ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

25.10.2011 - (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Knut Fleckenstein


Процедура : 2010/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0372/2011
Внесени текстове :
A7-0372/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0611),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7-0343/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г.[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по бюджети и на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0372/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  подчертава, че точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да се прилага по отношение на разширяването на обхвата на задачите на Европейската агенция за морска безопасност; подчертава, че всяко благоприятно решение на законодателния орган във връзка с такова разширяване на обхвата на задачите не следва да накърнява решенията на бюджетния орган в контекста на годишната бюджетна процедура;

3.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. се създаде Европейска агенция за морска безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби.

(1) С регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г., който беше приет след инцидента с нефтения танкер „Ерика“ и опустошителното замърсяване с нефт, причинено от него, се създаде Европейска агенция за морска безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби.

Обосновка

За лицата, които в определен момент биха могли да започнат анализ на тази научна документация, трябва да се заяви ясно какви са мотивите на институциите на Съюза да предприемат съответните действия.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) След инцидента с танкера „Престиж“ през 2002 г. Регламент (ЕО) № 1406/2002 беше изменен, предоставяйки по-големи правомощия на Агенцията по отношение на борбата със замърсяването.

Обосновка

За лицата, които в определен момент биха могли да започнат анализ на тази научна документация, трябва да се заяви ясно какви са мотивите на институциите на Съюза да предприемат съответните действия.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 Управителният съвет на Агенцията през 2007 г. възложи извършването на независима външна оценка на прилагането на този регламент. Въз основа на тази оценка през юни 2008 г. той издаде препоръки относно промени в Регламент (ЕО) № 1406/2002, в Агенцията и нейните работни практики.

(2) В съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1406/2002 Управителният съвет на Агенцията през 2007 г. (наричан по-долу Управителния съвет) възложи извършването на независима външна оценка на прилагането на този регламент. Въз основа на тази оценка през юни 2008 г. той издаде препоръки относно промени в Регламент (ЕО) № 1406/2002, в Агенцията, областите на нейната компетентност и нейните работни практики.

Обосновка

Изменението на настоящия регламент предвижда предоставянето на нови правомощия на Агенцията и следователно ще съдържа ново определение на областите на нейната намеса.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Въз основа на констатациите на външната оценка, препоръките на Управителния съвет и на многогодишната стратегия някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Освен това Агенцията следва да получи редица допълнителни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на европейско и международно равнище. Необходими са значителни усилия за внимателен преглед и преразпределение, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета. Това ще даде възможност една трета от нуждите от допълнителен персонал за новите задачи да бъде покрита чрез вътрешно преразпределение в рамките на Агенцията.

(3) Въз основа на констатациите на външната оценка, препоръките на Управителния съвет и на многогодишната стратегия, приета от него през март 2010 г., някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Освен това, като продължава да се съсредоточава върху изпълнението на своите приоритетни задачи в областта на морската безопасност, Агенцията следва да получи редица допълнителни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на европейско и международно равнище. Предвид бюджетните ограничения, пред които е изправен Съюза, са необходими значителни усилия за внимателен преглед и преразпределение, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета и да се избегне дублирането. Нуждите от персонал за новите задачи следва да се покрият, доколкото е възможно, чрез вътрешно преразпределение в рамките на Агенцията.

Обосновка

Финансовият капацитет на Агенцията за ефективна намеса в областта на морската безопасност не следва да бъде насочван към нови задачи. Строгото бюджетно управление е необходимо условие за разширяване на правомощията на Агенцията. Когато това е възможно, новите задачи следва да се покрият чрез преразпределяне на ресурси.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Преразпределението на задачите следва да бъде съгласувано с агенциите в държавите-членки.

Обосновка

Преразпределянето на функциите би било по-ефективно и рентабилно, ако е придружено от засилване на координацията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3б) Агенцията вече доказа, че някои задачи, например системите за сателитен мониторинг, могат да се изпълняват по-ефикасно на европейско равнище. Когато тези системи могат да бъдат приложени за подпомагане на целите на други политики, това поражда икономии за националните бюджети на държавите-членки и представлява реална европейска добавена стойност.

Обосновка

В светлината на икономическата криза е ясно, че обществените бюджети на европейско, национално и държавно равнище са подложени на натиск. Твърдението, обаче, че всяка една обществена организация следва да бъде изправена пред замразяване на бюджета няма смисъл, ако инвестиции на едно равнище позволяват по-големи икономии на различни управленски равнища. По-конкретно ако Агенцията може да използва своите съществуващи системи, за да бъде полезна за допълнителни политически цели, при скромно увеличаване на ресурсите, нетният резултат ще бъде намаляването на европейските обществени разходи, тъй като националните администрации ще бъдат освободени от съответните задачи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) За правилното изпълнение на новите задачи, поставени на Агенцията по силата на настоящия регламент, е необходимо увеличение, макар и ограничено, на нейните ресурси. Това налага на въпроса да се отдели специално внимание по време на бюджетната процедура.

Обосновка

В условията на тежка икономическа криза може да се окаже необходимо едно дори и малко увеличение на средствата за Агенцията, тъй като новите задачи, които са й поверени, ще позволят намаляване на разходите на национално равнище.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Назначенията в Управителния съвет следва да отчитат изцяло значението на гарантирането на балансирана представеност на половете. Изборът на председател и заместник-председател също следва да съблюдава тази цел, както и изборът на представители от трети страни.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Агенцията следва да действа в интерес на Съюза. Това трябва да включва възможността Агенцията да може да осъществява дейност извън територията на ЕС в областите на нейната компетентност.

(5) Агенцията следва да действа в интерес на Съюза и да следва насоките на Комисията. Това трябва да включва възможността Агенцията да може да осъществява дейност извън територията на ЕС в областите на нейната компетентност, като насърчава политика на морска безопасност на Съюза чрез техническо и научно сътрудничество с трети държави.

Обосновка

Агенцията изпълнява задачите си по прилагане на законодателството и принципите на Общността от името на Европейската комисия. По този начин, Агенцията подпомага Комисията и държавите-членки в техните технически и оперативни задачи, когато те потърсят нейната помощ. Агенцията няма правомощия на създава области на компетентност.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) По искане на държава-членка, Агенцията подпомага с допълнителни, разходно-ефективни мерки борбата със замърсяването на морето, включително и замърсяване от офшорни съоръжения за производство на нефт и газ. В случай на замърсяване на морето в трета държава, Агенцията се намесва по искане на Европейската комисия.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията по отношение на изследователските дейности, свързани с областта на нейната компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за изследвания на ЕС. По-специално Агенцията не следва да отговаря за управлението на изследователски проекти.

(6) Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията и на държавите-членки по отношение на изследователските дейности, свързани с областта на нейната компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за изследвания на ЕС. По-специално Агенцията не следва да отговаря за управлението на изследователски проекти. При разширяването на задачите на Агенцията следва да се обърне внимание на обезпечаването на тяхното ясно и точно описание, така че да се избегне всякакво дублиране и неяснота.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) В светлината на развитието на нови, иновационни приложения и услуги, както и подобряването на вече съществуващите приложения и услуги, и с цел създаване на европейско морско пространство без бариери, Агенцията следва да използва пълноценно потенциала на програмите „Европейска геостационарна служба за навигационно покритие“ (EGNOS), „Галилео“ и „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (GMES).

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7a) Агенцията предоставя на държавите-членки подробна информация относно случаите на замърсяване от кораби, която да им даде възможност да изпълнят своите отговорности съгласно Директива 2005/35 на Европейския парламент и на Съвета1. Въпреки това се наблюдават значителни различия в ефективността на прилагането и санкциите, макар че такова замърсяване има потенциала да премине в други национални води.

 

________________

 

1. OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11

Обосновка

Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, възлага на държавите-членки отговорността за налагане на наказателни санкции по отношение на изхвърлянето на замърсяващи вещества, за които се прилага директивата. Тя също така предоставя ключова роля на Агенцията в разработването на технически решения и в предоставянето на техническа помощ. Въпреки това досега държавите-членки показват много различна степен на ентусиазъм при изпълнението на своите задължения.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Неотдавнашните събития подчертаха рисковете от офшорното проучване за нефт и природен газ и офшорните производствените дейности по отношение на морския транспорт и морската среда. Използването на възможностите за реагиране на Агенцията следва да бъде изрично разширено, така че да обхване реагирането при замърсяване, причинено от тези дейности. В допълнение Агенцията следва да подпомага Комисията при анализа на безопасността на подвижни офшорни газови и нефтени съоръжения с цел да се определят възможните недостатъци, като приносът й се основава на експертния опит, който тя е придобила в сферата на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето.

(8) Неотдавнашните събития подчертаха рисковете от офшорното проучване за нефт и природен газ и офшорните производствените дейности по отношение на морския транспорт и морската среда. Използването на възможностите на Агенцията следва да бъде изрично разширено, така че да обхване замърсяването, причинено от тези дейности. В допълнение Агенцията следва да подпомага Комисията при анализа на безопасността на офшорни газови и нефтени съоръжения с цел да се определят възможните недостатъци, като приносът й се основава на експертния опит, който тя е придобила в сферата на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Тази допълнителна роля, която предлага европейска добавена стойност чрез използване на съществуващите знания и експертен опит на Агенцията, следва да бъде придружена от подходящи финансови и човешки ресурси.

Обосновка

Макар че Агенцията предлага разходно-ефективни решения с оглед съществуващия й експертен опит и технически системи, не е реалистично да си представяме, че могат да бъдат поемани допълнителни задачи без някакви допълнителни ресурси. Прилагането на строго замразяване на бюджета би застрашило способността на Агенцията да изпълнява настоящите си отговорности по отношение на предотвратяването на замърсяване от кораби и реагирането при случаи на такова.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) По-специално, системата CleanSeaNet на Агенцията, понастоящем използвана за предоставяне на фотографски доказателства за нефтени разливи от корабите, следва да бъде използвана за откриване и докладване на разливи от брегови и офшорни съоръжения.

Обосновка

Чрез това изменение контролът върху морската повърхност става цялостен, независимо от източника на замърсяване.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) С цел завършване на изграждането на единния пазар следва да се оптимизира използването на морския каботаж и да се намали административната тежест за корабите. Проектът „Син пояс“ ще допринесе за намаляване на формалностите по даване на сведения, които се изискват от корабите, пристигащи във или напускащи пристанища на държавите-членки.

Обосновка

Корабоплаването между пристанищата на ЕС се счита за международно плаване, което създава бюрократични пречки, възпрепятстващи взаимната свързаност на транспорта в ЕС. Директива 2010/65/ЕС относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки (с краен срок за транспониране 19 май 2012 г.) опростява и хармонизира административните процедури, прилагани в морския транспорт, посредством електронното предаване на данни.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Европейският съюз е създал цялостна стратегия за морски транспорт до 2018 г., която включва концепцията за електронните морски услуги „e-maritime“. Освен това той развива мрежа на ЕС за морско наблюдение. Агенцията разполага с морски системи и приложения, които представляват интерес за реализирането на тези политики. Поради това Агенцията следва да направи системите и данните достъпни за заинтересованите партньори.

(9) Европейският съюз е създал цялостна стратегия за морски транспорт до 2018 г., която включва концепцията за електронните морски услуги „e-maritime“. Освен това той развива мрежа на ЕС за морско наблюдение. Агенцията разполага с морски системи и приложения, които представляват интерес за реализирането на тези политики, и по-специално на проекта „Син пояс“. Поради това Агенцията следва да направи системите и данните достъпни за заинтересованите партньори.

Обосновка

Проектът „син пояс“ предлага на митническите власти гаранцията, че кораб, декларирал вътрешни за ЕС стоки, е посещавал само пристанища на ЕС. Той предлага начин за намаляване на административните тежести за корабоплаването на кратки разстояния, като същевременно се запазва съществуващото равнище на контрол. Това, от своя страна, насърчава използването на транспорт, който причинява по-малко вреди на околната среда отколкото шосейният транспорт.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) С цел да се допринесе за създаването на единно европейско море и да се спомогне за предотвратяването и борбата със замърсяването на морето, следва да се установи взаимодействие между националните органи, отговарящи за прилагането на законодателството, включително националните служби за брегова охрана.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при разработването и прилагането на инициативата на Съюза „e-maritime“, насочена към подобряване на ефективността на морския сектор чрез по-добро използване на информационните технологии, без да се накърняват правомощията на компетентните органи.

Обосновка

Информационните и спътниковите технологии могат значително да допринесат за повишаване на равнището на морска безопасност и да подобрят ефективността на сектора. В тази връзка следва да се подчертае значението на новата инициатива на Комисията „e-maritime“, като се избягва дублиране и/или припокриване с правомощията на националните и регионални органи.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) С оглед на значението Европа да продължи да привлича нови моряци с високи квалификации, които да заместят поколението, което се оттегля, Агенцията следва да подкрепя държавите-членки и Комисията в насърчаването на морското обучение. По-специално, Агенцията следва да работи за размяната на най-добри практики и за улесняване на обмена между учрежденията, предлагащи обучение в областта на морското дело, въз основата на модела на „Еразъм“.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Агенцията се е утвърдила като авторитетен доставчик на данни за морския трафик на равнище ЕС, които са от интерес и значение за други дейности на ЕС. Чрез своите дейности, по-специално по отношение на държавния пристанищен контрол, наблюдението на морския трафик и морските пътища, както и помощта за проследяване на възможни замърсители, Агенцията следва да допринася за засилване на синергиите на равнище ЕС по отношение на някои операции, свързани с бреговата охрана. В допълнение системата за мониторинг и събиране на данни на Агенцията следва също да събира основна информация относно потенциални заплахи за морския транспорт и морската среда в резултат на офшорното проучване и производство на нефт и природен газ.

(10) Агенцията се е утвърдила като авторитетен доставчик на данни за морския трафик на равнище ЕС, които са от интерес и значение за други дейности на ЕС. Чрез своите дейности, по-специално по отношение на държавния пристанищен контрол, наблюдението на морския трафик и морските пътища, както и помощта за проследяване на възможни замърсители, Агенцията следва да допринася за засилване на синергиите на равнище ЕС по отношение на операциите във връзка с предотвратяването и борбата със замърсяване на морето, като се насърчава обменът на информация и добри практики между различните служби на бреговата охрана. В допълнение системата за мониторинг и събиране на данни на Агенцията следва също да събира основна информация, например относно пиратството и относно потенциални заплахи за морския транспорт и морската среда в резултат на офшорното проучване, производство и транспортиране на нефт и природен газ.

Обосновка

Службите на бреговата охрана имат за основна цел да гарантират националната морска безопасност. Тяхната дейност се определя в стратегия, която попада в правомощията на държавите-членки. При поискване, Агенцията може да предоставя експертни познания, но следва да се участва в координацията между различните служби за брегова охрана в областта на морската безопасност. При все това е оправдано Агенцията да участва в обединяването на ресурси за борба с морското замърсяване и че този аспект следва да бъде засилен.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) С цел противодействие на нарастващия риск от пиратство в Аденския залив и в западната част на Индийския океан, е необходимо Агенцията да предоставя на операцията „Атланта” на военноморските сили на ЕС подробни сведения за местоположението на плаващите под флаг на държава-членка на ЕС кораби, които прекосяват тази зона, класифицирана като много рискова. Досега не всички държави-членки са дали съгласието си за такава дейност. Настоящият регламент следва да ги задължи да направят това, за да бъде засилена по този начин ролята на Агенцията в борбата с пиратството.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) В областта на държавния пристанищен контрол Съюзът работи в тясно сътрудничество с Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол. С цел ефикасността да бъде максимално увеличена Агенцията и Секретариатът на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол следва да осъществяват възможно най-близко сътрудничество, като Комисията и държавите-членки следва да проучат всички възможности за по-нататъшно подобряване на ефикасността.

Обосновка

В период на строги бюджетни ограничения от съществено значение е да се избягва дублирането на структури и да се възлагат задачите на органите, които разполагат с най-големи възможности да ги изпълняват по ефикасен и разходноефективен начин.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Експертният опит на Агенцията в областта на замърсяването и реагирането в отговор на инциденти в морската среда би бил ценен също така при разработването на насоки относно издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ. Следователно Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при тази задача.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Комисията и Агенцията следва да работят в тясно сътрудничество при подготовката на оперативните работни методи на Агенцията по отношение на инспекциите. Докато мерките относно тези работни методи не са влезли в сила, Агенцията трябва да следва съществуващата практика за извършване на инспекции.

(13) Комисията и Агенцията следва да работят в тясно сътрудничество, за да подготвят във възможно най-кратки срокове оперативните работни методи на Агенцията по отношение на инспекциите. Докато мерките относно тези работни методи не са влезли в сила, Агенцията трябва да следва съществуващата практика за извършване на инспекции.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Изискванията за оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекции трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(14) С цел приемане на изискванията за оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекции правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора относно функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията.

Обосновка

Предложението на Комисията отразява т.нар. „процедура по комитология“, предвидена от Договорите преди влизането в сила на Договора от Лисабон. Поради това е подходящо тези разпоредби да се актуализират и да се признае равната роля на двата законодателни органа.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Всички тези мерки и приносът на Агенцията за координацията между държавите-членки и Комисията, следва да бъдат насочени към развитието на истинско европейско морско пространство.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1 (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него, и Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление2 (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 47 от него, следва да бъдат взети предвид.

 

________________

 

1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

 

2 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Обосновка

Финансовият регламент и Междуинституционалното споразумение за бюджетно управление и дисциплина следва да се посочи като правно основание.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 1 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и експертни знания на високо равнище с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на законодателството на Съюза в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, за наблюдаването на неговото изпълнение и за оценяване на ефективността на съществуващите мерки.

2. Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и експертни знания на високо равнище с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на законодателството на Съюза с оглед обезпечаването на високо, уеднаквено и ефикасно равнище на морска безопасност и сигурност, като използват съществуващия си капацитет за оказване на помощ, предотвратяване и борба със замърсяването на морето, включително от офшорни нефтени и газови съоръжения и развиват едно европейско морско пространство без бариери, за наблюдаването на неговото изпълнение и за оценяване на ефективността на съществуващите мерки.

Обосновка

Посочването на „замърсяване на морето“ съответства на член, параграф 3 от предложението на Комисията (по отношение на реагирането на замърсяване).

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посочените в член 1 цели, Агенцията изпълнява задачите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в областта на морската безопасност и сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето.

1. Посочените в член 1 цели представляват основна задача на Агенцията и изпълнението им следва да бъде приоритетно. Възлагането на Агенцията на задачите, посочени в параграф 2 от настоящия член, следва избегне дублирането на усилия и да зависи от доброто изпълнение на задачите във връзка с морската безопасност и сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсявания и реагирането при замърсяване на морето, по искане на държавите-членки или на Комисията.

Обосновка

Диверсификацията на дейностите на Агенцията е уместна, ако тя може да изпълнява приоритетните си задачи със същата взискателност. Изменението относно предотвратяване на замърсяването е в съответствие с член 1, параграф 3 от предложението на Комисията и би дало възможност на Агенцията да допринесе за предотвратяването на замърсяване от морски източници, различни от кораби (по-специално проучванията за нефт и природен газ).

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бa) при предоставяне на техническа помощ на Комисията при изпълнение на задачите, свързани с мониторинга, възложени й по силата на член 13, параграф 2 от Директива (ЕО) № 65/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета1,

 

_____________

 

1 ОВ L 310, 25.11.2005, стр. 28.

Обосновка

Това изменение би позволило на Агенцията да предоставя техническа помощ на Комисията при мониторинга на изпълнението на директивата за повишаване на сигурността на пристанищата от страна на държавите-членки. Ясно е, че ролята на Агенцията би била ограничена в рамките на аспектите, в които тя има съответните експертни познания; Комисията няма да има задължението да търси помощ и вероятно няма да прави това, освен ако счита, че Агенцията би дала ценен съвет.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) при предоставянето на необходимата техническа помощ за участие в работата на техническите органи на ММО, МОТ, Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол и други съответни международни или регионални организации;

в) при актуализирането и разработването на необходимите разпоредби за участие в работата на техническите органи на ММО, МОТ, Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол и други съответни международни или регионални организации;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) при разработването и прилагането на политиките на ЕС, свързани с задачите на Агенцията, като например морските магистрали, европейското пространство за морски транспорт без бариери, e-maritime, вътрешните водни пътища, Рамковата директивата за морска стратегия, изменението на климата и при анализа на безопасността на подвижните офшорни газови и нефтени съоръжения;

г) при разработването и прилагането на политиките на ЕС, свързани със задачите на Агенцията, и в частност тези в областта на морската безопасност, както и морските магистрали, европейското пространство за морски транспорт без бариери, проекта „Син пояс“ e-maritime, Рамковата директива за морска стратегия, изменението на климата, при анализа на безопасността на офшорните съоръжения и борбата срещу замърсяването;

Обосновка

Проектът „Син пояс“ предлага на митническите власти гаранцията, че кораб, декларирал вътрешни за ЕС стоки, е посещавал само пристанища на ЕС. Той предлага начин за намаляване на административните тежести за корабоплаването на кратки разстояния, като същевременно се запазва съществуващото равнище на контрол. Това, от своя страна, насърчава използването на транспорт, който причинява по-малко вреди на околната среда отколкото шосейният транспорт. По подобен начин възможността за безпроблемен обмен между двете системи на данни за кораби, плаващи както по море, така и по реки/канали, ще намали административните тежести.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) при обмена на информация относно всяка друга политика, която може да бъде целесъобразна предвид сфери на компетентност и експертен опит;

Обосновка

Важат същите съображения като за изменението на член 2, параграф 3а.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) при разработването и прилагането на политика за подобряване на качеството на обучението на европейските моряци и при насърчаването на кариери в областта на морското дело, като се вземе предвид търсенето на високо квалифицирана работна ръка в морския клъстер на ЕС.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква e)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) при анализа на текущи и завършени изследователски проекти, свързани с областите на дейност на Агенцията; това включва определянето на възможни регулаторни последващи мерки в резултат на конкретните изследователски проекти и определянето на ключови теми и приоритети за по-нататъшни изследвания на равнище ЕС;

е) при анализа на текущи и завършени изследователски проекти, свързани с областите на дейност на Агенцията; това включва определянето на възможни регулаторни последващи мерки в резултат на конкретните изследователски проекти;

Обосновка

Определянето на ключови теми не е задача на Агенцията; за това отговарят други институции на ЕС. Следва да се избягва дублирането на задачи.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 – буква e а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) при разработването на изисквания или насоки, свързани с издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ в морска среда и, по-специално, аспектите, свързани с природната среда и гражданската защита;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бa) подпомага мониторинга на признати организации, които изпълняват задачи по сертифициране от името на държави-членки в съответствие с член 9 от Директива 2009/1511, без да се нарушават правата и задълженията на държавата на флага;

 

________________

 

1 ОВ L 131, 28.05.2009, стр. 147

Обосновка

Тъй като Агенцията вече подпомага Комисията в мониторинга на признати организации, възможността да подкрепя също така и държавите-членки би повишило ефикасността и би намалило натиска върху бюджетите на държавите-членки.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква б б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) подпомага Комисията в изпълнението на задачите, предвидени в членове 3, 5, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 391/20091 и й предоставя съвет по отношение на прилагането и изпълнението на член 10 от цитирания регламент;

 

________________

 

1 ОВ L 131, 28.05.2009 г., стр. 11

Обосновка

Помощта, предоставяна от Агенцията на Европейската комисия следва да бъде по-точно определена с цел да се включат изрично разпоредбите на Регламент (ЕО) № 391/2009, тъй като гарантирането на спазването на този регламент е от особено голямо значение.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) оказване на подкрепа с допълнителни средства по рентабилен начин, посредством механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом, на техните действия по реагиране при замърсяване в случай на случайно или умишлено замърсяване на морето, когато е отправена такава молба. В това отношение Агенцията оказва помощ на засегнатата държава-членка, под чието ръководство се провеждат операциите по отстраняване на замърсяването;

в) оказване на подкрепа с допълнителни средства по рентабилен начин, посредством механизма на ЕС за гражданска защита, създаден с Решение 2007/779/ЕО, Евратом, на техните действия по реагиране при замърсяване в случай на случайно или умишлено замърсяване на морето, когато е отправена такава молба. В това отношение Агенцията оказва помощ на засегнатата държава-членка, под чието ръководство се провеждат операциите по отстраняване на замърсяването, като осигурява съответните технически средства;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) събира и анализира данни относно квалификациите и заетостта на моряците на национално равнище, с цел да позволи обмена на добри практики в областта на обучението на моряците на европейско равнище;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) координира програмите за обучение на центровете за обучение с цел да се обезпечи тяхната съгласуваност;

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) подпомага на създаването на обмен от типа на програмата „Еразъм“ между центрове, занимаващи се с обучение в областта на мореплаването;

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в г) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг) представя техническия си опит в областта на корабостроенето или всяка друга дейност, свързана с морския трафик, с цел развитие на използването на съобразени с околната среда технологии и осигуряване на високо равнище на безопасност;

Обосновка

Борбата срещу замърсяването на морето, зачитането на морската безопасност и опазването на околната среда трябва да бъдат предмет на особено внимание в стандартите на строене на „кораба на бъдещето“. Следователно Агенцията следва да предоставя своя експертен опит по тези въпроси на корабостроителния сектор.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква a а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) като подпомага техните действия в областта на борбата с незаконния трафик и пиратските действия, като предоставя данни и информация, които могат да улеснят операциите, и в частност, като използва своите системи за автоматично разпознаване и сателитни изображения;

Обосновка

Агенцията разполага с инструменти и данни, по-специално сателитни данни, които могат да се използват от държавите-членки в рамките на наблюдението на незаконните морски дейности. Понастоящем, обменът на информация с операция „Атланта“ на военноморските сили на ЕС за защитата на плавателни съдове, плаващи под флага на държава-членка на ЕС, от пиратството, при преминаването им през района на Африканския рог са особено важни.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква а б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) разработване и изпълнение на макрорегионалната политика на Съюза по въпроси, свързани с областите на дейност на Агенцията;

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по отношение на разследването на морски произшествия в съответствие с Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Агенцията предоставя помощ на държавите-членки за провеждането на разследвания, свързани със сериозни морски произшествия, и извършва анализ на докладите от разследванията на произшествия с цел да определи добавената стойност на равнище ЕС по отношение на поуките, които трябва да бъдат извлечени;

б) по отношение на разследването на морски произшествия в съответствие с Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Агенцията, ако това е поискано от компетентните държави-членки, предоставя помощ на държавите-членки за провеждането на разследвания, свързани със сериозни морски произшествия, и извършва анализ на докладите от разследванията на произшествия с цел да определи добавената стойност на равнище ЕС по отношение на поуките, които трябва да бъдат извлечени. В тази връзка Агенцията се приканва да оказва съдействие на държавите-членки при разследването на злополуки, свързани с морски съоръжения (разположени на брега или офшорни), включително злополуки, засягащи съоръжения за нефт и за газ, като същевременно държавите-членки се приканват да оказват цялостно и своевременно сътрудничество на Агенцията;

Обосновка

Това изменение изисква по-голяма готовност за сътрудничество от страна на държавите-членки, които понякога биха могли да откажат или да забавят оказването на подкрепа.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) по отношение на нефтени разливи от офшорни съоръжения Агенцията подпомага държавите-членки и Комисията, като използва своята услуга CleanSeaNet за мониторинг на обхвата и въздействието върху околната среда на такива разливи;

Обосновка

Като съществуваща система, която е доказала своята ефективност, CleanSeaNet предлага високо разходоефективен отговор на нарастващата загриженост относно рисковете от офшорното извличане на природни ресурси след катастрофата с Deepwater Horizon в Мексиканския залив.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква б б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) по отношение на офшорните съоръжения за нефт и за газ, при оценка на договореностите на държавите-членки относно плановете за реагиране при извънредни ситуации и готовността за реагиране при такива ситуации, както и при координиране на действията в отговор на замърсяване с нефт в случай на злополука;

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква б в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) по отношение на офшорни съоръжения, при осигуряване на независим надзор от трета страна върху морските аспекти, свързани със сигурността, превенцията, опазването на околната среда и плановете за реагиране при неочаквани извънредни ситуации;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) чрез предоставянето на обективни, надеждни и сравними статистически и информационни данни Агенцията дава възможност на Комисията и на държавите-членки да предприемат необходимите инициативи за подобряване на техните действия и оценяване на ефективността на съществуващите мерки. Тези задачи включват събиране, записване и оценка на технически данни, систематично използване на съществуващи бази данни, включително тяхното взаимно обогатяване и, когато е необходимо — разработване на допълнителни бази данни. Въз основа на събраните данни Агенцията подпомага Комисията да публикува информация за корабите съгласно Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Агенцията подпомага също така Комисията и държавите-членки в техните дейности за подобряване на идентифицирането и преследването на кораби, които изхвърлят неправомерно отпадъци в контекста на Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

в) чрез предоставянето на обективни, надеждни и сравними статистически и информационни данни Агенцията дава възможност на Комисията и на държавите-членки да предприемат необходимите инициативи за подобряване на техните действия и оценяване на ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Тези задачи включват събиране, записване и оценка на технически данни, систематично използване на съществуващи бази данни, включително тяхното взаимно обогатяване и, когато е необходимо — разработване на допълнителни бази данни. Въз основа на събраните данни Агенцията подпомага Комисията да публикува информация за корабите съгласно Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Агенцията подпомага също така Комисията и държавите-членки в техните дейности за подобряване на идентифицирането и преследването на кораби, които изхвърлят неправомерно отпадъци в контекста на Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Агенцията изготвя годишен преглед на възникналите и на предотвратените инциденти въз основа на информация от компетентните органи на държавите-членки.

Обосновка

Прегледът ще бъде подпомогнат от базата данни, която Агенцията подготвя понастоящем (вж. член 17 и приложение II към Директива 2009/18/ЕО за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт). Тя ще предоставя подходящ преглед на равнище ЕС и ценни данни за бъдещите действия на ЕС.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията по искане на Комисията предоставя техническа помощ за прилагането на съответното законодателство на ЕС на държавите-кандидатки за присъединяване към Съюза, на всички съседни държави-партньори на ЕС и на държави, участващи в Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол.

Агенцията по искане на Комисията предоставя техническа помощ за прилагането на съответното законодателство на ЕС на държавите-кандидатки за присъединяване към Съюза, на всички съседни държави-партньори на ЕС, когато е приложимо, и на държави, участващи в Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да изпълнява възложените й задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно Договора и по-специално при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза, Агенцията извършва инспекции в държавите-членки.

1. С цел да изпълнява възложените й задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно Договора и по-специално при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза, Агенцията, по искане на Комисията, подпомага Комисията при прегледа на оценките за въздействие върху околната среда и извършва инспекции в държавите-членки.

Обосновка

Агенцията може също така да играе роля по отношение на контрола върху оценките за въздействие върху околната среда за офшорните дейности, за да се избегне отрицателно екологично въздействие върху силно чувствителни морски екосистеми.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекциите, посочени в параграф 1, са предмет на изисквания, които трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

2. Оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекциите, посочени в параграф 1, са предмет на изисквания, които трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 1.

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се отчете влизането в сила на Договора от Лисабон и замяната на предходната процедура по комитология с делегирани актове и мерки за прилагане.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато е необходимо, и във всички случаи, когато даден цикъл от инспекции е приключил, Агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед установяването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки.

3. Когато е необходимо, и във всички случаи, когато даден цикъл от инспекции е приключил, Агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед установяването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността и рентабилността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки и го прави публично достояние в лесно достъпен формат, включително в електронна форма.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 5 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите на Агенцията по най-ефективния и ефикасен начин.

3. По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието и сътрудничеството на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите на Агенцията по най-ефективния и ефикасен начин, засилвайки сътрудничеството със съществуващите регионални и национални мрежи, вече участващи в превантивни мерки, и определяйки точния обхват на дейностите на регионалния център, като в същото време избягва излишните финансови разходи.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 10 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) приема годишния доклад за дейността на агенцията и го изпраща не по-късно от 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки.

 

Агенцията препраща всяка година на бюджетните органи цялата информация относно резултатите на процедурите за оценка.

Обосновка

Това изменение има за цел да се разясни, че агенцията не може сама да прецени коя информация е релевантна за Парламента.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 10 – параграф 2 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ва) приема многогодишна стратегия за Агенцията, обхващаща период от пет години напред, като взема предвид становището на Комисията;

ва) приема многогодишна стратегия за Агенцията, обхващаща период от пет години напред, като взема предвид становищата на Парламента и Комисията;

Обосновка

Настоящото изменение цели в регламента да се включи консултация с Парламента за приемането на многогодишната работна програма на Агенцията (МРГ).

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 10 – параграф 2 – буква з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

з) изпълнява задълженията си по членове 18, 19 и 21 във връзка с бюджета на Агенцията и контролира и осигурява адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от различните одитни доклади и оценки, независимо дали са вътрешни или външни;

Обосновка

С цел постигане на по-голяма ангажираност и предприемане на последващи действия въз основа на констатациите от одита и оценките, Управителният съвет, пред който директорът се отчита, следва изрично да отговаря за контрола върху тях в съответствие с препоръките на Междуинституционалната работна група относно агенциите.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Член 11, параграф 1, алинея 2 се изменя както следва:

 

Членовете на Управителния съвет се назначават въз основа на опита и съответните им познания в областта на морската безопасност, сигурност и реагиране при замърсяване на морските води. Те също така притежават опит и технически познания в областите на общото финансово управление, администрацията и управлението на човешките ресурси.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б) в Член 11, нов параграф 1, алинея 2 а се добавя, както следва:

 

Членовете на Управителния съвет правят писмено изявление относно задълженията си и писмено изявление, в което се посочват всякакви преки или косвени интереси, които би могло да накърнят тяхната независимост. Те декларират на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост по отношение на точките от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането и гласуването по тези точки.

Обосновка

Следва да има разпоредба, насочена към предотвратяването на евентуални конфликти на интереси.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 11 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в В член 11, параграф 3 се заменя със следния текст:

 

3. Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде продължаван само веднъж.

Обосновка

Продължителността на мандата на членовете на Управителния съвет следва да се приведе в съответствие с тази в другите агенции съгласно препоръките на Междуинституционалната работна група относно агенциите.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 г)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 11 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г) Член 11, параграф 4 се изменя както следва:

 

Когато е необходимо, участието на представители от трети страни и условията за такова участие се уреждат със споразуменията по член 17, параграф 2. Подобно участие не оказва влияние върху броя гласове на представителите на Комисията в Управителния съвет.

Обосновка

Когато законодателят е дал на представителите на Комисията блокиращо малцинство по ключови решения (като например приемането на работната програма), това не следва да бъде променяно без одобрението на Парламента и Съвета. В случай, че на трети страни се предоставят права за гласуване, няма да бъде необходимо увеличаването на броя на представителите на Комисията; приспособяването на система с претеглени гласове би бил предпочитаният вариант. (Вж. изменението на член 14).

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 д)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3д) Член 14, параграф 2, алинея 1 се изменя както следва:

 

2. Всеки представител на държава-членка има равен дял от 75 % от общия брой гласове. Всеки представител на Комисията има равен дял от 25 % от общия брой гласове. Изпълнителният директор на Агенцията не гласува.

Обосновка

Когато Управителният съвет имаше представители на 15 държави-членки за достигането на мнозинство от четири пети за назначаване на изпълнителния съвет, беше необходима подкрепата на Комисията. При 27 държави-членки това вече не е така. Институционалният баланс не следва да бъде променян от минали или бъдещи разширения. Поради тази причина е желателно намирането на структурно решение с включването на претеглени гласове.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да подготвя многогодишната стратегия на Агенцията и да я представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета;

а) той/тя подготвя многогодишната стратегия на Агенцията и да я представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията и отговорната комисия на Европейския парламент най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета;

Обосновка

В съответствие с принципа за език, който е неутрален по отношение на пола, се предпочита да се запази използването на местоимения в съществуващия регламент. В допълнение, това е съобразено с предложението на Комисията за член 16, параграф 2. Предвид значението на многогодишната стратегия и поради институционалния баланс, Парламентът следва да има определено участие, заедно с представителите на държавите-членки (в Управителния съвет) и Комисията.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква a а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

aa) да подготвя многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала и да го представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията;

аа) той/тя подготвя многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала и да го представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията и компетентната комисия на Европейския парламент;

Обосновка

В съответствие с принципа за език, който е неутрален по отношение на пола, се предпочита да се запази използването на местоимения в съществуващия регламент. В допълнение, това е съобразено с предложението на Комисията за член 16, параграф 2 Предвид значението на многогодишния план за персонална политика и поради институционалния баланс, парламентът следва да бъде включен до определена степен, наред с представителите на държавите-членки (в административния съвет) и Комисията.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква а б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аб) да подготвя годишната работна програма и подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и да ги представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета. Той предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение. Той отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

аб) той/тя подготвя годишната работна програма, като се указват очакваните човешки и финансови ресурси за всяка дейност, и подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и да ги представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета. Той/тя приема всяка покана на компетентната комисия на Европейския парламент да представи и осъществи размяна на мнения относно годишната работна програма. Той/тя предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение и отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

Обосновка

Същата точка, отнасяща се до използването на език, неутрален по отношение на пола, както при параграф 2, букви а) и аа). Първото изменение е съобразено с принципите на управление по дейности и бюджетиране по дейности (УД-БД): работната програма и годишният отчет за дейността на Агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, осигурени за дейностите, необходими за постигане на целите на Агенцията. Второто е насочено към официално установяване на практиката на провеждане на размяна на мнения между директора и компетентната комисия относно годишната работна програма.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) той взема решения за извършване на инспекциите, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и в съответствие с изискванията, посочени в същия член 3. Той работи в тясно сътрудничество с Комисията при изготвянето на мерките, посочени в член 3, параграф 2;

б) той/ тя взема решения за извършване на инспекциите, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и в съответствие с изискванията, посочени в същия член 3. Той/тя работи в тясно сътрудничество с Комисията при изготвянето на мерките, посочени в член 3, параграф 2;

Обосновка

Същата точка, отнасяща се до използването на език, неутрален по отношение на пола, както при параграф 2, алинеи а) и аа).

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) той организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели и задачи, както е предвидено в настоящия регламент. Той гарантира, че организационната структура на Агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Директорът установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;

г) той/тя организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели и задачи, както е предвидено в настоящия регламент. За целта той/тя създава, със съгласието на Комисията, специфични показатели за постигнатите резултати, които позволяват ефективна оценка на постигнатото. Той/тя гарантира, че организационната структура на агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Директорът установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;

Обосновка

В съответствие с принципа за управление по дейности и принципа за бюджетиране по дейности (УД-БД) работната програма и годишният отчет за дейността на Агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, осигурени за дейностите, необходими за постигане на целите на Агенцията, и за цялостните резултати по отношение постигането на тези цели.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Нейното становище, ако е изразено такова, се взема предвид преди официалното назначаване. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

Обосновка

Следва изрично да се разясни, че всяко становище на Парламента относно избрания кандидат се взема предвид преди неговото назначаване.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, може да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от три години. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на негов заместник.

2. Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, може да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор.В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Нейното становище, ако е изразено такова, се взема предвид преди официалното удължаване на мандата.Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на негов заместник.

Обосновка

Подновяването на мандата на директора следва да се извършва за същия срок като първия мандат. Всяко становище на Парламента относно избрания кандидат се взема предвид преди неговото назначаване.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Завеждащите отдели се назначават въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на професионалната им компетентност и опит в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Завеждащите отдели се назначават или освобождават от длъжност от Изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на Управителния съвет.

4. Завеждащите отдели се назначават въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на професионалната им компетентност и опит в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване и реагирането при замърсяване на морето. Завеждащите отдели се назначават или освобождават от длъжност от Изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на Управителния съвет.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a) В член 18, параграф 3 се заменя със следното:

 

3. Изпълнителният директор изготвя разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, като за основа се ползва бюджетирането по дейности, и ги изпраща на Управителния съвет, заедно с проект на щатно разписание.

Обосновка

В съответствие с принципа за управление по дейности, и принципа за бюджетиране по дейности (УД-БД) бюджетът на Агенцията следва изрично да се базира на целите и дейностите на Агенцията, като обвързва мисията и целите на Агенцията с нейните дейности и ресурси.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 – параграфи 7 и 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б) В член 18 параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

 

7. Декларацията за разчетите се изпраща от Комисията съответно на Парламента и на Съвета (наричани по-нататък бюджетен орган) заедно с [...] проекта на общ бюджет на Европейския съюз.

 

8. Въз основа на декларацията за разчетите Комисията вписва в [...] проекта на общ бюджет на Европейския съюз прогнозните суми, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет, и представя това на бюджетния орган в съответствие с член 314 от ДФЕС, заедно с описание и обосновка на всяка разлика между прогнозния разчет на Агенцията и субсидията, която трябва да се отпусне от общия бюджет.

Обосновка

Първата част от изменението се отнася за прилагането на номенклатурата на Договора от Лисабон. Втората част цели предоставяне на подходяща информация на бюджетния орган, в случай че Комисията промени прогнозния разчет на Агенцията.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) В член 18, параграф 10 се заменя със следното:

 

10. Бюджетът се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост в него се извършват съответните корекции, както и в годишната работна програма.

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се избегне, в случай на значителни бюджетни съкращения, агенцията да се наложи да извършва същите дейности и задачи със значително намалени средства.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 22 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Редовно и най-малко на всеки пет години Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.

1. Редовно и най-малко на всеки пет години Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент, която оценява доколко то е целесъобразно, ефикасно и ефективно по отношение на разходите. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7а (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 22 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) В член 22, параграф 2 се заменя със следното:

 

2. Тази оценка преценява полезността, уместността, постигнатата добавена стойност и ефективността на Агенцията и нейните работни практики. Оценката взема под внимание гледните точки на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище. Тя е насочена по-специално към евентуалната нужда от изменение или разширяване на задачите на Агенцията или преустановяване на дейността й, в случай че функционирането й стане ненужно.

Обосновка

Следва да се спомене, че извършването на редовни оценки може да доведе и до преразглеждане на задачите или съществуването на Агенцията, ако това се окаже необходимо.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7 б)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 22 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22а

Проучване на осъществимостта

 

В срок от една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета проучване относно възможностите за реализация на система за координиране на националните служби за брегова охрана, в което ясно са посочени разходите и ползите.

 

Докладът се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7 в)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 22 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22б

Доклад за напредъка

 

В срок от [три] години след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който описва по какъв начин Агенцията се справя с допълнителните отговорности, които й се възлагат от настоящия регламент, и аргументите в полза на евентуално допълнително увеличаване на нейните цели или задачи. По-специално този доклад включва следните елементи:

 

а) анализ на ползите по отношение на ефективността, постигнати чрез по-голямата интеграция между Агенцията и Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;

 

 

 

б) информация относно ефективността и съответствието на прилагането на Директива 2005/35/ЕО1 от държавите-членки и подробна статистическа информация за наложените наказания.

 

Докладът се придружава, ако е необходимо, от законодателно предложение.

 

____________

 

1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11

Обосновка

Важно е да се осигури преглед, с цел да се анализира как функционира преработеният регламент и дали е целесъобразна допълнително адаптиране.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 23 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

1. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, в съответствие с член 23а, относно оперативните работни методи на Агенцията за извършване на инспекциите, посочени в член 3, параграф 1.

Обосновка

Актуализиране с оглед отчитане на влизането в сила на Договора от Лисабон. Докладът Szájer (приет на 5 май 2010 г. в пленарна зала) посочва, че Парламентът следва да бъде в равнопоставено положение със Съвета по отношение на всички аспекти на правомощията за законодателно делегиране. В този доклад се призовава също така за привеждане в съответствие на съществуващото законодателство, за да отрази разпоредбите на новия Договор.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 23 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Заличава се.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 23 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23а

Упражняване на делегирането

 

1. На Комисията се предоставя правомощие за приемане на делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 23, параграф 1, се предоставя на Комисията за период от 5 години след [ дата на влизането в сила]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно 6 месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 23, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от [два месеца] от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Настоящото изменение и следващите две приемат подхода на доклада „Sterckx“ относно условията за даване на информация (Директива 2010/65/ЕС). На по-късен етап измененията по отношение на делегираните актове ще бъдат съгласувани с Общото споразумение относно делегираните актове.

  • [1]  Все още непубликуванo в ОВ.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) е създадена в отговор на замърсяването, предизвикано от потъването на нефтения танкер „Erika“. Тя започна да функционира през март 2003 г. Регламентът, с който се създава, е изменян три пъти. Настоящото на-ново изменение следва да има за цел дълготрайни промени, дори да е необходимо повече време за договаряне.

Предложението на Комисията

Предложението на Комисията се основава на извършените през 2008 г. консултации със заинтересованите страни на ЕАМБ, на външна оценка и на оценка на въздействието, извършена от Комисията. То също така отразява 5-годишната стратегия на ЕАМБ, приета от нейния Управителен съвет (в който са представени всички държави-членки). Комисията също така публикува доклад (COM(2011)286), който показва, че една европейска система за откриване и наблюдение на нефтени разливи намали разходите с около 20% в сравнение с националните системи.

На ЕАМБ вече са възложени нови задачи в резултат от прилагането на Третия пакет мерки за морска безопасност. Тя е сключила редица „договори за плавателни съдове за реагиране на нефтени разливи в режим на готовност“ с частни оператори, които се ангажират в извънредни случаи да преминат от осъществяване на обичайната си дейност към режим на реагиране при замърсяване. В предложението на Комисията ясно се посочва, че подобни съдове могат също така да се използват за борба със замърсяването от източници, различни от плавателни съдове, включително нефтени платформи.

Норвегия и Исландия са единствените трети страни, които участват в ЕАМБ. Комисията препоръчва разширяване на възможността за техническа помощ за страните кандидатки, за съседните страни, партньори на ЕС, и за държавите, участващи в Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол.

Предишни позиции на Парламента

Парламентът вече изготви позиция относно редица възможни допълнителни задачи за ЕАМБ.

· докладът на Grandes Pascual относно корабите като източници на замърсяване и относно въвеждането на наказания за извършени нарушения подчерта необходимостта от това държавите-членки да гарантират успешното ограничаване на замърсяването от кораби;

· Докладът на Wortmann-Kool относно замърсяване от кораби призовава за предложение на Комисията относно създаване на обща Европейска брегова охрана;

· В доклада на Sterckx относно формалностите по регистриране на кораби се посочва, че „постигането на европейско пространство за морски транспорт без бариери изисква тясно сътрудничество […] в областта на митническите услуги, общественото здраве и транспорта“. В него също така се предлага Комисията да обмисли до каква степен SafeSeaNet може да се интегрира в речната информационна система;

· Докладът на Meissner относно интегрирана морска политика настоятелно призовава Комисията да разшири мандата на ЕАМБ, като включи в него проверки на безопасността на офшорните съоръжения и почистване на нефтени разливи. Също така се счита, че „съществува голям потенциал за включване на ЕАМБ в по-голяма степен в наблюдението на крайбрежните региони и за предоставяне на държавите-членки на по-голяма подкрепа при проследяването на замърсяването на моретата“;

В резолюцията на Парламента от 7.10.2010 г. се посочва, че мандатът на ЕАМБ „следва да се разшири така, че да обхваща не само плавателни съдове, но и офшорни инсталации; призовава възлагането на такива нови задачи да бъде отразено в бюджета и броя на персонала на ЕАМБ“;

Предишни позиции на Съвета

По същия начин Съветът вече е приел различни заключения, по-специално на 2–3 декември 2010 г., когато прикани Комисията да извърши оценка на „най-добрия начин за използване на действащите инструменти/капацитет на ЕС в областта на гражданската защита, реагирането при извънредни ситуации и морската безопасност в офшорния нефтен и газов сектор“. По време на същото заседание министрите на транспорта призоваха за пълно интегриране на водния транспорт в транспортните и логистични вериги на ЕС. По-специално, те подкрепиха „плана на Комисията за стартиране на пилотен проект, в сътрудничество с държавите-членки, с цел прецизиране на понятието „син пояс“.

Допълнителни задачи на ЕАМБ

Всеобщо се признава, че ЕАМБ е ефективна, добре управлявана организация, която като функционира на европейско равнище чрез икономиите от мащаба предоставя значителни икономии на държавите-членки. Голяма част от нейната работа включва предоставянето на съвети за Комисията и/или държавите-членки.

Съществува възможност за разширяване на дейностите на ЕАМБ, така че наличният опит и услуги да могат да бъдат прилагани и за по-широк спектър от политики. По-конкретно нейните системи за наблюдение на трафика биха могли да допринесат за създаването на Европейско морско пространство без граници, което би позволило транспортирането на стоки и пътници между държавите-членки да се извършва без повече формалности, отколкото ако бъдат транспортирани по суша. С това ще се избегне нарушение на конкуренцията в полза на не толкова екологичния вид транспорт. По сходен начин ЕАМБ следва да посъветва Комисията да засили взаимната съвместимост на SafeSeaNet и речната информационна система, така че да се намалят административните разходи.

Макар и докладчикът не предлага създаване на Европейска брегова охрана пропускът на Комисията да проведе проучването, изискано от Директива (ЕО) 2005/35 е повод за голямо съжаление. На Комисията следва да бъде напомнено, че тя също е обвързана с европейското законодателство.

Пояснението, че съществуващите плавателни съдове за реагиране на нефтени разливи в режим на готовност могат да се използват в случай на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови платформи, изглежда предлага ефективен и рентабилен вариант. ЕАМБ вече извършва одит на спазването от страна на класификационните дружества на изискванията на ЕС в областта на корабоплаването. Някои от дружествата също работят с офшорни нефтени и газови съоръжения. Изменението на регламента на ЕАМБ поради това трябва да използва по най-добрия начин нейните експертни умения, за да може да подпомага Комисията и държавите-членки при предотвратяването на замърсяване от офшорните нефтени и газови съоръжения и при разработването на изисквания и насоки относно издаването на разрешителни за подобен вид проучване и производство. Регламентът следва също така да засили ролята на системи като CleanSeaNet, да разшири функциите на ЕАМБ по отношение на инспекциите и да разгледа възможностите й за провеждане на независим одит във връзка с издаването на разрешителни.

ЕАМБ следва също така да съветва Комисията и държавите-членки по отношение на обучението и освидетелстването на моряците. Превръщането на работните места, свързани с мореплаването, в по-привлекателни за гражданите на ЕС представлява дълготрайна споделена цел. ЕАМБ вече оказва съдействие на Комисията при проучване на въздействието от правоприлагането на Конвенцията за морски труд в законодателството на ЕС. Тя също така е квалифицирана да оказва съдействие при прилагането на бъдещия морски социален пакет. ЕАМБ следва също така да подпомага мрежа от морски академии за обучение с цел споделяне на най-добри практики и гарантиране на високи стандарти;

Понастоящем ЕАМБ действа единствено от името на Комисията при проверката на предварителните условия за признаване на признатите организации. Тези одити обхващат изискванията във връзка с международните конвенции. Поради тази причина те включват почти напълно същите проблеми, като тези, оценени от държавите-членки. В случай че ЕАМБ извършва необходимите одити и от тяхно име, това ще доведе до икономии от мащаба. Не трябва да се изключват допълнителните национални изисквания.

По отношение на държавния пристанищен контрол секретариатът на парижкия меморандум за разбирателство е отделна единица, която обхваща Русия и Канада, както и ЕС, но ЕАМБ допринася значително за неговата работа. Преразпределянето на задачите или евентуално сливане може да доведе до значително повишаване на ефективността.

Изглежда предоставянето на по-голям обхват на ЕАМБ за оказване съдействие на съседните държави при намаляването на рисковете от замърсяване е силно желателно. Няма никакво съмнение, че в случай на замърсяване в южно Средиземно море, част от нефта ще достигне европейски води. В този случай превенцията определено е по-добър вариант от лечението. Коригирането на регламента, за да се постигне яснота, че ЕАМБ може да подпомага Комисията и държавите-членки при реагирането от страна на регионалните органи в случай на замърсяване на морето (напр. Конвенцията от Хелзинки и Конвенцията от Барселона), предлага ползи по отношение на правната сигурност и прозрачността.

Управленски аспекти

Както се признава в предложението на Комисията, съществува потенциален конфликт на интереси за представителите на държавите-членки в административния съвет при определяне на политиката за посещения на ЕАМБ, тъй като именно те определят правилата, по които ще се проверява тяхната собствена организация. Вместо обаче оперативните работни методи на Агенцията в областта на инспекциите да подлежат на процедурите по комитология, следва да се ползва клаузата за „делегираните актове“, предвидена в Договора от Лисабон.

В допълнение разширяването на ЕС промени съотношението между представителите на държавите-членки и тези на Комисията. При 27 държави-членки, а не при 15, теоретично е възможно назначение или освобождаване на директор против волята на представителите на Комисията. Система на претеглените гласове би запазила институционалния баланс за дълго време.

Отражение върху бюджета

Ясно е, че когато ЕАМБ извършва работата, а не всяка национална администрация, разходите на европейските данъкоплатци ще намалеят и ще се създаде реална европейска добавена стойност. Това вече беше доказано от системите на ЕАМБ за морско наблюдение. Използването на тези системи за предоставяне на информация от значение за други области на политиките е възможно да бъде много по-рентабилно от създаването на отделни системи.

Допълнителните задачи на ЕАМБ трябва да бъдат отразени реалистично в нейния бюджет и персонал. В противен случай съществува заплаха за нейната основна функция, свързана с популяризиране на морската безопасност.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (16.6.2011)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност
(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Докладчик по становище: Jutta Haug

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предлаганата мярка е да се измени Регламент 1406/2002 чрез изясняване на съществуващите задачи и роля на ЕАМБ, както и чрез разширяване на задачите на ЕАМБ до нови области в процес на развитие на международно равнище и/или на равнище ЕС.

Общи аспекти и Междуинституционална работна група относно агенциите (МРГ)

Вашият докладчик надлежно се запозна с предлаганото разширяване на обхвата на задачите и с проведената в тази връзка от Комисията оценка на въздействието. Докладчикът желае да обърне внимание на комисиите по бюджети и по транспорт, че би следвало да се проведат допълнителни оценки на въздействието относно уместността и последиците от всяка допълнителна задача, предлагана от водещата комисия (вж. работен документ на докладчика на водещата комисия, становище на ЕИСК), включително по отношение на въпросите, свързани с бюджета и персонала, в съответствие с Междуинституционалния общ подход към оценките на въздействието относно съществените изменения.

Вашият докладчик счита, че напредъкът на работата на МРГ прави възможно също така включването в настоящото становище на първите й заключения относно въпросите на управлението. Тези заключения вече бяха приети от трите институции на последното им заседание на 23 март 2011 г. Те доведоха до измененията по-долу, свързани със:

- засилването на правомощията за контрол на Парламента във връзка с многогодишната стратегия на агенцията (становище) и годишната работна програма,

- задачи на управителния съвет, свързани с мониторинга, и съответните изисквани умения на неговите членове,

- създаването на изпълнителен съвет,

- предотвратяването на конфликти на интереси в управителния съвет,

- създаването на пригодени показатели за оценка на работата на агенцията,

- редовно оценяване на агенцията.

Бюджетни въпроси

По въпросите, свързани единствено с бюджета, вашият докладчик счита, че е нужно допълнително разясняване на финансовата обосновка и на отражението на предложението върху бюджета:

- Финансовата обосновка изглежда погрешна, тъй като е посочена една допълнителна длъжност в ГД „Мобилност и транспорт“, която обаче вече е определена за управлението на дейността. Вашият докладчик ще се увери, че това не води до допълнителни разходи (отражението е от порядъка на 0,5 млн. евро за четири години).

- По отношение преразпределянето на шестима служители в рамките на агенцията, за да се справят с новите задачи, следва да се уточнят допълнително графикът и дейностите, от които ще се направи преразпределението.

- Ще бъде нужна също така допълнителна информация относно точното отражение по отношение на ресурсите на новите задачи на агенцията, които не са включени в регламента: разделите, свързани с „човешкия елемент” и електронните морски услуги „e-maritime“ в многогодишната стратегия на управителния съвет.

- Най-сетне, ще бъде разгледано каква сума би могло да се очаква от събирането на такси, произхождащи от обмена на морски данни, а също така как се гарантира, че законодателният орган запазва въздействието си във връзка с всички други приходи на агенцията, въпреки общата формулировка на новата разпоредба.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. подчертава, че точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да се прилага за разширяването на обхвата на задачите на Европейската агенция за морска безопасност; подчертава, че всяко благоприятно решение на законодателния орган във връзка с такова разширяване на обхвата на задачите не следва да накърнява решенията на бюджетния орган в контекста на годишната бюджетна процедура;

Обосновка

Потвърждават се бюджетните прерогативи на Парламента.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Въз основа на констатациите на външната оценка, препоръките на Управителния съвет и на многогодишната стратегия някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Освен това Агенцията следва да получи редица допълнителни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на европейско и международно равнище. Необходими са значителни усилия за внимателен преглед и преразпределение, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета. Това ще даде възможност една трета от нуждите от допълнителен персонал за новите задачи да бъде покрита чрез вътрешно преразпределение в рамките на Агенцията.

(3) Въз основа на констатациите на външната оценка, препоръките на Управителния съвет и на многогодишната стратегия, приета от този Съвет през март 2010 г., някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1406/2002 следва да бъдат изяснени и актуализирани. Освен това Агенцията следва да получи редица допълнителни задачи, отразяващи развитието на политиката за морска безопасност на европейско и международно равнище. Необходими са значителни усилия за внимателен преглед и преразпределение, за да се гарантира ефективността на разходите и бюджета. Това ще даде възможност една трета от нуждите от допълнителен персонал за новите задачи да бъде покрита чрез вътрешно преразпределение в рамките на Агенцията.

Обосновка

Правният акт следва да бъде достатъчно точен при позоваването на своите източници.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1 (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него, и Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление2 (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 47 от него, следва да бъдат взети предвид.

 

1 OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

 

2ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Обосновка

Финансовият регламент (член 185) и Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (член 47) следва да бъдат посочени като правно основание за създаването на нова агенция на ЕС.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 10 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) буква в) се заменя със следното:

a) букви б) и в) се заменят със следното:

 

б) приема годишния доклад за дейността на агенцията и го изпраща не по-късно от 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите-членки.

 

Агенцията препраща всяка година на бюджетните органи цялата информация, която е свързана с резултатите на процедурите за оценка.

в) преценява, в рамките на подготовката на работната програма, исканията от страна на държави-членки за техническа помощ, така както е предвидено в член 2, параграф 3;

в) преценява, в рамките на подготовката на работната програма, исканията от страна на държави-членки за техническа помощ, така както е предвидено в член 2, параграф 3;

ва) приема многогодишна стратегия за Агенцията, обхващаща период от пет години напред, като взема предвид становището на Комисията;

вa) приема многогодишна стратегия за Агенцията, обхващаща период от пет години напред, като взема предвид становищата на Парламента и Комисията;

вб) приема многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала;“

вб) приема многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала;“

Обосновка

Първото изменение има за цел да се разясни, че агенцията не може сама да прецени коя информация е релевантна за Парламента. Второто изменение има за цел в регламента да залегне, че с Парламента следва да се провеждат консултации за приемането на многогодишната стратегия на агенцията (МРГ).

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква г а) (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 10 – параграф 2 – буква з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) буква з) се заменя със следния текст:

 

з) изпълнява своите задължения по отношение на бюджета на Агенцията съгласно членове 18, 19 и 21 и контролира и предприема адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от различните одитни доклади и оценки, независимо дали са вътрешни или външни;

Обосновка

С оглед постигане на по-голяма ангажираност и предприемане на последващи действия въз основа на констатациите от одита и оценката, управителният съвет, пред който директорът се отчита, следва изрично да отговаря за контрола върху тях (МРГ).

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Член 11 се изменя, както следва:

 

a) параграф 1 се заменя със следния текст:

 

1. Управителният съвет се състои от един представител на всяка държава-членка и четирима представители на Комисията, както и четирима експерти от най-заинтересованите сектори, определени от Комисията, без право на глас.

 

Членовете на Управителния съвет се назначават въз основа на опита и съответните им познания в областта на морската безопасност, морската сигурност, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането на такова замърсяване. Те трябва също така да разполагат с необходимите управленски, административни и бюджетни умения за изпълнението на задачите, изброени в член 10.

 

Членовете на управителния съвет правят писмено изявление относно задълженията си и писмено изявление, в което се посочват всякакви преки или косвени интереси, които би могло да накърнят тяхната независимост. Те декларират на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост по отношение на точките от дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането и гласуването по тези точки.

 

б) параграф 3 се заменя със следния текст:

 

'3. Продължителността на мандата на длъжността е четири години. Той може да се подновява еднократно.

Обосновка

Уменията на членовете на Управителния съвет следва да съответстват на възложените им функции. Освен това следва да съществува разпоредба с цел предотвратяването на конфликти на интереси, а продължителността на техния мандат следва да бъде приравнена към продължителността на мандата в другите агенции (МРГ).

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 14 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Добавя се следният член:

 

„Член 14а

Изпълнителен съвет

 

1. Създава се изпълнителен съвет, съставен от членове на управителния съвет, включително двама представители на Комисията. Броят на членовете му не надвишава една трета от членовете на управителния съвет. Той заседава поне веднъж на три месеца.

 

2. Изпълнителният съвет получава ясен официален мандат от управителния съвет. Неговите задачи включват мониторинг на изпълнението на решенията на управителния съвет, решаване на административни и бюджетни въпроси от името на управителния съвет и подготовка на решения, програми и дейности, които се приемат от управителния съвет. Изпълнителният съвет отговаря пред управителния съвет; във връзка с това той представя отчет за дейността на всяко заседание на управителния съвет.”

Обосновка

Следва да бъде създаден изпълнителен съвет, чиято цел е засилване на надзора върху административното управление и управлението на бюджета чрез подготвянето на решенията на управителния съвет (МРГ).

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – букви а) и б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:

a) в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:

„a) да подготвя многогодишната стратегия на Агенцията и да я представя на управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета;

„a) да подготвя многогодишната стратегия на Агенцията и да я представя на управителния съвет след консултиране с Парламента и Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета;

аа) да подготвя многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала и да го представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията;

аа) да подготвя многогодишния план на Агенцията относно политиката за персонала и да го представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията;

аб) да подготвя годишната работна програма и подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и да ги представя на управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета. Той предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение. Той отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

аб) да подготвя годишната работна програма, като се указват очакваните човешки и финансови ресурси за всяка дейност, и подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите й за реагиране при замърсяване и да ги представя на Управителния съвет след консултиране с Комисията най-малко 8 седмици преди съответното заседание на съвета. Той отговаря положително на всяка покана от компетентната комисия на Европейския парламент за представяне и провеждане на размяна на мнения по годишната работна програма. Той предприема необходимите стъпки за тяхното изпълнение. Той отговаря на всички искания за помощ от страна на държава-членка в съответствие с член 10, параграф 2, буква в);

б) той взема решения за извършване на инспекциите, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и в съответствие с изискванията, посочени в същия член 3. Той работи в тясно сътрудничество с Комисията при изготвянето на мерките, посочени в член 3, параграф 2;

б) той взема решения за извършване на инспекциите, предвидени в член 3, след консултиране с Комисията и в съответствие с изискванията, посочени в същия член 3. Той работи в тясно сътрудничество с Комисията при изготвянето на мерките, посочени в член 3, параграф 2;

Обосновка

Първото изменение има за цел в регламента да залегне, че с Парламента следва да се провеждат консултации за приемането на многогодишната стратегия на агенцията (МРГ). Второто е съобразено с принципите на управление по дейности и бюджетиране по дейности (УД-БД): работната програма и годишният отчет за дейността на агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, осигурени за дейностите, необходими за постигане на целите на агенцията. Третото е насочено към официално установяване на практиката на провеждане на размяна на мнения между директора и компетентната комисия относно годишната работна програма.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4 – буква б)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 15 – параграф 2 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„г) той организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели и задачи, както е предвидено в настоящия регламент. Той гарантира, че организационната структура на Агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите Й за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Директорът установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;“

„г) той организира ефективна система за мониторинг с цел отчитане на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели и задачи, както е предвидено в настоящия регламент. За целта той създава, със съгласието на Комисията, пригодени показатели за постигнатите резултати, които позволяват ефективна оценка на постигнатото. Той гарантира, че организационната структура на Агенцията ще бъде редовно адаптирана към променящите се нужди в рамките на наличните финансови и човешки ресурси. На тази основа изпълнителният директор подготвя ежегоден общ проектодоклад и го представя на Управителния съвет. Докладът съдържа специален раздел относно финансовото изпълнение на подробния план за готовността на Агенцията при замърсяване и дейностите Й за реагиране при замърсяване и представя актуалното състояние на всички дейности, финансирани по този план. Директорът установява редовни процедури за оценка, които съответстват на признати професионални стандарти;“

Обосновка

В съответствие с принципа за управление по дейности и принципа за бюджетиране по дейности (УД-БД) работната програма и годишният отчет за дейността на агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, осигурени за дейностите, необходими за постигане на целите на агенцията, и за цялостните резултати по отношение постигането на тези цели.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Неговото становище, ако има изразено такова, се взема предвид преди официалното назначаване. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

Обосновка

Следва изрично да се разясни, че всяко становище на Парламента относно избрания кандидат се взема предвид преди неговото назначаване.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, може да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от три години. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на негов заместник.

2. Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид доклада за оценка, може да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас. Управителният съвет информира Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването на неговия мандат изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Неговото становище, ако има изразено такова, се взема предвид преди официалното удължаване на мандата. Ако мандатът не бъде удължен, изпълнителният директор остава на длъжността си до назначаването на негов заместник.

Обосновка

Подновяването на мандата на директора следва да се извършва за същия срок като първия мандат. Всяко становище на Парламента относно избрания кандидат се взема предвид преди неговото назначаване.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) В член 18, параграф 3 се заменя със следното:

 

'3. Изпълнителният директор изготвя проектодекларация на разчетите за приходите и разходите на агенцията за следващата година, като за основа се ползва бюджетирането по дейности, и го препраща на Управителния съвет заедно с проект на щатно разписание.

Обосновка

В съответствие с принципа за управление по дейности, и принципа за бюджетиране по дейности (УД-БД) бюджетът на агенцията следва изрично да се базира на целите и дейностите на агенцията, като обвързва мисията и целите на агенцията с нейните дейности и ресурси.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 – параграфи 7 и 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) В член 18 параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

 

'7. Декларацията за разчетите се изпраща от Комисията съответно на Парламента и на Съвета (наричани по-нататък бюджетен орган) заедно с [...] проекта на общ бюджет на Европейския съюз.

 

8. Въз основа на декларацията за разчетите Комисията вписва в проекта на общ бюджет на Европейския съюз прогнозните суми, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет, и представя това на бюджетния орган в съответствие с член 314 от ДФЕС, заедно с описание и обосновка на всяка разлика между декларацията за разчетите на агенцията и субсидията, която трябва да се отпусне от общия бюджет.”

Обосновка

Първата част от изменението се отнася за прилагането на номенклатурата на Договора от Лисабон. Втората част цели предоставяне на подходяща информация на бюджетния орган в случай, че Комисията промени проекторазчета на агенцията.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 18 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) В член 18, параграф 10 се заменя със следното:

 

10. Бюджетът се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост в него се извършват съответните корекции, както и в годишната работна програма.”

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се избегне, в случай на значителни бюджетни съкращения, агенцията да се наложи да извършва същите дейности и задачи със значително намалени средства.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 22 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В член 22, параграф 1 се заменя със следното:

(7) В член 22 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Редовно и най-малко на всеки пет години Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.“

„1. Редовно и най-малко на всеки пет години Управителният съвет възлага да се извърши независима външна оценка за изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията цялата информация, която последната счита за необходима по отношение на тази оценка.

 

2. Тази оценка се спира на полезността, уместността, постигнатата добавена стойност и ефективността на агенцията и на нейните работни практики. Оценката взема под внимание гледните точки на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище. Тя е насочена по-специално към евентуалната нужда от промени в агенцията, разширяване на нейните задачи или преустановяване на дейността й, в случай че функционирането й стане безпредметно.”

Обосновка

Следва да се спомене, че извършването на редовни оценки може да доведе и до преразглеждане на задачите или съществуването на агенцията, ако това се окаже необходимо.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

Позовавания

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

10.11.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.11.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jutta Haug

18.11.2010 г.

 

 

 

Дата на приемане

15.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (19.4.2011)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност
(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Докладчик по становище: Bart Staes

КРАТКА ОБОСНОВКА

Неотдавнашният петролен разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“ подчерта необходимостта от съсредоточаване на вниманието върху въпросите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването в морската среда в ЕС. Европейският парламент започна да разглежда тези въпроси в резолюцията си от 7 октомври 2010 г. относно действия на ЕС по отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодобива в ЕС (по инициатива на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните).

Предложеният регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (EАМБ) представлява първата законодателна възможност за Парламента да разгледа начините за засилване на съществуващите функции на ЕАМБ с цел подкрепа за постигането на целите по отношение на опазването на околната среда и повишаване на капацитета за реагиране при инциденти във водите на ЕС.

Предложеният регламент следва да използва по най-добър начин експертния опит на Агенцията и да засили ролята й за оказване на съдействие и подкрепа на Комисията и държавите-членки във връзка с предотвратяването на замърсяването от офшорни нефтени и газови съоръжения и при разработването на изисквания и насоки относно издаването на разрешителни за проучвания на нефтени и газови залежи и производство на нефт и природен газ. Предложеният регламент следва също така да засили ролята на системи като CleanSeaNet и системата за електронна детекция, използвана от ЕАМБ при настоящата й дейност, и да разшири функциите на ЕАМБ по отношение на инспекциите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията по отношение на изследователските дейности, свързани с областта на нейната компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за изследвания на ЕС. По-специално Агенцията не следва да отговаря за управлението на изследователски проекти.

(6) Агенцията следва да увеличи помощта, която предоставя на Комисията по отношение на изследователските дейности, свързани с областта на нейната компетентност. Следва обаче да се избягва дублиране на работата със съществуващата рамка за изследвания на ЕС. По-специално Агенцията не следва да отговаря за управлението на изследователски проекти. При разширяването на задачите на Агенцията следва да се обърне необходимото внимание, за да се гарантира, че задачите са ясно и точно описани, че няма дублиране и че се избягва всяка неяснота.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Неотдавнашните събития подчертаха рисковете от офшорното проучване за нефт и природен газ и офшорните производствените дейности по отношение на морския транспорт и морската среда. Използването на възможностите за реагиране на Агенцията следва да бъде изрично разширено, така че да обхване реагирането при замърсяване, причинено от тези дейности. В допълнение Агенцията следва да подпомага Комисията при анализа на безопасността на подвижни офшорни газови и нефтени съоръжения с цел да се определят възможните недостатъци, като приносът й се основава на експертния опит, който тя е придобила в сферата на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето.

(8) Неотдавнашните събития подчертаха рисковете от офшорното проучване за нефт и природен газ и офшорните производствени и транспортни дейности по отношение на морския транспорт, морската среда и крайбрежните райони. Използването на възможностите за реагиране на Агенцията следва да бъде изрично разширено, така че да обхване предотвратяването на замърсяване, причинено от тези дейности, и реагирането при такива случаи. В допълнение Агенцията следва да подпомага Комисията при анализа на безопасността на подвижни офшорни газови и нефтени съоръжения (включително транспортни съоръжения) с цел да се определят възможните недостатъци, като приносът й се основава на експертния опит, който тя е придобила в сферата на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Агенцията следва по-специално, посредством съществуващата система за сателитен мониторинг и наблюдение, да съдейства на Комисията и държавите-членки при откриването на нефтените разливи от офшорни нефтени и газови съоръжения и предприемането на действия във връзка с въздействието им.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Разширяването на задачите и отговорностите на Агенцията във връзка с офшорните нефтени и газови съоръжения следва да се отрази по подходящ начин в бюджета, приет в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1406/2002, и следва да доведе до увеличаване на броя на персонала и на капацитета й за реагиране при инциденти, ако това е целесъобразно, за да се позволи на Агенцията ефективно да изпълнява тези две нови задачи.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Настоящата система на Агенцията за електронна детекция може се използва с добри резултати и за други видове кораби, предвид потенциала й за подобряване на ефективността на морския транспорт, и по този начин да предостави стимули за пренасочване на транспорта на стоки от пътен към морския транспорт.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Агенцията се е утвърдила като авторитетен доставчик на данни за морския трафик на равнище ЕС, които са от интерес и значение за други дейности на ЕС. Чрез своите дейности, по-специално по отношение на държавния пристанищен контрол, наблюдението на морския трафик и морските пътища, както и помощта за проследяване на възможни замърсители, Агенцията следва да допринася за засилване на синергиите на равнище ЕС по отношение на някои операции, свързани с бреговата охрана. В допълнение системата за мониторинг и събиране на данни на Агенцията следва също да събира основна информация относно потенциални заплахи за морския транспорт и морската среда в резултат на офшорното проучване и производство на нефт и природен газ.

(10) Агенцията се е утвърдила като авторитетен доставчик на данни за морския трафик на равнище ЕС, които са от интерес и значение за други дейности на ЕС. Чрез своите дейности, по-специално по отношение на държавния пристанищен контрол, наблюдението на морския трафик и морските пътища, както и помощта за проследяване на възможни замърсители, Агенцията следва да допринася за засилване на синергиите на равнище ЕС по отношение на някои операции, свързани с бреговата охрана. Освен това следва да се проведе проучване, за да се разгледа въпросът дали Агенцията, действайки като Европейска служба за брегова охрана, следва да поема тези задачи в бъдеще, с цел да се даде възможност за по-бързи и по-ефективни действия на органите. В допълнение системата за мониторинг и събиране на данни на Агенцията следва също да събира основна информация относно потенциални заплахи за морския транспорт и морската среда в резултат на офшорното проучване, производство и транспортиране на нефт и природен газ.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Експертният опит на Агенцията в областта на замърсяването и реагирането в отговор на инциденти в морската среда би бил ценен също така при разработването на насоки относно издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ. Следователно Агенцията следва да подпомага Комисията и държавите-членки при тази задача.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Агенцията извършва инспекции с цел подпомагане на Комисията при оценката на ефективното прилагане на законодателството на ЕС. Ролите на Агенцията, Комисията, държавите-членки и Управителния съвет трябва да бъдат ясно определени.

(12)Агенцията извършва инспекции с цел подпомагане на Комисията при оценката на ефективното прилагане на законодателството на ЕС. Ролите на Агенцията, Комисията, държавите-членки и Управителния съвет трябва да бъдат ясно определени. По-специално, Агенцията следва да извършва инспекции в трети държави в средиземноморския, черноморския и прибалтийския регион, в чиито води се извършва проучване и производство на нефт и природен газ, и да подпомага тези трети държави да засилят капацитета си за подобряване на сигурността на офшорните си операции. Сътрудничеството с трети държави при осъществяване на задачи следва да се засили, с цел да се даде възможност за по-бързи действия.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 1 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и експертни знания на високо равнище с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на законодателството на Съюза в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването и предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, за наблюдаването на неговото изпълнение и за оценяване на ефективността на съществуващите мерки.

2. Агенцията предоставя на държавите-членки и на Комисията необходимата техническа и научна помощ и експертни знания на високо равнище с цел да ги подпомогне за правилното прилагане на съответното законодателство в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, опазването на морската среда, като се гарантира по-специално предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, офшорни газови и нефтени съоръжения, включително офшорни газови и нефтени сондажни платформи и терминали на тръбопроводи, за наблюдаването на неговото изпълнение и за оценяване на ефективността на съществуващите мерки.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 1 - параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Агенцията подкрепя също така съществуващите мрежи за трансгранично крайбрежно координиране, с цел развиване на сътрудничество, като вниманието специално се съсредоточава върху предотвратяването на бедствия, като по този начин се позволява на мрежите да се възползват както от техническа и научна помощ от страна на Агенцията, така и от подробните познания на регионалните и местните органи относно специфичните характеристики и местните условия.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посочените в член 1 цели, Агенцията изпълнява задачите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в областта на морската безопасност и сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето.

1. С цел да бъде гарантирано правилното изпълнение на посочените в член 1 цели, Агенцията изпълнява задачите, посочени в параграф 2 от настоящия член, в областта на морската безопасност и сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби и офшорни газови и нефтени съоръжения (включително подвижни и транспортни съоръжения, както и терминали на тръбопроводи), и реагирането при замърсяване на морето.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 2 –буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) при разработването на изисквания или насоки, свързани с издаването на разрешителни за проучване и производство на нефт и природен газ в морска среда и, по-специално, аспектите, свързани с природната среда и гражданската защита;

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 – параграф 3 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) разширяване на използването на настоящата система за електронна детекция, така че да обхване и други видове плавателни съдове.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2 - параграф 4 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) посредством системата си за сателитен мониторинг и наблюдение, позната като „Clean SeaNet” и създадена в съответствие с член 10 от Директива 2005/35/EО,за откриване и пречистване на замърсяването на морската среда, причинено от второстепенни морски разливи от офшорни петролни и газови съоръжения.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да изпълнява възложените й задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно Договора и по-специално при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза, Агенцията извършва инспекции в държавите-членки.

1. С цел да изпълнява възложените й задачи и да подпомага Комисията при изпълнението на нейните задължения съгласно Договора и по-специално при оценката на ефективното прилагане на правото на Съюза, Агенцията подпомага Комисията при прегледа на оценките за въздействие върху околната среда и извършва инспекции в държавите-членки.

Обосновка

ЕАМБ може също така да играе роля по отношение на контрола върху оценките за въздействие върху околната среда за офшорните дейности, за да се избегне отрицателно екологично въздействие върху силно чувствителни морски екосистеми.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Също така Агенцията извършва инспекции от името на Комисията в трети държави, както се изисква от законодателството на ЕС, по-специално по отношение на организации, признати от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета, и по отношение на обучението и освидетелстването на морски лица в съответствие с Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Също така Агенцията извършва инспекции от името на Комисията в трети държави, както се изисква от законодателството на ЕС, по-специално по отношение на организации, признати от Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета, и по отношение на обучението и освидетелстването на морски лица в съответствие с Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Агенцията извършва по-специално инспекции в трети държави в средиземноморския, черноморския и прибалтийския регион, в чиито води се извършва проучване и производство на нефт и природен газ, и подпомага тези трети държави да засилят капацитета си за подобряване на сигурността на офшорните си операции.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 3 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато е необходимо, и във всички случаи, когато даден цикъл от инспекции е приключил, Агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед установяването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки.

3. Когато е необходимо, и във всички случаи, когато даден цикъл от инспекции е приключил, Агенцията анализира докладите от този цикъл с оглед установяването на хоризонтални констатации и общи заключения относно ефективността на съществуващите мерки. Агенцията представя този анализ на Комисията за допълнително обсъждане с държавите-членки и го прави публично достояние в лесно достъпен формат, включително в електронна форма.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 5 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите на Агенцията по най-ефективния и ефикасен начин.

3. По искане на Комисията Управителният съвет може да реши със съгласието и сътрудничеството на съответните държави-членки да създаде регионални центрове, необходими за осъществяване на задачите на Агенцията по най-ефективния и ефикасен начин, засилвайки сътрудничеството със съществуващите регионални и национални мрежи, вече участващи в превантивни мерки.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

1. Изпълнителният директор се назначава и освобождава от длъжност от Управителния съвет. Назначението се извършва въз основа на списък с кандидати, предложени от Комисията, за срок от пет години въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на равенството на половете, компетентността и опита му в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби и от офшорни нефтени и газови съоръжения, включително терминали на тръбопроводи, и реагирането при замърсяване на морето. Преди назначението избраният от Управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси. Управителният съвет взема това решение с мнозинство от четири пети от всички членове с право на глас.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 16 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Завеждащите отдели се назначават въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на професионалната им компетентност и опит в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Завеждащите отдели се назначават или освобождават от длъжност от Изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на Управителния съвет.“

4. Завеждащите отдели се назначават въз основа на лични качества и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на равенството между половете, професионалната им компетентност и опит в областта на морската безопасност, сигурността на мореплаването, предотвратяването на замърсяване, причинено от кораби, и реагирането при замърсяване на морето. Завеждащите отдели се назначават или освобождават от длъжност от Изпълнителния директор след получаването на положително становище от страна на Управителния съвет.“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

Позовавания

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.11.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Bart Staes

30.11.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

16.3.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

19.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder

, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

Позовавания

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.10.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

10.11.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.11.2010 г.

ENVI

10.11.2010 г.

ITRE

10.11.2010 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

1.12.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.4.2011 г.

21.6.2011 г.

10.10.2011 г.

 

Дата на приемане

11.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Peter Simon

Дата на внасяне

25.10.2011 г.