Pranešimas - A7-0367/2011Pranešimas
A7-0367/2011

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

  19.10.2011 - (COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD)) - ***I

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėja: Debora Serracchiani
  (Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


  Procedūra : 2010/0253(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

  (COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0475),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0268/2010),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir į Protokolą (Nr. 26) dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl pirmojo geležinkelių direktyvų rinkinio įgyvendinimo[1],

  –   atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 28 d. Regionų komiteto nuomonę[3],

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[4],

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 26 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0367/2011),

  A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme nepateikiama jokių esminių pakeitimų, išskyrus pakeitimus, kurie šiame pasiūlyme aiškiai nurodomi kaip tokie, ir kadangi kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtus pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus teisės aktus nekeičiant jų esmės,

  1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

  2.  ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) Geležinkelių sektoriaus dalis transporto sistemoje per pastarąjį dešimtmetį nepadidėjo, nors to buvo siekiama pagal 2001 m. geležinkelių sektoriaus teisės aktų rinkinį, taigi akivaizdu, kad siekiant remti šį sektorių būtina toliau tobulinti esamus teisės aktus. Tai rodo, kad būtina parengti naują teisės akto redakciją.

  Pagrindimas

  Geležinkelių transporto raida nuo tada, kai buvo priimtas pirmasis geležinkelių teisės aktų rinkinys, nepateisino lūkesčių, kad šis sektorius atsigaus. Pvz., nuo 1996 iki 2008 m. krovinių gabenimo geležinkelių transportu dalis sumažėjo 2 proc. iki 10,6 proc., o kelių transporto dalis padidėjo nuo 42,1 iki 45,9 proc. ES turi skubiai patobulinti savo teisės aktus, siekiant remti geležinkelių transportą, išvengti dar didesnių grūsčių keliuose ir pagerinti aplinkos apsaugą.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2b) Nemažai prieš valstybes nares pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų rodo, kad galiojantys teisės aktai aiškinami skirtingai ir kad būtina patikslinti ir patobulinti pirmąjį geležinkelių sektoriaus teisės aktų rinkinį siekiant užtikrinti veiksmingą Europos geležinkelių rinkos atvėrimą.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2c) Vis dar nepakankamai investuojama į geležinkelių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą, kad būtų vystomas sektorius ir užtikrinami konkurenciniai gebėjimai.

  Pagrindimas

  Investicijų trūkumas – tai pagrindinė problema, kuri turi būti sprendžiama vykdant šią reformą.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2d) Pirmąjį geležinkelių sektoriaus teisės aktų rinkinį sudarančios direktyvos neužkirto kelio didelei geležinkelių infrastruktūros mokesčių struktūros ir dydžio bei pajėgumų paskirstymo formos ir trukmės įvairovei.

  Pagrindimas

  Infrastruktūros mokesčiai ir jų apskaičiavimo būdai visoje ES vis dar ženkliai skiriasi. Tai apsunkina tarptautinės geležinkelių transporto sistemos veiklą. Ta pati problema aktuali kalbant apie traukinių linijų paskirstymą. Galiojantys teisės aktai turi būti toliau tobulinami.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2e) Neskaidrios rinkos sąlygos yra akivaizdi kliūtis teikti konkurencingas geležinkelių transporto paslaugas.

  Pagrindimas

  Trūkstant skaidrumo į rinką sunku patekti naujoms įmonėms, dėl kurių sektorius taptų konkurencingesnis.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) Dėl valstybių narių geležinkelių sektoriuje egzistuojančių skirtingų socialinės apsaugos sistemų iškyla nesąžiningos konkurencijos tarp naujųjų ir esamų geležinkelių sektoriaus operatorių pavojus, todėl reikia suderinti šias sistemas atsižvelgiant į konkrečius sektoriaus ir valstybių narių ypatumus.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3b) Siekiant išvengti geležinkelio įmonių diskriminavimo ir laikytis tinkamo mokesčių ėmimo principo bei apskaitos atskyrimo reikalavimo, turi būti užtikrinama, kad reguliavimo institucijos vykdytų joms nustatytus priežiūros įpareigojimus.

  Pagrindimas

  Netinkamai užtikrinama šių institucijų priežiūra – vienas iš veiksnių, trukdančių geležinkelių sektoriaus konkurencingumui.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3c) Siekiant baigti kurti Europos geležinkelių erdvę būtinas visiškas geležinkelių sistemų suderinamumas Europos lygmeniu. Norint kuo greičiau pasiekti šį tikslą reikia Europos geležinkelio agentūrai suteikti atitinkamus įgaliojimus ir išteklius, inter alia, rengiant bendrus riedmenų ir saugos bei signalų sistemų sertifikavimo standartus.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) Regionuose, miestuose ir priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, šios direktyvos nuostatos turėtų būti netaikomos.

  (4) Regionuose, miestuose ir priemiesčiuose teikiamoms paslaugoms ir tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, šios direktyvos nuostatos turėtų būti netaikomos. Paveldo ir muziejiniams geležinkeliams, naudojantiems savus bėgių kelius, šios direktyvos nuostatos taip pat turėtų būti netaikomos.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą ateityje, transporto paslaugų teikimas turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys privalo būti valdomos atskirai ir turėti atskirą apskaitą.

  (6) Siekiant užtikrinti geležinkelių sistemos plėtojimą ir veiksmingą funkcionavimą ateityje, transporto paslaugų teikimas turėtų būti atskirtas nuo infrastruktūros eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį pirmiau paminėtos dvi veiklos rūšys privalo būti valdomos atskirai ir turėti atskirą apskaitą užtikrinant skaidrumą, kad viešosios lėšos negalėtų būti skiriamos kitai komercinei veiklai.

  Pagrindimas

  Tai vienintelis būdas užtikrinti skaidrumą, kuris būtinas siekiant kurti konkurencingesnę ir prieinamesnę rinką.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a) Turi būti užtikrintas griežtas infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės apskaitos atskyrimas. Viešosios lėšos, skiriamos vienai iš veiklos sričių, negali būti perkeliamos į kitą veiklos sritį. Šis draudimas turi būti aiškiai nurodytas kiekvienos veiklos srities apskaitos taisyklėse. Valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina veiksmingą šio draudimo taikymą.

  Pagrindimas

  Reikalingas didesnis skaidrumas kalbant apie viešųjų lėšų srautus tarp infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6b) Kad ir koks būtų geležinkelio įmonės tipas, visi geležinkelių sektoriaus operatoriai turi laikytis teisės aktų, susijusių su socialine ir sveikatos apsauga, siekiant išvengti galimo socialinio dempingo ir nesąžiningos konkurencijos.

  Pagrindimas

  Konkurencija geležinkelių rinkoje neturėtų sukelti neigiamo poveikio darbo sąlygoms ir darbuotojų socialinei apsaugai. Kad ir koks būtų įmonės tipas, geležinkelių sektoriaus operatoriai turi taikyti egzistuojančius nacionalinius teisės aktus, susijusius su socialine ir sveikatos apsauga.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6c) Siekiant užtikrinti geležinkelių transporto konkurencingumą kelių transporto atžvilgiu, reikėtų suvienodinti skirtingas nacionalines taisykles, tokias kaip geležinkelių transporto saugos taisyklės, lydimųjų dokumentų standartizavimo ir naudojimo, traukinių formavimo ir susijusios dokumentacijos taisyklės, traukinio valdymo signalų ir ženklų norminimo, pavojingų krovinių vežimo priemonių ir kontrolės standartizavimo taisyklės ir vienodos atliekų vežimo registravimo ir kontrolės procedūros.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) Sąjunga turėtų panaudoti alternatyvius Europos geležinkelių projektų finansavimo šaltinius, taikydama naujoviškas finansines priemones, pvz., Sąjungos projektų obligacijas, kad būtų skatinamos privačios investicijos ir pagerinta prieiga prie rizikos kapitalo. Be to, turi būti padidintas geležinkelių rinkos patrauklumas alternatyviems privatiems investuotojams nustatant aiškią ir skaidrią teisinę sistemą.

  Pagrindimas

  Viena iš pagrindinių sudėtingos Europos geležinkelio sektoriaus padėties priežasčių –finansavimo trūkumas. Būtina plėtoti alternatyvias strategijas ir finansavimo šaltinius. Visų pirma turi būti padidintas infrastruktūros finansavimas. Valstybėms narėms skiriant finansavimą savo infrastruktūrai taip pat turi būti užtikrinta, kad šios lėšos bus naudojamos tik infrastruktūros tikslais, o ne kitoms priemonėms.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) Valstybės narės ir infrastruktūros valdytojai turėtų galėti finansuoti investicijas į infrastruktūrą ir kitais būdais, nei tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto, pvz., pasitelkdami privataus sektoriaus finansavimą.

  Pagrindimas

  Reikėtų nurodyti, kad infrastruktūros valdytojai gali pradėti dirbti ir veikti taikant alternatyvius finansavimo modelius, kuriuos taikant jie gali gauti privatųjį finansavimą. Tai labai svarbu siekiant apsaugoti esamus finansavimo mechanizmus valstybėse narėse.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Kad krovinių vežimo sektorius būtų veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai vežami kertant valstybių sienas, reikia imtis priemonių rinkai atverti.

  (11) Kad keleivių ir krovinių vežimo sektorius būtų veiksmingas, ypač tuo atveju, kai kroviniai vežami kertant valstybių sienas, ir visų pirma tada, kai skirtingas vėžės plotis vis dar yra fizinė kliūtis konkurencijai, reikia nedelsiant imtis priemonių atskirų valstybių narių rinkoms atverti ir konkurencingumui užtikrinti.

  Pagrindimas

  Skirtingas vėžės plotis, pvz., Prancūzijoje ir Ispanijoje, yra reali fizinė kliūtis konkurencijai, greta geležinkelių sektoriuje egzistuojančių didžiulių reguliavimo kliūčių. Europos geležinkelio sektorius – vienas iš nedaugelio sektorių, kur dar nėra bendrosios rinkos. Todėl reikia atverti rinką liberalizuojant nacionalines geležinkelių transporto paslaugas. Siekiant užtikrinti sektoriaus veiksmingumą rinka turi būti konkurencinga.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) Naujų laisvos prieigos tarptautinių keleivių vežimo paslaugų su tarpiniais sustojimais įdiegimas neturėtų būti naudojamas keleivių vežimo valstybės viduje paslaugų rinkai atverti, o pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas papildomiems tarptautinių maršrutų sustojimams. Pagrindinis naujų paslaugų tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu vykstančių keleivių vežimas. Vertinant, koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus arba tarptautinius keleivius ir paslaugos trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies prašymu turėtų atlikti atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija.

  (14) Diegiant naujas laisvos prieigos tarptautines keleivių vežimo paslaugas su tarpiniais sustojimais pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas papildomiems tarptautinių maršrutų sustojimams. Pagrindinis tokių paslaugų tikslas turėtų būti tarptautiniu maršrutu vykstančių keleivių vežimas. Vertinant, koks yra paslaugos pagrindinis tikslas, turėtų būti atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip apyvartos ir apimties vežant vidaus arba tarptautinius keleivius ir paslaugos trukmės santykis. Pagrindinio paslaugos tikslo vertinimą suinteresuotosios šalies prašymu turėtų atlikti atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti ir atnaujinti tekstą.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 valstybės narės gali užtikrinti darbuotojams jų socialines teises, atsižvelgiant į infrastruktūros valdymo ir geležinkelių transporto paslaugų atskyrimą, kuris gali būti susijęs su įmonių perdavimu.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16) Tarptautinių keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimas konkurencijai gali turėti įtakos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartis, organizavimui ir finansavimui. Valstybės narės turėtų turėti galimybę apriboti rinkos prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai ir jei, remdamasi objektyvia ekonomine analize, kompetentingų valdžios institucijų, sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, prašymu tam pritaria atitinkama šios direktyvos 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija.

  (16) Tarptautinių keleivių vežimo paslaugų rinkos atvėrimas konkurencijai gali turėti įtakos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, teikiamų pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartis, organizavimui ir finansavimui. Valstybės narės turėtų turėti galimybę apriboti rinkos prieigos teisę, jei dėl šios teisės iškiltų pavojus šių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai ir jei, remdamasi objektyvia ekonomine analize, kompetentingų valdžios institucijų, sudariusių viešųjų paslaugų sutartį, prašymu tam pritaria atitinkama šios direktyvos 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija ir prireikus 57 straipsnyje nurodytas reguliavimo institucijų tinklas.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama nuostatą pradėti taikyti ir keleivių vežimo paslaugoms valstybės viduje. Taip pat siekiama suteikti galimybę prireikus įsikišti reguliavimo institucijų tinklui.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a) Iš rinkos pokyčių matyti, kad didžiausias dėmesys turi būti skiriamas reguliavimo institucijų vaidmens stiprinimui. Jeigu joms teks pagrindinis vaidmuo užtikrinant sąžiningas teisingos prieigos sąlygas, jos turi būti aprūpintos finansinėmis priemonėmis, taip pat tinkamu personalu bei logistine įranga, kad galėtų vykdyti šią funkciją.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18b) Kadangi nacionalinė reguliavimo institucija turi būti nepriklausoma reguliavimo institucija, kuri turėtų veikti savo iniciatyva, atlikti tyrimus, teikti nuomones, priimti vykdytinus sprendimus, siekiant užtikrinti atvirą rinką be kliūčių, kurioje būtų garantuojama laisva ir neiškraipyta konkurencija.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Reguliavimo institucija turėtų veikti vengdama interesų konflikto ir galimo dalyvavimo svarstomos viešųjų paslaugų sutarties sudaryme. Reguliavimo institucijos kompetencija turėtų būti išplėsta, kad būtų galima įvertinti tarptautinės paslaugos tikslą ir tam tikrais atvejais potencialų ekonominį poveikį esamoms viešųjų paslaugų sutartims.

  (19) Reguliavimo institucija turėtų veikti vengdama interesų konflikto ir galimo dalyvavimo svarstomos viešųjų paslaugų sutarties sudaryme, nepažeidžiant galimybės šią instituciją finansuoti iš nacionalinio biudžeto arba iš geležinkelių sektoriaus subjektų mokamų mokesčių ir šią informaciją skelbti viešai. Reguliavimo institucijos kompetencija turėtų būti išplėsta, kad būtų galima įvertinti tarptautinės paslaugos tikslą ir tam tikrais atvejais potencialų ekonominį poveikį esamoms viešųjų paslaugų sutartims.

  Pagrindimas

  Direktyvoje nurodoma nepriklausoma reguliavimo institucija, bet neminimas jos finansavimas. Dėl skaidrumo turi būti aiškiai nurodomi galimi finansavimo šaltiniai – tai gali būti viešosios lėšos arba sektoriaus subjektų mokami mokesčiai, ir ši informacija turi būti vieša.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (19a) Nacionalinė reguliavimo institucija savo organizacijos, sprendimų dėl finansavimo priėmimo, teisinės struktūros ir sprendimų priėmimo atžvilgiu turi būti visiškai nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, pajėgumus paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. Nacionalinė reguliavimo institucija turi turėti būtinus administracinius pajėgumus, t. y. personalą bei išteklius, kad galėtų užtikrinti atvirą ir skaidrią geležinkelių rinką. Reikiamas darbuotojų skaičius turėtų būti tiesiogiai susijęs su rinkos poreikiais ir atitinkamai kisti. Ši institucija turi galėti priimti sprendimus dėl skundų, veikti savo iniciatyva, atlikti tyrimą kilus ginčui ir stebėti rinkos pokyčius. Ją turėtų remti Europos Komisijos reguliavimo tarnyba. Be to, nacionalinė reguliavimo institucija turėtų turėti savo sprendimų projektų duomenų bazę, kuri būtų prieinama Komisijai.

  Pagrindimas

  Ši konstatuojamoji dalis atitinka siūlomus 55-57 straipsnių pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti reguliavimo institucijų vaidmenį ir įgaliojimus. Šiuo pakeitimu siūloma įsteigti Europos Komisijos reguliavimo tarnybą (Mobilumo ir transporto GD, Konkurencijos GD, geriausiu atveju abiejų derinys), kuri patartų, vadovautų ir instruktuotų nacionalines reguliavimo institucijas joms vykdant savo užduotis ir apsirūpinant reikiamais ištekliais (žmogiškaisiais, finansiniais, intelektiniais).

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir prireikus atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, principus bei praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas gaires.

  (21) Nacionalinės reguliavimo institucijos remiant Komisijai turėtų sukurti tinklą, kad galėtų stiprinti savo bendradarbiavimą rengdamos bendrus principus ir keisdamosi gerąja patirtimi bei informacija. Prireikus atskirais atvejais jos taip pat turėtų koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, principus bei praktiką. Palaipsniui jos turėtų Europos lygmeniu parengti bendras savo patirtimi pagrįstas gaires.

  Pagrindimas

  Ši konstatuojamoji dalis atitinka siūlomus 55–57 straipsnių pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti reguliavimo institucijos vaidmenį ir galias bei nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir prireikus atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, principus bei praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas gaires.

  (21) Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir gerąja patirtimi, o prireikus atskirais atvejais koordinuoti vertinimo, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, principus bei praktiką. Palaipsniui jos turėtų parengti savo patirtimi pagrįstas gaires. Remdamasi reguliavimo institucijų tinklo patirtimi Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl Europos reguliavimo institucijos steigimo.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) Siekiant užtikrinti sąžiningą geležinkelio įmonių konkurenciją, transporto paslaugų teikimas turėtų būti atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros objektų eksploatavimo. Atsižvelgiant į šią padėtį, būtina, kad šias dvi veiklos rūšis nepriklausomai valdytų atskiri juridiniai asmenys. Nepriklausomumo reikalavimas nereiškia, kad kiekvienam geležinkelių infrastruktūros objektui būtina steigti atskirą įstaigą arba įmonę.

  (22) Siekiant užtikrinti sąžiningą geležinkelio įmonių konkurenciją, transporto paslaugų teikimas ir geležinkelių infrastruktūros objektų eksploatavimas turėtų būti organizuojami skaidriai ir be diskriminacijos. Reguliavimo institucija turėtų užtikrinti, kad šis organizavimas būtų skaidrus ir be diskriminacijos pagal šios direktyvos 56 straipsnio nuostatas.

  Pagrindimas

  Visiškas transporto paslaugų atskyrimas nebūtinai lems sąžiningą konkurenciją šiose veiklos srityse. Be to, dėl šio atskyrimo atsiras papildomo organizacinio krūvio, padaugės biurokratinių rūpesčių ir padidės administracinės išlaidos. Tai turės neigiamų padarinių geležinkelių transporto konkurencingumui palyginti su kitomis transporto rūšimis.

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23) Siekiant užtikrinti patikimas ir tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės visada atitiktų tam tikrus geros reputacijos, finansinės būklės ir profesinės kompetencijos reikalavimus.

  (23) Siekiant užtikrinti patikimas ir tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės visada atitiktų tam tikrus geros reputacijos, finansinės būklės, socialinių standartų ir profesinės kompetencijos reikalavimus.

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės būtų reikiamai apdraustos civilinės atsakomybės draudimu.

  (24) Siekiant apsaugoti vartotojus ir trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės būtų reikiamai apdraustos civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat turėtų būti leidžiama apdrausti jų civilinę atsakomybę nelaimingų atsitikimų atveju bankų ar kitų įmonių garantijomis su sąlyga, kad toks draudimas siūlomas rinkos sąlygomis, jam neteikiama valstybės pagalba ir jis neturi geležinkelio įmonių diskriminavimo požymių.

  Pagrindimas

  Geležinkelio įmonės turi galėti rinktis įvairias atitinkamas civilinės atsakomybės alternatyvas, nes įvairūs geležinkelio tinklai susiję su skirtingo lygio rizika. Daugelyje valstybių narių draudžiant civilinę atsakomybę sėkmingai naudojamasi tokiomis alternatyvomis, kaip, pvz., pakankamas nuosavas kapitalas arba banko garantijos.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas, laikytųsi nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo veiklą visiškai saugiai ir tinkamai atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų teises.

  (25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad visos geležinkelio įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas, laikytųsi ir nacionalinių, ir Sąjungos taisyklių, taikomų nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad minėtos įmonės konkrečiuose geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo veiklą visiškai saugiai ir visiškai atsižvelgdamos į esamus įpareigojimus, susijusius su socialinėmis sąlygomis, sveikatos apsauga bei darbuotojų ir vartotojų teisėmis.

  Pagrindimas

  Esamas nuostatas dėl sveikatos apsaugos, darbuotojų teisių ir socialinių sąlygų geležinkelio įmonės turi visiškai pripažinti ir jų laikytis.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas, laikytųsi nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo veiklą visiškai saugiai ir tinkamai atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų teises.

  (25) Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad geležinkelio įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas, laikytųsi nacionalinių ir Sąjungos taisyklių, taikomų nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad minėtos įmonės visuose geležinkelio ruožuose galėtų plėtoti savo veiklą visiškai saugiai ir tinkamai atsižvelgdamos į sveikatos ir socialines sąlygas, taip pat į darbuotojų ir vartotojų teises.

  Pagrindimas

  Akivaizdu, kad nurodomos sąlygos turi būti įgyvendinamos visais atvejais.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (26a) Vis dar per dažnai nepagrįstai apsunkinamas leidimų naudoti riedmenis išdavimas geležinkelių transporto įmonėms ir taip trikdomas įmonių įsitraukimas į rinką. Atsižvelgiant į tai, Europos geležinkelio agentūrai turėtų suteikti dideli įgaliojimai. Taigi persvarstant Direktyvą (EB) Nr. 881/2004 Komisija raginama ištirti, ar būtų galima atitinkamai išplėsti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus.

  Pagrindimas

  Geležinkelių transporto įmonėms ne visada paprasta pradėti veiklą valstybės narės geležinkelių rinkoje. Atliekant planuojamą direktyvos dėl Europos geležinkelio agentūros persvarstymą, šiai agentūrai turėtų būti suteikti įgaliojimai griežčiau prižiūrėti valstybes nares, kurių leidimų išdavimo tvarka netiesiogiai trukdo įmonėms patekti į rinką, bei imtis atitinkamų priemonių. Komisija taip pat raginama ištirti šią galimybę.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  27 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa informacija, kurios reikia kad būtų galima naudotis prieigos prie infrastruktūros teisėmis, turi būti skelbiama tinklo nuostatuose.

  (27) Siekiant visoms geležinkelio įmonėms užtikrinti skaidrumą ir nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių infrastruktūros ir su geležinkeliais susijusių paslaugų, visa informacija, kurios reikia, kad būtų galima naudotis prieigos prie infrastruktūros teisėmis, turi būti skelbiama tinklo nuostatuose, įskaitant neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims prieinama forma skelbiamą informaciją.

  Pagrindimas

  Turi būti užtikrintas nuoseklumas su sprendimais, priimtais įgyvendinant kitas iniciatyvas, ir suteikta galimybė informacija naudotis bet kokia forma, kad nebūtų diskriminuojami neįgalieji.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  35 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (35) Kiekviena mokesčių ėmimo sistema suteiks ekonominio pobūdžio informaciją naudotojams. Svarbu, kad geležinkelio įmonių gaunama informacija būtų nuosekli ir skatintų jas priimti racionalius sprendimus.

  (35) Kiekviena mokesčių ėmimo sistema suteiks ekonominio pobūdžio informaciją naudotojams. Svarbu, kad geležinkelio įmonių gaunama informacija būtų nuosekli ir aiški bei skatintų jas priimti racionalius ir tvarius sprendimus.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (40) Siekiant padidinti potencialią rinką naujiems geležinkelių klientams turi būti remiami pareiškėjai, siūlantys keičiamo sąstato krovininių traukinių paslaugas. Todėl svarbu, kad infrastruktūros valdytojas atsižvelgtų į šiuos pareiškėjus suteikdamas pajėgumus, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti šiuo teisiniu pagrindu ir didinti naujų sektorių turimą geležinkelių transporto rinkos dalį.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  50 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (50) Siekiant didinti geležinkelių patrauklumą tuo atveju, kai teikiant transporto paslaugas naudojamasi kelių infrastruktūros valdytojų tinklu, ypač teikiant tarptautinio transporto paslaugas, svarbu garantuoti geresnį pajėgumo paskirstymo sistemų koordinavimą.

  (50) Siekiant didinti geležinkelių patrauklumą tuo atveju, kai teikiant transporto paslaugas naudojamasi kelių infrastruktūros valdytojų tinklu, ypač teikiant tarptautinio transporto paslaugas, svarbu garantuoti geresnį pajėgumo paskirstymo sistemų koordinavimą. Šiuo tikslu būtų pageidautina per tam tikrą laiką sukurti Europos reguliavimo instituciją.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu išreiškiamas siekis per tam tikrą laiką įkurti Europos reguliavimo instituciją.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  53 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (53) Būtina investuoti į geležinkelių infrastruktūrą, o infrastruktūros mokesčių ėmimo sistema turėtų būti tokia, kad skatintų infrastruktūros valdytojus skirti reikiamas investicijas , kurios būtų ekonomiškai patrauklios.

  (53) Būtina daugiau investuoti į geležinkelių infrastruktūrą, ypač į esamą infrastruktūrą, o infrastruktūros mokesčių ėmimo sistema turėtų būti tokia, kad skatintų infrastruktūros valdytojus skirti reikiamas investicijas, kurios būtų ekonomiškai patrauklios ir ekologiškai tvarios.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (58a) Siekiant padidinti geležinkeliais gabenamų keleivių ir krovinių dalį palyginti su kitomis transporto rūšimis valstybėms narėms derėtų pasirūpinti, kad įskaičiuojant išorės sąnaudas mokesčių diferencijavimas neturėtų neigiamo poveikio infrastruktūros valdytojo finansiniam stabilumui. Jei infrastruktūros valdytojas dėl šio diferencijavimo vis dėlto patirtų nuostolių, rekomenduojama skirtumą kompensuoti valstybės lėšomis tinkamai atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo tvarką.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  59 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (59) Geležinkelių transporto plėtra turėtų būti užtikrinta pasitelkiant, inter alia, Sąjungos turimas priemones, nepažeidžiant jau nustatytų prioritetų.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų dalių gali būti išbrauktos.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  61 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (61) Pageidautina, kad geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojas būtų skatinami mažinti sutrikimų tinkle skaičių.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų dalių gali būti išbrauktos.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  62 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (62) Skirstydamas pajėgumus, infrastruktūros valdytojas turi išlaidų, kurias turėtų būti reikalaujama apmokėti.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Siekiant geresnės teisėkūros ir jos aiškumo Europos piliečiams, nemažai konstatuojamųjų dalių gali būti išbrauktos.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  63 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (63) Kad geležinkelių infrastruktūra būtų veiksmingai valdoma bei tinkamai ir nediskriminuojant naudojama, reikia įsteigti reguliavimo instituciją, kuri nepaisant nagrinėjimo teismine tvarka galimybės, prižiūrėtų šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą ir būtų apeliacinis organas.

  (63) Kad geležinkelių infrastruktūra būtų veiksmingai valdoma bei tinkamai ir nediskriminuojant naudojama, reikia įsteigti nacionalines reguliavimo institucijas, kurios nepaisant nagrinėjimo teismine tvarka galimybės prižiūrėtų šioje direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą ir būtų skundų nagrinėjimo organai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  65 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (65) Komisija turėtų būti įgaliota pritaikyti šios direktyvos priedus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti priimtos kaip deleguotieji teisės aktai pagal Sutarties 290 straipsnį.

  (65) Siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama tam tikra informacija, reikalinga norint vykdyti geležinkelių rinkos stebėseną, apibrėžti tam tikras tinklo nuostatų detales, tiesiogines vežimo geležinkeliu paslaugų sąnaudas, tam tikrus pagal keliamą triukšmą diferencijuotiems infrastruktūros mokesčiams taikomus kriterijus, tam tikrus kriterijus, kuriais remiantis taikomos laikinos nuolaidos traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS), tam tikrus veiklos rezultatų gerinimo sistemai taikomus kriterijus, tiksliai apibrėžti kriterijus, kurių turi būti laikomasi nustatant reikalavimus pareiškėjams, nustatyti pajėgumų paskirstymo grafiką, tiksliai apibrėžti finansines ataskaitas, kurias turi teikti reguliavimo institucija, taip pat siekiant nustatyti bendrus reguliavimo institucijų kriterijus ir praktiką, kuria remdamosi šios institucijos galėtų priimti sprendimus pagal šią direktyvą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kriterijų ir procedūros, susijusios su rinkos stebėsenos apimtimi, tam tikrų tinklo nuostatų elementų, tam tikrų mokesčių ėmimo principų, laikinų nuolaidų traukiniams, kuriuose įrengta ETCS sistema, tam tikrų veiklos rezultatų gerinimo sistemos elementų, kriterijų, kurių turi būti laikomasi nustatant reikalavimus norintiems naudotis infrastruktūra pareiškėjams, infrastruktūros pajėgumo paskirstymo grafiko, finansinių ataskaitų ir bendrų reguliavimo institucijų sprendimų priėmimo principų ir praktikos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti griežtesnę sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojamas įgaliojimų, susijusių su neesminiais šios direktyvos elementais, delegavimas Komisijai ribotos trukmės laikotarpiui. Tekstas atitinka 2011 m. tarpinstitucinį bendrą susitarimą.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  66 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (66) Priemonės, reikalingos šiai direktyvai įgyvendinti, priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[5].

   

  (66) Siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies, 14 straipsnio 2 dalies ir 17 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu įtraukiama nuoroda į neseniai įsigaliojusį naują reglamentą dėl įgyvendinimo aktų.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  71 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (71a) Atsižvelgdama į Europos Parlamento 2007 m. liepos 12 d. ir 2010 m. birželio 11 d. rezoliucijas ir į Direktyvos 2001/12 įgyvendinimą, Komisija turėtų iki 2012 m. pabaigos pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl infrastruktūros valdytojų ir operatorių atskyrimo. Kadangi geležinkelių sektorius iki šiol nėra visiškai atviras, Komisija turėtų iki šios datos pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl rinkos atvėrimo.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti kitokius pajėgumų paskirstymo grafiko laikotarpius ir terminus, nei nurodyti 43 straipsnio 2 dalyje, VIII priedo 4 punkto b papunktyje ir IX priedo 3, 4 ir 5 punktuose, kad bendradarbiaujant su trečiųjų šalių infrastruktūros valdytojais tarptautinės traukinio linijos būtų nustatytos tinkle, kurio vežės plotis skiriasi nuo pagrindinio Sąjungos geležinkelio tinklo vežės pločio.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu užtikrinamas didesnis lankstumas paskirstant pajėgumus tais atvejais, kai kalbama apie tarptautines traukinio linijas, kurios bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis nustatomos tinkluose, kurių vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio ES geležinkelio tinklo vėžės pločio. Tai daugiausia taikoma Pabaltijo šalims.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Valstybės narės 31 straipsnio 5 dalies gali netaikyti transporto priemonėms, naudojamoms ar numatytoms naudoti pervežimams iš trečiųjų šalių ir į jas bei važinėjančioms tinklais, kurių vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio Europos Sąjungoje geležinkelio tinklo vėžės pločio.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei signalizaciją; tinklo arba tinklo dalies infrastruktūros valdytojo funkcijos gali būti pavestos kelioms įstaigoms ar įmonėms;

  2) Infrastruktūros valdytojas – bet kokia įstaiga ar įmonė, atsakinga visų pirma už geležinkelių infrastruktūros sukūrimą, valdymą ir priežiūrą, įskaitant eismo valdymą, traukinių kontrolę ir valdymą bei signalizaciją laikantis taikytinų saugos taisyklių; pagrindinės infrastruktūros valdytojo funkcijos yra šios: priimti sprendimus dėl traukinio linijų paskirstymo, įskaitant galimybių naudotis konkrečiomis linijomis nustatymą ir įvertinimą bei jų paskyrimą, priimti sprendimus dėl infrastruktūros mokesčių ėmimo, įskaitant sprendimus dėl mokesčių dydžio nustatymo ir jų surinkimo, ir dėl investicijų į infrastruktūrą;

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a) Reguliavimo institucija – nepolitinė ir visiškai nuo įmonių, ypač minimų 1 ir 2 punkte, nepriklausoma institucija, prižiūrinti, kad valstybėje narėje būtų teisingai taikomos atitinkamos taisyklės;

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3) Geležinkelių infrastruktūra – tai visi punktai, išvardyti 1970 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2598/70, nustatančio įvairių sąskaitų formų pozicijų, nurodytų 1970 m. birželio 4 d. Reglamento (EEB) Nr. 1108/70 I priede, turinį I priedo A punkte , kurie dėl aiškumo įtraukti į šios direktyvos I priedą;

  3) Geležinkelių infrastruktūra – tai visi punktai, išvardyti šios direktyvos I priede;

  Pagrindimas

  Išbraukus nuorodą į Reglamentą 2598/70, I priedas tampa sąrašu, kuriuo apibrėžiama geležinkelių infrastruktūros sąvoka šioje direktyvoje.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7) Regioninės paslaugos – transporto paslaugos, teikiamos, kad būtų patenkinti regiono transporto poreikiai;

  (7) Regioninės paslaugos – transporto paslaugos, teikiamos, kad būtų patenkinti vieno regiono arba pasienio regionų transporto poreikiai;

  Pagrindimas

  Sąvoka „regionas“ vartojama geografine prasme.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Infrastruktūros valdytojas turi savo informacinių technologijų skyrių, kad būtų tinkamai apsaugota neskelbtina komercinė informacija.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti infrastruktūros valdytojo nepriklausomumą nuo bendrosios organizacijos ir kitų bendrovių svarbu, kad kiekvienas infrastruktūros valdytojas turėtų savo IT skyrių.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Valstybės narės taip pat pasirūpina, kad tiek geležinkelių įmonės, tiek infrastruktūros valdytojai, kurie nėra visiškai vieni nuo kitų nepriklausomi, būtų atsakingi už savo personalo valdymą.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūros valdytojas turi galėti savarankiškai priimti sprendimus, jis turi visiškai atsakyti už savo personalo valdymą. Nesant galimybės visiškai nepriklausomai valdyti personalą, kyla pavojus savarankiškam sprendimų priėmimui.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6 straipsnis

  6 straipsnis

  Apskaitos atskyrimas

  Skaidrus apskaitos atskyrimas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad su geležinkelio įmonių teikiamomis transporto paslaugomis susijusios veiklos ir su geležinkelių infrastruktūros valdymu susijusios veiklos pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir skelbiami atskirai. Viešosios lėšos, skirtos vienai iš šių dviejų veiklos sričių, negali būti perkeltos į kitą sritį.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad su geležinkelio įmonių teikiamomis transporto paslaugomis susijusios veiklos ir su geležinkelių infrastruktūros valdymu susijusios veiklos pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai būtų tvarkomi ir skelbiami atskirai. Viešosios lėšos, skirtos vienai iš šių dviejų veiklos sričių, negali būti perkeltos į kitą sritį.

  2. Valstybės narės taip pat gali numatyti, kad dėl minėto atskyrimo vienoje įmonėje turės būti įsteigti atskiri padaliniai, arba kad infrastruktūrą ir transporto paslaugas valdys atskiri subjektai.

  2. Valstybės narės taip pat gali numatyti, kad dėl minėto atskyrimo vienoje įmonėje turės būti įsteigti atskiri padaliniai, arba kad infrastruktūrą ir transporto paslaugas valdys atskiri subjektai siekiant užtikrinti konkurencijos plėtrą, tolesnes investicijas ir ekonominę paslaugų teikimo naudą geležinkelių sektoriuje.

  3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų tvarkomos ir skelbiamos atskiros krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimo pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai. Kiekvienos viešųjų paslaugų sutarties viešosios lėšos, skirtos su vežimo viešųjų paslaugų teikimu susijusiai veiklai, atitinkamose sąskaitose turi būti apskaitomos atskirai ir negali būti perkeliamos prie lėšų, skirtų veiklai, susijusiai su kitų transporto paslaugų teikimu ar su kita veikla.

  3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų tvarkomos ir skelbiamos atskiros krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimo pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai. Kiekvienos viešųjų paslaugų sutarties viešosios lėšos, skirtos su vežimo viešųjų paslaugų teikimu susijusiai veiklai, atitinkamose sąskaitose turi būti apskaitomos atskirai ir negali būti perkeliamos prie lėšų, skirtų veiklai, susijusiai su kitų transporto paslaugų teikimu ar su kita veikla.

  4. Šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi draudimo vienos srities veiklai skirtas viešąsias lėšas skirti kitos srities veiklai.

  4. Siekiant užtikrinti visišką infrastruktūros išlaidų skaidrumą, šių skirtingų 1 ir 3 dalyse nurodytų veiklos sričių apskaita tvarkoma taip, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi ankstesnių dalių nuostatų ir kaip naudojamos iš infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, papildomos pajamos iš kitos komercinės veiklos ir infrastruktūros valdytojui skirtos viešosios ir privačios lėšos. Infrastruktūros valdytojo pajamomis jokiu būdu negali naudotis geležinkelio įmonė arba įstaiga ar įmonė, kuri kontroliuoja geležinkelio įmonę, nes dėl to gali sustiprėti jos padėtis rinkoje arba ji gali įgauti ekonominio pranašumo palyginti su kitomis geležinkelio įmonėmis. Šia nuostata neužkertamas kelias prižiūrint 55 straipsnyje nurodytai reguliavimo institucijai mokėti grąžinamąsias išmokas, įskaitant palūkanas pagal rinkos sąlygas, už panaudotą kapitalą, kurį infrastruktūros valdytojui suteikė įstaiga ar įmonė, kontroliuojanti geležinkelio įmonę.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7 straipsnis

  7 straipsnis

  Esminių infrastruktūros valdytojo funkcijų nepriklausomumas

  Esminių infrastruktūros valdytojo funkcijų nepriklausomumas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad II priede išvardytos funkcijos, garantuojančios tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar įmonėms kurios pačios neteikia jokių geležinkelių transporto paslaugų. Nepriklausomai nuo organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas buvo pasiektas.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos funkcijos, garantuojančios tinkamą ir nediskriminuojančią prieigą prie infrastruktūros, būtų pavestos įstaigoms ar įmonėms kurios pačios neteikia jokių geležinkelių transporto paslaugų. Nepriklausomai nuo organizacinių struktūrų, turi būti įrodyta, kad šis tikslas buvo pasiektas.

  Prireikus II priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

   

  Tačiau pareigą prisidėti prie geležinkelių infrastruktūros plėtros, pavyzdžiui, tvarkyti reikalus, susijusius su investicijomis, technine priežiūra ir finansavimu, valstybės narės gali pavesti geležinkelio įmonėms ar bet kuriai kitai įstaigai.

  Tačiau pareigą prisidėti prie geležinkelių infrastruktūros plėtros, pavyzdžiui, tvarkyti reikalus, susijusius su investicijomis, technine priežiūra ir finansavimu, valstybės narės gali pavesti geležinkelio įmonėms ar bet kuriai kitai įstaigai.

  2. Jei infrastruktūros valdytojas savo teisine forma, organizacija arba sprendimų priėmimo funkcijomis yra priklausomas nuo kurios nors geležinkelio įmonės, IV skyriaus 3 ir 4 skirsniuose aprašytas funkcijas vykdo atitinkamai savo teisine forma, organizacija ir sprendimų priėmimu nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausomos mokesčių surinkimo įstaiga ir paskirstymo įstaiga.

  2. Jei infrastruktūros valdytojas savo teisine forma, organizacija arba sprendimų priėmimo funkcijomis yra priklausomas nuo kurios nors geležinkelio įmonės, IV skyriaus 3 ir 4 skirsniuose aprašytas funkcijas vykdo atitinkamai savo teisine forma, organizacija ir sprendimų priėmimu nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausomos mokesčių surinkimo įstaiga ir paskirstymo įstaiga.

  3. Jei IV skyriaus 2 ir 3 skirsnių nuostatos susijusios su esminėmis infrastruktūros valdytojo funkcijomis, laikoma, kad šios nuostatos galioja atitinkamose mokesčių surinkimo įstaigos arba paskirstymo įstaigos kompetencijos srityse.

  3. Jei IV skyriaus 2 ir 3 skirsnių nuostatos susijusios su esminėmis infrastruktūros valdytojo funkcijomis, laikoma, kad šios nuostatos galioja atitinkamose mokesčių surinkimo įstaigos arba paskirstymo įstaigos kompetencijos srityse.

   

  3a. Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl direktyvos dėl infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų atskyrimo ir pasiūlymą dėl keleivių vežimo vidaus rinkos atvėrimo, nedarant neigiamo poveikio geležinkelių transporto paslaugų kokybei ir užtikrinant, kad bus laikomasi viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimų.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8 straipsnis

  8 straipsnis

  Patikimas infrastruktūros valdytojo finansavimas

  Patikimas infrastruktūros valdytojo finansavimas

  1. Valstybės narės plėtoja jų nacionalinę geležinkelių infrastruktūrą prireikus atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo jos paskelbia geležinkelių infrastruktūros plėtros strategiją, kad būsimas mobilumo poreikis būtų patenkintas remiantis patikimu ir stabiliu geležinkelių sistemos finansavimu. Strategija kuriama mažiausiai penkeriems metams ir yra atnaujinama.

  1. Valstybės narės plėtoja jų nacionalinę geležinkelių infrastruktūrą prireikus atsižvelgdamos į bendruosius Sąjungos poreikius. Todėl ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir pasikonsultavus su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir veikėjais, įskaitant susijusiais vietos ir regionines valdžios institucijas, profesines sąjungas, sektoriaus profesines sąjungas ir naudotojų atstovus, jos paskelbia geležinkelių infrastruktūros plėtros strategiją, kad būsimas mobilumo poreikis būtų patenkintas remiantis patikimu ir stabiliu geležinkelių sistemos finansavimu. Strategija kuriama mažiausiai septyneriems metams ir yra atnaujinama.

  2. Deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 ir 108 straipsnius, valstybės narės infrastruktūros valdytojui gali taip pat skirti jo veiklos uždavinius, infrastruktūros apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų naujoms investicijoms.

  2. Tuo atveju, kai pajamų nepakanka infrastruktūros valdytojo finansavimo poreikiams patenkinti, valstybės narės, nepažeisdamos šios direktyvos 31 ir 32 straipsniuose numatytos mokesčių ėmimo sistemos ir deramai atsižvelgdamos į Sutarties 93, 107 ir 108 straipsnius, infrastruktūros valdytojui skiria jo veiklos uždavinius, infrastruktūros apimtį ir finansinius poreikius atitinkantį finansavimą, ypač tam, kad būtų skirta lėšų naujoms investicijoms.

  3. Laikydamasis valstybės nustatytos bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 dalyje nurodytą geležinkelių infrastruktūros plėtros strategiją infrastruktūros valdytojas priima verslo planą, įskaitant investicijų ir finansines programas. Planas rengiamas siekiant užtikrinti optimalų ir veiksmingą infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir numatant priemones šiems tikslams pasiekti. Infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad prieš verslo plano patvirtinimą būtų tariamasi su pareiškėjais. 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija pateikia neįpareigojamąją nuomonę dėl to, ar verslo planas tinkamas šiems tikslams pasiekti.

  3. Laikydamasis valstybės nustatytos bendrosios politikos ir atsižvelgdamas į 1 dalyje nurodytą geležinkelių infrastruktūros plėtros strategiją infrastruktūros valdytojas priima verslo planą, įskaitant investicijų ir finansines programas. Planas rengiamas siekiant užtikrinti optimalų ir veiksmingą infrastruktūros panaudojimą, suteikimą ir plėtrą, užtikrinant finansinę pusiausvyrą ir numatant priemones šiems tikslams pasiekti. Infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad prieš investicijų plano patvirtinimą be jokios diskriminacijos būtų tariamasi su pareiškėjais dėl prieigos prie infrastruktūros ir jos naudojimo sąlygų, taip pat dėl infrastruktūros pobūdžio, suteikimo ir plėtros. 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija pateikia neįpareigojamąją nuomonę dėl to, ar pagal verslo planą nediskriminuojami pareiškėjai.

  4. Valstybės narės užtikrina, kad esant įprastoms verslo sąlygoms ir ne ilgiau kaip per trejus metus infrastruktūros valdytojo iš infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, papildomos pajamos iš kitos komercinės veiklos ir valstybės skirtos lėšos būtų bent jau ne mažesnės už infrastruktūros išlaidas. Jei reikia, šis reikalavimas taikomas išankstiniams valstybės mokėjimams.

  4. Valstybės narės užtikrina, kad esant įprastoms verslo sąlygoms ne ilgiau kaip per dvejus metus infrastruktūros valdytojo iš infrastruktūros mokesčių gautos pajamos, papildomos pajamos iš kitos komercinės veiklos, negrąžinamos privačios subsidijos ir valstybės skirtos lėšos, įskaitant, jei reikia, išankstinius valstybės mokėjimus, būtų bent jau ne mažesnės už infrastruktūros išlaidas. Jei reikia, šis reikalavimas taikomas tvariam ilgalaikio turto atnaujinimo finansavimui.

  Nepažeisdama galimo ilgalaikio tikslo, kad visų transporto rūšių infrastruktūros išlaidas padengtų jos naudotojai esant tinkamai ir nediskriminuojančiai įvairių transporto rūšių konkurencijai, tais atvejais, kai geležinkelių transportas gali konkuruoti su kitomis transporto rūšimis, laikydamasi 31 ir 32 straipsniuose nurodytos mokesčių ėmimo sistemos, valstybė narė gali pareikalauti, kad infrastruktūros valdytojas pajamas ir išlaidas subalansuotų be valstybės lėšų.

  Nepažeisdama galimo ilgalaikio tikslo, kad visų transporto rūšių infrastruktūros išlaidas padengtų jos naudotojai esant tinkamai ir nediskriminuojančiai įvairių transporto rūšių konkurencijai, tais atvejais, kai geležinkelių transportas gali konkuruoti su kitomis transporto rūšimis, laikydamasi 31 ir 32 straipsniuose nurodytos mokesčių ėmimo sistemos, valstybė narė gali pareikalauti, kad infrastruktūros valdytojas pajamas ir išlaidas subalansuotų be valstybės lėšų.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) 1 ir 2 dalys netaikomos skoloms ar jų palūkanoms, jei įmonėse jos sukauptos po 2001 m. kovo 15 d. arba po valstybių narių įstojimo į Europos Sąjungą dienos, jei valstybės narės į Europos Sąjungą įstojo po 2001 m. kovo 15 d.

  (3) 1 ir 2 dalys netaikomos skoloms ar jų palūkanoms, jei įmonėse jos sukauptos po šios direktyvos įsigaliojimo.

  Pagrindimas

  Kaip ir anksčiau, būtina geležinkelio įmonėms užtikrinti tvirtą finansinį pamatą ir atleisti jas nuo istoriškai atsiradusių skolų. Nors dar 1991 m. priimtos atitinkamos nuostatos (Direktyva 91/440/EEB), daugybėje šalių to neįvyko. Norint geležinkelių sektorių remti veiksmingai, reikia jį atleisti nuo istorinių skolų. Taigi 2001 m. kovo 15 d. ar – naujųjų valstybių narių atveju – įstojimo į Europos Sąjungą diena yra per ankstyvos datos.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Jokiu būdu dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių keleiviams gauti informaciją apie kelionę arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos į kitą, nepriklausomai nuo geležinkelių transporto operatorių, kurie tarp šių dviejų vietovių teikia visas keleivių vežimo paslaugas arba jų dalį, skaičiaus.

  Pagrindimas

  Jokiu būdu dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros sąlygų neturi kilti kliūčių keleiviams gauti informaciją apie kelionę arba įsigyti bilietą kelionei iš vienos vietos į kitą, nepriklausomai nuo geležinkelių transporto operatorių, teikiančių, visiškai arba iš dalies, keleivių vežimo paslaugas tarp šių dviejų vietovių, skaičiaus.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šios dalies taikymo tvarka ir kriterijai. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  Komisija, remdamasi reguliavimo institucijų sukaupta patirtimi, per 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo patvirtina įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šios dalies taikymo tvarka ir kriterijai. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  Pagrindimas

  Komisija turėtų imtis veiksmų per 18 mėnesių laikotarpį nuo įsigaliojimo, kadangi šis laikotarpis pakankamai ilgas, kad būtų galima sukaupti patirties suteikiant prieigą prie geležinkelio infrastruktūros.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kompetentingos institucijos ir geležinkelio įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai ar institucijoms informaciją, kurios pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą informaciją, prireikus konsultuodamasi su visomis atitinkamomis šalimis, ir informuoja atitinkamas šalis apie savo pagrįstą sprendimą per iš anksto nustatytą, pagrįstą laikotarpį ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams nuo visos atitinkamos informacijos gavimo.

  Kompetentingos institucijos ir geležinkelio įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, pateikia atitinkamai reguliavimo institucijai ar institucijoms informaciją, kurios pagrįstai reikalaujama sprendimui priimti. Reguliavimo institucija apsvarsto pateiktą informaciją, prireikus konsultuodamasi su visomis atitinkamomis šalimis, ir informuoja atitinkamas šalis apie savo pagrįstą sprendimą per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos.

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo tvarka ir kriterijai. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  4. Komisija, remdamasi reguliavimo institucijų sukaupta patirtimi, per 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo patvirtina įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo tvarka ir kriterijai. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu Komisija įpareigojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma procedūra ir kriterijai, susiję su nuostatomis dėl teisės naudotis visiškai arba iš dalies viešųjų įstaigų teikiamomis paslaugomis ribojimo ir dėl reguliavimo institucijoms teikiamų prašymų. Reikalaujama, kad Komisija imtųsi veiksmų per 18 mėnesių laikotarpį nuo direktyvos įsigaliojimo.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija parengia valstybių narių taikomų mokesčių dydžio nustatymo metodų lyginamąją analizę, kad būtų galima sukurti bendrą mokesčių dydžio apskaičiavimo metodiką.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  13 straipsnis

  13 straipsnis

  Prieigos prie paslaugų sąlygos

  Prieigos prie paslaugų sąlygos

  1. Geležinkelio įmonės turi teisę be jokios diskriminacijos gauti III priedo 1 punkte nustatytą minimalų prieigos paketą.

  1. Infrastruktūros valdytojai turi be jokios diskriminacijos visoms geležinkelio įmonėms suteikti III priedo 1 punkte nustatytą minimalų prieigos paketą.

  2. III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas visi geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriai teikia be diskriminacijos.

  2. Prižiūrint 56 straipsnyje nurodytai reguliavimo institucijai, geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriai be diskriminacijos suteikia visoms geležinkelio įmonėms prieigą (įskaitant kelių prieigą) prie III priedo 2 punkte nurodytų objektų ir šiuose objektuose teikiamų paslaugų.

  Jei geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent vienoje geležinkelių transporto paslaugų rinkoje, kurioje naudojami tie infrastruktūros objektai, operatorius turi būti teisiniu, organizavimo ir sprendimų priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos ar įmonės.

  Jei III priedo 2 punkte nurodytas geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius priklauso įstaigai arba įmonei, taip pat veikiančiai ir dominuojančiai bent vienoje geležinkelių transporto paslaugų rinkoje, kurioje naudojami tie infrastruktūros objektai, operatorius turi būti organizavimo ir sprendimų priėmimo atžvilgiu nepriklausomas nuo tos įstaigos ar įmonės. Geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius ir ši įstaiga ar įmonė turi atskirą apskaitą, įskaitant atskiras pelno (nuostolių) ataskaitas ir balansus.

  Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie geležinkelių infrastruktūros objektų prašymus galima atmesti, tik jei yra perspektyvių alternatyvų atitinkamas krovinių arba keleivių vežimo paslaugas teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai priimtinomis sąlygomis. Įrodyti, kad yra perspektyvių alternatyvų, turi geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius.

  Geležinkelio įmonių pateiktus prieigos prie geležinkelių infrastruktūros objektų prašymus atsakoma per nustatytą laiką, kurį numato nacionalinė reguliavimo institucija, ir juos galima atmesti, tik jei yra perspektyvių alternatyvų atitinkamas krovinių arba keleivių vežimo paslaugas teikti tuo pačiu maršrutu ekonomiškai priimtinomis sąlygomis. Atmetęs prieigos prie geležinkelių infrastruktūros objektų prašymą geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius pasiūlo ekonominiu ir techniniu požiūriu perspektyvią alternatyvą ir pagrindžia savo atsisakymą raštu. Dėl atsisakymo suteikti prieigą infrastruktūros objekto operatorius neįpareigojamas skirti investicijų ištekliams arba objektams plėsti, siekiant patenkinti visus geležinkelio įmonių prašymus.

  Priešingus prašymus gavęs geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius stengiasi kuo geriau suderinti visus reikalavimus. Jei nėra perspektyvių alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį neįmanoma suderinti visų atitinkamos infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija savo iniciatyva arba gavusi skundą imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba kitokie techniniai objektai, sukurti konkretiems naujiems riedmenims, gali būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio įmonei penkerius metus nuo tų objektų eksploatavimo pradžios.

  Priešingus prašymus gavęs geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius stengiasi kuo geriau suderinti visus reikalavimus. Jei nėra perspektyvių alternatyvų ir pagal pareikštą poreikį neįmanoma suderinti visų atitinkamos infrastruktūros objektų pajėgumo prašymų, 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija savo iniciatyva arba gavusi pareiškėjo skundą imasi reikiamų priemonių, atsižvelgdama į visų suinteresuotų subjektų reikmes ir siekdama užtikrinti, kad tinkama pajėgumo dalis būtų skirta geležinkelio įmonėms, kurios nėra įstaigos ar įmonės, kuriai priklauso geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius, dalis. Tačiau pastatyti nauji priežiūros arba kitokie techniniai objektai, sukurti naujiems greitųjų traukinių riedmenims, nurodytiems Komisijos sprendime 2008/232/EB1, gali būti rezervuoti naudoti vienai geležinkelio įmonei dešimt metų nuo tų objektų eksploatavimo pradžios.

  Jei geležinkelių infrastruktūros objektai nenaudojami dvejus metus iš eilės, jų savininkas paskelbia, kad objektais galima naudotis išperkamosios nuomos arba nuomos sąlygomis.

  Jei geležinkelių infrastruktūros objektai nenaudojami bent vienerius metus, o geležinkelio įmonės, remdamosi pagrįstais poreikiais, šių infrastruktūros objektų operatoriui pareiškia pageidavimą dėl prieigos, jų savininkas paskelbia, kad objektais galima naudotis išperkamosios nuomos arba nuomos sąlygomis su geležinkelių sektoriumi susijusiai veiklai vykdyti, nebent tokių infrastruktūros objektų operatorius įrodo, kad infrastruktūros objektai pertvarkomi, todėl geležinkelio įmonė negali jų naudoti.

  3. Jei infrastruktūros valdytojas kaip papildomas paslaugas gali teikti III priedo 3 punkte aprašytas paslaugas, jis be diskriminacijos teikia jas geležinkelio įmonėms paprašius.

  3. Jei infrastruktūros objekto operatorius kaip papildomas paslaugas gali teikti III priedo 3 punkte aprašytas paslaugas, jis be diskriminacijos teikia jas geležinkelio įmonėms paprašius.

  4. Geležinkelio įmonės gali prašyti infrastruktūros valdytojo ar kitų tiekėjų kitų III priedo 4 punkte išvardytų pagalbinių paslaugų. Infrastruktūros valdytojas šių paslaugų teikti neprivalo.

  4. Geležinkelio įmonės gali prašyti infrastruktūros valdytojo ar kitų infrastruktūros objektų operatorių kitų III priedo 4 punkte išvardytų pagalbinių paslaugų. Infrastruktūros valdytojas šių paslaugų teikti neprivalo.

  5. Prireikus III priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

   

   

  _____________

   

  1 OL L 84, 2008 3 26, p. 132.

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bet kokios valstybių narių sudarytų tarpvalstybinių susitarimų nuostatos, diskriminuojančios geležinkelio įmones arba ribojančios geležinkelio įmonių laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas yra negaliojančios.

  Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų sudaromus tarpvalstybinius susitarimus nebūtų diskriminuojamos tam tikros geležinkelio įmonės arba ribojama geležinkelio įmonių laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

  Pagrindimas

  Tarpvalstybinius susitarimus valstybės turėtų ir toliau sudaryti savarankiškai, tai lieka jų kompetencija. Europos Sąjunga gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti tikslų ir jeigu jie būtų geriau įgyvendinti Sąjungos lygmeniu.

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šios dalies taikymo tvarka. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų apibrėžta procedūra, taikoma ankstesnėje pastraipoje nurodytai bendradarbiavimo tvarkai. Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu patikslinamas įgyvendinimo priemonių, kurias gali priimti Komisija, tikslas.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  15 straipsnis

  15 straipsnis

  Rinkos stebėsenos apimtis

  Rinkos stebėsenos apimtis

  1. Komisija imasi reikiamų priemonių, kad būtų stebimos Europos geležinkelių transporto techninės ir ekonominės sąlygos bei rinkos raida.

  1. Komisija imasi reikiamų priemonių, kad būtų stebimos Europos geležinkelių transporto techninės, socialinės ir ekonominės sąlygos bei rinkos raida, įskaitant užimtumo pokyčius, taip pat, kaip laikomasi susijusių Sąjungos teisės aktų šioje srityje.

  2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių narių ir sektorių atstovus, įskaitant naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti priemonių įtaką.

  2. Laikydamasi šių nuostatų, Komisija į savo darbą įtraukia atitinkamų valstybių narių, įskaitant 55 straipsnyje nurodytų reguliavimo institucijų, ir sektorių atstovus, įskaitant susijusias vietos ir regionines valdžios institucijas, geležinkelių sektoriaus socialinius partnerius ir naudotojus, kad jie galėtų geriau stebėti geležinkelių sektoriaus plėtrą ir rinkos raidą, įvertinti priimtų priemonių poveikį ir išanalizuoti Komisijos planuojamų priimti priemonių įtaką. Prireikus Komisija taip pat įtraukia Europos geležinkelio agentūrą.

  3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių transporto paslaugų, dėl kurių sudarytos viešųjų paslaugų sutartys, kainų ir kokybės raidą, licencijavimą ir valstybių narių suderinimo laipsnį. Ji užtikrina aktyvų atitinkamų reguliavimo institucijų valstybėse narėse bendradarbiavimą.

  3. Komisija stebi tinklų panaudojimą ir bendrųjų sąlygų raidą geležinkelių sektoriuje, ypač infrastruktūros mokesčių ėmimą, pajėgumo paskirstymą, investicijas į geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių transporto paslaugų kainų ir kokybės raidą, geležinkelių transporto paslaugas, dėl kurių sudarytos viešųjų paslaugų sutartys, licencijavimą, rinkos atvėrimo laipsnį, užimtumo ir socialines sąlygas bei suderinimo laipsnį valstybėse narėse ir tarp jų, ypač kalbant apie socialines teises.

  4. Komisija reguliariai pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje praneša apie:

  4. Komisija kas dvejus metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje praneša apie:

  a) vidaus rinkos geležinkelių paslaugų sektoriuje raidą;

  a) vidaus rinkos geležinkelių paslaugų ir su geležinkeliais susijusių paslaugų sektoriuje raidą, įskaitant rinkos atvėrimo laipsnį;

  b) bendrąsias, įskaitant viešojo keleivinio transporto paslaugų, sąlygas;

  b) bendrąsias, įskaitant viešojo keleivinio transporto paslaugų, sąlygas;

   

  ba) užimtumo, darbo ir socialinių sąlygų raidą sektoriuje;

  c) Europos geležinkelių tinklo būklę;

  c) Europos geležinkelių tinklo būklę;

  d) prieigos prie infrastruktūros teisių panaudojimą;

  d) prieigos prie infrastruktūros teisių panaudojimą;

  e) kliūtis, trukdančias teikti veiksmingesnes geležinkelių paslaugas;

  e) kliūtis, trukdančias teikti veiksmingesnes geležinkelių paslaugas;

  f) infrastruktūros ribotumus;

  f) infrastruktūros ribotumus;

  g) teisės aktų poreikį.

  g) teisės aktų poreikį.

  5. Kad Komisija galėtų stebėti rinką, valstybės narės kiekvienais metais jai pateikia IV priede nurodytą informaciją ir kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė.

  5. Kad Komisija galėtų stebėti rinką, valstybės narės kiekvienais metais jai pateikia šią ir IV priede nurodytą informaciją bei kitus reikiamus duomenis, kurių ji paprašė ir kurie susiję su:

   

  a) geležinkelių transporto veiklos rezultatų raida ir kompensacijomis už įsipareigojimų teikti viešąsias paslaugas vykdymą;

   

  b) rinkos atvėrimo laipsniu ir sąžininga konkurencija kiekvienoje valstybėje narėje; geležinkelio įmonių dalimi bendroje transporto sistemoje;

   

  c) reguliavimo institucijų, kurios veikia kaip skundų nagrinėjimo institucijos, ištekliais ir veikla;

   

  d) svarbiais ankstesnių metų pokyčiais, susijusiais su rinkoje įsitvirtinusių geležinkelio įmonių restruktūrizavimu ir priimtomis ir (arba) įgyvendintomis nacionalinėmis transporto strategijomis;

   

  e) svarbiomis geležinkelių transporto srities mokymo iniciatyvomis ir (arba) priemonėmis, kurių buvo imtasi valstybėje narėje ankstesniais metais;

   

  f) geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų ir kitų bendrovių, veikiančių geležinkelių transporto sektoriuje, personalo užimtumo ir socialinėmis sąlygomis ankstesnių metų pabaigoje;

   

  g) ankstesnių metų investicijomis į greitųjų geležinkelių tinklą;

   

  h) geležinkelių tinklo ilgiu ankstesnių metų pabaigoje;

   

  i) prieigos prie kelių mokesčiais ankstesniais metais;

   

  j) veiklos rezultatų gerinimo sistemos sukūrimu pagal šios direktyvos 35 straipsnį;

   

  k) kompetentingos nacionalinės institucijos išduotų galiojančių licencijų skaičiumi;

   

  l) Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) įgyvendinimo būkle;

   

  m) ankstesniais metais tinkle įvykusiais riktais, avarijomis ir katastrofomis, kaip nustatyta pagal Direktyvą 2004/49/EB;

   

  n) kitais svarbiais pokyčiais;

   

  o) techninės priežiūros rinkų raida ir techninės priežiūros paslaugų rinkos atvėrimo laipsniu.

  IV priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  IV priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį, kad būtų atnaujinta informacija, kurios reikia geležinkelių transporto rinkos stebėsenai atlikti.

  Pagrindimas

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų išsamiai nurodyta šio straipsnio taikymo tvarka, įskaitant bendrą licencijos formą. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  5. Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose būtų apibrėžta procedūra, taikoma išduodant licencijas ir nustatant bendrą licencijos formą laikantis 2 skirsnyje nurodytų reikalavimų. Šios įgyvendinimo priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu patikslinama įgyvendinimo priemonių, kurias gali priimti Komisija, taikymo sritis.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  19 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) nebuvo teisti už didelius ar pakartotinus socialinės apsaugos arba darbo teise numatytų įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant įsipareigojimus, prisiimtus laikantis profesinės sveikatos ir darbo saugos teisės aktų, taip pat įsipareigojimus, prisiimtus laikantis muitinės įstatymų tuo atveju, kai bendrovė nori vykdyti tarpvalstybines krovinių vežimo operacijas, kurioms taikomos muitinės procedūros.

  d) nebuvo teisti už jokius socialinės apsaugos arba darbo teise numatytų įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant įsipareigojimus, prisiimtus laikantis saugos, profesinės sveikatos ir darbo saugos teisės aktų, taip pat įsipareigojimus, prisiimtus laikantis muitinės įstatymų tuo atveju, kai bendrovė nori vykdyti tarpvalstybines krovinių vežimo operacijas, kurioms taikomos muitinės procedūros.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu įtvirtinama pagarba saugos ir darbo teisei, kuri tampa pagrindiniu geros reputacijos reikalavimu, kurį turėtų įvykdyti geležinkelio įmonės teikdamos prašymus licencijai gauti.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Finansinės būklės reikalavimų yra laikomasi, jeigu paraišką pateikusi geležinkelio įmonė gali įrodyti, kad ji sugebės įvykdyti savo šiuo metu galiojančius ir potencialius įsipareigojimus, nustatytus 12 mėnesių laikotarpiui, laikydamasi realių prielaidų.

  Finansinės būklės reikalavimų yra laikomasi, jeigu paraišką pateikusi geležinkelio įmonė gali įrodyti, kad ji sugebės įvykdyti savo šiuo metu galiojančius ir potencialius įsipareigojimus, nustatytus 12 mėnesių laikotarpiui, laikydamasi realių prielaidų. Licencijas išduodančioms institucijoms tikrina finansinę būklę pagal geležinkelio įmonės metines finansines ataskaitas arba, jeigu įmonės pareiškėjos negali pateikti metinių finansinių ataskaitų, – pagal balansą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu perimamos V priedo nuostatos, kurios laikomos esmine teksto dalimi.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Atsižvelgdamas šiuos tikslus kiekvienas paraiškos pateikėjas nurodo bent jau tai, kas nurodyta V priede.

  Atsižvelgdamas šiuos tikslus kiekvienas paraiškos pateikėjas pateikia išsamius duomenis apie šiuos aspektus:

   

  a) turimos lėšos, įskaitant banko sąskaitos likutį, sąskaitos likučio perviršis su užstatu ir paskolos;

   

  b) lėšos ir turtas, kurį galima naudoti kaip užstatą;

   

  c) apyvartinis kapitalas;

   

  d) atitinkamos išlaidos, įskaitant išlaidas ir avansinius mokėjimus transporto priemonių, žemės, statinių, įrenginių ir riedmenų įsigijimui apmokėti;

   

  e) mokesčiai, kuriais apmokestinamas įmonės turtas;

   

  f) mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos;

  Pagrindimas

  Šios nuostatos perimtos iš V priedo ir laikomos esmine teksto dalimi. Pareiškėjai taip pat turėtų pateikti išsamią informaciją apie sumokėtus mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Licencijas išduodanti institucija nelaiko, kad pareiškėjo finansinė būklė atitinka reikalavimus, jeigu dėl vykdomos įmonės veiklos ji turi didelių mokesčių arba socialinio draudimo įsiskolinimų.

  Pagrindimas

  Šios nuostatos perimtos iš V priedo ir laikomos esmine teksto dalimi.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Institucija visų pirma gali prašyti, kad bankas, valstybinis taupomasis bankas, apskaitininkas arba auditorius pateiktų audito ataskaitą ir atitinkamus dokumentus. Tuose dokumentuose turi būti nurodyta informacija apie šio straipsnio 2 dalies a–f punktuose nurodytus dalykus.

  Pagrindimas

  Šios nuostatos perimtos iš V priedo ir laikomos esmine teksto dalimi.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  20 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  V priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  V priedas laikomas esmine teksto dalimi. Taigi visas jo turinys perkeltas į 20 straipsnį.

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  21 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Reikalavimų, susijusių su profesine kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali įrodyti, kad ji turi ar turės valdymo struktūrą, kurioje būtų žinių arba patirties, būtinos vykdyti saugią ir patikimą licencijoje nurodytos veiklos rūšies operatyvinę kontrolę ir priežiūrą.

  Reikalavimų, susijusių su profesine kompetencija, turi būti laikomasi tada, kai paraišką teikianti geležinkelio įmonė gali įrodyti, kad ji turi ar turės valdymo struktūrą, kurioje būtų žinių arba patirties, būtinos vykdyti saugią ir patikimą licencijoje nurodytos veiklos rūšies operatyvinę kontrolę ir priežiūrą. Teikdama paraišką įmonė turi įrodyti, kad ji turi saugos sertifikatą, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnyje.

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  22 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 III skyriaus, geležinkelio įmonė tinkamai apdraudžiama, kad galėtų vykdyti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų civilinės atsakomybės reikalavimus, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis.

  Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 III skyriaus, geležinkelio įmonė tinkamai apdraudžiama arba turi reguliavimo institucijos patvirtintų lygiaverčių garantijų ir priemonių, kad galėtų vykdyti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų civilinės atsakomybės reikalavimus, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas su kroviniu, pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis.

  Pagrindimas

  Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas su paveldu susijusiai geležinkelių transporto veiklai, naudojant nacionalinį geležinkelių tinklą, kuriai leidimą suteikia nacionalinė reguliavimo institucija.

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  27 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą reguliavimo instituciją, infrastruktūros valdytojas parengia ir išleidžia tinklo nuostatus, kuriuos galima įsigyti sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali būti didesnis už tų nuostatų išleidimo sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent dviem oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Elektroniniu formatu tinklo nuostatų turinys nemokamai pateikiamas Europos geležinkelio agentūros interneto portale.

  1. Pasikonsultavęs su suinteresuotomis šalimis, įskaitant 55 straipsnyje nurodytą reguliavimo instituciją, infrastruktūros valdytojas parengia ir išleidžia tinklo nuostatus, kuriuos galima įsigyti sumokėjus tam tikrą mokestį, kuris negali būti didesnis už tų nuostatų išleidimo sąnaudas. Tinklo nuostatai išleidžiami bent dviem oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, iš kurių viena kalba yra anglų. Elektroniniu formatu tinklo nuostatų turinys nemokamai pateikiamas Europos geležinkelio agentūros interneto portale.

  Pagrindimas

  Vartojant tokią tarptautiniu mastu paplitusią kalbą kaip anglų būtų galima lengviau suprasti tinklo nuostatuose pateiktus elementus.

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  27 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Tinklo nuostatuose aprašomas infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, pobūdis. Juose pateikiama informacija apie prieigos prie atitinkamos geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių infrastruktūros objektų sąlygas. Tinklo nuostatų turinys pateiktas VI priede.

  2. Tinklo nuostatuose aprašomas infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, pobūdis. Juose pateikiama toliau nurodyta informacija apie prieigos prie atitinkamos geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių infrastruktūros objektų sąlygas:

   

  a) skyrius, kuriame aprašomas infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, pobūdis ir prieigos prie jos sąlygos;

   

  b) skyrius, kuriame aprašomi mokesčių ėmimo principai ir tarifai;

   

  c) skyrius, kuriame aprašomi infrastruktūros pajėgumo paskirstymo principai ir kriterijai. Infrastruktūros valdytojų nekontroliuojami geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriai teikia informaciją apie mokesčius už prieigą prie objektų ir už paslaugų teikimą, taip pat informaciją apie technines prieigos sąlygas, kurias reikia įtraukti į tinklo nuostatus;

   

  d) skyrius, skirtas informacijai, susijusiai su paraiška 25 straipsnyje nurodytai licencijai gauti ir su geležinkelio saugos sertifikatais, išduotais pagal Direktyvą 2004/49/EB1;

   

  e) skyrius, skirtas informacijai apie ginčų sprendimo procedūras ir skundų, susijusių su prieiga prie geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų ir su 35 straipsnyje nurodyta veiklos rezultatų gerinimo sistema, nagrinėjimo tvarka;

   

  f) skyrius, skirtas informacijai apie prieigą prie III priede nurodytų geležinkelių infrastruktūros objektų ir mokesčius, imamus už jų naudojimą;

   

  g) infrastruktūros valdytojo ir pareiškėjo bendro susitarimo, sudaromo pagal 42 straipsnį, pavyzdys.

   

  Tinklo nuostatuose pateikiama informacija kasmet atnaujinama ir atitinka geležinkelių infrastruktūros registruose, kurie skelbiami pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnį, esančią informaciją arba turi būti pateikiama nuoroda į šiuos registrus. Naudotojai laiku informuojami apie netinkamai tvarkomą infrastruktūrą ir blogėjančią jos kokybę.

   

  Komisija gali 60 straipsnyje nurodyta tvarka keisti ir tikslinti a‑g punktuose nurodytą informaciją pagal VI priedą, atsižvelgdama į sukauptą patirtį.

   

  1 OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

  Pagrindimas

  Tinklo nuostatų skyrių sąrašas laikomas esmine direktyvos dalimi. Komisija siekdama užtikrinti didesnį lankstumą gali keisti tam tikras kiekvieno skyriaus detales. Be to, jei infrastruktūros kokybė blogėja, apie tai turėtų būti pranešta naudotojams pagal išankstinio įspėjimo sistemą.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojų, kurių mokesčių ėmimo sprendimai turi įtakos kitai infrastruktūrai, atstovai drauge derintų mokesčių ėmimą arba nustatytų tarptautinio lygmens mokesčius už naudojimąsi atitinkama infrastruktūra.

  Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojų, kurių mokesčių ėmimo sprendimai turi įtakos kitai infrastruktūrai, atstovai drauge bendrai derintų mokesčių ėmimą arba nustatytų tarptautinio lygmens mokesčius už naudojimąsi atitinkama infrastruktūra.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu įtvirtinama mintis, kad infrastruktūros valdytojai turėtų tarpusavyje sukurti tvirtesnes koordinavimo struktūras.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  30 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  30 straipsnis

  30 straipsnis

  Infrastruktūros išlaidos ir apskaita

  Infrastruktūros išlaidos ir apskaita

  1. Tinkamai atsižvelgiant į saugą bei infrastruktūros paslaugų teikimo kokybės išlaikymą ir gerinimą, infrastruktūros valdytojai skatinami mažinti infrastruktūros teikimo išlaidas ir prieigos prie geležinkelių infrastruktūros mokesčių dydį.

  1. Tinkamai atsižvelgiant į saugą bei infrastruktūros paslaugų teikimo kokybės išlaikymą ir gerinimą, infrastruktūros valdytojai skatinami mažinti infrastruktūros teikimo išlaidas ir prieigos prie geležinkelių infrastruktūros mokesčių dydį.

  2. Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalis būtų įgyvendinta kompetentingos institucijos ir infrastruktūros valdytojo sutartimi, sudaryta ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, kurioje būtų numatytas valstybės finansavimas.

  2. Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalis būtų įgyvendinta kompetentingos institucijos ir infrastruktūros valdytojo sutartimi, sudaryta ne trumpesniam kaip septynerių metų laikotarpiui, kurioje būtų numatytas valstybės finansavimas.

  3. Sutarties sąlygos ir infrastruktūros valdytojui skiriamo finansavimo sutartų mokėjimų struktūra sutariamos iš anksto, kad galiotų visą sutarties galiojimo laiką.

  3. Sutarties sąlygos ir infrastruktūros valdytojui skiriamo finansavimo sutartų mokėjimų struktūra sutariamos iš anksto, kad galiotų visą sutarties galiojimo laiką.

  Pagrindiniai tokių sutarčių principai ir kriterijai pateikti VII priede, kuris gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  Pagrindiniai tokių sutarčių principai ir kriterijai pateikti VII priede.

  Valstybės narės konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis bent prieš mėnesį iki sutarties pasirašymo ir ją paskelbia per mėnesį nuo jos sudarymo.

  Valstybės narės konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis bent prieš mėnesį iki sutarties pasirašymo ir ją paskelbia per mėnesį nuo jos sudarymo.

  Infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad jo verslo planas atitiktų sutarties nuostatas.

  Infrastruktūros valdytojas užtikrina, kad jo verslo planas atitiktų sutarties nuostatas.

  Bent prieš mėnesį iki sutarties pasirašymo 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija įvertina, ar pajamos, kurias per vidutinį ir ilgąjį laikotarpį planuoja gauti infrastruktūros valdytojas, atitinka sutartus veiklos rodiklius, ir pateikia susijusias rekomendacijas.

   

  Jei kompetentinga institucija ketina nukrypti nuo šių rekomendacijų, reguliavimo institucijai ji pagrindžia savo sprendimą.

   

  4. Infrastruktūros valdytojai parengia ir tvarko savo valdomo turto inventorių, kuriame nurodo savo valdomo turo esamą vertę, taip pat duomenis apie išlaidas infrastruktūrai atnaujinti ir modernizuoti.

  4. Infrastruktūros valdytojai parengia ir tvarko savo valdomo turto inventorių, kuriame nurodo savo valdomo turo esamą vertę, taip pat duomenis apie išlaidas infrastruktūrai atnaujinti ir modernizuoti.

  5. Infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius nustato metodą, kuriuo paskirstyti išlaidas pagal įvairias paslaugas, teikiamas pagal III priedą, ir pagal geležinkelio riedmenų tipus remiantis geriausiomis turimomis žiniomis apie išlaidų priežastis ir 31 straipsnyje nurodytus mokesčių ėmimo principus. Valstybės narės gali pareikalauti, kad jis būtų iš anksto patvirtintas. Šis metodas periodiškai atnaujinamas, kad atitiktų geriausios tarptautinės praktikos principus.

  5. Infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius nustato metodą, kuriuo paskirstyti išlaidas pagal įvairias paslaugas, teikiamas pagal III priedą, ir pagal geležinkelio riedmenų tipus remiantis geriausiomis turimomis žiniomis apie išlaidų priežastis ir 31 straipsnyje nurodytus mokesčių ėmimo principus. Valstybės narės gali pareikalauti, kad jis būtų iš anksto patvirtintas. Šis metodas periodiškai atnaujinamas, kad atitiktų geriausios tarptautinės praktikos principus.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  31 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  31 straipsnis

  31 straipsnis

  Mokesčių ėmimo principai

  Mokesčių ėmimo principai

  1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių infrastruktūros objektais mokami atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui ir naudojami jų veiklai finansuoti.

  1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių infrastruktūros objektais mokami atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriui ir naudojami jų veiklai finansuoti.

  2. Valstybės narės reikalauja, kad infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius teiktų reguliavimo institucijai visą reikalingą informaciją apie taikomus mokesčius. Dėl to infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius privalo galėti įrodyti kiekvienai geležinkelio įmonei, kad infrastruktūros ir paslaugų mokesčiai, kuriuos geležinkelio įmonė turi sumokėti pagal jiems pagal 30–37 straipsnius pateiktas sąskaitas, atitiktų metodologiją, taisykles ir tam tikrais atvejais tinklo nuostatuose nustatytas skaičiavimo sistemas.

  2. Valstybės narės reikalauja, kad infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius teiktų reguliavimo institucijai visą reikalingą informaciją apie taikomus mokesčius. Dėl to infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius privalo galėti įrodyti kiekvienai geležinkelio įmonei, kad infrastruktūros ir paslaugų mokesčiai, kuriuos geležinkelio įmonė turi sumokėti pagal jiems pagal 30–37 straipsnius pateiktas sąskaitas, atitiktų metodologiją, taisykles ir tam tikrais atvejais tinklo nuostatuose nustatytas skaičiavimo sistemas.

  3. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, pagal VIII priedo 1 punktą.

  3. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, pagal VIII priedo 1 punktą.

  VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  4. Į infrastruktūros mokesčius gali būti įtrauktas mokestis, atspindintis konkrečios perpildytos infrastruktūros dalies pajėgumo stoką.

  4. Į infrastruktūros mokesčius gali būti įtrauktas mokestis, atspindintis konkrečios perpildytos infrastruktūros dalies pajėgumo stoką.

  5. Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo keliais leidžiama apmokestinti už triukšmą, infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo poveikį.

  5. Infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo poveikį. Šie infrastruktūros mokesčių keitimai užtikrina, kad būtų mokamos kompensacijos už investicijas į riedmenų modifikavimą, įrengiant juose ekonomiškai naudingiausias mažai triukšmo keliančias stabdymo technologijas. Valstybės narės užtikrina, kad tokių diferencijuotų mokesčių nustatymas neturėtų neigiamo poveikio finansinei infrastruktūros valdytojų pusiausvyrai.

  VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti diferencijuotų infrastruktūros mokesčių elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti diferencijuotų infrastruktūros mokesčių elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį, su sąlyga, kad tai neiškraipys konkurencijos geležinkelių transporto sektoriuje arba konkurencijos su kelių transporto sektoriumi geležinkelių transporto nenaudai.

  Infrastruktūros mokesčiai gali būti keičiami ne pagal VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į kito poveikio aplinkai, atsirandančio dėl traukinių eksploatacijos, išlaidas. Mokesčio keitimas, kuriuo gali būti užtikrintas išorės išlaidų, atsirandančių dėl eksploatuojant traukinius išmestų teršalų, internalizavimas, atliekamas atsižvelgiant į poveikio aplinkai dydį.

  Infrastruktūros mokesčiai gali būti keičiami ne pagal VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į kito poveikio aplinkai, atsirandančio dėl traukinių eksploatacijos, išlaidas. Mokesčio keitimas, kuriuo gali būti užtikrintas išorės išlaidų, atsirandančių dėl eksploatuojant traukinius išmestų teršalų, internalizavimas, atliekamas atsižvelgiant į poveikio aplinkai dydį.

  Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms aplinkos apsaugai padengti, kai imant tokius mokesčius padidėja bendros infrastruktūros valdytojo gaunamos pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu tokį panašaus dydžio mokestį už krovinių vežimą keliais leidžiama imti pagal ES teisės aktus. Jei pagal ES teisės aktus tokių mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti negalima imti už krovinių vežimą keliais, dėl tokio mokesčių pakeitimo infrastruktūros valdytojo gaunamų pajamų dydis pasikeisti negali.

  Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms aplinkos apsaugai padengti, kai imant tokius mokesčius padidėja bendros infrastruktūros valdytojo gaunamos pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu toks panašaus dydžio mokestis už krovinių vežimą keliais taikomas pagal ES teisės aktus. Jei pagal ES teisės aktus tokių mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti negalima imti už krovinių vežimą keliais, dėl tokio mokesčių pakeitimo infrastruktūros valdytojo gaunamų pajamų dydis pasikeisti negali.

  Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti gaunama papildomų pajamų, sprendimą dėl tų pajamų panaudojimo priima valstybės narės. Atitinkamos valdžios institucijos saugo informaciją, reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų panaudojimą. Valstybės narės reguliariai teikia šią informaciją Komisijai.

  Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti gaunama papildomų pajamų, sprendimą dėl tų pajamų panaudojimo transporto sistemų naudai priima valstybės narės. Atitinkamos valdžios institucijos saugo informaciją, reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų panaudojimą. Valstybės narės reguliariai teikia šią informaciją Komisijai.

  6. Siekiant išvengti nepageidaujamų neproporcingų svyravimų, šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti mokesčiai gali būti išreikšti kaip aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas remiantis pagrįstu traukinių reisų ir laikotarpių skaičiumi. Tačiau santykinis infrastruktūros mokesčio dydis turi būti siejamas su teikiamoms paslaugoms priskirtinomis išlaidomis.

  6. Siekiant išvengti nepageidaujamų neproporcingų svyravimų, šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti mokesčiai gali būti išreikšti kaip aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas remiantis pagrįstu traukinių reisų ir laikotarpių skaičiumi. Tačiau santykinis infrastruktūros mokesčio dydis turi būti siejamas su teikiamoms paslaugoms priskirtinomis išlaidomis.

  7. Teikiant III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas, šis straipsnis netaikomas. Bet kokiu atveju už tas paslaugas imamas mokestis negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

  7. Teikiant III priedo 2 punkte nurodytas paslaugas, šis straipsnis netaikomas. Bet kokiu atveju už tas paslaugas imamas mokestis negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

  8. Jei III priedo 3 ir 4 punktuose išvardytas papildomas ir pagalbines paslaugas teikia tik vienas teikėjas, už tas paslaugas imamas mokestis negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas pridėjus pagrįstą pelną.

  8. Jei III priedo 3 ir 4 punktuose išvardytas papildomas ir pagalbines paslaugas teikia tik vienas teikėjas, už tas paslaugas imamas mokestis negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas pridėjus pagrįstą pelną.

  9. Mokesčiai gali būti imami už infrastruktūros priežiūrai panaudotus pajėgumus. Tokie mokesčiai negali būti didesni negu infrastruktūros valdytojo dėl techninės priežiūros negautos grynosios pajamos.

  9. Mokesčiai gali būti imami už infrastruktūros priežiūrai panaudotus pajėgumus. Tokie mokesčiai negali būti didesni negu infrastruktūros valdytojo dėl techninės priežiūros negautos grynosios pajamos.

  10. Objektų, naudojamų III priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, operatoriai infrastruktūros valdytojui pateikia informaciją apie mokesčius, kurie turi būti įrašyti į tinklo nuostatus pagal 27 straipsnį.

  10. Objektų, naudojamų III priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, operatoriai infrastruktūros valdytojui pateikia informaciją apie mokesčius, kurie turi būti įrašyti į tinklo nuostatus pagal 27 straipsnį.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  32 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  32 straipsnis

  32 straipsnis

  Mokesčių ėmimo principams taikomos išimtys

  Mokesčių ėmimo principams taikomos išimtys

  1. Siekdama visiškai kompensuoti infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, valstybė narė, remdamasi veiksmingais, skaidriais ir nediskriminuojančiais principais, garantuodama optimalų konkurencingumą, ypač tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais, gali, jei rinka pajėgi tai pakelti, taikyti antkainius. Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą produktyvumo padidėjimą.

  1. Siekdama visiškai kompensuoti infrastruktūros valdytojo patirtas išlaidas, valstybė narė, remdamasi veiksmingais, skaidriais ir nediskriminuojančiais principais, garantuodama optimalų geležinkelių sektoriaus konkurencingumą gali, jei rinka pajėgi tai pakelti, leisti infrastruktūros valdytojui taikyti antkainius. Mokesčių ėmimo sistemoje turi būti atsižvelgta į geležinkelio įmonių pasiektą produktyvumo padidėjimą.

  Tačiau neleistina, kad dėl mokesčių dydžio infrastruktūra negalėtų naudotis tie rinkos segmentai, kurie gali apmokėti bent jau tiesiogines suteiktos vežimo geležinkeliais paslaugos išlaidas ir dar tokį grąžos koeficientą, kokį gali pakelti rinka.

  Tačiau neleistina, kad dėl mokesčių dydžio infrastruktūra negalėtų naudotis tie rinkos segmentai, kurie gali apmokėti bent jau tiesiogines suteiktos vežimo geležinkeliais paslaugos išlaidas ir dar tokį grąžos koeficientą, kokį gali pakelti rinka.

   

  Prieš patvirtindamos tokius antkainius, valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojas įvertintų jų svarbą konkretiems rinkos segmentams. Į infrastruktūros valdytojo parengtą rinkos segmentų sąrašą turi būti įtraukti bent šie trys segmentai: krovinių vežimo paslaugos, keleivių vežimo paslaugos, kaip apibrėžta viešųjų paslaugų sutartyje, ir kitos keleivių vežimo paslaugos. Infrastruktūros valdytojai gali papildomai išskirti rinkos segmentus.

   

  Taip pat nurodomi rinkos segmentai, kuriuose geležinkelio įmonės šiuo metu veiklos nevykdo, bet gali teikti paslaugas apmokestinimo sistemos galiojimo metu. Šiems rinkos segmentams infrastruktūros valdytojas antkainio į apmokestinimo sistemą neįtraukia.

   

  Rinkos segmentų sąrašas skelbiamas tinklo nuostatuose ir persvarstomas bent kas penkerius metus.

  Šie rinkos segmentai nustatomi pagal VIII priedo 3 punkte nurodytus kriterijus, gavus išankstinį reguliavimo institucijos pritarimą. Rinkos segmentuose, kuriuose nėra eismo, antkainiai į mokesčių ėmimo sistemą neįtraukiami.

  Papildomi rinkos segmentai nustatomi laikantis VIII priedo 3 punkte nustatytos tvarkos.

  VIII priedo 3 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

   

   

  1a. Perveždami krovinius į trečiąsias šalis arba iš jų tinklais, kurių vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio geležinkelių tinklo Europos Sąjungoje vėžės pločio, infrastruktūros valdytojai gali nustatyti didesnius mokesčius, kad susigrąžintų visas patirtas išlaidas.

  2. Dėl konkrečių ateities investicinių projektų arba konkrečių investicinių projektų, kurie buvo įgyvendinti po 1988 m., remdamasis tokių projektų ilgalaikėmis išlaidomis, jei jie padidins našumą ar ekonominį efektyvumą arba juos abu, ir kurių kitaip nebūtų galima arba nebūtų buvę galima įgyvendinti, infrastruktūros valdytojas gali pradėti taikyti arba toliau taikyti didesnius mokesčius. Taikant tokią mokesčių ėmimo tvarką taip pat gali būti numatyti susitarimai dėl su naujomis investicijomis susijusios rizikos pasidalinimo.

  2. Dėl konkrečių ateities investicinių projektų arba konkrečių investicinių projektų, kurie buvo įgyvendinti po 1988 m., remdamasis tokių projektų ilgalaikėmis išlaidomis, jei jie padidins našumą ar ekonominį efektyvumą arba juos abu, ir kurių kitaip nebūtų galima arba nebūtų buvę galima įgyvendinti, infrastruktūros valdytojas gali pradėti taikyti arba toliau taikyti didesnius mokesčius. Taikant tokią mokesčių ėmimo tvarką taip pat gali būti numatyti susitarimai dėl su naujomis investicijomis susijusios rizikos pasidalinimo.

  3. Traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS), važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos nacionalinės kontrolės ir valdymo bei signalizacijos sistemos, laikinai taikomas mažesnis pagal VIII priedo 5 punktą apskaičiuotas infrastruktūros mokestis.

  3. Traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS), važinėjantiems linijomis, kuriose įrengtos nacionalinės kontrolės ir valdymo bei signalizacijos sistemos, laikinai taikomas mažesnis pagal VIII priedo 5 punktą apskaičiuotas infrastruktūros mokestis. Infrastruktūros valdytojas turi galėti užtikrinti, kad dėl šio sumažinimo nebūtų prarandamos pajamos. Šis sumažinimas kompensuojamas nustačius didesnius mokesčius už ta pačia geležinkelio linija važiuojančius traukinius, kuriuose neįrengta ETCS sistema.

  VIII priedo 5 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  Siekiant toliau skatinti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS), VIII priedo 5 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  4. Siekiant užkirsti kelią diskriminacijai užtikrinama, kad bet kurio infrastruktūros valdytojo už lygiavertį naudojimąsi jo valdoma infrastruktūra taikomi vidutiniai ir ribiniai mokesčiai būtų panašaus dydžio ir kad už atitinkamas paslaugas, teikiamas tame pačiame rinkos segmente, būtų taikomi tokie patys mokesčiai. Infrastruktūros valdytojas tinklo nuostatuose nurodo, kad mokesčių ėmimo sistema atitinka šiuos reikalavimus, jei tai gali būti padaryta neatskleidžiant konfidencialios verslo informacijos.

  4. Siekiant užkirsti kelią diskriminacijai užtikrinama, kad bet kurio infrastruktūros valdytojo už lygiavertį naudojimąsi jo valdoma infrastruktūra taikomi vidutiniai ir ribiniai mokesčiai būtų panašaus dydžio ir kad už atitinkamas paslaugas, teikiamas tame pačiame rinkos segmente, būtų taikomi tokie patys mokesčiai. Infrastruktūros valdytojas tinklo nuostatuose nurodo, kad mokesčių ėmimo sistema atitinka šiuos reikalavimus, jei tai gali būti padaryta neatskleidžiant konfidencialios verslo informacijos.

  5. Jeigu infrastruktūros valdytojas ketina keisti esminius šio straipsnio 1 dalyje nurodytos mokesčių ėmimo sistemos elementus, jis ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto tinklo nuostatų išleidimo termino apie tuos pakeitimus paskelbia viešai.

  5. Jeigu infrastruktūros valdytojas ketina keisti esminius šio straipsnio 1 dalyje nurodytos mokesčių ėmimo sistemos elementus, jis ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto tinklo nuostatų išleidimo termino apie tuos pakeitimus paskelbia viešai.

   

  Valstybės narės gali nuspręsti paskelbti specialią mokesčių ėmimo sistemą ir taisykles, taikomas tarptautinio krovinių vežimo į trečiąsias šalis arba iš jų tinklais, kurių vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio Sąjungos geležinkelių tinklo vėžės pločio, paslaugoms. Jei tai būtina siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, pagal šią sistemą ir taisykles gali būti numatytos skirtingos priemonės ir terminai, nei nustatyti pagal 29 straipsnio 1 dalį.

  Pakeitimas  81

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  VIII priedo 4 punkte išvardyti pagrindiniai veiklos rezultatų gerinimo sistemos principai taikomi visame tinkle.

   

   

  a) norint užtikrinti, kad būtų pasiektas sutartas paslaugų kokybės lygis ir nekeliamas pavojus paslaugos ekonominiam perspektyvumui, infrastruktūros valdytojas, gavęs reguliavimo institucijos sutikimą, susitaria su pareiškėjais dėl pagrindinių veiklos rezultatų gerinimo sistemos kriterijų, ypač dėl vėlavimų vertės ir pagal veiklos rezultatų gerinimo sistemą mokėtinų mokėjimų ribinių verčių, kurios priklauso nuo geležinkelio įmonės atskirų traukinių ir visų jos traukinių ridos per tam tikrą laikotarpį;

   

  b) infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki traukinio važiavimo pateikia geležinkelio įmonei tvarkaraštį, pagal kurį bus apskaičiuojami vėlavimai;

   

  c) jei kyla su veiklos rezultatų gerinimo sistema susijusių ginčų, siekiant tokius ginčus skubiai išspręsti, nepažeidžiant galiojančių skundų nagrinėjimo procedūrų ir 50 straipsnio nuostatų, parengiama ginčų sprendimo tvarka. Jei taikoma tokia tvarka, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų;

   

  d) kartą per metus infrastruktūros valdytojas skelbia geležinkelio įmonių pasiektą aptarnavimo kokybės metinį vidutinį lygį, nustatytą pagal sutartus veiklos rezultatų gerinimo sistemos pagrindinius kriterijus.

   

  Pagrindiniai veiklos rezultatų gerinimo sistemos principai apima šiuos aspektus, kurie taikomi visame tinkle.

  Pagrindimas

  Šios pastraipos yra tokios pat kaip VIII priedo 4 punkto a, b, g, h pastraipos. Jos laikomos esminiais Direktyvos elementais, nes jomis nustatomi svarbiausi parametrai ir procedūriniai aspektai, susiję su veiklos rezultatų gerinimo sistema.

  Pakeitimas  82

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  35 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  VIII priedo 4 punktas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  VIII priedo 4 punktas, kuriame pateikti tolesni aspektai, susiję su veiklos rezultatų gerinimo sistema, gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  Pagrindimas

  Įtraukus pagrindinius VIII priedo 4 punkto aspektus į pagrindinį tekstą, priede pateikiami išsamesni veiklos rezultatų gerinimo sistemos, kurią Komisija gali iš dalies keisti, aspektai. Taip užtikrinamas reikiamas lankstumo mastas.

  Pakeitimas  83

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  36 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Infrastruktūros valdytojai gali imti atitinkamą mokestį už paskirstytą, tačiau nepanaudotą pajėgumą. Toks mokestis turi skatinti veiksmingai panaudoti pajėgumą. Jei dėl traukinio linijos, kuri turi būti paskirstyta sudarant metinį tvarkaraštį, kreipėsi daugiau nei vienas pareiškėjas, imamas rezervavimo mokestis.

  Infrastruktūros valdytojai gali imti atitinkamą mokestį už paskirstytą, tačiau nepanaudotą pajėgumą. Toks mokestis turi skatinti veiksmingai panaudoti pajėgumą. Jei dėl sutampančių traukinio linijų, kurios turi būti paskirstytos sudarant metinį tvarkaraštį, kreipėsi du ar daugiau pareiškėjų, iš pareiškėjo, kuriam buvo skirta visa traukinio linija arba jos dalis, bet kurios jis nenaudojo, imamas rezervavimo mokestis.

  Pagrindimas

  Tuo atveju, jei dėl traukinio linijos kreipėsi daugiau pareiškėjų, rezervavimo mokestis turi būti imamas tik tada, kai traukinio linija paskirta pareiškėjui, bet jis jos nenaudoja.

  Pakeitimas  84

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  41 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Infrastruktūros pajėgumo paraiškas gali pateikti šioje direktyvoje apibrėžti pareiškėjai.

  1. Infrastruktūros pajėgumo paraiškas gali pateikti pareiškėjai. Siekdami naudotis šiais infrastruktūros pajėgumais, pareiškėjai paskiria geležinkelio įmonę, kuri sudaro sutartį su infrastruktūros valdytoju, kaip nustatyta 28 straipsnyje.

  Pagrindimas

  Šiame pakeitime laikomasi formuluotės, naudojamos Reglamente 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo.

  Pakeitimas  85

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojų, kurių sprendimai dėl pajėgumo paskirstymo turi įtakos kitiems infrastruktūros valdytojams, atstovai drauge tarptautiniu lygiu koordinuotų infrastruktūros pajėgumo paskirstymą arba paskirstytų visą atitinkamą infrastruktūros pajėgumą, nepažeidžiant konkrečių taisyklių, nustatytų Sąjungos teisės aktais dėl krovinio geležinkelių transporto tinklų. Prie šių procedūrų gali prisijungti trečiųjų šalių infrastruktūros valdytojų atitinkami atstovai.

  Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojų, kurių sprendimai dėl pajėgumo paskirstymo turi įtakos kitiems infrastruktūros valdytojams, atstovai drauge tarptautiniu lygiu koordinuotų infrastruktūros pajėgumo paskirstymą arba paskirstytų visą atitinkamą infrastruktūros pajėgumą, nepažeidžiant konkrečių taisyklių, nustatytų Sąjungos teisės aktais dėl krovinio geležinkelių transporto tinklų. Minėto bendradarbiavimo dalyviai užtikrina, kad dalyvavimas bendradarbiaujant, veiklos metodai ir visi kiti svarbūs kriterijai, kuriais remiantis įvertinamas ir paskirstomas infrastruktūros pajėgumas, būtų vieši. Prie šių procedūrų gali prisijungti trečiųjų šalių infrastruktūros valdytojų atitinkami atstovai.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu į 40 straipsnio 1 dalį įtraukiama 40 straipsnio 4 dalis.

  Pakeitimas  86

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  40 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisija ir pagal 57 straipsnį bendradarbiaujančių reguliavimo institucijų atstovai informuojami apie visus posėdžius, kuriuose rengiami bendrieji infrastruktūros paskirstymo principai ir tvarka, ir kviečiami juose dalyvauti stebėtojų teisėmis. Jei pajėgumui paskirstyti naudojamos informacinės sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo institucijos gauna pakankamai informacijos, kad galėtų vykdyti savo reguliavimo priežiūros užduotis pagal 56 straipsnį.

  2. Komisija ir pagal 57 straipsnį bendradarbiaujančių reguliavimo institucijų atstovai informuojami apie bendruosius infrastruktūros paskirstymo principus ir tvarką. Jei pajėgumui paskirstyti naudojamos informacinės sistemos, iš tokių sistemų reguliavimo institucijos gauna pakankamai informacijos, kad galėtų vykdyti savo reguliavimo priežiūros užduotis pagal 56 straipsnį.

  Pagrindimas

  Europos Sąjungoje taikoma teisės sistema leidžia kompanijoms laisvai organizuoti savo veiklą, jos neprivalo kviesti stebėtojų. Komisija ir reguliavimo institucijos yra informuojamos apie kompanijų priimamus sprendimus.

  Pakeitimas  87

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  41 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose būtų nurodyti išsamūs 2 dalies taikymo kriterijai. Šios priemonės, skirtos užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  3. Išsamius 2 dalies taikymo kriterijus galima iš dalies pakeisti atsižvelgiant į patirtį, laikantis tvarkos, nurodytos 60 straipsnyje.

  Pagrindimas

  Pagal pirminę formuluotę „kuriose būtų nurodyti išsamūs [...] kriterijai“ reikštų, kad šios nuostatos tikslas yra papildyti teisės aktą. O tam reikėtų suteikti įgaliojimus Komisijai, kad ši galėtų tai padaryti.

  Pakeitimas  88

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  43 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Prieš pradėdami konsultacijas dėl tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, infrastruktūros valdytojai su kitais atitinkamais infrastruktūros valdytojais susitaria, kurios tarptautinės traukinio linijos turi būti įtrauktos į tarnybinį traukinių tvarkaraštį. Korekcijos gali būti daromos tik tada, kai iš tikrųjų to reikia.

  2. Prieš pradėdami konsultacijas dėl tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, infrastruktūros valdytojai su kitais atitinkamais infrastruktūros valdytojais susitaria, kurios tarptautinės traukinio linijos turi būti įtrauktos į tarnybinį traukinių tvarkaraštį. Korekcijos gali būti daromos tik tada, kai iš tikrųjų to reikia, ir turi būti tinkamai pagrįstos.

  Pagrindimas

  Taip užtikrinamas didesnis valdymo skaidrumas.

  Pakeitimas  89

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  47 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekdamos garantuoti tinkamų transporto paslaugų plėtrą pagal šias nuostatas, o ypač įvykdyti viešųjų paslaugų reikalavimus arba skatinti krovinių vežimo geležinkeliais plėtrą, valstybės narės gali nediskriminuojančiomis sąlygomis imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog skirstant infrastruktūros pajėgumą tokioms paslaugoms būtų suteikta pirmumo teisė.

  Siekdamos garantuoti tinkamų transporto paslaugų plėtrą pagal šias nuostatas, o ypač įvykdyti viešųjų paslaugų reikalavimus arba skatinti krovinių vežimo geležinkeliais, ypač tarptautinio vežimo, plėtrą, valstybės narės gali nediskriminuojančiomis sąlygomis imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog skirstant infrastruktūros pajėgumą tokioms paslaugoms būtų suteikta pirmumo teisė.

  Pagrindimas

  Jeigu norime skatinti naudotis geležinkeliais Europos lygmeniu, turime siekti, kad pirmenybė būtų teikiama tarptautinio geležinkelių transporto paslaugoms.

  Pakeitimas  90

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  47 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Nustatant pirmumo teisės skyrimo kriterijus, deramai atsižvelgiama į krovinių vežimo paslaugų, ypač tarptautinio krovinių vežimo paslaugų, svarbą.

  5. Taikant pirmumo teisės skyrimo kriterijus, atsižvelgiama į krovinių vežimo paslaugas, ypač tarptautinio krovinių vežimo paslaugas.

  Pagrindimas

  Posakis „deramai atsižvelgiama“ gana bendras ir neaiškus; jeigu Komisija ketina skatinti krovinių vežimą geležinkeliais, ypač tarptautinį krovinių vežimą, turi aiškiai tai nurodyti.

  Pakeitimas  91

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  51 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybė narė minėtą planą gali turėti iš anksto patvirtinti. 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija gali pateikti nuomonę, ar plane numatyti veiksmai tinkami.

  Valstybė narė minėtą planą gali turėti iš anksto patvirtinti. 55 straipsnyje nurodyta reguliavimo institucija prižiūri konsultacijų procesą, siekdama užtikrinti, kad jis vykdomas be diskriminacijos.

  Pagrindimas

  Reguliavimo institucija neturėtų privalėti kištis į infrastruktūros valdytojo verslo sprendimus, nes taip kiltų rizika dėl šios institucijos kaip objektyvaus arbitro pozicijos.

  Pakeitimas  92

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  51 straipsnio 2 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Jei transeuropinis tinklas ar jo linija, turinti didelės įtakos vienam ar keliems transeuropiniams tinklams, yra perpildyta, 57 straipsnyje nurodytos reguliavimo institucijos gali pateikti nuomonę apie šio plano veiksmų pagrįstumą.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė konsultuotis su reguliavimo institucijomis, kai vienas ar keli transeuropiniai tinklai yra labai perpildyti.

  Pakeitimas  93

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  53 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Infrastruktūros valdytojas laiku informuoja suinteresuotąsias šalis apie neplaninės techninės priežiūros darbą.

  3. Infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja suinteresuotąsias šalis apie neplaninės techninės priežiūros darbą.

  Pagrindimas

  Atrodo logiška informuoti suinteresuotąsias šalis apie tai, kada prasidės techninės priežiūros darbai, nors jie ir neplaniniai, kad būtų galima atlikti būtinus parengiamuosius darbus.

  Pakeitimas  94

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Infrastruktūros valdytojai parengia veiksmų planus, skirtus nelaimingų atsitikimų arba technikos gedimo atvejams.

  Pagrindimas

  Infrastruktūros valdytojai turėtų naudotis aiškiai apibrėžtais veiksmų planais, skirtais nelaimingų atsitikimų arba technikos gedimo atvejams. Šie veiksmų planai padėtų veiksmingiau ir greičiau parengti nenumatytų atvejų planus ir turėtų būti platinami visiems infrastruktūros valdytojams kaip geroji patirtis.

  Pakeitimas  95

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  54 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Valstybės narės gali pareikalauti, kad geležinkelio įmonės stebėtų ir kontroliuotų kaip jos pačios atitinka saugos normas ir taisykles.

  3. Išskyrus force majeure atvejus, įskaitant skubius ir saugumo sumetimais būtinus darbus, pagal šį straipsnį krovinių vežimui skirta traukinių linija negali būti panaikinta likus mažiau nei dviem mėnesiams iki jai numatyto laiko tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje, jeigu atitinkamas pareiškėjas nepritaria tokiam panaikinimui. Tokiu atveju atitinkamas infrastruktūros valdytojas deda pastangas pasiūlyti pareiškėjui lygiavertės kokybės ir patikimumo traukinių liniją; pareiškėjas turi teisę su pasiūlymu sutikti arba nesutikti. Jei pareiškėjas pasiūlymo atsisako, jam turi būti bent jau grąžinamas atitinkamas mokestis.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu numatoma, kad panaikinus liniją, išskyrus nenugalimos jėgos atvejį, reikia ieškoti bent jau alternatyvių išeičių ar grąžinti mokestį. Šiuo pakeitimu pakartojama ir papildoma į Reglamentą (ES) Nr. 913/2010 dėl krovinių vežimo geležinkeliais, įtraukta formuluotė.

  Pakeitimas  96

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  55 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  55 straipsnis

  55 straipsnis

  Reguliavimo institucija

  Nacionalinės reguliavimo institucijos

  1. Kiekviena valstybė narė įsteigia nacionalinę geležinkelių sektoriaus reguliavimo instituciją. Ši institucija yra savarankiška institucija, kuri organizavimo, funkcijų, hierarchijos ir sprendimų priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir nepriklausoma nuo kitų valdžios institucijų. Savo organizacija, sprendimų dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, pajėgumus paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso nuo jokios kompetentingos valdžios institucijos, dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių sudaryme.

  1. Kiekviena valstybė narė įsteigia nacionalinę geležinkelių sektoriaus reguliavimo instituciją. Ši institucija yra savarankiška institucija, kuri organizavimo, funkcijų, hierarchijos ir sprendimų priėmimo atžvilgiu teisiškai atskira ir nepriklausoma nuo kitų valdžios institucijų. Savo organizacija, sprendimų dėl finansavimo priėmimu, teisine struktūra ir sprendimų priėmimu ji taip pat yra nepriklausoma nuo jokio infrastruktūros valdytojo, mokesčius imančios įstaigos, pajėgumus paskirstančios įstaigos ar pareiškėjo. Be to, jos veikla nepriklauso nuo jokios kompetentingos valdžios institucijos, dalyvaujančios viešųjų paslaugų sutarčių sudaryme. Reguliavimo institucija, siekdama vykdyti 56 straipsnyje numatytas užduotis, turi turėti reikiamus organizacinius pajėgumus, t. y. personalą ir materialinę bazę, kurie atitiktų veiklos valstybės narės geležinkelių sektoriuje lygį, pavyzdžiui, pervežimų mastą ir tinklo dydį.

  2. Valstybės narės gali steigti reguliavimo institucijas, kurios būtų kompetentingos reguliuoti kelis sektorius, jei tokios sudėtinės reguliavimo institucijos atitinka 1 dalyje išdėstytus nepriklausomumo reikalavimus.

  2. Valstybės narės gali steigti reguliavimo institucijas, kurios būtų kompetentingos reguliuoti kelis sektorius, jei tokios sudėtinės reguliavimo institucijos atitinka 1 dalyje išdėstytus nepriklausomumo reikalavimus.

  3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo institucijos pirmininkas ir valdyba pagal aiškias nepriklausomumo užtikrinimo taisykles skiriami nustatytos trukmės kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie renkami iš asmenų, kurie trejus metus iki jų paskyrimo ir eidami savo pareigas tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse arba subjektuose. Pasibaigus kadencijai, šie asmenys ne mažiau kaip trejus metus nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba turi visus įgaliojimus priimti sprendimus dėl reguliavimo institucijos personalo priėmimo ir valdymo.

  3. Geležinkelių sektoriaus reguliavimo institucijos pirmininkas ir valdyba paskiriami nacionalinio arba kito kompetentingo parlamento pagal aiškias nepriklausomumo užtikrinimo taisykles skiriami nustatytos trukmės kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Jie renkami iš asmenų, kurie turi geležinkelio srities reguliavimo žinių ir patirties arba kitų sektorių reguliavimo žinių ir patirties ir kurie, pageidautina, bent dvejus metus arba nacionaliniuose teisės aktuose nurodytą ilgesnį laikotarpį iki jų paskyrimo ir eidami savo pareigas tiesiogiai arba netiesiogiai nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse arba subjektuose. Šie asmenys tai aiškiai patvirtina atitinkamoje interesų deklaracijoje. Pasibaigus kadencijai, šie asmenys ne mažiau kaip dvejus metus arba nacionaliniuose teisės aktuose nurodytą ilgesnį laikotarpį nedirba, neturi jokių pareigų, interesų arba verslo ryšių reguliuojamosiose įmonėse arba subjektuose. Pirmininkas ir valdyba turi visus įgaliojimus priimti sprendimus dėl reguliavimo institucijos personalo priėmimo ir valdymo. Jie turi vykdyti savo veiklą visiškai nepriklausomai ir vyriausybių, privačių ar viešųjų įmonių nurodymai jiems negali daryti įtakos jokiomis aplinkybėmis.

  Pakeitimas  97

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  56 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  56 straipsnis

  56 straipsnis

  Reguliavimo institucijos funkcijos

  Nacionalinių reguliavimo institucijų funkcijos

  1. Nepažeidžiant 46 straipsnio 6 dalies, pareiškėjas turi teisę skųstis reguliavimo institucijai, jeigu mano, kad su juo buvo neteisingai pasielgta, jis buvo diskriminuojamas arba kaip nors kitaip nukentėjo; svarbiausia pareiškėjas gali apskųsti infrastruktūros valdytojo arba atitinkamais atvejais geležinkelio įmonės arba geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriaus priimtus sprendimus dėl:

  1. Nepažeidžiant 46 straipsnio 6 dalies, pareiškėjas turi teisę skųstis reguliavimo institucijai, jeigu mano, kad su juo buvo neteisingai pasielgta, jis buvo diskriminuojamas arba kaip nors kitaip nukentėjo; svarbiausia pareiškėjas gali apskųsti infrastruktūros valdytojo arba atitinkamais atvejais geležinkelio įmonės arba geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriaus priimtus sprendimus dėl:

  a) tinklo nuostatų;

  a) tinklo nuostatų;

  b) tinklo nuostatuose nurodytų kriterijų;

  b) tinklo nuostatuose nurodytų kriterijų;

  c) pajėgumo paskirstymo ir jo rezultatų;

  c) pajėgumo paskirstymo ir jo rezultatų;

  d) mokesčių ėmimo sistemos;

  d) mokesčių ėmimo sistemos;

  e) infrastruktūros mokesčių, kuriuos jis turi arba gali turėti sumokėti, dydžio ar struktūros;

  e) infrastruktūros mokesčių, kuriuos jis turi arba gali turėti sumokėti, dydžio ar struktūros;

  f) prieigos priemonių pagal 10, 11 ir 12 straipsnius;

  f) prieigos priemonių pagal 10, 11 ir 12 straipsnius;

  g) prieigos prie paslaugų pagal 13 straipsnį ir mokesčių už jas.

  g) prieigos prie paslaugų pagal 13 straipsnį ir mokesčių už jas;

   

  ga) licencijos suteikimo tais atvejais, kai reguliavimo institucija nėra kartu ir institucija, teikianti licencijas pagal 16 straipsnį.

   

  1a. Dėl kiekvieno skundo reguliavimo institucija per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį nuo tada, kai gavo skundą, privalo priimti sprendimą, siekdama ištaisyti situaciją, ir imtis veiksmų savo iniciatyva. Jeigu pateikiamas skundas dėl atsisakymo skirti infrastruktūros pajėgumo arba dėl sąlygų, kuriomis buvo pasiūlyta skirti pajėgumą, reguliavimo institucija arba patvirtina, kad infrastruktūros valdytojo sprendimas turi likti nepakeistas, arba pareikalauja, kad tas sprendimas būtų pakeistas pagal jos pateiktus nurodymus.

   

  Komisija, laikydamasi 63 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos, savo iniciatyva tikrina, kaip taikoma ši direktyva ir įgyvendinamos jos nuostatos, susijusios su reguliavimo institucijų įgaliojimais ir sprendimų priėmimo terminais.

  2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota stebėti konkurenciją geležinkelių paslaugų rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 dalies a–g punktus, kad užkirstų kelią pareiškėjų diskriminacijai. Visų pirma ji tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti pareiškėjus. Reguliavimo institucija šioms pareigoms atlikti turi reikiamą organizacinį pajėgumą.

  2. Reguliavimo institucija taip pat įgaliota stebėti konkurenciją, užkirsti kelią diskriminaciniams ir rinką iškraipantiems pokyčiams geležinkelių paslaugų rinkose ir savo iniciatyva persvarstyti 1 dalies a–ga punktus, kad užkirstų kelią pareiškėjų diskriminacijai, taip pat ir taikydama reikiamas taisomąsias priemones. Visų pirma ji tikrina, ar tinklo nuostatuose nėra diskriminacinių sąlygų ir ar infrastruktūros valdytojui nesuteikta tokia veiksmų laisvė, kurią turėdamas jis galėtų diskriminuoti pareiškėjus. Šiuo tikslu reguliavimo institucija taip pat glaudžiai bendradarbiauja su nacionaline saugos institucija, atsakinga už sąveikumą užtikrinančios sistemos sudedamųjų dalių atitikties ar tinkamumo naudoti vertinimą arba už pranešimą apie „EB“ patikros procedūrą, pagal kurią atliekamas posistemių tikrinimas, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2008/57/EB. Nacionalinė saugos institucija, vykdydama procedūras, kurios gali turėti įtakos prieigai prie rinkos, pareiškėjų prašymu informuoja reguliavimo instituciją apie atitinkamus procedūros aspektus. Reguliavimo institucija pateikia rekomendacijas. Jei nacionalinė saugos institucija ketina nukrypti nuo šių rekomendacijų, ji pagrindžia savo sprendimą reguliavimo institucijai.

  3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad infrastruktūros valdytojo nustatyti mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir būtų nediskriminuojantys. Pareiškėjai ir infrastruktūros valdytojas dėl infrastruktūros mokesčių dydžio derėtis gali tik tuo atveju, jei tas derybas prižiūri reguliavimo institucija. Reguliavimo institucija įsikiša, jeigu tos derybos gali neatitikti šio skyriaus reikalavimų.

  3. Reguliavimo institucija užtikrina, kad infrastruktūros valdytojo nustatyti mokesčiai atitiktų IV skyriaus 2 skirsnį ir būtų nediskriminuojantys. Pareiškėjai ir infrastruktūros valdytojas dėl infrastruktūros mokesčių dydžio derėtis gali tik tuo atveju, jei tas derybas prižiūri reguliavimo institucija. Reguliavimo institucija įsikiša, jeigu tos derybos gali neatitikti šio skyriaus reikalavimų.

   

  3a. Reguliavimo institucija tikrina, ar geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų apskaita vykdoma laikantis 6 straipsnio nuostatų dėl apskaitos atskyrimo.

   

  3b. Jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus, reguliavimo institucija, laikydamasi 10 straipsnio 2 dalies nuostatų, nustato, ar paslaugos pagrindinis tikslas yra vežti keleivius tarp stočių, esančių skirtingose valstybėse narėse, ir, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalies, nustato, ar yra iškilęs pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, kai pagal 10 straipsnį numatytos paslaugos teikiamos tarp išvykimo vietos ir paskirties vietos, kurioms taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys.

   

  3c. Reguliavimo institucija praneša Komisijai apie bet kokį skundą dėl reguliavimo institucijos sprendimo, susijusio su 1–3b dalimis. Per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos Komisija prireikus reikalauja pakeisti atitinkamą sprendimą, siekdama užtikrinti jo suderinamumą su Sąjungos teise. Reguliavimo institucija iš dalies pakeičia savo sprendimą, atsižvelgdama į pakeitimus, kurių reikalauja Komisija.

   

  3d. Reguliavimo institucija mažiausiai kartą per metus konsultuojasi su krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų naudotojų atstovais, siekdama atsižvelgti į jų nuomonę dėl geležinkelių transporto rinkos, įskaitant klausimus dėl paslaugų atlikimo, infrastruktūros mokesčių, taip pat geležinkelių paslaugų kainų dydžio ir skaidrumo.

  Pakeitimas  98

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  56 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  56a straipsnis

   

  Nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimai

   

  1. Kad galėtų vykdyti užduotis, išvardytas 56 straipsnyje, reguliavimo institucija įgaliota:

   

  a) užtikrinti savo sprendimų vykdymą taikydama tinkamas sankcijas, įskaitant pinigines baudas. Reguliavimo institucijos sprendimas yra privalomas visoms šalims, kurioms tas sprendimas taikomas, ir jam netaikoma kitų nacionalinių administracinių instancijų kontrolė;

   

  b) reikalauti, kad infrastruktūros valdytojas, pareiškėjai ar atitinkamoje valstybėje narėje veikianti trečioji šalis suteiktų jai aktualią informaciją ir užtikrinti tokių reikalavimų vykdymą taikydama tinkamas sankcijas, įskaitant pinigines baudas. Reguliavimo institucijai teikiamoje informacijoje yra visi duomenys, kurių jai reikia skundų nagrinėjimo ir konkurencijos priežiūros geležinkelių paslaugų rinkose funkcijoms vykdyti. Tokiai informacijai priskiriami duomenys, kurie būtini statistikos ir rinkos stebėjimo tikslais. Prašoma informacija turi būti pateikta nedelsiant;

   

  c) atlikti infrastruktūros valdytojų (prireikus ir geležinkelio įmonių) auditą arba inicijuoti jų išorės auditą, kad būtų patikrinta atitiktis 6 straipsnio apskaitos atskyrimo nuostatoms.

   

  2. Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo institucijos priimti sprendimai galėtų būti peržiūrimi teismine tvarka. Pateikus skundą reguliavimo institucijos sprendimo vykdymas nesustabdomas.

   

  2a. Iškilus konfliktams dėl reguliavimo institucijų sprendimų dėl tarpvalstybinio vežimo paslaugų, susijusios šalys gali kreiptis į Europos Komisiją, kad per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos ji priimtų privalomą sprendimą dėl šių sprendimų suderinamumo su Sąjungos teise.

   

  3. Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo institucijos sprendimai būtų paskelbti.

   

  4. Valstybės narės užtikrina, kad infrastruktūros valdytojai ir visos įmonės arba kiti subjektai, vykdantys įvairių rūšių geležinkelių transporto arba infrastruktūros valdymo veiklą, įskaitant geležinkelių infrastruktūros objektų operatorius, kaip nurodyta 6 straipsnyje, reguliavimo institucijai pateiktų išsamias finansines ataskaitas, kad ji galėtų vykdyti įvairias savo užduotis. Šiose finansinėse ataskaitose turi būti bent X priede išvardytos dalys. Remdamasi šiomis ataskaitomis reguliavimo institucija gali padaryti išvadas valstybės pagalbos klausimais, kurias ji praneš už tokių klausimų sprendimą atsakingoms institucijoms.

   

  X priedas gali būti iš dalies keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į patirtį.

  Pakeitimas  99

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  57 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  57 straipsnis

  57 straipsnis

  Reguliavimo institucijų bendradarbiavimas

  Nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas ir Komisijos įgaliojimai

  1. Siekdamos visoje Sąjungoje suderinti sprendimų priėmimą, nacionalinės reguliavimo institucijos keičiasi informacija apie savo darbą bei sprendimų priėmimo principus ir praktiką ir kitaip bendradarbiauja. Šiuo tikslu jos dirba kartu darbo grupėje, kuri reguliariai renkasi į posėdžius. Reguliavimo institucijų bendradarbiavimą remia Komisija.

  1. Siekdamos visoje Sąjungoje suderinti sprendimų priėmimą, nacionalinės reguliavimo institucijos keičiasi informacija apie savo darbą bei sprendimų priėmimo principus ir praktiką ir kitaip bendradarbiauja. Šiuo tikslu jos dirba kartu oficialiai sukurtame tinkle, kurio nariai reguliariai renkasi į posėdžius Komisijos kvietimu. Šiems posėdžiams pirmininkauja Komisija. Komisija užtikrina aktyvų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir imasi veiksmų, jei reguliavimo institucijos neįvykdo savo įgaliojimų.

   

  Komisijai atstovauja už transportą ir už konkurenciją atsakingų tarnybų atstovai.

   

  Komisija sukuria duomenų bazę, į kurią nacionalinės reguliavimo institucijos siunčia duomenis apie visas skundų nagrinėjimo procedūras, pavyzdžiui, skundų datas, savo iniciatyva vykdomų procedūrų pradžią, visus sprendimų projektus ir galutinius sprendimus, dalyvaujančias šalis, procedūrų metu sprendžiamus svarbiausius klausimus ir geležinkelių teisės aiškinimo problemas ir visus savo iniciatyva atliekamus tyrimus dėl galimybės naudotis tarptautinėmis geležinkelio paslaugomis arba joms taikomų mokesčių.

  2. Reguliavimo institucijoms sudaromos sąlygos glaudžiai bendradarbiauti, taip pat ir pagal sudarytus darbo susitarimus, kad jos galėtų teikti savitarpio pagalbą vykdant rinkos stebėsenos užduotis ir nagrinėjant skundus ar atliekant tyrimus.

  2. Reguliavimo institucijoms sudaromos sąlygos glaudžiai bendradarbiauti, taip pat ir pagal sudarytus darbo susitarimus, kad jos galėtų teikti savitarpio pagalbą vykdant rinkos stebėsenos užduotis ir nagrinėjant skundus ar atliekant tyrimus.

  3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos prie tarptautinės traukinio linijos arba jai taikomų mokesčių, taip pat vykdant konkurencijos rinkoje, susijusios su tarptautinėmis geležinkelių transporto paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti reguliavimo institucija konsultuojasi su visų valstybių narių, per kurias eina atitinkama tarptautinė traukinio linija, reguliavimo institucijomis ir, prieš priimdama sprendimą, prašo pateikti visą būtiną informaciją.

  3. Kai nagrinėjamas skundas arba savo iniciatyva atliekamas tyrimas dėl prieigos prie tarptautinės traukinio linijos arba jai taikomų mokesčių, taip pat vykdant konkurencijos rinkoje, susijusios su tarptautinėmis geležinkelių transporto paslaugomis, stebėseną, tai atliekanti reguliavimo institucija informuoja Komisiją ir konsultuojasi su visų valstybių narių, per kurias eina atitinkama tarptautinė traukinio linija, reguliavimo institucijomis ir, prieš priimdama sprendimą, prašo pateikti visą būtiną informaciją. Šiuo atveju reguliavimo institucijų tinklas taip pat pateikia savo nuomonę.

  4. Reguliavimo institucijos, su kuriomis konsultuojamasi pagal 3 dalį, pateikia visą informaciją, kurios reikalauti jos pačios turi teisę pagal savo nacionalinę taisę. Šią informaciją galima naudoti tik nagrinėjant skundą arba atliekant tyrimą, nurodytus 3 dalyje.

  4. Reguliavimo institucijos, su kuriomis konsultuojamasi pagal 3 dalį, pateikia visą informaciją, kurios reikalauti jos pačios turi teisę pagal savo nacionalinę taisę. Šią informaciją galima naudoti tik nagrinėjant skundą arba atliekant tyrimą, nurodytus 3 dalyje.

  5. Skundą gavusi ar savo iniciatyva tyrimą vykdanti reguliavimo institucija perduoda susijusią informaciją atsakingai reguliavimo institucijai, kad toji institucija imtųsi priemonių atitinkamų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.

  5. Skundą gavusi ar savo iniciatyva tyrimą vykdanti reguliavimo institucija perduoda susijusią informaciją atsakingai reguliavimo institucijai, kad toji institucija imtųsi priemonių atitinkamų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.

  6. Valstybės narės užtikrina, kad visi 40 straipsnio 1 dalyje nurodyti susiję infrastruktūros valdytojų atstovai nedelsdami pateiktų visą informaciją, kuri būtina šio straipsnio 3 dalyje nurodyto skundo nagrinėjimo ar tyrimo tikslais ir kurios paprašė valstybės narės, kurioje yra susijęs atstovas, reguliavimo institucija. Ši reguliavimo institucija turi teisę perduoti tokią informaciją apie atitinkamą tarptautinę traukinių liniją 3 dalyje nurodytoms reguliavimo institucijoms.

  6. Valstybės narės užtikrina, kad visi 40 straipsnio 1 dalyje nurodyti susiję infrastruktūros valdytojų atstovai nedelsdami pateiktų visą informaciją, kuri būtina šio straipsnio 3 dalyje nurodyto skundo nagrinėjimo ar tyrimo tikslais ir kurios paprašė valstybės narės, kurioje yra susijęs atstovas, reguliavimo institucija. Ši reguliavimo institucija turi teisę perduoti tokią informaciją apie atitinkamą tarptautinę traukinių liniją 3 dalyje nurodytoms reguliavimo institucijoms.

   

  6a. Komisija gali savo iniciatyva dalyvauti veikloje, išvardytoje 57 straipsnio 2–6 dalyse, apie kurią ji informuoja reguliavimo institucijų, minimų 1 dalyje, tinklą.

  7. Reguliavimo institucijos parengia bendrus sprendimų, kuriuos jos turi teisę priimti pagal šią direktyvą, priėmimo principus ir tvarką. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriomis nustatomi tokie bendrieji principai ir tvarka. Tos priemonės, skirtos užtikrinti, kad direktyva bus įgyvendinta vienodomis sąlygomis, priimamos įgyvendinimo aktų forma pagal 63 straipsnio 3 dalį.

  7. Reguliavimo institucijų tinklas, įsteigtas pagal 1 dalį, parengia bendrus sprendimų, kuriuos jos turi teisę priimti pagal šią direktyvą, priėmimo principus ir tvarką. Komisija gali priimti ir papildyti tokius bendruosius principus ir tvarką pagal 60 straipsnyje nurodytą procedūrą.

  Reguliavimo institucijos taip pat peržiūri 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų infrastruktūros valdytojų asociacijų sprendimus ir tvarką, kuriais įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos arba kitaip sudaromos palankesnės sąlygos tarptautiniam geležinkelių transportui.

  Reguliavimo institucijų tinklas taip pat peržiūri 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų infrastruktūros valdytojų asociacijų sprendimus ir tvarką, kuriais įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos arba kitaip sudaromos palankesnės sąlygos tarptautiniam geležinkelių transportui.

  Pakeitimas  100

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  57 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  57a straipsnis

   

  Europos reguliavimo institucija

   

  Komisija, remdamasi nacionalinių reguliavimo institucijų tinklo patirtimi, ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos paskelbimo dienos parengia teisėkūros pasiūlymą dėl Europos reguliavimo institucijos steigimo. Ši institucija vykdo kontrolės ir arbitražo funkcijas, t. y. sprendžia tarpvalstybinio ir tarptautinio lygmens problemas ir nagrinėja skundus dėl nacionalinių reguliavimo institucijų priimtų sprendimų.

  Pakeitimas  101

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  59 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  59a straipsnis

   

  Straipsnis, pagal kurį suteikiami įgaliojimai

   

  Komisijai pagal 60 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl rinkos stebėsenos apimties (15 straipsnis), tam tikrų tinklo nuostatų elementų (27 straipsnis), tam tikrų mokesčių ėmimo principų (31 straipsnis), laikinų infrastruktūros mokesčio nuolaidų traukiniams, kuriuose įrengta Europos traukinių kontrolės sistema (ETCS) (32 straipsnio 3 dalis), tam tikrų veiklos rezultatų gerinimo sistemos elementų (35 straipsnis), kriterijų, kurių turi būti laikomasi nustatant reikalavimus norintiems naudotis infrastruktūra pareiškėjams (41 straipsnis), infrastruktūros pajėgumo paskirstymo grafiko (43 straipsnis), finansinių ataskaitų (56a straipsnis) ir bendrų reguliavimo institucijų sprendimų priėmimo principų ir praktikos (57 straipsnis).

  Pagrindimas

  Pagal naują 2011 m. tarpinstitucinį susitarimą dėl deleguotų teisės aktų būtina naudoti konkrečias standartines formuluotes, kurios įrašomas čia ir kuriomis pakeičiamos Komisijos pasiūlymo formuluotės.

  Pakeitimas  102

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  60 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  60 straipsnis

  Delegavimas

  Išbraukta.

  1. Komisijai neribotam laikui suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 13 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje, 15 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje, 20 straipsnio trečioje pastraipoje, 27 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 31 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje, 32 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 32 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 1 dalyje ir 56 straipsnio 8 dalies trečioje pastraipoje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

   

  2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  3. Komisijai įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami pagal 61 ir 62 straipsniuose nustatytas sąlygas.

   

  Pagrindimas

  Pagal naują 2011 m. tarpinstitucinį susitarimą dėl deleguotų teisės aktų būtina naudoti konkrečias standartines formuluotes, kurios įrašomas į 60a straipsnį ir kuriomis pakeičiamos Komisijos pasiūlymo formuluotės.

  Pakeitimas  103

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  60 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  60a straipsnis

   

  Naudojimasis įgaliojimais

   

  15 straipsnio 5 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 32 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 43 straipsnio 1 dalyje, 56a straipsnio 6 dalyje ir 57 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo pagrindinio teisėkūros akto įsigaliojimo datos. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

   

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnio 5 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 32 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, 43 straipsnio 1 dalyje, 56a straipsnio 6 dalyje ir 57 straipsnio 7 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

   

  4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Pagal 15 straipsnio 5 dalį, 27 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnio 3 ir 5 dalis, 32 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 3 dalį, 43 straipsnio 1 dalį, 56a straipsnio 6 dalį, 57 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiams.

  Pagrindimas

  Pagal naują 2011 m. bendrą tarpinstitucinį susitarimą dėl deleguotų teisės aktų būtina naudoti konkrečias standartines formuluotes, kurios įrašomas čia ir kuriomis pakeičiamos Komisijos pasiūlymo formuluotės.

  Pakeitimas  104

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  61 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  61 straipsnis

  Deleguotų įgaliojimų atšaukimas

  Išbraukta.

  1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 60 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotus įgaliojimus.

   

  2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti deleguotus įgaliojimus, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja kitą teisės aktų leidėją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir jų atšaukimo priežastis.

   

  3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

   

  Pagrindimas

  Pagal 2011 m. bendrą tarpinstitucinį susitarimą šį straipsnį reikėtų išbraukti, nes jo turinys perkeltas į 60a straipsnį.

  Pakeitimas  105

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  62 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  62 straipsnis

  Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

  Išbraukta.

  1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienu mėnesiu.

   

  2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto arba jei iki šios datos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informuoja Komisiją apie savo sprendimą nepareikšti prieštaravimo, deleguotasis teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

   

  3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

   

  Pagrindimas

  Pagal 2011 m. bendrą tarpinstitucinį susitarimą šį straipsnį reikėtų išbraukti, nes jo turinys perkeltas į 60a straipsnį.

  Pakeitimas  106

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  63 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės prašymu arba jos pačios iniciatyva, Komisija ypatingais atvejais išnagrinėja šios direktyvos nuostatų taikymą ir vykdymą ir, laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, per du mėnesius nuo tokio prašymo gavimo nusprendžia, ar susijusi priemonė gali būti toliau taikoma. Komisija praneša apie savo sprendimą Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms.

  Nacionalinės reguliavimo institucijos ir kitos kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymu arba jos pačios iniciatyva, Komisija ypatingais atvejais išnagrinėja šios direktyvos nuostatų taikymą ir vykdymą. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi Europos Komisijai prieinamą duomenų bazę, kurioje saugomi šių institucijų sprendimų projektai. Europos Komisija, laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, per du mėnesius nuo tokio prašymo gavimo priima sprendimą, ar susijusi priemonė gali būti toliau taikoma. Komisija praneša apie savo sprendimą Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms.

  Pagrindimas

  Ši VI priedo dalis perkelta į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  107

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  63 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Nepažeisdama Sutarties 258 straipsnio, kiekviena valstybė narė per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos gali perduoti Komisijos sprendimą Tarybai. Taryba kvalifikuota balsų dauguma, esant išimtinėms aplinkybėms, per vieną mėnesį nuo dienos, kai jai perduotas sprendimas, gali priimti kitokį sprendimą.

  Valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva Komisija ypatingais atvejais nagrinėja, kaip taikoma ši direktyva ir kaip įgyvendinamos jos nuostatos, ir priima sprendimą, laikydamasi 64 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

  Pagrindimas

  Remiantis šiuo pakeitimu, šios dalies nuostatos priartinamos prie standartinės įgyvendinimo aktų taikymo procedūros. 64 straipsnio 3 dalies, kurioje nurodyta nagrinėjimo procedūra, nuostatos artimos pradinės 63 straipsnio 2 dalies turiniui.

  Pakeitimas  108

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  63 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Priemonės, skirtos užtikrinti, kad direktyva būtų įgyvendinama vienodomis sąlygomis, priimamos Komisijos įgyvendinimo aktų forma pagal 64 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

  3. Priemonės, numatytos pagal 10 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį ir skirtos užtikrinti, kad direktyva būtų įgyvendinama vienodomis sąlygomis, priimamos Komisijos įgyvendinimo aktų forma pagal 64 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

  Pagrindimas

  Remiantis šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kuriais straipsniais vadovaujantis Komisijai leidžiama priimti įgyvendinimo aktus.

  Pakeitimas  109

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  64 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisijai padeda komitetas.

  1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal šią direktyvą. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 182/2011.

  Pagrindimas

  Tai techninis pakeitimas siekiant suderinti tekstą atsižvelgiant į naujausius teisės aktų pakeitimus, susijusius su Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymu, ir aiškiai nurodyti, apie kokį komitetą kalbama šioje dalyje.

  Pakeitimas  110

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  64 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnį.

  2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 ir 11 straipsniai.

  Pagrindimas

  Tai techninis pakeitimas siekiant suderinti tekstą atsižvelgiant į naujausius teisės aktų pakeitimus, susijusius su Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymu.

  Pakeitimas  111

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  64 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

  3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 ir 11 straipsniai.

  Pagrindimas

  Tai techninis pakeitimas siekiant suderinti tekstą atsižvelgiant į naujausius teisės aktų pakeitimus, susijusius su Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymu.

  Pakeitimas  112

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  66 straipsnio 1 dalies pirma1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad [...] straipsnių ir [...] priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [...]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad [...] straipsnių ir [...] priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

  Pagrindimas

  Tai nauja trijų direktyvų, kurios jau turėjo būti įgyvendintos valstybėse narėse, redakcija, todėl šiuo metu vyksta pažeidimo procedūros. 12 mėnesių yra daugiau nei pakankamas laikotarpis.

  Pakeitimas  113

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  I priedo šešta įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – keleivių ir prekių privažiuojamieji keliai, įskaitant automobilio kelius,

  – keleivių ir prekių privažiuojamieji keliai, įskaitant pėsčiųjų ir automobilio kelius,

  Pakeitimas  114

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  II priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  II PRIEDAS

  Išbraukta.

  Esminės infrastruktūros valdytojo funkcijos

   

  (nurodytas 7 straipsnyje)

   

  7 straipsnyje nurodytų esminių funkcijų sąrašas:

   

  – sprendimų dėl traukinio linijų paskirstymo, įskaitant konkrečių linijų buvimo nustatymą ir įvertinimą bei jų paskyrimą, priėmimas,

   

  – sprendimų dėl infrastruktūros mokesčių ėmimo, įskaitant sprendimų dėl mokesčių dydžio nustatymo ir jų surinkimo, priėmimas,

   

  Pagrindimas

  Kadangi šio priedo turinys yra esminė šio teksto dalis, II priedas įtrauktas į 7 straipsnį.

  Pakeitimas  115

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  III priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  III PRIEDAS

  III PRIEDAS

  Geležinkelio įmonėms teiktinos paslaugos

  Geležinkelio įmonėms teiktinos paslaugos

  1. Minimalų prieigos paketą sudaro:

  1. Minimalų prieigos paketą sudaro:

  a) prašymų skirti geležinkelių infrastruktūros pajėgumo tvarkymas;

  a) prašymų skirti geležinkelių infrastruktūros pajėgumo tvarkymas;

  b) teisė naudotis paskirtu pajėgumu;

  b) teisė naudotis paskirtu pajėgumu;

  c) naudojimasis kelio iešmais ir atšakomis;

  c) naudojimasis kelio iešmais ir atšakomis;

  d) traukinių eismo valdymas, įskaitant signalizaciją, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą bei informacijos apie traukinių judėjimą perdavimas ir teikimas;

  d) traukinių eismo valdymas, įskaitant signalizaciją, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą bei informacijos apie traukinių judėjimą perdavimas ir teikimas;

  e) naudojimasis elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai;

  e) naudojimasis elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai;

  f) kuro užpildymo įrenginiai, jei yra;

   

  g) visa kita informacija, reikalinga norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, kuriai buvo skirtas infrastruktūros pajėgumas.

  g) visa kita informacija, reikalinga norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, kuriai buvo skirtas infrastruktūros pajėgumas.

  2. Prieiga taip pat suteikiama prie infrastruktūros objektų ir šiuose objektuose teikiamų paslaugų:

  2. Prieiga taip pat suteikiama prie šių infrastruktūros objektų, jei jų esama, ir šiuose objektuose teikiamų  paslaugų:

  a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti objektai, įskaitant bilietų įsigijimo ir kelionių informacijos objektus;

  a) keleivių stotys, jų pastatai ir kiti objektai, įskaitant kelionių informacijos paslaugas ir tinkamą bendrą vietą bilietų įsigijimo paslaugoms teikti;

  b) krovinių terminalai;

  b) krovinių terminalai;

  c) rūšiavimo stotys;

  c) rūšiavimo stotys;

  d) traukinių formavimo įrenginiai;

  d) traukinių formavimo įrenginiai;

  e) skirstymo keliai;

  e) skirstymo keliai;

  f) techninės priežiūros ir kiti techniniai įrenginiai;

  f) techninės priežiūros ir kiti techniniai įrenginiai;

  g) su geležinkelių veikla susiję uosto įrenginiai;

  g) su geležinkelių veikla susiję uosto įrenginiai;

  h) pagalbai, įskaitant vilkimą, teikti reikalingi įrenginiai.

  h) pagalbai, įskaitant vilkimą, teikti reikalingi įrenginiai;

   

  ha) kuro užpildymo įrenginiai ir kuro iš šių įrenginių tiekimas, už kurį sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi kuro užpildymo įrenginiais.

  3. Papildomas paslaugas gali sudaryti:

  3. Papildomas paslaugas gali sudaryti:

  a) traukos srovė, už kurią sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais;

  a) traukos srovė, kurios tiekėją laisvai pasirenka geležinkelio įmonė; jei traukos srovės tiekėjas sutampa su geležinkelių infrastruktūros objekto operatoriumi, sąskaitose faktūrose mokesčiai už traukos srovę nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais;

  b) keleivinių traukinių šildymas prieš kelionę;

  b) keleivinių traukinių šildymas prieš kelionę;

  c) kuro tiekimas, už kurį sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi kuro užpildymo įrenginiais;

   

  d) sutartys pagal užsakymą dėl:

  d) sutartys pagal užsakymą dėl:

  – pavojingų krovinių transportavimo kontrolės,

  – pavojingų krovinių transportavimo kontrolės,

  – pagalbos, kai važiuoja neįprasti traukiniai.

  – pagalbos, kai važiuoja neįprasti traukiniai.

  4. Pagalbines paslaugas gali sudaryti:

  4. Pagalbines paslaugas gali sudaryti:

  a) prieiga prie telekomunikacijų tinklo;

  a) prieiga prie telekomunikacijų tinklo;

  b) papildomos informacijos suteikimas;

  b) papildomos informacijos suteikimas;

  c) riedmenų techninė apžiūra.

  c) riedmenų techninė apžiūra.

  Pakeitimas  116

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  IV priedo 16 a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  16a. Per ankstesniuosius metus įvykę riktai, avarijos ir katastrofos, kaip nustatyta pagal Direktyvą 2004/49/EB.

  Pagrindimas

  Informacija apie geležinkelio rinkos plėtrą, kuri turi būti surinkta ir išsiųsta Komisijai, turėtų aprėpti ir duomenis apie geležinkelio saugumo padėtį ES valstybėse narėse.

  Pakeitimas  117

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  V priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  V PRIEDAS

  Išbraukta.

  Finansinė būklė

   

  (nurodyta 20 straipsnyje)

   

  1. Finansinė būklė bus tikrinama pagal geležinkelio įmonės metinę atskaitomybę arba, jeigu įmonės pareiškėjos negalėtų pateikti metinės atskaitomybės, buhalterinį balansą. Visų pirma turi būti pateikti išsamūs duomenys apie toliau išvardytus aspektus:

   

  a) turimos lėšos, įskaitant banko sąskaitos likutį, overdraftas su užstatu ir paskolos;

   

  b) lėšos ir turtas, kurį galima naudoti kaip užstatą;

   

  c) apyvartinės lėšos;

   

  d) atitinkamos išlaidos, įskaitant išlaidas transporto priemonių, žemės, statinių, įrenginių ir riedmenų įsigijimui apmokėti;

   

  e) įmonės turtui priskaičiuoti mokesčiai.

   

  2. Visų pirma, negalima laikyti, kad pareiškėjo finansinė būklė atitinka reikalavimus, jeigu dėl vykdomos veiklos ji turi didelių mokesčių arba socialinio draudimo įsiskolinimų.

   

  3. Institucija visų pirma gali prašyti, kad bankas, valstybinis taupomasis bankas, apskaitininkas arba auditorius pateiktų audito ataskaitą arba atitinkamus dokumentus. Tuose dokumentuose turi būti informacija apie 1 dalyje nurodytus dalykus.

   

  Pagrindimas

  Kadangi šis priedas – esminė šio teksto dalis, jis įtrauktas į 20 straipsnį.

  Pakeitimas  118

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo įžanginis sakinys

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  27 straipsnyje nurodytuose tinklo nuostatuose pateikiama ši informacija:

  27 straipsnyje nurodytų tinklo nuostatų skirsniuose pateikiama ši informacija:

  Pagrindimas

  Priedo įvadinis sakinys turi būti suderintas, kadangi svarbiausios VI priedo dalys perkeltos į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  119

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Skyrius, kuriame aprašomas infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, pobūdis ir prieigos prie jos sąlygos. Šiame skyriuje pateikiama informacija turi atitikti geležinkelių infrastruktūros registruose, kuriuos reikia paskelbti pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnį, esančią informaciją arba joje turi būti daroma nuorodą į juos.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Ši VI priedo dalis perkelta į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  120

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Skyrius, kuriame aprašomi mokesčių ėmimo principai ir tarifai. Šiame skyriuje pateikiami atitinkami duomenys apie mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai daug informacijos apie mokesčius bei kitos informacijos apie prieigą, taikomos III priede išvardytoms tik vieno tiekėjo teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai aprašoma metodologija, taisyklės ir tam tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31–36 straipsniams taikyti išlaidų ir mokesčių atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau nustatytus arba per ateinančius penkerius metus numatomus nustatyti mokesčių pakeitimus.

  2. Skyriuje, kuriame aprašomi mokesčių ėmimo principai ir tarifai, pateikiami atitinkami duomenys apie mokesčių ėmimo sistemą ir pakankamai daug informacijos apie mokesčius bei kitos informacijos apie prieigą, taikomos III priede išvardytoms tik vieno tiekėjo teikiamoms paslaugoms. Čia išsamiai aprašoma metodologija, taisyklės ir tam tikrais atvejais skaičiavimo sistema 31 straipsnio 4–5 dalims ir visiems tolesniems straipsniams iki 36 straipsnio imtinai taikyti išlaidų ir mokesčių atžvilgiu. Pateikiama informacija apie jau nustatytus arba per ateinančius penkerius metus numatomus nustatyti mokesčių pakeitimus.

  Pagrindimas

  Tekstas turi būti suderintas, kadangi kai kurios VI priedo dalys perkeltos į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  121

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 3 dalies pirma pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Skyrius, kuriame aprašomi infrastruktūros pajėgumo paskirstymo principai ir kriterijai. Čia nurodomos infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, bendrosios pajėgumo ypatybės ir bet kokie su jos naudojimu susiję apribojimai, įskaitant galimą pajėgumo poreikį techninei priežiūrai. Šiame skyriuje taip pat nurodomos su pajėgumo paskirstymu susijusios procedūros ir galutiniai terminai. Nurodomi konkretūs skirstant pajėgumą taikomi kriterijai, ypač:

  Skyriuje, kuriame aprašomi infrastruktūros pajėgumo paskirstymo principai ir kriterijai, nurodomos infrastruktūros, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės, bendrosios pajėgumo ypatybės ir bet kokie su jos naudojimu susiję apribojimai, įskaitant galimą pajėgumo poreikį techninei priežiūrai. Šiame skyriuje taip pat nurodomos su pajėgumo paskirstymu susijusios procedūros ir galutiniai terminai. Nurodomi konkretūs skirstant pajėgumą taikomi kriterijai, ypač:

  Pagrindimas

  Tekstas turi būti suderintas, kadangi kai kurios VI priedo dalys perkeltos į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  122

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 4 –5 dalys

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Skyrius, skirtas informacijai, susijusiai su 25 straipsnyje nurodytos licencijos paraiška ir geležinkelio saugos sertifikatais, išduotais pagal Direktyvą 2004/49/EB.

   

  Išbraukta.

  5. Skyrius, skirtas informacijai apie ginčų sprendimo ir skundų, susijusių su prieiga prie geležinkelių infrastruktūros, paslaugų ir 35 straipsnyje nurodytos veiklos rezultatų gerinimo sistemos, nagrinėjimo tvarka.

   

  Pagrindimas

  Šios VI priedo dalys perkeltos į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  123

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Skyrius, skirtas informacijai apie prieigą prie III priede nurodytų geležinkelių infrastruktūros objektų ir mokesčius už jų naudojimą. Infrastruktūros valdytojų nekontroliuojami geležinkelių infrastruktūros objektų operatoriai teikia informaciją apie mokesčius už prieigą prie objektų ir už paslaugų teikimą, taip pat informaciją apie technines prieigos sąlygas, kurias reikia įtraukti į tinklo nuostatus.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Ši VI priedo dalis perkelta į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  124

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VI priedo 7 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7. Infrastruktūros valdytojo ir pareiškėjo pamatinio susitarimo, sudaromo pagal 42 straipsnį, pavyzdys.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Ši VI priedo dalis perkelta į 27 straipsnį.

  Pakeitimas  125

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VII priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  VII PRIEDAS

  VII PRIEDAS

  Kompetentingų institucijų ir infrastruktūros valdytojų sutarčių pagrindiniai principai ir kriterijai (nurodyti 30 straipsnyje)

  Kompetentingų institucijų ir infrastruktūros valdytojų sutarčių pagrindiniai principai ir kriterijai (nurodyti 30 straipsnyje)

  (nurodytos 30 straipsnyje)

  (nurodytos 30 straipsnyje)

  Sutartyje nurodomos 30 straipsnio nuostatos, įskaitant:

  Sutartyje nurodomos 30 straipsnio nuostatos, įskaitant:

  1. sutarties taikymo sritį, susijusią su geležinkelių infrastruktūra ir jos objektais, išdėstytą pagal III priedą. Taikymo sritis apima visus infrastruktūros plėtros aspektus, įskaitant jau eksploatuojamos infrastruktūros techninę priežiūrą ir atnaujinimą. Naujos infrastruktūros statyba gali būti įtraukta kaip atskiras punktas;

  1. sutarties taikymo sritį, susijusią su geležinkelių infrastruktūra ir jos objektais, išdėstytą pagal III priedą. Taikymo sritis apima visus jau eksploatuojamos infrastruktūros techninės priežiūros ir atnaujinimo aspektus. Naujos infrastruktūros statyba gali būti įtraukta kaip atskiras punktas;

  2. sutartų mokėjimų struktūra, pagal kurią paskirstyti mokėjimai už III priede išvardytas infrastruktūros paslaugas, techninę priežiūrą, naujos infrastruktūros statybą ir už tai, kad būtų atlikti neatlikti infrastruktūros techninės priežiūros darbai;

  2. sutartų mokėjimų struktūrą (įskaitant orientacines mokėjimų dydžio prognozes), pagal kurią paskirstyti mokėjimai už III priede išvardytas infrastruktūros paslaugas, techninę priežiūrą, įskaitant atnaujinimą ir modernizavimą, ir už tai, kad būtų atlikti neatlikti infrastruktūros techninės priežiūros darbai; su nauja infrastruktūra susiję mokėjimai gali būti įtraukti atskiru punktu;

  3. į naudotojus orientuotus veiklos tikslus, pateiktus kaip rodikliai ir kokybės kriterijai, apimantys:

  3. į naudotojus orientuotus veiklos tikslus, pateiktus kaip rodikliai ir kokybės kriterijai, apimantys:

  a) traukinių eksploatavimo efektyvumą ir klientų pasitenkinimą;

  a) traukinių eksploatavimo efektyvumą ir klientų pasitenkinimą, ypač infrastruktūros kokybės poveikį traukinių patikimumui;

  b) tinklo pajėgumą,

  b) tinklo pajėgumą ir galimybę naudotis infrastruktūra,

  c) turto valdymą,

  c) turto valdymą,

  d) veiklos apimtį,

  d) veiklos apimtį,

  e) saugos lygius ir

  e) saugos lygius ir

  f) aplinkos apsaugą;

  f) aplinkos apsaugą;

  4. techninės priežiūros darbų, kurie galbūt bus neatlikti, kiekį, šiai problemai spręsti skirtas išlaidas ir turtą, kuris palaipsniui nebebus naudojamas, ir dėl to susiformuos kitokie kapitalo srautai;

  4. techninės priežiūros darbų, kurie galbūt bus neatlikti, kiekį, šiai problemai spręsti skirtas išlaidas ir turtą, kuris palaipsniui nebebus naudojamas, ir dėl to susiformuos kitokie kapitalo srautai;

  5. paskatas pagal 30 straipsnio 1 dalį;

  5. paskatas pagal 30 straipsnio 1 dalį;

  6. infrastruktūros valdytojo būtiniausius įsipareigojimus teikti ataskaitas (susijusius su ataskaitų turiniu ir jų teikimo dažnumu), įskaitant informaciją, kurią reikia skelbti kasmet;

  6. infrastruktūros valdytojo būtiniausius įsipareigojimus teikti ataskaitas (susijusius su ataskaitų turiniu ir jų teikimo dažnumu), įskaitant informaciją, kurią reikia skelbti kasmet;

  7. mechanizmą, kuriuo užtikrinama, kad sumažėjus išlaidoms, tai pajustų ir naudotojai, t. y., kad sumažėtų jiems taikomi mokesčiai;

  7. mechanizmą, kuriuo užtikrinama, kad sumažėjus išlaidoms tai pajustų ir naudotojai, t. y., kad, remiantis 30 straipsnio 1 dalies reikalavimais, sumažėtų jiems taikomi mokesčiai nekeliant pavojaus infrastruktūros valdytojo finansinei pusiausvyrai, kaip nustatyta 8 straipsnio 4 dalyje;

  8. sutartą sutarties galiojimo trukmę, kuri turi sutapti ir būti suderinta su infrastruktūros valdytojo verslo plano, koncesijos arba licencijos trukme, ir valstybės nustatytą mokesčių ėmimo sistemą ir taisykles;

  8. sutartą sutarties galiojimo trukmę, kuri turi sutapti ir būti suderinta su infrastruktūros valdytojo verslo plano, koncesijos arba licencijos trukme, ir valstybės nustatytą mokesčių ėmimo sistemą ir taisykles;

  9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir avarinės situacijos, įskaitant minimalų paslaugų teikimo lygį streikų atveju, jei tokių būtų, taip pat sutarties nutraukimo prieš terminą ir naudotojų informavimo taisykles;

  9. taisykles, pagal kurias būtų sprendžiami didelių veiklos sutrikdymų atvejai ir avarinės situacijos, taip pat sutarties nutraukimo prieš terminą ir naudotojų informavimo laiku taisykles;

  10. taisomąsias priemones, kurių reikia imtis, jeigu kuri nors iš šalių pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus; tai apima naujų derybų ir nutraukimo prieš terminą sąlygas ir tvarką, taip pat nurodomas reguliavimo institucijos vaidmuo.

  10. taisomąsias priemones, kurių reikia imtis, jeigu kuri nors iš šalių pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus; tai apima naujų derybų ir nutraukimo prieš terminą sąlygas ir tvarką, taip pat nurodomas reguliavimo institucijos vaidmuo.

  Pakeitimas  126

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 1 punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  VIII PRIEDAS

  VIII PRIEDAS

  Su geležinkelių infrastruktūra susijusioms išlaidoms ir mokesčiams taikomi reikalavimai

  Su geležinkelių infrastruktūra susijusioms išlaidoms ir mokesčiams taikomi reikalavimai

  (nurodyti 31 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 32 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 35 straipsnyje)

  (nurodyti 31 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 32 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 35 straipsnyje)

  1. 31 straipsnio 3 dalyje nurodytos vežimo geležinkeliais paslaugų tiesioginės išlaidos, susijusios su infrastruktūros nusidėvėjimu, neapima:

  1. 31 straipsnio 3 dalyje nurodytos vežimo geležinkeliais paslaugų tiesioginės išlaidos, susijusios su infrastruktūros nusidėvėjimu, neapima:

  a) viso tinklo pridėtinių išlaidų, įskaitant atlyginimus ir pensijas;

  a) viso tinklo pridėtinių išlaidų;

  b) už kapitalą mokamų palūkanų;

  b) už kapitalą mokamų palūkanų;

  c) daugiau kaip dešimtadalio išlaidų, susijusių su tvarkaraščių sudarymu, traukinio linijų paskirstymu, eismo valdymu, ir traukinių eismo tvarkymu ir signalizacija;

   

  d) informacinės, komunikacijų arba telekomunikacijų įrangos nuvertėjimo;

  d) informacinės, komunikacijų arba telekomunikacijų įrangos nuvertėjimo;

  e) išlaidų, susijusių su nekilnojamojo turto valdymu, ypač su žemės ar kito ilgalaikio turto įsigijimu, pardavimu, išmontavimu, nukenksminimu, paruošimu naudoti ar išnuomavimu;

  e) išlaidų, susijusių su nekilnojamojo turto valdymu, ypač su žemės ar kito ilgalaikio turto įsigijimu, pardavimu, išmontavimu, nukenksminimu, paruošimu naudoti ar išnuomavimu;

  f) socialinių paslaugų, mokyklų, darželių ir restoranų;

  f) mokyklų ir darželių;

  g) išlaidų, susijusių su stichinėmis nelaimėmis, avarijomis ir paslaugų teikimo sutrikimais.

  g) išlaidų, susijusių su stichinėmis nelaimėmis, avarijomis ir paslaugų teikimo sutrikimais.

  Jeigu tiesioginės išlaidos viršija 35 % techninės priežiūros, tinklo valdymo ir atnaujinimo vidutinių išlaidų (imamas viso tinklo vidurkis), apskaičiuotų remiantis traukinio rida kilometrais, infrastruktūros valdytojas pateikia reguliavimo institucijai išsamų to pagrindimą. Į šiuo tikslu apskaičiuotas vidutines išlaidas neįtraukiami e, f arba g punktuose nurodyti išlaidų elementai.

  Jeigu tiesioginės išlaidos viršija 35 % techninės priežiūros, tinklo valdymo ir atnaujinimo vidutinių išlaidų (imamas viso tinklo vidurkis), apskaičiuotų remiantis traukinio rida kilometrais, infrastruktūros valdytojas pateikia reguliavimo institucijai išsamų to pagrindimą. Į šiuo tikslu apskaičiuotas vidutines išlaidas neįtraukiami e, f arba g punktuose nurodyti išlaidų elementai.

  Pakeitimas  127

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Infrastruktūros valdytojas įrodo reguliavimo institucijai, kad pagal 32 straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu paslaugai gali būti taikomi antkainiai, kuriuos taikant kiekviena toliau išvardytuose punktuose atskirai nurodyta paslauga priklauso skirtingiems rinkos segmentams:

  3. Infrastruktūros valdytojas nustato vienodus rinkos segmentus ir jiems skirtus atitinkamus antkainius pagal 32 straipsnio 1 dalį, remdamasis rinkos tyrimo rezultatais ir pasikonsultavęs su pareiškėjais. Infrastruktūros valdytojas įrodo reguliavimo institucijai, kad pagal 32 straipsnio 1 dalį vežimo geležinkeliu paslaugai gali būti taikomi antkainiai, išskyrus 32 straipsnio 1a dalyje nurodytą krovinių vežimą. Tuo atveju, kai infrastruktūros valdytojas nustato antkainius, jis sudaro rinkos segmentų sąrašą, kuriam pirmiausia turi pritarti reguliavimo institucijos.

  a) keleivių ir krovinių vežimo paslaugos;

   

  b) traukiniai, kuriais vežami pavojingi kroviniai ir kiti krovininiai traukiniai;

   

  c) vežimo valstybės viduje ir tarptautinio vežimo paslaugos;

   

  d) kombinuotas transportas ir tiesioginiai traukiniai;

   

  e) mieste arba regione teikiamos keleivių vežimo paslaugos ir tarpmiestinio keleivių vežimo paslaugos;

   

  f) paskirtinai traukiniai ir keičiamo sąstato krovininiai traukiniai;

   

  g) reguliarios ir nereguliarios vežimo traukiniu paslaugos.

   

  Pakeitimas  128

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 4 punkto a papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) Kad būtų pasiektas sutartas paslaugų kokybės lygis ir nekeliamas pavojus paslaugos ekonominiam perspektyvumui, infrastruktūros valdytojas, gavęs reguliavimo institucijos sutikimą, susitaria su pareiškėjais dėl pagrindinių veiklos rezultatų gerinimo sistemos kriterijų, ypač dėl vėlavimų vertės, pagal veiklos rezultatų gerinimo sistemą mokėtinų mokėjimų ribinių verčių, kurios priklauso nuo geležinkelio įmonės atskirų traukinių ir visų jos traukinių ridos per tam tikrą laikotarpį.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Išbrauktos VIII priedo dalys perkeltos į 35 straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas  129

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 4 punkto b papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) Infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki traukinio važiavimo pateikia geležinkelio įmonei tvarkaraštį, pagal kurį bus apskaičiuojami vėlavimai.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Išbrauktos VIII priedo dalys perkeltos į 35 straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas  130

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 4 punkto g papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g) Jei kyla su veiklos rezultatų gerinimo sistema susiję ginčai, siekiant tokius ginčus skubiai išspręsti, nepažeidžiant galiojančių apeliacinių procedūrų ir 50 straipsnio nuostatų, parengiama ginčų sprendimo tvarka. Jei taikoma tokia tvarka, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Išbrauktos VIII priedo dalys perkeltos į 35 straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas  131

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 4 punkto h papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  h) Kartą per metus infrastruktūros valdytojas skelbia geležinkelio įmonių pasiektą aptarnavimo kokybės metinį vidutinį lygį, nustatytą pagal sutartus veiklos rezultatų gerinimo sistemos pagrindinius kriterijus.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Išbrauktos VIII priedo dalys perkeltos į 35 straipsnio 2 dalį.

  Pakeitimas  132

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  VIII priedo 5 punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Laikinas infrastruktūros mokesčio sumažinimas traukiniams, kuriuose įrengta ETCS, kaip nurodyta 32 straipsnio 3 dalyje, nustatomas taip:

  5. Laikinas infrastruktūros mokesčio sumažinimas traukiniams, kuriuose įrengta ETCS, kaip nurodyta 32 straipsnio 3 dalyje, nustatomas taip:

  Krovinių vežimui:

  Krovinių vežimui:

  Metai

  Nuolaida

  Metai

  Nuolaida

  2015

  5%

  2015

  20%

  2016

  5%

  2016

  20%

  2017

  5%

  2017

  20%

  2018

  5%

  2018

  15%

  2019

  5%

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  4%

  2021

  6%

  2022

  3%

  2022

  4%

  2023

  2%

  2023

  3%

  2024

  1%

  2024

  3%

  Keleivių vežimui:

  Keleivių vežimui:

  Metai

  Nuolaida

  Metai

  Nuolaida

   

   

  2015

  10%

   

   

  2016

  10%

   

   

  2017

  10%

   

   

  2018

  10%

   

   

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  5%

  2021

  6%

  2022

  5%

  2022

  5%

  2023

  5%

  2023

  4%

  2024

  5%

  2024

  2%

  Pakeitimas  133

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 priedo 1 punkto c papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) į jas įtrauktos pelno ir išlaidų kategorijos, kad pagal reguliavimo institucijos reikalavimus būtų galima nustatyti, ar nepasitaikė šių skirtingų veiklų kryžminio subsidijavimo atvejų;

  c) į jas įtrauktos pelno ir išlaidų kategorijos, kad pagal 6 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į reguliavimo institucijos nuomonę dėl jų būtinumo ir proporcingumo būtų galima nustatyti, ar nepasitaikė šių skirtingų veiklų kryžminio subsidijavimo atvejų;

  • [1]  Priimti tekstai, P7_TA(2010)0240.
  • [2]  OL C ...
  • [3]  OL C 104, 2011 4 2, p. 53.
  • [4]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
  • [5]               OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1. Pagrindiniai faktai

  2001 m. patvirtintas pirmasis geležinkelių transporto teisės aktų rinkinys – pirmas rimtas mėginimas užkirsti kelią nuolat blogėjančiai geležinkelių transporto padėčiai ir reformuoti Europos reguliavimo sistemą. Šiuo teisės aktų rinkiniu siekta užtikrinti sektoriaus integraciją ir didesnį geležinkelių transporto patrauklumą palyginti su kitomis transporto rūšimis.

  Praėjus dešimčiai metų matome, kad įgyvendinus šią pirmąją reformą nepavyko iš esmės pagerinti geležinkelio padėties: geležinkelių transportas nepavijo kitų transporto rūšių, ypač kelių transporto. Pavyzdžiui, 1996–2008 m. krovinių vežimo geležinkeliais rinkos dalis padidėjo beveik 2 proc. ir siekė 10,8 proc., o krovinių vežimo sausumos keliais rinkos dalis padidėjo nuo 42,1 proc. iki 45,9 proc. Šis skirtumas kelią ypatingą susirūpinimą žinant, kad apskritai krovinių transporto rinka nuolat auga ir kasmet padidėja 2,3 proc. Geležinkelio sektoriui nepavyko išnaudoti šiaip jau palankių sąlygų. Nors vilkikai ir lėktuvai be perstojo kerta sienas, tarpvalstybines geležinkelio paslaugas trikdo daugybė techninių, teisinių ir politinių kliūčių. Tiesa, vis dažniau atkreipiamas dėmesys į pernelyg didelę kelių transporto koncentraciją, taigi geležinkelių transportas turi potencialo augti. Be to, jis gali atlikti esminį vaidmenį siekiant ES tikslo mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį ir užtikrinant, kad ES ekonomika būtų grindžiama veiksmingesniu išteklių naudojimu. Todėl Europos Komisija savo 2011 m. Baltojoje knygoje teisingai pažymi, kad geležinkelių transportas gali būti itin svarbus siekiant Europoje sukurti tausesnę ir ekologiškesnę transporto sistemą.

  Viena iš pagrindinių sąstingio geležinkelio sektoriuje priežasčių – daugybė neatitikimų nacionaliniuose įstatymuose. Tai, kad reguliavimas skiriasi, nedaro teigiamo poveikio sektoriui. Šią problemą aštrina tai, kad nemažai valstybių narių netinkamai įgyvendino pirmąjį geležinkelių transporto teisės aktų rinkinį. Komisija, remdamasi Parlamento 2010 m. birželio 11 d. rezoliucija šiuo klausimu, kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą dėl 13 valstybių narių, kurios nesugebėjo teisingai įgyvendinti įvairių pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio dalių. Šios pažeidimo procedūros aiškiai parodo, kad būtina tikslinti ir tobulinti teisės aktus. Kita susirūpinimo priežastis ta, kad valstybės narės nepakankamai investuoja į infrastruktūrą, kurios kokybė didžiąja dalimi lemia sektoriaus konkurencingumą. Nemažai valstybių narių, kurios neskyrė pakankamo finansavimo geležinkeliams, teikė itin didelę paramą kelių infrastruktūrai.

  2. Pranešėjos pastabos ir pasiūlymai

  Atsižvelgiant į visas pirmiau išdėstytas priežastis galima daryti išvadą, kad, jeigu geležinkelio sektorius ketina didinti savo dalį transporto rinkoje, būtina atidžiai persvarstyti šiuo metu galiojančius teisės aktus. Kaip matyti, dabartinė sistema turi trūkumų, todėl būtina griežtinti ir derinti taisykles ir įtraukti naujų elementų, kad geležinkelis būtų keleiviams ir krovinių vežėjams patrauklesnė transporto rūšis.

  Rengiant naująją redakciją turėtų būti siekiama sukurti visapusišką ir integruotą Europos geležinkelių erdvę. Pranešėja remia šį tikslą; diskutuodamas ankstesnių teisės aktų geležinkelių transporto rinkinių klausimais paramą šiam tikslui yra išreiškęs ir Parlamentas. Įgyvendinant šią reformą turi būti įveiktos kliūtys, su kuriomis geležinkelio sektoriuje susiduriama dėl nacionalinių interesų. Atėjo laikas sukurti išties europietišką geležinkelio erdvę, kurioje nevaržomai keliautų žmonės ir būtų vežamos prekės.

  Pranešėja norėtų pasiūlyti keletą pakeitimų:

  a) infrastruktūros valdymo ir transporto paslaugų sistemos atskyrimas.

  Nepakankamai nepriklausomas infrastruktūros valdymas trikdo tinkamą tarptautinę geležinkelių sistemos integraciją, kadangi geležinkeliai toliau valdomi vadovaujantis nacionaliniais interesais, o šiuos didžiąja dalimi apsprendžia valstybėse narėse veikiančių geležinkelių įmonių interesai. Tokiu atveju geležinkeliai ne tokie patrauklūs naujiems operatoriams, naujų paslaugų teikėjams ir pagaliau vartotojams. Dėl to ribojamos tarpvalstybinio transporto, kuris gyvybiškai svarbus norint, kad geležinkelis galėtų konkuruoti su kelių (krovinių vežimas) ir oro (keleivių vežimas) transportu, galimybės. Turint galvoje ES valstybių narių dydį, neretai keliaujant vidutinį atstumą (300 km) jau kertama vienos valstybės narės siena ar net keletas jų.

  Viena iš svarbiausių iniciatyvų, kurios išvardytos 2011 m. Komisijos baltojoje knygoje, yra būtinybė užtikrinti galimybę veiksmingai naudotis geležinkelio infrastruktūra nepatiriant diskriminacijos. Tai reiškia, kad artimiausiu metu Komisija pasiryžusi toliau siekti atverti geležinkelio rinką. Taigi, jeigu geležinkelio rinką ketinama liberalizuoti, itin svarbu užtikrinti, kad veiklos šioje atviroje rinkoje sąlygos būtų kuo skaidresnės ir kad būtų užkirstas kelias diskriminacijai. Parlamentas savo 2010 m. birželio mėn. rezoliucijoje pabrėžė, kad „infrastruktūros valdytojo savarankiškumas yra prielaida sąžiningam, skaidriam ir nediskrimuojamam požiūriui į visus operatorius užtikrinti“ (7 punktas). Norint, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, infrastruktūros valdymas ir paslaugų teikimas turi būti atskirti, kaip savo Baltojoje knygoje pripažino ir Komisija. Pranešėjos tikslas – užtikrinti, kad šios vienodos sąlygos būtų nustatytos prieš imantis tolesnių geležinkelių rinkos atvėrimo veiksmų. Priešingu atveju rinkos atvėrimo pasekmės gali būti neigiamos: stiprūs vietos geležinkelių operatoriai toliau piktnaudžiautų pernelyg artimais ryšiais su infrastruktūros valdytojais ir kenktų konkurentams.

  Be to, šiuo metu rengiant naująją redakciją sprendžiami klausimai, susiję su teisės aktų dalimis, dėl kurių turėtų būti iš naujo deramasi tuo atveju, jei atskyrimo klausimas būtų sprendžiamas vėlesniu etapu. Parlamentui, kaip vienam iš teisės aktų leidėjų, nusprendus veikti dabar ir atlikti būtinus pakeitimus, būtų sutaupyta laiko ir išteklių.

  Atsižvelgdama į tai, pranešėja siūlo taikyti visiško atskyrimo principą, kad būtų užtikrinta nuo paslaugų teikėjų nepriklausoma infrastruktūros kontrolė ir kad natūrali monopolija (geležinkelių tinklas) būtų valdoma visų paslaugų teikėjų naudai. Taip būtų padėtas pagrindas, reikalingas siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją, didesnes investicijas ir geresnes paslaugas. Jeigu ES nori padidinti geležinkelio dalį transporto rinkoje ir sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, ji turi nuosekliai atskirti geležinkelių sistemas.

  b) reguliavimo institucija.

  Pranešėja pritaria Komisijos siūlomam principui, pagal kurį būtų skatinamas nacionalinių reguliavimo institucijų savarankiškumas ir didesni jų įgaliojimai, ir mano, kad reguliavimo kontrolės stiprinimas gyvybiškai svarbus geležinkelio sektoriui. Veiksminga reguliavimo kontrolė nacionaliniu ir Europos lygmenimis – būtina sąlyga siekiant tolesnės nacionalinių geležinkelio rinkų integracijos, kadangi taip užtikrinamos sąžiningos ir nediskriminuojančios geležinkelių rinkos veiklos taisyklės.

  Turėtų būti stiprinamas reguliavimo kontrolės Europos aspektas. Remiantis pateiktais pakeitimais siekiama sukurti Europos reguliavimo institucijų tinklą, kuris sudarytų sąlygas įsteigti Europos reguliavimo instituciją.

  c) infrastruktūros finansavimas ir mokesčių rinkimas.

  Pranešėja pritaria Komisijos planui, pagal kurį daugiametės sutarties sudarymas būtų standartinė procedūra oficialiai apibrėžti finansavimui, kurį valstybės narės teikia infrastruktūros valdytojams. Siekiant, kad su sektoriumi susijęs planavimas būtų nuoseklus, šio susitarimo trukmė turėtų būti pratęsta nuo penkerių iki septynerių metų.

  Parlamentas nuolat kritikavo valstybes nares, kurios nepaiso specialių Direktyvos 2001/12/EB nuostatų dėl infrastruktūros finansavimo ir geležinkelių skolos ir nepakankamai investuoja į geležinkelio sistemas bei neskiria joms deramo finansavimo, ypač kalbant apie TEN-T tinklą.

  Kai tai susiję su skirtingo dydžio infrastruktūros mokesčiais, nustatomais pagal traukinių keliamo triukšmo lygį, pranešėja laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti teisingas įvairių rūšių transportą apimančias vidaus ir tarpusavio konkurencijos sąlygas reikia koordinuoti įvairių transporto rūšių išorės sąnaudų internalizavimą. Remiantis siūlomais pakeitimais siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į šią sąlygą, ypač lyginant, kaip ji taikoma kelių transporto sektoriuje, be to, siekiant labiau skatinti investicijas siūloma pradėti taikyti premijų sistemą. Siekiant skatinti naudoti Europos traukinių eismo valdymo sistemos (ETCS) įrangą taip pat siūloma nuolaidų ir priemokų („bonus-malus“) sistema, pagal kurią šią įrangą naudojantiems traukiniams taikomi mažesni mokesčiai, kurie kompensuojami taikant didesnius mokesčius traukiniams be ETCS. Sistema bus neutrali infrastruktūros valdytojo pajamų požiūriu.

  Dar vienas pagal pirmąjį teisės aktų rinkinį numatytas tikslas – suderinti mokesčius siekiant supaprastinti mokesčių ėmimo sistemas. Svarbu susitarti dėl bendrųjų standartų, taikomų mokesčiams, apie kuriuos išsamiai paaiškinta VIII priede.

  d) sąlygos norint naudotis paslaugomis ir paslaugų infrastruktūra.

  Komisija siūlo teisinį ir organizacinį paslaugų infrastruktūros atskyrimą nuo dominuojančių geležinkelio įmonių. Nesudėtinga prieiga prie paslaugų infrastruktūros itin svarbi norint padėti naujiems rinkos dalyviams, siūlantiems savo paslaugas tinkle. Šiuo klausimu pranešėja pritaria Komisijos nuostatai: paslaugų infrastruktūros operatoriams turėtų būti leista pritraukti kitų transporto operatorių klientus.

  e) priedai ir deleguotų aktų taikymo sritis

  Devyni iš dvylikos pasiūlymo priedų gali būti koreguojami Komisijai priimant deleguotuosius aktus. Pranešėja supranta, kad Komisijai būtinas pakankamas lankstumas siekiant derinti taisykles atsižvelgiant į teisinius, politinius ir techninius pokyčius. Tačiau direktyva turėtų būti tvirtas reguliavimo pagrindas, kuriuo remiantis būtų aiškiai nustatytos Komisijos veiklos kryptys. Pranešėjos nuomone, į II–VIII priedus įtraukti esminiai direktyvos elementai, todėl išsamus ar dalinis jų keitimas turėtų būti vykdomas taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Be to, atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su Lisabonos sutartimi, ir į naują bendrą tarpinstitucinį susitarimą dėl tikslios nuostatų, susijusių su deleguotaisiais aktais, formuluotės turi būti pateikta nemažai techninių pakeitimų. Taip pat turi būti įtraukta tam tikrų suderinimų, susijusių su nuostatomis dėl įgyvendinimo aktų. Kai kuriems iš jų turėtų būti taikoma deleguotiesiems aktams galiojanti tvarka.

  f) darbo sąlygos.

  Pranešėja, siekdama užtikrinti, kad remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais daugiau dėmesio būtų skirta užimtumo vystymo ir darbo geležinkelių sektoriuje sąlygoms, parengė keletą pakeitimų, pvz., kad darbo teisės nuostatos ir profesinės saugos taisyklės būtų dar svarbesnė prielaida išduoti licencijai, kurios siekia geležinkelio įmonė. Be to, valdžios institucijoms turėtų būti keliamas reikalavimas rinkti išsamesnius duomenis apie užimtumą. Socialiniai partneriai turėtų atidžiau dalyvauti Komisijai vykdant stebėseną.

  g) sauga.

  Keletas sukrečiančių nelaimių parodė, kad, nors geležinkelių transportas yra labai saugi transporto rūšis, saugos taisyklės turi būti kuo griežtesnės. Todėl geležinkelio operatoriams kreipiantis dėl licencijos daugiau dėmesio turėtų būti skiriama saugos reikalavimams. Turėtų būti renkami ir Komisijai teikiami duomenys apie nelaimingus atsitikimus valstybėse narėse.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

  Nuorodos

  KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  17.9.2010

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  23.9.2010

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  23.9.2010

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Debora Serracchiani

  27.9.2010

   

   

   

  Svarstymas komitete

  25.1.2011

  12.4.2011

  24.5.2011

  21.6.2011

   

  11.7.2011

  31.8.2011

  10.10.2011

   

  Priėmimo data

  11.10.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  36

  5

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Jaroslav Paška, Peter Simon

  Pateikimo data

  19.10.2011