Proċedura : 2011/2156(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0361/2011

Testi mressqa :

A7-0361/2011

Dibattiti :

PV 01/12/2011 - 3
CRE 01/12/2011 - 3

Votazzjonijiet :

PV 01/12/2011 - 6.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0530

RAPPORT     
PDF 179kWORD 120k
17.10.2011
PE 469.838v02-00 A7-0361/2011

dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010

(2011/2156(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2010

(2011/2156(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 284 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 15 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Mejju 1998 dwar ir-responsabbiltà demokratika fit-tielet fażi tal-UEM(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2009(2),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0361/2011),

A. billi fl-2010 ż-żona tal-euro rkuprat, bi tkabbir fil-PDG ta' 1.7%, u mistenni li tikber għal 1.6% fl-2011, wara t-tnaqqis kbir fit-tkabbir fl-2009 ta' -4.2%, għalkemm xi korpi internazzjonali wissew dwar tnaqqis ekonomiku dinji possibbli;

B.  billi l-medja tad-defiċit ta' gvern ġenerali fiż-żona tal-euro żdiedet għal 6.0% tal-PDG fl-2010 u l-piż medju tad-dejn kien ta' 85.1% tal-PDG, li telgħu minn 0.7% u 66.2% rispettivament fl-2007, u meta mqabbla mal-piż tad-dejn ta' 101.1% tal-PDG għall-Istati Uniti u 212.71% għall-Ġappun;

C. billi r-rata medja annwali ta' inflazzjoni tal-HICP fiż-żona tal-euro kienet ta' 1.6% fl-2010 u t-tkabbir fl-M3 baqa' baxx b'rata medja ta' 0.6% fl-2010,

D. billi fl-10 ta' Mejju 2010, il-BĊE ħabbar li l-Eurosistema se tintervjeni temporanjament fis-swieq sekondarji għad-dejn pubbliku fiż-żona tal-euro permezz tal-Programm tas-Swieq tat-Titoli, li l-valur kontabbli tax-xiri saldat tiegħu ammonta għal EUR 129 biljun fil-bidu ta' Settembru 2011; billi dawn it-titoli nxtraw bi skont;

E.  billi fl-4 ta' Ġunju 2009 l-BĊE ddeċieda li jniedi programm ta' xiri ta' bonds koperti fi swieq primarji u sekondarji sa EUR 60 biljun, programm li kellu jiġi implimentat għalkollox sa tmiem Ġunju 2010;

F.  billi sa tmiem l-2010 il-BĊE kellu EUR 480 biljun f'titoli abbażi ta' assi u EUR 360 biljun fi strumenti finanzjarji mhux negozjabbli, biż-żewġ kategoriji jammontaw għal total ta' 44% tal-assi totali tiegħu;

G. billi l-għajdut persistenti dwar ir-ristrutturar tad-dejn u l-impatt tiegħu fuq is-swieq finanzjarji u l-ekonomija usa' jista' jdewwem mill-ġdid il-ħruġ tal-BĊE minn miżuri mhux standard; jikkunsidra, madankollu, li għandha tinstab soluzzjoni komprensiva u dejjiema għall-ġestjoni tad-dejn sovran li ma tinvolvix il-BĊE;

H. billi r-rati tal-interessi fiż-żona tal-euro baqgħu ta' 1% matul l-2010 iżda minn dak iż-żmien 'il hawn żdiedu b'25 punt ta' bażi f'April 2011 u reġgħu żdiedu b'25 punt ta' bażi f'Lulju 2011, biex issa huma ta' 1.5%;

I.   billi l-Artikolu 282 tat-TFUE jiddikjara li l-għan ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet u li l-BĊE għandu jappoġġja politiki ekonomiċi ġenerali li jgħinu biex tinkiseb din l-istabbiltà, u jinnota wkoll l-ħidma tal-BERS taħt l-awspiċju tal-BĊE dwar l-istabbiltà finanzjarja;

Daħla

1.  Jilqa' l-fatt li s'issa, il-BĊE rnexxielu b'mod eċċezzjonali jżomm l-inflazzjoni tal-HICP qrib it-2% minkejja numru ta' xokkijiet makrofinanzjarji u prezzijiet dejjem jinbidlu tal-prodotti bażiċi u fi żmien meta fl-Unjoni, it-tkabbir medju fil-PDG kien baxx;

2.  Jesprimi tħassib fir-rigward tal-effett taż-żieda fir-rata tal-interessi fuq it-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro; iżid jgħid li dan jista' jostakola l-irkupru diġà kajman fiż-żona tal-euro, partikularment fl-aktar ekonomiji dgħajfin tagħha;

3.  Jenfasizza li, filwaqt li l-inflazzjoni tal-HICP xahar fuq xahar ġeneralment kienet 'il fuq minn 2% mill-bidu tal-2010, li jgħodd għall-politika monetarja huma l-aspettattivi għall-inflazzjoni futuri, li l-livell baxx tagħhom jagħti prova tal-kredibilità għolja u l-indipendenza tal-BĊE;

4.  Jenfasizza li qabel il-kriżi finanzjarja, id-dejn privat kif ukoll il-bżieżaq ta' kreditu u f'ċertu każijiet id-dejn pubbliku, żdiedu b'mod insostenibbli, u li nħolqu riskji permezz ta' bżieżaq tad-dejn privat; jinnota barra dan, li ż-żieda fid-dejn tal-gvern kien riżultat tal-ħtieġa li jiġi salvat is-settur privat, partikularment is-settur finanzjarju;

5.  Huwa tal-fehma li minbarra l-HIPC, ix-xejriet tal-prezzijiet tal-assi u t-tkabbir tal-kreditu fl-UE u fl-Istati Membri huma indikaturi kruċjali għal monitoraġġ effikaċi tal-istabbiltà finanzjarja fi ħdan l-UEM u, b'mod aktar ġenerali, l-UE;

6.  Jinnota li l-proporzjon ta' dejn pubbliku mqabbel mal-PDG taż-żona tal-euro huwa ħafna anqas minn dak tal-Istati Uniti u l-Ġappun;

7.  Jemmen fis-saħħa tal-ekonomija taż-żona tal-euro u fl-importanza tal-euro bħala munita internazzjonali;

8.  Ifakkar li skont l-Artikolu 282 tat-TFUE, l-għan ewlieni tal-BĊE huwa l-istabbiltà tal-prezzijiet u li dan jikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja u l-likwidità adegwata fis-swieq finanzjarji; jinnota li l-instabbiltà finanzjarja toħloq riskji serji ta' stabbiltà tal-prezzijiet fuq perjodu medju fis-sens li tostakola l-funzjonament bla xkiel tal-mekkaniżmi tat-trażmissjoni tal-politika monetarja; jilqa' l-ħolqien tal-BERS fl-1 ta' Jannar 2011 taħt l-awspiċju tal-BĊE; jifraħ lill-BĊE għar-rwol deċiżiv li kellu bit-teħid ta' miżuri ta' emerġenza biex tinżamm l-istabbiltà fis-suq;

9.  Jenfasizza li skont l-Artikolu 127(6) tat-TFUE l-Kunsill, li jaġixxi permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, jista' b' mod unanimu u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew, jagħti missjonijiet speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew li jirrigwardaw politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, bl-eċċezzjoni ta' impriżi ta' assigurazzjoni;

10. Jenfasizza li x-xiri mill-ġdid ta' bonds fis-swieq sekondarji huwa ġustifikat mill-għan li terġa' tiddaħħal politika monetarja li taħdem b'mod effikaċi, matul dan il-perjodu eċċezzjonali ta' funzjonament ħażin ta' ċerti setturi tas-suq; jinnota li dawn il-programmi ta' xiri mill-ġdid huma komplementati minn programmi li jinnewtralizzaw il-likwidità;

11. Huwa preokkupat ferm rigward il-persistenza tal-inkwiet finanzjarju li reġa' nqala' fl-UE u l-persistenza ta' żbilanċi makrofinanzjarji sostanzjali bejn l-ekonomiji taż-żona tal-euro u l-pressjonijiet deflazzjonarji f'ħafna Stati Membri taż-żona tal-euro;

12. Ifakkar li n-nuqqas persistenti u li saħansitra qed jiggrava ta' konverġenza ekonomika jibqa' problema strutturali għal politika monetarja unika fiż-żona tal-euro; jenfasizza li l-impatt tal-politika monetarja tvarja b'mod konsiderevoli bejn l-Istati Membri fiż-żona euro; jikkunsidra li dan l-impatt asimmetriku tal-politika monetarja mistenni li jispikka aktar jekk il-BĊE jibqa' jżid ir-rati, fid-dawl tal-prevalenza ta' self b'indiċi ta' rati tal-interessi bi skadenza qasira f'diversi Stati Membri; huwa konvint, għaldaqstant mill-bżonn ta' governanza fiskali tal-UE komuni;

13. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf fondazzjoni Ewropea għall-klassifikazzjoni tal-kreditu u tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sospensjoni temporanja ta' klassifikazzjoni ta' kreditu għall-pajjiżi li qed isegwu programm ta' aġġustament tal-UE/FMI; jiddeplora, barra minn hekk, l-oligopolija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu attwali, u jitlob miżuri sabiex tingħata spinta lill-kompetizzjoni bejn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u jiżdiedu n-numru ta' aġenziji ta' din ix-xorta;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa għall-ħolqien ta' Fond Monetarju Ewropew u b'hekk tiżgura li l-FMI ma jkollux għalfejn jiġi involut fil-politika futura tal-Ewropa dwar il-kreditu, biex titnaqqas id-dipendenza tal-Istati Membri minn istituzzjonijiet u swieq internazzjonali oħra;

15. Jilqa' d-dħul tal-Estonja fiż-żona tal-euro bħala prova tas-saħħa tal-proġett għal munita komuni;

16. Huwa preokkupat dwar l-iżviluppi monetarji globali u l-valur estern tal-euro billi injezzjonijiet ta' likwidità mhux konvenzjonali fil-maġġorparti tal-pajjiżi tal-OECD għandhom effetti sekondarji sinifikanti; jemmen li jinħtieġ koordinament internazzjonali ħafna aktar b'saħħtu sabiex is-sistema monetarja globali ssir aktar stabbli;

Ġestjoni tal-kriżijiet

17. Jilqa' l-pożizzjoni determinata u proattiva li ħa l-BĊE tul il-kriżi sa mill-2007, speċjalment waqt l-inkwiet fis-swieq finanzjarji fl-2007, l-2008 u l-2010 u, aktar riċenti, fis-sajf tal-2011 meta wħud mill-ekonomiji ewlenin tal-UE kienu f'diffikultà fid-dawl ta' indeċiżjoni kontinwa mill-Istati Membri, attitudni li qed twassal lill-BĊE jassumi rwol politiku ċar b'reazzjoni għall-kriżi tad-dejn attwali;

18. Jinnota li l-politika monetarja trid tieħu parti mir-responsabbiltà għall-ħolqien ta' bżieżaq tal-assi, fid-dawl tat-tkabbir insostenibbli tal-kreditu tul is-snin qabel il-kriżi;

19. Jieħu nota tal-proposti dwar il-ġestjoni tal-kriżijiet magħmula mill-BĊE kemm f'termini ta' governanza ekonomika kif ukoll f'mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja;

20 Jikkundanna n-nuqqas ta' qafas politiku ekonomiku tal-UE adegwat għall-ġestjoni tal-kriżi u l-eżitazzjoni fil-ġestjoni tal-kriżi mill-Kummissjoni u l-Istati Membri, b'mod partikulari dawk li jeħtieġu riformi, u jħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jressqu malajr miżuri komprensivi u importanti meħtieġa biex tiġi ssalvagwardjata l-istabbiltà tal-euro;

21. Jinsab allarmat dwar it-tensjonijiet kontinwi fuq is-swieq tal-bonds sovrani taż-żona tal-euro, kif riflessi fi spreads dejjem usa' matul l-aħħar sentejn; jindika li l-ħarba lejn is-sikurezza provokata mill-mewġ ta' paniku tul il-kriżi finanzjarja attwali kkawżat effetti ta' distorzjoni kbar u ħolqot esternalitajiet negattivi bi prezz għoli; ifaħħar l-isforzi li saru mill-BĊE permezz tal-Programm tiegħu dwar is-Swieq tat-Titoli biex jitnaqqsu l-ispreads fi Stati Membri vulnerabbli;

22. Jieħu nota tar-ristrutturar tad-dejn Grieg permezz ta' offerta ta' skambju tal-UE volontarja u koordinata; jikkunsidra li t-tnaqqis tal-piż tad-dejn Grieg miftiehem fis-summit tal-21 ta' Lulju 2011 ma għamel xejn biex ireġġa lura s-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku;

23. Jinnota li, filwaqt li t-tnaqqis tal-lieva finanzjarja qed jitkompla f'partijiet mis-settur privat u fil-maġġorparti tal-Istati Membri, il-livelli ta' dejn eċċessivi għadhom mifruxa ħafna fis-settur pubbliku, b'mod partikulari minħabba l-miżuri meħuda biex jassorbu l-eżitu tal-kriżi finanzjarja

24. Ifakkar li qabel ma faqqgħet il-kriżi finanzjarja, il-proporzjon tad-dejn pubbliku mqabbel mal-PDG taż-żona tal-euro naqas minn 72% fl-1999 għal 67% fl-2007 u li, għal kuntrarju ta' dan, il-livelli ta' dejn tad-djar u l-impriżi u l-livell ta' lieva fis-settur finanzjarju żdiedu b'mod sinifikanti matul l-istess perjodu; jindika, b'mod partikulari, li d-dejn tad-djar fiż-żona tal-euro żdied minn 52% għal 70% tal-PDG matul l-istess perjodu u li l-istituzzjonijiet finanzjarji żiedu l-livell ta' dejn tagħhom minn anqas minn 200% tal-PDG għal aktar minn 250%; jirrikonoxxi li xi Stati Membri, bħall-Ġreċja u l-Italja, kienu eċċezzjonijiet sinifikanti għal dawn it-tendenzi ġenerali;

25. Jinnota ż-żieda rapida fil-proporzjon ta' lieva tal-BĊE, kif imkejjel mill-kapital u r-riservi tiegħu b'konnessjoni mal-assi tiegħu, għalkemm il-proporzjon ta' lieva ma jistax jiġi applikat lill-banek ċentrali bl-istess mod bħal fil-każ ta' banek kummerċjali; jinnota, madankollu, li sa nofs Awwissu tal-2011 il-karta tal-bilanċ tal-BĊE diġà naqset b'madwar 10% mill-punt massimu tagħha, għalkemm bdiet tiżdied rapidament minn dak iż-żmien 'il hawn; jinnota, li filwaqt li kien hemm ukoll tkabbir sostanzjali fil-karti tal-bilanċ ta' banek ċentrali oħra, il-proporzjon ta' lieva tal-BĊE huwa ogħla minn dak ta' banek ċentrali komparabbli oħra, bl-eċċezzjoni ta' dawk li implimentaw programmi ta' quantitative easing, bħall-Federal Reserve u l-Bank tal-Ingilterra;

26. Jindika u jilqa' l-fatt li l-espansjoni tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE ma wasslitx għal inflazzjoni; jenfasizza ż-żieda fir-rwol tiegħu bħala kontroparti ċentrali bejn il-banek taż-żona tal-euro, li tirrifletti bidla temporanja fl-intermedjazzjoni mis-suq interbankarju għall-Eurosistema kif ukoll żieda fl-assi taż-żona tal-euro miżmuma mill-Eurosistema li se jimmaturaw maż-żmien; jindika barra dan, li l-għoti ta' likwidità lil banek solventi mhux neċessarjament ifisser żieda fil-provvista monetarja u jinnota li l-miżuri mhux standard huma ta' natura temporanja; jinsab konvint li dawn l-iżviluppi kollha, flimkien ma' fatturi esterni, żguraw li l-inflazzjoni b'mod konsistenti baqgħet madwar 2%;

27. Jiġbed l-attenzjoni mill-ġdid lejn id-dipendenza eżaġerata u nkwetanti ta' ħafna banek fiż-żona tal-euro fuq il-likwidità pprovduta mill-BĊE, fin-nuqqas ta' suq interbankarju kompletament funzjonali; jinnota li filwaqt li fl-2010 l-Eurosistema aċċettat medja ta' EUR 488 biljun f'titoli abbażi ta' assi (ABS) bħala kollaterali, il-kriterji ta' eliġibilità għall-ABS fl-operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema saru aktar stretti u dan għandu jwassal biex maż-żmien dan l-ammont jonqos;

28. Jenfasizza li l-Eurosistema rrifjutat li tiżvela l-metodu użat għad-determinazzjoni tal-'prezz teoretiku' tal-assi deprezzati eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' likwidità tagħha fil-qafas tal-programm tal-Appoġġ tal-Kreditu Msaħħaħ; jenfasizza li għalhekk huwa impossibbli li jiġi verifikat jekk il-BĊE kellux rwol kważi fiskali; jistieden għalhekk lill-BĊE jiżvela l-metodi ta' valutazzjoni li uża matul il-kriżi,

29. Jenfasizza li minħabba n-nuqqas ta' qafas adegwat ta' kriżi taż-żona tal-euro, il-BĊE kien kostrett jieħu riskji li ma kinux koperti mill-mandat tiegħu;

30. Jitlob lill-BĊE jkun aktar apert dwar il-kwalità u l-kwantità tat-titoli li għandu, inklużi ABS aċċettati bħala kollaterali kif ukoll titoli negozjabbli u mhux negozjabbli miżmuma għal skopijiet monetarji u titoli mhux miżmuma għal skopijiet monetarji;

31. Jirrikonoxxi l-bżonn ta' miżuri għal politika monetarja mhux standard u jinnota n-natura temporanja tagħhom, iżda jitlob it-tneħħija gradwali ta' dawn il-programmi malli s-swieq finanzjarji jsiru stabbli u l-kriżi tad-dejn sovran tingħeleb u dment li jkun stabbilit qafas Komunitarju li jiffaċċja b'mod adegwat l-instabbiltà finanzjarja; jitlob miżuri għat-twaqqif ta' governanza ekonomika aktar integrata;

32. Jistieden lill-BĊE jdaħħal fis-seħħ fil-Programm tas-Swieq tat-Titoli mekkaniżmu ta' rata ta' skont li jista' jkun aġġustat f'każ li sigurtà partikulari titniżżel aktar fil-klassifika mill-maġġorparti tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bil-ħsieb li jkun garantit li l-BĊE ma jispiċċax b'wisq assi riskjużi; jemmen barra dan, li l-BĊE għandu jikkunsidra l-possibbiltà ta' estensjoni tal-politika li tirrikjedi tal-anqas żewġ klassifikazzjonijiet ta' kreditu qabel titolu jiġi aċċettat bħala kollaterali mit-titoli ggarantiti minn assi biss għat-tipi kollha l-oħra ta' kollaterali li attwalment huwa jeħtiġilhom titolu wieħed biss, u jistieden lill-BĊE jiżviluppa qafas proprju għal valutazzjoni tar-riskju;

33. Jenfasizza li l-kundizzjonijiet imposti fuq banek li jibbenefikaw mis-sistema ta' ħlas TARGET-2, u mil-lat aktar ġenerali, li faċilitajiet ta' provvista ta' likwidità tal-BĊE huma kawża ta' tħassib f'termini ta' riskji tal-kreditu għall-BĊE stess; jistieden lill-BĊE għalhekk, biex jipprovdi aktar informazzjoni pubblika regolari fuq il-flussi bejn il-banek ċentrali taż-żona tal-euro, kif imkejla skont is-sistema ta' ħlas TARGET-2, sabiex tiżdied it-trasparenza u biex tkun ipprovduta ċarezza adegwata dwar l-iżviluppi reċenti sabiex dawn il-flussi ma jiġux interpretati b'mod żbaljat bħala trasferimenti permanenti minn pajjiżi b'bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti lejn pajjiżi b'defiċit;

34. Jinsab imħasseb dwar il-livell għoli tan-nuqqas ta' allinjament tal-maturità tad-dejn u tal-munita ta' bosta istituzzjonijiet bankarji taż-żona tal-euro rilevanti b'mod sistematiku u mhux sistematiku;

35. Huwa tal-fehma li fl-emerġenza attwali jeħtieġ b'mod urġenti li jiġu definiti u żvelati l-kundizzjonijiet stretti addizzjonali marbuta mad-dispożizzjonijiet ta' likwidità tal-BĊE, inklużi l-kundizzjonijiet prudenzjali li jmorru lil hinn mir-regoli interni u mhux żvelati u mit-tnaqqis relatat mal-kollateral aċċettat għall-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tiegħu;

36. Jitlob lill-BĊE jistudja jekk ir-rekwiżiti ta' riżervi obbligatorji jistgħux ikunu strument addizzjonali flimkien mar-rata tal-interessi, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja mingħajr ma jkun kompromess l-irkupru;

37. Jinnota li fl-Istati Uniti u fl-UE waħda mill-konsegwenzi tal-politiki monetarji implimentati qabel u matul il-kriżi kienet it-tfassil ta' kurva tar-rendiment pożittiv li jgħin fir-rikapitalizzazzjoni aktar rapida tas-sistema bankarja bil-għajnuna ta' depożituri u selliefa fuq terminu qasir;

38. Jenfasizza l-pożizzjoni kostanti u rigoruża adottata għal snin sħaħ mill-BĊE dwar il-kwistjoni tat-tisħiħ tal-governanza ekonomika fl-interess Ewropew;

Governanza Ekonomika u Finanzjarja

39. Jitlob superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja li tkun integrata aħjar fil-kuntest tal-politika monetarja u li tqis id-differenzi bejn pajjiżi fiż-żona tal-euro u dawk li mhumiex; jitlob li jsiru aktar sforzi għall-iżvilupp ta' qafas analitiku integrat biex jivvaluta b'mod konġunt l-effetti tal-politiki makroprudenzjali u monetarji, u l-iżvilupp ulterjuri tal-istrumenti tal-politika makroprudenzjali tal-BERS, filwaqt li jitqiesu l-parikularitajiet nazzjonali, ġuridiċi u partikularitajiet tas-sistema finanzjarja oħrajn;

40. Jitlob żieda kunsiderevoli tar-riżorsi disponibbli għall-arkitettura superviżorja finanzjarja l-ġdida sabiex tiżdied l-effikaċja tagħha u jitlob, barra minn hekk, analiżi kontinwa tal-effikaċja tal-arkitettura superviżorja finanzjarja l-ġdida bl-għajnuna tal-valutazzjonijiet tal-impatt u evalwazzjoni tal-għażla fit-tul li tiġi stabbilita awtorità superviżorja finanzjarja Ewropea unika, li tiġbor flimkien l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej attwali u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku;

41. Jenfasizza l-ħtieġa ta' Ministru tal-Finanzi Ewropew uniku, possibbilment mill-Kummissjoni skont il-proposta li saret minn Jean-Claude Trichet f'Aachen fit-2 ta' Ġunju 2011; jemmen li l-kwistjoni tal-leġittimità demokratika ta' tali proposta trid tkun indirizzata b'mod adegwat; jinnota, f'dak ir-rigward, li f'unjoni monetarja l-politika fiskali ma tirrigwardax biss lill-Istati Membri iżda għandha ħafna riperkussjonijiet transkonfinali mifruxa u li l-kriżi preżenti wriet il-limiti tal-politiki fiskali 100% deċentralizzati; jemmen li l-Ministru tal-Finanzi Ewropew uniku għandu jkun demokratikament responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew; jisħaq fuq il-fatt li pass 'il quddiem ta' din ix-xorta lejn unjoni fiskali bbażata fuq il-metodu Komunitarju jeħtieġ sjieda demokratika msaħħa u reviżjoni potenzjali tat-Trattat fuq perjodu twil, iżda jirrikonoxxi li l-qafas attwali jippermetti governanza ekonomika aktar b'saħħitha fuq perjodu qasir;

42. Jenfasizza l-ħtieġa ta' Teżor Ewropew uniku biex iserraħ lill-BĊE mir-rwol kważi fiskali tiegħu; huwa tal-fehma li dan it-Teżor Ewropew jista' jiġi stabbilit permezz ta' bidla fit-Trattat tal-UE;

43. Jilqa' l-fatt li l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) ingħata d-dritt li jixtri bonds tal-gvern fis-suq sekondarju billi dan jista' jnaqqas il-pressjoni minn fuq il-BĊE fiċ-ċirkostanzi attwali;

44. Jiddeplora f'dak ir-rigward il-fatt li l-MES kien ġie stabbilit barra mill-ambitu tat-Trattati tal-UE u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu permanenti ta' ġestjoni tal-kriżi bbażat fuq regoli Komunitarji (eż. Fond Monetarju Ewropew);

45. Jenfasizza l-bżonn assolut li jiġu implimentati u applikati malajr id-dispożizzjonijiet tal-pakkett tal-governanza ekonomika; f'dak ir-rigward, jappella għall-applikazzjoni konsistenti u bilanċjata tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u mekkaniżmu awtomatiku għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq pajjiżi li f'każ ta' defiċits tal-baġit;

46. Jistenna bil-ħerqa t-tressiq tar-rapport tal-Kummissjoni qabel l-aħħar tal-2011 dwar it-twaqqif ta' sistema ta' ħruġ komuni ta' bonds sovrani Ewropej, jew titoli tal-euro, abbażi ta' obbligazzjoni in solidum, jekk xieraq akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi;

Id-dimensjoni esterna

47. Billi l-BĊE, l-FMI u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien f'missjonijiet f'xi Stati Membri, jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti għal rappreżentanza esterna unika taż-żona tal-euro, skont l-Artikolu 138 tat-TFUE, speċjalment fil-konfront tal-FMI;

Trasparenza u responsabbiltà

48. Jirrakkomanda li l-BĊE jtejjeb it-trasparenza ta’ ħidmietu biex iżid il-leġittimità u l-prevedibilità tiegħu; itenni t-talba fit-tul tiegħu sabiex is-sommarji tal-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv isiru pubbliċi;

49. Jitlob, f'konformità mar-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri, aktar trasparenza u responsabbiltà fir-rigward tad-dokumentazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-proċeduri ta' reklutaġġ kif ukoll is-salarji u r-rieżamijiet tal-bonus;

50. Jilqa' l-impenn tal-BĊE għar-responsabbiltà tiegħu quddiem il-Parlament Ewropew u jenfasizza r-rwol ferm kostruttiv li kellu l-BĊE fl-ogħla livell tiegħu u permezz tal-persunal tiegħu fil-proċedura ta' kodeċiżjoni;

51. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-Grupp tal-Euro u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1)

ĠU C 138, 4.5.1998, p. 177.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2010)0418.


NOTA SPJEGATTIVA

Hekk kif qed nikteb din in-nota spjegattiva dwar ir-rapport tal-BĊE għall-2010, il-primjums ta' riskju tal-Italja u ta' Spanja laħqu livelli storiċi, u f'dawn il-jiem tal-11 u t-12 ta' Lulju jidhru li qed joqorbu livell irriversibbli, għaliex l-intervent tal-BĊE biss ikkalma s-swieq finanzjarji u ġab solliev temporanju.

U għalhekk illum, u speċjalment illum, huwa importanti ħafna li jitfakkar li s-suċċess tal-euro kien ukoll is-suċċess tal-idea ta' Ewropa. Fl-1989, ħajt kien jaqsam l-Ewropa f'żewġ blokki opposti. Illum l-euro jkopri sbatax-il pajjiż li ġejjin minn sfondi differenti; L-Irlanda, Ċipru jew Malta ġejjin mill-Imperu Brittaniku; hemm pajjiżi eks-komunisti bħas-Slovakkja, is-Slovenja jew l-Estonja; pajjiżi newtrali bħall-Awstrija u l-Finlandja jew saħansitra pajjiżi ġejjin minn dittatorjati militari bħal Spanja, il-Greċja jew il-Portugall. Jekk l-euro jirnexxielu jgħaddi l-mumenti kritiċi ta' żmienna, jista' jkun possibbli li pajjiżi Ewropej oħra jħabbtu l-bieb tagħha sabiex jingħaqdu magħha. Għalkemm it-tensjonijiet reċenti jistgħu jindikaw l-oppost, sa mill-2008 l-euro kien gżira ta' stabbiltà fil-baħar instabbli u mċaqlaq tal-kriżi finanzjarja globali kif il-finanzier Ingliż David Marsh stqarr reċentement.

Huwa preċiżament waqt dawn il-mumenti ta' tensjonijiet dejjem jiżdiedu għall-proġett Ewropew, li l-munita tagħna tissimbolizza, li huwa importanti li niftakru li l-euro kien, tal-anqas waqt l-ewwel għaxar snin tal-ħajja tiegħu, suċċess magħruf hekk kif: 1) Mingħajr l-euro l-kriżi finanzjarja globali kienet tkun ħafna agħar għall-pajjiżi kollha Ewropej - eżempju ta' dan huwa d-deprezzament kostanti li sofriet l-isterlina sekulari qawwija sa mill-2008 u l-inflazzjoni relatata tagħha. 2) Mingħajr l-euro, il-pajjiżi tat-tramuntana tal-Ewropa ma kinux jirkupraw daqshekk malajr bħalma għamlu fl-2009 permezz tal-mudell tagħhom ibbażat fuq l-esportazzjonijiet. Fil-fatt, kieku l-Mark Ġermaniż għadu jeżisti sal-lum, kien ikun tant b'saħħtu kontra d-dollaru u muniti oħra fid-dinja li dan kien ikun ta' dannu għat-tkabbir tiegħu stess. 3) Mingħajr l-euro, xi pajjiżi Ewropej, speċjalment dawk li fasslu l-aktar politiki fiskali frivoli u inqas orjentati biex ikabbru l-kompetittività, possibbilment kienu jsofru 'corralito'. It-tiġrif morali u ekonomiku sussegwenti tiegħu kien ikollu konsegwenzi terribbli għall-pajjiżi kollha involuti.

Ovvjament, l-euro għandu wkoll xi responsabbiltà fl-avvenimenti attwali: mingħajr ir-rati ta' interessi reali negattivi li esperjenzaw xi pajjiżi periferali fl-ewwel snin tal-munita unika, il-bżieżaq tal-prezzijiet tal-assi li sofrew ma kinux ikunu daqstant b'saħħithom. Madankollu, jekk illum hemm xi kunsens fil-qasam akkademiku dan huwa li mingħajr l-euro din il-kriżi finanzjarja kienet tkun ħafna aktar agħar għall-Ewropa. Hija wkoll opinjoni kondiviża li mingħajr l-euro, is-suq uniku u l-moviment ħieles ta' persuni, li huma l-akbar suċċessi tal-UE, probabbilment kienu jispiċċaw.

Iżda llum, l-aġitazzjoni permanenti li qed jesperjenzaw is-swieq finanzjarji qed tressaq liż-żona euro viċin il-kollass. Pajjiż wara pajjiż, salvataġġ wara salvataġġ, il-kriżi tad-dejn qed thedded li toħloq effett ta' kontaġju fuq l-akbar pajjiżi, Spanja u l-Italja m'humiex esklużi milli jintlaqtu.

L-euro ma falliex fil-funzjoni tiegħu li jiżgura soft landing kontra din il-kriżi bankarja kbira; l-euro ma falliex fil-funzjoni soda tiegħu kontra l-inflazzjoni peress li l-BĊE huwa garanzija ta' suċċess f'dak il-qasam; u fl-aħħar, l-euro lanqas ma falla bħala mekkaniżmu ta' integrazzjoni għall-approfondiment tas-suq uniku, bħalma jikkonfermaw il-flussi kummerċjali dejjem jiżdiedu bejn il-pajjiżi sa mill-ħolqien tiegħu.

Madankollu, xi ħaġa ċertament falliet. U dan huwa bla dubju ta' xejn il-governanza taż-żona euro. It-teorija ekonomika tgħallimna li l-vijabilità ta' munita unika hija bbażata fuq il-kapaċità tagħha li ċċekken l-iżbilanċi makroekonomiċi kbar meta jkunu preżenti. Ħaġa oħra li falliet kienet id-dixxiplina interna taż-żona euro, b'mod partikulari fir-rigward tal-konformità mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, hekk kif mill-1999 saru diversi ksur minn diversi pajjiżi, inklużi l-Ġermanja u Franza, u qatt ma nħarġu multi. Fl-aħħar nett, id-dispożizzjoni dwar in-nuqqas ta' salvataġġ li tipprojbixxi x-xiri ta' dejn sovran mill-BĊE kien interpretat b'mod tolleranti. Minħabba dan kollu, iż-żona euro saret vulnerabbli għall-attakki spekulattivi ffukati fuq id-dejn sovran tal-pajjiżi l-anqas effiċjenti u kompetittivi. Dawn il-proċessi spekulattivi se jerġgħu jitfaċċaw fil-futur sakemm tinstab soluzzjoni għall-governanza fiż-żona euro. Mingħajr stabbiltà finanzjarja, ir-riformi għall-pajjiżi periferali tal-euro se jkunu impossibbli u ineffettivi.

L-istituzzjonijiet Ewropej sa issa pposponew il-problema, strateġija li għenithom biss jigwadanjaw ftit ħin filwaqt li jistennew l-irkupru ekonomiku li jista' jsaħħaħ il-karti tal-bilanċ bankarji u jittamaw li t-tkabbir ekonomiku, li kien preżenti fl-Ewropa ċentrali u tat-tramuntana għal sitt trimestri, jasal finalment fil-pajjiżi periferali taż-żona euro. Din l-istrateġija tista' taħdem, iżda hi riskjuża. Attakk spekulattiv jista' jġiegħla titlef it-triq u jwassal l-euro qrib abbiss. Forsi wasal iż-żmien li nirriflettu dwar l-istqarrija uffiċjali li tgħid li l-Greċja m'għandhiex problema ta' solvibilità, peress li din it-teorija qed issir inqas sostenibbli ma' kull ġurnata li tgħaddi: minflok tinkludi spekulazzjonijiet, din qed iżżid id-dubji fil-pjanijiet ta' aġġustament ta' pajjiżi oħra.

F'Mejju 2010, il-BĊE beda Programm tas-Swieq tat-Titoli, billi aġixxa fi 'rwol kważi fiskali' li kellu jpatti għan-nuqqas ta' politika fiskali komuni fuq skala Ewropea. Madankollu, din l-istrateġija ma tistax tkun sostnuta b'mod indefinit u ssaħħaħ lil dawk li ddubitaw mill-indipendenza tal-BĊE, wieħed mill-fundaturi ewlenin tal-euro bħala munita unika, kif ukoll in-nuqqas ta' trasparenza fid-deċiżjonijiet ewlenin tagħha. Huwa għalhekk li fir-rapport tiegħi qed nistaqsi għall-pubblikazzjoni tal-minuti tal-Kunsill Governattiv li jista' jnaqqas l-impatt tad-diskrepanzi fuq il-midja. Jiena ninterpreta n-nuqqas tal-pubblikazzjoni tagħhom bħala sinjal ta' dgħufija tal-integrazzjoni Ewropea, hekk kif ir-responsabbiltà individwali neċessarja se tibqa' tkun interpretata bħala sors possibbli ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri.

L-eżistenza tal-euro fissret li ċertu pajjiżi periferali li storikament deprezzaw il-munita tagħhom sabiex jigwadanjaw mill-ġdid il-kompetittività, kienu mġiegħla japplikaw miżuri ta' awsterità ħorox sabiex jiġġieldu l-kriżi. Madankollu, din hija l-għażla t-tajba peress li l-euro jeħtieġlu jibqa' munita stabbli sabiex jiġi evitat li l-UE tersaq lejn inflazzjoni jew ridistribuzzjoni ekonomika eċċessiva.

L-Unjoni Monetarja Ewropea għandha l-obbligu li żżomm l-inflazzjoni taħt kontroll u tipproteġi s-saħħa tal-akkwist tal-munita. Jeħtiġilha wkoll tnaqqas ir-riskju morali li jista' jimplika r-ridistribuzzjoni bil-moħbi favur dawk il-pajjiżi li l-gvernijiet tagħhom jgħollu l-bażi monetarja iktar malajr minn oħrajn permezz ta' proċessi inkontrollabbli ta' espansjoni tal-kreditu. Din ir-ridistribuzzjoni titkabbar jekk il-BĊE jaċċetta spiss wisq dejn maħruġ mill-Istati Membri bħala garanzija, u aktar u aktar jekk jixtrih.

Sabiex l-euro jkompli jsir proġett vijabbli, huwa neċessarju li jinbena qafas ċar li jippermetti li jgħin pajjiżi bi problemi ta' likwidità, iżda fl-istess ħin kapaċi jinċentiva r-responsabbiltà fiskali u l-konverġenza sostnuta ta' livelli ta' kompetittività fost il-pajjiżi membri. Sa issa, is-sistema ħadmet biss billi rreaġixxiet għad-dixxiplina tas-suq u organizzat salvataġġi meta pajjiż kellu l-problemi.

Madankollu hemm mod ieħor: li jsir progress fit-tkabbir tal-integrazzjoni fiskali permezz ta' trasferimenti rilevanti ta' sovranità mill-Istati Membri għall-UE. Ovvjament dan huwa passaġġ kumplikat u għalhekk huwa importanti li jittieħed kont li hemm it-triq tan-nofs, iktar realistika fuq terminu qasir, li tippermetti li jkunu integrati fl-istess waqt id-dixxiplina tas-suq u d-dixxiplina fiskali esterna neċessarja tal-pajjiżi membri, u din it-triq tan-nofs li tista' tkun effettiva iżda li trid tkun maħsuba bi preċiżjoni kbira.

Il-fallimenti attwali fiż-żona tal-euro huma esperjenza prezzjuża sabiex ma jkunux ripetuti l-istess żbalji. F'dan is-sens nipproponi l-ħolqien ta' Ministeru Ewropew għall-Finanzi u Teżor Ewropew li jista' joħroġ l-Eurobonds. Konxju li din il-proposta tista' ssir realtà biss wara riforma tant meħtieġa fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir li tippermetti kontroll aħjar tal-politiki baġitarji li ma jiffunzjonawx fl-Istati Membri taż-żona euro.

L-Eurobonds jistgħu simultanjament jiksbu sors eċċezzjonali ta' finanzjament għall-pajjiżi b'livell baxx ta' dejn u finanzjament li jqum ħafna għal dawk il-pajjiżi li jiksru r-regoli, skont il-mudell ta' bonds ħomor u blu. Fl-aħħar nett, l-Eurobonds jistgħu jagħtu stimulu lill-euro bħala munita ta' riserva globali, peress li bihom jista' jinħoloq suq ta' obbligazzjonijiet ta' dejn fuq skala Ewropea, ħames darbiet akbar minn dak Ġermaniż u kbir daqs dak tal-Amerika ta' Fuq.

L-arkitetti tal-euro bnew unjoni monetarja konxji min-nuqqas ta' stabbilità li munita unika tiġġennera f'pajjiżi b'firxa wiesgħa ta' strutturi ekonomiċi u ta' produzzjoni differenti. Possibbilment dawk l-arkitetti ħasbu li passi lejn unjoni politika akbar setgħu jittieħdu meta l-bżonn għalihom ikun kbir. Illum, bl-isplużjoni sħiħa tal-kriżi tad-dejn fiż-żona euro, il-ħin għalihom fl-aħħar wasal.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

11.10.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

4

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Elena Băsescu, Pilar del Castillo Vera, Sari Essayah, Vicky Ford, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella

Avviż legali - Politika tal-privatezza