Procedură : 2010/0253(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0367/2011

Texte depuse :

A7-0367/2011

Dezbateri :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Voturi :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0503

RAPORT     ***I
PDF 1260kWORD 1127k
19.10.2011
PE 456.628v01-00 A7-0367/2011

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spaţiului feroviar unic european (reformare)

(COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportoare: Debora Serracchiani

(Reformare – articolul 87 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spaţiului feroviar unic european (reformare)

(COM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2010)0475),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0268/2010),

  având în vedere articolul 14 şi Protocolul nr. 26 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind serviciile de interes general,

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

   având în vedere Rezoluţia sa din 17 iunie 2010 referitoare la punerea în aplicare a directivelor privind primul pachet feroviar(1),

   având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, de către Camera deputaţilor din Luxemburg, care susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 16 martie 2011(2),

   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 ianuarie 2011(3),

   având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(4),

   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 26 mai 2011 adresată Comisiei pentru transport şi turism în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere articolele 87 şi 55 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0367/2011),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere şi întrucât, în ceea ce priveşte codificarea dispoziţiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ţine seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Ponderea sectorului feroviar în transporturi nu a crescut în ultimii zece ani, contrar obiectivelor pachetului feroviar din 2001, demonstrând necesitatea de a continua îmbunătăţirea legislaţiei în vigoare pentru a sprijini sectorul. Prezenta reformare este, prin urmare, esențială.

Justificare

Dezvoltarea sectorului feroviar de la adoptarea primului pachet feroviar nu a îndeplinit aşteptările privind redresarea sectorului. De exemplu, între 1996 şi 2008, ponderea modală a transportului feroviar de mărfuri a scăzut cu 2%, ajungând la 10,6%, în timp ce transportul rutier de mărfuri a crescut de la 42,1% la 45,9%. UE trebuie să-şi îmbunătăţească legislaţia urgent pentru a sprijini sectorul feroviar, pentru a evita aglomerarea drumurilor şi pentru a îmbunătăţi situaţia mediului.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Numeroasele proceduri de încălcare deschise împotriva statelor membre demonstrează că legislaţia în vigoare poate fi interpretată greşit şi că sunt necesare clarificări şi îmbunătăţiri ale primului pachet feroviar, pentru a asigura deschiderea reală a pieţei feroviare europene.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Investiţiile în dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare continuă să fie insuficiente pentru a garanta dezvoltarea sectorului şi a capacităţii sale competitive.

Justificare

Lipsa de investiţii este o problemă fundamentală, care trebuie abordată prin această reformă.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Directivele care alcătuiesc primul pachet feroviar nu au împiedicat existenţa unei variaţii importante a structurii şi nivelului tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare, precum şi a formei şi duratei procedurilor de alocare a capacităţilor.

Justificare

Tarifele de utilizare a infrastructurii şi modul de calculare a acestora variază într-o mare măsură în UE. Acest lucru complică transportul feroviar internaţional. Acelaşi lucru este valabil pentru repartizarea traselor. Legislaţia în vigoare trebuie îmbunătăţită.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2e) Condiții de piață netransparente reprezintă un obstacol clar în calea unor servicii feroviare competente.

Justificare

Lipsa de transparenţă îngreunează intrarea pe piaţă a unor noi întreprinderi, care ar putea contribui la un sector feroviar mai competitiv.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Coexistenţa, în cadrul statelor membre, a diferitelor regimuri sociale în sectorul feroviar prezintă un risc de concurenţă neloială între noii operatori feroviari şi operatorii feroviari istorici şi necesită armonizare, respectându-se totodată caracteristicile specifice sectorului şi statelor membre.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Este necesar să se garanteze că organismele de reglementare îşi vor îndeplini funcţiile de supraveghere, pentru a se evita discriminarea între întreprinderile feroviare și pentru a se garanta punerea în aplicare a unei politici tarifare adecvate şi respectarea principiului separării conturilor.

Justificare

Lipsa unor astfel de garanţii reprezintă unul dintre obstacolele în calea asigurării competitivităţii sectorului feroviar.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Pentru a finaliza spaţiul feroviar european, este necesară o interoperabilitate completă a sistemului feroviar la nivel european. Agenţiei Europene a Căilor Ferate ar trebui să i se acorde competenţele şi resursele adecvate pentru realizarea mai rapidă a acestui obiectiv, printre altele în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde comune pentru certificarea materialului rulant şi a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Serviciile regionale, urbane şi suburbane, precum  şi activităţile de transport sub forma serviciilor de tren-navetă prin tunelul de sub Canalul Mânecii trebuie să fie  excluse din domeniul de aplicare al prezentei  directive.

(4) Serviciile regionale, urbane şi suburbane, precum  şi activităţile de transport sub forma serviciilor de tren-navetă prin tunelul de sub Canalul Mânecii trebuie să fie  excluse din domeniul de aplicare al prezentei  directive. Căile ferate din zonele de patrimoniu sau ale muzeelor care folosesc propriul itinerariu ar trebui, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a asigura  dezvoltarea viitoare şi funcţionarea eficientă a sistemului feroviar, trebuie să se facă  distincţia între furnizarea de servicii de transport şi funcţionarea infrastructurii. Dată fiind această situaţie, este necesar ca cele două activităţi să fie gestionate separat şi să aibă conturi separate.

(6) Pentru a asigura  dezvoltarea viitoare şi funcţionarea eficientă a sistemului feroviar, trebuie să se facă  distincţia între furnizarea de servicii de transport şi funcţionarea infrastructurii. Dată fiind această situaţie, este necesar ca cele două activităţi să fie gestionate separat şi să aibă conturi separate, în mod transparent, ceea ce asigură că fondurile publice nu sunt deturnate către alte activităţi comerciale.

Justificare

Aceasta este unica posibilitate de a asigura transparenţa necesară în vederea dezvoltării unei pieţe mai competitive şi accesibile.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Stricta separare a conturilor administratorului infrastructurii şi ale întreprinderilor feroviare trebuie asigurată. Fondurile publice alocate unuia dintre sectoarele de activitate nu ar trebui transferate altor sectoare. Această interdicţie ar trebui clar indicată în normele contabile ale fiecărui sector de activitate. Statul membru şi organismul naţional de reglementare trebuie să asigure aplicarea eficientă a acestei interdicţii.

Justificare

Este necesară o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte fluxurile de bani publici dintre administratorul infrastructurii şi întreprinderile feroviare.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Indiferent de tipul de întreprindere, toţi operatorii feroviari trebuie să respecte legislaţia în materie de protecţie socială şi sănătate, în scopul de a evita practicile de dumping social şi de concurenţă neloială.

Justificare

Concurenţa pe piaţa feroviară nu trebuie să se realizeze în detrimentul condiţiilor de muncă şi al protecţiei sociale a lucrătorilor. Respectarea legislaţiilor naţionale privind protecţia socială şi sănătatea trebuie să fie garantate pentru toţi operatorii, indiferent de modelul lor de întreprindere.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Pentru a face transportul feroviar competitiv în raport cu transportul rutier, ar trebui armonizate diferitele standarde naţionale, precum dispoziţiile privind siguranţa în transportul feroviar, standardizarea şi utilizarea documentelor de însoţire, normele privind formarea trenurilor şi documentaţia relevantă, standardizarea semnalelor şi marcajelor pentru conducerea trenurilor, standardizarea măsurilor şi controalelor privind transportul mărfurilor periculoase, precum şi procedurile uniforme de înregistrare şi control al transportului deşeurilor.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Uniunea ar trebui să examineze surse alternative de finanţare a proiectelor feroviare europene, prin instrumente financiare inovatoare, cum ar fi obligaţiunile pentru proiectele Uniunii, pentru a încuraja investiţiile private şi pentru a îmbunătăţi accesul la capitalul de risc. În același fel, piaţa feroviară trebuie să devină atractivă pentru investitori privaţi, alternativi, prin intermediul unor cadre juridice transparente.

Justificare

Lipsa finanţării este una dintre principalele cauze ale situaţiei dificile a căilor ferate europene. Trebuie elaborate strategii alternative şi surse de finanţare. În special, trebuie sporită finanţarea infrastructurii. Statele membre care alocă fonduri infrastructurii lor trebuie, de asemenea, să aibă garanţia că banii nu se folosesc în alte scopuri decât cele legate de infrastructură.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Statele membre si administratorii de infrastructură ar trebui să poată finanţa investiţii în infrastructură prin alte mijloace decât finanţarea directă din partea statului, cum ar fi finanţarea din partea sectorului privat.

Justificare

Este oportun să se menționeze posibilitatea ca administratorii de infrastructură să fie stabiliţi sau să opereze prin modele alternative de finanţare din care pot obţine finanţare privată. Acest lucru este esențial protejarea mecanismelor de finanţare existente în statele membre.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Un sector eficient de transport al mărfurilor, mai ales transfrontalier, necesită acţiuni pentru deschiderea pieţei.

(11) Un sector eficient de transport al călătorilor și mărfurilor, mai ales transfrontalier şi în special în cazurile în care ecartamentele diferite de cale ferată încă reprezintă o barieră fizică în calea concurenţei, necesită acţiuni urgente pentru deschiderea pieţelor în fiecare stat membru și pentru crearea concurenței.

Justificare

Ecartamentele diferite de cale ferată dintre Franţa şi Spania, de exemplu, reprezintă un obstacol fizic concret în calea concurenţei, care se adaugă deja barierelor solide la nivelul reglementării din sectorul feroviar. La nivel european, sectorul de transport feroviar este unul dintre puţinele sectoare în cadrul căruia nu a fost finalizată încă piaţa unică. Prin urmare, este necesară completarea deschiderii pieţii cu liberalizarea serviciilor de transport naţional. Pentru a obţine eficienţă este indispensabil ca piaţa să fie competitivă.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Introducerea noilor servicii internaţionale cu acces deschis pentru transportul de călători  şi cu opriri intermediare nu trebuie folosită la deschiderea pieţei pentru serviciile de transport intern de călători, ci trebuiese limiteze numai la opririle conexe rutei internaţionale. Scopul principal al noilor servicii trebuie să fie  transportul călătorilor într-o cursă internaţională. Pentru a evalua  dacă acesta este scopul principal al serviciului, trebuie să se ţină seama de criterii precum proporţia din cifra de afaceri şi din volumul de călători, în raport cu transportul intern sau internaţional de călători, şi vechimea serviciilor. Evaluarea scopului principal al serviciului  trebuie să se facă de către organismul naţional de reglementare, la cererea unei părţi interesate.

(14) Introducerea noilor servicii internaţionale cu acces deschis pentru transportul de călători şi cu opriri intermediare ar trebui să se concentreze asupra opririlor conexe rutei internaţionale. Scopul principal al serviciilor de acest tip trebuie să fie transportul călătorilor într-o cursă internaţională. Pentru a evalua  dacă acesta este scopul principal al serviciului, trebuie să se ţină seama de criterii precum proporţia din cifra de afaceri şi din volumul de călători, în raport cu transportul intern sau internaţional de călători, şi vechimea serviciilor. Evaluarea scopului principal al serviciului trebuie să se facă de către organismul naţional de reglementare, la cererea unei părţi interesate.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea şi actualizarea textului.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Regulamentul CE nr. 1370/2007 permite statelor membre să garanteze lucrătorilor menţinerea drepturilor lor sociale, în cadrul separării între exploatarea serviciilor de transport şi gestionarea infrastructurii care poate implica transferul de întreprinderi.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Deschiderea pentru concurenţă a serviciilor de transport internaţional de călători poate avea implicaţii asupra organizării şi finanţării serviciilor feroviare de transport de călători prestate pe baza unui contract de servicii publice. Statele membre trebuie să aibă opţiunea de a limita  dreptul de acces pe piaţă în situaţia în care acesta ar periclita echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective şi în situaţia în care organismul de reglementare  responsabil menţionat la articolul 55 din prezenta Directivă îşi aprobarea în acest sens, pe baza unei analize economice obiective şi ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor competente care au atribuit contractul de servicii publice.

(16) Deschiderea pentru concurenţă a serviciilor de transport internaţional de călători poate avea implicaţii asupra organizării şi finanţării serviciilor feroviare de transport de călători prestate pe baza unui contract de servicii publice. Statele membre trebuie să aibă opţiunea de a limita dreptul de acces pe piaţă în situaţia în care acesta ar periclita echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective şi în situaţia în care organismul de reglementare responsabil menţionat la articolul 55 şi, după caz, reţeaua de organisme de reglementare, astfel cum este definită la articolul 57 din prezenta directivă îşi dau aprobarea în acest sens, pe baza unei analize economice obiective şi ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor competente care au atribuit contractul de servicii publice.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop extinderea domeniului de aplicare al dispoziţiei la serviciile de transport intern de călători. Amendamentul intenționează, de asemenea, să permită reţelei de organisme de reglementare să intervină, dacă este necesar.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Evoluţiile pieţei au arătat că o preocupare esenţială o reprezintă consolidarea rolului organismelor de reglementare. Dacă trebuie să aibă un rol-cheie în asigurarea unui mediu corect cu condiţii echitabile de acces, aceste organisme trebuie să primească mijloacele financiare, precum şi personalul şi echipamentul logistic necesare pentru îndeplinirea acestui rol.

Amendamentul  21

Proiect de rezoluţie legislativă

Considerentul 18b (nou)

Proiect de rezoluţie legislativă

Amendamentul

 

(18b) având în vedere faptul că organismul naţional de reglementare trebuie să fie o autoritate de reglementare independentă, cu competenţe de autosesizare şi de investigare şi în măsură să ofere avize şi decizii executorii, în scopul de a garanta o piaţă deschisă, fără bariere şi în cadrul căreia este exercitată o concurenţă liberă şi nedenaturată.

Amendamentul   22

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Organismul de reglementare  trebuie să funcţioneze într-un mod care să evite orice conflict de interese şi orice posibilă implicare în atribuirea contractului de servicii publice în cauză. Competenţa organismului de reglementare  trebuie extinsă pentru a permite evaluarea scopului unui serviciu internaţional şi, după caz, a impactului economic potenţial al acestuia asupra contractelor de servicii publice existente.

(19) Organismul de reglementare trebuie să funcţioneze într-un mod care să evite orice conflict de interese şi orice posibilă implicare în atribuirea contractului de servicii publice în cauză, fără a aduce atingere posibilităţii ca organismul să fie finanţat din bugetul general al statului sau din taxele încasate de sistemul feroviar, sau publicării informaţiilor relevante. Competenţa organismului de reglementare trebuie extinsă pentru a permite evaluarea scopului unui serviciu internaţional şi, după caz, a impactului economic potenţial al acestuia asupra contractelor de servicii publice existente;

Justificare

Textul directivei instituie un organism de reglementare independent, dar nu face referire la modalitatea de finanţare a acestuia. Din motive de transparenţă, se impune introducerea unei referinţe explicite cu privire la sursele de finanţare posibile, care ar putea fi fonduri publice sau taxe impuse asupra sectorului, iar aceste informaţii trebuie să fie publicate.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) În ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi luarea de decizii, organismul naţional de reglementare ar trebui să fie pe deplin independent de orice administrator de infrastructură, organism de tarifare, organism de alocare şi de orice solicitant. Organismul naţional de reglementare trebuie să aibă capacitatea administrativă necesară, din punctul de vedere al personalului şi al resurselor, pentru a asigura o piaţă a transportului feroviar deschisă şi transparentă. Nivelul necesar de personal ar trebui să fie direct legat de nevoile pieţei şi să varieze în consecinţă. Acest organism ar trebui să hotărască cu privire la plângeri, să acţioneze din proprie iniţiativă, să ancheteze în caz de litigiu şi să monitorizeze evoluţia pieţei. Organismul ar trebui susţinut de un departament de reglementare din cadrul Comisiei. În plus, organismul naţional de reglementare ar trebui să menţină la dispoziţia Comisiei o bază de date cu proiectele sale de decizie.

Justificare

Considerentul corespunde amendamentelor propuse la articolele 55-57, al căror scop este consolidarea rolului şi competenţelor organismului de reglementare. Această propunere vizează înfiinţarea unui departament de reglementare în cadrul Comisiei Europene (DG MOVE, DG COMP, în mod ideal, o combinaţie din acestea două), astfel încât să asigure consiliere, orientare şi instruire pentru organismele naţionale de reglementare în realizarea sarcinilor acestora şi vizând obţinerea resurselor necesare (umane, financiare, intelectuale).

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Organismele de reglementare  naţionale trebuie să facă schimb de informaţii, iar în situaţiile particulare unde este cazul, să îşi coordoneze principiile şi practicile pe baza cărora se evaluează o posibilă periclitare a echilibrului economic al unui contract de servicii publice. Acestea trebuie să dezvolte, în mod progresiv, orientări pe baza experienţei acumulate.

(21) Organismele de reglementare  naţionale ar trebui să creeze, sub auspiciile Comisiei, o reţea pentru a consolida cooperarea dintre ele, prin elaborarea de principii comune şi prin schimbul de bune practici şi de informaţii. Aceste organisme ar trebui, de asemenea, în situaţiile particulare, dacă este cazul, să îşi coordoneze principiile şi practicile pe baza cărora se evaluează o posibilă periclitare a echilibrului economic al unui contract de servicii publice. Acestea ar trebui să dezvolte, la nivel european, în mod progresiv, orientări comune pe baza experienţei acumulate.

Justificare

Considerentul corespunde amendamentelor propuse la articolele 55-57, al căror scop este consolidarea rolului şi independenţei organismului de reglementare şi cooperarea dintre organismele naţionale de reglementare.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Organismele de reglementare  naţionale trebuie să facă schimb de informaţii, iar în situaţiile particulare unde este cazul, să îşi coordoneze principiile şi practicile pe baza cărora se evaluează o posibilă periclitare a echilibrului economic al unui contract de servicii publice. Acestea trebuie să dezvolte, în mod progresiv, orientări pe baza experienţei acumulate.

(21) Organismele de reglementare naţionale trebuie să facă schimb de informaţii şi bune practici, iar în situaţiile particulare unde este cazul, să îşi coordoneze principiile şi practicile pe baza cărora se evaluează o posibilă periclitare a echilibrului economic al unui contract de servicii publice. Acestea trebuie să dezvolte, în mod progresiv, orientări pe baza experienţei acumulate. Pe baza experienţei reţelei respective de organisme de reglementare, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă pentru crearea unui organism european de reglementare.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a asigura concurenţa loială între întreprinderile feroviare, trebuie făcută o distincţie între prestarea de servicii de transport şi operarea infrastructurilor de servicii. Dată fiind această situaţie, este necesar ca aceste două tipuri de activităţi să fie administrate independent, sub forma unor entităţi juridice distincte. Această independenţă nu presupune înfiinţarea unui organism sau unei firme separate pentru fiecare infrastructură de servicii.

(22) Pentru a asigura concurenţa loială între întreprinderile feroviare, prestarea de servicii de transport şi operarea infrastructurilor de servicii ar trebui să fie gestionate într-un mod transparent şi nediscriminatoriu. Organismul de reglementare ar trebui să se asigure că această gestiune este transparentă și nediscriminatorie, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta directivă.

Justificare

Separarea completă a serviciilor de transport nu va duce neapărat la o concurenţă echitabilă între aceste activităţi. Dimpotrivă, această separare va genera costuri de organizare suplimentare, creşterea birocraţiei şi a sarcinilor administrative. Acest lucru va avea consecinţe negative pentru competitivitatea transportului feroviar în comparaţie cu alte moduri de transport.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru a asigura servicii fiabile şi adecvate, este necesar ca întreprinderile feroviare să îndeplinească, permanent,  cerinţele în materie de bună reputaţie, capacitate financiară şi competenţă profesională.

(23) Pentru a asigura servicii fiabile şi adecvate, este necesar ca întreprinderile feroviare să îndeplinească, permanent, cerinţele în materie de bună reputaţie, capacitate financiară, standarde sociale şi competenţă profesională.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Pentru protecţia clienţilor şi părţilor terţe implicate, este important să se garanteze că întreprinderile feroviare sunt asigurate la un nivel suficient pentru răspundere civilă.

(24) Pentru protecţia clienţilor şi părţilor terţe implicate, este esenţial ca întreprinderile feroviare să fie asigurate la un nivel suficient pentru răspundere civilă. Acoperirea răspunderii în caz de accident, prin garanţii furnizate de bănci sau alte întreprinderi ar trebui, de asemenea, să fie permisă, cu condiţia ca o astfel de acoperire să fie oferită în condiţiile de pe piaţă, să nu determine aplicarea de ajutoare de stat şi să nu conţină elemente de discriminare în raport cu întreprinderile feroviare.

Justificare

Întreprinderile feroviare trebuie să aibă libertatea de a aplica diverse opţiuni proporţionate de răspundere civilă, întrucât există diferite niveluri de risc în diferite reţele feroviare. În multe state membre, opţiuni precum caracterul adecvat al propriului capital sau garanţiile bancare sunt folosite cu succes pentru asigurarea de răspundere civilă.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) O întreprindere feroviară trebuie  de asemenea să respecte dispoziţiile interne şi ale Uniunii privind prestarea de servicii feroviare, aplicate într-o manieră nediscriminatorie, destinate să asigure că aceasta poate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de deplină siguranţă  şi cu respectarea sănătăţii, a condiţiilor sociale şi a drepturilor muncitorilor şi consumatorilor, pe tronsoane  specifice.

(25) Toate întreprinderile feroviare ar trebui, de asemenea, să respecte atât dispoziţiile interne, cât şi ale Uniunii privind prestarea de servicii feroviare, aplicate într-o manieră nediscriminatorie, destinate să asigure că acestea pot să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de deplină siguranţă şi cu respectarea deplină a obligaţiilor existente în ceea ce priveşte condiţiile sociale, sănătatea şi drepturile muncitorilor şi consumatorilor, pe tronsoane specifice.

Justificare

Dispoziţiile existente privind protecţia sănătăţii, drepturile angajaţilor şi condiţiile sociale trebuie respectate în întregime de către întreprinderile feroviare.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) O întreprindere feroviară trebuie  de asemenea să respecte dispoziţiile interne şi ale Uniunii privind prestarea de servicii feroviare, aplicate într-o manieră nediscriminatorie, destinate să asigure că aceasta poate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de deplină siguranţă  şi cu respectarea sănătăţii, a condiţiilor sociale şi a drepturilor muncitorilor şi consumatorilor, pe tronsoane specifice.

(25) O întreprindere feroviară ar trebui de asemenea să respecte dispoziţiile interne şi ale Uniunii privind prestarea de servicii feroviare, aplicate într-o manieră nediscriminatorie, destinate să asigure că aceasta poate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de deplină siguranţă şi cu respectarea sănătăţii, a condiţiilor sociale şi a drepturilor muncitorilor şi consumatorilor, pe toate tronsoanele.

Justificare

Este evident că acele condiţii la care se face referire trebuie respectate în toate cazurile.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Acordarea de licenţe pentru materialul rulant al întreprinderilor feroviare este de prea multe ori supusă unor complicaţii nejustificate, ceea ce denaturează accesul pe piaţă. Prin urmare, este necesară acordarea unui mandat puternic Agenţiei Europene a Căilor Ferate în acest sens. Aşadar, se solicită Comisiei, ca parte din revizuirea Regulamentului (CE) nr. 881/2004, să investigheze dacă competenţele Agenţiei Europene a Căilor Ferate pot fi extinse în această privinţă.

 

 

Justificare

Nu este întotdeauna simplu pentru întreprinderile feroviare să obţină acces la piaţa feroviară a unui stat membru. În cadrul revizuirii planificate a Regulamentului privind Agenţia Europeană a Căilor Ferate, Agenţiei ar trebui să i se atribuie competenţe sporite pentru a monitoriza mai strict comportamentul statelor membre care blochează indirect accesul pe piaţă prin intermediul politicilor acestora de acordare a licenţelor şi pentru a lua măsuri împotriva unei astfel de conduite. De asemenea, este inclus un apel la adresa Comisiei pentru a analiza această posibilitate.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a asigura transparenţa şi accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară şi la serviciile aferente transportului feroviar  al tuturor întreprinderilor feroviare, toate informaţiile necesare utilizării drepturilor de acces se publică într-un document de referinţă al reţelei.

(27) Pentru a asigura transparenţa şi accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară şi la serviciile aferente transportului feroviar al tuturor întreprinderilor feroviare, toate informaţiile necesare utilizării drepturilor de acces se publică într-un document de referinţă al reţelei, inclusiv formate accesibile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Justificare

Este important ca, în vederea asigurării coerenţei cu deciziile adoptate prin alte iniţiative, să se garanteze accesul în toate formatele, în vederea evitării în acest mod a discriminării persoanelor cu handicap.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Orice sistem de tarifare emite semnale economice către utilizatori. Este important ca aceste semnale către întreprinderile feroviare să fie coerente şi să îi determine să ia hotărâri raţionale.

(35) Orice sistem de tarifare emite semnale economice către utilizatori. Este important ca aceste semnale către întreprinderile feroviare să fie coerente şi clare şi să îi determine să ia hotărâri raţionale şi sustenabile.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Considerentul 40a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a) Solicitanţii care oferă servicii de transport în vagoane separate trebuie promovaţi în scopul de a extinde piaţa potenţială pentru noi clienţi feroviari. Prin urmare, este important ca aceşti solicitanţi să fie luaţi în considerare de către administratorul de infrastructură în momentul în care acordă capacitate, pentru a le permite să beneficieze pe deplin de acest cadru juridic şi să extindă cota de piaţă feroviară pentru noi sectoare.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Este important să se asigure o mai bună coordonare a sistemelor de alocare pentru a îmbunătăţi  atractivitatea căilor ferate pentru traficul care utilizează reţelele mai multor administratori de infrastructură, în special pentru traficul internaţional.

(50) Este important să se asigure o mai bună coordonare a sistemelor de alocare pentru a îmbunătăţi  atractivitatea căilor ferate pentru traficul care utilizează reţelele mai multor administratori de infrastructură, în special pentru traficul internaţional. În acest context, pare oportună crearea în cele din urmă a unui organism european de reglementare.

Justificare

Prezentul amendament subliniază importanţa creării în cele din urmă a unui organism naţional de reglementare.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Este necesar  să se facă investiţii în infrastructura feroviară, iar sistemele de tarifare a utilizării infrastructurii trebuie să ofere stimulente administratorilor acesteia pentru ca  realizarea investiţiilor adecvate să fie avantajoasă  din punct de vedere economic.

(53) Este necesar să se facă investiţii sporite în infrastructura feroviară - în special în infrastructura existentă -, iar sistemele de tarifare a utilizării infrastructurii ar trebui să ofere stimulente administratorilor acesteia pentru ca realizarea investiţiilor adecvate să fie avantajoasă din punct de vedere economic şi sustenabilă din punct de vedere ecologic.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Considerentul 58a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(58a) În scopul de a creşte nivelul traficului de călători şi de mărfuri efectuat pe calea ferată în raport cu alte moduri de transport, este de dorit ca, la internalizarea costurilor externe, statele membre să se asigure că taxele diferenţiate nu au niciun impact negativ asupra echilibrului financiar al administratorului infrastructurii. În cazul în care administratorul infrastructurii a suferit totuşi o pierdere din cauza acestei diferenţieri, se recomandă ca statele membre să ajusteze această diferenţă, cu respectarea normelor privind ajutoarele de stat.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Dezvoltarea transportului feroviar trebuie realizată  prin utilizarea inter alia a instrumentelor puse la dispoziţie de Uniunea , fără să se aducă atingere priorităţilor deja stabilite.

eliminat

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări şi lizibilităţi pentru cetăţenii europeni, o mare parte dintre considerente poate fi eliminată.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Considerentul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Este de dorit să se ofere întreprinderilor feroviare şi administratorului infrastructurii stimulente pentru a reduce la minim perturbările din reţea.

eliminat

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări şi lizibilităţi pentru cetăţenii europeni, o mare parte dintre considerente poate fi eliminată.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) Alocarea capacităţilor se asociază cu un cost pentru administratorul infrastructurii, cost care trebuie recuperat.

eliminat

Justificare

În spiritul unei mai bune legiferări şi lizibilităţi pentru cetăţenii europeni, o mare parte dintre considerente poate fi eliminată.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Administrarea eficientă şi utilizarea echitabilă şi nediscriminatorie a infrastructurii feroviare necesită înfiinţarea unui organism de reglementare  care să supravegheze aplicarea regulilor prevăzute de prezenta directivă  şi care să acţioneze ca un organism de apel, fără a elimina posibilitatea unui control judecătoresc .

(63) Administrarea eficientă şi utilizarea echitabilă şi nediscriminatorie a infrastructurii feroviare necesită înfiinţarea de organisme naţionale de reglementare care să supravegheze aplicarea regulilor prevăzute de prezenta directivă şi care să acţioneze ca un organism de apel, fără a elimina posibilitatea unui control judecătoresc.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop clarificarea textului.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Considerentul 65

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65) Comisia trebuie să fie împuternicită să modifice anexele la prezenta directivă. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general şi sunt concepute pentru modificarea unor elemente neesenţiale ale prezentei directive, acestea trebuie adoptate ca acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din tratat.

(65) Pentru a asigura furnizarea anumitor informaţii în vederea monitorizării pieţei feroviare, pentru a defini anumite detalii privind documentul de referinţă al reţelei, pentru a stabili costurile directe ale unui serviciu feroviar, pentru a defini anumite criterii pentru tarifele de infrastructură diferenţiate în funcţie de nivelul de zgomot, pentru a defini anumite criterii pentru reducerea temporară pentru trenurile echipate cu ETCS, pentru a defini anumite criterii ale unui sistem de îmbunătățire a performanței, pentru a stabili detaliile legate de criteriile care trebuie respectate în ceea ce priveşte stabilirea unor cerinţe de impus solicitanţilor, pentru a stabili orarul procesului de alocare a capacităţilor, pentru a stabili detaliile privind situaţiile financiare care trebuie prezentate organismului de reglementare şi pentru a elabora criterii şi practici comune organismelor de reglementare în vederea luării de decizii în temeiul prezentei directive, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte criteriile şi procedurile de respectat ca făcând parte din procesul de monitorizare a pieţei, anumite elemente ale documentului de referinţă al reţelei, anumite principii de taxare, reducerea temporară a taxelor pentru ETCS, anumite elemente ale sistemului de performanţă, criteriile care trebuie urmate în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la solicitanţii de infrastructură, calendarul procesului de alocare, situaţiile financiare şi principiile şi practicile comune elaborate de organismele de reglementare pentru luarea deciziilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. În momentul pregătirii şi redactării actelor delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, promptă şi corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop să ofere un cadru mai strict pentru delegarea de competenţe Comisiei în ceea ce priveşte modificarea unor elemente neesenţiale ale directivei pe o perioadă limitată. Textul este în conformitate cu noul consens interinstituţional din 2011.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Considerentul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(66) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(5).

 

(66) Pentru a asigura condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 10 alineatul (2), articolului 11 alineatul (4), articolului 14 alineatul (2) şi articolului 17 alineatul (5) ale prezentei directive, ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei. Respectivele competenţe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.

Justificare

Prezentul amendament face referire la noul Regulament privind actele de punere în aplicare, recent intrat în vigoare.

Amendamentul 44

Propunere de directivă

Considerentul 71a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(71a) Având în vedere rezoluțiile Parlamentului European din 12 iulie 2007 și din 11 iunie 2010 și având în vedere punerea în aplicare a Directivei 2001/12, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă cu privire la separarea dintre administratorul de infrastructură și operator până la sfârșitul anului 2012. Dat fiind faptul că sectorul feroviar nu este complet deschis, Comisia ar trebui să prezinte până la acea dată o propunere legislativă cu privire la deschiderea pieței.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce priveşte calendarul de alocare a capacităţilor, statele membre pot decide intervale şi termene-limită diferite de cele menţionate la articolul 43 alineatul (2), la anexa VIII punctul 4 litera (b) şi la anexa IX punctele 3, 4 şi 5 în cazul traselor internaţionale care trebuie stabilite în colaborare cu administratorii de infrastructură din ţări terţe, dintr-o reţea a cărui ecartament de cale ferată este diferit de cel al reţelei feroviare principale din cadrul Uniunii.

Justificare

Prezentul amendament permite mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte alocarea capacităţilor în cazul traselor internaţionale stabilite în colaborare cu ţări terţe pentru reţele al căror ecartament de cale ferată este diferit de cel al reţelei feroviare principale din cadrul Uniunii. Acesta este, mai ales, cazul țărilor baltice.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre pot exclude de la aplicarea articolului 31 alineatul (5), vehiculele care sunt exploatate sau care vor fi exploatate din şi către ţări terţe, pe o reţea al cărei ecartament de cale ferată este diferit de cel al reţelei feroviare principale din Uniune.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „administratorul infrastructurii” înseamnă orice organism sau firmă  responsabilă, în special, de realizarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv gestionarea traficului, control-comandă şi semnalizare. Funcţiile administratorului infrastructurii în legătură cu o reţea sau o parte a unei reţele pot fi atribuite unor organisme sau firme  diferite;

2. „administratorul infrastructurii” înseamnă: orice organism sau firmă responsabilă, în special, de realizarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv gestionarea traficului, control-comandă şi semnalizare, în conformitate cu normele de siguranţă aplicabile. Funcţiile esenţiale ale administratorului infrastructurii cuprind: luarea deciziilor pentru repartizarea traselor, inclusiv definirea şi evaluarea disponibilităţii traselor, precum şi repartizarea traselor individuale şi luarea deciziilor privind tarifarea infrastructurii, inclusiv stabilirea şi colectarea tarifelor şi investiţiile în infrastructură;

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. „organismul de reglementare” înseamnă un organism care, într-un stat membru, supraveghează aplicarea corectă a reglementărilor relevante, care nu este în niciun fel implicat în elaborarea de politici şi este complet separat de întreprinderi, în special de întreprinderile menţionate la punctele 1 şi 2;

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „infrastructură feroviară” înseamnă toate articolele cuprinse în lista din anexa I.A la Regulamentul (CEE) nr. 2598/70 al Comisiei din 18 decembrie 1970 de precizare a posturilor ce se vor înscrie la diferite poziţii din situaţia contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 din 4 iunie 1970 , care, din motive de claritate, sunt incluse în anexa I la prezenta directivă;

3. „infrastructură feroviară” înseamnă toate articolele cuprinse în anexa I la prezenta directivă;

Justificare

Eliminându-se referirea la Regulamentul 2598/70, pentru prezenta directivă, termenul „infrastructură feroviară” este definit în lista de la anexa I

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „servicii regionale” înseamnă serviciile de transport prestate pentru a răspunde cerinţelor de transport ale unei regiuni;

7. „servicii regionale” înseamnă serviciile de transport prestate pentru a răspunde cerinţelor de transport ale unei regiuni sau ale regiunilor de frontieră;

Justificare

Noţiunea de „regiune” trebuie interpretată în sensul său geografic.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Administratorul infrastructurii va gestiona propriile servicii informatice, pentru a se asigura că informaţiile sensibile din punct de vedere comercial sunt protejate în mod adecvat.

Justificare

Pentru a garanta o independenţă reală faţă de o organizaţie-umbrelă şi faţă de alte societăţi, este important ca fiecare administrator de infrastructură să aibă propriul departament informatic.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Statele membre se asigură, de asemenea, că atât întreprinderile feroviare, cât şi administratorii de infrastructură, care nu sunt complet independenţi unii de ceilalţi, poartă responsabilitatea pentru politicile proprii de personal.

Justificare

Întrucât administratorii de infrastructuri trebuie să fie în măsură să ia decizii independente, aceştia trebuie, de asemenea, să fie pe deplin responsabili pentru politicile proprii de personal. Dacă politica lor de personal nu este complet independentă, există pericolul ca această condiţie să nu poată fi îndeplinită.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Separarea conturilor

Separarea transparentă a conturilor

1. Statele membre se asigură că se ţin conturi de profituri şi pierderi şi bilanţuri separate şi că acestea se publică, pe de o parte pentru activităţile legate de furnizarea serviciilor de transport de către întreprinderile feroviare şi, pe de altă parte, pentru activităţile legate de administrarea infrastructurii feroviare. Fondurile publice alocate unuia din aceste două sectoare de activitate nu sunt  transferate celuilalt  .

1. Statele membre se asigură că se ţin conturi de profituri şi pierderi şi bilanţuri separate şi că acestea se publică, pe de o parte pentru activităţile legate de furnizarea serviciilor de transport de către întreprinderile feroviare şi, pe de altă parte, pentru activităţile legate de administrarea infrastructurii feroviare. Fondurile publice alocate unuia din aceste două sectoare de activitate nu sunt  transferate celuilalt  .

2. Statele membre pot prevedea, de asemenea, ca această separare să necesite organizarea unor departamente distincte în cadrul aceleiaşi întreprinderi sau ca infrastructura şi serviciile de transport  să fie administrate de entităţi  separate.

2. Statele membre pot prevedea, de asemenea, ca această separare să necesite organizarea unor departamente distincte în cadrul aceleiaşi întreprinderi sau ca infrastructura şi serviciile de transport să fie administrate de entităţi separate pentru a asigura dezvoltarea concurenţei, continuarea investiţiilor şi rentabilitatea prestării de servicii în sectorul feroviar.

3. Statele membre se asigură că se ţin şi se publică conturi de profit şi pierderi şi bilanţuri separate, pe de o parte în legătură cu activităţile privind furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi, pe de altă parte, în legătură cu activităţile privind furnizarea serviciilor de transport de călători. Fondurile publice  plătite pentru activităţile legate de furnizarea serviciilor de transport ca servicii publice trebuie prezentate separat pentru fiecare contract de serviciu public  în contabilitatea aferentă şi nu sunt  transferate activităţilor legate de furnizarea altor servicii de transport sau altor activităţi.

3. Statele membre se asigură că se ţin şi se publică conturi de profit şi pierderi şi bilanţuri separate, pe de o parte în legătură cu activităţile privind furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi, pe de altă parte, în legătură cu activităţile privind furnizarea serviciilor de transport de călători. Fondurile publice  plătite pentru activităţile legate de furnizarea serviciilor de transport ca servicii publice trebuie prezentate separat pentru fiecare contract de serviciu public  în contabilitatea aferentă şi nu sunt  transferate activităţilor legate de furnizarea altor servicii de transport sau altor activităţi.

4. Conturile diferitelor sectoare de activitate menţionate la alineatele (1) şi (3) se ţin în aşa fel încât să permită monitorizarea interdicţiei de transfer al fondurilor publice plătite unui sector de activitate la un altul.

4. Pentru a asigura deplina transparenţă a costurilor implicate de utilizarea infrastructurii, conturile diferitelor sectoare de activitate menţionate la alineatele (1) şi (3) se ţin în aşa fel încât să permită monitorizarea compatibilităţii cu alineatele anterioare şi monitorizarea utilizării veniturilor din tarifele de utilizare a infrastructurii, din excedentele din alte activităţi comerciale şi din fondurile publice plătite administratorului infrastructurii. Veniturile administratorului de infrastructură nu vor fi în niciun fel utilizate de o întreprindere feroviară sau un organism sau o firmă care controlează întreprinderea feroviară, deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea poziției sale pe piață sau la obținerea de avantaje economice în raport cu alte întreprinderi feroviare. Prezenta dispoziție nu împiedică, sub supravegherea organismului de reglementare menționat la articolul 55, rambursarea, inclusiv a dobânzilor în condițiile pieței, a capitalului investit, pus la dispoziția administratorului de infrastructură de organismul sau firma care controlează întreprinderea feroviară.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Independenţa funcţiilor esenţiale ale unui administrator de infrastructură

Independenţa funcţiilor esenţiale ale unui administrator de infrastructură

1. Statele membre se asigură că funcţiile care determină accesul echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructură enumerate în anexa II sunt încredinţate unor organisme sau firme care nu sunt ele însele furnizoare de servicii de transport feroviar. Indiferent de structura organizatorică, trebuie demonstrat  că acest obiectiv a fost realizat.

1. Statele membre se asigură că funcţiile care determină accesul echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructură astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (2) sunt încredinţate unor organisme sau firme care nu sunt ele însele furnizoare de servicii de transport feroviar. Indiferent de structura organizatorică, trebuie demonstrat  că acest obiectiv a fost realizat.

Anexa II poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

 

Cu toate acestea, statele membre pot încredinţa întreprinderilor feroviare sau oricărui alt organism responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea  infrastructurii feroviare, de exemplu prin  investiţii, întreţinere şi finanţare.

Cu toate acestea, statele membre pot încredinţa întreprinderilor feroviare sau oricărui alt organism responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea  infrastructurii feroviare, de exemplu prin  investiţii, întreţinere şi finanţare.

2. În situaţia în care administratorul infrastructurii, prin forma legală, organizatoric sau decizional, nu este independent faţă de toate întreprinderile feroviare, atribuţiile expuse în capitolul IV secţiunile 3 şi 4 sunt preluate de un organism de tarifare şi, respectiv, de un organism de alocare  independente prin forma legală, organizatoric şi decizional.

2. În situaţia în care administratorul infrastructurii, prin forma legală, organizatoric sau decizional, nu este independent faţă de toate întreprinderile feroviare, atribuţiile expuse în capitolul IV secţiunile 3 şi 4 sunt preluate de un organism de tarifare şi, respectiv, de un organism de alocare  independente prin forma legală, organizatoric şi decizional.

3. Atunci când dispoziţiile capitolului IV secţiunile 2 şi 3 se referă la funcţiile esenţiale ale unui administrator de infrastructură, ele se înţeleg ca aplicându-se organismului de tarifare sau organismului de alocare pentru competenţele lor respective în acest sens.

3. Atunci când dispoziţiile capitolului IV secţiunile 2 şi 3 se referă la funcţiile esenţiale ale unui administrator de infrastructură, ele se înţeleg ca aplicându-se organismului de tarifare sau organismului de alocare pentru competenţele lor respective în acest sens.

 

3a. Comisia prezintă până la 31 decembrie 2010 o propunere de directivă care să conțină dispoziții legate de separarea operațiilor de administrare a infrastructurii și a operațiilor de transport, precum și o propunere pentru deschiderea piaței interne de transport feroviar de călători, care nu aduce atingere calității serviciilor de transport și care menține obligațiile serviciului public.

Amendamentul 55

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Finanţarea solidă a administratorului infrastructurii

Finanţarea solidă a administratorului infrastructurii

1. Statele membre dezvoltă infrastructura  lor naţională de cale ferată, ţinând cont, dacă este cazul, de nevoile generale ale Uniunii . În acest scop, statele membre publică, cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate, pe baza unei finanţări solide şi sustenabile a sistemului feroviar. Strategia acoperă o perioadă de cel puţin cinci ani şi este reînnoibilă.

1. Statele membre dezvoltă infrastructura  lor naţională de cale ferată, ţinând cont, dacă este cazul, de nevoile generale ale Uniunii . În acest scop, statele membre publică, cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, şi după consultarea părţilor interesate, inclusiv a autorităților locale și regionale în cauză, a sindicatelor, a uniunilor sindicale din sector şi a reprezentanţilor utilizatorilor, o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate, pe baza unei finanţări solide şi sustenabile a sistemului feroviar. Strategia acoperă o perioadă de cel puţin şapte ani şi este poate fi reînnoită.

2. Având în vedere articolele 93, 107 şi 108 din tratat, statele membre pot de asemenea acorda administratorului infrastructurii finanţări la un nivel corespunzător cu sarcinile acestuia, cu dimensiunea infrastructurii şi cu necesităţile financiare, în special pentru acoperirea investiţiilor noi.

2. Ori de câte ori veniturile nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile financiare ale administratorului de infrastructură, fără a aduce atingere cadrului de tarifare prevăzut la articolele 31 şi 32 din prezenta directivă şi având în vedere articolele 93, 107 şi 108 din tratat, statele membre acordă, de asemenea, administratorului infrastructurii finanţări la un nivel corespunzător cu sarcinile acestuia, cu dimensiunea infrastructurii şi cu necesităţile financiare, în special pentru acoperirea investiţiilor noi.

3. În cadrul politicii generale stabilite de stat şi ţinând cont de strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare menţionată la alineatul (1), administratorul infrastructurii adoptă  un plan de afaceri care să includă programele de investiţii şi de finanţare. Planul se întocmeşte astfel încât să asigure utilizarea , furnizarea  şi dezvoltarea optimă şi eficientă a infrastructurii, concomitent cu asigurarea unui echilibru financiar şi punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare pentru realizarea acestor obiective. Administratorul infrastructurii se asigură că solicitanţii sunt consultaţi înainte de aprobarea planului de afaceri. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 emite un aviz cu caracter neobligatoriu, referitor la capacitatea acestui plan de afaceri de a realiza obiectivele stabilite.

3. În cadrul politicii generale stabilite de stat şi ţinând cont de strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare menţionată la alineatul (1), administratorul infrastructurii adoptă  un plan de afaceri care să includă programele de investiţii şi de finanţare. Planul se întocmeşte astfel încât să asigure utilizarea , furnizarea  şi dezvoltarea optimă şi eficientă a infrastructurii, concomitent cu asigurarea unui echilibru financiar şi punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare pentru realizarea acestor obiective. Administratorul infrastructurii se asigură că solicitanţii sunt consultaţi în mod nediscriminatoriu înainte de aprobarea planului de investiții, ţinându-se seama de condiţiile privind accesul şi utilizarea şi de caracteristicile şi modul de furnizare şi dezvoltare a infrastructurii. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 emite un aviz cu caracter neobligatoriu, referitor la măsura în care planul de afaceri creează discriminări între solicitanţi.

4. Statele membre trebuie să se asigure că, în condiţii normale de activitate şi pe o perioadă de timp care nu depăşeşte trei ani, conturile unui administrator al infrastructurii prezintă cel puţin un echilibru între venitul rezultat din tarifele de utilizare a infrastructurii, excedentul rezultat din alte activităţi comerciale şi finanţările de la stat, pe de o parte, şi cheltuielile infrastructurii, pe de altă parte, incluzând plăţile în avans de la stat, dacă este cazul.

4. Statele membre trebuie să se asigure că, în condiţii normale de activitate şi pe o perioadă de timp care nu depăşeşte doi ani, conturile unui administrator al infrastructurii prezintă cel puţin un echilibru între venitul rezultat din tarifele de utilizare a infrastructurii, excedentul rezultat din alte activităţi comerciale, subvenții nerambursabile din surse private şi finanţările de la stat inclusiv, dacă este cazul, plățile în avans de la stat, pe de o parte, şi cheltuielile infrastructurii, pe de altă parte, incluzând, dacă este cazul, finanțarea pe baze durabile a reînnoirii activelor pe termen lung.

Fără să aducă atingere obiectivului posibil pe termen lung privind acoperirea de către utilizator a costurilor infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe baza unei concurenţe loiale şi nediscriminatorii între diversele moduri de transport  , în situaţia în care transportul feroviar poate concura cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare prevăzut la articolele 31 şi 32, un stat membru poate cere administratorului infrastructurii să-şi echilibreze conturile fără a apela la finanţarea statului.

Fără să aducă atingere obiectivului posibil pe termen lung privind acoperirea de către utilizator a costurilor infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe baza unei concurenţe loiale şi nediscriminatorii între diversele moduri de transport  , în situaţia în care transportul feroviar poate concura cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare prevăzut la articolele 31 şi 32, un stat membru poate cere administratorului infrastructurii să-şi echilibreze conturile fără a apela la finanţarea statului.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică datoriilor sau dobânzilor generate de datoriile contractate de întreprinderi după 15 martie 2001 sau după data aderării la Uniune în cazul statelor membre care au aderat după 15 martie 2001.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică datoriilor sau dobânzilor generate de datoriile contractate de întreprinderi după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Sunt necesare în continuare reabilitarea financiară a întreprinderilor feroviare şi anularea datoriilor istorice ale acestora. În pofida dispoziţiilor adoptate deja în 1991 (Directiva 91/440 CEE), în numeroase state, acest lucru nu s-a realizat. Pentru a oferi sprijin eficient sectorului feroviar este necesară reducerea nivelului datoriilor. În acest sens, data stabilită, și anume 15 martie 2001, respectiv data aderării noilor state membre, este prematură.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În nici un caz, condiţiile de acces la infrastructura feroviară nu trebuie să împiedice călătorii să primească informaţii şi să cumpere un bilet pentru a ajunge de la o localitate la alta, indiferent de câţi operatori de transport feroviar furnizează, integral sau parţial, servicii de transport de călători între cele două localităţi.

Justificare

În nici un caz, condiţiile de acces la infrastructura feroviară nu trebuie să nu trebuie să împiedice călătorii să primească informaţii şi să cumpere un bilet pentru a ajunge de la o localitate la alta, indiferent de câţi operatori de transport feroviar furnizează, integral sau parţial, servicii de transport de călători între cele două localităţi.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii şi criteriilor care trebuie urmate în vederea punerii în aplicare a prezentului alineat. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

Comisia adoptă, pe baza experienţei organismelor de reglementare, la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii şi criteriilor care trebuie urmate în vederea punerii în aplicare a prezentului alineat. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

Justificare

Comisia ar trebui să aibă obligaţia de a acţiona în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a directivei, o perioadă considerată suficient de lungă pentru a câştiga experienţă în ceea ce priveşte acordarea accesului la infrastructura feroviară.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorităţile competente şi întreprinderile feroviare care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispoziţia organismului sau organismelor de reglementare  competente informaţiile necesare în limite rezonabile pentru a putea lua o decizie. Organismul de reglementare  trebuie să analizeze informaţiile puse la dispoziţie, cu consultarea tuturor părţilor implicate, după caz, şi să informeze părţile cu privire la decizia sa motivată într-un termen predeterminat şi rezonabil, şi, în orice caz, în maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor relevante.

Autorităţile competente şi întreprinderile feroviare care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispoziţia organismului sau organismelor de reglementare  competente informaţiile necesare în limite rezonabile pentru a putea lua o decizie. Organismul de reglementare trebuie să analizeze informaţiile puse la dispoziţie, cu consultarea tuturor părţilor implicate, după caz şi să informeze părţile cu privire la decizia sa motivată în termen de o lună de la primirea plângerii.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii şi criteriilor care trebuie urmate în vederea punerii în aplicare a alineatelor 1, 2 şi 3 ale prezentului articol. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

(4) Comisia adoptă, pe baza experienţei dobândite de organismele de reglementare, la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii şi criteriilor care trebuie urmate în vederea punerii în aplicare a alineatelor 1, 2 şi 3 ale prezentului articol. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

Justificare

Prin prezentul amendament devine obligatoriu pentru Comisie să adopte acte de punere în aplicare, acesta stabilind procedura şi criteriile pentru dispoziţiile legate de limitarea dreptului de acces la servicii incluse total sau parţial în serviciile publice şi pentru solicitările adresate organismelor de reglementare. Comisia trebuie să acţioneze în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a directivei.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia pregătește o analiză comparativă cu privire la metodele de stabilire a valorii taxelor aplicate în statele membre, în vederea stabilirii unei metode uniforme de calcul pentru a determina valoarea taxelor.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Condiţiile de acces la servicii

Condiţiile de acces la servicii

1. Întreprinderile feroviare au dreptul, în mod nediscriminatoriu, la setul minim de acces prevăzut în anexa III punctul 1.

1. Administratorii de infrastructură vor asigura tuturor întreprinderilor feroviare, în mod nediscriminatoriu, setul minim de acces prevăzut în anexa III punctul 1.

2. Serviciile menţionate la anexa III punctul 2 se prestează  de către toţi operatorii infrastructurilor de servicii  în mod nediscriminatoriu

2. Operatorii infrastructurilor de servicii oferă tuturor întreprinderilor feroviare accesul, inclusiv accesul pe calea ferată, la infrastructurile menționate la anexa III punctul 2 și la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri în mod nediscriminatoriu sub supravegherea organismului de reglementare, astfel cum este prevăzut la articolul 56.

În cazul în care operatorul infrastructurii de servicii aparţine unui organism sau unei firme care, de asemenea, activează şi deţine o poziţie dominantă pe cel puţin una din pieţele de servicii de transport feroviar pentru care se utilizează infrastructura, acesta trebuie să se organizeze într-o manieră independentă din punct de vedere juridic, organizatoric şi decizional faţă de respectivul organism sau de respectiva firmă.

În cazul în care operatorul infrastructurii de servicii menționate la anexa III punctul 2 aparţine unui organism sau unei firme care, de asemenea, activează şi deţine o poziţie dominantă pe cel puţin una din pieţele de servicii de transport feroviar pentru care se utilizează infrastructura, acesta trebuie să se organizeze într-o manieră independentă din punct de vedere organizatoric şi decizional faţă de respectivul organism sau de respectiva firmă. Operatorul de infrastructură de servicii și organismul sau firma în cauză au conturi separate, inclusiv bilanțuri separate și conturi de profit şi pierderi separate.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare pentru acordarea accesului la infrastructura de servicii pot fi respinse numai dacă există alternative viabile care le permit operarea serviciului respectiv de transport de marfă sau călători pe aceeaşi rută în condiţii acceptabile din punct de vedere economic. Sarcina de a dovedi existenţa unei alternative viabile revine operatorului infrastructurii de servicii.

Cererile depuse de întreprinderile feroviare pentru acordarea accesului la infrastructura de servicii trebuie să primească răspuns într-un termen fix, stabilit de organismul naţional de reglementare şi pot fi respinse numai dacă există alternative viabile care le permit operarea serviciului respectiv de transport de marfă sau călători pe aceeaşi rută în condiţii acceptabile din punct de vedere economic. În cazul în care refuză accesul la infrastructura de servicii, operatorul acesteia propune o alternativă viabilă din punct de vedere economic și tehnic și îşi motivează refuzul în scris. Acest refuz nu obligă operatorul infrastructurii de servicii să realizeze investiţii în resurse sau infrastructuri pentru a răspunde tuturor cererilor depuse de întreprinderile feroviare.

Atunci când descoperă că există conflicte între diferite cereri, operatorul infrastructurii de servicii trebuie să încerce să satisfacă cât mai bine toate cererile. Dacă nu există nicio alternativă viabilă şi nu se pot rezolva toate cererile de capacitate pentru infrastructura respectivă pe baza necesarului demonstrat, organismul de reglementare menţionat la articolul 55, din proprie iniţiativă sau în urma unei plângeri, ia măsurile necesare pentru a asigura că o parte corespunzătoare din capacitate este dedicată altor întreprinderi feroviare decât celor care fac parte din organismul sau firma de care aparţine şi operatorul infrastructurii. Cu toate acestea, infrastructurile de întreţinere şi alte infrastructuri tehnice nou construite pentru un anumit material rulant nou pot fi rezervate pentru utilizarea de către o întreprindere feroviară pentru o perioadă de cinci ani de la începerea exploatării (lor).

Atunci când descoperă că există conflicte între diferite cereri, operatorul infrastructurii de servicii trebuie să încerce să satisfacă cât mai bine toate cererile. Dacă nu există nicio alternativă viabilă şi nu se pot rezolva toate cererile de capacitate pentru infrastructura respectivă pe baza necesarului demonstrat, organismul de reglementare menţionat la articolul 55, din proprie iniţiativă sau în urma unei plângeri din partea unui solicitant, ia măsurile necesare, ținând seama de necesitățile tuturor părților implicate, pentru a asigura că o parte corespunzătoare din capacitate este dedicată altor întreprinderi feroviare decât celor care fac parte din organismul sau firma de care aparţine operatorul infrastructurii. Cu toate acestea, infrastructurile de întreţinere şi alte infrastructuri tehnice nou construite pentru material rulant de mare viteză, menționat în Decizia Comisiei 2008/232/CE1, nou pot fi rezervate pentru utilizarea de către o întreprindere feroviară pentru o perioadă de zece ani de la începerea exploatării (lor).

În cazul în care infrastructura de servicii nu a fost în folosinţă timp de cel puţin doi ani la rând, proprietarul acesteia trebuie să publice un anunţ de concesionare sau închiriere a operării infrastructurii.

În cazul în care infrastructura de servicii nu a fost în folosinţă timp de cel puţin un an, iar interesul întreprinderilor feroviare pentru accesul la această infrastructură este transmis operatorului acestei infrastructuri de servicii pe baza nevoilor demonstrate, proprietarul acesteia trebuie să publice un anunţ de concesionare sau închiriere în vederea utilizării în activități legate de sectorul feroviar, cu excepţia cazului în care operatorul unei astfel de infrastructuri de servicii demonstrează că procesul de reconversie aflat în desfăşurare împiedică utilizarea acesteia de către o întreprindere feroviară.

3. În situaţia în care un administrator al infrastructurii asigură oricare dintre serviciile descrise în anexa III punctul 3 sub forma unui serviciu suplimentar, acesta îl furnizează la cerere întreprinderilor feroviare, într-o manieră nediscriminatorie.

3. În situaţia în care un operator de servicii asigură oricare dintre serviciile descrise în anexa III punctul 3 sub forma unui serviciu suplimentar, acesta îl furnizează la cerere întreprinderilor feroviare, într-o manieră nediscriminatorie.

4. Întreprinderile feroviare pot cere administratorului infrastructurii sau altor furnizori o gamă mai largă de servicii auxiliare, enumerate în anexa III punctul 4. Administratorul infrastructurii nu este obligat să presteze aceste servicii auxiliare.

4. Întreprinderile feroviare pot cere administratorului infrastructurii sau altor operatori ai infrastructurii de servicii  o gamă mai largă de servicii auxiliare, enumerate în anexa III punctul 4. Administratorul infrastructurii nu este obligat să presteze aceste servicii auxiliare.

5. Anexa III poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

 

 

_____________

 

1 JO L 84, 26.3.2008, p. 132

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice dispoziţie inclusă în acordurile transfrontaliere între state membre, care discriminează între întreprinderile feroviare sau care limitează libertatea întreprinderilor feroviare de a opera servicii transfrontaliere, este caducă.

Statele membre asigură că acordurile transfrontaliere pe care le încheie nu discriminează anumite întreprinderi feroviare sau reprezintă restricţii în calea libertăţii întreprinderilor feroviare de a opera servicii transfrontaliere.

Justificare

Acordurile transfrontaliere ar trebui să reprezinte un domeniu de competență al statelor membre, în care acestea au libertate de acțiune. Uniunea Europeană trebuie să acţioneze numai dacă obiectivele nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi dacă acestea pot fi realizate mai bine la nivel european.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată în vederea punerii în aplicare a prezentului alineat. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să specifice modalităţile de procedură privind procedura de cooperare menţionată în paragraful anterior. Aceste măsuri de punere în aplicare, menite să asigure punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 64 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament clarifică obiectivul măsurilor de punere în aplicare, care pot fi adoptate de către Comisie.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Domeniul de aplicare al monitorizării pieţei

Domeniul de aplicare al monitorizării pieţei

1. Comisia întreprinde măsurile necesare pentru monitorizarea condiţiilor tehnice şi economice şi a evoluţiilor de pe piaţa transportului feroviar european.

1. Comisia întreprinde măsurile necesare pentru monitorizarea condiţiilor tehnice, sociale şi economice şi a evoluţiilor de pe piaţa transportului feroviar european, inclusiv evoluția ocupării forței de muncă, precum și respectarea legislației corespunzătoare a Uniunii.

2. În acest context, Comisia cooperează îndeaproape în activitatea sa cu reprezentanţii statelor membre şi ai sectoarelor implicate, inclusiv cu utilizatorii, astfel încât aceştia să poată urmări mai bine dezvoltarea sectorului feroviar şi evoluţia pieţei, să evalueze efectul măsurilor adoptate şi să analizeze impactul măsurilor planificate de Comisie.

2. În acest context, Comisia cooperează îndeaproape în activitatea sa cu reprezentanţii statelor membre, inclusiv cu reprezentanţi ai organismelor de reglementare menționați la articolul 55, şi ai sectoarelor implicate, inclusiv cu autoritățile locale și regionale în cauză, partenerii sociali și utilizatorii sectorului feroviar, astfel încât aceştia să poată urmări mai bine dezvoltarea sectorului feroviar şi evoluţia pieţei, să evalueze efectul măsurilor adoptate şi să analizeze impactul măsurilor planificate de Comisie. După caz, Comisia cooperează, de asemenea, cu Agenţia Europeană a Căilor Ferate.

3. Comisia monitorizează utilizarea reţelelor şi evoluţia condiţiilor cadru în sectorul feroviar, în special regimul de tarifare aferent infrastructurii, repartizarea capacităţilor, investiţiile în infrastructura feroviară, evoluţia preţurilor şi a calităţii serviciilor de transport feroviar, serviciile de transport feroviar vizate de contracte de serviciu public, autorizarea, precum şi gradul de apropiere între statele membre  . Comisia asigură cooperarea activă între organismele de reglementare din statele membre.

3. Comisia monitorizează utilizarea reţelelor şi evoluţia condiţiilor cadru în sectorul feroviar, în special regimul de tarifare aferent infrastructurii, repartizarea capacităţilor, investiţiile în infrastructura feroviară, evoluţia preţurilor şi a calităţii serviciilor de transport feroviar, serviciile de transport feroviar vizate de contracte de serviciu public, autorizarea, gradul de deschidere a pieței, condițiile privind ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, precum şi gradul de apropiere între şi în statele membre, în special în materie de drepturi sociale.

4. Comisia raportează periodic  Parlamentului European şi Consiliului cu privire la:

4. Din doi în doi ani, Comisia raportează Parlamentului European şi Consiliului cu privire la:

(a) evoluţia pieţei interne a serviciilor feroviare;

(a) evoluţia pieţei interne a serviciilor feroviare sau a serviciilor legate de sectorul feroviar, inclusiv gradul de deschidere a pieţei;

(b) condiţiile cadru, inclusiv pentru serviciile publice de transport de călători pe calea ferată;

(b) condiţiile cadru, inclusiv pentru serviciile publice de transport de călători pe calea ferată;

 

(ba) dezvoltarea ocupării forţei de muncă şi a condiţiilor sociale și de muncă din cadrul sectorului;

(c) starea reţelei feroviare europene;

(c) starea reţelei feroviare europene;

(d) utilizarea drepturilor de acces;

(d) utilizarea drepturilor de acces;

(e) obstacolele în calea unei eficienţe sporite a serviciilor feroviare; 2001/12/CE articolul 1 alineatul (13)

(e) obstacolele în calea unei eficienţe sporite a serviciilor feroviare; 2001/12/CE articolul 1 alineatul (13)

(f) deficienţele infrastructurii;

(f) deficienţele infrastructurii;

(g) necesităţile legislative.

(g) necesităţile legislative.

5. În scopul monitorizării pieţei de către Comisie, statele membre furnizează anual informaţiile prevăzute în anexa IV, precum şi orice alte date necesare solicitate de Comisie.

5. În scopul monitorizării pieţei de către Comisie, statele membre furnizează anual informaţiile de mai jos, astfel cum sunt prevăzute în anexa IV, precum şi orice alte date necesare solicitate de Comisie.

 

(a) evoluţia performanţelor transportului feroviar şi compensarea obligaţiilor de serviciu public (OSP):

 

(b) gradul de deschidere a pieţei şi concurenţa echitabilă în fiecare stat membru; cota modală a întreprinderilor feroviare în performanţa totală a sectorului de transporturi;

 

(c) resursele şi activităţile organismelor de reglementare dedicate funcţionării lor ca organisme de introducere a unui recurs;

 

(d) evoluţiile relevante în ceea ce priveşte restructurarea întreprinderilor feroviare istorice şi adoptarea/implementarea strategiilor naţionale în domeniul transportului în cursul ultimului an;

 

(e) măsurile/iniţiativele importante în materie de formare în domeniul transportului feroviar luate într-un stat membru pe parcursul anului precedent;

 

(f) condiţiile sociale şi situația ocupării forței de muncă în întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurilor şi ai altor companii active în domeniul feroviar la sfârşitul anului precedent;

 

(g) investiţiile în reţeaua de căi ferate de mare viteză pe parcursul anului precedent;

 

(h) lungimea reţelei de căi ferate la sfârşitul anului precedent;

 

(i) tarifele de acces pe calea ferată pe parcursul anului precedent;

 

(j) existenţa unui sistem de îmbunătățire a performanţei stabilit în conformitate cu articolul 35 din prezenta directivă;

 

(k) numărul de licenţe active emise de autoritatea naţională competentă;

 

(l) statutul implementării ERTMS;

 

(m) numărul de incidente, accidente şi accidente grave, astfel cum sunt definite în Directiva 2004/49/CE, care au avut loc în cadrul reţelei pe parcursul anului precedent;

 

(n) alte evenimente relevante în domeniu;

 

(o) evoluţia pieţelor de întreţinere şi gradul de deschidere a pieţei pentru serviciile de întreţinere.

Anexa IV poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Anexa IV poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, pentru a actualiza informaţiile necesare monitorizării pieţei feroviare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată în vederea punerii în aplicare a prezentului articol, inclusiv utilizarea unui tipizat comun pentru licenţă. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

5. Comisia adoptă măsuri de punere în aplicare care să specifice modalităţile procedurale care trebuie urmate în vederea emiterii unei autorizaţii şi a elaborării unui tipizat comun pentru licenţă în conformitate cu cerinţele stabilite în secţiunea 2. Aceste măsuri de punere în aplicare, menite să asigure punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, sunt adoptate ca acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 64 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament clarifică obiectivul măsurilor de punere în aplicare care pot fi adoptate de către Comisie.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 19 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) nu au fost sancţionate pentru încălcări  grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate, precum şi de legislaţia vamală, în cazul unei companii care doreşte să opereze transporturi transfrontaliere de mărfuri supuse procedurilor vamale.

(d) nu au fost sancţionate pentru nicio încălcare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de siguranță, protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate, precum şi de legislaţia vamală, în cazul unei companii care doreşte să opereze transporturi transfrontaliere de mărfuri supuse procedurilor vamale.

Justificare

Prezentul amendament reiterează importanţa respectării legislaţiei în domeniul siguranţei şi al muncii, cerinţe esenţiale pentru o reputaţie bună, pe care întreprinderile feroviare trebuie să le respecte la solicitarea unei licenţe.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerinţele privind capacitatea financiară sunt îndeplinite dacă o întreprindere feroviară care solicită o licenţă poate demonstra că va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente  şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de douăsprezece luni.

Cerinţele privind capacitatea financiară sunt îndeplinite dacă o întreprindere feroviară care solicită o licenţă poate demonstra că va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente  şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de douăsprezece luni. Autorităţile responsabile cu acordarea licenţelor examinează capacitatea financiară pe baza conturilor anuale ale întreprinderii feroviare sau, în cazul întreprinderilor care solicită o licenţă şi care nu sunt în măsură să prezinte conturile anuale, pe baza bilanţului.

Justificare

Acest element este preluat din anexa V, întrucât este considerat un element esenţial al textului.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În aceste scopuri, fiecare solicitant pune la dispoziţie cel puţin informaţiile indicate în anexa V.

În aceste scopuri, fiecare solicitant pune la dispoziţie informaţii detaliate privind:

 

(a) resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperit de cont şi împrumuturi;

 

(b) fondurile şi activele disponibile cu titlul de garanţie;

 

(c) capital circulant;

 

(d) costurile relevante, inclusiv costurile de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a instalaţiilor şi a materialului rulant;

 

(e) tarifele impuse activelor unei întreprinderi;

 

(f) contribuţii sociale şi impozite.

Justificare

Acest element este preluat din anexa V, întrucât este considerat un element esenţial al textului. Solicitanţii ar trebui să ofere, de asemenea, informaţii detaliate cu privire la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea de acordare a licenţelor consideră că solicitantul nu are capacitatea financiară dacă există arierate substanţiale în materie de impozite sau contribuţii la asigurările sociale, rezultate din activitatea întreprinderii.

Justificare

Acest element este preluat din anexa V, întrucât este considerat un element esenţial al textului.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea poate cere cu precădere prezentarea unui raport de audit şi a documentelor corespunzătoare emise de o bancă, de o casă de economii, de un contabil sau de un auditor. Documentele respective trebuie să conţină informaţiile privind elementele prevăzute la prezentul articol alineatul (2) literele (a)-(f).

Justificare

Acest element este preluat din anexa V, întrucât este considerat un element esenţial al textului.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa V poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

eliminat

Justificare

Anexa V este considerată un element esenţial al textului. Prin urmare, conţinutul său este deplasat în întregime la articolul 20.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerinţele referitoare la competenţa profesională sunt îndeplinite dacă întreprinderea feroviară care solicită o licenţă poate să demonstreze că  are sau va avea o organizaţie de gestionare care posedă cunoştinţele sau experienţa necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei supravegheri sigure şi eficace a tipului de operaţii specificate în licenţă.

Cerinţele referitoare la competenţa profesională sunt îndeplinite dacă întreprinderea feroviară care solicită o licenţă poate să demonstreze că  are sau va avea o organizaţie de gestionare care posedă cunoştinţele sau experienţa necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei supravegheri sigure şi eficace a tipului de operaţii specificate în licenţă. La solicitarea licenţei, întreprinderea demonstrează, de asemenea, că deţine un certificat de siguranţă astfel cum este definit la articolul 10 din Directiva 2004/49/CE.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului,  o întreprindere feroviară este  asigurată în mod corespunzător pentru acoperirea, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente, în special în ceea ce priveşte mărfurile, poşta şi terţii.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, o întreprindere feroviară este asigurată în mod corespunzător pentru acoperirea sau deţine garanţii şi dispozitive echivalente în cazul în care acestea sunt aprobate de organismul de reglementare, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente, în special în ceea ce priveşte mărfurile, poşta şi terţii.

Justificare

Trebuie acordată o atenţie specială exploatării mijloacelor feroviare în zone de patrimoniu folosind reţeaua feroviară naţională, care trebuie aprobată de organismul naţional de reglementare.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După consultarea părţilor interesate, inclusiv a organismului de reglementare menţionat la articolul 55, administratorul infrastructurii stabileşte şi publică un document de referinţă al reţelei, care se poate obţine după achitarea unei taxe care nu depăşeşte  costul de publicare a acestui document. Documentul de referinţă se va publica în cel puţin două limbi oficiale ale Uniunii. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei va fi pus la dispoziţie gratuit, în format electronic, prin intermediul portalului web al Agenţiei Europene a Căilor Ferate.

(1) După consultarea părţilor interesate, inclusiv a organismului de reglementare menţionat la articolul 55, administratorul infrastructurii stabileşte şi publică un document de referinţă al reţelei, care se poate obţine după achitarea unei taxe care nu depăşeşte costul de publicare a acestui document. Documentul de referinţă se va publica în cel puţin două limbi oficiale ale Uniunii, una dintre acestea fiind engleza. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei va fi pus la dispoziţie gratuit, în format electronic, prin intermediul portalului web al Agenţiei Europene a Căilor Ferate.

Justificare

Utilizarea unei limbi de circulaţie internaţională, cum este engleza, ar trebui să faciliteze înţelegerea elementelor cuprinse în documentul de referinţă al reţelei.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Documentul de referinţă al reţelei stabileşte caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie întreprinderilor feroviare. Acesta conţine informaţii care stabilesc condiţiile de acces la infrastructura feroviară relevantă şi la infrastructurile de servicii. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei este prevăzut în anexa VI.

(2) Documentul de referinţă al reţelei stabileşte caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie întreprinderilor feroviare. Acesta conţine informaţiile de mai jos care stabilesc condiţiile de acces la infrastructura feroviară relevantă şi la infrastructurile de servicii.

 

(a) Un capitol care stabileşte natura infrastructurii disponibile pentru întreprinderile feroviare şi condiţiile de acces la aceasta.

 

(b) Un capitol cu privire la principiile de tarifare şi la tarife.

 

(c) Un capitol asupra principiilor şi criteriilor pentru alocarea capacităţilor. Operatorii infrastructurilor de servicii care nu se află sub controlul administratorului infrastructurii furnizează informaţii despre tarifele pentru accesul la infrastructură şi pentru prestarea de servicii, precum şi despre condiţiile tehnice de acces în vederea includerii în documentul de referinţă al reţelei.

 

(d) Un capitol referitor la informaţiile despre licenţa menţionată la articolul 25 şi la certificatele de siguranţă feroviară emise în conformitate cu Directiva 2004/49/CE1.

 

(e) Un capitol referitor la informaţiile despre procedurile de soluţionare a litigiilor şi de apel în chestiuni ce privesc accesul la infrastructura şi serviciile feroviare, precum şi sistemul de îmbunătăţire a performanţelor menţionat la articolul 35.

 

(f) Un capitol referitor la informaţiile despre accesul la infrastructurile de servicii menţionate în anexa III şi despre tarifarea acestora.

 

(g) Un model de acord pentru încheierea acordurilor-cadru între administratorul infrastructurii şi un solicitant, în conformitate cu articolul 42.

 

Informaţiile din documentul de referinţă al reţelei sunt actualizate anual şi află în concordanță cu registrele de infrastructură feroviară care urmează a fi publicate în conformitate cu articolul 35 din Directiva 2008/57/CE sau fac trimitere la acestea. Infrastructura care nu este întreţinută în mod corespunzător şi a cărei calitate scade este indicată utilizatorilor în timp util.

 

Informaţiile de la literele (a)-(g) pot fi modificate şi clarificate de Comisie în conformitate cu anexa VI, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

 

_____________________

 

1 JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

Justificare

Lista secţiunilor din documentul de referinţă al reţelei este considerată un element esenţial al directivei. Detaliile specifice ale fiecărei secţiuni pot fi modificate de Comisie în scopul flexibilităţii. În plus, în cazul diminuării calităţii infrastructurii, acest fapt ar trebui comunicat utilizatorilor pentru a acţiona ca un sistem de alertă timpurie.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că reprezentanţii administratorilor infrastructurii ale căror hotărâri de tarifare au impact asupra altor infrastructuri se asociază pentru a coordona activitatea de tarifare sau pentru tarifa utilizarea infrastructurii relevante la nivel internaţional.

Statele membre se asigură că reprezentanţii administratorilor infrastructurii ale căror hotărâri de tarifare au impact asupra altor infrastructuri se asociază pentru a coordona în comun activitatea de tarifare sau pentru tarifa utilizarea infrastructurii relevante la nivel internaţional.

Justificare

Amendamentul reiterează ideea că administratorii infrastructurii ar trebui să creeze între ei structuri de cooperare mai solide.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

Articolul 30

Costurile infrastructurii şi contabilitatea

Costurile infrastructurii şi contabilitatea

1. Administratorii infrastructurii sunt stimulaţi, respectându-se cerinţele în materie de siguranţă şi prin menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii serviciului de infrastructură, să reducă costurile de furnizare a infrastructurii şi nivelul tarifelor de acces.

1. Administratorii infrastructurii sunt stimulaţi, respectându-se cerinţele în materie de siguranţă şi prin menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii serviciului de infrastructură, să reducă costurile de furnizare a infrastructurii şi nivelul tarifelor de acces.

2. Statele membre se asigură că alineatul (1) se aplică în cadrul unui acord contractual încheiat între autoritatea competentă şi administratorul infrastructurii pe o perioadă de cel puţin cinci  ani, care să prevadă finanţare de la stat.

2. Statele membre se asigură că alineatul (1) se aplică în cadrul unui acord contractual încheiat între autoritatea competentă şi administratorul infrastructurii pe o perioadă de cel puţin şapte ani, care să prevadă finanţare de la stat.

3. Termenii contractului şi structura plăţilor destinate asigurării fondurilor administratorului infrastructurii sunt convenite în avans şi acoperă întreaga durată a contractului.

3. Termenii contractului şi structura plăţilor destinate asigurării fondurilor administratorului infrastructurii sunt convenite în avans şi acoperă întreaga durată a contractului.

Principiile şi parametrii de bază ai acestor acorduri sunt stabiliţi în anexa VII, care poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Principiile şi parametrii de bază ai acestor acorduri sunt stabiliţi în anexa VII.

Statele membre consultă părţile interesate cel târziu cu o lună înainte de semnarea acordului şi îl publică în termen de o lună de la data încheierii sale.

Statele membre consultă părţile interesate cel târziu cu o lună înainte de semnarea acordului şi îl publică în termen de o lună de la data încheierii sale.

Administratorul infrastructurii se asigură că planul său de afaceri concordă cu dispoziţiile acordului.

Administratorul infrastructurii se asigură că planul său de afaceri concordă cu dispoziţiile acordului.

Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 trebuie să evalueze adecvarea venitului preconizat pe termen mediu şi lung al administratorului infrastructurii la obiectivele de performanţă convenite şi să facă recomandări pertinente cel târziu cu o lună înainte de semnarea contratului.

 

Dacă intenţionează să devieze de la aceste recomandări, autoritatea competentă trebuie să îşi justifice poziţia în faţa organismului de reglementare.

 

4. Administratorii infrastructurii elaborează şi ţin un inventar al activelor pe care le administrează, care conţine valoarea lor actuală şi detalii ale cheltuielilor cu reînnoirea şi modernizarea infrastructurii.

4. Administratorii infrastructurii elaborează şi ţin un inventar al activelor pe care le administrează, care conţine valoarea lor actuală şi detalii ale cheltuielilor cu reînnoirea şi modernizarea infrastructurii.

5. Administratorul infrastructurii şi operatorul infrastructurii de servicii stabilesc o metodă de repartizare a costurilor între diferitele servicii oferite în conformitate cu anexa III şi între tipurile de vehicule feroviare, pe baza celei mai bune înţelegeri a cauzalităţii costurilor şi a principiilor de tarifare menţionate la articolul 31. Statele membre pot cere aprobarea prealabilă. Această metodă este  actualizată periodic pentru a corespunde  celor mai bune uzanţe internaţionale.

5. Administratorul infrastructurii şi operatorul infrastructurii de servicii stabilesc o metodă de repartizare a costurilor între diferitele servicii oferite în conformitate cu anexa III şi între tipurile de vehicule feroviare, pe baza celei mai bune înţelegeri a cauzalităţii costurilor şi a principiilor de tarifare menţionate la articolul 31. Statele membre pot cere aprobarea prealabilă. Această metodă este  actualizată periodic pentru a corespunde  celor mai bune uzanţe internaţionale.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

Articolul 31

Principii de tarifare

Principii de tarifare

1. Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare şi a infrastructurii de servicii  se plătesc administratorului infrastructurii şi, respectiv, operatorului infrastructurii de servicii  , iar aceştia  le utilizează la finanţarea activităţilor lor .

1. Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare şi a infrastructurii de servicii  se plătesc administratorului infrastructurii şi, respectiv, operatorului infrastructurii de servicii  , iar aceştia  le utilizează la finanţarea activităţilor lor .

2. Statele membre solicită  administratorului infrastructurii feroviare şi operatorului infrastructurii de servicii  să furnizeze organismului de reglementare  toate informaţiile necesare asupra tarifelor impuse. În acest scop, administratorul infrastructurii şi operatorul infrastructurii de servicii  trebuie să poată demonstra  fiecărei întreprinderi feroviare  că tarifele de utilizare a infrastructurii şi serviciilor facturate în fapt întreprinderii feroviare  , în conformitate cu articolele 30-37, respectă metodologia, regulile  şi, dacă este cazul, baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei.

2. Statele membre solicită  administratorului infrastructurii feroviare şi operatorului infrastructurii de servicii  să furnizeze organismului de reglementare  toate informaţiile necesare asupra tarifelor impuse. În acest scop, administratorul infrastructurii şi operatorul infrastructurii de servicii  trebuie să poată demonstra  fiecărei întreprinderi feroviare  că tarifele de utilizare a infrastructurii şi serviciilor facturate în fapt întreprinderii feroviare  , în conformitate cu articolele 30-37, respectă metodologia, regulile  şi, dacă este cazul, baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei.

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol sau articolului 32, tarifele pentru setul minim de prestaţii sunt stabilite la costul direct imputabil exploatării serviciilor de transport feroviar , conform anexei VIII punctul 1  .

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol sau articolului 32, tarifele pentru setul minim de prestaţii sunt stabilite la costul direct imputabil exploatării serviciilor de transport feroviar , conform anexei VIII punctul 1  .

Punctul 1 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60

Punctul 1 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60

4.  Tarifele  de utilizare a infrastructurii pot include un tarif care să reflecte deficitul de capacitate al secţiunii  identificabile a infrastructurii pe durata perioadelor de saturare.

4.  Tarifele  de utilizare a infrastructurii pot include un tarif care să reflecte deficitul de capacitate al secţiunii  identificabile a infrastructurii pe durata perioadelor de saturare.

5. Atunci când tarifarea pentru costul efectelor produse de zgomot este permisă de legislaţia Uniunii în materie de transport rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii trebuie modificate pentru a se ţine seama de costul efectelor zgomotului provocat de funcţionarea trenului, în conformitate cu anexa VIII punctul 2.

5. Tarifele de utilizare a infrastructurii trebuie modificate pentru a se ţine seama de costul efectelor zgomotului provocat de funcţionarea trenului, în conformitate cu anexa VIII punctul 2. Această modificare a tarifelor de utilizare a infrastructurii permite compensarea investiţiilor realizate pentru reamenajarea vehiculelor feroviare cu scopul de a le echipa cu frâne mai silenţioase, în cele mai bune condiţii de rentabilitate. Statele membre se asigură că introducerea unor tarife atât de diferite nu va avea consecinţe negative asupra echilibrului financiar al administratorului infrastructurii.

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60, în special pentru a specifica elementele de tarifare diferenţiate pentru infrastructuri.

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60, în special pentru a specifica elementele de tarifare diferenţiate pentru infrastructuri, cu condiţia ca aceasta să nu conducă la o denaturare a concurenţei în cadrul sectorului feroviar sau a acestuia cu transportul rutier în detrimentul transportului feroviar.

Tarifele  de utilizare a infrastructurii pot fi modificate pentru a ţine cont de costurile altor  efecte asupra mediului determinate de exploatarea feroviară şi nemenţionate în anexa VIII punctul 2  . Orice astfel de  modificare , care poate asigura internalizarea costurilor externe aferente poluanţilor atmosferici emişi ca rezultat al exploatării feroviare,  este diferenţiată în funcţie de amploarea efectelor produse.

Tarifele  de utilizare a infrastructurii pot fi modificate pentru a ţine cont de costurile altor  efecte asupra mediului determinate de exploatarea feroviară şi nemenţionate în anexa VIII punctul 2  . Orice astfel de  modificare , care poate asigura internalizarea costurilor externe aferente poluanţilor atmosferici emişi ca rezultat al exploatării feroviare,  este diferenţiată în funcţie de amploarea efectelor produse.

Tarifarea altor  costuri de mediu care determină o creştere a valorii globale a încasărilor ce revin administratorului infrastructurii este permisă doar dacă este permisă de legislaţia Uniunii  în cazul transportului rutier de marfă  . Dacă  tarifarea acestor  costuri de mediu , pentru transportul rutier de marfă nu este permisă de legislaţia Uniunii modificarea respectivă nu determină nicio schimbare totală a veniturilor administratorului infrastructurii.

Tarifarea altor costuri de mediu care determină o creştere a valorii globale a încasărilor ce revin administratorului infrastructurii este permisă doar dacă este aplicată de legislaţia Uniunii  în cazul transportului rutier de marfă  . Dacă tarifarea acestor costuri de mediu , pentru transportul rutier de marfă nu este permisă de legislaţia Uniunii modificarea respectivă nu determină nicio schimbare totală a veniturilor administratorului infrastructurii.

Dacă tarifarea în cazul  costurilor de mediu determină venituri suplimentare, statele membre decid asupra modul de utilizare a  acestora. Autorităţile competente păstrează informaţiile necesare pentru a se asigura că se poate identifica originea tarifării costurilor de mediu şi că utilizarea acesteia poate fi urmărită. Statele membre pun, în mod regulat, aceste informaţii la dispoziţia Comisiei.

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu determină venituri suplimentare, statele membre decid asupra modului de utilizare a acestora în beneficiul sistemelor de transport. Autorităţile competente păstrează informaţiile necesare pentru a se asigura că se poate identifica originea tarifării costurilor de mediu şi că utilizarea acesteia poate fi urmărită. Statele membre pun, în mod regulat, aceste informaţii la dispoziţia Comisiei.

6. Pentru evitarea fluctuaţiilor disproporţionate nedorite, tarifele menţionate la alineatele (3), (4) şi (5) pot fi exprimate în medii calculate pentru o gamă rezonabilă de servicii de transport feroviar şi perioade. Totuşi, importanţa relativă a tarifului de utilizare a infrastructurii trebuie raportată la costurile imputabile diferitelor servicii.

6. Pentru evitarea fluctuaţiilor disproporţionate nedorite, tarifele menţionate la alineatele (3), (4) şi (5) pot fi exprimate în medii calculate pentru o gamă rezonabilă de servicii de transport feroviar şi perioade. Totuşi, importanţa relativă a tarifului de utilizare a infrastructurii trebuie raportată la costurile imputabile diferitelor servicii.

7. Furnizarea serviciilor menţionate în anexa III punctul 2 nu face obiectul prezentului articol. În orice caz  , tariful perceput pentru aceste servicii nu trebuie să depăşească costul furnizării lor, plus un profit rezonabil  .

7. Furnizarea serviciilor menţionate în anexa III punctul 2 nu face obiectul prezentului articol. În orice caz  , tariful perceput pentru aceste servicii nu trebuie să depăşească costul furnizării lor, plus un profit rezonabil  .

8. În situaţia în care serviciile menţionate în anexa III punctele 3 şi 4 ca prestaţii suplimentare şi auxiliare sunt oferite de un singur furnizor, tariful perceput pentru respectivul serviciu nu depăşeşte costul prestaţiei, plus un profit rezonabil .

8. În situaţia în care serviciile menţionate în anexa III punctele 3 şi 4 ca prestaţii suplimentare şi auxiliare sunt oferite de un singur furnizor, tariful perceput pentru respectivul serviciu nu depăşeşte costul prestaţiei, plus un profit rezonabil .

9. Pentru capacitatea utilizată în scopul întreţinerii infrastructurii pot fi percepute tarife. Respectivele tarife nu depăşesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii apărute în urma întreţinerii.

9. Pentru capacitatea utilizată în scopul întreţinerii infrastructurii pot fi percepute tarife. Respectivele tarife nu depăşesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii apărute în urma întreţinerii.

10. Operatorul infrastructurii de prestare a serviciilor menţionate în anexa III punctele 2 , 3 şi 4 prezintă administratorului infrastructurii informaţiile referitoare la tarifele care urmează a fi incluse în documentul de referinţă al reţelei în conformitate cu articolul 27.

10. Operatorul infrastructurii de prestare a serviciilor menţionate în anexa III punctele 2 , 3 şi 4 prezintă administratorului infrastructurii informaţiile referitoare la tarifele care urmează a fi incluse în documentul de referinţă al reţelei în conformitate cu articolul 27.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

Articolul 32

Excepţii de la principiile de tarifare

Excepţii de la principiile de tarifare

1. Pentru recuperarea în totalitate a costurilor suportate de către administratorul infrastructurii, dacă piaţa permite, un stat membru poate majora preţurile pe baza unor principii eficiente, transparente şi nediscriminatorii, garantând totodată în special competitivitatea optimă a transportului feroviar internaţional de marfă. Sistemul de tarifare respectă sporurile de productivitate realizate de întreprinderile feroviare.

1. Pentru recuperarea în totalitate a costurilor suportate de către administratorul infrastructurii, dacă piaţa permite, un stat membru poate autoriza admnistratorul infrastructurii să majoreze preţurile pe baza unor principii eficiente, transparente şi nediscriminatorii, garantând totodată competitivitatea optimă a sectorului feroviar. Sistemul de tarifare respectă sporurile de productivitate realizate de întreprinderile feroviare.

Totuşi, nivelul tarifelor nu trebuie să excludă utilizarea infrastructurii de către segmentele de piaţă care pot plăti cel puţin costul suportat direct ca urmare a exploatării serviciilor de transport feroviar, plus un indice de rentabilitate dacă piaţa se pretează la aceasta.

Totuşi, nivelul tarifelor nu trebuie să excludă utilizarea infrastructurii de către segmentele de piaţă care pot plăti cel puţin costul suportat direct ca urmare a exploatării serviciilor de transport feroviar, plus un indice de rentabilitate dacă piaţa se pretează la aceasta.

 

Înainte de aprobarea perceperii acestor adaosuri comerciale, statul membru se asigură că administratorul infrastructurii evaluează relevanţa lor pentru anumite segmente de piaţă. Lista de segmente de piaţă definite de administratorii de infrastructuri trebuie să conţină cel puţin următoarele trei segmente: servicii de transport de marfă, servicii de transport de călători în cadrul unui contract de servicii publice şi alte servicii de călători. Administratorii de infrastructură pot clasifica mai departe segmentele de piaţă.

 

Segmentele de piaţă în care întreprinderile feroviare nu operează în prezent, dar pot furniza servicii pe perioada de valabilitate a sistemului de tarifare trebuie, de asemenea, stabilite. Administratorul infrastructurii nu introduce majorări în cadrul sistemului de tarifare pentru aceste segmente de piaţă.

 

Lista segmentelor de piaţă trebuie publicată în documentul de referinţă al reţelei şi va fi revizuită cel puţin o dată la cinci ani.

Aceste segmente de piaţă sunt stabilite în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa VIII punctul 3, sub rezerva aprobării prealabile a organismului de reglementare. În cazul segmentelor de piaţă unde nu există trafic, majorările nu se includ iniţial în sistemul de tarifare.

Segmentele de piaţă suplimentare sunt stabilite în conformitate cu procedura stabilită în anexa VIII punctul 3.

Punctul 3 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60

 

 

1a. Pentru transporturile de marfă din sau către ţări terţe, desfăşurate pe o reţea al cărei ecartament de cale ferată este diferit de cel al principalei reţele feroviare din Uniune, administratorul de infrastructură poate stabili tarife mai mari în vederea obţinerii unei recuperări complete a costurilor implicate.

2. Pentru proiectele de investiţii specifice viitoare  sau pentru proiectele de investiţii specifice  care au fost realizate după 1988  , administratorul infrastructurii poate stabili sau poate menţine tarife mai mari pe baza costurilor pe termen lung ale unor astfel de proiecte, în măsura în care aceste proiecte cresc eficienţa sau rentabilitatea ori ambele  şi care, în caz contrar, nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. O astfel de înţelegere tarifară poate conţine şi acorduri asupra împărţirii riscului asociat cu noile investiţii.

2. Pentru proiectele de investiţii specifice viitoare  sau pentru proiectele de investiţii specifice  care au fost realizate după 1988  , administratorul infrastructurii poate stabili sau poate menţine tarife mai mari pe baza costurilor pe termen lung ale unor astfel de proiecte, în măsura în care aceste proiecte cresc eficienţa sau rentabilitatea ori ambele  şi care, în caz contrar, nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. O astfel de înţelegere tarifară poate conţine şi acorduri asupra împărţirii riscului asociat cu noile investiţii.

3. Trenurile echipate cu sistemul european de control al trenurilor (ETCS), care circulă pe linii echipate cu sisteme naţionale de control-comandă şi de semnalizare, beneficiază de o reducere temporară a tarifului de utilizare a infrastructurii, în conformitate cu anexa VIII punctul 5.

3. Trenurile echipate cu sistemul european de control al trenurilor (ETCS), care circulă pe linii echipate cu sisteme naţionale de control-comandă şi de semnalizare, beneficiază de o reducere temporară a tarifului de utilizare a infrastructurii, în conformitate cu anexa VIII punctul 5. Administratorul infrastructurii poate garanta că această reducere nu determină pierderi ale veniturilor. Această reducere se compensează prin creşterea tarifelor pe aceeaşi linie feroviară pentru trenurile care nu sunt echipate cu ETCS.

Punctul 5 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Punctul 5 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60, în vederea promovării ERTMS.

4. Pentru a se evita orice discriminare, se procedează astfel încât tarifele medii şi marginale ale unui administrator al infrastructurii percepute pentru utilizări echivalente ale  infrastructurii sale sunt comparabile şi serviciile echivalente de pe aceleaşi segmente de piaţă sunt supuse aceloraşi tarife. Administratorul infrastructurii arată în documentul de referinţă al reţelei că sistemul de tarifare îndeplineşte aceste cerinţe în măsura în care se poate, fără a dezvălui informaţii comerciale confidenţiale.

4. Pentru a se evita orice discriminare, se procedează astfel încât tarifele medii şi marginale ale unui administrator al infrastructurii percepute pentru utilizări echivalente ale  infrastructurii sale sunt comparabile şi serviciile echivalente de pe aceleaşi segmente de piaţă sunt supuse aceloraşi tarife. Administratorul infrastructurii arată în documentul de referinţă al reţelei că sistemul de tarifare îndeplineşte aceste cerinţe în măsura în care se poate, fără a dezvălui informaţii comerciale confidenţiale.

5. Un administrator al infrastructurii care intenţionează să modifice elementele esenţiale ale sistemului de tarifare menţionat la alineatul (1) anunţă acest lucru în mod public cu cel puţin trei luni înainte de termenul de publicare a documentului de referinţă al reţelei, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4)  .

5. Un administrator al infrastructurii care intenţionează să modifice elementele esenţiale ale sistemului de tarifare menţionat la alineatul (1) anunţă acest lucru în mod public cu cel puţin trei luni înainte de termenul de publicare a documentului de referinţă al reţelei, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4)  .

 

Statele membre pot decide publicarea cadrului şi a regulilor de tarifare aplicabile în mod specific serviciilor de transport internaţional de marfă provenind sau având ca destinaţie ţări terţe, operate pe o reţea al cărei ecartament este diferit de cel al principalei reţele feroviare din cadrul Uniunii, cu instrumente şi termene diferite de cele prevăzute la articolul 29 alineatul (1), atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o concurenţă loială.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principiile de bază ale sistemului  de performanţă enumerate în anexa VIII punctul 4  se aplică întregii reţele.

 

 

(a) Pentru a atinge un nivel convenit al calităţii serviciilor şi pentru a nu periclita viabilitatea economică a unui serviciu, administratorul infrastructurii convine cu solicitanţii, după obţinerea acordului organismului de reglementare, asupra principalilor parametri ai sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, în special asupra costului întârzierilor şi asupra plafoanelor plăţilor datorate în temeiul sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, atât în ceea ce priveşte cursele individuale, cât şi totalitatea curselor unei întreprinderi feroviare într-o perioadă de timp dată;

 

(b) Administratorul infrastructurii comunică întreprinderilor feroviare graficul pe baza căruia se calculează întârzierile, cu cel puţin cinci zile înainte de cursă.

 

(c) Fără să aducă atingere căilor de atac existente şi dispoziţiilor de la articolul 50, în cazul conflictelor în legătură cu sistemul de îmbunătăţire a performanţelor, se pune la dispoziţie un sistem de soluţionare a conflictelor pentru a rezolva rapid astfel de situaţii. Dacă se aplică acest sistem, trebuie luată o decizie în termen de 10 zile lucrătoare.

 

(d) O dată pe an, administratorul infrastructurii publică nivelul mediu anual al calităţii serviciilor realizat de întreprinderile feroviare pe baza principalilor parametri conveniţi în sistemul de îmbunătăţire a performanţelor.

 

Principiile de bază ale sistemului de performanţă includ următoarele elemente, care se aplică întregii reţele.

Justificare

Aceste litere sunt identice cu literele (a), (b), (g) şi (h) de la anexa VIII punctul 4. Acestea sunt considerate elemente esenţiale ale directivei, întrucât stabilesc principalii parametri şi aspecte procedurale în ceea ce priveşte sistemul de performanţă.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punctul 4 al anexei VIII poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60

Punctul 4 al anexei VIII, care conţine elemente suplimentare legate de sistemul de performanţă, poate fi modificat, în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60

Justificare

După mutarea principalelor elemente ale anexei VIII punctul 4 în textul principal, anexa conţine elemente mai detaliate ale sistemului de performanţă, care pot fi modificate de către Comisie. În acest mod se asigură un nivel suficient de flexibilitate.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Administratorii infrastructurilor pot percepe un tarif corespunzător pentru capacitatea alocată  , dar neutilizată. Acest tarif încurajează utilizarea eficientă a capacităţilor. Dacă există mai mult de un solicitant pentru o trasă ce urmează a fi alocată în cadrul exerciţiului de stabilire a graficului anual, se percepe un tarif de rezervare.

Administratorii infrastructurilor pot percepe un tarif corespunzător pentru capacitatea alocată  , dar neutilizată. Acest tarif încurajează utilizarea eficientă a capacităţilor. Dacă doi sau mai mulţi candidaţi solicită suprapunerea traseelor ce urmează a fi alocate în cadrul exerciţiului de stabilire a graficului anual, se percepe un tarif de rezervare candidatului care nu a fost folosit traseul care i-a fost alocat sau o parte a acestuia.

Justificare

În cazul în care mai multe candidaţi solicită un traseu, se percepe un tarif de rezervare numai în situaţia în care traseul este alocat unui candidat care nu îl foloseşte.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură pot fi făcute de către solicitanţi în sensulprezentei directive .

(1) Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură pot fi făcute de către solicitanţi. Pentru a utiliza această capacitate de infrastructură, solicitanţii desemnează o întreprindere feroviară care să încheie un acord cu administratorul de infrastructură în conformitate cu articolul 28.

Justificare

Această modificare preia formularea utilizată în Regulamentul 913/2010 privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că reprezentanţii administratorilor de infrastructură ale căror decizii de alocare au impact asupra altor administratori de infrastructură se asociază pentru  coordonarea alocării sau pentru alocarea tuturor  capacităţilor de infrastructură relevante  la nivel internaţional , fără a aduce atingere reglementărilor specifice din legislaţia Uniunii în materie de reţele feroviare orientate pe transportul de marfă  . Reprezentanţi corespunzători ai administratorilor de infrastructuri din ţări terţe pot fi asociaţi acestor  proceduri.

Statele membre se asigură că reprezentanţii administratorilor de infrastructură ale căror decizii de alocare au impact asupra altor administratori de infrastructură se asociază pentru  coordonarea alocării sau pentru alocarea tuturor  capacităţilor de infrastructură relevante  la nivel internaţional , fără a aduce atingere reglementărilor specifice din legislaţia Uniunii în materie de reţele feroviare orientate pe transportul de marfă  . Participanţii la această cooperare se asigură că lista participanţilor, metodele de operare şi toate criteriile relevante utilizate pentru evaluarea şi alocarea capacităţilor de infrastructură sunt date publicităţii. Reprezentanţi corespunzători ai administratorilor de infrastructuri din ţări terţe pot fi asociaţi acestor  proceduri.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop integrarea alineatului (4) al articolului 40 în alineatul (1) al aceluiaşi articol.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia şi reprezentanţii organismelor de reglementare, care cooperează conform articolului 57,  sunt informaţi cu privire la organizarea întrunirilor care au ca temă elaborarea de principii şi practici comune de alocare a capacităţilor de infrastructură şi sunt  invitaţi să participe la acestea. În cazul sistemelor de alocare bazate pe tehnologia informaţiei, organismele de reglementare primesc de la aceste sisteme informaţii suficiente ca să le permită să îşi desfăşoare supravegherea reglementară în conformitate cu dispoziţiile articolului 56  .

(2) Comisia şi reprezentanţii organismelor de reglementare, care cooperează conform articolului 57, sunt informaţi cu privire la organizarea întrunirilor care au ca temă principiile şi practicile comune de alocare a capacităţilor de infrastructură. În cazul sistemelor de alocare bazate pe tehnologia informaţiei, organismele de reglementare primesc de la aceste sisteme informaţii suficiente ca să le permită să îşi desfăşoare supravegherea reglementară în conformitate cu dispoziţiile articolului 56  .

Justificare

Sistemul juridic aplicabil în Uniunea Europeană permite întreprinderilor să îşi organizeze activităţile în mod liber, fără a fi obligate să invite observatori. Comisia şi organismele de reglementare sunt informate cu privire la deciziile luate de întreprinderi.

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată în vederea punerii în aplicare a alineatului (2). Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

(3) Detaliile criteriilor care trebuie urmate în vederea punerii în aplicare a alineatului (2) pot fi modificate în funcţie de experienţa dobândită, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Justificare

Formularea iniţială, „care să stabilească detaliile procedurii”, sugerează că această dispoziţie are ca obiectiv completarea actului. Aceasta necesită delegarea de competenţe către Comisie în acest sens.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Administratorii infrastructurii convin de comun acord cu ceilalţi administratori ai infrastructurii interesaţi  asupra traselor internaţionale ce urmează să fie incluse în graficul de circulaţie, înainte de a începe consultările asupra proiectului graficului de circulaţie. Se vor aduce modificări doar dacă este absolut necesar.

(2) Administratorii infrastructurii convin de comun acord cu ceilalţi administratori ai infrastructurii interesaţi  asupra traselor internaţionale ce urmează să fie incluse în graficul de circulaţie, înainte de a începe consultările asupra proiectului graficului de circulaţie. Se vor aduce modificări doar dacă este absolut necesar şi acestea trebuie să fie justificate în mod corespunzător.

Justificare

Acest lucru ar genera o creştere a gradului de transparenţă a gestiunii

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura dezvoltarea unor servicii de transport corespunzătoare în acest cadru  , în special pentru a satisface cerinţele de serviciu public sau pentru a promova dezvoltarea transportului feroviar de marfă, statele membre pot lua, în condiţii nediscriminatorii, orice măsuri necesare pentru a se asigura că astfel de servicii au prioritate la alocarea capacităţilor de infrastructură.

Pentru a se asigura dezvoltarea unor servicii de transport corespunzătoare în acest cadru, în special pentru a satisface cerinţele de serviciu public sau pentru a promova dezvoltarea transportului feroviar de marfă şi, în special, transportul internaţional, statele membre pot lua, în condiţii nediscriminatorii, orice măsuri necesare pentru a se asigura că astfel de servicii au prioritate la alocarea capacităţilor de infrastructură.

Justificare

Dacă se doreşte stimularea utilizării transportului feroviar la nivel european, trebuie să se acorde prioritate serviciilor feroviare internaţionale.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru determinarea criteriilor de prioritate se acordă atenţia necesară importanţei transportului de marfă şi în special transportului internaţional de marfă  .

(5) Criteriile de prioritate vor include transportul de marfă şi în special transportul internaţional de marfă.

Justificare

Expresia „se acordă atenţia necesară importanţei” este mult prea generală şi ambiguă, iar în cazul în care Comisia doreşte să stimuleze transportul feroviar de marfă şi în special cel internaţional, aceasta trebuie să precizeze clar acest lucru.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul poate necesita aprobarea prealabilă a statului membru respectiv. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 poate să emită un aviz referitor la adecvarea acţiunilor identificate în plan.

Planul poate necesita aprobarea prealabilă a statului membru respectiv. Organismul de reglementare menţionat la articolul 55 supraveghează procesul de consultare pentru a se asigura că acesta se desfăşoară într-un mod nediscriminatoriu.

Justificare

Organismul de reglementare nu ar trebui să intervină în deciziile comerciale luate de administratorul infrastructurii, întrucât în acest fel poziţia sa de arbitru obiectiv ar fi periclitată.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul saturării unei reţele transeuropene sau al unei trase care are un efect semnificativ asupra unei sau mai multor reţele transeuropene, reţeaua de organisme de reglementare astfel cum este definită la articolul 57 emite un aviz cu privire la gradul de adecvare al măsurilor acestui plan.

Justificare

Prin prezentul amendament este prevăzută o posibilitate de consultare a reţelei de organisme de control în cazul în care unul sau mai multe reţele transeuropene ar fi afectate în mod semnificativ de o saturare.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze în timp util părţile interesate despre lucrările de întreţinere neplanificate.

(3) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze cu cel puţin o săptămână înainte părţile interesate despre lucrările de întreţinere neplanificate.

Justificare

Este logic ca părţile interesate să fie înştiinţate cu privire la data de începere a lucrărilor de întreţinere, astfel încât, în pofida faptului că acestea nu sunt planificate, să poată fi luate măsurile de precauţie necesare. (1a).

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Administratorii infrastructurii vor avea la dispoziţie planuri de acţiune, în caz de accidente sau defecţiuni tehnice.

Justificare

Administratorii infrastructurii ar trebui să aibă la dispoziţie planuri de acţiune, în caz de accidente sau defecţiuni tehnice. Aceste planuri ar contribui la elaborarea mai eficientă şi mai rapidă a planurilor de intervenţie, care ar trebui să fie diseminate, drept exemplu de bune practici, în rândul tuturor administratorilor de infrastructură.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot cere întreprinderilor feroviare să se implice în aplicarea şi monitorizarea conformităţii lor cu  standardele şi regulile de siguranţă.

(3) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, şi anume în cazuri de lucrări urgente şi esenţiale pentru securitate, o trasă alocată unui transport feroviar de marfă în temeiul prezentului articol nu poate fi anulată mai puţin de două luni înainte de ora stabilită în programul de serviciu în cazul în care solicitantul în cauză nu îşi dă acordul pentru o astfel de anulare. În astfel de cazuri, administratorul infrastructurii în cauză se străduieşte să ofere candidatului o trasă cu o calitate şi fiabilitate echivalente, pe care solicitantul are dreptul să o accepte sau să o refuze. În acest ultim caz, are cel puţin dreptul la o rambursare a taxei corespunzătoare.

Justificare

Prezentul amendament prevede că, în cazul anulării trasei, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, sunt necesare cel puţin soluţii alternative sau rambursarea taxelor. Amendamentul preia şi completează formularea inclusă deja în Regulamentul privind coridoarele de transport feroviar de marfă [Regulamentul (UE) nr. 913/2010].

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 55

Articolul 55

Organismul de reglementare

Organismele de reglementare naţionale

1.  Fiecare  stat membru înfiinţează un organism naţional unic  de reglementare  în sectorul feroviar  . Acest organism, este o autoritate autonomă, distinctă din punct de vedere juridic şi independentă de orice altă autoritate publică în termeni organizatorici, funcţionali, ierarhici şi decizionali. În egală măsură, acesta  este independent, în ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi luarea de decizii, de orice administrator de  infrastructură, de organismul de tarifare, de organismul de alocare sau de orice solicitant  . În plus, organismul trebuie să fie independent din punct de vedere funcţional faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de serviciu public.

1.  Fiecare  stat membru înfiinţează un organism naţional unic  de reglementare  în sectorul feroviar  . Acest organism, este o autoritate autonomă, distinctă din punct de vedere juridic şi independentă de orice altă autoritate publică în termeni organizatorici, funcţionali, ierarhici şi decizionali. În egală măsură, acesta  este independent, în ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi luarea de decizii, de orice administrator de  infrastructură, de organismul de tarifare, de organismul de alocare sau de orice solicitant  . În plus, organismul trebuie să fie independent din punct de vedere funcţional faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de serviciu public. Acest organism de reglementare are capacitatea organizatorică necesară în ceea ce priveşte resursele umane şi materiale care corespund nivelului de activitate al sectorului feroviar al statului membru, de exemplu, în materie de volum al traficului şi suprafaţă a reţelei, pentru a-şi îndeplini sarcinile care îi revin în virtutea articolului 56.

2. Statele membre pot institui organisme de reglementare care să fie competente în mai multe sectoare reglementate, dacă aceste autorităţi de reglementare integrate întrunesc cerinţele de independenţă prevăzute la alineatul (1).

2. Statele membre pot institui organisme de reglementare care să fie competente în mai multe sectoare reglementate, dacă aceste autorităţi de reglementare integrate întrunesc cerinţele de independenţă prevăzute la alineatul (1).

3. Preşedintele şi consiliul de conducere al organismului de reglementare din sectorul feroviar sunt numiţi pentru un mandat fix, cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul unor reguli clare care garantează independenţa organismului. Aceştia sunt selectaţi dintre persoane care nu au deţinut şi nu deţin , direct sau indirect, pe o perioadă de trei ani înainte de numirea lor pe post şi pe toată durata mandatului lor, nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interese ori relaţii de afaceri cu întreprinderile sau entităţile reglementate. După încheierea mandatului, aceştia nu trebuie să deţină nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interese ori relaţii de afaceri cu întreprinderile sau entităţile reglementate timp de cel puţin trei ani. Aceştia au autoritate deplină asupra recrutării şi gestionării personalului organismului de reglementare.

3. Preşedintele şi consiliul de conducere al organismului de reglementare din sectorul feroviar sunt numiţi de către parlamentul naţional sau un alt parlament competent pentru un mandat fix, cu posibilitatea de reînnoire, în temeiul unor reguli clare care garantează independenţa organismului. Aceştia sunt selectaţi dintre persoane care au cunoştinţe de specialitate şi experienţă în reglementarea sectorului feroviar sau cunoştinţe de specialitate şi experienţă în reglementarea altor sectoare şi care de preferinţă nu au deţinut şi nu deţin, direct sau indirect, pe o perioadă de trei ani înainte de numirea lor pe post şi pe toată durata mandatului lor, nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interese ori relaţii de afaceri cu întreprinderile sau entităţile reglementate. Ei trebuie să specifice în mod explicit acest lucru într-o declaraţie de interese corespunzătoare. După încheierea mandatului, aceştia nu trebuie să deţină nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interese ori relaţii de afaceri cu întreprinderile sau entităţile reglementate timp de cel puţin doi ani sau orice perioadă mai lungă stabilită în conformitate cu legislaţia naţională. Aceştia au autoritate deplină asupra recrutării şi gestionării personalului organismului de reglementare. Ei trebuie să acţioneze în condiţii de independenţă totală şi nu pot în niciun caz să fie influenţaţi de instrucţiunile unui guvern sau ale unei întreprinderi private sau publice.

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 56

Articolul 56

Funcţiile organismului de reglementare

Funcţiile organismelor naţionale de reglementare

1. Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (6),  solicitantul are dreptul să conteste la  organismul de reglementare  în cazul în care consideră că nu a fost tratat echitabil, a fost discriminat sau a fost nedreptăţit în orice fel şi, în special, în legătură cu  deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii, sau , după caz,  de către întreprinderea feroviară sau de către operatorul unei infrastructuri de servicii  în ceea ce priveşte:

1. Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (6), solicitantul are dreptul să sesizeze organismul de reglementare în cazul în care consideră că nu a fost tratat echitabil, a fost discriminat sau a fost nedreptăţit în orice fel şi, în special, împotriva deciziilor adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către întreprinderea feroviară în ceea ce priveşte:

(a) documentul de referinţă al reţelei;

(a) documentul de referinţă al reţelei;

(b) criteriile stabilite  în acesta;

(b) criteriile stabilite  în acesta;

(c) procedura de alocare şi rezultatul său;

(c) procedura de alocare şi rezultatul său;

(d) sistemul de tarifare;

(d) sistemul de tarifare;

(e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;

(e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;

(f) măsuri privind accesul în conformitate cu articolele 10, 11 şi 12;

(f) măsuri privind accesul în conformitate cu articolele 10, 11 şi 12;

(g) accesul la servicii şi tarifarea acestora, în conformitate cu articolul 13.

(g) accesul la servicii şi tarifarea acestora, în conformitate cu articolul 13.

 

(ga) decizii privind acordarea de licenţe în situaţiile în care organismul de reglementare nu este şi organismul care emite licenţe în conformitate cu articolul 16.

 

1a. Organismul de reglementare este obligat să ia hotărâri în privinţa plângerilor pentru a remedia situaţia în termen de o lună de la primirea plângerii şi să ia măsuri din proprie iniţiativă. În cazul în care se formulează o contestaţie  împotriva refuzului de acordare de capacităţi de infrastructură sau contra termenilor unei oferte de capacitate, organismul de reglementare  fie confirmă faptul că hotărârea administratorului infrastructurii rămâne neschimbată, fie cere modificarea acelei hotărâri conform indicaţiilor date de organismul de reglementare  .

 

Comisia examinează, din proprie iniţiativă, aplicarea şi respectarea dispoziţiilor referitoare la mandatul organismelor de reglementare şi la termenele impuse acestora pentru luarea de decizii în conformitate cu procedura menţionată la articolul 63 alineatul (2).

2. Organismul de reglementare are şi competenţa de a monitoriza concurenţa de pe pieţele de servicii feroviare şi de a revizui literele (a) - (g) de la alineatul (1) din proprie iniţiativă, în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi. Organismul va verifica în special dacă documentul de referinţă al reţelei conţine clauze discriminatorii sau creează puteri discreţionare ale administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea unor solicitanţi. Organismul de reglementare deţine o capacitate organizatorică suficientă pentru a îndeplini aceste sarcini.

2. Organismul de reglementare are şi competenţa de a monitoriza concurenţa, de a stopa situaţiile discriminatorii şi de denaturare a pieţei de pe pieţele de servicii feroviare şi de a revizui literele (a) - (ga) de la alineatul (1) din proprie iniţiativă, în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi, inclusiv prin măsuri corective corespunzătoare. Organismul va verifica în special dacă documentul de referinţă al reţelei conţine clauze discriminatorii sau creează puteri discreţionare ale administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea unor solicitanţi. În acest scop, organismul de reglementare cooperează strâns cu autoritatea naţională pentru siguranţă responsabilă de evaluarea conformităţii sau a utilizabilităţii elementelor constitutive de interoperabilitate sau de evaluarea procedurii „CE” de verificare a subsistemelor în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. La cererea solicitanţilor, în cazul procedurilor în faţa autorităţii naţionale în domeniul siguranţei care pot avea consecinţe pentru accesul la piaţă autoritatea naţională în domeniul siguranţei informează organismul de reglementare în legătură cu aspectele relevante ale procedurii. Organismul de reglementare face recomandări. Dacă intenţionează să se abată de la aceste recomandări, autoritatea naţională în domeniul siguranţei trebuie să îşi justifice poziţia în faţa organismului de reglementare.

3. Organismul de reglementare  se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu capitolul IV secţiunea 2 şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea organismului de reglementare  . Organismul de reglementare  intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină cerinţelor prezentului capitol .

3. Organismul de reglementare  se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu capitolul IV secţiunea 2 şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea organismului de reglementare  . Organismul de reglementare  intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină cerinţelor prezentului capitol .

 

3a. Organismul de reglementare verifică faptul că situaţia contabilă a întreprinderilor feroviare şi a administratorilor de infrastructură respectă dispoziţiile privind separarea contabilă prevăzute la articolul 6.

 

3b. Organismul de reglementare determină, dacă legislaţia naţională prevede acest lucru, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), dacă principalul scop al unui serviciu este de a transporta pasagerii între gări situate în state membre diferite şi, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice este compromis de serviciile prevăzute la articolul 10 între un punct de plecare şi o destinaţie care fac obiectul unuia sau mai multor contracte de servicii publice.

 

3c. Organismul de reglementare comunică Comisiei orice plângere referitoare la o decizie a unei autorităţi de reglementare legată de alineatele (1)-(3b). În termen de două săptămâni de la primirea plângerii, dacă este necesar, Comisia solicită modificări ale deciziei în cauză pentru a asigura compatibilitatea cu legislaţia Uniunii. Organismul de reglementare îşi modifică decizia, ţinând seama de modificările solicitate de Comisie.

 

3d. Organismul de reglementare consultă, cel puţin o dată pe an, reprezentanţii serviciilor feroviare (de marfă şi de călători) pentru a lua în considerare opiniile acestora cu privire la piaţa feroviară, inclusiv la calitatea serviciilor, tarifele de utilizare a infrastructurii, cuantumul şi transparenţa preţurilor serviciilor feroviare.

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 56a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 56a

 

Competenţele organismelor naţionale de reglementare

 

1. Pentru a îndeplini atribuţiile care îi sunt conferite de articolul 56, autoritatea de reglementare are competenţa:

 

(a) de a asigura punerea în aplicare a deciziilor prin intermediul sancţiunilor, inclusiv al amenzilor. O hotărâre a organismului de reglementare este obligatorie pentru toate părţile vizate de aceasta şi nu este supusă controlului unei alte instanţe administrative naţionale.

 

(b) de a solicita informaţii relevante de la administratorul infrastructurii, solicitanţi şi oricare altă parte implicată din statul membru respectiv şi de a asigura punerea la dispoziţie a acestor solicitări prin sancţiuni corespunzătoare, inclusiv prin intermediul amenzilor. Informaţiile care trebuie furnizate organismului de reglementare cuprind toate datele pe care acesta le solicită în cadrul funcţiei sale de apel şi al funcţiei sale de monitorizare a concurenţei de pe piaţa serviciilor feroviare. Acestea includ datele necesare pentru observarea statistică şi pentru observarea pieţei. Informaţiile solicitate trebuie furnizate fără întârziere.

 

(c) de a audita sau de a iniţia audituri externe la administratorii de infrastructură şi, unde este cazul, la întreprinderile feroviare, pentru a verifica conformitatea cu dispoziţiile de separare contabilă prevăzute la articolul 6.

 

2. Statele membre se asigură că hotărârile luate de organismul de reglementare  sunt supuse controlului jurisdicţional  . Recursul nu are efect suspensiv asupra deciziei organismului de reglementare.

 

2a. În eventualitatea unui conflict legat de deciziile adoptate de organismele de reglementare privind serviciile de transport transfrontaliere, oricare dintre părţile implicate poate introduce o acţiune la Comisia Europeană pentru a obţine o decizie obligatorie privind compatibilitatea deciziilor cu legislaţia UE în termen de o lună după primirea apelului.

 

3. Statele membre se asigură că hotărârile luate de autoritatea de reglementare sunt publicate.

 

4. Statele membre se asigură că administratorii de infrastructură şi toate întreprinderile ori alte entităţi care efectuează diverse tipuri de transport feroviar sau activităţi de administrare a infrastructurii, inclusiv operatorii infrastructurii de servicii, după cum se menţionează la articolul 6, prezintă situaţii financiare detaliate organismului de reglementare, pentru ca acesta să îşi poată duce sarcinile la bun sfârşit. Aceste situaţii financiare trebuie să conţină cel puţin elementele enumerate în anexa X. Din aceste situaţii, organismul de reglementare poate, de asemenea, să tragă concluzii referitoare la ajutoarele de stat, pe care le raportează autorităţilor responsabile de rezolvarea acestor aspecte.

 

Anexa X poate fi modificată, în lumina experienţei dobândite, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 60.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 57

Articolul 57

Colaborarea dintre organismele de reglementare

Colaborarea dintre organismele naţionale de reglementare şi competenţele Comisiei Europene.

1. Organismele de reglementare naţionale fac schimb de informaţii în ceea ce priveşte activitatea, principiile şi practicile decizionale şi colaborează şi în alte privinţe în scopul coordonării decizionale pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele colaborează în cadrul unui grup de lucru care se întruneşte periodic. Comisia sprijină organismele de reglementare  în această privinţă.

1. Organismele de reglementare naţionale fac schimb de informaţii în ceea ce priveşte activitatea, principiile şi practicile decizionale şi colaborează şi în alte privinţe în scopul coordonării decizionale pe teritoriul Uniunii. În acest scop, ele colaborează în cadrul unei reţele constituite oficial care se întruneşte periodic, la invitaţia Comisiei şi sub preşedinţia acesteia. În acest scop, Comisia asigură colaborarea activă între autorităţile de reglementare şi ia măsuri în cazul în care autorităţile de reglementare nu îşi îndeplinesc mandatul.

 

Grupul de reprezentanţi ai Comisiei se compune din reprezentanţi ai serviciilor responsabile în domeniul transporturilor şi concurenţei.

 

Comisia creează o bază de date pe care organismele de reglementare o alimentează cu informaţii referitoare la toate procedurile de plângere, precum datele plângerilor, deschiderea procedurilor din proprie iniţiativă, proiectele de decizii şi deciziile finale, părţile implicate, principalele subiecte ale procedurilor şi probleme de interpretare ale legislaţiei în domeniul feroviar, precum şi investigaţiile din proprie iniţiativă în legătură cu aspecte privind accesul sau taxele aferente serviciilor de transport feroviar internaţional.

2. Organismelor de reglementare li se permite să colaboreze îndeaproape, inclusiv prin acorduri de lucru, pentru a-şi acorda reciproc asistenţă în sarcinile de monitorizare a pieţei, în tratarea plângerilor şi în derularea anchetelor.

2. Organismelor de reglementare li se permite să colaboreze îndeaproape, inclusiv prin acorduri de lucru, pentru a-şi acorda reciproc asistenţă în sarcinile de monitorizare a pieţei, în tratarea plângerilor şi în derularea anchetelor.

3. În cazul unei plângeri sau al unei anchete din proprie iniţiativă pe tema accesului sau a tarifării în cazul unei trase internaţionale, precum şi în cadrul monitorizării concurenţei pe piaţă în legătură cu transportul feroviar internaţional, organismul de reglementare respectiv trebuie să consulte organismele de reglementare ale tuturor celorlalte state membre prin care trece trasa respectivă şi trebuie să solicite de la acestea toate informaţiile necesare anterior luării unei decizii.

3. În cazul unei plângeri sau al unei anchete din proprie iniţiativă pe tema accesului sau a tarifării în cazul unei trase internaţionale, precum şi în cadrul monitorizării concurenţei pe piaţă în legătură cu transportul feroviar internaţional, organismul de reglementare respectiv trebuie să informeze Comisia şi să consulte organismele de reglementare ale tuturor celorlalte state membre prin care trece trasa respectivă şi trebuie să solicite de la acestea toate informaţiile necesare anterior luării unei decizii. În acest caz, reţeaua organismelor de reglementare emite un aviz.

4. Organismele de reglementare consultate în conformitate cu alineatul (3) furnizează toate informaţiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislaţiei lor naţionale. Aceste informaţii pot fi folosite doar în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei menţionate la alineatul (3).

4. Organismele de reglementare consultate în conformitate cu alineatul (3) furnizează toate informaţiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislaţiei lor naţionale. Aceste informaţii pot fi folosite doar în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei menţionate la alineatul (3).

5. Organismul de reglementare care primeşte plângerea sau care derulează o anchetă din proprie iniţiativă transferă informaţiile pertinente către organismul de reglementare responsabil, pentru ca acesta să poată lua măsuri cu privire la părţile implicate.

5. Organismul de reglementare care primeşte plângerea sau care derulează o anchetă din proprie iniţiativă transferă informaţiile pertinente către organismul de reglementare responsabil, pentru ca acesta să poată lua măsuri cu privire la părţile implicate.

6. Statele membre se asigură că orice reprezentaţi asociaţi ai administratorilor de infrastructură, după cum se precizează la articolul 40 alineatul (1), pun la dispoziţie, fără întârziere, toate informaţiile necesare în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei menţionate la alineatul (3) al prezentului articol şi solicitate de organismul de reglementare al statului membru în care se află reprezentantul asociat. Acest organism de reglementare este abilitat să transfere astfel de informaţii referitoare la trasa internaţională respectivă către organismele de reglementare menţionate la alineatul (3).

6. Statele membre se asigură că orice reprezentaţi asociaţi ai administratorilor de infrastructură, după cum se precizează la articolul 40 alineatul (1), pun la dispoziţie, fără întârziere, toate informaţiile necesare în scopul tratării plângerii sau al derulării anchetei menţionate la alineatul (3) al prezentului articol şi solicitate de organismul de reglementare al statului membru în care se află reprezentantul asociat. Acest organism de reglementare este abilitat să transfere astfel de informaţii referitoare la trasa internaţională respectivă către organismele de reglementare menţionate la alineatul (3).

 

6a. Comisia poate participa, din proprie iniţiativă la activităţile enumerate la articolul 57 alineatele (2)-(6), cu privire la care informează în permanenţă reţeaua de organisme de reglementare menţionată la alineatul (1).

7. Organismele de reglementare elaborează principii şi practici comune pentru luarea deciziilor pe care sunt abilitate să le ia în temeiul prezentei directive. Comisia poate să adopte măsuri de punere în aplicare care să stabilească aceste principii şi practici comune. Aceste măsuri, concepute a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în condiţii unitare, se adoptă ca acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 63 alineatul (3).

7. Reţeaua de organisme de reglementare înfiinţată în conformitate cu alineatul (1) elaborează principii şi practici comune pentru luarea deciziilor pe care sunt abilitate să le ia în temeiul prezentei directive. Comisia poate să adopte şi să completeze aceste principii şi practici comune, în conformitate cu procedura de la articolul 60.

Organismele de reglementare revizuiesc, de asemenea, deciziile şi practicile asociaţiilor de administratori de infrastructură, după cum se menţionează la articolul 40 alineatul (1), care pun în aplicare dispoziţiile prezentei directive sau facilitează în alt mod transportul feroviar internaţional.

Reţeaua de organisme de reglementare revizuieşte, de asemenea, deciziile şi practicile asociaţiilor de administratori de infrastructură, după cum se menţionează la articolul 40 alineatul (1), care pun în aplicare dispoziţiile prezentei directive sau facilitează în alt mod transportul feroviar internaţional.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 57a

 

Organismul de reglementare european

 

Pe baza experienţei dobândite prin intermediul reţelei de organisme de reglementare naţionale, Comisia prezintă, în termen de doi ani de la publicarea prezentei directive, o propunere legislativă pentru a institui un organism european de reglementare. Acest organism are o funcţie de supraveghere şi de arbitraj în raport cu problemele transfrontaliere şi internaţionale şi funcţia de a audia apelurile la deciziile luate organismele naţionale de reglementare.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 59a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 59a

 

Delegare de competenţe

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 60 privind sfera de acoperire a monitorizării pieţei în conformitate cu articolul 15, anumite elemente ale documentului de referinţă al reţelei în conformitate cu articolul 27, anumite principii de taxare în conformitate cu articolul 31, reducerea temporară a taxelor de infrastructură pentru ETCS în conformitate cu articolul 32 alineatul (3), anumite elemente ale sistemului de performanţă în conformitate cu articolul 35, criteriile care trebuie urmate în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la solicitanţii de infrastructură în conformitate cu articolul 41, calendarul procesului de alocare în conformitate cu articolul 43, situaţiile financiare în conformitate cu articolul 56a şi principiile şi practicile comune elaborate de organismele de reglementare pentru luarea deciziilor în conformitate cu articolul 57.

Justificare

Noul consens interinstituţional din 2011 cu privire la actele delegate impune utilizarea unor clauze standard specifice, care sunt inserate aici în locul formulării din propunerea Comisiei.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 60

eliminat

Exercitarea delegării

 

1. Competenţele de adoptare a actelor delegate menţionate la articolele 7 alineatul (1) al doilea paragraf, 13 alineatul (5) al doilea paragraf, 15 alineatul (5) al doilea paragraf, 20 al treilea paragraf, 27 alineatul (2), 30 alineatul (3) al doilea paragraf, 31 alineatul (5) al doilea paragraf, 32 alineatul (1) al treilea paragraf, 32 alineatul (3), 35 alineatul (2), 43 alineatul (1) şi 56 alineatul (8) al treilea paragraf sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

 

2. (2). De îndată după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului. (3).

 

3. Comisiei îi sunt conferite competenţele de adoptare a actelor delegate în condiţiile prevăzute la articolele 61 şi 62.

 

Justificare

Noul consens interinstituţional din 2011 cu privire la actele delegate impune utilizarea unor clauze standard specifice, care sunt inserate la articolul 60 în locul formulării din propunerea Comisiei.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 60a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 60a

 

Exercitarea delegării

 

Delegarea competenţelor menţionată la articolul 15 alineatul (5), articolul 27 alineatul (2), articolul 31 alineatele (3) şi (5), articolul 32 alineatul (3), articolul 35 alineatul (2), articolul 41 alineatul (3), articolul 43 alineatul (1), articolul 56a alineatul (6), articolul 57 alineatul (7) îi este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competenţelor. Delegarea de competenţe se reînnoieşte automat pentru perioade de timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.

 

3. Delegarea de competenţe menţionată la articolul 15 alineatul (5), articolul 27 alineatul (2), articolul 31 alineatele (3) şi (5), articolul 32 alineatul (3), articolul 35 alineatul (2), articolul 41 alineatul (3), articolul 43 alineatul (1), articolul 56a alineatul (6), articolul 57 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul european sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare a doua zi de la publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. (2). De îndată după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului. (3).

 

5. Orice act delegat adoptat în conformitate cu articolul 15 alineatul (5), articolul 27 alineatul (2), articolul 31 alineatele (3) şi (5), articolul 32 alineatul (3), articolul 35 alineatul (2), articolul 41 alineatul (3), articolul 43 alineatul (1), articolul 56a alineatul (6), articolul 57 alineatul (7) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat obiecţiuni la acesta în termen de două luni de la data notificării actului respectiv către Parlamentul European şi către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că nu intenţionează să formuleze obiecţiuni. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeşte cu două luni.

Justificare

Noul consens interinstituţional din 2011 cu privire la actele delegate impune utilizarea unor clauze standard specifice, care sunt inserate aici în locul formulării din propunerea Comisiei.

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 61

eliminat

Revocarea delegării

 

1. Parlamentul European sau Consiliul pot revoca delegarea de competenţe menţionată la articolul 60 alineatul (1).

 

2. Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a lua o decizie referitoare la revocarea delegării competenţelor informează celălalt legiuitor şi Comisia cel târziu cu o lună înainte de a se lua o decizie finală, precizând competenţa delegată care ar putea face obiectul revocării şi motivele acestei revocări.

 

3. Decizia de revocare pune capăt delegării competenţei specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere validităţii actelor delegate deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Justificare

În conformitate cu noul consens interinstituţional din 2011, acest articol ar trebui eliminat, întrucât conţinutul său este mutat la articolul 60a.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 62

eliminat

Obiecţii la actele delegate

 

1. Parlamentul European şi Consiliul pot prezenta obiecţii cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă se prelungeşte cu o lună.

 

2. Dacă, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a obiectat cu privire la actul delegat sau dacă, înainte de data respectivă, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu prezinte obiecţii, actul delegat intră în vigoare la data menţionată în cuprinsul său.

 

3. Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la un act delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care obiectează indică motivele pentru care obiectează la actul delegat.

 

Justificare

În conformitate cu noul consens interinstituţional din 2011, acest articol ar trebui eliminat, întrucât conţinutul său este mutat la articolul 60a.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia examinează, într-un caz specific, aplicarea şi respectarea dispoziţiilor din prezenta directivă , iar în termen de două luni de la primirea unei astfel de cereri decide în conformitate cu procedura menţionată la articolul 64 alineatul (2) dacă măsura aferentă poate continua să fie aplicată. Comisia îşi comunică decizia Parlamentului European, Consiliului şi statelor membre.

La cererea unui organism de reglementare naţional şi a altor autorităţi competente naţionale sau din proprie iniţiativă, Comisia examinează, într-un caz specific, aplicarea şi respectarea dispoziţiilor din prezenta directivă. Organismul naţional de reglementare trebuie să menţină la dispoziţia Comisiei Europene o bază de date cu proiectele sale de decizie. În termen de două luni de la primirea unei astfel de cereri, Comisia Europeană decide în conformitate cu procedura menţionată la articolul 64 alineatul (2) dacă măsura aferentă poate continua să fie aplicată. Comisia îşi comunică decizia Parlamentului European, Consiliului şi statelor membre.

Justificare

Pentru o mai bună corelare între rolul organismului de reglementare naţional şi rolul de supraveghere al Comisiei Europene.

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără să aducă atingere articolului 258  din tratat, orice stat membru poate supune atenţiei Consiliului decizia Comisiei, în termen de o lună de la data deciziei . Consiliul, hotărând cu majoritate calificată  , poate lua, în împrejurări excepţionale, o decizie diferită în termen de o lună de la data sesizării .

La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia examinează, într-un caz specific, aplicarea şi respectarea dispoziţiilor din prezenta directivă şi adoptă o decizie cu privire la aceasta în conformitate cu procedura menţionată la articolul 64 alineatul (3).

Justificare

Acest amendament apropie conţinutul acestui paragraf de procedura standard privind actele de punere în aplicare. Trimiterea la articolul 64 alineatul (3) privind procedura de examinare se apropie de conţinutul dispoziţiei iniţiale de la articolul 63 alineatul (2).

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile destinate să asigure punerea în aplicare a directivei în condiţii unitare se adoptă de către Comisie ca acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 64 alineatul (3).

(3) Măsurile destinate, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatul (4), articolul 14 alineatul (2) şi articolul 17 alineatul (5), să asigure punerea în aplicare a directivei în condiţii unitare se adoptă de către Comisie ca acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 64 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament este introdus pentru a se preciza mai clar pentru care articole Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare.

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este sprijinită de un Comitet.

(1) Comisia este sprijinită de Comitetul instituit prin prezenta directivă. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Acest amendament este unul de natură tehnică, menit să actualizeze textul în conformitate cu cele mai recente modificări ale legislaţiei în ceea ce priveşte exercitarea de către Comisie a competenţelor de executare şi să specifice comitetul menţionat în prezentul alineat.

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Articolul 64 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/486/CE, cu respectarea dispoziţiilor articolului 8.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Acest amendament este unul de natură tehnică, menit să actualizeze textul în conformitate cu cele mai recente modificări ale legislaţiei în ceea ce priveşte exercitarea de către Comisie a competenţelor de executare.

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Articolul 64 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor articolului 8.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Acest amendament este unul de natură tehnică, menit să actualizeze textul în conformitate cu cele mai recente modificări ale legislaţiei în ceea ce priveşte exercitarea de către Comisie a competenţelor de executare.

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor [...] şi anexelor [...] până la [...]. Statele membre comunică imediat Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor [...] şi anexelor [...] până la [...] în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică imediat Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

Justificare

Aceasta reprezintă o reformare a trei directive care ar trebui să fie deja puse în aplicare de statele membre şi, prin urmare, toate procedurile de încălcare sunt în derulare; 12 luni reprezintă un termen suficient de îndelungat;

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Anexa I – liniuţa 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Căi de acces pentru călători şi mărfuri, inclusiv acces pe şosea;

– Căi de acces pentru călători şi mărfuri, inclusiv acces pentru pietoni şi pe şosea;

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Anexa II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA II

eliminat

Funcţiile esenţiale ale administratorului infrastructurii

 

(menţionată la articolul 7)

 

Lista funcţiilor esenţiale prevăzute la articolul 7:

 

– luarea deciziilor pentru  repartizarea traselor  , inclusiv definirea şi evaluarea disponibilităţii traselor, precum şi repartizarea efectivă a traselor individuale;

 

– luarea deciziilor pentru  tarifarea infrastructurii, inclusiv stabilirea şi colectarea tarifelor;

 

Justificare

Anexa II a fost integrată în articolul 7 întrucât conţinutul său este considerat un element esenţial al textului.

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Anexa III

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA III

ANEXA III

Serviciile care trebuie prestate către întreprinderile feroviare

Serviciile care trebuie prestate către întreprinderile feroviare

1. Pachetul minim de acces cuprinde:

1. Pachetul minim de acces cuprinde:

(a) soluţionarea cererilor pentru acordarea de capacităţi de infrastructură feroviară  ;

(a) soluţionarea cererilor pentru acordarea de capacităţi de infrastructură feroviară  ;

(b) dreptul de utilizare a capacităţilor acordate;

(b) dreptul de utilizare a capacităţilor acordate;

(c) utilizarea macazelor şi a diagonalelor căilor de rulare;

(c) utilizarea macazelor şi a diagonalelor căilor de rulare;

(d) controlul feroviar, inclusiv semnalizarea, regularizarea, dispecerizarea şi comunicarea şi furnizarea de informaţii privitoare la circulaţia trenurilor;

(d) controlul feroviar, inclusiv semnalizarea, regularizarea, dispecerizarea şi comunicarea şi furnizarea de informaţii privitoare la circulaţia trenurilor;

(e) utilizarea echipamentelor de alimentare electrică pentru curentul de tracţiune, în situaţia în care sunt disponibile;

(e) utilizarea echipamentelor de alimentare electrică pentru curentul de tracţiune, în situaţia în care sunt disponibile;

(f) infrastructura de realimentare cu combustibil, dacă este cazul;

 

(g) toate celelalte informaţii necesare introducerii sau exploatării serviciilor pentru care au fost acordate capacităţile.

(g) toate celelalte informaţii necesare introducerii sau exploatării serviciilor pentru care au fost acordate capacităţile.

2. Accesul se acordă de asemenea  infrastructurilor de servicii şi furnizării de servicii în următoarele infrastructuri  :

2. Accesul se acordă, de asemenea, următoarelor infrastructuri de servicii, dacă acestea există, şi serviciilor furnizate de infrastructurile respective;

(a) gările pentru călători, clădirile acestora şi celelalte instalaţii , inclusiv de ticketing şi de informare  ;

(a) gările pentru călători, clădirile acestora şi celelalte infrastructuri, inclusiv serviciile de informaţii pentru călători şi un amplasament comun corespunzător pentru serviciile de eliberare de bilete;

(b) terminalele de marfă;

(b) terminalele de marfă;

(c) staţiile de triaj;

(c) staţiile de triaj;

(d) staţiile de formare a trenurilor;

(d) staţiile de formare a trenurilor;

(e) grupa de primiri;

(e) grupa de primiri;

(f) întreţinerea şi celelalte infrastructuri tehnice;

(f) întreţinerea şi celelalte infrastructuri tehnice;

(g) infrastructurile portuare legate de activităţi feroviare;

(g) infrastructurile portuare legate de activităţi feroviare;

(h) infrastructurile de intervenţie, inclusiv de remorcare.

(h) infrastructurile de intervenţie, inclusiv de remorcare.

 

(ha) staţiile de alimentare cu combustibil şi furnizarea de combustibil pentru aceste staţii, tarifele aferente trebuind să figureze pe facturi separat de tarifele pentru utilizarea infrastructurilor de alimentare cu combustibil;

3. Serviciile suplimentare pot cuprinde:

3. Serviciile suplimentare pot cuprinde:

(a) curentul pentru tracţiune , tarifele aferente trebuind să figureze pe facturi separat de tarifele pentru utilizarea echipamentelor de alimentare electrică  ;

(a) curentul pentru tracţiune, pentru care întreprinderea de transport feroviar este liberă să aleagă un furnizor; în cazul în care furnizorul curentului pentru tracţiune este acelaşi cu operatorul infrastructurii, tarifele aferente curentului pentru tracţiune trebuie să figureze pe facturi separat de tarifele pentru utilizarea echipamentelor de alimentare electrică

(b) preîncălzirea trenurilor de pasageri;

(b) preîncălzirea trenurilor de pasageri;

(c) furnizarea de combustibil, tarifele aferente trebuind să figureze pe facturi separat de tarifele pentru utilizarea infrastructurilor de alimentare cu combustibil  ;

 

(d) contracte specifice pentru:

(d) contracte specifice pentru:

– controlul transportului mărfurilor periculoase;

– controlul transportului mărfurilor periculoase;

– asistenţă în operarea trenurilor speciale.

– asistenţă în operarea trenurilor speciale.

4. Serviciile auxiliare pot conţine:

4. Serviciile auxiliare pot conţine:

(a) accesul la reţelele de telecomunicaţii;

(a) accesul la reţelele de telecomunicaţii;

(b) furnizarea de informaţii suplimentare;

(b) furnizarea de informaţii suplimentare;

(c) inspecţia tehnică a materialului rulant.

(c) inspecţia tehnică a materialului rulant.

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Anexa IV – punctul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16a. Incidentele, accidentele şi accidentele grave, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, care au avut loc în anul precedent.

Justificare

Informaţiile care trebuie compilate şi transmise Comisiei cu privire la evoluţia pieţei feroviare ar trebui să includă şi date privind situaţia siguranţei în sectorul feroviar din statele membre ale UE.

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Anexa V

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA V

eliminat

Capacitatea financiară

 

(menţionată la articolul 20)

 

1. Capacitatea financiară este verificată pe baza conturilor anuale ale întreprinderii feroviare  sau, în cazul întreprinderilor care solicită o licenţă şi care nu sunt în măsură să prezinte conturile anuale, pe baza bilanţului. Trebuie furnizate informaţii detaliate, în special cu privire la următoarele aspecte:

 

(a) resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperit de cont şi împrumuturi;

 

(b) fondurile şi activele disponibile cu titlul de garanţie;

 

(c) capital circulant  ;

 

(d) costurile relevante, inclusiv costurile de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a instalaţiilor şi a materialului rulant;

 

(e) sarcinile instituite asupra activelor unei întreprinderi.

 

2. În special, se consideră că solicitantul nu are capacitatea financiară dacă există arierate substanţiale în materie de impozite sau contribuţii la asigurările sociale, rezultate din activitatea întreprinderii.

 

3. Autoritatea poate cere cu precădere prezentarea unui raport de audit şi a documentelor corespunzătoare emise de o bancă, de o casă de economii, de un contabil sau de un auditor. Aceste documente trebuie să conţină informaţiile privind elementele prevăzute la punctul 1.

 

Justificare

Această anexă este integrată în articolul 20 întrucât conţinutul său este considerat un element esenţial al textului.

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Anexa VI – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documentul de referinţă al reţelei menţionat la articolul 27 trebuie să conţină următoarele informaţii:

Capitolele documentului de referinţă al reţelei menţionate la articolul 27 trebuie să conţină următoarele informaţii:

Justificare

Principalele elemente ale anexei VI fiind transferate la articolul 27, fraza introductivă a acestei anexe trebuie adaptată.

Amendamentul  119

Propunere de directivă

Anexa VI – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un capitol care stabileşte natura infrastructurii disponibile pentru întreprinderile feroviare şi condiţiile de acces la aceasta. Informaţiile din prezenta secţiune trebuie să concorde cu sau să facă trimitere la registrele de infrastructură feroviară care urmează a fi publicate în conformitate cu articolul 35 din Directiva 2008/57/CE.

eliminat

Justificare

Aceste elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27.

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Un capitol cu privire la principiile de tarifare şi la tarife. Acesta conţine detalii adecvate asupra sistemului de tarifare şi informaţii suficiente asupra tarifelor , precum şi alte informaţii relevante referitoare la acces, care se aplică serviciilor enumerate în anexa III, asigurate de un singur furnizor. Detaliază metodologia, regulile şi, unde este cazul, baremurile utilizate pentru aplicarea articolului 31 alineatele (4) şi (5) şi a articolelor 31-36, atât pentru taxe, cât şi pentru costuri . Conţine informaţii asupra modificărilor tarifelor deja stabilite sau prevăzute în următorii cinci ani.

2. Capitolul cu privire la principiile de tarifare şi la tarife conţine detalii adecvate asupra sistemului de tarifare şi informaţii suficiente asupra tarifelor, precum şi alte informaţii relevante referitoare la acces, care se aplică serviciilor enumerate în anexa III, asigurate de un singur furnizor. Detaliază metodologia, regulile şi, unde este cazul, baremurile utilizate pentru aplicarea articolului 31 alineatele (4) şi (5) până la articolul 36, atât pentru taxe, cât şi pentru costuri. Conţine informaţii asupra modificărilor tarifelor deja stabilite sau prevăzute în următorii cinci ani.

Justificare

Întrucât unele elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27, este necesară adaptarea textului.

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Anexa VI – punctul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un capitol asupra principiilor şi criteriilor pentru alocarea capacităţilor. Acesta stabileşte caracteristicile generale ale capacităţilor de infrastructură disponibile pentru întreprinderile feroviare şi orice restricţii în legătură cu utilizarea ei, inclusiv condiţiile probabile pentru întreţinerea capacităţilor. De asemenea, specifică procedurile şi termenele limită în legătură cu procesul de alocare a capacităţilor. Conţine criteriile speciale utilizate în timpul procesului, în special:

Capitolul asupra principiilor şi criteriilor pentru alocarea capacităţilor stabileşte caracteristicile generale ale capacităţilor de infrastructură disponibile pentru întreprinderile feroviare şi orice restricţii în legătură cu utilizarea ei, inclusiv condiţiile probabile pentru întreţinerea capacităţilor. De asemenea, specifică procedurile şi termenele limită în legătură cu procesul de alocare a capacităţilor. Conţine criteriile speciale utilizate în timpul procesului, în special:

Justificare

Întrucât unele elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27, este necesară adaptarea textului.

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Anexa VI – punctele 4 şi 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Un capitol referitor la informaţiile despre licenţa menţionată la articolul 25 şi la certificatele de siguranţă feroviară emise în conformitate cu Directiva 2004/49/CE.

eliminat

5. Un capitol referitor la informaţiile despre procedurile de soluţionare a litigiilor şi de apel în chestiuni ce privesc accesul la infrastructura şi serviciile feroviare, precum şi sistemul de îmbunătăţire a performanţelor menţionat la articolul 35.

 

Justificare

Aceste elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27.

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Anexa VI – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Un capitol referitor la informaţiile despre accesul la infrastructurile de servicii menţionate în anexa III şi despre tarifarea acestora,. Operatorii infrastructurilor de servicii care nu se află sub controlul administratorului infrastructurii furnizează informaţii despre tarifele pentru accesul la infrastructură şi pentru prestarea de servicii, precum şi despre condiţiile tehnice de acces pentru includerea în documentul de referinţă al reţelei.

eliminat

Justificare

Aceste elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Anexa VI – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Un model de acord pentru încheierea acordurilor-cadru între administratorul infrastructurii şi un solicitant, în conformitate cu articolul 42.

eliminat

Justificare

Aceste elemente ale anexei VI sunt transferate la articolul 27.

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Anexa VII

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa VII

Anexa VII

Principiile şi parametrii de bază ai acordurilor contractuale între autorităţile competente şi administratorii de infrastructură

Principiile şi parametrii de bază ai acordurilor contractuale între autorităţile competente şi administratorii de infrastructură

(menţionată la articolul 30)

(menţionată la articolul 30)

Acordul contractual precizează dispoziţiile articolului 30, inclusiv:

Acordul contractual precizează dispoziţiile articolului 30, inclusiv:

1. domeniul de aplicare al acordului în ceea ce priveşte infrastructura şi infrastructurile de servicii, structurat conform anexei III. Acesta vizează toate aspectele dezvoltării infrastructurii, inclusiv întreţinerea şi reînnoirea infrastructurii aflate deja în exploatare. Construcţia de noi infrastructuri poate fi inclusă ca element separat;

1. domeniul de aplicare al acordului în ceea ce priveşte infrastructura şi infrastructurile de servicii, structurat conform anexei III. Acesta vizează toate aspectele legate de întreţinerea şi reînnoirea infrastructurii aflate deja în exploatare. Construcţia de noi infrastructuri poate fi inclusă ca element separat;

2. structura plăţilor convenite, repartizate serviciilor de infrastructură enumerate în anexa III, întreţinerii, construcţiei de noi infrastructuri şi tratării restanţelor în activitatea de întreţinere;

2. structura plăţilor convenite, inclusiv previziuni indicative ale nivelului preconizat al acestora, repartizate serviciilor de infrastructură enumerate în anexa III, întreţinerii, inclusiv reînnoirii şi modernizării, şi tratării restanţelor în activitatea de întreţinere; plăţile pentru infrastructurile noi pot fi incluse ca element separat;

3. obiective de performanţă focalizate pe utilizator, sub forma unor indicatori şi a unor criterii de calitate care acoperă:

3. obiective de performanţă focalizate pe utilizator, sub forma unor indicatori şi a unor criterii de calitate care acoperă:

(a) performanţa feroviară şi satisfacţia clientului;

(a) performanţa feroviară şi satisfacţia clientului, în special efectul calităţii infrastructurii asupra fiabilităţii trenurilor;

(b) capacitatea reţelei;

(b) capacitatea reţelei şi disponibilitatea infrastructurii;

(c) gestionarea activelor;

(c) gestionarea activelor;

(d) volumele de activitate;

(d) volumele de activitate;

(e) nivelurile de siguranţă şi

(e) nivelurile de siguranţă şi

(f) protecţia mediului;

(f) protecţia mediului;

4. volumul posibilelor restanţe în activitatea de întreţinere, cheltuielile destinate acestei activităţi şi activele care urmează a fi eliminate din uz şi care, prin urmare, determină fluxuri financiare diferite;

4. volumul posibilelor restanţe în activitatea de întreţinere, cheltuielile destinate acestei activităţi şi activele care urmează a fi eliminate din uz şi care, prin urmare, determină fluxuri financiare diferite;

5. stimulentele în conformitate cu articolul 30 alineatul (1);

5. stimulentele în conformitate cu articolul 30 alineatul (1);

6. obligaţiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte conţinutul şi frecvenţa rapoartelor, inclusiv informaţiile care trebuie publicate anual;

6. obligaţiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte conţinutul şi frecvenţa rapoartelor, inclusiv informaţiile care trebuie publicate anual;

7. un mecanism care să asigure că o parte importantă a reducerilor costurilor se reflectă la nivelul utilizatorilor printr-un nivel redus al tarifelor;

7. un mecanism care să asigure că o parte importantă a reducerilor costurilor se reflectă la nivelul utilizatorilor printr-un nivel redus al tarifelor, în conformitate cu cerinţele de la articolul 30 alineatul (1), fără a compromite echilibrul conturilor administratorului infrastructură, impus de articolul 8 alineatul (4);

8. durata convenită a acordului, care va fi sincronizată şi va corespunde duratei planului de afaceri, concesionării sau licenţei administratorului infrastructurii, şi cadrul şi regulile de tarifare stabilite de stat;

8. durata convenită a acordului, care va fi sincronizată şi va corespunde duratei planului de afaceri, concesionării sau licenţei administratorului infrastructurii, şi cadrul şi regulile de tarifare stabilite de stat;

9. reguli de abordare a întreruperilor majore de trafic şi a situaţiilor de urgenţă, inclusiv nivelul minim al serviciilor asigurate în caz de grevă, (dacă se aplică,) şi de reziliere anticipată a acordului contractual, precum şi informarea utilizatorilor;

9. reguli de abordare a întreruperilor majore de trafic şi a situaţiilor de urgenţă şi de reziliere anticipată a acordului contractual, precum şi informarea în timp util a utilizatorilor;

10. măsuri de remediere, care se iau în situaţia în care una din părţi îşi încalcă obligaţiile contractuale. Acestea includ condiţiile şi procedurile de renegociere şi reziliere anticipată, inclusiv rolul organismului de reglementare.

10. măsuri de remediere, care se iau în situaţia în care una din părţi îşi încalcă obligaţiile contractuale. Acestea includ condiţiile şi procedurile de renegociere şi reziliere anticipată, inclusiv rolul organismului de reglementare.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA VIII

ANEXA VIII

Cerinţe aplicabile costurilor şi tarifelor aferente infrastructurii feroviare

Cerinţe aplicabile costurilor şi tarifelor aferente infrastructurii feroviare

(menţionate la articolul 31 alineatele (3) şi (5), la articolul 32 alineatele (1) şi (3) şi la articolul 35)

[menţionate la articolul 31 alineatele (3) şi (5)] articolul 32 alineatul (3) şi articolul 35

1. Costurile directe ale serviciilor de transport feroviar menţionate la articolul 31 alineatul (3), aferente uzurii fizice a infrastructurii, exclud următoarele elemente:

1. Costurile directe ale serviciilor de transport feroviar menţionate la articolul 31 alineatul (3), aferente uzurii fizice a infrastructurii, exclud următoarele elemente:

(a) cheltuielile de regie ale întregii reţele, inclusiv salariile şi pensiile;

(a) cheltuielile de regie ale întregii reţele;

(b) dobânzile plătibile pentru capital;

(b) dobânzile plătibile pentru capital;

(c) mai mult de o zecime din costurile aferente programării, alocării de trase, gestionării traficului, activităţii de dispecerat şi semnalizare a unei curse;

 

(d) uzura echipamentelor informatice, de comunicaţii sau telecomunicaţii;

(d) uzura echipamentelor informatice, de comunicaţii sau telecomunicaţii;

(e) costurile legate de gestionarea imobiliară, în special de achiziţionare, vânzare, dezmembrare, decontaminare, recultivare sau închiriere a terenurilor sau a altor mijloace fixe;

(e) costurile legate de gestionarea imobiliară, în special de achiziţionare, vânzare, dezmembrare, decontaminare, recultivare sau închiriere a terenurilor sau a altor mijloace fixe;

(f) servicii sociale, şcoli, grădiniţe, restaurante;

(f) şcoli, grădiniţe;

(g) costuri legate de cazuri de forţă majoră, accidente, întreruperi ale serviciilor.

(g) costuri legate de cazuri de forţă majoră, accidente, întreruperi ale serviciilor.

Atunci când costurile directe depăşesc, ca medie pe întreaga reţea, 35% din costurile medii de întreţinere, administrare şi reînnoire a reţelei, calculate pe tren km, administratorul infrastructurii trebuie să justifice în detaliu această situaţie în faţa organismului de reglementare. Costurile medii calculate în acest scop trebuie să excludă elementele de cost menţionate la punctele (e), (f) sau (g).

Atunci când costurile directe depăşesc, ca medie pe întreaga reţea, 35% din costurile medii de întreţinere, administrare şi reînnoire a reţelei, calculate pe tren km, administratorul infrastructurii trebuie să justifice în detaliu această situaţie în faţa organismului de reglementare. Costurile medii calculate în acest scop trebuie să excludă elementele de cost menţionate la punctele (e), (f) sau (g).

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Administratorul infrastructurii trebuie să demonstreze organismului de reglementare capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti majorările în conformitate cu articolul 32 alineatul (1), fiecare dintre serviciile enumerate la fiecare dintre punctele de mai jos aparţinând unor segmente de piaţă diferite:

3. Administratorul de infrastructură trebuie să definească segmente de piaţă omogene şi majorările corespunzătoare în înţelesul articolului 32 alineatul (1), pe baza unui studiu de piaţă şi după consultarea solicitanţilor. Cu excepţia transporturilor menţionate la articolul 32 alineatul (1a), administratorul infrastructurii trebuie să demonstreze organismului de reglementare capacitatea unui serviciu feroviar de a plăti majorările în conformitate cu articolul 32 alineatul (1). În cazul în care administratorul infrastructurii percepe majorări, acesta elaborează o listă a segmentelor de piaţă, cu privire la care organismul de reglementare îşi dă acordul în prealabil.

(a) Servicii călători/marfă

 

(b) Trenuri care transportă mărfuri periculoase/alte mărfuri

 

(c) Servicii internaţionale/interne

 

(d) Transport combinat/trenuri directe

 

(e) Servicii transport de călători urban ori regional/interurban

 

(f) Trenuri complete/vagoane separate

 

(g) Servicii transport feroviar regulate/ocazionale

 

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Pentru a atinge un nivel convenit al calităţii serviciilor şi pentru a nu periclita viabilitatea economică a unui serviciu, administratorul infrastructurii convine cu solicitanţii, după obţinerea aprobării organismului de reglementare, asupra parametrilor sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, în special asupra valorii întârzierilor, asupra limitelor plăţilor datorate în temeiul sistemului de îmbunătăţire a performanţelor, atât în ceea ce priveşte cursele individuale, cât şi totalitatea curselor unei întreprinderi feroviare într-o perioadă de timp dată.

eliminat

Justificare

Elementele eliminate ale anexei VIII sunt transferate la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Administratorul infrastructurii comunică întreprinderilor feroviare graficul pe baza căruia se calculează întârzierile, cu cel puţin cinci zile înainte de cursă.

eliminat

Justificare

Elementele eliminate ale anexei VIII sunt transferate la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 4 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) Fără să aducă atingere căilor de atac existente şi dispoziţiilor de la articolul 50, în cazul conflictelor în legătură cu sistemul de îmbunătăţire a performanţelor, se pune la dispoziţie un sistem de soluţionare a conflictelor pentru a rezolva rapid astfel de situaţii. Dacă se aplică acest sistem, trebuie luată o decizie în termen de 10 zile lucrătoare.

eliminat

Justificare

Elementele eliminate ale anexei VIII sunt transferate la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 4 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) O dată pe an, administratorul infrastructurii publică nivelul mediu anual al calităţii serviciilor realizat de întreprinderile feroviare pe baza principalilor parametri conveniţi în sistemul de îmbunătăţire a performanţelor.

eliminat

Justificare

Elementele eliminate ale anexei VIII sunt transferate la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Reducerea temporară a tarifului de infrastructură pentru trenurile echipate cu ETCS, conform articolului 32 alineatul (3), se realizează după cum urmează:

5. Reducerea temporară a tarifului de infrastructură pentru trenurile echipate cu ETCS, conform articolului 32 alineatul (3), se realizează după cum urmează:

Pentru transportul de marfă

Pentru transportul de marfă

Anul

Reducere

Anul

Reducere

2015

5%

2015

20%

2016

5%

2016

20%

2017

5%

2017

20%

2018

5%

2018

15%

2019

5%

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

4%

2021

6%

2022

3%

2022

4%

2023

2%

2023

3%

2024

1%

2024

3%

Pentru transportul de călători:

Pentru transportul de călători:

Anul

Reducere

Anul

Reducere

 

 

2015

10%

 

 

2016

10%

 

 

2017

10%

 

 

2018

10%

 

 

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

5%

2021

6%

2022

5%

2022

5%

2023

5%

2023

4%

2024

5%

2024

2%

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Anexa X - punctul 1 - litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să includă categorii de costuri şi profit, permiţând să se determine dacă au existat subvenţii încrucişate între aceste activităţi diferite, conform cerinţelor organismului de reglementare;

(c) să includă categorii de costuri şi profit, permiţând să se determine dacă au existat subvenţii încrucişate între aceste activităţi diferite, conform cerinţelor prevăzute la articolul 6 şi considerate necesare şi proporţionate de către organismul de reglementare;

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2010)0240.

(2)

JO C ...

(3)

JO C 104, 2.4.2010, p. 53.

(4)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(5)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Istoricul dosarului

Primul pachet feroviar adoptat în 2001 a reprezentat prima încercare reală de a pune capăt declinului constant al transportului feroviar şi de a reforma cadrul de reglementare european. Scopul acestui pachet era să asigure integrarea sectorului şi să sporească atractivitatea sa în comparaţie cu alte moduri de transport.

Zece ani mai târziu, observăm că prima reformă nu a reuşit să îmbunătăţească situaţia căilor ferate. Transportul feroviar nu a putut ajunge din urmă celelalte moduri de transport, în special transportul rutier. De exemplu, între 1996 şi 2008, ponderea modală a transportului feroviar de mărfuri a scăzut cu aproape 2%, ajungând la 10,6%, în timp ce transportul rutier de mărfuri a crescut de la 42,1 la 45,9%. Această situaţie este cu atât mai îngrijorătoare cu cât ea survine pe fondul unei creşteri totale constante a transportul rutier de mărfuri de 2,3% pe an. Sectorul feroviar nu a putut profita de un mediu care i-a fost în general favorabil. În timp ce camioanele şi avioanele trec graniţele cu uşurinţă, serviciile feroviare transnaţionale se confruntă cu numeroase obstacole de ordin tehnic, juridic şi politic. Cu toate acestea, în timp ce transportul rutier dă din ce în ce mai multe semne de saturaţie, transportul feroviar îşi menţine potenţialul de dezvoltare. În plus, acesta poate juca un rol-cheie în îndeplinirea de către UE a obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi poate fi eficient din punctul de vedere al resurselor pentru economia acesteia. În Cartea sa albă din 2011, Comisia Europeană acordă, pe bună dreptate, un rol major transportului feroviar în realizarea obiectivelor privind un sistem de transport mai durabil şi mai ecologic pentru Europa.

Una dintre principalele cauze ale situaţiei de stagnare a căilor ferate o reprezintă numeroasele discrepanţe dintre normele existente la nivel naţional. Tipul de reglementare este mult prea variat pentru a fi pozitiv pentru sector. Această problemă este agravată de punerea în aplicare defectuoasă a primului pachet feroviar de către statele membre. Ca urmare a rezoluţiei Parlamentului pe această temă din 11 iunie 2010, Comisia a chemat în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 13 state membre „pentru eşecul înregistrat în ceea ce priveşte punerea în aplicare corectă a primului pachet feroviar”. Numeroasele proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor care decurg din legislaţia Uniunii demonstrează fără echivoc necesitatea de a clarifica şi îmbunătăţi legislaţia. Un alt motiv de preocupare îl reprezintă lipsa investiţiilor statelor membre în infrastructură, a cărei calitate stă în mare măsură la baza competitivităţii sectorului. Multe state membre au neglijat finanţarea sectorului feroviar, acordând tot sprijinul infrastructurii rutiere.

2. Remarcile şi propunerile raportoarei

Din motivele menţionate mai sus, pentru ca sectorul feroviar să-şi poată spori ponderea modală, legislaţia în vigoare trebuie revizuită în detaliu. Întrucât sistemul actual şi-a dovedit neajunsurile, normele trebuie consolidate şi armonizate, fiind necesară adăugarea unor noi elemente pentru ca transportul feroviar, de pasageri sau de marfă, să devină mai atractiv.

Reformarea ar trebui să contribuie la realizarea unui spaţiu feroviar european al căilor ferate. Raportoarea sprijină acest obiectiv, pentru care, de altfel, Parlamentul şi-a exprimat deja sprijinul în cadrul dezbaterilor privind pachetele feroviare anterioare. Actuala reformă ar trebui să depăşească limitele intereselor definite la nivel naţional în sectorul feroviar. A venit timpul construirii unui adevărat spaţiu feroviar european în care pasagerii şi bunurile pot trece frontierele cu uşurinţă.

Raportoarea propune o serie de amendamente:

(a) Separarea între administrarea infrastructurii şi prestarea de servicii de transport

Lipsa de independenţă a administratorilor de infrastructură împiedică integrarea reală transnaţională a reţelelor feroviare, care continuă să fie administrate în funcţie de criterii naţionale, dominate adesea de interesele întreprinderilor feroviare responsabile. Aceasta limitează, la rândul său, atractivitatea sectorului pentru noi operatori, servicii şi eventuali clienţi. De asemenea, reduce posibilităţile de transporturi transfrontaliere, care sunt de importanţă crucială pentru ca sectorul să fie competitiv cu transportul rutier (de marfă) şi aerian (de pasageri). Mărimea unora dintre statele membre ale UE face ca multe conexiuni pe distanţe medii de 300 de km să implice deja trecerea graniţei unuia sau mai multor state membre.

Cartea albă a Comisiei Europene din 2011 enumeră printre iniţiativele sale cele mai importante necesitatea de a „asigura accesul real şi nediscriminatoriu la infrastructura feroviară”. Astfel, Comisia este hotărâtă să continue deschiderea pieţei feroviare în viitorul apropiat. Prin urmare, pentru ca piaţa feroviară să fie liberalizată, este esenţial ca cerinţele de operare pe o astfel de piaţă deschisă să fie cât mai nediscriminatorii şi transparente. În rezoluţia sa din iunie 2010, Parlamentul a recunoscut acest aspect, enunţând că „independenţa administratorului infrastructurii reprezintă o condiţie prealabilă pentru tratarea tuturor operatorilor într-o manieră corectă, transparentă şi nediscriminatorie” (punctul 7). Pentru a realiza aceste condiţii de concurenţă echitabile, trebuie introdusă separarea administrării infrastructurii de operaţiunile de servicii, astfel cum menţionează şi Comisia în Cartea sa albă. Raportoarea are ca obiectiv pregătirea unor astfel de condiţii echitabile înainte de deschiderea mai largă a pieţei feroviare. În alte condiţii, deschiderea pieţei ar putea avea consecinţe negative, operatorii de servicii feroviare responsabili puternici putând continua să abuzeze de legăturile foarte strânse cu administratorii infrastructurilor, în detrimentul competitorilor.

De asemenea, actuala reformare abordează acele segmente ale legislaţiei care ar trebui renegociate dacă separarea juridică a operatorilor de reţele de transport ar fi abordată ulterior. Se poate scuti timp şi se pot economisi resurse dacă Parlamentul, în calitate de colegislator, decide să ia măsuri acum şi să introducă schimbările necesare.

Din aceste motive, raportoarea propune o formă de separare deplină pentru a crea un control al infrastructurii independent de operaţiunile de servicii şi pentru a se asigura că monopolul natural care este reţeaua este gestionat de o manieră care să fie avantajoasă pentru toţi operatorii de servicii. În acest fel, s-ar pune bazele îmbunătăţirii concurenţei, investiţiilor şi serviciilor. Dacă doreşte să crească ponderea modală a transportului feroviar şi să creeze un spaţiu feroviar european, UE are nevoie de sisteme feroviare caracterizate printr-o separare juridică a operatorilor care să fie coerentă.

(b) Organismul de reglementare

Raportoarea sprijină pe deplin abordarea Comisiei în vederea sporirii independenţei şi competenţelor autorităţilor naţionale de reglementare şi consideră că întărirea controlului reglementar este vitală pentru sectorul feroviar: controlul reglementar eficient la nivel european şi naţional este o condiţie indispensabilă pentru realizarea integrării viitoare a pieţelor feroviare naţionale, întrucât asigură respectarea normelor unei pieţe feroviare echitabile şi nediscriminatorii.

Dimensiunea europeană a controlului reglementar ar trebui consolidată. Sunt depuse o serie de amendamente care ar conduce la crearea unei reţele europene de organisme de reglementare care să pregătească terenul pentru crearea unui organism de reglementare european.

(c) Finanţarea infrastructurii şi perceperea de tarife

Raportoarea sprijină planul Comisiei de a îi conferi contractului multianual statutul de procedură standard pentru a formaliza finanţările pe care statele membre le asigură administratorilor de infrastructură. Durata acestui acord ar trebui prelungită de la cinci la şapte ani, pentru a asigura o planificare mai stabilă pentru acest sector.

Parlamentul a criticat cu regularitate lipsa de finanţare şi investiţii din partea statelor membre în sistemele feroviare, în special în ceea ce priveşte reţeaua TEN-T, în pofida dispoziţiilor specifice ale Directivei 2001/12 privind finanţarea infrastructurii şi gestionarea datoriilor întreprinderilor feroviare.

În ceea ce priveşte modularea tarifelor de utilizare a infrastructurii pe baza performanţelor acustice ale trenurilor, raportoarea consideră că internalizarea costurilor externe trebuie să fie coordonată între modurile de transport pentru a crea condiţii echitabile de concurenţă intramodală şi intermodală. Raportoarea propune modificări pentru a sublinia această condiţie, în special în ceea ce priveşte transportul rutier, şi introduce un sistem de prime pentru a creşte stimulentele pentru investiţii. În plus, se propune un sistem de bonus-malus care să încurajeze utilizarea echipamentelor ETCS, în care trenurile dotate cu ETCS beneficiază de o reducere a tarifelor, care va fi compensată prin creşterea tarifelor pentru trenurile fără ETCS. Acest sistem nu trebuie să afecteze veniturile administratorului de infrastructură.

De asemenea, unul dintre obiectivele primului pachet a fost armonizarea tarifelor în vederea simplificării sistemelor de tarifare. Este important să se convină asupra unor standarde comune privind tarifele, ale căror detalii sunt specificate în special în anexa VIII.

(d) Condiţiile de acces la servicii şi la infrastructurile de servicii.

Comisia propune separarea juridică şi organizaţională a infrastructurilor de servicii de întreprinderile feroviare în poziţie dominantă. Facilitatea accesului la infrastructurile de servicii este esenţială pentru a ajuta operatorii noi care oferă servicii în cadrul reţelei. Raportoarea sprijină abordarea aleasă de Comisie în această privinţă: operatorii de infrastructuri de servicii ar trebui să poată să atragă clienţi de la toţi operatorii de transport.

(e) Anexele şi domeniul de aplicare al actelor delegate

Nouă din cele douăsprezece anexe pe care le cuprinde propunerea pot fi modificate de către Comisie prin acte delegate. Raportoarea înţelege nevoia de flexibilitate a Comisiei pentru a adapta normele în conformitate cu evoluţiile juridice, politice şi tehnice. Cu toate acestea, directiva ar trebui să ofere o bază de reglementare solidă, care să indice în mod clar direcţia în care ar trebui să se îndrepte Comisia. Raportoarea consideră că anexele II-VIII conţin elemente esenţiale ale directivei şi, prin urmare, ar trebui să fie pe deplin sau parţial modificate prin procedura legislativă obişnuită. În plus, ca urmare a schimbărilor aduse de Tratatul de la Lisabona şi de noul consens interinstituţional cu privire la formularea exactă a dispoziţiilor referitoare la actele delegate, este necesară depunerea unor amendamente tehnice. De asemenea, ar trebui inserate şi unele adaptări ale dispoziţiilor referitoare la actele de punere în aplicare: unele dintre acestea ar trebui, mai degrabă, să intre sub regimul actelor delegate.

(f) Condiţii de muncă

Pentru a se asigura că evoluţia situaţiei privind locurile de muncă şi condiţiile de lucru din sectorul feroviar au un rol mai pregnant în actuala legislaţie, raportoarea a pregătit o serie de amendamente, cum ar fi acela prin care respectarea dreptului muncii şi a normelor de siguranţă la locul de muncă devin o condiţie prealabilă mai solidă pentru o întreprindere feroviară la solicitarea unei licenţe. De asemenea, autorităţile vor avea obligaţia de a compila într-o manieră mai completă date privind situaţia locurilor de muncă. Partenerii sociali ar trebui implicaţi mai strâns în activităţile de monitorizare ale Comisiei.

(g) Siguranţa

Mai multe accidente extrem de grave au arătat că, deşi transportul feroviar este un mod foarte sigur de transport, normele de securitate trebuie să fie cât mai stricte posibil. Respectarea cerinţelor de siguranţă ar trebui, prin urmare, să joace un rol mai important atunci când operatorii feroviari solicită o licenţă. De asemenea, ar trebui compilate date cu privire la incidentele din statele membre, care să fie furnizate Comisiei.


PROCEDURÃ

Titlu

Spaţiul feroviar unic european (reformare)

Referinţe

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

Data prezentării la PE

17.9.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

23.9.2010

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

JURI

23.9.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Debora Serracchiani

27.9.2010

 

 

 

Examinare în comisie

25.1.2011

12.4.2011

24.5.2011

21.6.2011

 

11.7.2011

31.8.2011

10.10.2011

 

Data adoptării

11.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

5

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Jaroslav Paška, Peter Simon

Data depunerii

19.10.2011

Aviz juridic - Politica de confidențialitate