ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)

19. 10. 2011 - (KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Debora Serracchiani
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)


Postup : 2010/0253(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0367/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)

(KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0475),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0268/2010),

–   s ohledem na článek 14 Smlouvy o fungování Evropské unie a její protokol č. 26 o službách obecného zájmu,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku[1],

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality lucemburskou poslaneckou sněmovnou a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. března 2011[2],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. ledna 2011[3],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[4],

–   s ohledem na dopis, který dne 26. května 2011 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0367/2011),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Podíl odvětví železniční dopravy na celkové dopravě se navzdory cílům stanoveným v roce 2001 v rámci železničního balíčku v posledním desetiletí nezvyšuje, což svědčí o nezbytnosti dalšího zdokonalování právních předpisů v zájmu podpory tohoto odvětví. Okamžitá reorganizace je proto zásadní.

Odůvodnění

Po přijetí prvního železničního balíčku nedošlo proti očekávání k takovému rozvoji železniční dopravy, aby vedl k jejímu oživení. V letech 1996–2008 se například podíl železniční nákladní dopravy snížil o 2 % na 10,6 %, zatímco podíl silniční nákladní dopravy se zvýšil ze 42,1 na 45,9 %. EU musí co nejdříve zdokonalit své právní předpisy tak, aby podpořila železnice, zabránila dalšímu přetěžování silnic a zlepšila životní prostředí.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Četná řízení pro porušení povinnosti vedená s členskými státy ukazují, že stávající právní předpisy vedou k rozdílnému výkladu a že první železniční balíček je potřeba vyjasnit a zlepšit, aby se zajistilo skutečné otevření evropského železničního trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Investice do rozvoje a údržby železniční infrastruktury jsou nadále nedostatečné k tomu, aby zajistily rozvoj a konkurenceschopnost tohoto odvětví.

Odůvodnění

Nedostatečné investice jsou jedním ze zásadních problémů, s nimiž se reforma bude muset vypořádat.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) Směrnice tvořící první železniční balíček nezabránily značné rozmanitosti struktury a úrovně poplatků za železniční infrastrukturu ani různorodosti forem a trvání postupů přidělování kapacit.

Odůvodnění

Poplatky za infrastrukturu a způsob stanovení jejich výše se nadále v rámci EU značně liší. To představuje komplikaci pro mezinárodní železniční dopravu. Platí to také pro přidělování tras vlaků. Stávající právní předpisy je třeba dále zlepšovat.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e) Netransparentní podmínky na trhu jsou zjevnou překážkou konkurenceschopných železničních služeb.

Odůvodnění

Nedostatečná transparentnost je překážkou toho, aby na trh vstoupily nové podniky, jež by mohly vytvořit konkurenceschopnější železniční odvětví.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Koexistence různých systémů sociálního zabezpečení v železničním odvětví v členských státech představuje riziko nespravedlivé hospodářské soutěže mezi novými provozovateli v oblasti železniční dopravy a zavedenými podniky a vyžaduje harmonizaci při současném respektování zvláštní povahy tohoto odvětví a zvláštností členských států.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Je nezbytné poskytnout záruky, že regulační subjekty budou plnit své kontrolní povinnosti s cílem zabránit diskriminaci mezi železničními podniky a zajistit provádění politiky vhodného zpoplatňování a soulad se zásadou odděleného účetnictví.

Odůvodnění

Neposkytnutí těchto záruk je jednou z překážek pro vytvoření konkurenceschopného železničního odvětví.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) V zájmu dokončení evropského železničního prostoru je nezbytná úplná interoperabilita železničního prostoru na evropské úrovni. Evropská agentura pro železnice by měla mít přiměřené pravomoci a zdroje, aby mohla tohoto cíle dosáhnout rychleji, mj. pokud jde o vytváření společných norem pro certifikaci vozového parku a systémy řízení a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Regionální, městská a příměstská doprava , jakož i  doprava ve formě kyvadlové dopravy v tunelu pod Lamanšským průlivem by měla být  vyňata z oblasti působnosti této  směrnice.

(4) Z oblasti působnosti této směrnice by měla být vyňata regionální, městská a příměstská doprava, jakož i doprava ve formě kyvadlové dopravy v tunelu pod Lamanšským průlivem. Dále by se z oblasti působnosti této směrnice měly vyjmout historické a muzejní železnice provozované na vlastní trati.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil  budoucí rozvoj a hospodárné využití železniční sítě, mělo by dojít k  odlišení poskytování dopravních služeb od provozování železniční infrastruktury. Za takové situace musí oba úseky mít oddělené účetnictví a být řízeny odděleně.

(6) Aby se zajistil budoucí rozvoj a hospodárné využití železniční sítě, mělo by dojít k odlišení poskytování dopravních služeb od provozování železniční infrastruktury. Za takové situace musejí mít oba úseky oddělené účetnictví a být řízeny odděleně, což povede k transparentnosti zabraňující odvedení veřejných finančních prostředků na jiné druhy obchodní činnosti.

Odůvodnění

Jedná se o jediný způsob, jak zajistit transparentnost potřebnou pro konkurenceschopnější a přístupnější trh.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Je nutno zajistit přísné oddělení účetnictví mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem. Veřejné prostředky by neměly být převáděny z jedné oblasti činnosti do druhé. Tento zákaz by měl být jednoznačně uveden v účetních pravidlech každé z těchto oblastí činnosti. Účinné uplatňování tohoto zákazu by měl zajistit členský stát a vnitrostátní regulační subjekt.

Odůvodnění

Je potřebná větší transparentnost, pokud jde o toky veřejných peněz mezi provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Všichni provozovatelé železniční dopravy musejí bez ohledu na druh podniku dodržovat předpisy v oblasti sociální ochrany a zdraví, aby se zabránilo sociálnímu dumpingu a nespravedlivé hospodářské soutěži.

Odůvodnění

Hospodářská soutěž na železničním trhu nesmí jít na úkor pracovních podmínek a sociální ochrany pracovníků. Všichni provozovatelé, bez ohledu na druh podniku, musejí dodržovat vnitrostátní právní předpisy v oblasti sociální ochrany a zdraví.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Aby železniční doprava mohla konkurovat dopravě silniční, je nezbytné normalizovat rozdílné vnitrostátní předpisy, a to například pokud jde o bezpečnost v oblasti železniční dopravy, podobu a používání průvodních dokladů, seřaďování vlaků a s ním spojenou příslušnou dokumentaci, o signalizaci a značení používané při navigaci vlaků, opatření a kontroly v souvislosti s přepravou nebezpečného zboží a jednotné postupy při registraci a sledování přepravy odpadů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Unie by měla prozkoumat alternativní zdroje financování evropských železničních projektů prostřednictvím inovativních finančních nástrojů, jako jsou projektové dluhopisy Unie, s cílem podpořit soukromé investice a zlepšit přístup k rizikovému kapitálu. V podobném duchu se musí železniční trh stát zajímavým pro alternativní soukromé investory, a to prostřednictvím jasného a transparentního právního rámce.

Odůvodnění

Nedostatek finančních prostředků je jedním z hlavních důvodů, proč se evropské železnice nacházejí v obtížné situaci. Je nezbytné vyvinout alternativní strategie a zdroje financování. Zvýšit se musí zejména financování v oblasti infrastruktury. Členské státy přidělující finanční prostředky pro svou infrastrukturu musejí rovněž obdržet záruku, že tyto finanční prostředky nebudou využity jiným způsobem než výlučně pro potřeby infrastruktury.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Členské státy a provozovatelé infrastruktury by měli mít možnost financovat investice do infrastruktury prostřednictvím jiného než přímého financování státem, například financováním ze soukromého sektoru.

Odůvodnění

Je vhodné poukázat na to, že provozovatelé infrastruktury mohou vzniknout či fungovat prostřednictvím alternativních modelů financování, z nichž mohou čerpat soukromé finanční prostředky. To je zásadní pro zachování stávajících mechanismů financování v členských státech.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Účelná nákladní doprava, zejména přeshraniční doprava, vyžaduje opatření k otevření trhu.

(11) Účelná osobní a nákladní doprava, zejména přeshraniční doprava, a to především v případech, kdy rozdílný rozchod kolejí stále představuje fyzickou překážku hospodářské soutěže, vyžaduje naléhavé opatření k otevření trhů v jednotlivých členských státech a k dosažení konkurenceschopnosti.

Odůvodnění

Například rozdílný rozchod kolejí mezi Francií a Španělskem je konkrétní fyzickou překážkou hospodářské soutěže, která dále posiluje již tak výrazné regulační překážky v železničním odvětví. Železniční doprava je jedním z mála odvětví, v nichž jednotný trh dosud nebyl dokončen. Proces otevírání trhu by tudíž měl být rozšířen na liberalizaci vnitrostátních železničních služeb. Účinnost vyžaduje konkurenceschopný trh.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Zavedení nových mezinárodních osobních  spojů se zastávkami s otevřeným přístupem by nemělo být využito k otevření trhu vnitrostátní osobní dopravy, ale mělo by být zaměřeno pouze na zastávky, jež jsou doplňkové k mezinárodní trase. Hlavním účelem nových spojů by mělo být  přepravovat cestující na mezinárodní trase. Při hodnocení  toho, zda se jedná o hlavní účel služby, by se měla zohlednit taková kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, jenž je odvozen z počtu cestujících ve vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu služby  by měl provést příslušný regulační subjekt členského státu na žádost zúčastněné osoby.

(14) Zavedení nových mezinárodních osobních spojů se zastávkami s otevřeným přístupem by mělo být zaměřeno na zastávky, jež jsou doplňkové k mezinárodní trase. Hlavním účelem takovýchto spojů by mělo být přepravovat cestující na mezinárodní trase. Při hodnocení toho, zda se jedná o hlavní účel služby, by se měla zohlednit taková kritéria, jako je podíl na obratu a objemu, jenž je odvozen z počtu cestujících ve vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě, a délka trasy. Hodnocení hlavního účelu služby by měl provést příslušný regulační subjekt členského státu na žádost zúčastněné osoby.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl přispět k jasnějšímu a aktuálnějšímu znění.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Nařízení (ES) č. 1370/2007 umožňuje členským státům zajistit, aby byla sociální práva pracovníků v souvislosti s oddělením poskytování dopravních služeb od provozování infrastruktury zachována, což by se mohlo týkat i převodu podniku.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Otevření mezinárodní osobní dopravy hospodářské soutěži může mít důsledky pro organizaci a financování osobní železniční dopravy provozované na základě smlouvy na veřejné služby. Členské státy by měly mít možnost omezit právo přístupu na trh, pokud by toto právo ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto smluv na veřejné služby a pokud k tomu příslušný regulační subjekt uvedený v článku 55 této směrnice udělí souhlas na základě objektivní hospodářské analýzy a na žádost příslušných orgánů, jež uzavřely smlouvu na veřejné služby.

(16) Otevření mezinárodní osobní dopravy hospodářské soutěži může mít důsledky pro organizaci a financování osobní železniční dopravy provozované na základě smlouvy na veřejné služby. Členské státy by měly mít možnost omezit právo přístupu na trh, pokud by toto právo ohrozilo hospodářskou vyváženost těchto smluv na veřejné služby a pokud k tomu příslušný regulační subjekt uvedený v článku 55 této směrnice, případně síť regulačních subjektů podle článku 57 této směrnice udělí souhlas na základě objektivní hospodářské analýzy a na žádost příslušných orgánů, jež uzavřely smlouvu na veřejné služby.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení na vnitrostátní osobní dopravu. Jeho cílem je rovněž umožnit síti regulačních subjektů, aby v případě potřeby přijala příslušná opatření.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Vývoj trhu již ukázal, že zásadní otázkou je posílit úlohu regulačních subjektů. Mají-li tyto subjekty hrát ústřední úlohu při zajišťování spravedlivého prostředí s rovnými podmínkami přístupu na trh, potřebují být vybaveny finančními prostředky, vhodným personálem a logistickým zázemím pro plnění této úlohy.

Pozměňovací návrh   21

Návrh legislativního usnesení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

(18b) Vzhledem k tomu, že vnitrostátní regulační subjekt musí být nezávislým regulačním orgánem s pravomocí jednat z vlastní iniciativy a provádět šetření a že musí být způsobilý vydávat stanoviska a vykonatelná rozhodnutí s cílem zajistit otevřený trh bez překážek, v jehož rámci by probíhala svobodná a nenarušená hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Regulační subjekt by měl pracovat takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli střetu zájmů a jakékoli případné účasti na uzavírání smluv na veřejné služby, o nichž se uvažuje. Pravomoc regulačního subjektu by měla být rozšířena tak, aby umožňovala vyhodnotit účel mezinárodní dopravy a případně potenciální hospodářský dopad na stávající smlouvy na veřejné služby.

(19) Regulační subjekt by měl pracovat takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli střetu zájmů a jakékoli případné účasti na uzavírání smluv na veřejné služby, o nichž se uvažuje, čímž není dotčena ani možnost, aby byl tento subjekt financován z rozpočtu členské země nebo z poplatků vybraných v odvětví železniční dopravy, ani možnost zveřejňování relevantních informací. Pravomoc regulačního subjektu by měla být rozšířena tak, aby umožňovala vyhodnotit účel mezinárodní dopravy a případně potenciální hospodářský dopad na stávající smlouvy na veřejné služby.

Odůvodnění

Směrnice vytváří nezávislý regulační subjekt, avšak nezmiňuje jeho financování. Transparentnost vyžaduje vložení konkrétního odkazu na možné zdroje financování, jimiž by mohly být veřejné finanční prostředky či poplatky vybrané v rámci daného odvětví. Tyto informace by měly být zveřejněny.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Regulační subjekty členských států by měly být zcela nezávislé na jakémkoli provozovateli infrastruktury, správci poplatků, přidělujícím subjektu nebo žadateli, pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování. Vnitrostátní regulační subjekty musejí mít nezbytnou administrativní kapacitu, pokud jde o personál a zdroje, aby mohly zajistit otevřený a transparentní trh železniční dopravy. Požadované personální vybavení by mělo být přímo spojeno s potřebami trhu, podle nichž by se mělo lišit. Tyto subjekty by měly rozhodovat o veškerých stížnostech, jednat z vlastního podnětu, provádět šetření v případě sporů a sledovat vývoj na trhu. Měly by být podporovány regulačním oddělením Komise. Vnitrostátní regulační subjekty by kromě toho měly vést databázi návrhů svých rozhodnutí, k níž má Komise přístup.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 55–57, jejichž účelem je posílit úlohu a pravomoci regulačních subjektů. Jedná se o návrh na vytvoření regulačního oddělení v rámci Evropské komise (GŘ MOVE, GŘ COMP, nejlépe v rámci obou GŘ), které by poskytovalo rady, pokyny a vodítko vnitrostátním regulačním subjektům při plnění jejich úkolů, přičemž by bylo vybaveno nezbytnými zdroji (lidskými, finančními, intelektuálními).

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by si měly vyměňovat informace a případně v konkrétních případech koordinovat zásady a postupy pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné služby. Postupně by měly na základě svých zkušeností vypracovávat pokyny.

(21) Regulační subjekty členských států by pod záštitou Komise měly v zájmu prohloubení vzájemné spolupráce vytvořit síť, v jejímž rámci vytvoří společné zásady a budou si vyměňovat osvědčené postupy a informace. Měly by také případně v konkrétních případech koordinovat zásady a postupy pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné služby. Postupně by měly na základě svých zkušeností vypracovávat na evropské úrovni společné pokyny.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 55–57, jejichž účelem je posílit úlohu a nezávislost regulačních subjektů a prohloubit spolupráci mezi regulačními subjekty členských států.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Regulační subjekty členských států by si měly vyměňovat informace a případně v konkrétních případech koordinovat zásady a postupy pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné služby. Postupně by měly na základě svých zkušeností vypracovávat pokyny.

(21) Regulační subjekty členských států by si měly vyměňovat informace a osvědčené postupy a případně v konkrétních případech koordinovat zásady a postupy pro vyhodnocování toho, zda je ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné služby. Postupně by měly na základě svých zkušeností vypracovávat pokyny. Komise by měla předložit legislativní návrh na zřízení evropského regulačního subjektu, přičemž by měla vycházet ze zkušeností sítě regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi železničními podniky, je třeba rozlišovat mezi poskytováním dopravních služeb a provozováním dopravních zařízení. Vzhledem k tomu musí být tyto dva druhy činnosti řízeny nezávisle v rámci oddělených právních subjektů. Tato nezávislost nutně neznamená zřízení samostatné jednotky nebo podniku pro každé dopravní zařízení.

(22) Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi železničními podniky, je třeba poskytování dopravních služeb a provozování zařízení služeb řídit transparentním a nediskriminačním způsobem. Regulační subjekt by měl zajistit, aby toto řízení bylo v souladu s postupy uvedenými v této směrnici transparentní a nediskriminační.

Odůvodnění

Úplné oddělení dopravních služeb nepovede nezbytně ke spravedlivé hospodářské soutěži mezi různými relevantními činnostmi. S tímto oddělením však bude spojena větší organizační zátěž, zvýšená byrokracie a vyšší administrativní náklady. To bude mít negativní dopad na konkurenceschopnost železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) K zabezpečení spolehlivých a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby železniční podniky vždy splňovaly určité požadavky v souvislosti s bezúhonností a finanční i odbornou způsobilostí.

(23) K zabezpečení spolehlivých a přiměřených služeb je třeba zajistit, aby železniční podniky vždy splňovaly určité požadavky v souvislosti s bezúhonností, sociálními standardy a finanční i odbornou způsobilostí.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je třeba zajistit, aby železniční podniky měly  dostatečné pojištění odpovědnosti.

(24) K ochraně zákazníků a třetích osob je nutné zajistit, aby železniční podniky měly dostatečné pojištění odpovědnosti. Mělo by být rovněž umožněno krytí odpovědnosti v případě nehody prostřednictvím záruk poskytovaných bankami nebo jinými podniky, pokud bude takové krytí nabízeno za tržních podmínek, nebude vyžadovat státní podporu a nebude obsahovat prvky diskriminující jiné železniční podniky.

Odůvodnění

Železniční podniky musejí mít možnost uplatňovat různá přiměřená kritéria občanskoprávní odpovědnosti, neboť v rámci různých železničních sítí existuje různá úroveň rizik. V řadě členských států jsou ke krytí občanskoprávní odpovědnosti úspěšně uplatňována kritéria, jako je přiměřenost vlastního kapitálu či bankovní záruky.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Mělo by  se rovněž vyžadovat, aby se železniční podniky řídily předpisy členských států i Unie  o poskytování železničních služeb uloženými nediskriminujícím způsobem, které jim mají zajistit zcela bezpečnou činnost na vyhrazených úsecích tratí s patřičným ohledem na zdravotní a sociální podmínky a práva pracovníků a zákazníků .

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se všechny železniční podniky řídily předpisy členských států i Unie o poskytování železničních služeb uloženými nediskriminujícím způsobem, které jim mají zajistit zcela bezpečnou činnost na vyhrazených úsecích tratí s plným ohledem na stávající závazky, pokud jde o sociální podmínky, zdraví a práva pracovníků a zákazníků.

Odůvodnění

Železniční podniky musejí plně dodržovat stávající ustanovení týkající se zdraví, práv pracovníků a sociálních podmínek.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Mělo by  se rovněž vyžadovat, aby se železniční podniky řídily předpisy členských států i Unie  o poskytování železničních služeb uloženými nediskriminujícím způsobem, které jim mají zajistit zcela bezpečnou činnost na vyhrazených úsecích tratí s patřičným ohledem na zdravotní a sociální podmínky a práva pracovníků a zákazníků .

(25) Mělo by se rovněž vyžadovat, aby se železniční podniky řídily předpisy členských států i Unie o poskytování železničních služeb uloženými nediskriminujícím způsobem, které jim mají zajistit zcela bezpečnou činnost na všech úsecích tratí s patřičným ohledem na zdravotní a sociální podmínky a práva pracovníků a zákazníků.

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že uvedené podmínky musejí být splněny ve všech případech.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Stále platí, že udělování licencí pro vozový park železničních podniků je často bezdůvodně zdržováno, což narušuje přístup na trh. Je tudíž žádoucí zajistit v tomto ohledu silný mandát pro Evropskou železniční agenturu. Komise se tudíž vyzývá, aby jako součást revize nařízení (ES) č. 881/2004 přezkoumala, zda je možné v tomto ohledu mandát Evropské železniční agentury rozšířit.

Odůvodnění

Pro železniční podniky není vždy jednoduché získat přístup k železničnímu trhu členského státu. Jako součást plánovaného přepracování nařízení upravujícího Evropskou železniční agenturu by této agentuře měly být přiznány větší pravomoci k přísnějšímu sledování chování členských států, které nepřímo blokují přístup na trh prostřednictvím své politiky udělování licencí, a k přijímání opatření proti takovému chování. Uvedena je rovněž výzva Komisi, aby prošetřila tuto možnost.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) K zajištění transparentnosti a nediskriminačního přístupu k železniční infrastruktuře a službám souvisejícím s železniční dopravou  pro všechny železniční podniky by se měly veškeré informace k uplatnění práva přístupu zveřejňovat ve zprávě o síti.

(27) K zajištění transparentnosti a nediskriminačního přístupu k železniční infrastruktuře a službám souvisejícím s železniční dopravou pro všechny železniční podniky by se měly veškeré informace k uplatnění práva přístupu zveřejňovat ve zprávě o síti, včetně formátů přístupných pro osoby se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí.

Odůvodnění

V zájmu souladu s rozhodnutími přijatými na základě jiných iniciativ je důležité zajistit víceformátovou dostupnost, a zabránit tak diskriminaci vůči osobám se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Každý systém zpoplatnění vysílá ekonomické signály uživatelům. Je třeba, aby tyto signály železničním podnikům byly konzistentní a vedly je k racionálním rozhodnutím.

(35) Každý systém zpoplatnění vysílá ekonomické signály uživatelům. Je třeba, aby tyto signály železničním podnikům byly konzistentní a jasné a vedly je k racionálním a udržitelným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40 a) Žadatele, kteří nabízejí služby v oblasti přepravy jednotlivých vozových zásilek, je potřeba podporovat s cílem rozšířit potenciální trh pro nové zákazníky železnice. Je proto důležité, aby tito žadatelé byli zohledněni provozovatelem infrastruktury při přidělování kapacity, aby jim bylo umožněno plně využít tohoto právního rámce a rozšířit podíl na železničním trhu pro nová odvětví.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zvýšení přitažlivosti železnice pro dopravu využívající síť více provozovatelů infrastruktury, zejména v mezinárodní dopravě, je třeba zajistit lepší koordinaci systémů přidělování.

(50) Za účelem zvýšení přitažlivosti železnice pro dopravu využívající síť více provozovatelů infrastruktury, zejména v mezinárodní dopravě, je třeba zajistit lepší koordinaci systémů přidělování. V této souvislosti se vhodným řešením zdá být vytvoření evropského regulačního subjektu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje zájem na případném vytvoření evropského regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Je nezbytné  investovat do železniční infrastruktury, přičemž systémy zpoplatnění za použití infrastruktury by měly poskytovat provozovatelům infrastruktury pobídky, aby učinily vhodné  investice ekonomicky výhodné.

(53) Je nezbytné více investovat do železniční infrastruktury (zejména do té stávající), přičemž systémy zpoplatnění za použití infrastruktury by měly poskytovat provozovatelům infrastruktury pobídky, aby učinily vhodné investice ekonomicky výhodnými a udržitelnými z hlediska životního prostředí.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(58a) V zájmu zvýšení podílu přepravy zboží a osob po železnici ve vztahu k ostatním druhům dopravy je žádoucí, aby členské státy při internalizaci vnějších nákladů zajistily, aby diferencované poplatky neměly žádný nepříznivý dopad na vyrovnanou finanční strukturu provozovatele infrastruktury. Pokud by nicméně provozovatel infrastruktury v důsledku této diferenciace utrpěl ztrátu, měly by členské státy tento rozdíl vyrovnat, a to s náležitým ohledem na pravidla poskytování státní podpory.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Rozvoje železniční dopravy by mělo být dosaženo  mimo jiné za použití dostupných nástrojů Unie  , aniž jsou dotčeny již stanovené priority.

vypouští se

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61) Je žádoucí, aby byly železničním podnikům a provozovateli infrastruktury poskytnuty pobídky pro minimalizaci závad sítě.

vypouští se

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Přidělování kapacity se pojí s náklady provozovatele infrastruktury, jejichž úhrada by měla být požadována.

vypouští se

Odůvodnění

V duchu zlepšení tvorby právních předpisů a jejich srozumitelnosti pro evropského občana lze velkou část bodů odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63) Účinné řízení a řádné a nediskriminační využívání železniční infrastruktury si žádají zřízení regulačního subjektu dohlížejícího na uplatňování pravidel stanovených v této směrnici  a působícího jako odvolací subjekt, nehledě na možnost soudního přezkoumání.

(63) Účinné řízení a řádné a nediskriminační využívání železniční infrastruktury si žádají zřízení vnitrostátních regulačních subjektů dohlížejících na uplatňování pravidel stanovených v této směrnici a působících jako odvolací subjekt, nehledě na možnost soudního přezkoumání.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k upřesnění textu.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65) Komise by měla být zmocněna ke změnám příloh této směrnice. Jelikož jsou uvedená opatření obecného rozsahu a mají za cíl změnit prvky této směrnice, které nejsou podstatné, musí být přijaty jako akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy.

(65) Má-li být zajištěno poskytování určitých informací pro sledování železničního trhu a mají-li být definovány určité podrobné prvky zprávy o síti, přímé náklady na železniční dopravu, určitá kritéria pro poplatky za infrastrukturu rozlišené dle působení hluku, určitá kritéria pro dočasné snížení poplatků za infrastrukturu pro vlaky vybavené systémem ETCS a určitá kritéria pro systém odměňování výkonu a mají-li být podrobně stanovena kritéria, jimiž se bude řídit stanovování požadavků na žadatele, a mají-li být definovány časový rozvrh přidělování kapacit a podrobnosti ohledně regulačních účtů, jež je třeba předložit regulačnímu subjektu, a mají-li být pro regulační subjekty vytvořena společná kritéria a postupy rozhodování podle této směrnice, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, a to pokud jde o stanovení kritérií a postupu, jež je třeba dodržovat při sledování trhu, o určité prvky zprávy o síti, určité zásady zpoplatnění, dočasné snížení poplatků za infrastrukturu pro vlaky vybavené systémem ETCS, určité prvky systému odměňování výkonu, kritéria, jež je třeba dodržet u požadavků kladených na žadatele o infrastrukturu, o časový rozvrh přidělování kapacit, regulační účty a společné zásady a postupy rozhodování vypracované regulačními subjekty. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přesněji vymezit přenesení pravomocí na Komisi v případě změn jiných než podstatných prvků směrnice na omezenou dobu. Znění je v souladu se společnou interinstitucionální dohodou z roku 2011.

Pozměňovací návrh  43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(66) Opatření nezbytná k provádění této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(66) Aby bylo možno zajistit jednotné podmínky pro uplatňování čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 4, čl. 14 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 této směrnice, měly by být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měl být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí odkaz na nové nařízení o prováděcích aktech, které nedávno vstoupilo v platnost.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 71 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(71a) S ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 a na jeho usnesení ze dne 11. června 2010 a s ohledem na provádění směrnice 2001/12 by Komise měla předložit legislativní návrh na oddělení provozovatelů infrastruktury od provozovatelů dopravy do konce roku 2012. Vzhledem k tomu, že trh v rámci železničního odvětví není dosud plně otevřen, měla by Komise předložit k tomuto datu i legislativní návrh týkající se jeho otevření.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou stanovit jiná časová období a lhůty pro časový rozvrh přidělování kapacit, než jsou uvedeny v čl. 43 odst. 2, příloze VIII bodu 4 písm. b) a příloze IX bodech 3, 4 a 5, a to pro mezinárodní trasy vlaků, které budou vytvořeny ve spolupráci s provozovateli infrastruktury ze třetích zemí v rámci sítě, jež má jiný rozchod kolejí než hlavní železniční síť Unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje větší flexibilitu při přidělování kapacity v případech, kdy se jedná o mezinárodní trasy vlaků vytvořené ve spolupráci s třetími zeměmi v rámci sítí, jež mají jiný rozchod kolejí než hlavní železniční síť v EU. Týká se to především pobaltských států.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 2. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mohou vyjmout z použití čl. 31 odst. 5 vozidla provozovaná či určená pro provoz ze třetích zemí či do nich, pokud jsou provozována na síti, jejíž rozchod je odlišný od rozchodu hlavní železniční sítě v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „provozovatelem infrastruktury“ se rozumí každý subjekt nebo podnik  pověřené zejména zřízením , správou  a udržováním železniční infrastruktury, včetně řízení dopravy a zabezpečení a signalizace . Funkce provozovatele infrastruktury na železniční síti nebo části železniční sítě je možné přidělit různým subjektům nebo podnikům  ;

2) „provozovatelem infrastruktury“ se rozumí každý subjekt nebo podnik pověřený zejména zřízením, správou a udržováním železniční infrastruktury, včetně řízení dopravy a zabezpečení a signalizace, v souladu s platnými bezpečnostními pravidly; základní funkce provozovatele infrastruktury tvoří rozhodování o přidělování trasy vlaku, včetně definice a posouzení dostupnosti a přidělování individuálních tras vlaků, a rozhodování o zpoplatnění infrastruktury, včetně stanovení a vybírání poplatků, a o investicích do infrastruktury;

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) „regulačním subjektem“ se rozumí subjekt, který v členském státě dohlíží na správné uplatňování relevantních předpisů, není žádným způsobem zapojen do tvorby politiky a je zcela oddělen od podniků, a to zejména těch, jež jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2;

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) „železniční infrastrukturou“ se rozumí všechny položky uvedené v příloze I části A nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze dne 18. prosince 1970, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 , které jsou v zájmu jasnosti uvedené v příloze I této směrnice  ;

3) „železniční infrastrukturou“ se rozumí všechny položky uvedené v příloze I této směrnice;

Odůvodnění

Vypuštěním odkazu na nařízení 2598/70 se seznamem položek definujících termín „železniční infrastruktura“ pro tuto směrnici stává příloha I.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „regionální dopravou“ se rozumí doprava uspokojující dopravní potřeby regionu;

7) „regionální dopravou“ se rozumí doprava uspokojující dopravní potřeby jednoho regionu nebo příhraničních regionů;

Odůvodnění

Pojem „region“ musí být vykládán v zeměpisném smyslu.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 4. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Provozovatel infrastruktury řídí vlastní výpočetní služby s cílem zajistit náležitou ochranu obchodně citlivých informací.

Odůvodnění

V zájmu zaručení skutečné nezávislosti na zastřešující organizaci a dalších společnostech je důležité, aby měl každý provozovatel infrastruktury vlastní výpočetní oddělení.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy rovněž zajistí, aby železniční podniky i provozovatelé infrastruktury, jež nejsou zcela vzájemně nezávislí, byli odpovědní za svou personální politiku.

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury musejí mít možnost přijímat nezávislá rozhodnutí a musejí být rovněž plně odpovědní za svou personální politiku. Není-li jejich personální politika zcela nezávislá, existuje nebezpečí, že tato podmínka nebude splněna.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Oddělení účetnictví

Transparentní oddělení účetnictví

1. Členské státy zajistí, aby se vedly a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát a rozvahy odděleně pro poskytování dopravních služeb železničními podniky na jedné straně a na straně druhé pro správu železniční infrastruktury. Převod veřejných podpor z jedné oblasti do druhé není dovolen.

1. Členské státy zajistí, aby se vedly a zveřejňovaly výkazy zisků a ztrát a rozvahy odděleně pro poskytování dopravních služeb železničními podniky na jedné straně a na straně druhé pro správu železniční infrastruktury. Převod veřejných podpor z jedné oblasti do druhé není dovolen.

2. Členské státy mohou dále stanovit, že se obě tyto oblasti činností vykonávají v organizačně oddělených divizích v rámci stejného podniku nebo že infrastrukturu a dopravní služby  spravují oddělené subjekty  .

2. Členské státy mohou dále stanovit, že se obě tyto oblasti činností vykonávají v organizačně oddělených divizích v rámci stejného podniku nebo že infrastrukturu a dopravní služby spravují oddělené subjekty, s cílem zajistit rozvoj hospodářské soutěže, trvalé investice a nákladovou účinnost poskytování služeb v odvětví železniční dopravy.

3.  Členské státy zajistí, aby oddělené  výkazy zisků a ztrát a rozvaha byly  vedeny a zveřejňovány na jedné straně  pro činnosti spojené s provozováním železniční přepravy zboží a na straně druhé pro činnosti spojené s poskytováním přepravy cestujících  . Veřejné  finanční prostředky za činnosti související se zajišťováním přepravy jako úhrady za veřejné služby jsou vykazovány samostatně pro každou smlouvu na veřejné služby  na příslušných účtech a nepřevádějí se  na činnosti související s poskytováním jiných dopravních služeb nebo s jakoukoli jinou činností.

3.  Členské státy zajistí, aby oddělené výkazy zisků a ztrát a rozvaha byly vedeny a zveřejňovány na jedné straně pro činnost spojenou s provozováním železniční přepravy zboží a na straně druhé pro činnost spojenou s poskytováním přepravy cestujících. Veřejné finanční prostředky za činnost související se zajišťováním přepravy jako úhrady za veřejné služby jsou vykazovány samostatně pro každou smlouvu na veřejné služby na příslušných účtech a nepřevádějí se na činnost související s poskytováním jiných dopravních služeb nebo na jakoukoli jinou činnost.

4. Účetnictví různých  oblastí podle odstavců 1 a 3 je vedeno způsobem, který  umožňuje sledování zákazu převodu veřejných finančních prostředků z jedné oblasti do druhé.

4. V zájmu zajištění plné transparentnosti nákladů na infrastrukturu je účetnictví různých oblastí podle odstavců 1 a 3 vedeno způsobem, který umožňuje sledování dodržování předchozích odstavců i sledování způsobu využívání příjmů z poplatků za infrastrukturu, přebytků z jiné podnikatelské činnosti a veřejných i soukromých finančních prostředků poskytnutých provozovateli infrastruktury. Příjmy provozovatele infrastruktury nesmí v žádném případě použít železniční podnik nebo subjekt či firma, která železniční podnik řídí, neboť by tak mohlo dojít k posílení jeho postavení na trhu nebo k získání ekonomických výhod nad jinými železničními podniky. Toto ustanovení nevylučuje, aby byl pod dohledem regulačního subjektu uvedeného v článku 55 provozovateli infrastruktury uhrazen vynaložený kapitál, včetně úroků zaplacených v souladu s tržními podmínkami, který mu poskytl subjekt nebo firma, která železniční podnik řídí.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Nezávislost hlavních funkcí provozovatele infrastruktury

Nezávislost hlavních funkcí provozovatele infrastruktury

1. Členské státy zajistí, že funkce, na kterých závisí nestranný a nediskriminační přístup k železniční infrastruktuře uvedené v příloze II jsou svěřeny subjektům nebo podnikům, které samy neprovozují železniční dopravu. Bez ohledu na organizační strukturu  musí být tento cíl prokazatelně dosažen.

1. Členské státy zajistí, že funkce, na kterých závisí nestranný a nediskriminační přístup k železniční infrastruktuře uvedené v čl. 3 odst. 2, jsou svěřeny subjektům nebo podnikům, které samy neprovozují železniční dopravu. Bez ohledu na organizační strukturu musí být tento cíl prokazatelně dosažen.

Příloha II může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem uvedeným v článku 60.

 

Členské státy mohou nicméně přenést na železniční podniky nebo jiné subjekty odpovědnost za přispívání k rozvoji  železniční infrastruktury, například pomocí  investic, údržby a financování.

Členské státy mohou nicméně přenést na železniční podniky nebo jiné subjekty odpovědnost za přispívání k rozvoji železniční infrastruktury, například pomocí investic, údržby a financování.

2. Pokud provozovatel infrastruktury není z hlediska své právní formy, organizace nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý na železničním podniku, vykonává funkce uvedené v kapitole IV oddílech 3 a 4 správce poplatků , respektive přidělující subjekt,  nezávislý z hlediska své právní formy, organizace a rozhodovacích pravomocí na jakémkoli železničním podniku.

2. Pokud provozovatel infrastruktury není z hlediska své právní formy, organizace nebo rozhodovacích pravomocí nezávislý na železničním podniku, vykonává funkce uvedené v kapitole IV oddílech 2 a 3 správce poplatků, respektive přidělující subjekt, nezávislý z hlediska své právní formy, organizace a rozhodovacích pravomocí na jakémkoli železničním podniku.

3. Pokud se ustanovení kapitoly IV oddílů 2 a 3 vztahují na hlavní funkce provozovatele infrastruktury, má se za to, že se použijí na správce poplatků nebo přidělující subjekt podle jejich příslušných pravomocí.

3. Pokud se ustanovení kapitoly IV oddílů 2 a 3 vztahují na hlavní funkce provozovatele infrastruktury, má se za to, že se použijí na správce poplatků nebo přidělující subjekt podle jejich příslušných pravomocí.

 

3a. Komise nejpozději 31. prosince 2012 předloží návrh směrnice obsahující ustanovení týkající se oddělení provozování infrastruktury od poskytování dopravních služeb a návrh na otevření trhu vnitrostátní osobní železniční dopravy, který nepovede ke zhoršení kvality služeb v železniční dopravě a zachová povinnost zajišťovat služby ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Zdravé financování provozovatele infrastruktury

Zdravé financování provozovatele infrastruktury

1. Členské státy rozvíjejí  vnitrostátní železniční infrastruktury, přičemž, pokud je to nutné, berou v úvahu  obecné požadavky Unie . Za tímto účelem zveřejní nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost strategii rozvoje železniční infrastruktury s cílem uspokojit budoucí potřeby v oblasti mobility; strategie bude založena na zdravém a udržitelném financování železničního systému. Strategie zahrne období nejméně pěti let a může být prodloužena.

1. Členské státy rozvíjejí vnitrostátní železniční infrastrukturu, přičemž, pokud je to nutné, berou v úvahu obecné požadavky Unie. Za tímto účelem zveřejní nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost a po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, včetně dotčených místních a regionálních orgánů, odborů, odvětvových odborů a zástupců uživatelů, strategii rozvoje železniční infrastruktury s cílem uspokojit budoucí potřeby v oblasti mobility; strategie bude založena na zdravém a udržitelném financování železničního systému. Strategie zahrne období nejméně sedmi let a může být prodloužena.

2. Členské státy mohou provozovateli infrastruktury za podmínek stanovených v článcích  93, 107 a 108  Smlouvy poskytnout  také prostředky v přiměřeném poměru k jeho  úkolům, velikosti infrastruktury  a finanční náročnosti, zejména na úhradu nových investic.

2. Pokud příjmy nepostačují k pokrytí finančních potřeb provozovatele infrastruktury a aniž je dotčen rámec zpoplatnění stanovený v článcích 31 a 32 této směrnice, poskytnou členské státy provozovateli infrastruktury za podmínek stanovených v článcích 93, 107 a 108 Smlouvy prostředky v přiměřeném poměru k jeho úkolům, velikosti infrastruktury a finanční náročnosti, zejména na úhradu nových investic.

3. V rámci všeobecné státní politiky a s ohledem na strategii rozvoje železniční infrastruktury uvedenou v odstavci 1  přijme  provozovatel infrastruktury  obchodní plán včetně programů týkajících se investic a financování. Plán má být vypracován tak, aby zaručoval optimální a hospodárné využití , poskytování  a rozvoj železniční infrastruktury při vyrovnaném finančním rozpočtu, a má stanovit prostředky pro dosažení těchto cílů. Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byli žadatelé před schválením obchodního plánu konzultováni. Regulační subjekt uvedený v článku 55 vydá nezávazné stanovisko, zda je obchodní plán pro dosažení těchto cílů přiměřený.

3. V rámci všeobecné státní politiky a s ohledem na strategii rozvoje železniční infrastruktury uvedenou v odstavci 1 přijme provozovatel infrastruktury obchodní plán včetně programů týkajících se investic a financování. Plán má být vypracován tak, aby zaručoval optimální a hospodárné využití, poskytování a rozvoj železniční infrastruktury při vyrovnaném finančním rozpočtu, a má stanovit prostředky pro dosažení těchto cílů. Provozovatel infrastruktury zajistí, aby bylo s žadateli před schválením investičního plánu nediskriminujícím způsobem konzultováno ve věci podmínek přístupu k infrastruktuře a jejího využívání a ve věci povahy, poskytování a rozvoje infrastruktury. Regulační subjekt uvedený v článku 55 vydá nezávazné stanovisko k tomu, zda obchodní plán nečiní rozdíly mezi žadateli.

4. Členské státy zajistí , aby za běžných obchodních podmínek a za období , které není delší než tři roky,  vykazovaly účty provozovatele infrastruktury přinejmenším rovnováhu mezi příjmy z poplatků za infrastrukturu, zisky z ostatních obchodních činností a státními dotacemi na straně jedné a náklady na infrastrukturu na straně druhé , včetně případných záloh od státu .

4. Členské státy zajistí, aby za běžných obchodních podmínek vykazovaly účty provozovatele infrastruktury po dobu nejvýše dvou let přinejmenším rovnováhu mezi příjmy z poplatků za infrastrukturu, zisky z ostatních obchodních činností, nevratnou podporou ze soukromých zdrojů a státními dotacemi včetně případných záloh od státu na straně jedné a náklady na infrastrukturu včetně případného udržitelného financování obnovy dlouhodobých aktiv na straně druhé.

Aniž je dotčen možný dlouhodobý cíl pokrytí nákladů na infrastrukturu všech druhů dopravy na základě řádné, nediskriminační hospodářské soutěže mezi různými druhy dopravy spotřebitelem, pokud je železniční doprava schopna konkurovat ostatním druhům dopravy, může členský stát v rámci zásad zpoplatnění podle článků 31 a 32 požadovat po provozovateli infrastruktury vyrovnání jeho rozpočtu bez státního příspěvku.

Aniž je dotčen možný dlouhodobý cíl pokrytí nákladů na infrastrukturu všech druhů dopravy na základě řádné, nediskriminační hospodářské soutěže mezi různými druhy dopravy spotřebitelem, pokud je železniční doprava schopna konkurovat ostatním druhům dopravy, může členský stát v rámci zásad zpoplatnění podle článků 31 a 32 požadovat po provozovateli infrastruktury vyrovnání jeho rozpočtu bez státního příspěvku.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na dluhy či dlužné úroky z takových dluhů, které podnikům vznikly po 15. březnu 2001 nebo datu přistoupení k Unii u států, které k Unii přistoupily po 15. březnu 2001.

3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na dluhy či dlužné úroky z takových dluhů, které podnikům vznikly po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Úkol vytvořit pro železniční podniky zdravý finanční rámec a osvobodit je od zátěže historických dluhů je nadále zásadní. I přes ustanovení přijatá již v roce 1991 (směrnice 91/440/EHS) se to v řadě zemí dosud nepodařilo. Má-li být odvětví železniční dopravy poskytnuta účinná podpora, je nutné snížit míru jeho zadlužení. V této souvislosti je stanovené datum, tj. 15. března 2001 nebo datum přistoupení v případě nových členských států, příliš vzdálené.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podmínky pro přístup k železniční infrastruktuře nesmí v žádném případě vést k tomu, aby bylo cestujícím znemožněno získat informace o cestě z jednoho místa do druhého nebo zakoupit jízdenku pro tuto cestu, a to bez ohledu na počet provozovatelů železniční dopravy provozujících – na celé trase nebo její části – osobní dopravu mezi těmito místy.

Odůvodnění

Podmínky pro přístup k železniční infrastruktuře nesmí v žádném případě vést k tomu, aby bylo cestujícím znemožněno získat informace o cestě z jednoho místa do druhého nebo zakoupit jízdenku pro tuto cestu, a to bez ohledu na počet provozovatelů železniční dopravy provozujících – na celé trase nebo její části – osobní dopravu mezi těmito místy.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu a kritéria, která se mají použít při uplatňování tohoto odstavce. Uvedená opatření, navržená k zajištění provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Na základě zkušeností regulačních subjektů přijme Komise do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu a kritéria, která se mají použít při uplatňování tohoto odstavce. Uvedená opatření, navržená k zajištění provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Odůvodnění

Komise by měla mít povinnost jednat ve lhůtě 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, což je považováno za dostatečně dlouhé období na to, aby byla získána zkušenost s udělováním přístupu k železniční infrastruktuře.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a železniční podniky poskytující veřejné služby poskytnou příslušnému regulačnímu subjektu nebo subjektům informace, které jsou odůvodněně požadované k dosažení rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí poskytnuté informace, případně je projedná se všemi zúčastněnými osobami a vyrozumí zúčastněné osoby o svém rozhodnutí s uvedením důvodů v předem stanovené přiměřené lhůtě, nejpozději však dva měsíce po obdržení všech důležitých informací.

Příslušné orgány a železniční podniky poskytující veřejné služby poskytnou příslušnému regulačnímu subjektu nebo subjektům informace, které jsou odůvodněně požadované k dosažení rozhodnutí. Regulační subjekt posoudí poskytnuté informace, případně je projedná se všemi zúčastněnými osobami a vyrozumí zúčastněné osoby o svém rozhodnutí s uvedením důvodů ve lhůtě jednoho měsíce po obdržení stížnosti.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu a kritéria, která se mají použít při uplatňování odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku. Uvedená opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

4. Na základě zkušeností regulačních subjektů přijme Komise do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu a kritéria, která se mají použít při uplatňování odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku. Uvedená opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje pro Komisi povinnost přijmout prováděcí opatření, která vymezují postup a kritéria, jež je třeba použít při uplatňování ustanovení týkajících se omezení práva na přístup ke službám, které jsou částečně nebo zcela poskytovány v rámci veřejných služeb, a žádostí, které se podávají u regulačních subjektů. Komise má povinnost jednat do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise vypracuje srovnávací analýzu týkající se metod stanovování výše poplatků v členských státech s cílem vytvořit jednotnou metodu jejich výpočtu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Podmínky přístupu ke službám

Podmínky přístupu ke službám

1. Železniční podniky mají na nediskriminačním základě nárok na minimální přístupový balík stanovený  v příloze III bodě 1.

1. Provozovatelé infrastruktury poskytují železničním podnikům na nediskriminačním základě minimální přístupový balík stanovený v příloze III bodě 1.

2. Služby uvedené v příloze III bodu 2 jsou poskytovány všemi provozovateli dopravních zařízení  nediskriminačním způsobem .

2. Provozovatelé zařízení služeb poskytují všem železničním podnikům přístup k zařízením uvedeným v příloze III bodu 2, včetně přístupu k tratím a ke službám poskytovaným v těchto zařízeních nediskriminačním způsobem, na což bude v souladu s článkem 56 dohlížet regulační subjekt.

V případě, že provozovatel dopravního zařízení náleží k subjektu nebo podniku, který je rovněž činný a má dominantní postavení nejméně na jednom trhu služeb železniční dopravy, pro nějž je zařízení využíváno, je provozovatel organizován takovým způsobem, že je nezávislý na tomto subjektu či podniku, pokud jde o právní, organizační a rozhodovací stránku.

V případě, že provozovatel zařízení služeb uvedeného v příloze 3 bodě 2 náleží k subjektu nebo podniku, který je rovněž činný a má dominantní postavení nejméně na jednom trhu služeb železniční dopravy, pro nějž je zařízení využíváno, je provozovatel organizován takovým způsobem, že je nezávislý na tomto subjektu či podniku, pokud jde o organizační a rozhodovací stránku. Provozovatel zařízení služeb a tento subjekt nebo podnik mají oddělené účetnictví, včetně oddělených rozvah a výkazů zisků a ztrát.

Žádosti železničních podniků o přístup k dopravním zařízením lze odmítnout, pouze pokud existují životaschopné alternativy umožňující podnikům provozovat příslušnou nákladní či osobní dopravu na téže trase za ekonomicky přijatelných podmínek. Důkazní břemeno týkající se existence životaschopné alternativy nese provozovatel dopravního zařízení.

Žádosti železničních podniků o přístup k zařízením služeb se vyřizují ve lhůtě, kterou pevně stanoví vnitrostátní regulační subjekt, a lze je zamítnout, pouze pokud existují životaschopné alternativy umožňující podnikům provozovat příslušnou nákladní či osobní dopravu na téže trase za ekonomicky přijatelných podmínek. Provozovatel zařízení služeb při odmítnutí přístupu ke svému zařízení služeb navrhne ekonomicky a technicky životaschopnou alternativu a toto odmítnutí písemně odůvodní. Odmítnutí nezavazuje provozovatele zařízení služeb, aby investoval do zdrojů nebo zařízení s cílem vyhovět všem žádostem železničních podniků.

Pokud provozovatel dopravního zařízení zjistí rozpory mezi různými požadavky, pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co možná nejlepší uspokojení všech požadavků. Pokud není dostupná žádná životaschopná alternativa a není možné vyhovět všem požadavkům na kapacitu příslušného zařízení na základě prokázaných potřeb, přijme regulační subjekt uvedený v článku 55 z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti přiměřená opatření, aby zajistil, že je příslušná část kapacity vyčleněna železničním podnikům jiným než těm, které jsou součástí subjektu nebo podniku, k němuž rovněž náleží provozovatel zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro údržbu nebo nově vybudovaná jiná technická zařízení určená pro konkrétní nová kolejová vozidla však mohou být na dobu pěti let od jejich uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby jednoho železničního podniku.

Pokud provozovatel zařízení služeb zjistí rozpory mezi různými požadavky, pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co možná nejlepší uspokojení všech požadavků. Pokud není dostupná žádná životaschopná alternativa a není možné vyhovět všem požadavkům na kapacitu příslušného zařízení na základě prokázaných potřeb, přijme regulační subjekt uvedený v článku 55 z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti žadatele a při zohlednění potřeb všech zúčastněných stran přiměřená opatření, aby zajistil, že je příslušná část kapacity vyčleněna jiným železničním podnikům než těm, které jsou součástí subjektu nebo podniku, k němuž náleží provozovatel zařízení. Nově vybudovaná zařízení pro údržbu nebo nově vybudovaná jiná technická zařízení určená pro nová vysokorychlostní kolejová vozidla uvedená v rozhodnutí Komise 2008/232/ES1 však mohou být na dobu deseti let od jejich uvedení do provozu vyhrazena pro potřeby jednoho železničního podniku.

Pokud nebylo dopravní zařízení využíváno po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích let, nabídne jeho vlastník provozování zařízení formou nájmu nebo pronájmu.

Pokud nebylo zařízení služeb využíváno po dobu nejméně jednoho roku a železniční podniky projevily vůči provozovateli tohoto zařízení služeb zájem o přístup k tomuto zařízení na základě prokázaných potřeb, nabídne jeho vlastník provozování zařízení formou nájmu nebo pronájmu za účelem provozování činnosti související s odvětvím železniční dopravy, ledaže provozovatel takového zařízení prokáže, že probíhající proces přeměny brání jeho použití ze strany jakéhokoli železničního podniku.

3. Pokud provozovatel infrastruktury nabízí některé ze služeb uvedených v příloze III bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je nediskriminačním způsobem  každému železničnímu podniku na požádání.

3. Pokud provozovatel služeb nabízí některé ze služeb uvedených v příloze III bodu 3 jako doplňkové služby, poskytne je nediskriminačním způsobem každému železničnímu podniku na požádání.

4. Železniční podniky mohou od provozovatele infrastruktury nebo od jiných dodavatelů požadovat další pomocné služby uvedené v příloze III bodu 4. Provozovatel infrastruktury není povinen tyto služby poskytovat.

4. Železniční podniky mohou od provozovatele infrastruktury nebo od jiných provozovatelů zařízení služeb požadovat další pomocné služby uvedené v příloze III bodu 4. Provozovatel infrastruktury není povinen tyto služby poskytovat.

5. Příloha III může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem uvedeným v článku 60.

 

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 132.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jakákoliv ustanovení přeshraničních dohod mezi členskými státy, která zakládají diskriminaci mezi železničními podniky nebo omezují svobody železničních podniků poskytovat přeshraniční služby, se zrušují.

Členské státy zajistí, aby přeshraniční dohody, jež uzavřou, nebyly diskriminační vůči některým železničním podnikům nebo neomezovaly možnost železničních podniků poskytovat přeshraniční služby.

Odůvodnění

Přeshraniční dohody by měly nadále patřit do oblasti příslušnosti členských států, v jejímž rámci mohou svobodně působit. EU by měla jednat pouze tehdy, pokud cíle nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a pokud jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu, jež se mají použít při uplatňování tohoto odstavce. Uvedená opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

Komise může přijmout prováděcí opatření, která upřesní procedurální podmínky postupu spolupráce uvedeného v předchozím pododstavci. Uvedená prováděcí opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření poradním postupem podle čl. 64 odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dále upřesňuje cíl prováděcích opatření, která může Komise přijmout.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Rozsah sledování trhu

Rozsah sledování trhu

1. Komise vypracuje nezbytná opatření pro sledování technických a ekonomických podmínek a rozvoje trhu  v oblasti  evropské železniční dopravy.

1. Komise vypracuje nezbytná opatření, aby v oblasti evropské železniční dopravy bylo možné sledovat technické, sociální a ekonomické podmínky a rozvoj trhu, včetně rozvoje zaměstnanosti, ale také soulad s pravidly hospodářské soutěže Unie.

2. V této souvislosti Komise zapojí do této činnosti zástupce členských států a příslušných odvětví včetně uživatelů, aby byli lépe schopni sledovat rozvoj železničního odvětví a vývoj trhu, posuzovat účinek přijatých opatření a analyzovat dopad opatření plánovaných Komisí.

2. V této souvislosti Komise zapojí do této činnosti zástupce členských států včetně zástupců regulačních subjektů uvedených v článku 55 a zástupce příslušných odvětví včetně dotčených místních a regionálních orgánů a sociálních partnerů odvětví železniční dopravy a uživatelů, aby byli lépe schopni sledovat rozvoj odvětví železniční dopravy a vývoj trhu, posuzovat účinek přijatých opatření a analyzovat dopad opatření plánovaných Komisí. Komise do této činnosti případně zapojí také Evropskou agenturu pro železnice.

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj rámcových podmínek v odvětví železniční dopravy, zejména stanovení poplatků za použití infrastruktury, přidělování kapacity, investice do železniční infrastruktury, vývoj z hlediska ceny a kvality služeb železniční dopravy, služby železniční dopravy, na něž se vztahují smlouvy na veřejné služby,  udělování licencí a stupeň harmonizace dosažené mezi členskými státy  . Zajišťuje aktivní spolupráci mezi vhodnými regulačními orgány v členských státech.

3. Komise sleduje využívání sítě a vývoj rámcových podmínek v odvětví železniční dopravy, zejména stanovení poplatků za použití infrastruktury, přidělování kapacity, investice do železniční infrastruktury, vývoj z hlediska ceny a kvality služeb železniční dopravy, služby železniční dopravy, na něž se vztahují smlouvy na veřejné služby, udělování licencí, míru otevřenosti trhu, zaměstnanost, sociální podmínky a stupeň harmonizace, zejména v oblasti sociálních práv, dosažené mezi členskými státy i v jejich rámci.

4. Komise pravidelně  podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě o

4. Komise každé dva roky podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě o

a) vývoji vnitřního trhu služeb železniční dopravy;

a) vývoji vnitřního trhu služeb železniční dopravy a služeb souvisejících s železniční dopravou, včetně míry otevření trhu;

b) rámcových podmínkách , včetně podmínek pro veřejné služby v přepravě cestujících po železnici  ;

b) rámcových podmínkách, včetně podmínek pro veřejné služby v přepravě cestujících po železnici;

 

ba) vývoji zaměstnanosti a o pracovních a sociálních podmínkách v tomto odvětví;

c) stavu evropské železniční sítě;

c) stavu evropské železniční sítě;

d) využívání práv přístupu;

d) využívání práv přístupu;

e) překážkách vyšší účinnosti služeb železniční dopravy;

e) překážkách vyšší účinnosti služeb železniční dopravy;

f) omezeních železniční infrastruktury;

f) omezeních železniční infrastruktury;

g) potřebě vytvoření právních předpisů.

g) potřebě vytvoření právních předpisů.

5. Pro účely sledování trhu ze strany Komise poskytnou členské státy na ročním základě informace uvedené v příloze IV, jakož i veškeré další nezbytné údaje vyžadované Komisí.

5. Pro účely sledování trhu ze strany Komise poskytnou členské státy na ročním základě následující informace uvedené v příloze IV, jakož i veškeré další nezbytné údaje vyžadované Komisí o:

 

a) vývoji výkonu železniční dopravy a vyrovnávací platby za závazky veřejné služby (ZVS);

 

b) míře otevření trhu a spravedlivé hospodářské soutěže v každém členském státě a o podílu železničních podniků na celkovém výkonu dopravy;

 

c) zdrojích a činnosti regulačních subjektů související s jejich působením jako odvolacích orgánů;

 

d) příslušném vývoji, pokud jde o restrukturalizaci zavedených železničních podniků a o přijetí/provádění vnitrostátních dopravních strategií během předchozího roku;

 

e) významných iniciativách/opatřeních v oblasti odborné přípravy v železniční dopravě přijaté v daném členském státě v předchozím roce;

 

f) zaměstnanosti a sociálních podmínkách v železničních podnicích, u provozovatelů infrastruktury a v dalších společnostech působících v odvětví železniční dopravy na konci předchozího roku;

 

g) investicích do vysokorychlostní železniční sítě v předchozím roce;

 

h) délce železniční sítě na konci předchozího roku;

 

i) poplatcích za přístup k tratím v předchozím roce;

 

j) existenci systému odměňování výkonu vytvořeného podle článku 35 této směrnice;

 

k) počtu platných licencí vydaných příslušným vnitrostátním orgánem;

 

l) stavu zavádění systému ERTMS;

 

m) počtu mimořádných událostí, nehod a vážných nehod ve smyslu směrnice 2004/49/ES, k nimž došlo v rámci sítě v předchozím roce;

 

n) jiném souvisejícím vývoji;

 

o) vývoji na trzích údržby a míře otevřenosti trhu pro služby údržby.

Příloha IV může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem podle článku 60.

Příloha IV může být v zájmu aktualizace informací potřebných pro sledování železničního trhu s ohledem na zkušenosti změněna postupem podle článku 60.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti postupu, který se má použít při uplatňování tohoto článku, včetně použití společné šablony licence. Uvedená opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

5. Komise přijme prováděcí opatření, která upřesní procedurální podmínky, jež je nutno dodržet při vydávání licencí a stanovování společné šablony licence v souladu s požadavky uvedenými v oddíle 2. Uvedená prováděcí opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření poradním postupem podle čl. 64 odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dále upřesňuje rozsah prováděcích opatření, která může Komise přijmout.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 19 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) nebyly odsouzeny za závažné nebo opakované neplnění sociálních nebo  pracovněprávních povinností, včetně povinností plynoucích z právních předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a povinností plynoucích z celních předpisů, v případě společnosti žádající o povolení provozovat přeshraniční nákladní  přepravu podléhající celním režimům.

d) nebyly odsouzeny za žádné neplnění sociálních nebo pracovněprávních povinností, včetně povinností plynoucích z právních předpisů o bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a povinností plynoucích z celních předpisů, v případě společnosti žádající o povolení provozovat přeshraniční nákladní přepravu podléhající celním režimům.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh klade větší důraz na dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a pracovního práva a činí toto dodržování jedním ze základních předpokladů dobrého jména, který musejí železniční podniky splnit, chtějí-li žádat o licenci.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se finanční způsobilosti jsou splněny, pokud žádající železniční podnik prokáže schopnost po dobu dvanácti měsíců plnit své současné i budoucí možné realisticky odhadnuté závazky.

Požadavky týkající se finanční způsobilosti jsou splněny, pokud žádající železniční podnik prokáže schopnost po dobu dvanácti měsíců plnit své současné i budoucí možné realisticky odhadnuté závazky. Orgány vydávající licence ověří finanční způsobilost buď na základě roční účetní závěrky železničního podniku, nebo není-li ji žádající podnik schopen předložit, na základě jeho rozvahy.

Odůvodnění

Tento prvek je převzat z přílohy V, která je považována za podstatný prvek této směrnice.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro tyto  účely poskytne každý žadatel informace alespoň v rozsahu stanoveném v příloze V.

Pro tyto účely poskytne každý žadatel podrobné informace o těchto aspektech:

 

a) dostupných finančních prostředcích, včetně stavu bankovního účtu, zastavených úvěrů a půjček;

 

b) finančních prostředcích a aktivech, která jsou k dispozici jako záruka;

 

c) provozním kapitálu;

 

d) souvisejících nákladech, včetně výdajů na zakoupení vozidel, pozemků, budov, zařízení a vozového parku;

 

e) břemenech na majetku podniku;

 

f) daních a příspěvcích na sociální zabezpečení.

Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu. Žadatelé by rovněž měli poskytnout podrobné informace o placení daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 20. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgán vydávající licence nepovažuje žadatele za finančně způsobilého, pokud má v důsledku vlastní činnosti značné nedoplatky na daních nebo sociálním zabezpečení.

Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Orgán vydávající licence může žádat zejména předložení auditní zprávy a vhodných dokumentů od banky, spořitelny, účetního nebo auditora. Tyto dokumenty musejí obsahovat informace o záležitostech uvedených v odst. 2 písm. a) až f) tohoto článku.

Odůvodnění

Převzato z přílohy V, která je považována za podstatný prvek tohoto textu.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha V může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem podle článku 60.

vypouští se

Odůvodnění

Příloha V je považována za podstatný prvek tohoto textu. Celý její obsah je proto přesunut do článku 20.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se odborné způsobilosti jsou splněny, pokud žádající železniční podnik prokáže, že  má nebo bude mít organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti nezbytné pro vykonávání bezpečného a spolehlivého řízení provozu a kontroly druhů činnosti uvedených v licenci.

Požadavky týkající se odborné způsobilosti jsou splněny, pokud žádající železniční podnik prokáže, že má nebo bude mít organizaci řízení a znalosti nebo zkušenosti nezbytné pro vykonávání bezpečného a spolehlivého řízení provozu a kontroly druhů činnosti uvedených v licenci. Podnik při podávání žádosti rovněž prokáže, že je držitelem osvědčení o bezpečnosti podle článku 10 směrnice 2004/49/ES.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007,  musí být železniční podnik přiměřeně pojištěn k pokrytí vlastní odpovědnosti v případě nehody, zejména ve vztahu k  nákladům, poštovním zásilkám a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem.

Aniž je dotčena kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007, musí být železniční podnik přiměřeně pojištěn, případně mít srovnatelné záruky a opatření, bylo-li to odsouhlaseno regulačním subjektem, k pokrytí vlastní odpovědnosti v případě nehody, zejména ve vztahu k nákladům, poštovním zásilkám a třetím osobám v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem.

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by měla být věnována tradici provozování železniční dopravy prostřednictvím vnitrostátní železniční sítě, avšak pouze po schválení ze strany vnitrostátního regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatel infrastruktury po projednání se zúčastněnými stranami , včetně regulačního subjektu uvedeného v článku 55,  vypracuje a zveřejní zprávu o síti, kterou lze koupit za poplatek nepřesahující náklady na její vydání. Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve dvou úředních jazycích Unie. Obsah zprávy o síti je bezplatně k dispozici v elektronické podobě na internetovém portálu Evropské agentury pro železnice.

1. Provozovatel infrastruktury po projednání se zúčastněnými stranami, včetně regulačního subjektu uvedeného v článku 55, vypracuje a zveřejní zprávu o síti, kterou lze koupit za poplatek nepřesahující náklady na její vydání. Zpráva o síti se zveřejní nejméně ve dvou úředních jazycích Unie, přičemž jedním z nich je angličtina. Obsah zprávy o síti je bezplatně k dispozici v elektronické podobě na internetovém portálu Evropské agentury pro železnice.

Odůvodnění

Použití mezinárodního jazyka jako angličtina by mělo usnadnit porozumění prvkům obsaženým ve zprávě o síti.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zpráva o síti stanoví povahu infrastruktury dostupné železničním podnikům. Obsahuje informace určující podmínky přístupu k dotyčné železniční infrastruktuře a dopravním zařízením . Obsah zprávy o síti je stanoven v příloze VI.

2. Zpráva o síti stanoví povahu infrastruktury dostupné železničním podnikům. Obsahuje následující informace určující podmínky přístupu k dotyčné železniční infrastruktuře a zařízením služeb:

 

a) oddíl stanovující povahu infrastruktury, která je k dispozici železničním podnikům, a podmínky přístupu k ní;

 

b) oddíl o zásadách zpoplatnění a o tarifech;

 

c) oddíl o zásadách a kritériích přidělování kapacit. Provozovatelé zařízení služeb, kteří nejsou řízeni provozovatelem infrastruktury, poskytnou informace o poplatcích za získání přístupu k zařízení a poskytování služeb a informace o technických podmínkách přístupu pro účely zařazení do zprávy o síti;

 

d) oddíl obsahující informace týkající se žádosti o licenci podle článku 25 a osvědčení o bezpečnosti železnic vydaných v souladu se směrnicí 2004/49/ES1;

 

e) oddíl obsahující informace o postupech řešení sporů a odvolacích postupech vztahujících se na otázky přístupu k železniční infrastruktuře a službám a na systém odměňování výkonu podle článku 35;

 

f) oddíl obsahující informace o přístupu k zařízením služeb podle přílohy III a o jejich zpoplatnění;

 

g) vzorová dohoda pro uzavření rámcových dohod mezi provozovatelem infrastruktury a žadatelem v souladu s článkem 42;

 

informace ve zprávě o síti jsou každý rok aktualizovány a jsou v souladu s registry železniční infrastruktury, které se mají zveřejnit v souladu s článkem 35 směrnice 2008/57/ES, nebo na takové registry odkazují. Uživatelé infrastruktury, u níž neprobíhá řádná údržba a jejíž kvalita se zhoršuje, jsou o této skutečnosti včas informováni;

 

informace uvedené v písmenech a) až g) může Komise s ohledem na zkušenosti pozměnit a upřesnit postupem podle článku 60, a to v souladu s přílohou VI.

 

_____________________

 

1 Úř. věst L 164, 30.4.2004, s. 44.

Odůvodnění

Výčet oddílů zprávy o síti je považován za podstatný prvek této směrnice. Komise může v zájmu flexibility pozměnit jednotlivé prvky každého oddílu. Dochází-li navíc ke zhoršování kvality infrastruktury, měly by se tyto informace dostat v rámci systému včasného varování k uživatelům.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se zástupci provozovatelů infrastruktury, jejichž rozhodnutí o zpoplatnění mají dopad na jiné infrastruktury, sdružili s cílem koordinovat zpoplatnění nebo zpoplatnit použití příslušné infrastruktury na mezinárodní úrovni.

Členské státy zajistí, aby se zástupci provozovatelů infrastruktury, jejichž rozhodnutí o zpoplatnění mají dopad na jiné infrastruktury, sdružili s cílem společně koordinovat zpoplatnění nebo zpoplatnit použití příslušné infrastruktury na mezinárodní úrovni.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje myšlenku, že provozovatelé infrastruktury by měli mezi sebou vytvořit silnější koordinační struktury.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 30

Článek 30

Náklady na infrastrukturu a účetnictví

Náklady na infrastrukturu a účetnictví

1. S řádným ohledem na bezpečnost a na udržení a zvyšování kvality služeb infrastruktury se provozovatelům infrastruktury poskytují podněty ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury a výše poplatků za přístup.

1. S řádným ohledem na bezpečnost a na udržení a zvyšování kvality služeb infrastruktury se provozovatelům infrastruktury poskytují podněty ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury a výše poplatků za přístup.

2. Členské státy zajistí provedení odstavce 1 smluvním ujednáním mezi příslušným orgánem a provozovatelem infrastruktury na dobu nejméně pěti let, v němž se stanoví státní dotace.

2. Členské státy zajistí provedení odstavce 1 smluvním ujednáním mezi příslušným orgánem a provozovatelem infrastruktury na dobu nejméně sedmi let, v němž se stanoví státní dotace.

3. Podmínky smlouvy a systém plateb dohodnutých pro poskytování dotace provozovateli infrastruktury se dohodnou předem na celé smluvní období.

3. Podmínky smlouvy a systém plateb dohodnutých pro poskytování dotace provozovateli infrastruktury se dohodnou předem na celé smluvní období.

Základní zásady a parametry takových ujednání jsou stanoveny v příloze VII, která může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem podle článku 60.

Základní zásady a parametry takových ujednání jsou stanoveny v příloze VII.

Členské státy konzultují zúčastněné strany nejméně jeden měsíc před podpisem ujednání a toto ujednání zveřejní do jednoho měsíce po jeho uzavření.

Členské státy konzultují se zúčastněnými stranami nejméně jeden měsíc před podpisem ujednání a toto ujednání zveřejní do jednoho měsíce po jeho uzavření.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byl jeho obchodní plán v souladu s ustanoveními smluvního ujednání.

Provozovatel infrastruktury zajistí, aby byl jeho obchodní plán v souladu s ustanoveními smluvního ujednání.

Regulační subjekt podle článku 55 posoudí, zda jsou předpokládané středně- až dlouhodobé příjmy provozovatele infrastruktury přiměřené k dosažení dohodnutých výkonnostních cílů, a podá příslušná doporučení, a to nejpozději jeden měsíc před podpisem ujednání.

 

Příslušný orgán podá regulačnímu subjektu odůvodnění, pokud zamýšlí odchýlit se od těchto doporučení.

 

4. Provozovatelé infrastruktury vytvoří a vedou soupis aktiv, která spravují, který obsahuje jejich stávající ocenění, jakož i podrobnosti o výdajích na obnovu a modernizaci infrastruktury.

4. Provozovatelé infrastruktury vytvoří a vedou soupis aktiv, která spravují, který obsahuje jejich stávající ocenění, jakož i podrobnosti o výdajích na obnovu a modernizaci infrastruktury.

5. Provozovatel infrastruktury a provozovatel dopravního zařízení stanoví metodiku rozdělení nákladů dle různých služeb nabízených v souladu s přílohou III a dle typů železničních vozidel na základě nejlepšího dostupného porozumění původu nákladů a zásad zpoplatnění podle článku 31. Členské státy mohou požadovat její předchozí schválení. Tato metoda je průběžně aktualizována  , aby odpovídala nejlepším mezinárodním zkušenostem.

5.  Provozovatel infrastruktury a provozovatel zařízení služeb stanoví metodiku rozdělení nákladů dle různých služeb nabízených v souladu s přílohou III a dle typů železničních vozidel na základě nejlepšího dostupného porozumění původu nákladů a zásad zpoplatnění podle článku 31. Členské státy mohou požadovat její předchozí schválení. Tato metoda je průběžně aktualizována, aby odpovídala nejlepším mezinárodním zkušenostem.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

Článek 31

Zásady zpoplatnění

Zásady zpoplatnění

1. Poplatky za použití železniční infrastruktury a dopravních zařízení se platí provozovateli infrastruktury a provozovateli dopravního zařízení a používají se k financování jejich  činnosti.

1. Poplatky za použití železniční infrastruktury a zařízení služeb se platí provozovateli infrastruktury a provozovateli zařízení služeb a používají se k financování jejich činnosti.

2. Členské státy provozovatele infrastruktury a provozovatele dopravního zařízení požádají , aby regulačnímu subjektu  poskytl veškeré nezbytné informace o uložených poplatcích. Provozovatel infrastruktury a provozovatel dopravního zařízení musí být v tomto ohledu schopni každému železničnímu podniku prokázat , že poplatky za infrastrukturu a služby skutečně účtované železničnímu podniku podle článků 30 až 37 jsou v souladu s metodikou, pravidly a případně i s tarify stanovenými ve zprávě o síti.

2. Členské státy provozovatele infrastruktury a provozovatele zařízení služeb požádají, aby regulačnímu subjektu poskytl veškeré nezbytné informace o uložených poplatcích. Provozovatel infrastruktury a provozovatel zařízení služeb musejí být v tomto ohledu schopni každému železničnímu podniku prokázat, že poplatky za infrastrukturu a služby skutečně účtované železničnímu podniku podle článků 30 až 37 jsou v souladu s metodikou, pravidly a případně i s tarify stanovenými ve zprávě o síti.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo  5 tohoto článku nebo článek 32, stanoví se v souladu s přílohou VIII bodem 1  poplatky za minimální přístupový balík ve výši nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 tohoto článku nebo článek 32, stanoví se v souladu s přílohou VIII bodem 1 poplatky za minimální přístupový balík ve výši nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

4. Poplatky za infrastrukturu mohou zahrnovat poplatek odrážející vzácnost kapacity určitého úseku infrastruktury během období, kdy je kapacita překročena.

4. Poplatky za infrastrukturu mohou zahrnovat poplatek odrážející vzácnost kapacity určitého úseku infrastruktury během období, kdy je kapacita překročena.

5. Pokud je zpoplatňování nákladů působení hluku povoleno právními předpisy Unie pro silniční nákladní dopravu, změní se poplatky za infrastrukturu tak, aby se zohlednily náklady působení hluku provozováním železniční dopravy v souladu s přílohou VIII bodem 2.

5. Poplatky za infrastrukturu se změní tak, aby se zohlednily náklady působení hluku provozováním železniční dopravy v souladu s přílohou VIII bodem 2. Tyto změny poplatků za infrastrukturu umožňují kompenzovat investice do dovybavení železničních vozů ekonomicky nejživotaschopnější dostupnou technologií nízkohlučného brzdění. Členské státy zajistí, aby zavedení takto rozlišených poplatků nemělo nepříznivý vliv na finanční rovnováhu provozovatele infrastruktury.

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60, zejména s cílem specifikovat prvky rozlišených poplatků za infrastrukturu.

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60, zejména s cílem specifikovat prvky rozlišených poplatků za infrastrukturu za podmínky, že to nepovede k narušení hospodářské soutěže v rámci odvětví železniční dopravy nebo silniční dopravy na úkor železniční dopravy.

Poplatky za infrastrukturu lze upravit s ohledem na náklady jiného působení na životní prostředí provozováním železniční dopravy , které není uvedeno v příloze VIII bodě 2 . Každá taková úprava , která může zajistit internalizaci vnějších nákladů u látek znečišťujících ovzduší, jejichž emise jsou způsobeny provozováním železniční dopravy, se rozliší podle rozsahu účinků.

Poplatky za infrastrukturu lze upravit s ohledem na náklady jiného působení na životní prostředí provozováním železniční dopravy, které není uvedeno v příloze VIII bodě 2. Každá taková úpravakterá může zajistit internalizaci vnějších nákladů u látek znečišťujících ovzduší, jejichž emise jsou způsobeny provozováním železniční dopravy, se rozliší podle rozsahu účinků.

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní prostředí vedoucích ke zvýšení celkového výnosu provozovatele infrastruktury se však povolí, pouze pokud toto zpoplatnění  povolují právní předpisy Unie pro silniční nákladní dopravu. Pokud zpoplatnění těchto nákladů na životní prostředí pro silniční nákladní dopravu není právními předpisy Unie povoleno  , nesmějí zmíněné úpravy vést k žádné celkové změně výnosů provozovatelů infrastruktury.

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní prostředí vedoucích ke zvýšení celkového výnosu provozovatele infrastruktury se však povolí, pouze pokud toto zpoplatnění umožňují právní předpisy Unie pro silniční nákladní dopravu. Pokud zpoplatnění těchto nákladů na životní prostředí není v případě silniční nákladní dopravy právními předpisy Unie povoleno, nesmějí zmíněné úpravy vést k žádné celkové změně výnosů provozovatelů infrastruktury.

Pokud zpoplatnění nákladů na životní prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží využití těchto výnosů na rozhodnutí členských států. Příslušné orgány uchovávají nezbytné informace, aby zajistily možnost sledování zdroje zpoplatnění nákladů na životní prostředí a jejich využití. Členské státy pravidelně poskytnou tyto informace Komisi.

Pokud zpoplatnění nákladů na životní prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží využití těchto výnosů ve prospěch dopravních systémů na rozhodnutí členských států. Příslušné orgány uchovávají nezbytné informace, aby zajistily možnost sledování zdroje zpoplatnění nákladů na životní prostředí a jejich využití. Členské státy pravidelně poskytnou tyto informace Komisi.

6. Aby nedošlo k nežádoucím nepřiměřeným výkyvům, je možné poplatky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5 rozprostřít v rámci železniční dopravy a v čase. Nicméně relativní výše poplatku za použití infrastruktury odpovídá nákladům na dopravu.

6. Aby nedošlo k nežádoucím nepřiměřeným výkyvům, je možné poplatky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5 rozprostřít v rámci železniční dopravy a v čase. Nicméně relativní výše poplatku za použití infrastruktury musí odpovídat nákladům na dopravu.

7. Tento článek se netýká zajišťování služeb uvedených v příloze III bodu 2. V každém případě , poplatek stanovený za tyto služby nepřekročí náklady na jejich poskytnutí plus přiměřený zisk  .

7. Tento článek se netýká zajišťování služeb uvedených v příloze III bodu 2. V každém případě poplatek stanovený za tyto služby nepřekročí náklady na jejich poskytnutí plus přiměřený zisk.

8. V případě, že služby podle přílohy III bodů 3 a 4 jsou jako doplňkové a pomocné nabízeny pouze jedním dodavatelem, nepřekročí  poplatek stanovený za tyto služby nákladům  na jejich poskytnutí plus přiměřený zisk  .

8. V případě, že služby podle přílohy III bodů 3 a 4 jsou jako doplňkové a pomocné nabízeny pouze jedním dodavatelem, nepřekročí poplatek stanovený za tyto služby náklady na jejich poskytnutí plus přiměřený zisk.

9. Lze uložit poplatky za využití kapacity určené na údržbu infrastruktury. Tyto poplatky nepřekročí čistou ztrátu výnosů provozovatele infrastruktury, způsobenou výdaji na údržbu.

9. Lze uložit poplatky za využití kapacity určené na údržbu infrastruktury. Tyto poplatky nepřekročí čistou ztrátu výnosů provozovatele infrastruktury způsobenou výdaji na údržbu.

10. Provozovatel zařízení pro poskytování služeb podle přílohy III bodů 2, 3 a 4 poskytne provozovateli infrastruktury informace o poplatcích, které mají být zahrnuty ve zprávě o síti podle článku 27.

10. Provozovatel zařízení pro poskytování služeb podle přílohy III bodů 2, 3 a 4 poskytne provozovateli infrastruktury informace o poplatcích, které mají být zahrnuty do zprávy o síti podle článku 27.

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 32

Článek 32

Výjimky ze zásad zpoplatnění

Výjimky ze zásad zpoplatnění

1. Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů vynaložených provozovatelem infrastruktury může členský stát, pokud to trh unese, zvýšit poplatky na základě účinných, transparentních a nediskriminačních zásad, při zaručení optimální konkurenceschopnosti zejména v mezinárodní železniční nákladní dopravě. Systém zpoplatnění bere ohled na zvýšenou produktivitu dosahovanou železničními podniky.

1. Za účelem dosažení úplné náhrady nákladů vynaložených provozovatelem infrastruktury může členský stát, pokud to trh unese, povolit provozovateli infrastruktury, aby zvýšil poplatky na základě účinných, transparentních a nediskriminačních zásad, při zaručení optimální konkurenceschopnosti v rámci odvětví železniční dopravy. Systém zpoplatnění bere ohled na zvýšenou produktivitu dosahovanou železničními podniky.

Úroveň poplatků nicméně nesmí vylučovat využití infrastruktury segmenty trhu, které mohou zaplatit přinejmenším náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy, navýšené o přiměřenou míru návratnosti , kterou trh unese.

Úroveň poplatků nicméně nesmí vylučovat využití infrastruktury segmenty trhu, které mohou zaplatit přinejmenším náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy, navýšené o přiměřenou míru návratnosti, kterou trh unese.

 

Předtím, než členský stát schválí takové zvýšení poplatků, zajistí, aby provozovatel infrastruktury vyhodnotil jejich význam z hlediska konkrétních segmentů trhu. Seznam segmentů trhu, jak je vymezí provozovatelé infrastruktury, musí obsahovat nejméně následující tři segmenty: nákladní dopravu, osobní dopravu v rámci veřejné zakázky na poskytování služby a další provozování přepravy osob. Provozovatelé infrastruktury mohou segmenty trhu dále rozlišit.

 

Rovněž se stanoví segmenty trhu, ve kterých železniční podniky v současné době žádnou činnost neprovozují, ale je možné, že během platnosti systému zpoplatnění budou dané služby poskytovat. Provozovatel infrastruktury nezahrne do systému zpoplatnění zvýšení poplatků pro tyto segmenty trhu.

 

Seznam segmentů trhu se zveřejní ve zprávě o síti a nejméně jednou za pět let se přezkoumá.

Tyto segmenty trhu se stanoví v souladu s kritérii stanovenými v příloze VIII bodě 3 s výhradou předchozího schválení regulačním subjektem. Pro segmenty trhu, kde provoz neexistuje, se zvýšení nezahrnuje do systému zpoplatnění.

Další segmenty trhu se stanoví postupem uvedeným v příloze VIII bodě 3.

Bod 3 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

 

 

1a. U přepravy zboží ze třetích zemí a do nich provozované na síti, jejíž rozchod kolejí se liší od rozchodu hlavní železniční sítě Unie, mohou provozovatelé infrastruktury stanovit vyšší poplatky, tak aby plně pokrývaly vzniklé náklady.

2. U budoucích specifických investičních projektů a u specifických investičních  projektů dokončených po roce 1988  , může provozovatel infrastruktury zavést nebo pokračovat v zavádění vyšších poplatků na základě dlouhodobých nákladů těchto projektů, pokud se tím zvýší výkonnost nebo efektivnost nákladů nebo oboje  a jinak by nemohly být realizovány. Toto zpoplatnění může zahrnovat i dohody o podílu na riziku spojeném s novými investicemi.

2. U budoucích specifických investičních projektů a u specifických investičních projektů dokončených po roce 1988, může provozovatel infrastruktury zavést nebo pokračovat v zavádění vyšších poplatků na základě dlouhodobých nákladů těchto projektů, pokud se tím zvýší výkonnost nebo efektivnost nákladů nebo oboje a pokud by jinak nemohly být realizovány. Toto zpoplatnění může zahrnovat i dohody o podílu na riziku spojeném s novými investicemi.

3. Vlaky vybavené systémem European Train Control System (evropský vlakový zabezpečovací systém) (ETCS) provozované na tratích vybavených vnitrostátními systémy řízení zabezpečení a signalizace využívají dočasné snížení poplatků za infrastrukturu podle přílohy VIII bodu 5.

3. Vlaky vybavené systémem European Train Control System (evropský vlakový zabezpečovací systém) (ETCS) provozované na tratích vybavených vnitrostátními systémy řízení, zabezpečení a signalizace využívají dočasné snížení poplatků za infrastrukturu podle přílohy VIII bodu 5. Provozovatel infrastruktury musí být schopen zajistit, že toto snížení nepovede ke ztrátě výnosů. Toto snížení je vyváženo vyššími poplatky na stejné železniční trati pro vlaky, které systémem ETCS vybaveny nejsou.

Bod 5 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

V zájmu další propagace systémů ERTMS může být bod 5 přílohy VIII s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

4. Aby se předcházelo diskriminaci, zajistí se, aby každý z daných průměrných nebo marginálních poplatků stanovených provozovatelem infrastruktury pro rovnocenné využívání jeho infrastruktury byl srovnatelný a aby srovnatelné služby ve stejném segmentu trhu podléhaly stejným poplatkům. Provozovatel infrastruktury prokáže ve zprávě o síti, že systém zpoplatnění vyhovuje těmto požadavkům, do té míry, aby nedošlo k prozrazení důvěrných obchodních informací.

4. Aby se předcházelo diskriminaci, zajistí se, aby každý z daných průměrných nebo marginálních poplatků stanovených provozovatelem infrastruktury pro rovnocenné využívání jeho infrastruktury byl srovnatelný a aby srovnatelné služby ve stejném segmentu trhu podléhaly stejným poplatkům. Provozovatel infrastruktury prokáže ve zprávě o síti, že systém zpoplatnění vyhovuje těmto požadavkům, do té míry, aby nedošlo k prozrazení důvěrných obchodních informací.

5. Pokud má provozovatel infrastruktury v úmyslu změnit zásadní prvky systému zpoplatnění podle odstavce 1, zveřejní tyto změny nejméně tři měsíce před lhůtou pro zveřejnění zprávy o síti podle čl. 27 odst. 4  .

5. Pokud má provozovatel infrastruktury v úmyslu změnit zásadní prvky systému zpoplatnění podle odstavce 1, zveřejní tyto změny nejméně tři měsíce před lhůtou pro zveřejnění zprávy o síti podle čl. 27 odst. 4.

 

Pokud jde o mezinárodní nákladní dopravu ze třetích zemí a do nich provozovanou na síti, jejíž rozchod kolejí se liší od rozchodu hlavní železniční sítě Unie, mohou členské státy rozhodnout o zveřejnění rámce a pravidel zpoplatnění, jež se použijí konkrétně na tuto dopravu a k nimž se pojí jiné nástroje a lhůty, než které jsou stanoveny čl. 29 odst. 1, je-li to třeba pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Základní zásady systému odměňování výkonu uvedené v příloze VIII bodu 4  se vztahují na celou síť.

 

 

a) Aby bylo dosaženo dohodnuté úrovně kvality služeb a nebyla ohrožena ekonomická životaschopnost služby, dohodne po schválení regulačním subjektem provozovatel infrastruktury s žadateli hlavní parametry systému odměňování výkonu, zejména hodnotu zpoždění, prahové hodnoty plateb splatných v rámci systému odměňování výkonu a týkajících se jak jednotlivých jízd vlaku, tak i všech jízd vlaku železničního podniku v daném časovém období.

 

b) Provozovatel infrastruktury sdělí železničním podnikům informace o jízdním řádu, na jehož základě budou zpoždění počítána, nejméně pět dní před jízdou vlaku.

 

c) Aniž jsou dotčeny stávající odvolací postupy a ustanovení článku 50, je v případě sporů ohledně systému odměňování výkonu k dispozici systém řešení sporů umožňující urychlené vyřešení těchto sporů. Pokud se tento systém použije, je rozhodnutí učiněno ve lhůtě deseti pracovních dnů.

 

d) Jednou ročně zveřejní provozovatel infrastruktury průměrnou roční úroveň kvality služeb dosaženou železničními podniky na základě hlavních parametrů dohodnutých v rámci systému odměňování výkonu.

 

Mezi základní zásady systému odměňování výkonu, které se vztahují na celou síť, patří:

Odůvodnění

Tato písmena jsou shodná s písmeny a), b), g) a h) bodu 4 přílohy VIII. Pokládají se za podstatný prvek této směrnice, neboť stanovují hlavní parametry a procesní aspekty systému odměňování výkonu.

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bod 4 přílohy VIII může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

Bod 4 přílohy VIII, který obsahuje další prvky týkající se systému odměňování výkonu, může být s ohledem na zkušenosti změněn postupem podle článku 60.

Odůvodnění

Po přesunutí hlavních částí bodu 4 přílohy VIII do textu samotné směrnice obsahuje příloha podrobnější prvky systému odměňování výkonu, které může Komise měnit. Tím je zajištěna dostatečná flexibilita.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé infrastruktury mohou vybírat přiměřený poplatek za přidělenou  kapacitu, která není využita. Tento poplatek je pobídkou k účinnému využívání kapacity. Pokud je více než jeden žadatel o trasu vlaku, která být přidělena v rámci ročního sestavování jízdního řádu, vybere se poplatek za rezervaci.

Provozovatelé infrastruktury mohou vybírat přiměřený poplatek za přidělenou kapacitu, která není využita. Tento poplatek je pobídkou k účinnému využívání kapacity. Pokud o překrývající se trasy vlaku, které mají být přiděleny v rámci ročního sestavování jízdního řádu, žádají dva nebo více žadatelů, vybere se poplatek za rezervaci v případě toho žadatele, jemuž byla přidělena celá trasa vlaku nebo její část, která však není využita.

Odůvodnění

Pokud existuje více žadatelů o jednu trasu vlaku, rezervační poplatek bude uložen pouze v situaci, kdy je trasa vlaku přidělena žadateli, který ji nevyužívá.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Požadavky  na přidělení kapacity infrastruktury mohou podávat žadatelé ve smyslu  této směrnice.

1. Žadatelé mohou podávat požadavky na přidělení kapacity infrastruktury. Aby mohli této kapacity infrastruktury využívat, pověří žadatelé železniční podnik, aby uzavřel dohodu s provozovatelem infrastruktury v souladu s článkem 28.

Odůvodnění

Znění tohoto pozměňovacího návrhu bylo převzato z nařízení 913/2010 o evropské železniční síti pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zástupci provozovatelů infrastruktury, jejichž rozhodnutí o přidělení se týkají dalších provozovatelů infrastruktury, byli sdruženi  za účelem koordinace přidělování kapacity infrastruktury nebo přidělování veškeré příslušné kapacity infrastruktury  na mezinárodní úrovni , aniž jsou dotčena zvláštní pravidla obsažená v právních předpisech Unie o sítích železniční nákladní dopravy.  . K těmto postupům se mohou přidružit příslušní zástupci provozovatelů infrastruktury ze třetích zemí.

Členské státy zajistí, aby zástupci provozovatelů infrastruktury, jejichž rozhodnutí o přidělení se týkají dalších provozovatelů infrastruktury, byli sdruženi za účelem koordinace přidělování kapacity infrastruktury nebo přidělování veškeré příslušné kapacity infrastruktury na mezinárodní úrovni, aniž jsou dotčena zvláštní pravidla obsažená v právních předpisech Unie o sítích železniční nákladní dopravy. Účastníci této spolupráce zajistí, aby jejich členství, provozní metody a veškerá kritéria používaná při hodnocení a přidělování kapacity infrastruktury byly veřejně dostupné. K těmto postupům se mohou přidružit příslušní zástupci provozovatelů infrastruktury ze třetích zemí.

Odůvodnění

Toto ustanovení má za cíl zahrnout čl. 40 odst. 4 do čl. 40 odst. 1.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, které spolupracují podle článku 57,  jsou informováni o všech jednáních  a přizváni k účasti jako pozorovatelé na všechna jednání, kde se tvoří společné zásadypostupy přidělování infrastruktury. V případě systémů přidělování založených na informačních technologiích poskytnou tyto systémy regulačním subjektům dostatečné informace, aby regulační subjekty mohly vykonávat svou úlohu regulačního dohledu v souladu s ustanoveními článku 56.

2. Komise a zástupci regulačních subjektů, které spolupracují podle článku 57, jsou informováni o všech společných zásadách a postupech přidělování infrastruktury. V případě systémů přidělování založených na informačních technologiích poskytnou tyto systémy regulačním subjektům dostatečné informace, aby regulační subjekty mohly vykonávat svou úlohu regulačního dohledu v souladu s ustanoveními článku 56.

Odůvodnění

Právní systém platný v Evropské unii dovoluje, aby podniky organizovaly svou činnost svobodně, bez povinnosti pozvat pozorovatele. Komise a regulační subjekty jsou informovány o rozhodnutích přijatých podniky.

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobnosti kritérií, jež se mají použít při uplatňování odstavce 2. Uvedená opatření, jež mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

3. Podrobnosti kritérií, jež se mají použít při uplatňování odstavce 2, mohou být s ohledem na zkušenosti upraveny postupem podle článku 60.

Odůvodnění

Původní znění „která stanoví podrobnosti kritérií“ naznačuje, že účelem tohoto ustanovení je akt doplnit. To vyžaduje přenesení pravomoci, aby tak Komise mohla učinit.

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé infrastruktury se dohodnou s dalšími zúčastněnými provozovateli infrastruktury na mezinárodních trasách vlaků, které mají být zahrnuty v jízdním řádu, před zahájením jednání o návrhu jízdního řádu. Úpravy se provádějí, pouze pokud jsou naprosto nezbytné.

2. Provozovatelé infrastruktury se před zahájením jednání o návrhu jízdního řádu dohodnou s dalšími zúčastněnými provozovateli infrastruktury na mezinárodních trasách vlaků, které do něj mají být zahrnuty. Úpravy se provádějí, pouze pokud jsou naprosto nezbytné, a musejí být řádně zdůvodněny.

Odůvodnění

Vneslo by to větší transparentnost do řízení.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění rozvoje náležitých dopravních služeb v tomto rámci  , zejména aby se vyhovělo požadavkům na veřejnou dopravu nebo na podporu rozvoje železniční nákladní dopravy, mohou členské státy přijmout na nediskriminačním základě jakákoli nezbytná opatření, aby byly tyto služby při přidělování kapacity infrastruktury zajištěny přednostně.

Za účelem zajištění rozvoje náležitých dopravních služeb v tomto rámci, zejména aby se vyhovělo požadavkům na veřejnou dopravu nebo na podporu rozvoje železniční nákladní dopravy, především mezinárodní nákladní dopravy, mohou členské státy přijmout na nediskriminačním základě jakákoli nezbytná opatření, aby byly tyto služby při přidělování kapacity infrastruktury zajištěny přednostně.

Odůvodnění

Přejeme-li si povzbudit železniční dopravu na evropské úrovni, je třeba klást důraz na mezinárodní železniční služby.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Význam služeb nákladní dopravy a zejména služeb mezinárodní nákladní dopravy se při stanovení přednostních  kritérií přiměřeně zohlední.

5. K přednostním kritériím patří služby nákladní dopravy a zejména služby mezinárodní nákladní dopravy.

Odůvodnění

Spojení „přiměřeně se zohlední“ je málo konkrétní a celkově nejednoznačný výraz. Pokud má Komise v úmyslu podpořit železniční nákladní dopravu, zejména mezinárodní nákladní dopravu, měla by použít jasnou formulaci.

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plán může podléhat předchozímu schválení členským státem. Regulační subjekt uvedený v článku 55 může vydat stanovisko, zda jsou akce uvedené v plánu přiměřené.

Plán může podléhat předchozímu schválení členským státem. Regulační subjekt uvedený v článku 55 na postup konzultace dohlíží, aby zajistil, že není diskriminační.

Odůvodnění

Nemělo by být nutné, aby regulační subjekt zasahoval do obchodních rozhodnutí provozovatele infrastruktury, neboť by to mohlo ohrozit jeho objektivitu při posuzování.

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je transevropská síť nebo trať vlaku mající významný dopad na jednu nebo více transevropských sítí přetížena, může síť regulačních subjektů uvedená v článku 57 vydat stanovisko ohledně toho, zda jsou opatření uvedená v plánu přiměřená.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl stanovit, že v případě, že by u jedné nebo několika transevropských sítí došlo k významnému přetížení, proběhnou konzultace se sítí regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Správce infrastruktury včas informuje zúčastněné strany o neplánované údržbové práci.

3. Správce infrastruktury informuje zúčastněné strany o neplánované údržbě nejméně týden předem.

Odůvodnění

Je vhodné, aby byly zainteresované strany informovány o tom, kdy má začít údržba, aby tak navzdory neplánované povaze těchto prací mohla být přijata nezbytná bezpečnostní opatření.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice

Čl. 54. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Provozovatelé infrastruktury mají akční plán pro případ nehod nebo technických závad.

Odůvodnění

Provozovatelé infrastruktury by měli mít jasně stanovený akční plán pro případ nehod nebo technických závad. Tento plán by přispěl k rychlejšímu a efektivnějšímu vypracovávání havarijních plánů, přičemž provozovatelé infrastruktury by si jej měli coby osvědčené postupy mezi sebou vyměňovat.

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou požadovat účast železničních podniků na zajišťování prosazování a sledování dodržování bezpečnostních norem a pravidel.

3. S výjimkou případů vyšší moci, včetně naléhavých prací nezbytných pro zajištění bezpečnosti, nesmí být vlaková trasa přidělená nákladnímu vlaku podle tohoto článku zrušena ve lhůtě kratší než dva měsíce před jízdou podle jízdního řádu, nedá-li dotyčný žadatel s tímto zrušením svůj souhlas. V takovém případě se příslušný provozovatel infrastruktury dotyčnému žadateli pokusí navrhnout vlakovou trasu rovnocenné kvality a spolehlivosti, kterou má žadatel právo přijmout, nebo odmítnout. Odmítne-li, bude mít právo alespoň na náhradu výdajů na příslušný poplatek.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje, že pokud je trasa vlaku zrušena z jiných důvodů, než z důvodu vyšší moci, musejí být poskytnuta alternativní řešení nebo náhrada výdajů spojených s uhrazením poplatku. Přebírá se a doplňuje znění již uvedené v nařízení o evropských železničních koridorech (nařízení (EU) č. 913/2010).

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice

Článek 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 55

Článek 55

Regulační subjekt

Vnitrostátní regulační subjekty

1.  Každý členský stát  zřídí jediný vnitrostátní  regulační subjekt pro železniční odvětví  . Tento subjektje samostatným orgánem, který je, pokud jde o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodování, právně samostatný a nezávislý na jakémkoli jiném veřejnoprávním subjektu. Je rovněž  nezávislý, pokud jde o organizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování, na jakémkoli provozovateli infrastruktury, správci poplatků, přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na kterémkoli příslušném orgánu účastnícím se uzavírání smlouvy na veřejné služby.

1. Každý členský stát zřídí jediný vnitrostátní regulační subjekt pro odvětví železniční dopravy. Tento subjekt je samostatným orgánem, který je, pokud jde o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodování, právně samostatný a nezávislý na jakémkoli jiném veřejnoprávním subjektu. Je rovněž nezávislý, pokud jde o organizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování, na kterémkoli provozovateli infrastruktury, správci poplatků, přidělujícím subjektu nebo žadateli. Tento subjekt je dále funkčně nezávislý na kterémkoli příslušném orgánu účastnícím se uzavírání smlouvy na veřejné služby. Regulační subjekt má nezbytnou organizační kapacitu, pokud jde o lidské a materiální zdroje, které musejí být přiměřené z hlediska rozsahu činnosti odvětví železniční dopravy členského státu, jako je objem dopravy, a z hlediska rozsahu železniční sítě, tak aby mohl vykonávat úkoly, které mu byly podle článku 56 přiděleny.

2. Členské státy mohou zřídit regulační subjekty, které jsou příslušné pro několik regulovaných odvětví, pokud tyto integrované regulační orgány splňují požadavky na nezávislost uvedené v odstavci 1.

2. Členské státy mohou zřídit regulační subjekty, které jsou příslušné pro několik regulovaných odvětví, pokud tyto integrované regulační orgány splňují požadavky na nezávislost uvedené v odstavci 1.

3. Předseda a správní rada regulačního subjektu pro železniční odvětví jsou jmenováni na pevně stanovené období, které lze obnovit, za jasných podmínek zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni z okruhu osob, které v rámci podniku nebo subjektů přímo nebo nepřímo po dobu tří let před jmenováním a v průběhu funkčního období nezastávaly odborné postavení, nenesly odpovědnost nebo neměly zájem nebo podnikatelský vztah. Po jeho skončení nezastávají odborné postavení, nenesou odpovědnost nebo nemají zájem nebo podnikatelský vztah v rámci kteréhokoli z regulovaných podniků nebo subjektů po dobu nejméně tří let. Mají plné oprávnění k náboru a řízení pracovníků regulačního subjektu.

3. Předseda a správní rada regulačního subjektu pro odvětví železniční dopravy jsou jmenováni vnitrostátním nebo jiným příslušným parlamentem na pevně stanovené období, které lze obnovit, za jasných podmínek zajišťujících nezávislost. Jsou vybíráni z okruhu osob, které mají znalosti a zkušenosti s regulací odvětví železniční dopravy, příp. znalosti a zkušenosti s regulací v jiných odvětvích, a přednostně z okruhu osob, které v rámci podniku nebo subjektů přímo nebo nepřímo po dobu nejméně dvou let před jmenováním nebo déle, jak je stanoveno v souladu s právními předpisy členských států, a v průběhu funkčního období nezastávaly odborné postavení, nenesly odpovědnost nebo neměly zájem nebo podnikatelský vztah. Tyto skutečnosti jasně uvedou v příslušném prohlášení týkajícím se jejich zájmů. Po skončení funkčního období nezastávají odborné postavení, nenesou odpovědnost nebo nemají zájem nebo podnikatelský vztah v rámci žádného z regulovaných podniků nebo subjektů po dobu nejméně dvou let nebo déle, jak je stanoveno v souladu s právními předpisy členských států. Mají plné oprávnění k náboru a řízení pracovníků regulačního subjektu. Musejí vystupovat zcela nezávisle a nesmějí být za žádných okolností ovlivňováni pokyny od vlády nebo od soukromého či veřejného podniku.

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice

Článek 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 56

Článek 56

Funkce regulačního subjektu

Funkce vnitrostátních regulačních subjektů

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6,  má žadatel právo podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména může podat odvolání proti rozhodnutím přijatým provozovatelem infrastruktury nebo případně železničním podnikem nebo provozovatelem dopravního zařízení  , která se týkají

1. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se domnívá, že se s ním nejedná spravedlivě, že je diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména může podat odvolání proti rozhodnutím přijatým provozovatelem infrastruktury nebo případně železničním podnikem nebo provozovatelem zařízení služeb, která se týkají

a) zprávy o síti;

a) zprávy o síti;

b) kritérií v ní stanovených  ;

b) kritérií stanovených v této zprávě;

c) procesu přidělování a jeho výsledků;

c) procesu přidělování kapacit a jeho výsledků;

d) systému zpoplatnění;

d) systému zpoplatnění;

e) úrovně nebo systému poplatků za infrastrukturu, které jsou nebo mohou být účtovány;

e) úrovně nebo systému poplatků za infrastrukturu, které jsou nebo mohou být účtovány;

f) ustanovení o přístupu podle článků 10, 11 a 12;

f) ustanovení o přístupu k infrastruktuře podle článků 10, 11 a 12;

g) přístup ke službám a zpoplatnění služeb v souladu s článkem 13;

g) přístupu ke službám a zpoplatnění služeb v souladu s článkem 13.

 

ga) rozhodnutí o vydávání licencí v případech, kdy regulační subjekt není současně subjektem, který vydává licence v souladu s článkem 16.

 

1a. Regulační subjekt musí rozhodnout o všech stížnostech za účelem nápravy situace nejpozději do jednoho měsíce ode dne obdržení stížnosti a z vlastní iniciativy přijmout příslušná opatření. V případě odvolání proti odmítnutí žádosti o poskytnutí kapacity infrastruktury nebo proti podmínkám nabídky kapacity regulační subjekt buď potvrdí, že žádná změna rozhodnutí provozovatele infrastruktury není žádoucí, nebo si v souladu s pokyny, které stanoví, vyžádá změnu tohoto rozhodnutí.

 

Komise z vlastního podnětu posoudí postupem podle čl. 63 odst. 2 uplatňování a dodržování ustanovení o mandátu regulačních subjektů a o lhůtách pro jejich rozhodování.

2. Regulační subjekt má rovněž pravomoc sledovat hospodářskou soutěž na trzích železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a s cílem předcházet diskriminaci mezi žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje diskriminační ustanovení či nedává provozovateli infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by mohl být využit k diskriminaci mezi žadateli. Regulační subjekt má organizační kapacitu potřebnou k plnění těchto úkolů.

2. Regulační subjekt má pravomoc sledovat hospodářskou soutěž, ukončit trend směřující k diskriminaci a narušení hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy a – z vlastní iniciativy a s cílem předcházet diskriminaci mezi žadateli – přezkoumávat odst. 1 písm. a) až ga), a to i prostřednictvím vhodných nápravných opatření. Kontroluje zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje diskriminační ustanovení či nedává provozovateli infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by mohl být využit k diskriminaci mezi žadateli. Za tímto účelem regulační subjekt rovněž úzce spolupracuje s vnitrostátním bezpečnostním orgánem, který odpovídá za posuzování shody prvků interoperability nebo jejich vhodnosti pro používání a za hodnocení postupu „ES“ používaného při ověřování subsystémů podle směrnice 2008/57/ES. Na žádost osob podávajících žádost v rámci postupů bezpečnostního orgánu členského státu, které mohou mít důsledky z hlediska přístupu na trh, bezpečnostní orgán členského státu informuje regulační subjekt o důležitých aspektech daného postupu. Regulační subjekt vydá doporučení. Pokud se bezpečnostní orgán členského státu zamýšlí odchýlit od těchto doporučení, poskytne regulačnímu subjektu odůvodnění.

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky stanovené provozovatelem infrastruktury byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly nediskriminační. Vyjednávání mezi žadateli a provozovatelem infrastruktury o úrovni poplatků za využití infrastruktury jsou přípustná pouze pod dohledem regulačního subjektu. Regulační subjekt zasáhne, pokud je pravděpodobné, že jednání jsou v rozporu s touto kapitolou.

3. Regulační subjekt zajistí, aby poplatky stanovené provozovatelem infrastruktury byly v souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly nediskriminační. Vyjednávání mezi žadateli a provozovatelem infrastruktury o úrovni poplatků za využití infrastruktury jsou přípustná pouze pod dohledem regulačního subjektu. Regulační subjekt zasáhne, pokud je pravděpodobné, že jednání jsou v rozporu s touto kapitolou.

 

3a. Regulační subjekt ověří, zda je účetnictví železničních podniků a provozovatelů infrastruktury v souladu s ustanoveními článku 6 o odděleném účetnictví.

 

3b. Regulační subjekt určí v souladu s čl. 10 odst. 2, zda je hlavním účelem služby přepravovat cestující mezi stanicemi, jež se nacházejí v různých členských státech, a v souladu s čl. 11 odst. 2, zda provozování služeb uvedených v článku 10 neohrožuje hospodářskou vyváženost smlouvy na poskytování veřejných služeb mezi výchozí a cílovou stanicí, na něž se vztahuje jedna nebo více smluv na poskytování veřejných služeb.

 

3c. Regulační subjekt sdělí Komisi informace o veškerých stížnostech, které se vztahují k rozhodnutí regulačního subjektu přijatému podle odstavců 1 až 3b. Komise do dvou týdnů po obdržení stížnosti požádá v případě nutnosti o změnu rozhodnutí, aby bylo zajištěno, že je v souladu s právnímu předpisy Unie. Regulační subjekt změní své rozhodnutí, přičemž zohlední změny požadované Komisí.

 

3d. Regulační subjekt konzultuje nejméně jednou ročně se zástupci uživatelů služeb nákladní i osobní železniční dopravy, aby zohlednil jejich názory na trh železniční dopravy, včetně jejich názorů na poskytování služby, poplatky za infrastrukturu a výši a transparentnost cen železniční dopravy.

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice

Článek 56 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 56a

 

Pravomoc vnitrostátních regulačních subjektů

 

1. Aby mohl regulační subjekt vykonávat úkoly uvedené v článku 56, je zmocněn:

 

a) prosazovat svá rozhodnutí na základě náležitých sankcí, včetně pokut. Rozhodnutí regulačního subjektu je závazné pro všechny strany, na něž se vztahuje, a nepodléhá kontrole jiné správní instance členského státu;

 

b) požadovat relevantní informace od provozovatele infrastruktury, žadatelů a jakékoli zúčastněné třetí osoby z příslušného členského státu a prosazovat kladné vyřízení těchto žádostí na základě náležitých sankcí, včetně pokut. Informace, jež mají být regulačnímu subjektu poskytnuty, zahrnují veškeré údaje, které regulační subjekt požaduje v rámci své odvolací funkce a v rámci své funkce sledování hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy. To zahrnuje údaje nezbytné pro statistické účely a účely sledování trhu. Požadované informace musejí být regulačnímu subjektu poskytnuty bez zbytečného prodlení;

 

c) provádět audity či iniciovat externí audity u provozovatelů infrastruktury, případně železničních podniků za účelem ověření souladu s ustanoveními článku 6 o oddělení účetnictví.

 

2. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí přijatá regulačním subjektem podléhala soudnímu přezkoumání. Odvolání nemá na rozhodnutí regulačního subjektu odkladný účinek.

 

2a. Dojde-li ke sporům ohledně rozhodnutí regulačních subjektů v případě přeshraniční dopravy, může se kterákoli z dotyčných stran odvolat k Evropské komisi, aby se jí do jednoho měsíce po obdržení odvolání dostalo závazného rozhodnutí ohledně toho, zda je dané rozhodnutí v souladu s právními předpisy EU.

 

3. Členské státy zajistí zveřejňování rozhodnutí regulačního subjektu.

 

4. Členské státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury a všechny podniky nebo jiné subjekty provozující různé typy železniční dopravy nebo zajišťující provoz infrastruktury, jak je uvedeno v článku 6, předkládali regulačnímu subjektu podrobné regulační účty, aby regulační subjekt mohl vykonávat své jednotlivé úkoly. Tyto regulační účty musejí obsahovat alespoň prvky stanovené v příloze X. Regulační subjekt z těchto účtů může rovněž vyvodit závěry týkající se otázek státní podpory, které oznámí orgánům odpovědným za řešení těchto otázek.

 

Příloha X může být s ohledem na zkušenosti změněna postupem podle článku 60.

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice

Článek 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 57

Článek 57

Spolupráce regulačních subjektů

Spolupráce regulačních subjektů členských států a pravomoci Komise

1. Regulační subjekty členských států si vyměňují informace o své práci, zásadách rozhodování a praxi a i jiným způsobem spolupracují  za účelem koordinace svého rozhodování v rámci Unie . Za tímto účelem společně pracují v rámci pracovní skupiny, která se schází v pravidelných intervalech. Komise regulační subjekty  v tomto úkolu podpoří.

1. Regulační subjekty členských států si vyměňují informace o své práci, zásadách rozhodování a praxi a i jiným způsobem spolupracují za účelem koordinace svého rozhodování v rámci Unie. Za tímto účelem společně pracují v rámci formálně vytvořené sítě, jejíž členové se scházejí v pravidelných intervalech na podnět Komise, která této síti předsedá. Komise za tímto účelem zajistí aktivní spolupráci mezi regulačními subjekty a přijímá opatření v případě, že regulační subjekt neplní své úkoly.

 

Komisi zastupují osoby jak z oddělení zabývajících se problematikou dopravy, tak i z oddělení pro otázky hospodářské soutěže.

 

Komise vytvoří databázi, do níž regulační subjekty členských států vkládají údaje o všech řízeních o stížnostech, jako jsou data podání stížností, zahájení řízení z vlastního podnětu, návrhy rozhodnutí a konečná rozhodnutí, zúčastněné strany, hlavní záležitosti řešené v těchto řízeních a problémy s výkladem železničního práva a vyšetřování otázek spojených s přístupem k infrastruktuře a se zpoplatňováním v oblasti mezinárodní železniční dopravy, která jsou prováděna z vlastního podnětu.

2. Regulačním subjektům musí být umožněno úzce spolupracovat, a to i prostřednictvím pracovních ujednání, za účelem vzájemné podpory při svých úkolech týkajících se sledování trhu a zpracování stížností či šetření.

2. Regulačním subjektům musí být umožněno úzce spolupracovat, a to i prostřednictvím pracovních ujednání, za účelem vzájemné podpory při svých úkolech týkajících se sledování trhu a zpracování stížností či šetření.

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní iniciativy o otázkách přístupu nebo zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní trase vlaku, jakož i v rámci sledování hospodářské soutěže na trhu vztahující se k mezinárodní železniční dopravě konzultuje dotčený regulační subjekt regulační subjekty všech ostatních členských států, jimiž mezinárodní trasa vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí si od nich vyžádá veškeré potřebné informace.

3. V případě stížnosti nebo šetření z vlastní iniciativy o otázkách přístupu nebo zpoplatnění vztahujících se k mezinárodní trase vlaku, jakož i v rámci sledování hospodářské soutěže na trhu vztahující se k mezinárodní železniční dopravě uvědomí dotčený regulační subjekt Komisi a konzultuje s regulačními subjekty všech ostatních členských států, jimiž mezinárodní trasa vlaku prochází, a před přijetím rozhodnutí si od nich vyžádá veškeré potřebné informace. Stanovisko vydá rovněž síť regulačních subjektů.

4. Regulační subjekty konzultované podle odstavce 3 poskytují veškeré informace, které jsou samy podle svých vnitrostátních právních předpisů oprávněny požadovat. Tyto informace mohou být použity pouze pro účely řešení stížnosti či šetření podle odstavce 3.

4. Regulační subjekty konzultované podle odstavce 3 poskytují veškeré informace, které jsou samy podle svých vnitrostátních právních předpisů oprávněny požadovat. Tyto informace mohou být použity pouze pro účely řešení stížnosti či šetření podle odstavce 3.

5. Regulační subjekt, který obdrží stížnost nebo provádí šetření z vlastní iniciativy, předá regulačnímu subjektu užitečné informace odpovědnému regulačnímu subjektu, aby uvedený subjekt přijal opatření týkající se dotčených stran.

5. Regulační subjekt, který obdrží stížnost nebo provádí šetření z vlastní iniciativy, předá odpovědnému regulačnímu subjektu užitečné informace, aby uvedený subjekt přijal opatření týkající se dotčených stran.

6. Členské státy zajistí, aby všichni sdružení zástupci provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 odst. 1 bez prodlení předložili veškeré informace nezbytné pro účely zpracování stížnosti či šetření podle odstavce 3 tohoto článku a požadované regulačním subjektem členského státu, v němž se sdružený zástupce nachází. Tento regulační subjekt je oprávněn předat takové informace týkající se dotčené mezinárodní trasy vlaku regulačním subjektům uvedeným v odstavci 3.

6. Členské státy zajistí, aby všichni sdružení zástupci provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 odst. 1 bez prodlení předložili veškeré informace nezbytné pro účely zpracování stížnosti či šetření podle odstavce 3 tohoto článku a požadované regulačním subjektem členského státu, v němž se sdružený zástupce nachází. Tento regulační subjekt je oprávněn předat takové informace týkající se dotčené mezinárodní trasy vlaku regulačním subjektům uvedeným v odstavci 3.

 

6a. Komise se může z vlastního podnětu účastnit činností uvedených v čl. 57 odst. 2 až 6, o nichž informuje síť regulačních subjektů uvedenou v odstavci 1.

7. Regulační subjekty vypracují společné zásady a postupy pro rozhodování, k němuž jsou zmocněni touto směrnicí. Komise může přijmout prováděcí opatření, která společné zásady a postupy stanoví. Uvedená opatření, která mají zajistit provádění této směrnice za jednotných podmínek, se přijmou jako prováděcí opatření v souladu s čl. 63 odst. 3.

7. Síť regulačních subjektů vytvořená podle odstavce 1 vypracuje společné zásady a postupy pro rozhodování, k němuž je zmocněna touto směrnicí. Komise může přijmout a doplnit společné zásady a postupy v souladu s článkem 60.

Regulační subjekty rovněž přezkoumají rozhodnutí a postupy sdružení provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 odst. 1, kterými se provádějí ustanovení této směrnice či jinak usnadňuje mezinárodní železniční doprava.

Síť regulačních subjektů rovněž přezkoumá rozhodnutí a postupy sdružení provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 odst. 1, kterými se provádějí ustanovení této směrnice či jinak usnadňuje mezinárodní železniční doprava.

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice

Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 57a

 

Evropský regulační subjekt

 

Na základě získaných zkušeností ze sítě regulačních subjektů Komise nejpozději dva roky od zveřejnění této směrnice vypracuje legislativní návrh, kterým se vytvoří evropský regulační subjekt. Tento subjekt plní při řešení přeshraničních a mezinárodních problémů a při šetření odvolání proti rozhodnutí regulačních subjektů členských států dohlížecí a rozhodčí funkci.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice

Článek 59 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 59a

 

Článek, kterým se přenášejí pravomoci

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60, pokud jde o rozsah sledování trhu podle článku 15, určité prvky zprávy o síti podle článku 27, určité zásady zpoplatnění podle článku 31, dočasné snížení poplatků za infrastrukturu pro vlaky vybavené systémem ETCS podle čl. 32 odst. 3, určité prvky systému odměňování výkonu podle článku 35, kritéria uplatňovaná na požadavky kladené na žadatele o infrastrukturu podle článku 41, časový rozvrh přidělování kapacit podle článku 43, regulační účty podle článku 56a a společné zásady a postupy rozhodování vypracované regulačními subjekty podle článku 57.

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci z roku 2011 požaduje používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do tohoto článku namísto znění návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice

Článek 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 60

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 13 odst. 5 druhém pododstavci, čl. 15 odst. 5 druhém pododstavci, čl. 20 třetím pododstavci, čl. 27 odst. 2, čl. 30 odst. 3 druhém pododstavci, čl. 31 odst. 5 druhém pododstavci, čl. 32 odst. 1 třetím pododstavci, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 43 odst. 1 a čl. 56 odst. 8 třetím pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 61 a 62.

 

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci z roku 2011 požaduje používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do článku 60 namísto znění návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice

Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 60a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

Pravomoci podle čl. 15 odst. 5, čl. 27 odst. 2, čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 43 odst. 1, čl. 56a odst. 6 a čl. 57 odst. 7 se svěřují Komisi na dobu pěti let od data vstupu základního legislativního aktu v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, nevysloví-li Evropský parlament či Rada proti takovému prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého příslušného období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedených v čl. 15 odst. 5, čl. 27 odst. 2, čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 43 odst. 1, čl. 56a odst. 6 a čl. 57 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí stanovených v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 15 odst. 5, čl. 27 odst. 2, čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 3, čl. 35 odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 43 odst. 1, čl. 56a odst. 6 a čl. 57 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitku nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitku nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Nová společná interinstitucionální dohoda o aktech v přenesené pravomoci z roku 2011 požaduje používání konkrétních standardních ujednání, jež jsou vložena do tohoto článku namísto znění návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice

Článek 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 61

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 60 odst. 1 zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

V souladu se společnou interinstitucionální dohodou z roku 2011 by měl být tento článek vypuštěn, neboť jeho obsah byl přesunut do článku 60a.

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice

Článek 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 62

vypouští se

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Odůvodnění

V souladu se společnou interinstitucionální dohodou z roku 2011 by měl být tento článek vypuštěn, neboť jeho obsah byl přesunut do článku 60a.

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice

Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu posoudí Komise ve zvláštních případech uplatňování a dodržování ustanovení této směrnice  a do dvou měsíců od obdržení takové žádosti rozhodne postupem podle čl. 64 odst. 2, zda lze dotyčné opatření dále uplatňovat. Komise sdělí své rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě a členským státům.

Na žádost regulačního subjektu členského státu nebo jiného příslušného orgánu členského státu nebo z vlastního podnětu posoudí Komise ve zvláštních případech uplatňování a dodržování ustanovení této směrnice. Vnitrostátní regulační subjekty vedou databázi návrhů svých rozhodnutí, která je přístupná Evropské komisi. Do dvou měsíců od obdržení takové žádosti Evropská komise rozhodne postupem podle čl. 64 odst. 2, zda lze dotyčné opatření dále uplatňovat. Komise sdělí své rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě a členským státům.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je lepší provázanost mezi regulačním subjektem členského státu a činností Evropské komise v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice

Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 258  Smlouvy, může se každý členský stát odvolat proti rozhodnutí Komise k Radě ve lhůtě jednoho měsíce od data rozhodnutí  . Rada může za výjimečných okolností ve lhůtě jednoho měsíce od data předložení  kvalifikovanou většinou přijmout odlišné rozhodnutí.

Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu posoudí Komise ve zvláštních případech uplatňování a dodržování ustanovení této směrnice a přijme v této věci rozhodnutí postupem podle čl. 64 odst. 3.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přibližuje tento pododstavec standardnímu postupu u prováděcích aktů. Odkaz na čl. 64 odst. 3, který se týká postupu posouzení, je obdobou původního ustanovení čl. 63 odst. 2.

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice

Čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Opatření k zajištění provádění směrnice za jednotných podmínek  přijímá Komise jako prováděcí akty  postupem podle čl. 64 odst. 3.

3. Opatření podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 4, čl. 14 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 k zajištění provádění směrnice za jednotných podmínek přijímá Komise jako prováděcí akty postupem podle čl. 64 odst. 3.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, pro jaké články může Komise přijímat prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor.

1. Komisi je nápomocen výbor ustavený touto směrnicí. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Jedná se o technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise, a upřesňuje, na jaký výbor tento odstavec odkazuje.

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 411 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Jedná se o technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem článek 8 uvedeného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 11 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Jedná se o technický pozměňovací návrh, který uvádí text v soulad s nejnovějšími změnami právních předpisů, pokud jde o výkon prováděcích pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články [...] a přílohami [...] do [...]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články [...] a přílohami [...] do 12 měsíců ode dne vstupu směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Odůvodnění

Jedná se o přepracované znění tří směrnic, které již měly být členskými státy provedeny, veškerá řízení pro porušení již tedy byla zahájena; dvanáct měsíců je více než dost.

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice

Příloha I – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– přístupové komunikace pro cestující a zboží, včetně silnic;

– přístupové komunikace pro cestující a zboží, včetně chodníků a silnic;

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II

vypouští se

Hlavní funkce provozovatele infrastruktury

 

(podle článku 7)

 

Seznam hlavních funkcí uvedených v článku 7:

 

– rozhodování o  přidělování trasy vlaku  , včetně definice a posouzení dostupnosti a přidělování individuálních tras vlaků,

 

– rozhodování o  zpoplatnění  infrastruktury , včetně stanovení a vybírání poplatků  ,

 

Odůvodnění

Příloha II byla začleněna do článku 7, jelikož její obsah se považuje za podstatný prvek směrnice.

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice

Příloha III

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

Služby pro železniční podniky

Služby pro železniční podniky

1. Minimální přístupový balík obsahuje

1. Minimální přístupový balík obsahuje

(a) zpracování žádostí o kapacitu železniční  infrastruktury;

a) zpracování žádostí o kapacitu železniční infrastruktury;

(b) právo využití přidělené kapacity;

b) právo využití přidělené kapacity;

(c) použití výhybek a železničních křižovatek;

c) použití výhybek a železničních křižovatek;

(d) provoz vlaku včetně signalizace, řízení, dispečinku a hlášení a poskytování informací o pohybu vlaku;

d) provoz vlaku včetně signalizace, řízení, dispečinku a hlášení a poskytování informací o pohybu vlaku;

(e) použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici;

e) použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici;

(f) čerpací stanice, jsou-li k dispozici;

 

(g) veškeré další informace potřebné k zavedení nebo k provozování dopravní služby, pro niž byla kapacita poskytnuta.

g) veškeré další informace potřebné k zavedení nebo k provozování dopravní služby, pro niž byla kapacita poskytnuta.

2. Je rovněž poskytnut  přístup k zařízením služeb a poskytování služeb v těchto zařízeních

2. Je rovněž poskytnut přístup k následujícím zařízením služeb, pokud existují,ke službám poskytovaným v těchto zařízeních:

(a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení , včetně prodeje přepravních dokladů a informací  ;

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení, včetně služeb týkajících se přepravních informací a vhodného místa pro poskytování služeb týkajících se přepravních dokladů;

(b) nákladní terminály;

b) nákladní terminály;

(c) seřaďovací nádraží;

c) seřaďovací nádraží;

(d) zařízení pro sestavování vlaků;

d) zařízení pro sestavování vlaků;

(e) odstavné koleje

e) odstavné koleje;

(f) údržbu a ostatní technické služby;

f) údržba a ostatní technické služby;

(g) zařízení přístavů související s činnostmi železniční dopravy;

g) zařízení přístavů související s činnostmi železniční dopravy;

(h) pomocná zařízení, včetně tažných.

h) pomocná zařízení, včetně tažných;

 

ha) čerpací stanice a dodávky paliva v těchto stanicích, přičemž poplatky za něj jsou na fakturách uvedeny odděleně od poplatků za používání čerpacích stanic.

3. Doplňkové služby mohou zahrnovat

3. Doplňkové služby mohou zahrnovat

(a) trakční proud , přičemž poplatky za něj jsou na fakturách uvedeny odděleně od poplatků za používání zařízení pro dodávku trakčního proudu ;

a) trakční proud, jehož dodavatele si může železniční podnik svobodně zvolit; pokud se v případě dodavatele trakčního proudu jedná o provozovatele zařízení pro jeho dodávku, poplatky za něj jsou na fakturách uvedeny odděleně od poplatků za používání zařízení pro dodávku trakčního proudu;

(b) předtápění osobních vlaků;

b) předtápění osobních vlaků;

(c) dodávky paliva , přičemž poplatky za něj jsou na fakturách uvedeny odděleně od poplatků za používání čerpacích stanic  ;

 

(d) nadstandardní smlouvy týkající se

d) nadstandardní smlouvy týkající se

– řízení dopravy nebezpečných nákladů,

– řízení dopravy nebezpečných nákladů,

– pomoci při provozu mimořádných vlaků.

– pomoci při provozu mimořádných vlaků.

4. Pomocné služby mohou zahrnovat

4. Pomocné služby mohou zahrnovat

(a) přístup k telekomunikačním sítím;

a) přístup k telekomunikačním sítím;

(b) poskytování doplňujících informací;

b) poskytování doplňujících informací;

(c) technickou kontrolu vozového parku.

c) technickou kontrolu vozového parku.

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice

Příloha IV – oddíl 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a. Mimořádné události, nehody a vážné nehody ve smyslu směrnice 2004/49/ES, k nimž došlo v minulém roce.

Odůvodnění

Mezi získávané informace o vývoji na trhu železniční dopravy, které jsou zasílány Komisi, by měly patřit také údaje o bezpečnosti železniční dopravy v členských státech EU.

Pozměňovací návrh   117

Návrh směrnice

Příloha V

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA V

vypouští se

Finanční způsobilost

 

(podle článku 20)

 

1. Finanční způsobilost se ověřuje buď na základě roční účetní závěrky železničního  podniku, nebo není-li ji žádající  podnik schopen předložit, jeho rozvahy. Musí být poskytnuty podrobné informace, zejména pokud jde o

 

(a) dostupné finanční prostředky včetně stavu bankovního účtu, zastavených úvěrů a půjček;

 

(b) finanční prostředky a aktiva, která jsou k dispozici jako záruka;

 

(c) provozní kapitál;

 

(d) související náklady včetně výdajů na zakoupení vozidel, pozemků, budov, zařízení a vozového parku;

 

(e) břemena na majetku podniku  .

 

2. Žadatel není finančně způsobilý, především pokud má následkem vlastní činnosti velké nedoplatky na daních nebo sociálním pojištění.

 

3. Orgán vydávající licence může žádat zejména předložení kontrolní zprávy a vhodných dokumentů od banky, spořitelny, účetního nebo auditora. Tyto dokumenty musí obsahovat informace o záležitostech podle bodu  1.

 

Odůvodnění

Tato příloha byla začleněna do článku 20, neboť její obsah se považuje za podstatný prvek směrnice.

Pozměňovací návrh   118

Návrh směrnice

Příloha VI – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva o síti podle článku 27 obsahuje tyto informace:

Oddíly zprávy o síti podle článku 27 obsahují tyto informace:

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že hlavní části přílohy VI byly přesunuty do článku 27, musí se návětí této přílohy upravit.

Pozměňovací návrh   119

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Oddíl stanovící povahu infrastruktury, která je k dispozici železničním podnikům, a podmínky přístupu k ní. Informace v tomto oddíle jsou v souladu s registry železniční infrastruktury, které se mají zveřejnit v souladu s článkem 35 směrnice 2008/57/ES, nebo na takové registry odkazují.

vypouští se

Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh   120

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a o tarifech. Tento oddíl obsahuje odpovídající údaje o systému zpoplatnění, dostatečné informace o poplatcích , jakož i další příslušné informace o přístupu týkající se  služeb uvedených v příloze III poskytovaných pouze jedním dodavatelem. Upřesňuje metodiku, pravidla a případně tabulky používané při uplatňování článků 31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky  . Obsahuje informace o stanovených nebo předpokládaných změnách poplatků v příštích pěti letech  .

2. Oddíl o zásadách zpoplatnění a o tarifech obsahuje odpovídající údaje o systému zpoplatnění, dostatečné informace o poplatcích, jakož i další důležité informace o přístupu týkající se služeb uvedených v příloze III poskytovaných pouze jedním dodavatelem. Upřesňuje metodiku, pravidla a případně tabulky používané při uplatňování čl. 31 odst. 4 a 5 článku 36, pokud jde o náklady i poplatky. Obsahuje informace o stanovených nebo předpokládaných změnách poplatků v příštích pěti letech.

Odůvodnění

Znění tohoto bodu je nutné upravit, neboť části přílohy VI byly přesunuty do článku 27.

Pozměňovací návrh   121

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíl o zásadách a kritériích přidělování kapacit. Tento oddíl stanoví všeobecné kapacitní  vlastnosti infrastruktury, která je k dispozici železničním podnikům, a veškerá omezení jejího použití, včetně předpokládaných požadavků na kapacitu z důvodu údržby. Tento oddíl také upřesňuje postupy a lhůty v procesu přidělování kapacit. Obsahuje specifická kritéria uplatňovaná při tomto postupu, zejména

Oddíl o zásadách a kritériích přidělování kapacit stanovuje všeobecné kapacitní vlastnosti infrastruktury, která je k dispozici železničním podnikům, a veškerá omezení jejího použití, včetně předpokládaných požadavků na kapacitu z důvodu údržby. Tento oddíl upřesňuje také postupy a lhůty v procesu přidělování kapacit. Obsahuje specifická kritéria uplatňovaná při tomto postupu, zejména

Odůvodnění

Znění tohoto pododstavce je nutné upravit, neboť části přílohy VI byly přesunuty do článku 27.

Pozměňovací návrh   122

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 4 a 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Oddíl o informacích týkajících se žádosti o licenci podle článku 25 a osvědčení o bezpečnosti železnic vydaných v souladu se směrnicí 2004/49/ES.

vypouští se

5. Oddíl o informacích o postupech řešení sporů a odvolacích postupech vztahujících se na otázky přístupu k železniční infrastruktuře a službám a k systému odměňování výkonu podle článku 35.

 

Odůvodnění

Tyto části přílohy VI byly přesunuty do článku 27.

Pozměňovací návrh   123

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Oddíl o informacích o přístupu k dopravním zařízením podle přílohy III a jejich zpoplatnění. Provozovatelé dopravních zařízení, kteří nejsou řízeni provozovatelem infrastruktury, poskytnou informace o poplatcích za získání přístupu k zařízení a poskytování služeb a informace o technických podmínkách přístupu pro účely zařazení do zprávy o síti.

vypouští se

Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh   124

Návrh směrnice

Příloha VI – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vzorová dohoda pro uzavření rámcových dohod mezi provozovatelem infrastruktury a žadatelem v souladu s článkem 42.

vypouští se

Odůvodnění

Tato část přílohy VI byla přesunuta do článku 27.

Pozměňovací návrh   125

Návrh směrnice

Příloha VII

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha VII

Příloha VII

Základní zásady a parametry smluvních ujednání mezi příslušnými orgány a provozovateli infrastruktury

Základní zásady a parametry smluvních ujednání mezi příslušnými orgány a provozovateli infrastruktury

(podle článku 30)

(podle článku 30)

Smluvní ujednání konkretizuje ustanovení článku 30, včetně:

Smluvní ujednání konkretizuje ustanovení článku 30, včetně:

1. rozsahu ujednání, pokud jde o infrastrukturu a dopravní zařízení strukturované podle přílohy III. Zahrnuje všechny aspekty rozvoje infrastruktury, včetně údržby a obnovy infrastruktury již provozované. Výstavba nové infrastruktury může být zahrnuta jako samostatná položka;

1. rozsahu ujednání, pokud jde o infrastrukturu a dopravní zařízení strukturované podle přílohy III. Zahrnuje všechny aspekty údržby a obnovy již provozované infrastruktury. Výstavba nové infrastruktury může být zahrnuta jako samostatná položka;

2. struktury sjednaných plateb rozdělených mezi infrastrukturní služby uvedené v příloze III, údržbu, výstavbu nové infrastruktury a řešení stávajících nedodělků údržby;

2. struktury sjednaných plateb, včetně orientační předpovědi jejich očekávané výše, rozdělených mezi infrastrukturní služby uvedené v příloze III, údržbu, včetně obnovy a modernizace infrastruktury, a řešení stávajících nedodělků údržby; platby za novou infrastrukturu mohou být zahrnuty jako samostatná položka;

3. výkonových cílů zaměřených na uživatele v podobě ukazatelů a kritérií kvality zahrnujících:

3. výkonových cílů zaměřených na uživatele v podobě ukazatelů a kritérií kvality zahrnujících:

(a) výkon vlaku a spokojenost zákazníků,

a) výkon vlaku a spokojenost zákazníků, zejména vliv kvality infrastruktury na spolehlivost vlaků,

(b) kapacitu sítě,

b) kapacitu sítě a dostupnost infrastruktury,

(c) správu aktiv,

c) správu aktiv,

(d) objem činnosti,

d) objem činnosti,

(e) úroveň bezpečnosti a

e) úroveň bezpečnosti a

(f) ochranu životního prostředí;

f) ochranu životního prostředí;

4. částky možných nedodělků údržby, výdaje vyčleněné na jejich řešení a aktiva, která budou vyřazena z používání, a tudíž vyvolají různé finanční toky;

4. částky možných nedodělků údržby, výdaje vyčleněné na jejich řešení a aktiva, která budou vyřazena z používání, a tudíž vyvolají různé finanční toky;

5. podnětů podle čl. 30 odst. 1;

5. podnětů podle čl. 30 odst. 1;

6. minimální povinnosti provozovatele infrastruktury podávat zprávy, pokud jde o obsah a četnost podávání zpráv, včetně informací, které se mají zveřejňovat každoročně;

6. minimální povinnosti provozovatele infrastruktury podávat zprávy, pokud jde o obsah a četnost podávání zpráv, včetně informací, které se mají zveřejňovat každoročně;

7. mechanismu, který zajišťuje, že významný podíl snížení nákladů přechází na uživatele v podobě snížené úrovně poplatků;

7. mechanismu, který zajišťuje, že významný podíl snížení nákladů přechází na uživatele v podobě snížené úrovně poplatků v souladu s požadavky čl. 30 odst. 1, aniž by byla ohrožena rovnováha účtů provozovatele infrastruktury, jak stanovuje čl. 8 odst. 4;

8. sjednané platnosti ujednání, která je synchronizována a je v souladu s platností obchodního plánu, koncese nebo licence provozovatele infrastruktury, a rámce a pravidel zpoplatnění stanovených státem;

8. sjednané platnosti ujednání, která je synchronizována a je v souladu s platností obchodního plánu, koncese nebo licence provozovatele infrastruktury, a rámce a pravidel zpoplatnění stanovených státem;

9. pravidel pro řešení závažných závad v provozu a stavu nouze, včetně minimální úrovně služeb v případě stávky, pokud k ní dojde, a předčasného ukončení smluvního ujednání a informování uživatelů;

9. pravidel pro řešení závažných závad v provozu a stavu nouze, předčasného ukončení smluvního ujednání a včasného informování uživatelů;

10. nápravných opatření, která se mají přijmout, pokud některá ze stran poruší své smluvní povinnosti; to zahrnuje podmínky a postupy pro opětovné sjednání a předčasné ukončení, včetně úlohy regulačního subjektu.

10. nápravných opatření, která se mají přijmout, pokud některá ze stran poruší své smluvní povinnosti; to zahrnuje podmínky a postupy pro opětovné sjednání a předčasné ukončení, včetně úlohy regulačního subjektu.

Pozměňovací návrh   126

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIII

PŘÍLOHA VIII

Požadavky na náklady a poplatky související s železniční infrastrukturou

Požadavky na náklady a poplatky související s železniční infrastrukturou

(uvedené v čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 1 a 3 a článku 35)

(uvedené v čl. 31 odst. 3 a 5, čl. 32 odst. 1 a 3 a článku 35)

1. Z přímých nákladů na provoz železniční dopravy podle čl. 31 odst. 3, které jsou spojeny s opotřebením infrastruktury, jsou vyloučeny následující položky:

1. Z přímých nákladů na provoz železniční dopravy podle čl. 31 odst. 3, které jsou spojeny s opotřebením infrastruktury, jsou vyloučeny následující položky:

(a) režijní náklady na celou síť, včetně mezd a důchodů;

a) režijní náklady na celou síť;

(b) splatné úroky z kapitálu;

b) splatné úroky z kapitálu;

(c) více než jedna desetina nákladů souvisejících s plánováním, přidělováním trasy vlaku, řízením provozu, dispečinkem a návěstěním jízdy vlaku;

 

(d) amortizace informačního, komunikačního či telekomunikačního zařízení;

d) amortizace informačního, komunikačního či telekomunikačního zařízení;

(e) náklady spojené se správou nemovitostí, zejména s pořizováním, prodejem, demontáží, dekontaminací, rekultivací či pronájmem pozemků nebo jiných fixních aktiv;

e) náklady spojené se správou nemovitostí, zejména s pořizováním, prodejem, demontáží, dekontaminací, rekultivací či pronájmem pozemků nebo jiných fixních aktiv;

(f) sociální služby, školy, mateřské školy, restaurace;

f) školy, mateřské školy;

(g) náklady spojené s vyšší mocí, nehodami, závadami v provozu.

g) náklady spojené s vyšší mocí, nehodami, závadami v provozu.

Pokud přímé náklady překročí v průměru za celou síť 35 % průměrných nákladů na údržbu, správu a obnovu sítě vypočtených na základě kilometrů ujetých vlakem, provozovatel infrastruktury toto podrobně odůvodní regulačnímu subjektu. Z průměrných nákladů vypočtených k tomuto účelu jsou vyloučeny prvky nákladů uvedené v písmenech e), f) nebo g).

Pokud přímé náklady překročí v průměru za celou síť 35 % průměrných nákladů na údržbu, správu a obnovu sítě vypočtených na základě kilometrů ujetých vlakem, provozovatel infrastruktury to podrobně odůvodní regulačnímu subjektu. Z průměrných nákladů vypočtených k tomuto účelu jsou vyloučeny prvky nákladů uvedené v písmenech e), f) nebo g).

Pozměňovací návrh   127

Návrh směrnice

Příloha VIII – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Provozovatel infrastruktury prokáže regulačnímu subjektu schopnost železniční dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 32 odst. 1, přičemž každá ze služeb uvedených v rámci jednoho z následujících písmen náleží k různým segmentům trhu:

3. Provozovatel infrastruktury vymezí na základě studie trhu a po konzultaci se žadatelem stejnorodé segmenty trhu a odpovídající zvýšení poplatků ve smyslu čl. 32 odst. 1. S výjimkou vozů uvedených v čl. 32 odst. 1a prokáže provozovatel infrastruktury regulačnímu subjektu schopnost železniční dopravy platit zvýšené poplatky podle čl. 32 odst. 1. Pokud provozovatel infrastruktury zvýší poplatky, vypracuje seznam segmentů trhu, který musí předem schválit regulační subjekt.

(a) osobní vs nákladní doprava;

 

(b) vlaky dopravující nebezpečný náklad vs jiné nákladní vlaky;

 

(c) vnitrostátní vs mezinárodní doprava;

 

(d) kombinovaná doprava vs přímé vlakové spojení;

 

(e) městská nebo regionální vs meziměstská osobní doprava;

 

(f) ucelené vlaky vs nákladní vlaky sestavené z jednotlivých vozů;

 

(g) pravidelná vs příležitostná železniční doprava.

 

Pozměňovací návrh   128

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) Aby bylo dosaženo dohodnuté úrovně kvality služeb a nebyla ohrožena ekonomická životaschopnost služby, po schválení regulačním subjektem dohodne provozovatel infrastruktury s žadateli hlavní parametry systému odměňování výkonu, zejména hodnotu zpoždění, prahové hodnoty plateb splatných v rámci systému odměňování výkonu týkajících se jak jednotlivých jízd vlaku, tak všech jízd vlaku železničního podniku v daném časovém období.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh   129

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) Provozovatel infrastruktury sdělí železničním podnikům jízdní řád, na jehož základě budou zpoždění počítána, nejméně pět dní před jízdou vlaku.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh   130

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 4 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(g) Aniž jsou dotčeny stávající odvolací postupy a ustanovení článku 50, je v případě sporů ohledně systému odměňování výkonu k dispozici systém řešení sporů umožňující okamžité vyřešení těchto sporů. Pokud se tento systém použije, je rozhodnutí učiněno ve lhůtě deseti pracovních dnů.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh   131

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 4 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(h) Jednou ročně zveřejní provozovatel infrastruktury průměrnou roční úroveň kvality služeb dosaženou železničními podniky na základě hlavních parametrů dohodnutých v rámci systému odměňování výkonu.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěné části přílohy VIII byly přesunuty do čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh   132

Návrh směrnice

Příloha VIII – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Dočasné snížení poplatků za infrastrukturu u vlaků vybavených systémem ETCS, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3, se stanoví takto:

5. Dočasné snížení poplatků za infrastrukturu u vlaků vybavených systémem ETCS, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3, se stanoví takto:

pro nákladní dopravu:

pro nákladní dopravu:

rok

sleva

rok

sleva

2015

5%

2015

20 %

2016

5%

2016

20 %

2017

5%

2017

20 %

2018

5%

2018

15 %

2019

5%

2019

10 %

2020

5%

2020

8 %

2021

4%

2021

6 %

2022

3%

2022

4 %

2023

2%

2023

3 %

2024

1%

2024

3 %

pro osobní dopravu:

pro osobní dopravu:

rok

sleva

rok

sleva

 

 

2015

10 %

 

 

2016

10 %

 

 

2017

10 %

 

 

2018

10 %

 

 

2019

10 %

2020

5%

2020

8 %

2021

5%

2021

6 %

2022

5%

2022

5 %

2023

5%

2023

4 %

2024

5%

2024

2 %

Pozměňovací návrh   133

Návrh směrnice

Příloha 10 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) zahrnují kategorie nákladů a zisku umožňující v souladu s požadavky regulačního subjektu určit, zda došlo ke křížovým dotacím mezi těmito různými činnostmi;

c) zahrnují kategorie nákladů a zisku umožňující v souladu s požadavky článku 6 a v míře, již regulační subjekt pokládá za nezbytnou a přiměřenou, určit, zda došlo ke křížovým dotacím mezi těmito různými činnostmi;

  • [1]  Přijaté texty, P7_TA(2010)0240.
  • [2]  Úř. věst. C ….
  • [3]  Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 53.
  • [4]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Východiska

První železniční balíček přijatý v roce 2001 byl prvním vážným pokusem, jak zastavit trvalý pokles v železniční dopravě a reformovat evropský regulační rámec. Jeho cílem bylo zajistit integraci tohoto odvětví a zvýšit jeho přitažlivost ve srovnání s ostatními způsoby dopravy.

Po deseti letech vidíme, že tato reforma nedokázala výrazným způsobem zlepšit situaci železnic: železniční doprava stále zaostává za jinými druhy dopravy, zejména silniční dopravou. V letech 1996–2008 se například podíl železniční nákladní dopravy snížil o téměř 2 % na 10,8 %, zatímco podíl silniční nákladní dopravy se zvýšil ze 42,1 % na 45,9 %. Tento vývoj je o to znepokojivější, uvědomíme-li si, že nákladní doprava zaznamenává trvalý celkový růst ve výši přibližně 2,3 % ročně: železniční odvětví není schopno využít jinak velmi příznivých podmínek. Jestliže nákladní automobily a letadla překračují hranice bez nejmenších problémů, přeshraniční železniční dopravní služby narážejí na četné technické, právní a politické překážky. A to i přes skutečnost, že zatímco zejména silniční doprava stále častěji vykazuje známky přetížení, železniční doprava má stále potenciál růstu. Může navíc hrát klíčovou úlohu při podpoře cílů EU spočívajících ve snížení emisí CO2 a přispět k vytvoření hospodářství, které účinněji využívá zdroje. Evropská komise proto ve své bílé knize z roku 2011 správně železniční dopravě přisuzuje hlavní úlohu při dosahování cílů udržitelnějšího a ekologičtějšího dopravního systému Evropy.

Jedním z hlavních důvodů neměnné situace železnic je značná odlišnost vnitrostátních právních předpisů. Tato odlišnost je natolik významná, že dané odvětví poškozuje. Situaci navíc zhoršuje nesprávné uplatňování prvního železničního balíčku ze strany mnohých členských států. Komise se na základě usnesení Parlamentu ze dne 11. června 2010 přijatého na toto téma obrátila na Evropský soudní dvůr s kritikou 13 členských států „za nesprávné uplatňování různých částí prvního železničního balíčku“. Tato řízení pro nesplnění povinnosti zcela jistě svědčí o tom, že příslušné předpisy je třeba upřesnit a zlepšit. Dalším důvodem ke znepokojení jsou nedostatečné investice členských států do infrastruktury, jejíž kvalita do značné míry rozhoduje o konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Mnoho členských států zanedbává financování železnic a plně podporuje silniční infrastrukturu.

2. Připomínky a návrhy zpravodajky

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům je nutné, aby byly stávající právní předpisy důkladně zrevidovány, má-li odvětví železniční dopravy zvýšit svůj podíl na celkové dopravě. Stávající systém vykazuje nedostatky, proto je třeba zpřísnit a harmonizovat pravidla a přidat nové prvky, aby byly železnice lákavější variantou jak pro cestující, tak pro oblast nákladní dopravy.

Přepracování by mělo vést k vytvoření komplexního integrovaného evropského železničního prostoru. Zpravodajka tento cíl podporuje, neboť tuto podporu již vyjádřil Parlament během rozprav o předchozích železničních balíčcích. Stávající reforma by měla přesáhnout hranice zájmů, které jsou v odvětví železniční dopravy prosazovány jednotlivými státy. Nyní je třeba vytvořit skutečně evropský železniční prostor, v jehož rámci mohou cestující i zboží snadno překračovat hranice.

Zpravodajka by chtěla navrhnout několik změn:

a) Oddělení správy infrastruktury od provozování dopravních služeb

Nedostatečná nezávislost správy infrastruktury brání skutečné nadnárodní integraci železničních sítí, jež se nadále řídí národními zájmy, kterým často dominují zájmy úřadujících železničních podniků. V důsledku toho se zase železnice stává méně přitažlivou pro nové provozovatele a služby a tedy i pro zákazníky. Možnosti přeshraniční dopravy, která má pro konkurenceschopnost železnice vůči silniční (nákladní) dopravě a letecké (osobní) dopravě zásadní význam, jsou tím omezeny. Vzhledem k velikosti členských států EU se u mnoha spojení na střední vzdálenost, což představuje 300 km, již předpokládá překročení hranice jednoho či více členských států.

Bílá kniha Komise z roku 2011 zařazuje mezi své nejvýznamnější iniciativy nezbytnost „zajistit účinný a nediskriminační přístup k železniční infrastruktuře“. To znamená, že Komise je rozhodnuta železniční trh v blízké budoucnosti ještě více otevřít. Má-li se železniční trh liberalizovat, je proto důležité, aby podmínky, za kterých se bude v rámci takto otevřeného trhu působit, byly co nejméně diskriminační a co nejtransparentnější. Parlament ve svém usnesení z června 2010 na tuto spojitost upozornil a uvedl, že „předpokladem pro zajištění spravedlivého, transparentního a nediskriminačního přístupu ke všem provozovatelům je nezávislost provozovatelů infrastruktury“ (bod 7). Aby bylo možné dosáhnout takovýchto rovných podmínek, musí dojít k oddělení správy infrastruktury od provozování dopravních služeb, jak ve své bílé knize uznává i Komise. Zpravodajka by chtěla takovéto rovné podmínky připravit, než dojde k ještě většímu otevření trhu. Jinak by otevření trhu mohlo vést k negativnímu vývojovému trendu, kdy by významní zavedení provozovatelé mohli pokračovat ve zneužívání svého velmi úzkého spojení se správou infrastruktury na úkor konkurentů.

Stávající přepracování směrnice se týká také těch částí právních předpisů, které by musely být znovu projednány, pokud by se o oddělení jednalo v pozdější fázi. Jestliže se Parlament coby spolutvůrce právních předpisů rozhodne jednat a zavést nezbytné změny nyní, bude to znamenat úsporu času i zdrojů.

Z těchto důvodů navrhuje zpravodajka určitou formu úplného oddělení správy infrastruktury od provozování dopravních služeb s cílem vytvořit strukturu, kdy je infrastruktura provozována nezávisle na službách, a zajistit, aby byl přirozený monopol, kterým tato síť je, řízen ku prospěchu všech provozovatelů služeb. To by umožnilo větší konkurenci, investice a lepší služby. Zamýšlí-li EU zvýšit podíl železniční dopravy v rámci dopravního odvětví a vytvořit jednotný evropský železniční prostor, musí promyšleně oddělit železniční systémy.

b) Regulační subjekt

Zpravodajka podporuje přístup Komise, která navrhuje zvýšení nezávislosti a pravomocí vnitrostátních regulačních subjektů, a domnívá se, že je nezbytné posílit regulační kontrolu železničního odvětví: účinná regulační kontrola na vnitrostátní a evropské úrovni je nezbytným předpokladem jakékoli další integrace vnitrostátních trhů železničních dopravy, neboť zabezpečuje pravidla spravedlivého a nediskriminačního železničního trhu.

Rovněž je třeba klást větší důraz na evropský rozměr regulační kontroly. Byly předloženy pozměňovací návrhy, které by vedly k vytvoření evropské sítě regulačních subjektů, jež by vytvořila podmínky pro vznik evropského regulačního subjektu.

c) Financování infrastruktury a poplatky za její použití

Zpravodajka podporuje záměr Komise formalizovat finanční příspěvky provozovatelům infrastruktury ze strany členských států standardním uplatňováním víceletých smluv. Platnost těchto smluv by měla být v zájmu stability plánování v tomto odvětví prodloužena z pěti na sedm let.

Parlament pravidelně kritizoval členské státy za nedostatečné financování a investice do železničních systémů, zejména co se týče sítě TEN-T, přestože tuto oblast konkrétně upravuje směrnice 2001/12 o financování infrastruktury a železničním dluhu.

Pokud jde o rozlišení poplatků za infrastrukturu založené na hlučnosti vlaků, má zpravodajka za to, že je třeba koordinovat internalizaci externích nákladů mezi různými druhy dopravy, aby byly vytvořeny spravedlivé podmínky jak v rámci železniční dopravy, tak mezi jednotlivými druhy dopravy. Zpravodajka navrhuje změny, které tuto podmínku zdůrazní, především ve vztahu k silniční dopravě, a zavádí systém bonusů, který by měl více motivovat k investování. Dále je navržen systém bonusů a malusů, který by měl představovat pobídku k využívání systému ETCS, neboť vlaky vybavené tímto systémem mají nižší poplatky, jež jsou vyváženy vyššími poplatky pro vlaky bez tohoto systému. Pro provozovatele infrastruktury musí být celý systém bonusů a malusů neutrální.

Jedním z cílů prvního balíčku bylo také sjednocení poplatků, které zjednoduší systémy zpoplatnění. Je důležité se dohodnout na společných normách pro poplatky, přičemž bližší informace o nich jsou uvedeny v příloze VIII.

d) Podmínky přístupu ke službám a k zařízením služeb

Komise navrhuje právní a organizační oddělení zařízení služeb od dominantních železničních podniků. Je nutné zajistit snadný přístup k zařízením služeb, což pomůže novým subjektům nabízejícím své služby v rámci dané sítě. Zpravodajka podporuje přístup Komise v tomto ohledu: provozovatelé zařízení služeb by měli mít možnost získávat klienty všech provozovatelů dopravy.

e) Přílohy a rozsah aktů v přenesené pravomoci

Devět z dvanácti příloh návrhu lze podle Komise měnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Zpravodajka chápe, že Komise potřebuje dostatečnou flexibilitu, aby mohla upravovat pravidla s ohledem na vývoj v právní, politické a technické oblasti. Směrnice by však měla vytvořit pevný základ regulace, který jasně ukáže, jakým směrem by se Komise měla ubírat. Zpravodajka se domnívá, že přílohy II až VIII obsahují prvky, které jsou podstatnou součástí samotné směrnice, a proto by měly být zcela nebo částečně měněny obvyklým legislativním postupem. Mimoto je nutné provést některé technické úpravy, které budou odrážet změny vyplývající z Lisabonské smlouvy a z nové společné interinstitucionální dohody o přesném znění ustanovení o aktech v přenesené pravomoci. Změny musejí být učiněny i v ustanoveních týkajících se prováděcích aktů: některé z nich by měly spíše spadat do režimu aktů v přenesené pravomoci.

f) Podmínky zaměstnání

Zpravodajka připravila několik pozměňovacích návrhů, které by měly zajistit, aby měl vývoj zaměstnanosti a pracovní podmínky v odvětví železniční dopravy ve stávajících právních předpisech významnější místo, například tím, že ještě více zdůrazňují povinnost železničních podniků, které žádají o licenci, dodržovat pracovněprávní předpisy a pravidla bezpečnosti práce. Navrhuje rovněž, aby byly úředně získávány kompletnější údaje týkající se zaměstnanců. Do kontrolní činnosti Komise by měli být těsněji zapojeni sociální partneři.

g) Bezpečnost

Tragické nehody, k nimž v železniční dopravě dochází, dokládají, že ačkoli je tento druh dopravy velmi bezpečný, bezpečnostní pravidla musejí být co nejpřísnější. Dodržování bezpečnostních požadavků by tedy mělo hrát větší úlohu při vydávání licencí provozovatelům v oblasti železniční dopravy. Měl by být zajištěn sběr údajů o mimořádných událostech v členských státech a tyto údaje by měly být předávány Komisi.

POSTUP

Název

Jednotný evropský železniční prostor (přepracování)

Referenční údaje

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

Datum předložení EP

17.9.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

23.9.2010

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

23.9.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Debora Serracchiani

27.9.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2011

12.4.2011

24.5.2011

21.6.2011

 

11.7.2011

31.8.2011

10.10.2011

 

Datum přijetí

11.10.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jaroslav Paška, Peter Simon

Datum předložení

19.10.2011