BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning)

  19.10.2011 - (KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD)) - ***I

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Debora Serracchiani
  (Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


  Procedure : 2010/0253(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0367/2011

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning)

  (KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0475),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0268/2010),

  –   der henviser til artikel 14 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almen interesse,

  –   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om gennemførelse af de første jernbanepakkedirektiver[1],

  –   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det luxembourgske Deputeretkammer, ifølge hvilken udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. marts 2011[2],

  –   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 28. januar 2011[3],

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[4],

  –   der henviser til skrivelse af 26. maj 2011 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

  –   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0367/2011),

  A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a) Jernbanesektorens andel af transporten er i modsætning til målsætningerne i jernbanepakken fra 2001 ikke steget i de seneste ti år, hvilket påviser behovet for yderligere forbedring af den nuværende lovgivning med henblik på at støtte sektoren. Derfor er den nuværende omorganisering væsentlig.

  Begrundelse

  Jernbanetransportens udvikling siden vedtagelsen af den første jernbanepakke har ikke opfyldt forventningerne til en genopretning af sektoren. Fra 1996 til 2008 er jernbanegodstransportens samlede andel af transportmarkedet eksempelvis faldet med 2 % til 10,6 %, mens vejgodstransportens er steget fra 42,1 % til 45,9 %. EU skal hurtigst muligt forbedre sin lovgivning for at støtte jernbanerne, undgå yderligere overbelastning af vejnettet og forbedre situationen for miljøet.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2b) De talrige overtrædelsesprocedurer imod medlemsstaterne viser, at den nuværende lovgivning giver anledning til fortolkningsforskelle, og at den første jernbanepakke skal præciseres og forbedres for at sikre en reel åbning af det europæiske jernbanemarked.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2c) Investeringerne i udvikling og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur er fortsat utilstrækkelige til at garantere sektorens udvikling og konkurrenceevne.

  Begrundelse

  Underinvestering er et væsentligt problem, som reformen skal føre til en løsning på.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2d) De direktiver, som udgør den første jernbanepakke, har ikke forhindret en betydelig variation med hensyn til jernbaneinfrastrukturafgifternes struktur og niveau og kapacitetstildelingsprocessernes form og varighed.

  Begrundelse

  Infrastrukturafgifterne og beregningen af disse varierer stadig meget rundt om i EU. Det besværliggør international jernbanetransport. Det samme gælder for tildeling af kanaler. Der er behov for yderligere forbedringer af den nuværende lovgivning.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2e) Uigennemsigtige markedsbetingelser er en indlysende hindring for konkurrencedygtige jernbanetjenester.

  Begrundelse

  Manglende gennemsigtighed forhindrer nye virksomheder i at komme ind på markedet, hvilket ellers kunne føre til en mere konkurrencepræget jernbanesektor.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) At der i medlemsstaterne findes forskellige socialsikringsordninger inden for jernbanesektoren skaber risiko for uretfærdig konkurrence mellem nye jernbaneoperatører og kræver harmonisering under hensyntagen til sektorens og medlemsstaternes særlige kendetegn.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3b) Der skal gives garanti for, at tilsynsmyndighederne vil udføre deres tilsynsopgaver for at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af jernbanevirksomheder, at der indføres hensigtsmæssige afgiftspolitikker, og at princippet om adskillelse af regnskaber overholdes.

  Begrundelse

  Hvis man ikke kan garantere dette, vil det være en forhindring for en konkurrencedygtig jernbanesektor.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3c) For at gennemføre det europæiske jernbaneområde er der behov for fuldstændig interoperabilitet inden for jernbanesystemet på europæisk plan. Det Europæiske Jernbaneagentur bør tildeles hensigtsmæssige beføjelser og ressourcer til at kunne nå dette mål hurtigere, bl.a. hvad angår udviklingen af fælles standarder for certificering af rullende materiel samt sikkerheds- og signalsystemer.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Transportydelser i byer og forstæder samt regional transport og pendultrafikken gennem tunnelen under Kanalen bør  falde uden for dette direktivs  anvendelsesområde.

  (4) Transportydelser i byer og forstæder samt regional transport og pendultrafikken gennem tunnelen under Kanalen bør  falde uden for dette direktivs  anvendelsesområde. Historiske jernbaner og museumsjernbaner, der kører på deres egne spor, bør ligeledes være undtaget fra direktivet.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) For at sikre den fremtidige udvikling og en effektiv drift af jernbanenettet bør driften af transportydelserne og forvaltningen af infrastrukturen adskilles. Under denne forudsætning er det nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes særskilt og har hver sit regnskab.

  (6) For at sikre den fremtidige udvikling og en effektiv drift af jernbanenettet bør driften af transportydelserne og forvaltningen af infrastrukturen adskilles. Under denne forudsætning er det nødvendigt, at disse to aktiviteter forvaltes særskilt og har hver sit regnskab, idet man sikrer den gennemsigtighed, der kan garantere, at ingen offentlige midler anvendes til andre kommercielle aktiviteter.

  Begrundelse

  Kun på denne måde kan man sikre den nødvendige gennemsigtighed på et mere konkurrencedygtigt og tilgængeligt marked.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a) Der skal sikres en streng adskillelse af regnskaberne for henholdsvis infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden. Offentlige midler, der bevilges til et aktivitetsområde, bør ikke overføres til andre aktivitetsområder. Dette forbud bør klart fremgå af regnskabsreglerne for de enkelte aktivitetsområder. Medlemsstaten og den uafhængige nationale tilsynsmyndighed bør sikre, at dette forbud anvendes i praksis.

  Begrundelse

  Det er behov for større gennemsigtighed i de offentlige pengestrømme mellem infrastrukturforvalteren og jernbanevirksomheden.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6b) Uanset virksomhedens art skal alle jernbanevirksomheder respektere lovgivningen om social sikring og sundhed for at undgå en praksis med social dumping og urimelig konkurrence.

  Begrundelse

  Konkurrencen på jernbanemarkedet må ikke foregå på bekostning af arbejdstagernes arbejdsvilkår og sociale sikring. Alle operatører skal uanset virksomhedens art respektere den gældende nationale lovgivning om social sikring og sundhed.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6c) Med henblik på at gøre jernbanetransport konkurrencedygtig i forhold til landevejstransport bør de forskellige sæt af nationale regler som f.eks. for jernbanetransportsikkerhed, standardisering og brugen af ledsagedokumenter, rangering af tog og relevant dokumentation i forbindelse hermed, standardisering af signaler og mærker, der anvendes som vejledning for togene, standardisering af målinger og kontroller i forbindelse med forsendelse af farligt gods samt ensartede procedurer for registrering af og tilsyn med forsendelse af affald standardiseres.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a) EU bør udforske alternative finansieringskilder til europæiske jernbaneprojekter gennem innovative finansieringsinstrumenter som EU-projektobligationer for at tiltrække private investeringer og forbedre adgangen til risikovillig kapital. På samme måde skal jernbanemarkedet gøres attraktivt for alternative, private investorer gennem tydelige, gennemsigtige juridiske rammer.

  Begrundelse

  Manglende finansiering er en af hovedårsagerne til de europæiske jernbaners vanskelige situation. Der må udvikles alternative strategier og finansieringskilder. Især den offentlige finansiering af infrastrukturbehov skal øges. Medlemsstater, der yder finansiering til deres infrastruktur, skal også have garanti for, at disse penge ikke bruges til andre formål end de rent infrastrukturmæssige.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10b) Medlemsstaterne og infrastrukturforvalterne skal kunne finansiere infrastruktur med andre midler end direkte statsfinansiering, såsom finansiering fra den private sektor.

  Begrundelse

  Det er relevant at henvise til muligheden for, at infrastrukturforvalterne kan etablere sig og operere ved hjælp af alternative finansieringsmodeller, hvorfra de kan hente deres private finansiering. Dette er vigtigt for at sikre de eksisterende finansieringsmekanismer i medlemsstaterne.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Til en effektiv godstrafik og navnlig den grænseoverskridende del heraf kræves det, at der tages skridt til at åbne markedet.

  (11) Til en effektiv passager- og godstrafik, navnlig den grænseoverskridende del heraf, og især i tilfælde hvor forskellige sporvidder stadig udgør en fysisk hindring for konkurrencen, kræves det, at der umiddelbart tages skridt til at åbne markederne i de enkelte medlemsstater og skabe konkurrence.

  Begrundelse

  Forskellige sporvidder mellem Frankrig og Spanien udgør f.eks. en konkret og fysisk hindring for konkurrencen og kommer oveni de allerede omfattende lovgivningsmæssige hindringer, der findes inden for jernbanesektoren. Jernbanetransport er en af de få sektorer, hvor det indre marked endnu ikke er fuldt ud gennemført. Processen med åbningen af markedet bør derfor udvides til en liberalisering af indenlandske jernbanetjenester. Effektivitet kræver et konkurrencepræget marked.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Indførelsen af sådanne nye frit tilgængelige internationale passagerruter med stop undervejs som nævnt ovenfor bør ikke bruges til at åbne markedet for indenlands passagertransport, men bør udelukkende sigte på stop, der støtter den internationale rute. Hovedformålet med de nye transportydelser bør være international passagertransport. Ved vurderingen af, om dette er rutens hovedformål, bør der tages hensyn til kriterier som f.eks. omsætningsandel samt volumen, beregnet på grundlag af mængden af transporterede indenlandske eller internationale passagerer, samt rutens længde. Vurderingen af, hvad der er rutens hovedformål, bør foretages af det relevante nationale tilsynsorgan efter anmodning fra en berørt part.

  (14) Indførelsen af sådanne nye frit tilgængelige internationale passagerruter med stop undervejs som nævnt ovenfor bør sigte på stop, der støtter den internationale rute. Hovedformålet med sådanne transportydelser bør være international passagertransport. Ved vurderingen af, om dette er rutens hovedformål, bør der tages hensyn til kriterier som f.eks. omsætningsandel samt volumen, beregnet på grundlag af mængden af transporterede indenlandske eller internationale passagerer, samt rutens længde. Vurderingen af, hvad der er rutens hovedformål, bør foretages af det relevante nationale tilsynsorgan efter anmodning fra en berørt part.

  Begrundelse

  Formålet med dette ændringsforslag er at gøre teksten mere åben og føre den ajour.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a) Forordning (EF) nr. 1370/2007 giver medlemsstaterne mulighed for at sikre, at arbejdstagernes sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder opretholdes i forbindelse med adskillelsen af levering af transporttjenester fra infrastrukturforvaltningen, hvilket kan indebære overdragelse af en virksomhed.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) Åbning af international passagertransport for konkurrence kan få følger for tilrettelæggelsen og finansieringen af passagertransport med jernbane, der er omfattet af en kontrakt om offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør have mulighed for at begrænse retten til markedsadgang, hvis der er risiko for, at denne ret vil skabe ubalance i den økonomiske ligevægt i disse kontrakter om offentlig tjeneste, og hvis det eller de relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 i dette direktiv, på grundlag af en objektiv økonomisk analyse efter anmodning fra de kompetente myndigheder, der tildelte kontrakten om offentlig tjeneste, godkender en sådan begrænsning.

  (16) Åbning af international passagertransport for konkurrence kan få følger for tilrettelæggelsen og finansieringen af passagertransport med jernbane, der er omfattet af en kontrakt om offentlig tjeneste. Medlemsstaterne bør have mulighed for at begrænse retten til markedsadgang, hvis der er risiko for, at denne ret vil skabe ubalance i den økonomiske ligevægt i disse kontrakter om offentlig tjeneste, og hvis det eller de relevante tilsynsorganer, jf. artikel 55 og i givet fald netværket af tilsynsmyndigheder som defineret i artikel 57 i dette direktiv, på grundlag af en objektiv økonomisk analyse efter anmodning fra de kompetente myndigheder, der tildelte kontrakten om offentlig tjeneste, godkender en sådan begrænsning.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag forsøger vi at udvide bestemmelsen til også at omfatte nationale passagertransporttjenester. Formålet er ligeledes at give netværket af tilsynsmyndigheder mulighed for at gribe ind, hvor det er nødvendigt.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (18a) Udviklingen på markederne har vist, at det er vigtigt at styrke tilsynsmyndighedernes rolle. Hvis de skal spille en hovedrolle ved sikringen af et retfærdigt miljø med ensartede adgangsbetingelser, skal de også modtage de økonomiske midler samt de personalemæssige ressourcer og det logistiske udstyr, der er nødvendigt for, at de kan udfylde denne rolle.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Betragtning 18 b (ny)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  (18b) Det nationale tilsynsorgan skal være en uafhængig tilsynsmyndighed med beføjelser til at tage spørgsmål op på eget initiativ og foretage undersøgelser og skal kunne fremsætte udtalelser og træffe afgørelser, der kan håndhæves, med henblik på at sikre et åbent marked uden hindringer, hvor konkurrencen er fri og uden forvridninger.

  Ændringsforslag   22

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19) Tilsynsorganet bør i sin optræden undgå enhver form for interessekonflikt og mulig inddragelse i forbindelse med tildeling af den pågældende kontrakt om offentlig tjeneste. Tilsynsorganets kompetence bør udvides til også at omfatte vurdering af formålet med en international rute og, hvor det er relevant, af den mulige økonomiske betydning for eksisterende kontrakter om offentlig tjeneste.

  (19) Tilsynsorganet bør i sin optræden undgå enhver form for interessekonflikt og mulig inddragelse i forbindelse med tildeling af den pågældende kontrakt om offentlig tjeneste med forbehold af muligheden for, at dette organ finansieres via de nationale budgetter eller afgifter på jernbanesektoren, og af offentliggørelsen af de relevante oplysninger. Tilsynsorganets kompetence bør udvides til også at omfatte vurdering af formålet med en international rute og, hvor det er relevant, af den mulige økonomiske betydning for eksisterende kontrakter om offentlig tjeneste.

  Begrundelse

  Dette direktiv indebærer oprettelse af et uafhængigt tilsynsorgan, men der siges ikke noget om finansieringen af dette. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der indsættes en specifik reference til de mulige finansieringskilder, som kan være offentlige midler eller hentes fra afgifter på sektoren. Disse oplysninger skal offentliggøres.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a) Det nationale tilsynsorgan bør være fuldstændig uafhængigt i sin organisation, finansieringsbeslutninger, juridiske struktur og beslutningstagning i forhold til alle infrastrukturforvaltere, afgiftsopkrævende instanser, bevilgende instanser eller ansøgere. Det nationale tilsynsorgan skal have den nødvendige administrative kapacitet i form af medarbejdere og ressourcer til at kunne sikre et åbent og gennemsigtigt jernbanemarked. Det fornødne antal menneskelige ressourcer bør svare til markedets behov og variere derefter. Det bør træffe afgørelse om eventuelle klager, handle på eget initiativ, behandle tvister og overvåge udviklingen på markedet. Det bør bistås af en tilsynsafdeling i Kommissionen. Desuden bør det nationale tilsynsorgan stille en database til rådighed for Kommissionen med sine forslag til afgørelser.

  Begrundelse

  Denne betragtning er i overensstemmelse med de foreslåede ændringsforslag til artikel 55-57, der har til formål at styrke tilsynsorganets rolle og beføjelser. Dette forslag går ud på at oprette en tilsynsafdeling inden for Kommissionen (GD MOVE, GD COMP, ideelt set en kombination af de to), som skal rådgive og vejlede de nationale tilsynsorganer i deres opgaver og hjælpe dem med at opnå de nødvendige ressourcer (menneskelige, økonomiske, intellektuelle).

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21) De nationale tilsynsorganer bør udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte tilfælde er relevant, samordne principper for og praksis med hensyn til at vurdere, om der opstår økonomisk ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste. De skal gradvis udarbejde retningslinjer på grundlag af deres erfaringer.

  (21) De nationale tilsynsorganer bør under ledelse af Kommissionen skabe et netværk for at styrke deres samarbejde gennem udvikling af fælles principper og udveksling af bedste praksis og oplysninger. De bør også udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte tilfælde er relevant, samordne principper for og praksis med hensyn til at vurdere, om der opstår økonomisk ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste. De skal gradvis udarbejde fælles retningslinjer på europæisk niveau på grundlag af deres erfaringer.

  Begrundelse

  Denne betragtning er i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 55-57, som sigter på at styrke tilsynsorganernes rolle og uafhængighed samt samarbejdet mellem de nationale tilsynsorganer.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21) De nationale tilsynsorganer bør udveksle oplysninger og, hvis det i enkelte tilfælde er relevant, samordne principper for og praksis med hensyn til at vurdere, om der opstår økonomisk ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste. De skal gradvis udarbejde retningslinjer på grundlag af deres erfaringer.

  (21) De nationale tilsynsorganer bør udveksle oplysninger og bedste praksis og, hvis det i enkelte tilfælde er relevant, samordne principper for og praksis med hensyn til at vurdere, om der opstår økonomisk ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste. De skal gradvis udarbejde retningslinjer på grundlag af deres erfaringer. På grundlag af erfaringerne fra tilsynsorganernes netværk bør Kommissionen fremsætte et lovforslag om oprettelse af et europæisk tilsynsorgan.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) For at sikre loyal konkurrence mellem jernbanevirksomhederne bør transportydelser og drift af servicefaciliteter adskilles. På den baggrund er det nødvendigt, at disse to aktivitetsformer forvaltes uafhængigt i særskilte juridiske enheder. En sådan uafhængighed indebærer ikke nødvendigvis, at der skal oprettes et særskilt organ eller en særskilt virksomhed for hver enkelt servicefacilitet.

  (22) For at sikre loyal konkurrence mellem jernbanevirksomhederne bør transportydelser og drift af servicefaciliteter forvaltes på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Tilsynsorganet bør sikre, at denne forvaltning er gennemsigtig og ikke-diskriminerende i overensstemmelse med procedurerne i dette direktiv.

  Begrundelse

  En fuldstændig adskillelse af transporttjenesterne vil ikke nødvendigvis føre til retfærdig konkurrence mellem de forskellige aktiviteter. Men adskillelsen vil medføre yderligere organisatoriske byrder, øget bureaukrati og højere administrationsomkostninger. Dette vil påvirke jernbanernes konkurrencedygtighed i negativ retning set i forhold til andre transportformer.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23) For at sikre pålidelige og tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver tid opfylder visse krav med hensyn til deres hæderlighed, finansielle kapacitet og faglige kompetence.

  (23) For at sikre pålidelige og tilstrækkelige ydelser er det nødvendigt at sikre, at jernbanevirksomhederne til enhver tid opfylder visse krav med hensyn til deres hæderlighed, finansielle kapacitet, sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder og faglige kompetence.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24) For at beskytte kunderne og tredjemand er det vigtigt, at det sikres, at jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt forsikret til dækning af deres erstatningsansvar.

  (24) For at beskytte kunderne og tredjemand er det afgørende, at det sikres, at jernbanevirksomhederne er tilstrækkeligt forsikret til dækning af deres erstatningsansvar. Dækning af erstatningsansvar i tilfælde af ulykker gennem garantier fra banker eller andre virksomheder bør også være tilladt, under forudsætning af at denne dækning tilbydes på markedsvilkår, ikke fører til statsstøtte og ikke indeholder elementer af diskrimination over for andre jernbanevirksomheder.

  Begrundelse

  Jernbanevirksomhederne skal have frihed til at benytte forskellige hensigtsmæssige muligheder i forbindelse med erstatningsansvar, eftersom der er forskellige risikoniveauer på forskellige jernbanenet. I mange medlemsstater anvendes løsninger som tilstrækkelig egenkapital eller bankgarantier med succes til dækning af erstatningsansvar.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) En jernbanevirksomhed bør også være forpligtet til at overholde de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne om jernbanedrift, som anvendes på ikke-diskriminerende vis og skal sikre, at den kan drive sin virksomhed fuldstændig sikkert og med behørig hensyntagen til sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes og forbrugernes rettigheder på specifikke strækninger.

  (25) Al jernbanevirksomhed bør også være forpligtet til at overholde både de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne om jernbanedrift, som anvendes på ikke-diskriminerende vis og skal sikre, at den kan drive sin virksomhed fuldstændig sikkert og med fuld hensyntagen til de eksisterende forpligtelser vedrørende sociale vilkår, sundhed og arbejdstagernes og forbrugernes rettigheder på specifikke strækninger.

  Begrundelse

  Jernbanevirksomhederne skal overholde de eksisterende bestemmelser om sundhed, arbejdstagerrettigheder og sociale vilkår fuldt ud.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) En jernbanevirksomhed bør også være forpligtet til at overholde de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne om jernbanedrift, som anvendes på ikke-diskriminerende vis og skal sikre, at den kan drive sin virksomhed fuldstændig sikkert og med behørig hensyntagen til sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes og forbrugernes rettigheder på specifikke strækninger.

  (25) En jernbanevirksomhed bør også være forpligtet til at overholde de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne om jernbanedrift, som anvendes på ikke-diskriminerende vis og skal sikre, at den kan drive sin virksomhed fuldstændig sikkert og med behørig hensyntagen til sundhed, sociale vilkår og arbejdstagernes og forbrugernes rettigheder på alle strækninger.

  Begrundelse

  Det bør være indlysende, at de omtalte bestemmelser skal være opfyldt i alle tilfælde.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (26a) Det gælder stadig, at tildelingen af licenser til jernbanevirksomhedernes rullende materiel hindres uden gyldig grund, hvilket skaber forvridning i markedsadgangen. Derfor skal Det Europæiske Jernbaneagentur have stærke beføjelser på dette område. Derfor opfordres Kommissionen til som led i revisionen af forordning (EF) nr. 881/2004 at undersøge, hvorvidt Det Europæiske Jernbaneagenturs beføjelser kan udvides i denne henseende.

  Begrundelse

  Det er ikke altid let for jernbanevirksomhederne at opnå adgang til jernbanemarkedet i en medlemsstat. Som led i den planlagte revision af forordningen for Det Europæiske Jernbaneagentur bør dette tildeles styrkede beføjelser til at kunne udføre en mere stringent overvågning af adfærden hos medlemsstater, der indirekte blokerer for markedsadgangen gennem deres licenspolitikker, og til at gribe ind over for denne adfærd. Kommissionen opfordres også til at undersøge denne mulighed.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27) For at sikre gennemsigtighed og ikke-diskriminerende adgang til jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede tjenesteydelser for alle jernbanevirksomheder, skal alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne udnytte adgangsretten, offentliggøres i en netvejledning.

  (27) For at sikre gennemsigtighed og ikke-diskriminerende adgang til jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede tjenesteydelser for alle jernbanevirksomheder, skal alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne udnytte adgangsretten, offentliggøres i en netvejledning, herunder formater, der er tilgængelige for personer med handicap eller nedsat mobilitet.

  Begrundelse

  Det er vigtigt af hensyn til sammenhængen med beslutninger, der er vedtaget inden for andre initiativer, at sikre tilgængelighed i flere formater og dermed forhindre enhver diskrimination over for handicappede.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35) Enhver afgiftsordning vil sende økonomiske signaler til brugerne. Det er vigtigt, at signalerne til jernbanevirksomhederne er konsekvente og kan danne grundlag for rationelle beslutninger.

  (35) Enhver afgiftsordning vil sende økonomiske signaler til brugerne. Det er vigtigt, at signalerne til jernbanevirksomhederne er konsekvente og tydelige og kan danne grundlag for rationelle og bæredygtige beslutninger.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Betragtning 40 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (40a) Ansøgere, der tilbyder læsningstjenester på enkeltvogne, skal nyde fremme med henblik på at udvide det potentielle marked for nye jernbanekunder. Derfor er det vigtigt, at infrastrukturforvalterne tager hensyn til disse ansøgere, når de uddeler kapacitet, for at give dem mulighed for at udnytte disse juridiske rammer fuldt ud og udvide jernbanens markedsandel i nye sektorer.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Betragtning 50

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (50) Det er vigtigt at sikre bedre samordning af tildelingsordningerne for at gøre jernbanerne mere attraktive for trafik, der benytter mere end én infrastrukturforvalters net, og for international trafik.

  (50) Det er vigtigt at sikre bedre samordning af tildelingsordningerne for at gøre jernbanerne mere attraktive for trafik, der benytter mere end én infrastrukturforvalters net, og for international trafik. I den forbindelse vil det være ønskeligt i sidste ende at oprette et europæisk tilsynsorgan.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag understreger ønsket om, at der i sidste ende skal oprettes et europæisk tilsynsorgan.

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Betragtning 53

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (53) Det er nødvendigt at investere i jernbaneinfrastruktur, og infrastrukturafgiftsordningerne bør give infrastrukturforvaltere incitamenter til at gøre de fornødne investeringer økonomisk rentable.

  (53) Det er nødvendigt med øgede investeringer i jernbaneinfrastruktur – navnlig i eksisterende infrastruktur – og infrastrukturafgiftsordningerne bør give infrastrukturforvaltere incitamenter til at gøre de fornødne investeringer økonomisk rentable og miljømæssigt bæredygtige.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Betragtning 58 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (58a) Med henblik på at øge andelen af gods- og passagertransport med jernbane i forhold til andre transportformer er det ønskeligt, at medlemsstaterne ved internalisering af de eksterne omkostninger sikrer, at de differentierede afgifter ikke har negative følger for infrastrukturforvalterens økonomiske ligevægt. Hvis infrastrukturforvalteren alligevel lider tab på grund af denne differentiering, tilrådes det medlemsstaterne at justere denne difference under skyldig hensyntagen til reglerne om statsstøtte.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Betragtning 59

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (59) Der bør opnås en udvikling af jernbanetransporten, bl.a. ved at anvende de disponible EU-instrumenter, dog med forbehold af allerede fastlagte prioriteringer.

  udgår

  Begrundelse

  Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Betragtning 61

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (61) Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør have incitamenter til at sikre færrest mulige forstyrrelser på nettet.

  udgår

  Begrundelse

  Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Betragtning 62

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (62) Tildelingen af kapacitet er forbundet med en omkostning for infrastrukturforvalteren, som han skal have sikkerhed for at få dækket.

  udgår

  Begrundelse

  Med henblik på at indføre bedre lovgivning og gøre den mere let læselig for de europæiske borgere kan en betydelig del af betragtningerne slettes.

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Betragtning 63

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (63) For at sikre en effektiv forvaltning og en rimelig og ikke-diskriminerende anvendelse af jernbaneinfrastrukturen er det påkrævet, at der oprettes et tilsynsorgan, der tilser, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, og fungerer som klageinstans uanset muligheden for at foretage en retlig prøvelse.

  (63) For at sikre en effektiv forvaltning og en rimelig og ikke-diskriminerende anvendelse af jernbaneinfrastrukturen er det påkrævet, at der oprettes nationale tilsynsorganer, der tilser, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, og fungerer som klageinstans uanset muligheden for at foretage en retlig prøvelse.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag præciseres teksten.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Betragtning 65

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (65) Kommissionen bør have beføjelse til at tilpasse bilagene til dette direktiv. Siden de pågældende foranstaltninger er almengyldige og tager sigte på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal de vedtages som delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten.

  (65) For at sikre tilvejebringelsen af ​​visse oplysninger med henblik på overvågning af jernbanemarkedet, definere visse detaljer i netvejledningen, definere togtjenesters direkte omkostninger, opstille en række kriterier for støjdifferentierede infrastrukturafgifter, fastlægge visse kriterier for en midlertidig reduktion for ETCS, fastlægge visse kriterier for en præstationsordning, fastlægge detaljerne i de kriterier, der skal følges med hensyn til fastsættelsen af krav til ansøgere, definere tidsplanen for processen for tildeling af kapacitet, definere detaljerne i forskriftsmæssige regnskaber, der skal forelægges for tilsynsorganet, og udvikle fælles kriterier og praksis for beslutningstagning for tilsynsorganer i henhold til dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de kriterier og den procedure, der skal følges, med hensyn til omfanget af markedsovervågning, visse elementer i netvejledningen, visse principper for opkrævning, den midlertidige reduktion for ETCS, visse elementer i præstationsordningen, de kriterier, der skal følges, med hensyn til krav til ansøgere om infrastrukturkapacitet, planen for tildelingsprocessen, de forskriftsmæssige regnskaber og fælles beslutningstagningsprincipper og beslutningspraksis udviklet af tilsynsorganer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag har til formål at etablere en strengere ramme for overdragelsen af beføjelser til Kommissionen for så vidt angår ændring af ikke-væsentlige elementer i direktivet i en begrænset periode. Ordlyden er i overensstemmelse med den interinstitutionelle fælles forståelse fra 2011.

  Ændringsforslag 43

  Forslag til direktiv

  Betragtning 66

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (66) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[5].

   

  (66) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 4, artikel 14, stk. 2, samt artikel 17, stk. 5, i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag indeholder en henvisning til den nye forordning om gennemførelsesretsakter, som netop er trådt i kraft.

  Ændringsforslag       44

  Forslag til direktiv

  Betragtning 71 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (71a) Med hensyn til Europa-Parlamentets beslutninger af 12. juli 2007 og 11. juni 2010 og med hensyn til gennemførelsen af ​​direktiv 2001/12/EF bør Kommissionen forelægge et lovforslag om adskillelse af infrastrukturforvalteren og operatøren ved udgangen af 2012. Da jernbanesektoren ikke er blevet åbnet fuldt ud før nu, bør Kommissionen forelægge et lovforslag om markedsåbning inden denne dato.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne kan træffe beslutning om perioder og frister for planen for kapacitetstildeling, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, bilag VIII, punkt 4, litra b), og bilag IX, punkt 3, 4 og 5, for internationale kanaler, som skal etableres i samarbejde med infrastrukturforvaltere fra tredjelande på et net, hvis sporvidde er forskellig fra hovedjernbanenet i EU.

  Begrundelse

  Denne ændring giver mulighed for større fleksibilitet ved kapacitetstildelingen i tilfælde, hvor der er tale ominternationale kanaler, som etableres i samarbejde med tredjelande på net, der har en sporvidde, der adskiller sig fra hovednettets sporvidde i EU. Det vedrører hovedsagelig de baltiske lande.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Medlemsstaterne kan fritage køretøjer fra anvendelsesområdet i artikel 31, stk. 5, hvis de drives eller påtænkes drevet fra og til tredjelande og kører på et net, hvor sporvidden er en anden end hovedjernbanenettet i EU.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg, forvaltning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, herunder trafikstyring, togkontrol og signaler; infrastrukturforvalterens funktioner på et net eller en del af et net kan tildeles forskellige organer eller virksomheder

  2) "infrastrukturforvalter": ethvert organ eller enhver virksomhed, der navnlig er ansvarlig for anlæg, forvaltning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur, herunder trafikstyring, togkontrol og signaler, i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser; infrastrukturforvalterens væsentlige funktioner er: beslutninger om tildeling af kanaler, herunder både definition og vurdering af tilgængeligheden og tildeling af de enkelte kanaler og beslutning om infrastrukturafgifter, herunder fastsættelse og opkrævning af afgifterne samt investeringer i infrastruktur

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a) "tilsynsmyndighed": organ, som i en medlemsstat fører tilsyn med den korrekte anvendelse af de relevante bestemmelser, og som ikke på nogen måde deltager i den politiske beslutningstagning, og som er helt uafhængigt af virksomheder, navnlig de i nr. 1 og 2 omtalte virksomheder

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 - nr. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3) "jernbaneinfrastruktur": alle elementerne i bilag I, del A, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2598/70 af 18. december 1970 vedrørende fastlæggelsen af indholdet af de forskellige poster i bogføringsskemaerne i tillæg I til forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970, der af hensyn til klarheden er medtaget i bilag I til dette direktiv

  3) "jernbaneinfrastruktur": alle elementerne i bilag I til dette direktiv

  Begrundelse

  Ved at slette henvisningen til forordning (EØF) nr. 2598/70 bliver bilag I den liste, der definerer begrebet "jernbaneinfrastruktur" i dette direktiv.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7) "regional transport": transportydelser til opfyldelse af en regions transportbehov

  7) "regional transport": transportydelser til opfyldelse af en regions eller en grænseregions transportbehov

  Begrundelse

  Begrebet "region" skal fortolkes i ordets geografiske forstand.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Infrastrukturforvalteren skal forvalte sine egne it-tjenester for at sikre, at forretningsfølsomme oplysninger beskyttes behørigt.

  Begrundelse

  For at sikre reel uafhængighed af paraplyorganisationer og andre virksomheder er det vigtigt, at alle infrastrukturforvaltere har deres egen it-afdeling.

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b. Medlemsstaterne skal ligeledes sikre, at både jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som ikke er fuldstændigt uafhængige af hinanden, er ansvarlige for deres egne personalepolitikker.

  Begrundelse

  Eftersom infrastrukturforvaltere skal kunne træffe uafhængige beslutninger, skal de også være fuldt ud ansvarlige for deres egne personalepolitikker. Medmindre deres personalepolitik er fuldstændig uafhængig, er der fare for, at denne betingelse ikke opfyldes.

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 6

  Artikel 6

  Adskillelse af regnskaber

  Gennemsigtig adskillelse af regnskaber

  1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres og offentliggøres særskilte driftsregnskaber og balancer for aktiviteter i forbindelse med jernbanevirksomheders udførelse af transport og for aktiviteter i forbindelse med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. Statsstøtte, der ydes til et af disse to aktivitetsområder, må ikke overføres til det andet.

  1. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres og offentliggøres særskilte driftsregnskaber og balancer for aktiviteter i forbindelse med jernbanevirksomheders udførelse af transport og for aktiviteter i forbindelse med forvaltning af jernbaneinfrastrukturen. Statsstøtte, der ydes til et af disse to aktivitetsområder, må ikke overføres til det andet.

  2. Medlemsstaterne kan desuden bestemme, at denne adskillelse skal indebære, at der skal være særskilte organisatoriske afdelinger i samme virksomhed, eller at forvaltningen af infrastruktur og transportvirksomhed skal varetages af særskilte enheder.

  2. Medlemsstaterne kan desuden bestemme, at denne adskillelse skal indebære, at der skal være særskilte organisatoriske afdelinger i samme virksomhed, eller at forvaltningen af infrastruktur og transportvirksomhed skal varetages af særskilte enheder, med henblik på at sikre udviklingen af konkurrence, fortsatte investeringer og omkostningseffektivitet i udvekslingen af tjenesteydelser i jernbanesektoren.

  3. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres og offentliggøres særskilte driftsregnskaber og balancer på den ene side for aktiviteter i forbindelse med jernbanegodstransport og på den anden side for aktiviteter i forbindelse med passagertransport. Offentlige midler, der udbetales til aktiviteter i forbindelse med transporttjenester som led i offentlig tjeneste, skal figurere særskilt for hver kontrakt om offentlig tjeneste i de relevante regnskaber, og de må ikke overføres til aktiviteter i forbindelse med andre transporttjenester eller anden form for aktivitet.

  3. Medlemsstaterne skal sikre, at der føres og offentliggøres særskilte driftsregnskaber og balancer på den ene side for aktiviteter i forbindelse med jernbanegodstransport og på den anden side for aktiviteter i forbindelse med passagertransport. Offentlige midler, der udbetales til aktiviteter i forbindelse med transporttjenester som led i offentlig tjeneste, skal figurere særskilt for hver kontrakt om offentlig tjeneste i de relevante regnskaber, og de må ikke overføres til aktiviteter i forbindelse med andre transporttjenester eller anden form for aktivitet.

  4. Regnskaberne vedrørende de forskellige aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 og 3,  skal føres således, at det er muligt at overvåge forbuddet mod overførsel af offentlige midler, der er betalt til et aktivitetsområde, til et andet.

  4. For at sikre fuldstændig gennemsigtighed i udgifterne til infrastruktur skal regnskaberne vedrørende de forskellige aktivitetsområder, der henvises til i stk. 1 og 3, føres således, at det er muligt at overvåge overholdelsen af de foregående stykker og overvåge anvendelsen af indkomst fra infrastrukturafgifter, overskud fra andre kommercielle aktiviteter fra infrastrukturforvalterens side samt offentlige og private midler, der er betalt til infrastrukturforvalteren. Infrastrukturforvalterens indtægter må under ingen omstændigheder anvendes af en jernbanevirksomhed eller et organ eller en virksomhed, der kontrollerer en jernbanevirksomhed, da dette kunne styrke dens position på markedet eller give den mulighed for at opnå økonomiske fordele i forhold til andre jernbanevirksomheder. Denne bestemmelse er ikke til hinder for refusion, under overvågning af tilsynsorganet som omhandlet i artikel 55, herunder rentebetaling på markedsvilkår, af den investerede kapital, som det organ eller den virksomhed, der kontrollerer jernbanevirksomheden, har stillet til rådighed for infrastrukturforvalteren.

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 7

  Artikel 7

  Uafhængighed i forbindelse med en infrastrukturforvalters væsentlige funktioner

  Uafhængighed i forbindelse med en infrastrukturforvalters væsentlige funktioner

  1. Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse af retfærdig og ikke-diskriminerende adgang til infrastruktur som opført på listen i bilag II overdrages organer eller selskaber, der ikke selv udfører nogen form for jernbanetransport. Uanset strukturform skal det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

  1. Medlemsstaterne skal sikre, at fastlæggelse af retfærdig og ikke-diskriminerende adgang til infrastruktur, som defineret i artikel 3, stk. 2, overdrages organer eller selskaber, der ikke selv udfører nogen form for jernbanetransport. Uanset strukturform skal det fremgå, at denne målsætning er opfyldt.

  Bilag II kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

   

  Medlemsstaterne kan imidlertid overdrage ansvaret for at bidrage til udviklingen af jernbaneinfrastrukturen, f.eks. gennem investeringer, vedligeholdelse og finansiering, til jernbanevirksomheder eller ethvert andet organ.

  Medlemsstaterne kan imidlertid overdrage ansvaret for at bidrage til udviklingen af jernbaneinfrastrukturen, f.eks. gennem investeringer, vedligeholdelse og finansiering, til jernbanevirksomheder eller ethvert andet organ.

  2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er uafhængig af enhver jernbanevirksomhed med hensyn til retlig status, organisation eller beslutningstagning, varetages de funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, afdeling 3 og 4, af henholdsvis et afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er uafhængige af enhver jernbanevirksomhed med hensyn til retlig status, organisation og beslutningstagning.

  2. Hvis infrastrukturforvalteren ikke er uafhængig af enhver jernbanevirksomhed med hensyn til retlig status, organisation eller beslutningstagning, varetages de funktioner, der er beskrevet i kapitel IV, afdeling 2 og 3, af henholdsvis et afgiftsorgan og et tildelingsorgan, som er uafhængige af enhver jernbanevirksomhed med hensyn til retlig status, organisation og beslutningstagning.

  3. Når der i bestemmelserne i kapitel IV, afdeling 2 og 3, henvises til en infrastrukturforvalters væsentlige funktioner, henvises der også til opkrævningsorganet eller tildelingsorganet inden for hver deres kompetenceområder.

  3. Når der i bestemmelserne i kapitel IV, afdeling 2 og 3, henvises til en infrastrukturforvalters væsentlige funktioner, henvises der også til opkrævningsorganet eller tildelingsorganet inden for hver deres kompetenceområder.

   

  3a. Kommissionen skal senest den 31. december 2012 forelægge et forslag til direktiv med bestemmelser om adskillelse af infrastrukturforvaltning og transportvirksomhed samt et forslag om at åbne det indenlandske marked for personbefordring med jernbane, der ikke forringer jernbanetransporttjenesternes kvalitet ​​og sikrer forpligtelserne til offentlig tjenesteydelse.

  Ændringsforslag       55

  Forslag til direktiv

  Artikel 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 8

  Artikel 8

  Sund finansiering af infrastrukturforvaltningen

  Sund finansiering af infrastrukturforvaltningen

  1. Medlemsstaterne skal udvikle den nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i givet fald tager hensyn til Unionens samlede behov. Med henblik herpå offentliggør de senest to år efter dette direktivs ikrafttræden en udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen med henblik på at opfylde fremtidige mobilitetsbehov på grundlag af en sund og bæredygtig finansiering af jernbanesystemet. Strategien skal dække en periode på mindst fem år og skal kunne forlænges.

  1. Medlemsstaterne skal udvikle den nationale jernbaneinfrastruktur, idet de i givet fald tager hensyn til Unionens samlede behov. Med henblik herpå offentliggør de senest to år efter dette direktivs ikrafttræden og efter høring af de berørte parter og interessenter, herunder lokale og regionale myndigheder, fagforeninger, industriforbund og repræsentanter for brugere, en udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen med henblik på at opfylde fremtidige mobilitetsbehov på grundlag af en sund og bæredygtig finansiering af jernbanesystemet. Strategien skal dække en periode på mindst syv år og skal kunne forlænges.

  2. Medlemsstaterne kan desuden under overholdelse af traktatens artikel 93, 107 og 108 tildele infrastrukturforvalteren tilstrækkelige finansielle midler i forhold til dennes opgaver, infrastrukturens dimension og de finansielle behov, navnlig til dækning af nyinvesteringer.

  2. Når indtægterne ikke er tilstrækkelige til at dække infrastrukturforvalterens finansieringsbehov, og uden at dette berører afgiftsbestemmelserne i dette direktivs artikel 31 og 32, tildeler medlemsstaterne under overholdelse af traktatens artikel 93, 107 og 108 infrastrukturforvalteren tilstrækkelige finansielle midler i forhold til dennes opgaver, infrastrukturens dimension og de finansielle behov, navnlig til dækning af nyinvesteringer.

  3. Inden for rammerne af medlemsstaternes overordnede politik og under hensyntagen til den udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 1, vedtager infrastrukturforvalteren en virksomhedsplan, som omfatter investerings- og finansieringsprogrammer. Planen skal udformes med henblik på at sikre optimal og effektiv udnyttelse, tilvejebringelse og udvikling af infrastrukturen og samtidig sikre finansiel balance og omfatte de nødvendige midler til opfyldelsen af disse målsætninger. Infrastrukturforvalteren sikrer, at ansøgerne høres, før virksomhedsplanen godkendes. Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende udtalelse om, hvorvidt virksomhedsplanen er hensigtsmæssig til at opfylde disse målsætninger.

  3. Inden for rammerne af medlemsstaternes overordnede politik og under hensyntagen til den udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen, der er nævnt i stk. 1, vedtager infrastrukturforvalteren en virksomhedsplan, som omfatter investerings- og finansieringsprogrammer. Planen skal udformes med henblik på at sikre optimal og effektiv udnyttelse, tilvejebringelse og udvikling af infrastrukturen og samtidig sikre finansiel balance og omfatte de nødvendige midler til opfyldelsen af disse målsætninger. Infrastrukturforvalteren sikrer, at ansøgerne høres uden forskelsbehandling, før investeringsplanen godkendes, for så vidt angår betingelserne for adgang og anvendelse samt karakteren, tilvejebringelsen og udviklingen af infrastrukturen. Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan afgiver en ikke-bindende udtalelse om, hvorvidt der i virksomhedsplanen diskrimineres mellem ansøgerne.

  4. Medlemsstaterne sikrer, at en infrastrukturforvalters regnskaber under normale forretningsvilkår og over en periode på højst tre år som et mindstemål udviser balance mellem på den ene side indtægterne fra infrastrukturafgifter, overskud af andre forretningsaktiviteter og statsfinansiering og på den anden side udgifterne til infrastrukturen, herunder forskud fra staten, når det er relevant.

  4. Medlemsstaterne sikrer, at infrastrukturforvalterens regnskaber under normale forretningsvilkår og over en periode på højst to år som et mindstemål udviser balance mellem på den ene side indtægterne fra infrastrukturafgifter, overskud af andre forretningsaktiviteter, tilskud fra private kilder, der ikke refunderes, og statsfinansiering, herunder forskud fra staten, når det er relevant, og på den anden side udgifterne til infrastrukturen, herunder bæredygtig finansiering af fornyelsen af langsigtede aktiver, når det er relevant.

  Uden at det berører en eventuel langsigtet målsætning om brugerbetaling af infrastrukturomkostningerne for alle transportformer på grundlag af en fair, ikke-diskriminerende konkurrence mellem de forskellige transportformer, kan en medlemsstat, når jernbanetransporten er i stand til at konkurrere med andre transportformer, inden for afgiftsrammerne i artikel 31 og 32 kræve, at infrastrukturforvalteren afbalancerer sine regnskaber uden statsstøtte.

  Uden at det berører en eventuel langsigtet målsætning om brugerbetaling af infrastrukturomkostningerne for alle transportformer på grundlag af en fair, ikke-diskriminerende konkurrence mellem de forskellige transportformer, kan en medlemsstat, når jernbanetransporten er i stand til at konkurrere med andre transportformer, inden for afgiftsrammerne i artikel 31 og 32 kræve, at infrastrukturforvalteren afbalancerer sine regnskaber uden statsstøtte.

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for gæld eller skyldige renter på sådan gæld, som virksomhederne har optaget efter den 15. marts 2001 eller efter datoen for tiltrædelse af Unionen for så vidt angår medlemsstater, der er tiltrådt Unionen efter den 15. marts 2001.

  3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for gæld eller skyldige renter på sådan gæld, som virksomhederne har optaget efter direktivets ikrafttræden.

  Begrundelse

  Etablering af et sundt økonomisk grundlag for jernbanevirksomhederne og frigørelse fra deres historiske gæld er fortsat af afgørende betydning. Til trods for de bestemmelser, der er vedtaget helt tilbage i 1991 (direktiv 91/440/EØF), er der mange lande, som endnu ikke har opnået dette. Hvis jernbanesektoren skal have effektiv støtte, skal gældsbyrden reduceres. I denne sammenhæng er den fastsatte dato, dvs. den 15. marts 2001 eller datoen for de nye medlemsstaters tiltrædelse, præmatur.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Betingelserne for adgang til jernbaneinfrastruktur må under ingen omstændigheder resultere i, at det er umuligt for passagererne at opnå information om eller købe billet til en rejse fra en lokalitet til en anden, uanset antallet af jernbanevirksomheder, der helt eller delvist udbyder passagertransporttjenester mellem de to lokaliteter.

  Begrundelse

  Betingelserne for adgang til jernbaneinfrastruktur må under ingen omstændigheder resultere i, at det er umuligt for passagererne at opnå information om eller købe billet til en rejse fra en lokalitet til en anden, uanset antallet af jernbanevirksomheder, der helt eller delvist udbyder passagertransporttjenester mellem de to lokaliteter.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af dette stykke. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  Kommissionen vedtager på grundlag af den erfaring, som tilsynsorganerne har indsamlet, senest 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af dette stykke. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  Begrundelse

  Kommissionen bør være forpligtet til at handle inden for en frist på 18 måneder efter ikrafttrædelsen, hvilket anses for en periode af tilstrækkelig varighed, til at der kan opnås erfaring for så vidt angår behandlingen af ansøgninger om adgang til jernbaneinfrastrukturen.

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De kompetente myndigheder og de jernbanevirksomheder, der varetager den offentlige tjeneste, forelægger det eller de relevante tilsynsorganer de oplysninger, der med rimelighed kan kræves for at nå til en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan vurderer de forelagte oplysninger og hører om nødvendigt alle relevante parter og underretter de relevante parter om sin begrundede afgørelse inden for en forud fastsat rimelig frist og under alle omstændigheder senest to måneder efter at have modtaget alle relevante oplysninger.

  De kompetente myndigheder og de jernbanevirksomheder, der varetager den offentlige tjeneste, forelægger det eller de relevante tilsynsorganer de oplysninger, der med rimelighed kan kræves for at nå til en afgørelse. Det relevante tilsynsorgan vurderer de forelagte oplysninger og hører om nødvendigt alle relevante parter og underretter de relevante parter om sin begrundede afgørelse senest en måned efter modtagelsen af klagen.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 i denne artikel. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  4. Kommissionen vedtager på grundlag af den erfaring, som tilsynsorganerne har indsamlet, senest 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler og kriterier for anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 i denne artikel. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag forpligtes Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter proceduren og kriterierne for bestemmelserne vedrørende begrænsning af retten til adgang for tjenester, der helt eller delvis dækkes af offentlige tjenester, og de ​​anmodninger, der henvises til tilsynsorganerne. Kommissionen skal handle senest 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse.

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen foretager en komparativ analyse af metoderne til fastsættelse af afgifternes størrelse i medlemsstaterne med henblik på at fastlægge en ensartet beregningsmetode til fastsættelse af afgifternes størrelse.

  Ændringsforslag  62

  Forslag til direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 13

  Artikel 13

  Betingelser for adgang til tjenesteydelser

  Betingelser for adgang til tjenesteydelser

  1. Jernbanevirksomheder er uden forskelsbehandling berettigede til de minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i bilag III, punkt 1.

  1. Infrastrukturforvaltere skal uden forskelsbehandling levere de minimumsadgangsydelser til alle jernbanevirksomhederne, der er fastlagt i bilag III, punkt 1.

  2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af alle operatører af servicefaciliteter uden forskelsbehandling.

  2. Faciliteterne i bilag III, punkt 2, herunder sporadgang, samt tjenesterne i disse faciliteter leveres til alle jernbanevirksomheder af operatører af servicefaciliteter uden forskelsbehandling, under overvågning af tilsynsorganet, jf. artikel 56.

  Hvis operatøren af servicefaciliteten tilhører et organ eller en virksomhed, som også er aktiv(t) og har en dominerende stilling på mindst et af de jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten benyttes, skal operatøren være organiseret på en sådan måde, at den er uafhængig af det pågældende organ eller den pågældende virksomhed med hensyn til retlig status, organisation og beslutningstagning.

  Hvis operatøren af en af de i bilag III, punkt 2, nævnte servicefaciliteter tilhører et organ eller en virksomhed, som også er aktiv(t) og har en dominerende stilling på mindst et af de jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten benyttes, skal operatøren være organiseret på en sådan måde, at den er uafhængig af det pågældende organ eller den pågældende virksomhed med hensyn til retlig status, organisation og beslutningstagning. Operatøren af ​​en servicevirksomhed og dette organ/denne virksomhed skal have særskilte regnskaber, herunder separate balancer og driftsregnskaber.

  Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om adgang til servicefaciliteten må kun afvises, hvis der findes levedygtige alternativer, der gør det muligt at udføre den pågældende gods- eller passagertransport på samme rute på økonomisk acceptable vilkår. Det er operatøren af servicefaciliteten, som skal bevise, at der findes et levedygtigt alternativ.

  Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om adgang til servicefaciliteten skal besvares inden for en frist, som fastsættes af den nationale regulerende myndighed, og må kun afvises, hvis der findes levedygtige alternativer, der gør det muligt at udføre den pågældende gods- eller passagertransport på samme rute på økonomisk acceptable vilkår. Hvis operatøren af servicefaciliteten afviser at give adgang til servicefaciliteten, skal han foreslå et økonomisk og teknisk levedygtigt alternativ og begrunde sit afslag skriftligt. Afslaget forpligter ikke operatøren af faciliteten til at foretage investeringer i ressourcer eller faciliteter for at imødekomme alle ansøgninger fra jernbanevirksomheder.

  Når operatøren af servicefaciliteten støder på konflikter mellem forskellige ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at imødekomme alle krav. Hvis der ikke findes noget levedygtigt alternativ og det ikke er muligt at imødekomme alle ansøgninger om kapacitet for den relevante facilitet på grundlag af påviste behov, skal tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget initiativ eller på grundlag af en klage træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at en passende del af kapaciteten forbeholdes andre jernbanevirksomheder end dem, der udgør en del af det organ eller den virksomhed, som facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller andre tekniske faciliteter, som er udviklet til specifikt nyt rullende materiel, forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed i en periode på fem år fra det tidspunkt, hvor deres drift startes.

  Når operatøren af servicefaciliteten støder på konflikter mellem forskellige ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at imødekomme alle krav. Hvis der ikke findes noget levedygtigt alternativ og det ikke er muligt at imødekomme alle ansøgninger om kapacitet for den relevante facilitet på grundlag af påviste behov, skal tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget initiativ eller på grundlag af en klage fra en ansøger træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, under hensyntagen til behovene hos alle berørte parter, for at sikre, at en passende del af kapaciteten forbeholdes andre jernbanevirksomheder end dem, der udgør en del af det organ eller den virksomhed, som facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller andre tekniske faciliteter, som er udviklet til nyt rullende højhastighedsmateriel som anført i Kommissionens beslutning 2008/232/EF1, forbeholdes en enkelt jernbanevirksomhed i en periode på 10 år fra det tidspunkt, hvor deres drift startes.

  Når servicefaciliteten ikke har været benyttet i mindst to på hinanden følgende år, skal ejeren offentliggøre, at driften af faciliteten kan leases eller lejes.

  Når servicefaciliteten ikke har været benyttet i mindst ét år, og der over for operatøren af en sådan facilitet har været udvist interesse fra jernbanevirksomheders side for at få adgang til denne facilitet med grundlag i påviste behov, skal ejeren offentliggøre, at driften af faciliteten i sin helhed eller delvist kan leases eller lejes til anvendelse i forbindelse med aktiviteter med relation til jernbanesektoren, medmindre operatøren af en sådan facilitet påviser, at en igangværende omstillingsproces forhindrer en jernbanevirksomheds anvendelse af den.

  3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, skal han på anmodning levere dem uden forskelsbehandling til alle jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

  3. Hvis operatøren af ​​servicefaciliteten tilbyder nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, skal han på anmodning levere dem uden forskelsbehandling til alle jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

  4. Jernbanevirksomheder kan anmode infrastrukturforvalteren eller andre leverandører om en række andre hjælpeydelser, der i bilag III, punkt 4, er anført som sådanne. Infrastrukturforvalteren er ikke forpligtet til at levere disse tjenesteydelser.

  4. Jernbanevirksomheder kan anmode infrastrukturforvalteren eller andre operatører af servicefaciliteter om en række andre hjælpeydelser, der i bilag III, punkt 4, er anført som sådanne. Infrastrukturforvalteren er ikke forpligtet til at levere disse tjenesteydelser.

  5. Bilag III kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

   

   

  _____________

   

  1 EUT L 84 af 26.3.2008, s. 132.

  Ændringsforslag  63

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Enhver bestemmelse i grænseoverskridende aftaler mellem medlemsstater, der forskelsbehandler jernbanevirksomheder eller begrænser jernbanevirksomhedernes ret til frit at forestå grænseoverskridende tjenesteydelser, bortfalder hermed.

  Medlemsstaterne sikrer, at de grænseoverskridende aftaler, som de indgår i, ikke forskelsbehandler visse jernbanevirksomheder eller udgør begrænsninger for jernbanevirksomhedernes ret til frit at forestå grænseoverskridende tjenesteydelser.

  Begrundelse

  Grænseoverskridende aftaler bør fortsat være et kompetenceområde for medlemsstaterne, hvor de har handlefrihed. EU bør kun handle, hvis målsætningerne ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, og hvis de bedre kan gennemføres på EU-plan.

  Ændringsforslag  64

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler for anvendelsen af dette stykke. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger, der præciserer de nærmere bestemmelser for den samarbejdsprocedure, der er omhandlet i det foregående afsnit. Sådanne gennemførelsesforanstaltninger, til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 64, stk. 2.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag er en yderligere præcisering af målet med de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen kan vedtage.

  Ændringsforslag  65

  Forslag til direktiv

  Artikel 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 15

  Artikel 15

  Anvendelsesområde for markedsovervågningen

  Anvendelsesområde for markedsovervågningen

  1. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at overvåge de tekniske og økonomiske vilkår og markedsudviklingen inden for den europæiske jernbanetransport.

  1. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at overvåge de tekniske, sociale og økonomiske vilkår samt markedsudviklingen, herunder beskæftigelsesudviklingen samt overholdelsen af den relevante EU-lovgivning, inden for den europæiske jernbanetransport.

  2. I den forbindelse inddrager Kommissionen repræsentanter for medlemsstaterne og de berørte sektorer, herunder brugerne, i sit arbejde, for at de bedre kan overvåge udviklingen i jernbanesektoren og på markedet, evaluere følgerne af de vedtagne foranstaltninger og analysere virkningerne af de foranstaltninger, Kommissionen har planlagt.

  2. I den forbindelse inddrager Kommissionen repræsentanter for medlemsstaterne, herunder repræsentanter for de i artikel 55 anførte tilsynsorganer og de berørte sektorer, herunder de berørte lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter i jernbanesektoren og brugerne, i sit arbejde, for at de bedre kan overvåge udviklingen i jernbanesektoren og på markedet, evaluere følgerne af de vedtagne foranstaltninger og analysere virkningerne af de foranstaltninger, Kommissionen har planlagt. Kommissionen inddrager også Det Europæiske Jernbaneagentur, når det er relevant.

  3. Kommissionen skal overvåge anvendelsen af nettet og udviklingen af rammebetingelserne i jernbanesektoren, navnlig infrastrukturafgifter, kapacitetstildeling, investeringer i jernbaneinfrastruktur, udvikling i jernbanetransportydelsernes priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, der er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste, udstedelse af licenser samt graden af harmonisering mellem medlemsstaterne. Den skal sikre et aktivt samarbejde mellem de berørte tilsynsorganer i medlemsstaterne.

  3. Kommissionen skal overvåge anvendelsen af nettet og udviklingen af rammebetingelserne i jernbanesektoren, navnlig infrastrukturafgifter, kapacitetstildeling, investeringer i jernbaneinfrastruktur, udvikling i jernbanetransportydelsernes priser og kvalitet, jernbanetransportydelser, der er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste, udstedelse af licenser samt graden af markedsåbning, beskæftigelsesvilkår og sociale vilkår samt graden af harmonisering, især på området for sociale rettigheder, mellem og inden for medlemsstaterne.

  4. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om:

  4. Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om:

  a) udviklingen af det indre marked inden for jernbanetransport

  a) udviklingen af det indre marked inden for jernbanetransport og jernbanerelaterede tjenesteydelser, herunder graden af markedsåbning

  b) rammebetingelserne, bl.a. for offentlig passagertransport med jernbane

  b) rammebetingelserne, bl.a. for offentlig passagertransport med jernbane

   

  ba) udviklingen i beskæftigelsesvilkårene, arbejdsvilkårene og de sociale vilkår i sektoren

  c) situationen for det europæiske jernbanenet

  c) situationen for det europæiske jernbanenet

  d) anvendelsen af adgangsrettigheder

  d) anvendelsen af adgangsrettigheder

  e) hindringer for mere effektiv jernbanetransport

  e) hindringer for mere effektiv jernbanetransport

  f) infrastrukturbegrænsninger

  f) infrastrukturbegrænsninger

  g) behovet for lovgivning.

  g) behovet for lovgivning.

  5. Med henblik på Kommissionens markedsovervågning forelægger medlemsstaterne hvert år de oplysninger, der er angivet i bilag IV, samt alle andre nødvendige data, som Kommissionen måtte anmode om.

  5. Med henblik på Kommissionens markedsovervågning forelægger medlemsstaterne hvert år følgende oplysninger og de oplysninger, der er angivet i bilag IV, samt alle andre nødvendige data, som Kommissionen måtte anmode om:

   

  a) udviklingen i jernbanetransportresultater og kompensation for offentlige serviceforpligtelser (OSF)

   

  b) graden af markedsåbning og retfærdig konkurrence i hver medlemsstat samt jernbanevirksomhedernes samlede andel af de samlede transportresultater

   

  c) tilsynsorganers ressourcer og aktiviteter, der anvendes i forbindelse med disses rolle som klageinstanser

   

  d) de relevante udviklinger hvad angår omstrukturering af de eksisterende jernbanevirksomheder og vedtagelse/gennemførelse af nationale transportstrategier for de foregående år

   

  e) de vigtige uddannelsesinitiativer/-foranstaltninger på jernbanetransportområdet, der er sket i en medlemsstat i det foregående år

   

  f) beskæftigelsen og de sociale forhold for jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder, der er aktive i jernbanesektoren ved udgangen af det foregående år

   

  g) investeringerne i højhastighedsjernbanenetværket i det foregående år

   

  h) jernbanenettets længde ved udgangen af det foregående år

   

  i) sporadgangsafgifterne i det foregående år

   

  j) tilstedeværelsen af en præstationsordning, der er etableret ifølge artikel 35 i dette direktiv

   

  k) antallet af aktive licenser udstedt af den kompetente nationale myndighed

   

  l) status for indførelsen af ERTMS

   

  m) antallet af hændelser, ulykker og alvorlige ulykker i henhold til direktiv 2004/49/EF, der fandt sted på netværket i det foregående år

   

  n) anden relevant udvikling

   

  o) udviklingen på vedligeholdelsesmarkederne og graden af ​​åbning af vedligeholdelsesmarkederne.

  Bilag IV kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Bilag IV kan ændres på baggrund af erfaringerne for at ajourføre de oplysninger, der er nødvendige for overvågningen af jernbanemarkedet, i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Ændringsforslag  66

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger med nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel, herunder anvendelsen af en fælles model for licensen. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  5. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger, der præciserer procedurebestemmelserne for udstedelse af licenser og etablering af en fælles model for licensen i overensstemmelse med kravene i afsnit 2. Sådanne gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 64, stk. 2.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag er en yderligere præcisering af anvendelsesområdet for de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen kan vedtage.

  Ændringsforslag  67

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) ikke er blevet dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af bestemmelser på det social- og arbejdsretlige område, herunder forpligtelser i henhold til lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen, når der er tale om en virksomhed, der ønsker at udføre grænseoverskridende godstransport, der er omfattet af toldprocedurer.

  d) ikke er blevet dømt for nogen overtrædelser af bestemmelser på det social- og arbejdsretlige område, herunder forpligtelser i henhold til lovgivningen om sikkerhed, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og forpligtelser i henhold til toldlovgivningen, når der er tale om en virksomhed, der ønsker at udføre grænseoverskridende godstransport, der er omfattet af toldprocedurer.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag styrker respekten for sikkerhedsregler og arbejdsret, idet disse gøres til et væsentligt krav for hæderlighed, som jernbanevirksomheder skal opfylde ved ansøgning om en licens.

  Ændringsforslag  68

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kravene vedrørende finansiel kapacitet er opfyldt, når den jernbanevirksomhed, der ansøger om licens, kan godtgøre, at den er i stand til at opfylde sine aktuelle og potentielle forpligtelser, der skal være opgjort på et realistisk grundlag, for en tolvmåneders periode.

  1. Kravene vedrørende finansiel kapacitet er opfyldt, når den jernbanevirksomhed, der ansøger om licens, kan godtgøre, at den er i stand til at opfylde sine aktuelle og potentielle forpligtelser, der skal være opgjort på et realistisk grundlag, for en tolvmåneders periode. De licensudstedende myndigheder vurderer den finansielle kapacitet på grundlag af en jernbanevirksomheds årsregnskab eller, for så vidt en licensansøgende virksomhed ikke kan fremlægge et årsregnskab, på grundlag af en redegørelse for dens balance.

  Begrundelse

  Her inddrages bilag V, som anses for at være et væsentligt element i teksten.

  Ændringsforslag  69

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  En licensansøgning skal med henblik på disse krav mindst være ledsaget af de i bilag V omhandlede oplysninger.

  En licensansøgning skal med henblik på disse krav indeholde detaljerede oplysninger om følgende aspekter:

   

  a) disponible likvide midler, herunder bankindeståender og træk på kassekreditter og lån

   

  b) midler og aktiver, der kan frigøres som sikkerhedsstillelse

   

  c) driftskapital

   

  d) relevante udgifter, herunder anskaffelsesudgifter til eller afdrag på køretøjer, grunde, fast ejendom, anlæg og rullende materiel

   

  e) tredjemands rettigheder over virksomhedens formue

   

  f) skatter og bidrag til sociale ordninger.

  Begrundelse

  Dette er taget fra bilag V, som anses for at være et væsentligt element i teksten. Ansøgere bør også levere detaljerede oplysninger om deres skatteindbetalinger og bidrag til sociale ordninger.

  Ændringsforslag  70

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Den licensudstedende myndighed anser ikke en ansøger for at have den fornødne finansielle kapacitet, hvis den skylder betydelige beløb i skat eller socialsikringsbidrag, der er en følge af virksomhedens drift.

  Begrundelse

  Dette er taget fra bilag V, som anses for at være et væsentligt element i teksten.

  Ændringsforslag  71

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Myndigheden kan navnlig kræve, at der fremlægges en revisionserklæring og behørig dokumentation fra bank, sparekasse eller autoriseret revisor. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om forholdene i denne artikels stk. 2, litra a) til f).

  Begrundelse

  Dette er taget fra bilag V, som anses for at være et væsentligt element i teksten.

  Ændringsforslag  72

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag V kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  udgår

  Begrundelse

  Bilag V anses for et væsentligt element i teksten. Derfor flyttes hele dets indhold til artikel 20.

  Ændringsforslag  73

  Forslag til direktiv

  Artikel 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kravene til faglig kompetence er opfyldt, når den jernbanevirksomhed, der søger licens, kan påvise, at den har eller vil få en ledelsesorganisation, som er i besiddelse af den viden eller erfaring, der er nødvendig for at føre sikker og pålidelig kontrol og tilsyn med den form for drift, der er angivet i licensen.

  Kravene til faglig kompetence er opfyldt, når den jernbanevirksomhed, der søger licens, kan påvise, at den har eller vil få en ledelsesorganisation, som er i besiddelse af den viden eller erfaring, der er nødvendig for at føre sikker og pålidelig kontrol og tilsyn med den form for drift, der er angivet i licensen. Virksomheden godtgør også på ansøgningstidspunktet, at den er indehaver af et sikkerhedscertifikat i henhold til artikel 10 i direktiv 2004/49/EF.

  Ændringsforslag  74

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  En jernbanevirksomhed skal være tilstrækkeligt forsikret eller have truffet tilsvarende foranstaltninger til i henhold til national og international lovgivning at kunne dække sit erstatningsansvar i tilfælde af uheld, særlig med hensyn til fragt og post samt over for tredjemand, jf. dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007.

  En jernbanevirksomhed skal være tilstrækkeligt forsikret eller have truffet tilsvarende foranstaltninger til i henhold til national og international lovgivning at kunne dække sit erstatningsansvar i tilfælde af uheld eller have tilsvarende garantier og ordninger, som er godkendt af tilsynsorganerne, særlig med hensyn til fragt og post samt over for tredjemand, jf. dog bestemmelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007.

  Begrundelse

  Der bør tages særligt hensyn til jernbanedrift via det nationale jernbanenet, som skal godkendes af det nationale tilsynsorgan.

  Ændringsforslag  75

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Efter høring af de berørte parter, herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, udarbejder og offentliggør infrastrukturforvalteren en netvejledning, der skal kunne anskaffes mod betaling af en afgift, som ikke må overstige udgivelsesomkostningerne. Netvejledningen offentliggøres på mindst to af Unionens officielle sprog. Netvejledningens indhold skal stilles gratis til rådighed i elektronisk format via Det Europæiske Jernbaneagenturs webportal.

  1. Efter høring af de berørte parter, herunder tilsynsorganet, jf. artikel 55, udarbejder og offentliggør infrastrukturforvalteren en netvejledning, der skal kunne anskaffes mod betaling af en afgift, som ikke må overstige udgivelsesomkostningerne. Netvejledningen offentliggøres på mindst to af Unionens officielle sprog, hvoraf det ene skal være engelsk. Netvejledningens indhold skal stilles gratis til rådighed i elektronisk format via Det Europæiske Jernbaneagenturs webportal.

  Begrundelse

  Brugen af et internationalt sprog som engelsk bør lette forståelsen af netvejledningen.

  Ændringsforslag  76

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. I netvejledningen redegøres der for karakteren af den infrastruktur, som er til rådighed for jernbanevirksomheder. Den indeholder oplysninger om vilkårene for adgang til den relevante jernbaneinfrastruktur og til servicefaciliteter. Netvejledningens indhold er fastlagt i bilag VI.

  2. I netvejledningen redegøres der for karakteren af den infrastruktur, som er til rådighed for jernbanevirksomheder. Den indeholder følgende oplysninger om vilkårene for adgang til den relevante jernbaneinfrastruktur og til servicefaciliteter:

   

  a) et afsnit om den infrastruktur, der er til jernbanevirksomhedernes rådighed, og om betingelserne for adgang til denne

   

  b) et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer

   

  c) et afsnit om principperne og kriterierne for kapacitetstildeling. Operatører af servicefaciliteter, som ikke kontrolleres af infrastrukturforvalteren, skal forelægge oplysninger om afgifter for adgang til faciliteten og for leveringen af tjenester, samt oplysninger om de tekniske adgangsbetingelser, som skal anføres i netvejledningen

   

  d) et afsnit med oplysninger om ansøgning om en licens, jf. artikel 25, og jernbanesikkerhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF1.

   

  e) et afsnit med oplysninger om procedurer for tvistbilæggelse og klager vedrørende spørgsmål om adgang til jernbaneinfrastruktur og –tjenester samt den præstationsordning, der er omhandlet i artikel 35

   

  f) et afsnit med oplysninger om adgang til og afgifter for servicefaciliteter, jf. bilag III

   

  g) en aftalemodel med henblik på indgåelsen af rammeaftaler mellem en infrastrukturforvalter og en ansøger i overensstemmelse med artikel 42.

   

  Oplysningerne i netvejledningen skal ajourføres årligt og være i overensstemmelse med eller henvise til de infrastrukturregistre, der skal offentliggøres i henhold til artikel 35 i direktiv 2008/57/EF. Brugerne skal så hurtigt som muligt oplyses om infrastruktur, der ikke vedligeholdes ordentligt, og som er af dalende kvalitet.

   

  Kommissionen kan ændre og præcisere oplysningerne i litra a) til g) i overensstemmelse med bilag VI på baggrund af erfaringer gjort i henhold til proceduren i artikel 60.

   

  _____________________

   

  1 EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.

  Begrundelse

  Listen over netvejledningens afsnit betragtes som et væsentligt element i direktivet. Detaljerne i hvert afsnit kan ændres af Kommissionen for at give mulighed for fleksibilitet. Desuden skal brugerne oplyses om tilfælde, hvor infrastrukturens kvalitet forringes. Dette skal være en form for system for tidlig varsling.

  Ændringsforslag  77

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne skal sikre, at repræsentanter for infrastrukturforvaltere, hvis afgørelser vedrørende afgifter har virkninger for anden infrastruktur, slutter sig sammen for at koordinere afgiftsopkrævningen eller for at opkræve afgifter for brugen af den relevante infrastruktur på internationalt niveau.

  Medlemsstaterne skal sikre, at repræsentanter for infrastrukturforvaltere, hvis afgørelser vedrørende afgifter har virkninger for anden infrastruktur, slutter sig sammen for i fællesskab at koordinere afgiftsopkrævningen eller for at opkræve afgifter for brugen af den relevante infrastruktur på internationalt niveau.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag styrker den idé, at infrastrukturforvalterne skal skabe stærkere koordinerende fælles strukturer.

  Ændringsforslag  78

  Forslag til direktiv

  Artikel 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 30

  Artikel 30

  Infrastrukturomkostninger og -regnskaber

  Infrastrukturomkostninger og -regnskaber

  1. Infrastrukturforvaltere skal under behørig hensyntagen til sikkerheden og opretholdelsen og forbedringen af kvaliteten af infrastrukturtjenesten gives incitamenter til at nedbringe både omkostningerne ved tilvejebringelse af infrastruktur og niveauet for adgangsafgifterne.

  1. Infrastrukturforvaltere skal under behørig hensyntagen til sikkerheden og opretholdelsen og forbedringen af kvaliteten af infrastrukturtjenesten gives incitamenter til at nedbringe både omkostningerne ved tilvejebringelse af infrastruktur og niveauet for adgangsafgifterne.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at stk. 1 efterkommes ved en kontraktmæssig aftale mellem den kompetente myndighed og infrastrukturforvalteren af mindst fem års gyldighed, hvori er fastsat bestemmelser for statsfinansiering.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at stk. 1 efterkommes ved en kontraktmæssig aftale mellem den kompetente myndighed og infrastrukturforvalteren af mindst syv års gyldighed, hvori er fastsat bestemmelser for statsfinansiering.

  3. Vilkårene for kontrakten og strukturen af de beløb, der udbetales som finansiering til infrastrukturforvalteren, vedtages på forhånd for hele kontraktperioden.

  3. Vilkårene for kontrakten og strukturen af de beløb, der udbetales som finansiering til infrastrukturforvalteren, vedtages på forhånd for hele kontraktperioden.

  De grundliggende principper og parametre for sådanne aftaler er angivet i bilag VII, som kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  De grundliggende principper og parametre for sådanne aftaler er angivet i bilag VII.

  Medlemsstaterne skal høre de berørte parter mindst én måned, før aftalen undertegnes, og offentliggøre den senest en måned efter indgåelsen.

  Medlemsstaterne skal høre de berørte parter mindst én måned, før aftalen undertegnes, og offentliggøre den senest en måned efter indgåelsen.

  Infrastrukturforvalteren sikrer, at virksomhedsplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i den kontraktmæssige aftale.

  Infrastrukturforvalteren sikrer, at virksomhedsplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i den kontraktmæssige aftale.

  Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan vurderer, om infrastrukturforvalterens mellem- til langsigtede indtægter er hensigtsmæssige til at opfylde de aftalte præstationsmål, og fremsætter relevante anbefalinger mindst en måned, før aftalen undertegnes.

   

  Den kompetente myndighed skal give tilsynsorganet sine begrundelser, hvis den påtænker ikke at følge disse anbefalinger.

   

  4. Infrastrukturforvalterne udarbejder og opretholder en opgørelse over de aktiver, de forvalter, som skal indeholde deres løbende værdiansættelse samt specifikke oplysninger om udgifter til fornyelse og opgradering af infrastrukturen.

  4. Infrastrukturforvalterne udarbejder og opretholder en opgørelse over de aktiver, de forvalter, som skal indeholde deres løbende værdiansættelse samt specifikke oplysninger om udgifter til fornyelse og opgradering af infrastrukturen.

  5.  Infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteter fastlægger en metode for en forholdsmæssig fordeling af omkostningerne i forbindelse med de forskellige tjenesteydelser, der tilbydes i overensstemmelse med bilag III, og med typerne af jernbanekøretøjer, på grundlag af den mest nøjagtige foreliggende viden om, hvad der har forårsaget omkostningerne, og de afgiftsprincipper, der er omhandlet i artikel 31. Medlemsstaterne kan kræve forhåndsgodkendelse. Denne metode skal ajourføres af og til, således at den svarer til den bedste internationale praksis.

  5.  Infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteter fastlægger en metode for en forholdsmæssig fordeling af omkostningerne i forbindelse med de forskellige tjenesteydelser, der tilbydes i overensstemmelse med bilag III, og med typerne af jernbanekøretøjer, på grundlag af den mest nøjagtige foreliggende viden om, hvad der har forårsaget omkostningerne, og de afgiftsprincipper, der er omhandlet i artikel 31. Medlemsstaterne kan kræve forhåndsgodkendelse. Denne metode skal ajourføres af og til, således at den svarer til den bedste internationale praksis.

  Ændringsforslag  79

  Forslag til direktiv

  Artikel 31

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 31

  Artikel 31

  Afgiftsprincipper

  Afgiftsprincipper

  1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur og servicefaciliteter betales til henholdsvis infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten og anvendes til at finansiere deres virksomhed.

  1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur og servicefaciliteter betales til henholdsvis infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten og anvendes til at finansiere deres virksomhed.

  2. Medlemsstaterne kræver, at infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten forelægger tilsynsorganet den nødvendige dokumentation for de pålagte afgifter. Infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten skal med henblik herpå over for hver enkelt jernbanevirksomhed kunne påvise, at de infrastrukturafgifter og afgifter for tjenesteydelser, der faktureres jernbanevirksomheden i henhold til artikel 30-37, er i overensstemmelse med den metode og de regler og, hvor det er relevant, afgiftsskalaer, der er fastsat i netvejledningen.

  2. Medlemsstaterne kræver, at infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten forelægger tilsynsorganet den nødvendige dokumentation for de pålagte afgifter. Infrastrukturforvalteren og operatøren af servicefaciliteten skal med henblik herpå over for hver enkelt jernbanevirksomhed kunne påvise, at de infrastrukturafgifter og afgifter for tjenesteydelser, der faktureres jernbanevirksomheden i henhold til artikel 30-37, er i overensstemmelse med den metode og de regler og, hvor det er relevant, afgiftsskalaer, der er fastsat i netvejledningen.

  3. Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne for minimumsadgangsydelserne som den omkostning, der påløber direkte som følge af togtjenesten i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 1.

  3. Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne for minimumsadgangsydelserne som den omkostning, der påløber direkte som følge af togtjenesten i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 1.

  Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  4. Infrastrukturafgifterne kan omfatte en afgift, som afspejler eventuel knaphed på kapacitet i det klart afgrænsede afsnit af infrastrukturen i perioder med overbelastning.

  4. Infrastrukturafgifterne kan omfatte en afgift, som afspejler eventuel knaphed på kapacitet i det klart afgrænsede afsnit af infrastrukturen i perioder med overbelastning.

  5. Når det i henhold til EU-lovgivningen er tilladt at opkræve afgifter for omkostninger ved støjgener fra vejgodstransport, skal infrastrukturafgifterne ændres for at tage hensyn til omkostningerne ved støjgener, der er forårsaget af togdriften i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2.

  5. Infrastrukturafgifterne ændres for at tage hensyn til omkostningerne ved støjgener, der er forårsaget af togdriften i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2. Denne ændring af infrastrukturafgifterne giver mulighed for kompensation for investeringer i modernisering af jernbanevogne med den mest økonomisk levedygtige bremseteknologi med lavt støjniveau. Medlemsstaterne sikrer, at indførelsen af sådanne differentierede afgifter ikke påvirker infrastrukturforvalterens finansielle ligevægt negativt.

  Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60, navnlig for at specificere elementerne i de differentierede infrastrukturafgifter.

  Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60, navnlig for at specificere elementerne i de differentierede infrastrukturafgifter, forudsat at dette ikke fører til konkurrenceforvridning inden for jernbanetransportsektoren, eller i forhold til landevejstransport, til skade for jernbanetransporten.

  Infrastrukturafgifterne kan ændres for at tage hensyn til omkostningerne ved andre miljøvirkninger, der er forårsaget af togdriften, og som ikke er omhandlet i bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som kan sikre internaliseringen af eksterne omkostninger ved luftforurenende stoffer, der er udledt som følge af togdriften, skal differentieres efter omfanget af den forårsagede virkning.

  Infrastrukturafgifterne kan ændres for at tage hensyn til omkostningerne ved andre miljøvirkninger, der er forårsaget af togdriften, og som ikke er omhandlet i bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som kan sikre internaliseringen af eksterne omkostninger ved luftforurenende stoffer, der er udledt som følge af togdriften, skal differentieres efter omfanget af den forårsagede virkning.

  Opkrævning af afgifter for andre miljøomkostninger, der resulterer i en stigning i infrastrukturforvalterens samlede indtægter, er således kun tilladt, hvis sådanne afgifter er tilladt i EU-lovgivningen for vejgodstransport. Hvis opkrævningen af afgifter for disse miljøomkostninger for vejgodstransport ikke er tilladt i EU-lovgivningen, må den nævnte ændring ikke resultere i, at der samlet sker nogen ændring i infrastrukturforvalterens indtægter.

  Opkrævning af afgifter for andre miljøomkostninger, der resulterer i en stigning i infrastrukturforvalterens samlede indtægter, er således kun tilladt, hvis sådanne afgifter anvendes i EU-lovgivningen for vejgodstransport. Hvis opkrævningen af afgifter for disse miljøomkostninger for vejgodstransport ikke er tilladt i EU-lovgivningen, må den nævnte ændring ikke resultere i, at der samlet sker nogen ændring i infrastrukturforvalterens indtægter.

  Hvis opkrævningen af afgifter for miljøomkostninger resulterer i ekstra indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan indtægterne skal anvendes. De relevante myndigheder skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at miljøafgifternes oprindelse og deres anvendelse kan spores. Medlemsstaterne videregiver regelmæssigt disse oplysninger til Kommissionen.

  Hvis opkrævningen af afgifter for miljøomkostninger resulterer i ekstra indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan indtægterne skal anvendes til gavn for transportsystemerne. De relevante myndigheder skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at miljøafgifternes oprindelse og deres anvendelse kan spores. Medlemsstaterne videregiver regelmæssigt disse oplysninger til Kommissionen.

  6. For at undgå uønskede uforholdsmæssige fluktuationer kan de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede afgifter beregnes som gennemsnit for en rimelig omfattende togtrafik over rimeligt lange tidsrum. Infrastrukturafgifternes relative størrelse afhænger dog af de omkostninger, der kan tilskrives transporttjenesterne.

  6. For at undgå uønskede uforholdsmæssige fluktuationer kan de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede afgifter beregnes som gennemsnit for en rimelig omfattende togtrafik over rimeligt lange tidsrum. Infrastrukturafgifternes relative størrelse afhænger dog af de omkostninger, der kan tilskrives transporttjenesterne.

  7. Leveringen af ydelserne i bilag III, punkt 2, er ikke omfattet af denne artikel. Under alle omstændigheder må afgiften for sådanne tjenesteydelser ikke overstige omkostningen ved at levere dem samt en rimelig fortjeneste.

  7. Leveringen af ydelserne i bilag III, punkt 2, er ikke omfattet af denne artikel. Under alle omstændigheder må afgiften for sådanne tjenesteydelser ikke overstige omkostningen ved at levere dem samt en rimelig fortjeneste.

  8. Hvis de tjenesteydelser, der i bilag III, punkt 3 og 4, er anført som ekstra ydelser og hjælpeydelser, kun tilbydes af én leverandør, må afgiften for den pågældende tjenesteydelse ikke overstige omkostningen ved at levere den.

  8. Hvis de tjenesteydelser, der i bilag III, punkt 3 og 4, er anført som ekstra ydelser og hjælpeydelser, kun tilbydes af én leverandør, må afgiften for den pågældende tjenesteydelse ikke overstige omkostningen ved at levere den.

  9. Der kan opkræves afgifter for kapacitet, der anvendes til infrastrukturvedligeholdelse. Sådanne afgifter må ikke overstige infrastrukturforvalterens nettoindtægtstab som følge af vedligeholdelsen.

  9. Der kan opkræves afgifter for kapacitet, der anvendes til infrastrukturvedligeholdelse. Sådanne afgifter må ikke overstige infrastrukturforvalterens nettoindtægtstab som følge af vedligeholdelsen.

  10. Operatøren af faciliteten for levering af de ydelser, der er anført i bilag III, punkt 2, 3 og 4, forsyner infrastrukturforvalteren med de oplysninger om afgifter, der skal figurere i netvejledningen i henhold til artikel 27.

  10. Operatøren af faciliteten for levering af de ydelser, der er anført i bilag III, punkt 2, 3 og 4, forsyner infrastrukturforvalteren med de oplysninger om afgifter, der skal figurere i netvejledningen i henhold til artikel 27.

  Ændringsforslag  80

  Forslag til direktiv

  Artikel 32

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 32

  Artikel 32

  Undtagelser fra afgiftsprincipperne

  Undtagelser fra afgiftsprincipperne

  1. En medlemsstat kan med henblik på at få infrastrukturforvalterens omkostninger dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære det, opkræve tillæg på grundlag af effektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende principper samtidig med at der sikres navnlig den internationale jernbanegodstransport størst mulig konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal respektere de produktivitetsstigninger, som jernbanevirksomhederne opnår.

  1. En medlemsstat kan med henblik på at få infrastrukturforvalterens omkostninger dækket fuldt ud, hvis markedet kan bære det, bemyndige infrastrukturforvalteren til at opkræve tillæg på grundlag af effektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende principper, samtidig med at jernbanesektoren sikres størst mulig konkurrenceevne. Afgiftsordningen skal respektere de produktivitetsstigninger, som jernbanevirksomhederne opnår.

  Afgiftsniveauet må dog ikke sættes så højt, at markedssegmenter, der som et minimum kan betale de omkostninger, der er direkte forbundet med jernbanedriften, samt en forrentning, som markedet kan bære, udelukkes fra at bruge infrastrukturen.

  Afgiftsniveauet må dog ikke sættes så højt, at markedssegmenter, der som et minimum kan betale de omkostninger, der er direkte forbundet med jernbanedriften, samt en forrentning, som markedet kan bære, udelukkes fra at bruge infrastrukturen.

   

  Inden godkendelsen af, at der ​​opkræves sådanne tillæg, skal en medlemsstat sikre, at infrastrukturforvalteren vurderer deres relevans for specifikke markedssegmenter. Infrastrukturforvalternes liste over markedssegmenter skal som minimum indeholde følgende tre segmenter: godstransport, passagertransport inden for rammerne af en kontrakt om offentlig tjeneste samt anden passagertransport. Infrastrukturforvaltere kan endvidere foretage en sondring mellem markedssegmenter.

   

  De markedssegmenter, hvor der ikke aktuelt drives jernbanedrift, men hvor der er mulighed for, at jernbanevirksomheder vil tilbyde tjenester i løbet af den afgiftssystemets gyldighedsperiode, skal også defineres. Infrastrukturforvalteren inkluderer ikke et tillæg i afgiftssystemet for disse markedssegmenter.

   

  Listen over markedssegmenter offentliggørelse i netvejledningen og revideres mindst hvert femte år.

  Disse markedssegmenter fastlægges i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i bilag VIII, punkt 3, efter at tilsynsorganet har godkendt dem. For markedssegmenter, for hvilke der ikke er nogen trafik, må der ikke opkræves tillæg i afgiftsordningerne.

  Yderligere markedssegmenter fastlægges i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i bilag VIII, punkt 3.

  Bilag VIII, punkt 3, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

   

   

  1a. Ved godstransport fra og til tredjelande, der kører på et net, hvor sporvidden er en anden end hovedjernbanenettet i EU, kan infrastrukturforvaltere fastsætte højere afgifter for at opnå fuld dækning af de påløbne omkostninger.

  2. For særlige fremtidige investeringsprojekter eller specifikke investeringsprojekter, der er afsluttet efter 1988, kan infrastrukturforvalteren fastsætte eller fortsat fastsætte højere afgifter på grundlag af omkostningerne ved sådanne projekter på lang sigt, hvis de øger effektiviteten eller omkostningseffektiviteten, eller begge dele, og ellers ikke kan eller ikke kunne være blevet iværksat. En sådan afgiftsordning kan også omfatte aftaler om deling af risikoen ved nye investeringer.

  2. For særlige fremtidige investeringsprojekter eller specifikke investeringsprojekter, der er afsluttet efter 1988, kan infrastrukturforvalteren fastsætte eller fortsat fastsætte højere afgifter på grundlag af omkostningerne ved sådanne projekter på lang sigt, hvis de øger effektiviteten eller omkostningseffektiviteten, eller begge dele, og ellers ikke kan eller ikke kunne være blevet iværksat. En sådan afgiftsordning kan også omfatte aftaler om deling af risikoen ved nye investeringer.

  3. Tog, som er udstyret med det europæiske togkontrolsystem (ETCS), og som kører på linjer, der er udstyret med nationale styringskontrol- og signalsystemer, tilstås en midlertidig reduktion af infrastrukturafgiften i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 5.

  3. Tog, som er udstyret med det europæiske togkontrolsystem (ETCS), og som kører på linjer, der er udstyret med nationale styringskontrol- og signalsystemer, tilstås en midlertidig reduktion af infrastrukturafgiften i overensstemmelse med bilag VIII, punkt 5. Infrastrukturforvalteren skal være i stand til at sikre, at en sådan reduktion ikke fører til indtægtstab. Denne reduktion modregnes ved hjælp af højere afgifter på samme jernbanelinje for tog, som ikke er udstyret med ETCS.

  Bilag VIII, punkt 5, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Bilag VIII, punkt 5, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60 for yderligere at fremme ERTMS.

  4. For at undgå forskelsbehandling sikres det, at enhver given infrastrukturforvalters gennemsnitlige og marginale afgifter for tilsvarende brug af hans infrastruktur er sammenlignelige, og at der opkræves samme afgifter for sammenlignelige tjenesteydelser i samme markedssegment. Infrastrukturforvalteren viser i netvejledningen, at afgiftsordningen opfylder disse krav, for så vidt dette kan ske uden at afsløre fortrolige forretningsoplysninger.

  4. For at undgå forskelsbehandling sikres det, at enhver given infrastrukturforvalters gennemsnitlige og marginale afgifter for tilsvarende brug af hans infrastruktur er sammenlignelige, og at der opkræves samme afgifter for sammenlignelige tjenesteydelser i samme markedssegment. Infrastrukturforvalteren viser i netvejledningen, at afgiftsordningen opfylder disse krav, for så vidt dette kan ske uden at afsløre fortrolige forretningsoplysninger.

  5. Hvis en infrastrukturforvalter har til hensigt at ændre de væsentlige elementer i det afgiftssystem, der er nævnt i stk. 1, offentliggør han dem senest 3 måneder inden fristen for offentliggørelsen af netvejledningen i henhold til artikel 27, stk. 4.

  5. Hvis en infrastrukturforvalter har til hensigt at ændre de væsentlige elementer i det afgiftssystem, der er nævnt i stk. 1, offentliggør han dem senest 3 måneder inden fristen for offentliggørelsen af netvejledningen i henhold til artikel 27, stk. 4.

   

  Medlemsstaterne kan beslutte at offentliggøre de afgiftsrammer og ‑regler, der gælder specifikt for international godstransport til og fra tredjelande, der kører på et net, hvor sporvidden er en anden end hovedjernbanenettet i EU, med anvendelse af andre instrumenter og frister end dem, der er anført i artikel 29, stk. 1, når dette er nødvendigt for at sikre fair konkurrence.

  Ændringsforslag  81

  Forslag til direktiv

  Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Grundprincipperne for præstationsordningen, som er angivet i bilag VIII, punkt 4, finder anvendelse på hele nettet.

   

   

  a) For at opnå et aftalt niveau af servicekvalitet og undgå at bringe en tjenestes økonomiske levedygtighed i fare aftaler infrastrukturforvalteren efter tilsynsorganets godkendelse med ansøgerne de vigtigste parametre for præstationsordningen, navnlig værdien af forsinkelser og tærsklerne for skyldige betalinger under præstationsordningen vedrørende både individuelle togkørsler og alle en jerbanevirksomheds togkørsler i en given periode.

   

  b) Infrastrukturforvalteren meddeler mindst fem dage før togkørslen jernbanevirksomhederne den køreplan, ud fra hvilken forsinkelser vil blive beregnet.

   

  c) Med forbehold af de gældende klageprocedurer og bestemmelserne i artikel 50 skal der i tilfælde af tvister om præstationsordningen oprettes et tvistbilæggelsessystem til hurtig afgørelse af sådanne tvister. Hvis dette system anvendes, skal der træffes en afgørelse inden for en frist på ti arbejdsdage.

   

  d) En gang om året offentliggør infrastrukturforvalteren det årlige gennemsnitlige servicekvalitetsniveau, jernbanevirksomhederne har opnået, på grundlag af de vigtigste aftalte parametre i præstationsordningen.

   

  Grundprincipperne for præstationsordningen omfatter følgende elementer, som finder anvendelse på hele nettet.

  Begrundelse

  Disse litraer er identiske med litra a), b), g) og h) i bilag VIII, punkt 4. De betragtes som væsentlige elementer i direktivet, da de fastlægger de vigtigste parametre og proceduremæssige aspekter for så vidt angår præstationsordningen.

  Ændringsforslag  82

  Forslag til direktiv

  Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag VIII, punkt 4, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Bilag VIII, punkt 4, som indeholder yderligere elementer vedrørende præstationsordningen, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Begrundelse

  Efter at have flyttet de vigtigste elementer i bilag VIII, punkt 4, til hovedteksten, indeholder bilaget nu mere detaljerede elementer i præstationsordningen, der kan ændres af Kommissionen. Hermed sikres en passende grad af fleksibilitet.

  Ændringsforslag  83

  Forslag til direktiv

  Artikel 36 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Infrastrukturforvaltere kan opkræve en passende afgift for kapacitet, som er tildelt, men som ikke udnyttes. Denne afgift skal tilskynde til effektiv udnyttelse af kapaciteten. Hvis der er mere end én ansøger til en togkanal, der skal tildeles inden for rammerne af den årlige køreplanslægning, opkræves der en reservationsafgift.

  Infrastrukturforvaltere kan opkræve en passende afgift for kapacitet, som er tildelt, men som ikke udnyttes. Denne afgift skal tilskynde til effektiv udnyttelse af kapaciteten. Hvis to eller flere ansøgere anmoder om overlappende togkanaler, der skal tildeles inden for rammerne af den årlige køreplanslægning, opkræves der en reservationsafgift hos den ansøger, som blev tildelt hele eller en del af togkanalen, men som ikke udnyttes.

  Begrundelse

  Hvis der er flere ansøgere til en togkanal, opkræves der kun en reservationsafgift, hvis togkanalen tildeles en ansøger, som ikke anvender den.

  Ændringsforslag  84

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Ansøgninger om infrastrukturkapacitet kan indgives af ansøgere i henhold til dette direktiv.

  1. Ansøgninger om infrastrukturkapacitet kan indgives af ansøgere. For at kunne benytte en sådan infrastrukturkapacitet udpeger ansøgerne en jernbanevirksomhed, der skal indgå en aftale med infrastrukturforvalteren, i overensstemmelse med artikel 28.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag genbruger den ordlyd, der kan findes i forordning (EF) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport.

  Ændringsforslag  85

  Forslag til direktiv

  Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne skal sikre, at repræsentanter for infrastrukturforvaltere, hvis tildelingsbeslutninger har betydning for andre infrastrukturforvaltere, inddrages for at koordinere tildelingen af eller for at tildele al relevant infrastrukturkapacitet på internationalt plan, med forbehold af de specifikke regler i EU-lovgivningen om netværk med fokus på jernbanegodstransport. De nødvendige repræsentanter for infrastrukturforvaltere fra tredjelande kan inddrages i disse procedurer.

  Medlemsstaterne skal sikre, at repræsentanter for infrastrukturforvaltere, hvis tildelingsbeslutninger har betydning for andre infrastrukturforvaltere, inddrages for at koordinere tildelingen af eller for at tildele al relevant infrastrukturkapacitet på internationalt plan, med forbehold af de specifikke regler i EU-lovgivningen om netværk med fokus på jernbanegodstransport. Deltagere i dette samarbejde sikrer, at dets medlemskab, funktionsmåder og alle relevante kriterier, der anvendes til vurdering og tildeling af infrastrukturkapacitet, gøres offentligt tilgængelige. De nødvendige repræsentanter for infrastrukturforvaltere fra tredjelande kan inddrages i disse procedurer.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag forsøger at integrere artikel 40, stk. 4, i artikel 40, stk. 1.

  Ændringsforslag  86

  Forslag til direktiv

  Artikel 40 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Kommissionen og repræsentanter for de tilsynsorganer, der samarbejder i henhold til artikel 57, underrettes om og indbydes til at deltage som observatører i alle møder, hvor de fælles principper og metoder for tildeling af infrastruktur drøftes. I tilfælde af it-baserede tildelingssystemer skal tilsynsorganerne modtage tilstrækkelige oplysninger fra disse systemer til, at de kan udføre deres tilsyn i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 56.

  2. Kommissionen og repræsentanter for de tilsynsorganer, der samarbejder i henhold til artikel 57, underrettes om de fælles principper og metoder for tildeling af infrastruktur. I tilfælde af it-baserede tildelingssystemer skal tilsynsorganerne modtage tilstrækkelige oplysninger fra disse systemer til, at de kan udføre deres tilsyn i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 56.

  Begrundelse

  Det retssystem, der anvendes i EU, giver virksomheder mulighed for frit at organisere deres aktiviteter uden at være forpligtede til at involvere observatører. Kommissionen og tilsynsorganerne underrettes om de afgørelser, virksomhederne træffer.

  Ændringsforslag  87

  Forslag til direktiv

  Artikel 41 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger med nærmere regler om de kriterier, der skal følges for anvendelsen af stk. 2. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  3. De nærmere regler om de kriterier, der skal følges for anvendelsen af stk. 2, kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med den procedure, der omtales i artikel 60.

  Begrundelse

  Den oprindelige ordlyd “nærmere regler om de kriterier” antyder, at målet med denne bestemmelse er at supplere retsakten. Dette forudsætter, at delegationen af beføjelser sætter Kommissionen i stand til det.

  Ændringsforslag  88

  Forslag til direktiv

  Artikel 43 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Infrastrukturforvalterne skal være enige med de øvrige berørte og relevante infrastrukturforvaltere om, hvilke internationale kanaler der skal tages med i køreplanen, før der indledes konsultationer om udkastet til køreplan. Der skal kun foretages justeringer, hvis det er absolut nødvendigt.

  2. Infrastrukturforvalterne skal være enige med de øvrige berørte og relevante infrastrukturforvaltere om, hvilke internationale kanaler der skal tages med i køreplanen, før der indledes konsultationer om udkastet til køreplan. Der skal kun foretages justeringer, hvis det er absolut nødvendigt og behørigt velbegrundet.

  Begrundelse

  Dette ville gøre forvaltningen mere gennemsigtig.

  Ændringsforslag  89

  Forslag til direktiv

  Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med henblik på at sikre, at der i den forbindelse udvikles en tilfredsstillende transporttjeneste, især for at opfylde public servicekravene eller for at fremme udviklingen af jernbanespedition, kan medlemsstaterne, forudsat det ikke indebærer forskelsbehandling, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de offentlige transporttjenester prioriteres højere i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet.

  Med henblik på at sikre, at der i den forbindelse udvikles en tilfredsstillende transporttjeneste, især for at opfylde public service-kravene eller for at fremme udviklingen af jernbanespedition, især international spedition, kan medlemsstaterne, forudsat det ikke indebærer forskelsbehandling, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de offentlige transporttjenester prioriteres højere i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet.

  Begrundelse

  Hvis vi ønsker at tilskynde til brugen af jernbanetransport på europæisk plan, bør internationale jernbanetjenester prioriteres højt.

  Ændringsforslag  90

  Forslag til direktiv

  Artikel 47 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Ved fastlæggelsen af prioriteringskriterierne tages der behørigt hensyn til betydningen af godstransporttjenester og især internationale godstransporttjenester.

  5. Prioritetskriterierne omfatter godstransporttjenester og især internationale godstransporttjenester.

  Begrundelse

  Udtrykket "tages der behørigt hensyn til" er ikke tilstrækkeligt specifikt og alt for tvetydigt. Hvis Kommissionen agter at fremme jernbanefragten, især den internationale fragt, bør dette udtrykkes i klare vendinger.

  Ændringsforslag  91

  Forslag til direktiv

  Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Planen kan skulle forhåndsgodkendes af medlemsstaten. Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan kan afgive en udtalelse om, hvorvidt foranstaltningerne i planen er hensigtsmæssige.

  Planen kan skulle forhåndsgodkendes af medlemsstaten. Det i artikel 55 omhandlede tilsynsorgan fører tilsyn med høringsprocessen for at sikre, at denne gennemføres uden forskelsbehandling.

  Begrundelse

  Tilsynsorganet bør ikke have brug for at blande sig i infrastrukturforvalterens forretningsmæssige beslutninger, da dette kan bringe førstnævntes stilling som objektiv instans i fare.

  Ændringsforslag  92

  Forslag til direktiv

  Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Når et transeuropæisk net eller en togkanal, som har væsentlig indvirkning på et eller flere transeuropæiske net, er overbelastet, kan netværket af tilsynsorganer, som defineret i artikel 57, afgive en udtalelse om, hvorvidt handlingerne i planen er hensigtsmæssige.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag forsøger at tage højde for, at netværket af tilsynsorganer skal høres, hvis en eller flere transeuropæiske net ville blive væsentligt påvirket i tilfælde af overbelastning.

  Ændringsforslag  93

  Forslag til direktiv

  Artikel 53 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Infrastrukturforvalteren underretter i tide de berørte parter om uplanlagt vedligeholdelsesarbejde.

  3. Infrastrukturforvalteren underretter de berørte parter om uplanlagt vedligeholdelsesarbejde mindst en uge i forvejen.

  Begrundelse

  Det giver mening for interesserede parter at blive underrettet, når vedligeholdelsesarbejde skal påbegyndes, således at der kan tages de nødvendige forholdsregler på trods af dette arbejdes uplanlagte karakter.

  Ændringsforslag  94

  Forslag til direktiv

  Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Infrastrukturforvalterne har handlingsplaner i tilfælde af ulykker eller tekniske fejl.

  Begrundelse

  Infrastrukturforvalterne bør have klart definerede handlingsplaner i tilfælde af ulykker eller tekniske fejl. Disse planer ville bevirke, at beredskabsplaner kunne udarbejdes hurtigere og mere effektivt, og bør være fælles for alle infrastrukturforvaltere som en god praksis.

  Ændringsforslag  95

  Forslag til direktiv

  Artikel 54 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne kan kræve, at jernbanevirksomhederne deltager i tilsynet med, at de selv overholder sikkerhedsstandarder og -regler, og i håndhævelsen af disse standarder og regler.

  3. Medmindre der er tale om force majeure, herunder uopsætteligt og uforudsigeligt sikkerhedsmæssigt arbejde, kan en togkanal, der er tildelt en godstransport i henhold til denne artikel, ikke annulleres senere end to måneder før det tidspunkt, der er planlagt i køreplanen, hvis den berørte ansøger ikke giver sit samtykke hertil. I så fald bestræber den berørte infrastrukturforvalter sig på at foreslå ansøgeren en togkanal af tilsvarende kvalitet og med tilsvarende driftssikkerhed, som ansøgeren har ret til at acceptere eller afvise. Hvis ansøgeren afviser, har han ret til godtgørelse af de tilsvarende afgifter.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag tager højde for, at hvis en togkanal annulleres af en årsag, som ikke skyldes force majeure, gives der alternative løsninger eller en godtgørelse af afgiften. Det anvender og supplerer den ordlyd, som allerede er omfattet af forordningen om europæiske jernbanegodskorridorer (forordning (EU) nr. 913/2010).

  Ændringsforslag  96

  Forslag til direktiv

  Artikel 55

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 55

  Artikel 55

  Tilsynsorgan

  Nationale tilsynsorganer

  1. Hver medlemsstat opretter et enkelt nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. Dette organ skal være en særskilt myndighed, som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og med hensyn til beslutningstagning er retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver anden offentlig myndighed. Det skal også med hensyn til organisation, finansieringsbeslutninger, retlig struktur og beslutningstagning være uafhængigt af enhver infrastrukturforvalter, ethvert afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver ansøger. Det skal desuden være funktionelt uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en kontrakt om offentlig tjeneste.

  1. Hver medlemsstat opretter et enkelt nationalt tilsynsorgan for jernbanesektoren. Dette organ skal være en særskilt myndighed, som organisatorisk, funktionelt, hierarkisk og med hensyn til beslutningstagning er retligt adskilt fra og uafhængigt af enhver anden offentlig myndighed. Det skal også med hensyn til organisation, finansieringsbeslutninger, retlig struktur og beslutningstagning være uafhængigt af enhver infrastrukturforvalter, ethvert afgiftsorgan og tildelingsorgan og enhver ansøger. Det skal desuden være funktionelt uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en kontrakt om offentlig tjeneste. Tilsynsorganet skal have den nødvendige organisatoriske kapacitet i form af personalemæssige og materielle ressourcer, som skal være passende til aktivitetsniveauet i den pågældende medlemsstats jernbanesektor, f.eks. mængden af ​​trafik, og til størrelsen af nettet, med henblik på at udføre de tildelte opgaver i henhold til artikel 56.

  2. Medlemsstaterne kan oprette tilsynsorganer, som er kompetente for flere adskillige regulerede sektorer, hvis disse integrerede tilsynsmyndigheder opfylder ovennævnte krav om uafhængighed, jf. stk. 1.

  2. Medlemsstaterne kan oprette tilsynsorganer, som er kompetente for flere adskillige regulerede sektorer, hvis disse integrerede tilsynsmyndigheder opfylder ovennævnte krav om uafhængighed, jf. stk. 1.

  3. Formanden og bestyrelsen for tilsynsorganet for jernbanesektoren udpeges for en fast periode, som kan forlænges, i henhold til klare regler, der sikrer uafhængighed. De vælges blandt personer, som ikke hverken direkte eller indirekte må have haft nogen stilling eller noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold med de regulerede virksomheder eller enheder i en periode på tre år før deres udnævnelse og under deres mandat. Derefter må de ikke have nogen stilling eller noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold med nogen af de regulerede virksomheder eller enheder i en periode på mindst tre år. De har fulde beføjelser til at ansætte og forvalte personalet i tilsynsorganet.

  3. Formanden og bestyrelsen for tilsynsorganet for jernbanesektoren udpeges af det nationale parlament, eller af et andet kompetent parlament, for en fast periode, som kan forlænges, i henhold til klare regler, der sikrer uafhængighed. De vælges blandt personer, der har kendskab til og erfaring med regulering af jernbanesektoren, eller kendskab til og erfaring med regulering af andre sektorer, og fortrinsvis blandt personer, som ikke hverken direkte eller indirekte har haft nogen stilling eller noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold med de regulerede virksomheder eller enheder i en periode på mindst to år, eller enhver længere periode i overensstemmelse med national lovgivning, før deres udnævnelse og under deres mandat. De skal udtrykkeligt erklære dette i en passende hensigtserklæring. Derefter må de ikke have nogen stilling eller noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold med nogen af de regulerede virksomheder eller enheder i en periode på mindst to år, eller enhver længere periode i overensstemmelse med national lovgivning. De har fulde beføjelser til at ansætte og forvalte personalet i tilsynsorganet. De skal handle helt uafhængigt og må under ingen omstændigheder være under indflydelse af instrukser fra en regering eller en privat eller offentlig virksomhed.

  Ændringsforslag  97

  Forslag til direktiv

  Artikel 56

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 56

  Artikel 56

  Tilsynsorganets funktioner

  De nationale tilsynsorganers funktioner

  1. Med forbehold af artikel 46, stk. 6, har en ansøger ret til at indgive klage til tilsynsorganet, hvis han mener at være blevet uretfærdigt behandlet, udsat for forskelsbehandling eller på anden måde krænket, især ved en af infrastrukturforvalteren eller, hvis det er relevant, jernbanevirksomheden eller operatøren af en servicefacilitet truffet afgørelse vedrørende:

  1. Med forbehold af artikel 46, stk. 6, har en ansøger ret til at indgive klage til tilsynsorganet, hvis han mener at være blevet uretfærdigt behandlet, udsat for forskelsbehandling eller på anden måde krænket, især ved en af infrastrukturforvalteren eller, hvis det er relevant, jernbanevirksomheden eller operatøren af en servicefacilitet truffet afgørelse vedrørende:

  a) netvejledningen

  a) netvejledningen

  b) de kriterier, der er anført i netvejledningen

  b) de kriterier, der er anført i netvejledningen

  c) tildelingsprocessen og dens resultat

  c) tildelingsprocessen og dens resultat

  d) afgiftsordninger

  d) afgiftsordninger

  e) niveauet for eller strukturen i infrastrukturafgifter, som virksomheden skal eller kan komme til at skulle betale

  e) niveauet for eller strukturen i infrastrukturafgifter, som virksomheden skal eller kan komme til at skulle betale

  f) ordninger vedrørende adgang i overensstemmelse med artikel 10, 11 og 12

  f) ordninger vedrørende adgang i overensstemmelse med artikel 10, 11 og 12

  g) adgang til og opkrævning af afgifter for tjenester i henhold til artikel 13.

  g) adgang til og opkrævning af afgifter for tjenester i henhold til artikel 13

   

  ga) licensafgørelser, hvor tilsynsorganet ikke også er den licensudstedende myndighed, jf. artikel 16.

   

  1a. Tilsynsorganet skal behandle alle klager og træffe de fornødne foranstaltninger senest én måned efter modtagelsen af klagen og træffe foranstaltninger på eget initiativ. I tilfælde af en klage vedrørende afslag på en ansøgning om infrastrukturkapacitet eller vedrørende vilkårene for et tilbud om kapacitet bekræfter tilsynsorganet enten, at en ændring af infrastrukturforvalterens beslutning ikke er påkrævet, eller forlanger afgørelsen ændret i overensstemmelse med de af tilsynsorganet angivne retningslinjer.

   

  Kommissionen skal på eget initiativ undersøge anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i forbindelse med tilsynsorganernes mandat og deres frister for beslutningstagning i overensstemmelse med proceduren i artikel 63, stk. 2.

  2. Tilsynsorganet har også beføjelse til at overvåge konkurrencen på markederne for jernbanetransportydelser og tage stk. 1, litra a) til g), op til fornyet overvejelse på eget initiativ med henblik på at undgå forskelsbehandling af ansøgerne. Det kontrollerer især, om netvejledningen indeholder diskriminerende bestemmelser eller giver infrastrukturforvalteren skønsbeføjelser, som kan anvendes til at forskelsbehandle ansøgerne. Tilsynsorganet skal have den nødvendige organisatoriske kapacitet til at udføre disse opgaver.

  2. Tilsynsorganet har beføjelse til at overvåge konkurrencen og bringe en uønsket udvikling med forskelsbehandling og markedsforvridning på markederne for jernbanetransportydelser til ophør samt tage stk. 1, litra a) til ga), op til fornyet overvejelse på eget initiativ med henblik på at undgå forskelsbehandling af ansøgerne, herunder ved hjælp af passende korrigerende foranstaltninger. Det kontrollerer især, om netvejledningen indeholder diskriminerende bestemmelser eller giver infrastrukturforvalteren skønsbeføjelser, som kan anvendes til at forskelsbehandle ansøgerne. Med henblik herpå samarbejder tilsynsorganet også tæt med de nationale sikkerhedsmyndigheder med ansvar for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter eller for vurdering af proceduren for EF-verifikation af delsystemer i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF. På anmodning af ansøgere i procedurer, der behandles af den nationale sikkerhedsmyndighed, og som kan få konsekvenser for markedsadgangen, skal den nationale sikkerhedsmyndighed underrette tilsynsorganet om de relevante aspekter af proceduren. Tilsynsorganet fremsætter anbefalinger. Den nationale sikkerhedsmyndighed skal give tilsynsorganet sine begrundelser, hvis den påtænker ikke at følge disse anbefalinger.

  3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er fastsat af infrastrukturforvalteren, er i overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 2, og ikke indebærer forskelsbehandling. Forhandlinger mellem ansøgere og en infrastrukturforvalter om niveauet for infrastrukturafgifter er kun tilladt, hvis de foregår under overvågning af tilsynsorganet. Tilsynsorganet griber ind, hvis forhandlingerne kan forventes at stride mod dette kapitel.

  3. Tilsynsorganet sikrer, at afgifter, der er fastsat af infrastrukturforvalteren, er i overensstemmelse med kapitel IV, afdeling 2, og ikke indebærer forskelsbehandling. Forhandlinger mellem ansøgere og en infrastrukturforvalter om niveauet for infrastrukturafgifter er kun tilladt, hvis de foregår under overvågning af tilsynsorganet. Tilsynsorganet griber ind, hvis forhandlingerne kan forventes at stride mod dette kapitel.

   

  3a. Tilsynsorganet kontrollerer, at jernbanevirksomhedens og infrastrukturforvalterens regnskaber overholder bestemmelserne i artikel 6 om adskillelse af regnskaber.

   

  3b. Tilsynsorganet afgør, hvis det er foreskrevet i den nationale lovgivning, i henhold til artikel 10, stk. 2, om hovedformålet er passagerbefordring mellem to stationer i forskellige medlemsstater, og i henhold til artikel 11, stk. 2, om der opstår økonomisk ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste på grund af tjenester mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, der er omfattet af en eller flere kontrakter om offentlig tjeneste, jf. artikel 10.

   

  3c. Tilsynsorganet underretter Kommissionen om enhver klage over en afgørelse truffet af en tilsynsmyndighed i forbindelse med stk. 1 til 3b. Senest to uger efter modtagelsen af ​​klagen anmoder Kommissionen, om nødvendigt, om ændringer i den pågældende afgørelse for at sikre, at den er forenelig med EU-retten. Tilsynsorganet ændrer denne afgørelse under hensyntagen til de ændringer, Kommissionen har anmodet om.

   

  3d. Tilsynsorganet skal mindst én gang om året høre repræsentanterne for brugerne af jernbanegodstransport og passagertransport for at tage højde for deres synspunkter vedrørende jernbanemarkedet, herunder udførelsen af tjenesteydelser, infrastrukturafgifter samt størrelsen og gennemsigtigheden af priserne på jernbanetransportydelser.

  Ændringsforslag  98

  Forslag til direktiv

  Artikel 56 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 56 a

   

  De nationale tilsynsorganers beføjelser

   

  1. For at udføre de opgaver, som er angivet i artikel 56, er tilsynsorganet beføjet til at:

   

  a) håndhæve sine afgørelser med passende sanktioner, herunder bøder. En afgørelse truffet af tilsynsorganet er bindende for alle de af afgørelsen omfattede parter og skal ikke være underlagt kontrol fra en anden national administrativ instans' side

   

  b) anmode om relevante oplysninger fra infrastrukturforvalteren, ansøgere og alle involverede tredjeparter i den pågældende medlemsstat og håndhæve sådanne anmodninger med passende sanktioner, herunder bøder. De oplysninger, der skal videregives til tilsynsorganet, omfatter bl.a. alle de data, som tilsynsorganet forlanger inden for rammerne af sit arbejde med at behandle klager og overvåge konkurrencen på markederne for jernbanetransportydelser. Dette omfatter data, som er nødvendige til statistiske formål og markedsobservation. De ønskede oplysninger skal afgives hurtigst muligt

   

  c) gennemføre revisioner eller iværksætte eksterne revisioner hos infrastrukturforvalterne og, når det er relevant, jernbanevirksomheder for at kontrollere, om bestemmelserne i artikel 6 om adskillelse af regnskaber er overholdt.

   

  2. Medlemsstaterne skal sikre, at afgørelser truffet af tilsynsorganet kan prøves ved en domstol. Klager har ingen opsættende virkning for tilsynsorganets afgørelse.

   

  2a. I tilfælde af konflikter vedrørende afgørelser fra tilsynsorganerne for grænseoverskridende transportydelser kan de berørte parter indgive klage til Kommissionen for at få en bindende afgørelse vedrørende den pågældende afgørelses forenelighed med EU-lovgivningen inden en måned efter modtagelsen af klagen.

   

  3. Medlemsstaterne skal sikre, at afgørelser truffet af tilsynsorganet offentliggøres.

   

  4. Medlemsstaterne skal sikre, at infrastrukturforvalterne og alle virksomheder eller andre enheder, der udfører forskellige former for jernbanetransport eller forvaltning af infrastruktur, herunder operatører af servicefaciliteter, som omtalt i artikel 6, forelægger detaljerede forskriftsmæssige regnskaber for tilsynsorganet, således at dette kan udføre sine forskellige opgaver. Disse forskriftsmæssige regnskaber skal mindst indeholde de elementer, der er anført i bilag X. Tilsynsorganet kan også ud fra disse regnskaber drage konklusioner vedrørende statsstøttespørgsmål, som det skal indberette til de myndigheder, der har ansvaret for at løse disse spørgsmål.

   

  Bilag X kan ændres på baggrund af erfaringerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 60.

  Ændringsforslag  99

  Forslag til direktiv

  Artikel 57

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 57

  Artikel 57

  Samarbejde mellem tilsynsorganerne

  Samarbejde mellem de nationale tilsynsorganer og Kommissionens beføjelser

  1. De nationale tilsynsorganer udveksler oplysninger om deres arbejde samt om deres beslutningstagningsprincipper og beslutningspraksis og samarbejder på anden vis for at samordne deres beslutningstagning i hele Unionen. Med henblik herpå arbejder de sammen i arbejdsgrupper, som mødes regelmæssigt. Kommissionen hjælper tilsynsorganerne med dette arbejde.

  1. De nationale tilsynsorganer udveksler oplysninger om deres arbejde samt om deres beslutningstagningsprincipper og beslutningspraksis og samarbejder på anden vis for at samordne deres beslutningstagning i hele Unionen. Med henblik herpå arbejder de sammen i et formelt etablereret netværk, som mødes regelmæssigt efter invitation fra Kommissionen og med denne som formand. Kommissionen sørger i dette øjemed for aktivt samarbejde mellem tilsynsorganerne og griber ind, såfremt de undlader at opfylde deres mandat.

   

  Kommissionens repræsentanter skal omfatte repræsentanter fra tjenestegrene med ansvar for både transport og konkurrence.

   

  Kommissionen etablerer en database, som de nationale tilsynsorganer tilsender data om alle klageprocedurer, såsom datoen for klager, iværksættelsen af procedurer på eget initiativ, alle forslag til og endelige afgørelser, involverede parter, kernespørgsmål i procedurerne og problemer med fortolkning af jernbanelovgivning samt undersøgelser på eget initiativ om spørgsmål om adgang eller afgifter vedrørende internationale jernbanetjenester.

  2. Tilsynsorganerne skal kunne arbejde tæt sammen, bl.a. via arbejdsarrangementer, for at yde hinanden gensidig bistand inden for rammerne af deres opgaver med overvåge markeder, behandle klager eller foretage undersøgelser.

  2. Tilsynsorganerne skal kunne arbejde tæt sammen, bl.a. via arbejdsarrangementer, for at yde hinanden gensidig bistand inden for rammerne af deres opgaver med at overvåge markeder, behandle klager eller foretage undersøgelser.

  3. I tilfælde af en klage eller en undersøgelse på eget initiativ om spørgsmål om adgang til eller opkrævning af afgifter vedrørende en international kanal samt inden for rammerne af overvågningen af konkurrencen på markedet i forbindelse med international jernbanetransport hører det berørte tilsynsorgan tilsynsorganerne i alle de andre medlemsstater, gennem hvilke den pågældende kanal strækker sig, og anmoder dem om alle nødvendige oplysninger, før det træffer sin afgørelse.

  3. I tilfælde af en klage eller en undersøgelse på eget initiativ om spørgsmål om adgang til eller opkrævning af afgifter vedrørende en international kanal samt inden for rammerne af overvågningen af konkurrencen på markedet i forbindelse med international jernbanetransport underretter det berørte tilsynsorgan Kommissionen og hører tilsynsorganerne i alle de andre medlemsstater, gennem hvilke den pågældende kanal strækker sig, og anmoder dem om alle nødvendige oplysninger, før det træffer sin afgørelse. Netværket af tilsynsmyndigheder afgiver også en udtalelse.

  4. De tilsynsorganer, der høres i henhold til stk. 3, leverer alle de oplysninger, som de selv har ret til at anmode om i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Disse oplysninger må kun anvendes til den i stk. 3 omhandlede klagebehandling eller undersøgelse.

  4. De tilsynsorganer, der høres i henhold til stk. 3, leverer alle de oplysninger, som de selv har ret til at anmode om i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Disse oplysninger må kun anvendes til den i stk. 3 omhandlede klagebehandling eller undersøgelse.

  5. Det tilsynsorgan, som modtager klagen eller på eget initiativ gennemfører en undersøgelse, videregiver relevante oplysninger til det ansvarlige tilsynsorgan, således at dette kan træffe foranstaltninger med hensyn til de berørte parter.

  5. Det tilsynsorgan, som modtager klagen eller på eget initiativ gennemfører en undersøgelse, videregiver relevante oplysninger til det ansvarlige tilsynsorgan, således at dette kan træffe foranstaltninger med hensyn til de berørte parter.

  6. Medlemsstaterne skal sikre, at enhver repræsentant for infrastrukturforvaltere, der er inddraget i proceduren, jf. artikel 40, stk. 1, hurtigst muligt leverer alle de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af den i stk. 3 i denne artikel omhandlede klage eller undersøgelse, og som tilsynsorganet i den medlemsstat, hvor den pågældende repræsentant har sit hjemsted, har anmodet om. Dette tilsynsorgan har ret til at fremsende sådanne oplysninger vedrørende den berørte internationale kanal til de i stk. 3 omhandlede tilsynsorganer.

  6. Medlemsstaterne skal sikre, at enhver repræsentant for infrastrukturforvaltere, der er inddraget i proceduren, jf. artikel 40, stk. 1, hurtigst muligt leverer alle de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af den i stk. 3 i denne artikel omhandlede klage eller undersøgelse, og som tilsynsorganet i den medlemsstat, hvor den pågældende repræsentant har sit hjemsted, har anmodet om. Dette tilsynsorgan har ret til at fremsende sådanne oplysninger vedrørende den berørte internationale kanal til de i stk. 3 omhandlede tilsynsorganer.

   

  6a. Kommissionen kan på eget initiativ deltage i de i artikel 57, stk. 2 til 6, opregnede aktiviteter, som den holder det netværk af tilsynsorganer, der er nævnt i artikel 1, underrettet om.

  7. Tilsynsorganerne udarbejder fælles principper og metoder for de afgørelser, som de i henhold til dette direktiv er beføjet til at træffe. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger, som indeholder sådanne fælles principper og metoder. Sådanne foranstaltninger til at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3.

  7. Netværket af tilsynsorganer, der er oprettet i henhold til stykke 1, udarbejder fælles principper og metoder for de afgørelser, som de i henhold til dette direktiv er beføjet til at træffe. Kommissionen kan vedtage og supplere sådanne fælles principper og metoder i overensstemmelse med den i artikel 60 omhandlede procedure.

  Tilsynsorganerne gennemgår også de afgørelser, der træffes, og de metoder, der benyttes af sammenslutninger af infrastrukturforvaltere, jf. artikel 40, stk. 1, som gennemfører bestemmelserne i dette direktiv eller på anden måde letter den internationale jernbanetransport.

  Netværket af tilsynsorganer gennemgår også de afgørelser, der træffes, og de metoder, der benyttes af sammenslutninger af infrastrukturforvaltere, jf. artikel 40, stk. 1, som gennemfører bestemmelserne i dette direktiv eller på anden måde letter den internationale jernbanetransport.

  Ændringsforslag  100

  Forslag til direktiv

  Artikel 57 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 57a

   

  Europæisk tilsynsorgan

   

  I lyset af den erfaring, der er opnået gennem netværket af tilsynsorganer, udarbejder Kommissionen senest to år efter offentliggørelsen af dette direktiv et lovforslag om oprettelse af et europæisk tilsynsorgan. Dette organ skal have en tilsyns- og voldgiftsfunktion for at kunne behandle grænseoverskridende og internationale problemer og en appelfunktion vedrørende afgørelser truffet af nationale tilsynsorganer.

  Ændringsforslag  101

  Forslag til direktiv

  Artikel 59 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 59a

   

  Artikel, der delegerer beføjelser

   

  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 60 vedrørende omfanget af markedsovervågning i overensstemmelse med artikel 15, visse elementer i netvejledningen i overensstemmelse med artikel 27, visse principper for opkrævning i overensstemmelse med artikel 31, den midlertidige reduktion for ETCS i overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, visse elementer i præstationsordningen i overensstemmelse med artikel 35, de kriterier, der skal følges, med hensyn til krav til ansøgere om infrastrukturkapacitet i overensstemmelse med artikel 41, planen for tildelingsprocessen i overensstemmelse med artikel 43, de forskriftsmæssige regnskaber i overensstemmelse med artikel 56a og fælles beslutningstagningsprincipper og beslutningspraksis udviklet af tilsynsorganer i overensstemmelse med artikel 57.

  Begrundelse

  Den nye interinstitutionelle fælles forståelse om delegerede retsakter fra 2011 gør brugen af særlige standardvendinger påkrævet. Disse indsættes her til erstatningen for ordlyden i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  102

  Forslag til direktiv

  Artikel 60

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 60

  udgår

  Udøvelse af delegation

   

  1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der henvises til i artikel 7, stk. 1, andet afsnit, artikel 13, stk. 5, andet afsnit, artikel 15, stk. 5, andet afsnit, artikel 20, stk. 3, artikel 27, stk. 2, artikel 30, stk. 3, andet afsnit, artikel 31, stk. 5, andet afsnit, artikel 32, stk. 1, tredje afsnit, artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 2, artikel 43, stk. 1 og artikel 56, stk. 8, tredje afsnit, for et ubestemt tidsrum.

   

  2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

   

  3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i artikel 61 og 62.

   

  Begrundelse

  Den nye interinstitutionelle fælles forståelse om delegerede retsakter fra 2011 gør brugen af særlige standardvendinger påkrævet. Disse indsættes i artikel 60a til erstatningen for ordlyden i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  103

  Forslag til direktiv

  Artikel 60 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 60a

   

  Udøvelse af de delegerede beføjelser

   

  De delegerede beføjelser i artikel 15, stk. 5, artikel 27, stk. 2, artikel 31, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 2, artikel 41, stk. 3, artikel 43, stk. 1, artikel 56a, stk. 6, og artikel 57, stk. 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for basisretsaktens ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

   

  3. De delegerede beføjelser i artikel 15, stk. 5, artikel 27, stk. 2, artikel 31, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 2, artikel 41, stk. 3, artikel 43, stk. 1, artikel 56a, stk. 6, og artikel 57, stk. 7, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

   

  4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

   

  5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 5, artikel 27, stk. 2, artikel 31, stk. 3, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 2, artikel 41, stk. 3, artikel 43, stk. 1, artikel 56a, stk. 6, og artikel 57, stk. 7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets foranledning.

  Begrundelse

  Den nye interinstitutionelle fælles forståelse om delegerede retsakter fra 2011 gør brugen af særlige standardvendinger påkrævet. Disse indsættes her til erstatningen for ordlyden i Kommissionens forslag.

  Ændringsforslag  104

  Forslag til direktiv

  Artikel 61

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 61

  udgår

  Tilbagekaldelse af delegation

   

  1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 60, stk. 1, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

   

  2. Den institution, der har indledt en intern procedure for at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, giver den anden lovgiver og Kommissionen meddelelse herom senest en måned inden den endelige afgørelse træffes, og angiver, hvilke delegerede beføjelser der vil kunne tilbagekaldes, og grundene til tilbagekaldelsen.

   

  3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den træder i kraft øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

   

  Begrundelse

  I overensstemmelse med den interinstitutionelle fælles forståelse fra 2011 skal denne artikel udgå, eftersom dens indhold flyttes til artikel 60a.

  Ændringsforslag  105

  Forslag til direktiv

  Artikel 62

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 62

  udgår

  Indsigelser mod delegerede retsakter

   

  1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra underretningen herom. På Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ forlænges denne frist med en måned.

   

  2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden fristens udløb begge har meddelt Kommissionen, at de har besluttet ikke at gøre indsigelse, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

   

  3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den pågældende institution angiver grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

   

  Begrundelse

  I overensstemmelse med den interinstitutionelle fælles forståelse fra 2011 skal denne artikel udgå, eftersom dens indhold flyttes til artikel 60a.

  Ændringsforslag  106

  Forslag til direktiv

  Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I specifikke tilfælde undersøger Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i dette direktiv og afgør inden to måneder efter modtagelse af en sådan anmodning og efter proceduren i artikel 64, stk. 2, hvorvidt den pågældende foranstaltning fortsat kan finde anvendelse. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne om sin afgørelse.

  I specifikke tilfælde undersøger Kommissionen efter anmodning fra et nationalt tilsynsorgan og andre kompetente nationale myndigheder eller på eget initiativ anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i dette direktiv. De nationale tilsynsorganer opretholder en database, der er tilgængelig for Kommissionen med deres forslag til beslutning. Inden to måneder efter modtagelse af en sådan anmodning afgør Kommissionen efter proceduren i artikel 64, stk. 2, hvorvidt den pågældende foranstaltning fortsat kan finde anvendelse. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne om sin afgørelse.

  Begrundelse

  Dette er for bedre at forbinde rollen mellem det nationale tilsynsorgan og Kommissionens tilsynsfunktion.

  Ændringsforslag  107

  Forslag til direktiv

  Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med forbehold af traktatens artikel 258 kan enhver medlemsstat forelægge Kommissionens afgørelse for Rådet inden for en frist på en måned fra datoen for afgørelsen. Rådet kan i undtagelsestilfælde med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for en frist på en måned fra datoen for forelæggelsen.

  I specifikke tilfælde undersøger Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ anvendelsen og håndhævelsen af bestemmelserne i dette direktiv og vedtager en afgørelse efter proceduren i artikel 64, stk. 3.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag bringer stykket tættere på standardproceduren for gennemførelsesretsakter. Henvisningen til artikel 64, stk. 3, som omhandler proceduren for gennemgangen, ligger tæt op ad indholdet i den oprindelige artikel 63, stk. 2.

  Ændringsforslag  108

  Forslag til direktiv

  Artikel 63 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Foranstaltninger, der har til formål at sikre en ensartet gennemførelse af direktivet vedtages af Kommissionen som gennemførelsesretsakter efter proceduren i artikel 64, stk. 3.

  3. Foranstaltninger, der i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 4, artikel 14, stk. 2, og artikel 17, stk. 5, har til formål at sikre en ensartet gennemførelse af direktivet vedtages af Kommissionen som gennemførelsesretsakter efter proceduren i artikel 64, stk. 3.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag fremsættes for mere tydeligt at præcisere, hvilke artikler Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til.

  Ændringsforslag  109

  Forslag til direktiv

  Artikel 64 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen bistås af et udvalg.

  1. Kommissionen bistås af det udvalg, der indføres i dette direktiv. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

  Begrundelse

  Dette er en teknisk ændring, der skal bringe teksten ajour med de seneste ændringer i lovgivningen med hensyn til Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser og fremhæve det udvalg, der er omhandlet i dette stykke.

  Ændringsforslag  110

  Forslag til direktiv

  Artikel 64 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

  2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 11 i forordning (EU) nr. 182/2011.

  Begrundelse

  Dette er en teknisk ændring, der skal bringe teksten ajour med de seneste ændringer i lovgivningen med hensyn til Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

  Ændringsforslag  111

  Forslag til direktiv

  Artikel 64 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

  3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 11 i forordning (EU) nr. 182/2011.

  Begrundelse

  Dette er en teknisk ændring, der skal bringe teksten ajour med de seneste ændringer i lovgivningen med hensyn til Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

  Ændringsforslag  112

  Forslag til direktiv

  Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel [...] og bilag [...] senest den [...]. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel [...] og bilag [...] senest 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

  Begrundelse

  Dette er en omarbejdet udgave af 3 direktiver, der allerede skulle være gennemført af medlemsstaterne, hvorfor alle overtrædelsesprocedurer er i gang; 12 måneder er mere end nok.

  Ændringsforslag  113

  Forslag til direktiv

  Bilag I – led 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  – vejanlæg på banegårdsforpladser og i godsbanegårde med tilkørselsveje

  – vejanlæg på banegårdsforpladser og i godsbanegårde med tilkørselsveje, herunder adgang for fodgængere

  Ændringsforslag  114

  Forslag til direktiv

  Bilag II

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BILAG II

  udgår

  En infrastrukturforvalters væsentlige funktioner

   

  (jf. artikel 7)

   

  Liste over de væsentlige funktioner, der er omhandlet i artikel 7:

   

  – beslutningstagning i forbindelse med kanaltildeling, herunder både fastlæggelse og vurdering af, hvad der står til rådighed, samt tildeling af individuelle kanaler

   

  – beslutningstagning i forbindelse med infrastrukturafgifter, herunder fastlæggelse og opkrævning af afgifter

   

  Begrundelse

  Bilag II er blevet integreret i artikel 7, eftersom indholdet betragtes som et væsentligt element i teksten.

  Ændringsforslag  115

  Forslag til direktiv

  Bilag III

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BILAG III

  BILAG III

  Ydelser, der skal leveres til jernbanevirksomhederne

  Ydelser, der skal leveres til jernbanevirksomhederne

  1. Minimumsadgangsydelser omfatter:

  1. Minimumsadgangsydelser omfatter:

  a) behandling af ansøgninger om jernbaneinfrastrukturkapacitet

  a) behandling af ansøgninger om jernbaneinfrastrukturkapacitet

  b) ret til at benytte den kapacitet, der tildeles

  b) ret til at benytte den kapacitet, der tildeles

  c) brug af køresporskifter og skiftestationer

  c) brug af køresporskifter og skiftestationer

  d) togkontrol, herunder signalgivning, regulering, ekspedition samt fremsendelse og tilvejebringelse af oplysninger om togbevægelser

  d) togkontrol, herunder signalgivning, regulering, ekspedition samt fremsendelse og tilvejebringelse af oplysninger om togbevægelser

  e) brug af elforsyningsudstyr til levering af strøm til elektrisk kørsel, hvor dette forefindes

  e) brug af elforsyningsudstyr til levering af strøm til elektrisk kørsel, hvor dette forefindes

  f) brændstofpåfyldningsfaciliteter, når disse forefindes

   

  g) alle andre oplysninger, der er nødvendige for at iværksætte eller drive den tjeneste, hvortil der er tildelt infrastrukturkapacitet.

  g) alle andre oplysninger, der er nødvendige for at iværksætte eller drive den tjeneste, hvortil der er tildelt infrastrukturkapacitet.

  2. Der skal også gives adgang til servicefaciliteter og levering af ydelser i følgende faciliteter:

  2. Der skal også gives adgang til følgende servicefaciliteter, når de findes, og til de ydelser, der leveres i disse faciliteter:

  a) passagerstationer og dertil hørende bygninger og andre faciliteter, herunder billetsalg og rejseinformation

  a) passagerstationer og dertil hørende bygninger og andre faciliteter, herunder rejseinformation og et passende fælles område til billetsalg

  b) godsterminaler

  b) godsterminaler

  c) rangerterræner

  c) rangerterræner

  d) togformeringsfaciliteter

  d) togformeringsfaciliteter

  e) depotspor

  e) depotspor

  f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre tekniske faciliteter

  f) vedligeholdelsesfaciliteter og andre tekniske faciliteter

  g) havnefaciliteter, som er knyttet til jernbaneaktiviteter

  g) havnefaciliteter, som er knyttet til jernbaneaktiviteter

  h) hjælpefaciliteter, herunder slæbetjenester.

  h) hjælpefaciliteter, herunder slæbetjenester

   

  ha) brændstofpåfyldningsfaciliteter og levering af brændstof i sådanne faciliteter, idet afgifterne herfor på fakturaerne skal figurere særskilt fra afgifterne for brug af brændstofpåfyldningsfaciliteter.

  3. Ekstra ydelser kan omfatte:

  3. Ekstra ydelser kan omfatte:

  a) strøm til elektrisk kørsel, idet afgifterne herfor på fakturaerne skal figurere særskilt fra afgifterne for brug af elforsyningsudstyr

  a) strøm til elektrisk kørsel, hvis leverandør ​​en jernbanevirksomhed har frihed til selv at vælge; hvor leverandøren af ​​strøm til elektrisk kørsel er identisk med operatøren af faciliteten, skal afgifterne for strøm til elektrisk kørsel på fakturaerne figurere særskilt fra afgifterne for brug af elforsyningsudstyr

  b) forvarmning af passagertog

  b) forvarmning af passagertog

  c) levering af brændstof, idet afgifterne herfor på fakturaerne skal figurere særskilt fra afgifterne for brug af brændstofpåfyldningsfaciliteter

   

  d) særlige kontrakter om:

  d) særlige kontrakter om:

  – kontrol af transport af farligt gods

  – kontrol af transport af farligt gods

  – assistance til kørsel af specialtog.

  – assistance til kørsel af specialtog.

  4. Hjælpeydelser kan omfatte:

  4. Hjælpeydelser kan omfatte:

  a) adgang til telenet

  a) adgang til telenet

  b) levering af supplerende oplysninger

  b) levering af supplerende oplysninger

  c) teknisk inspektion af rullende materiel.

  c) teknisk inspektion af rullende materiel.

  Ændringsforslag  116

  Forslag til direktiv

  Bilag IV – punkt 16 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  16a. Hændelser, ulykker og alvorlige ulykker i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF, som fandt sted i det foregående år.

  Begrundelse

  De oplysninger, der skal indsamles og fremsendes til Kommissionen om udviklingen på jernbanemarkedet, bør også omfatte oplysninger om sikkerhedssituationen hos jernbanerne i de enkelte medlemsstater.

  Ændringsforslag  117

  Forslag til direktiv

  Bilag V

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BILAG V

  udgår

  Finansiel kapacitet

   

  (jf. artikel 20)

   

  1. Den finansielle kapacitet skal vurderes på grundlag af en jernbanevirksomheds årsregnskab eller, for så vidt en licensansøgende virksomhed ikke kan fremlægge et årsregnskab, på grundlag af en redegørelse for dens balance. Der skal med henblik på denne vurdering indgives detaljerede oplysninger især om følgende forhold:

   

  a) disponible likvide midler, herunder bankindeståender og træk på kassekreditter og lån

   

  b) midler og aktiver, der kan frigøres som sikkerhedsstillelse

   

  c) driftskapital

   

  d) relevante udgifter, herunder anskaffelsesudgifter til eller afdrag på køretøjer, grunde, fast ejendom, anlæg og rullende materiel

   

  e) tredjemands rettigheder over virksomhedens formue.

   

  2. En ansøgervirksomhed anses ikke for at have den fornødne finansielle kapacitet, hvis den skylder betydelige beløb i skat eller socialsikringsbidrag, der er en følge af virksomhedens drift.

   

  3. Myndigheden kan navnlig kræve, at der fremlægges en revisionserklæring og behørig dokumentation fra bank, sparekasse eller autoriseret revisor. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om de i punkt 1 nævnte forhold.

   

  Begrundelse

  Dette bilag er blevet integreret i artikel 20, eftersom indholdet betragtes som et væsentligt element i teksten.

  Ændringsforslag  118

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Netvejledningen, jf. artikel 27, skal indeholde følgende oplysninger:

  Netvejledningens afsnit, jf. artikel 27, skal indeholde følgende oplysninger:

  Begrundelse

  Eftersom de væsentligste dele af bilag VI flyttes til artikel 27, er det nødvendigt at tilpasse den sætning, der indleder bilaget.

  Ændringsforslag  119

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Et afsnit om den infrastruktur, der er til jernbanevirksomhedernes rådighed, og om betingelserne for adgang til denne. Oplysningerne i dette afsnit skal være i overensstemmelse med eller henvise til de infrastrukturregistre, der skal offentliggøres i henhold til artikel 35 i direktiv 2008/57/EF.

  udgår

  Begrundelse

  Denne del af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  120

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Et afsnit om afgiftsprincipper og tariffer. Afsnittet skal indeholde de fornødne detaljerede oplysninger om afgiftsordningen og tilstrækkelige oplysninger om afgifter samt andre relevante oplysninger om adgang for de i bilag III anførte tjenesteydelser, der kun leveres af en enkelt leverandør. Det skal i detaljer beskrive den metode og de regler og, hvor det er relevant, skalaer, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af artikel 31 til 36, hvad angår både omkostninger og afgifter. Det skal indeholde oplysninger om allerede besluttede eller planlagte afgiftsændringer for de næste fem år.

  2. Afsnittet om afgiftsprincipper og tariffer skal indeholde de fornødne detaljerede oplysninger om afgiftsordningen og tilstrækkelige oplysninger om afgifter samt andre relevante oplysninger om adgang for de i bilag III anførte tjenesteydelser, der kun leveres af en enkelt leverandør. Det skal i detaljer beskrive den metode og de regler og, hvor det er relevant, skalaer, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af artikel 31, stk. 4 og 5, til artikel 36, hvad angår både omkostninger og afgifter. Det skal indeholde oplysninger om allerede besluttede eller planlagte afgiftsændringer for de næste fem år.

  Begrundelse

  Teksten skal tilpasses, eftersom dele af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  121

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 3 – første afsnit

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Et afsnit om principperne og kriterierne for kapacitetstildeling. I afsnittet skal der redegøres for de generelle kapacitetskarakteristika ved den infrastruktur, der er til rådighed for jernbanevirksomheder, og for alle restriktioner for dens brug, herunder forventelige behov for kapacitet til vedligeholdelse. Det skal desuden indeholde nærmere oplysninger om procedurer og tidsfrister vedrørende kapacitetstildelingen og indeholde de specifikke kriterier, der skal anvendes, herunder særlig:

  I afsnittet om principperne og kriterierne for kapacitetstildeling skal der redegøres for de generelle kapacitetskarakteristika ved den infrastruktur, der er til rådighed for jernbanevirksomheder, og for alle restriktioner for dens brug, herunder forventelige behov for kapacitet til vedligeholdelse. Det skal desuden indeholde nærmere oplysninger om procedurer og tidsfrister vedrørende kapacitetstildelingen og indeholde de specifikke kriterier, der skal anvendes, herunder særlig:

  Begrundelse

  Teksten skal tilpasses, eftersom dele af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  122

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 4 og 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Et afsnit med oplysninger om ansøgning om en licens, jf. artikel 25, og jernbanesikkerhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF.

  udgår

  5. Et afsnit med oplysninger om procedurer for tvistbilæggelse og klager vedrørende spørgsmål om adgang til jernbaneinfrastruktur og –tjenester samt den præstationsordning, der er omhandlet i artikel 35.

   

  Begrundelse

  Disse dele af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  123

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Et afsnit med oplysninger om adgang til og afgifter for servicefaciliteter, jf. bilag III. Operatører af servicefaciliteter, som ikke kontrolleres af infrastrukturforvalteren, skal forelægge oplysninger om afgifter for adgang til faciliteten og for leveringen af tjenester, samt oplysninger om de tekniske adgangsbetingelser, som skal anføres i netvejledningen.

  udgår

  Begrundelse

  Denne del af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  124

  Forslag til direktiv

  Bilag VI – punkt 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. En aftalemodel med henblik på indgåelsen af rammeaftaler mellem en infrastrukturforvalter og en ansøger i overensstemmelse med artikel 42.

  udgår

  Begrundelse

  Denne del af bilag VI flyttes til artikel 27.

  Ændringsforslag  125

  Forslag til direktiv

  Bilag VII

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag VII

  Bilag VII

  Grundliggende principper og parametre for kontraktmæssige aftaler mellem kompetente myndigheder og infrastrukturforvaltere

  Grundliggende principper og parametre for kontraktmæssige aftaler mellem kompetente myndigheder og infrastrukturforvaltere

  (jf. artikel 30)

  (jf. artikel 30)

  I den kontraktmæssige aftale skal bestemmelserne i artikel 30 specificeres, herunder:

  I den kontraktmæssige aftale skal bestemmelserne i artikel 30 specificeres, herunder:

  1. aftalens anvendelsesområde hvad angår infrastruktur og servicefaciliteter, som struktureres i overensstemmelse med bilag III. Det skal omfatte alle aspekter af infrastrukturudviklinger, herunder vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur, der allerede er i brug. Opførelse af ny infrastruktur kan angives under et særskilt punkt

  1. aftalens anvendelsesområde hvad angår infrastruktur og servicefaciliteter, som struktureres i overensstemmelse med bilag III. Det skal omfatte alle aspekter af vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur, der allerede er i brug. Opførelse af ny infrastruktur kan angives under et særskilt punkt

  2. de aftalte betalingers struktur fordelt på de infrastrukturtjenester, der er opført i bilag III, til vedligeholdelse, til opførelse af ny infrastruktur og til afhjælpning af eksisterende forsinkelser i vedligeholdelsen

  2. de aftalte betalingers struktur, herunder vejledende overslag over deres niveau, fordelt på de infrastrukturtjenester, der er opført i bilag III, til vedligeholdelse, herunder fornyelse og opgradering, og til afhjælpning af eksisterende forsinkelser i vedligeholdelsen. Betalinger til ny infrastruktur kan angives under et særskilt punkt

  3. brugerorienterede præstationsmål i form af indikatorer og kvalitetskriterier, som omfatter:

  3. brugerorienterede præstationsmål i form af indikatorer og kvalitetskriterier, som omfatter:

  a) togpræstation og kundetilfredshed

  a) togpræstation og kundetilfredshed, navnlig infrastrukturkvalitetens påvirkning af togenes driftssikkerhed

  b) netværkskapacitet

  b) netværkskapacitet og infrastrukturens tilgængelighed

  c) forvaltning af aktiver

  c) forvaltning af aktiver

  d) aktivitetsmængder

  d) aktivitetsmængder

  e) sikkerhedsniveauer og

  e) sikkerhedsniveauer og

  f) miljøbeskyttelse

  f) miljøbeskyttelse

  4. mængden af eventuelle forsinkelser i vedligeholdelsen, de udgifter, der er øremærket til at rette op herpå, og infrastruktur, der tages ud af brug og derfor udløser andre finansielle strømme

  4. mængden af eventuelle forsinkelser i vedligeholdelsen, de udgifter, der er øremærket til at rette op herpå, og infrastruktur, der tages ud af brug og derfor udløser andre finansielle strømme

  5. incitamenter i henhold til artikel 30, stk. 1

  5. incitamenter i henhold til artikel 30, stk. 1

  6. infrastrukturforvalterens minimumsforpligtelser med hensyn til rapporteringsindhold og –hyppighed, herunder oplysninger, der skal offentliggøres årligt

  6. infrastrukturforvalterens minimumsforpligtelser med hensyn til rapporteringsindhold og –hyppighed, herunder oplysninger, der skal offentliggøres årligt

  7. en mekanisme, som sikrer, at en betydelig andel af omkostningsreduktionerne overføres til brugerne i form af et nedsat afgiftsniveau

  7. en mekanisme, som sikrer, at en betydelig andel af omkostningsreduktionerne overføres til brugerne i form af et nedsat afgiftsniveau i overensstemmelse med kravene i artikel 30, stk. 1, uden dermed at kompromittere infrastrukturforvalterens muligheder for at skabe balance i sine regnskaber, jf. artikel 8, stk. 4

  8. den aftalte aftalevarighed, som skal være afpasset efter og i overensstemmelse med varigheden af infrastrukturforvalterens virksomhedsplan, koncession eller licens, og de afgiftsrammer og -regler, staten har fastlagt

  8. den aftalte aftalevarighed, som skal være afpasset efter og i overensstemmelse med varigheden af infrastrukturforvalterens virksomhedsplan, koncession eller licens, og de afgiftsrammer og -regler, staten har fastlagt

  9. regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer, herunder et minimumsserviceniveau i tilfælde af eventuelle strejker og tidlig ophævelse af den kontraktmæssige aftale, og information til brugerne

  9. regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer og tidlig ophævelse af den kontraktmæssige aftale og rettidig information til brugerne

  10. afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes, hvis en af parterne misligholder sine kontraktforpligtelser; dette omfatter betingelser og procedurer for genforhandling og tidlig ophævelse, herunder tilsynsorganets rolle.

  10. afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes, hvis en af parterne misligholder sine kontraktforpligtelser; dette omfatter betingelser og procedurer for genforhandling og tidlig ophævelse, herunder tilsynsorganets rolle.

  Ændringsforslag  126

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BILAG VIII

  BILAG VIII

  Krav vedrørende omkostninger og afgifter i forbindelse med jernbaneinfrastruktur

  Krav vedrørende omkostninger og afgifter i forbindelse med jernbaneinfrastruktur

  (jf. artikel 31, stk. 3 og 5, artikel 32, stk. 1 og 3, samt artikel 35)

  (jf. artikel 31, stk. 3 og 5, artikel 32, stk. 1 og 3, samt artikel 35)

  1. De direkte omkostninger til togdrift, jf. artikel 31, stk. 3, som er forbundet med infrastrukturslitage, omfatter ikke:

  1. De direkte omkostninger til togdrift, jf. artikel 31, stk. 3, som er forbundet med infrastrukturslitage, omfatter ikke:

  a) generalomkostninger for hele nettet, herunder lønninger og pensioner

  a) generalomkostninger for hele nettet

  b) renteudgifter på kapital

  b) renteudgifter på kapital

  c) mere end en tiendedel af omkostningerne i forbindelse med planlægning, kanaltildeling, trafikstyring, ekspedition og signaler for en togkørsel

   

  d) afskrivning af informations-, kommunikations- eller telekommunikationsudstyr

  d) afskrivning af informations-, kommunikations- eller telekommunikationsudstyr

  e) omkostninger i forbindelse med forvaltning af fast ejendom, navnlig erhvervelse, salg, demontering, dekontaminering, genopdyrkning eller udlejning af jord eller andre anlægsaktiver

  e) omkostninger i forbindelse med forvaltning af fast ejendom, navnlig erhvervelse, salg, demontering, dekontaminering, genopdyrkning eller udlejning af jord eller andre anlægsaktiver

  f) sociale tjenesteydelser, skoler, børnehaver, restauranter

  f) skoler, børnehaver

  g) omkostninger i forbindelse med naturkatastrofer, ulykker, driftsafbrydelser.

  g) omkostninger i forbindelse med naturkatastrofer, ulykker, driftsafbrydelser.

  Når de direkte omkostninger for hele nettet som gennemsnit overstiger 35 % af gennemsnitsomkostningerne til vedligeholdelse, forvaltning og fornyelse af nettet beregnet pr. kørt togkilometer, skal infrastrukturforvalteren give tilsynsorganet en detaljeret begrundelse herfor. De gennemsnitlige omkostninger, der beregnes til dette formål, må ikke omfatte de omkostningselementer, der er anført i litra e), f) eller g).

  Når de direkte omkostninger for hele nettet som gennemsnit overstiger 35 % af gennemsnitsomkostningerne til vedligeholdelse, forvaltning og fornyelse af nettet beregnet pr. kørt togkilometer, skal infrastrukturforvalteren give tilsynsorganet en detaljeret begrundelse herfor. De gennemsnitlige omkostninger, der beregnes til dette formål, må ikke omfatte de omkostningselementer, der er anført i litra e), f) eller g).

  Ændringsforslag  127

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Infrastrukturforvalterne skal over for tilsynsorganet påvise en togtjenestes kapacitet til at betale tillæg i henhold til artikel 32, stk. 1, hvor det fastsættes, at hver enkelt af de tjenester, der er anført under et enkelt af følgende punkter, skal tilhøre forskellige markedssegmenter:

  3. Infrastrukturforvalterne skal definere homogene markedssegmenter og tilsvarende tillæg i betydningen i artikel 32, stk. 1, på grundlag af en markedsundersøgelse og efter høring af ansøgerne. Med undtagelse af transport i henhold til artikel 32, stk. 1a, skal infrastrukturforvalterne over for tilsynsorganet påvise en togtjenestes kapacitet til at betale tillæg i henhold til artikel 32, stk. 1. Hvis infrastrukturforvalterne pålægger tillæg, skal de udarbejde en liste over markedssegmenter, som tilsynsorganet først skal godkende.

  a) passagertransport vs. godstransport

   

  b) tog, som fragter farligt gods, vs. andre godstog

   

  c) indenlandske vs. internationale tjenester

   

  d) kombineret transport vs. direkte tog

   

  e) bymæssig eller regional passagertransport vs. mellembys passagertransport

   

  f) bloktog vs. vognladningstog

   

  g) fast vs. lejlighedsvis togdrift.

   

  Ændringsforslag  128

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 4 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) For at opnå et aftalt niveau af servicekvalitet og undgå at bringe en tjenestes økonomiske levedygtighed i fare aftaler infrastrukturforvalteren efter tilsynsorganets godkendelse med ansøgerne de vigtigste parametre for præstationsordningen, navnlig værdien af forsinkelser, tærsklerne for skyldige betalinger under præstationsordningen vedrørende både individuelle togkørsler og alle en jerbanevirksomheds togkørsler i en given periode.

  udgår

  Begrundelse

  Disse dele af bilag VIII flyttes til artikel 35, stk. 2.

  Ændringsforslag  129

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 4 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) Infrastrukturforvalteren meddeler mindst fem dage før togkørslen jernbanevirksomhederne den køreplan, ud fra hvilken forsinkelser vil blive beregnet.

  udgår

  Begrundelse

  Disse dele af bilag VIII flyttes til artikel 35, stk. 2.

  Ændringsforslag  130

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 4 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g) Med forbehold af de gældende klageprocedurer og bestemmelserne i artikel 50 skal der i tilfælde af tvister om præstationsordningen oprettes et tvistbilæggelsessystem til hurtig afgørelse af sådanne tvister. Hvis dette system anvendes, skal der træffes en afgørelse inden for en frist på ti arbejdsdage.

  udgår

  Begrundelse

  Disse dele af bilag VIII flyttes til artikel 35, stk. 2.

  Ændringsforslag  131

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 4. – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h) En gang om året offentliggør infrastrukturforvalteren det årlige gennemsnitlige servicekvalitetsniveau, jernbanevirksomhederne har opnået, på grundlag af de vigtigste aftalte parametre i præstationsordningen.

  udgår

  Begrundelse

  Disse dele af bilag VIII flyttes til artikel 35, stk. 2.

  Ændringsforslag  132

  Forslag til direktiv

  Bilag VIII – punkt 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Den midlertidige reduktion af infrastrukturafgifter for ETCS-udstyrede tog, jf. artikel 32, stk. 3, fastsættes således:

  5. Den midlertidige reduktion af infrastrukturafgifter for ETCS-udstyrede tog, jf. artikel 32, stk. 3, fastsættes således:

  For godstransport:

  For godstransport:

  År

  Rabatter

  År

  Rabatter

  2015

  5 %

  2015

  20 %

  2016

  5 %

  2016

  20 %

  2017

  5 %

  2017

  20 %

  2018

  5 %

  2018

  15 %

  2019

  5 %

  2019

  10 %

  2020

  5 %

  2020

  8 %

  2021

  4 %

  2021

  6 %

  2022

  3 %

  2022

  4 %

  2023

  2 %

  2023

  3 %

  2024

  1 %

  2024

  3 %

  For passagertransport:

  For passagertransport:

  År

  Rabatter

  År

  Rabatter

   

   

  2015

  10 %

   

   

  2016

  10 %

   

   

  2017

  10 %

   

   

  2018

  10 %

   

   

  2019

  10 %

  2020

  5 %

  2020

  8 %

  2021

  5 %

  2021

  6 %

  2022

  5 %

  2022

  5 %

  2023

  5 %

  2023

  4 %

  2024

  5 %

  2024

  2 %

  Ændringsforslag  133

  Forslag til direktiv

  Bilag X – punkt 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) omfatte omkostnings- og profitkategorier, der gør det muligt at fastslå, om der har fundet krydssubsidiering sted mellem disse forskellige aktiviteter i overensstemmelse med tilsynsorganets krav

  c) omfatte omkostnings- og profitkategorier, der gør det muligt at fastslå, om der har fundet krydssubsidiering sted mellem disse forskellige aktiviteter i overensstemmelse med kravene i artikel 6, og som tilsynsorganet finder nødvendigt og rimeligt

  • [1]  Vedtagne tekster P7_TA(2010)0240.
  • [2]  EUT C. .
  • [3]  EUT C 104 af 2.4.2010, s. 53.
  • [4]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
  • [5]               EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

  BEGRUNDELSE

  1. Baggrund

  Den første jernbanepakke, der blev vedtaget i 2001, var det første egentlige forsøg på at stoppe den fortsatte tilbagegang for jernbanetransporten og reformere det europæiske regelsæt. Den havde til formål at sikre integrationen i sektoren og dennes attraktivitet sammenlignet med andre transportformer.

  Ti år senere kan vi konstatere, at denne første reform ikke var i stand til at forbedre jernbanernes situation væsentligt: Jernbanetransporten var ude af stand til at indhente andre transportformer, navnlig vejtransport. Fra 1996 til 2008 er jernbanegodstransportens samlede andel af transportmarkedet eksempelvis faldet med 2 % til 10,6 %, mens vejgodstransportens er steget fra 42,1 % til 45,9 %. Denne udvikling er så meget desto mere bekymrende set på baggrund af en støt samlet vækst i godstransporten på ca. 2,3 % årligt: Jernbanesektoren har ikke været i stand til at drage fordel af et ellers gunstigt miljø. Hvor lastbiler og fly krydser grænserne uden problemer, støder grænseoverskridende jernbanetjenester på en lang række tekniske, juridiske og politiske hindringer. Men mens navnlig vejtransporten viser flere og flere tegn på overmætning, har jernbanetransporten stadig et stort vækstpotentiale. Desuden kan den spille en central rolle ved at bidrage til at nå EU's mål om at reducere CO2-udledningen og gøre sin økonomi mere ressourceeffektiv. Europa-Kommissionen tildeler i sin hvidbog fra 2011 derfor med rette jernbanetransporten en væsentlig rolle i bestræbelserne på at nå målene om et mere bæredygtigt og grønnere transportsystem i Europa.

  En af de vigtigste årsager til jernbanernes statiske situation er de mange forskelle mellem de nationale regler. Regelforskellene er så store, at det ikke længere er sundt for sektoren. Dette problem bliver forstærket af den mangelfulde gennemførelse af den første jernbanepakke i mange medlemsstater. Kommissionen anlagde efter Parlamentets beslutning af 11. juni 2010 søgsmål mod 13 medlemsstater ved Domstolen for manglende korrekt gennemførelse af en række dele af den første jernbanepakke. Disse overtrædelsesprocedurer påviser utvivlsomt behovet for at præcisere og forbedre lovgivningen. En anden grund til bekymring er medlemsstaternes manglende investeringer i infrastruktur, hvis kvalitet i høj grad afgør sektorens konkurrenceevne. Mange medlemsstater har forsømt finansieringen af jernbanerne, samtidig med at de har givet maksimal støtte til vejinfrastrukturen.

  2. Ordførerens bemærkninger og forslag

  Den nuværende lovgivning skal af alle de ovennævnte årsager underkastes en grundig revision, hvis jernbanesektoren skal øge sin andel af transportmarkedet. Da den nuværende ordning har vist sine mangler, bør reglerne styrkes og harmoniseres, og nye elementer skal tilføjes for at gøre jernbanerne mere attraktive som transportform for både passagerer og gods.

  Målet med omarbejdningen er at opnå et samlet og integreret europæisk jernbaneområde. Dette mål støttes af ordføreren, da det allerede fandt støtte i Parlamentet under forhandlingerne om de foregående jernbanepakker. Den igangværende reform bør være mere vidtgående end de nationalt definerede interesser i jernbanesektoren. Tiden er inde til etableringen af et ægte europæisk jernbanesystem, hvor passagerer og gods uden besvær kan krydse grænserne.

  Ordføreren ønsker at foreslå en række ændringer:

  a) Adskillelse af infrastrukturforvaltning og drift af transportydelser

  Infrastrukturforvaltningens manglende uafhængighed forhindrer en egentlig grænseoverskridende integration af jernbanenettet, som fortsat forvaltes ud fra nationale hensyn, der ofte domineres af etablerede jernbanevirksomheders interesser. Som konsekvens heraf begrænses jernbanens tiltrækningskraft for nye operatører, nye tjenester og i sidste ende kunderne. Det begrænser mulighederne for grænseoverskridende transport, som er af afgørende betydning for, at jernbanen kan blive konkurrencedygtig i forhold til vejtransport (fragt) og luftfart (passagerer). På grund af EU's medlemsstaters størrelse indebærer mange mellemlange forbindelser på 300 km allerede, at grænsen til en eller flere medlemsstater krydses.

  Kommissionens hvidbog fra 2011 opregner blandt de vigtigste initiativer behovet for at sikre en effektiv adgang til jernbaneinfrastrukturen uden forskelsbehandling. Dette betyder, at Kommissionen er fast besluttet på yderligere at åbne jernbanemarkedet i den nærmeste fremtid. Hvis jernbanemarkedet skal liberaliseres, er det derfor vigtigt, at betingelserne for at operere på et sådant åbent marked er så gennemsigtige og lige som muligt. Parlamentet påpegede i sin beslutning fra juni 2010 denne sammenhæng og skrev, at infrastrukturforvalternes uafhængighed er en forudsætning for at sikre en retfærdig, gennemsigtig og lige behandling af alle operatører (punkt 7). For at nå opnå disse lige konkurrencevilkår skal der indføres en adskillelse af infrastrukturforvaltning og servicevirksomhed, hvilket også Kommissionen erkender i sin hvidbog. Det er ordførerens mål at forberede sådanne lige vilkår, inden jernbanemarkedet åbnes yderligere. Ellers kan en markedsåbning føre til en negativ udvikling, hvor stærke etablerede jernbanevirksomheder kan fortsætte med at misbruge deres alt for tætte forbindelse til infrastrukturforvalteren på bekostning af konkurrenterne.

  Desuden beskæftiger den nuværende omarbejdning sig med de dele af lovgivningen, som ville skulle genforhandles igen, såfremt adskillelse blev behandlet på et senere tidspunkt. Der kan spares tid og ressourcer, hvis Parlamentet som medlovgiver beslutter at handle nu og indføre de nødvendige ændringer.

  Af disse grunde foreslår ordføreren en form for fuld adskillelse for at skabe kontrol med infrastrukturen, der er uafhængig af servicevirksomhed, og sikre, at det naturlige monopol, som nettet er, forvaltes til gavn for alle tjenesteydere. Dette ville danne grundlag for mere konkurrence, flere investeringer og bedre service. Hvis EU ønsker at øge jernbanetransportens andel af transportmarkedet og skabe et fælles europæisk jernbaneområde, er der behov for konsekvent adskilte jernbanesystemer.

  b) Tilsynsorganer

  Ordføreren støtter Kommissionens strategi om at øge de nationale tilsynsorganers uafhængighed og beføjelser og finder styrkelsen af myndighedskontrollen af væsentlig betydning for jernbanesektoren: Effektiv myndighedskontrol på nationalt og europæisk plan er en uomgængelig betingelse for at opnå yderligere integration af de nationale jernbanemarkeder, eftersom den sikrer, at reglerne for et retfærdigt og ikke-diskriminerende jernbanemarked overholdes.

  Den europæiske dimension i myndighedskontrollen bør styrkes. Der fremsættes ændringsforslag, som kan føre til etablering af et europæisk netværk af tilsynsorganer, som skal bane vejen for et europæisk tilsynsorgan.

  c) Finansiering af infrastrukturen og opkrævning af afgifter

  Ordføreren støtter Kommissionens plan om at gøre fremgangsmåden med flerårige kontrakter til standardprocedure for formalisering af den støtte, medlemsstaterne stiller til rådighed for infrastrukturforvalterne. Varigheden af disse aftaler bør forlænges fra fem til syv år for at øge planlægningsstabiliteten i sektoren.

  Parlamentet har regelmæssigt kritiseret medlemsstaternes manglende investeringer i og finansiering af jernbanesystemerne, navnlig vedrørende TEN-T-nettet, til trods for specifikke bestemmelser i direktiv 2001/12 om finansiering af infrastruktur og jernbanegæld.

  Med hensyn til graduering af infrastrukturafgifter baseret på togs støjpræstation mener ordføreren, at internalisering af ydre forhold skal være koordineret mellem transportformerne for at skabe retfærdige vilkår for intra- og intermodal konkurrence. Der foreslås ændringer for at understrege denne betingelse, især set i forhold til vejtransport, og der indføres et bonussystem for at styrke investeringsincitamenterne. Endvidere stilles der forslag om en bonus-malus-ordning, der skal fremme anvendelsen af ETCS-udstyr, hvorved tog udstyret med ETCS modtager en afgiftsreduktion, som opvejes af højere udgifter til tog uden ETCS. Ordningen skal være indtægtsneutral for infrastrukturforvalteren.

  Desuden var et af målene med den første pakke en afgiftsharmonisering for at forenkle afgiftsordningerne. Det er vigtigt at nå til enighed om fælles afgiftsstandarder. Detaljerne i forbindelse hermed præciseres overvejende i bilag VIII.

  d) Betingelser for adgang til tjenesteydelser og servicefaciliteter

  Kommissionen foreslår en juridisk og organisatorisk adskillelse af servicefaciliteter fra de dominerende jernbanevirksomheder. Det er af central betydning, at der er let adgang til servicefaciliteter, for at hjælpe nye aktører til at tilbyde deres tjenester på nettet. Ordføreren støtter Kommissionens tilgang i denne henseende: Operatører af servicefaciliteter bør have mulighed for at tiltrække kunder blandt alle transportoperatører.

  e) Bilag og anvendelsesområdet for de delegerede retsakter

  Ifølge Kommissionen kan ni ud af forslagets tolv bilag ændres ved hjælp af delegerede retsakter. Ordføreren har forståelse for, at Kommissionen har behov for tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse reglerne til den juridiske, politiske og tekniske udvikling. Direktivet bør imidlertid fastsætte et solidt grundlag for regulering, der giver klare indikationer om, hvilken retning Kommissionen skal bevæge sig. Ordføreren mener, at bilag II til VIII indeholder væsentlige elementer af direktivet og derfor bør ændres fuldstændig eller delvist ved hjælp af den normale lovgivningsprocedure. Det er ydermere nødvendigt at fremsætte en række tekniske ændringsforslag på grund af ændringer som følge af Lissabontraktaten og den nye interinstitutionelle fælles forståelse om den nøjagtige ordlyd af bestemmelserne om delegerede retsakter. Der skal også indføjes tilpasninger vedrørende bestemmelserne om gennemførelsesretsakter: en del af disse hører snarere ind under delegerede retsakter.

  f) Arbejdsbetingelser

  For at sikre, at udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i jernbanesektoren indtager en mere fremtrædende rolle i den nuværende lovgivning, foreslår ordføreren en række ændringer, som f.eks. at gøre overholdelse af arbejdsretten og reglerne om sikkerhed på arbejdspladsen til et endnu vigtigere krav til jernbanevirksomheder, som ønsker at ansøge om en licens. Der skal også stilles krav til myndighederne om, at de skal indsamle beskæftigelsesdata på en mere fuldstændig måde. Arbejdsmarkedets parter bør inddrages mere i overvågningen af Kommissionens aktiviteter.

  g) Sikkerhed

  En række frygtelige ulykker har vist, at selv om jernbanetransport er en meget sikker transportform, så skal sikkerhedsbestemmelserne være så strenge som muligt. Overholdelse af sikkerhedskrav skal derfor spille en større rolle, når jernbanevirksomheder ansøger om en licens. Data om hændelser i medlemsstaterne skal indsamles og fremsendes til Kommissionen.

  PROCEDURE

  Titel

  Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning)

  Referencer

  KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

  Dato for høring af EP

  17.9.2010

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  23.9.2010

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  23.9.2010

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Debora Serracchiani

  27.9.2010

   

   

   

  Behandling i udvalg

  25.1.2011

  12.4.2011

  24.5.2011

  21.6.2011

   

  11.7.2011

  31.8.2011

  10.10.2011

   

  Dato for vedtagelse

  11.10.2011

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  36

  5

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Jaroslav Paška, Peter Simon

  Dato for indgivelse

  19.10.2011