Διαδικασία : 2010/0253(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0367/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0367/2011

Συζήτηση :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0503

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1345kWORD 1146k
19.10.2011
PE 456.628v02-00 A7-0367/2011

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση)

(COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Debora Serracchiani

(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση)

(COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0475),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7 0268/2010),

  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσαρτώμενο σε αυτήν πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά με τις Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους(1),

   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011(2),

   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Ιανουαρίου 2011(3),

   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(4),

   έχοντας υπόψη την από 26 Μαΐου 2011 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

   έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0367/2011),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Το μερίδιο του σιδηροδρομικού τομέα στις μεταφορές δεν αυξήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, αντίθετα με τους στόχους της δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους του 2001, κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της τρέχουσας νομοθεσίας έτσι ώστε να στηριχθεί ο τομέας. Συνεπώς, η παρούσα αναδιοργάνωση είναι αναγκαία.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών μετά την έγκριση της πρώτης δέσμης μέτρων για τον σιδηρόδρομο δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες για ανάκαμψη του τομέα. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1996 και του 2008, το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μειώθηκε κατά 2% φθάνοντας το 10, 6%, ενώ των οδικών μεταφορών αυξήθηκε από 42, 1% σε 45, 9%. Επιβάλλεται η ΕΕ να βελτιώσει επειγόντως τη νομοθεσία της έτσι ώστε να υποστηρίξει τους σιδηροδρόμους, να αποτρέψει την περαιτέρω συμφόρηση των δρόμων και να βελτιώσει την περιβαλλοντική της κατάσταση.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Οι πολυάριθμες διαδικασίας επί παραβάσει εναντίον κρατών μελών αποδεικνύουν ότι η τρέχουσα νομοθεσία δίνει λαβή σε παρερμηνείες και ότι απαιτείται η αποσαφήνιση και η βελτίωσης της Πρώτης Δέσμης Μέτρων για τους Σιδηροδρόμους, ώστε να εξασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την ανάπτυξη του τομέα και την ανταγωνιστική του ικανότητα.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη επενδύσεων αποτελεί βασικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η παρούσα μεταρρύθμιση.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Οι οδηγίες που απαρτίζουν την πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους δεν απέτρεψαν την ύπαρξη σημαντικών διαφορών στη διάρθρωση και στο ύψος των επιβαρύνσεων για σιδηροδρομικές υποδομές και στη μορφή και διάρκεια των διαδικασιών κατανομής της μεταφορικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Οι επιβαρύνσεις για τις υποδομές και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται εξακολουθούν να γνωρίζουν μεγάλες διακυμάνσεις στην ΕΕ. Αυτό περιπλέκει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Το ίδιο ισχύει για την κατανομή των σιδηροδρομικών διαδρομών. Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2ε) Η αδιαφάνεια των όρων της αγοράς αποτελεί σαφώς εμπόδιο για την παροχή ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να κάνουν πιο ανταγωνιστικό τον τομέα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η συνύπαρξη, εντός των κρατών μελών, διαφορετικών κοινωνικών καθεστώτων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών ενέχει κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των νέων και των κατεστημένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και επιβάλλει την εναρμόνιση με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του τομέα και των κρατών μελών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμιστικοί φορείς θα εκπληρώνουν τα εποπτικά τους καθήκοντα, ώστε να κατοχυρώνονται η αποφυγή των διακρίσεων ανάμεσα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η εφαρμογή των κατάλληλων αρχών τιμολόγησης και ο σεβασμός του διαχωρισμού των λογαριασμών.

Αιτιολόγηση

Η μη διασφάλιση των παραπάνω θα αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Για την ολοκλήρωση μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών απαιτείται πλήρης διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων πρέπει να αποκτήσει τις κατάλληλες αρμοδιότητες και τα μέσα για να επιτύχει γρήγορα τον στόχο αυτόν, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη κοινών προτύπων για την πιστοποίηση του τροχαίου υλικού και των συστημάτων ασφάλειας και σηματοδότησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται οι αστικές, προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, καθώς και οι μεταφορές με γραμμές κλειστής διαδρομής μέσω της σήραγγας της Μάγχης.

(4) Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται οι αστικές, προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, καθώς και οι μεταφορές με γραμμές κλειστής διαδρομής μέσω της σήραγγας της Μάγχης. Οι σιδηρόδρομοι-αντίκες και οι μουσειακοί σιδηρόδρομοι που λειτουργούν με δικές τους τροχιές εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη και η αποτελεσματική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή λογιστική.

(6) Για να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη και η αποτελεσματική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή λογιστική, με διαφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα διοχετεύονται δημόσιοι πόροι σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η διαφάνεια που χρειάζεται για μια πιο προσβάσιμη και ανταγωνιστική αγορά.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Πρέπει να εξασφαλιστεί αυστηρός λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ διαχειριστή υποδομών και σιδηροδρομικής επιχείρησης. Τα κρατικά κονδύλια που χορηγούνται σε μια από τις δύο αυτές δραστηριότητες, δεν μεταφέρονται στην άλλη. Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να εκφράζεται σαφώς στους λογιστικούς κανόνες κάθε δραστηριότητας. Το κράτος μέλος και η εθνική ρυθμιστική αρχή θα μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης·

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στη ροή δημόσιου χρήματος μεταξύ διαχειριστή υποδομών και σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Ανεξάρτητα από τον τύπο της επιχείρησης, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών πρέπει να σέβονται τη νομοθεσία για την κοινωνική προστασία και την υγεία, ώστε να αποφευχθεί η πρακτική του κοινωνικού ντάμπιγκ και να μην στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός.

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν θα πρέπει να ασκείται εις βάρος των όρων εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων. Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις εθνικές νομοθεσίες στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της υγείας, όποιο και αν είναι το επιχειρηματικό τους πρότυπο.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Προκειμένου οι σιδηροδρομικές μεταφορές να καταστούν ανταγωνιστικές έναντι των οδικών, πρέπει να τυποποιηθούν τα διαφορετικά εθνικά συστήματα κανόνων, όπως για την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, την τυποποίηση και τη χρήση των συνοδευτικών εγγράφων, τη διαλογή των συρμών και τη σχετική τεκμηρίωση, την τυποποίηση των σημάτων και σημάνσεων για την οδήγηση των συρμών, την τυποποίηση μέτρων και ελέγχων για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και την ομοιόμορφη καταγραφή και εποπτεία της μεταφοράς αποβλήτων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει εναλλακτικές πηγές για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών έργων μέσω καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, όπως τα ενωσιακά ομόλογα έργων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, η σιδηροδρομική αγορά πρέπει να γίνει ελκυστική σε εναλλακτικούς, ιδιώτες επενδυτές, μέσω σαφών, διαφανών νομικών πλαισίων·

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη χρηματοδότησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη δύσκολη κατάσταση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές στρατηγικές και πηγές χρηματοδότησης. Ειδικότερα, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση των υποδομών. Τα κράτη μέλη που χορηγούν χρηματοδότηση στις υποδομές τους πρέπει να έχουν επίσης την εγγύηση ότι τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από τις υποδομές αποκλειστικά.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστές υποδομών πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις σε υποδομή με άλλα μέσα από την άμεση κρατική χρηματοδότηση, όπως είναι η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν διαχειριστές υποδομών ή να λειτουργούν μέσω εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης, από τα οποία μπορούν να αντλούν ιδιωτική χρηματοδότηση. Τούτο είναι ζωτικό προκειμένου να διασφαλιστούν υφιστάμενοι μηχανισμοί χρηματοδότησης σε κράτη μέλη.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται άνοιγμα της αγοράς.

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο κλάδος της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ιδίως ο διασυνοριακός, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις που το διαφορετικό εύρος τροχιάς εξακολουθεί να αποτελεί υλικό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό, απαιτείται επείγουσα δράση για το άνοιγμα της αγοράς στα επιμέρους κράτη μέλη και τη δημιουργία ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Το διαφορετικό εύρος τροχιάς μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, για παράδειγμα, αποτελεί έναν απτό και υλικό φραγμό στον ανταγωνισμό, ο οποίος προστίθεται στους ήδη επαχθείς ρυθμιστικούς φραγμούς που υπάρχουν στο σιδηροδρομικό τομέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τομέας σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Είναι επομένως αναγκαίο να συμπληρωθεί το άνοιγμα της αγοράς με την ελευθέρωση των εθνικών μεταφορών. Για να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ανοικτής πρόσβασης με ενδιάμεσες στάσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της αγοράς μεταφορών επιβατών εσωτερικού, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί απλώς σε στάσεις βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Ο βασικός σκοπός των εν λόγω νέων μεταφορών θα πρέπει να είναι η μεταφορά επιβατών διεθνών ταξιδίων. Για να καθοριστεί κατά πόσον αυτός είναι ο βασικός σκοπός μιας συγκεκριμένης μεταφοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο εργασιών επιβατών διεθνών μεταφορών και του αριθμού των επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς τον αριθμό των επιβατών εξωτερικών μεταφορών, καθώς και το μήκος του δρομολογίου. Ο καθορισμός του βασικού σκοπού της μεταφοράς θα πρέπει να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο μέρος.

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ανοικτής πρόσβασης με ενδιάμεσες στάσεις θα πρέπει να επικεντρώνεται σε στάσεις βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Ο βασικός σκοπός των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η μεταφορά επιβατών διεθνών ταξιδίων. Για να καθοριστεί κατά πόσον αυτός είναι ο βασικός σκοπός μιας συγκεκριμένης μεταφοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο εργασιών επιβατών διεθνών μεταφορών και του αριθμού των επιβατών εσωτερικών μεταφορών προς τον αριθμό των επιβατών εξωτερικών μεταφορών, καθώς και το μήκος του δρομολογίου. Ο καθορισμός του βασικού σκοπού της μεταφοράς θα πρέπει να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο μέρος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά πιο ανοικτό το κείμενο και το επικαιροποιεί.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1370/2007 επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο του διαχωρισμού της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς από τη διαχείριση υποδομής, ο οποίος μπορεί να συνεπάγεται μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών διεθνών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 της παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(16) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών διεθνών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών που παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 και, όπου έχει εφαρμογή, από το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων όπως ορίζεται στο άρθρο 57 της παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης στις υπηρεσίες εθνικών μεταφορών επιβατών. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει δυνατή την παρέμβαση του δικτύου των ρυθμιστικών φορέων, εφόσον χρειασθεί.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Οι εξελίξεις της αγοράς έχουν δείξει ότι η ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών φορέων έχει αποφασιστική σημασία. Προκειμένου να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου περιβάλλοντος με ισότιμες συνθήκες πρόσβασης, πρέπει να τους διατεθούν τα οικονομικά μέσα, οι ανθρώπινοι και οι υλικοί πόροι που χρειάζονται για να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο.

Τροπολογία  21

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

(18β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να διαθέτει δικαίωμα πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή ελέγχων, να μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και να λαμβάνει εκτελέσιμες αποφάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται μια ανοικτή αγορά χωρίς φραγμούς, στην η οποία ασκείται ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός.

Τροπολογία   22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων και κάθε δυνατή ανάμειξη στην ανάθεση της υπό εξέταση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αρμοδιότητα του ρυθμιστικού φορέα θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού διεθνούς δρομολογίου και, εφόσον απαιτείται, των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

(19) Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων και κάθε δυνατή ανάμειξη στην ανάθεση της υπό εξέταση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα να χρηματοδοτείται ο φορέας από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους ή από την είσπραξη τελών επί του σιδηροδρομικού τομέα, και η πληροφορία αυτή να είναι δημόσια. Η αρμοδιότητα του ρυθμιστικού φορέα θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού διεθνούς δρομολογίου και, εφόσον απαιτείται, των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της οδηγίας δημιουργεί έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στη χρηματοδότησή του. Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, που μπορεί να είναι δημόσια κονδύλια ή εισπραττόμενοι φόροι του τομέα, πληροφορία η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας θα διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία στην οργάνωση, τις χρηματοδοτικές αποφάσεις, τη νομική δομή και τη λήψη των αποφάσεών του, έναντι οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή αιτούντα. Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να έχει την απαραίτητη διοικητική ικανότητα, όσον αφορά τη στελέχωση και τα μέσα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζει μια ανοικτή και διαφανή αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών. Το απαιτούμενο επίπεδο στελέχωσης πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και να διακυμαίνεται ανάλογα. Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας θα ενεργεί με ιδία πρωτοβουλία, θα διερευνά υποθέσεις αντιδικίας, και θα παρακολουθεί την ανάπτυξη της αγοράς. Θα υποστηρίζεται από ρυθμιστική υπηρεσία της Επιτροπής. Επιπλέον, ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας θα διατηρεί βάση δεδομένων με τα σχέδια αποφάσεών του, προσιτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι σύμφωνη με τις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 55-57, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν το ρόλο και τις εξουσίες του ρυθμιστικού φορέα. Γίνεται η πρόταση για ίδρυση ρυθμιστικής υπηρεσίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE, DG COMP, και ιδεωδώς συνδυασμός των δύο) που θα συμβουλεύει, καθοδηγεί και προγυμνάζει τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς στο έργο τους και σε σχέση με την απόκτηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, διανοητικών).

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, να δημιουργήσουν δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας τους μέσω της ανάπτυξης κοινών αρχών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης, εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να αναπτύσσουν βαθμιαία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινές κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι σύμφωνη με τις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 55-57, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν το ρόλο και την ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών φορέων.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές και, εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εμπειρία τους. με βάση την πείρα του συγκεκριμένου δικτύου ρυθμιστικών φορέων, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη συγκρότηση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα·

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισμός μεταξύ παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό ως δεδομένο, είναι αναγκαία η ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο τύπων δραστηριότητας από χωριστές νομικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού φορέα ή επιχείρησης για κάθε εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, η παροχή σιδηροδρομικών μεταφορών και η διαχείριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. Για τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαχείρισης μεριμνά ο ρυθμιστικός φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης διαχωρισμός των μεταφορικών υπηρεσιών δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, ο διαχωρισμός αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετο οργανωτικό φόρτο, αυξημένη γραφειοκρατία και αύξηση του διοικητικού φόρτου. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων έναντι των άλλων τρόπων μεταφοράς.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ανά πάσα στιγμή οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες απαιτήσεις εντιμότητας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας και επαγγελματικής επάρκειας.

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ανά πάσα στιγμή οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες απαιτήσεις εντιμότητας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας κοινωνικών προτύπων και επαγγελματικής επάρκειας.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Για την προστασία των πελατών και των τρίτων, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες έναντι αστικής ευθύνης.

(24) Για την προστασία των πελατών και των τρίτων, είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες έναντι αστικής ευθύνης. Θα τους επιτρέπεται επίσης, σε περίπτωση ατυχήματος να καλύπτουν την ευθύνη τους με τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή θα παρέχεται υπό συνθήκες αγοράς, δεν θα συνεπάγεται κρατική ενίσχυση και δεν θα περιέχει στοιχεία διακρίσεων κατά άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων·

Αιτιολόγηση

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την ελευθερία να εφαρμόζουν διάφορες αναλογικές επιλογές για την αστική ευθύνη, καθώς υφίστανται διαφορετικά επίπεδα κινδύνων στα διάφορα σιδηροδρομικά δίκτυα. Σε πολλά κράτη μέλη, επιλογές όπως η επάρκεια του ιδίου κεφαλαίου ή η ύπαρξη τραπεζικών εγγυήσεων χρησιμοποιούνται επιτυχώς για την κάλυψη της αστικής ευθύνης.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την επιβολή διακρίσεων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

(25) Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τόσο τις εθνικές διατάξεις όσο και τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την επιβολή διακρίσεων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε συγκεκριμένες διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και ανταποκρινόμενες πλήρως στις υφιστάμενες υποχρεώσεις όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες, την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της υγείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις κοινωνικές συνθήκες πρέπει να τηρούνται πλήρως από τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την επιβολή διακρίσεων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την επιβολή διακρίσεων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν τη δραστηριότητά τους σε όλες τις διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι προφανές ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26a) Είναι υπερβολικά συχνό το φαινόμενο να εμποδίζεται αδικαιολόγητα η χορήγηση αδειών για τροχαίο υλικό σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, γεγονός που στρεβλώνει την πρόσβαση στην αγορά. Συνεπώς, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είναι σκόπιμο να διαθέτει ισχυρή αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισμού 881/2004, τις δυνατότητες για διεύρυνση της σχετικής αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντοτε εύκολο για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην σιδηροδρομική αγορά ενός κράτους μέλους. Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Οργανισμός θα πρέπει, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναθεώρησης του Κανονισμού για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να αποκτήσει μεγαλύτερη αρμοδιότητα για να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο στα κράτη μέλη, τα οποία μέσω του καθεστώτος παροχής αδειών τους παρεμποδίζουν έμμεσα την πρόσβαση στην αγορά, και να λαμβάνει μέτρα κατά των πρακτικών αυτών. Με την τροπολογία αυτή ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση δικτύου.

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση δικτύου, μεταξύ άλλων και σε μορφή προσιτή στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνέπεια με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών και να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις μορφές, ώστε να αποφευχθεί η διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Κάθε σύστημα χρέωσης θα δίνει οικονομικές ενδείξεις προς τους χρήστες. Είναι σημαντικό οι ενδείξεις προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν την απαιτούμενη συνοχή και να τις οδηγούν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

(35) Κάθε σύστημα χρέωσης θα δίνει οικονομικές ενδείξεις προς τους χρήστες. Είναι σημαντικό οι ενδείξεις προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν την απαιτούμενη συνοχή και σαφήνεια και να τις οδηγούν στη λήψη ορθολογικών και βιώσιμων αποφάσεων·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α) Οι αιτούντες που προσφέρουν υπηρεσίες με μεμονωμένες φορτάμαξες πρέπει να προωθούνται, έτσι ώστε να διευρυνθεί η δυνητική αγορά για νέους πελάτες του σιδηροδρόμου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη από το διαχειριστή της υποδομής αυτοί οι αιτούντες όταν κατανέμεται μεταφορική ικανότητα, έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και να διευρυνθεί το μερίδιο αγοράς του σιδηροδρόμου σε νέους τομείς.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός των συστημάτων κατανομής ώστε  να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως μέσου μετακίνησης, στο οποίο χρησιμοποιείται το δίκτυο περισσότερων του ενός διαχειριστών υποδομής, και ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία.

(50) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός των συστημάτων κατανομής ώστε  να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως μέσου μετακίνησης, στο οποίο χρησιμοποιείται το δίκτυο περισσότερων του ενός διαχειριστών υποδομής, και ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν επιθυμητό να δημιουργηθεί τελικά ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53) Οι επενδύσεις σε σιδηροδρομική υποδομή είναι αναγκαίες και τα συστήματα χρέωσης της υποδομής θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους διαχειριστές υποδομής, ώστε να πραγματοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, που είναι οικονομικά ελκυστικές.

(53) Είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις σε σιδηροδρομική υποδομή -ιδίως υφιστάμενη υποδομή- τα δε συστήματα χρέωσης της υποδομής θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους διαχειριστές υποδομής, ώστε να πραγματοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, που είναι οικονομικά ελκυστικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(58α) Για να αυξηθεί το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών σε σχέση με τα άλλα μεταφορικά μέσα, είναι επιθυμητό να μεριμνούν τα κράτη μέλη ώστε, κατά τον εσωτερικό καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, τα διαφοροποιημένα τέλη να μην έχουν επίπτωση στη χρηματοπιστωτική ισορροπία του διαχειριστή της υποδομής. Αν, ωστόσο, ο διαχειριστής της υποδομής υποστεί ζημία εξαιτίας της διαφοροποίησης, είναι σκόπιμο να αντισταθμίζουν τα κράτη μέλη τη διαφορά, στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59) Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να επιτευχθεί  με την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης , με την επιφύλαξη των προτεραιοτήτων που έχουν ήδη καθοριστεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(61) Είναι σκόπιμο να παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το διαχειριστή υποδομής κίνητρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών στο δίκτυο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62) Η κατανομή της μεταφορικής ικανότητας συνδέεται με το κόστος που αναλαμβάνει ο διαχειριστής της υποδομής, για το οποίο θα πρέπει να ζητείται πληρωμή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(63) Η αποτελεσματική διαχείριση και η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιμοποίηση της σιδηροδρομικής υποδομής, απαιτούν την σύσταση ρυθμιστικού φορέα, ο οποίος θα εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία και θα ενεργεί ως δεύτερη βαθμίδα προσφυγής, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής.

(63) Η αποτελεσματική διαχείριση και η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιμοποίηση της σιδηροδρομικής υποδομής, απαιτούν την σύσταση εθνικών ρυθμιστικών φορέων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την εφαρμογή των κανόνων που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία και θα ενεργούν ως δεύτερη βαθμίδα προσφυγής, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπίζονται ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης.

(65) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών για την παρακολούθηση της σιδηροδρομικής αγοράς, να οριστούν ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης δικτύου, να οριστεί το άμεσο κόστος μιας σιδηροδρομικής υπηρεσίας, να οριστούν ορισμένα κριτήρια για τα διαφοροποιημένα αναλόγως του θορύβου τέλη χρήσης υποδομών, να οριστούν ορισμένα κριτήρια για μια προσωρινή μείωση για το ETCS, να οριστούν ορισμένα κριτήρια ενός μηχανισμού επιδόσεων, να εκτεθούν οι λεπτομέρειες των κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τους αιτούντες, να οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής δυναμικότητας, να οριστούν οι λεπτομέρειες των ρυθμιστικών λογαριασμών που θα υποβάλλονται στον ρυθμιστικό φορέα, και να αναπτυχθούν κοινά κριτήρια και πρακτικές για τη λήψη αποφάσεων από τους ρυθμιστικούς φορείς, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τα κριτήρια και την ακολουθητέα διαδικασία όσον αφορά το εύρος της παρακολούθησης των αγορών, ορισμένα στοιχεία της δήλωσης δικτύου, ορισμένες αρχές της χρέωσης, την προσωρινή μείωση για το ETCS, ορισμένα στοιχεία του μηχανισμού επιδόσεων, τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται για τις απαιτήσεις όσον αφορά τις αιτήσεις υποδομής, το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής, τους ρυθμιστικούς λογαριασμούς, και τις κοινές αρχές και πρακτικές για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν καταρτιστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποβλέπει στο να δημιουργήσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη μεταβίβαση εξουσιών στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας για περιορισμένη διάρκεια. Το κείμενο είναι σύμφωνο με την διοργανική διευθέτηση του 2011.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(66) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5).

 

(66) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 4, 14 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει παραπομπή στον νέο κανονισμό για τις εκτελεστικές πράξεις, ο οποίος τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ.

Τροπολογία   44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(71α) Σε συνέχεια των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2007 και της 11ης Ιουνίου 2010, και στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2001/12, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον διαχωρισμό του διαχειριστή της υποδομής από τον φορέα εκμετάλλευσης έως το τέλος του 2012. Δεδομένου ότι ο σιδηροδρομικός τομέας δεν έχει ανοίξει πλήρως ως τώρα, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για το άνοιγμα της αγοράς έως την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν χρονικές περιόδους και προθεσμίες κατανομής της μεταφορικής ικανότητας διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2, στο Παράρτημα VIII σημείο 4(β), και στο Παράρτημα IX σημεία 3, 4 και 5 για διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές που θα καθορίζονται σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομής τρίτων χωρών σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή μεταφορικής ικανότητας σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με τρίτες χώρες σε δίκτυα που έχουν εύρος σιδηροτροχιών που διαφέρει από το εύρος του βασικού σιδηροδρομικού στοιχείου δικτύου εντός της ΕΕ. Αφορά κατά κύριο λόγο τις βαλτικές χώρες.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 παράγραφος 5 τα οχήματα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από και προς τρίτες χώρες και κινούνται σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς διαφέρει από το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας και του ελέγχου-χειρισμού και της σηματοδότησης. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή μέρους δικτύου είναι δυνατόν να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις·

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας και του ελέγχου-χειρισμού και της σηματοδότησης. σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας, τα κύρια καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής είναι: η λήψη αποφάσεων για την κατανομή των σιδηροδρομικών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας, και της κατανομής των επιμέρους διαδρομών των συρμών, και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρέωση για την υποδομή, συμπεριλαμβανομένων το καθορισμού και της είσπραξης των τελών, και των επενδύσεων σε υποδομή·

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) «ρυθμιστικός φορέας»: κάθε φορέας που επιβλέπει, σε κράτος μέλος, την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην χάραξη της πολιτικής, και είναι απολύτως ανεξάρτητος από επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2·

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «σιδηροδρομική υποδομή»: το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. μέρος Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1970 περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 της 4ης Ιουνίου 1970 τα οποία για λόγους σαφήνειας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας

(3) «σιδηροδρομική υποδομή»: το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας·

Αιτιολόγηση

Με διαγραφή της παραπομπής στον κανονισμό 2598/70, το παράρτημα I καθίσταται ο κατάλογος ο οποίος ορίζει τον όρο "σιδηροδρομική υποδομή" για την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «περιφερειακά δρομολόγια »: οι μεταφορές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών μιας περιοχής·

(7) «περιφερειακά δρομολόγια »: οι μεταφορές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών μιας περιοχής ή παραμεθόριων περιοχών·

Αιτιολόγηση

Η έννοια «περιοχή» πρέπει να ερμηνευθεί με τη γεωγραφική της έννοια.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ο διαχειριστής της υποδομής διαχειρίζεται τις δικές του υπηρεσίες πληροφορικής, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των πληροφοριών που είναι ευαίσθητες από εμπορική άποψη.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική ανεξαρτησία από μια συντονίστρια οργάνωση, και άλλες εταιρείες, είναι σημαντικό κάθε διαχειριστής υποδομών να έχει στη διάθεσή του τη δική του υπηρεσία ΤΠ.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τόσο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όσο και οι διαχειριστές υποδομής που δεν είναι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους, να έχουν την ευθύνη για την πολιτική προσωπικού τους·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές υποδομών πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις, πρέπει επίσης να έχουν την πλήρη ευθύνη της πολιτικής προσωπικού που εφαρμόζουν. Ο στόχος αυτός διακυβεύεται όταν η ανεξαρτησία της πολιτικής προσωπικού δεν είναι πλήρης.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Λογιστικός διαχωρισμός

Λογιστικός διαχωρισμός με διαφάνεια

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, για τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικάς κονδύλια που χορηγούνται σε μια από τις δύο αυτές δραστηριότητες, δεν μεταφέρονται στην άλλη.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, για τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικά κονδύλια που χορηγούνται σε μια από τις δύο αυτές δραστηριότητες, δεν μεταφέρονται στην άλλη.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου, να προβλέπουν ότι ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει χωριστά οργανικά τμήματα στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η διαχείριση της υποδομής και της μεταφορικής δραστηριότητας εξασφαλίζεται από ξεχωριστούς φορείς.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου, να προβλέπουν ότι ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει χωριστά οργανικά τμήματα στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η διαχείριση της υποδομής και της μεταφορικής δραστηριότητας εξασφαλίζεται από ξεχωριστούς φορείς, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού, τη συνέχεια των επενδύσεων και την οικονομική αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών στον σιδηροδρομικό τομέα.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμοί, αφενός, για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και, αφετέρου, για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών. Τα δημόσια κονδύλια τα οποία καταβάλλονται για δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ως κοινωφελούς υπηρεσίας, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά για κάθε δημόσια σύμβαση υπηρεσιών στους σχετικούς λογαριασμούς και δεν μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμοί, αφενός, για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και, αφετέρου, για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών. Τα δημόσια κονδύλια τα οποία καταβάλλονται για δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ως κοινωφελούς υπηρεσίας, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά για κάθε δημόσια σύμβαση υπηρεσιών στους σχετικούς λογαριασμούς και δεν μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.

4. Οι λογαριασμοί που αφορούν τους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει την παρακολούθηση της απαγόρευσης της μεταφοράς δημόσιων κονδυλίων από έναν τομέα δραστηριοτήτων σε άλλον.

4. Προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια του κόστους υποδομής, οι λογαριασμοί που αφορούν τους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις προηγούμενες παραγράφους και της παρακολούθησης της χρησιμοποίησης των εσόδων από τέλη υποδομής, των πλεονασμάτων από άλλες εμπορικές δραστηριότητες, και των δημόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων που έχουν καταβληθεί στον διαχειριστή της υποδομής. Τα έσοδα του διαχειριστή της υποδομής δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται από σιδηροδρομική επιχείρηση ή φορέα ή εταιρεία που ελέγχει σιδηροδρομική επιχείρηση, διότι αυτό θα ενίσχυε τη θέση τους στην αγορά ή θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν οικονομικά πλεονεκτήματα έναν άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει, υπό την εποπτεία του ρυθμιστικού φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 55, να επιστραφεί, με τον τόκο της αγοράς, το κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε και είχε διατεθεί στον διαχειριστή της υποδομής από τον φορέα ή την εταιρεία που ελέγχει τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Ανεξαρτησία βασικών καθηκόντων των διαχειριστών υποδομής

Ανεξαρτησία βασικών καθηκόντων των διαχειριστών υποδομής

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών. Ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ανατίθενται σε φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών. Ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

Το παράρτημα II μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να αναθέτουν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη συμμετοχής στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής, για παράδειγμα μέσω επενδύσεων, συντήρησης και χρηματοδότησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να αναθέτουν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη συμμετοχής στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής, για παράδειγμα μέσω επενδύσεων, συντήρησης και χρηματοδότησης.

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική του μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 3 και 4, εκτελούνται αντίστοιχα από φορέα χρέωσης και από φορέα κατανομής που είναι ανεξάρτητοι ως προς τη νομική τους μορφή, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική του μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 3 και 4, εκτελούνται αντίστοιχα από φορέα χρέωσης και από φορέα κατανομής που είναι ανεξάρτητοι ως προς τη νομική τους μορφή, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV τμήματα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά καθήκοντα των διαχειριστών υποδομής, ερμηνεύονται ως εφαρμοζόμενα στον φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανομής για τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV τμήματα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά καθήκοντα των διαχειριστών υποδομής, ερμηνεύονται ως εφαρμοζόμενα στον φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανομής για τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

 

3α. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, πρόταση οδηγίας η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον διαχωρισμό της διαχείρισης της υποδομής από τις δραστηριότητες μεταφορών, καθώς επίσης πρόταση για το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, η οποία δεν μεταθέτει το κέντρο βάρους από την ποιότητα των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών και διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία   55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Χρηστή χρηματοδότηση των διαχειριστών υποδομής

Χρηστή χρηματοδότηση των διαχειριστών υποδομής

1. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών κινητικότητας με βάση χρηστή και βιώσιμη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και είναι ανανεώσιμη.

1. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τοπικών και περιφερειακών αρχών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των χρηστών, στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών κινητικότητας με βάση χρηστή και βιώσιμη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον επτά ετών και είναι ανανεώσιμη.

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν στο διαχειριστή υποδομής χρηματοδότηση επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του, τις διαστάσεις της υποδομής και τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων επενδύσεων.

2. Όταν τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του διαχειριστή της υποδομής, με την επιφύλαξη των αρχών χρέωσης των άρθρων 31 και 32 της παρούσας οδηγίας, και στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη χορηγούν επίσης στο διαχειριστή υποδομής χρηματοδότηση επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του, τις διαστάσεις της υποδομής και τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων επενδύσεων.

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που καθορίζεται από το κράτος και λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , διάθεση και ανάπτυξη της υποδομής, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται ο ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους αιτούντες πριν από την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που καθορίζεται από το κράτος και λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , διάθεση και ανάπτυξη της υποδομής, και, παράλληλα, να διασφαλίζεται ο ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους αιτούντες κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, πριν από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση με τους όρους πρόσβασης και χρήσης, τον χαρακτήρα, τη διάθεση και την ανάπτυξη της υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με το κατά πόσον το επιχειρηματικό σχέδιο πραγματοποιεί διακρίσεις μεταξύ αιτούντων.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, οι λογαριασμοί των διαχειριστών υποδομής, ισοσκελίζουν τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές δραστηριότητες και την κρατική χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου, έναντι των δαπανών υποδομής, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και των προκαταβολών από το κράτος.

4. τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, οι λογαριασμοί του διαχειριστή της υποδομής τουλάχιστον ισοσκελίζουν, για διάστημα όχι μεγαλύτερο από μια διετία, τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές δραστηριότητες, τις μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις από ιδιωτικές πηγές, και την κρατική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων προκαταβολών από τον κράτος, αφενός, και, τις δαπάνες υποδομής, αφετέρου, συμπεριλαμβανόμενης, όπου έχει εφαρμογή, της βιώσιμης χρηματοδότησης από μακροπρόθεσμες ανανεώσεις στοιχείων ενεργητικού·

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από τους χρήστες, του κόστους υποδομής όλων των τρόπων μεταφοράς, βάσει δικαίου και αμερόληπτου ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς, όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής να ισοσκελίζει τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από τους χρήστες, του κόστους υποδομής όλων των τρόπων μεταφοράς, βάσει δικαίου και αμερόληπτου ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς, όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από το διαχειριστή υποδομής να ισοσκελίζει τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για χρέη ή τους συναφείς τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις μετά τις 15 Μαρτίου 2001 ή την ημερομηνία προσχώρησης στην Ένωση για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά τις 15 Μαρτίου 2001.

(3) Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για χρέη ή τους συναφείς τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Παραμένει απαραίτητο να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις υγιή οικονομική βάση και να απαλλαγούν από το ιστορικό χρέος τους. Τούτο δεν έχει συμβεί σε πολλές χώρες, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις εγκρίθηκαν ήδη από το 1991 (οδηγία 91/440/ΕΟΚ). Για να προωθηθεί αποτελεσματικά ο τομέας σιδηροδρόμων είναι απαραίτητη η απαλλαγή. Για το σκοπό αυτό η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2001 ή της ένταξης για τα νέα κράτη μέλη είναι υπερβολικά πρώιμη.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή να οδηγούν σε αδυναμία των επιβατών να λάβουν πληροφορίες ή να αγοράσουν εισιτήριο για τη μετάβαση από έναν τόπο σε έναν άλλο, ανεξάρτητα από το πόσοι φορείς σιδηροδρομικών μεταφορών παρέχουν, αποκλειστικά ή εν μέρει, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ των δύο αυτών τόπων.

Αιτιολόγηση

Σε καμία περίπτωση, οι συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή δεν πρέπει να οδηγούν στην αδυναμία των επιβατών να λάβουν πληροφορίες και να αγοράσουν εισιτήριο για να φτάσουν από τον έναν τόπο στον άλλον, ασχέτως του πόσοι συντελεστές σιδηροδρομικής υποδομής παρέχουν, συνολικά ή εν μέρει, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ των δύο αυτών τόπων.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή εκδίδει, με βάση την πείρα που έχουν αποκομίσει οι ρυθμιστικοί φορείς, εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να υποχρεούται να ενεργήσει εντός περιόδου 18 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ, η οποία θεωρείται επαρκώς μεγάλη περίοδος για την απόκτηση εμπειρίας όσον αφορά το χειρισμό της χορήγησης πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υποδομές.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών.

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου. Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή εκδίδει, με βάση την πείρα που έχουν αποκομίσει οι ρυθμιστικοί φορείς, εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία και τα κριτήρια εφαρμογής των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου. Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά υποχρεωτική για την Επιτροπή την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που καθορίζουν τη διαδικασία και τα κριτήρια για τις διατάξεις που συνδέονται με τον περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης για υπηρεσίες που καλύπτονται πλήρως ή ολοκληρωτικά από δημόσιες υπηρεσίες και σχετικά με τα αιτήματα που παραπέμπονται στους ρυθμιστικούς φορείς. Η Επιτροπή υποχρεούται να ενεργήσει εντός 18 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εκπονεί συγκριτική ανάλυση των μεθόδων καθορισμού του ύψους των τελών στα κράτη μέλη, προκειμένου να καθιερώσει ενιαία μέθοδο υπολογισμού για τον καθορισμό του ύψους των τελών.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες

Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα πρόσβασης στην ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

1. Οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, χωρίς διακρίσεις, την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

2. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης χωρίς διακρίσεις.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης παρέχουν σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της τροχαίας πρόσβασης, στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2, και στις υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις αυτές, χωρίς διακρίσεις, υπό την εποπτεία του ρυθμιστικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 56.

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε εταιρεία ή οντότητα που επίσης δραστηριοποιείται και διατηρεί δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο νομικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ανήκει σε εταιρία ή οντότητα που επίσης δραστηριοποιείται και διατηρεί δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από την εν λόγω εταιρία ή οντότητα. Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και η συγκεκριμένη οντότητα ή εταιρία πρέπει να έχουν χωριστή λογιστική, συμπεριλαμβανομένων χωριστών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για πρόσβαση στην εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους. Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης.

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για πρόσβαση στην εγκατάσταση εξυπηρέτησης πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο καθοριζόμενο από τον εθνικό ρυθμιστικό φορέα, μπορούν δε να απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους. Αν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αρνηθεί την πρόσβαση σε εγκατάσταση εξυπηρέτησης, πρέπει να προτείνει οικονομικά και τεχνικά βιώσιμη εναλλακτική επιλογή και να αιτιολογήσει την άρνησή του εγγράφως. Η άρνηση αυτή δεν υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης να επενδύσει σε πόρους ή εγκαταστάσεις προκειμένου να μπορεί να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης μεταφορικής ικανότητας της οικείας εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με δική του πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της εταιρείας ή της οντότητας στην οποία ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες εγκαταστάσεις συντήρησης και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται για συγκεκριμένο νέο τροχαίο υλικό μπορούν να προορίζονται για τη χρήση μίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας.

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης μεταφορικής ικανότητας της οικείας εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με δική του πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας αιτούντος, κατάλληλα μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων συμφεροντούχων, για να εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της εταιρείας ή της οντότητας στην οποία ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες εγκαταστάσεις συντήρησης και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται για νέο τροχαίο υλικό υψηλών ταχυτήτων, όπως αναφέρεται στην απόφαση 2008/232/ΕΚ της Επιτροπής1, μπορούν να προορίζονται για τη χρήση μίας σιδηροδρομικής επιχείρησης για περίοδο δέκα ετών από την έναρξη λειτουργίας.

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει δημόσια ότι η εκμετάλλευση της εγκατάστασης διατίθεται για απλή μίσθωση ή χρονομίσθωση.

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον ένα έτος, και έχει εκφραστεί από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προς τον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης εξυπηρέτησης ενδιαφέρον για πρόσβαση στην εγκατάσταση με βάση αποδεδειγμένες ανάγκες, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει δημόσια ότι η εκμετάλλευση της εγκατάστασης διατίθεται για απλή μίσθωση ή χρονομίσθωση, για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον σιδηροδρομικό τομέα, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η χρήση της από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μετατροπής.

3. Όταν ο διαχειριστής υποδομής παρέχει οποιοδήποτε μέρος του φάσματος υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

3. Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της υπηρεσίας παρέχει οποιοδήποτε μέρος του φάσματος υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

4. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσμα των απαριθμούμενων στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το διαχειριστή υποδομής ή από άλλους προμηθευτές. Ο διαχειριστής υποδομής δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

4. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσμα των απαριθμούμενων στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το διαχειριστή υποδομής ή από άλλους φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης εξυπηρέτησης. Ο διαχειριστής υποδομής δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

5. Το παράρτημα III μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

 

 

_____________

1 ΕΕ L 84, 26.3.2008, σ. 132.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατάξεις που περιλαμβάνονται σε διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών που εισάγουν διακρίσεις μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή που περιορίζουν την ελευθερία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να εκμεταλλεύονται διασυνοριακές μεταφορές καταργούνται.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διασυνοριακές συμφωνίες που συνάπτουν να μην εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ορισμένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ούτε να συνιστούν περιορισμούς της ελευθερίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να εκμεταλλεύονται διασυνοριακές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές συμφωνίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην αυτονομία των κρατών μελών και να ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει παρά μόνο εάν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν επαρκώς τους στόχους και εάν ή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους υλοποιήσει καλύτερα.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει μέτρα εφαρμογής που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει μέτρα εφαρμογής για τον καθορισμό των διαδικαστικών λεπτομερειών της διαδικασίας συνεργασίας που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδιορίζει περαιτέρω το στόχο των μέτρων εφαρμογής που μπορεί να εκδίδει η Επιτροπή.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης της αγοράς

Πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης της αγοράς

1. Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί τις τεχνικές και οικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών.

1. Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί τις τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και τη συμμόρφωση προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών.

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις εργασίες της συνεργάζεται στενά με αντιπροσώπους των κρατών μελών και αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή.

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις εργασίες της συνεργάζεται στενά με αντιπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 55, και αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των χρηστών του σιδηροδρομικού τομέα, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή. Η Επιτροπή μεριμνά επίσης για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, όπου είναι σκόπιμο.

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας, τις επενδύσεις για σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, τις σιδηροδρομικές μεταφορές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, τη χορήγηση αδειών και την εξέλιξη του βαθμού εναρμόνισης μεταξύ κρατών μελών. Εξασφαλίζει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των ενδεδειγμένων ρυθμιστικών φορέων στα κράτη μέλη.

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας, τις επενδύσεις για σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, τις σιδηροδρομικές μεταφορές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, τη χορήγηση αδειών, τον βαθμό ανοίγματος της αγοράς, και την εξέλιξη του βαθμού εναρμόνισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, μεταξύ και εντός των κρατών μελών.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με:

4. Η Επιτροπή, υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με:

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών·

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών συμπεριλαμβανομένου του βαθμού ανοίγματος της αγοράς·

β) τις συνθήκες-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών·

β) τις συνθήκες-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών·

 

βα) την εξέλιξη της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών συνθηκών στον συγκεκριμένο τομέα·

γ) την κατάσταση του ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών·

γ) την κατάσταση του ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών·

δ) τη χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης·

δ) τη χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης·

ε) τα εμπόδια για την επίτευξη αποτελεσματικότερων σιδηροδρομικών μεταφορών·

ε) τα εμπόδια για την επίτευξη αποτελεσματικότερων σιδηροδρομικών μεταφορών ·

στ) τους περιορισμούς της υποδομής·

στ) τους περιορισμούς της υποδομής·

ζ) την ανάγκη νομοθεσίας.

ζ) την ανάγκη νομοθεσίας.

5. Για την παρακολούθηση της αγοράς από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή.

5. Για την παρακολούθηση της αγοράς από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις ακόλουθες πληροφορίες όπως περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή:

 

α) εξέλιξη των επιδόσεων των σιδηροδρομικών μεταφορών και αντιστάθμιση για υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ)·

 

β) βαθμός ανοίγματος της αγοράς και θεμιτού ανταγωνισμού σε κάθε κράτος μέλος και μερίδιο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στις συνολικές επιδόσεις στον τομέα των μεταφορών·

 

γ) πόροι και δραστηριότητες των ρυθμιστικών φορέων που αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία τους ως οργάνων προσφυγής·

 

δ) σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά την αναδιοργάνωση της κατεστημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης και τη θέσπιση/εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τις μεταφορές κατά το προηγούμενο έτος·

 

ε) σημαντικές πρωτοβουλίες/μέτρα κατάρτισης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών σε κράτος μέλος κατά το προηγούμενο έτος·

 

στ) απασχόληση και κοινωνικές συνθήκες στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές της υποδομής και άλλες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στον σιδηροδρομικό τομέα, στο τέλος του προηγούμενου έτους·

 

ζ) επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

 

η) μήκος σιδηροδρομικού δικτύου στο τέλος του προηγούμενου έτους·

 

θ) τέλη τροχαίας πρόσβασης κατά το προηγούμενο έτος·

 

ι) ύπαρξη μηχανισμού επιδόσεων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας·

 

ια) αριθμός σιδηροδρομικών αδειών σε ισχύ, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες εθνικές αρχές·

 

ιβ) κατάσταση της εγκατάστασης ERTMS·

 

ιγ) αριθμός περιστατικών, ατυχημάτων και σοβαρών ατυχημάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ, τα οποία συνέβησαν στο δίκτυο κατά το προηγούμενο έτος·

 

ιδ) άλλες σχετικές εξελίξεις·

 

ιε) ανάπτυξη των αγορών συντήρησης και βαθμός ανοίγματος της αγοράς υπηρεσιών συντήρησης·

Το παράρτημα IV μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Το παράρτημα IV μπορεί να τροποποιείται με βάση την κτηθείσα πείρα, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της σιδηροδρομικής αγοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινού υποδείγματος της άδειας . Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα στα οποία προσδιορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθούνται για την έκδοση αδειών και την κατάρτιση κοινού υποδείγματος της άδειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος 2. Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδιορίζει περαιτέρω το στόχο των μέτρων εφαρμογής που μπορεί να εκδίδει η Επιτροπή.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ' εξακολούθηση παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες.

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για οποιεσδήποτε παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας, της εργασιακής ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει το σεβασμό της ασφάλειας και του εργατικού δικαίου, καθιστώντας απαραίτητη προϋπόθεση την καλή φήμη που πρέπει να έχουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν αίτηση για άδεια.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιφάνεια θεωρείται ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της, οι οποίες καθορίζονται με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, για περίοδο 12 μηνών.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιφάνεια θεωρείται ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της, οι οποίες καθορίζονται με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, για περίοδο 12 μηνών. Οι αρχές αδειοδότησης ελέγχουν τη χρηματοοικονομική επιφάνεια βάσει των ετήσιων λογαριασμών της σιδηροδρομικής  επιχείρησης, ή, για τις αιτούσες επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν ετήσιους λογαριασμούς, βάσει του ετήσιου ισολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υιοθετεί το παράρτημα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, κάθε αίτηση άδειας συνοδεύεται τουλάχιστον από τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V.

Για το σκοπό αυτό, κάθε αίτηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για τα ακόλουθα:

 

α) διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι, περιλαμβανομένων τραπεζικών καταθέσεων, προκαταβολών επί τρέχοντος λογαριασμού, και δανείων·

 

β) κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση·

 

γ) κεφάλαιο εκμετάλλευσης·

 

δ) σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού·

 

ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

 

στ) φόροι και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται από το παράρτημα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να παρέχουν λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές φόρων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο φορέας χορήγησης αδείας θεωρεί ότι ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επιφάνεια, όταν είναι υπερήμερος όσον αφορά την καταβολή σημαντικών ποσών εκ φόρου ή κοινωνικών εισφορών, συνεπεία της δραστηριότητάς του.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται από το παράρτημα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η χρηματοοικονομική επιφάνεια είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με την υποβολή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, δημόσιο ταμιευτήριο, οικονομικό ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται από το παράρτημα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παράρτημα V μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα V θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενά του μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στο άρθρο 20.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει  ή θα διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις απαραίτητες γνώσεις ήπείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει  ή θα διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει επίσης ότι τη στιγμή της αίτησης διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη, ώστε να καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους τρίτους.

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή διαθέτει ισοδύναμες εγγυήσεις και συμφωνίες εγκεκριμένες από τον ρυθμιστικό φορέα, ώστε να καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους τρίτους·

Αιτιολόγηση

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στις κληρονομικές σιδηροδρομικές δραστηριότητες που κάνουν χρήση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και υπόκεινται σε έγκριση από τον εθνικό ρυθμιστικό φορέα.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού φορέα του άρθρου 55, συντάσσει και δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού φορέα του άρθρου 55, συντάσσει και δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μία από τις οποίες πρέπει να είναι η αγγλική. Το περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).

Αιτιολόγηση

Η χρήση μιας διεθνούς γλώσσας όπως η αγγλική αναμένεται να διευκολύνει την κατανόηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δήλωση δικτύου.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η δήλωση δικτύου ορίζει τη φύση της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Περιέχει πληροφορίες που καθορίζουν τους όρους πρόσβασης στη σχετική σιδηροδρομική υποδομή και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Το περιεχόμενο της δήλωσης δικτύου ορίζεται στο παράρτημα VI.

2. Η δήλωση δικτύου ορίζει τη φύση της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες που καθορίζουν τους όρους πρόσβασης στη σχετική σιδηροδρομική υποδομή και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης:

 

α) Τμήμα που περιγράφει το είδος της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους όρους πρόσβασης σ’ αυτήν.

 

β) Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και τα τιμολόγια.

 

γ) Τμήμα για τις αρχές και τα κριτήρια κατανομής της μεταφορικής ικανότητας. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που δεν ελέγχονται από τον διαχειριστή υποδομής παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη πρόσβασης στην εγκατάσταση και παροχής υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες για τους τεχνικούς όρους πρόσβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση δικτύου.

 

δ) Τμήμα για τις πληροφορίες σχετικά με την αίτηση έκδοσης άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 25, και τα πιστοποιητικά σιδηροδρομικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει της οδηγίας 2004/49/ΕΚ1.

 

ε) Τμήμα για τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και προσφυγής σχετικά με ζητήματα πρόσβασης σε σιδηροδρομική υποδομή και σε υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, και με τον μηχανισμό επιδόσεων του άρθρου 35.

 

στ) Τμήμα για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και τη σχετική χρέωση, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

 

ζ) Υπόδειγμα για τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων μεταξύ διαχειριστή υποδομής και αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 42.

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η δήλωση δικτύου ενημερώνονται σε ετήσια βάση και αντιστοιχούν ή αναφέρονται στα μητρώα σιδηροδρομικής υποδομής που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Οι υποδομές που δεν συντηρούνται επαρκώς και που η ποιότητά τους υποβαθμίζεται δηλώνονται εγκαίρως στους χρήστες·

 

Οι πληροφορίες των στοιχείων (α) έως (ζ) μπορούν να τροποποιούνται και να εξειδικεύονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα VI, με βάση την πείρα που έχει αποκομιστεί από τη διαδικασία του άρθρου 60.

 

_____________________

1 ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 44.

Αιτιολόγηση

Ο καταλόγος των ενοτήτων της δήλωσης δικτύου θεωρείται ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες κάθε ενότητας μπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία. Επιπλέον, όταν υποβαθμίζεται η ποιότητα των υποδομών, τούτο πρέπει να γνωστοποιείται στους χρήστες, ώστε να λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής των οποίων οι αποφάσεις περί χρέωσης έχουν επιπτώσεις σε άλλες υποδομές, συνεργάζονται για να συντονίσουν τα τέλη ή για να επιβάλουν τέλη χρήσης της οικείας υποδομής σε διεθνές επίπεδο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής των οποίων οι αποφάσεις περί χρέωσης έχουν επιπτώσεις σε άλλες υποδομές, συνεργάζονται για να συντονίσουν από κοινού τα τέλη ή για να επιβάλουν τέλη χρήσης της οικείας υποδομής σε διεθνές επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την ιδέα ότι οι διαχειριστές υποδομών πρέπει να δημιουργούν ισχυρότερες δομές συντονισμού μεταξύ τους.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 30

Άρθρο 30

Κόστος υποδομής και λογαριασμοί

Κόστος υποδομής και λογαριασμοί

1. Στους διαχειριστές υποδομής, με τη δέουσα προσοχή σε θέματα ασφάλειας και συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης της υποδομής, παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του κόστους παροχής της υποδομής και του επιπέδου τελών πρόσβασης.

1. Στους διαχειριστές υποδομής, με τη δέουσα προσοχή σε θέματα ασφάλειας και συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης της υποδομής, παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του κόστους παροχής της υποδομής και του επιπέδου τελών πρόσβασης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, μέσω συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής που καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και προβλέπει την κρατική χρηματοδότηση.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, μέσω συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής που καλύπτει περίοδο τουλάχιστον επτά ετών και προβλέπει την κρατική χρηματοδότηση.

3. Οι όροι της σύμβασης και η οργάνωση των πληρωμών που θα συμφωνηθούν για την παροχή χρηματοδότησης στο διαχειριστή υποδομής, συμφωνούνται εκ των προτέρων ώστε να καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

3. Οι όροι της σύμβασης και η οργάνωση των πληρωμών που θα συμφωνηθούν για την παροχή χρηματοδότησης στο διαχειριστή υποδομής, συμφωνούνται εκ των προτέρων ώστε να καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Βασικές αρχές και παράμετροι τέτοιου είδους συμφωνιών καθορίζονται στο παράρτημα VII, το οποίο μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Βασικές αρχές και παράμετροι τέτοιου είδους συμφωνιών καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας και την δημοσιεύουν εντός μηνός από την σύναψή της.

Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας και την δημοσιεύουν εντός μηνός από την σύναψή της.

Ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει ότι το επιχειρηματικό του σχέδιο συνάδει με τις διατάξεις της συμβατικής συμφωνίας.

Ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει ότι το επιχειρηματικό του σχέδιο συνάδει με τις διατάξεις της συμβατικής συμφωνίας.

Ο ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 αξιολογεί την καταλληλότητα των προβλεπόμενων μεσομακροπρόθεσμων εσόδων του διαχειριστή υποδομής για την κάλυψη των συμφωνηθέντων στόχων όσον αφορά τις επιδόσεις και διατυπώνει συναφείς συστάσεις, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

 

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα αιτιολόγηση σε περίπτωση που προτίθεται να μην ακολουθήσει τις εν λόγω συστάσεις.

 

4. Οι διαχειριστές υποδομής καταρτίζουν και τηρούν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται, η οποία περιέχει την τωρινή τους αποτίμηση, καθώς και στοιχεία των δαπανών για την βελτίωση και ανανέωση της υποδομής.

4. Οι διαχειριστές υποδομής καταρτίζουν και τηρούν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται, η οποία περιέχει την τωρινή τους αποτίμηση, καθώς και στοιχεία των δαπανών για την βελτίωση και ανανέωση της υποδομής.

5. Ο διαχειριστής υποδομής και ο φορέας εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης θεσπίζουν μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των διάφορων προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και τους τύπους των σιδηροδρομικών οχημάτων, με βάση την τελευταία διαθέσιμη ανάλυση της προέλευσης του κόστους και τις αρχές χρέωσης του άρθρου 31. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν προηγούμενη έγκριση. Η μέθοδος αυτή αναπροσαρμόζεται περιοδικά για να αντιστοιχεί στην καλύτερη διεθνή πρακτική.

5. Ο διαχειριστής υποδομής και ο φορέας εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης θεσπίζουν μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των διάφορων προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και τους τύπους των σιδηροδρομικών οχημάτων, με βάση την τελευταία διαθέσιμη ανάλυση της προέλευσης του κόστους και τις αρχές χρέωσης του άρθρου 31. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν προηγούμενη έγκριση. Η μέθοδος αυτή αναπροσαρμόζεται περιοδικά για να αντιστοιχεί στην καλύτερη διεθνή πρακτική.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 31

Άρθρο 31

Αρχές χρέωσης

Αρχές χρέωσης

1. Τα τέλη χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης καταβάλλονται στο διαχειριστή υποδομής και στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

1. Τα τέλη χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης καταβάλλονται στο διαχειριστή υποδομής και στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από το διαχειριστή υποδομής και τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης να παρέχουν στον ρυθμιστικό φορέα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα επιβαλλόμενα τέλη. Ο διαχειριστής υποδομής και ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης πρέπει, εν προκειμένω, να είναι σε θέση να αποδείξουν σε κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ότι τα τέλη υποδομής και παροχής υπηρεσιών που τιμολογούνται πραγματικά στην σιδηροδρομική επιχείρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 37, συμφωνούν με τη μεθοδολογία, τους κανόνες και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, με τα τιμολόγια που καθορίζονται στη δήλωση δικτύου.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από το διαχειριστή υποδομής και τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης να παρέχουν στον ρυθμιστικό φορέα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα επιβαλλόμενα τέλη. Ο διαχειριστής υποδομής και ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης πρέπει, εν προκειμένω, να είναι σε θέση να αποδείξουν σε κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ότι τα τέλη υποδομής και παροχής υπηρεσιών που τιμολογούνται πραγματικά στην σιδηροδρομική επιχείρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 37, συμφωνούν με τη μεθοδολογία, τους κανόνες και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, με τα τιμολόγια που καθορίζονται στη δήλωση δικτύου.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 1.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 1.

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 1 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 1 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

4. Τα τέλη χρήσης υποδομής είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τέλος το οποίο εκφράζει την ανεπάρκεια μεταφορικής ικανότητας συγκεκριμένου τμήματος της υποδομής κατά τις περιόδους συμφόρησης.

4. Τα τέλη χρήσης υποδομής είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τέλος το οποίο εκφράζει την ανεπάρκεια μεταφορικής ικανότητας συγκεκριμένου τμήματος της υποδομής κατά τις περιόδους συμφόρησης.

5. Όταν η χρέωση του κόστους των επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 2.

5. Τα τέλη υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 2. Η τροποποίηση των τελών υποδομής πρέπει να επιτρέπει την αντιστάθμιση επενδύσεων για τη μετασκευή σιδηροδρομικών οχημάτων με την πλέον οικονομική βιώσιμη τεχνολογία πέδησης χαμηλού θορύβου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η καθιέρωση τέτοιων διαφοροποιημένων τελών δεν έχει επιπτώσεις στην οικονομική ισορροπία του διαχειριστή της υποδομής.

Το παράρτημα VIII σημείο 2 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, ιδίως για να προσδιοριστούν τα στοιχεία των διαφοροποιημένων τελών χρήσης υποδομής.

Το παράρτημα VIII σημείο 2, μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, ιδίως για να προσδιοριστούν τα στοιχεία των διαφοροποιημένων τελών χρήσης υποδομής, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τα τέλη χρήσης υποδομής είναι δυνατόν να τροποποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των λοιπών επιπτώσεων στο περιβάλλον που οφείλονται στη λειτουργία του συρμού και δεν αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ σημείο 2. Κάθε τέτοια τροποποίηση, η οποία είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την απορρόφηση του εξωτερικού κόστους των ατμοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δρομολογίου διαφοροποιείται σύμφωνα με το μέγεθος της προκαλούμενης επίπτωσης.

Τα τέλη χρήσης υποδομής είναι δυνατόν να τροποποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των λοιπών επιπτώσεων στο περιβάλλον που οφείλονται στη λειτουργία του συρμού και δεν αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ σημείο 2. Κάθε τέτοια τροποποίηση, η οποία είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την απορρόφηση του εξωτερικού κόστους των ατμοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δρομολογίου διαφοροποιείται σύμφωνα με το μέγεθος της προκαλούμενης επίπτωσης.

Ο καταλογισμός άλλου είδους περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος συνεπάγεται αύξηση των συνολικών εσόδων του διαχειριστή της υποδομής, επιτρέπεται, εν τούτοις, μόνον εφόσον παρόμοια χρέωση επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Εάν η χρέωση του εν λόγω περιβαλλοντικού κόστους για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων απαγορεύεται από την νομοθεσία της Ένωσης, η τροποποίηση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε συνολική μεταβολή των εσόδων του διαχειριστή υποδομής.

Ο καταλογισμός άλλου είδους περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος συνεπάγεται αύξηση των συνολικών εσόδων του διαχειριστή της υποδομής, επιτρέπεται, εν τούτοις, μόνον εφόσον παρόμοια χρέωση εφαρμόζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Εάν η χρέωση του εν λόγω περιβαλλοντικού κόστους για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων απαγορεύεται από την νομοθεσία της Ένωσης, η τροποποίηση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε συνολική μεταβολή των εσόδων του διαχειριστή υποδομής.

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης της χρέωσης του περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης του. Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα προς όφελος των συστημάτων μεταφορών. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης της χρέωσης του περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης του. Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

6. Προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες δυσανάλογες διακυμάνσεις, τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 είναι δυνατόν να λαμβάνονται ως μέσος όρος ενός ευλόγου φάσματος υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών και χρόνων. Ωστόσο, τα σχετικά μεγέθη του τέλους υποδομής, σχετίζονται με τις δαπάνες που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς.

6. Προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες δυσανάλογες διακυμάνσεις, τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 είναι δυνατόν να λαμβάνονται ως μέσος όρος ενός ευλόγου φάσματος υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών και χρόνων. Ωστόσο, τα σχετικά μεγέθη του τέλους υποδομής, σχετίζονται με τις δαπάνες που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς.

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, το τέλος που επιβάλλεται για τέτοιες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο κέρδος.

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, το τέλος που επιβάλλεται για τέτοιες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο κέρδος.

8. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημεία 3 και 4 ως πρόσθετες και βοηθητικές, παρέχονται από ένα μόνον προμηθευτή, το τέλος που επιβάλλεται για την υπηρεσία δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής της, συν ένα εύλογο κέρδος.

8. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημεία 3 και 4 ως πρόσθετες και βοηθητικές, παρέχονται από ένα μόνον προμηθευτή, το τέλος που επιβάλλεται για την υπηρεσία δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής της, συν ένα εύλογο κέρδος.

9. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη για μεταφορική ικανότητα που χρησιμοποιείται για λόγους συντήρησης της υποδομής. Τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την καθαρή απώλεια εσόδων του διαχειριστή υποδομής, λόγω της συντήρησης.

9. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη για μεταφορική ικανότητα που χρησιμοποιείται για λόγους συντήρησης της υποδομής. Τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την καθαρή απώλεια εσόδων του διαχειριστή υποδομής, λόγω της συντήρησης.

10. Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης παροχής των υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΙ σημεία 2, 3 και 4 παρέχει στον διαχειριστή της υποδομής τις πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27.

10. Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης παροχής των υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΙ σημεία 2, 3 και 4 παρέχει στον διαχειριστή της υποδομής τις πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Εξαιρέσεις από τις αρχές χρέωσης

Εξαιρέσεις από τις αρχές χρέωσης

1. Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή υποδομής, δύναται, εφόσον η αγορά μπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει υψηλότερα τέλη με βάση αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Στο σύστημα χρέωσης πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

1. Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή υποδομής, μπορεί να επιτρέψει στον διαχειριστή υποδομής, εφόσον η αγορά μπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει υψηλότερα τέλη με βάση αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού τομέα. Στο σύστημα χρέωσης πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη χρήση της υποδομής τομείς της αγοράς οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει άμεσα, λόγω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, συν ένα ποσοστό απόδοσης που μπορεί να ανεχθεί η αγορά.

Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη χρήση της υποδομής τομείς της αγοράς οι οποίοι μπορούν να καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει άμεσα, λόγω της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, συν ένα ποσοστό απόδοσης που μπορεί να ανεχθεί η αγορά.

 

Πριν εγκρίνουν την επιβολή τέτοιου είδους προσαύξησης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο διαχειριστής υποδομής να αξιολογεί τη βαρύτητά του για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Στον κατάλογο των τμημάτων της αγοράς που ορίζουν οι διαχειριστές υποδομής πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής τρία: υπηρεσίες εμπορευμάτων, υπηρεσίες επιβατών στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και άλλες υπηρεσίες επιβατών. Οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να διακρίνουν περαιτέρω τα τμήματα της αγοράς.

 

Καθορίζονται επίσης τα τμήματα αγοράς στα οποία οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν ασκούν ακόμη δραστηριότητα αλλά μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες κατά την περίοδο ισχύος του συστήματος χρέωσης. Ο διαχειριστής υποδομής δεν περιλαμβάνει προσαύξηση στο σύστημα χρέωσης για αυτά τα τμήματα της αγοράς.

 

Ο κατάλογος των τμημάτων της αγοράς δημοσιεύεται στη δήλωση δικτύου και αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

Τα εν λόγω τμήματα της αγοράς καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος VIII σημείο 3 υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ρυθμιστικού φορέα. Για τα τμήματα της αγοράς για τα οποία δεν υπάρχει κίνηση, δεν συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις στο σύστημα χρέωσης.

Περαιτέρω τμήματα της αγοράς καθορίζονται βάσει της διαδικασίας του παραρτήματος VIII σημείο 3.

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

 

 

1α. Για μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ένωση, οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να επιβάλλουν υψηλότερα τέλη, ώστε να επιτυγχάνουν πλήρη ανάκτηση του κόστους.

2. Για συγκεκριμένα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν μετά το 1988, ο διαχειριστής υποδομής είναι δυνατόν να καθορίζει ή να εξακολουθεί να καθορίζει υψηλότερα τέλη, βάσει του μακροπρόθεσμου κόστους των σχεδίων αυτών, εάν τα εν λόγω σχέδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα ή την οικονομική αποδοτικότητα ή αμφότερες και ειδάλλως δεν θα μπορούσαν να αναληφθούν ή δεν θα μπορούσαν να έχουν αναληφθεί. Αυτή η ρύθμιση της χρέωσης μπορεί να περιλαμβάνει και συμφωνίες για τον επιμερισμό του κινδύνου που συνδέεται με τις νέες επενδύσεις.

2. Για συγκεκριμένα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν μετά το 1988, ο διαχειριστής υποδομής είναι δυνατόν να καθορίζει ή να εξακολουθεί να καθορίζει υψηλότερα τέλη, βάσει του μακροπρόθεσμου κόστους των σχεδίων αυτών, εάν τα εν λόγω σχέδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα ή την οικονομική αποδοτικότητα ή αμφότερες και ειδάλλως δεν θα μπορούσαν να αναληφθούν ή δεν θα μπορούσαν να έχουν αναληφθεί . Αυτή η ρύθμιση της χρέωσης μπορεί να περιλαμβάνει και συμφωνίες για τον επιμερισμό του κινδύνου που συνδέεται με τις νέες επενδύσεις.

3. Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά συστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 5.

3. Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά συστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 5. Ο διαχειριστής υποδομής πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει ότι μια τέτοια μείωση δεν θα συνεπάγεται απώλεια εσόδων. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται με την επιβολή υψηλότερων τελών, στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή, σε συρμούς που δεν είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS).

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 5 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Το παράρτημα VΙΙΙ σημείο 5 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60 προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω το ERTMS.

4. Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις, εξασφαλίζεται ότι τα μέσα και τα οριακά τέλη κάθε διαχειριστή υποδομής για ισοδύναμες χρήσεις της δικής του υποδομής είναι συγκρίσιμα και ότι συγκρίσιμες υπηρεσίες για τον ίδιο τομέα της αγοράς υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στη δήλωση δικτύου ότι το σύστημα χρέωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο βαθμό που τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να δημοσιοποιηθούν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες.

4. Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις, εξασφαλίζεται ότι τα μέσα και τα οριακά τέλη κάθε διαχειριστή υποδομής για ισοδύναμες χρήσεις της δικής του υποδομής είναι συγκρίσιμα και ότι συγκρίσιμες υπηρεσίες για τον ίδιο τομέα της αγοράς υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στη δήλωση δικτύου ότι το σύστημα χρέωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο βαθμό που τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να δημοσιοποιηθούν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες.

5. Αν ο διαχειριστής της υποδομής σκοπεύει να τροποποιήσει τα ουσιώδη στοιχεία του συστήματος χρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δημοσιοποιεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προθεσμία δημοσίευσης της δήλωσης δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4.

5. Αν ο διαχειριστής της υποδομής σκοπεύει να τροποποιήσει τα ουσιώδη στοιχεία του συστήματος χρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα δημοσιοποιεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προθεσμία δημοσίευσης της δήλωσης δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν το πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που ισχύουν συγκεκριμένα για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές από και προς τρίτες χώρες σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ένωση, με πράξεις και προθεσμίες άλλες από αυτές που προβλέπει το άρθρο 29 παράγραφος 1, αν τούτο απαιτείται για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι βασικές αρχές του μηχανισμού επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII σημείο 4 ισχύουν σε ολόκληρο το δίκτυο.

 

 

α) Για να επιτευχθεί το συμφωνημένο επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης και να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα του δρομολογίου, ο διαχειριστής υποδομής συμφωνεί με τους αιτούντες, μετά από έγκριση του ρυθμιστικού φορέα, τις κύριες παραμέτρους του μηχανισμού επιδόσεων, ιδίως δε τις τιμές για τις καθυστερήσεις και τα κατώφλια των οφειλών στο πλαίσιο του μηχανισμού επιδόσεων, όσον αφορά τόσο τα μεμονωμένα δρομολόγια όσο και το σύνολο των δρομολογίων σιδηροδρομικής επιχείρησης για δεδομένη χρονική περίοδο.

 

β) Ο διαχειριστής της υποδομής κοινοποιεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου, τον πίνακα δρομολογίων, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι καθυστερήσεις.

 

γ) Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διαδικασιών προσφυγής και των διατάξεων του άρθρου 50, στις περιπτώσεις διαφορών όσον αφορά το σύστημα επιδόσεων διατίθεται σύστημα επίλυσης των διαφορών για ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών. Εφόσον εφαρμόζεται τέτοιος μηχανισμός, η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.

 

δ) Μία φορά το χρόνο, ο διαχειριστής υποδομής δημοσιεύει το ετήσιο μέσο επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης που πέτυχαν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, βάσει των κύριων παραμέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο μηχανισμό επιδόσεων.

 

Οι βασικές αρχές του μηχανισμού επιδόσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρο το δίκτυο:

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι αυτές είναι ταυτόσημες με τις παραγράφους α, β, ζ, η του παραρτήματος VIII, σημείο 4. Θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας δεδομένου ότι ορίζουν τις βασικές παραμέτρους και τις διαδικαστικές πτυχές σχετικά με το μηχανισμό επιδόσεων.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παράρτημα VΙΙΙ σημείο 4 μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Το παράρτημα VΙΙΙ σημείο 4, που περιέχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τον μηχανισμό επιδόσεων, μπορεί να τροποποιείται βάσει της εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Αιτιολόγηση

Αφού μεταφέρθηκαν τα βασικά στοιχεία του παραρτήματος VIII σημείο 4 στο κυρίως κείμενο, το παράρτημα περιέχει περισσότερο λεπτομερή στοιχεία του μηχανισμού επιδόσεων, τα οποία μπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή. Έτσι εξασφαλίζεται επαρκής βαθμός ευελιξίας.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαχειριστές υποδομής δύνανται να επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για μεταφορική ικανότητα που διατίθεται  αλλά δεν χρησιμοποιείται. Το τέλος αυτό παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της μεταφορικής ικανότητας . Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες για σιδηροδρομική διαδρομή που πρόκειται να διατεθεί βάσει της ετήσιας διαδικασίας καθορισμού δρομολογίων, επιβάλλεται τέλος κράτησης.

Οι διαχειριστές υποδομής δύνανται να επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για μεταφορική ικανότητα που διατίθεται  αλλά δεν χρησιμοποιείται. Το τέλος αυτό παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της μεταφορικής ικανότητας . Εάν δύο ή περισσότεροι αιτούντες ζητούν αλληλεπικαλυπτόμενες σιδηροδρομικές διαδρομές που πρόκειται να διατεθούν βάσει της ετήσιας διαδικασίας καθορισμού δρομολογίων, επιβάλλεται τέλος κράτησης στον αιτούντα στον οποίο δόθηκε, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε, το σύνολο ή ένα μέρος της σιδηροδρομικής διαδρομής.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που περισσότεροι αιτούντες ζητούν μια σιδηροδρομική διαδρομή, επιβάλλεται τέλος κράτησης μόνο στην περίπτωση που μια σιδηροδρομική διαδρομή παραχωρείται αλλά δεν χρησιμοποιείται.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα αιτήματα για μεταφορική ικανότητα υποδομής μπορούν να υποβάλλονται από αιτούντες κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

1. Τα αιτήματα για μεταφορική ικανότητα υποδομής μπορούν να υποβάλλονται από τους αιτούντες. Προκειμένου να χρησιμοποιούν την εν λόγω μεταφορική ικανότητα υποδομής, οι αιτούντες ορίζουν μια σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία συνάπτει συμφωνία με τον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 28.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υιοθετεί τη διατύπωση που χρησιμοποιείται από τον κανονισμό 913/2010 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής, των οποίων οι αποφάσεις περί κατανομής έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές υποδομής, συνεργάζονται προκειμένου να συντονίσουν την κατανομή μεταφορικής ικανότητας υποδομής σε διεθνές επίπεδο χωρίς να θίγονται οι συγκεκριμένοι κανόνες της νομοθεσίας της Ένωσης περί σιδηροδρομικών δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων. Στις διαδικασίες αυτές μπορούν να συμμετέχουν κατάλληλοι εκπρόσωποι διαχειριστών υποδομής από τρίτες χώρες.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής, των οποίων οι αποφάσεις περί κατανομής έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές υποδομής, συνεργάζονται προκειμένου να συντονίσουν την κατανομή μεταφορικής ικανότητας υποδομής σε διεθνές επίπεδο χωρίς να θίγονται οι συγκεκριμένοι κανόνες της νομοθεσίας της Ένωσης περί σιδηροδρομικών δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι συνεργαζόμενοι εκπρόσωποι μεριμνούν για τη δημοσιοποίηση των συμμετεχόντων, των μεθόδων εκμετάλλευσης και όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και κατανομής της μεταφορικής ικανότητας υποδομής. Στις διαδικασίες αυτές μπορούν να συμμετέχουν κατάλληλοι εκπρόσωποι διαχειριστών υποδομής από τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενσωματωθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 40 στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής με βάση συστήματα πληροφορικής, οι ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56.

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται σχετικά με τις κοινές αρχές και πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής με βάση συστήματα πληροφορικής, οι ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56.

Αιτιολόγηση

Το νομικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους ελεύθερα, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να προσκαλούν παρατηρητές. Η Επιτροπή και οι ρυθμιστικοί φορείς ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

3. Οι λεπτομέρειες των κριτηρίων που πρέπει να ακολουθούνται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 μπορεί να τροποποιούνται με βάση την πείρα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση αφήνει να εννοηθεί ότι στόχος της διάταξης αυτής είναι η συμπλήρωση της πράξης. Τούτο απαιτεί μεταβίβαση εξουσιών ώστε να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να το πράξει.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους προτεινόμενους πίνακες δρομολογίων, οι διαχειριστές υποδομής συμφωνούν με τους άλλους ενδιαφερομένους οικείους διαχειριστές υποδομής για τις διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές που πρόκειται να περιληφθούν στον πίνακα δρομολογίων. Γίνονται προσαρμογές, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητες.

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους προτεινόμενους πίνακες δρομολογίων, οι διαχειριστές υποδομής συμφωνούν με τους άλλους ενδιαφερομένους οικείους διαχειριστές υποδομής για τις διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές που πρόκειται να περιληφθούν στον πίνακα δρομολογίων. Γίνονται προσαρμογές, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητες και δεόντως αιτιολογημένες.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών μεταφορών, ιδίως για να γίνουν σεβαστές οι επιταγές δημόσιας υπηρεσίας ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν, υπό αμερόληπτους όρους, τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε οι μεταφορές αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας υποδομής.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών μεταφορών, ιδίως για να γίνουν σεβαστές οι επιταγές δημόσιας υπηρεσίας ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ιδίως δε των διεθνών μεταφορών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν, υπό αμερόληπτους όρους, τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε οι μεταφορές αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας υποδομής.

Αιτιολόγηση

Αν επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η σημασία των μεταφορών εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών εμπορευμάτων, εξετάζεται επαρκώς κατά τον καθορισμό κριτηρίων προτεραιότητας.

5. Τα κριτήρια προτεραιότητας περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες των μεταφορών εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

Η φράση “εξετάζεται επαρκώς” είναι υπερβολικά γενική και αόριστη. Εάν η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών, θα πρέπει να το εκφράσει με σαφήνεια.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους. Ο ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 μπορεί να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των μέτρων που προσδιορίζονται στο σχέδιο.

Για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους. Ο ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 εποπτεύει τη διαδικασία διαβούλευσης έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αμεροληψία στη διεξαγωγή της.

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας δεν πρέπει να επεμβαίνει στις επιχειρηματικές αποφάσεις του διαχειριστή υποδομών, δεδομένου ότι αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη θέση του ως αντικειμενικού διαιτητή.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση κορεσμού ενός διευρωπαϊκού δικτύου ή μιας σιδηροδρομικής διαδρομής που επηρεάζει αισθητά ένα ή περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα, το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 57, μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με το βάσιμο των ενεργειών που προβλέπει το σχέδιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα διαβούλευσης με το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων στην περίπτωση αισθητής επίδρασης ενός κορεσμού σε ένα ή περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

3. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να γνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πότε θα αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις, παρά το ότι είναι απρογραμμάτιστες.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι διαχειριστές υποδομής διαθέτουν πρωτόκολλα ενεργειών για περιπτώσεις ατυχημάτων ή τεχνικών σφαλμάτων.

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να έχουν οι διαχειριστές υποδομών πρωτόκολλα ενεργειών που καταρτίζονται για περιπτώσεις ατυχημάτων ή τεχνικών σφαλμάτων. Αυτά θα βοηθούσαν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και θα μοιράζονταν ως καλές πρακτικές ανάμεσα σε όλους τους διαχειριστές υποδομών.

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην εξασφάλιση της επιβολής και της παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους προς τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας.

3. Αν δεν υπάρχει ανωτέρα βία, όπως επείγουσες εργασίες καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια, σιδηροδρομική διαδρομή που έχει εκχωρηθεί για εμπορευματική μεταφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ακυρωθεί νωρίτερα από δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία στον πίνακα δρομολογίων, αν ο αιτών δεν συγκατατεθεί σε αυτήν την ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής υποδομής προσπαθεί να προτείνει στον αιτούντα σιδηροδρομική διαδρομή αντίστοιχης ποιότητας και αξιοπιστίας, ο δε αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση αυτή. Στην περίπτωση που ο αιτών απορρίψει την πρόταση, δικαιούται τουλάχιστον την επιστροφή της αντίστοιχης χρέωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι σε περίπτωση ακύρωσης μιας σιδηροδρομικής διαδρομής, λόγω αναωτέρας βίας, απαιτείται η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων ή τουλάχιστον η επιστροφή της χρέωσης. Υιοθετεί και συμπληρώνει τη διατύπωση που περιλαμβάνει ήδη ο κανονισμός σχετικά με τους διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 55

Άρθρο 55

Ρυθμιστικός φορέας

Εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν μοναδικό εθνικό ρυθμιστικό φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα. Ο φορέας αυτός, είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή. Επίσης διαθέτει ανεξαρτησία όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή σιδηροδρομική επιχείρηση. Είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν μοναδικό εθνικό ρυθμιστικό φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα. Ο φορέας αυτός, είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή. Επίσης διαθέτει ανεξαρτησία όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή σιδηροδρομική επιχείρηση. Είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση, όσον αφορά τη στελέχωση και τους υλικούς πόρους, που απαιτείται για να ανταποκρίνεται στο επίπεδο δραστηριότητας του σιδηροδρομικού τομέα του κράτους μέλους, για παράδειγμα στο επίπεδο της κίνησης των μεταφορών, και στο μέγεθος του δικτύου, προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με το άρθρο 56.

2. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να ορίσουν ρυθμιστικούς φορείς με αρμοδιότητα σε περισσότερους τομείς υπαγόμενους σε κανονιστικές ρυθμίσεις, εάν οι εν λόγω ενοποιημένες ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να ορίσουν ρυθμιστικούς φορείς με αρμοδιότητα σε περισσότερους τομείς υπαγόμενους σε κανονιστικές ρυθμίσεις, εάν οι εν λόγω ενοποιημένες ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση σαφείς κανόνες που εγγυώνται ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι για την στελέχωση και τη διοίκηση του προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται από το εθνικό ή άλλο αρμόδιο κοινοβούλιο για σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση σαφείς κανόνες που εγγυώνται ανεξαρτησία.

Επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν γνώση και πείρα στη ρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, ή γνώση και πείρα στη ρύθμιση άλλων τομέων, κατά προτίμηση δε από πρόσωπα που δεν κατείχαν επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση τουλάχιστον την τελευταία διετία ή μεγαλύτερο διάστημα καθοριζόμενο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, πριν από το διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τούτο πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε σχετική δήλωση συμφερόντων που υποβάλλουν τα πρόσωπα αυτά. Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή για μεγαλύτερο διάστημα καθοριζόμενο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Είναι πλήρως υπεύθυνοι για την στελέχωση και τη διοίκηση του προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα. Οφείλουν να ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεάζονται από εντολές μιας κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης.

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 56

Άρθρο 56

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα

Αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών φορέων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης εξυπηρέτησης, σχετικά με:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης εξυπηρέτησης, σχετικά με:

α) τη δήλωση δικτύου·

α) τη δήλωση δικτύου·

β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή·

γ) τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

γ) τη διαδικασία κατανομής και το αποτέλεσμά της·

δ) το σύστημα χρέωσης·

δ) το σύστημα χρέωσης·

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής που απαιτούνται, ή μπορεί να απαιτούνται, να πληρωθούν·

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδομής που απαιτούνται, ή μπορεί να απαιτούνται, να πληρωθούν·

στ) τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12.

στ) τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12·

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για δρομολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13.

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για δρομολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13·

 

ζα) αποφάσεις για χορήγηση αδειών, σε περιπτώσεις όπου ο ρυθμιστικός φορέας δεν είναι και ο φορέας που εκδίδει άδειες σύμφωνα με το άρθρο 16.

 

1α. Ο ρυθμιστικός φορέας καλείται να αποφασίζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων σχετικά με κάθε καταγγελία, το πολύ μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της καταγγελίας, και να αναλαμβάνει δράση με δική του πρωτοβουλία. Σε περίπτωση προσφυγής σχετικά με άρνηση παροχής μεταφορικής ικανότητας υποδομής, ή σχετικά με όρους προσφοράς μεταφορικής ικανότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή της υποδομής, είτε ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ρυθμιστικού φορέα.

 

Η Επιτροπή εξετάζει με δική της πρωτοβουλία την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων σχετικά με την εντολή των ρυθμιστικών φορέων και τις προθεσμίες για τη λήψη των αποφάσεών τους σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης εξουσία παρακολούθησης του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών και πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει εξουσία παρακολούθησης του ανταγωνισμού και διόρθωσης φαινομένων μεροληψίας και στρέβλωσης στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών και πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων α) έως ζα) της παραγράφου 1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή υποδομής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. Για τούτο, ο ρυθμιστικός φορέας συνεργάζεται επίσης στενά με την εθνική αρχή ασφαλείας που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας προς χρήση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ή για την εκτίμηση της διαδικασίας ΕΚ για την επαλήθευση των υποσυστημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/57/ΕΚ. Αν ζητηθεί από τους αιτούντες, στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον της εθνικής αρχής ασφαλείας, οι οποίες μπορεί να έχουν συνέπειες όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, η εθνική αρχή ασφαλείας ενημερώνει τον ρυθμιστικό φορέα για τις σχετικές πτυχές της διαδικασίας. Η ρυθμιστική αρχή υποβάλλει συστάσεις. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή ασφαλείας προτίθενται να αποκλίνει από τις συστάσεις αυτές, παρέχει στον ρυθμιστικό φορέα σχετική αιτιολόγηση.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν διακρίσεις. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν διακρίσεις. Διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδομής σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής επιτρέπονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

3α. Ο ρυθμιστικός φορέας επαληθεύει ότι η λογιστική των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού.

 

3β. Ο ρυθμιστικός φορέας καθορίζει, αν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, κατά πόσο ο κύριος σκοπός του δρομολογίου είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη και, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2 κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας από υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 μεταξύ ενός τόπου αναχώρησης και ενός προορισμού, οι οποίες καλύπτονται από μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

 

3γ. Η ρυθμιστική αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε καταγγελία που αφορά απόφαση ρυθμιστικής αρχής σε σχέση με τις παραγράφους 1 έως 3β. Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας, η Επιτροπή ζητεί, αν χρειαστεί, την τροποποίηση της σχετικής απόφασης, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμβατότητά της με το ενωσιακό δίκαιο. Ο ρυθμιστικός φορέας τροποποιεί την απόφασή του λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει ζητήσει η Επιτροπή.

 

3δ. ο ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με τους αντιπροσώπους των χρηστών των εμπορευματικών και επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για τη σιδηροδρομική αγορά, συμπεριλαμβανομένων της επίδοσης της υπηρεσίας, των τελών υποδομής, του ύψους και της διαφάνειας των τιμών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 56α

 

Εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών

 

1. Προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα που εκτίθενται στο άρθρο 56, η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να:

 

α) επιβάλλει τις αποφάσεις της με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτικές για όλα τα μέρη που καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης εθνικής διοικητικής αρχής.

 

β) ζητεί σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και να επιβάλλει την ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων με κατάλληλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς. Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται χωρίς περιττή καθυστέρηση.

 

γ) να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει εξωτερικούς ελέγχους των διαχειριστών υποδομής και, όπου απαιτείται, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισμού.

 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό φορέα, υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην απόφαση του ρυθμιστικού φορέα.

 

2α. Σε περίπτωση αντιδικιών που αφορούν αποφάσεις των ρυθμιστικών φορέων σχετικά με διασυνοριακές υπηρεσίες μεταφορών, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχει δεσμευτική απόφαση επί της συμβατότητας της εν λόγω απόφασης με το δίκαιο της Ένωσης, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της προσφυγής.

 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την δημοσίευση των αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής.

 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές υποδομών και όλες οι επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παρέχουν λεπτομερείς κανονιστικούς λογαριασμούς στον ρυθμιστικό φορέα προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να εκτελέσει τα διάφορα καθήκοντά του. Οι εν λόγω κανονιστικοί λογαριασμοί πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του παραρτήματος Χ. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί επίσης να εξάγει από τους εν λόγω λογαριασμούς συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, και στην περίπτωση αυτή πρέπει να τα αναφέρει στις αρχές που φέρουν την ευθύνη για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

 

Το παράρτημα X μπορεί να τροποποιείται με βάση την κτηθείσα πείρα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 57

Άρθρο 57

Συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών φορέων

Συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών φορέων και εξουσιών της Επιτροπής

1. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη αποφάσεων και, συνεργάζονται προκειμένου να συντονίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας εργασίας που συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο έργο τους αυτό, οι ρυθμιστικοί φορείς επικουρούνται από την Επιτροπή.

1. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη αποφάσεων και, συνεργάζονται προκειμένου να συντονίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο πλαίσιο επίσημου δικτύου που συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή και συνέρχεται υπό την προεδρία της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μεριμνά για την ενεργή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων και λαμβάνει μέτρα όταν οι ρυθμιστικοί φορείς δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

 

Στους εκπροσώπους της Επιτροπής περιλαμβάνονται υπάλληλοι τόσο από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις μεταφορές όσο και από εκείνη που είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό.

 

Η Επιτροπή συγκροτεί βάση δεδομένων στην οποία οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς καταχωρούν δεδομένα σχετικά με όλες τις διαδικασίες καταγγελιών, όπως οι ημερομηνίες των καταγγελιών, η έναρξη διαδικασιών ιδίας πρωτοβουλίας, όλα τα σχέδια αποφάσεων και οι τελικές αποφάσεις, τα εμπλεκόμενα μέρη, τα βασικά σημεία των διαδικασιών και τα προβλήματα ερμηνείας της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, όπως επίσης οι έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με ζητήματα πρόσβασης ή χρέωσης διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

2. Οι ρυθμιστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται στενά, και μέσω συμφωνιών εργασίας για σκοπούς αμοιβαίας αρωγής όσον αφορά τα καθήκοντα τους για παρακολούθηση της αγοράς και τον χειρισμό καταγγελιών ή ερευνών.

2. Οι ρυθμιστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται στενά, και μέσω συμφωνιών εργασίας για σκοπούς αμοιβαίας αρωγής όσον αφορά τα καθήκοντα τους για παρακολούθηση της αγοράς και τον χειρισμό καταγγελιών ή ερευνών.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται με τους ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει απόφαση.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος ρυθμιστικός φορέας ενημερώνει την Επιτροπή και διαβουλεύεται με τους ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων εκδίδει γνωμοδότηση.

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς των οποίων ζητείται η γνώμη βάσει της παραγράφου 3 παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα να ζητούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς χειρισμού της καταγγελίας ή της έρευνας της παραγράφου 3.

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς των οποίων ζητείται η γνώμη βάσει της παραγράφου 3 παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα να ζητούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς χειρισμού της καταγγελίας ή της έρευνας της παραγράφου 3.

5. Ο ρυθμιστικός φορέας που παραλαμβάνει την προσφυγή ή διεξάγει έρευνα με δική του πρωτοβουλία διαβιβάζει τις συναφείς πληροφορίες στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα προκειμένου ο εν λόγω φορέας να λάβει μέτρα για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Ο ρυθμιστικός φορέας που παραλαμβάνει την προσφυγή ή διεξάγει έρευνα με δική του πρωτοβουλία διαβιβάζει τις συναφείς πληροφορίες στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα προκειμένου ο εν λόγω φορέας να λάβει μέτρα για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν αρμόδιοι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον χειρισμό καταγγελίας ή έρευνας βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και έχουν ζητηθεί από τον ρυθμιστικό φορέα του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο αρμόδιος εκπρόσωπος. Ο εν λόγω ρυθμιστικός φορέας δικαιούται να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή στους ρυθμιστικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν αρμόδιοι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον χειρισμό καταγγελίας ή έρευνας βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και έχουν ζητηθεί από τον ρυθμιστικό φορέα του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο αρμόδιος εκπρόσωπος. Ο εν λόγω ρυθμιστικός φορέας δικαιούται να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή στους ρυθμιστικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

 

6α. Η Επιτροπή μπορεί με δική της πρωτοβουλία να συμμετέχει στις δραστηριότητες που εκτίθενται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 57, για τις οποίες θα τηρεί ενήμερο το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7. Οι ρυθμιστικοί φορείς καταρτίζουν κοινές αρχές και πρακτικές για την λήψη των αποφάσεων για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τις εν λόγω κοινές αρχές και πρακτικές. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3.

7. Το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταρτίζει κοινές αρχές και πρακτικές για την λήψη των αποφάσεων για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει και να συμπληρώνει τις εν λόγω κοινές αρχές και πρακτικές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60.

Οι ρυθμιστικοί φορείς εξετάζουν επίσης αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων διαχειριστών υποδομής του άρθρου 40 παράγραφος 1 που εφαρμόζουν διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν με άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων εξετάζει επίσης αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων διαχειριστών υποδομής του άρθρου 40 παράγραφος 1 που εφαρμόζουν διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν με άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 57α

 

Ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας

 

Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί μέσω του δικτύου ρυθμιστικών φορέων, η Επιτροπή καταρτίζει, το αργότερο δύο χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας, νομοθετική πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα. Ο φορέας αυτός θα αναλάβει καθήκοντα εποπτείας και διαιτησίας για την επίλυση διασυνοριακών και διεθνών προβλημάτων και για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 59α

 

Άρθρο περί εξουσιοδότησης

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 15, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της δήλωσης δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27, σχετικά με ορισμένες αρχές της χρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 31, σχετικά με την προσωρινή μείωση στα τέλη υποδομών για το ETCS σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 3, σχετικά με ορισμένα στοιχεία του μηχανισμού επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 35, σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα αιτήματα για μεταφορική ικανότητα υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 41, με το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 43, με τους ρυθμιστικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 56α, και με τις κοινές αρχές και πρακτικές για τη λήψη αποφάσεων από ρυθμιστικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 57.

Αιτιολόγηση

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων τυποποιημένων όρων οι οποίοι παρεμβάλλονται εδώ για να αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 60

διαγράφεται

Άσκηση εξουσιοδότησης

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 13 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 20 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το άρθρο 30 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 31 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 1 και το άρθρο 56 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62.

 

Αιτιολόγηση

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων τυποποιημένων όρων οι οποίοι παρεμβάλλονται στο άρθρο 60α για να αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 60α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 60α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 15 παράγραφος 5, 27 παράγραφος 2, 31 παράγραφοι 3 και 5, 32 παράγραφος 3, 35 παράγραφος 2, 41 παράγραφος 3, 43 παράγραφος 1, 56a παράγραφος 6, 57 παράγραφος 7 εκχωρούνται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της βασικής νομοθετικής πράξης. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ιδίας διαρκείας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

 

3. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 15 παράγραφος 2, 27 παράγραφος 32, 31 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 7 παράγραφος 3, 35 παράγραφος 3, 41 παράγραφος 5, 43 παράγραφος 1, 56 παράγραφος 6, 57 παράγραφος 31 και 25 εκχωρούνται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα. Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 15 παράγραφος 5, 27 παράγραφος 2, 31 παράγραφοι 3 και 5, 32 παράγραφος 3, 35 παράγραφος 2, 41 παράγραφος 3, 43 παράγραφος 1, 56a παράγραφος 6, 57 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες.

Αιτιολόγηση

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένων τυποποιημένων όρων οι οποίοι παρεμβάλλονται εδώ για να αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 61

διαγράφεται

Ανάκληση εξουσιοδότησης

 

1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάκληση εξουσιοδότησης ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, επισημαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και τις αιτίες για την εν λόγω ανάκληση.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην ανάθεση των εξουσιών που διευκρινίζονται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που διευκρινίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011, το άρθρο αυτό θα έπρεπε να διαγραφεί, δεδομένου ότι το περιεχόμενό του μεταφέρεται στο άρθρο 60α.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 62

διαγράφεται

Διατύπωση αντιρρήσεων κατά των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά έναν μήνα.

 

2. Αν έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της.

 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011, το άρθρο αυτό θα έπρεπε να διαγραφεί, δεδομένου ότι το περιεχόμενό του μεταφέρεται στο άρθρο 60α.

Τροπολογία  106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 παράγραφος 2, αν το σχετικό μέτρο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Μετά από αίτηση εθνικής ρυθμιστικής αρχής και άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς διατηρούν βάση δεδομένων με τα σχέδια αποφάσεών τους, στην οποία έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 παράγραφος 2, αν το σχετικό μέτρο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Επιχειρείται μια καλύτερη σύνδεση του ρόλου του εθνικού ρυθμιστικού φορέα με τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία  107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της Συνθήκης, κάθε κράτος μέλος δύναται να παραπέμψει την απόφαση της Επιτροπής στο Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραπομπής της απόφασης.

Μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξετάζει την εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και εκδίδει σχετική απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία η παράγραφος πλησιάζει περισσότερο στην τυποποιημένη διαδικασία για τις εκτελεστικές πράξεις. Η παραπομπή στο άρθρο 64, παράγραφος 3, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία εξέτασης, πλησιάζει το περιεχόμενο της αρχικής διάταξης του άρθρου 63, παράγραφος 2.

Τροπολογία  108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες θεσπίζονται από την Επιτροπή ως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 παράγραφος 2, 11 παράγραφος 4, 14 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 5, τα οποία αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας υπό ομοιόμορφες συνθήκες  θεσπίζονται από την Επιτροπή ως εκτελεστικές πράξεις  σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κατατίθεται προκειμένου να προσδιοριστούν σαφέστερα τα άρθρα για τα οποία η Επιτροπή επιτρέπεται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία  109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται με βάση την παρούσα οδηγία. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τις τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή και να προσδιοριστεί η επιτροπή που μνημονεύεται στην εν λόγω παράγραφο.

Τροπολογία  110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 11 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τις τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή.

Τροπολογία  111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 11 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τις τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή.

Τροπολογία  112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα […] και τα παραρτήματα […]το αργότερο έως τις […]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα […] και τα παραρτήματα […] το αργότερο 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναδιατύπωση 3 οδηγιών που θα έπρεπε να έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη με όλες τις συνεχόμενες διαδικασίες παράβασης· 12 μήνες είναι υπεραρκετός χρόνος.

Τροπολογία  113

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– Διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως·

– Διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων των οδών και των διαβάσεων πεζών·

Τροπολογία  114

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

διαγράφεται

Βασικά καθήκοντα των διαχειριστών υποδομής

 

(που αναφέρονται στο άρθρο 7)

 

Κατάλογος των βασικών καθηκόντων που αναφέρεται στο άρθρο 7:

 

– λήψη αποφάσεων περί της κατανομής των σιδηροδρομικών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου τόσο του ορισμού όσο και της εκτίμησης της διαθεσιμότητας, καθώς και της κατανομής των επιμέρους διαδρομών των συρμών,

 

– λήψη αποφάσεων περί της χρέωσης για την υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της είσπραξης των τελών,

 

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα II έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 7, δεδομένου ότι το περιεχόμενό του θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου.

Τροπολογία  115

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

Υπηρεσίες που παρέχονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

1. Η ελάχιστη δέσμη πρόσβασης περιλαμβάνει:

1. Η ελάχιστη δέσμη πρόσβασης περιλαμβάνει:

α) διεκπεραίωση αιτήσεων μεταφορικής ικανότητας σιδηροδρομικής  υποδομής·

α) διεκπεραίωση αιτήσεων μεταφορικής ικανότητας σιδηροδρομικής  υποδομής·

β) δικαίωμα χρήσης της παρεχόμενης μεταφορικής ικανότητας·

β) δικαίωμα χρήσης της παρεχόμενης μεταφορικής ικανότητας·

γ) χρήση σημείων και κόμβων της τροχιάς,

γ) χρήση σημείων και κόμβων της τροχιάς,

δ) έλεγχο συρμών, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης, της ρύθμισης, της αποστολής, καθώς και της επικοινωνίας και της παροχής πληροφοριών για την κίνηση συρμών·

δ) έλεγχο συρμών, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης, της ρύθμισης, της αποστολής, καθώς και της επικοινωνίας και της παροχής πληροφοριών για την κίνηση συρμών·

ε) χρησιμοποίηση εξοπλισμού παροχής ηλεκτρισμού για το ρεύμα έλξης, όπου διατίθενται·

ε) χρησιμοποίηση εξοπλισμού παροχής ηλεκτρισμού για το ρεύμα έλξης, όπου διατίθενται·

στ) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα, όπου διατίθενται·

 

ζ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να υλοποιηθεί ή να λειτουργήσει το δρομολόγιο για το οποίο έχει παρασχεθεί μεταφορική ικανότητα.

ζ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να υλοποιηθεί ή να λειτουργήσει το δρομολόγιο για το οποίο έχει παρασχεθεί μεταφορική ικανότητα.

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και η παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση στις ακόλουθες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, όταν υπάρχουν, και στις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις·

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους και λοιπές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εισιτηρίων και της ενημέρωσης ·

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους και λοιπές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών και κατάλληλων χώρων για τις υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων·

β) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ·

β) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ·

γ) σταθμούς διαλογής·

γ) σταθμούς διαλογής·

δ) εγκαταστάσεις σχηματισμού συρμών·

δ) εγκαταστάσεις σχηματισμού συρμών·

ε) αμαξοστάσια φύλαξης·

ε) αμαξοστάσια φύλαξης·

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις·

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις·

ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με σιδηροδρομικές δραστηριότητες·

ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με σιδηροδρομικές δραστηριότητες·

η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης ρυμούλκησης.

η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης ρυμούλκησης·

 

ηα) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα και παροχή καυσίμων στις εγκαταστάσεις αυτές, τα τέλη για τα οποία εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από τα τέλη χρήσης των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα·

3. Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

3. Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) ρεύμα έλξης, τα τέλη για το οποίο εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από τα τέλη χρήσης εξοπλισμού παροχής ηλεκτρισμού·

α) ρεύμα έλξης, τον προμηθευτή του οποίου μπορεί να επιλέγει ελεύθερα η σιδηροδρομική επιχείρηση· αν προμηθευτής του ρεύματος έλξης είναι ο ίδιος ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, τα τέλη για το ρεύμα έλξης εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από τα τέλη χρήσης εξοπλισμού παροχής ηλεκτρισμού·

β) προθέρμανση επιβατικών συρμών·

β) προθέρμανση επιβατικών συρμών·

γ) παροχή καυσίμου, τα τέλη για το οποίο εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από τα τέλη χρήσης των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα  ·

 

δ) εξατομικευμένες συμβάσεις για:

δ) εξατομικευμένες συμβάσεις για:

– έλεγχο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

– έλεγχο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

– βοήθεια στη λειτουργία μη συνήθων συρμών.

– βοήθεια στη λειτουργία μη συνήθων συρμών.

4. Οι βοηθητικές υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

4. Οι βοηθητικές υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

β) παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών·

β) παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών·

γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου υλικού.

γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου υλικού.

Τροπολογία  116

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙV – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16α. Περιστατικά, ατυχήματα και σοβαρά ατυχήματα σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ, τα οποία συνέβησαν κατά το προηγούμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνονται και να αποστέλλονται στην Επιτροπή σχετικά με την εξέλιξη της σιδηροδρομικής αγοράς πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας των σιδηροδρόμων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία  117

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

διαγράφεται

Χρηματοοικονομική επιφάνεια

 

(αναφερόμενη στο άρθρο 20)

 

1. Η χρηματοοικονομική επιφάνεια ελέγχεται βάσει των ετήσιων λογαριασμών της σιδηροδρομικής επιχείρησης, ή για τις επιχειρήσεις που ζητούν άδεια και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν αυτούς τους λογαριασμούς, βάσει του ετήσιου ισολογισμού. Για τον έλεγχο αυτό παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως για τα ακόλουθα:

 

α) διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι, περιλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων, προκαταβολών επί τρέχοντος λογαριασμού και δανείων·

 

β) κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση·

 

γ) κεφάλαιο εκμετάλλευσης·

 

δ) σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού·

 

ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

 

2. Ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επιφάνεια ιδίως όταν είναι υπερήμερος όσον αφορά την καταβολή σημαντικών ποσών εκ φόρου ή κοινωνικών εισφορών, συνεπεία της δραστηριότητάς του.

 

3. Η χρηματοοικονομική επιφάνεια είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με την υποβολή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, δημόσιο ταμιευτήριο, οικονομικό ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο  1.

 

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ενσωματώνεται στο άρθρο 20 δεδομένου ότι θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειμένου.

Τροπολογία  118

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η δήλωση δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 27 περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα τμήματα της δήλωσης δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 27 περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του παραρτήματος VI μεταφέρονται στο άρθρο 27, η εισαγωγική πρόταση του παραρτήματος πρέπει να τροποποιηθεί.

Τροπολογία  119

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τμήμα όπου περιγράφεται το είδος της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι όροι πρόσβασης σ' αυτήν. Οι πληροφορίες αυτού του τμήματος αντιστοιχούν ή αναφέρονται στα μητρώα σιδηροδρομικής υποδομής, τα οποία δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το τμήμα του παραρτήματος VI μεταφέρεται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  120

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τα τέλη και άλλες συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 5 και των άρθρων 32 έως 35.

Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη.

2. Το τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και τα τιμολόγια περιέχει τις δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τα τέλη και άλλες συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των άρθρων 31 έως 36. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη  .

Αιτιολόγηση

Το κείμενο χρειάζεται τροποποίηση δεδομένου ότι τμήματα του παραρτήματος VI μεταφέρονται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  121

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τμήμα για τις αρχές και τα κριτήρια κατανομής της μεταφορικής ικανότητας. Στο τμήμα αυτό, εκτίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά της μεταφορικής ικανότητας της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι τυχόν περιορισμοί που τίθενται στη χρήση της, καθώς και πιθανές απαιτήσεις που επιβάλλει η συντήρηση της μεταφορικής ικανότητας. Στο τμήμα αυτό, καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που σχετίζονται με τη διαδικασία κατανομής της χωρητικότητας και περιέχονται συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτήν, ιδίως δε:

Στο τμήμα για τις αρχές και τα κριτήρια κατανομής της μεταφορικής ικανότητας εκτίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά της μεταφορικής ικανότητας της υποδομής που διατίθεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι τυχόν περιορισμοί που τίθενται στη χρήση της, καθώς και πιθανές απαιτήσεις που επιβάλλει η συντήρηση της μεταφορικής ικανότητας. Στο τμήμα αυτό, καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που σχετίζονται με τη διαδικασία κατανομής της χωρητικότητας και περιέχονται συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτήν, ιδίως δε:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο χρειάζεται τροποποίηση δεδομένου ότι τμήματα του παραρτήματος VI μεταφέρονται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  122

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VΙ – παράγραφοι 4 και 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τμήμα για τις πληροφορίες σχετικά με την αίτηση έκδοσης άδειας μεταφορών του άρθρου 25 και τα πιστοποιητικά σιδηροδρομικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

διαγράφεται

5. Τμήμα για τις πληροφορίες περί των διαδικασιών επίλυσης διαφορών και προσφυγής σχετικά με ζητήματα πρόσβασης σε σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και με τον μηχανισμό επιδόσεων του άρθρου 35.

 

Αιτιολόγηση

Τα τμήματα αυτά του παραρτήματος VI μεταφέρονται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  123

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τμήμα για πληροφορίες περί πρόσβασης και χρέωσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του παρατήματος ΙΙΙ. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που δεν ελέγχονται από τον διαχειριστή υποδομής παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη πρόσβασης στην εγκατάσταση και για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες για τους τεχνικούς όρους πρόσβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση δικτύου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το τμήμα του παραρτήματος VI μεταφέρεται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  124

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VI – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Υπόδειγμα συμφωνίας για την σύναψη συμφωνιών-πλαισίων μεταξύ διαχειριστή υποδομής και αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 42.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το τμήμα του παραρτήματος VI μεταφέρεται στο άρθρο 27.

Τροπολογία  125

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα VII

Παράρτημα VII

Βασικές αρχές και παράμετροι συμβατικών συμφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών και διαχειριστών υποδομής

Βασικές αρχές και παράμετροι συμβατικών συμφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών και διαχειριστών υποδομής

(που αναφέρονται στο άρθρο 30)

(που αναφέρονται στο άρθρο 30)

Η συμβατική συμφωνία προσδιορίζει τις διατάξεις του άρθρου 30 και περιλαμβάνει τα εξής:

Η συμβατική συμφωνία προσδιορίζει τις διατάξεις του άρθρου 30 και περιλαμβάνει τα εξής:

1. το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αναφορικά με την υποδομή και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, με δομή βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ. Καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί ως χωριστό σημείο,

1. το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αναφορικά με την υποδομή και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, με δομή βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ. Καλύπτει όλες τις πτυχές της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί ως χωριστό σημείο,

2. τη δομή των συμφωνημένων πληρωμών επιμερισμένων στις υπηρεσίες υποδομής του παραρτήματος ΙΙΙ, τη συντήρηση, την κατασκευή νέας υποδομής και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων καθυστερήσεων συντήρησης,

2. τη δομή των συμφωνημένων πληρωμών , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών προγνώσεων για το αναμενόμενο επίπεδό τους, επιμερισμένων στις υπηρεσίες υποδομής του παραρτήματος ΙΙΙ, τη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων της ανανέωσης και της αναβάθμισης, και στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων καθυστερήσεων συντήρησης· οι πληρωμές στη νέα υποδομή μπορούν να συμπεριληφθούν ως ξεχωριστό σημείο·

3. τους στόχους επιδόσεων με επίκεντρο τον χρήστη, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν:

3. τους στόχους επιδόσεων με επίκεντρο τον χρήστη, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν:

α) επιδόσεις των συρμών και ικανοποίηση των πελατών,

α) επιδόσεις των συρμών και ικανοποίηση των πελατών, ιδίως όσον αφορά την επίπτωση της ποιότητας της υποδομής στην αξιοπιστία των συρμών·

β) μεταφορική ικανότητα του δικτύου,

β) μεταφορική ικανότητα του δικτύου και διαθεσιμότητα της υποδομής,

γ) διαχείριση στοιχείων ενεργητικού·

γ) διαχείριση στοιχείων ενεργητικού·

δ) όγκοι δραστηριοτήτων,

δ) όγκοι δραστηριοτήτων,

ε) επίπεδα ασφάλειας και

ε) επίπεδα ασφάλειας και

στ) προστασία του περιβάλλοντος,

στ) προστασία του περιβάλλοντος,

4. το ποσοστό της ενδεχόμενης καθυστέρησης συντήρησης, τις δαπάνες που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπισή της, και τα στοιχεία ενεργητικού που θα αποσυρθούν σταδιακά και κατά συνέπεια θα προκαλέσουν διαφορετικές χρηματορροές,

4. το ποσοστό της ενδεχόμενης καθυστέρησης συντήρησης, τις δαπάνες που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπισή της, και τα στοιχεία ενεργητικού που θα αποσυρθούν σταδιακά και κατά συνέπεια θα προκαλέσουν διαφορετικές χρηματορροές,

5. τα κίνητρα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1,

5. τα κίνητρα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1,

6. τις ελάχιστες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του διαχειριστή υποδομής όσον αφορά το περιεχόμενο και την συχνότητα υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως,

6. τις ελάχιστες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του διαχειριστή υποδομής όσον αφορά το περιεχόμενο και την συχνότητα υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως,

7. μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος του περιορισμού του κόστους μεταφέρεται στους χρήστες υπό μορφή μειωμένων τελών,

7. μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος του περιορισμού του κόστους μεταφέρεται στους χρήστες υπό μορφή μειωμένων τελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 30, παράγραφος 1, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ισοσκέλιση των λογαριασμών του διαχειριστή της υποδομής όπως απαιτείται από το άρθρο 8, παράγραφος 4·

8. τη συμφωνηθείσα διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, που αντιστοιχεί και συνάδει με την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, της εκχώρησης ή της άδειας του διαχειριστής υποδομής, καθώς και το πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που καθορίζει το κράτος,

8. τη συμφωνηθείσα διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, που αντιστοιχεί και συνάδει με την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, της εκχώρησης ή της άδειας του διαχειριστής υποδομής, καθώς και το πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που καθορίζει το κράτος,

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων διαταραχών της λειτουργίας και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου επιπέδου εξυπηρέτησης σε περίπτωση απεργίας, εάν υφίσταται, και την πρόωρη καταγγελία της συμβατικής συμφωνίας και την ενημέρωση των χρηστών,

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων διαταραχών της λειτουργίας και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την πρόωρη καταγγελία της συμβατικής συμφωνίας, και την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών,

10. διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που αμφότερα τα μέρη παραβούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν τους όρους και τις διαδικασίες για την επαναδιαπραγμάτευση και την πρόωρη καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του ρυθμιστικού φορέα.

10. διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που αμφότερα τα μέρη παραβούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν τους όρους και τις διαδικασίες για την επαναδιαπραγμάτευση και την πρόωρη καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του ρυθμιστικού φορέα.

Τροπολογία  126

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VIII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Απαιτήσεις για κόστος και τέλη που σχετίζονται με σιδηροδρομικές υποδομές

Απαιτήσεις για κόστος και τέλη που σχετίζονται με σιδηροδρομικές υποδομές

(αναφερόμενες στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 35)

(αναφερόμενες στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 35)

1. Από το άμεσο κόστος της σιδηροδρομικής μεταφοράς του άρθρου 31 παράγραφος 3, το οποίο σχετίζεται με τη φύση και τη φθορά της υποδομής, εξαιρούνται τα ακόλουθα:

1. Από το άμεσο κόστος της σιδηροδρομικής μεταφοράς του άρθρου 31 παράγραφος 3, το οποίο σχετίζεται με τη φύση και τη φθορά της υποδομής, εξαιρούνται τα ακόλουθα:

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων μισθών και συντάξεων

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο·

β) τόκοι επί του κεφαλαίου

β) τόκοι επί του κεφαλαίου

γ) άνω του ενός δεκάτου του κόστους που σχετίζεται με τον προγραμματισμό, την κατανομή των διαδρομών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη σηματοδότηση και τη ρύθμιση σιδηροδρομικού δρομολογίου

 

δ) απόσβεση εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών

δ) απόσβεση εξοπλισμού πληροφορικής, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών

ε) δαπάνες που αφορούν διαχείριση ακινήτων, ιδίως την αγορά, πώληση, κατεδάφιση, απολύμανση, επανακαλλιέργεια ή μίσθωση γαιών ή άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

ε) δαπάνες που αφορούν διαχείριση ακινήτων, ιδίως την αγορά, πώληση, κατεδάφιση, απολύμανση, επανακαλλιέργεια ή μίσθωση γαιών ή άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

στ) κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, νηπιαγωγεία, εστιατόρια

στ) σχολεία, νηπιαγωγεία

ζ) δαπάνες που αφορούν ανωτέρα βία, ατυχήματα, διαταραχές της υπηρεσίας

ζ) δαπάνες που αφορούν ανωτέρα βία, ατυχήματα, διαταραχές της υπηρεσίας

Όταν το άμεσο κόστος υπερβαίνει, κατά μέσον όρο για ολόκληρο το δίκτυο, το 35% του μέσου κόστους συντήρησης, διαχείρισης και ανανέωσης του δικτύου, υπολογιζόμενο ανά διανυθέν σιδηροδρομικό χιλιόμετρο, ο διαχειριστής υποδομής παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση στον ρυθμιστικό φορέα. Από το μέσο κόστος που υπολογίζεται προς το σκοπό αυτό εξαιρούνται τα στοιχεία κόστους που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ).

Όταν το άμεσο κόστος υπερβαίνει, κατά μέσον όρο για ολόκληρο το δίκτυο, το 35% του μέσου κόστους συντήρησης, διαχείρισης και ανανέωσης του δικτύου, υπολογιζόμενο ανά διανυθέν σιδηροδρομικό χιλιόμετρο, ο διαχειριστής υποδομής παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση στον ρυθμιστικό φορέα. Από το μέσο κόστος που υπολογίζεται προς το σκοπό αυτό εξαιρούνται τα στοιχεία κόστους που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ).

Τροπολογία  127

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VIII – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα σιδηροδρομικού δρομολογίου να καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες να εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της αγοράς:

3. Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει ομοιογενή τμήματα της αγοράς και αντίστοιχες προσαυξήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, με βάση έρευνα αγοράς και ύστερα από διαβούλευση με τους αιτούντες. Με εξαίρεση τα βαγόνια που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1, Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα σιδηροδρομικού δρομολογίου να καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής υποδομών επιβάλλει προσαυξήσεις, καταρτίζει κατάλογο των τμημάτων της αγοράς, τον οποίο ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει εκ των προτέρων.

α) Δρομολόγια μεταφοράς επιβατών έναντι μεταφοράς εμπορευμάτων,

 

β) Συρμοί που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα έναντι άλλων συρμών μεταφοράς εμπορευμάτων,

 

γ) Δρομολόγια εσωτερικού έναντι διεθνών,

 

δ) Δρομολόγια συνδυασμένων μεταφορών έναντι δρομολογίων χωρίς ενδιάμεσες στάσεις,

 

ε) Αστικά ή περιφερειακά έναντι υπεραστικών δρομολογίων μεταφοράς επιβατών,

 

στ) Κλειστοί συρμοί έναντι συρμών με μεμονωμένες φορτάμαξες,

 

ζ) Τακτικά έναντι περιστασιακών σιδηροδρομικών δρομολογίων.

 

Τροπολογία  128

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VIII – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Για να επιτευχθεί το συμφωνημένο επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης και να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα του δρομολογίου, ο διαχειριστής υποδομής συμφωνεί με τους αιτούντες, μετά από έγκριση του ρυθμιστικού φορέα, τις κύριες παραμέτρους του συστήματος επιδόσεων, ιδίως τις τιμές για τις καθυστερήσεις, τα κατώφλια των οφειλών στο πλαίσιο του συστήματος επιδόσεων όσον αφορά τόσο τα μεμονωμένα δρομολόγια όσο και το σύνολο των δρομολογίων σιδηροδρομικής επιχείρησης για δεδομένη χρονική περίοδο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του παραρτήματος VIII που έχουν διαγραφεί μεταφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2.

Τροπολογία  129

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Ο διαχειριστής υποδομής κοινοποιεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου, τον πίνακα δρομολογίων, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι καθυστερήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του παραρτήματος VIII που έχουν διαγραφεί μεταφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2.

Τροπολογία  130

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VIII – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διαδικασιών προσφυγής και των διατάξεων του άρθρου 50, στις περιπτώσεις διαφορών όσον αφορά το σύστημα επιδόσεων, διατίθεται σύστημα επίλυσης των διαφορών για ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών. Εφόσον εφαρμόζεται τέτοιος μηχανισμός, η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εντός χρονικού ορίου δέκα εργάσιμων ημερών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του παραρτήματος VIII που έχουν διαγραφεί μεταφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2.

Τροπολογία  131

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – παράγραφος 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) Μία φορά το χρόνο, ο διαχειριστής υποδομής δημοσιεύει το ετήσιο μέσο επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης που πέτυχαν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις βάσει των κύριων παραμέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο μηχανισμό επιδόσεων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του παραρτήματος VIII που έχουν διαγραφεί μεταφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 2.

Τροπολογία  132

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VIII – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η προσωρινή μείωση του τέλους υποδομής για συρμούς εξοπλισμένους με ETCS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 καθορίζεται ως εξής:

5. Η προσωρινή μείωση του τέλους υποδομής για συρμούς εξοπλισμένους με ETCS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 καθορίζεται ως εξής:

Για μεταφορές εμπορευμάτων:

Για μεταφορές εμπορευμάτων:

Έτος

Έκπτωση

Έτος

Έκπτωση

2015

5%

2015

20%

2016

5%

2016

20%

2017

5%

2017

20%

2018

5%

2018

15%

2019

5%

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

4%

2021

6%

2022

3%

2022

4%

2023

2%

2023

3%

2024

1%

2024

3%

Για μεταφορές επιβατών

Για μεταφορές επιβατών

Έτος

Έκπτωση

Έτος

Έκπτωση

 

 

2015

10%

 

 

2016

10%

 

 

2017

10%

 

 

2018

10%

 

 

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

5%

2021

6%

2022

5%

2022

5%

2023

5%

2023

4%

2024

5%

2024

2%

Τροπολογία  133

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Χ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) περιλαμβάνουν κατηγορίες δαπανών και κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί αν πραγματοποιήθηκαν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των απαιτήσεων του ρυθμιστικού φορέα·

γ) περιλαμβάνουν κατηγορίες δαπανών και κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί αν πραγματοποιήθηκαν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 6 και αν κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό από τον ρυθμιστικό φορέα·

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0240.

(2)

ΕΕ C ...

(3)

ΕΕ C 104, 2.4.2011, σ. 53.

(4)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Η Πρώτη Δέσμη Μέτρων για τους Σιδηροδρόμους, η οποία εγκρίθηκε το 2001 αποτελούσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια ανάσχεσης της σταθερής μείωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Είχε στόχο να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του τομέα και να ενισχύσει την ελκυστικότητά του σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Δέκα χρόνια μετά, βλέπουμε ότι αυτή η πρώτη μεταρρύθμιση δεν στάθηκε ικανή να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση των σιδηροδρόμων: οι σιδηροδρομικές μεταφορές δεν μπόρεσαν να συμβαδίσουν με τους άλλους τρόπους μεταφοράς, και ιδίως τις οδικές μεταφορές. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1996 και του 2008, το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μειώθηκε σχεδόν κατά 2% φτάνοντας το 10,8%, ενώ οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν από 42,1% σε 45,9%. Οι εξελίξεις αυτές είναι ακόμη πιο ανησυχητικές εάν ληφθεί υπόψη η σταθερή συνολική αύξηση των εμπορευτικών μεταφορών κατά 2,3% ετησίως: ο τομέας των σιδηροδρόμων δεν κατόρθωσε να επωφεληθεί από ένα κατά τα άλλα ευνοϊκό περιβάλλον. Ενώ τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα αεροσκάφη διασχίζουν αβίαστα τα σύνορα, οι διεθνικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πολλαπλά τεχνικά, νομικά και πολιτικά εμπόδια. Και όμως, ενώ ιδίως οι οδικές μεταφορές παρουσιάζουν όλο και περισσότερες ενδείξεις υπερκορεσμού, οι σιδηροδρομικές μεταφορές εξακολουθούν να έχουν δυναμικό ανάπτυξης. Επιπλέον, μπορούν να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην υποστήριξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 και αύξηση της αποτελεσματικότητας πόρων της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της του 2011 δικαίως αποδίδει μείζονα ρόλο στις σιδηροδρομικές μεταφορές για την επίτευξη των στόχων ενός περισσότερο αειφόρου και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών για την Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για την στάσιμη κατάσταση των σιδηροδρόμων είναι οι πολλές αποκλίσεις που παρατηρούνται στις εθνικές διατάξεις. Οι ρυθμίσεις ποικίλλουν περισσότερο απ' όσο είναι υγιές για τον τομέα. Το πρόβλημα αυτό διογκώνεται λόγω της ελαττωματικής εφαρμογής της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους από πολλά κράτη μέλη. Σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2010 για το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά 13 κρατών μελών «λόγω μη ορθής εφαρμογής διαφόρων τμημάτων της πρώτης σιδηροδρομικής δέσμης». Οι εν λόγω διαδικασίες παράβασης ασφαλώς καταδεικνύουν την ανάγκη διευκρίνισης και βελτίωσης της νομοθεσίας. Ένας άλλος λόγος ανησυχίας είναι η έλλειψη επενδύσεων των κρατών μελών σε υποδομή, η ποιότητα της οποίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Πολλά κράτη μέλη έχουν αμελήσει την χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων ενώ παράλληλα παρέχουν αμέριστη στήριξη στις οδικές υποδομές.

2. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις της εισηγήτριας

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, εάν θέλουμε να αυξηθεί το μερίδιο του σιδηροδρομικού τομέα, επιβάλλεται να αναθεωρηθεί άρδην η υφιστάμενη νομοθεσία. Δεδομένου ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει επιδείξει τις αδυναμίες του, πρέπει να ενισχυθούν και να εναρμονιστούν οι διατάξεις και να προστεθούν νέα στοιχεία έτσι ώστε οι σιδηρόδρομοι να καταστούν ελκυστικός τρόπος μεταφοράς τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα.

Από την αναδιατύπωση πρέπει να επιτευχθεί ένας συνολικός και ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος. Η εισηγήτρια συμμερίζεται αυτό το στόχο, δεδομένου ότι τον είχε ήδη υποστηρίξει το Κοινοβούλιο κατά τις συζητήσεις για τις προηγούμενες δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Η τρέχουσα μεταρρύθμιση πρέπει να υπερβεί τα όρια των εθνικά καθοριζόμενων συμφερόντων στο σιδηροδρομικό τομέα. Είναι πια καιρός για τη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπου επιβάτες και εμπορεύματα θα μπορούν να περνούν τα σύνορα απρόσκοπτα.

Η εισηγήτρια θα ήθελε να προτείνει ορισμένες τροπολογίες:

α) Διαχωρισμός της διαχείρισης υποδομής από την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών

Η έλλειψη ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής εμποδίζει την πραγματική διεθνική ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών δικτύων, τα οποία εξακολουθούν να έχουν διαχείριση με βάση εθνικές παραμέτρους όπου συχνά κυριαρχούν τα συμφέροντα των εγκατεστημένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Αυτό με τη σειρά του περιορίζει την ελκυστικότητα των σιδηροδρόμων για νέους φορείς εκμετάλλευσης, νέες υπηρεσίες και τελικά πελάτες. Περιορίζει τις δυνατότητες διαμεθοριακών μεταφορών, οι οποίες έχουν καίρια σημασία προκειμένου ο σιδηρόδρομος να γίνει ανταγωνιστικός σε σχέση με τις οδικές μεταφορές (για εμπορεύματα) και τις αεροπορικές μεταφορές (για επιβάτες). Λόγω του μεγέθους των κρατών μελών της ΕΕ, πολλές συνδέσεις μέσης απόστασης, δηλαδή περίπου 300 χιλ., συνεπάγονται ήδη τη διέλευση των συνόρων ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής του 2011 αναφέρει ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της την ανάγκη για "διασφάλιση της αποτελεσματικής και αμερόληπτης πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή". Τούτο σημαίνει ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ανοίξει ακόμη περισσότερο τη σιδηροδρομική αγορά στο προσεχές μέλλον. Κατά συνέπεια, εάν πρόκειται να φιλελευθεροποιηθεί η σιδηροδρομική αγορά, επιβάλλεται οι συνθήκες λειτουργίας σε μια τέτοια ανοικτή αγορά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αμερόληπτες και διαφανείς. Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του τον Ιούνιο του 2010 αναγνώρισε τη σύνδεση αυτή, δηλώνοντας ότι "η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη, διαφανή και άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των φορέων εκμετάλλευσης" (παράγραφος 7). Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, πρέπει να εισαχθεί ο διαχωρισμός του διαχειριστή υποδομής από τον φορέα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών, όπως αναγνωρίζει και η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της. Στόχος της εισηγήτριας είναι να προετοιμάσει την ισότητα των όρων πριν ανοίξει περαιτέρω η σιδηροδρομική αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, το άνοιγμα της αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις, όπου οι ισχυροί εγκατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων θα μπορούν να συνεχίσουν να καταχρώνται την εξαιρετικά στενή σύνδεσή τους με τη διαχείριση υποδομής, εις βάρος των ανταγωνιστών.

Επίσης, η τρέχουσα αναδιατύπωση ασχολείται με εκείνα τα τμήματα της νομοθεσίας τα οποία θα έπρεπε να υποστούν εκ νέου αναδιαπραγμάτευση σε περίπτωση που ο διαχωρισμός αντιμετωπιζόταν σε μεταγενέστερο στάδιο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο και πόρους εάν το Κοινοβούλιο ως από κοινού νομοθέτης αποφασίσει να ενεργήσει τώρα και να εισαγάγει τις απαραίτητες αλλαγές.

Για τους λόγους αυτούς, η εισηγήτρια προτείνει μια μορφή πλήρους διαχωρισμού έτσι ώστε να δημιουργηθεί έλεγχος της υποδομής ανεξάρτητος από τους φορείς εκμετάλλευσης των υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί ότι το φυσικό μονοπώλιο, δηλαδή το δίκτυο, υφίσταται διαχείριση προς όφελος όλων των φορέων εκμετάλλευσης. Τούτο θα θέσει τις βάσεις για περισσότερο ανταγωνισμό, επενδύσεις και καλύτερες υπηρεσίες. Εάν η ΕΕ θέλει να αυξήσει το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών και να δημιουργήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο, χρειάζεται συνεκτικά διαχωρισμένα σιδηροδρομικά συστήματα.

β) Ο ρυθμιστικός φορέας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για αύξηση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και θεωρεί ότι η ενίσχυση του ρυθμιστικού ελέγχου είναι ζωτική για το σιδηροδρομικό τομέα: ο αποτελεσματικός ρυθμιστικός έλεγχος σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω ολοκλήρωση των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών, δεδομένου ότι διασφαλίζει τους κανόνες για μια δίκαιη και χωρίς διακρίσεις σιδηροδρομική αγορά.

Πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του ρυθμιστικού ελέγχου. Κατατίθενται τροπολογίες οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστικών φορέων, το οποίο αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα.

γ) Χρηματοδότηση των υποδομών και χρεώσεις

Η εισηγήτρια υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να αναγάγει την πολυετή σύμβαση στην συνήθη διαδικασία για την επισημοποίηση της χρηματοδότησης που παρέχουν τα κράτη μέλη στους διαχειριστές υποδομών. Η διάρκεια της συμφωνίας πρέπει να επεκταθεί από τα πέντε έτη στα επτά έτσι ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα σχεδιασμού στον τομέα.

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επικρίνει την έλλειψη επενδύσεων και χρηματοδότησης των σιδηροδρομικών συστημάτων από πλευράς κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά το σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων, παρά τις συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 2001/12 για τη χρηματοδότηση των υποδομών και το σιδηροδρομικό χρέος.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των χρεώσεων υποδομής με βάση τις επιδόσεις στο τομέα της εκπομπής θορύβου των αμαξοστοιχιών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εσωτερίκευση των εξωτερικών συνιστωσών πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο μεταξύ των μέσων μεταφοράς, ώστε να διαμορφωθούν δίκαιες συνθήκες συνδυασμένων μεταφορών και ανταγωνισμού μεταξύ των μέσων μεταφοράς. Προτείνει τροπολογίες για την επίταση της προϋπόθεσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, και την καθιέρωση ενός συστήματος επιβράβευσης για την αύξηση των κινήτρων για επενδύσεις. Επιπλέον, προτείνεται ένα σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης εξοπλισμού ETCS, βάσει του οποίου οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το ETCS επιβραβεύονται με μείωση των χρεώσεων, η οποία αντισταθμίζεται από υψηλότερες χρεώσεις για συρμούς χωρίς το ETCS. Το σύστημα πρόκειται να είναι ουδέτερο από πλευράς εσόδων για το διαχειριστή της υποδομής.

Επίσης, ένας από τους στόχους της πρώτης δέσμης ήταν η εναρμόνιση των χρεώσεων προκειμένου να απλουστευθούν τα συστήματα χρεώσεων. Επιβάλλεται να υπάρξει συμφωνία για κοινά πρότυπα σχετικά με τις χρεώσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων προσδιορίζονται κυρίως στο παράρτημα VIII.

δ) Προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

Η Επιτροπή προτείνει τον νομικό και οργανωτικό διαχωρισμό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης από τις κυρίαρχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η εύκολη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης είναι κεφαλαιώδης προκειμένου οι νεοεισερχόμενοι να βοηθηθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δίκτυο. Η εισηγήτρια στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή: οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν πελάτες από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών.

ε) Παραρτήματα και πεδίο αναφοράς των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Εννέα από τα δώδεκα παραρτήματα της πρότασης μπορούν να τροποποιηθούν μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Η εισηγήτρια συνειδητοποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για την προσαρμογή των κανόνων με βάση τις νομικές, πολιτικές και τεχνικές εξελίξεις. Ωστόσο, η οδηγία πρέπει να παρέχει μια στέρεη βάση ρύθμισης που θα σηματοδοτεί με σαφήνεια την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η Επιτροπή. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα παραρτήματα II έως VIII περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας και κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιούνται συνολικά ή εν μέρει μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Επιπλέον, λόγω των αλλαγών που προκλήθηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και του νέου διοργανικού κοινού πλαισίου η συνεννόηση σχετικά με την ακριβή διατύπωση των διατάξεων για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, απαιτήθηκε να κατατεθούν ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες. Απαιτούνται επίσης τροποποιήσεις σε σχέση με τις διατάξεις που συνδέονται με τις εκτελεστικές πράξεις: ορισμένες από αυτές πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

στ) Συνθήκες απασχόλησης

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εξέλιξη της απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας στο σιδηροδρομικό τομέα θα αποκτήσουν πιο σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα νομοθεσία, η εισηγήτρια έχει καταρτίσει ορισμένες τροπολογίες, όπως το να αναδειχθεί ο σεβασμός του εργασιακού δικαίου και των κανόνων επαγγελματικής ασφάλειας σε ακόμη ισχυρότερη προϋπόθεση την οποία πρέπει να ικανοποιεί μια σιδηροδρομική επιχείρηση όταν ζητεί να της χορηγηθεί άδεια. Επίσης, οι αρχές πρέπει να υποχρεούνται να συγκεντρώνουν δεδομένα για την απασχόληση κατά πληρέστερο τρόπο. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν πιο ουσιαστικά στις δραστηριότητες παρακολούθησης της Επιτροπής.

ζ) Ασφάλεια

Όπως έχει καταδειχθεί από ορισμένα τρομερά δυστυχήματα, παρά το γεγονός ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν ασφαλέστατο τρόπο μεταφοράς, οι κανόνες ασφαλείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αυστηρότεροι. Κατά συνέπεια, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο όταν εξετάζεται η χορήγηση αδειών σε φορείς εκμετάλλευσης. Τα δεδομένα για τα περιστατικά που σημειώνονται στα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνονται και να παρέχονται στην Επιτροπή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.9.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

23.9.2010

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

23.9.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Debora Serracchiani

27.9.2010

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2011

12.4.2011

24.5.2011

21.6.2011

 

11.7.2011

31.8.2011

10.10.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Σπύρος Δανέλλης, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jaroslav Paška, Peter Simon

Ημερομηνία κατάθεσης

19.10.2011

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου