Postopek : 2010/0253(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0367/2011

Predložena besedila :

A7-0367/2011

Razprave :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Glasovanja :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0503

POROČILO     ***I
PDF 1053kWORD 1076k
19.10.2011
PE 456.628v02-00 A7-0367/2011

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev)

(KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Debora Serracchiani

(Prenovitev – člen 87 poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev)

(KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0475),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0268/2010),

–   ob upoštevanju člena 14 in protokola št. 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije o storitvah splošnega pomena;

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o izvajanju direktiv prvega železniškega paketa(1),

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga je v okviru Protokola št. 2 predložila Luksemburška poslanska zbornica in v katerem trdi, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. marca 2011(2),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 28. januarja 2011(3),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(4),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve Odboru za promet in turizem z dne 26. maja 2011 v skladu s členom 87(3) poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0367/2011),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Delež železniškega sektorja v prometu se v nasprotju s cilji železniškega paketa iz leta 2001 v zadnjem desetletju ne povečuje, kar kaže, da so za podporo temu sektorju potrebne dodatne izboljšave sedanje zakonodaje. Iz tega sledi, da je tokratna reorganizacija bistvena.

Obrazložitev

Razvoj železniškega prometa po sprejetju prvega železniškega paketa ni izpolnil pričakovanj o oživitvi tega sektorja. Med letoma 1996 in 2008, na primer, se je modalni delež železniškega tovornega prometa zmanjšal za 2 % na 10,6 %, delež cestnega tovornega prometa pa se je povečal z 42,1 % na 45,9 %. EU mora nujno izboljšati zakonodajo, da bo podprla železnice, preprečila nadaljnje obremenjevanje cest in izboljšala stanje svojega okolja.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Številni postopki za ugotavljanje kršitev proti državam članicam kažejo na to, da pri sedanji zakonodaji prihaja do razlik v tolmačenju ter da je treba za zagotovitev resničnega odprtja evropskega železniškega trga razjasniti in izboljšati prvi železniški sveženj.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Naložbe v razvoj in vzdrževanje železniške infrastrukture so še vedno premajhne, da bi zagotovile razvoj sektorja in njegovo sposobnost konkurenčno nastopiti na trgu.

Obrazložitev

Prenizke naložbe so bistven problem, s katerim se mora spopasti ta reforma.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) Direktive, ki sestavljajo prvi železniški paket, niso preprečile občutnih razlik glede strukture in višine uporabnin za železniško infrastrukturo ter glede oblike in trajanja postopkov dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti.

Obrazložitev

Uporabnine za železniško infrastrukturo in način njihovega izračunavanja se v EU še vedno močno razlikujejo. To otežuje mednarodni železniški promet. Isto velja za dodeljevanje vlakovnih poti. Sedanjo zakonodajo je treba še izboljšati.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2e) Nepregledne razmere na trgu so očitna ovira za konkurenčne železniške storitve.

Obrazložitev

Pomanjkanje preglednosti ovira vstop na trg novim podjetjem, ki bi lahko ustvarila konkurenčnejši železniški sektor.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Zaradi soobstoja različnih sistemov socialne varnosti v železniškem sektorju v državah članicah obstaja tveganje nepoštene konkurence med novimi in uveljavljenimi prevozniki v železniškem prometu, zato poziva k uskladitvi, ob upoštevanju posebnosti sektorja in držav članic.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Zagotoviti je treba, da bodo regulatorni organi opravili svoje nadzorne obveznosti, da bi se preprečila diskriminacija med železniškimi prevozniki, izvajanjem ustreznih politik zaračunavanja in skladnostjo z načelom ločitve računov.

Obrazložitev

Konkurenčnost železniškega sektorja bo ovirana, če to ne bo zagotovljeno.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Za dokončanje evropskega železniškega območja je potrebna popolna interoperabilnost železniškega sistema na evropski ravni. Evropska agencija za železnice bi morala dobiti ustrezna pooblastila in sredstva, da bi ta cilj dosegla hitreje, tudi na področju razvoja skupnih standardov za certificiranje železniškega voznega parka ter varnostnih sistemov in sistemov signalizacije.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Regionalni, mestni in primestni promet ter  prevozne dejavnosti v obliki izmeničnih prevozov skozi tunel pod Rokavskim prelivom bi morale biti  izključene iz področja uporabe te  direktive.

(4) Regionalni, mestni in primestni promet ter  prevozne dejavnosti v obliki izmeničnih prevozov skozi tunel pod Rokavskim prelivom bi morale biti  izključene iz področja uporabe te  direktive. Vlaki, ki so del kulturne dediščine, in muzejski vlaki, ki obratujejo na lastnih tirih, bi morali biti izvzeti iz področja uporabe direktive.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji razvoj in učinkovito delovanje železniškega sistema bi bilo treba  opravljanje prevoznih storitev ločevati  od upravljanja infrastrukture. Glede na take razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti upravljata ločeno in vodita z ločenimi računi.

(6) Da bi bila zagotovljena  prihodnji razvoj in učinkovito delovanje železniškega sistema bi bilo treba  opravljanje prevoznih storitev ločevati  od upravljanja infrastrukture. Glede na take razmere je potrebno, da se ti dve dejavnosti upravljata ločeno in vodita z ločenimi računi, kar bo zagotovilo preglednost, zaradi katere javna sredstva ne bodo usmerjena k drugim poslovnim dejavnostim.

Obrazložitev

Samo tako se lahko zagotovi preglednost, ki je potrebna za konkurenčen in dostopen trg.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) (6 a) Treba je zagotoviti strogo ločitev računov upravljavcev infrastrukture in železniških podjetij. Javna sredstva, ki bodo dodeljena enemu področju dejavnosti, ne bi smela biti prenešena na drugo področje dejavnosti. Ta prepoved bi morala biti jasno prikazana v računovodskih pravilih za vsako področje dejavnosti. Država članica in nacionalni regulativni organ bi morala zagotoviti učinkovito izvajanje prepovedi.

Obrazložitev

Pretakanje javnega denarja med upravljavci infrastrukture in železniškimi podjetji zahteva večjo preglednost.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Ne glede na naravo svojega poslovnega modela morajo vsi prevozniki v železniškem prometu spoštovati zakonodajo na področju socialne varnosti in zdravja, da bi se preprečila socialni damping in nelojalna konkurenca.

Obrazložitev

Konkurence v železniškem prometu se ne sme vzpostaviti na račun delovnih pogojev in socialne varnosti delavcev. Spoštovanje nacionalnih zakonodaj o socialni varnosti in zdravju je treba zagotoviti za vse gospodarske subjekte ne glede na njihov poslovni model.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Da bi lahko železniški promet konkuriral cestnemu prometu, bi bilo treba uskladiti različne nacionalne predpise, kot so predpisi o varnosti v železniškem prometu, standardizacija in uporaba spremnih dokumentov, pravila za sestavo vlaka in dokumentacijo o njej, standardizacija signalizacije in označb, standardizacija ukrepov in nadzora tovornega prometa ter enotna registracija in nadzor prevoza odpadkov.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) EU bi morala iskati alternativne vire financiranja evropskih železniških projektov, in sicer z inovativnimi finančnimi instrumenti, kot so projektne obveznice EU, da bi spodbudila zasebna vlaganja in izboljšala dostop do tveganega kapitala. Iz istega razloga mora železniški trg postati privlačen za alternativne, zasebne vlagatelje, in sicer znotraj jasnih, preglednih pravnih okvirov.

Obrazložitev

Pomanjkanje sredstev je eden od glavnih razlogov za težki položaj evropskih železnic. Treba je vzpostaviti nove strategije in vire financiranja. Še zlasti je treba povečati financiranje infrastrukture. Države članice, ki namenjajo sredstva svoji infrastrukturi, morajo dobiti tudi zagotovilo, da ta denar ne bo porabljen za druge namene, temveč le za infrastrukturo.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) Države članice in upravljavci železniške infrastrukture bi morali imeti možnost, da naložbe v infrastrukturo financirajo na druge načine, na primer s financiranjem iz zasebnega sektorja, ne le z neposrednimi državni sredstvi.

Obrazložitev

Primerno je navesti možnost, da bi se upravljavci infrastrukture lahko ustanavljali ali delovali ob uporabi alternativnih modelov financiranja, iz katerih bi lahko črpali zasebna sredstva. To je bistvenega pomena za ohranjanje obstoječih mehanizmov financiranja v državah članicah.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Za učinkovit sektor prevoza blaga, zlasti čezmejnega, je treba nujno sprejeti ukrepe za odprtje trga.

(11) Za učinkovit sektor prevoza potnikov in blaga, zlasti čezmejnega, še posebej v primerih, ko drugačna tirna širina še pomeni fizično oviro za konkurenco, je treba nujno sprejeti ukrepe za odprtje trgov posameznih držav članic in vzpostavitev konkurenčnosti.

Obrazložitev

Različna širina tirov med Francijo in Španijo je na primer stvarna in fizična ovira za konkurenčnost, ki še poslabša že tako težke regulativne ovire v železniškem sektorju. Železniški promet je eden od redkih sektorjev, v katerem se enotni trg še ni izoblikoval. Proces odpiranja trga je zato treba razširiti na liberalizacijo nacionalnih železniških storitev. Za učinkovitost je potreben konkurenčen trg.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za mednarodne potniške  storitve z vmesnimi postanki se  ne bi smela uporabljati  za odpiranje  trga domačih storitev potniškega prometa, temveč bi se morala osredotočiti le na pomožne postanke na mednarodni progi. Glavni namen novih storitev naj bo  prevoz potnikov na mednarodnem potovanju. Pri presoji , ali je to glavni namen storitve, bi bilo treba upoštevati merila, kot so razmerje med prometom od domačih in mednarodnih potnikov ter razmerje med obsegom prevoza domačih in mednarodnih potnikov ter dolžino proge. Glavni namen storitve naj presoja  ustrezni nacionalni regulatorni organ na zahtevo zainteresirane strani.

(14) Uvedba novega odprtega dostopa za mednarodne potniške storitve z vmesnimi postanki bi se morala osredotočiti le na pomožne postanke na mednarodni progi. Glavni namen takih storitev naj bo prevoz potnikov na mednarodnem potovanju. Pri presoji , ali je to glavni namen storitve, bi bilo treba upoštevati merila, kot so razmerje med prometom od domačih in mednarodnih potnikov ter razmerje med obsegom prevoza domačih in mednarodnih potnikov ter dolžino proge. Glavni namen storitve naj presoja ustrezni nacionalni regulatorni organ na zahtevo zainteresirane strani.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je bolj odprto in posodobljeno besedilo.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Uredba (ES) št. 1370/2007 državam članicam omogoča, da delavcem v okviru ločevanja med delovanjem prevoznih storitev in upravljanja infrastrukture, ki lahko privede do sprememb v podjetjih, da ne bodo izgubili svojih socialnih pravic;

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Odprtje mednarodnih storitev potniškega prometa za konkurenco lahko vpliva na organiziranje in financiranje storitev potniškega železniškega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogodbe za opravljanje javne službe. Države članice bi morale imeti možnost, da omejijo pravico dostopa na trg, kadar bi ta pravica ogrozila ekonomsko ravnotežje teh pogodb za opravljanje javne službe in kadar to odobri ustrezni regulatorni organ iz člena 55  te direktive, in sicer na podlagi objektivne ekonomske analize ter zahteve pristojnih organov, ki so dodelili pogodbo za opravljanje javne službe.

(16) Odprtje mednarodnih storitev potniškega prometa za konkurenco lahko vpliva na organiziranje in financiranje storitev potniškega železniškega prometa, ki se izvajajo na podlagi pogodbe za opravljanje javne službe. Države članice bi morale imeti možnost, da omejijo pravico dostopa na trg, kadar bi ta pravica ogrozila ekonomsko ravnotežje teh pogodb za opravljanje javne službe in kadar to odobri ustrezni regulatorni organ iz člena 55, po potrebi pa tudi mreža regulatornih organov iz člena 57 te direktive, in sicer na podlagi objektivne ekonomske analize ter zahteve pristojnih organov, ki so dodelili pogodbo za opravljanje javne službe.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti področje uporabe te določbe na nacionalne storitve prevoza potnikov. Prav tako si prizadeva omogočiti regulatornim organom, da po potrebi posredujejo.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Razvoj trga je pokazal, da je okrepitev vloge regulativnih organov ena od pomembnejših stvari. Če naj imajo glavno vlogo pri zagotavljanju poštenega okolja za pogoje enakopravnega dostopa, bodo morali prejeti finančna sredstva, ustrezno osebje in logistično opremo za izpolnjevanje te naloge.

Predlog spremembe  21

Osnutek zakonodajne resolucije

Uvodna izjava 18 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

(18b) Nacionalni regulatorni organ mora biti neodvisna regulatorna ustanova, pooblaščena za samostojno obravnavanje zadev in opravljanje preiskav ter sposobna izdajati mnenja in zavezujoče odločitve, z namenom zagotavljanja odprtega trga brez ovir ter v njem proste in neizkrivljene konkurence.

Predlog spremembe   22

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Regulatorni organ bi moral delovati tako, da ne pride do konflikta interesov in kakršne koli vpletenosti v dodeljevanje pogodb za opravljanje javne službe, ki se preučuje. Pristojnost regulatornega organa bi bilo treba razširiti, da bi mu omogočili presojanje namena mednarodne storitve in, kjer je to ustrezno, morebitnega ekonomskega učinka na obstoječe pogodbe za opravljanje javne službe.

(19) Regulatorni organ bi moral delovati tako, da ne pride do konflikta interesov in kakršne koli vpletenosti v dodeljevanje pogodb za opravljanje javne službe, ki se preučuje, ne glede na možnost financiranja tega organa iz državnega proračuna ali iz pristojbin v železniškem sektorju ali glede na objavo ustreznih informacij. Pristojnost regulatornega organa bi bilo treba razširiti, da bi mu omogočili presojanje namena mednarodne storitve in, kjer je to ustrezno, morebitnega ekonomskega učinka na obstoječe pogodbe za opravljanje javne službe.

Obrazložitev

Direktiva ustvarja neodvisen regulatorni organ, a ne omenja, kako se bo financiral. Zaradi preglednosti je treba vstaviti sklicevanje na možne vire financiranja, na primer javne sklade ali pristojbine iz sektorja. Te informacije je treba objaviti.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Nacionalni regulativni organ bi moral biti organizacijsko, finančno, pravno in pri odločanju neodvisen od upravljavca železniške infrastrukture, organa za zaračunavanje uporabnine, organa za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti ali od prosilcev. Nacionalni regulativni organ mora imeti potrebne upravne zmogljivosti glede osebja in sredstev, da bo lahko zagotavljal odprt in pregleden železniški trg. Raven osebja, ki je potrebna, je neposredno povezana s tržnimi potrebami in se temu primerno spreminja. Nacionalni regulativni organ bi moral sprejemati odločitve glede pritožb, ravnati na lastno pobudo, izvajati preiskave v primeru sporov in spremljati razvoj trga. Podpirati bi ga moral regulativni organ Evropske komisije. Nacionalni regulativni organ bi moral hraniti zbirko podatkov glede osnutkov svojih odločitev, ki bo dostopna Evropski komisiji.

Obrazložitev

Uvodna izjava je usklajena s predlogi spremembe k členom 55–57, katerih namen je okrepiti vlogo in pristojnosti regulativnega organa. Predlog spremembe o vzpostavitvi regulativnega organa znotraj Evropske komisije (GD MOVE, GD COMP, najraje kombinacija obeh), ki bi svetoval nacionalnim regulativnim organom, jih vodil in usposabljal pri njihovih nalogah in pri pridobivanju potrebnih virov (človeških, finančnih intelektualnih).

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulatorni organi bi morali izmenjevati informacije in, kadar je to ustrezno, v posameznih primerih usklajevati načela in prakso za presojo, ali je ekonomsko ravnotežje pogodbe za opravljanje javne službe ogroženo. Na podlagi izkušenj bi morali postopoma oblikovati smernice.

(21) Nacionalni regulatorni organi bi morali pod okriljem Komisije vzpostaviti mrežo za krepitev medsebojnega sodelovanja z razvojem skupnih načel ter izmenjavo najboljših praks in informacij. V posameznih primerih, kadar je to ustrezno, bi morali tudi usklajevati načela in prakso za presojo, ali je ekonomsko ravnotežje pogodbe za opravljanje javne službe ogroženo. Na podlagi izkušenj bi morali postopoma oblikovati skupne smernice na evropski ravni.

Obrazložitev

Uvodna izjava je v skladu s predlogi sprememb k členom 55–57, katerih namen je okrepiti vlogo in neodvisnost regulatornega organa ter sodelovanje med nacionalnimi regulatornimi organi.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Nacionalni regulatorni organi bi morali izmenjevati informacije in, kadar je to ustrezno, v posameznih primerih usklajevati načela in prakso za presojo, ali je ekonomsko ravnotežje pogodbe za opravljanje javne službe ogroženo. Na podlagi izkušenj bi morali postopoma oblikovati smernice.is compromised. They should progressively develop guidelines based on their experience.

(21) Nacionalni regulatorni organi bi morali izmenjevati informacije in dobro prakso ter, kadar je to ustrezno, v posameznih primerih usklajevati načela in prakso za presojo, ali je ekonomsko ravnotežje pogodbe za opravljanje javne službe ogroženo. They should progressively develop guidelines based on their experience. Komisija naj na podlagi izkušenj mreže regulatornih organov poda zakonodajni predlog za ustanovitev evropskega regulatornega organa.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence med prevozniki v železniškem prometu je treba opravljanje prevoznih storitev ločevati od upravljanja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev. Glede na to je nujno, da se ti dve vrsti dejavnosti upravljata neodvisno v različnih pravnih subjektih. Taka neodvisnost ne pomeni, da je treba za vsak objekt, potreben za izvajanje železniških storitev, ustanoviti ločen organ ali podjetje.

(22) Za zagotovitev lojalne konkurence med prevozniki v železniškem prometu je treba opravljanje prevoznih storitev in upravljanje objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, voditi pregledno in nediskriminatorno. Regulatorni organ bi moral nadzirati izvajanje tega preglednega in nediskriminatornega upravljanja na način, določen v tej direktivi.

Obrazložitev

Popolna ločitev prevoznih storitev ne bo nujno prinesla poštene konkurence med temi dejavnostmi. Povzroči lahko celo dodatne organizacijske stroške, povečanje birokracije ter dodatne upravne stroške. To bo negativno vplivalo na konkurenčnost železnic v primerjavi z drugimi vrstami prometa.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Za  zagotovitev zanesljivih in primernih storitev je  treba poskrbeti, da prevozniki v železniškem prometu ob vsakem času  izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo in strokovno usposobljenostjo.

(23) Za zagotovitev zanesljivih in primernih storitev je treba poskrbeti, da prevozniki v železniškem prometu ob vsakem času izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo, socialnimi standardi in strokovno usposobljenostjo.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb je pomembno zagotoviti, da so prevozniki v železniškem prometu dovolj zavarovani glede odgovornosti.

(24) Za zaščito uporabnikov in tretjih oseb je bistveno zagotoviti, da so prevozniki v železniškem prometu dovolj zavarovani glede odgovornosti. Treba bi bilo tudi omogočiti kritje odgovornosti v primeru nezgod z jamstvi, ki jih zagotovijo banke ali druga podjetja, vendar le, če je tako kritje ponujeno pod tržnimi pogoji, ne izvira iz državne pomoči in ne vsebuje elementov diskriminacije proti drugim železniškim podjetjem.

Obrazložitev

Železniška podjetja lahko prosto izbirajo glede uporabe različnih možnosti zavarovanja civilne odgovornosti, saj so v različnih železniških omrežjih različne ravni tveganja. V mnogih državah članicah se možnosti, kot so kapitalska ustreznost in bančna jamstva, uspešno uporabljajo za kritje civilne odgovornosti.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati nacionalne določbe in določbe Unije  o zagotavljanju železniškega prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki prevozniku v železniškem prometu zagotavljajo popolnoma varno in ob ustreznem upoštevanju zdravstvenih in socialnih pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov opravljati njegovo dejavnost na določenih razdaljah proge.

(25) Vsi prevozniki v železniškem prometu bi morali tudi imeti obveznost izpolnjevati tako nacionalne določbe kot tudi določbe Unije o zagotavljanju železniškega prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki prevoznikom v železniškem prometu zagotavljajo popolnoma varno in ob popolnem upoštevanju veljavnih obveznosti glede zdravstvenih in socialnih pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov opravljati njihovo dejavnost na določenih odsekih proge.

Obrazložitev

Prevozniki morajo v celoti spoštovati veljavne določbe glede zdravstvenega varstva, pravic delavcev in socialnih pogojev.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi moral tudi imeti obveznost  izpolnjevati nacionalne določbe in določbe Unije  o zagotavljanju železniškega prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki prevozniku v železniškem prometu zagotavljajo popolnoma varno in ob ustreznem upoštevanju zdravstvenih in socialnih pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov opravljati njegovo  dejavnost na določenih razdaljah proge.

(25) Prevoznik v železniškem prometu bi moral tudi imeti obveznost izpolnjevati nacionalne določbe in določbe Unije o zagotavljanju železniškega prometa, uporabljene brez razlikovanja, ki prevozniku v železniškem prometu zagotavljajo popolnoma varno in ob ustreznem upoštevanju zdravstvenih in socialnih pogojev ter pravic delavcev in potrošnikov opravljati njegovo dejavnost na vseh odsekih proge.

Obrazložitev

Obvezno mora biti, da je treba pogoje izpolniti v vseh primerih.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Še vedno velja, da se železniškim podjetjem odobritev licenc za vozni park prepogosto neupravičeno preprečuje, kar izkrivlja dostop na trg. Zato je primerno, da se Evropski agenciji za železnice podelijo močna pooblastila. Komisija se torej poziva, naj kot del pregleda Uredbe (ES) št. 881/2004 razišče, ali se za to področje lahko razširi pooblastilo Evropski agenciji za železnice.

Obrazložitev

Prevozniki v železniškem prometu ne dostopajo vedno zlahka do železniških trgov držav članic. Načrtovani pregled uredbe o Evropski agenciji za železnice bi moral vsebovati tudi dodelitev večjih pooblastil za strožji nadzor nad ravnanjem držav članic, ki s svojo politiko licenciranja posredno preprečujejo dostop na trg, ter za ukrepanje proti temu ravnanju. Vključen je tudi poziv Komisiji, naj preuči to možnost.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev preglednosti in enakopravnega dostopa do železniške infrastrukture in z železnico povezanih storitev  vsem prevoznikom v železniškem prometu se vse potrebne informacije za uresničevanje pravic dostopa objavijo v programu omrežja.

(27) Za zagotovitev preglednosti in enakopravnega dostopa do železniške infrastrukture in z železnico povezanih storitev vsem prevoznikom v železniškem prometu se vse potrebne informacije za uresničevanje pravic dostopa objavijo v programu omrežja, vključno s formati, ki so dostopni invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je pomembna skladnost s sklepi, sprejetimi v okviru drugih pobud, da bi se zagotovil večformatni dostop ter tako preprečila vsakršna diskriminacija invalidov.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Vsaka ureditev zaračunavanja uporabnin za uporabo infrastrukture bo za uporabnike pomenila ekonomsko sporočilo. Pomembno je, da so taka sporočila prevoznikom v železniškem prometu dosledna in da jih vodijo k razumnim odločitvam.

(35) Vsaka ureditev zaračunavanja uporabnin za uporabo infrastrukture bo za uporabnike pomenila ekonomsko sporočilo. Pomembno je, da so taka sporočila prevoznikom v železniškem prometu dosledna in jasna in da jih vodijo k razumnim in trajnostnim odločitvam.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a) Prosilce, ki ponujajo storitve prevoza tovora na posameznem vagonu, se mora spodbujati k razširitvi trga za nove stranke v železniškem prometu. Zato je pomembno, da upravljavec železniške infrastrukture pri dodeljevanju zmogljivosti te prosilce upošteva, da bi lahko imeli v polni meri koristi od tega pravnega okvira in da bi razširili delež železniškega trga v novih sektorjih.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Pomembno je zagotoviti boljše usklajevanje ureditev dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti, da bi se povečala privlačnost železnice za promet, ki uporablja omrežje več kot enega upravljavca infrastrukture, zlasti za mednarodni promet.

(50) Pomembno je zagotoviti boljše usklajevanje ureditev dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti, da bi se povečala privlačnost železnice za promet, ki uporablja omrežje več kot enega upravljavca infrastrukture, zlasti za mednarodni promet. V tem kontekstu je zaželena morebitna ustanovitev evropskega regulatornega organa.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja interes za postopno ustanovitev evropskega regulatornega organa.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53) Naložbe v železniško infrastrukturo so potrebne, ureditev zaračunavanja uporabnin za uporabo infrastrukture pa spodbuja upravljavce železniške infrastrukture, da ustrezne naložbe naredijo ekonomsko privlačne.

(53) Povečane naložbe v železniško infrastrukturo, zlasti obstoječo, so potrebne, ureditev zaračunavanja uporabnin za uporabo infrastrukture pa bi morala spodbujati upravljavce železniške infrastrukture, da ustrezne naložbe naredijo ekonomsko privlačne in trajnostne z okoljskega vidika.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(58a) Da bi se povečal delež prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu v primerjavi z drugimi načini prevoza, je zaželeno, da države članice pri internalizaciji zunanjih stroškov zagotovijo, da diferencirane dajatve nimajo negativnih vplivov na finančno ravnovesje upravljavca infrastrukture. Če bi upravljavec železniške infrastrukture vseeno utrpel škodo zaradi te diferenciacije, je priporočljivo, da države članice razliko uravnajo ob upoštevanju pravil o državni pomoči.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59) Razvoj železniškega prevoza bi bilo treba doseči  med drugim s pomočjo razpoložljivih instrumentov Unije  in brez poseganja v že postavljene prednostne naloge.

črtano

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(61) Zaželeno je, da se prevoznikom v železniškem prometu in upravljavcem železniške infrastrukture zagotovijo spodbude za čim večje zmanjševanje motenj omrežja.

črtano

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62) Dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti je za upravljavca infrastrukture strošek, za katerega se zahteva plačilo.

črtano

Obrazložitev

Za boljšo pripravo zakonodaje in njeno berljivost, ko gre za evropske državljane, se velik del uvodnih izjav lahko črta.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63) Učinkovito upravljanje ter pravična in enakopravna uporaba železniške infrastrukture zahtevata ustanovitev regulatornega organa, ki nadzoruje uporabo pravil, določenih v tej direktivi, in deluje kot pritožbeni organ, ne glede na možnost sodne revizije.

(63) Učinkovito upravljanje ter pravična in enakopravna uporaba železniške infrastrukture zahtevata ustanovitev nacionalnih regulatornih organov, ki nadzorujejo uporabo pravil, določenih v tej direktivi, in delujejo kot pritožbeni organ, ne glede na možnost sodne revizije.

Obrazložitev

Podrobnejša opredelitev besedila.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(65) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za sprejetje prilog k tej direktivi. Ker so navedeni ukrepi splošne narave in so namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te direktive, jih je treba sprejeti kot delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe.

(65) Da bi zagotovili nekatere informacije, potrebne za spremljanje trga železniškega prometa, opredelili nekatere podrobnosti programa omrežja, opredelili neposredne stroške posamezne železniške storitve, opredelili uporabnine za infrastrukturo, diferencirane na podlagi hrupa, opredelili nekatera merila za začasno znižanje za Evropski sistem vodenja vlakov, opredelili nekatera merila za načrte izvedbe, podrobno določili merila v zvezi z določanjem zahtev za prosilce, opredelili časovni načrt za postopek dodeljevanja zmogljivosti, opredelili podrobnosti finančnih izkazov, ki jih je treba posredovati regulatornemu organu ter oblikovali skupna merila in prakso za regulatorne organe pri sprejemanju odločitev v skladu s to direktivo, naj se v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s predpisanimi merili in postopki v okviru spremljanja trga, nekaterimi elementi programa omrežja, nekaterimi načeli zaračunavanja uporabnin, začasnim znižanjem za Evropski sistem vodenja vlakov, nekaterimi elementi načrta izvedbe, merili za določanje zahtev v zvezi s prosilci za uporabo železniške infrastrukture, časovnim načrtom postopka dodeljevanja, finančnimi izkazi ter skupnimi načeli in prakso regulatornih organov pri sprejemanju odločitev. Zlasti pomembno je, da Komisija med svojim pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasen, pravočasen in ustrezen prenos zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je določiti strožji okvir za začasen prenos pooblastil v zvezi s spreminjanjem nebistvenih elementov te direktive na Komisijo. Besedilo je v skladu z medinstitucionalnim skupnim dogovorom iz leta 2011.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive

Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(66) Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje te direktive bi morali biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(66) Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje členov 10(2), 11(4) in 17(5) te direktive, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Obrazložitev

Predlog spremembe vnaša sklic na novo uredbo o izvedbenih aktih, ki je pred kratkim začela veljati.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Uvodna izjava 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(71a) Komisija ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 in 11. junija 2010 ter ob upoštevanju izvajanja Direktive 2001/12 do konca leta 2012 predstavi zakonodajni predlog o ločitvi upravljavca železniške infrastrukture in železniškega prevoznika. Glede na to, da železniški sektor zaenkrat še ni v celoti odprt, bi morala Komisija do istega datuma predstaviti zakonodajni predlog o odprtju trga.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko določijo časovna obdobja in roke za časovni razpored postopka dodeljevanja, ki se razlikujejo od tistih v členu 43(2), točki 4(b) Priloge VIII in v točkah 3, 4 in 5 Priloge IX, za mednarodne vlakovne poti, ki se določijo v sodelovanju z upravljavci železniške infrastrukture iz tretjih držav na omrežju s tirno širino, ki se razlikuje od glavnega železniškega omrežja v Uniji.

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča večjo prožnost pri dodeljevanju zmogljivosti v primerih mednarodnih vlakovnih poti, ki so določene v sodelovanju s tretjimi državami, na omrežjih s tirno širino, ki se razlikuje od tirne širine glavnega železniškega omrežja v EU. Vglavnem zadeva baltske države.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice lahko iz uporabe člena 31(5) izvzamejo vozila, s katerimi se opravlja prevoz ali so namenjena prevozu iz tretjih držav ali v tretje države na tirni širini, ki se razlikuje od tirne širine glavnega železniškega omrežja v Uniji.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , upravljanje  in vzdrževanje železniške infrastrukture , vključno z upravljanjem prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter signalizacijo ; naloge upravljavca železniške infrastrukture na železniškem omrežju ali na delu omrežja so lahko dodeljene različnim organom ali podjetjem;

(2) „upravljavec železniške infrastrukture“ pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojen(-no) zlasti za vzpostavitev , upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture , vključno z upravljanjem prometa, krmiljenjem in usmerjanjem ter signalizacijo, v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi; glavne naloge upravljavca železniške infrastrukture so: odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti, vključno z opredelitvijo in oceno razpoložljivosti in dodeljevanjem posameznih vlakovnih poti, odločanje o zaračunavanju uporabnin za uporabo infrastrukture, vključno z določanjem in pobiranjem uporabnin, ter odločanje o naložbah v infrastrukturo;

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „regulatorni organ“ je organ, ki v državi članici nadzoruje pravilno uporabo zadevnih uredb, ki ni udeležen pri oblikovanju politik in ki je popolnoma ločen od podjetij, zlasti tistih iz točk (1) in (2);

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „železniška infrastruktura“ pomeni vse postavke, navedene v Prilogi I.A k Uredbi Komisije (EGS) št. 2598/70 z dne 18. decembra 1970 o določitvi vsebine postavk v računovodskih obrazcih iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1108/70 z dne 4. junija 1970, ki so zaradi jasnosti vključene v Prilogo I k tej direktivi  ;

(3) „železniška infrastruktura“ pomeni vse postavke, navedene v Prilogi I k tej direktivi;

Obrazložitev

S črtanjem sklica na Uredbo št. 2598/70 postane „železniška infrastruktura“ za namene te direktive opredljena s seznamom iz Priloge I.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „regionalni promet“ pomeni prevozne storitve za zadovoljevanje prevoznih potreb regije.

(7) „regionalni promet“ pomeni prevozne storitve za zadovoljevanje prevoznih potreb posamezne regije ali mejnih regij;

Obrazložitev

Pojem „regije“ je treba razlagati v zemljepisnem smislu.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Upravljavec železniške infrastrukture sam upravlja svoje storitve informacijske tehnologije, da zagotovi ustrezno zaščito poslovno občutljivih informacij.

Obrazložitev

Za zagotovitev dejanske neodvisnosti od krovne organizacije in drugih družb, je pomembno, da ima vsak upravljavec železniške infrastrukture svojo službo informacijske tehnologije.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Države članice zagotovijo tudi, da so prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture, ki medsebojno niso popolnoma neodvisni, odgovorni vsak za svojo kadrovsko politiko.

Obrazložitev

Ker morajo upravljavci železniške infrastrukture sprejemati neodvisne odločitve, morajo tudi v celoti odgovarjati za svojo politiko zaposlovanja. Če njihova politika zaposlovanja ni popolnoma neodvisna, obstaja nevarnost, da tega pogoja ne bo mogoče doseči.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Ločevanje poslovnih računov

Pregledno ločevanje poslovnih računov

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in objavljanje ločenih izkazov uspeha in bilanc stanja, na eni strani za poslovanje prevoznikov v železniškem prometu, ki je povezano z njihovimi prevoznimi storitvami, in na drugi strani za poslovanje, povezano z upravljanjem železniške infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki so dodeljena za eno od teh dveh področij dejavnosti, se ne prenesejo  na drugo področje dejavnosti.

1. Države članice zagotovijo  izdelavo in objavljanje ločenih izkazov uspeha in bilanc stanja, na eni strani za poslovanje prevoznikov v železniškem prometu, ki je povezano z njihovimi prevoznimi storitvami, in na drugi strani za poslovanje, povezano z upravljanjem železniške infrastrukture. Javna finančna sredstva, ki so dodeljena za eno od teh dveh področij dejavnosti, se ne prenesejo  na drugo področje dejavnosti.

2. Države članice lahko tudi predvidijo, da je za takšno ločitev potrebna organizacijska delitev na področja znotraj enega podjetja, ali da infrastrukturo in prevozne storitve  upravljajo  ločeni subjekti.

2. Države članice lahko tudi predvidijo, da je za takšno ločitev potrebna organizacijska delitev na področja znotraj enega podjetja, ali da infrastrukturo in prevozne storitve upravljajo ločeni subjekti, da bi zagotovili razvoj konkurence, stalne naložbe in stroškovno učinkovite storitve v železniškem sektorju.

3. Države članice zagotovijo, da se  izdelajo in objavijo ločeni  izkazi uspeha in bilance stanja na eni strani  za poslovanje v zvezi z zagotavljanjem prevoza blaga v železniškem prometu in na drugi strani za dejavnosti, povezane z zagotavljanjem potniških prevoznih storitev . Javna  sredstva za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem prevoza v železniškem prometu kot javne službe morajo biti prikazana ločeno za vsako pogodbo o javni službi  v ustreznih poslovnih računih in se ne prenesejo  na dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem drugih prevoznih storitev ali na kakršno koli drugo poslovanje.

3. Države članice zagotovijo, da se  izdelajo in objavijo ločeni  izkazi uspeha in bilance stanja na eni strani  za poslovanje v zvezi z zagotavljanjem prevoza blaga v železniškem prometu in na drugi strani za dejavnosti, povezane z zagotavljanjem potniških prevoznih storitev . Javna  sredstva za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem prevoza v železniškem prometu kot javne službe morajo biti prikazana ločeno za vsako pogodbo o javni službi  v ustreznih poslovnih računih in se ne prenesejo  na dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem drugih prevoznih storitev ali na kakršno koli drugo poslovanje.

4. Računovodstvo za različna  področja dejavnosti iz odstavkov 1 in 3  mora omogočati spremljanje upoštevanja prepovedi prenosa javnih finančnih sredstev, izplačanih za eno področje dejavnosti, v korist drugega področja dejavnosti  .

4. Za zagotovitev popolne preglednosti stroškov infrastrukture mora računovodstvo za različna področja dejavnosti iz odstavkov 1, 2a in 3 omogočati spremljanje skladnosti s prejšnjimi odstavki in spremljanje porabe prihodkov iz uporabnin za infrastrukturo, presežkov iz drugih komercialnih dejavnosti ter javnih in zasebnih finančnih sredstev, izplačanih upravljavcu železniške infrastrukture. Noben prevoznik v železniškem prometu oziroma organ ali podjetje, ki nadzoruje prevoznika, na noben način ne uporablja prihodkov upravljavca železniške infrastrukture, saj bi to lahko okrepilo njegov tržni položaj ali mu prineslo ekonomske prednosti pred drugimi železniškimi podjetji. Ta določba ne preprečuje povračila za naložbeni kapital, ki ga organ ali podjetje, ki nadzoruje prevoznika v železniškem prometu, da na voljo upravljavcu železniške infrastrukture, vključno z obrestmi pod tržnimi pogoji in pod nadzorom regulatornega organa iz člena 55.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Neodvisnost bistvenih funkcij od upravljavca infrastrukture

Neodvisnost bistvenih funkcij od upravljavca infrastrukture

1. Države članice zagotovijo, da se za pravičen in enakopraven dostop do železniške infrastrukture odločilne funkcije, navedene v Prilogi II, prenesejo na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne zagotavljajo prevoznih storitev v železniškem prometu. Ne glede na organizacijsko strukturo je treba dokazati, da je bil ta cilj dosežen.

1. Države članice zagotovijo, da se za pravičen in enakopraven dostop do železniške infrastrukture odločilne funkcije, opredeljene v členu 3(2), prenesejo na organe ali podjetja, ki sami(-a) ne zagotavljajo prevoznih storitev v železniškem prometu. Ne glede na organizacijsko strukturo je treba dokazati, da je bil ta cilj dosežen.

Priloga II se lahko glede na izkušnje spremeni v skladu s postopkom iz člena 60.

 

Vendar lahko države članice odgovornost za prispevanje k razvoju  železniške infrastrukture, na primer prek  naložb, vzdrževanja in financiranja, prenesejo na prevoznike v železniškem prometu ali kakšen drug organ.

Vendar lahko države članice odgovornost za prispevanje k razvoju  železniške infrastrukture, na primer prek  naložb, vzdrževanja in financiranja, prenesejo na prevoznike v železniškem prometu ali kakšen drug organ.

2. Kadar je upravljavec železniške infrastrukture pravno, organizacijsko ali pri odločanju odvisen od prevoznikov v železniškem prometu, naloge iz oddelkov 3 in 4 poglavja IV prevzame organ za zaračunavanje uporabnin oziroma organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti , ki sta  pravno, organizacijsko ali pri odločanju neodvisna  od vseh prevoznikov v železniškem prometu.

2. Kadar je upravljavec železniške infrastrukture pravno, organizacijsko ali pri odločanju odvisen od prevoznikov v železniškem prometu, naloge iz oddelkov 2 in 3 poglavja IV prevzame organ za zaračunavanje uporabnin oziroma organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti , ki sta  pravno, organizacijsko ali pri odločanju neodvisna  od vseh prevoznikov v železniškem prometu.

3. Kadar se določbe oddelkov 2 in 3 poglavja IV te direktive nanašajo na bistvene naloge upravljavca infrastrukture, se razumejo, kot da glede zadevnih pristojnosti veljajo za organ za zaračunavanje uporabnin oziroma organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti.

3. Kadar se določbe oddelkov 2 in 3 poglavja IV te direktive nanašajo na bistvene naloge upravljavca infrastrukture, se razumejo, kot da glede zadevnih pristojnosti veljajo za organ za zaračunavanje uporabnin oziroma organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti.

 

3a. Komisija najpozneje 31. decembra 2012 predstavi predlog direktive, ki bo vsebovala določbe v zvezi z ločitvijo upravljanja železniške infrastrukture in prevoznih dejavnosti, ter predlog za odprtje notranjega trga potniškega železniškega prometa, ki ne bo spodbujal k znižanju kakovosti železniških prometnih storitev in ki bo ohranil obveznosti javne službe.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Preudarno financiranje upravljavca infrastrukture

Preudarno financiranje upravljavca infrastrukture

1. Države članice svoje nacionalne železniške infrastrukture razvijajo tako, da  po potrebi upoštevajo  splošne potrebe Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te direktive strategijo razvoja železniške infrastrukture z namenom izpolniti prihodnje potrebe po mobilnosti na podlagi preudarnega in trajnostnega financiranja železniškega sistema. Strategija se mora nanašati na obdobje najmanj petih let in mora biti obnovljiva.

1. Države članice svoje nacionalne železniške infrastrukture razvijajo tako, da  po potrebi upoštevajo  splošne potrebe Unije. V ta namen objavijo najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te direktive in po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami, vključno z zadevnimi lokalnimi in regionalnimi organi, sindikati, sektorskimi združenji in predstavniki uporabnikov, strategijo razvoja železniške infrastrukture z namenom izpolniti prihodnje potrebe po mobilnosti na podlagi preudarnega in trajnostnega financiranja železniškega sistema. Strategija se mora nanašati na obdobje najmanj sedmih let in mora biti obnovljiva.

2. Države članice lahko ob obveznem upoštevanju členov 93, 107 in 108  Pogodbe upravljavcu železniške infrastrukture zagotovijo finančna sredstva , ustrezna glede na njegove naloge, velikost infrastrukture  in finančne potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

2. Kadar prihodki ne zadostujejo za kritje finančnih potreb upravljavca železniške infrastrukture, države članice brez poseganja v okvir zaračunavanja uporabnin iz členov 31 in 32 te direktive ter ob obveznem upoštevanju členov 93, 107 in 108 Pogodbe upravljavcu železniške infrastrukture zagotovijo finančna sredstva, ustrezna glede na njegove naloge, velikost infrastrukture in finančne potrebe, zlasti za kritje novih naložb.

3. V okviru splošne politike, ki jo določi država, in ob upoštevanju strategije razvoja železniške infrastrukture iz odstavka 1  upravljavec železniške infrastrukture sprejme  poslovni načrt, ki vključuje naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom se zagotovi optimalna in učinkovita uporaba ter razvoj železniške infrastrukture ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in sredstev, ki so potrebna za doseganje teh ciljev. Upravljavec infrastrukture zagotovi, da se s prosilci opravijo posvetovanja, preden se poslovni načrt odobri. Regulatorni organ iz člena 55 izda nezavezujoče mnenje o tem, ali je poslovni načrt ustrezen za dosego teh ciljev.

3. V okviru splošne politike, ki jo določi država, in ob upoštevanju strategije razvoja železniške infrastrukture iz odstavka 1  upravljavec železniške infrastrukture sprejme  poslovni načrt, ki vključuje naložbeni in finančni načrt. S tem načrtom se zagotovi optimalna in učinkovita uporaba ter razvoj železniške infrastrukture ob zagotavljanju finančnega ravnotežja in sredstev, ki so potrebna za doseganje teh ciljev. Preden se naložbeni načrt odobri, upravljavec železniške infrastrukture zagotovi, da se s prosilci na nediskriminatoren način opravijo posvetovanja, kar zadeva pogoje dostopa in uporabe ter značaj, zagotavljanje razpoložljivosti in razvoj infrastrukture. Regulatorni organ iz člena 55 izda nezavezujoče mnenje o tem, ali poslovni načrt diskriminira prosilce.

4. Države članice zagotovijo , da računovodska evidenca upravljavca železniške infrastrukture, pod normalnimi pogoji poslovanja in v obdobju največ treh let , najmanj uravnoteži prihodke upravljavca železniške infrastrukture iz uporabnin, presežkov iz drugih komercialnih dejavnosti in državnega financiranja na eni strani ter infrastrukturne odhodke na drugi , vključno s predplačili države, kjer je to primerno .

4. Države članice zagotovijo, da računovodska evidenca upravljavca železniške infrastrukture, pod normalnimi pogoji poslovanja, v obdobju največ treh let najmanj uravnoteži prihodke upravljavca železniške infrastrukture iz uporabnin, presežkov iz drugih komercialnih dejavnosti, nepovratnih sredstev iz zasebnih virov in državnega financiranja, vključno s predplačili države, kjer je to primerno, na eni strani ter infrastrukturne odhodke na drugi, vključno s trajnostnim financiranjem dolgoročne obnove objektov, kjer je to primerno.

Brez poseganja v morebitni dolgoročni cilj, da bi uporabnik pokril stroške infrastrukture za vse načine prevoza na podlagi lojalne in nediskriminatorne konkurence med različnimi načini prevoza, lahko država članica v primeru, ko je železniški prevoz konkurenčen drugim načinom prevoza, v okviru za zaračunavanje uporabnin iz členov 31 in 32, od upravljavca infrastrukture zahteva, da svojo računovodsko evidenco uravnoteži brez državnega financiranja.

Brez poseganja v morebitni dolgoročni cilj, da bi uporabnik pokril stroške infrastrukture za vse načine prevoza na podlagi lojalne in nediskriminatorne konkurence med različnimi načini prevoza, lahko država članica v primeru, ko je železniški prevoz konkurenčen drugim načinom prevoza, v okviru za zaračunavanje uporabnin iz členov 31 in 32, od upravljavca infrastrukture zahteva, da svojo računovodsko evidenco uravnoteži brez državnega financiranja.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Odstavka 1 in 2 se ne nanašata na dolgove ali obresti na dolgove, ki so jih prevozniki v železniškem prevozu prevzeli po 15. marcu 2001 oziroma po datumu pristopa k Uniji za države članice, ki so pristopile k Uniji po 15. marcu 2001.

(3) Odstavka 1 in 2 se ne nanašata na dolgove ali obresti na dolgove, ki so jih prevozniki v železniškem prometu prevzeli po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Še vedno je treba prevoznike v železniškem prometu postaviti na zdrave finančne temelje in jim oprostiti njihove pretekle dolgove. V številnih državah tega še niso izvedli kljub temu, da so bile že leta 1991 sprejete določbe (Direktiva 91/440/EGS). Za učinkovito spodbujanje železniškega sektorja je potrebno njegovo razdolževanje. Poleg tega je datum 15. marec 2001 oziroma datum pristopa za nove države članice določen prezgodaj.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pogoji dostopa do železniške infrastrukture v nobenem primeru ne smejo onemogočiti potnikom pridobivanja informacij o potovanju iz enega kraja v drugega ali nakupa vozovnic za tako potovanje, ne glede na število prevoznikov v železniškem prometu, ki v celoti ali deloma nudijo potniške prevozne storitve med tema dvema krajema.

Obrazložitev

Pogoji dostopa do železniške infrastrukture v nobenem primeru ne smejo onemogočiti potnikom pridobivanja informacij o potovanju iz enega kraja v drugega ali nakupa vozovnic za tako potovanje, ne glede na število prevoznikov v železniškem prometu, ki v celoti ali deloma nudijo potniške prevozne storitve med tema dvema krajema.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so podrobno določeni postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

Komisija na podlagi izkušenj regulatornih organov najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so podrobno določeni postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

Obrazložitev

Komisija mora biti obvezana, da ukrepa v 18 mesecih od začetka veljavnosti , kar se zdi dovolj dolgo za nabiranje izkušenj v zvezi z dodeljevanjem dostopa do železniške infrastrukture.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi in prevozniki v železniškem prometu, ki opravljajo javno službo, priskrbijo ustreznemu regulatornemu organu ali organom informacije, za katere se razumno šteje, da so potrebne za sprejetje odločitve. Regulatorni organ preuči prejete informacije in se po potrebi o njih posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v vnaprej določenem razumnem roku, ki ne sme presegati dveh mesecev od prejema vseh potrebnih informacij.

Pristojni organi in prevozniki v železniškem prometu, ki opravljajo javno službo, priskrbijo ustreznemu regulatornemu organu ali organom informacije, za katere se razumno šteje, da so potrebne za sprejetje odločitve. Regulatorni organ preuči prejete informacije in se po potrebi o njih posvetuje z vsemi ustreznimi stranmi ter jih o svoji utemeljeni odločitvi obvesti v enem mesecu od prejema zahteve.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so podrobno določeni postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

4. Komisija na podlagi izkušenj regulatornih organov najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so podrobno določeni postopek in merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

Obrazložitev

Predlog spremembe obvezuje Komisijo, da sprejme izvedbene akte o določitvi postopka in meril za določbe v zvezi z omejitvijo pravice dostopa za storitve, ki jih delno ali v celoti pokrivajo javne storitve, in v zvezi z zahtevami, ki se nanašajo na regulatorne organe. Komisija mora ukrepati v 18 mesecih od začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pripravi primerjalno analizo metod, po katerih države članice določajo zneske dajatev, da bi se vzpostavila enotna metoda izračuna zneska dajatev.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Pogoji dostopa do storitev

Pogoji dostopa do storitev

1. Prevozniki v železniškem prometu so brez razlikovanja upravičeni do minimalnega paketa dostopa do infrastrukture , določenega v  točki 1 Priloge III.

1. Upravljavci železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu brez razlikovanja omogočijo minimalni paket dostopa do infrastrukture, določen v točki 1 Priloge III.

2. Storitve, navedene v točki 2 Priloge III, zagotavljajo vsi upravljavci objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev  brez razlikovanja.

2. Upravljavci objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, vsem prevoznikom v železniškem prometu brez razlikovanja in pod nadzorom regulatornega organa v skladu s členom 56 omogočijo dostop do objektov, navedenih v točki 2 Priloge III, vključno z dostopom do železniških tirov, ter do storitev, ki se izvajajo v teh objektih.

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, pripada organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven in zavzema prevladujoč položaj na vsaj enem od trgov storitev železniškega prevoza, za katere se objekt uporablja, mora biti upravljavec organiziran tako, da je pravno, organizacijsko in glede sprejemanja odločitev neodvisen od tega organa oziroma podjetja.

Kadar upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, iz točke 2 Priloge III pripada organu ali podjetju, ki je prav tako aktiven in zavzema prevladujoč položaj na vsaj enem od trgov storitev železniškega prevoza, za katere se objekt uporablja, mora biti upravljavec organiziran tako, da je glede organizacije in sprejemanja odločitev neodvisen od tega organa oziroma podjetja. Upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, ter ta organ ali podjetje imata ločene poslovne račune, vključno z ločenimi bilancami stanja in izkazi uspeha.

Zahteve prevoznikov v železniškem prometu po dostopu do objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, se lahko zavrnejo le, če obstajajo druge gospodarsko smiselne možnosti, ki jim omogočajo, da zadevno storitev potniškega ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. Obstoj gospodarsko smiselne možnosti mora dokazati upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev.

Na zahteve prevoznikov v železniškem prometu po dostopu do objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, se odgovori v ustaljenem roku, ki ga določi nacionalni regulatorni organ, zavrne pa se jih lahko le, če obstajajo druge gospodarsko smiselne možnosti, ki jim omogočajo, da zadevno storitev potniškega ali tovornega prevoza izvajajo na isti progi pod gospodarsko sprejemljivimi pogoji. Kadar upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, zavrne dostop do svojega objekta, predlaga ekonomsko in tehnično smiselno nadomestno možnost ter zavrnitev pisno obrazloži. Upravljavcu objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, zaradi zavrnitve ni treba vlagati v vire ali zmogljivosti, da bi izpolnil vse zahteve prevoznikov v železniškem prometu.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, naleti na nasprotja med različnimi zahtevami, poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev vseh zahtev. Če ni na voljo nobena gospodarsko smiselna možnost in ni mogoče izpolniti vseh zahtev po zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi dokazanih potreb, mora regulatorni organ, naveden v členu 55, na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe ustrezno ukrepati, da zagotovi, da se primeren del zmogljivosti nameni tistim prevoznikom v železniškem prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki mu pripada tudi upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev. Vendar se na novo zgrajene naprave za vzdrževanje in druge tehnične naprave, ki so bile razvite za poseben nov železniški vozni park lahko rezervirajo za uporabo s strani enega železniškega prevoznika za obdobje petih let od začetka njihovega obratovanja.

Ko upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev, naleti na nasprotja med različnimi zahtevami, poskuša doseči najboljšo možno izpolnitev vseh zahtev. Če ni na voljo nobena gospodarsko smiselna možnost in ni mogoče izpolniti vseh zahtev po zmogljivosti za zadevni objekt na podlagi dokazanih potreb, mora regulatorni organ, naveden v členu 55, na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe prosilca ter ob upoštevanju potreb vseh zadevnih strani ustrezno ukrepati, da zagotovi, da se primeren del zmogljivosti nameni tistim prevoznikom v železniškem prometu, ki niso del organa ali podjetja, ki mu pripada tudi upravljavec objekta, potrebnega za izvajanje železniških storitev. Vendar se na novo zgrajene naprave za vzdrževanje in druge tehnične naprave, ki so bile razvite za hitri železniški vozni park iz Odločbe Komisije 2008/232/ES1, lahko rezervirajo za uporabo s strani enega železniškega prevoznika za obdobje desetih let od začetka njihovega obratovanja.

Če se objekt, potreben za izvajanje železniških storitev, ni uporabljal najmanj dve leti zapored, mora njegov lastnik objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo za zakup ali najem.

Če se objekt, potreben za izvajanje železniških storitev, ni uporabljal najmanj eno leto in so prevozniki v železniškem prometu njegovemu upravljavcu izkazali interes za dostop do tega objekta na podlagi dokazanih potreb, mora njegov lastnik objaviti, da je njegovo obratovanje na voljo za zakup ali najem za namene dejavnosti, povezanih z železniškim sektorjem, razen če upravljavec takega objekta dokaže, da je objekt v postopku spremembe namembnosti, ki prevoznikom v železniškem prometu preprečuje njegovo uporabo.

3. Kadar upravljavec železniške infrastrukture ponudi katero koli storitev iz točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, jo zagotovi na nediskriminatoren način  vsem prevoznikom  v železniškem prometu, ki zanjo zaprosijo.

3. Kadar izvajalec storitve ponudi katero koli storitev iz točke 3 Priloge III kot dodatno storitev, jo zagotovi na nediskriminatoren način vsem prevoznikom v železniškem prometu, ki zanjo zaprosijo.

4. Prevozniki v železniškem prometu lahko upravljavca železniške infrastrukture ali druge ponudnike storitev zaprosijo za nadaljnje pomožne storitve, ki jih navaja točka 4 Priloge III. Upravljavec železniške infrastrukture ni zavezan zagotoviti teh storitev.

4. Prevozniki v železniškem prometu lahko upravljavca železniške infrastrukture ali druge upravljavce objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, zaprosijo za nadaljnje pomožne storitve, ki jih navaja točka 4 Priloge III. Upravljavec železniške infrastrukture ni zavezan zagotoviti teh storitev.

5. Priloga III se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

 

 

_____________

 

1 UL L 84, 26.3.2008, str. 132.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse določbe, vsebovane v čezmejnih sporazumih med državami članicami, ki diskriminirajo med prevozniki v železniškem prometu ali omejujejo svobodo prevoznikov v železniškem prometu, da opravljajo čezmejne storitve, se nadomestijo s tem aktom.

Države članice zagotovijo, da sklenjeni čezmejni sporazumi ne diskriminirajo nekaterih prevoznikov v železniškem prometu ali omejujejo svobodo prevoznikov v železniškem prometu, da opravljajo čezmejne storitve.

Obrazložitev

Čezmejni sporazumi bi morali ostati v pristojnosti držav članic. Evropska unija lahko ukrepa samo, če države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev in če bi bilo te cilje mogoče bolje uresničiti na ravni Evropske unije.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga je treba upoštevati pri uporabi tega odstavka. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so opredeljene oblike postopkov sodelovanja iz predhodnega pododstavka. Ti izvedbeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 64(2).

Obrazložitev

Sprememba dodatno opredeljuje cilj izvedbenih ukrepov, ki jih Komisija lahko sprejme.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Obseg spremljanja trga

Obseg spremljanja trga

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe za spremljanje tehničnih in ekonomskih pogojev ter razvoja dogodkov na trgu prevoznih storitev v evropskem železniškem prometu .

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe za spremljanje tehničnih, socialnih in ekonomskih pogojev ter razvoja dogodkov na trgu prevoznih storitev, vključno s spreminjanjem razmer pri zaposlovanju in socialnih pogojih, pa tudi skladnosti z zadevno zakonodajo EU o konkurenčnosti v evropskem železniškem prometu.

2. V tem okviru Komisija v svoje delo tesno vključi predstavnike držav članic in predstavnike zadevnih sektorjev, vključno z uporabniki, da bi bilo tako mogoče bolje spremljati razvoj železniškega sektorja in trga, ocenjevati učinek sprejetih ukrepov in analizirati vpliv načrtovanih ukrepov Komisije.

2. V tem okviru Komisija v svoje delo tesno vključi predstavnike držav članic, vključno s predstavniki regulatornih organov iz člena 55, in predstavnike zadevnih sektorjev, vključno z zadevnimi lokalnimi in regionalnimi organi, socialnimi partnerji in uporabniki v železniškem sektorju, da bi bilo tako mogoče bolje spremljati razvoj železniškega sektorja in trga, ocenjevati učinek sprejetih ukrepov in analizirati vpliv načrtovanih ukrepov Komisije. Komisija po potrebi prav tako vključi Evropsko agencijo za železnice.

3. Komisija spremlja uporabo omrežij in razvoj okvirnih pogojev v sektorju železniškega prometa, zlasti zaračunavanje uporabnin, dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, vlaganja v železniško infrastrukturo, spreminjanje cen in kakovosti železniških prevoznih storitev, železniške prevozne storitve na podlagi pogodb o javni službi,  izdajo licenc in stopnjo usklajenosti med državami članicami . Zagotavlja aktivno sodelovanje med ustreznimi regulatornimi organi v državah članicah.

3. Komisija spremlja uporabo omrežij in razvoj okvirnih pogojev v sektorju železniškega prometa, zlasti zaračunavanje uporabnin, dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, vlaganja v železniško infrastrukturo, spreminjanje cen in kakovosti železniških prevoznih storitev, železniške prevozne storitve na podlagi pogodb o javni službi, izdajo licenc, stopnjo odprtosti trga, zaposlovanje in socialne razmere ter stopnjo usklajenosti med državami članicami in v njih, še posebej glede socialnih pravic.

4. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno  poroča o:

4. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča vsaki dve leti o:

(a) razvoju notranjega trga storitev v železniškem prometu;

(a) razvoju notranjega trga storitev v železniškem prometu in z njim povezanih storitev, vključno s stopnjo odprtosti trga;

(b) okvirnih pogojih , tudi za storitve javnega železniškega potniškega prevoza ;

(b) okvirnih pogojih , tudi za storitve javnega železniškega potniškega prevoza ;

 

(ba) razvoju zaposlovanja ter delovnih in socialnih razmer v sektorju;

(c) razmerah v evropskem železniškem omrežju;

(c) razmerah v evropskem železniškem omrežju;

(d) uporabi pravic dostopa do železniške infrastrukture;

(d) uporabi pravic dostopa do železniške infrastrukture;

(e) ovirah, ki preprečujejo večjo učinkovitost prevoznih storitev v železniškem prometu;

(e) ovirah, ki preprečujejo večjo učinkovitost prevoznih storitev v železniškem prometu;

(f) omejitvah infrastrukture;

(f) omejitvah infrastrukture;

(g) potrebi po zakonodaji.

(g) potrebi po zakonodaji.

5. Za potrebe spremljanja trga s strani Komisije države članice vsako leto dostavijo informacije, navedene v Prilogi IV, in vse ostale potrebne podatke, ki jih zahteva Komisija.

5. Za potrebe spremljanja trga s strani Komisije države članice vsako leto dostavijo naslednje informacije in informacije, navedene v Prilogi IV, ter vse ostale potrebne podatke, ki jih zahteva Komisija:

 

(a) razvoj učinkovitosti železniškega prometa in nadomestila za opravljanje javne službe;

 

(b) stopnjo odprtosti trga in poštene konkurence v vsaki državi članici ter modalni delež železniških družb v skupni učinkovitosti prevoznih sredstev;

 

(c) vire in dejavnosti regulatornih organov, namenjene njihovi funkciji organa za pritožbe;

 

(d) pomembne dogodke glede prestrukturiranja prvotnih železniških družb in sprejemanja/izvajanja nacionalnih prometnih strategij v predhodnem letu;

 

(e) pomembne izobraževalne ukrepe in pobude na področju železniškega prometa, ki so jih države članice sprejele v predhodnem letu;

 

(f) zaposlovanje in socialne razmere prevoznikov v železniškem prometu, upravljavcev infrastruktur in drugih podjetij, ki opravljajo dejavnosti v železniškem sektorju, ob koncu predhodnega leta;

 

(g) naložbe v železniško omrežje za visoke hitrosti v predhodnem letu;

 

(h) dolžina železniške mreže ob koncu predhodnega leta;

 

(i) uporabnine za dostop v predhodnem letu;

 

(j) obstoj načrta izvedbe, pripravljenega v skladu s členom 35 te direktive;

 

(k) število aktivnih licenc, ki jih je izdal pristojni nacionalni organ;

 

(l) stanje glede uvajanja ERTMS;

 

(m) število incidentov, nesreč in resnih nesreč, kot so opredeljene v Direktivi 2004/49/ES, do katerih je prišlo v mreži v predhodnem letu;

 

(n) druge pomembne dogodke;

 

(o) razvoj trgov vzdrževanja in stopnjo odprtosti trga za vzdrževalne storitve.

Priloga IV se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

Priloga IV se lahko spremeni glede na izkušnje, da bi se posodobile informacije, potrebne za spremljanje železniškega trga, v skladu s postopkom iz člena 60.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga je treba upoštevati pri uporabi tega člena, vključno z uporabo skupnega obrazca za licenco. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

5. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, v katerih opredeli postopek, ki ga je treba upoštevati pri izdajanju licenc in zasnovi skupnega obrazca za licenco v skladu z zahtevami iz Oddelka 2. Ti izvedbeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 64(2).

Obrazložitev

Sprememba dodatno opredeljuje področje uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih Komisija lahko sprejme.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 19 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ni/niso bili obsojeni resnega ali ponavljajočega se neizpolnjevanja obveznosti, ki jih določa socialna ali delovna zakonodaja, zakonodaja o varnosti pri delu in zdravstvena zakonodaja ter carinska zakonodaja, kadar želi podjetje izvajati čezmejni prevoz tovora , za katerega se bodo uporabili carinski postopki.

(d) ni/niso bili obsojeni kakršnegakoli neizpolnjevanja obveznosti, ki jih določa socialna ali varnostna in delovna zakonodaja, zakonodaja o varnosti pri delu in zdravstvena zakonodaja ter carinska zakonodaja, kadar želi podjetje izvajati čezmejni prevoz tovora, za katerega se bodo uporabili carinski postopki.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe krepi spoštovanje varnosti in delovenga prava, saj ga postavlja za bistveno zahtevo, ki jo morajo železniške družbe izpolniti, ko se prijavljajo za licenco.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko lahko prevoznik prosilec v železniškem prometu izkaže, da bo v dvanajstih mesecih lahko izpolnjeval svoje dejanske in potencialne obveznosti, ugotovljene na podlagi realističnih predvidevanj.

Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko lahko prevoznik prosilec v železniškem prometu izkaže, da bo v dvanajstih mesecih lahko izpolnjeval svoje dejanske in potencialne obveznosti, ugotovljene na podlagi realističnih predvidevanj. Licenčni organi preverjajo finančno sposobnost z letnimi izkazi prevoznika v železniškem prometu, ali kadar prevoznik prosilec ne more predložiti letnih izkazov, z bilanco stanja.

Obrazložitev

Ta element povzema Prilogo V, ki je bistven del besedila.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za te namene mora vsak prosilec dati vsaj podatke, navedene v Prilogi V.

Za te namene vsak prosilec posreduje natančne podatke o naslednjem:

 

(a) razpoložljivih sredstvih, zlasti dobroimetju v banki, odobrenih prekoračitvah sredstev in posojilih;

 

(b) sredstvih in premoženju, ki je na voljo kot jamstvo;

 

(c) obratnih sredstvih;

 

(d) ustreznih stroških, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišča, stavbe, inštalacije in vozni park;

 

(e) obremenitvah premoženja prevoznika;

 

(f) davkih in socialnih prispevkih.

Obrazložitev

Ta element je vzet iz Priloge V, ki je bistven del besedila. Prosilci morajo posredovati natančne podatke o plačilih davkov in socialnih prispevkov.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Licenčni organ prosilca ne obravnava kot finančno sposobnega, če iz svoje dejavnosti prevoznika dolguje znatna plačila davščin ali plačila glede socialne varnosti.

Obrazložitev

Ta element je vzet iz Priloge V, ki je bistven del besedila.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organ lahko zahteva predvsem predložitev revizijskega poročila in primernih dokumentov banke, javne hranilnice, računovodje ali revizorja. Ti dokumenti morajo vključevati informacije v zvezi z zadevami iz točk (a) do (f) odstavka 2 tega člena.

Obrazložitev

Ta element je vzet iz Priloge V, ki je bistven del besedila.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga V se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

črtano

Obrazložitev

Priloga V je bistven del tega besedila. Zato se njena vsebina v celoti premakne v člen 20.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, ko prevoznik prosilec v železniškem prometu lahko dokaže, da  ima poslovodno organizacijo z znanjem ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in nadzor nad postopki, katerih vrsta je opredeljena v licenci.

Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, ko prevoznik prosilec v železniškem prometu lahko dokaže, da  ima poslovodno organizacijo z znanjem ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in nadzor nad postopki, katerih vrsta je opredeljena v licenci. Prevoznik ob vložitvi prošnje prav tako dokaže, da ima varnostni certifikat v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v poglavje III Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta,  mora biti prevoznik v železniškem prometu ustrezno zavarovan glede odgovornosti v primeru nesreče v skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom, še posebno v zvezi s tovorom, pošto in tretjimi osebami.

Brez poseganja v poglavje III Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, mora biti prevoznik v železniškem prometu ustrezno zavarovan ali imeti enakovredna jamstva in ureditve, ki jih odobri regulatorni organ, glede odgovornosti v primeru nesreče v skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom, še posebno v zvezi s tovorom, pošto in tretjimi osebami.

Obrazložitev

Spomeniške železniške dejavnosti, ki uporabljajo nacionalno železniško omrežje, morajo biti deležne posebne obravnave, odobriti pa jih mora nacionalni regulatorni organ.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravljavec železniške infrastrukture po posvetovanju z zainteresiranimi strankami , vključno z regulatornim organom iz člena 55,  izdela in objavi program omrežja, katerega je mogoče pridobiti proti plačilu uporabnine , ki ne presega  stroškov objave tega programa. Program omrežja se objavi v vsaj dveh uradnih jezikih Unije. Vsebina programa omrežja je na voljo brezplačno v elektronski obliki na spletnem portalu Evropske agencije za železnice.

1. Upravljavec železniške infrastrukture po posvetovanju z zainteresiranimi strankami , vključno z regulatornim organom iz člena 55,  izdela in objavi program omrežja, katerega je mogoče pridobiti proti plačilu uporabnine , ki ne presega  stroškov objave tega programa. Program omrežja se objavi v vsaj dveh uradnih jezikih Unije, od katerih je eden angleščina. Vsebina programa omrežja je na voljo brezplačno v elektronski obliki na spletnem portalu Evropske agencije za železnice.

Obrazložitev

Uporaba mednarodnega jezika, kot je angleščina, bi olajšala razumevanje elementov v programu omrežja.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Program omrežja vsebuje vrsto infrastrukture, ki je na razpolago prevoznikom v železniškem prometu. Vsebuje informacije o pogojih dostopa do zadevne železniške infrastrukture in do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev. Vsebino programa omrežja določa Priloga VI.

2. Program omrežja vsebuje vrsto infrastrukture, ki je na razpolago prevoznikom v železniškem prometu. Vsebuje naslednje informacije o pogojih dostopa do zadevne železniške infrastrukture in do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev:

 

(a) poglavje, v katerem je določena vrsta infrastrukture, ki je na voljo prevoznikom v železniškem prometu, in pogoji za dostop do zadevne infrastrukture;

 

(b) poglavje o načelih določanja uporabnin in o tarifah;

 

(c) poglavje o načelih in merilih za dodeljevanje zmogljivosti. Upravljavci objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, zagotovijo informacije o uporabnini za dostop do objektov in za izvajanje storitev ter informacije o tehničnih pogojih dostopa, ki se vključijo v program omrežja;

 

(d) poglavje z informacijami v zvezi s prošnjo za izdajo licence iz člena 25 in varnostnih spričeval, ki se izdajajo v skladu z Direktivo 2004/49/ES1;

 

(e) poglavje z informacijami o postopkih za reševanje sporov in pritožbenih postopkih v zadevah glede dostopa do železniške infrastrukture in storitev ter glede načrta izvedbe iz člena 35;

 

(f) poglavje z informacijami o dostopu do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, iz Priloge III ter zaračunavanju uporabnine za njih;

 

(g) vzorec pogodbe za sklenitev okvirnih pogodb med upravljavcem infrastrukture in prosilcem v skladu s členom 42;

 

Informacije v programu omrežja se morajo letno posodabljati in morajo biti skladne z registri železniške infrastrukture, ki se objavijo v skladu s členom 35 Direktive 2008/57/ES, ali se na te registre sklicevati. Uporabniki so pravočasno obveščeni o infrastrukturi, ki se ne vzdržuje ustrezno in katere kakovost upada.

 

Komisija lahko informacije iz točk (a) do (g) spremeni in natančneje opredeli v skladu s Prilogo VI ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih v postopku iz člena 60.

 

_____________________

 

1 UL L 164, 30.4.2004, str. 44.

Obrazložitev

Seznam razdelkov programa omrežja je bistven del direktive. Da bi omogočila prožnost, lahko Komisija spremeni podrobnosti. Poleg tega je treba slabšanje kakovosti infrastrukture nemudoma sporočiti uporabnikom, da bi se izvajal sistem zgodnjega obveščanja.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se predstavniki upravljavcev infrastruktur, katerih odločitve o zaračunavanju uporabnin vplivajo na druge infrastrukture, udeležijo usklajevanja zaračunavanja ali zaračunavanja uporabe zadevne infrastrukture na mednarodni ravni.

Države članice zagotovijo, da se predstavniki upravljavcev infrastruktur, katerih odločitve o zaračunavanju uporabnin vplivajo na druge infrastrukture, skupaj udeležijo usklajevanja zaračunavanja ali zaračunavanja uporabe zadevne infrastrukture na mednarodni ravni.

Obrazložitev

Ta predlog krepi idejo, da lahko upravljavci infrastrukture med seboj ustvarijo močnejše usklajevalne strukture.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

Člen 30

Stroški infrastrukture in računovodska evidenca

Stroški infrastrukture in računovodska evidenca

1. Upravljavcem železniške infrastrukture se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev omogočijo  spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnin za dostop.

1. Upravljavcem železniške infrastrukture se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev omogočijo  spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnin za dostop.

2. Države članice zagotovijo, da se odstavek 1 izvede s pogodbo med pristojnim organom in upravljavcem železniške infrastrukture, ki velja najmanj pet  let in predvidi državno financiranje.

2. Države članice zagotovijo, da se odstavek 1 izvede s pogodbo med pristojnim organom in upravljavcem železniške infrastrukture, ki velja najmanj sedem let in predvidi državno financiranje.

3. Pogoji pogodbe in struktura plačil, ki so namenjena za financiranje upravljavca infrastrukture, se dogovorijo vnaprej za za celotno pogodbeno obdobje .

3. Pogoji pogodbe in struktura plačil, ki so namenjena za financiranje upravljavca infrastrukture, se dogovorijo vnaprej za za celotno pogodbeno obdobje .

Osnovna načela in parametri takih sporazumov so določeni v Prilogi VII, ki se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

Osnovna načela in parametri takih sporazumov so določeni v Prilogi VII.

Države članice se z zainteresiranimi strankami posvetujejo vsaj en mesec pred podpisom sporazuma, ki ga objavijo v enem mesecu po njegovi sklenitvi.

Države članice se z zainteresiranimi strankami posvetujejo vsaj en mesec pred podpisom sporazuma, ki ga objavijo v enem mesecu po njegovi sklenitvi.

Upravljavec železniške infrastrukture zagotovi, da je njegov poslovni načrt v skladu z določbami pogodbe.

Upravljavec železniške infrastrukture zagotovi, da je njegov poslovni načrt v skladu z določbami pogodbe.

Regulatorni organ iz člena 55 oceni ustreznost predvidenega srednje- do dolgoročnega prihodka upravljavca železniške infrastrukture za uresničitev dogovorjenih ciljnih rezultatov in pripravi ustrezna priporočila vsaj mesec pred podpisom sporazuma.

 

Pristojni organ regulatornemu organu utemelji vsa nameravana odstopanja od teh priporočil.

 

4. Upravljavci železniške infrastrukture pripravijo in vzdržujejo popis premoženja, s katerim upravljajo, ki mora vsebovati njihovo trenutno vrednotenje ter podrobnosti glede odhodkov za obnovo in nadgradnjo infrastrukture.

4. Upravljavci železniške infrastrukture pripravijo in vzdržujejo popis premoženja, s katerim upravljajo, ki mora vsebovati njihovo trenutno vrednotenje ter podrobnosti glede odhodkov za obnovo in nadgradnjo infrastrukture.

5.  Upravljavec železniške infrastrukture in operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, določita postopke za porazdelitev stroškov med različne ponujene storitve v skladu s Prilogo III in različne vrste železniških vozil na podlagi najboljšega razpoložljivega razumevanja stroškov in načel zaračunavanja iz člena 31. Države članice lahko zahtevajo predhodno odobritev. Ta postopek se občasno ažurira , da bi bil v skladu z  najboljšo mednarodno prakso.

5.  Upravljavec železniške infrastrukture in operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, določita postopke za porazdelitev stroškov med različne ponujene storitve v skladu s Prilogo III in različne vrste železniških vozil na podlagi najboljšega razpoložljivega razumevanja stroškov in načel zaračunavanja iz člena 31. Države članice lahko zahtevajo predhodno odobritev. Ta postopek se občasno ažurira , da bi bil v skladu z  najboljšo mednarodno prakso.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

Člen 31

Načela zaračunavanja uporabnin

Načela zaračunavanja uporabnin

1. Uporabnine za uporabo železniške infrastrukture in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  se plačajo upravljavcu infrastrukture oziroma operaterju objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev , ki jih uporabita za financiranje svojih dejavnosti.

1. Uporabnine za uporabo železniške infrastrukture in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  se plačajo upravljavcu infrastrukture oziroma operaterju objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev , ki jih uporabita za financiranje svojih dejavnosti.

2. Države članice od upravljavca infrastrukture in operaterja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  zahtevajo, da regulatornemu organu  predložita vse potrebne informacije o zaračunanih uporabninah. V zvezi s tem morata biti upravljavec železniške infrastrukture in operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  sposobna dokazati  vsakemu prevozniku v železniškem prometu , da so uporabnine za infrastrukturo in storitev , ki jih dejansko zaračunata vsakemu prevozniku v železniškem prometu  na podlagi členov 30 do 37, v skladu s predvidenimi postopki, pravili in po potrebi z lestvicami, določenimi v programu omrežja.

2. Države članice od upravljavca infrastrukture in operaterja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  zahtevajo, da regulatornemu organu  predložita vse potrebne informacije o zaračunanih uporabninah. V zvezi s tem morata biti upravljavec železniške infrastrukture in operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  sposobna dokazati  vsakemu prevozniku v železniškem prometu , da so uporabnine za infrastrukturo in storitev , ki jih dejansko zaračunata vsakemu prevozniku v železniškem prometu  na podlagi členov 30 do 37, v skladu s predvidenimi postopki, pravili in po potrebi z lestvicami, določenimi v programu omrežja.

3. Brez poseganja v odstavek 4 ali 5 tega člena ali v člen 32 so uporabnine za minimalni paket storitev dostopa do infrastrukture enake stroškom, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve , v skladu s Prilogo VIII, točko 1 .

3. Brez poseganja v odstavek 4 ali 5 tega člena ali v člen 32 so uporabnine za minimalni paket storitev dostopa do infrastrukture enake stroškom, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve , v skladu s Prilogo VIII, točko 1 .

Priloga VIII, točka 1, se lahko spremeni glede na izkušnje skladu s postopkom iz člena 60.

Priloga VIII, točka 1, se lahko spremeni glede na izkušnje skladu s postopkom iz člena 60.

4.  Uporabnine  za infrastrukturo lahko vsebujejo dajatev za nezadostnost infrastrukturnih zmogljivosti na določenem odseku v obdobjih preobremenjenosti infrastrukture.

4.  Uporabnine  za infrastrukturo lahko vsebujejo dajatev za nezadostnost infrastrukturnih zmogljivosti na določenem odseku v obdobjih preobremenjenosti infrastrukture.

5. Kadar zakonodaja Unije dovoljuje zaračunavanje uporabnin za stroške učinkov hrupa za cestni prevoz blaga, se uporabnine za uporabo infrastrukture spremenijo, da bi se upoštevali stroški učinkov hrupa, ki jih povzroči železniški promet v skladu s Prilogo VIII, točko 2.

5. Uporabnine za uporabo infrastrukture se spremenijo, da bi se upoštevali stroški učinkov hrupa, ki jih povzroči železniški promet v skladu s Prilogo VIII, točko 2. S to spremembo uporabnin za infrastrukturo se omogoči nadomestilo za naložbe v obstoječa železniška vozila z ekonomsko najbolj vzdržno zavorno tehnologijo z nizkimi emisijami hrupa, ki je na voljo na trgu. Države članice zagotovijo, da uvajanje teh diferenciranih uporabnin nima negativnega učinka na finančno ravnovesje upravljavca infrastrukture.

Priloga VIII, točka 2, se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60, zlasti, da bi se navedli elementi diferenciranih uporabnin za uporabo infrastrukture.

Priloga VIII, točka 2, se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60, zlasti, da bi se navedli elementi diferenciranih uporabnin za uporabo infrastrukture, pod pogojem, da to ne povzroči izkrivljanja konkurence v sektorju železniškega prometa ali da ne škodi konkurenčnosti železniškega prometa v primerjavi s cestnim.

Uporabnine  za infrastrukturo se lahko spremenijo, da se upoštevajo stroški drugih  vplivov na okolje, ki jih povzroča železniški promet in niso navedeni v Prilogi VIII, točki 2 . Vsaka taka sprememba  , ki lahko zagotovi ponotranjenje zunanjih stroškov emisij onesnaževalcev zraka, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve,  se spreminja glede na obseg povzročenih vplivov na okolje.

Uporabnine  za infrastrukturo se lahko spremenijo, da se upoštevajo stroški drugih  vplivov na okolje, ki jih povzroča železniški promet in niso navedeni v Prilogi VIII, točki 2 . Vsaka taka sprememba  , ki lahko zagotovi ponotranjenje zunanjih stroškov emisij onesnaževalcev zraka, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve,  se spreminja glede na obseg povzročenih vplivov na okolje.

Zaračunavanje drugih  okoljskih stroškov, zaradi česar se povečajo skupni prihodki upravljavca železniške infrastrukture, je dovoljeno le, če so ti stroški dovoljeni z zakonodajo Unije  za cestni prevoz blaga . Če zakonodaja Unije ne dovoljuje  zaračunavanja teh  okoljskih stroškov za cestni prevoz blaga , takšna sprememba uporabnine ne sme povzročiti nobene spremembe v skupnih prihodkih upravljavca železniške infrastrukture.

Zaračunavanje drugih okoljskih stroškov, zaradi česar se povečajo skupni prihodki upravljavca železniške infrastrukture, je dovoljeno le, če so ti stroški predpisani z zakonodajo Unije za cestni prevoz blaga. Če zakonodaja Unije ne dovoljuje  zaračunavanja teh okoljskih stroškov za cestni prevoz blaga, takšna sprememba uporabnine ne sme povzročiti nobene spremembe v skupnih prihodkih upravljavca železniške infrastrukture.

Če zaračunavanje za  okoljske stroške prinaša dodatne prihodke, se države članice same odločijo o njihovi uporabi. Ustrezni organi hranijo potrebne podatke, ki omogočajo sledljivost izvora zaračunavanja okoljskih stroškov in njihove uporabe. Države članice te informacije redno predložijo Komisiji.

Če zaračunavanje za okoljske stroške prinaša dodatne prihodke, se države članice same odločijo o njihovi uporabi v korist prometnih sistemov. Ustrezni organi hranijo potrebne podatke, ki omogočajo sledljivost izvora zaračunavanja okoljskih stroškov in njihove uporabe. Države članice te informacije redno predložijo Komisiji.

6. Za izogibanje neželenim nesorazmernim nihanjem se za uporabnine iz odstavkov 3, 4 in 5 lahko določi srednja vrednost za primeren obseg železniških storitev in obdobij. Vsekakor pa mora biti relativna višina uporabnin za železniško infrastrukturo vezana na stroške, ki nastanejo pri storitvah.

6. Za izogibanje neželenim nesorazmernim nihanjem se za uporabnine iz odstavkov 3, 4 in 5 lahko določi srednja vrednost za primeren obseg železniških storitev in obdobij. Vsekakor pa mora biti relativna višina uporabnin za železniško infrastrukturo vezana na stroške, ki nastanejo pri storitvah.

7. Ta člen ne ureja opravljanja storitev, ki jih navaja Priloga III, točka 2. V vsakem primeru  uporabnina, ki se zaračuna za take storitve, ne presega stroškov njihovega zagotavljanja, skupaj z razumnim dobičkom  .

7. Ta člen ne ureja opravljanja storitev, ki jih navaja Priloga III, točka 2. V vsakem primeru  uporabnina, ki se zaračuna za take storitve, ne presega stroškov njihovega zagotavljanja, skupaj z razumnim dobičkom  .

8. Kadar storitve iz Priloge III, točk 3 in 4, kot dodatne in pomožne zagotavlja en sam  ponudnik, uporabnina ne presega  stroškov njihovega zagotavljanja, skupaj z razumnim dobičkom  .

8. Kadar storitve iz Priloge III, točk 3 in 4, kot dodatne in pomožne zagotavlja en sam  ponudnik, uporabnina ne presega  stroškov njihovega zagotavljanja, skupaj z razumnim dobičkom  .

9. Stroški se lahko odmerijo zaradi zmogljivosti, uporabljenih za vzdrževanje infrastrukture. Ti stroški ne smejo presegati čiste izgube prihodka, ki jo ima upravljavec železniške infrastrukture zaradi vzdrževanja.

9. Stroški se lahko odmerijo zaradi zmogljivosti, uporabljenih za vzdrževanje infrastrukture. Ti stroški ne smejo presegati čiste izgube prihodka, ki jo ima upravljavec železniške infrastrukture zaradi vzdrževanja.

10. Operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev iz Priloge III, točk 2, 3 in 4, upravljavcu železniške infrastrukture zagotovi informacije o uporabninah, ki jih je treba vključiti v program omrežja v skladu s členom 27.

10. Operater objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev iz Priloge III, točk 2, 3 in 4, upravljavcu železniške infrastrukture zagotovi informacije o uporabninah, ki jih je treba vključiti v program omrežja v skladu s členom 27.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 32

Člen 32

Izjeme od načel zaračunavanja uporabnin

Izjeme od načel zaračunavanja uporabnin

1. Če trg prenese, lahko država članica za skupno pokrivanje stroškov upravljavca infrastrukture naloži pribitke na podlagi učinkovitih, preglednih in enakopravnih načel, pri čemer zagotavlja optimalno konkurenčnost zlasti mednarodnega železniškega prevoza blaga. Ureditev zaračunavanja uporabnin upošteva povečanje produktivnosti, ki jo dosežejo prevozniki v železniškem prometu.

1. Če trg prenese, lahko država članica pooblasti upravljavca železniške infrastrukture, da za pokritje celotnih stroškov naloži pribitke na podlagi učinkovitih, preglednih in enakopravnih načel, pri čemer zagotavlja optimalno konkurenčnost železniškega sektorja. Ureditev zaračunavanja uporabnin upošteva povečanje produktivnosti, ki jo dosežejo prevozniki v železniškem prometu.

Višina uporabnin nikakor ne sme izključiti uporabe infrastrukture s strani tistih tržnih delov, ki lahko plačajo vsaj stroške, nastale neposredno zaradi izvajanja železniških prevoznih storitev, in donosnosti naložbe, ki jo trg lahko prenese.

Višina uporabnin nikakor ne sme izključiti uporabe infrastrukture s strani tistih tržnih delov, ki lahko plačajo vsaj stroške, nastale neposredno zaradi izvajanja železniških prevoznih storitev, in donosnosti naložbe, ki jo trg lahko prenese.

 

Preden država članica odobri zaračunavanje takšnih pribitkov, zagotovi, da upravljavec železniške infrastrukture ovrednoti njihov pomen za posamezne tržne dele. Seznam tržnih dele, ki ga določijo upravljavci železniške infrastrukture, vsebuje vsaj naslednje tri: prevoz blaga, potniške storitve v okviru pogodbe o javnih storitvah in druge potniške storitve. Upravljavci železniške infrastrukture lahko še dodatno razlikujejo tržne dele.

 

Določi se tudi tržne dele, v katerih železniški prevoz trenutno ne deluje, vendar bi lahko zagotavljal storitve v obdobju veljavnosti ureditve zaračunavanja. Upravljavci železniške strukture ne vključijo pribitkov v ureditev zaračunavanja za te tržne dele.

 

Seznam tržnih delov je objavljen v programu omrežja in se ga pregleda vsaj vsakih pet let.

Ti tržni deli se vzpostavijo v skladu z merili, določenimi v Prilogi VIII, točki 3, ob upoštevanju predhodne odobritve regulatornega organa. Za tržne dele, v katerih ni prometa, pribitki niso vključeni v ureditev zaračunavanja.

Dodatni tržni deli se vzpostavijo v skladu s postopkom, določenim v Prilogi VIII, točki 3.

Priloga VIII, točka 3, se lahko spremeni glede na izkušnje skladu s postopkom iz člena 60.

 

 

1a. Za prevoz blaga iz tretjih držav ali vanje, ki poteka v omrežju, v katerem je tirna širina drugačna od tiste v glavnem železniškem omrežju v Uniji, lahko upravljavci železniške infrastrukture zaradi pokritja celotnih stroškov določijo višje uporabnine.

2. Za posebne prihodnje  investicijske projekte ali za posebne investicijske projekte  , ki so bili dokončani po letu 1988 , lahko upravljavec železniške infrastrukture določi ali obdrži višje uporabnine na podlagi dolgoročnih stroškov takšnih projektov, če ti povečujejo učinkovitost ali stroškovno učinkovitost , ali oboje,  in jih drugače ni mogoče ali jih ni bilo mogoče izvesti. Takšen dogovor o zaračunavanju uporabnin lahko vključuje tudi dogovore o delitvi tveganja, ki je povezano z novimi naložbami.

2. Za posebne prihodnje  investicijske projekte ali za posebne investicijske projekte  , ki so bili dokončani po letu 1988 , lahko upravljavec železniške infrastrukture določi ali obdrži višje uporabnine na podlagi dolgoročnih stroškov takšnih projektov, če ti povečujejo učinkovitost ali stroškovno učinkovitost , ali oboje,  in jih drugače ni mogoče ali jih ni bilo mogoče izvesti. Takšen dogovor o zaračunavanju uporabnin lahko vključuje tudi dogovore o delitvi tveganja, ki je povezano z novimi naložbami.

3. Vlaki, ki so opremljeni z Evropskim sistemom vodenja vlakov (ECTS) in vozijo na progah, opremljenih z nacionalnimi sistemi upravljanja in signalizacije, so upravičeni do začasnega znižanja uporabnine za infrastrukturo v skladu s Prilogo VIII, točko 5.

3. Vlaki, ki so opremljeni z Evropskim sistemom vodenja vlakov (ECTS) in vozijo na progah, opremljenih z nacionalnimi sistemi upravljanja in signalizacije, so upravičeni do začasnega znižanja uporabnine za infrastrukturo v skladu s Prilogo VIII, točko 5. Upravljavec infrastrukture mora biti sposoben zagotoviti, da to znižanje ne bo pomenilo znižanja prihodka. Na tak način izgubljena sredstva se nadomestijo z zvišanjem uporabnin na isti železniški progi za tiste vlake, ki niso opremljeni z ETCS.

Priloga VIII, točka 5, se lahko spremeni glede na izkušnje skladu s postopkom iz člena 60.

Priloga VIII, točka 5, se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60, da bi se nadalje spodbujal ERTMS.

4. Za preprečevanje diskriminacije se zagotovi, da so povprečne in mejne uporabnine določenega upravljavca infrastrukture za enako uporabo njegove infrastrukture primerljive in da so uporabnine enake za primerljive storitve na enakih tržnih delih. Upravljavec železniške infrastrukture v programu omrežja dokaže, da ureditev zaračunavanja uporabnin izpolnjuje te zahteve, v kolikor s tem ne razkrije tajnih poslovnih podatkov.

4. Za preprečevanje diskriminacije se zagotovi, da so povprečne in mejne uporabnine določenega upravljavca infrastrukture za enako uporabo njegove infrastrukture primerljive in da so uporabnine enake za primerljive storitve na enakih tržnih delih. Upravljavec železniške infrastrukture v programu omrežja dokaže, da ureditev zaračunavanja uporabnin izpolnjuje te zahteve, v kolikor s tem ne razkrije tajnih poslovnih podatkov.

5. Če upravljavec železniške infrastrukture namerava spremeniti bistvene elemente sistema zaračunavanja iz odstavka 1, te spremembe objavi vsaj tri mesece pred rokom za objavo programa omrežja v skladu s členom 27(4) .

5. Če upravljavec železniške infrastrukture namerava spremeniti bistvene elemente sistema zaračunavanja iz odstavka 1, te spremembe objavi vsaj tri mesece pred rokom za objavo programa omrežja v skladu s členom 27(4) .

 

Države članice se lahko odločijo, da bodo objavile okvir in pravila za obračunavanje uporabnin, ki se uporabljajo posebej za mednarodni prevoz blaga iz tretjih držav ali vanje, ki poteka v omrežju, v katerem je tirna širina drugačna od tiste v glavnem železniškem omrežju v Uniji, z drugačnimi instrumenti in roki, kot so določeni v členu 29(1), če je to potrebno za zagotovitev lojalne konkurence.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osnovna načela načrta izvedbe navedena v Prilogi VIII, točki 4 se uporabljajo za celotno omrežje.

 

 

(a) Da bi se dosegla dogovorjena raven kakovosti storitev in ohranila njihova ekonomska upravičenost, se upravljavec infrastrukture in prosilec po pridobitvi soglasja regulatornega organa dogovorita o glavnih parametrih načrta izvedbe, zlasti o vrednostih zamud in pragovih plačil, dolgovanih po načrtu izvedbe, tako za posamezne vožnje vlakov kot za vse vožnje vlakov prevoznika v železniškem prometu v določenem obdobju;

 

(b) Upravljavec železniške infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu vsaj pet dni pred vožnjo vlaka pošlje vozni red, na podlagi katerega se bodo izračunavale zamude;

 

(c) Brez poseganja v obstoječa pravna sredstva in v člen 50 je v primeru sporov glede načrta izvedbe na voljo sistem za hitro reševanje teh zadev. Pri uporabi tega sistema se odločitev sprejme v roku 10-ih delovnih dni.

 

(d) Upravljavec infrastrukture na podlagi glavnih parametrov, dogovorjenih v načrtu izvedbe, enkrat letno objavi povprečno raven kakovosti storitev, ki so jo dosegli prevozniki v železniškem prometu.

 

Osnovna načela načrta izvedbe vključujejo naslednje elemente, ki se uporabljajo za celotno omrežje:

Obrazložitev

Ti odstavki so isti kot odstavki a, b, g in h točke 4 Priloge VIII. Obravnavajo se kot bistveni elementi direktive, saj opredeljujejo glavne parametre in postopkovne vidike načrta izvedbe.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga VIII, točka 4, se lahko spremeni glede na izkušnje skladu s postopkom iz člena 60.

Priloga VIII, točka 4, ki vsebuje nadaljnje elemente o načrtu izvedbe, se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

Obrazložitev

Po premiku glavnih elemetnov iz točke 4 Priloge VIII v glavno besedilo, vsebuje priponka natančnejše elemente za načrt izvedbe, ki jih lahko spremeni Komisija. Tako je zagotovljena zadostna prožnost.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljavci infrastrukture lahko naložijo primerno dajatev za zmogljivost, ki je bila dodeljena , vendar ne uporabljena. Ta dajatev spodbuja učinkovito uporabo zmogljivosti. Če obstaja več kot en prosilec za dodelitev vlakovne poti v okviru letne določitve voznega reda, se zaračuna dajatev za rezervacijo.

Upravljavci infrastrukture lahko naložijo primerno dajatev za zmogljivost, ki je bila dodeljena , vendar ne uporabljena. Ta dajatev spodbuja učinkovito uporabo zmogljivosti. Če zaprosita dva prosilca ali več njih za dodelitev vlakovnih poti, ki se prekrivajo, v okviru letne določitve voznega reda, se zaračuna dajatev za rezervacijo prosilcu, ki mu je bila dodeljena cela vlakovna pot ali njen del, vendar ni bila uporabljena.

Obrazložitev

V primeru, da več prosilcev zaprosi za vlakovno pot, se zaračunava dajatev za rezervacijo samo v primeru, da je vlakovna pot dodeljena prosilcu, ki je ne uporablja.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prošnje  za infrastrukturne zmogljivosti lahko vložijo prosilci skladno s to Direktivo .

1. Prošnje za infrastrukturne zmogljivosti lahko vložijo prosilci. Da bi se ta zmogljivost infrastrukture uporabila, prosilci določijo prevoznika v železniškem prometu, ki sklene sporazum z upravljavcem infrastrukture v skladu s členom 28.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema besedilo iz Uredbe 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se predstavniki upravljavcev infrastruktur, katerih odločitve glede dodeljevanja vplivajo na druge upravljavce infrastruktur, udeležijo  usklajevanja dodeljevanja ali dodeljevanja vseh ustreznih  infrastrukturnih zmogljivosti na mednarodni ravni, brez poseganja v posebna pravila v zakonodaji Unije o omrežjih, namenjenih prevozu blaga  . Po potrebi se teh postopkov lahko udeležijo tudi ustrezni predstavniki upravljavcev infrastruktur iz tretjih držav .

Države članice zagotovijo, da se predstavniki upravljavcev infrastruktur, katerih odločitve glede dodeljevanja vplivajo na druge upravljavce infrastruktur, udeležijo  usklajevanja dodeljevanja ali dodeljevanja vseh ustreznih  infrastrukturnih zmogljivosti na mednarodni ravni, brez poseganja v posebna pravila v zakonodaji Unije o omrežjih, namenjenih prevozu blaga  . Udeleženci sodelovanja iz odstavka 1 zagotovijo, da so njihovo članstvo, načini delovanja in vsa za vrednotenje in dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti ustrezna merila javno dostopna. Po potrebi se teh postopkov lahko udeležijo tudi ustrezni predstavniki upravljavcev infrastruktur iz tretjih držav .

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključitev 4. odstavka člena 40 v 1. odstavek 1 tega člena.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisijo in predstavnike regulatornih organov, ki sodelujejo v skladu s členom 57,  se obvesti in povabi, da sodelujejo kot opazovalci na vseh sestankih, na katerih se vzpostavljajo skupna načela in prakse za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti. V primeru sistemov za dodeljevanje, ki temeljijo na IT, morajo regulatorni organi od teh sistemov dobiti dovolj informacij, da lahko izvajajo regulatorni nadzor v skladu z določbami člena 56 .

2. Komisijo in predstavnike regulatornih organov, ki sodelujejo v skladu s členom 57, se obvesti o skupnih načelih in praksi za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti. V primeru sistemov za dodeljevanje, ki temeljijo na IT, morajo regulatorni organi od teh sistemov dobiti dovolj informacij, da lahko izvajajo regulatorni nadzor v skladu z določbami člena 56 .

Obrazložitev

Pravni sistem, ki se uporablja v Evropski uniji, omogoča podjetjem, da svobodno organizirajo svoje dejavnosti, ne da bi morale povabiti opazovalce. Podjetja obveščajo Komisijo in regulatorne organe o svojih odločitvah.

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, v katerih so podrobno določena merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavka 2. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

3. Ukrepi, v katerih so podrobno določena merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi odstavka 2, se lahko spremenijo v skladu z izkušnjami in postopkom iz člena 60.

Obrazložitev

Originalno besedilo navaja „podrobno določena merila“, kar da misliti, da je cilj te določbe dopolniti akt. Komisiji je treba dodeliti delegirano pooblastilo, da bo to lahko izvedla.

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravljavci železniške infrastrukture se z drugimi zadevnimi upravljavci infrastrukture, katerih mednarodne vlakovne poti morajo biti vključene v operativni vozni red, pred posvetovanjem sporazumejo o osnutku operativnega voznega reda. Spremembe se naredijo le, kadar je to nujno potrebno.

2. Upravljavci železniške infrastrukture se z drugimi zadevnimi upravljavci infrastrukture, katerih mednarodne vlakovne poti morajo biti vključene v operativni vozni red, pred posvetovanjem sporazumejo o osnutku operativnega voznega reda. Spremembe se naredijo le, kadar je to nujno potrebno, in se ustrezno utemeljijo.

Obrazložitev

Upravljanje bo tako bolj pregledno.

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev razvoja ustreznih prevoznih storitev v tem okviru, zlasti za izpolnitev javnih prevoznih storitev ali spodbujanje razvoja železniškega prevoza blaga, lahko države članice pod nediskriminatornimi pogoji izvedejo vse potrebne ukrepe, da se tem storitvam zagotovi prednost pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti.

Za zagotovitev razvoja ustreznih prevoznih storitev v tem okviru, zlasti za izpolnitev javnih prevoznih storitev ali spodbujanje razvoja železniškega prevoza blaga, zlasti mednarodnega prevoza blaga, lahko države članice pod nediskriminatornimi pogoji izvedejo vse potrebne ukrepe, da se tem storitvam zagotovi prednost pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti.

Obrazložitev

Če želimo spodbuditi uporabo železniškega prevoza na evropski ravni, je treba dati prednost mednarodnim železniškim storitvam.

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri določanju prednostnih meril se ustrezno upošteva pomembnost storitev za prevoz blaga, zlasti mednarodnega prevoza blaga.

5. Prednostna merila zajemajo prevoz blaga in zlasti mednarodne prevozne storitve.

Obrazložitev

Besedna zveza „se ustrezno upošteva“ ni dovolj natančna in je preveč dvoumna. Če Komisija namerava spodbujati železniški prevoz, zlasti mednarodni prevoz, se mora jasno izražati.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za načrt se lahko predvidi predhodno odobritev države članice. Regulatorni organ iz člena 55 lahko da mnenje o primernosti ukrepov, določenih v načrtu.

Za načrt se lahko predvidi predhodno odobritev države članice. Regulatorni organ iz člena 55 nadzira posvetovalni postopek, da bi zagotovil, da ne bo prišlo do razlikovanja.

Obrazložitev

Regulatorni organ ne bi smel posegati v poslovne odločitve upravljavca infrastrukture, saj bi to lahko privedlo do pristranskosti.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru zasičenosti vseevropskega omrežja ali vlakovne poti, ki bistveno vpliva na eno ali več vseevropskih omrežjih, lahko mreža regulatornih organov iz člena 57 izda mnenje o ustreznosti ukrepov tega načrta.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe predvideva možnost posvetovanja z mrežo regulatornih organov, če zasičenost bistveno prizadene enega ali več vseevropskih omrežij.

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Upravljavec železniške infrastrukture pravočasno obvesti zainteresirane stranke o izrednem vzdrževanju.

3. Upravljavec železniške infrastrukture obvesti zainteresirane stranke o izrednem vzdrževanju vsaj en teden pred njegovim izvajanjem.

Obrazložitev

Smiselno je, da se zainteresirane strani obvestijo, kdaj se bodo začela vzdrževalna dela, tako da lahko sprejmejo potrebne ukrepe, čeprav so ta dela običajno neredna.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Upravljavci infrastrukture imajo akcijske načrte za ukrepanje v primeru nesreč ali tehničnih okvar.

Obrazložitev

Upravljavci infrastrukture bi morali imeti jasno opredeljene akcijske načrte za ukrepanje v primeru nesreč ali tehničnih okvar. Ti načrti bi pripomogli k hitrejši in učinkovitejši pripravi delovanja v posebnih razmerah, upravljavci infrastruktur pa bi si jih morali izmenjevati kot dobro prakso.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da so prevozniki v železniškem prometu udeleženi pri zagotavljanju uveljavljanja ter pri nadziranju lastnega upoštevanja varnostnih standardov in predpisov.

3. Razen v primeru višje sile, zlasti nujnih in za varnost pomembnih del, se vlakovna pot, dodeljena v tovornem prometu v skladu s tem členom, ne sme preklicati manj kot dva meseca pred predvidenim časom iz operativnega voznega reda, če se zadevni prosilec s takim preklicem ne strinja. V tem primeru si zadevni upravljavec infrastrukture prizadeva prosilcu predlagati enako kakovostno in zanesljivo vlakovno pot, kar ima prosilec pravico sprejeti ali zavrniti. V slednjem primeru je prosilec upravičen najmanj do povračila ustrezne pristojbine.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa, da so v primeru ukinitve vlakovne poti zaradi višje sile potrebne najmanj alternativne rešitve ali povračilo uporabnine. Navezuje se na besedilo, ki je že vključeno v uredbo o železniških koridorjih za tovorni promet (Uredba (ES) št. 913/2010).

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Člen 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 55

Člen 55

Regulatorni organ

Nacionalni regulatorni organi

1.  Vsaka  država članica ustanovi enotni nacionalni  regulatorni organ za železniški sektor . Ta organ je samostojen organ, ki je organizacijsko, funkcionalno, hierarhično in pri odločanju pravno ločen ter neodvisen od katerega koli drugega javnega organa. Poleg tega je tudi  organizacijsko, finančno, pravno in pri odločanju neodvisen od upravljavca železniške infrastrukture, organa za zaračunavanje uporabnine, organa za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti ali od prosilcev. Prav tako je funkcionalno neodvisen od vseh pristojnih organov, udeleženih v dodelitev pogodbe za opravljanje javne službe.

1. Vsaka država članica ustanovi enotni nacionalni regulatorni organ za železniški sektor. Ta organ je samostojen organ, ki je organizacijsko, funkcionalno, hierarhično in pri odločanju pravno ločen ter neodvisen od katerega koli drugega javnega organa. Poleg tega je tudi  organizacijsko, finančno, pravno in pri odločanju neodvisen od upravljavca železniške infrastrukture, organa za zaračunavanje uporabnine, organa za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti ali od prosilcev. Prav tako je funkcionalno neodvisen od vseh pristojnih organov, udeleženih v dodelitev pogodbe za opravljanje javne službe. Regulatorni organ ima potrebne organizacijske zmogljivosti v smislu človeških in materialnih virov, ki glede na raven delovanja železniškega sektorja v državi članici, na primer količino prometa, in glede na velikost omrežja zadoščajo za izvajanje nalog v skladu s členom 56.

2. Države članice lahko ustanovijo regulatorne organe, ki so pristojni za številne regulirane sektorje, če ti integrirani regulatorni organi izpolnjujejo zahteve glede neodvisnosti iz odstavka 1.

2. Države članice lahko ustanovijo regulatorne organe, ki so pristojni za številne regulirane sektorje, če ti integrirani regulatorni organi izpolnjujejo zahteve glede neodvisnosti iz odstavka 1.

3. Predsednik in upravni odbor regulatornega organa za železniški sektor se imenujeta za določeno obdobje, ki se lahko obnovi, v skladu z jasnimi pravili, ki zagotavljajo neodvisnost. Izbereta se med osebami, ki tri leta pred imenovanjem in v času mandata niso imele poklicne funkcije ali odgovornosti oziroma interesa ali poslovne povezave, tako neposredne kot tudi posredne, z reguliranimi prevozniki ali subjekti v železniškem prometu. Po koncu mandata vsaj tri leta ne smeta imeti poklicne funkcije ali odgovornosti oziroma interesa ali poslovne povezave s katerim koli reguliranim prevoznikom ali subjektom v železniškem prometu. Imata polna pooblastila glede zaposlovanja in vodenja osebja regulatornega organa.

3. Predsednika in upravni odbor regulatornega organa za železniški sektor imenuje nacionalni ali drug pristojni parlament za določeno obdobje, ki se lahko obnovi, v skladu z jasnimi pravili, ki zagotavljajo neodvisnost. Izbereta se med osebami, ki imajo znanje in izkušnje na področju reguliranja železniškega sektorja ali znanje in izkušnje na področju reguliranja drugega sektorja, ali med osebami, ki vsaj dve leti ali dlje, če je v nacionalni zakonodaji določeno daljše obdobje, pred imenovanjem in v času mandata niso imele poklicne funkcije ali odgovornosti oziroma interesa ali poslovne povezave, tako neposredne kot tudi posredne, z reguliranimi prevozniki ali subjekti v železniškem prometu. Ti osebi to eksplicitno zatrdita z ustrezno izjavo o interesu. Po koncu mandata vsaj dve leti ali dlje, če je v nacionalni zakonodaji določeno daljše obdobje, ne smeta imeti poklicne funkcije ali odgovornosti oziroma interesa ali poslovne povezave s katerim koli reguliranim prevoznikom ali subjektom v železniškem prometu. Imata polna pooblastila glede zaposlovanja in vodenja osebja regulatornega organa. Delovati morata popolnoma neodvisno ter v nobenem primeru ne smeta dovoliti, da bi nanju s svojimi navodili vplivale vlade ali zasebna ali javna podjetja.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 56

Člen 56

Naloge regulatornega organa

Naloge nacionalnih regulatornih organov

1. Brez poseganja v člen 46(6)  ima prosilec pravico vložiti pravno sredstvo pri regulatornem organu, če meni, da je bil nepravično obravnavan, diskriminiran ali kako drugače oškodovan, še zlasti proti odločitvam upravljavca železniške infrastrukture, ali po potrebi, proti odločitvam prevoznika v železniškem prometu ali operaterja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  v zvezi z:

1. Brez poseganja v člen 46(6)  ima prosilec pravico vložiti pravno sredstvo pri regulatornem organu, če meni, da je bil nepravično obravnavan, diskriminiran ali kako drugače oškodovan, še zlasti proti odločitvam upravljavca železniške infrastrukture, ali po potrebi, proti odločitvam prevoznika v železniškem prometu ali operaterja objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev,  v zvezi z:

(a) programom omrežja;

(a) programom omrežja;

(b) v programu omrežja določenimi  merili;

(b) v programu omrežja določenimi  merili;

(c) postopkom dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti in njegovimi rezultati;

(c) postopkom dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti in njegovimi rezultati;

(d) ureditvijo zaračunavanja uporabnin;

(d) ureditvijo zaračunavanja uporabnin;

(e) višino in strukturo uporabnin, ki jih mora ali bi jih moral plačati;

(e) višino in strukturo uporabnin, ki jih mora ali bi jih moral plačati;

(f) ureditvijo dostopa v skladu s členi 10, 11 in 12;

(f) ureditvijo dostopa v skladu s členi 10, 11 in 12;

(g) dostopom do storitev in njihovim zaračunavanjem v skladu s členom 13;

(g) dostopom do storitev in njihovim zaračunavanjem v skladu s členom 13;

 

(ga) odločitve o dodelitvi licenc v primerih, ko regulatorni organ ne izdaja licenc v skladu s členom 16.

 

1a. Regulatorni organ ob vsaki pritožbi ukrepa za ureditev razmer najpozneje v enem mesecu po njenem prejemu ter ukrepa tudi na lastno pobudo. Kadar je pritožba vložena zaradi zavrnitve infrastrukturnih zmogljivosti ali zaradi pogojev ponudbe zmogljivosti, regulatorni organ bodisi potrdi, da odločitve upravljavca infrastrukture ni treba spreminjati, bodisi zahteva spremembo te odločitve v skladu z navodili regulatornega organa.

 

Komisija na lastno pobudo preuči uporabo in izvrševanje določb, povezanih z nalogami regulativnih organov ter njihovimi roki za odločanje v skladu s postopkom iz člena 63(2).

2. Regulatorni organ je pooblaščen tudi za spremljanje konkurence na trgih železniških prevoznih storitev ter pregled točk (a) do (g) odstavka 1 na lastno pobudo in z namenom preprečevanja diskriminacije med prosilci. Zlasti mora preveriti, če program omrežja vsebuje diskriminatorne določbe ali daje upravljavcu železniške infrastrukture diskrecijska pooblastila, ki bi se lahko uporabila za diskriminacijo med prosilci. Regulatorni organ mora imeti ustrezne organizacijske sposobnosti za opravljanje teh nalog.

2. Regulatorni organ je pooblaščen tudi za spremljanje konkurence, preprečevanje diskriminatornih ter trgu škodljivih praks in reševanje neželenih dogodkov na trgih železniških prevoznih storitev ter pregled točk (a) do (ga) odstavka 1 na lastno pobudo in z namenom preprečevanja diskriminacije med prosilci, tudi z ustreznimi korektivnimi ukrepi. Zlasti mora preveriti, če program omrežja vsebuje diskriminatorne določbe ali daje upravljavcu železniške infrastrukture diskrecijska pooblastila, ki bi se lahko uporabila za diskriminacijo med prosilci. Zato regulativni organ tudi tesno sodeluje s nacionalnim varnostnim organom, pristojnim za ocenjevanje skladnosti in ustreznosti za uporabo delov interoperabilnosti ali za oceno postopka Komisije za preverjanje podsistemov v skladu z Direktivo 2008/57/ES. Na zahtevo tožečih strank v postopkih pred nacionalni varnostnimi organi, ki bi lahko vplivali na dostop do trga, nacionalni varnostni organ obvesti regulativni organ o ustreznih vidikih postopka. Regulatorni organ poda priporočila. Nacionalni varnostni organ regulatornemu organu utemelji vsa nameravana odstopanja od teh priporočil.

3. Regulatorni organ zagotavlja, da so uporabnine, ki jih določi upravljavec železniške infrastrukture, v skladu s poglavjem IV, oddelkom 2, in nediskriminatorne. Pogajanja o višini uporabnin za uporabo železniške infrastrukture med prosilci in upravljavcem železniške infrastrukture so dovoljena le v primeru, če se izvajajo pod nadzorom regulatornega organa. Regulatorni organ posreduje takoj, ko je verjetno, da bodo pogajanja kršila določbe tega poglavja.

3. Regulatorni organ zagotavlja, da so uporabnine, ki jih določi upravljavec železniške infrastrukture, v skladu s poglavjem IV, oddelkom 2, in nediskriminatorne. Pogajanja o višini uporabnin za uporabo železniške infrastrukture med prosilci in upravljavcem železniške infrastrukture so dovoljena le v primeru, če se izvajajo pod nadzorom regulatornega organa. Regulatorni organ posreduje takoj, ko je verjetno, da bodo pogajanja kršila določbe tega poglavja.

 

3a. Regulatorni organ preveri, da so poslovni računi prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture v skladu z določbami o ločevanju poslovnih računov iz člena 6.

 

3b. Če to določa nacionalna zakonodaja, regulatorni organ v skladu s členom 10(2) odloči, ali je prednostni namen storitve prevoz potnikov med postajami v različnih državah članicah in v skladu s členom 11(2), ali je ekonomsko ravnovesje opravljanja javne storitve ogroženo s storitvami iz člena 10 med krajem odhoda in ciljem, ki jih zajema ena ali več pogodb o javnih storitvah.

 

3c. Regulativni organ Komisiji sporoči vse pritožbe v zvezi s sklepom regulatornega organa v zvezi z odstavki od 1 do 3b. Komisija v dveh tednih po prejemu pritožbe po potrebi zahteva spremembe sklepa, da bi zagotovila njegovo skladnost z zakonodajo Unije. Regulatorni organ spremeni svoj sklep ob upoštevanju sprememb, ki jih je zahtevala Komisija.

 

3d. 8 a. Regulatorni organ se vsaj dvakrat letno posvetuje s predstavniki uporabnikov tovornih in potniških storitev v železniškem prometu, da se upoštevajo njihovi pogledi na železniški trg, vključno na opravljanje storitev, uporabnine za uporabo infrastrukture, višino in preglednost cen železniških storitev.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Člen 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 56a

 

Pooblastila nacionalnih regulativnih organov

 

1. Da bi izvedel naloge iz člena 56, mora biti regulatorni organi pooblaščen, da:

 

(a) izvaja svoje sklepe z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi. Odločitve regulatornega organa so zavezujoče za vse stranke, ki jih odločitev zajema in niso pod nadzorom druge nacionalne upravne instance.

 

(b) Od upravljavca železniške infrastrukture, od prosilcev in vsake prizadete tretje stranke v zadevni državi članici zahteva potrebne informacije in izvaja te zahteve z ustreznimi kaznimi, tudi denarnimi. Informacije, ki se predložijo regulatornemu organu, vsebujejo vse podatke, ki jih regulatorni organ zahteva v okviru svoje naloge pravnega sredstva, ter naloge spremljanja konkurence na trgih železniških prevoznih storitev. Sem spadajo podatki, ki so potrebni v statistične namene in namene opazovanja trga. Zadevne informacije  mu morajo biti predložene takoj.

 

(c) Opravlja revizijo ali začne zunanjo revizijo z upravljavci železniške infrastrukture in po potrebi s prevozniki v železniškem prometu, da bi preveril izpolnjevanje določb glede ločevanja poslovnih računov iz člena 6.

 

2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se za odločitve regulatornega organa zagotovi možnost sodnega nadzora. Pritožba ne zadrži odločitve regulatornega organa.

 

2a. 5 a. V primeru navzkrižja interesov med odločitvami regulatornih organov o čezmejnih prevoznih storitvah, se lahko katera koli od prizadetih strank pritoži pri Evropski komisiji, da v enem mesecu po prejemu pritožbe pridobi zavezujočo odločitev o skladnosti zadevne odločitve s pravom EU.

 

3. Države članice zagotovijo, da se odločitve regulatornega organa objavijo.

 

4. Države članice zagotovijo, da upravljavci železniške infrastrukture ter vsi prevozniki ali drugi subjekti, ki izvajajo različne tipe železniškega prevoza ali upravljanja železniških infrastruktur, vključno z upravitelji objektov, kot je določeno v členu 6, regulatornemu organu predložijo podrobne finančne izkaze za namene nadzora, da lahko ta izvaja svoje različne naloge. Ti finančni izkazi za namene nadzora morajo vsebovati vsaj elemente, določene v Prilogi X. Poleg tega lahko regulatorni organ na podlagi teh izkazov sprejme tudi sklepe glede problemov v zvezi z državno pomočjo in jih sporoči organom, pristojnim za njihovo reševanje.

 

Priloga X se lahko spremeni glede na izkušnje v skladu s postopkom iz člena 60.

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 57

Člen 57

Sodelovanje med  regulatornimi organi

Sodelovanje med nacionalnimi regulatornimi organi in pooblastila Komisije

1. Nacionalni regulatorni organi zaradi usklajevanja svojega odločanja v celotni Uniji  izmenjujejo informacije o svojem delu ter o načelih in praksi odločanja ter tudi sicer sodelujejo . V ta namen sodelujejo v delovni skupini, ki se redno sestaja. Regulatorne organe  pri tem podpira Komisija.

1. Nacionalni regulatorni organi zaradi usklajevanja svojega odločanja v celotni Uniji izmenjujejo informacije o svojem delu ter o načelih in praksi odločanja ter tudi sicer sodelujejo . V ta namen sodelujejo v uradno oblikovani mreži, ki se redno sestaja na povabilo Komisije, ki srečanjem tudi predseduje. V ta namen Komisija zagotovi dejavno sodelovanje vseh regulativnih organov in sprejme ustrezne ukrepe, če ti organi ne izpolnijo svojih obveznosti.

 

Komisijo zastopajo predstavniki služb, ki pokrivajo promet in konkurenco.

 

Komisija vzpostavi podatkovno bazo, v katero bodo nacionalni regulatorni organi posredovali podatke o vseh pritožbenih postopkih, kot so datumi pritožb, o začetku postopkov na lastno pobudo, osnutkih in končnih sklepih, o udeleženih straneh, glavnih vprašanjih med postopki in o problemih interpretacije zakonodaje o železnicah ter preiskav na lastno pobudo o vprašanjih dostopa do mednarodnih železniških storitev in njegovega zaračunavanja..

2. Regulatornim organom se omogoči, da tesno sodelujejo, tudi z delovnimi dogovori, z namenom zagotavljanja medsebojne pomoči pri izvajanju nalog spremljanja trga in obravnavanja pritožb ali preiskav.

2. Regulatornim organom se omogoči, da tesno sodelujejo, tudi z delovnimi dogovori, z namenom zagotavljanja medsebojne pomoči pri izvajanju nalog spremljanja trga in obravnavanja pritožb ali preiskav.

3. V primeru pritožbe ali preiskave na lastno pobudo glede vprašanj dostopa do infrastrukture ali zaračunavanja uporabnin za mednarodno vlakovno pot ter v okviru spremljanja konkurence na trgu železniških prevoznih storitev se zadevni regulatorni organ posvetuje z regulatornimi organi vseh drugih držav članic, preko katerih teče zadevna mednarodna vlakovna pot, in od njih zahteva vse informacije, ki jih potrebuje pred sprejetjem svoje odločitve.

3. V primeru pritožbe ali preiskave na lastno pobudo glede vprašanj dostopa do infrastrukture ali zaračunavanja uporabnin za mednarodno vlakovno pot ter v okviru spremljanja konkurence na trgu železniških prevoznih storitev zadevni regulatorni organ obvesti Komisijo in se posvetuje z regulatornimi organi vseh drugih držav članic, preko katerih teče zadevna mednarodna vlakovna pot, in od njih zahteva vse informacije, ki jih potrebuje pred sprejetjem svoje odločitve. V tem primeru mreža regulatornih organov poda svoje mnenje.

4. Regulatorni organi, s katerimi se posvetuje v skladu z odstavkom 3, zagotovijo vse informacije, ki jih lahko sami zahtevajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Te informacije se lahko uporabijo samo za namene obravnavanja pritožb ali preiskav iz odstavka 3.

4. Regulatorni organi, s katerimi se posvetuje v skladu z odstavkom 3, zagotovijo vse informacije, ki jih lahko sami zahtevajo v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Te informacije se lahko uporabijo samo za namene obravnavanja pritožb ali preiskav iz odstavka 3.

5. Regulatorni organ, ki je prejel pritožbo ali opravil preiskavo na lastno pobudo, ustrezne informacije prenese odgovornemu regulatornemu organu, da lahko ta sprejme ukrepe glede zadevnih strank.

5. Regulatorni organ, ki je prejel pritožbo ali opravil preiskavo na lastno pobudo, ustrezne informacije prenese odgovornemu regulatornemu organu, da lahko ta sprejme ukrepe glede zadevnih strank.

6. Države članice zagotovijo, da vsi udeleženi predstavniki upravljavcev železniške infrastrukture iz člena 40(1) takoj zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za obravnavanje pritožbe ali preiskave iz odstavka 3 tega člena in jih zahteva regulatorni organ države članice, v kateri se udeleženi predstavnik nahaja. Ta regulatorni organ lahko take informacije glede zadevne mednarodne vlakovne poti prenese regulatornim organom iz odstavka 3.

6. Države članice zagotovijo, da vsi udeleženi predstavniki upravljavcev železniške infrastrukture iz člena 40(1) takoj zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za obravnavanje pritožbe ali preiskave iz odstavka 3 tega člena in jih zahteva regulatorni organ države članice, v kateri se udeleženi predstavnik nahaja. Ta regulatorni organ lahko take informacije glede zadevne mednarodne vlakovne poti prenese regulatornim organom iz odstavka 3.

 

6a. Komisija lahko na lastno pobudo sodeluje v dejavnostih iz odstavkov 2 do 6 člena 57, o čemer obvesti mrežo regulatornih organov, omenjeno v odstavku 1.

7. Regulatorni organi vzpostavijo skupna načela in prakse za sprejemanje odločitev, za katere so pooblaščeni s to direktivo. Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo taka skupna načela in prakse. Navedeni ukrepi, namenjeni zagotovitvi izvajanja te direktive pod enotnimi pogoji, se sprejmejo kot izvedbeni akti v skladu s členom 63(3).

7. Mreža regulatornih organov, vzpostavljena v skladu z odstavkom 1, vzpostavi skupna načela in prakse za sprejemanje odločitev, za katere so pooblaščeni s to direktivo. Komisija lahko sprejme dodatek k skupnim načelom in praksam v skladu s postopkom iz člena 60.

Poleg tega regulatorni organi pregledajo odločitve in prakse predstavnikov upravljavcev železniških omrežij, kot je določeno v členu 40(1), s katerimi se izvajajo določbe te direktive oziroma drugače olajša mednarodni železniški promet.

Poleg tega mrežni regulatorni organi pregledajo odločitve in prakse predstavnikov upravljavcev železniških omrežij, kot je določeno v členu 40(1), s katerimi se izvajajo določbe te direktive oziroma drugače olajša mednarodni železniški promet.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Člen 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 57a

 

Evropski regulatorni organ

 

Glede na izkušnje, pridobljene v mreži regulativnih organov, Komisija najkasneje dve leti po objavi te direktive pripravi zakonodajni predlog o ustanovitvi evropskega regulativnega organa. Ta organ bo imel nadzorno in arbitražo funkcijo za reševanje čezmejnih in mednarodnih problemov ter obravnavo pritožb na sklepe nacionalnih regulativnih organov.

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Člen 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 59a

 

Člen o prenosu pooblastil

 

Komisija se pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 60 v zvezi s področjem uporabe spremljanja trga v skladu s členom 15, nekaterimi elementi programa omrežja v skladu s členom 27, nekaterimi načeli zaračunavanja uporabnin v skladu s členom 31, začasnim znižanjem za Evropski sistem vodenja vlakov v skladu s členom 32(3), nekaterimi elementi načrta izvedbe v skladu s členom 35, merili za določanje zahtev v zvezi s prosilci za uporabo infrastrukture v skladu s členom 41, časovnim načrtom postopka dodeljevanja v skladu s členom 43, finančnimi izkazi za namene nadzora v skladu s členom 56a ter skupnimi načeli in prakso regulatornih organov pri sprejemanju odločitev v skladu s členom 57.

Obrazložitev

Nov medinstitucionalni skupni dogovor iz leta 2011 o delegiranih aktih predvideva uporabo posebnih standardnih klavzul, ki se tu dodajajo, da bi zamenjale besedilo predloga Komisije.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 60

črtano

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 7(1), drugega pododstavka člena 13(5), drugega pododstavka člena 15(5), tretjega odstavka člena 20, člena 27(2), drugega pododstavka člena 30(3), drugega pododstavka člena 31(5), tretjega pododstavka člena 32(1), člena 32(3), člena 35(2), člena 43(1) in tretjega pododstavka člena 56(8) se Komisiji podelijo za nedoločen čas.

 

2. Komisija po sprejetju vsak delegiran akt nemudoma istočasno javi Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

3. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov so Komisiji podeljena pod pogoji iz členov 61 in 62.

 

Obrazložitev

Nov medinstitucionalni skupni dogovor iz leta 2011 o delegiranih aktih predvideva uporabo posebnih standardnih klavzul, ki se dodajajo v člen 60 a, da bi zamenjale besedilo predloga Komisije.

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Člen 60 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 60a

 

Izvajanje pooblastila

 

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 15(5), 27(2), 31(3) in 31(5), 32(3), 35(2), 41(3), 43(1), 56a (6) ter 57(7) za obdobje petih let po začetku veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta. Komisija najkasneje devet mesecev pred koncem obdobja petih let pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastila iz členov 15(5), 27(2), 31(3) in 31(5), 32(3), 35(2), 41(3), 43(1), 56 a (6) ter 57(7). S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, podrobno določeno v navedenem sklepu. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

 

4. Komisija po sprejetju vsak delegiran akt nemudoma istočasno javi Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členi 15(5), 27(2), 31(3) in 31(5), 32(3), 35(2), 41(3), 43(1), 56 a (6) ter 57(7) začnejo veljati le, če Evropski parlament ali Svet temu ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlamenti in Svet oba seznanita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

Nov medinstitucionalni skupni dogovor iz leta 2011 o delegiranih aktih predvideva uporabo posebnih standardnih klavzul, ki se tu dodajajo, da bi zamenjale besedilo predloga Komisije.

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Člen 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 61

črtano

Preklic pooblastila

 

1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko pooblastila iz člena 60(1) prekličeta.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, o tem obvesti drugega zakonodajalca in Komisijo najpozneje mesec pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede prenesena pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter razloge za tak preklic.

 

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedene odločitve preneha veljati. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, določen v navedeni odločitvi. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Obrazložitev

Ta člen bi moral biti v skladu z medinstitucionalnim skupnim dogovorom iz leta 2011 črtan, saj je njegova vsebina premeščena v člen 60 a.

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Člen 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 62

črtano

Ugovori zoper delegirane akte

 

1. 1. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok lahko podaljša za en mesec.

 

2. Če do izteka tega roka zoper delegirani akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne Svet, ali če sta pred tem dnem Evropski parlament ali Svet obvestila Komisijo o odločitvi, da zoper delegirani akt ne bosta ugovarjala, začne delegirani akt veljati z dnem, ki je v njem določen.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet zoper sprejeti delegirani akt ugovarja, ta ne začne veljati. Zadevna institucija svojo odločitev o ugovoru zoper delegirani akt utemelji.

 

Obrazložitev

Ta člen bi moral biti v skladu z medinstitucionalnim skupnim dogovorom iz leta 2011 črtan, saj je njegova vsebina premeščena v člen 60 a.

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Člen 63 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na zahtevo države članice ali na lastno pobudo Komisija v posameznem primeru preuči uporabo in izpolnjevanje določb te direktive  v dveh mesecih po prejemu takšne zahteve v skladu s postopkom iz člena 64(2) odloči, ali se lahko zadevni ukrep še naprej uporablja. Komisija svojo odločitev sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu in državam članicam.

Na zahtevo nacionalnega regulatornega organa in drugih nacionalnih pristojnih organov ali na lastno pobudo Komisija v posameznem primeru preuči uporabo in izpolnjevanje določb te direktive. Nacionalni regulatorni organi vzdržujejo podatkovno bazo z osnutki svojih odločitev dostopno za Evropsko komisijo. Evropska komisija v dveh mesecih po prejemu takšne zahteve v skladu s postopkom iz člena 64(2) odloči, ali se lahko zadevni ukrep še naprej uporablja. Komisija svojo odločitev sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu in državam članicam.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je izboljšati povezavo med nacionalnim regulatornim organom in nadzorno vlogo Evropske komisije.

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Člen 63 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 258  Pogodbe lahko vsaka država članica v roku enega meseca od datuma odločitve . Svetu predloži odločitev Komisije. Svet lahko v izjemnih primerih v roku enega meseca od datuma predložitve  s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo v posameznem primeru preuči uporabo in izpolnjevanje določb te direktive ter v skladu s postopkom iz člena 64(3) sprejme odločitev o tem.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe približuje odstavek standardnemu postopku za izvedbene akte. Sklicevanje na člen 64(3), ki se nanaša na regulativni postopek, je vsebinsko blizu originalni določbi 63(2).

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Člen 63 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepe za zagotavljanje izvajanja Direktive pod enotnimi pogoji  sprejme Komisija kot izvedbene akte  v skladu s postopkom iz člena 64(3).

3. Ukrepe, oblikovane v skladu s členi 10(2), 11(4), 14(2) in 17(5), za zagotavljanje izvajanja Direktive pod enotnimi pogoji sprejme Komisija kot izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Obrazložitev

Ta sprememba se uvaja, da bi se jasneje opredelilo, za katere člene lahko Komisija sprejme izvedbene akte.

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Člen 64 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor.

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s to direktivo. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

To je tehnična sprememba, da bi se besedilo posodobilo v skladu z zadnjimi spremembami v zakonodaji na področju izvedbenih pooblastil Komisije ter opredelil odbor, o katerem govori ta odstavek.

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Člen 64 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 11 Uredbe (EU) št. 182/2011/EU.

Obrazložitev

To je tehnična sprememba, da bi se besedilo posodobilo v skladu z zadnjimi spremembami v zakonodaji na področju izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  111

Predlog direktive

Člen 64 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5 in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 11 Uredbe (EU) št. 182/2011/EU.

Obrazložitev

To je tehnična sprememba, da bi se besedilo posodobilo v skladu z zadnjimi spremembami v zakonodaji na področju izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  112

Predlog direktive

Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi [...] in Prilogami [...], najpozneje do […]. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi [...] in Prilogami [...], najpozneje 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

To je prenova treh direktive, ki bi jo že morale izvajati države članic, torej so vsi postopki za ugotavljanje kršitev že v teku, zato je 12 mesecev več kot dovolj.

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Priloga I – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– dostopne poti za potnike in dovoz blaga, vključno z dostopom po cesti;

– dostopne poti za potnike in dovoz blaga, vključno z dostopom za pešce in po cesti;

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA II

črtano

Bistvene funkcije upravljavca infrastrukture

 

(iz člena 7)

 

Seznam bistvenih funkcij iz člena 7:

 

– odločanje o dodeljevanju vlakovnih poti, vključno z opredelitvijo in oceno razpoložljivosti, ter dodeljevanju posameznih vlakovnih poti,

 

– odločanje o zaračunavanju uporabnin za uporabo infrastrukture, vključno z obračunavanjem in pobiranjem uporabnin.

 

Obrazložitev

Priloga II je bila vključena v člen 7, saj je njena vsebina bistven element besedila.

Predlog spremembe  115

Predlog direktive

Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA III

PRILOGA III

Storitve, ki se zagotovijo prevoznikom v železniškem prometu

Storitve, ki se zagotovijo prevoznikom v železniškem prometu

1. Minimalni paket storitev dostopa obsega:

1. Minimalni paket storitev dostopa obsega:

(a) obravnavo prošenj za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti;

(a) obravnavo prošenj za dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti;

(b) pravico uporabe dodeljenih zmogljivosti;

(b) pravico uporabe dodeljenih zmogljivosti;

(c) uporabo kretnic in vozlišč omrežja;

(c) uporabo kretnic in vozlišč omrežja;

(d) vodenje vlakovnega prometa, vključno s signalizacijo, urejanjem, odpravo ter sporočanjem in zagotavljanjem informacij o vožnjah vlakov;

(d) vodenje vlakovnega prometa, vključno s signalizacijo, urejanjem, odpravo ter sporočanjem in zagotavljanjem informacij o vožnjah vlakov;

(e) uporabo električnega napajalnega sistema za vlečni tok, če je na voljo;

(e) uporabo električnega napajalnega sistema za vlečni tok, če je na voljo;

(f) naprave za oskrbo z gorivom, kjer so na voljo;

 

(g) vse druge informacije, potrebne za izvajanje ali opravljanje prevoznih storitev, za katere so bile zmogljivosti dodeljene.

(g) vse druge informacije, potrebne za izvajanje ali opravljanje prevoznih storitev, za katere so bile zmogljivosti dodeljene.

2. Omogoči se tudi  dostop do objektov, potrebnih za opravljanje prevoznih storitev, in zagotavljanje storitev v naslednjih objektih  :

2. Omogoči se tudi dostop do naslednjih objektov, potrebnih za opravljanje prevoznih storitev, če ti obstajajo, in do storitev, ki se zagotavljajo v njih:

(a) potniške postaje, njihovi objekti in druge naprave , vključno z izdajanjem vozovnic in informacijami o potovanju ;

(a) potniške postaje, njihovi objekti in druge naprave , vključno s storitvami informacij o potovanju ter ustrezne skupne lokacije za izdajanje vozovnic;

(b) tovorni terminali;

(b) tovorni terminali;

(c) ranžirne postaje;

(c) ranžirne postaje;

(d) naprave za sestavo vlakov;

(d) naprave za sestavo vlakov;

(e) odstavni tiri;

(e) odstavni tiri;

(f) naprave za vzdrževanje in druge tehnične naprave;

(f) naprave za vzdrževanje in druge tehnične naprave;

(g) pristaniške naprave, povezane z železniškimi dejavnostmi;

(g) pristaniške naprave, povezane z železniškimi dejavnostmi;

(h) naprave za podporo, vključno z vleko.

(h) naprave za podporo, vključno z vleko.

 

(ha) oskrba z gorivom in njegova dobava, za katero se uporabnina na računih prikaže ločeno od uporabnine za uporabo naprav za oskrbo z gorivom;

3. Dodatne storitve lahko zajemajo:

3. Dodatne storitve lahko zajemajo:

(a) vlečni tok , za katerega se uporabnina na računih prikaže ločeno od uporabnine za uporabo električnega napajalnega sistema ;

(a) vlečni tok, za katerega železniško podjetje samo izbere dobavitelja; če je dobavitelj vlečnega toka hkrati tudi upravitelj objekta, se uporabnina na računih prikaže ločeno od uporabnine za uporabo električnega napajalnega sistema ;

(b) vnaprejšnje ogrevanje potniških vlakov;

(b) vnaprejšnje ogrevanje potniških vlakov;

(c) oskrbo z gorivom, za katero se uporabnina na računih prikaže ločeno od uporabnine za uporabo naprav za oskrbo z gorivom  ;

 

(d) posebne pogodbe za:

(d) posebne pogodbe za:

– nadzor prevoza nevarnega blaga,

– nadzor prevoza nevarnega blaga,

– pomoč pri vožnji posebnih vlakov.

– pomoč pri vožnji posebnih vlakov.

4. Pomožne storitve lahko obsegajo:

4. Pomožne storitve lahko obsegajo:

(a) dostop do telekomunikacijskih omrežij;

(a) dostop do telekomunikacijskih omrežij;

(b) zagotavljanje dodatnih informacij;

(b) zagotavljanje dodatnih informacij;

(c) tehnično inšpekcijo voznega parka.

(c) tehnično inšpekcijo voznega parka.

Predlog spremembe  116

Predlog direktive

Priloga IV – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

16a. Incidenti, nesreče in resne nesreče v skladu z Direktivo 2004/49/ES, ki so se zgodili v predhodnem letu.

Obrazložitev

Informacije o razvoju železniškega trga, ki morajo vsebovati tudi podatke varnostnih razmer v železniškem sektorju po državah članicah, je treba zbrati in poslati Komisiji.

Predlog spremembe  117

Predlog direktive

Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA V

črtano

Finančna sposobnost

 

(iz člena 20)

 

1. Finančna sposobnost se preverja z letnimi izkazi železniškega  prevoznika ali, kadar prevoznik prosilec ne more predložiti letnih izkazov, z bilanco stanja. Podatke je treba zagotoviti zlasti glede naslednjega:

 

(a) razpoložljivih sredstev, posebno dobroimetja v banki, odobrene prekoračitve sredstev in posojil;

 

(b) sredstev in premoženja, ki je na voljo kot jamstvo;

 

(c) obratnih sredstev;

 

(d) ustreznih stroškov, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišče, stavbe, inštalacije in vozni park;

 

(e) obremenitev premoženja prevoznika.

 

2. Prosilec ni finančno sposoben, zlasti če zaradi svoje dejavnosti prevoznika dolguje znatna plačila davščin ali plačila iz socialne varnosti.

 

3. Organ lahko zahteva predvsem predložitev revizijskega poročila in primernih dokumentov banke, javne hranilnice, računovodje ali revizorja. Ti dokumenti morajo vključevati informacije v zvezi z zadevami, navedenimi v točki 1.

 

Obrazložitev

Ta priloga je bila vključena v člen 20, saj je njena vsebina bistven element besedila.

Predlog spremembe  118

Predlog direktive

Priloga VI – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program omrežja iz člena 27 vsebuje naslednje podatke:

Program delov omrežja iz člena 27 vsebuje naslednje podatke:

Obrazložitev

Ker so glavni elementi Priloge VI premeščeni v člen 27, je treba spremeniti uvodni stavek v prilogi.

Predlog spremembe  119

Predlog direktive

Priloga VI – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poglavje, v katerem je določena vrsta infrastrukture, ki je na voljo prevoznikom v železniškem prometu, in pogoji za dostop do zadevne infrastrukture. Informacije v tem poglavju morajo biti skladne z registri železniške infrastrukture, ki se objavijo v skladu s členom 35 Direktive 2008/57/ES, ali se na te registre sklicevati.

črtano

Obrazložitev

Ta del Priloge VI se premakne v člen 27.

Predlog spremembe  120

Predlog direktive

Priloga VI – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poglavje o načelih določanja uporabnin in o tarifah. To poglavje vsebuje ustrezne podrobnosti ureditve določanja uporabnin, kakor tudi zadostne informacije o uporabninah ter druge ustrezne informacije o dostopu  do storitev iz Priloge III, ki jih zagotavlja samo en ponudnik. Podrobno opisuje postopke, pravila in po potrebi lestvice, ki se uporabljajo za izvajanje členov 31 do 36, tako glede stroškov kot tudi glede uporabnin . Vsebuje podatke o spremembah že določenih ali predvidenih uporabnin v naslednjih petih letih .

2. Poglavje o načelih določanja uporabnin in o tarifah vsebuje ustrezne podrobnosti ureditve določanja uporabnin, kakor tudi zadostne informacije o uporabninah ter druge ustrezne informacije o dostopu do storitev iz Priloge III, ki jih zagotavlja samo en ponudnik. Podrobno opisuje postopke, pravila in po potrebi lestvice, ki se uporabljajo za izvajanje členov 31(4) in (5) do 36, tako glede stroškov kot tudi glede uporabnin . Vsebuje podatke o spremembah že določenih ali predvidenih uporabnin v naslednjih petih letih .

Obrazložitev

Besedilo je treba prilagoditi, saj so bili deli Priloge VI premeščeni v člen 27.

Predlog spremembe  121

Predlog direktive

Priloga VI – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poglavje o načelih in merilih za dodeljevanje zmogljivosti. To poglavje opisuje splošne značilnosti zmogljivosti infrastrukture, ki je na voljo prevoznikom v železniškem prometu, in vse morebitne omejitve njene uporabe, vključno z morebitnimi zahtevami po zmogljivostih za vzdrževanje. Navaja tudi potek in roke v postopku dodeljevanja zmogljivosti. Vsebuje posebna merila, ki so pomembna za postopek, in zlasti:

Poglavje o načelih in merilih za dodeljevanje zmogljivosti opisuje splošne značilnosti zmogljivosti infrastrukture, ki je na voljo prevoznikom v železniškem prometu, in vse morebitne omejitve njene uporabe, vključno z morebitnimi zahtevami po zmogljivostih za vzdrževanje. Navaja tudi potek in roke v postopku dodeljevanja zmogljivosti. Vsebuje posebna merila, ki so pomembna za postopek, in zlasti:

Obrazložitev

Besedilo je treba prilagoditi, saj so bili deli Priloge VI premeščeni v člen 27.

Predlog spremembe  122

Predlog direktive

Priloga VI – odstavka 4 in 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Poglavje z informacijami v zvezi s prošnjo za izdajo licence iz člena 25 in varnostnih spričeval, ki se izdajajo v skladu z Direktivo 2004/49/ES.

črtano

5. Poglavje z informacijami o postopkih za reševanje sporov in pritožbenih postopkih v zadevah glede dostopa do železniške infrastrukture in storitev ter glede načrta izvedbe iz člena 35.

 

Obrazložitev

Ti deli Priloge VI se premaknejo v člen 27.

Predlog spremembe  123

Predlog direktive

Priloga VI – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Poglavje z informacijami o dostopu do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, iz Priloge III ter zaračunavanju uporabnine za njih. Upravljavci objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, zagotovijo informacije o uporabnini za dostop do objektov in za izvajanje storitev ter informacije o tehničnih pogojih dostopa, ki se vključijo v program omrežja.

črtano

Obrazložitev

Ta del Priloge VI se premakne v člen 27.

Predlog spremembe  124

Predlog direktive

Priloga VI – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Vzorec pogodbe za sklenitev okvirnih pogodb med upravljavcem infrastrukture in prosilcem v skladu s členom 42.

črtano

Obrazložitev

Ta del Priloge VI se premakne v člen 27.

Predlog spremembe  125

Predlog direktive

Priloga VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga VII

Priloga VII

Osnovna načela in parametri pogodb med pristojnimi organi in upravljavci železniške infrastrukture

Osnovna načela in parametri pogodb med pristojnimi organi in upravljavci železniške infrastrukture

(iz člena 30)

(iz člena 30)

S pogodbo se opredelijo zahteve določb člena 30, kar vključuje:

S pogodbo se opredelijo zahteve določb člena 30, kar vključuje:

1. področje uporabe pogodbe glede infrastrukture in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, urejeno v skladu s Prilogo III. Zajema vse vidike razvoja infrastrukture, vključno z vzdrževanjem in prenovo infrastrukture, ki že obratuje. Izgradnja nove infrastrukture se lahko vključi kot samostojna postavka;

1. področje uporabe pogodbe glede infrastrukture in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, urejeno v skladu s Prilogo III. Zajema vse vidike vzdrževanja in prenove infrastrukture, ki že obratuje. Izgradnja nove infrastrukture se lahko vključi kot samostojna postavka;

2. sestavo dogovorjenih plačil, porazdeljeno na storitve infrastrukture, navedene v Prilogi III, vzdrževanje, izgradnjo nove infrastrukture in obravnavanje obstoječih zaostankov pri vzdrževanju;

2. sestavo dogovorjenih plačil, vključno z okvirno napovedjo pričakovanih količin, porazdeljeno na storitve infrastrukture, navedene v Prilogi III, vzdrževanje, tudi obnovo in nadgradnjo, in obravnavanje obstoječih zaostankov pri vzdrževanju; plačilo nove infrastrukture se lahko vključi kot samostojna postavka;

3. ciljne rezultate, naravnane k uporabnikom, v obliki kazalnikov in meril kakovosti, ki zajemajo:

3. ciljne rezultate, naravnane k uporabnikom, v obliki kazalnikov in meril kakovosti, ki zajemajo:

(a) učinkovitost vlakov in zadovoljstvo strank,

(a) učinkovitost vlakov in zadovoljstvo strank, zlasti učinek kakovosti infrastrukture na zanesljivost vlakov;

(b) zmogljivost omrežja,

(b) zmogljivost omrežja in razpoložljivost infrastrukture,

(c) upravljanje s premoženjem,

(c) upravljanje s premoženjem,

(d) obseg dejavnosti,

(d) obseg dejavnosti,

(e) stopnje varnosti in

(e) stopnje varnosti in

(f) varstvo okolja;

(f) varstvo okolja;

4. obseg morebitnega zaostanka pri vzdrževanju, odhodke, ki so predvideni za reševanje teh zaostankov ter sredstva, ki se bodo umaknila iz uporabe in zato sprožila drugačne finančne tokove;

4. obseg morebitnega zaostanka pri vzdrževanju, odhodke, ki so predvideni za reševanje teh zaostankov ter sredstva, ki se bodo umaknila iz uporabe in zato sprožila drugačne finančne tokove;

5. spodbude v skladu s členom 30(1);

5. spodbude v skladu s členom 30(1);

6. minimalne obveznosti poročanja za upravljavca infrastrukture glede vsebine in pogostosti poročanja, vključno z informacijami, ki se jih objavlja letno;

6. minimalne obveznosti poročanja za upravljavca infrastrukture glede vsebine in pogostosti poročanja, vključno z informacijami, ki se jih objavlja letno;

7. mehanizem, ki zagotavlja, da se pomemben delež zmanjšanja stroškov prenese na uporabnike v obliki znižane ravni uporabnin;

7. mehanizem, ki zagotavlja, da se pomemben delež zmanjšanja stroškov prenese na uporabnike v obliki znižane ravni uporabnin v skladu z zahtevami iz člena 30(1), ne da bi se ogrožalo usklajevanje finančnih izkazov upravljavca infrastrukture, kot je predvideno v členu 8(4);

8. dogovorjeno trajanje pogodbe, ki je usklajeno in časovno sovpada s trajanjem poslovnega načrta upravljavca infrastrukture, koncesije ali licence, ter okvir za določanje uporabnin in predpise, ki jih določi država;

8. dogovorjeno trajanje pogodbe, ki je usklajeno in časovno sovpada s trajanjem poslovnega načrta upravljavca infrastrukture, koncesije ali licence, ter okvir za določanje uporabnin in predpise, ki jih določi država;

9. pravila za ravnanje v primerih velikih motenj v obratovanju in v izrednih razmerah, vključno z minimalno ravnjo zagotavljanja storitev v času morebitnih stavk in predčasne prekinitve pogodbe, ter pravila za informiranje uporabnikov;

9. pravila za ravnanje v primerih velikih motenj v obratovanju in v izrednih razmerah in predčasne prekinitve pogodbe, ter pravila za pravočasno informiranje uporabnikov;

10. popravne ukrepe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti katere izmed strank; to vključuje pogoje in postopke za ponovno pogajanje in predčasno prekinitev, vključno z vlogo regulatornega organa.

10. popravne ukrepe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti katere izmed strank; to vključuje pogoje in postopke za ponovno pogajanje in predčasno prekinitev, vključno z vlogo regulatornega organa.

Predlog spremembe  126

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA VIII

PRILOGA VIII

Zahteve glede stroškov in uporabnin v zvezi z železniško infrastrukturo

Zahteve glede stroškov in uporabnin v zvezi z železniško infrastrukturo

(iz členov 31(3) in (5); 32(1) in (3) in člena 35)

(iz členov 31(3) in (5); 32(1) in (3) in člena 35)

1. Neposredni stroški izvajanja železniške prevozne storitve iz člena 31(3), ki so povezani z obrabo infrastrukture, ne zajemajo naslednjih postavk:

1. Neposredni stroški izvajanja železniške prevozne storitve iz člena 31(3), ki so povezani z obrabo infrastrukture, ne zajemajo naslednjih postavk:

(a) režijskih stroškov po vsem omrežju, vključno s plačami in pokojninami,

(a) režijskih stroškov po vsem omrežju,

(b) obresti, ki se jih plača za kapital;

(b) obresti, ki se jih plača za kapital;

(c) več kot desetine stroškov povezanih z načrtovanjem voznega reda, dodeljevanjem vlakovnih poti, vodenjem prometa, odpravo in signaliziranjem vožnje vlaka;

 

(d) amortizacije informacijske, komunikacijske in telekomunikacijske opreme;

(d) amortizacije informacijske, komunikacijske in telekomunikacijske opreme;

(e) stroškov v zvezi z upravljanjem nepremičnin, zlasti pridobivanjem, prodajo, demontažo, dekontaminacijo, ponovno kultivacijo ali najemanjem zemljišč oziroma drugih osnovnih sredstev;

(e) stroškov v zvezi z upravljanjem nepremičnin, zlasti pridobivanjem, prodajo, demontažo, dekontaminacijo, ponovno kultivacijo ali najemanjem zemljišč oziroma drugih osnovnih sredstev;

(f) socialnega skrbstva, šol, vrtcev, restavracij;

(f) šol, vrtcev;

(g) stroškov, povezanih z višjo silo, nesrečami ali motnjami v storitvah.

(g) stroškov, povezanih z višjo silo, nesrečami ali motnjami v storitvah.

Če neposredni stroški povprečno za celotno omrežje presegajo 35 % povprečnih stroškov za vzdrževanje, upravljanje in obnavljanje omrežja, izračunanih na podlagi opravljenih vlakovnih kilometrov, mora upravljavec infrastrukture tako stanje podrobno obrazložiti regulatornemu organu. Povprečni stroški, ki se izračunajo v ta namen, ne zajemajo stroškov iz točk (e), (f) ali (g).

Če neposredni stroški povprečno za celotno omrežje presegajo 35 % povprečnih stroškov za vzdrževanje, upravljanje in obnavljanje omrežja, izračunanih na podlagi opravljenih vlakovnih kilometrov, mora upravljavec infrastrukture tako stanje podrobno obrazložiti regulatornemu organu. Povprečni stroški, ki se izračunajo v ta namen, ne zajemajo stroškov iz točk (e), (f) ali (g).

Predlog spremembe  127

Predlog direktive

Priloga VIII – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Upravljavec infrastrukture regulatornemu organu dokaže, da vsaka železniška prevozna storitev lahko plača pribitke v skladu s členom 32(1), pri tem pa vsaka storitev, navedena pod posamezno izmed naslednjih točk, pripada različnemu tržnemu delu:

3. Upravljavec infrastrukture na podlagi tržne raziskave in po posvetovanju s prosilci določi istovrstne tržne dele in ustrezne pribitke v skladu s členom 32(1). Razen prevoznih dejavnosti iz člena 32.1a upravljavec infrastrukture regulatornemu organu dokaže, da vsaka železniška prevozna storitev lahko plača pribitke v skladu s členom 32(1). V primeru, da upravljavec infrastrukture določi pribitke, pripravi seznam tržnih delov, ki ga regulatorni organ predhodno potrdi.

(a) storitve potniškega prometa / storitve tovornega prometa;

 

(b) vlaki, ki prevažajo nevarno blago / ostali tovorni vlaki;

 

(c) notranje storitve / mednarodne storitve;

 

(d) kombiniran prevoz / direkten vlak;

 

(e) mestne ali regionalne storitve / medmestne potniške storitve;

 

(f) blok vlaki / mešani vlaki;

 

(g) redne železniške prevozne storitve / občasne železniške prevozne storitve.

 

Predlog spremembe  128

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Da bi se dosegla dogovorjena raven kakovosti storitev in ohranila njihova ekonomska upravičenost, se upravljavec infrastrukture in prosilec po pridobitvi soglasja regulatornega organa dogovorita o glavnih parametrih načrta izvedbe, zlasti o vrednostih zamud in pragovih plačil, dolgovanih po načrtu izvedbe, tako za posamezne vožnje vlakov kot za vse vožnje vlakov prevoznika v železniškem prevozu v določenem obdobju;

črtano

Obrazložitev

Črtani deli Priloge VIII se premaknejo v člen 35.2.

Predlog spremembe  129

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Upravitelj infrastrukture prevoznikom v železniškem prometu vsaj pet dni pred vožnjo vlaka pošlje vozni red, na podlagi katerega se bodo izračunavale zamude;

črtano

Obrazložitev

Črtani deli Priloge VIII se premaknejo v člen 35.2.

Predlog spremembe  130

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 4 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) Brez poseganja v obstoječa pravna sredstva in v člen 50 je v primeru sporov glede načrta izvedbe na voljo sistem za hitro reševanje teh zadev. Pri uporabi tega sistema se odločitev sprejme v roku 10-ih delovnih dni.

črtano

Obrazložitev

Črtani deli Priloge VIII se premaknejo v člen 35.2.

Predlog spremembe  131

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 4 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) Upravljavec infrastrukture na podlagi glavnih parametrov, dogovorjenih v načrtu izvedbe, enkrat letno objavi povprečno raven kakovosti storitev, ki so jo dosegli prevozniki v železniškem prometu.

črtano

Obrazložitev

Črtani deli Priloge VIII se premaknejo v člen 35.2.

Predlog spremembe  132

Predlog direktive

Priloga VIII – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Začasno znižanje uporabnin za infrastrukturo za vlake, opremljene z ETCS, se v skladu s členom 32(3) določi:

5. Začasno znižanje uporabnin za infrastrukturo za vlake, opremljene z ETCS, se v skladu s členom 32(3) določi:

Za prevoz tovora:

Za prevoz tovora:

Leto

Popusti pri uporabnini

Leto

Popusti pri uporabnini

2015

5%

2015

20%

2016

5%

2016

20%

2017

5%

2017

20%

2018

5%

2018

15%

2019

5%

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

4%

2021

6%

2022

3%

2022

4%

2023

2%

2023

3%

2024

1%

2024

3%

Za prevoz potnikov

For passenger transport

Leto

Popusti pri uporabnini

Leto

Popusti pri uporabnini

 

 

2015

10%

 

 

2016

10%

 

 

2017

10%

 

 

2018

10%

 

 

2019

10%

2020

5%

2020

8%

2021

5%

2021

6%

2022

5%

2022

5%

2023

5%

2023

4%

2024

5%

2024

2%

Predlog spremembe  133

Predlog direktive

Priloga 10 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vključujejo kategoriji stroškov in dobičkov, iz katerih je mogoče na podlagi zahtev regulatornega organa ugotoviti, ali je med temi različnimi dejavnostmi prihajalo do navzkrižnega subvencioniranja;

(c) vključujejo kategoriji stroškov in dobičkov, iz katerih je mogoče na podlagi zahtev člena 6 in če regulatorni organ meni, da je potrebno in skladno, ugotoviti, ali je med temi različnimi dejavnostmi prihajalo do navzkrižnega subvencioniranja;

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0240.

(2)

UL C ...

(3)

UL C 104, 2.4.2011, str. 53.

(4)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

1. Kontekst

Prvi železniški paket, sprejet leta 2001, je bil prvi resni poskus za zaustavitev upadanja železniškega prometa in za reformo evropskega regulatornega okvira. Njegov namen je bil zagotoviti povezanost železniškega sektorja in povečati njegovo privlačnost v primerjavi z drugimi vrstami prometa.

Deset let pozneje vidimo, da s to prvo reformo ni bilo mogoče znatno izboljšati položaja železnic: železniški promet se ni približal drugim vrstam prometa, zlasti cestnemu prometu. Tako se je na primer med leti 1996 in 2008 delež železniškega prevoza tovora zmanjšal za skoraj 2 %, na 10,8 %, medtem ko se je delež cestnega prevoza tovora povečal z 42,1 % na 45,9 %. To je še bolj skrb zbujajoče zaradi stalne splošne rasti tovornega prometa za približno 2,3 % letno: železniški sektor ni imel koristi od sicer ugodnih razmer. Medtem ko tovornjaki in letala nemoteno prečkajo meje, se nadnacionalni železniški promet sooča s številnimi tehničnimi, pravnimi in političnimi ovirami. Zlasti cestni promet kaže vse več znakov prenasičenosti, medtem ko ima železniški promet še vedno potencial za rast. Poleg tega lahko ima ključno vlogo pri doseganju ciljev EU glede zmanjšanja emisij CO2 in pri izboljšanju učinkovitosti gospodarstva EU glede gospodarjenja z viri. Evropska komisija v beli knjigi iz leta 2011 železniškemu prometu tako upravičeno pripisuje pomembno vlogo pri doseganju ciljev o vzpostavitvi bolj trajnostnega in zelenega prometnega sistema za Evropo.

Eden od glavnih razlogov za nespremenjen položaj železnic so številna neskladja med nacionalnimi predpisi. Raznolikost predpisov slabo vpliva na ta sektor. Neustrezno izvajanje prvega železniškega paketa v številnih državah članicah to težavo dodatno povečuje. V skladu z resolucijo Parlamenta z dne 11. junija 2010 o tem vprašanju je Komisija 13 držav članic tožila na Sodišču EU „ker niso pravilno izvedle različnih delov prvega železniškega paketa.“ Ti postopki za ugotavljanje kršitev zagotovo dokazujejo potrebo po pojasnitvi in izboljšanju zakonodaje. Skrb zbuja tudi pomanjkanje naložb držav članic v infrastrukturo, katere kakovost v veliki meri določa konkurenčnost sektorja. Številne države članice so zanemarile financiranje železnic, medtem ko so cestno infrastrukturo podpirale v največji možni meri.

2. Pripombe in predlogi poročevalke

Zaradi vseh navedenih razlogov potrebuje obstoječa zakonodaja temeljito revizijo, da se bo povečal modalni delež železniškega sektorja. Pokazale so se nepravilnosti sedanjega sistema, zato je treba okrepiti in uskladiti predpise ter dodati nove elemente, da bodo železnice postale bolj privlačno prevozno sredstvo tako za potnike kot za tovor.

Prenova naj bi dosegla celovit in integriran evropski železniški prostor. Ta cilj podpira poročevalka, med razpravami o prejšnjih železniških paketih pa ga je podprl tudi Parlament. Sedanja reforma bi morala preseči meje nacionalnih interesov v železniškem sektorju. Čas je za gradnjo resnično evropskega železniškega prostora, kjer bodo lahko potniki in blago nemoteno prečkali meje.

Poročevalka bi vložila številne predloge sprememb:

(a) Ločitev upravljanja infrastrukture in prevoznih storitev

Pomanjkanje neodvisnosti upravljanja infrastrukture preprečuje pravo nadnacionalno povezovanje železniških omrežij, katerih upravljanje je še naprej omejeno na nacionalno raven, kjer pogosto prevladujejo interesi prvotnih železniških podjetij. To pa zmanjšuje privlačnost železnice za nove prevoznike, storitve in navsezadnje uporabnike. Poleg tega zmanjšuje možnosti za čezmejne prevoze, ki so odločilnega pomena za to, da železnice postanejo konkurenčne cestnemu (tovornemu)prometu in letalskemu (potniškemu) prometu. Zaradi velikosti držav članic EU je treba pri številnih srednje dolgih povezavah dolžine 300 km prečkati mejo ene ali več držav članic.

Med najpomembnejšimi pobudami bele knjige Komisije iz leta 2011 je potreba po „zagotovitvi učinkovitega in enakopravnega dostopa do železniške infrastrukture“. To pomeni, da je Komisija odločena, da v bližnji prihodnosti dodatno odpre trg storitev v železniškem prometu. Če naj bo torej trg storitev v železniškem prometu liberaliziran, je nujno, da so pogoji delovanja v tovrstnem odprtem trgu čim bolj pregledni in nediskriminatorni. Parlament je v svoji resoluciji iz junija 2010 prepoznal to povezavo v izjavi, da je neodvisnost upravljavcev železniške infrastrukture „predpogoj za uvedbo pravičnega, preglednega in nediskriminatornega obravnavanja vseh prevoznikov“ (odstavek 7). Da bi dosegli enake konkurenčne pogoje, je treba upravljanje infrastrukture ločiti od izvajanja storitev, kot v beli knjigi potrjuje Komisija. Cilj poročevalke je priprava enakih konkurenčnih pogojev, preden se dodatno odpre trg storitev v železniškem prometu. Sicer bi lahko odprtje trga privedlo do negativnega razvoja, pri čemer bi lahko močni prvotni prevozniki v železniškem prometu nadaljevali z zlorabo tesne povezave z upravljanjem infrastrukture v škodo konkurentov.

Poleg tega sedanja prenovitev obravnava dele zakonodaje, ki bi jih morali ponovno izpogajati, če bi bilo ločevanje izvedeno pozneje. Čas in sredstva se lahko prihranijo, če se Parlament kot sozakonodajalec odloči za takojšnje ukrepanje in uvede potrebne spremembe.

Zato poročevalka predlaga obliko popolne ločitve, da se vzpostavi neodvisen nadzor infrastrukture, ločen od izvajanja storitev, in da se zagotovi upravljanje naravnega monopola, torej omrežja, v korist vseh izvajalcev storitev. To bi bila osnova za večjo konkurenco, naložbe in boljše storitve. Če EU želi povečati modalni delež železniškega prometa in ustvariti enoten železniški prostor, potrebuje dosledno ločene železniške sisteme.

(b) Regulatorni organ

Poročevalka podpira pristop Komisije za krepitev neodvisnosti in pooblastil nacionalnih regulatornih organov in meni, da je okrepitev regulatornega nadzora odločilnega pomena za železniški sektor: učinkovit regulatorni nadzor na nacionalni in evropski ravni je nujen pogoj za kakršno koli nadaljnje združevanje nacionalnih trgov železniškega prometa, saj varuje pravila poštenega in nepristranskega trga železniškega prometa.

Treba je okrepiti evropsko razsežnost regulatornega nadzora. Vloženi so predlogi sprememb, ki bi vodili k ustanovitvi evropske mreže regulatornih organov, kar bi utrdilo pot do evropskega regulatornega organa.

(c) Financiranje infrastrukture in zaračunavanje uporabnin

Poročevalka podpira načrt Komisije, naj postane večletna pogodba standardni postopek za formalno ureditev financiranja, ki ga države članice zagotavljajo upravljavcem infrastrukture. Trajanje te pogodbe naj se podaljša s petih na sedem let, da se izboljša stabilnost načrtovanja za ta sektor.

Parlament je redno kritiziral pomanjkanje naložb držav članic v železniške sisteme in njihovo financiranje, zlasti v zvezi z vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T), kljub posebnim določbam Direktive 2001/12 glede financiranja infrastrukture in železniškega dolga.

V zvezi z modulacijo uporabnine za infrastrukturo, ki temelji na hrupu vlakov, poročevalka meni, da je treba internalizacijo zunanjih stroškov uskladiti med vrstami prometa, da bi oblikovali pravične konkurenčne pogoje znotraj posameznih vrst prometa in med njimi. Poročevalka predlaga spremembe z namenom poudariti ta pogoj, zlasti glede na cestni promet, in uvaja sistem bonusov, da bi povečali število naložbenih spodbud. Poleg tega predlaga uvedbo sistema bonusov in malusov za spodbujanje uporabe opreme Evropskega sistema vodenja vlakov (ETCS), pri čemer se vlakom, opremljenim z ETCS, zniža uporabnina, ki se izravna z višjimi uporabninami za vlake brez ETCS. Sistem bo nevtralen do prihodkov upravljavca infrastrukture.

Eden od ciljev prvega paketa je bila tudi uskladitev uporabnin za poenostavitev sistemov zaračunavanja. Treba se je dogovoriti o skupnih standardih o uporabninah, katerih podrobnosti so vglavnem določene v Prilogi VIII.

(d) Pogoji za dostop do storitev in objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev

Komisija predlaga pravno in organizacijsko ločitev infrastrukturnih storitev od prvotnih prevoznikov v železniškem prometu. Preprost dostop do objektov, potrebnih za izvajanje storitev, je bistvenega pomena za pomoč novim prevoznikom pri ponudbi njihovih storitev v omrežju. Poročevalka podpira predlog Komisije v tem okviru: upravljavcem infrastrukture, potrebne za izvajanje storitev, bi morali dovoliti pridobivanje strank vseh prevoznikov.

(e) Priloge in področje uporabe delegiranih aktov

Po mnenju Komisije je mogoče devet od dvanajstih prilog predloga spremeniti z delegiranimi akti. Poročevalka razume, da Komisija potrebuje dovolj prožnosti za prilagajanje pravil v skladu s pravnim, političnim in tehničnim razvojem. Vendar pa mora ta direktiva zagotoviti trdno podlago za ureditev, ki jasno določa, v katero smer bi morala delovati Komisija. Poročevalka meni, da priloge II do VIII vsebujejo bistvene elemente direktive, zato bi jih bilo treba v celoti ali delno spremeniti z rednim zakonodajnim postopkom. Poleg tega je treba zaradi sprememb, ki sta jih prinesla Lizbonska pogodba in novo medinstitucionalno skupno razumevanje besedila določb o delegiranih aktih, predložiti številne tehnične predloge sprememb. Treba je vključiti tudi prilagoditve glede določb, povezanih z izvedbenimi akti: številne med njimi bi morale biti urejene z delegiranimi akti.

(f) Delovne razmere

Da bi v veljavni zakonodaji zagotovili pomembnejšo vlogo razvoja zaposlovanja in delovnih pogojev v železniškem sektorju, je poročevalka pripravila številne predloge sprememb, na primer, naj postane spoštovanje delovnega prava in predpisov o varnosti pri delu še pomembnejši predpogoj pri prošnji za licenco prevoznika v železniškem prometu. Organi bodo morali tudi bolj dosledno zbirati podatke o zaposlovanju. Socialni partnerji bi morali biti bolj vključeni v nadzorne dejavnosti Komisije.

(g) Varnost

Številne hude nesreče so pokazale, da morajo biti, čeprav je železniški transport zelo varen način prevoza, varnostni predpisi čim bolj strogi. Izpolnjevanje varnostnih zahtev naj ima torej večjo vlogo pri prijavi za licenco prevoznika v železniškem prometu. Treba bi bilo zbrati podatke o nesrečah v državah članicah in jih posredovati Komisiji.


POSTOPEK

Naslov

Enotno evropsko železniško območje (prenovitev)

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

Datum predložitve EP

17.9.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

23.9.2010

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

23.9.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Debora Serracchiani

27.9.2010

 

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2011

12.4.2011

24.5.2011

21.6.2011

 

11.7.2011

31.8.2011

10.10.2011

 

Datum sprejetja

11.10.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jaroslav Paška, Peter Simon

Datum predložitve

19.10.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov