear întreprinse în cel de-al șaptelea Program-cadru al Euratom (2007-2011). Propunerile vor acoperi doar doi ani (2012-2013), în conformitate cu perspectivele financiare în vigoare (2007-2013) și cu planificarea celui de-al șaptelea Program-cadru (2007-2013).

Cercetarea cofinanțată de către Euratom joacă un rol important în sporirea securității, a eficienței resurselor și a rentabilității fisiunii nucleare și a altor utilizări ale radiațiilor în industrie și medicină, iar unele dintre proiectele de cercetare reprezintă elemente-cheie care se află la originea recent lansatei Inițiative europene industriale în domeniul energiei nucleare sustenabile (ESNII) - una din cele șase inițiative industriale europene lansate în cadrul Planului strategic european privind tehnologiile energetice (planul SET) în 2010.

Propunerile pentru Programul-cadru al Euratom sunt în mod clar legate de obiectivele strategiilor Europa 2020 și Energie 2020. Programul va contribui la inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” prin sprijinirea cercetării precomerciale și prin facilitarea procesului de transfer tehnologic între mediul academic și întreprinderi, precum și la inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” prin îmbunătățirea semnificativă a caracterului sustenabil global al energiei nucleare. Prin punerea accentului pe formare în toate activitățile sale, prin stimularea competitivității în sectorul nuclear actual și prin crearea unui nou sector tehnologic de vârf, acela al energiei de fuziune, programul Euratom va conduce la creștere și la crearea de noi locuri de muncă într-o gamă largă de discipline.

2. Raportorul ar dori să sublinieze următoarele orientări, care reprezintă principalele sale priorități:

Ø Urmările accidentului de la Fukushima

Raportorul consideră că, în urma catastrofei de la Fukushima, Europa are nevoie de mai multă cercetare și dezvoltare (C&D) în domeniul nuclear, nu de mai puțină. Independent de faptul că anumite state membre au decis să renunțe treptat la utilizarea energiei nucleare, este important să se continue C&D la nivel european pentru a spori securitatea fisiunii nucleare, a utiliza infrastructura existentă, a gestiona deșeurile și procesele de dezasamblare și dezafectare și celelalte utilizări ale radiației în industrie și medicină, precum și pentru a spori securitatea nucleară (garanțiile nucleare, neproliferarea, lupta împotriva traficului ilegal și criminalistica nucleară).

Cercetarea și formarea europeană comună în domeniul nuclear joacă un rol crucial în promovarea competitivității, a creșterii economice și a excelenței științifice europene. O coordonare adecvată și împărtășirea cunoștințelor ar putea duce la punerea în aplicare eficientă a rezultatelor C&D în centralele nucleare, datorită unei mai bune înțelegeri a fenomenului accidentelor. Prin urmare, programul Euratom, punând accent pe problemele de securitate, ar putea fi un atu pentru programele nucleare din Europa, Rusia și SUA, în asociere cu dezvoltările rapide și continue din cadrul economiilor emergente (în special, din Asia). Ar putea astfel fi creată o enormă piață a industriilor nucleare, în cadrul căreia industria nucleară europeană ar beneficia de sprijinul activităților și programelor Euratom pentru a-și regăsi credibilitatea în ceea ce privește securitatea instalațiilor.

Ø Cercetarea în domeniul fisiunii nucleare

Energia nucleară are de jucat un rol important la realizarea obiectivelor stabilite în Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET), adică reducerea emisiilor de dioxid de carbon, sporirea siguranței aprovizionării, scăderea dependenței de regiuni instabile ale lumii în ceea ce privește furnizarea de energie și creșterea competitivității industriale. Fisiunea nucleară asigură în prezent aproape o treime din electricitatea Europei.

Raportorul subliniază importanța activităților nucleare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) în domeniul garanțiilor și al neproliferării, al gestionării deșeurilor, al securității instalațiilor nucleare și a ciclului de combustibil, al radioactivității în mediu și al protecției împotriva radiațiilor. Pentru realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să fie actualizate în permanență, ca să asigure expertiza științifică de ultimă oră necesară în domeniul securității rectorilor nucleari și în cel al securității nucleare. Pentru toate activitățile prevăzute pentru JRC trebuie să se asigure cel mai înalt nivel de performanță.

În conformitate cu Inițiativa europeană industrială în domeniul energiei nucleare sustenabile (ESNII), raportorul consideră că este esențial să se dezvolte noi tehnologii, precum tehnologiile privind reactoarele rapide cu neutroni de a IV-a generație. Sistemele nucleare actuale utilizează mai puțin de 1% din potențialul energetic al resurselor de uraniu. Grație sistemelor de a IV-a generație, orientate spre o mai mare securitate și eficiență, utilizarea resurselor de uraniu va fi de aproximativ 50 de ori mai eficientă și suficientă pentru mii de ani, ceea ce va avea ca efect reducerea cantităților de deșeuri radioactive și sporirea contribuției pe termen lung a energiei nucleare la crearea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Ø Cercetarea în domeniul fuziunii

Raportorul consideră că ITER (Reactorul experimental termonuclear internațional) este un proiect cu o veritabilă valoare adăugată europeană, care prezintă un important potențial de beneficii pentru cercetare și inovare. Proiectul de cercetare ITER este valoros deoarece reprezintă pentru Europa una din posibilele surse de energie viitoare sigure, durabile, ecologice și viabile din punct de vedere economic, finanțarea sa netrebuind prin urmare să fie întreruptă.

Este important să se acorde o garanție financiară acestui proiect, precum și programelor de R&D conexe, inclusiv instalației JET (situate în centrul științific din Culham, Regatul Unit), care reprezintă, în prezent, unul din cele mai mari tokamakuri din lume. JET este de importanță primordială pentru garantarea succesului ITER și realizarea acestuia în condiții rentabile (multe din materialele și componentele ITER sunt testate în cadrul JET). Contractul JET în vigoare expiră la sfârșitul acestui an, iar un nou contract nu poate fi semnat înaintea adoptării PC Euratom 2012-2013. De aceea, este în mod clar important să se garanteze finanțarea JET în 2012 și să se atragă atenția cu privire la acest lucru în timp util.

Ø Echilibrul fuziune/fisiune

Raportorul consideră că, deși este clar că se va continua cercetarea în ceea ce privește producerea de energie de fuziune, exploatarea comercială a acesteia nu va fi posibilă înainte de sfârșitul acestui secol. În schimb, sistemele de producție de energie prin fisiune nucleară și-au dovedit deja fiabilitatea la scară comercială, iar noile sisteme de tipul GEN IV preconizează mijloace de producție a energiei necesare până în 2050 și, apoi, până în 2100 mai sigure, care utilizează resursele în mod mai eficient și produc mai puține deșeuri.

Experiența din domeniul fisiunii poate fi din multe puncte de vedere foarte utilă fuziunii și invers; dezvoltarea sistemelor de fisiune de a IV-a generație presupune abordarea unor provocări tehnologice similare celor întâlnite de ITER sau de o centrală nucleară de fuziune. Prin urmare, ar trebui să se caute noi sinergii între cercetarea în domeniul fisiunii și cea din domeniul fuziunii și ar trebui elaborate, în cadrul viitoarelor programe-cadru, sisteme adecvate de identificare și de încurajare a posibilităților de cercetare comună în aceste două domenii.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (22.9.2011)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013)

(COM(2011)0072 – C7‑0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Raportor pentru aviz: Carl Haglund

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul Comisiei pentru bugete

- consideră că proiectul de cercetare ITER este valoros, având în vedere potențialul pe care îl posedă de a deveni una dintre viitoarele surse energetice ale Europei, și că finanțarea acestuia nu ar trebui întreruptă;

- consideră că ITER este un proiect cu valoare adăugată europeană clară, a cărui componentă europeană ar trebui să aibă o bază comunitară și care prezintă un potențial însemnat în domeniul cercetării și inovării;

- observă că proiectul se află în curs de desfășurare; salută modificările semnificative ale structurilor de guvernanță, control și audit ale ITER și F4E care au avut loc în decursul ultimelor 12 luni; se așteaptă ca angajamentele luate de personalul de conducere al ITER și F4E în fața Parlamentului să fie implementate în timp util; așteaptă revizuirea continuă a tuturor proceselor pentru a crea un mediu stabil pentru luarea de decizii în cadrul unei gestionări rentabile;

- recomandă ca, pe baza costului total de 6,6 miliarde EUR pentru faza de construcție, finanțarea ar trebui restricționată printr-un pachet financiar specific, atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și cele de plată, pentru a garanta finanțarea ITER fără a periclita alte priorități ale UE, cum ar fi Programul-cadru pentru cercetare;

- recomandă ca finanțarea să fie deblocată după întrunirea următoarelor criterii:

•   Parlamentul este informat regulat și există garanții solide referitoare la asigurarea transparenței;

•   există o foaie de parcurs clară a proiectului, care să includă atât obiective generale și intermediare, cât și o evaluare ex-ante și controale de conformitate ex-post;

•   se întocmesc rapoarte regulate privind nevoile financiare ale proiectului, în special având în vedere modificările la nivelul concepției, creșterea costurilor pentru materiile prime, schimbările intervenite în calendarul ITER din cauza cutremurului din Japonia și consecințele acestuia pentru anumite instalații japoneze legate de proiectul ITER, precum dificultățile cu care se confruntă alți participanți la ITER;

•   regulamentul financiar al F4E este aliniat cu poziția Parlamentului European exprimată în proiectul de descărcare de gestiune și în recomandările Curții de Conturi exprimate în avizul său nr. 4/2008;

•   Parlamentului European i se asigură transparența și accesul depline la documentația internă de audit;

- își exprimă din nou preocupările referitoare la procedurile netransparente utilizate pentru recalcularea costului proiectului ITER care au implicat Comisia, Consiliul și statele membre, toți acești participanți fiind reprezentați în Consiliul ITER, în timp ce Parlamentul European nu a fost consultat, deși participarea sa, în calitate de parte integrantă a autorității bugetare, este necesară pentru toate procesele decizionale privind finanțarea ITER;

- îndeamnă Comisia, Consiliul European, Consiliul și statele membre să inițieze un proces privind modificarea Tratatului Euratom, consolidând prevederile tratatului referitoare la drepturile de informare și de colegislator ale Parlamentului și cu privire la chestiunile legate de cercetarea în cadrul Euratom pentru a facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare;

- reamintește că Comisia a prezentat la 20 aprilie 2011 o propunere bazată pe punctele 21-23 din Acordul interinstituțional actual din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și gestionarea financiară corectă (IIA) care va servi drept bază pentru negocieri; afirmă că un acord pentru finanțarea ITER prin transferuri suplimentare spre rubrica 1a din CFM ar permite adoptarea rapidă a programului de cercetare Euratom în 2011;

- este ferm convins că asigurarea fondurilor suplimentare pentru ITER nu se poate face prin redistribuiri în cadrul rubricii 1a prin reducerea finanțării PC7 cu 100 milioane EUR în 2012 și cu 360 milioane EUR în 2013, dat fiind că acest lucru ar reduce semnificativ contribuția PC7 la atingerea obiectivelor principale și la implementarea inițiativelor emblematice ale strategiei Europa 2020;

- dorește să își exprime determinarea de a de a proteja finanțarea PC7; consideră că unica soluție în acest sens este reducerea provizorie a finanțării ITER cu 460 de milioane de EUR în 2012 și 2013 în vederea afirmării clare a poziției Parlamentului și, prin aceasta, de a încuraja negocierile interinstituționale să ajungă cât mai rapid la un acord reciproc acceptabil privind finanțarea completă a ITER în 2012 și 2013;

- precizează că este gata să poarte negocieri cu Comisia și Consiliul privind o modificare suplimentară a CFM pentru anii 2012 și 2013 cu privire la creșterea plafonului rubricii 1a în 2012 și 2013 pentru finanțarea ITER pe baza propunerii Comisiei din 20 aprilie 2011 bazată pe punctele 21-23 din actualul AII;

- subliniază că este deosebit de important să se evite orice conflict de interese ale persoanelor implicate în structurile de conducere ale ITER și ale F4E cu contractanți ai proiectului;

- își exprimă dezacordul cu privire la poziția Comisiei, care renunță la realizarea unei evaluări a impactului chiar și în situația în care se propune dublarea finanțării anuale generale a programului în comparație cu programul pe 2007-2011, lucru care trebuie văzut ca o modificare substanțială;

- subliniază nevoia de a consolida aspectele legate de siguranța nucleară și de protecția împotriva radiațiilor, solicitând, în consecință, redistribuirea unor credite către siguranța nucleară și protecția împotriva radiațiilor, respectând, în același timp, plafonul global al programului propus de Comisie;

- afirmă, de asemenea, că este important ca partenerii internaționali ai proiectului ITER să contribuie pe deplin, financiar și material, la acest proiect, în conformitate cu obligațiile pe care și le-au asumat în cadrul acordului internațional ITER;

- subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea Programului-cadru Euratom nu aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. consideră că principala valoare de referință indicată în propunerea legislativă nu este compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a a actualului cadru financiar multianual 2007-13 (CFM); ia act de propunerea Comisiei din 20 aprilie 2011 (COM (2011)0226) de revizuire a actualului CFM în temeiul punctelor 21-23 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII) pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER pentru anii 2012-2013; dorește demararea de negocieri cu cealaltă componentă a autorității bugetare, prin intermediul tuturor mijloacelor prevăzute în AII, pentru a se ajunge la un acord rapid privind finanțarea programului de cercetare Euratom până la sfârșitul anului 2011; își repetă opoziția față de orice formă de redistribuire de la al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, după cum se propune în propunerea Comisiei, menționată mai sus;

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Comisia, Consiliul European, Consiliul și statele membre trebuie să demareze un proces de modificare a tratatului Euratom, consolidând dispozițiile acestuia referitoare la informarea Parlamentului European și la drepturile de colegislator ale acestuia cu privire la chestiunile privind cercetarea din cadrul Euratom pentru a facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale.

(16) Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII), pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale. La 20 aprilie 2011, Comisia a depus o propunere (COM (2011)0206) de revizuire a actualului CFM 2007-2013, în temeiul punctelor 21-23 din AII, pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER pentru anii 2012-2013 prin mărirea plafonului rubricii 1a. Această propunere ar trebui să servească drept bază pentru un acord între cele două componente ale autorității bugetare, care ar trebui încheiat folosindu-se toate mijloacele puse la dispoziție de AII și fără a se opera redistribuiri din cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare către Programul-cadru Euratom;

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pentru CFM 2014-2020, resursele financiare alocate proiectului ITER ar trebui fixate pentru întreaga perioadă de programare, astfel încât orice depășire a costurilor dincolo de partea de 6,6 miliarde EUR care revine UE pentru perioada de construcție a ITER, în prezent preconizată să se încheie în 2020, ar trebui finanțată în afara plafoanelor din CFM (delimitarea fondurilor - „ring fencing” ).

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) trebuie să fie deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică.

(18) Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) ar trebui să fie, pe de o parte, deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică. Pe de altă parte, aceasta înseamnă și că, în special în ceea ce privește proiectul ITER, partenerii internaționali trebuie să-și respecte pe deplin obligațiile financiare.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 560 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 100 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 2 208 809 000;

- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 1 748 809 000; aceste cifre includ fondurile necesare pentru continuarea programului JET din Culham;

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- fisiunea nucleară și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000;

- fisiunea nucleară, în special siguranța, îmbunătățirea gestionării deșeurilor nucleare și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.9.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Francesca Balzani, Reimer Böge, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Mulder

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kinga Gál

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Catherine Trautmann

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Werner Schulz