Förfarande : 2010/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0367/2011

Ingivna texter :

A7-0367/2011

Debatter :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Omröstningar :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0503

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1041kWORD 886k
19.10.2011
PE 456.628v02-00 A7-0367/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning)

(KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

Plenarhandling

Föredragande: Debora Serracchiani

(Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning)

(KOM(2010)0475 – C7‑0268/2010 – 2010/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0475),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0268/2010),

–   med beaktande av artikel 14 och protokoll nr 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avseende tjänster i allmänhetens intresse,

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om genomförande av direktiven i det första järnvägspaketet(1),

–   med beaktande av det motiverade yttrandet från den luxemburgska deputeradekammaren, inom ramen för protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, där man hävdar att förslaget till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 mars 2011(2),

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 28 januari 2011(3),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(4),

–   med beaktande av skrivelsen av den 26 maj 2011 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0367/2011), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Järnvägssektorns andel av transportmarknaden har inte ökat under det senaste årtiondet, vilket går stick i stäv med målen i järnvägspaketet från 2001. Detta visar att man måste förstärka den gällande lagstiftningen ytterligare för att stödja denna sektor. Denna omarbetning är därför nödvändig.

Motivering

Utvecklingen av järnvägstransporterna sedan det första järnvägspaketet antogs har inte uppfyllt förväntningarna på en återhämtning av sektorn. Mellan 1996 och 2008 minskade t.ex. järnvägstransporternas andel med 2 procent till 10,6 procent medan vägtransporterna ökade från 42,1 till 45,9 procent. EU måste snarast förbättra lagstiftningen för att stödja järnvägarna, undvika ytterligare överbelastning på vägarna och förbättra miljön.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Det stora antalet överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna visar att den gällande lagstiftningen ger upphov till olika tolkningar och att det första järnvägspaketet måste förtydligas och förbättras för att säkerställa att den europeiska järnvägsmarknaden verkligen öppnas.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) Investeringarna i utveckling och underhåll av järnvägsinfrastrukturen räcker fortfarande inte till för att garantera sektorns utveckling och konkurrensförmåga.

Motivering

Otillräckliga investeringar är ett grundläggande problem som måste behandlas inom ramen för reformen.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) Direktiven i det första järnvägspaketet har inte hindrat att det finns stora variationer i infrastrukturavgifternas struktur och nivå samt när det gäller hur och enligt vilken tidsplan kapacitetstilldelningen sker.

Motivering

Infrastrukturavgifterna och det sätt varpå dessa beräknas varierar fortfarande stort i EU. Detta komplicerar de internationella järnvägstransporterna. Detsamma gäller för tilldelningen av tåglägen. Den nu gällande lagstiftningen måste förbättras ytterligare.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 2e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2e) Otillräcklig öppenhet när det gäller marknadsvillkoren är ett uppenbart hinder för konkurrenskraftiga järnvägstjänster.

Motivering

Otillräcklig öppenhet försvårar inträdet av nya företag som skulle kunna skapa en mer konkurrenskraftig sektor.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Förekomsten i medlemsstaterna av olika sociala trygghetssystem inom järnvägssektorn medför en risk för illojal konkurrens mellan nytillkomna och redan etablerade järnvägsföretag, och det krävs därför att det sker en harmonisering av systemen med full respekt för sektorns och medlemsstaternas särdrag.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Regleringsorganens tillsynsfunktioner måste garanteras för att säkerställa icke-diskriminering mellan järnvägsföretag, samordning av principerna för fastställande av avgifter och efterlevnad av särredovisningskravet.

Motivering

Bristande garantier för sådan tillsynsverksamhet är ett av hindren för en konkurrenskraftig järnvägssektor.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Fullbordandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde kräver fullständig driftskompatibilitet inom järnvägssystemet i EU. Europeiska järnvägsbyrån bör få lämpliga befogenheter och resurser för att snabbare uppnå detta mål, bland annat när det gäller att ta fram gemenskapsstandarder för certifiering av rullande materiel samt säkerhets- och signalsystem.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Regional-, stads- och förortstjänster samt transportverksamheter i form av pendeltrafik genom tunneln under Engelska kanalen bör undantas från direktivets tillämpningsområde.

(4) Regional-, stads- och förortstjänster samt transportverksamheter i form av pendeltrafik genom tunneln under Engelska kanalen bör undantas från direktivets tillämpningsområde. Museijärnvägar med egna spår bör också undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att säkerställa framtida utveckling och effektiv drift av järnvägssystemet bör en åtskillnad göras mellan transportverksamheten och förvaltningen av infrastrukturen. I denna situation är det nödvändigt att driva dessa två verksamheter var för sig och ha separat redovisning för dem.

(6) För att säkerställa framtida utveckling och effektiv drift av järnvägssystemet bör en åtskillnad göras mellan transportverksamheten och förvaltningen av infrastrukturen. I denna situation är det nödvändigt att driva dessa två verksamheter var för sig och ha separat redovisning för dem, varvid full insyn måste råda för att undvika att offentliga medel används för annan kommersiell verksamhet.

Motivering

Detta är det enda sättet att säkra den insyn som krävs för en mer konkurrenskraftig och tillgänglig marknad.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Infrastrukturförvaltarens och järnvägsföretagets redovisningar måste vara helt åtskilda. Allmänna medel som har tilldelats ett av verksamhetsområdena får inte överföras till ett annat verksamhetsområde. Detta förbud måste framgå klart i redovisningsreglerna för varje verksamhetsområde. Medlemsstaterna och de nationella regleringsorganen ska se till att förbudet tillämpas effektivt.

Motivering

Flödena av allmänna medel mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag behöver göras mer transparenta.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Alla järnvägsföretag, oberoende av deras företagsform, måste följa gällande nationell lagstiftning avseende socialt skydd och hälsa för att undvika social dumpning och illojal konkurrens.

Motivering

Konkurrensen på järnvägsmarknaden får inte åstadkommas på bekostnad av arbetsvillkoren eller det sociala skyddet för arbetstagarna. Nationell lagstiftning avseende socialt skydd och hälsa måste följas av alla företag, oberoende av deras företagsform.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) För att ge järnvägstransporterna möjlighet att konkurrera med vägtransporterna bör det skapas enhetlighet inom de olika nationella regelverken, såsom säkerhetsföreskrifterna för järnvägstrafiken, standardiseringen och hanteringen av följedokument, tågbildningsföreskrifterna och dokumenteringen av dem, standardiseringen för signaler och beteckningar för tågkörning, standardiseringen av åtgärder och kontroller med hänsyn till transporter av farligt gods och enhetlig registrering och övervakning av avfallstransporter.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) EU bör undersöka alternativa finansieringskällor för europeiska järnvägsprojekt genom innovativa finansiella instrument som t.ex. EUprojektobligationer, för att uppmuntra till privata investeringar och öka tillgången till riskkapital. Samtidigt måste järnvägsmarknaden göras mer attraktiv för alternativa privata investerare med hjälp av tydliga rättsliga ramar som är öppna för insyn.

Motivering

Brist på finansiering är en av huvudorsakerna till den svåra situationen för de europeiska järnvägarna. Alternativa strategier och finansieringskällor måste tas fram. I synnerhet måste finansieringen av infrastrukturen öka. Medlemsstater som finansierar sin infrastruktur måste även ges garantier för att dessa pengar enbart används i infrastruktursyften.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Medlemsstaterna och infrastrukturförvaltarna bör kunna finansiera infrastrukturinvesteringar på annat sätt än genom direkt statlig finansiering, t.ex. finansiering från den privata sektorn.

Motivering

Man bör omnämna möjligheten för infrastrukturförvaltare att etablera sig eller vara verksamma med hjälp av alternativa finansieringsmodeller från vilka de kan inhämta privatfinansiering. Detta är avgörande för att befintliga finansieringsmekanismer i medlemsstaterna ska kunna bibehållas.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Åtgärder bör vidtas för att öppna marknaden för att godstrafiken och i synnerhet de gränsöverskridande varutransporterna ska fungera effektivt.

(11) Brådskande åtgärder bör vidtas för att öppna marknaderna i de enskilda medlemsstaterna och främja konkurrenskraften, för att person- och godstrafiken och i synnerhet de gränsöverskridande varutransporterna ska fungera effektivt, särskilt i de fall då avvikande spårvidd fortsätter att utgöra ett fysiskt hinder för konkurrensen.

Motivering

Avvikande spårvidd mellan t.ex. Frankrike och Spanien är ett konkret och fysiskt hinder för konkurrensen vilket läggs till de redan omfattande rättsliga hindren i järnvägssektorn. I Europa hör järnvägstransportsektorn till de få sektorer där den inre marknaden ännu inte har genomförts. Därför måste marknaden öppnas fullständigt genom att man liberaliserar den nationella järnvägstransportsektorn. En konkurrensutsatt marknad är en förutsättning för att skapa effektivitet.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Införandet av sådan ny internationell persontrafik med öppet tillträde och med mellanliggande stopp bör inte medföra att marknaden för inhemsk persontrafik öppnas, utan bör endast inriktas på stopp utmed den internationella sträckan. Det huvudsakliga syftet med de nya förbindelserna bör vara att befordra passagerare på internationell resa. Vid fastställandet av huruvida detta är förbindelsens huvudsakliga syfte bör kriterier som till exempel den andel av omsättning och volym som härrör från inhemsk eller internationell befordran av passagerare samt förbindelsens längd beaktas. Fastställandet av förbindelsens huvudsakliga syfte bör göras av respektive nationellt regleringsorgan på begäran av en berörd part.

(14) Införandet av sådan ny internationell persontrafik med öppet tillträde och med mellanliggande stopp bör inriktas på stopp utmed den internationella sträckan. Det huvudsakliga syftet med sådana förbindelser bör vara att befordra passagerare på internationell resa. Vid fastställandet av huruvida detta är förbindelsens huvudsakliga syfte bör kriterier som till exempel den andel av omsättning och volym som härrör från inhemsk eller internationell befordran av passagerare samt förbindelsens längd beaktas. Fastställandet av förbindelsens huvudsakliga syfte bör göras av respektive nationellt regleringsorgan på begäran av en berörd part.

Motivering

Detta ändringsförslag bör göra att texten förtydligas och aktualiseras.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Enligt förordning (EG) nr 1370/2007 får medlemsstaterna skydda arbetstagarnas sociala rättigheter i samband med att tillhandahållandet av transporttjänster skiljs från infrastrukturförvaltningen, vilket kan leda till en överlåtelse av företag.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Att öppna den internationella persontrafiken för konkurrens kan få konsekvenser för organisering och finansiering av persontrafik på järnväg som tillhandahålls enligt ett avtal om allmänna tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att på begäran av de behöriga myndigheter som tilldelade avtalet om allmänna tjänster begränsa rätten till tillträde till marknaden, om denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för dessa avtal om allmänna tjänster och det berörda regleringsorgan som avses i artikel 55 i detta direktiv ger sitt godkännande på grundval av en objektiv ekonomisk analys.

(16) Att öppna den internationella persontrafiken för konkurrens kan få konsekvenser för organisering och finansiering av persontrafik på järnväg som tillhandahålls enligt ett avtal om allmänna tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att på begäran av de behöriga myndigheter som tilldelade avtalet om allmänna tjänster begränsa rätten till tillträde till marknaden, om denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för dessa avtal om allmänna tjänster och det berörda regleringsorgan som avses i artikel 55 och, i förekommande fall, nätverket av regleringsorgan enligt definitionen i artikel 57 i detta direktiv ger sitt godkännande på grundval av en objektiv ekonomisk analys.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde till att även omfatta nationell persontrafik. Det syftar även till att göra det möjligt för nätverket av regleringsorgan att ingripa om detta visar sig nödvändigt.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Marknadsutvecklingen har visat att det är avgörande att stärka regleringsorganens roll. Om dessa organ ska spela en central roll för säkerställandet av en miljö med rättvisa tillträdesvillkor behöver de tilldelas de ekonomiska resurser och den personal och logistiska utrustning som krävs för att utföra uppgiften.

Amendment  21

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Det nationella regleringsorganet måste vara en oberoende regleringsmyndighet med behörighet att ta upp ärenden till behandling på eget initiativ och inleda utredningar. Det måste också kunna utfärda yttranden samt fatta verkställbara beslut i syfte att garantera en öppen marknad utan hinder där det råder fri och rättvis konkurrens.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Regleringsorganet bör fungera så att eventuella intressekonflikter och all eventuell inblandning i tilldelning av det aktuella avtalet om allmänna tjänster undviks. Regleringsorganets behörighet bör utvidgas till att omfatta bedömning av syftet med en internationell förbindelse och när så är lämpligt de potentiella ekonomiska följderna för befintliga avtal om allmänna tjänster.

(19) Regleringsorganet bör fungera så att eventuella intressekonflikter och all eventuell inblandning i tilldelningen av det aktuella avtalet om allmänna tjänster undviks, utan att det påverkar möjligheten att finansiera organet genom den nationella budgeten eller genom avgifter som tas ut från järnvägssektorn, eller att offentliggöra relevant information. Regleringsorganets behörighet bör utvidgas till att omfatta bedömning av syftet med en internationell förbindelse och när så är lämpligt de potentiella ekonomiska följderna för befintliga avtal om allmänna tjänster.

Motivering

Genom direktivet införs ett oberoende regleringsorgan, men ingenting nämns om finansieringen av det. För att säkra transparens bör det uttryckligen hänvisas till de möjliga finansieringskällorna, det vill säga offentliga medel eller avgifter som tas up från sektorn. Denna information bör offentliggöras.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Det nationella regleringsorganet ska vara helt oberoende i fråga om organisation, finansieringsbeslut, juridisk struktur och beslutsfattande i förhållande till varje infrastrukturförvaltare, ansvarigt uppbördsorgan, tilldelningsorgan eller sökande. Det nationella regleringsorganet ska ha den administrativa kapacitet i form av personal och resurser som krävs för att få till stånd en järnvägsmarknad som karaktäriseras av öppenhet och insyn. Antalet anställda bör stå i direkt relation till marknadens behov och variera därefter. Organet ska fatta beslut om klagomål, agera på eget initiativ, göra utredningar vid tvister och övervaka utvecklingen på marknaden. Det bör assisteras av en regleringsenhet vid kommissionen. Dessutom ska det nationella regleringsorganet upprätthålla en databas över sina förslag till beslut, som ska vara tillgänglig för kommissionen.

Motivering

Detta skäl ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 55–57 som syftar till att stärka regleringsorganets roll och befogenheter. Här föreslås att en regleringsenhet ska upprättas inom kommissionen (generaldirektoratet för transport och rörlighet, generaldirektoratet för konkurrens, helst en kombination av dessa två) för att råda, leda och instruera de nationella regleringsorganen i deras arbete och även när det gäller att garantera dem nödvändiga resurser (personella, ekonomiska och intellektuella resurser).

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) De nationella regleringsorganen bör utbyta information och om lämpligt i enskilda fall samordna principer och praxis för bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster äventyras. De bör successivt utarbeta riktlinjer på grundval av gjorda erfarenheter.

(21) De nationella regleringsorganen bör, under kommissionens ledning, skapa ett nätverk för att stärka sitt samarbete genom framtagandet av gemensamma principer och utbytet av bästa praxis och information. De bör också, om lämpligt i enskilda fall, samordna principer och praxis för bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster äventyras. De bör successivt utarbeta gemensamma riktlinjer EU-nivå på grundval av gjorda erfarenheter.

Motivering

Detta skäl ligger i linje med ändringsförslagen avseende artiklarna 55–57 vilka syftar till att stärka regleringsorganets roll och befogenheter samt samarbetet mellan de nationella regleringsorganen.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) De nationella regleringsorganen bör utbyta information och om lämpligt i enskilda fall samordna principer och praxis för bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster äventyras. De bör successivt utarbeta riktlinjer på grundval av gjorda erfarenheter.

(21) De nationella regleringsorganen bör utbyta information och beprövad praxis och om lämpligt i enskilda fall samordna principer och praxis för bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster äventyras. De bör successivt utarbeta riktlinjer på grundval av gjorda erfarenheter. På grundval av de erfarenheter som detta nätverk av regleringsorgan har gjort bör kommissionen dessutom lägga fram ett förslag om inrättande av ett europeiskt regleringsorgan.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens mellan järnvägsföretag bör en åtskillnad göras mellan tillhandahållandet av transporttjänster och driften av anläggningar för tjänster. I denna situation är det nödvändigt att driva dessa två typer av verksamheter var för sig i separata juridiska personer. Sådant oberoende behöver inte innebära att det inrättas ett separat organ eller företag för varje anläggning för tjänster.

(22) För att säkerställa rättvis konkurrens mellan järnvägsföretag måste tillhandahållandet av transporttjänster och driften av anläggningar för tjänster ske på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Regleringsorganet ska övervaka att driften sker på ett öppet och ickediskriminerande sätt enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

En fullständig åtskillnad mellan transporttjänster kommer inte nödvändigtvis att leda till rättvis konkurrens mellan berörda verksamheter. Denna åtskillnad kommer däremot att medföra ytterligare organisatoriska kostnader, mer byråkrati och ökade administrativa kostnader. Detta kommer att få negativa konsekvenser för järnvägens konkurrenskraft i förhållande till andra transportsätt.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) För att garantera pålitliga och tillräckliga tjänster är det nödvändigt att järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa krav avseende gott anseende, ekonomisk förmåga och yrkesmässig kompetens.

(23) För att garantera pålitliga och tillräckliga tjänster är det nödvändigt att järnvägsföretagen alltid uppfyller vissa krav avseende gott anseende, ekonomisk förmåga, sociala normer och yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att skydda kunder och berörda tredjeparter är det viktigt att säkerställa att järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig omfattning för att täcka eventuellt civilrättsligt ansvar.

(24) För att skydda kunder och berörda tredjeparter är det ytterst viktigt att säkerställa att järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig omfattning för att täcka eventuellt civilrättsligt ansvar. Järnvägsföretaget bör även tillåtas täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor genom garantier från banker eller andra företag, under förutsättning att denna täckning ges på marknadsmässiga villkor, inte är statligt stöd och inte innebär diskriminering mot andra järnvägsföretag.

Motivering

Järnvägsföretag ska ha friheten att tillämpa flera olika proportionerliga alternativ för ansvarsförsäkring, eftersom det finns olika risknivåer i olika järnvägsföretag. I många medlemsstater tillämpas krav på eget kapital eller bankgarantier med framgång för att täcka ansvarsskyldigheten.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara skyldiga att rätta sig efter nationella regler eller unionens regler om tillhandahållande av järnvägstjänster, som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i syfte att säkerställa att det är i stånd att utföra sina aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och under vederbörligt hänsynstagande till hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och arbetstagares och konsumenters rättigheter på vissa spårsträckningar.

(25) Samtliga järnvägsföretag bör även vara skyldiga att rätta sig efter såväl nationella regler som unionens regler om tillhandahållande av järnvägstjänster, som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i syfte att säkerställa att de är i stånd att utföra sina aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och med fullt hänsynstagande till gällande skyldigheter avseende sociala förhållanden, hälsa och säkerhet och arbetstagares och konsumenters rättigheter på vissa spårsträckningar.

Motivering

Gällande bestämmelser om hälsa och säkerhet, arbetstagarnas rättigheter och sociala förhållanden måste till fullo respekteras och efterlevas av järnvägsföretagen.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Järnvägsföretagen bör även vara skyldiga att rätta sig efter nationella regler eller unionens regler om tillhandahållande av järnvägstjänster, som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i syfte att säkerställa att det är i stånd att utföra sina aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och under vederbörligt hänsynstagande till hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och arbetstagares och konsumenters rättigheter på vissa spårsträckningar.

(25) Järnvägsföretagen bör även vara skyldiga att rätta sig efter nationella regler eller unionens regler om tillhandahållande av järnvägstjänster, som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i syfte att säkerställa att det är i stånd att utföra sina aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt och under vederbörligt hänsynstagande till hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och arbetstagares och konsumenters rättigheter på alla spårsträckningar.

Motivering

Det är självklart att de villkor som avses måste uppfyllas i alla situationer.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Beviljandet av tillstånd för rullande materiel försvåras fortfarande alltför ofta på otillbörligt sätt för järnvägsföretag, varmed marknadstillträdet störs. Ett starkt mandat för Europeiska järnvägsbyrån är därför lämpligt i detta syfte. Kommissionen uppmanas således att inom ramen för översynen av förordning (EG) nr 881/2004 undersöka om Europeiska järnvägsbyråns befogenheter kan utvidgas på detta område.

Motivering

Det är inte alltid lätt för järnvägsföretag att få tillträde till järnvägsmarknaden i en medlemsstat. Inom ramen för den planerade översynen av förordningen om Europeiska järnvägsbyrån bör byrån ges ökade befogenheter att agera strängare mot medlemsstater som genom sin tillståndsgivning otillbörligt blockerar marknadstillträdet, och även att motverka detta. Därför uppmanas kommissionen att undersöka denna möjlighet.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att säkerställa insyn och icke‑diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastrukturen och järnvägsrelaterade tjänster för samtliga järnvägsföretag ska all information som krävs för att utnyttja tillträdesrätten offentliggöras i en beskrivning av järnvägsnätet.

(27) För att säkerställa insyn och icke‑diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastrukturen och järnvägsrelaterade tjänster för samtliga järnvägsföretag ska all information som krävs för att utnyttja tillträdesrätten offentliggöras i en beskrivning av järnvägsnätet, i format som är anpassade för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Motivering

För att garantera konsekvens med beslut som antagits inom ramen för andra initiativ är det viktigt att säkra tillgång till information i olika format och därmed undvika all diskriminering av personer med funktionshinder.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Alla avgiftssystem sänder ekonomiska signaler till användare. Det är viktigt att dessa signaler till järnvägsföretagen är samstämmiga, så att företagen kan fatta rationella beslut.

(35) Alla avgiftssystem sänder ekonomiska signaler till användare. Det är viktigt att dessa signaler till järnvägsföretagen är samstämmiga och tydliga, så att företagen kan fatta rationella och hållbara beslut.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Sökande som tillhandahåller tjänster med tåg med enstaka vagnslast ska främjas i syfte att utvidga den potentiella marknaden för nya järnvägskunder. Det är därför viktigt att infrastrukturförvaltaren tar dessa sökande i beaktande vid tilldelningen av kapacitet så att de kan dra full fördel av denna rättsliga ram, och för att öka nya sektorers andel av järnvägsmarknaden.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Det är viktigt att säkerställa en bättre samordning av tilldelningssystem för att göra järnvägen mer intressant för trafik som använder mer än en infrastrukturförvaltares järnvägsnät och i synnerhet för internationell trafik.

(50) Det är viktigt att säkerställa en bättre samordning av tilldelningssystem för att göra järnvägen mer intressant för trafik som använder mer än en infrastrukturförvaltares järnvägsnät och i synnerhet för internationell trafik. Det är i detta sammanhang önskvärt att det på sikt inrättas ett europeiskt regleringsorgan.

Motivering

I detta ändringsförslag understryks vikten av att det på sikt inrättas ett europeiskt regleringsorgan.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Investeringar i järnvägsinfrastruktur är nödvändiga, och avgiftssystemen för infrastrukturen bör ge infrastrukturförvaltare incitament att göra lämpliga investeringar ekonomiskt lönsamma.

(53) Ökade investeringar i järnvägsinfrastruktur – särskilt i befintlig sådan – är nödvändiga, och avgiftssystemen för infrastrukturen bör ge infrastrukturförvaltare incitament att göra lämpliga investeringar ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(58a) För att öka järnvägens andel av gods- och persontrafiken jämfört med andra transportsätt bör medlemsstaterna i samband med internaliseringen av externa kostnader se till att de differentierade avgifterna inte får negativa följder för infrastrukturförvaltarnas finansiella jämvikt. Om infrastrukturförvaltarna ändå lider förlust på grund av denna differentiering rekommenderas det att medlemsstaterna täcker skillnaden, med hänsyn tagen till bestämmelserna om statligt stöd.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59) Utvecklingen av järnvägstransporterna bör uppnås bl.a. genom att de tillgängliga unionsinstrumenten används, dock utan att redan fastställda prioriteringar åsidosätts.

utgår

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare bör ges incitament att minimera avbrott i trafik på järnvägsnätet.

utgår

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62) Tilldelningen av kapacitet är förbunden med en kostnad för infrastrukturförvaltaren och det bör krävas betalning för denna kostnad.

utgår

Motivering

I syfte att skapa bättre lagstiftning och göra den mer tillgänglig för EU-medborgarna kan ett stort antal skäl utgå.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63) Effektiv förvaltning och rättvis och icke-diskriminerande användning av järnvägsinfrastrukturen förutsätter att det upprättas ett regleringsorgan som utövar tillsyn av tillämpningen av föreskrifterna i detta direktiv och som också kan fungera som besvärsorgan, utan att detta påverkar möjligheten till prövning i domstol.

(63) Effektiv förvaltning och rättvis och icke-diskriminerande användning av järnvägsinfrastrukturen förutsätter att det upprättas nationella regleringsorgan som utövar tillsyn av tillämpningen av föreskrifterna i detta direktiv och som också kan fungera som besvärsorgan, utan att detta påverkar möjligheten till prövning i domstol.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra texten.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) Kommissionen bör bemyndigas att anpassa bilagorna till detta direktiv. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas som delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget.

(65) För att säkerställa tillhandahållandet av vissa uppgifter för övervakning av järnvägsmarknaden, definiera vissa uppgifter i beskrivningen av järnvägsnätet, definiera järnvägstrafikens direkta kostnader, definiera vissa kriterier för bullerdifferentierade infrastrukturavgifter, definiera vissa kriterier för tillfällig nedsättning av avgiften för tåg utrustade med ECTS, definiera vissa kriterier för kvalitetskrav på utförandet, fastslå detaljerna kring de kriterier som ska följas när man fastställer kraven på de sökande, definiera tidsplanen för tilldelning av kapacitet, definiera detaljerna kring föreskriven bokföring som ska inlämnas till regleringsorganet samt utveckla gemensamma kriterier och praxis för regleringsorganen för beslutsfattande i enlighet med detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de kriterier och förfaranden som ska följas när det gäller marknadsövervakning, vissa delar av beskrivningen av järnvägsnätet, vissa principer för fastställande och uttag av avgifter, den tillfälliga nedsättningen av avgiften för tåg utrustade med ECTS, vissa delar av kvalitetskraven på utförandet, de kriterier som ska följas avseende kraven på den som ansöker om infrastrukturkapacitet, tidsplanen för tilldelningsförfarandet, den föreskrivna bokföringen samt gemensamma principer och praxis för beslutsfattandet som utvecklats av regleringsorganen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under det förberedande arbetet, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge en striktare ram för delegering av befogenheter till kommissionen när det gäller ändring av icke-väsentliga delar av direktivet under en begränsad tid. Denna text följer det gemensamma interinstitutionella avtalet från 2011.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Skäl 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(66) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövande av kommissionens genomförandebefogenheter1.

 

(66) För att garantera enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 10.2, 11.4, 14.2 och 17.5 i det här direktivet bör genomförandebefogenheterna tilldelas kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

_____________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

 

Motivering

Ändringsförslaget innehåller en hänvisning till den nya förordningen om genomförandeakter som nyligen trätt i kraft.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(71a) Med hänvisning till Europaparlamentets resolutioner av den 12 juli 2007 och den 11 juni 2010 samt med hänvisning till genomförandet av direktiv 2011/12/EG bör kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om särskiljande av förvaltningen av infrastrukturen från transportverksamheten senast vid utgången av 2012. Eftersom järnvägssektorn fortfarande inte har öppnats fullständigt bör kommissionen senast vid utgången av 2012 lägga fram ett lagstiftningsförslag om marknadsöppnande.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får fastställa tidsperioder och tidsfrister för tidsplanen för kapacitetstilldelning som skiljer sig från dem som anges i artikel 43.2, bilaga VIII punkt 4(b) och bilaga IX punkterna 3, 4 och 5, för internationella tåglägen som ska fastställas i samarbete med infrastrukturförvaltare från tredjeländer i ett nätverk vars spårvidd skiljer sig från den normala inom järnvägsnätet i EU.

Motivering

Detta ändringsförslag medger större flexibilitet vid kapacitetstilldelningen när det gäller internationella tåglägen, vilka fastställs i samarbete med tredjeländer i nätverk som har en spårvidd som skiljer sig från den normala inom EU. Det berör framför allt de baltiska staterna.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna får från tillämpningen av artikel 31.5 undanta fordon som drivs eller som är avsedda att drivas till och från tredjeländer på ett nät vars spårvidd avviker från den normala i EU:s allmänna nät.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga, förvalta och underhålla järnvägsinfrastruktur, inklusive trafikledning, trafikstyrning och signalering. Infrastrukturförvaltarens uppgifter med avseende på järnvägsnät eller del av ett järnvägsnät får tilldelas olika organ eller företag.

2) infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga, förvalta och underhålla järnvägsinfrastruktur, inklusive trafikledning, trafikstyrning och signalering i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser. Infrastrukturförvaltarens viktigaste uppgifter är att fatta beslut om tilldelning av tåglägen, vilket innefattar både fastställande av tåglägen, bedömning av tillgänglighet och tilldelning av enskilda tåglägen, och att fatta beslut om infrastrukturavgifter, vilket innefattar fastställande och uttag av avgifterna, samt om infrastrukturinvesteringar.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a) regleringsorgan: en myndighet som i en medlemsstat övervakar att den relevanta lagstiftningen tillämpas korrekt, som inte på något sätt deltar i det politiska beslutsfattandet och som är helt oberoende av företag, särskilt de företag som avses i led 1 och 2.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) järnvägsinfrastruktur: alla de anläggningar som finns förtecknade i bilaga 1.A i kommissionens förordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om vilka uppgifter som ska tas upp under de olika rubrikerna på blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970, vilka av tydlighetsskäl finns förtecknade i bilaga I till det här direktivet.

3) järnvägsinfrastruktur: alla de anläggningar som finns förtecknade i bilaga I till det här direktivet.

Motivering

Genom att kopplingen till förordning (EEG) nr 2598/70 utgår kommer bilaga I att utgöra den förteckning som definierar termen ”järnvägsinfrastruktur” i det här direktivet.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7) regional trafik: transporter som utförs för att tillgodose transportbehoven i en region.

7) regional trafik: transporter som utförs för att tillgodose transportbehoven i en region eller i gränsregioner.

Motivering

Begreppet region bör tolkas geografiskt.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Infrastrukturförvaltarna ska ombesörja sina egna IT-tjänster för att man ska kunna säkra att kommersiellt känslig information skyddas tillräckligt väl.

Motivering

För att garantera verkligt oberoende gentemot en övergripande organisation och andra företag är det viktigt att varje infrastrukturförvaltare förfogar över en egen IT-enhet.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna ska också se till att både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som inte är helt oberoende av varandra ansvarar för sin egen personalpolitik.

Motivering

Eftersom infrastrukturförvaltarna ska kunna fatta oberoende beslut måste de även bära fullständigt ansvar för sin egen personalpolitik. En personalpolitik som inte är helt oberoende äventyrar detta.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särredovisning

Transparent särskiljning av redovisning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att separata resultat- och balansräkningar förs och offentliggörs dels för verksamhet som avser järnvägsföretags tillhandahållande av transporttjänster dels för verksamhet som avser förvaltningen av järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel som utbetalas till det ena av dessa två verksamhetsområden får inte överföras till det andra.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att separata resultat- och balansräkningar förs och offentliggörs dels för verksamhet som avser järnvägsföretags tillhandahållande av transporttjänster dels för verksamhet som avser förvaltningen av järnvägsinfrastruktur. Allmänna medel som utbetalas till det ena av dessa två verksamhetsområden får inte överföras till det andra.

2. Medlemsstaterna får även bestämma att denna åtskillnad kräver att det ska finnas speciella avdelningar inom ett enda företag eller att infrastrukturen och transporttjänster ska förvaltas av särskilda enheter.

2. Medlemsstaterna får även bestämma att denna åtskillnad kräver att det ska finnas speciella avdelningar inom ett enda företag eller att infrastrukturen och transporttjänster ska förvaltas av särskilda enheter i syfte att garantera konkurrensutvecklingen, fortsatta investeringar och ett kostnadseffektivt tjänstetillhandahållande i järnvägssektorn.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att separata resultaträkningar och balansräkningar upprättas och offentliggörs å ena sidan för verksamhet som avser tillhandahållande av godstransport på järnväg och, å andra sidan, för verksamhet som avser tillhandahållande av persontrafik. Allmänna medel som utbetalas till verksamhet som rör transport i allmänhetens tjänst ska redovisas separat för varje avtal om allmän trafik i tillämplig bokföring och får inte överföras till verksamhet som rör andra transporttjänster eller andra verksamheter.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att separata resultaträkningar och balansräkningar upprättas och offentliggörs å ena sidan för verksamhet som avser tillhandahållande av godstransport på järnväg och, å andra sidan, för verksamhet som avser tillhandahållande av persontrafik. Allmänna medel som utbetalas till verksamhet som rör transport i allmänhetens tjänst ska redovisas separat för varje avtal om allmän trafik i tillämplig bokföring och får inte överföras till verksamhet som rör andra transporttjänster eller andra verksamheter.

4. Bokföringen för de olika verksamhetsområdena som avses i punkterna 1 och 3 ska göras på ett sätt som medger övervakning av förbudet mot överföring av allmänna medel från ett verksamhetsområde, för vilket de utbetalats, till ett annat.

4. För att säkerställa fullständig transparens i infrastrukturkostnaderna ska bokföringen för de olika verksamhetsområdena som avses i punkterna 1 och 3 göras på ett sätt som medger övervakning av efterlevnaden av föregående punkter och övervakning av användningen av inkomster från infrastrukturavgifter, överskott från annan affärsverksamhet samt offentlig och privat finansiering till infrastrukturförvaltaren. Infrastrukturförvaltarens intäkter ska inte under några omständigheter användas av ett järnvägsföretag eller ett organ eller företag som kontrollerar ett järnvägsföretag eftersom detta kan stärka dess marknadsställning eller göra det möjligt för det att nå ekonomiska fördelar visavi andra järnvägsföretag. Under överinseende av det regleringsorgan som avses i artikel 55 ska denna bestämmelse inte förhindra återbetalning, inbegripet betalning av marknadsmässig ränta, av det använda kapital som det organ eller företag som kontrollerar järnvägsföretaget ställt till infrastrukturförvaltarens förfogande.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter, enligt förteckningen i bilaga II, som ett rättvist och icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen är beroende av, anförtros organ eller företag som själva inte tillhandahåller järnvägstransporttjänster. Oberoende av organisatoriska strukturer måste det kunna påvisas att detta mål uppnåtts.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som ett rättvist och icke‑diskriminerande tillträde till infrastrukturen är beroende av, enligt definitionen i artikel 3.2, anförtros organ eller företag som själva inte tillhandahåller järnvägstransporttjänster. Oberoende av organisatoriska strukturer måste det kunna påvisas att detta mål uppnåtts.

Bilaga II får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

 

Medlemsstaterna får emellertid på järnvägsföretag eller annat organ överlåta ansvaret för att bidra till utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen, exempelvis genom investeringar, underhåll och finansiering.

Medlemsstaterna får emellertid på järnvägsföretag eller annat organ överlåta ansvaret för att bidra till utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen, exempelvis genom investeringar, underhåll och finansiering.

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är oberoende i förhållande till samtliga järnvägsföretag, i juridisk mening och med avseende på organisation eller beslutsfattande, ska de uppgifter som beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV utföras av ett avgiftsorgan respektive av ett tilldelningsorgan som är oberoende i förhållande till samtliga järnvägsföretag i juridisk mening och med avseende på organisation och beslutsfattande.

2. Om infrastrukturförvaltaren inte är oberoende i förhållande till samtliga järnvägsföretag, i juridisk mening och med avseende på organisation eller beslutsfattande, ska de uppgifter som beskrivs i avsnitt 3 och 4 i kapitel IV utföras av ett avgiftsorgan respektive av ett tilldelningsorgan som är oberoende i förhållande till samtliga järnvägsföretag i juridisk mening och med avseende på organisation och beslutsfattande.

3. När det i bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i kapitel IV hänvisas till en infrastrukturförvaltares väsentliga uppgifter ska bestämmelserna anses vara tillämpliga på avgiftsorganet eller tilldelningsorganet för deras respektive behörighetsområden.

3. När det i bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i kapitel IV hänvisas till en infrastrukturförvaltares väsentliga uppgifter ska bestämmelserna anses vara tillämpliga på avgiftsorganet eller tilldelningsorganet för deras respektive behörighetsområden.

 

3a. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 lägga fram ett förslag till direktiv med bestämmelser om särskiljandet av infrastrukturförvaltningen från transportförvaltningen samt ett förslag om öppnande av den nationella marknaden för persontrafik på järnväg som inte sänker järnvägstransporttjänsternas kvalitet och som upprätthåller den allmänna trafikplikten.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin nationella järnvägsinfrastruktur, när så är nödvändigt med hänsyn till unionens allmänna behov. För detta ändamål ska de senast två år efter ikraftträdandet av detta direktiv offentliggöra en strategi för utveckling av järnvägsinfrastrukturen i syfte att tillgodose framtida rörlighetsbehov på grundval av en sund och hållbar finansiering av järnvägssystemet. Strategin ska omfatta en period av minst fem år och ska kunna förlängas.

1. Medlemsstaterna ska utveckla sin nationella järnvägsinfrastruktur, när så är nödvändigt med hänsyn till unionens allmänna behov. För detta ändamål ska de senast två år efter ikraftträdandet av detta direktiv och efter samråd med alla berörda parter och intressenter, inbegripet lokala och regionala berörda myndigheter, fackföreningar, fackliga samorganisationer och företrädare för andvändarna,offentliggöra en strategi för utveckling av järnvägsinfrastrukturen i syfte att tillgodose framtida rörlighetsbehov på grundval av en sund och hållbar finansiering av järnvägssystemet. Strategin ska omfatta en period av minst sju år och ska kunna förlängas.

2. Med beaktande av artiklarna 93, 107 och 108 i fördraget får medlemsstaterna också tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i förhållande till dess uppgifter, infrastrukturens storlek och de finansiella kraven, särskilt för att täcka nya investeringar.

2. När inkomsterna inte räcker för att möta infrastrukturförvaltarens finansiella behov ska medlemsstaterna, utan att det påverkar avgiftsbestämmelserna i artiklarna 31 och 32 i detta direktiv och med beaktande av artiklarna 93, 107 och 108 i fördraget också tilldela infrastrukturförvaltaren tillräckliga medel i förhållande till dess uppgifter, infrastrukturens storlek och de finansiella kraven, särskilt för att täcka nya investeringar.

3. Inom ramen för den allmänna politik som fastställs av staten och med beaktande av den strategi för utveckling av järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 ska infrastrukturförvaltaren anta en verksamhetsplan, inklusive investerings- och finansieringsplaner. Planen ska utformas för att säkerställa en optimal och effektiv användning och utveckling av infrastrukturen, och ett optimalt och effektivt tillhandahållande av infrastruktur, samtidigt som ekonomisk balans säkerställs och medel tillhandahålls som gör det möjligt att uppnå dessa mål. Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att sökande rådfrågas innan verksamhetsplanen godkänns. Det regleringsorgan som avses i artikel 55 ska avge ett icke bindande yttrande om huruvida verksamhetsplanen är lämplig för uppnåendet av dessa mål.

3. Inom ramen för den allmänna politik som fastställs av staten och med beaktande av den strategi för utveckling av järnvägsinfrastrukturen som avses i punkt 1 ska infrastrukturförvaltaren anta en verksamhetsplan, inklusive investerings- och finansieringsplaner. Planen ska utformas för att säkerställa en optimal och effektiv användning och utveckling av infrastrukturen, och ett optimalt och effektivt tillhandahållande av infrastruktur, samtidigt som ekonomisk balans säkerställs och medel tillhandahålls som gör det möjligt att uppnå dessa mål. Infrastrukturförvaltaren ska säkerställa att sökande rådfrågas på ett ickediskriminerande sätt innan investeringsplanen godkänns avseende villkoren för tillgång till och användning av, samt typ, tillhandahållande och utveckling av infrastrukturen. Det regleringsorgan som avses i artikel 55 ska avge ett icke bindande yttrande om huruvida verksamhetsplanen behandlar sökande på ett diskriminerande sätt.

4. Medlemsstaterna ska under normala verksamhetsförhållanden och över en period på högst tre år säkerställa balans i en infrastrukturförvaltares räkenskaper, så att inkomsterna från infrastrukturavgifter, överskott från annan affärsverksamhet och statlig finansiering åtminstone täcker utgifterna för infrastrukturen, inbegripet förskottsbetalningar från staten i förekommande fall.

4. Medlemsstaterna ska under normala verksamhetsförhållanden säkerställa att det över en period på högst två år råder balans i infrastrukturförvaltarens räkenskaper, så att inkomsterna från infrastrukturavgifter, överskott från annan affärsverksamhet, icke återbetalningspliktiga bidrag från privata källor och statlig finansiering, inbegripet förskottsbetalningar från staten i förekommande fall, åtminstone täcker utgifterna för infrastrukturen, inbegripet hållbar finansiering av långsiktig förnyelse av tillgångar.

Utan att det påverkar ett eventuellt långsiktigt mål enligt vilket användarna ska täcka infrastrukturkostnaderna för alla transportsätt på grundval av en intermodal rättvis och icke-diskriminerande konkurrens får en medlemsstat kräva att infrastrukturförvaltaren balanserar sin redovisning utan statlig finansiering, när järnvägstransporterna kan konkurrera med andra transportsätt, inom ramverket för avgifter enligt artiklarna 31 och 32.

Utan att det påverkar ett eventuellt långsiktigt mål enligt vilket användarna ska täcka infrastrukturkostnaderna för alla transportsätt på grundval av en intermodal rättvis och icke-diskriminerande konkurrens får en medlemsstat kräva att infrastrukturförvaltaren balanserar sin redovisning utan statlig finansiering, när järnvägstransporterna kan konkurrera med andra transportsätt, inom ramverket för avgifter enligt artiklarna 31 och 32.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 gäller inte för skulder, eller räntor på sådana skulder, som företagen har ådragit sig efter den 15 mars 2001 eller dagen för anslutningen till unionen för medlemsstater som anslöt sig till unionen efter den 15 mars 2001.

3. Punkterna 1 och 2 gäller inte för skulder, eller räntor på sådana skulder, som företagen har ådragit sig efter ikraftträdandet av detta direktiv.

Motivering

Nu liksom tidigare måste järnvägsföretagen få en sund ekonomisk ställning och befrias från de skulder som uppstått under gångna år. Trots de bestämmelser som antogs redan 1991 (direktiv 91/440/EEG) har detta i många länder inte skett. Ett effektivt främjande av järnvägssektorn förutsätter att dess skuldsättningsgrad minskas. I det sammanhanget är den 15 mars 2001 respektive anslutningsdagen för de nya medlemsstaterna ett alltför tidigt datum.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Villkoren för tillgång till järnvägsinfrastruktur får under inga omständigheter leda till att det blir omöjligt för passagerare att få information om eller köpa en biljett för en resa från en plats till en annan, oavsett antalet järnvägsoperatörer som helt eller delvis bedriver persontrafik mellan dessa två platser.

Motivering

Villkoren för tillgång till järnvägsinfrastruktur får under inga omständigheter leda till att det blir omöjligt för passagerare att få information om eller köpa en biljett för en resa från en plats till en annan, oavsett antalet järnvägsoperatörer som helt eller delvis bedriver persontrafik mellan dessa två platser.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera förfarandet och kriterierna för tillämpningen av denna punkt. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

Kommissionen ska, på grundval av regleringsorganens erfarenheter och inom 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande, anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera förfarandet och kriterierna för tillämpningen av denna punkt Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

Motivering

Kommissionen bör avkrävas att agera inom 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande, vilket bedöms vara en tillräckligt lång period för att inhämta erfarenheter från hanteringen av beviljande av tillgång till järnvägsinfrastruktur.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna och de järnvägsföretag som tillhandahåller de allmänna tjänsterna ska förse det eller de berörda regleringsorganen med de uppgifter som rimligen krävs för att fatta ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de erhållna uppgifterna, i förekommande fall samråda med samtliga berörda parter, och meddela de berörda parterna sitt motiverade beslut inom en i förväg fastställd, rimlig tid och under alla omständigheter senast två månader efter att ha mottagit alla relevanta uppgifter.

De behöriga myndigheterna och de järnvägsföretag som tillhandahåller de allmänna tjänsterna ska förse det eller de berörda regleringsorganen med de uppgifter som rimligen krävs för att fatta ett beslut. Regleringsorganet ska beakta de erhållna uppgifterna, i förekommande fall samråda med samtliga berörda parter, och meddela de berörda parterna sitt motiverade beslut senast en månad efter att ha mottagit klagomålet.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera förfarandet och kriterierna för tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

4. Kommissionen ska, på grundval av regleringsorganens erfarenheter och inom 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande, anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera förfarandet och kriterierna för tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

Motivering

Denna ändring gör att kommissionen blir skyldig att anta genomförandeakter för att närmare specificera förfarandet och kriterierna för tillämpningen av de bestämmelser som gäller dels begränsning av tillträdesrätten för tjänster som helt eller delvis utgörs av allmänna tjänster dels kraven för regleringsorganen. Kommissionen ska agera inom 18 månader efter att direktivet har trätt i kraft.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska göra en jämförande analys av metoderna för fastställande av avgifterna i medlemsstaterna, i syfte att ta fram en enhetlig beräkningsmetod för fastställande av avgifterna.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Järnvägsföretagen ska på en ickediskriminerande grundval ha rätt till det minimipaket av tillträdestjänster som anges i punkt 1 i bilaga III.

1. Infrastrukturförvaltarna ska lika villkor tillhandahålla samtliga järnvägsföretag det minimipaket av tillträdestjänster som anges i punkt 1 i bilaga III.

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska tillhandahållas av alla tjänsteleverantörer på ett icke-diskriminerande sätt.

2. Tjänsteleverantörer ska på lika villkor tillhandahålla samtliga järnvägsföretag tillträde, inbegripet spårtillträde, till de tjänster som anges i punkt 2 i bilaga III och till de tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar, under överinseende av regleringsorganet i enlighet med vad som anges i artikel 56.

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ eller företag som också är aktivt och har en dominerande ställning på minst en av de marknader för järnvägstransporttjänster för vilka anläggningen används, ska tjänsteleverantören vara organiserad på ett sådant sätt att den i rättsligt och organisatoriskt avseende samt i fråga om beslutfattande är oberoende i förhållande till detta organ eller företag.

Om en tjänsteleverantör enligt punkt 2 i bilaga III tillhör ett organ eller företag som också är aktivt och har en dominerande ställning på minst en av de marknader för järnvägstransporttjänster för vilka anläggningen används, ska tjänsteleverantören vara organiserad på ett sådant sätt att den i organisatoriskt avseende samt i fråga om beslutfattande är oberoende i förhållande till detta organ eller företag. Tjänsteleverantören och ett sådant organ eller företag ska ha separat redovisning, bl.a separata balans- och resultaträkningar.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till anläggningen för tjänster får avslås endast om det finns livskraftiga alternativ som gör det möjligt för dem att bedriva den berörda gods- eller persontrafiken på samma linje under ekonomiskt godtagbara förhållanden. Det är tjänsteleverantören som ska bevisa att det finns ett livskraftigt alternativ.

Järnvägsföretags begäran om tillträde till anläggningen för tjänster ska besvaras inom en period som fastslås av det nationella regleringsorganet och får avslås endast om det finns livskraftiga alternativ som gör det möjligt för dem att bedriva den berörda gods- eller persontrafiken på samma linje under ekonomiskt godtagbara förhållanden. Sådana avslag ska skriftligen motiveras av tjänsteleverantören som också ska föreslå ett ekonomiskt och tekniskt genomförbart alternativ. Avslaget ska inte innebära att tjänsteleverantörer måste investera i resurser eller anläggningar för att tillgodose alla ansökningar från järnvägsföretag.

Om intressekonflikter uppstår ska tjänsteleverantören sträva efter att finna bästa möjliga lösning på alla önskemål. Om inget livskraftigt alternativ är tillgängligt, samtidigt som det inte är möjligt att tillgodose alla ansökningar om kapacitet för den berörda anläggningen på grundval av påvisade behov, ska det regleringsorgan som avses i artikel 55 på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en lämplig del av kapaciteten tilldelas andra järnvägsföretag än de som utgör en del av det organ eller företag som tjänsteleverantören också tillhör. Nybyggda underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar som utvecklats för specifik ny rullande materiel får emellertid reserveras för användning av ett järnvägsföretag för en period av fem år från det att de börjar tas i drift.

Om intressekonflikter uppstår ska tjänsteleverantören sträva efter att finna bästa möjliga lösning på alla önskemål. Om inget livskraftigt alternativ är tillgängligt, samtidigt som det inte är möjligt att tillgodose alla ansökningar om kapacitet för den berörda anläggningen på grundval av påvisade behov, ska det regleringsorgan som avses i artikel 55 på eget initiativ eller på grundval av ett klagomål från en sökande vidta lämpliga åtgärder, med hänsyn tagen till samtliga berörda intressenters behov, för att säkerställa att en lämplig del av kapaciteten tilldelas andra järnvägsföretag än de som utgör en del av det organ eller företag som tjänsteleverantören tillhör. Nybyggda underhållsanläggningar och andra tekniska anläggningar som utvecklats för ny rullande materiel för höghastighetståg, omnämnda i kommissionens beslut 2008/232/EG1, får emellertid reserveras för användning av ett järnvägsföretag för en period av tio år från det att de börjar tas i drift.

Om anläggningen för tjänster inte har varit i bruk under minst två på varandra följande år ska dess ägare offentliggöra att driften av anläggningen kan leasas eller hyras.

Om anläggningen för tjänster inte har varit i bruk under minst ett år och järnvägsföretag har låtit meddela tjänsteleverantören sitt intresse för denna anläggning på grundval av påvisade behov, ska dess ägare offentliggöra att driften av anläggningen kan leasas eller hyras som anläggning för järnvägstjänster, om inte tjänsteleverantören visar att en pågående omläggningsprocess hindrar att anläggningen används av ett järnvägsföretag.

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder några av de tjänster som beskrivs som tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska dessa på begäran tillhandahållas alla järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt.

3. Om tjänsteleverantören erbjuder några av de tjänster som beskrivs som tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska dessa på begäran tillhandahållas alla järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt.

4. Järnvägsföretagen kan begära ytterligare extra tjänster, som anges i punkt 4 i bilaga III, från infrastrukturförvaltaren eller från andra leverantörer. Infrastrukturförvaltaren är inte skyldig att tillhandahålla dessa tjänster.

4. Järnvägsföretagen kan begära ytterligare extra tjänster, som anges i punkt 4 i bilaga III, från infrastrukturförvaltaren eller från andra tjänstetillhandahålllare. Infrastrukturförvaltaren är inte skyldig att tillhandahålla dessa tjänster.

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

 

 

____________

1 EUT L 84, 26.3.2008, s. 132.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Alla bestämmelser i gränsöverskridande överenskommelser mellan medlemsstater som diskriminerar mellan järnvägsföretag, eller som begränsar järnvägsföretags frihet att bedriva gränsöverskridande trafik, ogiltigförklaras härmed.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de gränsöverskridande överenskommelser som de ingår inte diskriminerar vissa järnvägsföretag eller begränsar järnvägsföretags frihet att bedriva gränsöverskridande trafik.

Motivering

Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha befogenhet att besluta om gränsöverskridande överenskommelser. EU bör endast ingripa om medlemsstaterna själva inte kan uppnå målen på ett tillfredsställande sätt och om målen bättre kan uppnås på unionsnivå.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera det förfarande som ska följas för tillämpningen av denna punkt. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera de förfaranden som ska följas för det samarbete som avses i föregående stycke. Dessa genomförandeåtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 64.2.

Motivering

I och med denna ändring specificeras ytterligare målet med de genomförandeåtgärder som kommissionen får anta.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att övervaka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna och följa marknadsutvecklingen för de europeiska järnvägstransporterna.

1. Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att övervaka de tekniska, sociala och ekonomiska förutsättningarna och följa marknadsutvecklingen, inbegripet sysselsättningsutvecklingen, samt efterlevnaden av EU:s lagstiftning inom de europeiska järnvägstransporterna.

2. I detta sammanhang ska kommissionen till sitt arbete nära knyta företrädare för medlemsstaterna och företrädare för de berörda sektorerna, även användarna, för att dessa bättre ska kunna övervaka utvecklingen inom järnvägssektorn och på marknaden, utvärdera effekten av de antagna åtgärderna och analysera konsekvenserna av kommissionens planerade åtgärder.

2. I detta sammanhang ska kommissionen till sitt arbete nära knyta företrädare för medlemsstaterna, även företrädare för de regleringsorgan som avses i artikel 55, och företrädare för de berörda sektorerna, bl.a. berörda lokala och regionala myndigheter, järnvägssektorns arbetsmarknadsparter och användarna, för att dessa bättre ska kunna övervaka utvecklingen inom järnvägssektorn och på marknaden, utvärdera effekten av de antagna åtgärderna och analysera konsekvenserna av kommissionens planerade åtgärder. Kommissionen ska även göra Europeiska järnvägsbyrån delaktig där så är lämpligt.

3. Kommissionen ska övervaka användningen av järnvägsnäten och utvecklingen av ramvillkor för järnvägssektorn, särskilt fastställande och uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av kapacitet, investeringar i järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om järnvägstransporttjänsters priser och kvalitet, järnvägstransporttjänster som omfattas av avtal om allmän trafik, tillståndsgivning samt graden av harmonisering mellan medlemsstaterna som utvecklas. Den ska säkerställa aktiv samverkan mellan medlemsstaternas respektive regleringsorgan.

3. Kommissionen ska övervaka användningen av järnvägsnäten och utvecklingen av ramvillkor för järnvägssektorn, särskilt fastställande och uttag av infrastrukturavgifter, tilldelning av kapacitet, investeringar i järnvägsinfrastruktur, utveckling i fråga om järnvägstransporttjänsters priser och kvalitet, järnvägstransporttjänster som omfattas av avtal om allmän trafik, tillståndsgivning, graden av marknadsöppnande, sysselsättning och sociala förhållanden samt graden av harmonisering, särskilt avseende sociala rättigheter, mellan och inom medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om

4. Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europaparlamentet och rådet om

a) utvecklingen av den inre marknaden för järnvägstrafik,

a) utvecklingen av den inre marknaden för järnvägstrafik och järnvägsanknutna tjänster, inklusive graden av marknadsöppnande,

b) grundförutsättningarna, däribland för kollektivtrafik på järnväg 

b) grundförutsättningarna, däribland för kollektivtrafik på järnväg 

 

ba) sysselsättningsutvecklingen samt arbetsförhållande och de sociala förhållandena i sektorn,

c) läget för det europeiska järnvägsnätet,

c) läget för det europeiska järnvägsnätet,

d) utnyttjandet av tillträdesrätt,

d) utnyttjandet av tillträdesrätt,

e) hinder för en effektivare järnvägstrafik,

e) hinder för en effektivare järnvägstrafik,

f) begränsningar i infrastrukturen,

f) begränsningar i infrastrukturen,

g) behovet av lagstiftning.

g) behovet av lagstiftning.

5. För kommissionens marknadsövervakning ska medlemsstaterna på årlig basis tillhandahålla den information som anges i bilaga IV samt alla andra erforderliga uppgifter som begärs av kommissionen.

5. För kommissionens marknadsövervakning ska medlemsstaterna på årlig basis tillhandahålla följande information som anges i bilaga IV samt alla andra erforderliga uppgifter som begärs av kommissionen.

 

a) Utveckling av järnvägstransporternas effektivitet och ersättning för allmän trafikplikt.

 

b) Graden av marknadsöppnande och rättvis konkurrens i varje medlemsstat och järnvägsföretagens andel av samtliga transporter.

 

c) De resurser och den verksamhet som regleringsorganen tar i anspråk i sin egenskap som besvärsorgan.

 

d) Relevant utveckling avseende omstrukturering av redan etablerade järnvägsföretag och antagande/genomförande av nationella transportstrategier under det gångna året.

 

e) Viktiga utbildningsinitiativ/utbildningsåtgärder avseende järnvägstransporter i en medlemsstat under det gångna året.

 

f) Sysselsättning och sociala förhållanden hos järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och andra företag vid utgången av det gångna året.

 

g) Investeringar i höghastighetsnätet under det gångna året.

 

h) Järnvägsnätets längd vid slutet av det gångna året.

 

i) Avgifter för tillträde till järnvägsspår under det gångna året.

 

j) Förekomst av ett system för verksamhetsstyrning, som inrättats i enlighet med artikel 35 i detta direktiv.

 

k) Antal aktiva tillstånd som utfärdats av den behöriga nationella myndigheten.

 

l) Status för ERTMS-utbyggnad.

 

m) Antal tillbud, olyckor och allvarliga olyckor i enlighet med definitionen i direktiv 2004/49/EG, som inträffat i järnvägsnätet under det gångna året.

 

n) Annan relevant utveckling.

 

o) Utvecklingen av underhållsmarknader och graden av marknadsöppnande för underhållstjänster.

Bilaga IV får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Bilaga IV får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i syfte att uppdatera den information som krävs för övervakning av järnvägsmarknaden i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera det förfarande som ska följas för tillämpningen av denna artikel, inklusive användningen av en gemensam mall för tillstånd. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

5. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera de förfaranden som ska följas för tillståndsgivning och införande av en gemensam mall för tillstånd i enlighet med de krav som anges i avsnitt 2. Dessa genomförandeåtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 64.2.

Motivering

I och med denna ändring specificeras ytterligare tillämpningsområdet för de genomförandeåtgärder som kommissionen får anta.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 19 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) inte har dömts för allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt social- eller arbetsrättslig lagstiftning, inklusive skyldigheter enligt lagstiftningen om arbetarskydd, eller skyldigheter enligt tullagstiftning när det gäller ett företag som önskar bedriva gränsöverskridande godstransporter som ska genomgå tullförfaranden.

d) inte har dömts för någon underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt social- eller arbetsrättslig lagstiftning, inklusive skyldigheter enligt lagstiftningen om säkerhet, arbetarskydd och hälsa, eller skyldigheter enligt tullagstiftning när det gäller ett företag som önskar bedriva gränsöverskridande godstransporter som ska genomgå tullförfaranden.

Motivering

Denna ändring stärker respekten för säkerhets- och arbetsrättslagstiftningen, genom att göra det till ett viktigt krav att järnvägsföretagen har ett gott anseende när de ansöker om tillstånd.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kraven på ekonomisk förmåga är uppfyllda om ett järnvägsföretag som ansöker om tillstånd kan visa att det är i stånd att uppfylla sina verkliga och eventuella skyldigheter, som bedömts föreligga på grundval av realistiska antaganden, under en period av tolv månader.

Kraven på ekonomisk förmåga är uppfyllda om ett järnvägsföretag som ansöker om tillstånd kan visa att det är i stånd att uppfylla sina verkliga och eventuella skyldigheter, som bedömts föreligga på grundval av realistiska antaganden, under en period av tolv månader. Tillståndsmyndigheter ska kontrollera ekonomisk förmåga med hjälp av järnvägsföretagets årsredovisningar eller, såvitt det avser företag som ansöker om tillstånd men inte kan förete årsredovisningar, med hjälp av balansräkningen.

Motivering

Denna del är hämtad från bilaga V, som anses vara en viktig del av texten.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För dessa syften ska varje ansökan om tillstånd åtminstone åtföljas av de närmare upplysningar som anges i bilaga V.

För dessa syften ska varje ansökan om tillstånd åtföljas av närmare upplysningar om följande aspekter:

 

a) Tillgängliga medel, inklusive bankmedel, beviljade checkräkningskrediter och lån.

 

b) Medel och tillgångar som kan användas som säkerhet.

 

c) Rörelsekapital.

 

d) Relevanta kostnader, inklusive inköpskostnader eller förskottsbetalningar som är redovisade för fordon, mark, byggnader, anläggningar och rullande materiel.

 

e) Företagets fasta kostnader.

 

f) Skatter och sociala avgifter.

Motivering

Detta är hämtat från bilaga V, som anses vara en viktig del av texten. Ansökningar ska även åtföljas av närmare upplysningar om skatter och sociala avgifter.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillståndsmyndigheten får inte anse att en sökande uppfyller kraven på ekonomisk förmåga om den som en följd av sin verksamhet har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.

Motivering

Detta är hämtat från bilaga V, som anses vara en viktig del av texten.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Myndigheten får framför allt begära att ett expertutlåtande och lämpliga handlingar som upprättats av en bank, en sparbank, en revisor eller en auktoriserad revisor överlämnas. Dessa dokument måste inbegripa information avseende de förhållanden som avses i leden a–f i punkt 2 i denna artikel.

Motivering

Detta är hämtat från bilaga V, som anses vara en viktig del av texten.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga V får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

utgår

Motivering

Bilaga V anses vara en viktig del av texten. Därför flyttas hela bilagans innehåll till artikel 20.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kraven på yrkesmässig kompetens är uppfyllda då det järnvägsföretag som ansöker om tillstånd kan visa att det förfogar eller kommer att förfoga över en ledningsorganisation som har den kunskap eller erfarenhet som är nödvändig för att utöva en säker och pålitlig operativ kontroll och tillsyn över den typ av verksamhet som specificeras i tillståndet.

Kraven på yrkesmässig kompetens är uppfyllda då det järnvägsföretag som ansöker om tillstånd kan visa att det förfogar eller kommer att förfoga över en ledningsorganisation som har den kunskap eller erfarenhet som är nödvändig för att utöva en säker och pålitlig operativ kontroll och tillsyn över den typ av verksamhet som specificeras i tillståndet. Företaget ska när ansökan görs även visa att det innehar ett säkerhetsintyg i enlighet med artikel 10 i direktiv 2004/49/EG.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat för att enligt nationell och internationell lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor, särskilt avseende gods, post eller tredje part.

Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 ska ett järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat eller ha motsvarande garantier och ordningar som godkänts av regleringsorganet för att enligt nationell och internationell lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor, särskilt avseende gods, post eller tredje part.

Motivering

Särskild hänsyn bör tas till museijärnvägar som använder det nationella järnvägsnätet efter godkännande av det nationella regleringsorganet.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd med berörda parter, inklusive det regleringsorgan som avses i artikel 55, upprätta och offentliggöra en beskrivning av järnvägsnätet som kan erhållas till en avgift som inte får överstiga kostnaden för offentliggörandet av beskrivningen. Beskrivningen av järnvägsnätet ska offentliggöras på minst två av unionens officiella språk. Innehållet i beskrivningen av järnvägsnätet ska göras tillgängligt gratis i elektroniskt format via Europeiska järnvägsbyråns webbportal.

1. Infrastrukturförvaltaren ska efter samråd med berörda parter, inklusive det regleringsorgan som avses i artikel 55, upprätta och offentliggöra en beskrivning av järnvägsnätet som kan erhållas till en avgift som inte får överstiga kostnaden för offentliggörandet av beskrivningen. Beskrivningen av järnvägsnätet ska offentliggöras på minst två av unionens officiella språk, varav ett ska vara engelska. Innehållet i beskrivningen av järnvägsnätet ska göras tillgängligt gratis i elektroniskt format via Europeiska järnvägsbyråns webbportal.

Motivering

Om ett internationellt språk som engelska används bör det underlätta förståelsen av de delar som ingår i beskrivningen av järnvägsnätet.

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Beskrivningen av järnvägsnätet ska ange vilken typ av infrastruktur som är tillgänglig för järnvägsföretag. Den ska innehålla information om de villkor som gäller för att få tillträde till den berörda järnvägsinfrastrukturen och till anläggningar för tjänster. Innehållet i beskrivningen av järnvägsnätet fastställs i bilaga VI.

2. Beskrivningen av järnvägsnätet ska ange vilken typ av infrastruktur som är tillgänglig för järnvägsföretag. Den ska innehålla följande information om de villkor som gäller för att få tillträde till den berörda järnvägsinfrastrukturen och till anläggningar för tjänster:

 

a) Ett avsnitt som visar beskaffenheten på den infrastruktur som järnvägsföretag har tillgång till och villkoren för att få tillträde till denna.

 

b) Ett avsnitt om principerna för avgifter och taxor.

 

c) Ett avsnitt om principer och kriterier för tilldelning av kapacitet. Tjänsteleverantörer som inte styrs av infrastrukturförvaltaren ska tillhandahålla information om avgifter för tillgång till anläggningen och för tillhandahållandet av tjänster, och information om tekniska tillträdesvillkor som ska tas med i beskrivningen av järnvägsnätet.

 

d) Ett avsnitt med information angående den ansökan om tillstånd som avses i artikel 25 och säkerhetsintyg som utfärdats i enlighet med direktiv 2004/49/EG1.

 

e) Ett avsnitt med information om förfaranden för tvistlösning och överklagande avseende tillgång till järnvägsinfrastruktur och järnvägstjänster och avseende den verksamhetsstyrning som avses i artikel 35.

 

f) Ett avsnitt med information om tillgång till och avgifter för anläggningar för tjänster som anges i bilaga III.

 

g) Ett modellavtal för ingående av ramavtal mellan en infrastrukturförvaltare och en sökande i enlighet med artikel 42.

 

Informationen i beskrivningen av järnvägsnätet ska uppdateras varje år och vara förenlig med eller hänvisa till de register över infrastruktur som ska offentliggöras i enlighet med artikel 35 i direktiv 2008/57/EG. Infrastruktur som inte underhålls på lämpligt sätt och vars kvalitet försämras ska i ett lägligt skede rapporteras till användarna.

 

Informationen i leden a–g får ändras och specificeras av kommissionen i enlighet med bilaga VI i ljuset av gjorda erfarenheter till följd av det förfarande som avses i artikel 60.

 

_____________

1 EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

Motivering

Förteckningen över avsnitten i beskrivningen av järnvägsnätet anses vara en viktig del av direktivet. Den specifika informationen i varje avsnitt kan ändras av kommissionen för att tillåta flexibilitet. Om kvaliteten på infrastrukturen försämras bör detta meddelas användarna, så att det uppstår ett system för tidig varning.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att företrädare för infrastrukturförvaltare vars avgiftsbeslut berör andra infrastrukturer samarbetar för att samordna avgifterna eller för att ta ut avgifter för användning av relevant infrastruktur på internationell nivå.

Medlemsstaterna ska säkerställa att företrädare för infrastrukturförvaltare vars avgiftsbeslut berör andra infrastrukturer samarbetar för att gemensamt samordna avgifterna eller för att ta ut avgifter för användning av relevant infrastruktur på internationell nivå.

Motivering

Denna ändring förstärker tanken att infrastrukturförvaltarna bör inrätta starkare samarbetsstrukturer mellan sig.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Infrastrukturförvaltarna ska ges incitament att, med vederbörlig hänsyn till säkerhet och upprätthållande och förbättring av kvaliteten på infrastrukturtjänsten, sänka kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur samt nivån på tillträdesavgifter.

1. Infrastrukturförvaltarna ska ges incitament att, med vederbörlig hänsyn till säkerhet och upprätthållande och förbättring av kvaliteten på infrastrukturtjänsten, sänka kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur samt nivån på tillträdesavgifter.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa genomförandet av punkt 1 genom ett avtal mellan den behöriga myndigheten och infrastrukturförvaltaren för en period på minst fem år varigenom den statliga finansieringen tilldelas.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa genomförandet av punkt 1 genom ett avtal mellan den behöriga myndigheten och infrastrukturförvaltaren för en period på minst sju år varigenom den statliga finansieringen tilldelas.

3. Kontraktsvillkoren och de betalningsvillkor som överenskommits för att tillhandahålla finansiering till infrastrukturförvaltaren ska avtalas i förväg och gälla hela kontraktstiden.

3. Kontraktsvillkoren och de betalningsvillkor som överenskommits för att tillhandahålla finansiering till infrastrukturförvaltaren ska avtalas i förväg och gälla hela kontraktstiden.

Grundläggande principer och parametrar i sådana avtal fastställs i bilaga VII, vilken får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Grundläggande principer och parametrar i sådana avtal fastställs i bilaga VII.

Medlemsstaterna ska samråda med berörda parter minst en månad innan avtalet undertecknas samt offentliggöra det inom en månad efter det att det har ingåtts.

Medlemsstaterna ska samråda med berörda parter minst en månad innan avtalet undertecknas samt offentliggöra det inom en månad efter det att det har ingåtts.

Infrastrukturförvaltaren ska sörja för att dess verksamhetsplan är förenlig med bestämmelserna i avtalet.

Infrastrukturförvaltaren ska sörja för att dess verksamhetsplan är förenlig med bestämmelserna i avtalet.

Det regleringsorgan som avses i artikel 55 ska bedöma huruvida infrastrukturförvaltarens planerade inkomster på medellång till lång sikt är lämpliga för att man ska kunna uppnå de överenskomna prestandamålen, och ska utfärda relevanta rekommendationer, senast en månad innan avtalet undertecknas.

 

Den behöriga myndigheten ska ge motiveringar till regleringsorganet om den har för avsikt att frångå dessa rekommendationer.

 

4. Infrastrukturförvaltare ska upprätta och föra en förteckning över de tillgångar de förvaltar, vilken ska innehålla en aktuell värdering av dessa tillgångar liksom närmare uppgifter om kostnader för förnyelse och uppgradering av infrastrukturen.

4. Infrastrukturförvaltare ska upprätta och föra en förteckning över de tillgångar de förvaltar, vilken ska innehålla en aktuell värdering av dessa tillgångar liksom närmare uppgifter om kostnader för förnyelse och uppgradering av infrastrukturen.

5. Infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören ska fastställa en metod för hur kostnader ska fördelas mellan de olika tjänster som erbjuds enligt bilaga III och mellan typer av järnvägsfordon, på grundval av bästa tillgängliga kunskap om kostnadskausalitet och principerna för fastställande och uttag av avgifter enligt artikel 31. Medlemsstaterna får kräva godkännande i förväg. Metoden ska uppdateras med jämna mellanrum så att den motsvarar bästa internationella praxis.

5. Infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören ska fastställa en metod för hur kostnader ska fördelas mellan de olika tjänster som erbjuds enligt bilaga III och mellan typer av järnvägsfordon, på grundval av bästa tillgängliga kunskap om kostnadskausalitet och principerna för fastställande och uttag av avgifter enligt artikel 31. Medlemsstaterna får kräva godkännande i förväg. Metoden ska uppdateras med jämna mellanrum så att den motsvarar bästa internationella praxis.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och av anläggningar för tjänster ska betalas till infrastrukturförvaltaren respektive tjänsteleverantören och användas för att finansiera deras verksamheter.

1. Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och av anläggningar för tjänster ska betalas till infrastrukturförvaltaren respektive tjänsteleverantören och användas för att finansiera deras verksamheter.

2. Medlemsstaterna ska kräva att infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören tillhandahåller regleringsorganet all nödvändig information om de avgifter som tas ut. Infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören måste i detta avseende kunna visa för varje järnvägsföretag att de avgifter för infrastrukturen och för tjänster som järnvägsföretaget verkligen faktureras enligt artiklarna 30–37 överensstämmer med de metoder, regler och i tillämpliga fall nivåer som anges i beskrivningen av järnvägsnätet.

2. Medlemsstaterna ska kräva att infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören tillhandahåller regleringsorganet all nödvändig information om de avgifter som tas ut. Infrastrukturförvaltaren och tjänsteleverantören måste i detta avseende kunna visa för varje järnvägsföretag att de avgifter för infrastrukturen och för tjänster som järnvägsföretaget verkligen faktureras enligt artiklarna 30–37 överensstämmer med de metoder, regler och i tillämpliga fall nivåer som anges i beskrivningen av järnvägsnätet.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller artikel 32 ska avgiften för minimipaketet fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs , i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII .

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller artikel 32 ska avgiften för minimipaketet fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs , i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII .

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60. 

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60. 

4. En extra avgift får inbegripas i infrastrukturavgifterna för att visa att det föreligger en brist på kapacitet i fråga om identifierbara delar av infrastrukturen under perioder av överbelastning.

4. En extra avgift får inbegripas i infrastrukturavgifterna för att visa att det föreligger en brist på kapacitet i fråga om identifierbara delar av infrastrukturen under perioder av överbelastning.

5. När avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen för godstransport på väg ska infrastrukturavgifterna modifieras för att ta hänsyn till kostnaden för bullereffekter som orsakas av tågdriften i enlighet med punkt 2 i bilaga VIII.

5. Infrastrukturavgifterna ska modifieras för att ta hänsyn till kostnaden för bullereffekter som orsakas av tågdriften i enlighet med punkt 2 i bilaga VIII. Sådana modifieringar av infrastrukturavgifterna ska tillåta kompensation för investeringar i eftermodifiering av järnvägsfordon med den mest ekonomiskt lönsamma bromsteknik som är tillgänglig och som har låga bullernivåer. Medlemsstaterna ska se till att införandet av sådana differentierade avgifter inte inverkar negativt på infrastrukturförvaltarens ekonomiska jämvikt.

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60, i synnerhet för att specificera faktorerna i differentierade infrastrukturavgifter. 

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60, i synnerhet för att specificera faktorerna i differentierade infrastrukturavgifter, förutsatt att detta inte snedvrider konkurrensen inom järnvägssektorn eller gentemot vägtransportsektorn till förfång för järnvägssektorn.

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta hänsyn till kostnaden för annan miljöpåverkan som driften av tåg förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan säkerställa internaliseringen av externa kostnader för luftföroreningar som släpps ut som ett resultat av tågdriften, ska differentieras i enlighet med påverkans omfattning.

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta hänsyn till kostnaden för annan miljöpåverkan som driften av tåg förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan säkerställa internaliseringen av externa kostnader för luftföroreningar som släpps ut som ett resultat av tågdriften, ska differentieras i enlighet med påverkans omfattning.

Uttag av andra miljökostnader som resulterar i en ökning av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får ske endast under förutsättning att sådana uttag tillåts i unionslagstiftningen för godstransport på väg . Om fastställande och uttag av dessa miljökostnader för godstransport på väg inte tillåts i unionslagstiftningen får sådana ändringar inte resultera i någon genomgripande förändring av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren.

Uttag av andra miljökostnader som resulterar i en ökning av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får ske endast under förutsättning att sådana uttag tillämpas i unionslagstiftningen för godstransport på väg . Om fastställande och uttag av dessa miljökostnader för godstransport på väg inte tillåts i unionslagstiftningen får sådana ändringar inte resultera i någon genomgripande förändring av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren.

Om fastställande och uttag av miljökostnader leder till extra intäkter ska medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter ska användas. De relevanta myndigheterna ska spara erforderliga uppgifter för att säkerställa att miljöavgifternas ursprung och användningen av dem kan spåras. Medlemsstaterna ska regelbundet informera kommissionen om detta.

Om fastställande och uttag av miljökostnader leder till extra intäkter ska medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter ska användas så att de gynnar transportsystemen. De relevanta myndigheterna ska spara erforderliga uppgifter för att säkerställa att miljöavgifternas ursprung och användningen av dem kan spåras. Medlemsstaterna ska regelbundet informera kommissionen om detta.

6. För att undvika oönskade oproportionerliga variationer får de avgifter som anges i punkterna 3, 4 och 5 fastställas på en genomsnittsnivå beräknad på en rimlig spridning av järnvägstrafik och tider. Den relativa storleken på infrastrukturavgifterna ska dock stå i proportion till de kostnader som kan hänföras till tjänsterna.

6. För att undvika oönskade oproportionerliga variationer får de avgifter som anges i punkterna 3, 4 och 5 fastställas på en genomsnittsnivå beräknad på en rimlig spridning av järnvägstrafik och tider. Den relativa storleken på infrastrukturavgifterna ska dock stå i proportion till de kostnader som kan hänföras till tjänsterna.

7. Det tillhandahållande av tjänster som avses i punkt 2 i bilaga III ska inte omfattas av denna artikel. Den avgift som tas ut för sådana tjänster får dock under inga förhållanden överstiga kostnaden för tillhandahållandet av tjänsten, plus en rimlig vinst.

7. Det tillhandahållande av tjänster som avses i punkt 2 i bilaga III ska inte omfattas av denna artikel. Den avgift som tas ut för sådana tjänster får dock under inga förhållanden överstiga kostnaden för tillhandahållandet av tjänsten, plus en rimlig vinst.

8. Om de tjänster som i punkterna 3 och 4 i bilaga III anges som tilläggstjänster eller extra tjänster endast tillhandahålls av en leverantör ska den avgift som tas ut för denna tjänst inte överstiga kostnaden för att tillhandahålla tjänsten, plus en rimlig vinst.

8. Om de tjänster som i punkterna 3 och 4 i bilaga III anges som tilläggstjänster eller extra tjänster endast tillhandahålls av en leverantör ska den avgift som tas ut för denna tjänst inte överstiga kostnaden för att tillhandahålla tjänsten, plus en rimlig vinst.

9. Avgifter får tas ut för kapacitet som används för underhåll av infrastruktur. Dessa avgifter ska inte överstiga den minskade nettointäkt för infrastrukturförvaltaren som förorsakas av underhållet.

9. Avgifter får tas ut för kapacitet som används för underhåll av infrastruktur. Dessa avgifter ska inte överstiga den minskade nettointäkt för infrastrukturförvaltaren som förorsakas av underhållet.

10. Tjänsteleverantören vid anläggningen för tillhandahållande av de tjänster som anges i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga III ska förse infrastrukturförvaltaren med den information om avgifter som ska inkluderas i beskrivningen av järnvägsnätet enligt artikel 27.

10. Tjänsteleverantören vid anläggningen för tillhandahållande av de tjänster som anges i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga III ska förse infrastrukturförvaltaren med den information om avgifter som ska inkluderas i beskrivningen av järnvägsnätet enligt artikel 27.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att uppnå full kostnadstäckning för infrastrukturförvaltarens kostnader får medlemsstaterna, om marknaden kan tåla detta, fastställa prishöjningar på grundval av principer om effektivitet, öppenhet och icke-diskriminering, samtidigt som största möjliga konkurrenskraft säkerställs, särskilt för internationella godstransporter med järnväg. Avgiftssystemet ska respektera de produktivitetsökningar som järnvägsföretagen uppnått.

1. För att uppnå full kostnadstäckning för infrastrukturförvaltarens kostnader får medlemsstaterna, om marknaden kan tåla detta, tillåta infrastrukturförvaltaren att fastställa prishöjningar på grundval av principer om effektivitet, öppenhet och icke-diskriminering, samtidigt som största möjliga konkurrenskraft säkerställs i järnvägssektorn. Avgiftssystemet ska respektera de produktivitetsökningar som järnvägsföretagen uppnått.

Avgifternas nivå får dock inte sättas så högt att de marknadssegment som kan betala åtminstone den kostnad som uppstår som en direkt följd av driften av tågtrafiken, plus ett vinstuttag som marknaden kan bära, hindras från att använda infrastrukturen.

Avgifternas nivå får dock inte sättas så högt att de marknadssegment som kan betala åtminstone den kostnad som uppstår som en direkt följd av driften av tågtrafiken, plus ett vinstuttag som marknaden kan bära, hindras från att använda infrastrukturen.

 

Innan en medlemsstat godkänner en sådan prishöjning ska den säkerställa att infrastrukturförvaltaren utvärderar prishöjningens relevans för specifika marknadssegment. Den förteckning över marknadssegment som fastställts av infrastrukturförvaltaren ska åtminstone omfatta följande tre segment: godstrafik, persontrafik inom ramen för ett avtal om allmän trafikplikt samt övrig persontrafik. Infrastrukturförvaltare får ytterligare dela upp marknadssegment.

 

Marknadssegment inom vilka järnvägsföretag för närvarande inte bedriver trafik, men inom vilka de kan komma att tillhandahålla tjänster under giltighetstiden för avgiftssystemet, ska också fastställas. Infrastrukturförvaltaren ska inte inkludera en prishöjning i avgiftssystemet för dessa marknadssegment.

 

Förteckningen över marknadssegment ska offentliggöras i beskrivningen av järnvägsnätet och den ska ses över minst vart femte år.

Dessa marknadssegment ska fastställas i enlighet med de kriterier som fastläggs i punkt 3 i bilaga VIII efter förhandsgodkännande från regleringsorganet. För marknadssegment där det inte finns någon trafik får prishöjningar inte inkluderas i avgiftssystemet.

Ytterligare marknadssegment ska fastställas i enlighet med det förfarande som fastläggs i punkt 3 i bilaga VIII. 

Punkt 3 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

 

 

1a. Infrastrukturförvaltarna får vid godstransporter från och till tredjeländer som drivs på ett järnvägsnät vars spårvidd avviker från spårvidden på unionens huvudjärnvägsnät fastställa högre avgifter för att uppnå full täckning för sina kostnader.

2. För särskilda framtida investeringsprojekt, eller särskilda investeringsprojekt som har avslutats efter 1988 , får infrastrukturförvaltaren fastställa eller fortsätta att fastställa högre avgifter på grundval av den långsiktiga kostnaden för sådana projekt om de ökar effektiviteten eller kostnadseffektiviteten eller båda och annars inte skulle kunna företas eller ha företagits. En sådan avgiftsordning får även inbegripa överenskommelser om fördelning av de risker som sammanhänger med nya investeringar.

2. För särskilda framtida investeringsprojekt, eller särskilda investeringsprojekt som har avslutats efter 1988 , får infrastrukturförvaltaren fastställa eller fortsätta att fastställa högre avgifter på grundval av den långsiktiga kostnaden för sådana projekt om de ökar effektiviteten eller kostnadseffektiviteten eller båda och annars inte skulle kunna företas eller ha företagits. En sådan avgiftsordning får även inbegripa överenskommelser om fördelning av de risker som sammanhänger med nya investeringar.

3. Tåg som utrustats med ETCS (European Train Control System) och som går i trafik på linjer som är utrustade med nationella system för trafikstyrning och signalering ska medges en tillfällig nedsättning av infrastrukturavgiften i enlighet med punkt 5 i bilaga VIII.

3. Tåg som utrustats med ETCS (European Train Control System) och som går i trafik på linjer som är utrustade med nationella system för trafikstyrning och signalering ska medges en tillfällig nedsättning av infrastrukturavgiften i enlighet med punkt 5 i bilaga VIII. Infrastrukturförvaltaren ska kunna garantera att en sådan nedsättning inte leder till inkomstförlust. Denna nedsättning ska avräknas mot högre avgifter på samma järnvägslinje för tåg som inte utrustats med ETCS.

Punkt 5 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Punkt 5 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60 i syfte att ytterligare främja ERTMS.

4. För att förhindra diskriminering ska det säkerställas att varje infrastrukturförvaltares genomsnittliga och marginella avgifter för likvärdigt utnyttjande av infrastrukturen är jämförbara och att jämförbara tjänster inom samma marknadssegment är belagda med samma avgifter. Infrastrukturförvaltaren ska i beskrivningen av järnvägsnätet visa att avgiftssystemen uppfyller dessa krav om detta är möjligt utan att konfidentiell företagsinformation avslöjas.

4. För att förhindra diskriminering ska det säkerställas att varje infrastrukturförvaltares genomsnittliga och marginella avgifter för likvärdigt utnyttjande av infrastrukturen är jämförbara och att jämförbara tjänster inom samma marknadssegment är belagda med samma avgifter. Infrastrukturförvaltaren ska i beskrivningen av järnvägsnätet visa att avgiftssystemen uppfyller dessa krav om detta är möjligt utan att konfidentiell företagsinformation avslöjas.

5. Om en infrastrukturförvaltare har för avsikt att ändra de grunddrag i avgiftssystemet som avses i punkt 1 ska han offentliggöra detta senast tre månader före utgången av tidsfristen för offentliggörande av beskrivningen av järnvägsnätet enligt artikel 27.4

5. Om en infrastrukturförvaltare har för avsikt att ändra de grunddrag i avgiftssystemet som avses i punkt 1 ska han offentliggöra detta senast tre månader före utgången av tidsfristen för offentliggörande av beskrivningen av järnvägsnätet enligt artikel 27.4

 

Medlemsstaterna får besluta att offentliggöra det ramverk och de regler för fastställande och uttag av avgifter som specifikt ska gälla för internationell godstrafik till och från tredjeländer på ett järnvägsnät vars spårvidd avviker från spårvidden på unionens huvudjärnvägsnät med andra instrument och tidsfrister än dem som föreskrivs i artikel 29.1, om detta krävs för att säkerställa sund konkurrens.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Grundprinciperna för denna verksamhetsstyrning, vilka anges i punkt 4 i bilaga VIII, ska tillämpas för hela järnvägsnätet.

2. a) För att uppnå en överenskommen kvalitetsnivå för tjänsterna och för att inte äventyra en tjänsts ekonomiska livskraft ska infrastrukturförvaltaren komma överens med sökande, efter godkännande från regleringsorganet, om de viktigaste parametrarna för verksamhetsstyrningen, i synnerhet värdet av förseningar och tröskelvärdena för betalningar som ska verkställas inom ramen för verksamhetsstyrningen avseende både enskilda tåg och ett järnvägsföretags samtliga tåg under en viss tidsperiod.

 

b) Infrastrukturförvaltaren ska meddela järnvägsföretagen tågplanen, som ska användas som grund för beräkning av förseningar, minst fem dagar före tågavgången.

 

c) Utan att befintliga förfaranden för överklaganden och bestämmelserna i artikel 50 åsidosätts, ska det i händelse av tvister avseende verksamhetsstyrningen finnas en metod för tvistlösning tillgänglig för ett skyndsamt avgörande av sådana ärenden. Om denna metod tillämpas ska ett beslut fattas inom tio arbetsdagar.

 

d) En gång per år ska infrastrukturförvaltaren offentliggöra den årliga genomsnittliga tjänstekvalitetsnivå som uppnåtts av järnvägsföretagen på grundval av de viktigaste parametrarna som överenskommits för verksamhetsstyrningen.

 

Grundprinciperna för denna verksamhetsstyrning består av följande element som ska tillämpas för hela järnvägsnätet:

Motivering

Dessa led är identiska med punkt 4 a, b, g och h i bilaga VIII. De betraktas som viktiga delar av direktivet, eftersom de fastställer huvudparametrarna för och förfarandeaspekterna av verksamhetsstyrningen.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkt 4 i bilaga VIII får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Punkt 4 i bilaga VIII, som innehåller ytterligare element avseende verksamhetsstyrningen, får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Motivering

Efter att ha flyttat huvudelementen från punkt 4 i bilaga VIII till huvudtexten, innehåller bilagan mer detaljerade element om verksamhetsstyrningen, som kan ändras av kommissionen. Därigenom säkerställs tillräcklig flexibilitet.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Infrastrukturförvaltarna får ta ut en lämplig avgift för kapacitet som är tilldelad men inte utnyttjad. Denna avgift ska främja ett effektivt utnyttjande av kapaciteten. Om det finns fler än en sökande för ett tågläge som ska tilldelas inom ramen för den årliga tågplaneprocessen ska en reservationsavgift tas ut.

Infrastrukturförvaltarna får ta ut en lämplig avgift för kapacitet som är tilldelad men inte utnyttjad. Denna avgift ska främja ett effektivt utnyttjande av kapaciteten. Om två eller flera sökande begär överlappande tåglägen inom ramen för den årliga tågplaneprocessen ska en reservationsavgift avkrävas den sökande som tilldelats hela tågläget – eller en del av detta –, men som inte utnyttjar det.

Motivering

I det fall att flera sökande ansöker om ett tågläge ska en reservationsavgift endast avkrävas då tågläget tilldelats en sökande som inte utnyttjar det.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökningar om infrastrukturkapacitet får göras av sökande enligt detta direktiv.

1. Ansökningar om infrastrukturkapacitet får göras av sökande. För att använda en sådan infrastrukturkapacitet ska de sökande ge ett järnvägsföretag ansvaret för att ingå en överenskommelse med infrastrukturförvaltaren i enlighet med artikel 28.

Motivering

I detta ändringsförslag används samma formulering som i förordning (EG) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att företrädare för infrastrukturförvaltare vars beslut om tilldelning berör andra infrastrukturförvaltare samarbetar för att samordna tilldelning av eller för att tilldela all relevant infrastrukturkapacitet på internationell nivå, utan att det påverkar tillämpningen av specifika regler i unionens lagstiftning om nät med inriktning på godstransport på järnväg. Lämpliga företrädare för infrastrukturförvaltare från tredjeländer kan innefattas i dessa förfaranden.

Medlemsstaterna ska säkerställa att företrädare för infrastrukturförvaltare vars beslut om tilldelning berör andra infrastrukturförvaltare samarbetar för att samordna tilldelning av eller för att tilldela all relevant infrastrukturkapacitet på internationell nivå, utan att det påverkar tillämpningen av specifika regler i unionens lagstiftning om nät med inriktning på godstransport på järnväg. Deltagarna i detta samarbete ska säkerställa att namnet på medlemmarna, arbetsmetoder och alla relevanta kriterier som används för att bedöma och tilldela infrastrukturkapacitet offentliggörs. Lämpliga företrädare för infrastrukturförvaltare från tredjeländer kan innefattas i dessa förfaranden.

Motivering

Detta ändringsförslag integrerar artikel 40.4 i artikel 40.1.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen och företrädare för regleringsorganen, som samarbetar enligt artikel 57, ska informeras om och bjudas in att närvara som observatörer vid alla möten där gemensamma principer och gemensam praxis för tilldelning av infrastruktur utvecklas. Om IT-baserade tilldelningssystem används ska regleringsorganen erhålla tillräcklig information från dessa system så att de kan utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med bestämmelserna i artikel 56.

2. Kommissionen och företrädare för regleringsorganen, som samarbetar enligt artikel 57, ska informeras om gemensamma principer och gemensam praxis för tilldelning av infrastruktur. Om IT-baserade tilldelningssystem används ska regleringsorganen erhålla tillräcklig information från dessa system så att de kan utöva sin myndighetstillsyn i enlighet med bestämmelserna i artikel 56.

Motivering

EU:s regelverk ger företag rätt att fritt organisera sin verksamhet utan att tvingas bjuda in observatörer. Kommissionen och regleringsorganen ska dock informeras om de beslut som fattas av företagen.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare specificera de kriterier som ska användas för tillämpningen av punkt 2. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

3. De kriterier som ska användas för tillämpningen av punkt 2 får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen ”närmare specificera de kriterier som” ger intryck av att bestämmelsen syftar till att komplettera rättsakten. I så fall måste behörigheten att göra detta delegeras till kommissionen.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Infrastrukturförvaltarna ska komma överens med andra berörda infrastrukturförvaltare om vilka tåglägen för internationell trafik som ska ingå i tågplanen, innan samråd om utkastet till tågplan inleds. Anpassningar ska endast göras om det är absolut nödvändigt.

2. Infrastrukturförvaltarna ska komma överens med andra berörda infrastrukturförvaltare om vilka tåglägen för internationell trafik som ska ingå i tågplanen, innan samråd om utkastet till tågplan inleds. Anpassningar ska endast göras om det är absolut nödvändigt och ska vederbörligen motiveras.

Motivering

Ökar insynen i förvaltningen.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa utvecklingen av adekvata transporttjänster i detta sammanhang, i synnerhet för att uppfylla kraven på allmännyttiga tjänster eller för att gynna utvecklingen av godstransporter med järnväg, kan medlemsstaterna på ett icke-diskriminerande sätt vidta nödvändiga åtgärder för att sådana tjänster ska prioriteras vid tilldelningen av infrastrukturkapacitet.

För att säkerställa utvecklingen av adekvata transporttjänster i detta sammanhang, i synnerhet för att uppfylla kraven på allmännyttiga tjänster eller för att gynna utvecklingen av godstransporter med järnväg, särskilt internationell transport, kan medlemsstaterna på ett icke‑diskriminerande sätt vidta nödvändiga åtgärder för att sådana tjänster ska prioriteras vid tilldelningen av infrastrukturkapacitet.

Motivering

Om vi vill främja användningen av järnvägstransport på europeisk nivå bör internationell järnvägstrafik prioriteras.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Betydelsen av godstrafiktjänster och särskilt internationella sådana ska beaktas i tillräcklig grad när prioriteringskriterierna bestäms.

5. Prioriteringskriterierna ska inbegripa godstrafiktjänster och särskilt internationella sådana.

Motivering

Ordalydelsen ”ska beaktas i tillräcklig grad” är inte tillräckligt specifik och mycket tvetydig. Om kommissionen tänker främja godstrafiktjänster, särskilt internationella sådana, bör detta uttryckas klart och tydligt.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Planen kan bli underkastad medlemsstatens förhandsgodkännande. Det regleringsorgan som avses i artikel 55 får avge ett yttrande om huruvida de åtgärder som anges i verksamhetsplanen är lämpliga.

Planen kan bli underkastad medlemsstatens förhandsgodkännande. Det regleringsorgan som avses i artikel 55 ska övervaka samrådsprocessen för att se till att den genomförs på ett icke‑diskriminerande sätt.

Motivering

Regleringsorganet bör inte blanda sig i infrastrukturförvaltarens affärsmässiga beslut, eftersom detta kan äventyra dess objektiva och opartiska ställning.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om ett transeuropeiskt nät eller ett tågläge av stor betydelse för ett eller flera transeuropeiska nät är överbelastat kan nätverket av regleringsorgan, i enlighet med artikel 57, avge ett yttrande om huruvida de åtgärder som anges i verksamhetsplanen är lämpliga.

Motivering

Det bör vara möjligt att rådfråga nätverket av regleringsorgan om ett eller flera transeuropeiska nät är hårt överbelastade.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska i god tid informera berörda parter om oplanerat underhållsarbete.

3. Infrastrukturförvaltaren ska minst en vecka i förväg informera berörda parter om oplanerat underhållsarbete.

Motivering

Det är självklart att de berörda parterna måste informeras om när underhållsarbete ska börja, även om det är oplanerat, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Infrastrukturförvaltarna ska ha handlingsplaner för att hantera olyckor eller tekniska missöden.

Motivering

Infrastrukturförvaltarna bör ha klart definierade handlingsplaner för att hantera olyckor eller tekniska missöden. Handlingsplanerna skulle bidra till en snabbare och mer effektiv utformning av beredskapsplaner och de bör vara gemensamma och utgöra god praxis för samtliga infrastrukturförvaltare.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva av järnvägsföretag att dessa medverkar till att säkerställa efterlevnad och övervakning i fråga om sitt uppfyllande av säkerhetsstandarder och säkerhetsbestämmelser.

3. Med undantag för force majeure, däribland brådskande och viktigt arbete som utförs av säkerhetsskäl, kan ett tågläge som tilldelats en godstransport enligt denna artikel inte återkallas senare än två månader före utsatt tid i tågplanen, om inte sökanden ifråga samtycker till återkallandet. I sådana fall ska den berörda infrastrukturförvaltaren göra sitt bästa för att erbjuda sökanden ett tågläge av motsvarande kvalitet och tillförlitlighet, vilket sökanden har rätt att godta eller avvisa. Om sökanden väljer att avvisa erbjudandet ska han minst vara berättigad ersättning för motsvarande kostnader.

Motivering

Det är nödvändigt att det finns alternativa lösningar eller möjlighet till ersättning om ett tågläge återkallas, med undantag för om force majeure åberopas. I detta ändringsförslag används samma formulering som i förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (förordning (EU) nr 913/2010).

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorgan

Nationella regleringsorgan

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda nationellt regleringsorgan för järnvägssektorn. Detta organ ska vara en fristående myndighet som organisatoriskt, funktionellt, hierarkiskt och i fråga om beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och oberoende i förhållande till alla andra offentliga myndigheter. Det ska också i fråga om organisation, finansieringsavgöranden, juridisk struktur och beslutsfattande vara oberoende i förhållande till varje infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, tilldelningsorgan eller sökande. 1 Organet ska dessutom vara funktionellt oberoende av varje behörig myndighet som deltar i tilldelning av ett avtal om offentliga tjänster.

 

1. Varje medlemsstat ska upprätta ett enda nationellt regleringsorgan för järnvägssektorn. Detta organ ska vara en fristående myndighet som organisatoriskt, funktionellt, hierarkiskt och i fråga om beslutsfattande är rättsligt åtskilt från och oberoende i förhållande till alla andra offentliga myndigheter. Det ska i fråga om organisation, finansieringsavgöranden, juridisk struktur och beslutsfattande vara oberoende i förhållande till varje infrastrukturförvaltare, avgiftsorgan, tilldelningsorgan eller sökande. Organet ska dessutom vara funktionellt oberoende av varje behörig myndighet som deltar i tilldelning av ett avtal om offentliga tjänster. Regleringsorganet ska besitta nödvändig organisatorisk kapacitet ifråga om personella och materiella resurser – en kapacitet som måste vara anpassad till järnvägssektorns verksamhetsnivå i medlemsstaten, såsom trafikvolymen, och till nätverkets storlek – för att kunna genomföra de uppgifter det ålagts enligt artikel 56.

2. Medlemsstaterna får inrätta regleringsorgan som har behörighet för flera reglerade sektorer, om dessa integrerade regleringsmyndigheter uppfyller de krav avseende oberoende som anges i punkt 1.

2. Medlemsstaterna får inrätta regleringsorgan som har behörighet för flera reglerade sektorer, om dessa integrerade regleringsmyndigheter uppfyller de krav avseende oberoende som anges i punkt 1.

3. Ordföranden och styrelsen för regleringsorganet för järnvägssektorn ska utses för en fast period som kan förlängas och i enlighet med klara regler som garanterar oberoende. De ska väljas bland personer som under en period av tre år före utnämningen och under mandattiden varken direkt eller indirekt har haft någon befattning hos, något ansvar hos, något intresse i eller någon affärsförbindelse med de reglerade företagen eller enheterna. Därefter ska de inte ha någon befattning hos, något ansvar hos, något intresse i eller någon affärsförbindelse med något av de reglerade företagen eller någon av de reglerade enheterna under en period av minst tre år. De ska ha full bestämmanderätt när det gäller rekrytering och förvaltning av regleringsorganets personal.

3. Ordföranden och styrelsen för regleringsorganet för järnvägssektorn ska utses av det nationella parlamentet eller av ett annat behörigt parlament för en fast period som kan förlängas och i enlighet med klara regler som garanterar oberoende. De ska väljas bland personer som besitter kunskaper om och erfarenheter av reglering inom järnvägssektorn eller kunskaper om och erfarenheter av reglering inom andra sektorer, företrädesvis bland personer som under en period av minst två år eller en längre period som fastställts i enlighet med nationell lagstiftning före utnämningen och under mandattiden varken direkt eller indirekt har haft någon befattning hos, något ansvar hos, något intresse i eller någon affärsförbindelse med de reglerade företagen eller enheterna. De ska uttryckligen intyga detta genom en vederbörlig redovisning av sina intressen. Därefter ska de inte ha någon befattning hos, något ansvar hos, något intresse i eller någon affärsförbindelse med något av de reglerade företagen eller någon av de reglerade enheterna under en period av minst två år eller en längre period som fastställts i enlighet med nationell lagstiftning. De ska ha full bestämmanderätt när det gäller rekrytering och förvaltning av regleringsorganets personal. De måste fungera helt oberoende och får under inga omständigheter ta emot instruktioner från regeringar eller privata eller offentliga företag.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regleringsorganets uppgifter

De nationella regleringsorganens uppgifter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.6, ska en sökande som anser sig ha blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller på något sätt kränkt kunna överklaga till regleringsorganet, särskilt när det gäller beslut som fattats av infrastrukturförvaltaren eller i tillämpliga fall järnvägsföretaget eller tjänsteleverantören om

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.6, ska en sökande som anser sig ha blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller på något sätt kränkt kunna överklaga till regleringsorganet, särskilt när det gäller beslut som fattats av infrastrukturförvaltaren eller i tillämpliga fall järnvägsföretaget eller tjänsteleverantören om

a) beskrivning av järnvägsnätet,

a) beskrivning av järnvägsnätet,

b) de kriterier som fastställs i denna beskrivning,

b) de kriterier som fastställs i denna beskrivning,

c) tilldelningsförfarandet och dess resultat,

c) tilldelningsförfarandet och dess resultat,

d) avgiftssystemet,

d) avgiftssystemet,

e) nivån eller strukturen i fråga om de infrastrukturavgifter som den sökande måste eller kan bli tvungen att betala,

e) nivån eller strukturen i fråga om de infrastrukturavgifter som den sökande måste eller kan bli tvungen att betala,

f) åtgärder för tillträde enligt artiklarna 10, 11 och 12,

f) åtgärder för tillträde enligt artiklarna 10, 11 och 12,

g) tillgång till och avgifter för tjänster i enlighet med artikel 13.

g) tillgång till och avgifter för tjänster i enlighet med artikel 13,

 

ga) tillstånd, i de fall där regleringsorganet inte också är tillståndsgivande organ i enlighet med artikel 16.

 

1a. Regleringsorganet ska fatta beslut om varje klagomål och vidta åtgärder för att avhjälpa en situation inom högst en månad efter att ha mottagit klagomålet samt vidta åtgärder på eget initiativ. Om ett beslut om att vägra tilldelning av infrastrukturkapacitet eller villkoren i ett erbjudande om kapacitet överklagas ska regleringsorganet antingen bekräfta att det inte behövs någon ändring av infrastrukturförvaltarens beslut eller begära en ändring av det beslutet i enlighet med riktlinjer som regleringsorganet anger.

 

Kommissionen ska på eget initiativ granska tillämpningen och efterlevnaden av bestämmelserna om regleringsorganens mandat och deras tidsfrister för att fatta beslut, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 63.2.

2. Regleringsorganet ska också ha befogenhet att övervaka konkurrensen på marknaderna för järnvägstjänster och se över led a–g i punkt 1 på eget initiativ och i syfte att förhindra diskriminering av sökande. I synnerhet ska det kontrollera huruvida beskrivningen av järnvägsnätet innehåller diskriminerande bestämmelser eller ger infrastrukturförvaltaren godtyckliga befogenheter som kan användas för diskriminering av sökande. Regleringsorganet ska ha den organisatoriska kapacitet som krävs för att utföra dessa uppgifter.

2. Regleringsorganet ska ha befogenhet att övervaka konkurrensen samt hindra diskriminerande och marknadssnedvridande utveckling på marknaderna för järnvägstjänster och se över led a–ga i punkt 1 på eget initiativ och i syfte att förhindra diskriminering av sökande, bl.a. genom att vidta lämpliga korrigerande åtgärder. I synnerhet ska det kontrollera huruvida beskrivningen av järnvägsnätet innehåller diskriminerande bestämmelser eller ger infrastrukturförvaltaren godtyckliga befogenheter som kan användas för diskriminering av sökande. I detta syfte ska regleringsorganet även ha ett nära samarbete med det nationella säkerhetsorgan som har till uppgift att bedöma driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse eller lämplighet för användning eller att handlägga förfarandet för EU-kontroll av delsystemen i enlighet med direktiv 2008/57/EG. På begäran av sökande i förfaranden som handläggs av det nationella säkerhetsorganet och som kan få följder för marknadstillträdet, ska det nationella säkerhetsorganet meddela regleringsorganet relevanta aspekter av förfarandet. Regleringsorganet ska utforma rekommendationer. Det nationella säkerhetsorganet ska lämna motiveringar till regleringsorganet om det har för avsikt att frångå dessa rekommendationer.

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de avgifter som infrastrukturförvaltaren fastställer är förenliga med avsnitt 2 i kapitel IV och inte är diskriminerande. Förhandlingar mellan sökande och en infrastrukturförvaltare om nivån på infrastrukturavgifter ska bara vara tillåten om de sker under överinseende av regleringsorganet. Regleringsorganet ska ingripa om det är sannolikt att förhandlingarna strider mot detta kapitel.

3. Regleringsorganet ska säkerställa att de avgifter som infrastrukturförvaltaren fastställer är förenliga med avsnitt 2 i kapitel IV och inte är diskriminerande. Förhandlingar mellan sökande och en infrastrukturförvaltare om nivån på infrastrukturavgifter ska bara vara tillåten om de sker under överinseende av regleringsorganet. Regleringsorganet ska ingripa om det är sannolikt att förhandlingarna strider mot detta kapitel.

 

3a. Regleringsorganet ska kontrollera att järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas redovisning följer bestämmelserna om särredovisning i artikel 6.

 

3b. Om så fastställs i nationell lagstiftning ska regleringsorganet i enlighet med artikel 10.2 fastställa huruvida det huvudsakliga syftet med trafiken är att befordra passagerare mellan stationer i olika medlemsstater samt i enlighet med artikel 11.2 avgöra huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster skulle äventyras genom trafik som regleras i artikel 10 mellan en avreseplats och en bestämmelseplats, vilka omfattas av ett eller flera avtal om allmänna tjänster.

 

3c. Regleringsorganet ska delge kommissionen alla klagomål som rör ett beslut fattat av ett regleringsorgan i samband med punkterna 1–3b. Kommissionen ska inom två veckor efter att ha mottagit klagomålet om nödvändigt kräva att beslutet ifråga ändras så att det är förenligt med unionslagstiftningen. Regleringsorganet ska ändra sitt beslut med beaktande av de förändringar som kommissionen begärt.

 

3d. Regleringsorganet ska minst en gång om året rådfråga företrädarna för användarna av järnvägstjänster för gods- och passagerarbefordran i syfte att beakta deras syn på järnvägsmarknaden, inbegripet tjänsternas kvalitet, infrastrukturavgifterna samt priset på järnvägstjänsterna och insynen i prissättningen.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 56a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 56a

 

Regleringsorganets befogenheter

 

1. För att utföra de uppgifter som anges i artikel 56 ska regleringsorganet ha befogenhet att

 

a) verkställa sina beslut genom lämpliga sanktioner, däribland böter. Ett beslut av regleringsorganet ska vara bindande för alla parter som omfattas av beslutet, och det ska inte omfattas av kontroll av en annan nationell administrativ instans,

 

b) begära relevant information från infrastrukturförvaltaren, sökande och alla inblandade tredje parter i den berörda medlemsstaten samt genom lämpliga sanktioner, däribland böter, se till att en sådan begäran verkställs; information som ska tillhandahållas regleringsorganet inbegriper alla uppgifter som regleringsorganet behöver inom ramen för sin överklagandefunktion och i sitt arbete för att övervaka konkurrensen på marknaderna för järnvägstjänster; detta inbegriper uppgifter som erfordras för statistikändamål och för marknadsobservation; begärd information ska lämnas in utan onödigt dröjsmål,

 

c) utföra revisioner eller ta initiativ till externa revisioner hos infrastrukturförvaltare och, när det är relevant, järnvägsföretag för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om särredovisning i artikel 6.

 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut som fattas av regleringsorganet kan överklagas till domstol. Överklagandet ska inte ha suspensiv verkan på regleringsorganets beslut.

 

2a. Om det uppstår tvister om beslut som fattats av regleringsorganen för gränsöverskridande transporttjänster får de berörda parterna överklaga till kommissionen i syfte att erhålla ett bindande beslut om det berörda beslutets överensstämmelse med EU:s lagstiftning senast en månad efter att överklagandet mottagits.

 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att regleringsorganets beslut offentliggörs.

 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att infrastrukturförvaltare och alla företag eller andra enheter som utför olika typer av järnvägstransport eller infrastrukturförvaltning som avses i artikel 6 tillhandahåller regleringsorganet detaljerad föreskriven bokföring, så att det kan fullgöra sina olika uppgifter. Denna föreskrivna bokföring måste innehålla åtminstone de element som anges i bilaga X. Regleringsorganet får av denna bokföring också dra slutsatser beträffande frågor om statligt stöd, vilka ska rapporteras till de myndigheter som har ansvaret för att lösa dessa frågor.

 

Bilaga X får ändras i ljuset av gjorda erfarenheter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete mellan regleringsorganen

Samarbete mellan de nationella regleringsorganen och kommissionens befogenheter

1. De nationella regleringsorganen ska utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut och även samarbeta på annat sätt för att i hela unionen samordna sitt beslutsfattande. För detta ändamål ska de arbeta tillsammans i en arbetsgrupp som sammanträder med jämna mellanrum. Kommissionen ska stödja regleringsorganen i detta arbete.

1. De nationella regleringsorganen ska utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut och även samarbeta på annat sätt för att i hela unionen samordna sitt beslutsfattande. För detta ändamål ska de arbeta tillsammans i ett formellt fastställt nätverk som sammanträder med jämna mellanrum på uppmaning av kommissionen, som ska leda dessa möten. I detta syfte ska kommissionen garantera att regleringsorganen samarbetar aktivt och den ska vidta åtgärder om ett regleringsorgan missköter sitt uppdrag.

 

Kommissionens företrädare ska bestå av personer från både transport- och konkurrensenheterna.

 

Kommissionen ska upprätta en databas i vilken de nationella regleringsorganen ska registrera uppgifter om alla klagomålsförfaranden, såsom datum för klagomål, inledda initiativförfaranden, förslag till beslut och slutgiltiga beslut, berörda parter, huvudfrågor i förfarandena, problem rörande tolkningen av järnvägslagstiftningen samt undersökningar på eget initiativ om frågor som rör tillgång eller avgiftsbeläggning som avser internationella järnvägstransporter.

2. Regleringsorganen ska kunna ha ett nära samarbete, däribland genom arbetsöverenskommelser, för att tillhandahålla ömsesidig assistans i regleringsorganens arbete för att övervaka marknaden och vid handläggning av klagomål och undersökningar.

2. Regleringsorganen ska kunna ha ett nära samarbete, däribland genom arbetsöverenskommelser, för att tillhandahålla ömsesidig assistans i regleringsorganens arbete för att övervaka marknaden och vid handläggning av klagomål och undersökningar.

3. I händelse av ett klagomål eller en undersökning på eget initiativ om frågor som rör tillgång eller avgiftsbeläggning som avser ett tågläge för internationell trafik, samt inom ramen för övervakningen av konkurrensen på marknaden i samband med internationella järnvägstransporttjänster, ska det berörda regleringsorganet samråda med regleringsorganen i alla andra medlemsstater genom vilka det berörda tågläget för internationell trafik passerar och begära all nödvändig information från dem innan det fattar sitt beslut.

3. I händelse av ett klagomål eller en undersökning på eget initiativ om frågor som rör tillgång eller avgiftsbeläggning som avser ett tågläge för internationell trafik, samt inom ramen för övervakningen av konkurrensen på marknaden i samband med internationella järnvägstransporttjänster, ska det berörda regleringsorganet underrätta kommissionen och samråda med regleringsorganen i alla andra medlemsstater genom vilka det berörda tågläget för internationell trafik passerar och begära all nödvändig information från dem innan det fattar sitt beslut. Nätverket av regleringsorgan ska även avge ett yttrande.

4. De regleringsorgan som rådfrågats enligt punkt 3 ska tillhandahålla all information som de själva har rätt att begära enligt sin nationella lagstiftning. Denna information får endast användas för handläggning av det klagomål eller den undersökning som avses i punkt 3.

4. De regleringsorgan som rådfrågats enligt punkt 3 ska tillhandahålla all information som de själva har rätt att begära enligt sin nationella lagstiftning. Denna information får endast användas för handläggning av det klagomål eller den undersökning som avses i punkt 3.

5. Det regleringsorgan som tar emot klagomålet eller genomför en undersökning på eget initiativ ska överlämna relevant information till ansvarigt regleringsorgan så att det organet kan vidta åtgärder med avseende på de berörda parterna.

5. Det regleringsorgan som tar emot klagomålet eller genomför en undersökning på eget initiativ ska överlämna relevant information till ansvarigt regleringsorgan så att det organet kan vidta åtgärder med avseende på de berörda parterna.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla samarbetande företrädare för infrastrukturförvaltare enligt artikel 40.1 tillhandahåller, utan dröjsmål, all information som är nödvändig för handläggningen av det klagomål eller den undersökning som avses i punkt 3 i denna artikel och som begärs av regleringsorganet i den medlemsstat där den samarbetande företrädaren finns. Det regleringsorganet ska ha rätt att överlämna sådan information om det berörda tågläget för internationell trafik till de regleringsorgan som avses i punkt 3.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla samarbetande företrädare för infrastrukturförvaltare enligt artikel 40.1 tillhandahåller, utan dröjsmål, all information som är nödvändig för handläggningen av det klagomål eller den undersökning som avses i punkt 3 i denna artikel och som begärs av regleringsorganet i den medlemsstat där den samarbetande företrädaren finns. Det regleringsorganet ska ha rätt att överlämna sådan information om det berörda tågläget för internationell trafik till de regleringsorgan som avses i punkt 3.

 

6a. Kommissionen får på eget initiativ delta i den verksamhet som anges i artikel 57.2–57.6 och ska ge information om detta till det nätverk av regleringsorgan som anges i punkt 1.

7. Regleringsorgan ska utveckla gemensamma principer och gemensam praxis för beslutsfattande för vilket de är bemyndigade enligt detta direktiv. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att fastställa sådana gemensamma principer och sådan gemensam praxis. Dessa åtgärder, som är avsedda att säkerställa genomförandet av detta direktiv på enhetliga villkor, ska antas som genomförandeakter i enlighet med artikel 63.3.

7. Det nätverk av regleringsorgan som inrättats i enlighet med punkt 1 ska utveckla gemensamma principer och gemensam praxis för beslutsfattande för vilket de är bemyndigade enligt detta direktiv. Kommissionen får anta och komplettera sådana gemensamma principer och sådan gemensam praxis i enlighet med det förfarande som avses i artikel 60.

Regleringsorgan ska också se över beslut och praxis som fattas respektive tillämpas av samarbetande infrastrukturförvaltare enligt artikel 40.1 och som genomför bestämmelser i detta direktiv eller på annat sätt underlättar internationell järnvägstransport.

Nätverket av regleringsorgan ska också se över beslut och praxis som fattas respektive tillämpas av samarbetande infrastrukturförvaltare enligt artikel 40.1 och som genomför bestämmelser i detta direktiv eller på annat sätt underlättar internationell järnvägstransport.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 57a

 

Ett europeiskt regleringsorgan

 

Utifrån erfarenheterna från nätverket av regleringsorgan ska kommissionen senast två år efter detta direktivs offentliggörande utarbeta ett lagstiftningsförslag om inrättande av ett europeiskt regleringsorgan. Detta organ ska ha kontroll- och medlingsbefogenheter för att kunna hantera gränsöverskridande och internationella problem samt utöva en överklagandefunktion i fråga om beslut som fattats av de nationella regleringsorganen.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 59a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 59a

 

Delegering av befogenhet

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 60 avseende marknadsövervakningens omfattning i enlighet med artikel 15, vissa element i beskrivningen av järnvägsnätet i enlighet med artikel 27, vissa principer för fastställande och uttag av avgifter i enlighet med artikel 31, den tillfälliga nedsättningen av infrastrukturavgiften för ETCS i enlighet med artikel 32.3, vissa element i verksamhetsstyrningen i enlighet med artikel 35, de kriterier som ska användas för kraven på dem som ansöker om infrastrukturkapacitet i enlighet med artikel 41, tidsplanen för tilldelningsförfarandet i enlighet med artikel 43, den föreskrivna bokföringen i enlighet med artikel 56a samt de gemensamma principer och den gemensamma praxis för beslutsfattande som regleringsorganen utvecklat i enlighet med artikel 57.

Motivering

Det nya interinstitutionella samförståndsavtalet från 2011 om delegerade akter kräver att man tillämpar särskilda standardklausuler som införs här och ersätter formuleringen i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 60

utgår

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som nämns i artiklarna 7.1 andra stycket, 13.5 andra stycket, 15.5 andra stycket, 20 tredje stycket, 27.2, 30.3 andra stycket, 31.5 andra stycket, 32.1 tredje stycket, 32.3, 35.2, 43.1 och 56.8 tredje stycket ges till kommissionen på obestämd tid.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

3. Befogenheter att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 61 och 62.

 

Motivering

Det nya interinstitutionella samförståndsavtalet från 2011 om delegerade akter kräver att man tillämpar särskilda standardklausuler som införs i artikel 60a och ersätter formuleringen i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 60a

 

Utövande av delegering

 

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.5, 27.2, 31.3, 32.3, 35.2, 41.3, 43.1, 56a.6 och 57.7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från det att den grundläggande rättsakten har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 15.5, 27.2, 31.3, 32.3, 35.2, 41.3, 43.1, 56a.6 och 57.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antagits enligt artiklarna 15.5, 27.2, 31.3, 31.5, 32.3, 35.2, 41.3, 43.1, 56a.6 och 57.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Det nya interinstitutionella samförståndsavtalet från 2011 om delegerade akter kräver att man tillämpar särskilda standardklausuler som införs här och ersätter formuleringen i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 61

utgår

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 60.1 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas ska informera den andra lagstiftaren och kommissionen senast en månad innan det slutliga beslutet fattas, och ange de delegerade befogenheter som kan komma att återkallas samt skälen till återkallandet.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att den delegering av de befogenheter som anges i beslutet ska upphöra att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten för delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Motivering

I enlighet med det interinstitutionella samförståndsavtalet från 2011 måste denna artikel utgå, eftersom innehållet flyttas till artikel 60a.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 62

utgår

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med en månad.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, eller om både Europaparlamentet och rådet före den dagen har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte göra invändningar, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i dess bestämmelser.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en antagen delegerad akt får den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot en delegerad akt ska ange skälen för detta.

 

Motivering

I enlighet med det interinstitutionella samförståndsavtalet från 2011 måste denna artikel utgå, eftersom innehållet flyttas till artikel 60a.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 63 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ i specifika fall granska tillämpning och efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv, och inom två månader från mottagande av en sådan begäran, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 64.2, besluta om huruvida dessa åtgärder får tillämpas även i fortsättningen. Kommissionens ska meddela sitt beslut till Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna.

2. Kommissionen ska på begäran av ett nationellt regleringsorgan och andra behöriga nationella myndigheter eller på eget initiativ i specifika fall granska tillämpning och efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv. De nationella regleringsorganen ska upprätthålla en för kommissionen tillgänglig databas över sina förslag till beslut. Kommissionen ska inom två månader från mottagande av en sådan begäran, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 64.2, besluta om huruvida dessa åtgärder får tillämpas även i fortsättningen. Kommissionens ska meddela sitt beslut till Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna.

Motivering

Avsikten är att skapa en bättre koppling mellan det nationella regleringsorganets roll och kommissionens roll som övervakare.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 63 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget får varje medlemsstat hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en månad från dagen för beslutet. Rådet får i undantagsfall fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad från dagen för hänskjutandet.

2. Kommissionen ska på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ i specifika fall granska tillämpning och efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv, och anta ett beslut om detta i enlighet med det förfarande som avses i artikel 64.3.

Motivering

Ändringsförslaget för punkten närmare standardförfarandet för delegerade akter. Hänvisningen till artikel 64.3 som avser granskningsförfarandet kommer närmare innehållet i den ursprungliga bestämmelsen i artikel 63.2.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De åtgärder som avser att säkerställa genomförandet av direktivet på enhetliga villkor ska antas av kommissionen som genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 64.3.

3. De åtgärder som i enlighet med artiklarna 10.2, 11.4, 14.2 och 17.5 avser att säkerställa genomförandet av direktivet på enhetliga villkor ska antas av kommissionen som genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 64.3.

Motivering

Ändringsförslaget införs i syfte att tydligare ange till vilka artiklar kommissionen får anta delegerande akter.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom detta direktiv. Den kommittén ska betraktas som en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

Motivering

Detta är ett rent formellt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till de senaste ändringarna i lagstiftningen när det gäller kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter och för att ange vilken kommitté som avses i denna punkt.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 11 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

Detta är ett rent formellt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till de senaste ändringarna i lagstiftningen när det gäller kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 11 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

Detta är ett rent formellt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till de senaste ändringarna i lagstiftningen när det gäller kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den […] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna [...] och bilagorna [...]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast 12 månader efter det att detta direktiv trätt i kraft sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna [...] och bilagorna [...]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Motivering

Det här är en OMARBETNING av tre direktiv som medlemsstaterna redan borde ha genomfört och här har vi orsaken till alla de överträdelseförfaranden som nu pågår. Tolv månader är så pass länge att det både räcker och blir över.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Bilaga I – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Tillfarter för passagerare och gods, inklusive tillfartsvägar.

– Tillfarter för passagerare och gods, inklusive gångvägar och tillfartsvägar.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Bilaga II

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA II

utgår

En infrastrukturförvaltares väsentliga uppgifter

 

(som avses i artikel 7)

 

Förteckning över de väsentliga uppgifter som anges i artikel 7:

 

– Beslutsfattande avseende tilldelning av tåglägen inbegripet både fastställande och bedömning av tillgänglighet samt tilldelning av individuella tåglägen.

 

– Beslutsfattande avseende fastställande och uttag av infrastrukturavgifter, inklusive fastställande och uppbörd av avgifterna.

 

Motivering

Bilaga II har införts i artikel 7, eftersom innehållet betraktas som en viktig del av texten.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Bilaga III

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Minimipaket av tillträdestjänster ska omfatta följande:

1. Minimipaket av tillträdestjänster ska omfatta följande:

a) Behandling av ansökningar om järnvägsinfrastrukturkapacitet .

a) Behandling av ansökningar om järnvägsinfrastrukturkapacitet .

b) Rätt att utnyttja den kapacitet som beviljats.

b) Rätt att utnyttja den kapacitet som beviljats.

c) Användning av växlar och övergångsspår i tågspår.

c) Användning av växlar och övergångsspår i tågspår.

d) Trafikledning inklusive signalsystem, kontroll, tågklarering samt överföring och tillhandahållande av information om tågrörelser.

d) Trafikledning inklusive signalsystem, kontroll, tågklarering samt överföring och tillhandahållande av information om tågrörelser.

e) Användning av elförsörjningsutrustning för drivmotorström till tåg där det finns tillgång till sådan.

e) Användning av elförsörjningsutrustning för drivmotorström till tåg där det finns tillgång till sådan.

f) Bränsledepåer, där sådana är tillgängliga.

 

g) All övrig information som behövs för att utföra eller driva den järnvägstrafik för vilken kapacitet har tilldelats.

g) All övrig information som behövs för att utföra eller driva den järnvägstrafik för vilken kapacitet har tilldelats.

2. Tillträde ska också ges till tjänster och tillhandahållande av tjänster i följande anläggningar:

2. Tillträde ska också ges till följande tjänster, när de erbjuds, och till de tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar:

a) Stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga faciliteter , även för biljettförsäljning och reseinformation .

a) Stationer för passagerare, inklusive byggnader och övriga faciliteter, bland annat reseinformationstjänster och en lämplig gemensam plats för biljettförsäljningstjänster.

b) Godsterminaler.

b) Godsterminaler.

c) Rangerbangårdar.

c) Rangerbangårdar.

d) Tågbildningsmöjligheter.

d) Tågbildningsmöjligheter.

e) Sidospår för uppställning.

e) Sidospår för uppställning.

f) Underhålls- och andra tekniska anläggningar.

f) Underhålls- och andra tekniska anläggningar.

g) Hamnanläggningar som är kopplade till järnvägsverksamhet.

g) Hamnanläggningar som är kopplade till järnvägsverksamhet.

h) Undsättningsanläggningar, inklusive bogsering.

h) Undsättningsanläggningar, inklusive bogsering.

 

ha) Bränsledepåer och bränsleförsörjning i dessa depåer; avgifter för sådan försörjning ska på fakturorna anges separat från avgifter för användning av bränsledepåer.

3. Följande tjänster får räknas som tilläggstjänster:

3. Följande tjänster får räknas som tilläggstjänster:

a) Drivmotorström, för vilken avgifter ska anges på fakturorna åtskilt från avgifter för användning av elförsörjningsutrustningen.

a) Drivmotorström; ett järnvägsföretag ska fritt kunna välja tillhandahållare av sådan ström. Om tillhandahållaren av drivmotorström är densamma som tjänsteleverantören ska avgifterna för drivmotorström på fakturorna anges separat från avgifter för användning av elförsörjningsutrustningen.

b) Uppvärmning före avgång av persontåg.

b) Uppvärmning före avgång av persontåg.

c) Bränsleförsörjning, för vilken avgifter ska anges på fakturorna åtskilt från avgifter för användning av bränsledepåer.

 

d) Skräddarsydda kontrakt för

d) Skräddarsydda kontrakt för

– kontroll av transport av farligt gods,

– kontroll av transport av farligt gods,

– assistans för drift av icke-standardtåg.

– assistans för drift av icke-standardtåg.

4. Följande tjänster får räknas som extra tjänster:

4. Följande tjänster får räknas som extra tjänster:

a) Tillträde till telekommunikationsnät.

a) Tillträde till telekommunikationsnät.

b) Tillhandahållande av extra information.

b) Tillhandahållande av extra information.

c) Teknisk kontroll av rullande materiel.

c) Teknisk kontroll av rullande materiel.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Bilaga IV – punkt 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

16a. Tillbud, olyckor och allvarliga olyckor, i enlighet med direktiv 2004/49/EG, som inträffade under det föregående året.

Motivering

Den information om utvecklingen av järnvägsmarknaden som ska samlas in och skickas till kommissionen bör också innehålla uppgifter om järnvägssäkerheten i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Bilaga V

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA V

utgår

Ekonomisk förmåga

 

(som avses i artikel 20)

 

1. Ekonomisk förmåga kontrolleras med hjälp av ett järnvägsföretags årsredovisning eller, såvitt avser företag som ansöker om tillstånd men inte kan förete årsredovisningar, med hjälp av årets balansräkning. Detaljerade upplysningar måste lämnas särskilt såvitt avser:

 

a) tillgängliga medel, inklusive bankmedel, beviljade checkräkningskrediter och lån,

 

b) medel och tillgångar som kan användas som säkerhet,

 

c) rörelsekapital,

 

d) relevanta kostnader, inklusive inköpskostnader eller förskottsbetalningar som är redovisade för fordon, mark, byggnader, anläggningar och rullande materiel,

 

e) företagets fasta kostnader.

 

2. En sökande anses i synnerhet inte uppfylla kraven på ekonomisk förmåga om den som en följd av sin verksamhet har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.

 

3. Myndigheten får framförallt begära att ett expertutlåtande och lämpliga handlingar som upprättats av en bank, en sparbank, en revisor eller en auktoriserad revisor överlämnas. Dessa dokument måste inbegripa information avseende de förhållanden som avses i punkt 1.

 

Motivering

Denna bilaga är integrerad i artikel 20 eftersom den anses vara en mycket viktig del av texten.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Bilaga VI – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande information ska ingå i den beskrivning av järnvägsnätet som nämns i artikel 27:

Följande information ska ingå i de avsnitt av beskrivningen av järnvägsnätet som nämns i artikel 27:

Motivering

Eftersom huvuddelarna av bilaga VI flyttas till artikel 27 behöver inledningssatsen i bilagan anpassas.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Bilaga VI – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett avsnitt som visar beskaffenheten på den infrastruktur som järnvägsföretag har tillgång till och villkoren för att få tillträde till denna. Informationen i detta avsnitt ska vara förenligt med eller hänvisa till de register över infrastruktur som ska offentliggöras i enlighet med artikel 35 i direktiv 2008/57/EG.

utgår

Motivering

Den här delen av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Bilaga VI – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett avsnitt om principerna för avgifter och taxor. Här ska finnas tillämpliga uppgifter om avgiftssystemet och tillräcklig information om de avgifter samt annan relevant tillträdesinformation som gäller för de tjänster som finns förtecknade i bilaga III och som tillhandahålls av endast en leverantör. I detta avsnitt ska närmare anges vilka metoder, bestämmelser och i tillämpliga fall skalor som används för tillämpningen av artiklarna 31 till 36 vad gäller både kostnader och avgifter. Det ska innehålla information om avgiftsändringar som redan beslutats eller som förutses för de följande fem åren.

2. Avsnittet om principerna för avgifter och taxor ska innehålla tillämpliga uppgifter om avgiftssystemet och tillräcklig information om de avgifter samt annan relevant tillträdesinformation som gäller för de tjänster som finns förtecknade i bilaga III och som tillhandahålls av endast en leverantör. I detta avsnitt ska närmare anges vilka metoder, bestämmelser och i tillämpliga fall skalor som används för tillämpningen av artiklarna 31.4 och 31.5 till artikel 36 vad gäller både kostnader och avgifter. Det ska innehålla information om avgiftsändringar som redan beslutats eller som förutses för de följande fem åren.

Motivering

Texten behöver anpassas eftersom delar av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Bilaga VI – led 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett avsnitt om principer och kriterier för tilldelning av kapacitet. I detta ska anges de allmänna kapacitetsegenskaperna hos den infrastruktur som järnvägsföretagen har tillgång till och alla eventuella begränsningar i fråga om dess utnyttjande, inbegripet sannolika behov av kapacitet för underhåll. Detta avsnitt ska också ange de förfaranden och tidsfrister som gäller för kapacitetstilldelningsförfarandet. Det ska innehålla de speciella kriterier som används vid tilldelningen, särskilt följande:

3. Avsnittet om principer och kriterier för tilldelning av kapacitet ska ange de allmänna kapacitetsegenskaperna hos den infrastruktur som järnvägsföretagen har tillgång till och alla eventuella begränsningar i fråga om dess utnyttjande, inbegripet sannolika behov av kapacitet för underhåll. Detta avsnitt ska också ange de förfaranden och tidsfrister som gäller för kapacitetstilldelningsförfarandet. Det ska innehålla de speciella kriterier som används vid tilldelningen, särskilt följande:

Motivering

Texten behöver anpassas eftersom delar av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Bilaga VI – leden 4 och 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ett avsnitt med information angående den ansökan om tillstånd som avses i artikel 25 och säkerhetsintyg som utfärdats i enlighet med direktiv 2004/49/EG1.

utgår

5. Ett avsnitt med information om förfaranden för tvistlösning och överklagande avseende tillgång till järnvägsinfrastruktur och järnvägstjänster och avseende den verksamhetsstyrning som avses i artikel 35.

 

__________

1 EUT L 164, 30. 4. 2004, s. 44.

 

Motivering

De här delarna av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv

Bilaga VI – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Ett avsnitt med information om tillgång till och avgifter för anläggningar för tjänster som anges i bilaga III. Tjänsteleverantörer som inte styrs av infrastrukturförvaltaren ska tillhandahålla information om avgifter för tillgång till anläggningen och för tillhandahållandet av tjänster, och information om tekniska tillträdesvillkor som ska tas med i beskrivningen av järnvägsnätet.

utgår

Motivering

Den här delen av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Bilaga VI – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Ett modellavtal för ingående av ramavtal mellan en infrastrukturförvaltare och en sökande i enlighet med artikel 42.

utgår

Motivering

Den här delen av bilaga VI flyttas till artikel 27.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv

Bilaga VII

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I avtalet ska bestämmelserna i artikel 30 specificeras, inklusive följande:

I avtalet ska bestämmelserna i artikel 30 specificeras, inklusive följande:

1. Avtalets tillämpningsområde i fråga om infrastruktur och anläggningar för tjänster, med strukturering enligt bilaga III. Det ska omfatta alla aspekter av infrastrukturutveckling, inklusive underhåll och förnyelse av den infrastruktur som redan är i drift. Anläggning av ny infrastruktur får inkluderas som en separat punkt.

1. Avtalets tillämpningsområde i fråga om infrastruktur och anläggningar för tjänster, med strukturering enligt bilaga III. Det ska omfatta alla aspekter av underhåll och förnyelse av den infrastruktur som redan är i drift. Anläggning av ny infrastruktur får inkluderas som en separat punkt.

2. Strukturen för överenskomna betalningar som fördelas mellan de infrastrukturtjänster som förtecknas i bilaga III, underhåll, anläggning av ny infrastruktur och hantering av existerande eftersläpningar i fråga om underhåll.

2. Strukturen för överenskomna betalningar, inbegripet vägledande prognoser för förväntad betalningsnivå, som fördelas mellan de infrastrukturtjänster som förtecknas i bilaga III, underhåll, inklusive förnyelse och uppgradering, och hantering av existerande eftersläpningar i fråga om underhåll. Betalningar till ny infrastruktur kan införas som en separat post.

3. Användarorienterade prestandamål i form av indikatorer och kvalitetskriterier som omfattar

3. Användarorienterade prestandamål i form av indikatorer och kvalitetskriterier som omfattar

a) tågprestanda och kundtillfredsställelse,

a) tågprestanda och kundtillfredsställelse, framför allt effekten av infrastrukturens kvalitet på tågens tillförlitlighet,

b) nätkapacitet,

b) nätkapacitet och infrastrukturens tillgänglighet,

c) förvaltning av tillgångar,

c) förvaltning av tillgångar,

d) verksamhetsvolymer,

d) verksamhetsvolymer,

e) säkerhetsnivåer och

e) säkerhetsnivåer och

f) miljöskydd.

f) miljöskydd.

4. Mängden möjliga eftersläpningar i fråga om underhåll, de utgifter som öronmärkts för åtgärdande av dessa eftersläpningar och de tillgångar som kommer att fasas ut och därför utlöser olika finansiella flöden.

4. Mängden möjliga eftersläpningar i fråga om underhåll, de utgifter som öronmärkts för åtgärdande av dessa eftersläpningar och de tillgångar som kommer att fasas ut och därför utlöser olika finansiella flöden.

5. Incitament enligt artikel 30.1.

5. Incitament enligt artikel 30.1.

6. Minimiskyldigheter i fråga om rapportering för infrastrukturförvaltaren avseende innehåll och frekvens i rapporteringen, inklusive information som ska offentliggöras årligen.

6. Minimiskyldigheter i fråga om rapportering för infrastrukturförvaltaren avseende innehåll och frekvens i rapporteringen, inklusive information som ska offentliggöras årligen.

7. En mekanism som säkerställer att en betydande andel av kostnadsminskningarna förs vidare till användare i form av sänkta avgiftsnivåer.

7. En mekanism som säkerställer att en betydande andel av kostnadsminskningarna förs vidare till användare i form av sänkta avgiftsnivåer i enlighet med kraven i artikel 30.1, utan att äventyra infrastrukturförvaltarens ekonomiska balans enligt artikel 8.4.

8. Den överenskomna löptiden för avtalet, som ska synkroniseras och vara förenlig med löptiden för infrastrukturförvaltarens verksamhetsplan, koncession eller tillstånd, och de ramar och regler för fastställande och uttag av avgifter som fastställts av staten.

8. Den överenskomna löptiden för avtalet, som ska synkroniseras och vara förenlig med löptiden för infrastrukturförvaltarens verksamhetsplan, koncession eller tillstånd, och de ramar och regler för fastställande och uttag av avgifter som fastställts av staten.

9. Regler för hantering av större driftsavbrott och nödsituationer, inklusive en minimiservicenivå i händelse av eventuella strejker, och förtida upphävande av avtalet, och information till användare.

9. Regler för hantering av större driftsavbrott och nödsituationer, och förtida upphävande av avtalet, och information i god tid till användare.

10. Korrigeringsåtgärder som ska vidtas om någon av parterna bryter mot sina avtalsförpliktelser, inbegripet villkor och förfaranden för omförhandling och förtida upphävande, däribland regleringsorganets roll.

10. Korrigeringsåtgärder som ska vidtas om någon av parterna bryter mot sina avtalsförpliktelser, inbegripet villkor och förfaranden för omförhandling och förtida upphävande, däribland regleringsorganets roll.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Direkta kostnader för tågtrafiken enligt artikel 31.1, vilka är relaterade till slitaget på infrastrukturen, ska inte omfatta följande:

1. Direkta kostnader för tågtrafiken enligt artikel 31.1, vilka är relaterade till slitaget på infrastrukturen, ska inte omfatta följande:

a) Nätövergripande allmänna omkostnader, inklusive löner och pensioner.

a) Nätövergripande allmänna omkostnader.

b) Räntekostnader för kapital.

b) Räntekostnader för kapital.

c) Mer än en tiondel av kostnader avseende planering, tilldelning av tåglägen, trafikledning, tågklarering och signalering för ett tåg.

 

d) Avskrivning av informations-, kommunikations- eller telekommunikations­utrustning.

d) Avskrivning av informations-, kommunikations- eller telekommunikationsutrustning.

e) Kostnader för förvaltning av fast egendom, i synnerhet förvärv, försäljning, demontering, sanering, rekultivering eller hyra av mark eller andra fasta tillgångar.

e) Kostnader för förvaltning av fast egendom, i synnerhet förvärv, försäljning, demontering, sanering, rekultivering eller hyra av mark eller andra fasta tillgångar.

f) Socialtjänst, skolor, lekskolor, restauranger.

f) Skolor, lekskolor.

g) Kostnader till följd av force majeure, olyckor och driftsavbrott.

g) Kostnader till följd av force majeure, olyckor och driftsavbrott.

När de direkta kostnaderna för hela nätet i genomsnitt överstiger 35 % av de genomsnittliga kostnaderna för underhåll, förvaltning och förnyelse av nätet beräknat på basis av antalet tågkilometer, ska infrastrukturförvaltaren motivera detta i detalj för regleringsorganet. De beräknade genomsnittskostnaderna ska inte omfatta kostnadselement som anges i led e, f och g.

När de direkta kostnaderna för hela nätet i genomsnitt överstiger 35 % av de genomsnittliga kostnaderna för underhåll, förvaltning och förnyelse av nätet beräknat på basis av antalet tågkilometer, ska infrastrukturförvaltaren motivera detta i detalj för regleringsorganet. De beräknade genomsnittskostnaderna ska inte omfatta kostnadselement som anges i led e, f och g.

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv

Bilaga VII – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Infrastrukturförvaltaren ska visa för regleringsorganet att en tågtjänst kan betala prishöjningar enligt artikel 32.1, varvid var och en av de tjänster som förtecknas under en enskild punkt bland följande led ska tillhöra olika marknadssegment:

3. Infrastrukturförvaltaren ska, utgående från en marknadsundersökning och efter samråd med de sökande, fastställa homogena marknadssegment och motsvarande prishöjningar, enligt vad som avses i artikel 32.1. Med undantag för sådana godstransporter som avses i artikel 32.1a ska infrastrukturförvaltaren visa för regleringsorganet att en tågtjänst kan betala prishöjningar enligt artikel 32.1. Om infrastrukturförvaltaren tar ut prishöjningar ska denne upprätta en förteckning över marknadssegment som regleringsorganet måste förhandsgodkänna .

a) Persontrafik/godstrafik.

 

b) Tåg som transporterar farligt gods/andra godståg.

 

a) Inrikes trafik/utrikes trafik.

 

d) Kombinerad transport/direkttåg.

 

e) Persontrafik i städer och regioner/interurban persontrafik.

 

f) Systemtåg/tåg med enstaka vagnslast.

 

g) Reguljär tågtrafik/tillfällig tågtrafik.

 

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) För att uppnå en överenskommen kvalitetsnivå för tjänsterna och för att inte äventyra en tjänsts ekonomiska livskraft ska infrastrukturförvaltaren komma överens med sökande, efter godkännande från regleringsorganet, om de viktigaste parametrarna för verksamhetsstyrningen, i synnerhet värdet av förseningar, tröskelvärdena för betalningar som ska verkställas inom ramen för verksamhetsstyrningen avseende både enskilda tåg och alla tåg för ett järnvägsföretag under en viss tidsperiod.

utgår

Motivering

De delar som har strukits i bilaga VIII har flyttats till artikel 35.2.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Infrastrukturförvaltaren ska tillställa järnvägsföretagen tågplanen, som ska användas som grund för beräkning av förseningar, minst fem dagar före tåget avgår.

utgår

Motivering

De delar som har strukits i bilaga VIII har flyttats till artikel 35.2.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Utan att befintliga förfaranden för överklaganden och bestämmelserna i artikel 50 åsidosätts, ska det i händelse av tvister avseende verksamhetsstyrningen finnas en metod för tvistlösning tillgänglig för ett skyndsamt avgörande av sådana ärenden. Om denna metod tillämpas ska ett beslut fattas inom tio arbetsdagar.

utgår

Motivering

De delar som har strukits i bilaga VIII har flyttats till artikel 35.2.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 4 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) En gång per år ska infrastrukturförvaltaren offentliggöra den årliga genomsnittliga tjänstekvalitetsnivå som uppnåtts av järnvägsföretagen på grundval av de viktigaste parametrarna som överenskommits för verksamhetsstyrningen.

utgår

Motivering

De delar som har strukits i bilaga VIII har flyttats till artikel 35.2.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tillfälliga nedsättningen av infrastrukturavgiften för ETCS-utrustade tåg, i enlighet med artikel 32.3, ska fastställas enligt följande:

Den tillfälliga nedsättningen av infrastrukturavgiften för ETCS-utrustade tåg, i enlighet med artikel 32.3, ska fastställas enligt följande:

För godstransport:

För godstransport:

År

Rabatt

År

Rabatt

2015

5 %

2015

20 %

2016

5 %

2016

20 %

2017

5 %

2017

20 %

2018

5 %

2018

15 %

2019

5 %

2019

10 %

2020

5 %

2020

8 %

2021

4 %

2021

6 %

2022

3 %

2022

4 %

2023

2 %

2023

3 %

2024

1 %

2024

3 %

För passagerartransport:

För passagerartransport:

År

Rabatt

År

Rabatt

 

 

2015

10 %

 

 

2016

10 %

 

 

2017

10 %

 

 

2018

10 %

 

 

2019

10 %

2020

5 %

2020

8 %

2021

5 %

2021

6 %

2022

5 %

2022

5 %

2023

5 %

2023

4 %

2024

5 %

2024

2 %

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv

Bilaga X – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) inkludera kostnads- och vinstkategorier som gör det möjligt att avgöra huruvida korssubventioner mellan dessa olika aktiviteter har förekommit, i enlighet med regleringsorganets krav,

c) inkludera kostnads- och vinstkategorier som gör det möjligt att avgöra huruvida korssubventioner mellan dessa olika aktiviteter har förekommit, i enlighet med kraven i artikel 6 samt med vad som regleringsorganet ansett vara rimligt och nödvändigt,

(1)

Antagna texter, P7_TA(2010)0240.

(2)

EUT …

(3)

EUT C 104, 2.4.2011, s. 53.

(4)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

1. Bakgrund

Det första järnvägspaketet, som antogs 2001, var det första verkliga försöket att stoppa den stadiga tillbakagången inom järnvägstransporter och reformera det europeiska regelverket. Målet var att säkerställa järnvägssektorns integrering och öka dess dragningskraft jämfört med andra transportslag.

Tio år senare kan vi konstatera att den första reformen inte nämnvärt kunde förbättra järnvägens situation. Järnvägstransporterna kunde inte hålla jämn takt med andra transportslag, framför allt vägtransporterna. Mellan 1996 och 2008 minskade till exempel järnvägarnas andel av godstransporterna med nästan 2 procent till 10,8 procent medan vägtransporternas andel ökade från 42,1 procent till 45,9 procent. Utvecklingen är ännu mer oroande om man betänker att godstransporter som helhet ökar stadigt med cirka 2,3 procent per år. Järnvägssektorn har aldrig lyckats dra fördel av en i övrigt gynnsam miljö. Samtidigt som lastbilar och flygplan passerar gränserna utan problem stöter transnationella järnvägstjänster på många tekniska, juridiska och politiska hinder. Medan framför allt vägtransportsektorn visar fler och fler tecken på övermättnad finns det däremot fortfarande tillväxtpotential inom järnvägstransportsektorn. Dessutom kan den spela en viktig roll för stödjandet av EU:s mål att minska koldioxidutsläppen och göra unionens ekonomi mer resurseffektiv. I sin vitbok 2011 tilldelar kommissionen därmed med all rätta järnvägstransporter en större roll för uppnåendet av målen om ett mer hållbart och miljövänligt transportsystem för Europa.

En av de främsta anledningarna till stagnationen inom järnvägssektorn är alla befintliga skillnader i nationella regler. Regleringen varierar i så hög grad att sektorn påverkas negativt. Problemet förvärras av det bristfälliga genomförandet av det första järnvägspaketet i många medlemsstater. Efter Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2010 om genomförandet av det första järnvägspaketet inledde kommissionen ett förfarande mot 13 medlemsstater vid EU‑domstolen ”på grund av att de inte hade genomfört olika delar av det första järnvägspaketet på rätt sätt”. Dessa överträdelseförfaranden visar tydligt att det finns ett behov av att förtydliga och förbättra lagstiftningen. Ytterligare en anledning till oro är medlemsstaternas brist på investering i infrastrukturen, vars kvalitet till stor del avgör sektorns konkurrenskraft. Många medlemsstater har åsidosatt finansieringen av järnvägar samtidigt som de har gett maximalt stöd till väginfrastruktur.

2. Föredragandens anmärkningar och rekommendationer

Av alla ovannämnda anledningar krävs det en omfattande översyn av den befintliga lagstiftningen för att järnvägssektorn ska kunna öka sin andel av transportmarknaden. Eftersom det nuvarande systemet har visat sig vara bristfälligt behöver reglerna förstärkas och harmoniseras samtidigt som nya delar bör införas för att göra järnvägarna till ett mer attraktivt transportslag för såväl passagerare som gods.

Avsikten med omarbetningen är att uppnå ett heltäckande och integrerat europeiskt järnvägsområde. Föredraganden stöder detta mål, som redan stöddes av parlamentet under debatterna om de tidigare järnvägspaketen. Den aktuella reformen bör överbrygga nationella intressen i järnvägssektorn. Det är dags att inrätta ett verkligt europeiskt järnvägsområde där passagerare och varor obehindrat kan passera gränser.

Föredraganden vill föreslå ett antal ändringsförslag:

a) Särskiljande av förvaltningen av infrastrukturverksamheten från tillhandahållandet av transporttjänster.

Bristen på oberoende inom förvaltningen av infrastrukturen hindrar den verkliga integrationen av järnvägsnäten, som fortsatt förvaltas på grundval av rent nationella överväganden som ofta styrs av dominerande järnvägsföretags intressen. Detta begränsar i sin tur järnvägens dragningskraft för nya operatörer, nya tjänster och i slutändan kunderna. Det minskar möjligheterna till gränsöverskridande transporter som är av avgörande betydelse för järnvägens möjlighet att konkurrera med vägtransporter (gods) och flygtransporter (passagerare). På grund av medlemsstaternas storlek innebär många medellånga resor på 300 kilometer redan att man passerar en eller flera medlemsstaters gränser.

I sin vitbok från 2011 räknar kommissionen upp behovet av att ”garantera ett effektivt och icke‑diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastrukturen” som ett av de viktigaste initiativen. Det innebär att kommissionen är fast besluten att ytterligare öppna järnvägsmarknaden inom en snar framtid. Om järnvägsmarknaden ska avregleras är det mycket viktigt att villkoren för att verka på en sådan öppen marknad är så icke‑diskriminerande och öppna som möjligt. I sin resolution från juni 2010 tillstod parlamentet att en sådan koppling föreligger och fastställde att infrastrukturförvaltarnas ”oberoende är ett villkor för att möjliggöra en rättvis, öppen och icke-diskriminerande behandling av alla operatörer (punkt 7). För att uppnå dessa likvärdiga villkor måste förvaltningen av infrastrukturen särskiljas från transportverksamheten, vilket kommissionen också påpekar i sin vitbok. Föredraganden har som mål att utarbeta likvärdiga villkor innan järnvägsmarknaden öppnas ytterligare. Annars kan öppnandet av marknaden leda till en negativ utveckling varigenom starka dominerande järnvägsoperatörer kan fortsätta missbruka sin alltför starka koppling till förvaltningen till nackdel för konkurrenterna.

Den aktuella omarbetningen omfattar även de delar av lagstiftningen som skulle behöva omförhandlas om separationen skulle hanteras på ett senare stadium. Man kan spara tid och resurser om parlamentet i egenskap av medlagstiftare bestämmer sig för att agera nu och införa de nödvändiga ändringarna.

Av dessa anledningar föreslår föredraganden en fullständig separation för att säkerställa att kontrollen av infrastrukturen är oberoende av tillhandahållandet av tjänster och att det naturliga monopol som nätet utgör förvaltas på ett sätt som gynnar alla tjänsteleverantörer. Detta skulle utgöra en grund för ökad konkurrens, fler investeringar och bättre tjänster. Om EU vill öka järnvägstransportens andel av transportsektorn och inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde behöver man konsekvent åtskilda järnvägssystem.

b) Regleringsorganen

Föredraganden stöder kommissionens strategi att öka de nationella regleringsorganens oberoende och befogenheter och anser att stärkt tillsyn är avgörande för järnvägssektorn: effektiv tillsyn på nationell och europeisk nivå är en oundgänglig förutsättning för fortsatt integrering av de nationella järnvägsmarknaderna, eftersom det garanterar reglerna för en rättvis och icke‑diskriminerande järnvägsmarknad.

Tillsynen bör därför förstärkas på europeisk nivå. Ändringsförslag som syftar till inrättandet av ett europeiskt nätverk av regleringsorgan har lagts fram, vilket bör bana väg för ett europeiskt regleringsorgan.

c) Finansiering av infrastrukturen och uttagande av avgifter

Föredraganden stöder kommissionens idé om att det fleråriga kontraktet ska vara standardförfarande för att formalisera medlemsstaternas finansiering till infrastrukturförvaltare. Avtalets löptid bör förlängas från fem till sju år så att man kan planera långsiktigt inom sektorn.

Parlamentet har regelbundet kritiserat medlemsstaternas brist på investering i och finansiering av järnvägssystem, särskilt när det gäller TEN‑T‑nätet, trots specifika bestämmelser i direktiv 2001/12/EG om finansiering av infrastruktur och hantering av järnvägsskulder.

När det gäller moduleringen av infrastrukturavgifterna enligt tågens bullernivå anser föredraganden att internaliseringen av externa kostnader måste samordnas mellan transportslagen för att skapa rättvisa villkor för intramodal och intermodal konkurrens. Föredraganden lägger fram ändringsförslag för att betona detta, särskilt i förhållande till vägtransporterna, och inför ett bonussystem för att öka incitamenten för investeringar. Dessutom föreslås ett bonus/malus-system för att främja användningen av ETCS, varigenom ETCS‑utrustade tåg erhåller en avgiftsminskning som kompenseras av högre kostnader för tåg utan ETCS. Systemet ska vara inkomstneutralt för infrastrukturförvaltaren.

Ett av syftena med det första paketet var dessutom att samordna avgifterna för att förenkla avgiftssystemen. Det är viktigt att komma överens om gemensamma standarder för avgifter. Detaljerna kring detta tas upp i bilaga VIII.

d) Villkor för tillgång till järnvägstjänster och anläggningar för tjänster

Kommissionen föreslår en rättslig och organisatorisk åtskillnad mellan anläggningar för tjänster och dominerande järnvägsföretag. Enkel tillgång till anläggningar för tjänster är avgörande för att hjälpa nya marknadsaktörer att tillhandahålla sina tjänster i nätet. Föredraganden stöder kommissionens strategi i detta sammanhang: tjänsteleverantörer bör få tillåtelse att locka till sig kunder från alla transportoperatörer.

e) Bilagorna och räckvidden för delegerade akter

Enligt kommissionen kan nio av förslagets tolv bilagor ändras genom delegerade akter. Föredraganden inser att kommissionen behöver tillräcklig flexibilitet för att kunna anpassa reglerna utifrån den juridiska, politiska och tekniska utvecklingen. Direktivet bör dock omfatta ett fast regelverk där det tydligt anges i vilken riktning kommissionen bör gå. Föredraganden anser att bilagorna II–VIII innehåller viktiga delar av direktivet och att de därför helt eller delvis bör ändras genom det ordinarie

lagstiftningsförfarandet. Till följd av de ändringar som Lissabonfördraget har föranlett och mot bakgrund av ett nytt interinstitutionellt samförståndsavtal avseende den exakta lydelsen av bestämmelserna om delegerade akter måste dessutom flera tekniska ändringsförslag läggas fram. Man måste också anpassa de bestämmelser som rör genomförandeakter: flera av dem bör snarare omfattas av ordningen för delegerade akter.

f) Anställningsvillkor

För att se till att sysselsättningsutvecklingen och arbetsvillkoren i järnvägssektorn får en mer framträdande plats i den aktuella lagstiftningen har föredraganden utarbetat en rad ändringsförslag, som till exempel att göra respekten för arbetsrätten och arbetsskyddsbestämmelserna till ett ännu strängare villkor för de järnvägsföretag som ansöker om tillstånd. Myndigheterna ska också vara skyldiga att på ett mer heltäckande sätt samla in uppgifter om sysselsättning. Arbetsmarknadens parter bör involveras mer i kommissionens övervakning.

g) Säkerhet

Flera hemska olyckor har visat att även om järnvägstransporter är ett mycket säkert transportslag måste säkerhetsreglerna vara så stränga som möjligt. Efterlevnad av säkerhetsvillkoren bör därför spela en större roll när järnvägsoperatörerna ansöker om tillstånd. Uppgifter om olyckor i medlemsstaterna bör samlas in och lämnas till kommissionen.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD)

Framläggande för parlamentet

17.9.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

23.9.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

23.9.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Debora Serracchiani

27.9.2010

 

 

 

Behandling i utskott

25.1.2011

12.4.2011

24.5.2011

21.6.2011

 

11.7.2011

31.8.2011

10.10.2011

 

Antagande

11.10.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabelle Durant, Michael Gahler, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jaroslav Paška, Peter Simon

Ingivande

19.10.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy