ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаването на единно европейско железопътно пространство (преработка)

  19.10.2011 - (COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD)) - ***I

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Debora Serracchiani
  (Преработка – член 87 от Правилника за дейността)


  Процедура : 2010/0253(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0367/2011
  Внесени текстове :
  A7-0367/2011
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаването на единно европейско железопътно пространство (преработка)

  (COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

  (Обикновена законодателна процедура – преработка)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0475),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0268/2010),

  –   като взе предвид член 14 от Протокол № 26 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите от общ интерес,

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно прилагането на директивите за първия железопътен пакет[1],

  –   като взе предвид мотивираното становище, внесено в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Камарата на депутатите на Люксембург, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2011 г. [2],

  –   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 януари 2011 г. [3],

  –   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[4],

  –   като взе предвид писмото, изпратено на 26 май 2011 г. от комисията по правни въпроси до комисията по транспорт и туризъм в съответствие с член 87, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП,

  –   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0367/2011),

  A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

  2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение   1

  Предложение за директива

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) В противоречие с целите на железопътния пакет от 2001 г. не се наблюдава увеличение на дела на железопътния транспорт през последното десетилетие, което показва необходимостта от по-нататъшно подобряване на действащото законодателство с цел подкрепа на сектора. Това показва необходимостта от настоящата преработка;

  Обосновка

  Развитието на железопътния транспорт след приемането на първия железопътен пакет не оправда очакванията за възстановяване на сектора. Така например, между 1996 и 2008 г. се наблюдаваше спад на дела на железопътните товари с 2% до 10%, докато автомобилният транспорт се увеличи от 42,1% на 45,9%. От ЕС се изисква спешно да подобри своето законодателство с цел подкрепа на железопътния транспорт, избягване на все по-големи задръствания по пътищата и подобряване на положението на околната среда.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 2 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б) Многобройните процедури за нарушения срещу държавите-членки ясно показват, че действащото законодателство създава условия за погрешни тълкувания и че са необходими изясняване и подобрения на първия железопътен пакет, за да се гарантира действителното отваряне на европейския железопътен пазар;

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 2 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2в) Продължава да се наблюдава недостатъчен обем инвестиции в развитието и поддръжката на железопътната инфраструктура за развитието на сектора и неговата конкурентоспособност;

  Обосновка

  Недостатъчните инвестиции представляват съществен проблем, който трябва да бъде засегнат при тази реформа.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 2 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2г) Директивите, от които се състои първият железопътен пакет, не предотвратиха значителните различия в структурата и нивото на таксите за ползване на железопътната инфраструктура и на формата и продължителността на процеса на разпределяне на капацитета;

  Обосновка

  Таксите за използване на железопътната инфраструктура и начинът, по който те се изчисляват, все още се различават много в рамките на ЕС. Това усложнява международния железопътен транспорт. Същото се отнася за разпределянето на влаковите маршрути. Необходимо е по-нататъшно подобряване на настоящото законодателство.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 2 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2д) Липсата на прозрачност на пазарните условия е очевидна пречка пред конкурентността на железопътни услуги;

  Обосновка

  Липсата на прозрачност е пречка за навлизането на нови предприятия на пазара, които да превърнат сектора в по-конкурентоспособен.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) Съвместното съществуване в рамките на държавите-членки на различни социални схеми в железопътния сектор представлява риск от нелоялна конкуренция между новите железопътни оператори и традиционните железопътни предприятия и изисква хармонизация при пълно спазване на спецификите на сектора и на държавите-членки;

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б) Следва да се предоставят гаранции за осъществяването на регламентиран надзор от страна на регулаторните органи, с оглед да се избегне дискриминацията между железопътните предприятия, прилагането на подходящи политики за таксуване и спазването на принципа за разделно водене на счетоводство;

  Обосновка

  Непредоставянето на такива гаранции е една от пречките пред конкурентоспособността на железопътния сектор.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 3 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3в) За завършване на изграждането на единното европейско железопътно пространство е необходима пълната оперативна съвместимост на железопътната система на европейско равнище. Европейската железопътна агенция следва да получи подходящите правомощия и средства за ускореното постигане на тази цел, наред с другото, по отношение на разработването на общи стандарти за сертифициране на подвижния състав и системите за безопасност и сигнализация;

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Регионалните, градски и крайградски услуги, както и транспортните дейности под формата на железопътни услуги през тунела под Ламанша следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива.

  (4) Регионалните, градски и крайградски услуги, както и транспортните дейности под формата на железопътни услуги през тунела под Ламанша следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива. Железниците музеи и железниците, представляващи културно-историческо наследство, които използват собствен релсов път следва също да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива;

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) С цел да се осигури бъдещото развитие и ефективната експлоатация на железопътната система, следва да се прави разграничаване между предоставянето на транспортни услуги и експлоатацията на инфраструктура. При тези условия е необходимо отделно управление на тези дейности, както и разделно водене на счетоводство.

  (6) С цел да се осигури бъдещото развитие и ефективната експлоатация на железопътната система, следва да се прави разграничаване между предоставянето на транспортни услуги и експлоатацията на инфраструктура. При тези условия е необходимо отделно управление на тези дейности, както и разделно водене на счетоводство по прозрачен начин, като се избягва възможността публични средства да бъдат отклонявани към други търговски дейности;

  Обосновка

  Това е единственият начин да се гарантира прозрачността, необходимата за по-конкурентоспособен и достъпен пазар.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Съображение 6 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6a) Трябва да се гарантира строго разделяне на счетоводната отчетност между управителя на инфраструктура и железопътното предприятие. Публични средства, разпределени за едната от сферите на дейност, не следва да се прехвърлят към друга от тях. Тази забрана следва да бъде ясно обозначена в правилата за счетоводна отчетност на всяка от сферите на дейност. Държавата-членка и националният регулаторен орган следва да гарантират ефективното прилагане на тази забрана;

  Обосновка

  Необходима е по-голяма прозрачност на потоците от публични средства между управителя на инфраструктура и железопътното предприятие.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Съображение 6 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6б) Независимо от естеството на техния бизнес модел, всички железопътни оператори следва да спазват законодателство в областта на социалната защита и здравеопазването с цел да се избягва социален дъмпинг и нелоялна конкуренция;

  Обосновка

  Конкуренцията на железопътния пазар не следва да се осъществява за сметка на условията на труд и социалната защита на работниците. Спазването на националното законодателство в областта на социалната защита и здравеопазването трябва да бъде гарантирано за всички оператори, независимо от техния бизнес модел.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Съображение 6 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6в) За да се направи железопътният транспорт конкурентоспособен спрямо автомобилния транспорт, следва да се хармонизират различните национални правила като например правилата за безопасност в железопътния транспорт, стандартизацията и обработката на придружителните документи, правилата за композиране на влакове и свързаната с това документация, стандартизирането на сигналите и означенията за управление на влака, стандартизирането на мерките и контрола на транспорта на опасни товари и единната регистрация и контрола на превозите на отпадъци;

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10а) Съюзът следва да проучи алтернативни източници на финансиране на европейските железопътни проекти чрез иновационни финансови инструменти, като например облигации на ЕС за проекти, за да насърчава частните инвестиции и да подобри достъпа до рисков капитал. По същата причина железопътният пазар трябва да стане привлекателен за алтернативни, частни инвеститори посредством ясни, прозрачни правни рамки;

  Обосновка

  Липсата на финансиране е една от основните причини за трудното положение, в което се намира европейският железопътен сектор. Необходимо е да се разработят алтернативни стратегии и източници на финансиране. По-специално трябва да се увеличи финансирането на инфраструктурата. Държавите-членки, разпределящи финансирането за своята инфраструктура, трябва да получат също така гаранция, че тези средства няма да се използват за друго, освен за чисто инфраструктурни цели.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Съображение 10 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10б) Държавите-членки и управителите на инфраструктура следва да могат да финансират инвестициите в инфраструктура по начин, различен от прякото държавно финансиране, като например чрез финансиране от частния сектор;

  Обосновка

  Уместно е да се посочи възможността управителите на инфраструктура да бъдат установени или да действат посредством алтернативни модели на финансиране, от които те могат да получават частно финансиране. Това е от жизненоважно значение, за да се предпазят съществуващите механизми на финансиране в държавите-членки.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) За постигането на един ефективен сектор на товарните превози, и специално на трансграничните такива, се изискват действия за отваряне на пазара.

  (11) За постигането на един ефективен сектор на пътническите и товарните превози, и специално на трансграничните такива и по-специално в случаите, при които различното междурелсово разстояние продължава да бъде физическа пречка пред конкуренцията, се изискват спешни действия за отваряне на пазарите в отделните държави-членки и за генерирането на конкурентоспособност;

  Обосновка

  Различното междурелсово разстояние между Франция и Испания например представлява конкретна и физическа пречка пред конкуренцията, която увеличава и без това тежките регулаторни бариери, съществуващи в железопътния сектор. Секторът на железопътния транспорт е един от малкото сектори, в които единният пазар все още не е реализиран. Следователно е необходимо да бъде завършено отварянето на пазара с либерализацията на националния транспорт. За постигането на ефикасност е наложително пазарът да бъде конкурентен.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Въвеждането на нови международни услуги с открит достъп за превоз на пътници , които включват междинни спирки, не би следвало да се използва за отваряне на пазара за вътрешни услуги за превоз на пътници, а да обхваща само второстепенни за международния маршрут спирки. Основната цел на новите услуги трябва да бъде превозът на пътници по международен маршрут. При оценката дали това е основната цел на услугата следва да се отчитат критерии, като дела на оборота, както и на обема, реализирани в резултат на вътрешен или международен превоз на пътници, и разстоянието, което се покрива от услугата. Тази оценка следва да се извършва от съответния национален регулаторен орган по искане на заинтересована страна;

  (14) Въвеждането на нови международни услуги с открит достъп за превоз на пътници, които включват междинни спирки, следва да съсредоточи вниманието си върху второстепенни за международния маршрут спирки. Основната цел на тези услуги трябва да бъде превозът на пътници по международен маршрут. При оценката дали това е основната цел на услугата следва да се отчитат критерии, като дела на оборота, както и на обема, реализирани в резултат на вътрешен или международен превоз на пътници, и разстоянието, което се покрива от услугата. Тази оценка следва да се извършва от съответния национален регулаторен орган по искане на заинтересована страна;

  Обосновка

  Това изменение има за цел да актуализира текста и да го направи по-открит.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Съображение 15 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15а) Регламент (ЕО) № 1370/2007 позволява на държавите-членки да гарантират запазването на социалните права на работниците, във връзка с разделянето на предоставянето на транспортни услуги и управлението на инфраструктура, което може да доведе до прехвърлянето на дадено предприятие;

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Отварянето за конкуренция на международните услуги за превоз на пътници за може да има последици за организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по силата на договор за обществени услуги. Държавите-членки следва да имат опцията да ограничават правото на достъп до пазара в случаите, когато това право би нарушило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и когато съответният регулаторен орган, посочен в член 55 от настоящата директива, е дал одобрение въз основа на обективен икономически анализ, след отправено искане от компетентните органи, възложили договора за обществени услуги.

  (16) Отварянето за конкуренция на международните услуги за превоз на пътници за може да има последици за организацията и финансирането на услугите за железопътен превоз на пътници, предоставяни по силата на договор за обществени услуги. Държавите-членки следва да имат опцията да ограничават правото на достъп до пазара в случаите, когато това право би нарушило икономическото равновесие на такива договори за обществени услуги и когато съответният регулаторен орган, посочен в член 55 и, когато е приложимо, мрежата от регулаторни органи съгласно предвиденото в член 57 от настоящата директива, е дал одобрение въз основа на обективен икономически анализ, след отправено искане от компетентните органи, възложили договора за обществени услуги;

  Обосновка

  Това изменение има за цел да разшири приложното поле на разпоредбата така, че да обхване вътрешните услуги за превоз на пътници. То има за цел също така да даде възможност на мрежата от регулаторни органи да предприема действия, ако това е необходимо.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Съображение 18 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (18а) Развитието на пазара показа, че основното безпокойство е свързано със засилване на ролята на регулаторните органи. Ако трябва да изиграят ключова роля за осигуряването на лоялна среда с условия за справедлив достъп, те трябва да получат финансови средства, както и съответния персонал и логистично оборудване, за да изпълнят тази роля;

  Изменение  21

  Проект на законодателна резолюция

  Съображение 18 б (ново)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  (18б) Като има предвид, че националният регулаторен орган следва да бъде независим регулаторен орган, който разполага с правомощия за самосезиране и разследване и може да издава също така подлежащи на изпълнение становища и решения с цел гарантиране на отворен пазар, без бариери и в рамките на който се упражнява свободна и справедлива конкуренция;

  Изменение   22

  Предложение за директива

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Регулаторният орган следва да извършва дейността си така, че да избягва всякакви конфликти на интереси и всякаква възможна връзка с възлагането на разглеждания договор за обществени услуги. Необходимо е компетенциите на регулаторния орган да се разширят с оглед определяне целта на дадена международна услуга и, когато е уместно, оценяване на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги.

  (19) Регулаторният орган следва да извършва дейността си така, че да избягва всякакви конфликти на интереси и всякаква възможна връзка с възлагането на разглеждания договор за обществени услуги, без това да засяга възможността органът да бъде финансиран от държавния бюджет или от такси, събирани от железопътния сектор, и тази информация да бъде публично оповестявана. Необходимо е компетенциите на регулиращия орган да се разширят с оглед определяне целта на дадена международна услуга и, когато е уместно, оценяване на потенциалното икономическо въздействие върху съществуващи договори за обществени услуги;

  Обосновка

  Текстът на директивата предвижда създаването на независим регулаторен орган, но не засяга въпроса за неговото финансиране. За целите на прозрачността се налага въвеждането на конкретно позоваване на възможните източници на финансиране, които могат да бъдат държавни средства или такси, събирани от сектора. Тази информация следва да се предостави на разположение на обществеността.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19а) Националният регулаторен орган следва да бъде напълно независим в своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения от всички управители на инфраструктура, таксуващи органи, разпределящи органи или кандидати. Националният регулаторен орган трябва да има необходимия административен капацитет от гледна точка на персонал и ресурси, за да осигури отворен и прозрачен железопътен пазар. Необходимата численост на персонала следва да бъде пряко свързана с нуждите на пазара и съответно да варира. Той следва да взема решения по жалби, да действа по собствена инициатива, да извършва разследване в случай на спор и да следи развитието на пазара. Органът следва да се подпомага от регулаторен отдел на Европейската комисия. Освен това, националният регулаторен орган следва да поддържа база данни на своите проекторешения, достъпна за Европейската комисия;

  Обосновка

  Това съображение е в съответствие с измененията, предложени към членове 55–57, които имат за цел да засилят ролята и правомощията на регулаторния орган. Предложението е да се създаде регулаторен отдел в рамките на Европейската комисия (ГД „Мобилност и транспорт“, ГД „Конкуренция“, в идеалния случай – комбинация от двете), който да съветва, насочва и обучава националните регулаторни органи в техните задачи и в получаването на необходимите ресурси (човешки, финансови, интелектуални).

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Националните регулаторни органи следва да обменят информация и, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват указания въз основа на своя опит.

  (21) Националните регулаторни органи, под егидата на Комисията, следва да създадат мрежа, която да засили тяхното сътрудничество чрез разработване на общи принципи и обмен на най-добри практики и информация. Те също така следва, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват на европейско равнище общи указания въз основа на своя опит;

  Обосновка

  Това съображение е в съответствие с измененията, предложени към членове 55-57, които имат за цел да засилят ролята и независимостта на регулаторния орган и сътрудничеството между националните регулаторни органи.

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Националните регулаторни органи следва да обменят информация и, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват указания въз основа на своя опит.

  (21) Националните регулаторни органи следва да обменят информация и добри практики и, където е необходимо в отделни случаи, да съгласуват принципите и практиките за оценка на това, дали икономическото равновесие на даден договор за обществени услуги е нарушено. Те следва постепенно да разработват указания въз основа на своя опит. Въз основа на опита на тази мрежа от регулаторни органи Комисията следва да представи законодателно предложение за създаване на европейски регулаторен орган;

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) С оглед осигуряване на честна конкуренция между железопътните предприятия, следва да се прави разграничение между извършването на транспортни услуги и експлоатацията на съоръжения за свързани със ж.п. дейността услуги. Във връзка с това положение, необходимо е тези два вида дейности да се управляват независимо, в рамките на отделни юридически лица. За постигането на такава независимост не е необходимо създаването на отделна организация или фирма за всяко едно съоръжение за свързани със ж.п. дейността услуги.

  (22) С оглед осигуряване на лоялна конкуренция между железопътните предприятия, извършването на транспортни услуги и експлоатацията на съоръжения за свързани със жп дейността услуги следва да се управляват по прозрачен и недискриминационен начин. Регулаторният орган следва да гарантира прозрачността на липсата на дискриминация на това управление съгласно процедурите, установени в настоящата директива;

  Обосновка

  Пълното разделяне на транспортните услуги няма да има непременно като последица лоялна конкуренция между тези дейности. Напротив, това разделяне ще доведе до допълнителни организационни разходи, увеличена бюрокрация и повишаване на административните разходи. Това ще има отрицателни последици за конкурентоспособността на железопътния сектор в сравнение с другите видове транспорт.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Съображение 23

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (23) С оглед осигуряването на стабилни и адекватни услуги е необходимо да се осигури по всяко време железопътните компании да отговарят на определени изисквания, свързани с добрата репутация, финансовата им сигурност и професионална компетентност.

  (23) С оглед осигуряването на стабилни и адекватни услуги е необходимо да се осигури по всяко време железопътните компании да отговарят на определени изисквания, свързани с добрата репутация, финансовата им сигурност, социални стандарти и професионална компетентност;

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) С оглед защитата на клиенти и засегнати трети страни е важно да се осигури достатъчно застраховане на железопътните компании за отговорност.

  (24) С оглед защитата на клиенти и засегнати трети страни е от съществено значение да се осигури достатъчно застраховане на железопътните компании за отговорност. Следва да се допуска и застрахователно покритие на тяхната отговорност в случай на произшествия чрез гаранции, предоставени от банки или други предприятия, при условие че това застрахователно покритие се предлага при пазарни условия, не води до държавна помощ и не съдържа елементи на дискриминация срещу други железопътни предприятия;

  Обосновка

  Железопътните предприятия имат свобода да прилагат различни съразмерни варианти на гражданска отговорност, тъй като съществуват различни нива на риск в различните железопътни мрежи. В много държави-членки за покриване на гражданска отговорност успешно се използват варианти като собствен капитал или банкови гаранции.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25) От дадено железопътно предприятие следва да се изисква да спазва също и тези национални правила и правилата на Съюза по предоставянето на железопътни услуги, като ги прилага по недискриминационен начин, които правила са предназначени да осигуряват извършването на дейностите му при пълна безопасност и с надлежно отчитане на въпросите по опазването на човешкото здраве, социалните условия и правата на работниците и клиентите по определени железопътни участъци.

  (25) От всички железопътни предприятия следва да се изисква да спазват както националните правила, така и правилата на Съюза по предоставянето на железопътни услуги, като ги прилагат по недискриминационен начин, които правила са предназначени да гарантират, че те осъществяват своите дейности при пълна безопасност и при пълно зачитане на съществуващите задължения по отношение на социалните условия, човешкото здраве и правата на работниците и клиентите по определени железопътни участъци;

  Обосновка

  Съществуващите разпоредби относно опазването на човешкото здраве, правата на работниците и социалните условия трябва напълно да бъдат спазени от железопътните предприятия.

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25) От дадено железопътно предприятие следва да се изисква да спазва също и тези национални правила и правилата на Съюза по предоставянето на железопътни услуги, като ги прилага по недискриминационен начин, които правила са предназначени да осигуряват извършването на дейностите му при пълна безопасност и с надлежно отчитане на въпросите по опазването на човешкото здраве, социалните условия и правата на работниците и клиентите по определени железопътни участъци.

  (25) От дадено железопътно предприятие следва да се изисква да спазва също и тези национални правила и правилата на Съюза по предоставянето на железопътни услуги, като ги прилага по недискриминационен начин, които правила са предназначени да осигуряват извършването на дейностите му при пълна безопасност и с надлежно отчитане на въпросите по опазването на човешкото здраве, социалните условия и правата на работниците и клиентите по всички железопътни участъци;

  Обосновка

  Ясно е, че условията, за които става дума, следва да бъдат изпълнявани във всички случаи.

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Съображение 26 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (26а) Все още твърде често лицензирането на подвижния състав на железопътните предприятия несправедливо се затруднява, в резултат на което се нарушава достъпът до пазара. Следователно в тази връзка е необходим един силен мандат за Европейската железопътна агенция. Поради това отправя молба към Комисията да проучи в рамките на преразглеждането на Регламент (ЕО) № 881/2004 дали правомощията на Европейската железопътна агенция по тази точка могат да бъдат разширени;

  Обосновка

  За железопътните предприятия не винаги е лесно да получат достъп до железопътния пазар на държава-членка. Европейската железопътна агенция би следвало да получи повече правомощия в рамките на планираното преразглеждане на регламента за Европейската железопътна агенция, за да наблюдава по-строго държави-членки, които с политиката си за лицензиране несправедливо блокират достъпа до пазара, и да може също така да противодейства на това. С това се отправя призив към Комисията да провери тази възможност.

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) За да бъдат осигурени прозрачност и недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура и до свързаните с ж.п. дейността услуги за всички железопътни предприятия, цялата информация, необходима за използването на правата на достъп, следва да се публикува в референтен документ за железопътната мрежа.

  (27) За да бъдат осигурени прозрачност и недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура и до свързаните с ж.п. дейността услуги за всички железопътни предприятия, цялата информация, необходима за използването на правата на достъп, следва да се публикува в референтен документ за железопътната мрежа, включително в достъпни формати за хора с увреждания или с намалена подвижност;

  Обосновка

  Следва да бъдем последователни по отношение на решения, приети в рамките на други инициативи, и да позволим достъпност във всички формати, с оглед да се избегне всякаква дискриминация по отношение на хората с увреждания.

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35) Всяка схема за таксуване изпраща икономически сигнали до потребителите. Важно е тези сигнали към железопътните предприятия да бъдат последователни и да ги насочват към вземане на рационални решения.

  (35) Всяка схема за таксуване изпраща икономически сигнали до потребителите. Важно е тези сигнали към железопътните предприятия да бъдат последователни и ясни и да ги насочват към вземане на рационални и устойчиви решения;

  Изменение  34

  Предложение за директива

  Съображение 40 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (40а) Кандидатите, предлагащи услуги чрез влакове, композирани от отделни вагони, следва да бъдат насърчавани, за да се разшири потенциалният пазар за нови клиенти на железопътни услуги. По тази причина е важно управителят на инфраструктура да вземе под внимание тези кандидати, когато предоставя капацитет, за да им се даде възможност напълно да използват настоящата правна рамка и да се увеличи делът на железопътния пазар за нови сектори;

  Изменение  35

  Предложение за директива

  Съображение 50

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (50) Важно е осигуряването на по-добро координиране на схемите за разпределяне за да се подобри привлекателността на железниците при трафик по ж.п. мрежите на повече от един управител на инфраструктура, по-специално при международен трафик .

  (50) Важно е осигуряването на по-добро координиране на схемите за разпределяне за да се подобри привлекателността на железниците при трафик по ж.п. мрежите на повече от един управител на инфраструктура, по-специално при международен трафик . В тази връзка, създаването на европейски регулаторен орган като крайна цел изглежда желателно;

  Обосновка

  Това изменение подчертава интереса като крайна цел да се създаде европейски регулаторен орган.

  Изменение  36

  Предложение за директива

  Съображение 53

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (53) Инвестирането в железопътна инфраструктура е необходимо и схемите за определяне на таксите за ползването на инфраструктурата следва да осигуряват стимули за управителите на инфраструктура да извършват необходимите икономически атрактивни инвестиции.

  (53) Увеличаването на инвестициите в железопътна инфраструктура, по-специално в съществуваща инфраструктура, е необходимо да се увеличи и схемите за определяне на таксите за ползването на инфраструктурата следва да осигуряват стимули за управителите на инфраструктура да направят необходимите икономически инвестиции атрактивни и екологично устойчиви;

  Изменение  37

  Предложение за директива

  Съображение 58 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (58а) С оглед на увеличаването на дела на превозите на стоки и пътници с железопътен транспорт спрямо други видове транспорт, се посочва, че при интернализирането на външните разходи държавите-членки следва да гарантират, че диференцираните такси няма да имат отрицателни последици за финансовото равновесие на управителя на инфраструктура. В случай че управителят на инфраструктура все пак трябва да понесе загуби в резултат на това диференциране, се препоръчва държавите-членки да компенсират тази разлика при отчитане на правилата за държавните помощи;

  Изменение  38

  Предложение за директива

  Съображение 59

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (59) За постигане на развитието на железопътния транспорт следва да се използват, inter alia, наличните инструменти на Съюза , без да се засягат вече установените приоритети.

  заличава се

  Обосновка

  В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

  Изменение  39

  Предложение за директива

  Съображение 61

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (61) Желателно е да се осигурят стимули за железопътните предприятия и за управителите на инфраструктура за свеждане до минимум на прекъсванията на нормалната експлоатация на ж.п. мрежата;

  заличава се

  Обосновка

  В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

  Изменение  40

  Предложение за директива

  Съображение 62

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (62) Разпределянето на капацитета е свързано с разход за управителя на инфраструктура, чието покриване следва да се изиска;

  заличава се

  Обосновка

  В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

  Изменение  41

  Предложение за директива

  Съображение 63

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (63) Ефективното управление и справедливото и недискриминационно използване на железопътната инфраструктура изискват създаването на регулаторен орган, който да осъществява надзор по прилагането на правилата , съдържащи се в настоящата директива и да действа като орган за разглеждане на жалби, независимо от възможността за съдебен контрол.

  (63) Ефективното управление и справедливото и недискриминационно използване на железопътната инфраструктура изискват създаването на национални регулаторни органи, които да осъществяват надзор по прилагането на правилата, съдържащи се в настоящата директива и да действат като орган за разглеждане на жалби, независимо от възможността за съдебен контрол;

  Обосновка

  Настоящото изменение има за цел да уточни текста.

  Изменение  42

  Предложение за директива

  Съображение 65

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (65) Комисията следва да бъде оправомощена да адаптира приложенията към настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те следва да бъдат приети като делегирани актове по член 290 от Договора.

  (65) С цел да се гарантира предоставянето на определена информация за наблюдението на железопътния пазар, да се дефинират определени подробности от референтен документ за железопътната мрежа, да се определят преките разходи за една влакова услуга, да се дефинират определени критерии за диференцирани според шума такси за инфраструктура, да се дефинират определени критерии за временно намаляване на ETCS, да се дефинират определени критерии за схемата за насърчаване на точността, да се определят подробностите на критериите, които да се прилагат при определянето на изисквания към кандидатите, да се определи графикът за процеса на разпределяне на капацитет, да се определят подробностите на счетоводните данни, които да бъдат предоставяни на регулаторния орган, и да се разработят общи за регулаторните органи критерии и практики за вземане на решения съгласно настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на критериите и процедурите, като приложното поле на мониторинга на пазара, някои елементи от референтния документ за железопътната мрежа, някои принципи на налагането на такси, временното намаление на таксите за достъп до инфраструктурата за ETCS, някои елементи от схемата за насърчаване на точността, критериите, които трябва да бъдат спазвани по отношение на изискванията, свързани с кандидати за инфраструктура, графика за процеса на разпределяне, счетоводните данни и общите принципи и практики за вземане на решения, разработени от регулаторните органи. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и по подходящ начин предаването на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета;

  Обосновка

  Това изменение има за цел да даде по-точна рамка на делегирането на правомощия на Комисията по отношение на изменението на несъществени елементи на директивата за ограничено време. Текстът е в съответствие с общото междуинституционално споразумение от 2011 г.

  Изменение  43

  Предложение за директива

  Съображение 66

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (66) Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[5].

   

  (66) С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на член 10, параграф 2, член 11, параграф 4, член 14, параграф 2 и член 17, параграф 5 от настоящата директива на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията;

  Обосновка

  Това изменение въвежда препратка към новия регламент относно изпълнителните актове, който влезе в сила неотдавна.

  Изменение   44

  Предложение за директива

  Съображение 71 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (71а) Във връзка с резолюциите на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. и от 11 юни 2010 г. и на прилагането на Директива 2001/12 Комисията следва да внесе до края на 2012 г. законодателно предложение относно разделянето на управителя на инфраструктура от оператора. Тъй като железопътния сектор не е напълно отворен до този момент Комисията следва да представи законодателно предложение относно отварянето на пазара до тази дата;

  Изменение  45

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите-членки могат да приемат периоди и срокове за графика за разпределяне на капацитета, различни от посочените в член 43, параграф 2, приложение VІІІ, точка 4, буква б) и приложение ІХ, точки 3, 4 и 5 за международните влакови маршрути, които следва да бъдат създадени в сътрудничество с управителите на инфраструктура от трети страни при мрежи с междурелсово разстояние, различно от това на основната железопътна мрежа в Съюза.

  Обосновка

  Това изменение позволява по-голяма гъвкавост при разпределянето на капацитета в случаи, засягащи международни влакови маршрути, които се създават в сътрудничество с трети страни при мрежи, които имат междурелсово разстояние, различаващо се от това на основната железопътна мрежа в Съюза. Това по същество засяга прибалтийските държави.

  Изменение  46

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. Държавите-членки могат да изключат от прилагането на член 31, параграф 5 превозните средства, използвани или предназначени за използване от и към трети страни, които се движат по мрежа с междурелсово разстояние, различно от това на основната железопътна мрежа в Съюза.

  Изменение  47

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) "управител на инфраструктура" означава всеки орган или компания , отговарящи по-специално за изграждането, стопанисването и поддръжката на железопътна инфраструктура, включително управление на трафика и контрола, управлението и сигнализацията; функциите на управител на инфраструктурата на една мрежа или част от мрежа могат да бъдат поверени на различни органи или предприятия;

  (2) „управител на инфраструктура“ означава всеки орган или компания, отговарящи по-специално за изграждането, стопанисването и поддръжката на железопътна инфраструктура, включително управление на трафика и контрола, управлението и сигнализацията; В съответствие с приложимите правила за безопасност; основните функции на управителя на инфраструктура са следните: вземане на решения за разпределяне на влаков маршрут, включително определяне и оценка на разполагаемостта на капацитет, както и разпределяне на индивидуални влакови маршрути и вземане на решения относно налагане на такси за ползване на инфраструктура, включително определяне и събиране на таксите, както и инвестиции в инфраструктурата;

  Изменение  48

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) „регулаторен орган“ означава орган, който осъществява мониторинг в държава-членка за правилното прилагане на съответното законодателство, по никакъв начин не е замесен в изготвянето на политиките и е абсолютно необвързан с предприятия, по-специално с предприятията, посочени в параграфи 1 и 2;

  Изменение  49

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) „железопътна инфраструктура“ означава позициите, посочени в приложение I.A към Регламент (ЕИО) № 2598/70 на Комисията от 18 декември 1970 г. относно определяне на позициите, които да се включат по различните рубрики в счетоводните форми, показани в приложение I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 от 4 юни 1970 г., които с цел яснота са включени в приложение І към настоящата директива ;

  (3) „железопътна инфраструктура“ означава позициите, посочени в приложение І към настоящата директива;

  Обосновка

  Поради заличаване на препратката към Регламент 2598/70 приложение І става списъкът, с който се определя терминът „железопътна инфраструктура“ за настоящата директива.

  Изменение  50

  Предложение за директива

  Член 3 – параграф 1 – точка 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) „регионални услуги“ означава транспортни услуги, осъществявани с цел задоволяване транспортните потребности на даден регион;

  (7) „регионални услуги“ означава транспортни услуги, осъществявани с цел задоволяване транспортните потребности на един регион или на гранични региони;

  Обосновка

  Понятието „регион“ следва да се тълкува в неговия географски смисъл.

  Изменение  51

  Предложение за директива

  Член 4 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Управителят на инфраструктура администрира свои собствени ИТ отдели, за да се гарантира достатъчна защита на чувствителна от търговска гледна точка информация.

  Обосновка

  За да се гарантира истинска независимост от централна организация и други предприятия, е важно всеки управител на инфраструктура да разполага със свой собствен ИТ отдел.

  Изменение  52

  Предложение за директива

  Член 4 - параграф 2 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2б. Държавите-членки гарантират също така, че както железопътните предприятия, така и управителите на инфраструктура, които не са напълно независими един от друг, носят отговорност за своята собствена политика по отношение на персонала.

  Обосновка

  При положение че управителят на инфраструктурата трябва независимо да взема решения, той трябва също така да носи пълната отговорност за своята собствена политика по отношение на персонала. Непълната независимост на политиката по отношение на персонала възпрепятства това.

  Изменение  53

  Предложение за директива

  Член 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 6

  Член 6

  Разделяне на счетоводната отчетност

  Прозрачно разделяне на счетоводната отчетност

  1. Държавите-членки осигуряват изготвянето и публикуването на отделни отчети за приходите и разходите и баланси, от една страна, за дейността, свързана с предоставянето на транспортни услуги от железопътни предприятия и, от друга, за дейността, свързана с управление на железопътната инфраструктура. Публични средства, изплатени за едната от тези две сфери на дейност, не могат да се прехвърлят към другата.

  1. Държавите-членки осигуряват изготвянето и публикуването на отделни отчети за приходите и разходите и баланси, от една страна, за дейността, свързана с предоставянето на транспортни услуги от железопътни предприятия и, от друга, за дейността, свързана с управление на железопътната инфраструктура. Публични средства, изплатени за едната от тези две сфери на дейност, не могат да се прехвърлят към другата.

  2. Държавите-членки могат също да предвидят това разделяне да налага организирането на обособени отдели в рамките на едно и също предприятие или инфраструктурата и транспортните услуги да се управляват от отделни структури .

  2. Държавите-членки могат също да предвидят това разделяне да налага организирането на обособени отдели в рамките на едно и също предприятие или инфраструктурата и транспортните услуги да се управляват от отделни структури, за да гарантират развитието на конкуренцията, запазването на инвестициите и ефективността на разходите на доставката на услуги в железопътния сектор.

  3.  Държавите-членки осигуряват изготвянето и публикуването на отделни отчети за приходите и разходите и баланси , от една страна за стопанската дейност, свързана с предоставянето на товарни транспортни услуги от железопътни предприятия и, от друга страна, за дейностите, свързани с предоставянето на транспортни услуги за превоз на пътници . Публичните средства, изплатени като компенсации за обществена услуга за предоставянето на транспортни услуги, трябва да се посочват в съответните счетоводни отчети поотделно за всеки отделен договор за обществена услуга и не се прехвърлят към дейности, свързани с предоставянето на други транспортни услуги или каквито и да било други дейности.

  3.  Държавите-членки осигуряват изготвянето и публикуването на отделни отчети за приходите и разходите и баланси , от една страна за стопанската дейност, свързана с предоставянето на товарни транспортни услуги от железопътни предприятия и, от друга страна, за дейностите, свързани с предоставянето на транспортни услуги за превоз на пътници . Публичните средства, изплатени като компенсации за обществена услуга за предоставянето на транспортни услуги, трябва да се посочват в съответните счетоводни отчети поотделно за всеки отделен договор за обществена услуга и не се прехвърлят към дейности, свързани с предоставянето на други транспортни услуги или каквито и да било други дейности.

  4. Счетоводствата за различните сфери на дейност, посочени в параграфи 1 и 3, се водят по начин, даващ възможност за мониторинг на изпълнението на забраната за прехвърляне на заплатени обществени средства от една сфера на дейност към друга. .

  4. За да се гарантира пълна прозрачност на инфраструктурните разходи, счетоводствата за различните сфери на дейност, посочени в параграфи 1, 2а и 3, се водят по начин, даващ възможност за мониторинг на съответствието с предишните параграфи и мониторинг на използването на приходите от таксите за инфраструктурата, печалбата от други търговски дейности и публични и частни средства, заплатени на управителя на инфраструктура. Приходите на управителя на инфраструктурата в никакъв случай не се използват от железопътно предприятие, орган или компания, упражняващи контрол върху железопътно предприятие, тъй като това може да укрепи тяхната позиция на пазара или да им позволи да придобият икономически предимства пред други железопътни предприятия. Настоящата разпоредба не възпрепятства възстановяването на разходи, при мониторинг от страна на регулаторния орган, както е посочено в член 55, в това число изплащане на лихви по пазарните условия на капитала, предоставен от органа или компанията, упражняващи контрол върху железопътното предприятие на управителя на инфраструктурата.

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Член 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  Член 7

  Независимост на основните функции на управителя на инфраструктура

  Независимост на основните функции на управителя на инфраструктура

  1. Държавите-членки гарантират, че функциите по осигуряване на справедлив и недискриминационен достъп до инфраструктурата, изброени в приложение II, се възлагат на такива органи и компании, които самите не предоставят никакви железопътни транспортни услуги. Каквито и да са организационните структури, постигането на тази цел трябва да бъде показано по убедителен начин.

  1. Държавите-членки гарантират, че функциите по осигуряване на справедлив и недискриминационен достъп до инфраструктурата, определени в член 3, параграф 2, се възлагат на такива органи и компании, които самите не предоставят никакви железопътни транспортни услуги. Каквито и да са организационните структури, постигането на тази цел трябва да бъде показано по убедителен начин.

  Приложение II може да бъде изменено в светлината на придобития опит, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

   

  Държавите-членки могат, обаче, да възлагат на железопътни предприятия или на който и да е друг орган отговорност за съдействие за развитието на железопътната инфраструктура, например чрез инвестиции, поддръжка и финансиране.

  Държавите-членки могат, обаче, да възлагат на железопътни предприятия или на който и да е друг орган отговорност за съдействие за развитието на железопътната инфраструктура, например чрез инвестиции, поддръжка и финансиране.

  2. В случаите, когато управителят на инфраструктура не е независим от железопътни предприятия по отношение на юридическата си форма, организация или функции за вземане на решения, функциите, описани в глава IV, раздели 3 и 4 следва да се изпълняват съответно от таксуващ орган и от разпределящ орган, които са независими по отношение на юридическата си форма, организация и вземане на решения от което и да било железопътно предприятие.

  2. В случаите, когато управителят на инфраструктура не е независим от железопътни предприятия по отношение на юридическата си форма, организация или функции за вземане на решения, функциите, описани в глава IV, раздели 2 и 3 следва да се изпълняват съответно от таксуващ орган и от разпределящ орган, които са независими по отношение на юридическата си форма, организация и вземане на решения от което и да било железопътно предприятие.

  3. В случаите, при които в разпоредбите в глава IV, раздели 2 и 3 от настоящата директива е посочено, че те се отнасят за основните функции на управителя на инфраструктура, те следва да бъдат разбирани като отнасящи се за таксуващия орган или за разпределящия орган, по отношение на техните съответни области на компетентност.

  3. В случаите, при които в разпоредбите в глава IV, раздели 2 и 3 от настоящата директива е посочено, че те се отнасят за основните функции на управителя на инфраструктура, те следва да бъдат разбирани като отнасящи се за таксуващия орган или за разпределящия орган, по отношение на техните съответни области на компетентност.

   

  3а. Не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията внася предложение за директива, в което да се съдържат разпоредби, свързани отделянето на управлението на инфраструктура от транспортните дейности, както и предложение за отваряне на пазара за вътрешни железопътни пътнически превози, които да не накърняват качеството на услугите за железопътен превоз и задълженията за безопасност на обществените услуги.

  Изменение   55

  Предложение за директива

  Член 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 8

  Член 8

  Добро финансиране на управителя на инфраструктура

  Добро финансиране на управителя на инфраструктура

  1. Държавите-членки развиват националните си железопътни инфраструктури, като се съобразяват, където е необходимо, с общите нужди на Съюза . За тази цел, те публикуват най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива стратегия за развитието на железопътната инфраструктура, с оглед на задоволяване на бъдещите потребности от мобилност, основаваща се на добро и насочено към устойчиво развитие финансиране на железопътната система. Стратегията обхваща период от поне пет години и подлежи на подновяване.

  1. Държавите-членки развиват националните си железопътни инфраструктури, като се съобразяват, където е необходимо, с общите нужди на Съюза . За тази цел, те публикуват най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива, след консултация със заинтересованите страни и участници, в това число със съответните местни и регионални органи, със синдикалните организации и съюзи от сектора и с представители на потребителите, стратегия за развитието на железопътната инфраструктура, с оглед на задоволяване на бъдещите потребности от мобилност, основаваща се на добро и насочено към устойчиво развитие финансиране на железопътната система. Стратегията обхваща период от поне седем години и подлежи на подновяване.

  2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 108 от Договора, държавите-членки могат също да предоставят на управителя на инфраструктура финансиране, съответстващо на неговите задачи, размера на инфраструктурата и финансовите изисквания, по-специално за обезпечаване на нови инвестиции.

  2. Когато приходите не са достатъчни за покриване на финансовите нужди на управителя на инфраструктура, без да се засяга рамката за таксуване по членове 31 и 32 от настоящата директива, и съобразявайки се с членове 93, 107 и 108 от Договора, държавите-членки също така предоставят на управителя на инфраструктура финансиране, съответстващо на неговите задачи, размера на инфраструктурата и финансовите изисквания, по-специално за обезпечаване на нови инвестиции.

  3. В рамките на общата политика, формулирана от държавата, и в съответствие с посочената в параграф 1 стратегия за развитие на железопътната инфраструктура , управителят на инфраструктура приема бизнес план, включващ инвестиционна и финансова програми. Планът се съставя по начин да осигурява оптимално и ефективно използване, предоставяне и развитие на инфраструктурата, като при това осигурява финансов баланс и средствата за постигане на тези цели. Управителят на инфраструктура осигурява обсъждане на бизнес плана — преди неговото приемане — с желаещите да ползват инфраструктурен капацитет заявители. Също така, посоченият в член 55 регулаторен орган дава необвързващо становище по въпроса дали бизнес планът е подходящ за постигане на съответните цели.

  3. В рамките на общата политика, формулирана от държавата, и в съответствие с посочената в параграф 1 стратегия за развитие на железопътната инфраструктура , управителят на инфраструктура приема бизнес план, включващ инвестиционна и финансова програми. Планът се съставя по начин да осигурява оптимално и ефективно използване, предоставяне и развитие на инфраструктурата, като при това осигурява финансов баланс и средствата за постигане на тези цели. Управителят на инфраструктура осигурява недискриминационно обсъждане на инвестиционния план – преди неговото приемане – с желаещите да ползват инфраструктурен капацитет заявители по отношение на условията на достъп и използване, на естеството, предоставянето и развитието на инфраструктурата. Посоченият в член 55 регулаторен орган дава необвързващо становище по въпроса дали бизнес планът дискриминира заявители.

  4. Държавите-членки осигуряват постигането, при нормални условия на работа и за срок от не повече от три години, поне на изравняване на баланса на управителя на инфраструктура, при което приходите от таксите за инфраструктурата, печалбата от други търговски дейности и държавното финансиране от една страна, да покриват разходите по инфраструктурата от друга, включително, в съответните случаи, и авансовите плащания от държавата .

  4. Държавите-членки осигуряват постигането, при нормални условия на работа и за срок от не повече от две години, поне на изравняване на баланса на управителя на инфраструктура, при което приходите от таксите за инфраструктурата, печалбата от други търговски дейности, безвъзмездно отпуснати средства от частни източници и държавното финансиране, в това число по целесъобразност авансови плащания от държавата от една страна, да покриват разходите по инфраструктурата от друга, включително устойчиво финансиране на дългосрочното подновяване на активите, в съответните случаи.

  Без да се засяга възможната дългосрочна цел за покриване от съответните потребители на инфраструктурните разходи за всички видове транспорт — на базата на лоялна, недискриминационна конкуренция между отделните видове транспорт, в случаите, когато железопътният транспорт е в състояние да се конкурира с другите видове транспорт, в рамките на таксуването по членове 31 и 32, съответната държава-членка може да изисква управителят на инфраструктура да изравнява счетоводния си баланс без държавно финансиране.

  Без да се засяга възможната дългосрочна цел за покриване на всички разходи по инфраструктурата от потребителя за всички видове транспорт на базата на лоялна недискриминационна конкуренция между отделните видове, в случаите, когато железопътният транспорт е в състояние да се конкурира с другите видове транспорт, в рамките на таксуването по членове 31 и 32, държавата-членка може да изисква управителя на инфраструктурата да изравнява счетоводния си баланс без държавно финансиране.

  Изменение  56

  Предложение за директива

  Член 9 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Параграфи 1 и 2 не се прилагат за дългове или за дължими лихви по дългове, поети от предприятията след 15 март 2001 г. или съответно след датата на присъединяване към Съюза на тези държави-членки, които са се присъединили към ЕС след 15 март 2001 г.

  (3) Параграфи 1 и 2 не се прилагат за дългове или за дължими лихви по дългове, поети от предприятията след влизане в сила на настоящата директива.

  Обосновка

  Необходимо е както преди, така и сега, железопътните предприятия да стъпят на здрава финансова основа и да се освободят от своите исторически възникнали дългове. Това не е станало в редица държави, независимо от приетите още през 1991 г. разпоредби (Директива 91/440 ЕИО). За да се подпомогне ефективно железопътният сектор, е необходимо намаляване на степента на задлъжнялост. В тази връзка определената дата, т.е. 15 март 2001 г. или съответно датата на присъединяване към Съюза в случая с новите държави-членки е твърде ранна.

  Изменение  57

  Предложение за директива

  Член 10 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В никакъв случай условията за достъп до железопътната инфраструктура не трябва да водят до невъзможност за пътниците да получат информация и да закупят билет, за да се придвижат от една дестинация до друга, независимо от това колко оператори на железопътен транспорт предоставят, цялостно или частично, транспортни услуги за придвижване между тези две дестинации.

  Обосновка

  В никакъв случай условията за достъп до железопътната инфраструктура не трябва да водят до невъзможност за пътниците да получат информация и да закупят билет, за да се придвижат от една дестинация до друга, независимо от това колко оператори на железопътен транспорт предоставят, цялостно или частично, транспортни услуги за придвижване между тези две дестинации.

  Изменение  58

  Предложение за директива

  Член 10 – параграф 2 – алинея 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на настоящия параграф. Тези мерки, предвидени за да се осигури прилагането при еднакви условия на настоящата директива, се приемат като актове за изпълнение съгласно член 63, параграф 3.

  Въз основа на опита, натрупан от регулаторните органи, в срок до 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на настоящия параграф. Тези мерки, предвидени за да се осигури прилагането при еднакви условия на настоящата директива, се приемат като актове за изпълнение съгласно член 63, параграф 3.

  Обосновка

  Следва да се изиска от Комисията да действа в срок до 18 месеца след влизането в сила, което се счита за достатъчно дълъг период за натрупване на опит по отношение на предоставянето на достъп до железопътната инфраструктура.

  Изменение  59

  Предложение за директива

  Член 11 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Компетентните органи и железопътните предприятия, които извършват обществените услуги, предоставят на съответния регулаторен орган или органи информацията, която по разумно усмотрение е необходима за вземането на решение. Регулаторният орган се запознава с предоставената информация, като се допитва до всички заинтересовани страни, ако е необходимо, и уведомява заинтересованите страни за своето мотивирано решение в рамките на предварително определен разумен срок, но във всички случаи не по-късно от два месеца след получаване на цялата необходима информация.

  Компетентните органи и железопътните предприятия, които извършват обществените услуги, предоставят на съответния регулаторен орган или органи информацията, която по разумно усмотрение е необходима за вземането на решение. Регулаторният орган се запознава с предоставената информация, като се допитва до всички заинтересовани страни, ако е необходимо, и уведомява заинтересованите страни за своето мотивирано решение в рамките на един месец след получаване на жалбата.

  Изменение  60

  Предложение за директива

  Член 11 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на настоящия параграф. Тези мерки, необходими за да се осигури прилагането при еднакви условия на настоящата директива, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  4. Въз основа на опита, натрупан от регулаторните органи, в срок до 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Тези мерки, необходими за да се осигури прилагането при еднакви условия на настоящата директива, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  Обосновка

  Настоящото изменение въвежда задължение на Комисията да приеме актове за изпълнение за установяване на процедура и критерии за разпоредбите, свързани с ограничаването на правото на достъп за услуги, които са обхванати частично или изцяло от публични услуги, и за исканията, адресирани до регулаторните органи. От Комисията се изисква да действа в срок от 18 месеца след влизането в сила на директивата.

  Изменение  61

  Предложение за директива

  Член 12 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Комисията изготвя сравнителен анализ на методите за определяне на размера на таксите в държавите-членки, за да се достигне до единен метод на изчисление за определяне на размера на таксите.

  Изменение  62

  Предложение за директива

  Член 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 13

  Член 13

  Условия за достъп до услуги

  Условия за достъп до услуги

  1. На недискриминационна основа железопътните предприятия имат право на минималния пакет за достъп, формулиран в приложение III, точка 1.

  1. На недискриминационна основа управителите на инфраструктура предоставят на всички железопътни предприятия минималния пакет за достъп, формулиран в приложение III, точка 1.

  2. Услугите, посочени в приложение III, точка 2, се предоставят от всички оператори на съответните съоръжения по недискриминационен начин

  2. Операторите на съоръжения за услуги предоставят достъп на всички железопътни предприятия, включително достъп до релсов път, до съоръженията, посочени в приложение III, точка 2, както и до услугите, предоставяни в тези съоръжения, по недискриминационен начин под надзора на регулаторния орган съобразно предвиденото в член 56.

  Когато операторът на съоръжение за услуга принадлежи на орган или компания, която също провежда дейност и има доминиращо положение на поне един от пазарите за железопътен превоз, за които се използва това съоръжение, операторът следва да бъде организиран по такъв начин, че да е независим от съответния орган или компания в правно и организационно отношение, както и във връзка с вземането на решения

  Когато операторът на съоръжение за услуга, посочено в приложение III, точка 2, принадлежи на орган или компания, която също провежда дейност и има доминиращо положение на поне един от пазарите за железопътен превоз, за които се използва това съоръжение, операторът следва да бъде организиран по такъв начин, че да е независим от съответния орган или компания в организационно отношение, както и във връзка с вземането на решения. Операторът на съоръжение за услуга и този орган или фирма имат отделно счетоводство, включително отделни баланси и отчети за приходите и разходите.

  Искания от железопътни предприятия за достъп до съоръжението за услуга могат да бъдат отхвърляни само при условие, че съществуват реалистични алтернативи, даващи им възможност да извършват съответния товарен или пътнически превоз по същия маршрут и при икономически приемливи условия. Отговорността за доказване на наличието на реалистична алтернатива се носи от оператора на съответното съоръжение за услуга от посочения вид.

  Искания от железопътни предприятия за достъп до съоръжението за услуга получават отговор в определен срок, установен от националния регулаторен орган, и могат да бъдат отхвърляни само при условие, че съществуват реалистични алтернативи, даващи им възможност да извършват съответния товарен или пътнически превоз по същия маршрут и при икономически приемливи условия. При отказ на достъп до неговото съоръжение за услуга, от оператора се изисква да предложи икономически и технически реалистична алтернатива и да обоснове писмено своя отказ. Отказът не създава задължение за оператора на съоръжението да прави инвестиции в ресурси или съоръжения, за да отговори на всички искания на железопътните предприятия.

  Когато операторът на съответното съоръжение за услуга е изправен пред съвпадение на различни искания, той прави опит за най-добро възможно съчетаване на удовлетворяването на различните искания. В случай че не съществува реалистична алтернатива и не е възможно да се удовлетворят всички искания за ползване на капацитета на съответното съоръжение въз основа на показаните потребности, регулаторният орган по член 55, по своя собствена инициатива или въз основа на жалба, предприема съответно действие, с което да осигури съответстваща част от капацитета да бъде предоставена на такива железопътни предприятия, които са различни от тези, представляващи част от съответния орган или компания, на която принадлежи операторът на съоръжението. От друга страна, новопостроените ремонтни и други технически съоръжения, създадени за специфичен вид нов подвижен състав, могат да бъдат запазени за ползване от едно железопътно предприятие за първите пет години от тяхната експлоатация.

  Когато операторът на съответното съоръжение за услуга е изправен пред съвпадение на различни искания, той прави опит за най-добро възможно съчетаване на удовлетворяването на различните искания. В случай че не съществува реалистична алтернатива и не е възможно да се удовлетворят всички искания за ползване на капацитета на съответното съоръжение въз основа на показаните потребности, регулаторният орган по член 55, по своя собствена инициатива или въз основа на жалба от кандидат, предприема съответно действие, като отчита потребностите на всички засегнати участници, с което да осигури съответстваща част от капацитета да бъде предоставена на такива железопътни предприятия, които са различни от тези, представляващи част от съответния орган или компания, на която принадлежи операторът на съоръжението. От друга страна, новопостроените ремонтни и други технически съоръжения, създадени за специфичен вид нов високоскоростен подвижен състав, посочени в Решение 2008/232/ЕО на Комисията1, могат да бъдат запазени за ползване от едно железопътно предприятие за първите десет години от тяхната експлоатация.

  В случай че съоръжението за услуга от посочения вид не е било използвано поне през последните две последователни години, неговият собственик оповестява, че експлоатацията на съоръжението се предоставя на лизинг или под наем.

  В случай че съоръжението за услуга не е било използвано поне през една година и е изразен интерес от железопътни предприятия пред оператора на това съоръжение въз основа на доказани потребности, неговият собственик оповестява, че експлоатацията на съоръжението се предоставя на лизинг или под наем за използване за дейности, свързани с железопътния сектор, освен ако операторът на това съоръжение не докаже, че текущ процес на преобразуване възпрепятства използването му от което и да било железопътно предприятие.

  3. В случаите, когато управителят на инфраструктура предлага някои от видовете услуги, описани в приложение III, точка 3 като допълнителни услуги, той ги предоставя по недискриминационен начин по заявка на железопътни предприятия .

  3. В случаите, когато операторът на услуга предлага някои от видовете услуги, описани в приложение III, точка 3 като допълнителни услуги, той ги предоставя по недискриминационен начин по заявка на железопътни предприятия .

  4. Железопътните предприятия могат да изискат от управителя на инфраструктура или от други доставчици другите видове спомагателни услуги, изброени в приложение III, точка 4. Управителят на инфраструктура не е задължен да предоставя тези услуги.

  4. Железопътните предприятия могат да изискат от управителя на инфраструктура или от други оператори на съоръжения за услуга другите видове спомагателни услуги, изброени в приложение III, точка 4. Управителят на инфраструктура не е задължен да предоставя тези услуги.

  5. Приложение III може за бъде изменено, в светлината на придобития опит, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

   

   

  _____________

   

  1 ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 132

  Изменение  63

  Предложение за директива

  Член 14 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всякакви разпоредби, съдържащи се в трансгранични споразумения между държавите-членки, които дискриминират между железопътните предприятия или които ограничават свободата на железопътните предприятия да предоставят трансгранични услуги, се отменят с настоящото.

  Държавите-членки гарантират, че трансграничните споразумения, които те сключват, не дискриминират някои железопътни предприятия или не представляват ограничения за свободата на железопътните предприятия да предоставят трансгранични услуги.

  Обосновка

  Трансграничните споразумения трябва да останат в сферата на автономните решения на държавите и да останат в техните правомощия. Европейският съюз трябва да действа единствено в случай че целите не могат да бъдат изпълнени в достатъчна степен от държавите-членки и могат да бъдат постигнати по-добре от Европейския съюз.

  Изменение  64

  Предложение за директива

  Член 14 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на настоящия параграф. Тези мерки, предвидени, за да се гарантира прилагането на настоящата директива при еднакви условия, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  Комисията може да приеме мерки за прилагане, конкретизиращи процедурните възможности на процедурата за сътрудничество, посочена в предходната алинея. Мерките за прилагане, предвидени, за да се гарантира прилагането на настоящата директива при еднакви условия, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 64, параграф 2.

  Обосновка

  С това изменение допълнително се конкретизира целта на мерките за прилагане, които може да приеме Комисията.

  Изменение  65

  Предложение за директива

  Член 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 15

  Член 15

  Приложно поле на мониторинга на пазара

  Приложно поле на мониторинга на пазара

  1. Комисията приема необходимите мерки за мониторинг на техническите и икономическите условия и пазарни развития в европейския железопътен транспорт.

  1. Комисията приема необходимите мерки за мониторинг на техническите, социалните и икономическите условия и пазарни развития, включително развитието в областта на заетостта, както и спазването на съответното законодателство на ЕС в областта на европейския железопътен транспорт.

  2. В този контекст, Комисията тясно включва в тази дейност представители на държавите-членки и на секторите, обхванати от работата Й. включително и потребители, така че те по-добре да могат да наблюдават развитието на железопътния сектор и еволюцията на пазара, да оценяват ефекта от приетите мерки и да анализират въздействието на планираните от Комисията мерки.

  2. В този контекст Комисията тясно включва в тази дейност представители на държавите-членки, включително представители на регулаторните органи, посочени в член 55, и на секторите, обхванати от работата й, включително съответните местни и регионални органи, социалните партньори и потребителите в областта железопътния сектор, така че те по-добре да могат да наблюдават развитието на железопътния сектор и еволюцията на пазара, да оценяват ефекта от приетите мерки и да анализират въздействието на планираните от Комисията мерки. Комисията включва също така Европейската железопътна агенция, където това е подходящо.

  3. Комисията осъществява мониторинг на използването на железопътните мрежи и на еволюцията на рамковите условия в железопътния сектор, по-специално на таксуването при ползване на инфраструктура, на разпределянето на капацитет, на инвестициите в железопътната инфраструктура, на развитията във връзка с цените и качеството на железопътните транспортни услуги, обхванати от договори за обществена услуга, на лицензирането и на степента на хармонизация между държавите-членки . Тя осигурява активно сътрудничество между съответните регулаторни органи в държавите-членки.

  3. Комисията осъществява мониторинг на използването на железопътните мрежи и на еволюцията на рамковите условия в железопътния сектор, по-специално на таксуването при ползване на инфраструктура, на разпределянето на капацитет, на инвестициите в железопътната инфраструктура, на развитията във връзка с цените и качеството на железопътните транспортни услуги, обхванати от договори за обществена услуга, на лицензирането, на степента на отваряне на пазара, на условията на заетост и социалните условия и на степента на хармонизация, по-специално в областта на социалните права, между и в рамките на държавите-членки.

  4. Комисията докладва на периодично на Европейския парламент и на Съвета относно :

  4. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета на всеки две години за:

  а) развитието на вътрешнообщностния пазар на железопътни услуги;

  а) развитието на вътрешния пазар на железопътни и свързани с тях услуги, включително степента на отваряне на пазара;

  б) рамковите условия , включително за публичните услуги за железопътен превоз на пътници;

  б) рамковите условия , включително за публичните услуги за железопътен превоз на пътници;

   

  ба) развитието на заетостта, трудовите и социалните условия в сектора;

  в) състоянието на европейската железопътна мрежа;

  в) състоянието на европейската железопътна мрежа;

  г) използването на правата за достъп;

  г) използването на правата за достъп;

  д) препятствията за постигане на по-ефективни железопътни услуги;

  д) препятствията за постигане на по-ефективни железопътни услуги;

  е) ограниченията на инфраструктурата;

  е) ограниченията на инфраструктурата;

  ж) необходимостта от законодателство .

  ж) необходимостта от законодателство .

  5. За целите на мониторинга на пазара от страна на Комисията, държавите-членки предоставят ежегодно посочената в приложение IV информация, както и всички други необходими данни, поискани от Комисията.

  5. За целите на мониторинга на пазара от страна на Комисията, държавите-членки предоставят ежегодно следната информация, и както е посочено в приложение IV, както и всички други необходими данни, поискани от Комисията:

   

  а) развитието на железопътния транспорт и компенсации за задълженията за обществени услуги (ЗОУ);

   

  б) степента на отваряне на пазара и лоялната конкуренция във всяка държава-членка; както и дела на железопътните предприятия в общия транспорт;

   

  в) ресурсите и дейностите на регулаторните органи, посветени на тяхното функциониране като апелативни органи;

   

  г) относимото развитие по отношение на реструктурирането на традиционните железопътни предприятия и приемането/прилагането на национални стратегии в областта на транспорта през предходната година;

   

  д) важни инициативи/мерки за професионално обучение в областта на железопътния транспорт, предприети в държавата-членка през предходната година;

   

  е) заетостта и социалните условия в железопътни предприятия, управителите на инфраструктура и други предприятия, действащи в железопътния сектор, в края на предходната година;

   

  ж) инвестициите във високоскоростна железопътна мрежа през предходната година;

   

  з) дължината на железопътната мрежа в края на предходната година;

   

  и) таксите за достъп до релсов път през предходната година;

   

  й) съществуването на схема за насърчаване на точността, създадена в съответствие с член 35 от настоящата директива;

   

  к) броя на действащите лицензи, издадени от компетентния национален орган;

   

  л) етапа на въвеждане на ERTMS (Европейската система за управление на железопътното движение);

   

  м) броя на инцидентите, произшествията и сериозните произшествия в съответствие с Директива 2004/49/ЕО, които са настъпили през предходната година;

   

  н) други развития в тази област;

   

  о) развитието на пазарите за поддръжка и равнището на отваряне на пазара за услуги в областта на поддръжката.

  Приложение IV може да бъде изменено в светлината на придобития опит, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Приложение IV може да бъде изменено в светлината на придобития опит, с цел да се актуализира информацията, необходима за мониторинг на железопътния пазар, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Изменение  66

  Предложение за директива

  Член 17 - параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи подробно процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на настоящия член, включително използването на общ образец на лиценз. Тези мерки, предвидени, за да се гарантира прилагането на настоящата директива при еднакви условия, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  5. Комисията приема мерки за прилагане, конкретизиращи процедурните възможности, които трябва да бъдат спазвани при издаването на лицензи и създаването на общ образец на лиценз в съответствие с изискванията, определени в раздел 2. Мерките за прилагане, предвидени, за да се гарантира прилагането на настоящата директива при еднакви условия, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 64, параграф 2.

  Обосновка

  С това изменение допълнително се конкретизира приложното поле на мерките за прилагане, които може да приеме Комисията.

  Изменение  67

  Предложение за директива

  Член 19 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) не са били осъждани за сериозни или повторни неизпълнения на задължения във връзка със социалното или трудовото законодателство, включително задължения във връзка със законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, а също и на задължения във връзка с митническото законодателство — за предприятия, желаещи да извършват трансграничен превоз на товари, подлежащ на митнически режим.

  г) не са били осъждани за каквито и да било неизпълнения на задължения във връзка със социалното или трудовото законодателство, включително задължения във връзка с безопасността, законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, а също и на задължения във връзка с митническото законодателство — за предприятия, желаещи да извършват трансграничен превоз на товари, подлежащ на митнически режим.

  Обосновка

  С това изменение се засилва спазването на изискванията за безопасност и на трудовото право, като добрата репутация се поставя като съществено изискване, което железопътните предприятия следва да изпълняват при кандидатстване за лиценз.

  Изменение  68

  Предложение за директива

  Член 20 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Свързаните с финансовата стабилност на кандидатите изисквания са изпълнени , когато кандидатстващото железопътно предприятие успее да докаже, че ще може да спази всички свои действителни и потенциални задължения, установени по силата на реалистични предвиждания за период от дванадесет месеца.

  Свързаните с финансовата стабилност на кандидатите изисквания са изпълнени , когато кандидатстващото железопътно предприятие успее да докаже, че ще може да спази всички свои действителни и потенциални задължения, установени по силата на реалистични предвиждания за период от дванадесет месеца. Лицензиращите органи проверяват финансовата стабилност въз основа на годишните отчети на съответното железопътно предприятие или в случай на невъзможност за представяне на годишния счетоводен отчет от страна на кандидатстващото предприятие, само от неговия годишен баланс.

  Обосновка

  Този елемент възпроизвежда приложение V, което се счита за съществен елемент от текста.

  Изменение  69

  Предложение за директива

  Член 20 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За тези цели, всеки кандидат посочва подробно поне данните, описани в приложение V.

  За тези цели, всеки кандидат предоставя подробни данни относно следните аспекти:

   

  а) налични средства, включително баланси по банкови сметки, наличие на резерви при изчерпване на разплащателните и текущи сметки и кредити;

   

  б) налични финансови средства и активи във вид на ценни книжа;

   

  в) оборотен капитал;

   

  г) присъщи разходи, включително разходи по плащания за превозни средства, недвижима собственост, сгради, инсталации и вагонен парк;

   

  д) такси върху активите на предприятието;

   

  е) данъци и социалноосигурителни вноски.

  Обосновка

  Този текст възпроизвежда приложение V, което се счита за съществен елемент от текста. Кандидатите следва също така да предоставят подробна информация относно плащаните от тях данъци и социалноосиурителни вноски.

  Изменение  70

  Предложение за директива

  Член 20 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Лицензиращият орган не счита кандидатстващото предприятие за стабилно, когато дължи значими суми по просрочени плащания на данъци или такси по обществени осигуровки в резултат на дейността на предприятието.

  Обосновка

  Този текст възпроизвежда приложение V, което се счита за съществен елемент от текста.

  Изменение  71

  Предложение за директива

  Член 20 - параграф 2 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Лицензиращият орган има право да изисква в частност представяне на одитен отчет, както и съответни документи от банка, спестовна банка, счетоводител или ревизор. Тези документи трябва задължително да съдържат информация относно данните, посочени в параграф 2, букви а) – е) от настоящия член.

  Обосновка

  Този текст възпроизвежда приложение V, което се счита за съществен елемент от текста.

  Изменение  72

  Предложение за директива

  Член 20 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Приложение V може да бъде изменено в светлината на придобития опит, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  заличава се

  Обосновка

  Приложение V се счита за съществен елемент от текста. Поради това неговото съдържание се премества изцяло в член 20.

  Изменение  73

  Предложение за директива

  Член 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Изискванията за професионалната компетентност се удовлетворяват, когато кандидатстващото железопътно предприятие може да демонстрира, че то има или ще има организация за управление, която притежава познанията или опита да упражнява безопасен и надежден контрол върху експлоатацията и надзор върху вида операции, уточнени в лиценза.

  Изискванията за професионалната компетентност се удовлетворяват, когато кандидатстващото железопътно предприятие може да демонстрира, че то има или ще има организация за управление, която притежава познанията или опита да упражнява безопасен и надежден контрол върху експлоатацията и надзор върху вида операции, уточнени в лиценза. Предприятието също така доказва в момента на кандидатстване, че притежава сертификат за безопасност съгласно определението в член 10 от Директива 2004/49/ЕО.

  Изменение  74

  Предложение за директива

  Член 22 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да се засяга глава III от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета, всяко железопътно предприятие задължително следва адекватно да се застрахова адекватно съобразно националното и международното право , с цел застрахователно покритие на отговорността си в случай на катастрофи или най-общо — застрахователни събития, и в частност относно товара, пощата и трети лица.

  Без да се засяга глава III от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета, всяко железопътно предприятие задължително се застрахова адекватно, или има съответните одобрени от регулаторния орган еквивалентни гаранции или споразумения, съобразно националното и международното право, с цел застрахователно покритие, на отговорността си в случай на катастрофи или най-общо — застрахователни събития, и в частност относно товара, пощата и трети лица.

  Обосновка

  Специално внимание следва да се обърне на наследените железопътни дейности, които използват националната железопътна мрежа, при одобрение от страна националния регулаторен орган.

  Изменение  75

  Предложение за директива

  Член 27 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. След като се консултира със заинтересованите страни , включително с посочения в член 55 регулаторен орган, управителят на инфраструктурата разработва и публикува референтен документ за мрежата, който следва да може да се придобие срещу заплащане на такса , ненадвишаваща разходите за публикуването му. Референтният документ следва да бъде публикуван поне на два официални езика на Европейския съюз. Съдържанието на референтния документ следва да се предоставя безплатно в електронен формат на уеб портала на Европейската железопътна агенция.

  1. След като се консултира със заинтересованите страни , включително с посочения в член 55 регулаторен орган, управителят на инфраструктурата разработва и публикува референтен документ за мрежата, който следва да може да се придобие срещу заплащане на такса , ненадвишаваща разходите за публикуването му. Референтният документ се публикува поне на два официални езика на Европейския съюз, един от които е английски. Съдържанието на референтния документ следва да се предоставя безплатно в електронен формат на уеб портала на Европейската железопътна агенция.

  Обосновка

  Използването на международен език като английски следва да улесни разбирането на елементите, съдържащи се в референтния документ за мрежата.

  Изменение  76

  Предложение за директива

  Член 27 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. В референтния документ за мрежата се посочва характерът на инфраструктурата, която се предлага на железопътните предприятия. Той съдържа информация, определяща условията за достъп до съответната железопътна инфраструктура и до съоръженията за предоставяне на свързани със ж.п. дейността услуги. Съдържанието на референтния документ за мрежата е посочено в приложение VI.

  2. В референтния документ за мрежата се посочва характерът на инфраструктурата, която се предлага на железопътните предприятия. Той съдържа следната информация, определяща условията за достъп до съответната железопътна инфраструктура и до съоръженията за предоставяне на свързани със ж.п. дейността услуги:

   

  а) Раздел, определящ характера на инфраструктурата, която е на разположение на железопътните предприятия, и условията за достъп до нея.

   

  б) Раздел за принципи на таксуване и тарифи.

   

  в) Раздел за принципите и критериите за разпределяне на капацитета. Операторите на съоръжения за услуги, които не са контролирани от управител на инфраструктура, следва да предоставят информация за таксите, свързани с получаване на достъп до съоръжението и предоставянето на услуги, и за техническите условия на достъп, която бива поместена в референтния документ на мрежата.

   

  г) Раздел с информация във връзка с прилагането на посочения в член 25 лиценз и на железопътния сертификат за безопасност, издаден в съответствие с Директива 2004/49/ЕО1.

   

  д) Раздел с информация относно процедурите за разрешаване на спорове и за обжалване, свързани с достъпа до железопътната инфраструктура и услуги и със схемата за насърчаване на точността, посочена в член 35.

   

  е) Раздел с информация относно достъпа и таксуването за съоръженията за услуги, посочени в приложение III.

   

  ж) Образец на договор за сключването на рамкови споразумения между управител на инфраструктура и кандидат в съответствие с член 42.

   

  Информацията в референтния документ за мрежата се актуализира ежегодно и е в съответствие със или се позовава на регистрите на железопътната инфраструктура, които се публикуват съгласно член 35 от Директива 2008/57/ЕО. На потребителите се съобщава навременно за инфраструктура, която не се поддържа надлежно и чието качество се влошава;

   

  Комисията може да изменя и конкретизира информацията в букви а) – ж) в съответствие с приложение VІ в светлината натрупания опит, като следва процедурата, посочена в член 60.

   

  _____________________

   

  ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

  Обосновка

  Списъкът на разделите на референтния документ за мрежата се счита за съществен елемент от директивата. Конкретните детайли от всеки раздел могат да бъдат променяни от Комисията с цел да се постигне гъвкавост. Освен това, когато се влошава качеството на инфраструктурата, това следва да се съобщава на потребителите като система за ранно предупреждение.

  Изменение  77

  Предложение за директива

  Член 29 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите-членки осигуряват представителите на управителите на инфраструктура, чиито решения имат въздействие върху други инфраструктури, да се асоциират с цел координиране на таксите или за съвместно таксуване на използването на съответната инфраструктура на международно равнище.

  Държавите-членки осигуряват представителите на управителите на инфраструктура, чиито решения имат въздействие върху други инфраструктури, да се асоциират с цел съвместно координиране на таксите или за съвместно таксуване на използването на съответната инфраструктура на международно равнище.

  Обосновка

  Това изменение засилва идеята, че управителите на инфраструктура следва да създават по-силни структури за координация помежду си.

  Изменение  78

  Предложение за директива

  Член 30

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 30

  Член 30

  Разходи за инфраструктурата и счетоводни баланси

  Разходи за инфраструктурата и счетоводни баланси

  1. Съобразявайки се с безопасността и поддържането и подобряването на качеството на инфраструктурното обслужване, на управителите на инфраструктура се осигуряват стимули за намаляване на разходите за предоставяне на инфраструктура, както и на равнището на таксите за достъп.

  1. Съобразявайки се с безопасността и поддържането и подобряването на качеството на инфраструктурното обслужване, на управителите на инфраструктура се осигуряват стимули за намаляване на разходите за предоставяне на инфраструктура, както и на равнището на таксите за достъп.

  2. Държавите-членки осигуряват прилагането параграф 1 посредством договорно споразумение между компетентния орган и управителя на инфраструктура за период, не по-малък от пет години, предвиждащо държавно финансиране, .

  2. Държавите-членки осигуряват прилагането на параграф 1 посредством договорно споразумение между компетентния орган и управителя на инфраструктура за период, не по-малък от седем години, предвиждащо държавно финансиране.

  3. Условията на договора и уговорената структура на плащанията за обезпечаване на финансиране на управителя на инфраструктура се договарят предварително, така че да покриват целия договорен период.

  3. Условията на договора и уговорената структура на плащанията за обезпечаване на финансиране на управителя на инфраструктура се договарят предварително, така че да покриват целия договорен период.

  Основните принципи и параметри на такива споразумения са формулирани в приложение VII, което може да бъде изменено, в светлината на придобития опит, в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Основните принципи и параметри на такива споразумения са формулирани в приложение VII.

  Държавите-членки се консултират със заинтересованите страни поне един месец преди подписването на споразумението и го публикуват в рамките на един месец след неговото сключване.

  Държавите-членки се консултират със заинтересованите страни поне един месец преди подписването на споразумението и го публикуват в рамките на един месец след неговото сключване.

  Управителят на инфраструктура осигурява съответствие на своя бизнес план с клаузите на договорното споразумение.

  Управителят на инфраструктура осигурява съответствие на своя бизнес план с клаузите на договорното споразумение.

  Регулаторният орган по член 55 оценява адекватността на предвидените средносрочно- до дългосрочни приходи на управителя на инфраструктура с оглед на постигането на договорените работни показатели и прави съответни препоръки, поне един месец преди подписването на споразумението.

   

  Компетентният орган дава обосновка пред регулаторния орган , ако възнамерява да се отклони от тези препоръки.

   

  4. Управителите на инфраструктура разработват и поддържат инвентарен списък на управляваните от тях активи, който съдържа текущата им оценка, както и подробно описание на разходите за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

  4. Управителите на инфраструктура разработват и поддържат инвентарен списък на управляваните от тях активи, който съдържа текущата им оценка, както и подробно описание на разходите за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

  5. Управителят на инфраструктура и операторът на съоръженията за услуги установяват методика за разпределяне на разходите за различните услуги, предоставени в съответствие с приложение III и за типовете железопътни возила въз основа на най-издържаните схващания за причините за възникване на разходите и принципи на таксуването, посочени в член 31. Държавите-членки могат да изискват предварително одобряване. Този метод следва да се актуализира от време на време , за да бъде в съответствие с най-добрата международна практика.

  5. Управителят на инфраструктура и операторът на съоръженията за услуги установяват методика за разпределяне на разходите за различните услуги, предоставени в съответствие с приложение III и за типовете железопътни возила въз основа на най-издържаните схващания за причините за възникване на разходите и принципи на таксуването, посочени в член 31. Държавите-членки могат да изискват предварително одобряване. Този метод следва да се актуализира от време на време , за да бъде в съответствие с най-добрата международна практика.

  Изменение  79

  Предложение за директива

  Член 31

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 31

  Член 31

  Принципи на таксуване

  Принципи на таксуване

  1. Таксите за използване на железопътната инфраструктура и съоръженията за услуги се плащат съответно на управителя на инфраструктура и на оператора на съответното съоръжение и се използват за финансиране на дейността им .

  1. Таксите за използване на железопътната инфраструктура и съоръженията за услуги се плащат съответно на управителя на инфраструктура и на оператора на съответното съоръжение и се използват за финансиране на дейността им .

  2. Държавите-членки изискват управителят на инфраструктура и операторът на съоръжения за услуги да предоставят на регулаторния орган цялата необходима информация относно наложените такси. В това отношение, управителят на инфраструктура и операторът на съоръжения за свързани със ж.п. дейността услуги трябва да бъдат в състояние да демонстрират пред всяко железопътно предприятие, че всички действително фактурирани на железопътното предприятие такси за инфраструктура и услугите съобразно членове 30 до 37 съответстват на методиката, правилата и, когато е приложимо — на таблиците, включени в референтния документ за мрежата.

  2. Държавите-членки изискват управителят на инфраструктура и операторът на съоръжения за услуги да предоставят на регулаторния орган цялата необходима информация относно наложените такси. В това отношение, управителят на инфраструктура и операторът на съоръжения за свързани със ж.п. дейността услуги трябва да бъдат в състояние да демонстрират пред всяко железопътно предприятие, че всички действително фактурирани на железопътното предприятие такси за инфраструктура и услугите съобразно членове 30 до 37 съответстват на методиката, правилата и, когато е приложимо — на таблиците, включени в референтния документ за мрежата.

  3. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 или 5 от настоящия член или на член 32, таксите за минималния пакет за достъп се определят от размера на разходите, произтекли пряко вследствие на извършването на влаковата услуга , в съответствие с приложение VIII, точка 1 .

  3. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 или 5 от настоящия член или на член 32, таксите за минималния пакет за достъп се определят от размера на разходите, произтекли пряко вследствие на извършването на влаковата услуга , в съответствие с приложение VIII, точка 1 .

  Точка 1 от приложение VIII може да бъде изменена на основата на придобития опит в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Точка 1 от приложение VIII може да бъде изменена на основата на придобития опит в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  4.  Таксите за инфраструктура може да включват такса, отразяваща недостига на капацитет на даден определим участък от инфраструктурата в периоди на претоварване.

  4.  Таксите за инфраструктура може да включват такса, отразяваща недостига на капацитет на даден определим участък от инфраструктурата в периоди на претоварване.

  5. В случаите, при които по законодателството на Съюза се допуска таксуване за шума при автомобилния товарен транспорт, таксите за инфраструктура се изменят, така че да отчитат стойността на шума, произтичащ от експлоатацията на влака в съответствие с приложение VIII, точка 2.

  5. Таксите за инфраструктура се изменят, така че да отчитат стойността на шума, произтичащ от експлоатацията на влака в съответствие с приложение VIII, точка 2. Тази промяна на таксите за ползване на инфраструктурата позволява да се компенсират инвестициите за подмяна на железопътни превозни средства с най-целесъобразната от икономическа гледна точка налична нискошумова спирачна технология. Държавите-членки гарантират, че въвеждането на тези диференцирани такси нямат неблагоприятно въздействие върху финансовото равновесие на управителя на инфраструктура.

  Приложение VIII, точка 2 може да бъде изменено в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60 и по-специално да се определят елементите на диференцираните такси за инфраструктура.

  Приложение VIII, точка 2 може да бъде изменено в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60 и по-специално да се определят елементите на диференцираните такси за инфраструктура, при условие че това не води до нарушаване на конкуренцията в рамките на железопътния сектор или с автомобилния транспорт в ущърб на железопътния транспорт.

  Таксите за инфраструктурата могат да бъдат изменени, така че да отразяват стойността на други въздействия върху околната среда, предизвикани от оперирането на влака , които не са посочени в приложение VIII, точка 2 . Всяко такова изменение , което може да осигури преобразуването във вътрешни на външните разходи, произтичащи от отделяните в атмосферата замърсители в резултат от извършването на влаковата услуга, се диференцира според размера на предизвиканото въздействие.

  Таксите за инфраструктурата могат да бъдат изменени, така че да отразяват стойността на други въздействия върху околната среда, предизвикани от оперирането на влака , които не са посочени в приложение VIII, точка 2 . Всяко такова изменение , което може да осигури преобразуването във вътрешни на външните разходи, произтичащи от отделяните в атмосферата замърсители в резултат от извършването на влаковата услуга, се диференцира според размера на предизвиканото въздействие.

  Таксуването за други стойности на вредите върху околната среда, което води до увеличаване на общите приходи, натрупващи се при управителя на инфраструктура, е допустимо обаче, само когато такова таксуване се допуска от законодателството на Съюза за шосеен товарен транспорт. Ако таксуването на тези разходи за околна среда при шосейния товарен транспорт не се допуска от законодателството на Съюза , такава промяна не води до каквато и да била обща промяна на приходите на управителя на инфраструктура.

  Таксуването за други стойности на вредите върху околната среда, което води до увеличаване на общите приходи, натрупващи се при управителя на инфраструктура, е допустимо обаче, само когато такова таксуване се прилага от законодателството на Съюза за шосеен товарен транспорт. Ако таксуването на тези разходи за околна среда при шосейния товарен транспорт не се допуска от законодателството на Съюза , такава промяна не води до каквато и да била обща промяна на приходите на управителя на инфраструктура.

  Ако таксуването за стойности на вреди върху околната среда води до генериране на допълнителен приход, държавата-членка решава как да се използва приходът. Съответните органи съхраняват информацията, необходима за проследяване на произхода на таксите за стойности на вреди върху околната среда и тяхното използване. Държавите-членки редовно предоставят тази информация на Комисията.

  Ако таксуването за стойности на вреди върху околната среда води до генериране на допълнителен приход, държавата-членка решава как да се използва приходът в полза на транспортните системи. Съответните органи съхраняват информацията, необходима за проследяване на произхода на таксите за стойности на вреди върху околната среда и тяхното използване. Държавите-членки редовно предоставят тази информация на Комисията.

  6. С оглед избягването на нежелателни несъразмерни отклонения, таксите, посочени в параграфи 3, 4 и 5, могат да бъдат усреднени върху определен разумен обхват от влакови услуги и времена. Независимо от това, относителният размер на инфраструктурните такси се свързва с разходите, произтичащи от услугите.

  6. С оглед избягването на нежелателни несъразмерни отклонения, таксите, посочени в параграфи 3, 4 и 5, могат да бъдат усреднени върху определен разумен обхват от влакови услуги и времена. Независимо от това, относителният размер на инфраструктурните такси се свързва с разходите, произтичащи от услугите.

  7. Настоящият член не обхваща извършването на услуги, посочени в приложение III, точка 2. Във всички случаи , таксата, налагана за такива услуги, не трябва да надхвърля разходите за извършването им плюс приемлива печалба .

  7. Настоящият член не обхваща извършването на услуги, посочени в приложение III, точка 2. Във всички случаи , таксата, налагана за такива услуги, не трябва да надхвърля разходите за извършването им плюс приемлива печалба .

  8. В случаите, когато услугите, изброени в приложение III, точки 3 и 4 като допълнителни и помощни услуги, се предлагат само от един доставчик, таксата за такава услуга не трябва да надхвърля разходите за предоставянето Й плюс приемлива печалба .

  8. В случаите, когато услугите, изброени в приложение III, точки 3 и 4 като допълнителни и помощни услуги, се предлагат само от един доставчик, таксата за такава услуга не трябва да надхвърля разходите за предоставянето Й плюс приемлива печалба .

  9. Могат да се събират такси за използване на капацитет за целите на поддържането на инфраструктура. Тези такси не следва да надвишават нетната загуба на приходи за управителя на инфраструктура, предизвикана от поддържането.

  9. Могат да се събират такси за използване на капацитет за целите на поддържането на инфраструктура. Тези такси не следва да надвишават нетната загуба на приходи за управителя на инфраструктура, предизвикана от поддържането.

  10. Операторът на съоръжението за извършване на услугите, посочени в приложение III, точки 2, 3 и 4, предоставя на управителя на инфраструктура информация за таксите, подлежащи на включване в референтния документ за мрежата в съответствие с член 27.

  10. Операторът на съоръжението за извършване на услугите, посочени в приложение III, точки 2, 3 и 4, предоставя на управителя на инфраструктура информация за таксите, подлежащи на включване в референтния документ за мрежата в съответствие с член 27.

  Изменение  80

  Предложение за директива

  Член 32

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 32

  Член 32

  Изключения от принципите на таксуване

  Изключения от принципите на таксуване

  1. С оглед постигане на пълно възстановяване на направените от управителя на инфраструктура разходи, държавата-членка може, доколкото пазарът е в състояние да го понесе, да начисли надценки на базата на ефективни, прозрачни и недискриминационни принципи, като при това гарантира оптимална конкурентоспособност по-специално на международните железопътни товарни превози. Системата за таксуване отчита увеличенията на производителността, постигнати от железопътните предприятия.

  1. С оглед постигане на пълно възстановяване на направените от управителя на инфраструктура разходи, държавата-членка може да разреши на управителя на инфраструктура, доколкото пазарът е в състояние да го понесе, да начисли надценки на базата на ефективни, прозрачни и недискриминационни принципи, като при това гарантира оптимална конкурентоспособност на железопътния сектор. Системата за таксуване отчита увеличенията на производителността, постигнати от железопътните предприятия.

  Размерът на таксите, обаче, не трябва да изключва използването на инфраструктурата от пазарни сегменти, които могат да покриват поне разходите, настъпили директно вследствие извършване на железопътната услуга плюс определен процент печалба, който пазарът може да понесе.

  Размерът на таксите, обаче, не трябва да изключва използването на инфраструктурата от пазарни сегменти, които могат да покриват поне разходите, настъпили директно вследствие извършване на железопътната услуга плюс определен процент печалба, който пазарът може да понесе.

   

  Преди да одобри начисляването на такива надценки, държавата-членка гарантира, че управителят на инфраструктура оценява тяхната релевантност за конкретни пазарни сегменти. Списъкът на пазарните сегменти, определени от управителите на инфраструктура, съдържа най-малко следните три елемента: услуги за товарни превози, услуги за пътнически превози в рамките на договор за обществени услуги и други пътнически услуги. Управителите на инфраструктура могат да направят допълнително разграничение на пазарните сегменти.

   

  Пазарните сегменти, в които железопътните предприятия понастоящем не осъществяват дейност, но могат да предоставят услуги по време на срока на валидност на системата на таксуване, също се определят. Управителят на инфраструктурата не включва надценка за тези пазарни сегменти в системата на таксуване.

   

  Списъкът на пазарните сегменти се публикува в референтния документ за мрежата и се преразглежда най-малко на всеки пет години.

  Тези пазарни сегменти се установяват в съответствие с критериите, формулирани в приложение VIII, точка 3, които са предмет на предварително одобрение от регулаторния орган. За пазарни сегменти, за които няма трафик, в системата за таксуване не се включват надценки.

  Допълнителни пазарни сегменти се установяват в съответствие с процедурата, определена в приложение VIII, точка 3.

  Точка 3 на приложение VІІІ може да бъде изменена в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

   

   

  1a. При превоза на стоки от трети държави и до тях, по мрежа с различно междуосево разстояние от това на главната железопътна мрежа на територията на Съюза, управителите на инфраструктура могат да определят по-високи такси, с оглед да се постигне пълно възстановяване на направените разходи.

  2. За отделни бъдещи инвестиционни проекти или специфични инвестиционни проекти, завършени след 1988 г. , управителят на инфраструктура може да определя или да продължава да определя по-високи такси въз основа на дългосрочните разходи на такива проекти, ако те повишават ефективността или намаляват разходите или и двете и не може или не е било възможно да бъдат осъществени по друг начин. Такова споразумение за таксуването може да включва и споразумения за споделяне на риска във връзка с новите инвестиции.

  2. За отделни бъдещи инвестиционни проекти или специфични инвестиционни проекти, завършени след 1988 г. , управителят на инфраструктура може да определя или да продължава да определя по-високи такси въз основа на дългосрочните разходи на такива проекти, ако те повишават ефективността или намаляват разходите или и двете и не може или не е било възможно да бъдат осъществени по друг начин. Такова споразумение за таксуването може да включва и споразумения за споделяне на риска във връзка с новите инвестиции.

  3. Влакове, оборудвани с Европейската система за управление на влаковете (ETCS), които се движат по линии, оборудвани с национални системи за контрол, управление и сигнализация, се ползват от временно намаление на таксата за инфраструктура в съответствие с приложение VIII.

  3. Влакове, оборудвани с Европейската система за управление на влаковете (ETCS), които се движат по линии, оборудвани с национални системи за контрол, управление и сигнализация, се ползват от временно намаление на таксата за инфраструктура в съответствие с приложение VIII. Управителят на инфраструктура е способен да гарантира, че това намаление не води до загуба на приходи. Намалението се компенсира от по-високи такси по железопътната линия за влакове, които не са оборудвани с ETCS.

  Точка 5 на приложение VІІІ може да бъде изменена в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Точка 5 на приложение VІІІ може да бъде изменена в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60, с цел допълнително насърчаване на ERTMS.

  4. За предотвратяване на дискриминацията се осигурява съпоставимост на средните и пределните такси на всеки един управител на инфраструктура за еквивалентно ползване на инфраструктурата му , както и начисляването на едни и същи такси за съпоставими услуги в един и същ пазарен сегмент. Управителят на инфраструктура посочва в референтния документ за мрежата, че системата на таксуване отговаря на тези изисквания, доколкото това може да бъде направено без разкриване на поверителна бизнес-информация.

  4. За предотвратяване на дискриминацията се осигурява съпоставимост на средните и пределните такси на всеки един управител на инфраструктура за еквивалентно ползване на инфраструктурата му , както и начисляването на едни и същи такси за съпоставими услуги в един и същ пазарен сегмент. Управителят на инфраструктура посочва в референтния документ за мрежата, че системата на таксуване отговаря на тези изисквания, доколкото това може да бъде направено без разкриване на поверителна бизнес-информация.

  5. Ако управител на инфраструктура възнамерява да промени съществените елементи на системата на таксуване, предвидена в параграф 1, той ги прави публично достояние поне три месеца преди срока.за публикуване на референтния документ за мрежата в съответствие с член 27, параграф 4 .

  5. Ако управител на инфраструктура възнамерява да промени съществените елементи на системата на таксуване, предвидена в параграф 1, той ги прави публично достояние поне три месеца преди срока.за публикуване на референтния документ за мрежата в съответствие с член 27, параграф 4 .

   

  Държавите-членки могат да решат да публикуват тарифната рамка и правилата за таксуване, приложими конкретно за международни товарни услуги от трети държави и до трети държави по мрежа с различно междуосево разстояние от това на основната железопътна мрежа на територията на Съюза, посредством различни инструменти и в различни срокове от предвидените в член 29, параграф 1, когато това е необходимо, за да се гарантира лоялна конкуренция.

  Изменение  81

  Предложение за директива

  Член 35 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Основните принципи на схемата за насърчаване на точността , изброени в точка 4 от приложение VIII, се прилагат за цялата мрежа.

   

   

  а) За да бъде постигнато договореното равнище на качество и да не бъде застрашена икономическата целесъобразност на услугата, след получено разрешение от регулаторния орган управителят на инфраструктура договаря с кандидатите основните параметри на схемата за насърчаване на точността, по-специално разходите, причинени от закъснения и тавана на плащанията, дължими съгласно схемата за насърчаване на точността, по отношение както на отделните влакови пътувания, така и на всички влакови пътувания на дадено железопътно предприятие за конкретен период от време;

   

  б) Управителят на инфраструктура съобщава на железопътните предприятия разписанието, на базата на което ще бъдат определяни закъсненията, най-малко пет дни преди влаковото пътуване;

   

  в) Без да се засягат съществуващите процедури на обжалване и разпоредбите на член 50, се предвижда система за разрешаване на спорове във връзка със схемата за насърчаване на точността, за да може тези проблеми да бъдат бързо преодолявани. Ако тази система бъде приложена, решението трябва да бъде постигнато в срок от 10 работни дни.

   

  г) Въз основа на основните договорени параметри на схемата за насърчаване на точността, управителят на инфраструктура следва да публикува веднъж годишно средногодишното ниво на качество, постигнато от железопътните предприятия.

   

  Основните принципи на схемата за насърчаване на точността включват следните елементи, които се прилагат за цялата мрежа.

  Обосновка

  Настоящите параграфи са идентични с параграфи а, б, ж, з от Приложение VІІІ, точка 4. Те се считат за съществени елементи от директивата, тъй като определят основните параметри и процедурни аспекти по отношение на схемата за насърчаване на точността.

  Изменение  82

  Предложение за директива

  Член 35 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Точка 4 на приложение VІІІ може да бъде изменена в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Точка 4 на приложение VІІІ, съдържаща допълнителни елементи по отношение на схемата за насърчаване на точността, може да бъде изменена в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Обосновка

  След като основните елементи от Приложение VІІІ, точка 4 бяха преместени в основния текст, приложението съдържа повече подробни елементи от схемата за насърчаване на точността, които могат да бъдат променени от Комисията. По този начин се гарантира достатъчна степен на гъвкавост.

  Изменение  83

  Предложение за директива

  Член 36 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Управителите на инфраструктура могат да налагат подходяща такса за капацитет, който е предоставен , но не е използван. Таксите осигуряват стимули за ефективно използване на капацитета. Ако има повече от един кандидат за предоставяне на даден влаков маршрут по действащото годишно разписание, се налага такса за резервиране.

  Управителите на инфраструктура могат да налагат подходяща такса за капацитет, който е предоставен , но не е използван. Таксите осигуряват стимули за ефективно използване на капацитета. Ако двама или повече кандидати заявят предоставяне на припокриващи се влакови маршрути по действащото годишно разписание, на кандидата, на когото е предоставен, но не е използван целият влаков маршрут или част от него, се налага такса за резервиране.

  Обосновка

  Когато повече от един кандидат заяви влаков маршрут, се налага такса за резервиране само когато влаковият маршрут е предоставен на даден кандидат, но не се използва.

  Изменение  84

  Предложение за директива

  Член 41 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Заявките за инфраструктурен капацитет могат да се подават от кандидати по смисъла на настоящата директива .

  1. Заявките за инфраструктурен капацитет могат да се подават от кандидати. С цел използване на този инфраструктурен капацитет, кандидатите определят железопътно предприятие, което да сключи споразумение с управителя на инфраструктура в съответствие с член 28.

  Обосновка

  Изменението повтаря формулировката, използвана в Регламент (ЕC) № 913/2010 относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз.

  Изменение  85

  Предложение за директива

  Член 40 – параграф 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите-членки гарантират, че представителите на управителите на инфраструктура, чиито решения за разпределението влияят на други управители на инфраструктура, се сдружават с цел да координират разпределянето или да разпределят целия инфраструктурен капацитет на международно равнище, без да се засягат специфичните правила, съдържащи се в законодателството на Съюза за мрежите, ориентирани към товарни железопътни превози . Съответни представители на управители на инфраструктура трети държави могат да бъдат приобщени към тези процедури.

  Държавите-членки гарантират, че представителите на управителите на инфраструктура, чиито решения за разпределението влияят на други управители на инфраструктура, се сдружават с цел да координират разпределянето или да разпределят целия инфраструктурен капацитет на международно равнище, без да се засягат специфичните правила, съдържащи се в законодателството на Съюза за мрежите, ориентирани към товарни железопътни превози . Участниците в това сътрудничество гарантират, че членството, методите на действие и всички съответни критерии, използвани за оценяване и разпределяне на инфраструктурен капацитет, са публично достояние. Съответни представители на управители на инфраструктура трети държави могат да бъдат приобщени към тези процедури.

  Обосновка

  Това изменение има за цел да включи член 40, параграф 4 в параграф 1 от същия член.

  Изменение  86

  Предложение за директива

  Член 40 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Комисията и представителите на регулаторните органи, които си сътрудничат в съответствие с член 57, се известяват за и се поканват да присъстват като наблюдатели на всички срещи, на които се разработват общи принципи и практики за разпределяне на инфраструктура. В случай на системи за разпределяне, основаващи се на информационните технологии, регулаторните органи следва да получават достатъчно информация от тези системи, която да им позволява да извършват своя регулаторен надзор в съответствие с разпоредбите на член 56 .

  2. Комисията и представителите на регулаторните органи, които си сътрудничат в съответствие с член 57, се известяват за общи принципи и практики за разпределяне на инфраструктура. В случай на системи за разпределяне, основаващи се на информационните технологии, регулаторните органи следва да получават достатъчно информация от тези системи, която да им позволява да извършват своя регулаторен надзор в съответствие с разпоредбите на член 56 .

  Обосновка

  Приложимата правна система в Европейския съюз позволява на предприятията да организират свободно своите дейности, без да могат да бъдат задължени да канят наблюдатели. Комисията и регулаторните органи се уведомяват за взетите от предприятията решения.

  Изменение  87

  Предложение за директива

  Член 41 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Комисията може да приеме мерки за прилагане, определящи подробностите за критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на параграф 2. Тези мерки, необходими за да се осигури прилагането при еднакви условия на настоящата директива, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  3. Подробностите за критериите, които трябва да бъдат спазвани при прилагането на параграф 2 могат да бъдат изменени в светлината на опита в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Обосновка

  Първоначалната формулировка "определящи подробностите за критериите" подсказва, че целта на настоящата разпоредба е да допълни акта. Това изисква делегирането на правомощия, за да има Комисията възможност да го направи.

  Изменение  88

  Предложение за директива

  Член 43 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Преди да започнат консултации по проекта за работно разписание, управителите на инфраструктура се договарят с останалите заинтересовани управители на инфраструктура, кои международни влакови маршрути да бъдат включени в работното разписание. Корекции се правят, само ако са абсолютно наложителни.

  2. Преди да започнат консултации по проекта за работно разписание, управителите на инфраструктура се договарят с останалите заинтересовани управители на инфраструктура, кои международни влакови маршрути да бъдат включени в работното разписание. Корекции се правят, само ако са абсолютно наложителни и следва да бъдат надлежно обосновани.

  Обосновка

  Това означава по-голяма прозрачност в управлението.

  Изменение  89

  Предложение за директива

  Член 47 – параграф 4 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  С оглед гарантиране развитието на подходящи транспортни услуги в тази рамка и по-специално те да съответстват на изискванията за предоставяне обществени услуги или насърчаване развитието на железопътния превоз на товари, държавите-членки могат да предприемат при недискриминационни условия всички необходими мерки за осигуряване приоритета на тези услуги при разпределянето на капацитета на инфраструктурата.

  С оглед гарантиране развитието на подходящи транспортни услуги в тази рамка и по-специално те да съответстват на изискванията за предоставяне обществени услуги или насърчаване развитието на железопътния превоз на товари, и по-специално международния превоз, държавите-членки могат да предприемат при недискриминационни условия всички необходими мерки за осигуряване приоритета на тези услуги при разпределянето на капацитета на инфраструктурата.

  Обосновка

  Ако се цели да се насърчи използването на железопътния транспорт на равнище Европейски съюз, следва да се върви към приоритизиране на международните железопътни услуги.

  Изменение  90

  Предложение за директива

  Член 47 - параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. При определянето на критериите за приоритетност се обръща подобаващо внимание на важността на услугите за товарни превози и по-специално на услугите за международни превози на товари.

  5. Критериите за приоритетност следва да включват услугите за товарни превози и по-специално услугите за международни превози на товари.

  Обосновка

  Изразът „се обръща подобаващо внимание“ е прекалено общ и неясен, ако Комисията цели да насърчи железопътния превоз на товари, и по-специално международния, следва да го уточни изрично.

  Изменение  91

  Предложение за директива

  Член 51 – параграф 2 – алинея 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Планът може да подлежи на предварително одобряване от държавата-членка. Регулаторният орган, посочен в член 55, може да даде становище за това дали определените в плана мерки са подходящи.

  Планът може да подлежи на предварително одобряване от държавата-членка. Регулаторният орган, посочен в член 55, упражнява надзор върху процеса на обсъждане, за да се гарантира, че се извършва по недискриминационен начин.

  Обосновка

  Регулаторният орган не трябва да се намесва със стопански решения при управителя на инфраструктура, тъй като това може да изложи на опасност позицията му на обективен арбитър.

  Изменение  92

  Предложение за директива

  Член 51 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В случай на претоварване на трансевропейска мрежа или на претоварване на влаков маршрут, който има значително въздействие върху една или повече трансевропейски мрежи, мрежата от регулаторни органи съгласно предвиденото в член 57 може да даде становище относно обосноваността на действията на този план.

  Обосновка

  Това изменение предвижда възможност за консултация на мрежата от регулаторни органи в случай че една или повече трансевропейски мрежи биха били засегнати в значителна степен от претоварване.

  Изменение  93

  Предложение за директива

  Член 53 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Управителят на инфраструктура уведомява своевременно заинтересованите страни за непланирани работи по поддържането.

  3. Управителят на инфраструктура уведомява най-малко една седмица предварително заинтересованите страни за непланирани работи по поддържането.

  Обосновка

  Логично е заинтересованите страни да знаят кога ще започнат работите по поддържането, макар и непланирани, за да могат да направят необходимите предвиждания.

  Изменение  94

  Предложение за директива

  Член 54 – параграф 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Управителите на инфраструктура следва да разполагат с протокол за действие при инциденти или технически аварии.

  Обосновка

  Би било подходящо управителите на инфраструктури да разполагат с разработени протоколи за действие при инциденти или технически аварии. Те ще помогнат за по-бързо и по-ефикасно изготвяне на плановете за извънредни ситуации и следва да бъдат споделени като добри практики между всички управители на инфраструктура.

  Изменение  95

  Предложение за директива

  Член 54 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Държавите-членки могат да изискат железопътните предприятия да се включат в осигуряването на спазването от тяхна страна и мониторинга на стандартите и правилата за безопасност.

  3. С изключение на случаите на непреодолима сила, включително спешни и непредвидени работи от критично значение за безопасността, определеният в съответствие с настоящия член влаков маршрут за товарен превоз не може да бъде отменен по-малко от два месеца преди началото на графика, определен за него в работното разписание, ако съответният кандидат не даде съгласието си за отменянето. В такъв случай съответният управител на инфраструктура се стреми да предложи на кандидата влаков маршрут с равностойно качество и надеждност, които кандидатът има право да приеме или отхвърли. В последния случай, той има право най-малко на връщане на съответната такса.

  Обосновка

  Това изменение предвижда, че в случай на анулиране на влаков маршрут, освен в случай на непреодолима сила, алтернативни решения или връщане на таксата са най-малкото необходими. Изменението представя и допълва формулировката, която вече е включена в регламента относно коридорите за железопътен товарен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010).

  Изменение  96

  Предложение за директива

  Член 55

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 55

  Член 55

  Регулаторен орган

  Национални регулаторни органи

  1.  Всяка държава-членка създава единствен национален регулаторен орган за железопътния сектор. Този орган е самостоятелен орган, който по отношение на организацията си, функционирането си, йерархията си и вземането на решения е правно отделен и независим от всякакви други публични органи. Той е също така независим в своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения от всички управители на инфраструктура, таксуващи органи, разпределящи органи или кандидати. Освен това той е функционално независим от всеки компетентен орган, участващ във възлагането на договор за обществени услуги.

  1.  Всяка държава-членка създава единствен национален регулаторен орган за железопътния сектор. Този орган е самостоятелен орган, който по отношение на организацията си, функционирането си, йерархията си и вземането на решения е правно отделен и независим от всякакви други публични органи. Той е също така независим в своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения от всички управители на инфраструктура, таксуващи органи, разпределящи органи или кандидати. Освен това той е функционално независим от всеки компетентен орган, участващ във възлагането на договор за обществени услуги. Регулаторният орган разполага с необходимия организационен капацитет по отношение на човешки и материални ресурси, който отговаря на равнището на дейност на железопътния сектор на държавата-членка, като например обема на трафика и размера на мрежата, така че да може да изпълнява възложените му по член 56 задачи.

  2. Държавите-членки могат да създават регулаторни органи, компетентни за няколко регулирани сектора, ако тези обединени регулаторни органи отговарят на изискванията за независимост, посочени в параграф 1.

  2. Държавите-членки могат да създават регулаторни органи, компетентни за няколко регулирани сектора, ако тези обединени регулаторни органи отговарят на изискванията за независимост, посочени в параграф 1.

  3. Председателят и управителният съвет на регулаторния орган за железопътния сектор се назначават на срочен и подновяем договор при ясни правила, които гарантират независимост. Те се избират сред хора, които не заемат длъжност и не са имали отговорности, интереси или търговски взаимоотношения, преки или косвени, с регулираните предприятия или субекти за период от три години, преди назначаването, както и по време на мандата. След мандата си те не трябва да заемат професионална или отговорна длъжност или да имат интереси или делови отношения с което и да е от регулираните предприятия или субекти за период не по-малък от три години. Те притежават пълни правомощия по отношение на наемането и управлението на личния състав на регулаторния орган.

  3. Председателят и управителният съвет на регулаторния орган за железопътния сектор се назначават от националния или друг компетентен парламент на срочен и подновяем договор при ясни правила, които гарантират независимост. Те се избират сред лица, които разполагат с познания и опит в регулирането на железопътния сектор или познания и опит в регулирането на други сектори, и за предпочитане сред лица, които не са заемали длъжност и не са имали отговорности, интереси или търговски взаимоотношения, пряко или косвено, с регулираните предприятия или субекти за период от поне две години или друг по-дълъг период, определен съгласно националното законодателство, преди назначаването си, както и по време на своя мандат. Те заявяват това изрично посредством съответна декларация за интереси. След мандата си те не трябва да заемат професионална или отговорна длъжност или да имат интереси или делови отношения с което и да е от регулираните предприятия или субекти за период не по-малък от две години или друг по-дълъг период, определен съгласно националното законодателство. Те притежават пълни правомощия по отношение на наемането и управлението на личния състав на регулаторния орган. Те трябва да действат изцяло независимо и не могат в никакъв случай да бъдат повлияни от инструкциите на правителство или на частно или обществено предприятие.

  Изменение  97

  Предложение за директива

  Член 56

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 56

  Член 56

  Функции на регулаторните органи

  Функции на националните регулаторни органи

  1. Без да се засягат разпоредбите на член 46, параграф 6, кандидатът има право да подаде жалба до регулаторния орган, ако счита, че е третиран несправедливо, че е дискриминиран или засегнат по какъвто и да било друг начин, и по-специално срещу решения, приети от управители на инфраструктура или, където е уместно, от железопътното предприятие или оператора на съоръжение за услуги по отношение на:

  1. Без да се засягат разпоредбите на член 46, параграф 6, кандидатът има право да подаде жалба до регулаторния орган, ако счита, че е третиран несправедливо, че е дискриминиран или засегнат по какъвто и да било друг начин, и по-специално срещу решения, приети от управители на инфраструктура или, където е уместно, от железопътното предприятие или оператора на съоръжение за услуги по отношение на:

  а) референтния документ за мрежата;

  а) референтния документ за мрежата;

  б) определените в него критерии;

  б) определените в него критерии;

  в) процеса на разпределяне на капацитет и неговия резултат;

  в) процеса на разпределяне на капацитет и неговия резултат;

  г) схемата на таксуване;

  г) схемата на таксуване;

  д) равнището или структурата на таксите за инфраструктура, които той следва или се изисква да плаща;

  д) равнището или структурата на таксите за инфраструктура, които той следва или се изисква да плаща;

  е) споразумения за достъп в съответствие с членове 10, 11 и 12 ;

  е) споразумения за достъп в съответствие с членове 10, 11 и 12 ;

  ж) достъп до и таксуване на услугите в съответствие с член 13.

  ж) достъп до и таксуване на услугите в съответствие с член 13;

   

  жа) решенията за лицензиране в случаите, когато регулаторният орган не е също така и органът, издаващ лицензи в съответствие с член 16.

   

  1а. От регулаторния орган се изисква да взема решение по всички жалби с цел нормализиране на ситуацията в срок от максимум един месец след получаване на жалбата и да предприема действия по собствена инициатива. В случай на обжалване срещу отказ за предоставяне на инфраструктурен капацитет или срещу условията на предлагане на капацитет, регулаторният орган или потвърждава, че не се изисква изменение на решението на управителя на инфраструктура, или изисква промяна на това решение в съответствие с указанията, определени от регулаторния орган.

   

  Комисията по собствена инициатива разглежда прилагането и изпълнението на разпоредбите, свързани с мандата на регулаторния орган и неговите срокове за вземане на решение в съответствие с процедурата, посочена в член 63, параграф 2.

  2. Регулаторният орган има също така правото да следи конкуренцията на пазарите на железопътни услуги и да преглежда посоченото в букви а) до ж) от параграф 1 по своя собствена инициатива и с оглед на предотвратяване на дискриминацията между кандидатите. По-специално той проверява дали референтният документ за мрежата не съдържа дискриминационни условия или не създава произволни правомощия на управителя на инфраструктура, които могат да бъдат използвани за дискриминиране на кандидатите. Регулаторният орган следва да има необходимия организационен капацитет за изпълняване на тези задачи.

  2. Регулаторният орган има правото да следи конкуренцията, да възпира случаи на дискриминация или нелоялна конкуренция на пазарите на железопътни услуги и да преразглежда посоченото в букви от а) до жа) от параграф 1 по своя собствена инициатива и с оглед на предотвратяване на дискриминацията между кандидатите, включително чрез подходящи коригиращи мерки. По-специално той проверява дали референтният документ за мрежата не съдържа дискриминационни условия или не създава произволни правомощия на управителя на инфраструктура, които могат да бъдат използвани за дискриминиране на кандидатите. За тази цел регулаторният орган също така си сътрудничи тясно с националния орган по безопасността, отговорен за оценяване на съответствието или годността за използване на компонентите на оперативна съвместимост или за оценяване на процедурата „ЕО“ за проверка на подсистемите в съответствие с Директива 2008/57/ЕО. По искане на кандидатите по процедури пред националния орган по безопасността, които биха могли да носят последици за достъпа до пазара, националният орган по безопасността информира регулаторния орган за съответните аспекти на процедурата. Регулаторният орган прави препоръки. Националният орган по безопасността представя на регулаторния орган обосновка, ако възнамерява да се отклони от тези препоръки.

  3. Регулаторният орган осигурява определените от управители на инфраструктура такси да са в съответствие с глава IV, раздел 2 и да са недискриминационни. Преговори между кандидатите и управителя на инфраструктура по отношение на размера на таксите за инфраструктура са позволени само в случай, че се извършват под наблюдение на регулаторния орган. Регулаторният орган се намесва, ако преговорите противоречат на изискванията на настоящата глава .

  3. Регулаторният орган осигурява определените от управители на инфраструктура такси да са в съответствие с глава IV, раздел 2 и да са недискриминационни. Преговори между кандидатите и управителя на инфраструктура по отношение на размера на таксите за инфраструктура са позволени само в случай, че се извършват под наблюдение на регулаторния орган. Регулаторният орган се намесва, ако преговорите противоречат на изискванията на настоящата глава .

   

  3а. Регулаторният орган проверява дали счетоводството на железопътните предприятия и управителите на инфраструктура съответства на разпоредбите за разделно водене на счетоводство, посочени в член 6.

   

  3б. Регулаторният орган определя, ако е предвидено в националното законодателство, в съответствие с член 10, параграф 2 дали основната цел на дадена услуга е да превозва пътници между гари, разположени в различни държави-членки и, в съответствие с член 11, параграф 2, дали икономическото равновесие на договора за обществени услуги е изложено на риск от услугите, посочени в член 10, между начална и крайна точка, които са обхванати от един или повече договори за обществени услуги.

   

  3в. Регулаторният орган уведомява Комисията за всяка жалба, свързана с решение на регулаторния орган във връзка с параграфи от 1 до 3б. В рамките на две седмици след получаването на жалбата Комисията, ако е необходимо, изисква промени във въпросното решение с оглед гарантиране на неговата съвместимост със законодателството на Съюза. Регулаторният орган променя решението си, като взема предвид промените, поискани от Комисията.

   

  3г. Най-малко веднъж годишно регулаторният орган провежда консултации с представители на потребителите на товарни и пътнически железопътни услуги с цел да се вземат предвид техните виждания относно железопътния пазар, включително извършването на услугите, таксите за инфраструктура, размера и прозрачността на цените на железопътните услуги.

  Изменение  98

  Предложение за директива

  Член 56 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 56а

   

  Правомощия на националните регулаторни органи

   

  1. С цел изпълнение на задачите, изброени в член 56, регулаторният орган има правомощието:

   

  а) да осигурява изпълнението на своите решения чрез подходящи санкции, включително глоби. Решението на регулаторния орган е задължително за всички страни, за които то се отнася, и не е обект на контрол от друга национална административна инстанция.

   

  б) да изисква съответна информация от управителя на инфраструктура, кандидатите и която и да е трета участваща страна в рамките на съответната държава-членка и да осигурява изпълнението на подобни заявки чрез подходящи санкции, включително глоби. Информацията, която трябва да бъде осигурявана на регулаторния орган, включва всички данни, които се изискват от регулаторния орган в рамките на неговата функция по разглеждане на жалби и неговата функция по наблюдение на конкуренцията на пазарите на железопътни услуги. Това включва данни, които са необходими за целите на статистиката и наблюдението на пазара. Изискваната информация трябва да бъде предоставяна без ненужно забавяне.

   

  в) провежда одити или предизвиква външни одити на управители на инфраструктура и, когато е уместно, на железопътни предприятия, с цел проверка на съответствието с разпоредбите за разделно водене на счетоводство, формулирани в член 6.

   

  2. Държавите-членки гарантират, че решенията, взети от регулаторния орган, подлежат на съдебно преразглеждане. Обжалването няма отлагателен ефект върху решението на регулаторния орган.

   

  2а. В случай на конфликт във връзка с взети от регулаторния орган решения относно трансгранични транспортни услуги, всяка от засегнатите страни може да подаде жалба до Европейската комисия за получаване на обвързващо решение относно съвместимостта на въпросното решение с правото на Съюза в рамките на един месец след получаването на обжалването.

   

  3. Държавите-членки гарантират публикуването на решенията на регулаторния орган.

   

  4. Държавите-членки гарантират, че управителите на инфраструктура и всички предприятия или други субекти, извършващи различни видове железопътен транспорт или управление на инфраструктура, включително операторите на съоръжения за услуги, посочени в член 6, предоставят подробни счетоводни данни на регулаторния орган, така че той да може да изпълнява различните си задачи. Тези счетоводни данни, предназначени за регулаторите, трябва да съдържат поне елементите, посочени в приложение X. Въз основа на тези счетоводни данни, регулаторният орган може също да прави заключения по отношение на въпроси, свързани с държавното подпомагане, които той докладва на органите, отговорни за разрешаване на тези въпроси.

   

  Приложение X може да бъде изменено на основата на придобития опит в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Изменение  99

  Предложение за директива

  Член 57

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 57

  Член 57

  Сътрудничество между регулаторните органи

  Сътрудничество между националните регулаторни органи и правомощия на Комисията.

  1. Националните регулаторни органи обменят информация помежду си относно своята работа и принципите и практиката на вземане на решения и си сътрудничат по други начини с цел координиране на своите решения в целия Съюз . За тази цел те работят заедно в работна група, която се събира на равни интервали от време. Комисията подкрепя регулаторните органи в тази им дейност.

  1. Националните регулаторни органи обменят информация помежду си относно своята работа и принципите и практиката на вземане на решения и си сътрудничат по други начини с цел координиране на своите решения в целия Съюз. За тази цел те работят заедно в официално установена мрежа, която се събира на равни интервали от време по покана и под председателството на Комисията. За тази цел Комисията гарантира активно сътрудничество между регулаторните органи и предприема действия, в случай че регулаторните органи не изпълняват своя мандат.

   

  В състава на представителите на Комисията се включват представители както на отговарящите за транспорта така и на отговарящите за конкуренцията служби.

   

  Комисията създава база данни, за която националните регулаторни органи предоставят данни относно всички процедури за подаване на жалби, като например датите на жалбите, започването на процедури по собствена инициатива, всички проекторешения и окончателни решения, участващите страни, основните въпроси на процедурите и проблемите по тълкуването на правото в областта на железопътния сектор и разследванията по собствена инициатива относно въпроси за достъпа или таксуването във връзка с международни железопътни услуги.

  2. Регулаторните органи трябва да могат да си сътрудничат тясно, включително чрез работни споразумения, за целите на взаимната помощ в задачите за наблюдение на пазара и в подхода към жалби и разследвания.

  2. Регулаторните органи трябва да могат да си сътрудничат тясно, включително чрез работни споразумения, за целите на взаимната помощ в задачите за наблюдение на пазара и в подхода към жалби и разследвания.

  3. В случай на жалба или на разследване по собствена инициатива във връзка с проблеми по достъпа или таксуването, свързано с международен влаков маршрут, както и в рамките на наблюдението на конкуренцията на пазара на услуги на международен железопътен превоз, съответният регулаторен орган следва да се консултира с регулаторните органи на всички останали държави-членки, през които минава въпросният международен влаков маршрут, и да изисква от тях цялата необходима информация, преди да вземе решение.

  3. В случай на жалба или на разследване по собствена инициатива във връзка с проблеми по достъпа или таксуването, свързано с международен влаков маршрут, както и в рамките на наблюдението на конкуренцията на пазара на услуги на международен железопътен превоз, съответният регулаторен орган нотифицира Комисията и се консултира с регулаторните органи на всички останали държави-членки, през които минава въпросният международен влаков маршрут, и да изисква от тях цялата необходима информация, преди да вземе решение. В този случай мрежата от регулаторни органи изготвя становище.

  4. Регулаторните органи, с които са направени консултации съгласно параграф 3, следва да предоставят цялата информация, която самите те имат право по силата на националното си законодателство да изискват. Тази информация може да се използва само за целите на обработването на жалбата или разследването, посочено в параграф 3.

  4. Регулаторните органи, с които са направени консултации съгласно параграф 3, следва да предоставят цялата информация, която самите те имат право по силата на националното си законодателство да изискват. Тази информация може да се използва само за целите на обработването на жалбата или разследването, посочено в параграф 3.

  5. Регулаторният орган, до който е отправена жалбата или който провежда разследване по своя собствена инициатива, следва да препраща съответна информация към компетентния регулаторен орган, който от своя страна следва да вземе мерки по отношение на заинтересованите страни.

  5. Регулаторният орган, до който е отправена жалбата или който провежда разследване по своя собствена инициатива, следва да препраща съответна информация към компетентния регулаторен орган, който от своя страна следва да вземе мерки по отношение на заинтересованите страни.

  6. Държавите-членки гарантират, че всички приобщени към процедурите представители на управители на инфраструктура, посочени в член 40, параграф 1, осигуряват незабавно цялата информация, необходима за целите на обработването на жалбата или разследването, посочено в параграф 3 от настоящия член, и изисквана от регулаторния орган на държавата-членка, в която се намира приобщеният представител. Този регулаторeн орган има право да препраща такава информация за въпросния международен влаков маршрут на регулаторните органи, посочени в параграф 3.

  6. Държавите-членки гарантират, че всички приобщени към процедурите представители на управители на инфраструктура, посочени в член 40, параграф 1, осигуряват незабавно цялата информация, необходима за целите на обработването на жалбата или разследването, посочено в параграф 3 от настоящия член, и изисквана от регулаторния орган на държавата-членка, в която се намира приобщеният представител. Този регулаторeн орган има право да препраща такава информация за въпросния международен влаков маршрут на регулаторните органи, посочени в параграф 3.

   

  6a. Комисията може по собствена инициатива да участва в дейностите, изброени в член 57, параграфи от 2 до 6, за което информира мрежата от регулаторни органи, посочена в параграф 1.

  7. Регулаторните органи разработват общи принципи и практики за вземане на решенията, за които са упълномощени съгласно настоящата директива. Комисията може да приеме мерки по прилагането, определящи такива общи принципи и практики. Мерките, предвидени, за да се гарантира прилагането на настоящата директива при еднакви условия, се приемат като актове за изпълнение в съответствие с член 63, параграф 3.

  7. Мрежата от регулаторни органи, създадена в съответствие с параграф 1, разработва общи принципи и практики за вземане на решенията, за които са упълномощени съгласно настоящата директива. Комисията може да приеме и допълва такива общи принципи и практики в съответствие с процедурата, посочена в член 60.

  Регулаторните органи също така преразглеждат решения и практики на асоциации на управители на инфраструктура, както е посочено в член 40, параграф 1, които прилагат разпоредби на настоящата директива или улесняват по друг начин международния железопътен транспорт.

  Мрежата от регулаторни органи също така преразглежда решения и практики на асоциации на управители на инфраструктура, както е посочено в член 40, параграф 1, които прилагат разпоредби на настоящата директива или улеснява по друг начин международния железопътен транспорт.

  Изменение  100

  Предложение за директива

  Член 57 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 57а

   

  Европейски регулаторен орган

   

  Въз основа на опита, придобит от мрежата от регулаторни органи, Комисията, не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива, представя законодателно предложение за създаване на европейски регулаторен орган. Този орган разполага с надзорни и арбитражни функции за разрешаване на трансгранични и международни проблеми и за разглеждане на обжалвания на решения, взети от националните регулаторни органи.

  Изменение  101

  Предложение за директива

  Член 59 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 59а

   

  Член, който делегира правомощия

   

  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 60 относно приложното поле на мониторинга на пазара в съответствие с член 15, относно някои елементи от референтния документ за железопътната мрежа в съответствие с член 27, относно някои принципи на таксуването в съответствие с член 31, относно временното намаление на таксите за достъп до инфраструктурата за ETCS в съответствия с член 32, параграф 3, относно някои елементи от схемата за насърчаване на точността в съответствие с член 35, относно критериите, които трябва да бъдат спазвани по отношение на изискванията, свързани с кандидати за инфраструктура, в съответствие с член 41, относно графика за процеса на разпределяне в съответствие с член 43, относно счетоводните данни, предназначени за регулаторите, в съответствие с член 56а и относно общите принципи и практики за вземане на решенията, за които са упълномощени регулаторните органи в съответствие с член 57.

  Обосновка

  Новото междуинституционално общо разбиране относно делегираните актове от 2011 г. налага използването на специфични стандартни клаузи, които се вмъкват тук, за да заместят формулировката от предложението на Комисията.

  Изменение  102

  Предложение за директива

  Член 60

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 60

  заличава се

  Упражняване на делегирани правомощия

   

  1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 1, втора алинея, член 13, параграф 5, втора алинея, член 15, параграф 5, втора алинея, член 20, трета алинея, член 27, параграф 2, член 30, параграф 3, втора алинея, член 31, параграф 5, втора алинея, член 32, параграф 1, трета алинея, член 32, параграф 3, член 35, параграф 2, член 43, параграф 1, и член 56, параграф 8, трета алинея се дават на Комисията за неопределен период от време.

   

  2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

   

  3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, определени в членове 61 и 62.

   

  Обосновка

  Новото междуинституционално общо разбиране относно делегираните актове от 2011 г. налага използването на специфични стандартни клаузи, които се вмъкват в член 60а, за да заместят формулировката от предложението на Комисията.

  Изменение  103

  Предложение за директива

  Член 60а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 60а

   

  Упражняване на делегирането

   

  Делегирането на правомощия, посочено в членове 15, параграф 5, 27, параграф 2, 31, параграф 3 и 31, параграф 5, 32, параграф 3, 35, параграф 2, 41, параграф 3, 43, параграф 1, 56a, параграф 6, 57, параграф 7 се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на основния законодателен акт. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължение не по-късно от три месеца преди края на всеки от сроковете.

   

  3. Делегираните правомощия по член 15, параграф 5, член 27, параграф 2, член 31, параграф 3 и член 31, параграф 5, член 32, параграф 3, член 35, параграф 2, член 41, параграф 3, член 43, параграф 1, член 56а, параграф 6, член 57, параграф 7 може по всяко време да бъдат оттеглени от Европейския парламент или Съвета. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. То поражда действие в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

   

  4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

   

  5. Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 5, член 27, параграф 2, член 31, параграф 3, член 31, параграф 5, член 32, параграф 3, член 35, параграф 2, член 41, параграф 3, член 43, параграф 1, член 56а, параграф 6, член 57, параграф 7 влиза в сила само в случай, че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че са решили да не повдигат възражения. Този период се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

  Обосновка

  Новото междуинституционално общо разбиране относно делегираните актове от 2011 г. налага използването на специфични стандартни клаузи, които се вмъкват тук, за да заместят формулировката от предложението на Комисията.

  Изменение  104

  Предложение за директива

  Член 61

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 61

  заличава се

  Отмяна на делегираните правомощия

   

  1. Делегирането на правомощията, посочени в член 60, параграф 1 може да бъде оттеглено от Европейския парламент или от Съвета.

   

  2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, уведомява другата законодателна институция и Комисията най-късно един месец преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, и основанията за тази отмяна.

   

  3. С решението за отмяна посоченото в него делегиране на правомощия се прекратява. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегирани актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

   

  Обосновка

  В съответствие с общото междуинституционално разбиране от 2011 г. настоящият член трябва да бъде заличен, тъй като съдържанието му е преместено в член 60а.

  Изменение  105

  Предложение за директива

  Член 62

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 62

  заличава се

  Възражения срещу делегираните актове

   

  1. В срок от два месеца от датата на уведомяването Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегиран акт. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с един месец.

   

  2. Ако към датата на изтичане на срока нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражение срещу делегирания акт, или ако преди тази дата Европейският парламент и Съветът съвместно са уведомили Комисията, че са решили да не правят възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, посочена в неговите разпоредби.

   

  3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приет делегиран акт, той не влиза в сила. Въпросната институция посочва основанията за възражението срещу делегирания акт.

   

  Обосновка

  В съответствие с общото междуинституционално разбиране от 2011 г. настоящият член трябва да бъде заличен, тъй като съдържанието му е преместено в член 60а.

  Изменение  106

  Предложение за директива

  Член 63 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По искане на държава-членка или по своя собствена инициатива Комисията, при специфичен случай, разглежда приложението и изпълнението на разпоредбите на настоящата директива и в рамките на два месеца от получаването на такова искане решава съгласно процедурата , посочена в член 64, параграф 2, дали съответната мярка може да продължи да бъде прилагана. Комисията информира за решението си Европейския парламент, Съвета и държавите-членки.

  По искане на национален регулаторен орган и други компетентни национални органи или по своя собствена инициатива Комисията, при специфичен случай, разглежда приложението и изпълнението на разпоредбите на настоящата директива. Националните регулаторни органи поддържат база данни с проекти на своите решения, достъп до която има Европейската комисия. В рамките на два месеца от получаването на такова искане Европейската комисия решава съгласно процедурата , посочена в член 64, параграф 2, дали съответната мярка може да продължи да бъде прилагана. Комисията информира за решението си Европейския парламент, Съвета и държавите-членки.

  Обосновка

  Това води до по-добра връзка между ролята на националния регулаторен орган и надзорната роля на Европейската комисия.

  Изменение  107

  Предложение за директива

  Член 63 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да се засяга член 258 от Договора, всяка държава-членка, в срок от един месец от датата на решението , може да отнесе решението на Комисията пред Съвета. Съветът, действайки с квалифицирано мнозинство, може при изключителни обстоятелства да вземе различно решение в срок от един месец от датата на сезирането .

  По искане на държава-членка или по нейна собствена инициатива, в особени случаи, Комисията разглежда приложението и изпълнението на разпоредбите на настоящата директива, и приема решение по нея в съответствие с процедурата, посочена в член 64, параграф 3.

  Обосновка

  Настоящото изменение приближава параграфа до стандартната процедура за актове за изпълнение. Позоваването на член 64, параграф 3, което се отнася до процедурата по разглеждане, се приближава до съдържанието на първоначалната разпоредба на член 63, параграф 2.

  Изменение  108

  Предложение за директива

  Член 63 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Мерките, предназначени да гарантират прилагането на директивата при еднакви условия се приемат от Комисията като актове за изпълнение в съответствие с процедурата , посочена в член 64, параграф 3.

  3. Мерките в съответствие с член 10, параграф 2, член 11, параграф 4 и член 17, параграф 5, предназначени да гарантират прилагането на директивата при еднакви условия, се приемат от Комисията като актове за изпълнение в съответствие с процедурата , посочена в член 64, параграф 3.

  Обосновка

  Настоящото изменение се въвежда с цел да уточни по-ясно за кои членове Комисията може да приема актове за изпълнение.

  Изменение  109

  Предложение за директива

  Член 64 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Комисията се подпомага от комитет.

  1. Комисията се подпомага от комитета, създаден с настоящата директива. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

  Обосновка

  Това е техническо изменение за привеждане на текста в съответствие с последните промени в законодателството по отношение на упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията и за уточняване на комитета, посочен в настоящия параграф.

  Изменение  110

  Предложение за директива

  Член 64 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазването на разпоредбите на член 8 от него.

  2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 11 от Регламент (ЕС) №182/2011.

  Обосновка

  Това е техническо изменение за привеждане на текста в съответствие с последните промени в законодателството по отношение на упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

  Изменение  111

  Предложение за директива

  Член 64 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазването на разпоредбите на член 8 от него.

  3. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5 и член 11 от Регламент (ЕС) №182/2011.

  Обосновка

  Това е техническо изменение за привеждане на текста в съответствие с последните промени в законодателството по отношение на упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

  Изменение  112

  Предложение за директива

  Член 66 - параграф 1 - алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове […] и приложения […], не по-късно от […]. Те незабавно изпращат на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове […] и приложения […], не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива. Те незабавно изпращат на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

  Обосновка

  Това е ПРЕРАБОТКА на 3 директиви, които следва вече да са приложени от държавите-членки, като по този начин всички процедури за нарушение са в ход. 12 месеца е повече от достатъчен срок.

  Изменение  113

  Предложение за директива

  Приложение І - тире 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – път за достъп за пътници и товари включително достъп чрез шосе;

  – път за достъп за пътници и товари включително достъп за пешеходци и достъп по шосе;

  Изменение  114

  Предложение за директива

  Приложение ІI

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ II

  заличава се

  Основни функции на управителя на инфраструктура

   

  (посочени в член 7)

   

  Списък на основните функции, посочени в член 7:

   

  – взимане на решения за определяне на влаков маршрут, включително както определяне, така и оценка на разполагаемостта на капацитет и определяне на индивидуални влакови маршрути,

   

  – взимане на решения за таксуването за ползване на инфраструктура а, включително определяне и събиране на такси.

   

  Обосновка

  Приложение ІІ е включено в член 7, тъй като съдържанието му се счита за съществен елемент от текста.

  Изменение  115

  Предложение за директива

  Приложение ІII

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ III

  ПРИЛОЖЕНИЕ III

  Услуги, предоставяни на железопътните предприятия

  Услуги, предоставяни на железопътните предприятия

  1. Пакетът за минимален достъп обхваща:

  1. Пакетът за минимален достъп обхваща:

  а) обработка на заявките за ползване на железопътен инфраструктурен капацитет;

  а) обработка на заявките за ползване на железопътен инфраструктурен капацитет;

  б) право на ползване на предоставения капацитет;

  б) право на ползване на предоставения капацитет;

  в) използване на стрелки и железопътни възли;

  в) използване на стрелки и железопътни възли;

  г) управление на влаковете, включително сигнализация, регулиране, диспечерски контрол, както и предаване и осигуряване на информация относно движението на влаковете;

  г) управление на влаковете, включително сигнализация, регулиране, диспечерски контрол, както и предаване и осигуряване на информация относно движението на влаковете;

  д) използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова;

  д) използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова;

  е) съоръжения за зареждане на гориво, когато има такива;

   

  ж) всякаква друга информация, необходима за прилагането или извършването на услугата, за която е предоставен капацитетът.

  е) всякаква друга информация, необходима за прилагането или извършването на услугата, за която е предоставен капацитетът.

  2. Следва също да се осигурява достъп до обслужващи съоръжения и до предоставянето на услуги в следните съоръжения :

  2. Следва също да се осигурява достъп до следните обслужващи съоръжения, когато такива съществуват, и до услугите, предоставяни в тях:

  а) пътнически гари, техните сгради и други съоръжения , включително билетни и пътни информационни служби ;

  а) пътнически гари, техните сгради и други съоръжения , включително пътни информационни служби и подходящо общо местонахождение за билетни служби;

  б) товарни терминали;

  б) товарни терминали;

  в) разпределителни гари;

  в) разпределителни гари;

  г) съоръжения за композиране на влакове;

  г) съоръжения за композиране на влакове;

  д) странични коловози за гариране;

  д) странични коловози за гариране;

  е) съоръжения за поддръжка и други технически съоръжения;

  е) съоръжения за поддръжка и други технически съоръжения;

  ж) пристанищни съоръжения, свързани с железопътните дейности;

  ж) пристанищни съоръжения, свързани с железопътните дейности;

  з) съоръжения за осигуряване на техническа помощ, включително теглене.

  з) съоръжения за осигуряване на техническа помощ, включително теглене;

   

  за) съоръжения за презареждане и доставка на гориво в тях, като таксите за това са представени във фактурата разделно от таксите за използването на съоръжения за зареждане на гориво.

  3. Допълнителните услуги могат да включват:

  3. Допълнителните услуги могат да включват:

  а) задвижваща електроенергия , таксите за която са представени във фактурата разделно от таксите за използване на електрозахранващо оборудване ;

  а) задвижваща електроенергия, чийто доставчик железопътното предприятие може да избира свободно; в случай, че доставчикът на задвижваща електроенергия е идентичен с оператора на съоръжението, таксите за задвижваща електроенергия са представени във фактурата разделно от таксите за използване на електрозахранващо оборудване;

  б) предварително затопляне на пътнически влакове;

  б) предварително затопляне на пътнически влакове;

  в) доставка на гориво, таксите за която са представени във фактурата разделно от таксите за използване на съоръжения за зареждане на гориво ;

   

  г) специални договори за:

  в)специални договори за:

  – контрол на транспорт на опасни товари,

  – контрол на транспорт на опасни товари,

  – съдействие за движението на влакове със специално предназначение.

  – съдействие за движението на влакове със специално предназначение.

  4. Спомагателните услуги могат да включват:

  4. Спомагателните услуги могат да включват:

  а) достъп до телекомуникационни мрежи;

  а) достъп до телекомуникационни мрежи;

  б) предоставяне на допълнителна информация;

  б) предоставяне на допълнителна информация;

  в) технически преглед на подвижния състав.

  в) технически преглед на подвижния състав.

  Изменение  116

  Предложение за директива

  Параграф 17 - точка 16 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  16а. Произшествия, катастрофи и сериозни катастрофи в съответствие с Директива 2004/49/ЕО, които са настъпили през предходната година.

  Обосновка

  Информацията относно развитието на железопътния пазар, която трябва да бъде събрана и изпратена на Комисията, следва също така да включва данни относно положението на безопасността в железопътния сектор в държавите-членки на ЕС.

  Изменение  117

  Предложение за директива

  Приложение V

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ V

  заличава се

  Финансова стабилност

   

  (посочени в член 20)

   

  1. Финансовата стабилност се проверява въз основа на годишните отчети на съответното железопътно предприятие, или в случай на невъзможност за представяне на годишния счетоводен отчет от страна на кандидатстващото предприятие, само от нейния годишен баланс. Подробни данни се предоставят в частност свързани със следните финансови аспекти:

   

  а) налични средства, включително баланси по банкови сметки, наличие на резерви при изчерпване на разплащателните и текущи сметки и кредити;

   

  б) налични финансови средства и активи във вид на ценни книжа;

   

  в) оборотен капитал;

   

  г) присъщи разходи, включително разходи по плащания за превозни средства, недвижима собственост, сгради, инсталации и вагонен парк;

   

  д) такси върху активите на предприятието.

   

  2. В частност кандидатстващото предприятие се приема като нестабилно, когато дължи значими суми по просрочени плащания на данъци или такси по обществени осигуровки, в резултат на дейността на предприятието.

   

  3. Лицензиращият орган има право да изисква в частност представяне на ревизорен акт и отчет, както и съответни документи от банка, спестовна банка, счетоводител или ревизор. Тези документи задължително следва да съдържат информация относно сферите, посочени в точка 1.

   

  Обосновка

  Настоящото приложение е включено в член 20, тъй като се счита за съществен елемент от текста.

  Изменение  118

  Предложение за директива

  Приложение VI - уводно изречение

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Референтният документ на мрежата, посочен в член 27, съдържа следната информация:

  Разделите от референтния документ на мрежата, посочен в член 27, съдържат следната информация:

  Обосновка

  Тъй като основните елементи от Приложение VІ се прехвърлят в член 27, е необходимо уводното изречение на приложението да се адаптира.

  Изменение  119

  Предложение за директива

  Приложение VІ - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Раздел, определящ характера на инфраструктурата, която е на разположение на железопътните предприятия и условията за достъп до нея. Информацията в този раздел следва да е в съответствие със или да се позовава на регистрите на железопътната инфраструктура, които се публикуват съгласно член 35 от Директива 2008/57/ЕО.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящата част от Приложение VІ се премества в член 27.

  Изменение  120

  Предложение за директива

  Приложение VІ – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Раздел за принципи на таксуване и тарифи. Тук следва да се съдържат съответните детайли на схемата за таксуване, както и достатъчно информация за таксите , а също и друга съществена информация за достъпа, приложима спрямо изброените в приложение III услуги, които се предоставят само от един доставчик. Тук се описват подробно методиката , правилата и, където е приложимо, таблиците, използвани за прилагането на член 31 , параграфи 4 и 5, и членове 32—35. Тук се съдържа също информация за вече решени или очаквани промени във връзка с такси през следващите пет години .

  2. Разделът за принципи на таксуване и тарифи съдържа съответните детайли на схемата за таксуване, както и достатъчно информация за таксите, а също и друга съществена информация за достъпа, приложима спрямо изброените в приложение III услуги, които се предоставят само от един доставчик. Тук се описват подробно методиката , правилата и, където е приложимо, таблиците, използвани за прилагането на член 31, параграфи 4 и 5, и членове 32—35. Тук се съдържа също информация за вече решени или очаквани промени във връзка с такси през следващите пет години .

  Обосновка

  Текстът се нуждае от адаптиране, тъй като приложение VІ е преместено в член 27.

  Изменение  121

  Предложение за директива

  Приложение VІ – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Раздел за принципите и критериите за разпределяне на капацитета. Тук следва да са посочени основните характеристики на капацитета на инфраструктурата, който е разполагаем за железопътните предприятия, както и ограниченията по отношение на използването му, включително вероятните изисквания за капацитет по поддръжката . В него следва да са определени процедурите и крайните срокове във връзка с процеса на разпределяне на капацитета. Тук следва да се съдържат специфични критерии, които се прилагат по време на този процес, по-специално:

  В раздела за принципите и критериите за разпределяне на капацитета са посочени основните характеристики на капацитета на инфраструктурата, който е разполагаем за железопътните предприятия, както и ограниченията по отношение на използването му, включително вероятните изисквания за капацитет по поддръжката. В него са определени процедурите и крайните срокове във връзка с процеса на разпределяне на капацитета. Тук се съдържат специфични критерии, които се прилагат по време на този процес, по-специално:

  Обосновка

  Текстът се нуждае от адаптиране, тъй като приложение VІ е преместено в член 27.

  Изменение  122

  Предложение за директива

  Приложение VІ – параграфи 4 и 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Раздел с информация във връзка с прилагането на посочения в член 25 лиценз и на железопътния сертификат за безопасност, издаден в съответствие с Директива 2004/49/ЕО.

  заличава се

  5. Раздел с информация относно процедурите за разрешаване на спорове и за обжалване, свързани с достъпа до железопътната инфраструктура и услуги и със схемата за насърчаване на точността, посочена в член 35.

   

  Обосновка

  Настоящите части от Приложение VІ се преместват в член 27.

  Изменение  123

  Предложение за директива

  Приложение VІ – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Раздел с информация относно достъпа и таксуването за съоръженията за услуги, посочени в приложение III. Операторите на съоръжения за услуги, които не са контролирани от управител на инфраструктура, следва да предоставят информация за таксите, свързани с получаване на достъп до съоръжението и предоставянето на услуги, и за техническите условия на достъп, която бива поместена в референтния документ на мрежата.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящата част от Приложение VІ се премества в член 27.

  Изменение  124

  Предложение за директива

  Приложение VІ – параграф 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Образец на договор за сключването на рамкови споразумения между управител на инфраструктура и кандидат в съответствие с член 42. нов

  заличава се

  Обосновка

  Настоящата част от Приложение VІ се премества в член 27.

  Изменение  125

  Предложение за директива

  Приложение VII

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Приложение VII

  Приложение VII

  Основни принципи и параметри на договорните споразумения между компетентните органи и управителите на инфраструктура

  Основни принципи и параметри на договорните споразумения между компетентните органи и управителите на инфраструктура

  (посочени в член 30)

  (посочени в член 30)

  Договорното споразумение конкретизира разпоредбите на член 30, включително:

  Договорното споразумение конкретизира разпоредбите на член 30, включително:

  1. приложното поле на споразумението по отношение на инфраструктурата и съоръженията за услуги, структуриран съгласно приложение III. Тук се включват всички елементи на развитието на инфраструктурата, включително поддръжката и подновяването на вече функциониращата инфраструктура. Като отделна позиция може да се включи изграждането на нова инфраструктура,

  1. приложното поле на споразумението по отношение на инфраструктурата и съоръженията за услуги, структуриран съгласно приложение III. Тук се включват всички елементи на поддръжката и подновяването на вече функциониращата инфраструктура. Като отделна позиция може да се включи изграждането на нова инфраструктура,

  2. структурата на договорените плащания, разпределени съгласно изброените в приложение III инфраструктурни услуги по поддръжка, по изграждане на нова инфраструктура и по преодоляване на съществуващото забавяне в поддържането;

  2. структурата на договорените плащания, включително индикативни прогнози по отношение на равнищата, разпределени съгласно изброените в приложение III инфраструктурни услуги по поддръжка, включително подновяване и модернизация, и по преодоляване на съществуващото забавяне в поддържането; плащанията за нова инфраструктура могат да се включат като отделна позиция,

  3. ориентирани към потребителя целеви равнища на изпълнение, представени чрез показатели и критерии за качество, обхващащи:

  3. ориентирани към потребителя целеви равнища на изпълнение, представени чрез показатели и критерии за качество, обхващащи:

  а) експлоатационни характеристики на влаковете и удовлетворение на клиента;

  а) експлоатационни характеристики на влаковете и удовлетворение на клиента, по специално въздействието на качеството на инфраструктурата върху влаковата надеждност;

  б) капацитет на мрежата,

  б) капацитет на мрежата и наличност на инфраструктура,

  в) управление на активите,

  в) управление на активите,

  г) обем на дейността,

  г) обем на дейността,

  д) нива на безопасност и

  д) нива на безопасност и

  е) опазване на околната среда;

  е) опазване на околната среда;

  4. обем на възможно забавяне на дейности по поддръжката, разходи, предвидени за неговото преодоляване, и активи, които ще бъдат извадени от употреба и следователно ще доведат до промяна във финансови потоци,

  4. обем на възможно забавяне на дейности по поддръжката, разходи, предвидени за неговото преодоляване, и активи, които ще бъдат извадени от употреба и следователно ще доведат до промяна във финансови потоци,

  5. стимулите съгласно член 30, параграф 1,

  5. стимулите съгласно член 30, параграф 1,

  6. минимални задължения за докладване на управителя на инфраструктура по отношение на съдържанието и честотата на докладване, в т.ч. годишно публикуваната информация,

  6. минимални задължения за докладване на управителя на инфраструктура по отношение на съдържанието и честотата на докладване, в т.ч. годишно публикуваната информация,

  7. механизъм, осигуряващ прехвърлянето към потребителите на значителен дял от намалението на разходите посредством по-ниско равнище на таксите,

  7. механизъм, осигуряващ прехвърлянето към потребителите на значителен дял от намалението на разходите посредством по-ниско равнище на таксите в съответствие с изискванията на член 30, параграф 1, без да се излага на риск балансът на счетоводната отчетност на управителя на инфраструктура, както се изисква съгласно член 8, параграф 4;

  8. договорения срок на споразумението, който е съобразен със и съответства на продължителността на бизнес плана, договора за концесия или лиценза на управителя на инфраструктура, както и на тарифните рамки и правила на държавите-членки,

  8. договорения срок на споразумението, който е съобразен със и съответства на продължителността на бизнес плана, договора за концесия или лиценза на управителя на инфраструктура, както и на тарифните рамки и правила на държавите-членки,

  9. правила за справяне със значителни смущения във функционирането и извънредни ситуации, включително минимално ниво на обслужване при евентуални стачки и предварително прекратяване на договорното споразумение, а също и информиране на потребителите,

  9. правила за справяне със значителни смущения във функционирането и извънредни ситуации и предварително прекратяване на договорното споразумение, а също и навременно информиране на потребителите;

  10. корективни мерки, в случай че някоя от страните нарушава договорните си задължения; това включва условията и процедурите за предоговаряне и предварително прекратяване, включително и ролята на регулаторния орган.

  10. корективни мерки, в случай че някоя от страните нарушава договорните си задължения; това включва условията и процедурите за предоговаряне и предварително прекратяване, включително и ролята на регулаторния орган.

  Изменение  126

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

  ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

  Изисквания във връзка с разходите и таксите, свързани с железопътната инфраструктура

  Изисквания във връзка с разходите и таксите, свързани с железопътната инфраструктура

  (посочени в член 31, параграфи 3 и 5, член 32, параграфи 1 и 3 и член 35)

  (посочени в член 31, параграфи 3 и 5, член 32, параграфи 1 и 3 и член 35)

  1. Посочените в член 31, параграф 3 преки разходи за влаковата услуга, свързани с износване на инфраструктурата, не следва да включват следните елементи:

  1. Посочените в член 31, параграф 3 преки разходи за влаковата услуга, свързани с износване на инфраструктурата, не следва да включват следните елементи:

  а) административните разходи за цялата мрежа, включително за заплати и пенсии;

  а) административните разходи за цялата мрежа;

  б) лихва, платима върху капитала

  б) лихва, платима върху капитала

  в) повече от една десета от разходите, свързани със съставяне на разписанието, определяне на влаковия маршрут, ръководене на движението, диспечерски контрол и сигнализиране на влаковото движение;

   

  г) амортизация на информационно, комуникационно и телекомуникационно оборудване;

  в) амортизация на информационно, комуникационно и телекомуникационно оборудване;

  д) разходи, свързани с управление на недвижимото имущество, по-специално за придобиване, продажба, демонтиране, обеззаразяване, рекултивиране или наемане на земя или други дълготрайни материални активи;

  г) разходи, свързани с управление на недвижимото имущество, по-специално за придобиване, продажба, демонтиране, обеззаразяване, рекултивиране или наемане на земя или други дълготрайни материални активи;

  е) социална дейност, училища, детски градини, ресторанти;

  д) училища, детски градини;

  ж) разходи, свързани с природни бедствия, инциденти, смущения при предоставянето на услуги.

  е) разходи, свързани с природни бедствия, инциденти, смущения при предоставянето на услуги.

  Когато преките разходи за цялата мрежа надхвърлят 35 % от средните разходи за поддръжка, управление и обновяване на мрежата, изчислени на базата на изминатите влакови километри, управителят на инфраструктура следва да представи подробна обосновка за това на регулаторния орган. Изчислените за тази цел средни разходи не следва да включват разходните елементи, посочени в букви д), е) и ж).

  Когато преките разходи за цялата мрежа надхвърлят 35 % от средните разходи за поддръжка, управление и обновяване на мрежата, изчислени на базата на изминатите влакови километри, управителят на инфраструктура следва да представи подробна обосновка за това на регулаторния орган. Изчислените за тази цел средни разходи не следва да включват разходните елементи, посочени в букви г), д) и е).

  Изменение  127

  Предложение за директива

  Приложение VIII – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Управителят на инфраструктура следва да демонстрира пред регулаторния орган, че в съответствие с член 32, параграф 1 за влаковата услуга могат да бъдат плащани надценки, като всяка една от услугите, посочени в отделните точки по-долу, принадлежи на различен пазарен сегмент:

  3. Управителят на инфраструктура определя хомогенни пазарни сегменти и съответните надценки по смисъла на член 32, параграф 1, въз основа на пазарно проучване и след консултации с кандидатите. С изключение на влаковете, посочени в член 32, параграф 1а, управителят на инфраструктура демонстрира пред регулаторния орган, че в съответствие с член 32, параграф 1 за влаковата услуга могат да бъдат плащани надценки. В случай че управителят на инфраструктура налага надценки, той разработва списък с пазарни сегменти, за които регулаторният орган дава предварителното си одобрение.

  а) услуги за пътнически превози / услуги за товарни превози;

   

  б) железопътен превоз на опасни товари / железопътен товарен превоз;

   

  в) вътрешни услуги / международни услуги;

   

  г) комбиниран превоз / директен превоз;

   

  д) услуги за градски или регионален превоз на пътници / услуги за междуградски превоз на пътници;

   

  е) блок влакове / влакове, композирани от отделни вагони;

   

  ж) редовни влакови услуги / извънредни влакови услуги.

   

  Изменение  128

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 4 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) За да бъде постигнато договореното ниво на качество и да не бъде застрашена икономическата целесъобразност на услугата, след получено разрешение от регулаторния орган управителят на инфраструктура следва да договаря с кандидатите основните параметри на схемата за насърчаване на точността, по-специално паричната стойност на закъсненията, тавана на плащанията, дължими съгласно схемата за насърчаване на точността, по отношение както на отделните влакови пътувания, така и на всички влакови пътувания на дадено железопътно предприятие за конкретен период от време;

  заличава се

  Обосновка

  Настоящите елементи от Приложение VІІІ се преместват в член 35.2.

  Изменение  129

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 4 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) Управителят на инфраструктура съобщава на железопътните предприятия разписанието, на базата на което ще бъдат определяни закъсненията, най-малко пет дни преди влаковото пътуване;

  заличава се

  Обосновка

  Настоящите елементи от Приложение VІІІ се преместват в член 35.2.

  Изменение  130

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 4 – буква ж)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) Без да се засягат съществуващите процедури на обжалване и разпоредбите на член 50, следва да бъде предвидена система за разрешаване на спорове във връзка със схемата за насърчаване на точността, за да може тези проблеми да бъдат бързо преодолявани. Ако тази система бъде приложена, решението трябва да бъде постигнато в срок от 10 работни дни.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящите елементи от Приложение VІІІ се преместват в член 35.2.

  Изменение  131

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 4 – буква з)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) Въз основа на основните договорени параметри на схемата за насърчаване на точността, управителят на инфраструктура следва да публикува веднъж годишно средногодишното ниво на качество, постигнато от железопътните предприятия.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящите елементи от Приложение VІІІ се преместват в член 35.2.

  Изменение  132

  Предложение за директива

  Приложение VIII – точка 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Временното намаление на таксите за достъп до инфраструктурата за посочените в член 32, параграф 3 влакове, които са съоръжени с ETCS, се определя, както следва:

  5. Временното намаление на таксите за достъп до инфраструктурата за посочените в член 32, параграф 3 влакове, които са съоръжени с ETCS, се определя, както следва:

  За товарен превоз

  За товарен превоз

  Година

  Отстъпка

  Година

  Отстъпка

  2015

  5%

  2015

  20%

  2016

  5%

  2016

  20%

  2017

  5%

  2017

  20%

  2018

  5%

  2018

  15%

  2019

  5%

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  4%

  2021

  6%

  2022

  3%

  2022

  4%

  2023

  2%

  2023

  3%

  2024

  1%

  2024

  3%

  За пътнически превоз

  За пътнически превоз

  Година

  Отстъпка

  Година

  Отстъпка

   

   

  2015

  10%

   

   

  2016

  10%

   

   

  2017

  10%

   

   

  2018

  10%

   

   

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  5%

  2021

  6%

  2022

  5%

  2022

  5%

  2023

  5%

  2023

  4%

  2024

  5%

  2024

  2%

  Изменение  133

  Предложение за директива

  Член 10 – точка 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) да включват разходни и приходни категории, които дават възможност да се установи дали е имало кръстосано субсидиране между различните дейности, в съответствие с изискванията на регулаторния орган;

  в) да включват разходни и приходни категории, които дават възможност да се установи дали е имало кръстосано субсидиране между различните дейности, в съответствие с изискванията на член 6 и където бъде счетено за необходимо и пропорционално от регулаторния орган;

  • [1]  Приети текстове, P7_TA(2010)0240.
  • [2]  ОВ С ...
  • [3]  OВ C 104, 2.4.2000, стр. 53.
  • [4]  OВ C 77, 28.3.2002, стр. 1.
  • [5]               ОВ L 184, 17.7.1999 г. стр. 23

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1. Обща информация

  Първият железопътен пакет, приет през 2001 г., е първият сериозен опит за спиране на постоянния спад на железопътния транспорт и за реформа на европейската регулаторна рамка. Той имаше за цел да гарантира интеграцията на сектора и да повиши привлекателността му в сравнение с другите видове транспорт.

  Десет години по-късно виждаме, че тази първа реформа не успя да подобри значително положението в железопътния сектор: железопътният транспорт не беше в състояние да се изравни с други видове транспорт, по-специално автомобилния транспорт. Така например, между 1996 и 2008 г. дялът на железопътните товари намаля от почти 2% до 10,8%, докато автомобилният транспорт се увеличи от 42,1% на 45,9%. Това развитие е още по-тревожно на фона на постоянното общо нарастване в товарния транспорт от близо 2,3% годишно. Железопътният сектор не успя да се възползва от една иначе благоприятна среда. Когато камионите и самолетите пресичат граници безпроблемно, транснационалните железопътни услуги са изправени пред множество технически, правни и политически пречки. И все пак, докато автомобилният транспорт показва все повече признаци на пренасищане, железопътният транспорт все още има потенциал за развитие. Нещо повече, той може да изпълнява основна роля в подкрепата на целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и да направи икономиката му по-ефективна от гледна точка на ресурсите. В своята Бяла книга от 2011 г. Комисията правилно отрежда основна роля на железопътния транспорт при постигането на целите за по-устойчива и екологична транспортна система за Европа.

  Една от основните причини за статичното положение на железопътния сектор е множеството от противоречия в националните правила. Регулирането стига отвъд това, което е здравословно за сектора. Този проблем се подсилва от неправилното прилагане на първия железопътен пакет от страна на много държави-членки. Вследствие на резолюцията на Парламента от 11 юни 2010 г. по този въпрос, Комисията заведе жалба пред Съда на ЕС срещу 13 държави-членки „за неправилно изпълнение на различни части от първия железопътен пакет“. Тези процедури за нарушения безспорно показват необходимостта от изясняване и подобряване на законодателството. Друга причина за безпокойство е липсата на инвестиции в инфраструктура от страна на някои държави-членки, като качеството на тази инфраструктура определя до голяма степен конкурентоспособността на сектора. Много държави-членки пренебрегваха финансирането на железопътните мрежи, като отдаваха максимална подкрепа на пътната инфраструктура.

  2. Забележки и предложения на докладчика

  Поради всички причини, споменати по-горе, ако железопътният сектор трябва да увеличи дяла си, е необходимо съществуващото законодателство да бъде основно преразгледано. Тъй като сегашната система показа своите недостатъци, е необходимо правилата да бъдат укрепени и хармонизирани и да бъдат добавени нови елементи, за да стане железопътният транспорт по-атрактивен начин за превозване на пътници и товари.

  Преработването следва да изгради всеобхватно и интегрирано европейско железопътно пространство. Тази цел се подкрепя от докладчика, както вече беше подкрепена от Парламента по време на разискванията относно предишния железопътен пакет. Сегашната реформа следва да стигне отвъд границите на интересите в железопътния сектор, определени на национално равнище. Време е за изграждане на истинска европейска железопътна зона, в която пътниците и стоките могат да преминават границите без усилие.

  Докладчикът би желал да предложи редица изменения:

  а) Отделяне на управлението на инфраструктура от осъществяването на транспортни услуги

  Липсата на независимост на управлението на инфраструктурата пречи на истинското транснационално интегриране на железопътните мрежи, които продължават да бъдат управлявани според национални съображения, които често са доминирани от интересите на железопътните предприятия. От своя страна това ограничава привлекателността на железопътния сектор за нови оператори, нови услуги и в крайна сметка за потребителите. Намаляват се възможностите за трансграничен транспорт, който е от съществено значение за това железопътният транспорт да стане конкурентоспособен по отношение на автомобилния товарен транспорт и на въздушния пътнически транспорт. Поради размера на държавите-членки на ЕС много връзки на средни разстояния от 300 км предполагат преминаване на границата на една или няколко държави-членки.

  В Бялата книга от 2011 г. Комисията изброява сред най-важните си инициативи необходимостта от „гарантиране на недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура“. Това означава, че Комисията е решена да продължи с отварянето на железопътния пазар в близко бъдеще. Следователно, ако железопътният пазар трябва да бъде либерализиран, е от съществено значение условията за действие в подобен отворен пазар да бъдат възможно най-недискриминационни и прозрачни. В своята резолюция от юни 2010 г. Парламентът признава тази връзка, като посочва, че независимостта на управителите на инфраструктура „е предпоставка за справедливото, прозрачно и недискриминационно отношение към всички оператори“ (параграф 7). За да се постигнат тези равни условия, следва да се въведе отделяне на управлението на инфраструктурата и операциите, свързани с обслужването, както признава Комисията в своята Бяла книга. Целта на докладчика е да се подготвят тези равни условия преди железопътният пазар да бъде отворен. В противен случай отварянето може да доведе до отрицателно развитие, при което силни традиционни оператори в железопътния сектор могат да продължат да злоупотребяват с прекалено тясната връзка с управлението на инфраструктурата в ущърб на конкурентите.

  Също така, настоящата преработка се занимава с онези части от законодателството, които ще трябва да бъдат предоговорени отново, ако отделянето се разглежда на по-късен етап. Могат да бъдат спестени време и средства, ако Парламентът, като съзаконодател, реши да действа сега и да въведе необходимите промени.

  Поради тези причини докладчикът предлага вид пълно разделяне с цел създаване на независим контрол на инфраструктурата от експлоатацията на услугите и за гарантиране на естествен монопол, представляващ мрежа, който се управлява в полза на всички оператори на услуги. Това ще постави основата за по-голяма конкуренция, инвестиции и по-добри услуги. Ако ЕС иска да увеличи дяла на железопътния транспорт и да създаде единна европейска железопътна зона, са му необходими необвързани железопътни системи.

  б) Регулаторни органи

  Докладчикът подкрепя подхода на Комисията за увеличаване на независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и счита, че усилването на регулаторния контрол е жизненоважно за железопътния сектор: ефективният регулаторен контрол на национално и европейско равнище е неотменимо условие за постигането на по-нататъшна интеграция на националните железопътни пазари, тъй като той гарантира правилата на справедлив и недискриминационен железопътен пазар.

  Европейското измерение на регулаторния контрол следва да бъде усилено. Предложени са изменения, които ще доведат до създаването на европейска мрежа от регулаторни органи, които следва да проправят пътя за създаването на европейски регулаторен орган.

  в) Финансиране на инфраструктурата и събиране на такси

  Докладчикът подкрепя плана на Комисията за превръщане на многогодишния договор в стандартна процедура за формализиране на финансирането, което държавите-членки предоставят на управителите на инфраструктура. Продължителността на това споразумение следва да бъде увеличена от пет на седем години, за да се увеличи стабилността на планиране в сектора.

  Парламентът редовно е критикувал липсата на инвестиции и финансиране на железопътните системи от държавите-членки, в частност по отношение на трансевропейската транспортна мрежа, въпреки конкретните разпоредби в Директива 2001/12 относно финансирането на инфраструктурата и дълговете на железниците.

  По отношение на модулацията на таксите за ползване на инфраструктура въз основа на шума от влаковете, докладчикът счита, че интернализирането на външни фактори трябва да се координира между видовете транспорт с цел установяване на справедливи условия на интрамодална и интермодална конкуренция. Докладчикът предлага изменения с цел изтъкване на това условие, в частност по отношение на автомобилния транспорт, и въвежда бонусна система за увеличаване на стимулите за инвестиции. Овен това, се предлага системата бонус-малус за насърчаване на използването на оборудване ETCS, като влаковете, оборудвани с ETCS, получават намаление на таксите, което се компенсира от по-високи такси за влаковете без ETCS. Тази система трябва да бъде неутрална по отношение на приходите за управителя на инфраструктура.

  Също така, една от целите на първия пакет беше хармонизиране на таксите с цел опростяване на системите за таксуване. Важно е да се постигне споразумение по общите стандарти относно таксите, чиито детайли са основно уточнени в Приложение VІІІ.

  г) Условия на достъп до услуги и съоръжения за услуги

  Комисията предлага правното и организационно отделяне на съоръженията за услуги от водещите железопътни предприятия. Лесният достъп до съоръженията за услуги е от съществено значение, за да помогне на нови участници да предлагат услугите си в мрежата. Докладчикът подкрепя подхода на Комисията в тази връзка: операторите на съоръжения за услуги следва да имат възможност са привличат клиенти от всички транспортни оператори.

  д) Приложения и обхват на делегираните актове

  Девет от общо дванадесетте приложения на предложението могат да бъдат променени чрез делегирани актове в съответствие с предложението на Комисията. Докладчикът разбира, че Комисията се нуждае от достатъчно гъвкавост за адаптиране на правилата с оглед на правните, политическите и техническите развития. При все това, директивата следва да предвиди солидна основа за регулиране, която дава ясни насоки относно това, в каква посока следва да се насочи Комисията. Докладчикът счита, че приложения ІІ до VІІІ съдържат съществени елементи от директивата и следователно следва да бъдат напълно или частично променени посредством обикновената законодателна процедура. Освен това, поради промените, въведени с Договора от Лисабон, и новото междуинституционално общо разбиране относно точната формулировка на разпоредбите относно делегираните актове, е необходимо да бъдат внесени редица технически изменения. Трябва да се добави също така адаптиране по отношение на разпоредбите, свързани с актовете за изпълнение: някои от тях следва по-скоро да попадат в обхвата на режима на делегираните актове.

  е) Условия на заетост

  За да е сигурно, че развитието относно заетостта и условията на труд в железопътния сектор имат по-важно място в настоящото законодателство, докладчикът подготви редица изменения, като например зачитане на трудовото законодателство и правилата за професионална безопасност, като по-силна предпоставка за железопътните предприятия при искането на лиценз. От органите ще се изисква също така да събират данни относно заетостта по по-цялостен начин. Социалните партньори следва да бъдат по-тясно включени в мониторинга на дейностите на Комисията.

  ж) Безопасност

  Редица ужасни катастрофи показаха, че въпреки че железопътният транспорт е много безопасен начин за транспорт, е необходимо правилата за безопасност да бъдат възможно най-стриктни. Затова съответствието с изискванията за безопасност следва да изпълнява по-главна роля, когато железопътните оператори кандидатстват за лиценз. Данни относно произшествията в държавите-членки следва да бъдат събирани и предоставяни на Комисията.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Единно европейско железопътно пространство (преработка)

  Позовавания

  COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  17.9.2010 г.

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  23.9.2010 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

   Дата на обявяване в заседание

  JURI

  23.9.2010 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

   Дата на назначаване

  Debora Serracchiani

  27.9.2010 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  25.1.2011 г.

  12.4.2011 г.

  24.5.2011 г.

  21.6.2011 г.

   

  11.7.2011 г.

  31.8.2011 г.

  10.10.2011 г.

   

  Дата на приемане

  11.10.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  36

  5

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jaroslav Paška, Peter Simon

  Дата на внасяне

  19.10.2011 г.