SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)

  19.10.2011 - (KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD)) - ***I

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajkyňa: Debora Serracchiani
  (Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


  Postup : 2010/0253(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0367/2011

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)

  (KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

  (Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0475),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0268/2010),

  –   so zreteľom na článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej Protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu,

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o vykonávaní smerníc prvého železničného balíka[1],

  –   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality luxemburskou poslaneckou komorou, ktorá sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. marca 2011[2],

  –   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011[3],

  –   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[4],

  –   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 26. mája 2011, adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch, v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0367/2011),

  A. keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty,

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2a nové

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2a) Napriek cieľom železničného balíka z roku 2001 sa podiel sektora železničnej dopravy na doprave v poslednom desaťročí nezvýšil, čo znamená, že na podporu sektora je potrebné ďalšie zlepšenie súčasných právnych predpisov. Z toho vyplýva, že súčasná reorganizácia je nevyhnutná.

  Odôvodnenie

  Rozvoj železničnej dopravy od prijatia prvého železničného balíka nenaplnil očakávania oživenia v sektore. Napríklad v rokoch 1996 až 2008 klesal podiel nákladnej dopravy o 2 % na 10,6 %, kým podiel cestnej nákladnej dopravy vzrástol zo 42,1 % na 45,9 %. Je nutné, aby EÚ bezodkladne zlepšila svoje právne predpisy s cieľom podporiť železnice, zabrániť ďalšej preťaženosti na cestách a zlepšiť situáciu v oblasti životného prostredia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2b(nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2b) Početné postupy uplatňované voči členským štátom za porušenie právnych predpisov poukazujú na to, že platné právne predpisy vedú k rozdielnemu výkladu a že prvý železničný balík je potrebné vyjasniť a zlepšiť, aby sa zabezpečilo skutočné otvorenie európskeho železničného trhu;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2c) Investície do rozvoja a údržby železničnej infraštruktúry sú stále nedostatočné na to, aby zabezpečili rozvoj a konkurencieschopnosť tohto odvetvia.

  Odôvodnenie

  Nedostatočné investície sú zásadným problémom, ktorým sa reforma bude musieť zaoberať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2d nové

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2d) Smernice, ktoré patria do prvého železničného balíka, nezabránili značnej variabilite v štruktúre a úrovni poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a vo forme a trvaní prideľovacieho procesu.

  Odôvodnenie

  Poplatky za používanie infraštruktúry a spôsoby ich výpočtu sa v EÚ stále veľmi líšia. Komplikuje to medzinárodnú železničnú dopravu. Platí to aj o prideľovaní vlakových trás. Je potrebné ďalej zlepšiť platné právne predpisy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 2e (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2e) Netransparentné trhové podmienky sú jednoznačnou prekážkou konkurencieschopných železničných služieb.

  Odôvodnenie

  Nedostatok transparentnosti bráni tomu, aby na trh vstúpili nové podniky, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho prostredia v železničnom odvetví.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3a) Rozličné systémy sociálneho zabezpečenia existujúce v železničnom sektore jednotlivých členských štátov predstavujú riziko nečestnej hospodárskej súťaže medzi novými železničnými prevádzkovateľmi a etablovanými železničnými podnikmi, čo si vyžaduje harmonizáciu, pri ktorej treba rešpektovať špecifiká odvetvia a jednotlivých členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3b) Je nutné poskytnúť záruky, že regulačné orgány si budú plniť svoje povinnosti v oblasti dohľadu, aby sa zabezpečilo nediskriminačné prostredie medzi železničnými podnikmi, vykonávanie náležitých politík spoplatňovania a súlad so zásadou oddelenia výkazov.

  Odôvodnenie

  Neposkytnutie takýchto záruk je jednou z prekážok konkurencieschopného železničného odvetvia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 3c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3c) Na dokončenie európskeho železničného priestoru je nevyhnutná komplexná interoperabilita systému železničnej dopravy na európskej úrovni. Európskej železničnej agentúre by sa mali udeliť náležité právomoci a poskytnúť náležité zdroje na rýchlejšie dosiahnutie tohto cieľa, okrem iného aj pokiaľ ide o rozvoj spoločných noriem certifikácie koľajových vozidiel a bezpečnostných systémov a systémov návestenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (4) Regionálna, mestská a prímestská doprava, ako aj  dopravné činnosti vo forme kyvadlových prepráv cez tunel pod Lamanšským prielivom  by mali byť  vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

  (4) Regionálna, mestská a prímestská doprava, ako aj  dopravné činnosti vo forme kyvadlových prepráv cez tunel pod Lamanšským prielivom by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa vynímajú aj historické a múzejné železnice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Aby sa zabezpečil  budúci rozvoj a efektívna prevádzka  železničného systému, malo by sa rozlišovať medzi poskytovaním dopravných  služieb a  prevádzkou  infraštruktúry. Vzhľadom na túto situáciu  je nevyhnutné, aby boli tieto dve činnosti oddelene riadené a mali oddelené výkazy  .

  (6) Aby sa zabezpečil  budúci rozvoj a efektívna prevádzka  železničného systému, malo by sa rozlišovať medzi poskytovaním dopravných  služieb a  prevádzkou  infraštruktúry. Vzhľadom na túto situáciu je nevyhnutné, aby boli tieto dve činnosti riadené oddelene a mali oddelené výkazy, čím sa dosiahne transparentnosť, ktorá zabezpečí, aby sa verejné finančné prostriedky nepresmerovali na iné obchodné činnosti;

  Odôvodnenie

  Ide o jediný spôsob zabezpečenia transparentnosti potrebnej na dosiahnutie konkurencieschopnejšieho a prístupnejšieho trhu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (6a) Musí sa zabezpečiť prísne oddelenie výkazov manažérov infraštruktúry a železničných podnikov. Verejné finančné prostriedky vyčlenené na jednu z oblastí činnosti by sa nemali prevádzať na inú oblasť činnosti. Tento zákaz by sa mal jasne uviesť v účtovných pravidlách každej oblasti činnosti. Členský štát a vnútroštátny regulačný orgán by mali zabezpečiť účinné uplatňovanie tohto zákazu.

  Odôvodnenie

  Je potrebné zabezpečiť viac transparentnosti, pokiaľ ide o tok verejných finančných prostriedkov medzi manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (6b) Bez ohľadu na typ podniku musia všetci prevádzkovatelia železničnej dopravy rešpektovať právne predpisy o sociálnej ochrane a zdraví, aby sa zabránilo sociálnemu dumpingu a nečestnej hospodárskej súťaži.

  Odôvodnenie

  Hospodárska súťaž na trhu železničnej dopravy nesmie byť na úkor pracovných podmienok a sociálnej ochrany pracovníkov. Všetci prevádzkovatelia musia bez ohľadu na typ podniku zabezpečiť súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi o sociálnej ochrane a zdraví.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (6c) Aby sa železničná doprava stala konkurencieschopnou vo vzťahu k cestnej doprave, mali by sa zjednotiť rozdielne súbory vnútroštátnych predpisov, ako sú predpisy o bezpečnosti železničnej dopravy, štandardizácii a používaní sprievodných dokumentov, zoraďovaní vlakov a príslušnej súvisiacej dokumentácii, štandardizácii signálov a značení používaných na usmerňovanie vlakov, štandardizácii opatrení a kontrol vykonávaných v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru a o jednotných postupoch pri registrácii a monitorovaní nákladov odpadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (10a) EÚ by mala hľadať možnosti alternatívnych zdrojov financovania európskych projektov v železničnej doprave prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov, napríklad projektových dlhopisov EÚ, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k rizikovému kapitálu. Trh železničnej dopravy sa zároveň musí zatraktívniť pre alternatívnych, súkromných investorov prostredníctvom jasného a transparentného právneho rámca.

  Odôvodnenie

  Nedostatok finančných prostriedkov je jednou z hlavných príčin zložitej situácie v európskej železničnej doprave. Je potrebné vytvárať alternatívne stratégie a zdroje financovania. Zvýšiť treba najmä financovanie infraštruktúry. Členským štátom, ktoré prideľujú finančné prostriedky na svoju infraštruktúru, sa takisto musí poskytnúť záruka, že tieto prostriedky sa nepoužijú na iné ako čisto infraštruktúrne účely.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (10b) Členské štáty a manažéri infraštruktúry by mali mať možnosť financovať investičné projekty v oblasti infraštruktúry zo zdrojov iných ako priame štátne príspevky, napr. prostredníctvom financovania zo súkromného sektora.

  Odôvodnenie

  Je na mieste upozorniť na možnosť, aby manažéri infraštruktúry mohli financovať zriadenie alebo prevádzku prostredníctvom alternatívnych modelov financovania, z ktorých môžu čerpať súkromné finančné prostriedky. Je to dôležité na ochranu existujúcich mechanizmov financovania v členských štátoch.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Efektívna nákladná doprava, najmä cezhraničná, si vyžaduje opatrenia potrebné na  otvorenie trhu.

  (11) Efektívna osobná a nákladná doprava, najmä cezhraničná a predovšetkým v prípadoch, keď odlišné rozchody koľají stále predstavujú fyzickú prekážku hospodárskej súťaže, si vyžaduje bezodkladné opatrenia potrebné na otvorenie trhov v jednotných členských štátoch a na vytvorenie konkurencieschopnosti;

  Odôvodnenie

  Odlišné rozchody koľají – napr. medzi Francúzskom a Španielskom – sú konkrétnou a fyzickou prekážkou hospodárskej súťaže, ktorá ešte zväčšuje už aj tak dosť vysoké regulačné prekážky v odvetví železničnej dopravy. Železničná doprava je jedným z mála odvetví, kde nie je jednotný trh stále dobudovaný. Proces otvárania trhu by sa mal preto rozšíriť na liberalizáciu vnútroštátnych služieb železničnej dopravy. Efektívnosť si vyžaduje konkurencieschopný trh.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (14) Zavedenie nových medzinárodných služieb osobnej dopravy  s otvoreným prístupom a s medziľahlými zástavkami by nemalo slúžiť na  otvorenie trhu vnútroštátnej osobnej dopravy, ale malo by sa zamerať len na zastávky, ktoré dopĺňajú medzinárodnú trasu. Hlavným účelom nových služieb by mala byť  preprava cestujúcich v rámci medzinárodnej trasy. Pri posúdení, či je hlavným účelom služby preprava cestujúcich v rámci medzinárodnej trasy, by sa mali zohľadniť kritériá, ako je podiel obratu a objemu odvodený z počtu cestujúcich vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej osobnej doprave, a dĺžka prepravy. Posúdenie hlavného účelu služby  by mal na požiadanie zainteresovanej strany vykonať príslušný vnútroštátny regulačný orgán.

  (14) Zavedenie nových medzinárodných služieb osobnej dopravy s otvoreným prístupom a s medziľahlými zástavkami by sa malo zamerať na zastávky, ktoré dopĺňajú medzinárodnú trasu. Hlavným účelom týchto služieb by mala byť preprava cestujúcich v rámci medzinárodnej trasy. Pri posúdení, či je hlavným účelom služby preprava cestujúcich v rámci medzinárodnej trasy, by sa mali zohľadniť kritériá, ako je podiel obratu a objemu odvodený z počtu cestujúcich vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej osobnej doprave, a dĺžka prepravy. Posúdenie hlavného účelu služby  by mal na požiadanie zainteresovanej strany vykonať príslušný vnútroštátny regulačný orgán.

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal umožniť, aby bolo znenie otvorenejšie a aktuálnejšie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 15a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (15a) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 členským štátom umožňuje, aby zabezpečili zachovanie sociálnych práv pracovníkov aj v rámci oddelenia poskytovania dopravných služieb od riadenia infraštruktúry, čo by mohlo zahŕňať i transfer podniku;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (16) Otvorenie medzinárodnej osobnej dopravy hospodárskej súťaži môže mať vplyv na organizáciu a financovanie služieb  osobnej železničnej dopravy poskytovanej na základe verejnej zákazky na poskytnutie služby  . Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť právo prístupu na trh, ak by toto právo ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto verejných zákaziek na poskytnutie služby  a ak príslušný regulačný orgán uvedený v článku 55 tejto smernice udelí súhlas na základe objektívnej ekonomickej analýzy vyplývajúcej zo žiadosti príslušných orgánov, ktoré zadali verejnú zákazku na poskytnutie služby  .

  (16) Otvorenie medzinárodnej osobnej dopravy hospodárskej súťaži môže mať vplyv na organizáciu a financovanie služieb  osobnej železničnej dopravy poskytovanej na základe verejnej zákazky na poskytnutie služby  . Členské štáty by mali mať možnosť obmedziť právo prístupu na trh, ak by toto právo ohrozilo hospodársku rovnováhu týchto verejných zákaziek na poskytnutie služby a ak príslušný regulačný orgán uvedený v článku 55 a prípadne sieť regulačných orgánov vymedzená v článku 57 tejto smernice udelí súhlas na základe objektívnej ekonomickej analýzy vyplývajúcej zo žiadosti príslušných orgánov, ktoré zadali verejnú zákazku na poskytnutie služby.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti na poskytovanie služieb vnútroštátnej osobnej dopravy. Zároveň je jeho cieľom umožniť sieti regulačných orgánov v prípade potreby prijímať opatrenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 18a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (18a) Vývoj na trhu poukázal na to, že je dôležité posilniť úlohu regulačných orgánov. Ak majú tieto orgány zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivých podmienok na rovnaký prístup, potrebujú mať na plnenie tejto úlohy k dispozícii finančné prostriedky, ako aj primerané množstvo pracovníkov a logistické vybavenie.;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 18b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (18b) keďže vnútroštátny regulačný subjekt musí byť nezávislým regulačným orgánom, ktorý má právomoc konať z vlastnej iniciatívy a uskutočňovať vyšetrovanie a ktorý zároveň môže vydávať stanoviská a vynútiteľné rozhodnutia s cieľom zabezpečiť otvorený trh bez bariér, v ktorom môže slobodne a nerušene prebiehať hospodárska súťaž;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      22

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (19) Regulačný orgán by mal fungovať takým spôsobom, aby sa zabránilo konfliktu záujmov a akejkoľvek možnej účasti na zadávaní posudzovaných verejných zákaziek na poskytnutie služby  . Právomoc regulačného orgánu by sa mala rozšíriť s cieľom umožniť posúdenie účelu medzinárodnej dopravy a v prípade potreby možného hospodárskeho vplyvu na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služby  .

  (19) Regulačný orgán by mal fungovať takým spôsobom, aby sa zabránilo konfliktu záujmov a akejkoľvek možnej účasti na zadávaní posudzovaných verejných zákaziek na poskytnutie služby, bez toho, aby bola dotknutá možnosť financovania tohto orgánu z vnútroštátneho rozpočtu alebo z poplatkov v rámci odvetvia železničnej dopravy, ako aj možnosť zverejňovania relevantných informácií. Právomoc regulačného orgánu by sa mala rozšíriť s cieľom umožniť posúdenie účelu medzinárodnej dopravy a v prípade potreby možného hospodárskeho vplyvu na existujúce verejné zákazky na poskytnutie služby;

  Odôvodnenie

  Smernicou sa vytvára nezávislý regulačný orgán, neuvádza sa v nej však spôsob jeho financovania. V záujme transparentnosti je nevyhnutné výslovne uviesť možné zdroje jeho financovania, ktorými by mohli byť verejné zdroje alebo poplatky vyberané v rámci odvetvia. Tieto informácie by sa mali zverejniť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (19a) Vnútroštátny regulačný orgán by mal byť z hľadiska organizácie, finančného rozhodovania, právnej štruktúry a prijímania rozhodnutí úplne nezávislý od každého manažéra infraštruktúry, spoplatňovacieho orgánu, prideľovacieho orgánu alebo od žiadateľa. Vnútroštátny regulačný orgán musí mať nevyhnutnú administratívnu kapacitu, pokiaľ ide o personál a zdroje, na zabezpečenie otvoreného a transparentného trhu v železničnej doprave. Požadovaný počet zamestnancov by mal priamo súvisieť s potrebami trhu a mal by sa podľa toho meniť. Tento orgán by mal rozhodovať v akejkoľvek sťažnosti, konať z vlastnej iniciatívy, vyšetrovať prípady sporov a monitorovať vývoj na trhu. Podporu by mu malo poskytovať regulačné oddelenie Komisie. Vnútroštátny regulačný orgán by mal okrem toho viesť databázu návrhov rozhodnutí, ktorá je dostupná Komisii.

  Odôvodnenie

  Toto odôvodnenie je v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom 55 – 57, ktorých cieľom je posilnenie úlohy a právomocí regulačného orgánu. Navrhuje sa zriadiť regulačné oddelenie v rámci Európskej komisie (GR MOVE, GR COMP – v ideálnom prípade kombinácia oboch), ktoré by poskytovalo vnútroštátnym regulačným orgánom poradenstvo, usmernenia a školenia pri plnení ich úloh a získavaní nevyhnutných zdrojov (ľudských, finančných, intelektuálnych).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (21) Vnútroštátne regulačné orgány by si mali vymieňať informácie, a ak je to dôležité v jednotlivých prípadoch, koordinovať zásady a prax posudzovania, či je ohrozená hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby . Mali by postupne vypracovať usmernenia založené na svojich skúsenostiach.

  (21) Vnútroštátne regulačné orgány by mali vytvoriť sieť pod záštitou Komisie s cieľom posilniť spoluprácu vypracovávaním spoločných zásad a výmenou najlepších postupov a informácií. Ak je to dôležité v jednotlivých prípadoch, mali by tiež koordinovať zásady a prax posudzovania, či je ohrozená hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby. Mali by postupne vypracovať spoločné európske usmernenia založené na svojich skúsenostiach.

  Odôvodnenie

  Toto odôvodnenie je v súlade s PDN k článkom 55 – 57, ktorých cieľom je posilnenie úlohy a nezávislosti regulačného orgánu a spolupráca vnútroštátnych regulačných orgánov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (21) Vnútroštátne regulačné orgány by si mali vymieňať informácie, a ak je to dôležité v jednotlivých prípadoch, koordinovať zásady a prax posudzovania, či je ohrozená hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby . Mali by postupne vypracovať usmernenia založené na svojich skúsenostiach.

  (21) Vnútroštátne regulačné orgány by si mali vymieňať informácie a najlepšie postupy, a ak je to dôležité v jednotlivých prípadoch, koordinovať zásady a prax posudzovania, či je ohrozená hospodárska rovnováha verejnej zákazky na poskytnutie služby. Mali by postupne vypracovať usmernenia založené na svojich skúsenostiach. Na základe skúseností tejto siete regulačných orgánov by Komisia mala predložiť legislatívny návrh na zriadenie európskeho regulačného orgánu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (22) S cieľom zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi železničnými podnikmi mal by sa robiť rozdiel medzi poskytovaním dopravných služieb a prevádzkou servisných zariadení. Vzhľadom na túto situáciu je pre tieto dva druhy činnosti potrebné, aby boli riadené nezávisle v samostatných právnych subjektoch. Takáto nezávislosť nemusí znamenať zriadenie samostatného orgánu alebo spoločnosti pre každé servisné zariadenie.

  (22) S cieľom zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi železničnými podnikmi by sa poskytovanie dopravných služieb a prevádzka servisných zariadení mali riadiť transparentným a nediskriminačným spôsobom. Regulačný orgán by mal zabezpečiť, aby toto riadenie bolo transparentné a nediskriminačné a v súlade s postupmi stanovenými v tejto smernici.

  Odôvodnenie

  Úplné oddelenie dopravných služieb nebude nevyhnutne viesť k spravodlivej súťaži medzi jednotlivými príslušnými činnosťami. Prinesie však dodatočné organizačné zaťaženie a zvýši byrokraciu aj administratívne náklady. To bude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť železničnej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (23) V záujme  zabezpečenia spoľahlivých a primeraných služieb je potrebné zaistiť  , aby železničné podniky vždy  spĺňali požiadavky týkajúce sa dobrej povesti, finančnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti.

  (23) V záujme zabezpečenia spoľahlivých a primeraných služieb je potrebné zaistiť, aby železničné podniky vždy spĺňali požiadavky týkajúce sa dobrej povesti, finančnej spôsobilosti, sociálnych noriem a odbornej spôsobilosti;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (24) Na ochranu zákazníkov a príslušných tretích strán je dôležité zabezpečiť, aby boli železničné podniky dostatočne poistené na krytie zodpovednosti  .

  (24) Na ochranu zákazníkov a príslušných tretích strán je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli železničné podniky dostatočne poistené na krytie zodpovednosti. Umožniť by sa malo aj krytie zodpovednosti v prípade nehody formou záruk poskytnutých bankami alebo inými podnikmi, pod podmienkou, že toto krytie je ponúknuté za trhových podmienok, nevedie k štátnej pomoci a neobsahuje prvky diskriminujúce iné železničné podniky.

  Odôvodnenie

  Železničné podniky budú môcť slobodne využívať rozličné primerané alternatívy v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti, keďže úrovne rizika sa medzi rozličnými železničnými sieťami líšia. V mnohých členských štátoch sa na krytie občianskoprávnej zodpovednosti úspešne používajú alternatívy ako primeranosť vlastného kapitálu alebo bankové záruky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (25) Od železničného podniku by  sa malo  vyžadovať plnenie vnútroštátnych pravidiel a pravidiel Únie  týkajúcich sa poskytovania železničných služieb uplatňovaných nediskriminačným spôsobom, ktoré sú určené na to, aby zabezpečili podniku, že môže celkom bezpečne a pri náležitom zohľadnení zdravotných sociálnych podmienok a práv zamestnancov a spotrebiteľov  pokračovať vo svojej činnosti na špecifických úsekoch trate.

  (25) Od všetkých železničných podnikov by sa malo vyžadovať plnenie tak vnútroštátnych pravidiel, ako aj pravidiel Únie týkajúcich sa poskytovania železničných služieb uplatňovaných nediskriminačným spôsobom, ktoré sú určené na to, aby zabezpečili podnikom, že môžu celkom bezpečne a s maximálnym zreteľom na existujúce povinnosti v oblasti sociálnych podmienok, ochrany zdravia a práv zamestnancov a spotrebiteľov pokračovať vo svojich činnostiach na špecifických úsekoch trate.

  Odôvodnenie

  Železničné podniky musia v plnej miere zabezpečiť súlad s existujúcimi ustanoveniami o ochrane zdravia a právach a sociálnych podmienkach zamestnancov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (25) Od železničného podniku by  sa malo  vyžadovať plnenie vnútroštátnych pravidiel a pravidiel Únie  týkajúcich sa poskytovania železničných služieb uplatňovaných nediskriminačným spôsobom, ktoré sú určené na to, aby zabezpečili podniku, že môže celkom bezpečne a pri náležitom zohľadnení zdravotných a sociálnych podmienok a práv zamestnancov a spotrebiteľov  pokračovať vo svojej činnosti na špecifických úsekoch trate.

  (25) Od železničného podniku by sa malo vyžadovať plnenie vnútroštátnych pravidiel a pravidiel Únie týkajúcich sa poskytovania železničných služieb uplatňovaných nediskriminačným spôsobom, ktoré sú určené na to, aby zabezpečili podniku, že môže celkom bezpečne a pri náležitom zohľadnení zdravotných a sociálnych podmienok a práv zamestnancov a spotrebiteľov pokračovať vo svojej činnosti na všetkých úsekoch trate;

  Odôvodnenie

  Malo by byť evidentné, že uvedené podmienky je nevyhnutné splniť vo všetkých prípadoch.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 26a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (26a) V súčasnosti sa ešte stále a príliš často neodôvodnene robia prekážky udeľovaniu licencií koľajovým vozidlám železničných podnikov, čo vedie k narušeniu prístupu na trh. Bolo by preto vhodné, aby sa Európskej železničnej agentúre v tejto súvislosti udelili významné právomoci. Od Komisie sa preto žiada, aby v rámci revízie nariadenia (ES) č. 881/2004 preskúmala, či možno právomoci Európskej železničnej agentúry v tejto oblasti rozšíriť;

  Odôvodnenie

  Pre železničné podniky nie je získanie prístupu na trh železničnej dopravy členského štátu vždy jednoduché. V rámci plánovanej revízie nariadenia o Európskej železničnej agentúre by sa agentúre mali prideliť väčšie právomoci, pokiaľ ide o prísnejšie monitorovanie konania členských štátov, ktoré svojimi politikami v oblasti udeľovania licencií nepriamo bránia prístupu na trh, a o prijímanie opatrení voči takémuto konaniu. Zahrnutá je aj požiadavka, aby Komisia túto možnosť preskúmala.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (27) Na zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a k službám týkajúcim sa železničnej dopravy  pre všetky železničné podniky sa všetky informácie požadované s cieľom využiť prístupové práva majú uverejňovať v podmienkach použitia siete.

  (27) Na zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a k službám týkajúcim sa železničnej dopravy pre všetky železničné podniky sa všetky informácie požadované s cieľom využiť prístupové práva majú uverejňovať v podmienkach použitia siete, a to aj vo forme, ktorá je prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou mobilitou;

  Odôvodnenie

  V záujme súdržnosti s rozhodnutiami prijatými v rámci iných iniciatív je dôležité zabezpečiť, aby boli informácie prístupné vo viacerých formách, a tým sa predišlo akejkoľvek diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (35) Každý režim spoplatnenia vysiela ekonomické signály užívateľovi; je dôležité, aby tieto signály pre železničné podniky boli konzistentné  a aby ich viedli k racionálnym rozhodnutiam.

  (35) Každý režim spoplatnenia vysiela ekonomické signály užívateľovi; je dôležité, aby tieto signály pre železničné podniky boli jednoznačné a jasné a aby ich viedli k racionálnym a udržateľným rozhodnutiam;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (40a) Žiadateľov ponúkajúcich služby jednovozňových zaťažovacích vlakov je potrebné podporiť, aby sa rozšíril potenciálny trh pre nových zákazníkov železníc. Preto je dôležité, aby manažér infraštruktúry týchto žiadateľov zohľadňoval pri udeľovaní kapacity, čo im umožní v plnej miere využiť tento právny rámec a rozšíriť podiel trhu železničnej dopravy o nové odvetvia;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 50

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (50) Je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu režimov prideľovania tak, aby sa zvýšila príťažlivosť železnice v doprave , ktorá využíva sieť niekoľkých manažérov infraštruktúry, najmä pri medzinárodnej doprave.

  (50) Je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu režimov prideľovania tak, aby sa zvýšila príťažlivosť železnice v doprave , ktorá využíva sieť niekoľkých manažérov infraštruktúry, najmä pri medzinárodnej doprave. V tejto súvislosti sa javí žiaduce vytvoriť európsky regulačný orgán;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje záujem vytvoriť do určitého času európsky regulačný orgán.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 53

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (53) Sú potrebné  investície do železničnej infraštruktúry a režimy spoplatňovania infraštruktúry by mali motivovať manažérov infraštruktúry k tomu, aby realizácia primeraných investícií bola ekonomicky výhodná.

  (53) Sú potrebné zvýšené investície do železničnej infraštruktúry, predovšetkým už tej existujúcej, a režimy spoplatňovania infraštruktúry by mali motivovať manažérov infraštruktúry k tomu, aby realizácia primeraných investícií bola ekonomicky výhodná a environmentálne trvalo udržateľná;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 58a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (58a) S cieľom zvýšiť podiel prepravy tovaru a osôb po železnici v pomere k ostatným druhom dopravy je žiaduce, aby pri internalizácii externých nákladov členské štáty zabezpečili, aby diferencované poplatky nemali žiaden nepriaznivý vplyv na finančnú rovnováhu manažérov infraštruktúry. Ak by manažéri infraštruktúry aj napriek tomu utrpeli v dôsledku diferencovaných poplatkov stratu, odporúča sa, aby členské štáty tento rozdiel upravili s náležitým zreteľom na pravidlá poskytovania štátnej pomoci.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 59

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (59) Rozvoj železničnej dopravy by sa mal dosiahnuť  okrem iného s využitím dostupných nástrojov Únie  bez toho, aby boli dotknuté už stanovené priority.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  V duchu lepšej tvorby práva a zrozumiteľnosti právnych predpisov pre európskeho občana sa môže veľká časť odôvodnení vypustiť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 61

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (61) Pre železničné podniky a manažéra infraštruktúry je žiadúce, aby boli motivovaní na minimalizácii porúch siete.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  V duchu lepšej tvorby práva a zrozumiteľnosti právnych predpisov pre európskeho občana sa môže veľká časť odôvodnení vypustiť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 62

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (62) Prideľovanie kapacity je spojené s nákladmi manažéra infraštruktúry a mala by sa vyžadovať ich úhrada.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  V duchu lepšej tvorby práva a zrozumiteľnosti právnych predpisov pre európskeho občana sa môže veľká časť odôvodnení vypustiť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 63

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (63) Efektívne riadenie a spravodlivé a nediskriminačné používanie železničnej infraštruktúry si vyžaduje zriadenie regulačného orgánu, ktorý dozerá na uplatňovanie pravidiel stanovených v tejto smernici  a pôsobí ako odvolací orgán bez ohľadu na možnosť súdneho preskúmania.

  (63) Efektívne riadenie a spravodlivé a nediskriminačné používanie železničnej infraštruktúry si vyžaduje zriadenie vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré dozerajú na uplatňovanie pravidiel stanovených v tejto smernici  a pôsobia ako odvolací orgán bez ohľadu na možnosť súdneho preskúmania;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúži na objasnenie textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 65

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (65) Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tejto smernici. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky smernice, musia byť prijaté ako delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy.

  (65) S cieľom zabezpečiť poskytovanie určitých informácií na monitorovanie trhu železničnej dopravy, vymedziť určité podrobnosti podmienok používania siete, vymedziť priame náklady železničnej služby, vymedziť určité kritériá týkajúce sa poplatkov za infraštruktúru diferencované na základe hluku, vymedziť určité kritériá dočasného zníženia poplatku za ETCS, vymedziť určité kritériá systému výkonnosti, stanoviť podrobnosti kritérií stanovovania požiadaviek na určitých žiadateľov, vymedziť časový plán prideľovania kapacít, vymedziť podrobnosti regulačných výkazov predkladaných regulačnému orgánu a vypracovať spoločné kritériá a postupy regulačných orgánov podľa tejto smernice by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o kritériá a postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri monitorovaní trhu v súlade s článkom 15, niektoré prvky podmienok používania siete podľa článku 27, niektoré zásady spoplatňovania podľa článku 31, dočasné zníženie poplatku za ETCS podľa článku 32, niektoré prvky systému výkonnosti podľa článku 35, požiadavky na žiadateľov o infraštruktúru podľa článku 41, časový plán procesu prideľovania podľa článku 43, regulačné výkazy podľa článku 56a a spoločné princípy a postupy v súvislosti s rozhodnutiami regulačných orgánov podľa článku 57 smernice. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala vhodné konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súčasné, včasné a náležité odoslanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade;

  Odôvodnenie

  Cieľom týchto PDN je vytvoriť pevnejší rámec pre delegovanie právomocí Komisie, pokiaľ ide o prispôsobenie nepodstatných prvkov smernice na obmedzený čas. Znenie je v súlade so spoločnou medziinštitucionálnou dohodou z roku 2011.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 66

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (66) Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[5].

   

  (66) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 4, článku 14 ods. 2 a článku 17 ods. 5 tejto smernice by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

  Odôvodnenie

  Týmto PDN sa cituje nové nariadenie o vykonávacích aktoch, ktoré nedávno nadobudlo účinnosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 71a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (71a) So zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 a z 11. júna 2010 a so zreteľom na vykonávanie smernice 2001/12 by Komisia mala predložiť legislatívny návrh na oddelenie manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľa do konca roku 2012. Keďže železničná doprava nie je zatiaľ plne otvorená, Komisia by mala predložiť legislatívny návrh na otvorenie trhu k uvedenému dátumu;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Členské štáty môžu určiť lehoty a konečné termíny časového plánu prideľovania kapacít, ktoré sú odlišné od lehôt a termínov stanovených v článku 43 ods. 2, prílohe VIII ods. 4 písm. b) a prílohe IX ods. 3, 4 a 5, pre medzinárodné vlakové trasy určené na základe spolupráce s manažérmi infraštruktúry z tretích krajín v prípade siete, ktorej rozchod koľaje sa odlišuje od rozchodu hlavnej železničnej siete v Únii.

  Odôvodnenie

  Tento PDN umožňuje väčšiu pružnosť pri prideľovaní kapacít v prípadoch medzinárodných vlakových trás vytvorených v spolupráci s tretími krajinami na sieťach, ktorých rozchod koľaje sa odlišuje od rozchodu hlavnej železničnej siete v Únii. Týka sa najmä pobaltských krajín.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Členské štáty môžu z uplatňovania článku 31 ods. 5 vyňať vozidlá, ktoré sú prevádzkované alebo sú určené na prevádzku z tretích krajín a do tretích krajín, premávajúce na sieťach, ktorých rozchod koľaje sa odlišuje od rozchodu hlavnej železničnej siete v Únii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (2) „manažér infraštruktúry“ znamená každý orgán alebo firmu , zodpovednú najmä za zriadenie , správu  a udržiavanie železničnej infraštruktúry vrátane riadenia premávky , prevádzkovania , riadenia, zabezpečenia a návestenia . Funkciou manažéra infraštruktúry na sieti alebo časti siete môžu byť poverené rôzne orgány alebo podniky;

  (2) „manažér infraštruktúry“ znamená každý orgán alebo firmu , zodpovednú najmä za zriadenie , správu  a udržiavanie železničnej infraštruktúry vrátane riadenia premávky , prevádzkovania , riadenia, zabezpečenia a návestenia v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Manažér infraštruktúry má tieto základné funkcie: rozhodovanie o prideľovaní vlakovej trasy vrátane určenia a posúdenia dostupnosti a prideľovania individuálnych vlakových trás a rozhodovanie o spoplatňovaní infraštruktúry vrátane stanovenia a vyberania poplatkov a o investíciách do infraštruktúry;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (2a) „regulačný orgán“ znamená orgán, ktorý v členskom štáte dohliada na správne uplatňovanie príslušných predpisov, nie je v žiadnom prípade zapojený do tvorby politiky a je úplne nezávislý od podnikov, predovšetkým podnikov uvedených v bodoch 1 a 2;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 - bod 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. „železničná infraštruktúra“ znamená položky definované v prílohe I.A k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2598/70 z 18. decembra 1970 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktoré sú z dôvodu jasnosti uvedené v prílohe I k tejto smernici  .;

  3. „železničná infraštruktúra“ znamená položky definované v prílohe I k tejto smernici;

  Odôvodnenie

  Vypustením odkazu na nariadenie č. 2598/70 sa príloha I stáva zoznamom, na základe ktorého sa v tejto smernici vymedzuje pojem „železničná infraštruktúra“.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1 – bod 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. „regionálna doprava“ znamená dopravné služby realizované s cieľom splniť dopravné potreby regiónu;

  7. „regionálna doprava“ znamená dopravné služby realizované s cieľom splniť dopravné potreby jedného regiónu alebo pohraničných regiónov;

  Odôvodnenie

  Pojem „región“ sa musí vykladať v zemepisnom zmysle.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Manažér infraštruktúry riadi vlastné služby v oblasti informačných technológií s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu citlivých obchodných informácií.

  Odôvodnenie

  S cieľom zaručiť skutočnú nezávislosť od zastrešujúcej organizácie a iných spoločností je dôležité, aby každý manažér infraštruktúry mal vlastné oddelenie informačných technológií.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2b. Členské štáty tiež zabezpečia, aby tak železničné podniky, ako aj manažéri infraštruktúry, ktorí nie sú od seba úplne nezávislí, zodpovedali za svoju personálnu politiku.

  Odôvodnenie

  Keďže manažéri infraštruktúry musia mať možnosť prijímať nezávislé rozhodnutia, musia takisto v plnej miere zodpovedať za svoje vlastné personálne politiky. Pokiaľ ich personálna politika nebude úplne nezávislá, existuje riziko, že táto podmienka sa nesplní.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

  Návrh smernice

  Článok 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 6

  článok 6

  Oddelenie výkazov

  Transparentné oddelenie účtov

  1. Členské štáty zabezpečia vedenie a zverejňovanie oddelených výkazov  zisku a strát ako aj súvah oddelene za obchodné činnosti týkajúce sa  poskytovania dopravných služieb železničnými podnikmi na jednej strane, a na strane druhej za obchodné  činnosti pri správe  železničnej infraštruktúry. Prevod verejných prostriedkov z jedného úseku do druhého nie je povolený.

  1. Členské štáty zabezpečia vedenie a zverejňovanie oddelených výkazov  zisku a strát ako aj súvah oddelene za obchodné činnosti týkajúce sa  poskytovania dopravných služieb železničnými podnikmi na jednej strane, a na strane druhej za obchodné  činnosti pri správe  železničnej infraštruktúry. Prevod verejných prostriedkov z jedného úseku do druhého nie je povolený.

  2. Členské štáty môžu okrem toho stanoviť, že sa obe tieto úseky činností budú vykonávať v organizačne oddelených divíziách v rámci toho istého podniku alebo že správu  infraštruktúry a prepravných činností  prevezmú samostatné subjekty.

  2. Členské štáty môžu okrem toho stanoviť, že sa obe tieto úseky činností budú vykonávať v organizačne oddelených divíziách v rámci toho istého podniku alebo že správu infraštruktúry a prepravných činností prevezmú samostatné subjekty s cieľom zabezpečiť rozvoj hospodárskej súťaže, nepretržité investície a nákladovú efektívnosť poskytovania služieb železničnej dopravy.

  3.  Členské štáty zabezpečia, aby boli  výkazy ziskov a strát a súvaha vedené a zverejňované na jednej strane  za obchodné činnosti  týkajúce sa poskytovania služieb železničnej nákladnej dopravy a na druhej strane za činnosti týkajúce sa poskytovania služieb osobnej dopravy . Verejné  finančné prostriedky vynaložené na činnosti  týkajúce sa zabezpečovania dopravných služieb poskytovaných ako verejné služby sa vykazujú samostatne v prípade každej verejnej zákazky na poskytnutie služby  v príslušných výkazoch  a nesmú sa prevádzať na činnosti súvisiace s poskytovaním iných dopravných služieb alebo akúkoľvek inú obchodnú činnosť .

  3.  Členské štáty zabezpečia, aby boli  výkazy ziskov a strát a súvaha vedené a zverejňované na jednej strane  za obchodné činnosti  týkajúce sa poskytovania služieb železničnej nákladnej dopravy a na druhej strane za činnosti týkajúce sa poskytovania služieb osobnej dopravy . Verejné  finančné prostriedky vynaložené na činnosti  týkajúce sa zabezpečovania dopravných služieb poskytovaných ako verejné služby sa vykazujú samostatne v prípade každej verejnej zákazky na poskytnutie služby  v príslušných výkazoch  a nesmú sa prevádzať na činnosti súvisiace s poskytovaním iných dopravných služieb alebo akúkoľvek inú obchodnú činnosť .

  4.  Výkazy pre rôzne  oblasti aktivít uvedených v odsekoch 1 a 3  sa vedú tak, aby umožnili monitorovanie uplatňovania zákazu prevádzať verejné finančné prostriedky z jednej oblasti činnosti do druhej.

  4. S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť nákladov na infraštruktúru sa výkazy pre rôzne oblasti aktivít uvedených v odsekoch 1 a 3 vedú tak, aby umožnili monitorovanie súladu s predchádzajúcimi odsekmi a monitorovanie používania príjmov pozostávajúcich z poplatkov za infraštruktúru, zisku z iných obchodných činností a z verejných a súkromných finančných prostriedkov poskytnutých manažérovi infraštruktúry. Príjmy manažéra infraštruktúry v žiadnom prípade nepoužíva železničný podnik, subjekt alebo firma, ktoré železničný podnik riadia, pretože to môže posilniť ich postavenie na trhu alebo im umožniť získať ekonomické výhody pred inými železničnými podnikmi. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby bol pod dohľadom regulačného orgánu uvedeného v článku 55 uhradený použitý kapitál, ktorý manažérovi infraštruktúry poskytol subjekt alebo firma riadiaca železničný podnik, a to vrátane úrokov podľa trhových podmienok.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

  Návrh smernice

  Článok 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 7

  článok 7

  Nezávislosť základných funkcií manažéra infraštruktúry

  Nezávislosť základných funkcií manažéra infraštruktúry

  1. Členské štáty zabezpečia, že funkcie, od ktorých závisí nestranný a nediskriminačný prístup k infraštruktúre, uvedené v prílohe II, budú zverené orgánom alebo firmám  , ktoré samy neposkytujú žiadne železničné dopravné služby. Bez ohľadu na organizačnú štruktúru musí byť tento cieľ preukázateľne dosiahnutý.

  1. Členské štáty zabezpečia, že funkcie, od ktorých závisí nestranný a nediskriminačný prístup k infraštruktúre, ako je vymedzené v článku 3 ods. 2, budú zverené orgánom alebo firmám  , ktoré samy neposkytujú žiadne železničné dopravné služby. Bez ohľadu na organizačnú štruktúru musí byť tento cieľ preukázateľne dosiahnutý.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha II zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti.

   

  Členské štáty však môžu poveriť železničné podniky alebo iné subjekty prispievaním k rozvoju  železničnej infraštruktúry napríklad prostredníctvom  investovania, údržby a financovania.

  Členské štáty však môžu poveriť železničné podniky alebo iné subjekty prispievaním k rozvoju  železničnej infraštruktúry napríklad prostredníctvom  investovania, údržby a financovania.

  2. Ak nie je manažér infraštruktúry svojou právnou formou, organizačne alebo rozhodovacími právomocami nezávislý od ktoréhokoľvek železničného podniku, funkcie opísané v oddieloch 3 a 4 kapitoly IV vykonávajú spoplatňovací orgán a prideľovací orgán , ktoré sú  svojou právnou formou, organizačne alebo rozhodovacími právomocami nezávislé od ktoréhokoľvek železničného podniku.

  2. Ak nie je manažér infraštruktúry svojou právnou formou, organizačne alebo rozhodovacími právomocami nezávislý od ktoréhokoľvek železničného podniku, funkcie opísané v oddieloch 2 a 3 kapitoly IV vykonávajú spoplatňovací orgán a prideľovací orgán , ktoré sú  svojou právnou formou, organizačne alebo rozhodovacími právomocami nezávislé od ktoréhokoľvek železničného podniku.

  3. Keď sa ustanovenia kapitoly IV, oddielov 2 a 3 tejto smernice vzťahujú na základné funkcie manažéra infraštruktúry, rozumie sa, že sa uplatňujú na spoplatňovací orgán alebo prideľovací orgán v prípade ich príslušných právomocí.

  3. Keď sa ustanovenia kapitoly IV, oddielov 2 a 3 tejto smernice vzťahujú na základné funkcie manažéra infraštruktúry, rozumie sa, že sa uplatňujú na spoplatňovací orgán alebo prideľovací orgán v prípade ich príslušných právomocí.

   

  3a. Komisia najneskôr do 31. decembra 2012 predloží návrh smernice, ktorá bude obsahovať ustanovenia o oddelení manažmentu infraštruktúry a prepravných činností, ako aj návrh na otvorenie trhu vnútroštátnej osobnej dopravy, ktorý nebude znamenať zníženie kvality služieb železničnej dopravy ani povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

  Návrh smernice

  Článok 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 8

  článok 8

  Riadne financovanie manažéra infraštruktúry

  Riadne financovanie manažéra infraštruktúry

  1. Členské štáty rozvinú železničnú infraštruktúru svojho  štátu, v prípade potreby s prihliadnutím na všeobecné potreby Únie  . Na tento účel uverejnia najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice stratégiu rozvoja železničnej infraštruktúry založenú na princípe riadneho a udržateľného financovania systému železníc s cieľom uspokojiť budúce potreby v oblasti mobility. Stratégia sa bude vzťahovať aspoň na obdobie piatich rokov a bude obnoviteľná.

  1. Členské štáty rozvinú železničnú infraštruktúru svojho  štátu, v prípade potreby s prihliadnutím na všeobecné potreby Únie  . Na tento účel uverejnia najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a po konzultácii so zúčastnenými stranami vrátane príslušných miestnych a regionálnych orgánov, odborov, sektorových zväzov a zástupcov užívateľov služieb stratégiu rozvoja železničnej infraštruktúry založenú na princípe riadneho a udržateľného financovania systému železníc s cieľom uspokojiť budúce potreby v oblasti mobility. Stratégia sa vzťahuje na obdobie aspoň siedmich rokov a je obnoviteľná.

  2.  Pri náležitom zohľadnení článkov 93, 107 a 108  zmluvy môžu členské štáty manažérovi infraštruktúry  prideliť aj  finančné prostriedky, ktoré sú v súlade s jeho  úlohami, rozsahom infraštruktúry  a finančnými požiadavkami, najmä na financovanie nových investícií.

  2. Vždy, keď príjmy nepostačujú na pokrytie finančných potrieb manažéra infraštruktúry, bez toho, aby bol dotknutý rámec spoplatňovania stanovený v článkoch 31 a 31 tejto smernice, a s náležitým zohľadnením článkov 93, 107 a 108 zmluvy, prideľujú členské štáty manažérovi infraštruktúry aj finančné prostriedky, ktoré sú v súlade s jeho úlohami, rozsahom infraštruktúry a finančnými požiadavkami, najmä na financovanie nových investícií.

  3. V rámci všeobecnej politiky stanovenej štátom a pri zohľadnení stratégie rozvoja železničnej infraštruktúry uvedenej v odseku 1  prijme  manažér infraštruktúry podnikateľský plán vrátane investičných a finančných programov. Plán je určený na optimálne a efektívne využívanie , zabezpečovanie  a rozvoj infraštruktúry pri vyrovnanom finančnom rozpočte a stanovení spôsobov na dosiahnutie týchto cieľov. Manažér infraštruktúry zabezpečuje, aby sa pred schválením podnikateľského plánu uskutočnili konzultácie so žiadateľmi. Regulačný orgán uvedený v článku 55 vydáva nezáväzné stanovisko, či je podnikateľský plán primeraný na dosiahnutie týchto cieľov.

  3. V rámci všeobecnej politiky stanovenej štátom a pri zohľadnení stratégie rozvoja železničnej infraštruktúry uvedenej v odseku 1  prijme  manažér infraštruktúry podnikateľský plán vrátane investičných a finančných programov. Plán je určený na optimálne a efektívne využívanie , zabezpečovanie  a rozvoj infraštruktúry pri vyrovnanom finančnom rozpočte a stanovení spôsobov na dosiahnutie týchto cieľov. Manažér infraštruktúry zabezpečuje, aby sa pred schválením investičného plánu, pokiaľ ide o podmienky prístupu a využívania infraštruktúry, jej charakter, poskytovanie a rozvoj, uskutočnili konzultácie so žiadateľmi nediskriminačným spôsobom. Regulačný orgán uvedený v článku 55 vydáva nezáväzné stanovisko, či podnikateľský plán nediskriminuje žiadateľov.

  4. Členské štáty zabezpečujú, že vo výkazoch  manažéra infraštruktúry príjmy pozostávajúce z poplatkov za infraštruktúru, zisku z iných obchodných činností a financovania štátom budú za bežných obchodných podmienok a v priebehu obdobia nie viac ako troch rokov  aspoň v rovnováhe s výdavkami na infraštruktúru vrátane prípadných záloh od štátu.

  4. Členské štáty zabezpečujú, že vo výkazoch manažéra infraštruktúry príjmy pozostávajúce z poplatkov za infraštruktúru, zisku z iných obchodných činností, nenávratných prostriedkov zo súkromných zdrojov a financovania štátom vrátane prípadných záloh od štátu budú za bežných obchodných podmienok a v priebehu obdobia nie viac ako dvoch rokov aspoň v rovnováhe s výdavkami na infraštruktúru vrátane prípadného udržateľného financovania dlhodobých aktív.

  Bez toho, aby bol dotknutý prípadný dlhodobý cieľ, aby náklady na infraštruktúru všetkých druhov dopravy na základe spravodlivej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi rôznymi druhmi dopravy niesli užívatelia, pokiaľ je železničná doprava schopná súťažiť s inými druhmi dopravy, môže členský štát podľa princípov spoplatňovania uvedených v článkoch 31 a 32 od manažéra infraštruktúry vyžadovať, aby zabezpečil rovnováhu medzi príjmami a výdavkami bez štátneho financovania .

  Bez toho, aby bol dotknutý prípadný dlhodobý cieľ, aby náklady na infraštruktúru všetkých druhov dopravy na základe spravodlivej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi rôznymi druhmi dopravy niesli užívatelia, pokiaľ je železničná doprava schopná súťažiť s inými druhmi dopravy, môže členský štát podľa princípov spoplatňovania uvedených v článkoch 31 a 32 od manažéra infraštruktúry vyžadovať, aby zabezpečil rovnováhu medzi príjmami a výdavkami bez štátneho financovania .

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

  Návrh smernice

  Článok 9 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na dlhy ani na splatné úroky z takýchto dlhov, ktoré vznikli podnikom po 15. marci 2001 alebo po dátume pristúpenia k Únii v prípade členských štátov, ktoré pristúpili k Únii po 15. marci 2001.

  3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na dlhy ani na splatné úroky z takýchto dlhov, ktoré vznikli podnikom po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia železničných podnikov a ich oslobodenie od historického dlhu je úlohou zásadného významu. Napriek ustanoveniam prijatým už v roku 1991 (smernica 91/440/EHS) nebola táto úloha v mnohých krajinách splnená. Ak sa má železničnému sektoru poskytnúť účinná podpora, musí sa znížiť miera jeho zadlženia. V tejto súvislosti je termín stanovený na 15. marca 2001 alebo dátum pristúpenia v prípade nových členských štátov príliš skorý.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

  Návrh smernice

  Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Podmienky prístupu k železničnej infraštruktúre nesmú v žiadnom prípade viesť k tomu, že cestujúci nebudú môcť získať informácie o ceste z jedného miesta do druhého alebo o kúpe lístka, a to bez ohľadu na počet prevádzkovateľov v železničnej doprave poskytujúcich na celom úseku alebo jeho časti služby osobnej dopravy medzi týmito dvoma miestami.

  Odôvodnenie

  Podmienky prístupu k železničnej infraštruktúre nesmú v žiadnom prípade viesť k tomu, že cestujúci nebudú môcť získať informácie o ceste z jedného miesta do druhého alebo o kúpe lístka, a to bez ohľadu na počet prevádzkovateľov v železničnej doprave poskytujúcich na celom úseku alebo jeho časti služby osobnej dopravy medzi týmito dvoma miestami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

  Návrh smernice

  Článok 10 – odsek 2 – pododsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní tohto odseku. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  Komisia prijme na základe skúseností regulačných orgánov do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice vykonávacie opatrenia,, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní tohto odseku. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  Odôvodnenie

  Komisia bude musieť konať do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, čo sa považuje za dostatočne dlhé obdobie na získanie skúseností z poskytovania prístupu k železničnej infraštruktúre.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

  Návrh smernice

  Článok 11 - odsek 2 - pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Príslušné orgány a železničné podniky poskytujúce služby vo verejnom záujme poskytnú príslušnému regulačnému orgánu alebo orgánom primerané informácie potrebné na to, aby sa dospelo k rozhodnutiu. Regulačný orgán posúdi poskytnuté informácie, podľa potreby konzultuje  so všetkými príslušnými stranami a v primeranom, vopred určenom čase informuje príslušné strany o svojom odôvodnenom rozhodnutí, ale v každom prípade do dvoch mesiacov od získania všetkých príslušných informácií.

  Príslušné orgány a železničné podniky poskytujúce služby vo verejnom záujme poskytnú príslušnému regulačnému orgánu alebo orgánom primerané informácie potrebné na to, aby sa dospelo k rozhodnutiu. Regulačný orgán posúdi poskytnuté informácie, podľa potreby konzultuje so všetkými príslušnými stranami a informuje príslušné strany o svojom odôvodnenom rozhodnutí do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

  Návrh smernice

  Článok 11 - odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  4. Komisia prijme na základe skúseností regulačných orgánov do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí postup a kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zaväzuje Komisiu prijať vykonávacie akty, v ktorých určí postup a kritériá v súvislosti s ustanoveniami na obmedzenie práva na prístup k službám, ktoré sú čiastočne alebo úplne súčasťou verejných služieb, a s ustanoveniami týkajúcimi sa žiadostí postupovaných regulačným orgánom. Komisia musí konať do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

  Návrh smernice

  Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Komisia pripraví komparatívnu analýzu metód stanovovania výšky poplatkov v členských štátoch s cieľom zaviesť jednotnú metódu výpočtu určenia výšky poplatkov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

  Návrh smernice

  Článok 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 13

  článok 13

  Podmienky prístupu k službám

  Podmienky prístupu k službám

  1. Železničné podniky majú na nediskriminačnom základe nárok na minimálny prístupový balík uvedený  v prílohe III bode 1.

  1. Manažéri infraštruktúry zabezpečia všetkým železničným podnikom na nediskriminačnom základe minimálny prístupový balík uvedený v prílohe III bode 1.

  2. Služby uvedené v bode 2 prílohy III poskytujú  nediskriminačným spôsobom všetci prevádzkovatelia servisných zariadení  .

  2. Prevádzkovatelia servisných zariadení umožnia všetkým železničným podnikom prístup, vrátane traťového prístupu, k zariadeniam uvedeným v bode 2 prílohy III a k službám poskytovaným v týchto zariadeniach nediskriminačným spôsobom pod dohľadom regulačného orgánu, ako sa ustanovuje v článku 56.

  Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia patrí k orgánu alebo firme, ktorá je tiež aktívny a má dominantné postavenie aspoň na jednom z trhov so službami železničnej dopravy, na ktorom sa zariadenie využíva, prevádzkovateľ musí byť svojou právnou formou, organizačne a rozhodovacími právomocami nezávislý od tohto orgánu alebo firmy.

  Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia uvedeného v prílohe III bode 2 patrí k orgánu alebo firme, ktorá je tiež aktívna a má dominantné postavenie aspoň na jednom z trhov so službami železničnej dopravy, na ktorom sa zariadenie využíva, prevádzkovateľ musí byť svojou organizačnou formou a rozhodovacími právomocami nezávislý od tohto orgánu alebo firmy. Prevádzkovateľ servisného zariadenia a tento orgán alebo firma musia mať oddelené účty vrátane osobitných súvah a výkazov ziskov a strát.

  Žiadosti železničných podnikov v súvislosti s prístupom k servisnému zariadeniu sa môžu zamietnuť len vtedy, keď existujú reálne alternatívy, ktoré železničným podnikom umožňujú prevádzkovať príslušnú službu nákladnej alebo osobnej dopravy na tej istej trase v hospodársky prijateľných podmienkach. Povinnosť preukázať existenciu reálnej alternatívy plní prevádzkovateľ servisného zariadenia.

  Žiadosti železničných podnikov v súvislosti s prístupom k servisnému zariadeniu sa vybavia v časovej lehote stanovenej vnútroštátnym regulačným orgánom a môžu sa zamietnuť len vtedy, keď existujú reálne alternatívy, ktoré železničným podnikom umožňujú prevádzkovať príslušnú službu nákladnej alebo osobnej dopravy na tej istej trase v hospodársky prijateľných podmienkach. Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia zamietne prístup k tomuto zariadeniu, musí navrhnúť hospodársky a technicky schodnú alternatívu a písomne zdôvodniť svoje zamietnutie. Prevádzkovateľovi servisného zariadenia sa zamietnutím neukladá povinnosť investovať do zdrojov alebo zariadení s cieľom vyhovieť všetkým žiadostiam železničných podnikov.

  Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia zistí rozpory medzi rôznymi žiadosťami, snaží sa ich čo najlepšie zosúladiť. Ak nie je dostupná žiadna reálna alternatíva a nie je možné uspokojiť všetky žiadosti príslušného zariadenia o kapacitu na základe preukázaných potrieb, regulačný orgán uvedený v článku 55 prijme buď z vlastnej iniciatívy, alebo na základe sťažnosti vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa primeraná časť kapacity vyčlenila pre železničné podniky iné ako tie, ktoré sú súčasťou orgánu alebo firmy, ku ktorej patrí prevádzkovateľ zariadenia. Na obdobie 5 rokov od začatia prevádzky však môžu byť novo vybudované údržbárske a iné technické zariadenia vyvinuté pre špecifické nové koľajové vozidlá vyhradené na používanie jedného železničného podniku.

  Ak prevádzkovateľ servisného zariadenia zistí rozpory medzi rôznymi žiadosťami, snaží sa ich čo najlepšie zosúladiť. Ak nie je dostupná žiadna reálna alternatíva a nie je možné uspokojiť všetky žiadosti príslušného zariadenia o kapacitu na základe preukázaných potrieb, regulačný orgán uvedený v článku 55 prijme buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti žiadateľa vhodné opatrenia s prihliadnutím na potreby všetkých príslušných zúčastnených strán s cieľom zabezpečiť, aby sa primeraná časť kapacity vyčlenila pre železničné podniky iné ako tie, ktoré sú súčasťou orgánu alebo firmy, ku ktorej patrí prevádzkovateľ zariadenia. Na obdobie desiatich rokov od začatia prevádzky však môžu byť novo vybudované údržbárske a iné technické zariadenia vyvinuté pre nové vysokorýchlostné koľajové vozidlá uvedené v rozhodnutí Komisie 2008/232/ES1 vyhradené na používanie jedného železničného podniku.

  Ak sa servisné zariadenie nepoužíva aspoň dva roky za sebou, jeho majiteľ ho ponúkne na lízing alebo prenájom.

  Ak sa servisné zariadenie nepoužíva aspoň rok a železničný podnik prejavil prevádzkovateľovi danej služby svoj záujem o prístup k tomuto zariadeniu na základe preukázaných potrieb, jeho majiteľ ho ponúkne na lízing alebo prenájom na činnosti súvisiace so železničným odvetvím, okrem prípadov, keď prevádzkovateľ takéhoto zariadenia preukáže, že pretrvávajúci proces prestavby bráni tomu, aby ho využíval niektorý zo železničných podnikov.

  3. Ak manažér infraštruktúry ponúka niektoré zo služieb opísaných v bode 3 prílohy III ako doplnkové služby, poskytne ich na žiadosť železničného podniku nediskriminačným spôsobom .

  3. Ak prevádzkovateľ služby ponúka niektoré zo služieb opísaných v bode 3 prílohy III ako doplnkové služby, poskytne ich na žiadosť železničného podniku nediskriminačným spôsobom .

  4. Železničné podniky môžu požadovať od manažéra infraštruktúry alebo od iných poskytovateľov ďalšie vedľajšie služby uvedené v bode 4 prílohy III. Manažér infraštruktúry nie je povinný takéto služby poskytnúť.

  4. Železničné podniky môžu požadovať od manažéra infraštruktúry alebo od iných prevádzkovateľov servisného zariadenia  ďalšie vedľajšie služby uvedené v bode 4 prílohy III. Manažér infraštruktúry nie je povinný takéto služby poskytnúť.

  5. V súlade s postupom uvedeným v článku 60 sa môže príloha III zmeniť a doplniť vzhľadom na získané skúsenosti.

   

   

  _____________

   

  1 Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 132.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

  Návrh smernice

  Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Akékoľvek ustanovenia cezhraničných dohôd medzi členskými štátmi, ktoré diskriminujú medzi železničnými podnikmi alebo obmedzujú slobodu železničných podnikov prevádzkovať cezhraničné služby sa týmto odstraňujú.

  Členské štáty zabezpečia, aby cezhraničné dohody, ktoré uzavrú, neboli voči určitým železničným podnikom diskriminačné alebo aby neobmedzovali slobodu železničných podnikov prevádzkovať cezhraničné služby.

  Odôvodnenie

  Cezhraničné dohody by mali aj naďalej zostať v kompetencii tých členských štátov, v ktorých môžu slobodne pôsobiť. EÚ by mala konať len vtedy, ak ciele nie je možné v uspokojujúcej miere splniť v členských štátoch a ak sa dajú lepšie splniť na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

  Návrh smernice

  Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí postup, ktorý sa má uplatňovať pri vykonávaní tohto odseku. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých spresní možnosti postupu spolupráce uvedeného v predchádzajúcom odseku. Tieto vykonávacie opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok  sa prijímajú ako vykonávacie akty  v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 64 ods. 2.

  Odôvodnenie

  Tento PDN ďalej konkretizuje cieľ vykonávacích opatrení, ktoré môže prijímať Komisia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

  Návrh smernice

  Článok 15

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 15

  článok 15

  Rozsah monitorovania trhu

  Rozsah monitorovania trhu

  1. Komisia vypracuje potrebné mechanizmy na monitorovanie technických a ekonomických podmienok a vývoja trhu v oblasti  európskej železničnej dopravy .

  1. Komisia vypracuje potrebné mechanizmy na monitorovanie technických, sociálnych a ekonomických podmienok a vývoja trhu vrátane vývoja zamestnanosti, ako aj dodržiavania príslušných právnych predpisov Únie v oblasti  európskej železničnej dopravy.

  2. V tejto súvislosti Komisia zapojí užšie do svojej práce zástupcov členských štátov a príslušných sektorov vrátane užívateľov tak, aby mohli lepšie monitorovať vývoj železničného sektora a vývoj trhu, posúdiť vplyv prijatých opatrení a analyzovať dosah opatrení plánovaných Komisiou.

  2. V tejto súvislosti Komisia zapojí užšie do svojej práce zástupcov členských štátov vrátane zástupcov regulačných orgánov uvedených v článku 55 a zástupcov príslušných sektorov vrátane príslušných miestnych a regionálnych orgánov a sociálnych partnerov a používateľov železničného sektora tak, aby mohli lepšie monitorovať vývoj železničného sektora a vývoj trhu, posúdiť vplyv prijatých opatrení a analyzovať dosah opatrení plánovaných Komisiou. V prípade potreby Komisia prizve aj Európsku železničnú agentúru.

  3. Komisia monitoruje využívanie sietí a vývoj rámcových podmienok v železničnom sektore, najmä spoplatňovanie infraštruktúry, prideľovanie kapacity, innvestície do železničnej infraštruktúry, vývoj v súvislosti s cenami a kvalitou služieb železničnej dopravy, služby železničnej dopravy zahrnuté do verejných zákaziek na poskytnutie služby,  udeľovanie licencií a stupeň harmonizácie medzi členskými štátmi  . Zabezpečí aktívnu spoluprácu medzi príslušnými regulačnými orgánmi členských štátov.

  3. Komisia monitoruje využívanie sietí a vývoj rámcových podmienok v železničnom sektore, najmä spoplatňovanie infraštruktúry, prideľovanie kapacity, investície do železničnej infraštruktúry, vývoj v súvislosti s cenami a kvalitou služieb železničnej dopravy, služby železničnej dopravy zahrnuté do verejných zákaziek na poskytnutie služby, udeľovanie licencií, stupeň otvorenia trhu, podmienky zamestnania a sociálne podmienky a stupeň harmonizácie medzi členskými štátmi a v rámci nich, predovšetkým v oblasti sociálnych práv.

  4. Komisia podáva pravidelnú  správu Európskemu parlamentu a Rade o:

  4. Komisia podáva každé dva roky správu Európskemu parlamentu a Rade o:

  a) vývoji vnútorného trhu so službami  železničnej dopravy;

  a) vývoji vnútorného trhu so službami  železničnej dopravy a službami týkajúcimi sa železničnej dopravy vrátane stupňa otvorenosti trhu;

  b) rámcových podmienkach vrátane služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave ;

  b) rámcových podmienkach vrátane služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave;

   

  ba) vývoji zamestnanosti, pracovných a sociálnych podmienok v sektore;

  c) stave európskej železničnej siete;

  c) stave európskej železničnej siete;

  d) využití prístupových práv;

  d) využití prístupových práv;

  e) prekážkach na ceste k efektívnejším službám železničnej dopravy;

  e) prekážkach na ceste k efektívnejším službám železničnej dopravy;

  f) obmedzeniach infraštruktúry

  f) obmedzeniach infraštruktúry

  g) potrebe  právnych predpisov.

  g) potrebe  právnych predpisov.

  5. Na účely monitorovania trhu zo strany Komisie jej členské štáty poskytujú každý rok informácie uvedené v prílohe IV, ako aj všetky iné potrebné údaje požadované Komisiou.

  5. Na účely monitorovania trhu zo strany Komisie jej členské štáty poskytujú každý rok tieto informácie, ako sú uvedené v prílohe IV, ako aj všetky iné potrebné údaje požadované Komisiou:

   

  a) vývoj výkonnosti železničnej dopravy a náhrada za záväzky služby vo verejnom záujme (PSO – Public Service Obligations);

   

  b) stupeň otvorenosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži v každom členskom štáte a podiel železničných podnikov na celkovej výkonnosti dopravy;

   

  c) zdroje a činnosti regulačných orgánov na zabezpečenie ich fungovania ako odvolacích orgánov;

   

  d) vývoj dôležitý z hľadiska reštrukturalizácie etablovaných železničných podnikov a prijatia/vykonávania vnútroštátnych stratégií v oblasti dopravy v priebehu predchádzajúceho roka;

   

  e) významné školiace iniciatívy/opatrenia v oblasti železničnej dopravy prijaté v členskom štáte v priebehu predchádzajúceho roka;

   

  f) zamestnanosť a sociálne podmienky, pokiaľ ide o železničné podniky, manažérov infraštruktúry a iné spoločnosti vyvíjajúce činnosť v sektore železničnej dopravy na konci predchádzajúceho roka;

   

  g) investície do vysokorýchlostnej železničnej siete v priebehu predchádzajúceho roka;

   

  h) dĺžka železničnej siete na konci predchádzajúceho roka;

   

  i) poplatky za traťový prístup v priebehu predchádzajúceho roka;

   

  j) existencia systému výkonnosti vytvoreného podľa článku 35 tejto smernice;

   

  k) počet platných licencií vydaných príslušným vnútroštátnym orgánom;

   

  l) štádium zavádzania ERTMS (European Railway Traffic Management System);

   

  m) počet nebezpečných udalostí, nehôd a vážnych nehôd, ako ich vymedzuje smernica 2004/49/ES, ku ktorým došlo na sieti v priebehu predchádzajúceho roka;

   

  n) ďalší dôležitý vývoj;

   

   

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha IV zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha IV zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti s cieľom aktualizovať informácie, ktoré sú potrebné na monitorovanie trhu železničnej dopravy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí postup, ktorý sa má uplatňovať pri vykonávaní tohto článku, vrátane spoločného vzoru licencie. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  5. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých spresní možnosti postupov, ktoré sa uplatňujú pri vydávaní licencií a vytvorení spoločného vzoru licencie v súlade s požiadavkami stanovenými v oddiele 2. Tieto vykonávacie opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok  sa prijímajú ako vykonávacie akty  v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 64 ods. 2.

  Odôvodnenie

  Tento PDN ďalej konkretizuje rozsah vykonávacích opatrení, ktoré môže prijímať Komisia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

  Návrh smernice

  Článok 19 – písmeno d)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) neboli odsúdení za závažné alebo opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich zo sociálneho alebo pracovného práva vrátane záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a záväzkov týkajúcich sa colného práva v prípade podniku, ktorý chce vykonávať cezhraničnú nákladnú  prepravu podliehajúcu colným postupom.

  d) neboli odsúdení za žiadne porušenie záväzkov vyplývajúcich zo sociálneho alebo pracovného práva vrátane záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a záväzkov týkajúcich sa colného práva v prípade podniku, ktorý chce vykonávať cezhraničnú nákladnú  prepravu podliehajúcu colným postupom.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zdôrazňuje dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a práce, čo je základnou požiadavkou v súvislosti s dobrou povesťou, ktorú musia železničné podniky splniť pri žiadosti o licenciu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti sú splnené, ak žiadajúci železničný podnik môže preukázať, že je schopný splniť svoje skutočné  a potenciálne záväzky stanovené podľa reálnych odhadov na obdobie dvanástich mesiacov.

  Požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti sú splnené, ak žiadajúci železničný podnik môže preukázať, že je schopný splniť svoje skutočné  a potenciálne záväzky stanovené podľa reálnych odhadov na obdobie dvanástich mesiacov. Licenčné orgány overia finančnú spôsobilosť prostredníctvom ročnej účtovnej závierky železničného  podniku alebo v prípade, ak žiadajúci podnik nemôže predložiť ročnú účtovnú závierku, prostredníctvom súvahy.

  Odôvodnenie

  Tento prvok sa preberá z prílohy V, ktorá sa považuje sa podstatný prvok textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Na tieto účely každý žiadateľ poskytne aspoň údaje uvedené v prílohe V.

  Na tieto účely každý žiadateľ poskytne podrobné údaje týkajúce sa týchto aspektov:

   

  a) dostupné prostriedky vrátane prostriedkov uložených v bankách, záruk na bankový úver a pôžičiek;

   

  b) fondy a aktíva použiteľné ako záruky;

   

  c) prevádzkový kapitál;

   

  d) príslušné náklady vrátane nákladov na nákup vzťahujúcich sa na vozidlá, pozemky, budovy, zariadenia a koľajové vozidlá;

   

  e) zaťaženie podnikových aktív;

   

  f) dane a príspevky na sociálne zabezpečenie.

  Odôvodnenie

  Preberá sa z prílohy V, ktorá sa považuje sa podstatný prvok textu. Žiadatelia by mali poskytnúť podrobné informácie o platbách daní a príspevkov sociálneho zabezpečenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Licenčný orgán nepovažuje žiadateľa za finančne spôsobilého vtedy, ak má značné nedoplatky na daniach alebo sociálnom zabezpečení, ktoré sú výsledkom činnosti podniku.

  Odôvodnenie

  Preberá sa z prílohy V, ktorá sa považuje sa podstatný prvok textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Orgán môže požadovať najmä predloženie audítorskej správy a vhodných dokumentov z banky, sporiteľne, od účtovníka alebo audítora. Tieto dokumenty musia obsahovať informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v písm. a) až f) odseku 2 tohto článku.

  Odôvodnenie

  Preberá sa z prílohy V, ktorá sa považuje sa podstatný prvok textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha V zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Príloha V sa považuje sa podstatný prvok textu. Jej obsah bol celý presunutý do článku 20.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

  Návrh smernice

  Článok 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Požiadavky na odbornú spôsobilosť sú splnené, keď železničný podnik podávajúci žiadosť môže preukázať, že  má alebo bude mať organizáciu riadenia podniku, ktorá má znalosti alebo skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzkovej kontroly a dozoru nad druhom činností špecifikovaných v licencii.

  Požiadavky na odbornú spôsobilosť sú splnené, keď železničný podnik podávajúci žiadosť môže preukázať, že  má alebo bude mať organizáciu riadenia podniku, ktorá má znalosti alebo skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzkovej kontroly a dozoru nad druhom činností špecifikovaných v licencii. Podnik preukáže pri predkladaní žiadosti aj to, že má bezpečnostné osvedčenie vymedzené v článku 10 smernice 2004/49/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

  Návrh smernice

  Článok 22 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007, železničný podnik musí byť primerane poistený v súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom na  krytie svojich  záväzkov v prípade nehôd, najmä s ohľadom na náklad, poštu a tretie strany.

  Bez toho, aby bola dotknutá kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007, železničný podnik musí byť primerane poistený, alebo musí mať primerané záruky alebo opatrenia v prípade, že to umožňuje regulačný orgán, v súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom na  krytie svojich  záväzkov v prípade nehôd, najmä s ohľadom na náklad, poštu a tretie strany.

  Odôvodnenie

  Osobitne by mali byť na základe súhlasu národného regulačného orgánu zohľadnené historické železničné prevádzky využívajúce vnútroštátne železničné siete.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

  Návrh smernice

  Článok 27 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Manažér infraštruktúry po konzultácii  so zainteresovanými stranami vrátane regulačného orgánu uvedeného v článku 55  vypracuje a zverejní podmienky používania siete, ktoré možno získať za poplatok nepresahujúci náklady na ich zverejnenie. Podmienky používania siete sa zverejňujú aspoň v dvoch úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ich obsah je bezplatne k dispozícii v elektronickom formáte prostredníctvom webového portálu Európskej železničnej agentúry.

  1. Manažér infraštruktúry po konzultácii  so zainteresovanými stranami vrátane regulačného orgánu uvedeného v článku 55  vypracuje a zverejní podmienky používania siete, ktoré možno získať za poplatok nepresahujúci náklady na ich zverejnenie. Podmienky používania siete sa zverejňujú aspoň v dvoch úradných jazykoch Únie, jedným z nich je angličtina. Ich obsah je bezplatne k dispozícii v elektronickom formáte prostredníctvom webového portálu Európskej železničnej agentúry.

  Odôvodnenie

  Použitie medzinárodného jazyka, akým je angličtina, by malo uľahčiť chápanie podmienok používania siete.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

  Návrh smernice

  Článok 27 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podmienky používania siete stanovia charakter infraštruktúry, ktorá je k dispozícii železničným podnikom. Obsahujú informácie stanovujúce podmienky prístupu k príslušnej železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam . Obsah podmienok používania siete je uvedený v prílohe VI.

  2. Podmienky používania siete stanovia charakter infraštruktúry, ktorá je k dispozícii železničným podnikom. Obsahujú tieto informácie, ktoré stanovujú podmienky prístupu k príslušnej železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam:

   

  a) Časť udávajúcu charakter infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a podmienky prístupu k nej.

   

  b) Časť o princípoch spoplatňovania a tarifách.

   

  c) Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. Prevádzkovatelia servisných zariadení, ktorí nepodliehajú kontrole manažérov infraštruktúry, poskytujú informácie o poplatkoch za získanie prístupu k zariadeniu a za poskytovanie služieb a informácie o technických podmienkach prístupu, ktoré sa zahrnú do podmienok používania siete.

   

  d) Časť o informáciách týkajúcich sa žiadosti o licenciu podľa článku 25 a o bezpečnostné osvedčenie v železničnej doprave vydávané v súlade so smernicou 2004/49/ES1.

   

  e) Časť o informáciách týkajúcich sa postupov riešenia sporov a odvolania, pokiaľ ide o otázky prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a o systém výkonnosti podľa článku 35.

   

  f) Časť o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam uvedeným v prílohe III a jeho spoplatňovania.

   

  g) Vzorovú dohodu na účely uzavretia rámcových dohôd medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom v súlade s článkom 42.

   

  Informácie uvedené v podmienkach používania siete sa každoročne aktualizujú a musia byť v súlade s registrami železničnej infraštruktúry, ktoré sa uverejňujú v súlade s článkom 35 smernice 2008/57/ES, alebo odkazovať na tieto registre. Informácie o infraštruktúre, ktorá sa primerane neudržiava a ktorej kvalita sa znižuje, sa poskytujú užívateľom včas.

   

  Informácie uvedené v písm. a) až g) môže Komisia zmeniť, doplniť a konkretizovať so zreteľom na skúsenosti v súlade s prílohou VI na základe postupu uvedeného v článku 60.

   

  _____________________

   

  1 Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

  Odôvodnenie

  Zoznam častí podmienok používania siete sa považuje za podstatný prvok smernice. Konkrétne podrobnosti každej časti môže Komisia upraviť a umožniť väčšiu pružnosť. Navyše treba informovať užívateľov o zhoršujúcej sa kvalite infraštruktúry a zabezpečiť tak včasné varovanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

  Návrh smernice

  Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia manažérov infraštruktúry, ktorých rozhodnutia týkajúce sa spoplatňovania majú vplyv na iné infraštruktúry, spolupracovali v záujme koordinácie spoplatňovania alebo spoplatňovania na účely využívania príslušnej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni.

  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia manažérov infraštruktúry, ktorých rozhodnutia týkajúce sa spoplatňovania majú vplyv na iné infraštruktúry, spolu koordinovali spoplatňovanie alebo spoplatňovanie na účely využívania príslušnej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zdôrazňuje myšlienku vytvorenia pevnejších štruktúr koordinácie medzi manažérmi infraštruktúry.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

  Návrh smernice

  Článok 30

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 30

  článok 30

  Náklady na infraštruktúru a výkazy

  Náklady na infraštruktúru a výkazy

  1. Manažér infraštruktúry môže  pri náležitom zohľadnení bezpečnosti, zachovania  a zvyšovania kvality služieb infraštruktúry využívať stimuly zamerané na  znižovanie nákladov spojených s poskytovaním infraštruktúry a úrovne prístupových poplatkov.

  1. Manažér infraštruktúry môže  pri náležitom zohľadnení bezpečnosti, zachovania  a zvyšovania kvality služieb infraštruktúry využívať stimuly zamerané na  znižovanie nákladov spojených s poskytovaním infraštruktúry a úrovne prístupových poplatkov.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby sa odsek 1 vykonal prostredníctvom zmluvného dojednania medzi príslušným orgánom a manažérom infraštruktúry na obdobie minimálne piatich  rokov, ktoré sa financuje štátom .

  2. Členské štáty zabezpečia, aby sa odsek 1 vykonal prostredníctvom zmluvnej dohody medzi príslušným orgánom a manažérom infraštruktúry na obdobie minimálne siedmich  rokov, v ktorom sa stanoví financovanie štátom.

  3. Podmienky zmluvy a štruktúra platieb dohodnuté na zabezpečenie financovania manažéra infraštruktúry sa dohodnú vopred na celé zmluvné obdobie.

  3. Podmienky zmluvy a štruktúra platieb dohodnuté na zabezpečenie financovania manažéra infraštruktúry sa dohodnú vopred na celé zmluvné obdobie.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môžu byť základné princípy a obmedzenia takýchto dohôd uvedené v prílohe VII zmenené a doplnené vzhľadom na získané skúsenosti.

  Základné princípy a kritériá takýchto dohôd uvedené v prílohe VII.

  Členské štáty uskutočnia konzultácie so zainteresovanými stranami aspoň jeden mesiac pred podpísaním dohody a do jedného mesiaca od jej uzavretia ju uverejnia.

  Členské štáty uskutočnia konzultácie so zainteresovanými stranami aspoň jeden mesiac pred podpísaním dohody a do jedného mesiaca od jej uzavretia ju uverejnia.

  Manažér infraštruktúry zaistí súlad svojho podnikateľského plánu s ustanoveniami zmluvného dojednania.

  Manažér infraštruktúry zaistí súlad svojho podnikateľského plánu s ustanoveniami zmluvného dojednania.

  Regulačný orgán uvedený v článku 55 posúdi primeranosť plánovaného strednodobého až dlhodobého príjmu manažéra infraštruktúry z hľadiska plnenia dohodnutých cieľov v oblasti výkonnosti a aspoň mesiac pred podpísaním dohody navrhne príslušné odporúčania.

   

  Ak má príslušný orgán v úmysle odporúčania nedodržať, musí regulačnému orgánu predložiť zdôvodnenia.

   

  4. Manažéri infraštruktúry zostavia a vedú inventár majetku, ktorý spravujú, a uvádzajú v ňom jeho súčasnú hodnotu, ako aj podrobné údaje o nákladoch na obnovu a modernizáciu infraštruktúry.

  4. Manažéri infraštruktúry zostavia a vedú inventár majetku, ktorý spravujú, a uvádzajú v ňom jeho súčasnú hodnotu, ako aj podrobné údaje o nákladoch na obnovu a modernizáciu infraštruktúry.

  5.  Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisných zariadení stanovujú metodiku rozdelenia nákladov medzi rôzne ponúkané služby v súlade s prílohou III a typy koľajových vozidiel, pričom vychádzajú z najlepších dostupných poznatkov o pôvode nákladov a z princípov spoplatňovania uvedených v článku 31. Členské štáty môžu požadovať jej predchádzajúce schválenie. Táto metóda sa z času na čas aktualizuje podľa najlepšej medzinárodnej praxe.

  5.  Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisných zariadení stanovujú metodiku rozdelenia nákladov medzi rôzne ponúkané služby v súlade s prílohou III a typy koľajových vozidiel, pričom vychádzajú z najlepších dostupných poznatkov o pôvode nákladov a z princípov spoplatňovania uvedených v článku 31. Členské štáty môžu požadovať jej predchádzajúce schválenie. Táto metóda sa z času na čas aktualizuje podľa najlepšej medzinárodnej praxe.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

  Návrh smernice

  Článok 31

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 31

  článok 31

  Princípy spoplatňovania

  Princípy spoplatňovania

  1. Poplatky za používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení  sa platia manažérovi infraštruktúry a prevádzkovateľovi servisného zariadenia  a používajú sa na financovanie ich  podnikateľskej činnosti.

  1. Poplatky za používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení  sa platia manažérovi infraštruktúry a prevádzkovateľovi servisného zariadenia  a používajú sa na financovanie ich  podnikateľskej činnosti.

  2. Členské štáty požadujú  od manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľa servisného zariadenia  , aby poskytli regulačnému orgánu  všetky potrebné informácie o  uložených  poplatkoch. Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisného zariadenia  musia byť v tomto ohľade schopní preukázať  každému železničnému podniku , že poplatky za infraštruktúru a služby  skutočne účtované železničnému podniku  podľa článkov 30 až 37 zodpovedajú metodológii, pravidlám a prípadne rozsahu stanoveným v podmienkach používania siete.

  2. Členské štáty požadujú  od manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľa servisného zariadenia  , aby poskytli regulačnému orgánu  všetky potrebné informácie o  uložených  poplatkoch. Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ servisného zariadenia  musia byť v tomto ohľade schopní preukázať každému železničnému podniku, že poplatky za infraštruktúru a služby skutočne účtované železničnému podniku podľa článkov 30 až 37 zodpovedajú metodológii, pravidlám a prípadne rozsahu stanoveným v podmienkach používania siete.

  3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 alebo 5 tohto článku alebo článok 32, poplatky za minimálny prístupový balík sa stanovia na základe nákladov, ktoré sú priamo vynaložené na prevádzku vlaku podľa prílohy VIII bodu 1  .

  3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 alebo 5 tohto článku alebo článok 32, poplatky za minimálny prístupový balík sa stanovia na základe nákladov, ktoré sú priamo vynaložené na prevádzku vlaku podľa prílohy VIII bodu 1.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 1 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 1 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

  4.  Poplatky  za infraštruktúru môžu zahŕňať poplatok, ktorý odráža nedostatok kapacity identifikovateľného úseku infraštruktúry počas obdobia preťaženia.

  4.  Poplatky  za infraštruktúru môžu zahŕňať poplatok, ktorý odráža nedostatok kapacity identifikovateľného úseku infraštruktúry počas obdobia preťaženia.

  5. Ak sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy povoľuje účtovanie nákladov súvisiacich s pôsobením hluku, poplatky za infraštruktúru sa musia upraviť v záujme zohľadnenia nákladov súvisiacich s pôsobením hluku v dôsledku prevádzky vlaku v súlade s prílohou VIII bodom 2.

  5. Poplatky za infraštruktúru sa upravia tak, aby sa zohľadnili náklady súvisiace s pôsobením hluku v dôsledku prevádzky vlaku v súlade s prílohou VIII bodom 2. Táto úprava poplatkov za infraštruktúru umožní kompenzovať investície do vybavenia koľajových vozidiel dostupnou, ekonomicky najvhodnejšou technológiou využívajúcou nízko hlukové brzdy. Členské štáty zabezpečia, aby zavedenie diferencovaných poplatkov nemalo negatívny vplyv na finančnú rovnováhu manažéra infraštruktúry.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 2 zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti, a to najmä s cieľom určiť prvky diferencovaných poplatkov za infraštruktúru.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 2 zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti, a to najmä s cieľom určiť prvky diferencovaných poplatkov za infraštruktúru, za predpokladu, že to nepovedie k narušeniu hospodárskej súťaže v sektore železničnej dopravy alebo s cestnou dopravou na úkor železničnej dopravy.

  Poplatky  za infraštruktúru sa môžu upraviť tak, aby zohľadnili ostatné  environmentálne náklady spôsobené prevádzkou vlaku neuvedené v prílohe VIII bode 2 . Každá takáto  úprava , ktorá môže viesť k internalizácii externých nákladov vynaložených v súvislosti s uvoľňovaním látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku prevádzky vlaku,  sa diferencuje  podľa rozsahu  spôsobených účinkov.

  Poplatky  za infraštruktúru sa môžu upraviť tak, aby zohľadnili ostatné  environmentálne náklady spôsobené prevádzkou vlaku neuvedené v prílohe VIII bode 2 . Každá takáto  úprava , ktorá môže viesť k internalizácii externých nákladov vynaložených v súvislosti s uvoľňovaním látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku prevádzky vlaku,  sa diferencuje  podľa rozsahu  spôsobených účinkov.

  Účtovanie iných  environmentálnych nákladov, ktorého výsledkom je zvýšenie celkového príjmu manažéra infraštruktúry, je však  povolené len vtedy, ak sa také spoplatnenie povoľuje v právnych predpisoch Únie  v prípade cestnej nákladnej  dopravy. Ak sa  spoplatňovanie týchto  environmentálnych nákladov v prípade cestnej nákladnej  dopravy nepovoľuje v právnych predpisoch Únie , nesmie taká úprava spôsobiť celkovú zmenu príjmov manažéra infraštruktúry.

  Účtovanie iných environmentálnych nákladov, ktorého výsledkom je zvýšenie celkového príjmu manažéra infraštruktúry, je však povolené len vtedy, ak sa také spoplatnenie uplatňuje v právnych predpisoch Únie v prípade cestnej nákladnej dopravy. Ak sa  spoplatňovanie týchto environmentálnych nákladov v prípade cestnej nákladnej dopravy nepovoľuje v právnych predpisoch Únie, nesmie taká úprava spôsobiť celkovú zmenu príjmov manažéra infraštruktúry.

  Ak spoplatňovanie environmentálnych nákladov vedie k dodatočným príjmom, o použití tohto príjmu rozhodujú členské štáty . Príslušné orgány uchovávajú informácie potrebné na to, aby bolo možné zistiť zdroj účtovania environmentálnych nákladov a jeho použitie. Členské štáty pravidelne poskytujú tieto informácie Komisii.

  Ak spoplatňovanie environmentálnych nákladov vedie k dodatočným príjmom, o použití tohto príjmu v prospech dopravných systémov rozhodujú členské štáty. Príslušné orgány uchovávajú informácie potrebné na to, aby bolo možné zistiť zdroj účtovania environmentálnych nákladov a jeho použitie. Členské štáty pravidelne poskytujú tieto informácie Komisii.

  6. Aby sa zabránilo nežiaducim neprimeraným výkyvom, poplatky uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 sa môžu spriemerovať za primerané rozpätie vlakových služieb a za príslušné obdobie. Relatívna výška poplatku za používanie infraštruktúry napriek tomu musí zodpovedať nákladom spôsobeným dopravnými službami.

  6. Aby sa zabránilo nežiaducim neprimeraným výkyvom, poplatky uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 sa môžu spriemerovať za primerané rozpätie vlakových služieb a za príslušné obdobie. Relatívna výška poplatku za používanie infraštruktúry napriek tomu musí zodpovedať nákladom spôsobeným dopravnými službami.

  7. Tento článok sa netýka poskytovania služieb uvedených v bode 2 prílohy III. V každom prípade  , uložený poplatok za takéto služby nesmie presiahnuť výšku nákladov na ich poskytnutie plus primeraný zisk  .

  7. Tento článok sa netýka poskytovania služieb uvedených v bode 2 prílohy III. V každom prípade, uložený poplatok za takéto služby nesmie presiahnuť výšku nákladov na ich poskytnutie plus primeraný zisk.

  8. V prípade, ak služby uvedené v bodoch 3 a 4 prílohy III ako doplnkové a vedľajšie služby ponúka len jeden poskytovateľ, potom stanovené poplatky za služby nesmú presiahnuť výšku  nákladov potrebných na ich zabezpečenie plus primeraný zisk  .

  8. V prípade, ak služby uvedené v bodoch 3 a 4 prílohy III ako doplnkové a vedľajšie služby ponúka len jeden poskytovateľ, potom stanovené poplatky za služby nesmú presiahnuť výšku nákladov potrebných na ich zabezpečenie plus primeraný zisk  .

  9. Poplatky sa môžu vyberať za využitie kapacity určenej na účely údržby infraštruktúry. Také poplatky nesmú presiahnuť čistú stratu na výnosoch, ktorá vznikne manažérovi infraštruktúry v dôsledku  výdavkov na údržbu.

  9. Poplatky sa môžu vyberať za využitie kapacity určenej na účely údržby infraštruktúry. Také poplatky nesmú presiahnuť čistú stratu na výnosoch, ktorá vznikne manažérovi infraštruktúry v dôsledku výdavkov na údržbu.

  10. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho služby uvedené v prílohe III bodoch 2, 3 a 4 poskytuje manažérovi infraštruktúry informácie o poplatkoch, ktoré majú byť súčasťou podmienok používania siete podľa článku 27.

  10. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho služby uvedené v prílohe III bodoch 2, 3 a 4 poskytuje manažérovi infraštruktúry informácie o poplatkoch, ktoré majú byť súčasťou podmienok používania siete podľa článku 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

  Návrh smernice

  Článok 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 32

  článok 32

  Výnimky z princípov spoplatňovania

  Výnimky z princípov spoplatňovania

  1. Aby sa dosiahla plná návratnosť nákladov vynaložených manažérom infraštruktúry, môže členský štát, ak to trh unesie a na základe efektívnych, transparentných a nediskriminačných princípov, zvýšiť príplatky  , pričom sa musí udržať optimálna konkurencieschopnosť, najmä v medzinárodnej nákladnej železničnej doprave. Systém spoplatňovania zohľadní zvýšenie produktivity, ktorú dosiahli železničné podniky.

  1. Aby sa dosiahla plná návratnosť nákladov vynaložených manažérom infraštruktúry, môže členský štát oprávniť manažéra infraštruktúry, aby, ak to trh unesie, vyberal príplatky na základe efektívnych, transparentných a nediskriminačných princípov, pričom sa musí udržať optimálna konkurencieschopnosť sektora železničnej dopravy. Systém spoplatňovania zohľadní zvýšenie produktivity, ktorú dosiahli železničné podniky.

  Úroveň poplatkov však nesmie vylučovať používanie infraštruktúry trhovými segmentmi, ktoré môžu zaplatiť aspoň náklady, ktoré sú priamo vynaložené na prevádzku železničnej dopravy navýšené o mieru výnosnosti, ktorú môže trh uniesť.

  Úroveň poplatkov však nesmie vylučovať používanie infraštruktúry trhovými segmentmi, ktoré môžu zaplatiť aspoň náklady, ktoré sú priamo vynaložené na prevádzku železničnej dopravy navýšené o mieru výnosnosti, ktorú môže trh uniesť.

   

  Pred schválením výberu takýchto príplatkov členský štát musí zaručiť, aby manažér infraštruktúry vyhodnotil ich význam pre konkrétne trhové segmenty. V zozname trhových segmentov, ktorý určia manažéri infraštruktúry, sa uvedú aspoň tri nasledujúce segmenty: nákladná doprava, osobná doprava v rámci zmlúv na poskytovanie služieb vo verejnom záujme a ďalšie služby osobnej dopravy. Manažéri infraštruktúry môžu trhové segmenty ďalej rozlišovať.

   

  Vymedzia sa aj trhové segmenty, v rámci ktorých železničné podniky aktuálne nevyvíjajú činnosť, ale ktoré môžu poskytovať služby počas obdobia platnosti systému spoplatňovania. V prípade týchto trhových segmentov manažér infraštruktúry nezahrnie príplatok do systému spoplatňovania.

   

  Zoznam trhových segmentov sa uverejňuje v podmienkach používania siete a prehodnocuje sa najmenej raz za päť rokov.

  Tieto trhové segmenty sa zriaďujú v súlade s kritériami stanovenými v prílohe VIII bode 3 pod podmienkou získania predchádzajúceho súhlasu regulačného orgánu. V prípade trhových segmentov, v rámci ktorých sa neuskutočňuje doprava, sa príplatky nesmú zahrnúť do systému spoplatňovania.

  Ďalšie trhové segmenty sa stanovia podľa postupu uvedeného v prílohe VIII bode 3.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 3 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

   

   

  1a. Pre nákladnú dopravu z tretích krajín a do tretích krajín, ktorá sa prevádzkuje na sieti s iným rozchodom koľají, než má hlavná sieť v Únii, môžu manažéri infraštruktúry stanoviť vyššie poplatky, s cieľom zabezpečiť plnú návratnosť vynaložených nákladov.

  2.  V prípade  špecifických budúcich investičných projektov alebo špecifických investičných  projektov dokončených po roku 1988  môže manažér infraštruktúry stanoviť alebo ďalej uplatňovať vyššie poplatky založené na dlhodobých nákladoch takých projektov, ak  zvýšia výkonnosť alebo nákladovú efektívnosť alebo obe  a nemohli by sa inak realizovať alebo by sa neboli mohli  realizovať. Také systémy spoplatnenia môžu zahŕňať dohody o deľbe rizika spojeného s novými investíciami.

  2.  V prípade  špecifických budúcich investičných projektov alebo špecifických investičných  projektov dokončených po roku 1988  môže manažér infraštruktúry stanoviť alebo ďalej uplatňovať vyššie poplatky založené na dlhodobých nákladoch takých projektov, ak  zvýšia výkonnosť alebo nákladovú efektívnosť alebo obe  a nemohli by sa inak realizovať alebo by sa neboli mohli  realizovať. Také systémy spoplatnenia môžu zahŕňať dohody o deľbe rizika spojeného s novými investíciami.

  3. Vlaky vybavené Európskym systémom riadenia vlakov (ETCS) premávajúce na tratiach vybavených národnými systémami riadenia, zabezpečenia a návestenia využívajú dočasné zníženie poplatku za infraštruktúru v súlade s prílohou VIII bodom 5.

  3. Vlaky vybavené Európskym systémom riadenia vlakov (ETCS) premávajúce na tratiach vybavených národnými systémami riadenia, zabezpečenia a návestenia využívajú dočasné zníženie poplatku za infraštruktúru v súlade s prílohou VIII bodom 5. Manažér infraštruktúry musí byť schopný zabezpečiť, aby toto zníženie neviedlo k strate výnosov. Zníženie sa kompenzuje vyššími poplatkami na rovnakej železničnej trase vlakov, ktoré nie sú vybavené ETCS.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 5 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 5 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti s cieľom viac podporovať ERTMS.

  4. Aby sa zabránilo diskriminácii, zabezpečí sa, aby akékoľvek z daných priemerných a marginálnych poplatkov manažéra infraštruktúry za rovnaké používanie jeho  infraštruktúry boli porovnateľné a aby porovnateľné služby na tom istom segmente trhu podliehali rovnakým poplatkom. Manažér infraštruktúry preukáže v podmienkach používania siete, bez toho, aby zverejnil obchodné informácie dôvernej povahy, že systém spoplatnenia spĺňa tieto požiadavky.

  4. Aby sa zabránilo diskriminácii, zabezpečí sa, aby akékoľvek z daných priemerných a marginálnych poplatkov manažéra infraštruktúry za rovnaké používanie jeho  infraštruktúry boli porovnateľné a aby porovnateľné služby na tom istom segmente trhu podliehali rovnakým poplatkom. Manažér infraštruktúry preukáže v podmienkach používania siete, bez toho, aby zverejnil obchodné informácie dôvernej povahy, že systém spoplatnenia spĺňa tieto požiadavky.

  5. Ak má manažér infraštruktúry v úmysle upraviť základné prvky systému spoplatňovania  uvedené v odseku 1, musí ich zverejniť minimálne tri mesiace pred konečným termínom na zverejnenie podmienok používania siete podľa článku 27 ods. 4 .

  5. Ak má manažér infraštruktúry v úmysle upraviť základné prvky systému spoplatňovania  uvedené v odseku 1, musí ich zverejniť minimálne tri mesiace pred konečným termínom na zverejnenie podmienok používania siete podľa článku 27 ods. 4.

   

  Členské štáty sa môžu rozhodnúť zverejniť spoplatňovací rámec a pravidlá spoplatňovania, ktoré sa uplatňujú osobitne na medzinárodnú nákladnú dopravu z tretích krajín a do tretích krajín prevádzkovanú na sieti s rozchodom iným, než je rozchod hlavnej železničnej siete v Únii, aj pomocou iných nástrojov a v iných termínoch, než sú stanovené v článku 29 ods. 1, ak si to vyžaduje zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

  Návrh smernice

  Článok 35 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Základné princípy systému výkonnosti  uvedené v prílohe VIII bode 4 platia pre celú sieť.

   

   

  a) V záujme dosiahnutia schválenej úrovne kvality služby a neohrozenia ekonomickej uskutočniteľnosti služby sa manažér infraštruktúry po súhlase regulačného orgánu dohodne spolu so žiadateľmi na hlavných parametroch systému výkonnosti, ktorými sú najmä platby súvisiace s oneskorovaním a limity platieb splatných v rámci systému výkonnosti v súvislosti s jednotlivými jazdami vlakov, ako aj všetkými jazdami vlakov železničného podniku za dané časové obdobie;

   

  b) Manažér infraštruktúry oznamuje železničným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého sa vypočítavajú oneskorenia, a to aspoň päť dní pred jazdou vlaku.

   

  c) Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie existujúcich odvolacích postupov a ustanovení článku 50, je v prípade sporov týkajúcich sa systému výkonnosti k dispozícii systém riešenia sporov, aby sa takéto spory mohli vyriešiť bezodkladne. Ak sa tento systém použije, rozhodnutie sa musí prijať do desiatich pracovných dní.

   

  d) Manažér infraštruktúry uverejňuje raz do roka priemernú úroveň kvality služby, ktorú dosiahli železničné podniky na základe hlavných parametrov schválených v rámci systému výkonnosti.

   

  Základné princípy systému výkonnosti zahŕňajú nasledujúce prvky, ktoré platia pre celú sieť.

  Odôvodnenie

  Tieto odseky sa zhodujú s písm. a, b, g, h bodu 4 prílohy VIII. Považujú sa za podstatné prvky smernice, pretože stanovujú hlavné parametre a procedurálne aspekty systému výkonnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

  Návrh smernice

  Článok 35 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha VIII bod 4 zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť bod 4 prílohy VIII, ktorý obsahuje ďalšie prvky systému výkonnosti, zmenený a doplnený vzhľadom na získané skúsenosti.

  Odôvodnenie

  Po presunutí hlavných prvkov bodu 4 prílohy VII do hlavného textu obsahuje príloha podrobnosti systému výkonnosti, ktoré môže upravovať Komisia. Tým je zabezpečený dostatočný stupeň pružnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Manažéri infraštruktúry môžu vyberať primeraný poplatok za pridelenú  kapacitu, ktorá sa nevyužíva. Takýto poplatok sa uplatní takým spôsobom, aby motivoval k efektívnemu využitiu kapacity. Ak má o vlakovú trasu, ktorá sa má prideliť v rámci každoročného zostavovania cestovného poriadku, záujem viac ako jeden žiadateľ, vyberá sa rezervačný poplatok.

  Manažéri infraštruktúry môžu vyberať primeraný poplatok za pridelenú  kapacitu, ktorá sa nevyužíva. Takýto poplatok sa uplatní takým spôsobom, aby motivoval k efektívnemu využitiu kapacity. Ak majú dvaja alebo viacerí žiadatelia v rámci každoročného zostavovania cestovného poriadku záujem o pridelenie prekrývajúcich sa vlakových trás, rezervačný poplatok hradí ten žiadateľ, ktorému bola pridelená celá vlaková trasa, alebo jej časť, ale ktorý ju však nevyužíval.

  Odôvodnenie

  V prípade, ak má o vlakovú trasu záujem viacero žiadateľov, rezervačný poplatok sa ukladá len v tom prípade, ak je vlaková trasa pridelená žiadateľovi, ktorý ju nevyužíva.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

  Návrh smernice

  Článok 41 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry môžu podávať žiadatelia v zmysle tejto smernice .

  1. Žiadatelia môžu podávať žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry. Na účely využívania kapacity infraštruktúry žiadatelia poveria železničný podnik uzatvorením dohody s manažérom infraštruktúry v súlade s článkom.

  Odôvodnenie

  V tomto PDN sa preberá znenie z nariadenia č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia manažérov infraštruktúry, ktorých rozhodnutia týkajúce sa prideľovania majú vplyv na iných manažérov infraštruktúry, spolupracovali v záujme  koordinácie prideľovania alebo v záujme prideľovania všetkej príslušnej  kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá zahrnuté v právnych predpisoch Únie v oblasti sietí zameraných na zabezpečovanie železničnej nákladnej dopravy . . Na týchto postupoch sa môžu podieľať príslušní zástupcovia  manažérov infraštruktúry z tretích krajín  .

  Členské štáty zabezpečia, aby zástupcovia manažérov infraštruktúry, ktorých rozhodnutia týkajúce sa prideľovania majú vplyv na iných manažérov infraštruktúry, spolupracovali v záujme  koordinácie prideľovania alebo v záujme prideľovania všetkej príslušnej  kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá zahrnuté v právnych predpisoch Únie v oblasti sietí zameraných na zabezpečovanie železničnej nákladnej dopravy. Strany zapojené do spolupráce zabezpečia, aby ich členstvo, spôsob práce a všetky príslušné kritériá, ktoré používajú na posudzovanie a prideľovanie kapacity infraštruktúry, mohli byť sprístupnené verejnosti. Na týchto postupoch sa môžu podieľať príslušní zástupcovia  manažérov infraštruktúry z tretích krajín  .

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je zahrnúť článok 40 ods. 4 do článku 40 ods. 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Komisia a zástupcovia regulačných orgánov, ktoré vzájomne spolupracujú podľa článku 57,  sú informovaní o   všetkých zasadaniach, na ktorých sa vypracovávajú spoločné princípy a postupy prideľovania infraštruktúry, a môžu sa ich zúčastniť ako pozorovatelia. V prípade systémov prideľovania založených na informačných technológiách tieto systémy poskytujú regulačným orgánom dostatočné informácie nato, aby im nad nimi umožnili vykonávať regulačný dohľad v súlade s ustanoveniami článku 56.

  2. Komisia a zástupcovia regulačných orgánov, ktoré vzájomne spolupracujú podľa článku 57, sú informovaní o spoločných princípoch a postupoch prideľovania infraštruktúry. V prípade systémov prideľovania založených na informačných technológiách tieto systémy poskytujú regulačným orgánom dostatočné informácie nato, aby im nad nimi umožnili vykonávať regulačný dohľad v súlade s ustanoveniami článku 56.

  Odôvodnenie

  Právny systém platný v Európskej únii umožňuje podnikom organizovať svoju činnosť slobodne bez toho, aby boli povinné pozývať pozorovateľov. Komisia a regulačné orgány sú o rozhodnutiach podnikov informované.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

  Návrh smernice

  Článok 41 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých podrobne určí kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní odseku 2. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  3. Jednotlivé aspekty kritérií, ktoré sa majú uplatňovať pri vykonávaní odseku 2, možno dopĺňať a meniť v súlade so skúsenosťami postupom uvedeným v článku 60.

  Odôvodnenie

  Pôvodné znenie „podrobne určí kritériá“ navodzuje pocit, že cieľom tohto ustanovenia je doplniť akt. Na to, aby to Komisia mohla urobiť, je potrebné delegovanie právomocí.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

  Návrh smernice

  Článok 43 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Manažéri infraštruktúry sa predtým, než začnú konzultácie  o návrhu cestovného poriadku siete, dohodnú s ostatnými príslušnými manažérmi infraštruktúry na tom, ktoré medzinárodné vlakové trasy  sa zahrnú do cestovného poriadku siete. Zmeny sú možné len vtedy, ak sú absolútne nevyhnutné.

  2. Manažéri infraštruktúry sa predtým, než začnú konzultácie  o návrhu cestovného poriadku siete, dohodnú s ostatnými príslušnými manažérmi infraštruktúry na tom, ktoré medzinárodné vlakové trasy  sa zahrnú do cestovného poriadku siete. Zmeny sú možné len vtedy, ak sú absolútne nevyhnutné, a musia byť náležite odôvodnené.

  Odôvodnenie

  Zvýši sa tým transparentnosť riadenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

  Návrh smernice

  Článok 47 – odsek 4 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Aby bol v rámci toho zaručený rozvoj primeraných dopravných služieb, najmä aby spĺňal požiadavky na verejnú službu alebo podporoval rozvoj nákladnej železničnej dopravy, môžu členské štáty za nediskriminačných podmienok prijať akékoľvek opatrenia, ktoré zabezpečia, že také dopravné služby budú pri prideľovaní kapacity infraštruktúry prioritné.

  Aby bol v rámci toho zaručený rozvoj primeraných dopravných služieb, najmä aby spĺňal požiadavky na verejnú službu alebo podporoval rozvoj nákladnej železničnej dopravy, predovšetkým medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy, môžu členské štáty za nediskriminačných podmienok prijať akékoľvek opatrenia, ktoré zabezpečia, že také dopravné služby budú pri prideľovaní kapacity infraštruktúry prioritné.

  Odôvodnenie

  Ak chceme podporiť využívanie železničnej dopravy na medzinárodnej úrovni, medzinárodným železničným službám by sa malo poskytnúť prioritné postavenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

  Návrh smernice

  Článok 47 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Pri stanovení kritérií priority sa primerane zohľadní význam nákladnej dopravy, a najmä medzinárodnej nákladnej dopravy.

  5. Súčasťou kritérií priority je nákladná doprava a predovšetkým medzinárodná nákladná doprava.

  Odôvodnenie

  Výraz „sa primerane zohľadní“ je nedostatočne konkrétny a príliš nejednoznačný. Ak Komisia mieni podporovať nákladnú železničnú dopravu, predovšetkým medzinárodnú nákladnú železničnú dopravu, mala by svoj úmysel jednoznačne zverejniť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

  Návrh smernice

  Článok 51 – odsek 2 – pododsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Plán môže byť predmetom predchádzajúceho schválenia členským štátom. Regulačný orgán uvedený v článku 55 môže vydať stanovisko, či sú opatrenia identifikované v pláne primerané.

  Plán môže byť predmetom predchádzajúceho schválenia členským štátom. Regulačný orgán uvedený v článku 55 dozerá, aby sa konzultačný postup vykonával nediskriminačným postupom.

  Odôvodnenie

  Regulačný orgán by nemal zasahovať do podnikateľských rozhodnutí manažéra infraštruktúry, pretože by to mohlo ohroziť jeho pozíciu objektívneho arbitrážneho orgánu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

  Návrh smernice

  Článok 51 – odsek 2 – pododsek 4a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Ak je transeurópska sieť alebo vlaková trasa s významným vplyvom na jednu alebo viacero transeurópskych tratí preťažená, sieť regulačných orgánov vymedzená v článku 57 môže vydať stanovisko k tomu, či sú činnosti uvedené v pláne náležité.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je umožniť konzultácie so sieťou regulačných orgánov, ak by sa malo v jednej alebo viacerých transeurópskych sieťach významne zvýšiť zaťaženie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Manažér infraštruktúry včas informuje zainteresované strany o neplánovaných údržbárskych prácach.

  3. Manažér infraštruktúry informuje zainteresované strany o neplánovaných údržbárskych prácach najmenej týždeň pred ich vykonaním.

  Odôvodnenie

  Je užitočné, aby boli zainteresované strany informované o začiatku údržbárskych prác, aby sa napriek ich nepredvídateľnosti mohli prijať nevyhnutné opatrenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Manažéri infraštruktúry majú vypracované akčné plány na riešenie nehôd alebo technických porúch.

  Odôvodnenie

  Manažéri infraštruktúry by mali mať vypracované jednoznačne definované akčné plány na riešenie nehôd alebo technických porúch. Tieto plány by umožnili rýchlejšie a účinnejšie vypracovať havarijné plány a mali by ich všetci manažéri infraštruktúry spoločne využívať ako najlepšie postupy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Členské štáty môžu požiadať železničné podniky, aby sa podieľali na zabezpečení vynucovania a monitorovania vlastného dodržiavania bezpečnostných noriem a pravidiel. 2001/14/ES (prispôsobené)

  3. S výnimkou prípadov vyššej moci vrátane naliehavej práce kritickej z hľadiska bezpečnosti, sa vlaková trasa, ktorá je podľa tohto článku pridelená nákladnej doprave, nesmie zrušiť menej ako dva mesiace pred jazdou podľa cestovného poriadku siete, ak príslušný žiadateľ nesúhlasí s takýmto zrušením. Dotknutý manažér infraštruktúry v takom prípade vynaloží úsilie, aby žiadateľovi navrhol rovnako kvalitnú a spoľahlivú vlakovú trasu, ktorú má žiadateľ právo akceptovať alebo odmietnuť. Ak ju žiadateľ odmietne, má nárok aspoň na náhradu príslušného poplatku.

  Odôvodnenie

  Tento PDN stanovuje, že ak je vlaková trasa zrušená z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je vyššia moc, poskytujú sa alternatívne riešenia alebo náhrada poplatku. Využíva a dopĺňa sa znenie, ktoré už bolo použité v nariadení o koridoroch nákladnej dopravy (nariadenie (EÚ) č. 913/2010).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

  Návrh smernice

  Článok 55

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 55

  článok 55

  Regulačný orgán

  Vnútroštátne regulačné orgány

  1.  Každý  členský štát zriadi jediný vnútroštátny  regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy . Tento orgán musí byť samostatným orgánom, ktorý je organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného orgánu. Musí byť aj  organizačne, finančne, právne a pri rozhodovaní nezávislý od ktoréhokoľvek manažéra infraštruktúry, spoplatňovacieho orgánu, prideľovacieho orgánu alebo od žiadateľa. Okrem toho bude funkčne nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní verejnej zákazky na poskytnutie služby .

  1.  Každý  členský štát zriadi jediný vnútroštátny  regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy. Tento orgán musí byť samostatným orgánom, ktorý je organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného orgánu. Musí byť aj  organizačne, finančne, právne a pri rozhodovaní nezávislý od ktoréhokoľvek manažéra infraštruktúry, spoplatňovacieho orgánu, prideľovacieho orgánu alebo od žiadateľa. Okrem toho bude funkčne nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní verejnej zákazky na poskytnutie služby. Vnútroštátny regulačný orgán musí mať na plnenie úloh, ktoré sa mu prisudzujú na základe článku 56, potrebnú organizačnú kapacitu, pokiaľ ide o ľudské a materiálové zdroje, ktorá bude primeraná úrovni činnosti odvetvia železničnej dopravy, čo sa týka objemu dopravy a veľkosti siete.

  2. Členské štáty môžu zriadiť regulačné orgány s právomocami vo viacerých regulovaných sektoroch, ak tieto integrované regulačné orgány spĺňajú požiadavky nezávislosti stanovené v odseku 1.

  2. Členské štáty môžu zriadiť regulačné orgány s právomocami vo viacerých regulovaných sektoroch, ak tieto integrované regulačné orgány spĺňajú požiadavky nezávislosti stanovené v odseku 1.

  3. Predseda a správna rada regulačného orgánu pre sektor železničnej dopravy sa menujú na pevne určené obdobie s možnosťou jeho predĺženia pri dodržiavaní jasných pravidiel, ktorými sa zabezpečuje nezávislosť. Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré v regulovaných podnikoch alebo subjektoch nemali žiadne profesionálne postavenie, zodpovednosť ani záujem a neudržiavali s nimi obchodné vzťahy, či už priamo alebo nepriamo, a to v období troch rokov pred ich menovaním a počas výkonu funkcie. Po jeho skončení nesmú mať v nijakom z regulovaných podnikov alebo subjektov žiadne profesionálne postavenie, zodpovednosť ani záujem a nebudú s nimi udržiavať obchodné vzťahy počas obdobia aspoň troch rokov. Pri najímaní a riadení zamestnancov regulačného orgánu majú plnú právomoc.

  3. Predsedu a správnu radu regulačného orgánu pre sektor železničnej dopravy menuje národný alebo iný príslušný parlament na pevne určené obdobie s možnosťou jeho predĺženia pri dodržiavaní jasných pravidiel, ktorými sa zabezpečuje nezávislosť. Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré v regulovaných podnikoch alebo subjektoch nemali žiadne profesionálne postavenie, zodpovednosť ani záujem a neudržiavali s nimi obchodné vzťahy, či už priamo alebo nepriamo, a to v období dvoch rokov pred ich menovaním a počas výkonu funkcie. Sú povinní výslovne sa o tom zmieniť vo vyhlásení o záujmoch. Po jeho skončení nesmú mať v nijakom z regulovaných podnikov alebo subjektov žiadne profesionálne postavenie, zodpovednosť ani záujem a nesmú s nimi udržiavať obchodné vzťahy počas obdobia aspoň dvoch rokov, alebo počas dlhšieho obdobia určeného vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Pri najímaní a riadení zamestnancov regulačného orgánu majú plnú právomoc. Musia konať absolútne nezávisle a nesmú byť za žiadnych okolností ovplyvnení inštrukciami vlády alebo súkromného či verejného podniku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

  Návrh smernice

  Článok 56

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 56

  článok 56

  Funkcie regulačného orgánu

  Funkcie vnútroštátnych regulačných orgánov

  1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo iným spôsobom poškodený, a najmä právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia  , ktoré sa týkajú:

  1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo iným spôsobom poškodený, a najmä právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:

  a) podmienok používania siete;

  a) podmienok používania siete;

  b) kritérií v nich stanovených ;

  b) kritérií v nich stanovených ;

  c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;

  c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;

  d) režimu spoplatňovania;

  d) režimu spoplatňovania;

  e) úrovne alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje alebo sa môže požadovať ;

  e) úrovne alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje alebo sa môže požadovať ;

  f) opatrení týkajúcich sa prístupu v súlade s článkami 10, 11 a 12;

  f) opatrení týkajúcich sa prístupu v súlade s článkami 10, 11 a 12;

  g) prístupu k službám a ich spoplatňovania v súlade s článkom 13.

  g) prístupu k službám a ich spoplatňovania v súlade s článkom 13.

   

  ga) rozhodnutí o licenciách v prípadoch, ak regulačný orgán nie je orgánom, ktorý zároveň vydáva licencie v súlade s článkom 16.

   

  1a. Regulačný orgán musí prijať rozhodnutie o každej sťažnosti a musí prijať nápravné opatrenia najneskôr do jedného mesiaca od prijatia sťažnosti a podniknúť iniciatívne kroky. V prípade odvolania sa proti odmietnutiu žiadosti poskytnúť kapacitu infraštruktúry alebo proti podmienkam ponuky kapacity regulačný orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje žiadna zmena rozhodnutia manažéra infraštruktúry, alebo bude  vyžadovať zmenu tohto rozhodnutia v súlade s pokynmi špecifikovanými regulačným orgánom.

   

  Komisia z vlastnej iniciatívy preskúma žiadosť a uplatňovanie ustanovení súvisiacich s mandátom regulačných orgánov a ich lehôt na prijímanie rozhodnutí v súlade s postupom uvedeným v článku 63 ods. 2.

  2. Regulačný orgán má takisto právomoc monitorovať hospodársku súťaž na trhoch so železničnými dopravnými službami a z vlastnej iniciatívy prehodnotiť odsek 1 písm. a) až g) s cieľom predísť diskriminácii medzi žiadateľmi. Kontroluje najmä to, či podmienky používania siete neobsahujú diskriminačné ustanovenia alebo či vďaka nim nezískava manažér infraštruktúry plnú moc, ktorú možno zneužiť na diskrimináciu medzi žiadateľmi. Regulačný orgán musí mať na plnenie týchto úloh potrebnú organizačnú kapacitu.

  2. Regulačný orgán má právomoc monitorovať hospodársku súťaž, zastaviť diskriminačný vývoj a narušenia trhu na trhoch so železničnými dopravnými službami a z vlastnej iniciatívy prehodnotiť odsek 1 písm. a) až ga) s cieľom predísť diskriminácii medzi žiadateľmi, a to aj prostredníctvom vhodných nápravných opatrení. Kontroluje najmä to, či podmienky používania siete neobsahujú diskriminačné ustanovenia alebo či vďaka nim nezískava manažér infraštruktúry plnú moc, ktorú možno zneužiť na diskrimináciu medzi žiadateľmi. Regulačný orgán preto úzko spolupracuje s národným bezpečnostným orgánom, ktorý je zodpovedný za posudzovanie zhody alebo adekvátnosti využívania zložiek interoperability alebo za hodnotenie postupu ES na overovanie podsystémov podľa smernice 2008/57/ES. Na požiadanie žiadateľov v konaniach pred národným bezpečnostným orgánom, ktoré môžu ovplyvniť prístup na trh, bude národný bezpečnostný orgán informovať regulačný orgán o príslušných aspektoch tohto konania. Regulačný orgán vydá odporúčania. Ak má národný bezpečnostný orgán v úmysle odchýliť sa od týchto odporúčaní, musí regulačnému orgánu predložiť zdôvodnenia.

  3. Regulačný orgán zabezpečí, aby poplatky stanovené manažérom infraštruktúry spĺňali požiadavky kapitoly IV oddielu 2 a aby boli nediskriminačné. Rokovania  medzi žiadateľmi a manažérom infraštruktúry týkajúce sa úrovne poplatkov za infraštruktúru sa pripúšťajú len vtedy, keď sa uskutočňujú pod dohľadom regulačného orgánu. Regulačný orgán zasiahne v prípade, keď sú rokovania pravdepodobne v rozpore s požiadavkami tejto kapitoly.

  3. Regulačný orgán zabezpečí, aby poplatky stanovené manažérom infraštruktúry spĺňali požiadavky kapitoly IV oddielu 2 a aby boli nediskriminačné. Rokovania  medzi žiadateľmi a manažérom infraštruktúry týkajúce sa úrovne poplatkov za infraštruktúru sa pripúšťajú len vtedy, keď sa uskutočňujú pod dohľadom regulačného orgánu. Regulačný orgán zasiahne v prípade, keď sú rokovania pravdepodobne v rozpore s požiadavkami tejto kapitoly.

   

  3a. Regulačný orgán overuje, či sú výkazy železničných podnikov a manažérov infraštruktúry v súlade s ustanoveniami o ich oddelení stanovenými v článku 6.

   

  3b. Regulačný orgán stanoví v súlade s článkom 10 ods. 2, či podľa vnútroštátneho práva je základným účelom služby preprava cestujúcich medzi stanicami umiestnenými v rôznych členských štátoch, a v súlade s článkom 11 ods. 2, či hospodársku rovnováhu verejnej zákazky na poskytnutie služby ohrozujú služby, ktoré stanovuje článok 10, medzi miestom odchodu a miestom určenia, na ktoré sa vzťahuje jedna alebo viac verejných zákaziek na poskytnutie služby.

   

  3c. Regulačný orgán oznamuje Komisii všetky sťažnosti týkajúce sa rozhodnutia regulačného orgánu v súvislosti s odsekmi 1 až 3b. Komisia v prípade potreby požiada o zmenu predmetného rozhodnutia v lehote dvoch týždňov od doručenia sťažnosti, aby sa zaručila jeho zlučiteľnosť s právom Únie. Regulačný orgán pozmení svoje rozhodnutie, pričom vezme do úvahy zmeny, ktoré požaduje Komisia.

   

  3d. Regulačný orgán konzultuje najmenej raz za rok so zástupcami používateľov služieb nákladnej a osobnej železničnej dopravy s cieľom zohľadniť ich názory na trh železničnej dopravy vrátane výkonnosti služieb, poplatkov za infraštruktúru a výšky a transparentnosti cien železničných služieb.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

  Návrh smernice

  Článok 56a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 56a

   

  Právomoci národných regulačných orgánov

   

  1. Aby regulačný orgán mohol vykonávať úlohy vymenované v článku 56, má právomoc:

   

  a) vynútiť si svoje rozhodnutia prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút. Rozhodnutie regulačného orgánu záväzné pre všetky strany, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje , a nepodlieha kontrole inej národnej správnej inštancie.

   

  b) požadovať príslušné informácie od manažéra infraštruktúry, žiadateľov a od ktorejkoľvek tretej zainteresovanej strany v príslušnom členskom štáte a vynútiť si ich prostredníctvom primeraných sankcií vrátane pokút. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť regulačnému orgánu, zahŕňajú všetky údaje požadované regulačným orgánom v rámci jeho funkcie riešiť odvolania a monitorovať hospodársku súťaž na trhoch so železničnými dopravnými službami. Patria k nim údaje, ktoré sú potrebné na účely štatistiky a monitorovania trhu. Požadované informácie treba poskytnúť bezodkladne.

   

  c) vykonávať audity alebo iniciovať externé audity u manažérov infraštruktúry a prípadne v železničných podnikoch, aby overil dodržiavanie súladu s ustanoveniami o oddelení výkazov uvedenými v článku 6.

   

  2. Členské štáty zabezpečia súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom. Odvolanie nemá odkladný účinok na rozhodnutie regulačného orgánu.

   

  2a. V prípade konfliktov týkajúcich sa rozhodnutí regulačných orgánov o cezhraničných dopravných službách sa môže ktorákoľvek príslušná strana odvolať v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania na Európsku komisiu s cieľom získať záväzné rozhodnutie o zlučiteľnosti rozhodnutí s právnymi predpismi EÚ.

   

  3. Členské štáty zabezpečia zverejňovanie rozhodnutí regulačného orgánu.

   

  4. Členské štáty zabezpečia, aby manažéri infraštruktúry a všetky podniky alebo iné subjekty uskutočňujúce rôzne druhy železničnej dopravy alebo správu infraštruktúry vrátane prevádzkovateľov servisných zariadení, ako sa uvádza v článku 6 , poskytovali regulačnému orgánu podrobné regulačné výkazy, aby mohol plniť svoje rozličné úlohy. Tieto regulačné výkazy musia obsahovať aspoň prvky stanovené v prílohe X. Regulačný orgán môže na základe týchto výkazov vyvodiť závery v otázkach súvisiacich so štátnou pomocou, ktoré oznamuje orgánom zodpovedným za riešenie týchto otázok.

   

  V súlade s postupom uvedeným v článku 60 môže byť príloha X zmenená a doplnená vzhľadom na získané skúsenosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

  Návrh smernice

  Článok 57

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 57

  článok 57

  Spolupráca regulačných orgánov

  Spolupráca národných regulačných orgánov a právomoci Komisie

  1. Regulačné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o svojej práci, o princípoch rozhodovania a praxi a spolupracujú aj iným spôsobom v záujme  koordinácie svojho rozhodovania v rámci Únie . Na tento účel pracujú spoločne v pracovnej skupine, ktorá sa pravidelne stretáva. Komisia bude regulačné orgány  v týchto úlohách podporovať.

  1. Regulačné orgány si vymieňajú informácie o svojej práci, o princípoch rozhodovania a praxi a spolupracujú aj iným spôsobom v záujme  koordinácie svojho rozhodovania v rámci Únie. Na tento účel pracujú spoločne v rámci formálnej siete, ktorá sa pravidelne stretáva za predsedníctva Komisie, ktorá stretnutia zvoláva. V záujme toho Komisia zabezpečí posilnenie aktívnej spolupráce medzi regulačnými orgánmi a prijme opatrenia v prípade, keď si regulačné orgány neplnia svoj mandát.

   

  Zástupcov Komisie tvoria zástupcovia služieb zodpovedných za dopravu aj hospodársku súťaž.

   

  Komisia zostaví databázu, do ktorej vnútroštátne regulačné orgány vkladajú údaje o sťažnostiach, dátumoch podania sťažností, začiatku iniciatívnych postupov, všetkých navrhovaných a konečných rozhodnutiach, stranách, ktorých sa to týka, hlavných otázkach postupov a problémoch výkladu právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a iniciatívnych vyšetrovaniach v otázkach prístupu alebo spoplatňovania služieb medzinárodnej železničnej dopravy.

  2. Regulačným orgánom sa umožňuje úzko spolupracovať aj vďaka pracovným podmienkam na uľahčenie vzájomnej pomoci pri vykonávaní ich úloh, pokiaľ ide o monitorovanie trhu a vybavovanie sťažností alebo vyšetrovanie.

  2. Regulačným orgánom sa umožňuje úzko spolupracovať aj vďaka pracovným podmienkam na uľahčenie vzájomnej pomoci pri vykonávaní ich úloh, pokiaľ ide o monitorovanie trhu a vybavovanie sťažností alebo vyšetrovanie.

  3. V prípade sťažnosti alebo vyšetrovania z vlastnej iniciatívy v otázkach prístupu alebo spoplatňovania v súvislosti s medzinárodnou vlakovou trasou, ako aj v rámci monitorovania hospodárskej súťaže na trhu, pokiaľ ide o služby medzinárodnej železničnej dopravy, príslušný regulačný orgán uskutočňuje konzultácie s regulačnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, ktorých územím prechádza predmetná medzinárodná vlaková trasa, a pred prijatím svojho rozhodnutia od nich požaduje všetky potrebné informácie.

  3. V prípade sťažnosti alebo vyšetrovania z vlastnej iniciatívy v otázkach prístupu alebo spoplatňovania v súvislosti s medzinárodnou vlakovou trasou, ako aj v rámci monitorovania hospodárskej súťaže na trhu, pokiaľ ide o služby medzinárodnej železničnej dopravy, príslušný regulačný orgán informuje Komisiu a uskutočňuje konzultácie s regulačnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, ktorých územím prechádza predmetná medzinárodná vlaková trasa, a pred prijatím svojho rozhodnutia od nich požaduje všetky potrebné informácie. Stanovisko poskytne aj sieť regulačných orgánov.

  4. Regulačné orgány, s ktorými sa uskutočňujú konzultácie v súlade s odsekom 3, poskytujú všetky informácie, ktoré majú právo požadovať aj ony podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto informácie možno použiť len na účel vybavovania sťažnosti alebo vyšetrovania podľa odseku 3.

  4. Regulačné orgány, s ktorými sa uskutočňujú konzultácie v súlade s odsekom 3, poskytujú všetky informácie, ktoré majú právo požadovať aj ony podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto informácie možno použiť len na účel vybavovania sťažnosti alebo vyšetrovania podľa odseku 3.

  5. Regulačný orgán prijímajúci žiadosť alebo vedúci vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy odovzdáva príslušné informácie zodpovednému regulačnému orgánu, aby tento orgán prijal opatrenia týkajúce sa príslušných strán.

  5. Regulačný orgán prijímajúci žiadosť alebo vedúci vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy odovzdáva príslušné informácie zodpovednému regulačnému orgánu, aby tento orgán prijal opatrenia týkajúce sa príslušných strán.

  6. Členské štáty zabezpečia, že všetci pridružení zástupcovia manažérov infraštruktúry uvedení v článku 40 ods. 1 poskytnú bezodkladne všetky informácie potrebné na účel vybavovania sťažnosti alebo vyšetrovania podľa odseku 3 tohto článku a požadované regulačným orgánom členského štátu, v ktorom sídli pridružený zástupca. Tento regulačný orgán je oprávnený odovzdať takéto informácie o príslušnej medzinárodnej vlakovej trase regulačným orgánom uvedeným v odseku 3.

  6. Členské štáty zabezpečia, že všetci pridružení zástupcovia manažérov infraštruktúry uvedení v článku 40 ods. 1 poskytnú bezodkladne všetky informácie potrebné na účel vybavovania sťažnosti alebo vyšetrovania podľa odseku 3 tohto článku a požadované regulačným orgánom členského štátu, v ktorom sídli pridružený zástupca. Tento regulačný orgán je oprávnený odovzdať takéto informácie o príslušnej medzinárodnej vlakovej trase regulačným orgánom uvedeným v odseku 3.

   

  6a. Komisia sa môže z vlastnej iniciatívy podieľať na činnosti uvedenej v odsekoch 2 až 6 článku 57, o ktorej informuje sieť regulačných orgánov uvedenú v odseku 1.

  7. Regulačné orgány vypracujú spoločné princípy a postupy v súvislosti s rozhodnutiami, na ktorých prijímanie sú oprávnení podľa tejto smernice. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých uvedie takéto spoločné princípy a postupy. Tieto opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s článkom 63 ods. 3.

  7. Sieť regulačných orgánov vytvorená podľa odseku 1 vypracuje spoločné princípy a postupy v súvislosti s rozhodnutiami, na ktorých prijímanie sú oprávnení podľa tejto smernice. Komisia môže prijať a dopĺňať tieto spoločné princípy a postupy v súlade s postupom uvedeným v článku 60.

  Regulačné orgány prehodnotia aj rozhodnutia a postupy združení manažérov infraštruktúry podľa článku 40 ods. 1, ktoré vykonávajú ustanovenia tejto smernice alebo iným spôsobom uľahčujú medzinárodnú železničnú dopravu.

  Sieť regulačných orgánov prehodnocuje aj rozhodnutia a postupy združení manažérov infraštruktúry podľa článku 40 ods. 1, ktoré vykonávajú ustanovenia tejto smernice alebo iným spôsobom uľahčujú medzinárodnú železničnú dopravu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

  Návrh smernice

  Článok 57a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 57a

   

  Európsky regulačný orgán

   

  Na základe skúseností získaných v rámci siete regulačných orgánov Komisia najneskôr do dvoch rokov od uverejnenia tejto smernice vypracuje legislatívny návrh, na základe ktorého bude vytvorený európsky regulačný orgán. Tento orgán bude vykonávať funkciu dohľadu a arbitráže s cieľom riešiť cezhraničné a medzinárodné problémy a vypočúvať odvolania proti rozhodnutiam prijatým národnými regulačnými orgánmi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

  Návrh smernice

  Článok 59a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 59a

   

  Článok, ktorým sa delegujú právomoci

   

  Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 60 týkajúce sa rozsahu monitorovania trhu v súlade s článkom 15, niektorých prvkov podmienok používania siete podľa článku 27, niektorých zásad spoplatňovania podľa článku 31, dočasného zníženia poplatku za infraštruktúru ETCS podľa článku 32 ods. 3, niektorých prvkov systému výkonnosti podľa článku 35, požiadaviek na žiadateľov o infraštruktúru podľa článku 41, časového plánu procesu prideľovania podľa článku 43, regulačných výkazov podľa článku 56a a spoločných princípov a postupov v súvislosti s rozhodnutiami regulačných orgánov podľa článku 57.

  Odôvodnenie

  Nová medziinštitucionálna spoločná dohoda o delegovaných aktoch si vyžaduje používanie špecifických štandardných klauzúl, ktoré sú sem vložené namiesto znenia návrhu Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

  Návrh smernice

  Článok 60

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 60

  vypúšťa sa

  Výkon delegovania

   

  1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článkoch 7 ods. 1 druhom pododseku, 13 ods. 5 druhom pododseku, 15 ods. 5 druhom pododseku, 20 treťom odseku, 27 ods. 2, 30 ods. 3 druhom pododseku, 31 ods. 5 druhom pododseku, 32 ods. 1 treťom pododseku, 32 ods. 3, 35 ods. 2, 43 ods. 1 a 56 ods. 8 sa prenášajú na Komisiu na neurčité obdobie.

   

  2. Komisia bezodkladne po prijatí delegovaného aktu oznamuje túto skutočnosť súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

   

  3. Právomoci prijímať delegované akty sa prenášajú na Komisiu za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v článkoch 61 a 62.

   

  Odôvodnenie

  Nová medziinštitucionálna spoločná dohoda o delegovaných aktoch si vyžaduje používanie špecifických štandardných klauzúl, ktoré sú vložené do článku 60 namiesto znenia návrhu Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

  Návrh smernice

  Článok 60a nový

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 60a

   

  Vykonávanie delegovania právomocí

   

  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 5, článku 27 ods. 2, článku 31 ods. 3, článku 31 ods. 5, článku 32 ods. 3, článku 35 ods. 2, článku 41 ods. 3, článku 43 ods. 1, článku 56a ods. 6, článku 57 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

   

  3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 15 ods. 5, článku 27 ods. 2, článku 31 ods. 3, článku 31 ods. 5, článku 32 ods. 3, článku 35 ods. 2, článku 41 ods. 3, článku 43 ods. 1, článku 56a ods. 6, článku 57 ods. 7 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí delegovanie právomocí uvedené v dotknutom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom uvedenému. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

   

  4. Komisia bezodkladne po prijatí delegovaného aktu oznamuje túto skutočnosť súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

   

  5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 ods. 5, článku 27 ods. 2, článku 31 ods. 3, článku 31 ods. 5, článku 32 ods. 3, článku 35 ods. 2, článku 41 ods. 3, článku 43 ods. 1, článku 56a ods. 6, článku 57 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.

  Odôvodnenie

  Nová medziinštitucionálna spoločná dohoda o delegovaných aktoch si vyžaduje používanie špecifických štandardných klauzúl, ktoré sú sem vložené namiesto znenia návrhu Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

  Návrh smernice

  Článok 61

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 61

  vypúšťa sa

  Zrušenie delegovania

   

  1. Delegovanie právomocí uvedených v článku 60 ods. 1 môže zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

   

  2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie s cieľom rozhodnúť, či zrušiť delegovanie právomocí, informuje druhého zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť predmetom zrušenia, a dôvody takéhoto zrušenia.

   

  3. Rozhodnutie o zrušení právomoci ukončí delegovanie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Nadobúda účinnosť okamžite alebo v neskoršom termíne stanovenom v rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť už uplatňovaných delegovaných aktov. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

   

  Odôvodnenie

  V súlade so spoločnou medziinštitucionálnou dohodou z roku 2011 by sa mal tento článok vypustiť, pretože jeho obsah je presunutý do článku 60a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

  Návrh smernice

  Článok 62

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  článok 62

  vypúšťa sa

  Námietky proti delegovaným aktom

   

  1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie predlžuje o jeden mesiac.

   

  2. Ak po uplynutí tohto obdobia Európsky parlament ani Rada nemajú námietky proti delegovanému aktu alebo ak pred týmto dátumom Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že sa rozhodli nevzniesť námietky, delegovaný akt nadobúda účinnosť dňom uvedeným v jeho ustanoveniach.

   

  3. Ak Európsky parlament alebo Rada namieta proti prijatému delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Príslušná inštitúcia uvedie dôvody, prečo má námietky proti delegovanému aktu.

   

  Odôvodnenie

  V súlade so spoločnou medziinštitucionálnou dohodou z roku 2011 by sa mal tento článok vypustiť, pretože jeho obsah je presunutý do článku 60a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

  Návrh smernice

  Článok 63 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy Komisia v špecifických prípadoch preverí uplatňovanie a vynucovanie ustanovení tejto smernice  a do dvoch mesiacov od prijatia takej žiadosti v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 rozhodne o tom, či sa môžu naďalej uplatňovať príslušné opatrenia. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom.

  Na žiadosť vnútroštátneho regulačného orgánu a ostatných príslušných vnútroštátnych orgánov alebo z vlastnej iniciatívy Komisia v špecifických prípadoch preverí uplatňovanie a vynucovanie ustanovení tejto smernice. Vnútroštátne regulačné orgány vedú databázu dostupnú Európskej komisii, ktorá obsahuje návrhy jej rozhodnutí. Európska komisia do dvoch mesiacov od prijatia takej žiadosti v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2 rozhodne o tom, či sa môžu naďalej uplatňovať príslušné opatrenia. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom.

  Odôvodnenie

  Ustanovenie má za cieľ zabezpečiť lepšie prepojenie medzi úlohou vnútroštátneho regulačného orgánu a úlohou Európskej komisie v oblasti dohľadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

  Návrh smernice

  Článok 63 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 258  zmluvy, každý členský štát sa môže v priebehu jedného mesiaca od dátumu rozhodnutia Komisie obrátiť s týmto rozhodnutím  na Radu. Rada môže kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od dátumu pridelenia veci  vo výnimočných prípadoch prijať odlišné rozhodnutie.

  Komisia preverí v špecifickom prípade na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy uplatňovanie a vynucovanie ustanovení tejto smernice a prijme o tom rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 3.

  Odôvodnenie

  Tento PDN približuje tento odsek štandardnému postupu pre vykonávacie akty. Zmienka o článku 64 ods. 3, ktorá sa vzťahuje na postup preskúmania, je blízka obsahu pôvodného ustanovenia článku 63 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

  Návrh smernice

  Článok 63 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok  prijíma Komisia ako vykonávacie akty  v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 3.

  3. Opatrenia zamerané v súlade s článkom 10 ods. 2, článkom 11 ods. 4, článkom 14 ods. 2 a článkom 17 ods. 5 na zabezpečenie vykonávania tejto smernice za rovnakých podmienok  prijíma Komisia ako vykonávacie akty  v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 3.

  Odôvodnenie

  Zavádza sa PDN, ktorý má jasnejšie konkretizovať články, v súvislosti s ktorými môže Komisia prijímať vykonávacie akty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

  Návrh smernice

  Článok 64 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Komisii pomáha výbor.

  1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa tejto smernice. Tento výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

  Odôvodnenie

  Tento technický PDN má aktualizovať znenie so zreteľom na najnovšie zmeny v právnych predpisoch, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí Komisie, a konkretizovať výbor uvedený v tomto odseku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

  Návrh smernice

  Článok 64 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2.  Ak  sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

  2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 11 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

  Odôvodnenie

  Tento technický PDN má aktualizovať znenie so zreteľom na najnovšie zmeny v právnych predpisoch, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

  Návrh smernice

  Článok 64–- odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

  3. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 11 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

  Odôvodnenie

  Tento technický PDN má aktualizovať znenie so zreteľom na najnovšie zmeny v právnych predpisoch, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

  Návrh smernice

  Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami [...], ako aj s prílohami [...] najneskôr do [...]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami [...], ako aj s prílohami [...] najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  Odôvodnenie

  Ide o prepracované znenie troch smerníc, ktoré už mali byť členskými štátmi vykonané, všetky konania vo veci porušenia právnych predpisov už teda boli začaté; obdobie dvanásť mesiacov je viac ako postačujúce.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

  Návrh smernice

  Príloha I – zarážka 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  – cestné zariadenia na predstaničných plochách a nákladných staniciach vrátane príjazdových komunikácií,

  – cestné zariadenia na predstaničných plochách a nákladných staniciach vrátane prístupu pre chodcov a príjazdových komunikácií,

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

  Návrh smernice

  Príloha II

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PRÍLOHA II

  vypúšťa sa

  Základné funkcie manažéra infraštruktúry

   

  (v zmysle článku 7)

   

  Zoznam základných funkcií uvedených v článku 7:

   

  – rozhodovanie o  prideľovaní vlakovej  trasy vrátane určenia a posúdenia dostupnosti a prideľovania individuálnych vlakových trás,

   

  – rozhodovanie o  spoplatňovaní infraštruktúry vrátane stanovenia a vyberania poplatkov  .

   

  Odôvodnenie

  Príloha II je začlenená do článku 7, pretože sa jej obsah považuje za podstatný prvok textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

  Návrh smernice

  Príloha III

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PRÍLOHA III

  PRÍLOHA III

  Služby poskytované pre železničné podniky

  Služby poskytované pre železničné podniky

  1. Minimálny prístupový balík obsahuje:

  1. Minimálny prístupový balík obsahuje:

  a) spracovanie žiadostí o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry  ;

  a) spracovanie žiadostí o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry  ;

  b) právo na využitie kapacity, ktorá je poskytnutá;

  b) právo na využitie kapacity, ktorá je poskytnutá;

  c) použitie výhybiek a odbočiek;

  c) použitie výhybiek a odbočiek;

  d) riadenie vlakov vrátane návestenia,  , regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií o pohybe vlaku;

  d) riadenie vlakov vrátane návestenia,  , regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií o pohybe vlaku;

  e) používanie elektrického napájacieho zariadenia trakčného prúdu, ak je k dispozícii;

  e) používanie elektrického napájacieho zariadenia trakčného prúdu, ak je k dispozícii;

  f) zariadenia na doplnenie paliva, ak sú k dispozícii;

   

  g) všetky ostatné informácie potrebné na realizáciu alebo prevádzku dopravných služieb, pre ktoré bola kapacita poskytnutá.

  g) všetky ostatné informácie potrebné na realizáciu alebo prevádzku dopravných služieb, pre ktoré bola kapacita poskytnutá.

  2. Prístup sa poskytuje aj  k servisným zariadeniam a k poskytovaniu služieb v týchto zariadeniach:

  2. Prístup sa poskytuje aj k týmto servisným zariadeniam, ak existujú, a k službám poskytovaným v týchto zariadeniach:

  a) osobné stanice, ich budovy a iné zariadenia vrátane predaja lístkov a informačných služieb týkajúcich sa cestovania  ;

  a) osobné stanice, ich budovy a iné zariadenia vrátane informačných služieb týkajúcich sa cestovania a vhodných spoločných priestorov na predaj lístkov;

  b) nákladné terminály;

  b) nákladné terminály;

  c) zriaďovacie stanice;

  c) zriaďovacie stanice;

  d) zariadenia na radenie  vlakov;

  d) zariadenia na radenie  vlakov;

  e) odstavné koľaje;

  e) odstavné koľaje;

  f) údržbárske a iné technické zariadenia;

  f) údržbárske a iné technické zariadenia;

  g) zariadenia v prístavoch spojené so železničnými činnosťami;

  g) zariadenia v prístavoch spojené so železničnými činnosťami;

  h) pomocné zariadenia vrátane služby vlečenia.

  h) pomocné zariadenia vrátane služby vlečenia.

   

  ha) zariadenia na doplnenie paliva a dodávku paliva v týchto zariadeniach, za ktoré sa uvádzajú poplatky na faktúrach oddelene od poplatkov za používanie zariadení na doplnenie paliva;

  3. Doplnkové služby môžu zahŕňať:

  3. Doplnkové služby môžu zahŕňať:

  a) trakčný prúd , za ktorý sa uvádzajú poplatky na faktúrach oddelene od poplatkov za používanie elektrického napájacieho zariadenia  ;

  a) trakčný prúd, ktorého dodávku si môže železničný podnik slobodne zvoliť; v prípade, že dodávateľ trakčného prúdu je zhodný s prevádzkovateľom zariadenia, sa poplatky na faktúrach uvádzajú oddelene od poplatkov za používanie elektrického napájacieho zariadenia; 

  b) predbežné vykurovanie osobných vlakov;

  b) predbežné vykurovanie osobných vlakov;

  c) dodávku paliva, za ktorú sa uvádzajú poplatky na faktúrach oddelene od poplatkov za používanie zariadení na doplnenie paliva  ;

   

  d) špecifické dohody so zákazníkmi o:

  d) špecifické dohody so zákazníkmi o:

  – kontrole prepravy nebezpečného tovaru,

  – kontrole prepravy nebezpečného tovaru,

  – pomoci pri jazde netypických vlakov.

  – pomoci pri jazde netypických vlakov.

  4. Vedľajšie služby môžu zahŕňať:

  4. Vedľajšie služby môžu zahŕňať:

  a) prístup k telekomunikačnej sieti;

  a) prístup k telekomunikačnej sieti;

  b) poskytovanie doplnkových informácií;

  b) poskytovanie doplnkových informácií;

  c) technickú kontrolu koľajových vozidiel  .

  c) technickú kontrolu koľajových vozidiel  .

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

  Návrh smernice

  Príloha IV – bod 16a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  16a. Nebezpečné udalosti, nehody a vážne nehody podľa smernice 2004/49/ES, ku ktorým došlo na sieti v priebehu predchádzajúceho roka.

  Odôvodnenie

  Informácie, ktoré sa získavajú a poskytujú Komisii o vývoji trhu železničnej dopravy, by mali obsahovať aj údaje o bezpečnostnej situácii v železničnej doprave v členských štátoch EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

  Návrh smernice

  Príloha V

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PRÍLOHA V

  vypúšťa sa

  Finančná spôsobilosť

   

  (v zmysle článku 20)

   

  1. Finančná spôsobilosť sa overí prostredníctvom ročnej účtovnej závierky železničného  podniku alebo v prípade, ak žiadajúci podnik nemôže predložiť ročnú účtovnú závierku, prostredníctvom súvahy. Musia sa poskytnúť najmä podrobné údaje týkajúce sa týchto  aspektov:

   

  a) dostupné prostriedky vrátane prostriedkov uložených v bankách, záruk na bankový úver a pôžičiek;

   

  b) fondy a aktíva použiteľné ako záruky;

   

  c) prevádzkový kapitál;

   

  d) príslušné náklady vrátane nákladov na nákup vzťahujúcich sa na vozidlá, pozemky, budovy, zariadenia a koľajové vozidlá  ; 95/18/ES

   

  e) zaťaženie podnikových aktív.

   

  2. Žiadateľ nie je finančne spôsobilý najmä vtedy, ak má značné nedoplatky na daniach alebo sociálnom zabezpečení, ktoré sú výsledkom činnosti podniku  .

   

  3. 95/18/ES Orgán môže požadovať najmä predloženie audítorskej správy a vhodných dokumentov z banky, sporiteľne, od účtovníka alebo audítora. Tieto dokumenty musia obsahovať informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v bode 1.

   

  Odôvodnenie

  Táto príloha je začlenená do článku 20, pretože sa považuje za podstatný prvok textu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

  Návrh smernice

  Príloha VI – uvádzacia veta

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Podmienky používania siete uvedené v článku 27 obsahujú tieto  informácie:

  Časti podmienok používania siete uvedené v článku 27 obsahujú tieto informácie:

  Odôvodnenie

  Pretože sa hlavné prvky prílohy VI presúvajú do článku 27, je potrebné upraviť úvodnú vetu prílohy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

  Návrh smernice

  Príloha VI – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Časť udávajúcu charakter infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a podmienky prístupu k nej. Informácie v tejto časti musia byť v súlade s registrami, ktoré sa majú uverejniť v súlade s článkom 35 smernice 2008/57/ES , alebo musia na tieto registre odkazovať.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Táto časť prílohy VI sa presúva do článku 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

  Návrh smernice

  Príloha VI – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Časť o princípoch spoplatňovania a tarifách. Táto časť obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ako aj dostatočné informácie o poplatkoch a iné dôležité informácie o prístupe v súvislosti so  službami uvedenými v prílohe III, zabezpečovanými len jedným poskytovateľom. Spresňuje metodológiu, pravidlá a prípadne rozsahy, ktoré sa použijú na uplatňovanie článkov 31 až 36, pokiaľ ide o náklady a poplatky  . Obsahuje informácie o zmenách poplatkov, o ktorých sa už rozhodlo alebo ktoré sa predpokladajú v priebehu nasledujúcich piatich rokov  .

  2. Časť o princípoch spoplatňovania a tarifách obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ako aj dostatočné informácie o poplatkoch a iné dôležité informácie o prístupe v súvislosti so  službami uvedenými v prílohe III, zabezpečovanými len jedným poskytovateľom. Spresňuje metodológiu, pravidlá a prípadne rozsahy, ktoré sa použijú na uplatňovanie článku 31 ods. 4 a 5 až po článok 36, pokiaľ ide o náklady a poplatky. Obsahuje informácie o zmenách poplatkov, o ktorých sa už rozhodlo alebo ktoré sa predpokladajú v priebehu nasledujúcich piatich rokov  .

  Odôvodnenie

  Pretože sa časti prílohy VI presúvajú do článku 27, je potrebné upraviť znenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

  Návrh smernice

  Príloha VI – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. V tejto časti sa stanovia všeobecné kapacitné charakteristiky infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a každé obmedzenie týkajúce sa jej využitia vrátane pravdepodobných  kapacitných požiadaviek na údržbu. Tiež špecifikuje postupy a lehoty, ktoré sa týkajú procesu prideľovania kapacity. Obsahuje špecifické kritériá, ktoré sa používajú počas tohto procesu, najmä:

  V časti o princípoch a kritériách prideľovania kapacity sa stanovia všeobecné kapacitné charakteristiky infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a každé obmedzenie týkajúce sa jej využitia vrátane pravdepodobných  kapacitných požiadaviek na údržbu. Tiež špecifikuje postupy a lehoty, ktoré sa týkajú procesu prideľovania kapacity. Obsahuje špecifické kritériá, ktoré sa používajú počas tohto procesu, najmä:

  Odôvodnenie

  Pretože sa časti prílohy VI presúvajú do článku 27, je potrebné upraviť znenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

  Návrh smernice

  Príloha VI – odseky 4 a 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Časť o informáciách týkajúcich sa žiadosti o licenciu podľa článku 25 a o bezpečnostné osvedčenie v železničnej doprave vydávané v súlade so smernicou 2004/49/ES.

  vypúšťa sa

  5. Časť o informáciách týkajúcich sa postupov riešenia sporov a odvolania, pokiaľ ide o otázky prístupu k železničnej infraštruktúre a službám a o systém výkonnosti podľa článku 35.

   

  Odôvodnenie

  Tieto časti prílohy VI sa presúvajú do článku 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

  Návrh smernice

  Príloha VI – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Časť o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam uvedeným v prílohe III a jeho spoplatňovania. Prevádzkovatelia servisných zariadení, ktorí nepodliehajú kontrole manažérov infraštruktúry, poskytujú informácie o poplatkoch za získanie prístupu k zariadeniu a za poskytovanie služieb a informácie o technických podmienkach prístupu, ktoré sa zahrnú do podmienok používania siete.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Táto časť prílohy VI sa presúva do článku 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

  Návrh smernice

  Príloha VI – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Vzorovú dohodu na účely uzavretia rámcových dohôd medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom v súlade s článkom 42.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Táto časť prílohy VI sa presúva do článku 27.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

  Návrh smernice

  Príloha VII

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  príloha VII

  príloha VII

  Základné princípy a obmedzenia zmluvných dojednaní medzi príslušnými orgánmi a manažérmi infraštruktúry

  Základné princípy a obmedzenia zmluvných dojednaní medzi príslušnými orgánmi a manažérmi infraštruktúry

  (uvedené v článku 30)

  (uvedené v článku 30)

  V zmluvnom dojednaní sa uvádzajú ustanovenia článku 30 vrátane:

  V zmluvnom dojednaní sa uvádzajú ustanovenia článku 30 vrátane:

  1. rozsahu pôsobnosti dohody, pokiaľ ide o infraštruktúru a servisné zariadenia, v štruktúre podľa prílohy III. Dohoda sa vzťahuje na všetky aspekty rozvoja infraštruktúry vrátane údržby a obnovy infraštruktúry, ktorá je už v prevádzke. Výstavbu novej infraštruktúry možno zahrnúť ako osobitnú položku;

  1. rozsahu pôsobnosti dohody, pokiaľ ide o infraštruktúru a servisné zariadenia, v štruktúre podľa prílohy III. Dohoda sa vzťahuje na všetky aspekty údržby a obnovy infraštruktúry, ktorá je už v prevádzke. Výstavbu novej infraštruktúry možno zahrnúť ako osobitnú položku;

  2. štruktúry schválených platieb rozdelených medzi služby infraštruktúry uvedené v prílohe III, údržbu, výstavbu novej infraštruktúry a riešenie aktuálnych nevyriešených problémov súvisiacich s údržbou;

  2. štruktúry schválených platieb vrátane ich predpokladanej orientačnej výšky, rozdelených medzi služby infraštruktúry uvedené v prílohe III, údržbu, vrátane obnovy a modernizácie a riešenie aktuálnych nevyriešených problémov súvisiacich s údržbou; platby na novú infraštruktúru možno zahrnúť ako osobitnú položku;

  3. výkonnostných cieľov zameraných na užívateľa, a to vo forme ukazovateľov a kritérií kvality vzťahujúcich sa na:

  3. výkonnostných cieľov zameraných na užívateľa, a to vo forme ukazovateľov a kritérií kvality vzťahujúcich sa na:

  a) výkon vlaku a spokojnosť zákazníka;

  a) výkonnosť vlaku a spokojnosť zákazníka, najmä vplyv kvality infraštruktúry na spoľahlivosť vlaku;

  b) kapacitu siete;

  b) kapacitu siete a dostupnosť infraštruktúry;

  c) správu aktív;

  c) správu aktív;

  d) rozsah činností;

  d) rozsah činností;

  e) úroveň bezpečnosti a

  e) úroveň bezpečnosti a

  f) ochrana životného prostredia,

  f) ochrana životného prostredia,

  4. množstva prípadných nevyriešených problémov súvisiacich s údržbou, výdavkov vyčlenených na ich riešenie a aktív, ktoré sa postupne vyradia z používania, a tým zmenia finančné toky;

  4. množstva prípadných nevyriešených problémov súvisiacich s údržbou, výdavkov vyčlenených na ich riešenie a aktív, ktoré sa postupne vyradia z používania, a tým zmenia finančné toky;

  5. stimulov vsúlade s článkom 30 ods. 1;

  5. stimulov v súlade s článkom 30 ods. 1;

  6. minimálnych požiadaviek na manažéra infraštruktúry, pokiaľ ide o predkladanie správ, a to z hľadiska obsahu správ a pravidelnosti ich podávania vrátane informácií, ktoré sa majú uverejňovať raz za rok;

  6. minimálnych požiadaviek na manažéra infraštruktúry, pokiaľ ide o predkladanie správ, a to z hľadiska obsahu správ a pravidelnosti ich podávania vrátane informácií, ktoré sa majú uverejňovať raz za rok;

  7. mechanizmu, ktorým sa zabezpečí, že znížené náklady sa v značnej miere prejavia u užívateľov vo forme zníženej úrovne poplatkov;

  7. mechanizmu, ktorým sa zabezpečí, že znížené náklady sa v značnej miere prejavia u užívateľov vo forme zníženej úrovne poplatkov v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1, bez toho, aby sa narušila rovnováha výkazov manažéra infraštruktúry, ako to vyžaduje článok 8 ods. 4;

  8. schváleného obdobia platnosti dohody, ktoré sa časovo zladí a zosúladí s dĺžkou trvania podnikateľského plánu manažéra infraštruktúry, koncesie alebo licencie, ako aj vrátane spoplatňovacieho rámca a pravidiel stanovených štátom;

  8. schváleného obdobia platnosti dohody, ktoré sa časovo zladí a zosúladí s dĺžkou trvania podnikateľského plánu manažéra infraštruktúry, koncesie alebo licencie, ako aj vrátane spoplatňovacieho rámca a pravidiel stanovených štátom;

  9. pravidiel riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám v prevádzke, a núdzových situácií vrátane minimálnej úrovne služieb v prípade štrajkov, ak sa vyskytnú, a predčasného ukončenia zmluvného dojednania a informovania užívateľov;

  9. pravidiel riešenia situácií, v ktorých dôjde k vážnym poruchám v prevádzke, a núdzových situácií, ak sa vyskytnú, a predčasného ukončenia zmluvného dojednania a včasného informovania užívateľov;

  10. nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať, ak jedna zo zmluvných strán porušila svoje zmluvné záväzky; to zahŕňa podmienky a postupy opätovného rokovania a predčasného ukončenia dohody vrátane úlohy regulačného orgánu.

  10. nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať, ak jedna zo zmluvných strán porušila svoje zmluvné záväzky; to zahŕňa podmienky a postupy opätovného rokovania a predčasného ukončenia dohody vrátane úlohy regulačného orgánu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PRÍLOHA VIII

  PRÍLOHA VIII

  Požiadavky na náklady a poplatky súvisiace so železničnou infraštruktúrou

  Požiadavky na náklady a poplatky súvisiace so železničnou infraštruktúrou

  (uvedené v článku 31 ods. 3 a 5, 32 ods. 1 a 3, a v článku 35)

  (uvedené v článku 31 ods. 3 a 5, 32 ods. 1 a 3, a v článku 35)

  1. Priame náklady na prevádzku vlakov uvedené v článku 31 ods. 3, ktoré sa vzťahujú na opotrebovanie infraštruktúry, nezahŕňajú tieto položky:

  1. Priame náklady na prevádzku vlakov uvedené v článku 31 ods. 3, ktoré sa vzťahujú na opotrebovanie infraštruktúry, nezahŕňajú tieto položky:

  a) režijné náklady v rámci celej siete vrátane miezd a dôchodkov

  a) režijné náklady v rámci celej siete;

  b) úroky splatné z kapitálu

  b) úroky splatné z kapitálu

  c) viac ako desatinu nákladov súvisiacich s plánovacím procesom, prideľovaním vlakovej trasy, riadením premávky, odbavovaním a návestením jazdy vlaku

   

  d) amortizácia informačných, oznamovacích alebo telekomunikačných zariadení

  d) amortizácia informačných, oznamovacích alebo telekomunikačných zariadení

  e) náklady súvisiace so správou nehnuteľností, najmä s ich nadobúdaním, predajom, demontážou, dekontamináciou, rekultiváciou alebo prenájmom pozemkov alebo iného nehnuteľného majetku

  e) náklady súvisiace so správou nehnuteľností, najmä s ich nadobúdaním, predajom, demontážou, dekontamináciou, rekultiváciou alebo prenájmom pozemkov alebo iného nehnuteľného majetku

  f) sociálne služby, školy, škôlky, reštaurácie

  f) školy, škôlky;

  g) náklady súvisiace so zásahom vyššej moci, nehodami, poruchami v prevádzke

  g) náklady súvisiace so zásahom vyššej moci, nehodami, poruchami v prevádzke

  Keď priame náklady presiahnu v priemere v rámci celej siete 35 % priemerných nákladov na údržbu, správu a obnovu siete vypočítaných na základe najazdených kilometrov vlaku, manažér infraštruktúry to podrobne zdôvodní regulačnému orgánu. Priemerné náklady vypočítané na tento účel nezahŕňajú prvky nákladov uvedené v bodoch e), f) alebo g).

  Keď priame náklady presiahnu v priemere v rámci celej siete 35 % priemerných nákladov na údržbu, správu a obnovu siete vypočítaných na základe najazdených kilometrov vlaku, manažér infraštruktúry to podrobne zdôvodní regulačnému orgánu. Priemerné náklady vypočítané na tento účel nezahŕňajú prvky nákladov uvedené v bodoch e), f) alebo g).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

  Návrh smernice

  Príloha VIII – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Manažér infraštruktúry preukazuje regulačnému orgánu schopnosť vlakovej služby platiť príplatky podľa článku 32 ods. 1, pričom každá zo služieb uvedených v rámci jedinej z týchto bodov patrí k rôznym trhovým segmentom:

  3. Manažér infraštruktúry vymedzí homogénne trhové segmenty a zodpovedajúce príplatky podľa článku 32 ods. 1 na základe štúdie trhu a po konzultácii so žiadateľmi. S výnimkou vozňov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. a manažér infraštruktúry preukazuje regulačnému orgánu schopnosť vlakovej služby platiť príplatky podľa článku 32 ods. 1. Ak manažér infraštruktúry ukladá príplatky, vypracuje zoznam trhových segmentov, ktorý regulačný orgán vopred schváli.

  a) služby osobnej dopravy verzus služby nákladnej dopravy

   

  b) vlaky prepravujúce nebezpečný tovar verzus iné nákladné vlaky

   

  c) vnútroštátne verzus medzinárodné dopravné služby

   

  d) kombinovaná doprava verzus priame vlaky

   

  e) služby mestskej alebo regionálnej osobnej dopravy verzus služby medzimestskej osobnej dopravy

   

  f) blokové vlaky verzus jednovozňové zaťažovacie vlaky

   

  g) pravidelné verzus príležitostné služby vlakovej dopravy

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 4 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) V záujme dosiahnutia schválenej úrovne kvality služby a neohrozenia ekonomickej uskutočniteľnosti služby sa manažér infraštruktúry po súhlase regulačného orgánu dohodne spolu so žiadateľmi na hlavných parametroch systému výkonnosti. Ide najmä o peňažnú hodnotu oneskorení a limity platieb splatných v rámci systému výkonnosti v súvislosti s jednotlivými jazdami vlakov, ako aj všetkými jazdami vlakov železničného podniku za dané časové obdobie.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Vypustené prvky prílohy VIII sa presúvajú do článku 35.2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 4 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) Manažér infraštruktúry oznamuje železničným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého sa vypočítavajú oneskorenia, a to aspoň päť dní pred jazdou vlaku.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Vypustené prvky prílohy VIII sa presúvajú do článku 35.2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 4 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  g) Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie existujúcich odvolacích postupov a ustanovení článku 50, je v prípade sporov týkajúcich sa systému výkonnosti k dispozícii systém riešenia sporov, aby sa takéto spory mohli vyriešiť bezodkladne. Ak sa tento systém použije, rozhodnutie sa musí prijať do desiatich pracovných dní.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Vypustené prvky prílohy VIII sa presúvajú do článku 35.2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 4 – písmeno h

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  h) Manažér infraštruktúry uverejňuje raz do roka priemernú úroveň kvality služby, ktorú dosiahli železničné podniky na základe hlavných parametrov schválených v rámci systému výkonnosti.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Vypustené prvky prílohy VIII sa presúvajú do článku 35.2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

  Návrh smernice

  Príloha VIII – bod 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Dočasné zníženie poplatku za infraštruktúru v prípade vlakov, ktoré sú vybavené ETCS podľa článku 32 ods. 3, sa ustanovuje takto:

  5. Dočasné zníženie poplatku za infraštruktúru v prípade vlakov, ktoré sú vybavené ETCS podľa článku 32 ods. 3, sa ustanovuje takto:

  V prípade nákladnej dopravy:

  V prípade nákladnej dopravy:

  Rok

  Zľava

  Rok

  Zľava

  2015

  5%

  2015

  20%

  2016

  5%

  2016

  20%

  2017

  5%

  2017

  20%

  2018

  5%

  2018

  15%

  2019

  5%

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  4%

  2021

  6%

  2022

  3%

  2022

  4%

  2023

  2%

  2023

  3%

  2024

  1%

  2024

  3%

  V prípade osobnej dopravy:

  V prípade osobnej dopravy:

  Rok

  Zľava

  Rok

  Zľava

   

   

  2015

  10%

   

   

  2016

  10%

   

   

  2017

  10%

   

   

  2018

  10%

   

   

  2019

  10%

  2020

  5%

  2020

  8%

  2021

  5%

  2021

  6%

  2022

  5%

  2022

  5%

  2023

  5%

  2023

  4%

  2024

  5%

  2024

  2%

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

  Návrh smernice

  Príloha 10 – bod 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) zahŕňajú kategórie nákladov a ziskov, čím umožňujú určiť, či došlo ku kríženiu dotácií medzi týmito rôznymi činnosťami podľa požiadaviek regulačného orgánu;

  c) zahŕňajú kategórie nákladov a ziskov, čím umožňujú určiť, či došlo ku kríženiu dotácií medzi týmito rôznymi činnosťami podľa požiadaviek uvedených v článku 6 a tak, ako to považuje regulačný orgán za nutné a primerané;

  • [1]  Prijaté texty, P7_TA(2010)0240.
  • [2]  Ú. v. EÚ C ...
  • [3]  Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2010, s. 53.
  • [4]  Ú. v. ES L 77, 28.3.2002, s. 1.
  • [5]  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  1. Kontext

  Prvý železničný balík prijatý v roku 2001 bol prvým vážnym pokusom zastaviť stály pokles v oblasti železničnej dopravy a reformovať európsky regulačný rámec. Jeho cieľom bolo zabezpečiť zjednotenie tohto odvetvia a zatraktívniť ho v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy. Ô

  Po desiatich rokoch vidíme, že situáciu v železničnom odvetví sa v rámci tejto prvej reformy nepodarilo zlepšiť: železničná doprava nedostihla iné druhy dopravy, najmä cestnú dopravu. Napríklad v rokoch 1996 až 2008 klesol podiel nákladnej železničnej dopravy o 2 % na 10,8 %, kým podiel cestnej nákladnej dopravy vzrástol zo 42,1 % na 45,9 %. Tento vývoj je ešte znepokojivejší v súvislosti so stálym celkovým rastom nákladnej dopravy o približne 2,3 % ročne. Železničná doprava nezískala prospech z inak pozitívneho prostredia. Kým kamióny a lietadlá prechádzajú hranice bez prekážok, medzinárodné železničné služby sa stretávajú s početnými technickými, právnymi a politickými prekážkami. Pokým najmä cestná doprava vykazuje stále viac znakov presýtenia, železničná doprava má stále potenciál rastu. Môže mať navyše dôležitú úlohu pri podpore cieľa EÚ znížiť emisie a zabezpečiť efektívnosť hospodárskych zdrojov. Európska komisia preto vo svojej bielej knihe z roku 2011 správne pripisuje dôležitú úlohu železničnej doprave pri dosahovaní cieľa vytvoriť udržateľnejší a ekologickejší dopravný systém v Európe.

  Jedným z hlavných dôvodov súčasnej nemennej situácie v oblasti železničnej dopravy sú rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách. Právne predpisy sú odlišné do takej miery, že to nie je prospešné pre sektor. Tento problém zvýraznilo nesprávne vykonávanie prvého železničného balíka v mnohých členských štátoch. V nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 11. júna 2010 Komisia v prípade 13 členských štátov začala konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie z dôvodu, že „náležite nevykonávajú jednotlivé súčasti prvého železničného balíka.“ Postupy uplatňované voči členským štátom pri porušovaní právnych predpisov poukazujú rozhodne na to, že je potrebné vyjasniť a zlepšiť právne predpisy. Ďalším dôvodom na znepokojenie je nedostatok investícií členských štátov do infraštruktúry, ktorej kvalita rozhoduje vo veľkej miere o konkurencieschopnosti sektora. Veľa členských štátov zanedbávalo financovanie železničnej dopravy a poskytovalo maximálnu podporu cestnej infraštruktúre.

  2. Poznámky a návrhy spravodajkyne

  Ak má sektor železničnej dopravy zvýšiť svoj modálny podiel, na základe uvedených dôvodov potrebujú platné právne predpisy dôkladnú revíziu. Keďže sa ukázali nedostatky súčasného systému, je potrebné posilniť a harmonizovať pravidlá a doplniť nové prvky s cieľom zatraktívniť železnice ako spôsob prepravy cestujúcich a tovaru.

  Zámerom prepracovaného znenia je vybudovať komplexný a integrovaný európsky železničný priestor. Spravodajkyňa tento cieľ podporuje, rovnako ako ho podporil Parlament počas rozpráv o predošlých železničných balíkoch. Súčasná reforma ba mala prekonať hranice záujmov jednotlivých štátov v železničnom sektore. Nastal čas budovania skutočného európskeho železničného priestoru, v ktorom môžu cestujúci a tovar prekračovať hranice bez vynaloženia väčšieho úsilia.

  Spravodajkyňa by chcela predložiť viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

  a) Oddelenie správy infraštruktúry a prevádzkovania prepravných služieb

  Skutočnosť, že správa infraštruktúry nie je nezávislá, bráni skutočnej nadnárodnej integrácii železničných sietí, ktoré sú naďalej riadené na základe zámerov jednotlivých štátov, v ktorých často dominujú záujmy etablovaných železničných podnikov. Toto zase znižuje atraktívnosť železničnej dopravy z hľadiska nových prevádzkovateľov, nových služieb a nakoniec aj zákazníkov. Redukuje to príležitosti pre cezhraničnú prepravu, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby sa železničná doprava stala konkurencieschopnou v porovnaní s cestnou (nákladnou) a leteckou (osobnou) dopravou. V dôsledku veľkosti členských štátov EÚ prechádza veľa spojov na stredných vzdialenostiach rádovo 300 km hranice jedného alebo viacerých členských štátov.

  Biela kniha Komisie z roku 2011 uvádza ako jednu z najdôležitejších iniciatív potrebu „zabezpečenia účinného a nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre“. Znamená to, že Komisia je rozhodnutá viac otvoriť v blízkej budúcnosti trh železničnej dopravy. Ak má byť trh železničnej dopravy liberalizovanejší, je dôležité, aby boli podmienky na tomto otvorenom trhu čo najmenej diskriminačné a čo najtransparentnejšie. Parlament vo svojom uznesení z júna 2010 potvrdil túto súvislosť a uviedol, že „nezávislosť manažérov infraštruktúry je predpokladom pre zabezpečenie spravodlivého, transparentného a nediskriminačného zaobchádzania so všetkými prevádzkovateľmi“ (odsek 7). Na dosiahnutie týchto vyvážených podmienok je potrebné oddeliť manažérov infraštruktúry a prevádzkovateľov služieb, ako to uvádza Komisia v bielej knihe. Cieľom spravodajkyne je pripraviť tieto vyvážené podmienky pred tým, než sa ďalej otvorí trh železničnej dopravy. Otvorenie trhu by inak mohlo viesť k negatívnemu vývoju, keď by silní etablovaní železniční operátori ďalej zneužívali svoje veľmi blízke vzťahy s manažérmi infraštruktúry v neprospech konkurencie.

  Toto prepracované znenie sa zaoberá aj tými časťami právnych predpisov, o ktorých by bolo potrebné znova rokovať, ak by sa neskôr riešilo oddelenie subjektov. Ak sa Parlament rozhodne konať teraz a zaviesť potrebné zmeny, bude možné ušetriť čas a prostriedky.

  Spravodajkyňa preto navrhuje plné oddelenie subjektov s cieľom vytvoriť správu infraštruktúry, ktorá nie je závislá od prevádzkovateľa služieb, a zabezpečiť, aby bol prirodzený monopol, ktorým je sieť, riadený ku prospechu všetkých prevádzkovateľov služieb. Vytvorí to predpoklady pre zvýšenie konkurencie a investícií a zlepšenie služieb. Ak má EÚ záujem o zvýšenie modálneho podielu železničnej dopravy a vytvorenie jednotného železničného priestoru, potrebuje dôsledne oddelené systémy železničnej dopravy.

  b) Regulačný orgán

  Spravodajkyňa podporuje prístup Komisie s cieľom posilniť nezávislosť a právomoci vnútroštátnych regulačných orgánov a považuje posilnenie regulačnej kontroly za veľmi dôležitú reformu v železničnom odvetví. Efektívna regulačná kontrola na vnútroštátnej a európskej úrovni je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia akejkoľvek ďalšej integrácie vnútroštátnych trhov železničnej dopravy, pretože zabezpečuje pravidlá spravodlivého a nediskriminačného trhu železničnej dopravy.

  Mal by sa posilniť európsky rozmer regulačnej kontroly. Predložené sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré povedú k vytvoreniu európskej siete regulačných orgánov, ktorá by sa mala stať základom európskeho regulačného orgánu.

  c) Financovanie infraštruktúry a vyberanie poplatkov

  Spravodajkyňa podporuje plán Komisie, podľa ktorého sa má viacročná dohoda stať štandardným postupom na formalizovanie financovania členských štátov poskytovaného manažérom infraštruktúry. Trvanie tejto dohody by sa malo rozšíriť z piatich na sedem rokov, aby sa posilnila stabilita sektora.

  Parlament pravidelne kritizoval nedostatočné investície a financie, ktoré členské štáty vyčleňujú na železničné systémy, predovšetkým pokiaľ ide o sieť TEN-T, a to aj napriek osobitným ustanoveniam smernice 2001/12 o financovaní infraštruktúry a železničnom dlhu.

  Pokiaľ ide o úpravu poplatkov za infraštruktúru na základe hlučnosti vlakov, spravodajkyňa sa domnieva, že internalizácia externalít sa musí koordinovať medzi jednotlivými druhmi dopravy, aby sa vytvorili spravodlivé podmienky intramodálnej a intermodálnej hospodárskej súťaže. Predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zdôrazniť túto podmienku, najmä čo sa týka cestnej dopravy, a zavádza systém bonusov s cieľom zvýšiť investičné stimuly. Navrhuje systém bonusov a malusov na podporu používania vybavenia ETCS, pričom vlaky vybavené systémom ETCS dosiahnu zníženie poplatkov, čo bude kompenzované zvýšenými poplatkami vlakov bez ETCS. Systém by mal byť z pohľadu výnosov pre manažéra infraštruktúry neutrálny.

  Jedným z cieľov prvého balíka bolo aj zosúladenie poplatkov s cieľom zjednodušiť systém poplatkov. Je dôležité dosiahnuť dohodu o spoločných normách pre poplatky, ktorých podrobnosti sú uvedené najmä v prílohe VIII.

  d) Podmienky prístupu k službám a servisným zariadeniam

  Komisia navrhuje právne a organizačné oddelenie servisných zariadení od dominantných železničných podnikov. Ľahký prístup k servisným zariadeniam má veľký význam pre pomoc novým vstupujúcim na trh, ktorí ponúkajúc svoje služby na sieti. Spravodajkyňa podporuje v tejto súvislosti prístup Komisie. Prevádzkovatelia servisných zariadení by mali mať možnosť pritiahnuť zákazníkov všetkých dopravných prevádzkovateľov.

  e) Prílohy a rozsah pôsobnosti delegovaných aktov

  Podľa Komisie je možné upravovať deväť z dvanástich príloh prostredníctvom delegovaných aktov. Spravodajkyňa chápe, že Komisia potrebuje dostatočnú flexibilitu, aby mohla pravidlá prispôsobiť vývoju v právnej, politickej a technickej oblasti. Smernica by však mala zabezpečiť pevný základ právneho predpisu, ktorý jasne naznačí smer, ktorým by sa Komisia mala uberať. Spravodajkyňa sa domnieva, že prílohy II až VIII obsahujú podstatné prvky smernice, ktoré by sa mali plne alebo čiastočne upravovať prostredníctvom bežného legislatívneho postupu. Navyše je potrebné predložiť viacero technických pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v dôsledku zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva a nová medziinštitucionálna dohoda o presnom znení ustanovení o delegovaných aktoch. Treba takisto zaviesť zmeny, ktoré sa týkajú ustanovení súvisiacich s vykonávacími aktmi. Viacero z nich by malo skôr patriť do režimu delegovaných aktov.

  f) Podmienky zamestnávania

  Aby zabezpečila, že rozvoj zamestnanosti a pracovných podmienok v sektore železničnej dopravy bude mať v právnom predpise významnejšiu úlohu, spravodajkyňa vypracovala viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, týkajúcich sa napríklad požiadavky dodržiavať pracovné právo a pravidlá bezpečnosti práce, ktorá sa stáva ešte prísnejšou podmienkou pri udeľovaní licencie železničnému podniku. Od orgánov sa tiež požaduje získavať údaje o zamestnanosti komplexnejším spôsobom. Na monitorovacej činnosti Komisie by sa mali viac podieľať aj sociálni partneri.

  g) Bezpečnosť

  Viacero vážnych nehôd poukázalo na to, že napriek tomu, že je železničná doprava veľmi bezpečným druhom dopravy, musia byť bezpečnostné pravidlá čo najprísnejšie. Dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek by malo preto zohrávať väčšiu úlohu pri udeľovaní licencií železničným prevádzkovateľom. Mali by sa zbierať údaje o nehodách v členských štátoch a poskytovať ich Komisii.

  POSTUP

  Názov

  Jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie)

  Referenčné čísla

  KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

  Dátum predloženia v EP

  17.9.2010

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  23.9.2010

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  23.9.2010

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Debora Serracchiani

  27.9.2010

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  25.1.2011

  12.4.2011

  24.5.2011

  21.6.2011

   

  11.7.2011

  31.8.2011

  10.10.2011

   

  Dátum prijatia

  11.10.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  36

  5

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jaroslav Paška, Peter Simon

  Dátum predloženia

  19.10.2011