ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  25. 10. 2011 - (KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Knut Fleckenstein


  Postup : 2010/0303(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0372/2011

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  (KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0611),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0343/2010),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. února 2011[1],

  –   po konzultaci s Výborem regionů,

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0372/2011),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  upozorňuje na to, že na rozšíření úkolů Evropské agentury pro námořní bezpečnost by se měl vztahovat bod 47 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení uzavřené dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí; zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového rozšíření úkolů nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

  3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2004 ze dne 27. června 2002 byla zřízena Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen agentura) za účelem zajištění vysoké, jednotné a účinné úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

  (1) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2004 ze dne 27. června 2002, které bylo přijato po havárii tankeru Erika a ničivém ropném znečištění, jež tato havárie způsobila, byla zřízena Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen agentura) za účelem zajištění vysoké, jednotné a účinné úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

  Odůvodnění

  Je nezbytné, aby lidé věděli, že tuto vědeckou dokumentaci si mohou kdykoli prostudovat, a aby znali důvody, proč orgány Unie tyto kroky podnikly.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) Po havárii tankeru Prestige v roce 2002 bylo nařízení 1406/2002 změněno tak, aby poskytovalo agentuře více pravomocí pro boj proti znečištění.

  Odůvodnění

  Je nezbytné, aby lidé věděli, že tuto vědeckou dokumentaci si mohou kdykoli prostudovat, a aby znali důvody, proč orgány Unie tyto kroky podnikly.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Správní rada agentury v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 1406/2002 zajistila v roce 2007 nezávislé externí hodnocení provádění uvedeného nařízení. Na základě tohoto hodnocení dala v červnu 2008 doporučení na změny nařízení (ES) č. 1406/2002, agentury a jejích pracovních postupů.

  (2) Správní rada agentury (dále jen správní rada) v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 1406/2002 zajistila v roce 2007 nezávislé externí hodnocení provádění uvedeného nařízení. Na základě tohoto hodnocení dala v červnu 2008 doporučení na změny nařízení (ES) č. 1406/2002, agentury, oblasti její působnosti a jejích pracovních postupů.

  Odůvodnění

  Změna tohoto nařízení s sebou nese nutnost udělit agentuře nové pravomoci, což předpokládá také nové vymezení oblastí, v nichž může agentura zasahovat.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Vycházeje ze zjištění externího hodnocení, doporučení správní rady a z víceleté strategie, měla by být některá ustanovení nařízení (ES) č. 1406/2002 vyjasněna a aktualizována. Agentura by dále měla dostat řadu doplňujících úkolů odrážejících vývoj politiky námořní bezpečnosti na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. Jsou nutné značné kontroly a přesuny, aby byla zajištěna efektivnost nákladů a účinnost využití rozpočtu. Mělo by se tím umožnit, aby jedna třetina dalších potřeb zaměstnanců nutných pro nové úkoly byla pokryta vnitřním přesunem, který provede agentura.

  (3) Vycházeje ze zjištění externího hodnocení, doporučení správní rady a z víceleté strategie, kterou správní rada přijala v březnu 2010, měla by být některá ustanovení nařízení (ES) č. 1406/2002 vyjasněna a aktualizována. Agentura by také měla dostat řadu doplňujících úkolů odrážejících vývoj politiky námořní bezpečnosti na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, jejím hlavním posláním však musí být především zajištění námořní bezpečnosti. S ohledem na omezený rozpočet Unie jsou nutné značné kontroly a přesuny, aby byla zajištěna efektivnost nákladů a účinnost využití rozpočtu a aby se zamezilo duplicitám. Potřeba zaměstnanců nutných pro nové úkoly by měla být v rámci možností pokryta vnitřním přesunem, který provede agentura.

  Odůvodnění

  Finanční prostředky, které má agentura k dispozici, aby mohla účinně zasahovat v oblasti námořní bezpečnosti, by neměly být přiděleny na nové úkoly. Základní podmínkou pro rozšíření pravomocí agentury je tedy pečlivé řízení rozpočtu. Nové úkoly by měly být pokud možno pokryty vnitřními přesuny.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) Tyto vnitřní přesuny musí být koordinovány s agenturami členských států.

  Odůvodnění

  Pokud bude spolu s vnitřními přesuny zároveň posílena spolupráce, bude dosaženo větší účinnosti a hospodárnosti.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3b) Agentura již prokázala, že je efektivnější, pokud se některé úkoly, jako jsou například systémy satelitního monitorování, uskutečňují na evropské úrovni. Pokud lze tyto systémy uplatnit při podpoře jiných politických cílů, nabízí se členským státům úspora ve vnitrostátních rozpočtech a skutečná evropská přidaná hodnota.

  Odůvodnění

  Vzhledem k hospodářské krizi je jasné, že veřejné rozpočty na evropské, národní a státní úrovni jsou pod tlakem. Názor, že by všechny veřejné organizace bez výjimky měly zmrazit rozpočet, nemá smysl, jestliže investice na jedné úrovni řízení umožní velké úspory na jiných úrovních. Agentura může konkrétně využít stávající systémy k tomu, aby přispěla k jiným politickým cílům jen s mírným navýšením zdrojů, jehož čistým výsledkem bude snížení evropských veřejných výdajů, jelikož vnitrostátní správní orgány nebudou muset tyto úkoly provádět.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3c) S cílem řádně plnit nové úkoly svěřené agentuře tímto nařízením je nutno navýšit její zdroje, byť nepatrně. Tomu je třeba v rozpočtovém procesu věnovat zvláštní pozornost.

  Odůvodnění

  Navzdory hluboké hospodářské krizi bude zřejmě třeba požadovat investice do zdrojů agentury, byť v omezené míře, neboť nové úkoly, které jí byly svěřeny, umožní snížit náklady na vnitrostátní úrovni.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a) Při jmenování členů správní rady by se měl plně zohledňovat význam zajištění rovnováhy v zastoupení žen a mužů. Volba předsedy a místopředsedy i volba zástupců ze třetích zemí by měly tento cíl rovněž sledovat.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Agentura by měla jednat v zájmu Unie. Mělo by to zahrnovat i jednání agentury v oblasti její působnosti mimo území EU.

  (5) Agentura by měla jednat v zájmu Unie a řídit se pokyny Komise. Mělo by to zahrnovat i jednání agentury v oblasti její působnosti mimo území EU a podporu politiky námořní bezpečnosti Unie prostřednictvím vědecké a technické spolupráce se třetími zeměmi.

  Odůvodnění

  Agentura provádí své úkoly jménem Komise, která ji pověřuje uplatňováním právních předpisů a zásad Společenství. Tímto způsobem agentura napomáhá Komisi a členským státům v jejich technických a provozních úkolech, kdykoli potřebují pomoc. Agentura není pověřena vytvářením kompetencí.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Agentura by měla na žádost členského státu dalšími hospodárnými opatřeními podporovat boj proti znečištění moře, včetně znečištění z ropných a plynových zařízení na moři. V případě, že se bude jednat o znečištění moře ve třetí zemi, bude žádost muset podat Komise.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi ve výzkumných činnostech týkajících se její oblasti působnosti. Je však třeba vyhnout se duplicitní práci s existujícím výzkumným rámcem EU. Agentura by zejména neměla být pověřena řízením výzkumných projektů.

  (6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi a členským státům ve výzkumných činnostech týkajících se její oblasti působnosti. Je však třeba vyhnout se duplicitní práci s existujícím výzkumným rámcem EU. Agentura by zejména neměla být pověřena řízením výzkumných projektů. Při rozšiřování úkolů svěřených agentuře je třeba dbát na to, aby tyto úkoly byly jasně a přesně popsány a aby se zamezilo duplicitě a nejasnostem.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Na základě rozvoje nových inovačních aplikací a služeb a zlepšování stávajících aplikací a služeb a s cílem realizovat evropský námořní prostor bez překážek by agentura měla plně využívat možnosti poskytované programy EGNOS, Galileo a GMES.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7a) Agentura poskytuje členským státům podrobné informace o případech znečištění z lodí, aby jim umožnila plnit jejich povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/351. Účinnost prosazování a sankce se značně liší i přesto, že takové znečištění může zasáhnout vody jiných členských států.

   

  ________________

   

  1. Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11.

  Odůvodnění

  Směrnice 2005/35 ve znění směrnice 2009/123 svěřuje členským státům odpovědnost za trestněprávní sankce za vypouštění znečišťujících látek, na které se tato směrnice vztahuje. Rovněž svěřuje agentuře klíčovou úlohu při vypracovávání technických řešení a poskytování technické pomoci. Doposud však členské státy ukázaly, že k plnění svých povinností přistupují se značně rozdílným zaujetím.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Události z poslední doby podtrhly rizika těžby ropy a plynu a výrobních činností na moři pro námořní dopravu a mořské prostředí. Využívání reakčních schopností agentury by se mělo výslovně rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na znečištění způsobené takovými činnostmi. Agentura by kromě toho měla být Komisi nápomocna při analyzování bezpečnosti mobilních ropných a plynových zařízení na moři za účelem určení případných slabých stránek a vycházet ve svém příspěvku z odborných znalostí získaných v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře.

  (8) Události z poslední doby podtrhly rizika těžby ropy a plynu a výrobních činností na moři pro námořní dopravu a mořské prostředí. Využívání schopností agentury by se mělo výslovně rozšířit tak, aby pokrývalo znečištění způsobené takovými činnostmi. Agentura by kromě toho měla být Komisi nápomocna při analyzování bezpečnosti ropných a plynových zařízení na moři za účelem určení případných slabých stránek a vycházet ve svém příspěvku z odborných znalostí získaných v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře. Tato dodatečná úloha, která nabízí evropskou přidanou hodnotu využitím stávajících znalostí a zkušeností agentury, by měla být doprovázena odpovídajícími finančními a personálními zdroji.

  Odůvodnění

  Ačkoli agentura nabízí vzhledem ke svým stávajícím zkušenostem a technickým systémům účinné řešení z hlediska nákladů, není reálné očekávat, že nové úkoly bude možné provádět bez určitého navýšení zdrojů. Uplatňování přísného zmrazení rozpočtu by ohrozilo schopnost agentury plnit její současné povinnosti, pokud jde o prevenci znečištění z lodí a reakci na znečištění.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8a) Zejména systém CleanSeaNet, který agentura v současnosti používá na pořizování fotografických důkazů o ropných skvrnách z plavidel, by měl být využíván také k odhalování a záznamu skvrn ze zařízení na moři a při pobřeží.

  Odůvodnění

  Prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu bude dosaženo komplexní kontroly všech vodních ploch bez ohledu na zdroj znečištění.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8b) Za účelem vytvoření jednotného trhu je nezbytné co nejvíce využívat námořní dopravu na krátké vzdálenosti a snížit byrokratickou zátěž lodní dopravy. Projekt „Blue Belt“ bude sloužit ke snížení objemu ohlašovacích formalit obchodních lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich.

  Odůvodnění

  Plavba mezi přístavy EU se považuje za mezinárodní dopravu, což přináší byrokratickou zátěž, která poškozuje intermodalitu. Směrnice 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich (s datem provedení do 19. května 2012) zjednodušuje a harmonizuje administrativní postupy v námořní přepravě pomocí elektronického přenosu údajů.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9) Unie zpracovala komplexní strategii námořní dopravy do roku 2018, která zahrnuje koncepci elektronických systémů v námořní dopravě. Kromě toho rozvíjí síť námořního dohledu EU. Agentura má k dispozici námořní systémy a aplikace, které jsou zajímavé pro realizaci těchto politik. Agentura by proto měla zpřístupnit systémy a údaje zainteresovaným partnerům.

  (9) Unie zpracovala komplexní strategii námořní dopravy do roku 2018, která zahrnuje koncepci elektronických systémů v námořní dopravě. Kromě toho rozvíjí síť námořního dohledu EU. Agentura má k dispozici námořní systémy a aplikace, které jsou zajímavé pro realizaci těchto politik a zejména projektu „Blue Belt“. Agentura by proto měla zpřístupnit systémy a údaje zainteresovaným partnerům.

  Odůvodnění

  Projekt Blue Belt nabízí celním orgánům jistotu, že loď deklarující přepravu zboží v rámci EU navštívila pouze přístavy v EU. Umožňuje snižování administrativní zátěže pro pobřežní plavbu při zachování stávající úrovně kontroly. Tímto způsobem je podporováno využívání dopravního prostředku, který způsobuje menší ekologické škody než silniční doprava.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9a) S cílem přispět ke zřízení jednotného evropského moře a k tomu, aby bylo možné lépe předcházet znečištění moří a bojovat s ním, by měla být zesílena součinnost mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za prosazování předpisů, včetně vnitrostátní pobřežní stráže.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9b) Agentura by měla pomáhat Komisi a členským státům při rozvoji a uplatňování unijní iniciativy „e-maritime“ (elektronické systémy v námořní dopravě), která je určena pro zlepšení efektivity v námořní oblasti prostřednictvím lepšího využívání informačních technologií, aniž by bylo zasahováno do kompetencí příslušných orgánů.

  Odůvodnění

  Informační a satelitní technologie mohou významně přispět k rozvoji úrovně námořní bezpečnosti a k efektivitě odvětví. V tomto smyslu je nezbytné zdůraznit význam budoucí iniciativy Komise e-maritime, přičemž nesmí docházet k překrývání a zdvojování oblasti působnosti vnitrostátních a regionálních orgánů.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9c) Vzhledem k tomu, že je důležité, aby byla Evropa i nadále přitažlivá pro nové vysoce kvalitní námořníky, kteří nahradí generaci odcházející do důchodu, měla by agentura podporovat členské státy a Komisi při propagaci námořního výcviku. Zejména by mělo docházet k výměně osvědčených postupů a k umožnění výměn mezi institucemi pro výcvik námořníků založených na modelu Erasmus.

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10) Agentura se prosadila jako uznávaný poskytovatel údajů o námořní dopravě na úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité pro jiné činnosti EU. Agentura může prostřednictvím svých činností, týkajících se zejména státní přístavní inspekce, sledování námořní dopravy a námořních cest a také pomoci ve sledování případných znečišťovatelů, přispět k posílení synergií na úrovni EU, pokud jde o určité operace pobřežní stráže. Kromě toho sledováním a sběrem údajů agentury by se měly také shromažďovat informace o potenciálních hrozbách pro námořní dopravu a mořské prostředí vyplývajících z těžby a produkce ropy a plynu na moři.

  (10) Agentura se prosadila jako uznávaný poskytovatel údajů o námořní dopravě na úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité pro jiné činnosti EU. Agentura může prostřednictvím svých činností, týkajících se zejména státní přístavní inspekce, sledování námořní dopravy a námořních cest a také pomoci ve sledování případných znečišťovatelů, přispět k posílení synergií na úrovni EU, pokud jde o operace týkající se prevence a boje proti znečištění moří, a to podporou výměny informací a osvědčených postupů mezi jednotlivými pobřežními strážemi. Agentura by kromě toho měla v rámci sledování a sběru údajů také shromažďovat informace, např. o pirátství a o potenciálních hrozbách pro námořní dopravu a mořské prostředí vyplývajících z těžby, produkce a přepravy ropy a plynu na moři.

  Odůvodnění

  Hlavním úkolem pobřežních stráží je zajištění vnitrostátní námořní bezpečnosti. Při zásazích se proto pobřežní stráže řídí strategiemi jednotlivých členských států. Agentura jim může na jejich žádost pomoci svými odbornými znalostmi, neměla by však provádět koordinaci jednotlivých pobřežních stráží v oblasti námořní bezpečnosti. Účast agentury při společném vytváření nástrojů pro boj proti znečištění moří je naopak oprávněná a musí být posílena.

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a) Pro boj s rostoucím rizikem pirátství v Adenském zálivu a západním Indickém oceánu je nutné, aby agentura předala námořním silám EU pro operaci Atalanta informace o přesné poloze všech lodí plujících pod vlajkou EU v této oblasti, která je označována jako oblast s vysokým rizikem. Dosud k tomu nedaly všechny členské státy svolení. Toto nařízení by je k tomu mělo zavázat, aby tak byla posílena role agentury v boji s pirátstvím.

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11a) V oblasti státní přístavní inspekce Unie úzce spolupracuje s Pařížským memorandem o porozumění o státní přístavní inspekci. S cílem maximalizovat účinnost by agentura a sekretariát Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci měly co nejvíce spolupracovat, přičemž by Komise a členské státy měly posoudit všechny možnosti dalšího zvyšování účinnosti.

  Odůvodnění

  V době přísných rozpočtů je zásadní, aby se zabránilo zdvojování struktur a aby se práce přidělila orgánu, který má nejvíc předpokladů provést danou práci účinně a účelně z hlediska nákladů.

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11b) Odborné zkušenosti agentury s problematikou znečištění a s řešením nehod v mořském prostředí by byly přínosné i při vypracovávání pokynů pro udělování licencí k těžbě a produkci ropy a zemního plynu. Agentura by proto měla být v tomto úkolu nápomocna Komisi a členským státům.

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13) Komise a agentura by měly úzce spolupracovat ve zpracování operativních pracovních postupů agentury, pokud jde o inspekce. Dokud opatření týkající se těchto pracovních postupů nevstoupí v platnost, měla by agentura při provádění inspekcí dodržovat existující postupy.

  (13) Komise a agentura by měly úzce spolupracovat na co nejrychlejším zpracování operativních pracovních postupů agentury, pokud jde o inspekce. Dokud opatření týkající se těchto pracovních postupů nevstoupí v platnost, měla by agentura při provádění inspekcí dodržovat existující postupy.

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14) Požadavky na operativní pracovní postupy agentury pro provádění inspekcí by měly být přijaty v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

  (14) S cílem přijmout požadavky na operativní pracovní postupy agentury pro provádění inspekcí by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

  Odůvodnění

  Návrh Komise odráží tzv. „postup projednávání ve výborech“, který byl stanoven ve Smlouvách před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Postupy by se proto měly aktualizovat a měly by se uznat rovnocenné úlohy obou legislativních složek.

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) Veškerá opatření a podpora agentury při koordinaci členských států a Komise musí být směřována k rozvoji skutečného evropského námořního prostoru.

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14b) Měly by být zohledněny nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (finanční nařízení), a zejména článek 185 uvedeného nařízení, a interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení2 (IID ze dne 17. května 2006), a zejména bod 47 této dohody.

   

  ________________

   

  1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

   

  2 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

  Odůvodnění

  Právním základem by mělo být finanční nařízení a interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 1 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Agentura poskytuje členským státům a Komisi potřebnou technickou a vědeckou pomoc na vysoké úrovni odbornosti s cílem pomoci jim správně uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí, sledovat jejich provádění a vyhodnocovat účinnost zavedených opatření.

  2. Agentura poskytuje členským státům a Komisi potřebnou technickou a vědeckou pomoc na vysoké úrovni odbornosti s cílem pomoci jim správně uplatňovat právní předpisy Unie s cílem zajistit vysokou a jednotnou úroveň účinné námořní bezpečnosti s využitím stávajících schopností pomoci, prevence a boje proti znečištění moře, včetně znečištění z ropných a plynových zařízení na moři, rozvíjet evropský námořní prostor bez překážek, sledovat jejich provádění a vyhodnocovat účinnost zavedených opatření.

  Odůvodnění

  Termín „znečištění moře“ je v souladu s návrhem Komise na čl. 1 odst. 3 (reakce na znečišťování).

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů stanovených v článku 1 vykonává agentura úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře.

  1. Cíle stanovené v článku 1 představují hlavní poslání agentury a jejich plnění musí být tedy prioritou. Při udělení úkolů uvedených v odstavci 2 tohoto článku agentuře zamezí zdvojování úsilí a zajistí řádné plnění úkolů týkajících se námořní bezpečnosti, zabránění znečištění moře a reakce na něj, a to na žádost členských států nebo Komise.

  Odůvodnění

  Diverzifikace činnosti agentury má smysl teprve tehdy, až bude agentura řádně plnit své prioritní úkoly. Pozměňovací návrh týkající se předcházení znečištění je v souladu s návrhem Komise na čl. 1 odst. 3 a umožnil by agentuře přispět k předcházení znečištění z jiných zdrojů na moři než z lodí (jmenovitě z ropných a plynových plošin).

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ba) v poskytování technické pomoci Komisi při výkonu úkolů sledování, které jí přísluší podle čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 65/20051,

   

  _____________

   

  1 Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh by umožnil agentuře poskytnout Komisi technickou pomoc při sledování provádění směrnice o zvýšení zabezpečení přístavů. Úkol agentury by byl jasně omezen na aspekty, v nichž by měla příslušné technické zkušenosti. Komise by neměla žádnou povinnost vyhledat pomoc a pravděpodobně by ji ani nehledala, pokud by se nedomnívala, že by jí agentura mohla poskytnout užitečné rady.

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) v poskytování technické pomoci potřebné pro účast na práci odborných orgánů IMO, MOP, Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci a dalších příslušných mezinárodních nebo regionálních organizací;

  c) v aktualizaci a rozvoji opatření potřebných pro účast na práci odborných orgánů IMO, MOP, Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci a dalších příslušných mezinárodních nebo regionálních organizací;

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) ve zpracování a provádění politik týkajících se úkolů agentury, jako jsou námořní dálnice, evropský námořní prostor bez překážek, elektronické systémy v námořní dopravě, vnitrozemské vodní cesty, rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, klimatické změny, a v analýze bezpečnosti mobilních plynových a ropných zařízení na moři;

  d) ve zpracování a provádění politik EU týkajících se úkolů agentury, zejména úkolů v oblasti námořní bezpečnosti a v oblasti námořních dálnic, evropského námořního prostoru bez překážek, projektu Blue Belt, elektronických systémů v námořní dopravě, rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, klimatických změn, a v analýze bezpečnosti mobilních ropných a plynových zařízení na moři a boji proti znečištění;

  Odůvodnění

  Projekt Blue Belt nabízí celním orgánům jistotu, že loď deklarující přepravu zboží v rámci EU, navštívila pouze přístavy v EU. Umožňuje snižování administrativní zátěže pro pobřežní plavbu při zachování stávající úrovně kontroly. Tímto způsobem je podporováno využívání dopravního prostředku, který způsobuje menší ekologické škody než silniční doprava. Obdobně by se snížilo administrativní zatížení, kdyby se umožnila hladká výměna údajů mezi těmito dvěma systémy o lodích, které se plaví po mořích i řekách/kanálech.

  Pozměňovací návrh   34

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – bod 2 – písm. d a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da) při výměně informací týkajících se jakýchkoliv dalších politik, v nichž lze uplatnit její pravomoci a odborné zkušenosti;

  Odůvodnění

  Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 2 odst. 3a.

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea) při rozvoji a provádění politik na podporu kvality odborné přípravy evropských námořníků a při propagaci námořnické profese s ohledem na požadavek vysoce kvalifikovaných pracovních sil v námořním odvětví EU;

  Pozměňovací návrh   36

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  f) v analýze probíhajících a dokončených výzkumných projektů vztahujících se na oblasti činnosti agentury; zahrnuje to případná regulační následná opatření vyplývající z konkrétních výzkumných projektů a stanovení klíčových témat a priorit pro další výzkum na úrovni EU;

  f) v analýze probíhajících a dokončených výzkumných projektů vztahujících se na oblasti činnosti agentury; zahrnuje to případná regulační následná opatření vyplývající z konkrétních výzkumných projektů;

  Odůvodnění

  Identifikace klíčových témat by neměla být úkolem agentury; o tuto oblast se starají ostatní orgány EU. Je třeba zabránit zdvojování činností.

  Pozměňovací návrh   37

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa) při vypracování požadavků nebo jakýchkoli pokynů pro udělování licencí k těžbě a produkci ropy a zemního plynu v mořském prostředí, a zejména pro související aspekty ochrany životního prostředí a obyvatelstva;

  Pozměňovací návrh   38

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ba) v podpoře sledování uznaných subjektů, které provádějí úkoly osvědčování jménem členských států v souladu s článkem 9 směrnice 2009/151, aniž by byla dotčena práva a povinnosti státu vlajky;

   

  ________________

   

  1 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 147.

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že agentura již pomáhá Komisi při sledování uznaných subjektů, pokud by mohla podpořit také členské státy, zlepšila by se efektivita a snížil tlak na rozpočty členských států.

  Pozměňovací návrh   39

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. b b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bb) pomoci Komisi při plnění úkolů popsaných v článcích 3, 5, 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 391/20091 a poskytuje poradenství pro uplatňování a provádění článku 10 tohoto nařízení;

   

  ________________

   

  1 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11.

  Odůvodnění

  Pomoc, kterou agentura poskytuje Komisi, by měla být konkrétnější za účelem výslovného uplatňování ustanovení nařízení (ES) č. 391/2009 vzhledem k tomu, že je mimořádně důležité zajistit dodržování nařízení.

  Pozměňovací návrh   40

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) podpoře dodatečnými prostředky a nákladově nejefektivnějším způsobem, prostřednictvím mechanismu EU v oblasti civilní ochrany stanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom, jejich zásahů v případě havarijního nebo záměrného znečištění moře, když byla taková žádost předložena; v této souvislosti agentura pomáhá dotčeným členským státům, v nichž jsou prováděny čistící práce.

  c) podpoře dodatečnými prostředky a nákladově nejefektivnějším způsobem, prostřednictvím mechanismu EU v oblasti civilní ochrany stanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom, jejich zásahů v případě havarijního nebo záměrného znečištění moře, když byla taková žádost předložena; v této souvislosti agentura pomáhá dotčeným členským státům, v nichž jsou prováděny čistící práce, a sice poskytnutím vhodných technických nástrojů;

  Pozměňovací návrh   41

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) shromažďování a analýze údajů o kvalifikaci a zaměstnanosti námořníků na vnitrostátní úrovni s cílem sdílet osvědčené postupy při odborné přípravě námořníků v celé Evropě;

  Pozměňovací návrh   42

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cb) koordinaci škol, které by zajišťovaly harmonizované vzdělávání;

  Pozměňovací návrh   43

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cc) umožnění vytvořit výměny mezi institucemi námořního vzdělávání typu Erasmus;

  Pozměňovací návrh   44

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  cd) poskytování odborných technických znalostí v oblasti lodního stavitelství nebo v jakýchkoliv jiných činnostech týkajících se námořní dopravy, a to s cílem posílit využití technologií šetrných k životnímu prostředí a zajistit vysoký stupeň bezpečnosti;

  Odůvodnění

  V předpisech, které upravují stavbu „plavidel budoucnosti“, musí být věnována zvýšená pozornost otázkám boje proti znečištění moře, dodržování námořní bezpečnosti a ochrany životního prostředí. V oblasti lodního stavitelství může proto agentura rovněž nabídnout své odborné znalosti týkající se uvedených otázek.

  Pozměňovací návrh   45

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. a a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) při podpoře akcí, které provádějí v oblasti boje proti nezákonnému obchodu a pirátství, a to poskytnutím údajů a informací, které by mohly příslušné operace usnadnit, zejména využíváním automatického identifikačního systému a satelitních snímků;

  Odůvodnění

  Agentura má k dispozici nástroje a údaje, zejména satelitní, které by mohly členské státy využít v rámci dohledu nad protiprávními činnostmi na moři. V současnosti je výměna informací s námořními silami EU při operaci Atlanta na ochranu plavidel pod vlajkou EU proti pirátství při proplouvání přes oblast Afrického rohu mimořádně významná.

  Pozměňovací návrh   46

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. a b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ab) při vývoji a provádění makroregionální politiky Unie související s úkoly agentury;

  Pozměňovací návrh   47

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) ve vyšetřování námořních nehod v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES; agentura poskytuje podporu členským státům ve vyšetřování závažných námořních nehod a uskutečňuje analýzu zpráv o vyšetřování nehod za účelem určení přidané hodnoty na úrovni EU z hlediska vyvozeného poučení;

  b) ve vyšetřování námořních nehod v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES; agentura poskytuje, na žádost příslušných členských států, podporu členským státům ve vyšetřování závažných námořních nehod a uskutečňuje analýzu zpráv o vyšetřování nehod za účelem určení přidané hodnoty na úrovni EU z hlediska vyvozeného poučení; za tímto účelem se agentura vyzývá, aby členským státům poskytovala podporu při vyšetřování havárií na zařízeních na moři (pobřežních i na moři), včetně havárií ropných a plynových zařízení, a členské státy se vyzývají, aby s agenturou rychle a v maximální míře spolupracovaly;

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh vyžaduje vyšší míru ochoty spolupracovat ze strany členských států, které někdy odmítají pomoc poskytnout nebo při jejím poskytování postupují pomalu.

  Pozměňovací návrh   48

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) v souvislosti s ropnými skvrnami ze zařízení na moři agentura pomáhá členským státům a Komisi při využívání služby CleanSeaNet ke sledování rozsahu těchto skvrn a jejich dopadu na životní prostředí;

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že CleanSeaNet je již vytvořený systém, který prokázal svou účinnost, nabízí po katastrofě plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu z hlediska nákladů vysoce efektivní reakci na zvýšené obavy z rizik spojených s těžbou na moři.

  Pozměňovací návrh   49

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. b b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bb) pokud jde o ropná a plynová zařízení na moři, v posuzování opatření členských států v souvislosti s plány reakce na mimořádné události a s připraveností na ně a v koordinování reakce na ropné znečištění v případě havárie;

  Pozměňovací návrh   50

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. b c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bc) pokud jde o zařízení na moři, v zajištění nezávislého dohledu nad námořními aspekty týkajícími se bezpečnosti, prevence, ochrany životního prostředí a plánování pro nepředvídané události, prováděného třetí stranou;

  Pozměňovací návrh   51

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) v poskytování objektivních, spolehlivých a srovnatelných statistik, informací a údajů agentura umožní Komisi a členským státům učinit potřebné kroky ke zlepšení jejich opatření a vyhodnotit účinnost existujících opatření. Tyto úkoly zahrnují sběr, uchovávání a hodnocení technických údajů, systematické využívání existujících databází, včetně výměny dat a případně rozvoje dalších databází. Agentura na základě shromážděných údajů pomáhá Komisi ve zveřejňování informací týkajících se lodí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES. Agentura je Komisi a členským státům nápomocna rovněž v jejich činnostech zlepšování identifikace a stíhání lodí, které nezákonně vypouštějí nečistoty, v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES.

  c) v poskytování objektivních, spolehlivých a srovnatelných statistik, informací a údajů agentura umožní Komisi a členským státům učinit potřebné kroky ke zlepšení jejich opatření a vyhodnotit účinnost a efektivitu nákladů existujících opatření. Tyto úkoly zahrnují sběr, uchovávání a hodnocení technických údajů, systematické využívání existujících databází, včetně výměny dat a případně rozvoje dalších databází. Agentura na základě shromážděných údajů pomáhá Komisi ve zveřejňování informací týkajících se lodí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES. Agentura je Komisi a členským státům nápomocna rovněž v jejich činnostech zlepšování identifikace a stíhání lodí, které nezákonně vypouštějí nečistoty, v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES.

  Pozměňovací návrh   52

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  4a. Agentura dle informací od příslušných orgánů členských států sestaví roční přehled havárií a stavů blízkých haváriím.

  Odůvodnění

  Přehled bude sestaven i na základě údajů z databáze, kterou agentura v současnosti iniciuje (viz článek 17 a příloha II směrnice 2009/18, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy). Bude se jednat o náležitý přehled na úrovni EU, který přinese cenné informace pro další opatření EU.

  Pozměňovací návrh   53

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 5 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Agentura na žádost Komise poskytne technickou pomoc týkající se provádění příslušných právních předpisů EU státům, které žádají o přistoupení k Unii, všem evropským sousedním partnerským zemím a zemím, které se účastní Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci.

  Agentura na žádost Komise poskytne technickou pomoc týkající se provádění příslušných právních předpisů EU státům, které žádají o přistoupení k Unii, případně všem evropským sousedním partnerským zemím a dále zemím, které se účastní Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci.

  Pozměňovací návrh   54

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem pomoci Komisi v plnění jejích povinností podle Smlouvy, zejména v hodnocení účinného provádění právních předpisů Unie, může agentura provádět návštěvy členských států.

  1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem pomoci Komisi v plnění jejích povinností podle Smlouvy, zejména v hodnocení účinného provádění právních předpisů Unie, je agentura Komisi nápomocna při přezkumu posouzení dopadů na životní prostředí a provádí inspekce v členských státech, a to na žádost Komise.

  Odůvodnění

  Agentura by se také mohla podílet na přezkumu dokumentů, které posuzují vliv činností prováděných na moři na životní prostředí, s cílem zabránit vážnému narušení velmi citlivých mořských ekosystémů.

  Pozměňovací návrh   55

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Operativní pracovní postupy agentury pro vykonávání inspekcí uvedených v odstavci 1 podléhají požadavkům, které mají být přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 2.

  2. Operativní pracovní postupy agentury pro vykonávání inspekcí uvedených v odstavci 1 podléhají požadavkům, které mají být přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 1.

  Odůvodnění

  Pozměňovací návrh, kterým se zohledňuje vstup Lisabonské smlouvy v platnost a nahrazení bývalého postupu projednávání ve výborech akty v přenesené pravomoci a prováděcími opatřeními.

  Pozměňovací návrh   56

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Je-li to vhodné, a v každém případě když je cyklus inspekcí uzavřen, agentura analyzuje zprávy z tohoto cyklu za účelem určení horizontálních zjištění a obecných závěrů o efektivnosti zavedených opatření. Agentura předloží tuto analýzu Komisi k dalšímu projednání se členskými státy.

  3. Je-li to vhodné, a v každém případě když je cyklus inspekcí uzavřen, agentura analyzuje zprávy z tohoto cyklu za účelem určení horizontálních zjištění a obecných závěrů o efektivnosti zavedených opatření a efektivitě nákladů na ně. Agentura předloží tuto analýzu Komisi k dalšímu projednání s členskými státy a zveřejní ji ve snadno dostupném formátu, včetně elektronické formy.

  Pozměňovací návrh   57

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 5 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Na požádání Komise může správní rada se souhlasem daných členských států rozhodnout o zřízení regionálních středisek nezbytných k plnění úkolů agentury co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem.

  3. Na požádání Komise může správní rada se souhlasem daných členských států a ve spolupráci s těmito státy rozhodnout o zřízení regionálních středisek nezbytných k plnění úkolů agentury co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem a současně posílit spolupráci se stávajícími regionálními a vnitrostátními sítěmi, které se již podílejí na zavádění preventivních opatření, přičemž určí přesný rozsah činností regionálního střediska a vyvaruje se zbytečným finančním nákladům.

  Pozměňovací návrh   58

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  b) přijímá výroční zprávu o činnosti agentury a nejpozději do 15. června ji předkládá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům.

   

  Agentura každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace týkající se výsledku hodnotících postupů;

  Odůvodnění

  Tato změna má za cíl vyjasnit skutečnost, že agentura nemůže sama rozhodovat, co je pro Parlament významné.

  Pozměňovací návrh   59

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 10 – odst. 2 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ca) s přihlédnutím ke stanovisku Komise přijímá víceletou strategii agentury pokrývající období následujících pěti let;

  ca) s přihlédnutím ke stanoviskům Parlamentu a Komise přijímá víceletou strategii agentury pokrývající období následujících pěti let;

  Odůvodnění

  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést do nařízení ustanovení, že přijetí víceleté strategie agentury by mělo být konzultováno s Parlamentem (interinstitucionální pracovní skupina).

  Pozměňovací návrh   60

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 10 – odst. 2 – písm. h

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  h) vykonává funkce vztahující se k rozpočtu agentury podle článků 18, 19 a 21 a provádí sledování a zajišťuje odpovídající kroky v návaznosti na zjištění a doporučení vyplývající z různých auditních zpráv a hodnocení, jak interních, tak externích;

  Odůvodnění

  Má-li nést správní rada, které se zodpovídá ředitel, více odpovědnosti za závěry auditu a hodnocení a zlepšit přijímání opatření v návaznosti na ně, měla by být v souladu s doporučením interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury výslovně pověřena jejich sledováním.

  Pozměňovací návrh   61

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a) Čl. 11 odst. 1 pododstavec 2 se mění takto:

   

  Členové rady jsou jmenováni na základě úrovně odpovídající zkušenosti a odbornosti, které nabyli v oblasti námořní bezpečnosti a reakce na znečištění moře. Mají také zkušenosti a odbornost v oblasti obecného finančního řízení, správy a personalistiky.

  Pozměňovací návrh   62

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 11. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b) V čl. 11 odst. 1 se vkládá nový pododstavec 2a:

   

  Členové správní rady vyhotoví písemné prohlášení o svých závazcích a písemné prohlášení, v němž uvedou jakýkoli přímý či nepřímý zájem, který by mohl být pokládán za skutečnost, která je na újmu jejich nezávislosti. Na každém zasedání učiní prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost ve vztahu k bodům na pořadu jednání, a neúčastní se projednávání těchto bodů a hlasování o nich.

  Odůvodnění

  Je zapotřebí ustanovení za účelem zabránění střetu zájmů.

  Pozměňovací návrh   63

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 11 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3c) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

   

  3. Funkční období je čtyřleté. Funkční období lze jednou obnovit.

  Odůvodnění

  Délka mandátu členů správní rady by měla být v souladu s doporučením interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury sladěna s délkou mandátu u ostatních agentur.

  Pozměňovací návrh   64

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 d

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 11 – odst. 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3d) V článku 11 se odstavec 4 mění takto:

   

  Případná účast zástupců třetích zemí a její podmínky jsou stanoveny v ustanoveních zmíněných v čl. 17 odst. 2. Tato účast nemá vliv na váhu hlasů zástupců Komise ve správní radě.

  Odůvodnění

  Jestliže zákonodárce udělil zástupcům Komise blokační menšinu v klíčových rozhodnutích (např. rozhodnutí o přijetí pracovního programu), nemělo by dojít k její úpravě bez opětovného schválení Parlamentem a Radou. Dostanou-li třetí země hlasovací práva, není potřeba zvyšovat počet zástupců Komise; vhodnější by byla úprava systému vážených hlasů. (Viz pozměňovací návrh k článku 14.)

  Pozměňovací návrh   65

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 e

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3e) Čl. 14 odst. 2 pododstavec 1 se mění takto:

   

  2. Každý zástupce členského státu má stejný podíl 75 % z celkového počtu hlasů. Každý zástupce Komise má stejný podíl 25 % z celkového počtu hlasů. Výkonný ředitel agentury nehlasuje.

  Odůvodnění

  Když bylo ve správní radě 15 zástupců členských států, pro dosažení čtyřpětinové většiny potřebné ke jmenování výkonného ředitele byla nezbytná podpora Komise. V případě zastoupení 27 členských států to již neplatí. Institucionální rovnováha by neměla být upravována podle minulých či budoucích rozšíření. Z tohoto důvodu je žádoucí strukturální řešení zahrnující vážené hlasy.

  Pozměňovací návrh   66

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) zpracovává víceletou strategii agentury a po konzultaci s Komisí ji předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním;

  a) zpracovává víceletou strategii agentury a po konzultaci s Komisí a příslušným výborem Evropského parlamentu ji předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním;

  Odůvodnění

  V souladu se zásadou rodově neutrálního jazyka je vhodnější zachovat používání zájmena ve stávajícím nařízení (netýká se českého znění). Kromě toho je to v souladu s návrhem Komise na čl. 16 odst. 2. Vzhledem k významu víceleté strategie a z důvodu institucionální rovnováhy by měl být Parlament do určité míry zapojen spolu se zástupci členských států (ve správní radě) a Komisí.

  Pozměňovací návrh   67

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. a a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  aa) zpracovává víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě;

  aa) zpracovává víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury a po konzultaci s Komisí a příslušným výborem Evropského parlamentu ho předkládá správní radě;

  Odůvodnění

  V souladu se zásadou rodově neutrálního jazyka je vhodnější zachovat používání zájmena ve stávajícím nařízení (netýká se českého znění). Kromě toho je to v souladu s návrhem Komise na čl. 16 odst. 2. Vzhledem k významu víceletého plánu zaměstnanecké politiky a z důvodu institucionální rovnováhy by měl být Parlament do určité míry zapojen spolu se zástupci členských států (ve správní radě) a Komisí.

  Pozměňovací návrh   68

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. a b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ab) zpracovává roční pracovní program a podrobný plán činností týkajících se připravenosti a reakce agentury na znečištění a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním; činí potřebné kroky k jejich plnění. Vyřizuje každou žádost členského státu o pomoc v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

  ab) zpracovává roční pracovní program, v němž jsou uvedeny předpokládané lidské a finanční zdroje přidělené na každou z činností, a podrobný plán činností týkajících se připravenosti a reakce agentury na znečištění a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním. Kdykoliv bude příslušným výborem Evropského parlamentu vyzván, souhlasí s tím, že tento roční pracovní program představí a zúčastní se výměny názorů s ním spojené. Činí potřebné kroky k jejich plnění a vyřizuje každou žádost členského státu o pomoc v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

  Odůvodnění

  Stejný bod, pokud jde o rodově neutrální jazyk, jako v případě pozměňovacích návrhů k odst. 2 písm. a) a aa) (netýká se českého znění). První změna je v souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností (ABM-ABB): pracovní program agentury a výroční zpráva o její činnosti by měly obsahovat informace o zdrojích přidělených na činnosti, které jsou nezbytné k dosažení cílů agentury. Druhá změna má za cíl formalizovat zvyklost uspořádat o ročním pracovním programu výměnu názorů mezi ředitelem a příslušným výborem.

  Pozměňovací návrh   69

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) po konzultaci s Komisí a v souladu s požadavky uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonávání inspekcí stanovených v článku 3. Úzce spolupracuje s Komisí na zpracování opatření uvedených v čl. 3 odst. 2;

  (Netýká se českého znění.)

  Odůvodnění

  (Netýká se českého znění.)

  Pozměňovací návrh   70

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4 – písm. b

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) organizuje účinný systém kontroly s cílem umožnit srovnání výsledků agentury s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení. Zajistí, aby se organizační struktura agentury v rámci dostupných finančních a lidských zdrojů pravidelně přizpůsobovala vznikajícím potřebám. Na tomto základě výkonný ředitel vypracuje každý rok návrh souhrnné zprávy a předá ho správní radě. Zpráva obsahuje vyhrazený oddíl týkající se finančního plnění podrobného plánu pro činnosti připravenosti a reakce agentury na znečištění a uvádí aktualizovaný stav všech opatření financovaných podle tohoto plánu. Stanoví postupy pravidelného hodnocení, které splňují všeobecně uznávané odborné normy;

  d) organizuje účinný systém kontroly s cílem umožnit srovnání výsledků agentury s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení. K tomuto účelu vytvoří po dohodě s Komisí specificky koncipované ukazatele výkonnosti, které umožní efektivní posouzení dosažených výsledků. Zajistí, aby se organizační struktura agentury v rámci dostupných finančních a lidských zdrojů pravidelně přizpůsobovala vznikajícím potřebám. Na tomto základě výkonný ředitel vypracuje každý rok návrh souhrnné zprávy a předá ho správní radě. Zpráva obsahuje vyhrazený oddíl týkající se finančního plnění podrobného plánu pro činnosti připravenosti a reakce agentury na znečištění a uvádí aktualizovaný stav všech opatření financovaných podle tohoto plánu. Stanoví postupy pravidelného hodnocení, které splňují všeobecně uznávané odborné normy;

  Odůvodnění

  V souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činnosti (ABM-ABB) by měly pracovní program agentury a výroční zpráva o její činnosti obsahovat informace o zdrojích přidělených na činnosti, které jsou nezbytné k dosažení cílů agentury, a o celkové výkonnosti při dosahování těchto cílů.

  Pozměňovací návrh   71

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě výkonnosti a doložených správních a řídicích schopností a rovněž způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a zasahování při něm. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě výkonnosti a doložených správních a řídicích schopností a rovněž způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění a zasahování při něm. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Jejich stanovisko, pokud je vysloví, bude před formálním jmenováním vzato v úvahu. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  Odůvodnění

  Mělo by být výslovně uvedeno, že jakékoli stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi musí být před jeho jmenováním vzato v úvahu.

  Pozměňovací návrh   72

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Správní rada, která jedná na návrh Komise, může funkční období výkonného ředitele s ohledem na hodnotící zprávu prodloužit nejvýše o další tři roky. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele informuje správní rada Evropský parlament. Výkonný ředitel může být do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Pokud není funkční období prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

  2. Správní rada, která jedná na návrh Komise, může funkční období výkonného ředitele s ohledem na hodnotící zprávu prodloužit nejvýše o dalších pět let. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele informuje správní rada Evropský parlament. Výkonný ředitel může být do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Jejich stanovisko, pokud je vysloví, bude před formálním opětovným jmenováním vzato v úvahu. Pokud není funkční období prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

  Odůvodnění

  Mandát ředitele by měl být prodloužen o období shodné s délkou jeho původního mandátu. Jakékoli stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi musí být před jeho jmenováním vzato v úvahu.

  Pozměňovací návrh   73

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na základě výkonnosti a doložených administrativních a řídicích schopností a rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení kladného stanoviska správní rady.

  4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na základě výkonnosti a doložených administrativních a řídicích schopností a rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění a reakce na znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení kladného stanoviska správní rady.

  Pozměňovací návrh   74

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a) V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

   

  3. Výkonný ředitel sestaví odhad příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, a to na principu sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností, a předá jej spolu s návrhem plánu pracovních míst správní radě.

  Odůvodnění

  V souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností (ABM-ABB) by měl být rozpočet agentury jednoznačně založen na jejích cílech a činnostech a měl by vytvářet vazbu mezi posláním a cíli agentury a jejími činnostmi a zdroji.

  Pozměňovací návrh   75

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odst. 7 a 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6b) V článku 18 se odstavce 7 a 8 nahrazují těmito:

   

  7. Komise předloží odhad příjmů a výdajů Parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s [...] návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

   

  8. Komise na základě odhadu zanese do [...] návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši dotace ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 SFEU, společně s popisem a odůvodněním jakéhokoli rozdílu mezi odhadem agentury a dotací ze souhrnného rozpočtu.

  Odůvodnění

  První část tohoto pozměňovacího návrhu se týká uplatnění nomenklatury Lisabonské smlouvy. Druhá část má za cíl zajistit, aby byl rozpočtový orgán náležitě informován, pokud Komise provede změnu v odhadu agentury.

  Pozměňovací návrh   76

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odst. 10

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6c) V článku 18 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

   

  10. Rozpočet agentury přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví a spolu s ním také roční pracovní program.

  Odůvodnění

  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předejít situaci, kdy by v případě výrazných rozpočtových škrtů agentura zjistila, že musí plnit tytéž úkoly a vykonávat tytéž činnosti s výrazně nižšími zdroji.

  Pozměňovací návrh   77

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 7

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 22 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Správní rada v pravidelných intervalech nejméně každých pět let zajistí nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení. Komise poskytne agentuře veškeré informace, které agentura považuje za relevantní pro toto hodnocení.

  1. Správní rada v pravidelných intervalech nejméně každých pět let zajistí nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení, hodnocení jeho důležitosti, účinnosti a hospodárnosti. Komise poskytne agentuře veškeré informace, které agentura považuje za relevantní pro toto hodnocení.

  Pozměňovací návrh   78

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 7a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 22 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  7a) V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

   

   

  2. Uvedené hodnocení posoudí užitečnost, důležitost, dosaženou přidanou hodnotu a účelnost agentury a jejích pracovních postupů. Hodnocení vezme v úvahu názory zúčastněných stran, a to na evropské i vnitrostátní úrovni. Bude se zejména zabývat možnou potřebou změnit nebo rozšířit úkoly agentury nebo ukončit její činnost v případě, že její působení ztratí opodstatnění.

  Odůvodnění

  Mělo by být řečeno, že pravidelná hodnocení mohou, je-li to nezbytné, vyústit také v přehodnocení úkolů agentury, popřípadě i samotné její existence.

  Pozměňovací návrh   79

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 7 b

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Článek 22 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 22a

  Studie proveditelnosti

   

  Do jednoho roku od data vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě studii proveditelnosti o systému koordinace evropské pobřežní stráže a jasně uvede náklady a přínosy.

   

  Zprávu případně doplní legislativním návrhem.

  Pozměňovací návrh   80

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 7 c

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Článek 22 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 22b

  Zpráva o pokroku

   

  Do [tři] let od data vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž uvede, jak agentura splnila dodatečné povinnosti stanovené tímto nařízením a důvod pro další rozšíření jejích cílů nebo úkolů. Zpráva obsahuje zejména:

   

  a) analýzu vyšší účinnosti, které bylo dosaženo větší integrací agentury a Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci;

   

   

   

  b) informace o účinnosti a soudržnosti prosazování směrnice 2005/35/ES1 členskými státy a podrobné statistické údaje o uplatněných sankcích.

   

  Zprávu případně doplní legislativním návrhem.

   

  ____________

   

  1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11.

  Odůvodnění

  Je důležité zajistit analýzu, jak funguje revidované nařízení a zda by byly vhodné další úpravy.

  Pozměňovací návrh   81

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 23 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) zřízený podle článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002.

  1. Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, pokud jde o operativní pracovní postupy agentury pro provádění inspekcí uvedených v čl. 3 odst. 1.

  Odůvodnění

  Aktualizace zohledňující vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Ve zprávě poslance Szájera (přijaté na plenárním zasedání dne 5. května 2010) se uvádí, že Parlament a Rada by měly mít s ohledem na všechny aspekty přenesení zákonodárné pravomoci rovnoprávné postavení. Požaduje také přizpůsobení stávajících právních předpisů novým ustanovením Smlouvy.

  Pozměňovací návrh   82

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 8

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 23 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Je-li odkaz na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   83

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 8 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Článek 23 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 23a

  Výkon přenesené pravomoci

   

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

   

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 23 odst. 1 se svěří Komisi na období 5 let od [datum vstupu v platnost]. Nejpozději šest měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci uvedené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Tímto rozhodnutím není dotčena platnost již platných aktů v přenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

   

  5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dva měsíce] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodlouží o [dva měsíce].

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh a následující dva zaujímají stejný přístup jako zpráva poslance Sterckxe o ohlašovacích formalitách (směrnice 2010/65/EU). V pozdější fázi budou pozměňovací návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci přizpůsobeny společnému ujednání o aktech v přenesené pravomoci.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) byla zřízena po nehodě ropného tankeru „Erika“, která způsobila značné znečištění. Svou činnost zahájila v březnu roku 2003. Třikrát došlo ke změnám ve zřizovacím nařízení. Cílem této nejnovější revize jsou dlouhodobé změny, přestože jednání budou o to delší.

  Návrh Komise

  Návrh Komise vychází z konzultace se zúčastněnými stranami agentury EMSA, která proběhla v roce 2008, z externího hodnocení a z posouzení dopadů provedeného Komisí. Rovněž se v něm odráží pětiletá strategie agentury, kterou přijala její správní rada (za přítomnosti všech členských států). Komise rovněž zveřejnila zprávu (KOM(2011)286), v níž uvedla, že systém odhalování a monitorování úniků ropy na úrovni EU snižuje náklady asi o 20 % ve srovnání se systémy na úrovni členských států.

  Nové úkoly agentuře vyplývají již z plnění třetího balíčku opatření pro námořní bezpečnost. Agentura uzavřela se soukromými subjekty řadu „smluv o pohotovostních plavidlech pro odstraňování ropných skvrn”, které v případě nouze zanechají své pravidelné činnosti a zahájí činnost na odstranění znečištění. Návrh Komise by ujasnil, že tato plavidla by bylo možné využít k odstranění znečištění z jiných zdrojů, včetně ropných plošin.

  Norsko a Island jsou jedinými třetími zeměmi, které jsou do agentury zapojeny. Komise doporučuje, aby byla rozšířena možnost využít technickou pomoc na přistupující země, partnerské země v rámci evropského sousedství a na země, které se podílejí na Pařížském memorandu o porozumění.

  Předchozí postoje Parlamentu

  Parlament již zaujal postoj k řadě dalších možných úkolů agentury EMSA:

  · zpráva de Grandese Pascuala o znečišťování z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání zdůraznila potřebu toho, aby členské státy zabezpečily účinné odrazování od znečišťování z lodí;

  · zpráva Corien Wortmann-Koolové o znečištění z lodí vyzvala Komisi, aby předložila návrh na zřízení společné evropské pobřežní stráže;

  · zpráva Dirka Sterckxe o ohlašovacích formalitách lodí uvádí, že „vytvoření evropského prostoru námořní dopravy bez překážek vyžaduje úzkou spolupráci [...] v oblasti [cel,] veřejného zdraví a dopravy“. Dále v ní bylo navrženo, aby Komise zvážila, do jaké míry by systém SafeSeaNet mohl být slučitelný s říčním informačním systémem;

  · zpráva Gesine Meissnerové o integrované námořní politice naléhavě žádala Komisi o rozšíření mandátu agentury o bezpečnostní inspekce zařízení pro práce na moři a o odstraňování škod způsobených únikem ropy. Dále vyjadřuje názor, že velký potenciál spočívá „v intenzivnějším zapojení agentury EMSA do ostrahy pobřežních oblastí a ve větší podpoře poskytované členským státům, pokud jde o postihy za znečišťování moře“.

  V usnesení Parlamentu ze dne 7. října 2010 je uvedeno, že mandát agentury EMSA by měl být „rozšířen z plavidel i na zařízení na moři“, a Parlament v něm „žádá, aby byly tyto případné nové úkoly zohledněny při sestavování rozpočtu agentury EMSA a odrazily se v počtu jejích zaměstnanců“.

  Předchozí postoje Rady

  Stejně tak Rada již přijala různé příslušné závěry, především ve dnech 2.–3. prosince 2010, kdy vyzvala Komisi, aby zvážila „jak lze nejlépe využít stávajících nástrojů a kapacit EU pro civilní ochranu, reakci na mimořádné události a námořní bezpečnost rovněž v odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři“. Během téhož zasedání vyzvali ministři dopravy k tomu, aby byla vodní doprava v plné míře začleněna do dopravních a logistických řetězců EU. Konkrétně podpořili „plán Komise zahájit ve spolupráci s orgány členských států a s agenturou EMSA pilotní projekt zaměřený na upřesnění myšlenky „modrého pásma“ (Blue Belt).

  Další úkoly Evropské agentury pro námořní bezpečnost

  EMSA je obecně považována za efektivní, dobře fungující organizaci, která nabízí členským státům značné úspory působením na evropské úrovni s úsporami z rozsahu, které vytváří. Značná část její práce zahrnuje poradenství Komisi a/nebo členským státům.

  Existuje prostor pro rozšíření činnosti EMSA tak, aby se její stávající zkušenosti a technické služby mohly uplatnit na širší okruh politik. Zejména by její systémy pro kontrolu dopravy mohly přispět k vytvoření evropského námořního prostoru bez překážek, který by umožnil přepravu zboží a cestujících po moři mezi členskými státy, aniž by bylo potřeba více formalit než při jejich přepravě po silnici. Předešlo by se tak narušení hospodářské soutěže ve prospěch dopravních prostředků, které jsou k životnímu prostředí méně šetrné. Podobně by EMSA měla poskytovat Komisi poradenství ohledně posílení vzájemné kompatibility systému SafeSeaNet a říčního informačního systému tak, aby se snížily administrativní náklady.

  I když zpravodaj nenavrhuje vytvoření evropské pobřežní stráže, neschopnost Komise vypracovat studii, kterou požaduje směrnice 2005/35/ES, je velmi politováníhodná. Komisi by mělo být připomenuto, že je také vázána evropskými právními předpisy.

  Objasnění, že stávající pohotovostní plavidla pro odstraňování ropných skvrn lze rovněž využít v případě znečištění moře z ropných plošin a plošin pro těžbu zemního plynu, se jeví jako efektivní a úsporná možnost. EMSA již kontroluje, zda klasifikační společnosti dodržují požadavky EU na lodní dopravu. Některé z těchto společností rovněž pracují s ropnými a plynovými zařízeními na moři. Pozměněné nařízení o agentuře EMSA by tedy mělo nejlepším možným způsobem využít odborné znalosti agentury tak, aby byly Komisi a členským státům ku prospěchu při předcházení znečištění z ropných a plynových zařízení na moři a při vytváření požadavků a pokynů pro udělování licencí k takové těžbě a produkci. Nařízení by rovněž mělo umožnit posílení role stávajících systémů, jako je CleanSeaNet, rozšířit inspekční funkce agentury a přezkoumat její předpoklady k výkonu nezávislého auditu v souvislosti s udělováním licencí.

  EMSA by měla rovněž Komisi a členským státům poskytovat poradenství v oblasti odborné přípravy a osvědčování námořníků. Dlouhodobým společným cílem je docílit toho, aby byly pracovní příležitosti v námořním odvětví pro občany EU přitažlivější. Agentura již pomáhá Komisi při vytváření studie dopadů v případě prosazení Úmluvy o práci na moři prostřednictvím právních předpisů EU. Dále by byla způsobilá k asistenci při provádění nadcházejícího sociálního námořního balíčku. Agentura by měla také usnadnit vytvoření sítě námořních výcvikových akademií, které zaručí předávání osvědčených postupů a zajistí vysoké standardy.

  V současné době agentura jedná pouze jménem Komise a kontroluje předpoklady, které musí uznaný subjekt splnit, má-li dosáhnout uznání. Tyto kontroly zahrnují požadavky vycházející z mezinárodních úmluv. Proto se týkají téměř přesně stejných záležitostí, jako jsou ty, které vyhodnocují členské státy. Pokud by agentura prováděla požadované kontroly i jejich jménem, vedlo by to k úsporám z rozsahu. Přitom by nebyly vyloučeny další vnitrostátní požadavky.

  Pokud jde o státní přístavní inspekci, je sekretariát Pařížského memoranda o porozumění samostatným subjektem zahrnujícím Rusko a Kanadu, stejně jako EU, ale EMSA významně přispívá k jeho práci. Přerozdělení úkolů nebo případné sloučení by mohlo vést k výraznému zvýšení účinnosti.

  Zdá se, že by bylo velmi vhodné dát agentuře EMSA větší prostor pro pomoc sousedním zemím při snižování rizika znečištění a zasahování při znečištění. Téměř není pochyb o tom, že v případě havárie, v jejímž důsledku by došlo ke znečištění v jižním Středomoří, by část ropy skončila ve vodách EU. Za této situace je prevence jednoznačně lepší než náprava. Úprava nařízení tak, aby výslovně stanovilo, že EMSA může Komisi a členským státům pomoci při zásazích proti znečištění moře v rámci regionálních organizací (např. Helsinská a Barcelonská úmluva), přinese výhody v oblasti právní jistoty a transparentnosti.

  Aspekty řízení

  Jak uznává návrh Komise, u zástupců členských států přítomných ve správní radě může při určování „politiky návštěv“ agentury EMSA docházet ke střetu zájmů, jelikož tito zástupci stanovují pravidla, podle nichž bude provedena inspekce v jejich vlastních organizacích. Avšak spíše než povolit, aby se operativní pracovní postupy agentury pro provádění inspekcí přijímaly v rámci postupu projednávání ve výborech, mělo by se použít ustanovení o aktech v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy.

  Kromě toho rozšíření EU pozměnilo rovnováhu mezi zástupci členských států a zástupci Komise. Členských států již není 15, ale 27, a tudíž je teoreticky možné jmenovat či odvolat ředitele proti vůli zástupců Komise. Systém vážených hlasů by dlouhodobě zachoval institucionální rovnováhu.

  Důsledky pro rozpočet

  Je jasné, že vyvíjí-li činnost EMSA a nikoli státní správy každého členského státu zvlášť, sníží se evropským daňovým poplatníkům náklady a vytvoří se skutečná evropská přidaná hodnota. Tuto skutečnost dokládají zkušenosti s námořními kontrolními systémy, které má agentura k dispozici. Jejich využití k získávání hodnotných informací pro další oblasti politiky bude pravděpodobně mnohem úspornější než vytváření jednotlivých samostatných systémů.

  Je nutné, aby se další úkoly agentury EMSA reálně odrazily v jejím rozpočtu a v počtu jejích zaměstnanců. V opačném případě by došlo k ohrožení její základní funkce, která spočívá v podpoře námořní bezpečnosti.

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (16. 6. 2011)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  (KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  Navrhovatelka: Jutta Haug

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Cílem navrhovaného opatření je změnit nařízení 1406/2002 vyjasněním existujících úkolů a úlohy agentury EMSA a rozšířením jejich úkolů na nové oblasti, které se rozvíjejí na mezinárodní úrovni a/nebo na úrovni EU.

  Obecné aspekty a interinstitucionální pracovní skupina pro agentury

  Navrhovatelka si podrobně prostudovala navrhované rozšíření úkolů a posouzení dopadu, které v tomto ohledu provedla Komise. Ráda by upozornila výbory BUDG a TRAN na to, že by měla být provedena další posouzení dopadu ohledně vhodnosti a důsledků jakéhokoli dalšího úkolu, který by navrhl hlavní věcně příslušný výbor (viz pracovní dokument zpravodaje, stanovisko EHSV), a to i z hlediska rozpočtových a personálních potřeb, v souladu s interinstitucionálním společným přístupem k posuzování dopadů u podstatných pozměňovacích návrhů.

  Navrhovatelka zastává názor, že pokroky v práci interinstitucionální pracovní skupiny umožňují také zahrnout již do tohoto stanoviska první závěry skupiny, pokud jde o otázky správy a řízení. Tyto závěry již podpořily všechny tři orgány na své poslední schůzce dne 23. března 2011. Vyplynuly z nich níže uvedené pozměňovací návrhy týkající se:

  - zvýšení kontrolních pravomocí Parlamentu v souvislosti s víceletou strategií agentury (stanovisko) a s jejím ročním pracovním programem,

  - monitorovacích úkolů správní rady a tomu odpovídajících potřebných dovedností jejích členů,

  - zřízení výkonné rady,

  - zamezení jakémukoli střetu zájmů ve správní radě,

  - vytvoření specificky koncipovaných ukazatelů k posuzování výkonnosti agentury,

  - pravidelného hodnocení agentury.

  Rozpočtové otázky

  U otázek výlučně souvisejících s rozpočtem je podle mínění navrhovatelky třeba ještě přesněji vyjasnit finanční výkaz a rozpočtové důsledky návrhu:

  - finanční výkaz je podle všeho chybný, protože je v něm uvedeno jedno další pracovní místo v rámci GŘ MOVE, které je však již přiděleno na řízení této činnosti. Navrhovatelka se chce ujistit, že z toho nevyplynou výdaje navíc (náklady na toto místo jsou zhruba 0,5 milionu EUR na čtyři roky).

  - u přesunu 6 zaměstnanců v rámci agentury k plnění nových úkolů je záhodno blíže vyjasnit, kdy by mělo k těmto přesunům dojít a z jakých činností budou tito pracovníci přesunuti.

  - bude rovněž třeba více informací o tom, jaké jsou přesné potřeby zdrojů na nové úkoly agentury, které nejsou obsaženy v nařízení: jde o ty oddíly víceleté strategie správní rady, které se týkají lidských zdrojů a elektronických systémů v námořní dopravě (e-maritime).

  - konečně, bude se zkoumat, jak velký přínos se dá očekávat od výběru poplatků plynoucích z výměny námořních údajů a rovněž jaká je záruka, že legislativnímu orgánu zůstane zachována možnost zasáhnout do rozhodování o jakémkoli dalším zdroji příjmů agentury, a to i přes velmi obecné znění tohoto nového ustanovení.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh legislativního usnesení

  Bod 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Upozorňuje na to, že na rozšíření úkolů Evropské agentury pro námořní bezpečnost by se měl vztahovat bod 47 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení uzavřené dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí; zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového rozšíření úkolů nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

  Odůvodnění

  Připomenutí výsadních pravomocí Parlamentu, pokud jde o rozpočet.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Vycházeje ze zjištění externího hodnocení, doporučení správní rady a z víceleté strategie, měla by být některá ustanovení nařízení (ES) č. 1406/2002 vyjasněna a aktualizována. Agentura by dále měla dostat řadu doplňujících úkolů odrážejících vývoj politiky námořní bezpečnosti na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. Jsou nutné značné kontroly a přesuny, aby byla zajištěna efektivnost nákladů a účinnost využití rozpočtu. Mělo by se tím umožnit, aby jedna třetina dalších potřeb zaměstnanců nutných pro nové úkoly byla pokryta vnitřním přesunem, který provede agentura.

  (3) Vycházeje ze zjištění externího hodnocení, doporučení správní rady a z víceleté strategie přijaté správní radou v březnu 2010, měla by být některá ustanovení nařízení (ES) č. 1406/2002 vyjasněna a aktualizována. Agentura by dále měla dostat řadu doplňujících úkolů odrážejících vývoj politiky námořní bezpečnosti na úrovni EU a na mezinárodní úrovni. Jsou nutné značné kontroly a přesuny, aby byla zajištěna efektivnost nákladů a účinnost využití rozpočtu. Mělo by se tím umožnit, aby jedna třetina dalších potřeb zaměstnanců nutných pro nové úkoly byla pokryta vnitřním přesunem, který provede agentura.

  Odůvodnění

  Právní akt by měl být dostatečně přesný, když uvádí zdroj svého obsahu.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) Měly by být zohledněny nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (finanční nařízení), a zejména článek 185 uvedeného nařízení, a interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení2 (IID ze dne 17. května 2006), a zejména bod 47 této dohody.

   

  1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

   

  2 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

  Odůvodnění

  Jako právní základy pro zřízení nové agentury EU by měly být citovány finanční nařízení (článek 185) a interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (článek 47).

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 10 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) písmeno c) se nahrazuje tímto:

  a) písmena b) a c) se nahrazují tímto:

   

  „b) přijímá výroční zprávu o činnosti agentury a nejpozději do 15. června ji předkládá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům.

   

  Agentura každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace týkající se výsledku hodnotících postupů;

  „c) v rámci přípravy pracovního programu posuzuje žádosti členských států o technickou pomoc podle čl. 2 odst. 3;

  c) v rámci přípravy pracovního programu posuzuje žádosti členských států o technickou pomoc podle čl. 2 odst. 3;

  ca) s přihlédnutím ke stanovisku Komise přijímá víceletou strategii agentury pokrývající období následujících pěti let;

  ca) s přihlédnutím ke stanoviskům Parlamentu a Komise přijímá víceletou strategii agentury pokrývající období následujících pěti let;

  cb) přijímá víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury;“

  cb) přijímá víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury;“

  Odůvodnění

  První změna má za cíl vyjasnit skutečnost, že agentura nemůže sama rozhodovat, co je pro Parlament významné. Cílem druhé změny je zakotvit v nařízení, že při přijímání víceleté strategie agentur by se měl k věci vyjadřovat Parlament (interinstitucionální pracovní skupina).

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 10 – odst. 2 – písm. h

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  da) písmeno h) se nahrazuje tímto:

   

  „h) plní své povinnosti v souvislosti s rozpočtem agentury podle článků 18, 19 a 21 a provádí sledování a činí odpovídající kroky v návaznosti na zjištění a doporučení vyplývající z různých zpráv o auditu a hodnocení, jak interních, tak externích;“

  Odůvodnění

  Aby si agentura více vzala k srdci zjištění auditu a hodnocení a lépe přijímala opatření v návaznosti na ně, měla by správní rada, které se ředitel zodpovídá, být výslovně pověřena jejich sledováním (interinstitucionální pracovní skupina).

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Článek 11

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a) Článek 11 se mění takto:

   

  a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

   

  1. Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a ze čtyř zástupců Komise, jakož i ze čtyř odborníků z nejvíce dotčených odvětví jmenovaných Komisí a bez hlasovacích práv.

   

  Členové rady jsou jmenováni na základě úrovně jejich odpovídající zkušenosti a odbornosti v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí a zasahování při něm. Musí mít rovněž manažerské, administrativní a rozpočtové dovednosti potřebné k plnění úkolů uvedených v článku 10.

   

  Členové správní rady vyhotoví písemné prohlášení o svých závazcích a písemné prohlášení, v němž uvedou jakýkoli přímý či nepřímý zájem, který by mohl být pokládán za skutečnost, která je na újmu jejich nezávislosti. Na každém zasedání učiní prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost ve vztahu k bodům na pořadu jednání, a neúčastní se projednávání těchto bodů a hlasování o nich.“

   

  b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

   

  3. Funkční období je čtyřleté. Lze je jednou obnovit.“

  Odůvodnění

  Dovednosti členů správní rady by měly odpovídat úkolům, které jim jsou svěřeny. Mimoto je zapotřebí i ustanovení s cílem zamezit střetu zájmů a funkční období by mělo být stejné jako u jiných agentur (interinstitucionální pracovní skupina).

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 3 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Článek 14 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3b) Vkládá se článek, který zní:

   

  „Článek 14a

  Výkonná rada

   

  1. Bude zřízena výkonná rada, složená z členů správní rady včetně dvou zástupců Komise. Počet jejích členů nepřesáhne třetinu počtu členů správní rady. Zasedá nejméně jednou za čtvrtletí.

   

  2. Výkonná rada má jednoznačný formální mandát, který stanoví správní rada. Mezi její úkoly patří sledovat, jak se provádějí rozhodnutí správní rady, řešit administrativní a rozpočtové otázky jménem správní rady a připravovat rozhodnutí, programy a aktivity, které má schválit správní rada. Výkonná rada za svou činnost odpovídá správní radě; v této souvislosti předkládá na každém zasedání správní rady zprávu o činnosti.“

  Odůvodnění

  Měla by být zřízena výkonná rada s cílem posílit dohled nad administrativním a rozpočtovým řízením prostřednictvím přípravy rozhodnutí správní rady (interinstitucionální pracovní skupina).

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 4 – písm. a)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písmena a a b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

  a) v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

  „a) zpracovává víceletou strategii agentury a po konzultaci s Komisí ji předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním;

  „a) zpracovává víceletou strategii agentury a po konzultaci s Parlamentem a s Komisí ji předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním;

  aa) zpracovává víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě;

  aa) zpracovává víceletý plán zaměstnanecké politiky agentury a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě;

  ab) zpracovává roční pracovní program a podrobný plán činností týkajících se připravenosti a reakce agentury na znečištění a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním; činí potřebné kroky k jejich plnění. Vyřizuje každou žádost členského státu o pomoc v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

  ab) zpracovává roční pracovní program, v němž jsou uvedeny předpokládané lidské a finanční zdroje přidělené na každou z činností, a podrobný plán činností týkajících se připravenosti a reakce agentury na znečištění a po konzultaci s Komisí ho předkládá správní radě nejpozději 8 týdnů před jejím příslušným zasedáním; odpoví kladně na každé pozvání příslušného výboru Evropského parlamentu, aby jej seznámil s ročním pracovním programem a účastnil se výměny názorů na toto téma; činí potřebné kroky k jejich plnění. Vyřizuje každou žádost členského státu o pomoc v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

  b) po konzultaci s Komisí a v souladu s požadavky uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonávání inspekcí stanovených v článku 3. Úzce spolupracuje s Komisí na zpracování opatření uvedených v čl. 3 odst. 2;“

  b) po konzultaci s Komisí a v souladu s požadavky uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonávání inspekcí stanovených v článku 3. Úzce spolupracuje s Komisí na zpracování opatření uvedených v čl. 3 odst. 2;“

  Odůvodnění

  Cílem první změny je zakotvit v nařízení, že při přijímání víceleté strategie agentur by se měl k věci vyjadřovat Parlament (interinstitucionální pracovní skupina). Druhá je v souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činnosti (ABM-ABB): pracovní program a výroční zpráva o činnosti agentury by měly obsahovat informace o zdrojích přidělených na činnosti, které jsou nezbytné k dosažení cílů agentury. Třetí má za cíl formalizovat zvyklost uspořádat o ročním pracovním programu výměnu názorů mezi ředitelem a příslušným výborem.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 4 – písm. b

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  „d) organizuje účinný systém kontroly s cílem umožnit srovnání výsledků agentury s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení. Zajistí, aby se organizační struktura agentury v rámci dostupných finančních a lidských zdrojů pravidelně přizpůsobovala vznikajícím potřebám. Na tomto základě výkonný ředitel vypracuje každý rok návrh souhrnné zprávy a předá ho správní radě. Zpráva obsahuje vyhrazený oddíl týkající se finančního plnění podrobného plánu pro činnosti připravenosti a reakce agentury na znečištění a uvádí aktualizovaný stav všech opatření financovaných podle tohoto plánu. Stanoví postupy pravidelného hodnocení, které splňují všeobecně uznávané odborné normy;“

  „d) organizuje účinný systém kontroly s cílem umožnit srovnání výsledků agentury s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení. K tomuto účelu vytvoří po dohodě s Komisí specificky koncipované ukazatele výkonnosti, které umožní efektivní posouzení dosažených výsledků. Zajistí, aby se organizační struktura agentury v rámci dostupných finančních a lidských zdrojů pravidelně přizpůsobovala vznikajícím potřebám. Na tomto základě výkonný ředitel vypracuje každý rok návrh souhrnné zprávy a předá ho správní radě. Zpráva obsahuje vyhrazený oddíl týkající se finančního plnění podrobného plánu pro činnosti připravenosti a reakce agentury na znečištění a uvádí aktualizovaný stav všech opatření financovaných podle tohoto plánu. Stanoví postupy pravidelného hodnocení, které splňují všeobecně uznávané odborné normy;“

  Odůvodnění

  V souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činnosti (ABM-ABB) by měly pracovní program a výroční zpráva o činnosti agentury obsahovat informace o zdrojích přidělených na činnosti, které jsou nezbytné k dosažení cílů agentury, a o celkové výkonnosti při dosahování těchto cílů.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě výkonnosti a doložených správních a řídicích schopností a rovněž způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a zasahování při něm. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě výkonnosti a doložených správních a řídicích schopností a rovněž způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a zasahování při něm. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Jejich stanovisko, pokud je vysloví, bude před formálním jmenováním vzato v úvahu. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  Odůvodnění

  Mělo by být výslovně uvedeno, že jakékoli stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi musí být před jeho jmenováním vzato v úvahu.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Správní rada, která jedná na návrh Komise, může funkční období výkonného ředitele s ohledem na hodnotící zprávu prodloužit nejvýše o další tři roky. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele informuje správní rada Evropský parlament. Výkonný ředitel může být do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Pokud není funkční období prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

  2. Správní rada, která jedná na návrh Komise, může funkční období výkonného ředitele s ohledem na hodnotící zprávu prodloužit nejvýše o dalších pět let. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele informuje správní rada Evropský parlament. Výkonný ředitel může být do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů. Jejich stanovisko, pokud je vysloví, bude před formálním opětovným jmenováním vzato v úvahu. Pokud není funkční období prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

  Odůvodnění

  Druhé funkční období ředitele by mělo mít stejně dlouhé trvání jako první. Jakékoli stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi musí být před jeho jmenováním vzato v úvahu.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6a) V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto: „2.

   

  3. Výkonný ředitel sestaví odhad příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, a to na principu sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností, a předá jej spolu s návrhem plánu pracovních míst správní radě.“

  Odůvodnění

  V souladu s principy řízení podle jednotlivých činností a sestavování rozpočtu podle jednotlivých činností (ABM-ABB) by měl být rozpočet agentury jednoznačně založen na jejích cílech a činnostech a měl by vytvářet vazbu mezi posláním a cíli agentury a jejími činnostmi a zdroji.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odstavce 7 a 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6b) V článku 18 se odstavce 7 a 8 nahrazují tímto:

   

  7. Komise předloží odhad příjmů a výdajů Parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s [...] návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

   

  8. Komise na základě odhadu zanese do [...] návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši dotace ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 SFEU, společně s popisem a odůvodněním jakéhokoli rozdílu mezi odhadem agentury a dotací ze souhrnného rozpočtu.“

  Odůvodnění

  První část tohoto pozměňovacího návrhu se týká uplatnění nomenklatury Lisabonské smlouvy. Druhá část má za cíl zajistit, aby byl rozpočtový orgán náležitě informován, pokud Komise provede změnu v odhadu agentury.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 6 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 18 – odst. 10

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  6c) V článku 18 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

   

  10. Rozpočet agentury přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví a spolu s ním také roční pracovní program.“

  Odůvodnění

  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předejít situaci, kdy by v případě výrazných rozpočtových škrtů agentura zjistila, že musí plnit tytéž úkoly a vykonávat tytéž činnosti s výrazně nižšími zdroji.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 7

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 22 – odstavce 1 a 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7) V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  7) V článku 22 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

  „1. Správní rada v pravidelných intervalech nejméně každých pět let zajistí nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení. Komise poskytne agentuře veškeré informace, které agentura považuje za relevantní pro toto hodnocení.“

  „1. Správní rada v pravidelných intervalech nejméně každých pět let zajistí nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení. Komise poskytne agentuře veškeré informace, které agentura považuje za relevantní pro toto hodnocení.

   

  2. Uvedené hodnocení posoudí užitečnost, důležitost, dosaženou přidanou hodnotu a účelnost agentury a jejích pracovních postupů. Hodnocení vezme v úvahu názory zúčastněných stran, a to na evropské i vnitrostátní úrovni. Bude se zejména zabývat možnou potřebou změnit nebo rozšířit úkoly agentury nebo ukončit její činnost v případě, že její působení ztratí opodstatnění.“

  Odůvodnění

  Mělo by být řečeno, že pravidelná hodnocení mohou, je-li to nezbytné, vyústit také v přehodnocení úkolů agentury, popřípadě i samotné její existence.

  POSTUP

  Název

  Změna nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  Referenční údaje

  KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  10.11.2010

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Jutta Haug

  18.11.2010

   

   

   

  Datum přijetí

  15.6.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

  STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (19. 4. 2011)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  (KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  Navrhovatel: Bart Staes

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Nedávný únik ropy z vrtné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu upozornil na to, že je nutné soustředit se na otázky související s námořní bezpečností a prevencí znečištění mořského prostředí v EU. Evropský parlament se touto problematikou začal zabývat ve svém usnesení ze dne 7. října 2010 o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě, které vzniklo z podnětu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

  Tento návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), je pro Parlament první legislativní příležitostí k přezkoumání možností, jak posílit současné funkce agentury EMSA v zájmu podpoření cílů v oblasti ochrany životního prostředí a posílení kapacit pro zvládání nehod ve vodách EU.

  Návrh nařízení by měl co nejlépe využít odborných znalostí agentury a posílit její úlohu při poskytování pomoci a podpory Komisi a členským státům v souvislosti s prevencí znečištění z ropných a plynových zařízení na moři a s vypracováním požadavků a pokynů, pokud jde o udělování licencí pro těžbu ropy a zemního plynu a související produkci. Návrh nařízení by také měl posílit úlohu systémů, jako je CleanSeaNet a elektronický detekční systém, které agentura EMSA používá ke své práci, a rozšířit kontrolní úkoly agentury.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi ve výzkumných činnostech týkajících se její oblasti působnosti. Je však třeba vyhnout se duplicitní práci s existujícím výzkumným rámcem EU. Agentura by zejména neměla být pověřena řízením výzkumných projektů.

  (6) Agentura by měla zvýšit pomoc Komisi ve výzkumných činnostech týkajících se její oblasti působnosti. Je však třeba vyhnout se duplicitě s existujícím výzkumným rámcem EU. Agentura by zejména neměla být pověřena řízením výzkumných projektů. Při rozšiřování úkolů svěřených agentuře je třeba dbát na to, aby tyto úkoly byly jasně a přesně popsány s cílem zamezit duplicitě a nejasnostem.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Události z poslední doby podtrhly rizika těžby ropy a plynu a výrobních činností na moři pro námořní dopravu mořské prostředí. Využívání reakčních schopností agentury by se mělo výslovně rozšířit tak, aby pokrývalo reakci na znečištění způsobené takovými činnostmi. Agentura by kromě toho měla být Komisi nápomocna při analyzování bezpečnosti mobilních ropných a plynových zařízení na moři za účelem určení případných slabých stránek a vycházet ve svém příspěvku z odborných znalostí získaných v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře.

  (8) Události z poslední doby podtrhly rizika těžby ropy a plynu a výrobních a přepravních činností na moři pro námořní dopravu, mořské prostředí a pobřežní oblasti. Využívání reakčních schopností agentury by se mělo výslovně rozšířit tak, aby pokrývalo prevenci znečištění způsobeného takovými činnostmi a reakci na toto znečištění. Agentura by kromě toho měla být Komisi nápomocna při analyzování bezpečnosti mobilních ropných a plynových zařízení na moři (včetně přepravních zařízení) za účelem určení případných slabých stránek a při poskytování pomoci vycházet z odborných znalostí získaných v oblasti námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí a reakce na znečištění moře. Agentura by pak zejména měla prostřednictvím své služby družicového sledování a dohledu pomáhat Komisi a členským státům při odhalování ropných skvrn pocházejících z ropných a plynových zařízení na moři a při odstraňování jejich důsledků.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8a) Rozšíření úkolů a povinností agentury týkajících se ropných a plynových zařízení na moři by mělo být náležitě zohledněno v rozpočtu schváleném podle článku 18 nařízení (ES) č. 1406/2002 a mělo by vést k náboru většího počtu pracovníků a posílení jejích kapacit pro zvládání nehod, aby agentura mohla v případě potřeby tyto nové úkoly účinně plnit.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 8 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8b) Stávající elektronický detekční systém agentury by mohl být vzhledem k jeho potenciálu pro zefektivnění námořní dopravy nainstalován na další typy plavidel, což by mohlo být impulsem pro přesunutí nákladní dopravy ze silnic na námořní cesty.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10) Agentura se prosadila jako uznávaný poskytovatel údajů o námořní dopravě na úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité pro jiné činnosti EU. Agentura může prostřednictvím svých činností, týkajících se zejména státní přístavní inspekce, sledování námořní dopravy a námořních cest a také pomoci ve sledování případných znečišťovatelů, přispět k posílení synergií na úrovni EU, pokud jde o určité operace pobřežní stráže. Kromě toho sledováním a sběrem údajů agentury by se měly také shromažďovat informace o potenciálních hrozbách pro námořní dopravu a mořské prostředí vyplývajících z těžby a produkce ropy a plynu na moři.

  (10) Agentura se prosadila jako uznávaný poskytovatel údajů o námořní dopravě na úrovni EU, které jsou zajímavé a důležité pro jiné činnosti EU. Agentura může prostřednictvím svých činností, týkajících se zejména státní přístavní inspekce, sledování námořní dopravy a námořních cest a také pomoci ve sledování případných znečišťovatelů, přispět k posílení synergií na úrovni EU, pokud jde o určité operace pobřežní stráže. Kromě toho by měla být vypracována studie s cílem přezkoumat, zda by agentura měla takové úkoly v budoucnu převzít jakožto evropská pobřežní stráž, což by úřadům umožnilo postupovat rychleji a účinněji. Agentura by kromě toho měla v rámci sledovánísběru údajů také shromažďovat informace o potenciálních hrozbách pro námořní dopravu a mořské prostředí vyplývajících z těžby, produkce a přepravy ropy a plynu na moři.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11a) Odborné zkušenosti agentury s problematikou znečištění a s řešením nehod v mořském prostředí by byly přínosné i při vypracovávání pokynů pro udělování licencí k těžbě a produkci ropy a zemního plynu. Agentura by proto měla být v tomto úkolu nápomocna Komisi a členským státům.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12) Agentura provádí inspekce, aby Komisi pomohla v posuzování účinného provádění právních předpisů EU. Úlohy agentury, Komise, členských států a správní rady by měly být jasně vymezeny.

  (12) Agentura provádí inspekce, aby Komisi pomohla v posuzování účinného provádění právních předpisů EU. Úlohy agentury, Komise, členských států a správní rady by měly být jasně vymezeny. Agentura by měla zejména provádět inspekce ve třetích zemích ležících v oblastech Středozemního, Černého a Baltského moře, v jejichž vodách probíhá těžba a produkce ropy a zemního plynu, a poskytovat těmto třetím zemím pomoc při posilování kapacit s cílem zvýšit bezpečnost jejich činností na moři. Při plnění těchto úloh by měla být posílena spolupráce s třetími zeměmi, aby tak mohl být urychlen postup.

  Pozměňovací návrh  8

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 1 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Agentura poskytuje členským státům a Komisi potřebnou technickou a vědeckou pomoc na vysoké úrovni odbornosti s cílem pomoci jim správně uplatňovat právní předpisy Unie v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí, sledovat jejich provádění a vyhodnocovat účinnost zavedených opatření.

  2. Agentura poskytuje členským státům a Komisi potřebnou technickou a vědeckou pomoc na vysoké úrovni odbornosti s cílem pomoci jim správně uplatňovat příslušné právní předpisy v oblasti námořní bezpečnosti a ochrany mořského prostředí zejména zajišťováním prevence znečištění z lodí a z ropných a plynových zařízení na moři, včetně vrtných plošin pro těžbu ropy a zemního plynu a ropných a plynových terminálů, sledovat jejich provádění a vyhodnocovat účinnost zavedených opatření.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 1. – odst. 3 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a. Agentura rovněž podporuje stávající sítě pro přeshraniční koordinaci pobřežních oblastí s cílem navázat spolupráci, v jejímž rámci bude kladen větší důraz na prevenci katastrof. Tyto sítě tak budou moci využívat technickou a vědeckou pomoc agentury a zevrubné znalosti regionálních a místních orgánů, pokud jde o zvláštní charakteristicky a místní podmínky.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů stanovených v článku 1 vykonává agentura úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře.

  1. Za účelem zajištění řádného plnění cílů stanovených v článku 1 vykonává agentura úkoly uvedené v odstavci 2 tohoto článku v oblasti námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí a z ropných a plynových zařízení na moři (včetně mobilních a přepravních zařízení a ropných a plynových terminálů) a reakce na znečištění moře.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  fa) při vypracování požadavků nebo jakýchkoli pokynů pro udělování licencí k těžbě a produkci ropy a zemního plynu v mořském prostředí, a zejména jejich hledisek ochrany životního prostředí a obyvatelstva;

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) rozšíření stávajícího elektronického detekčního systému na další typy plavidel.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 2 – odst. 4 – písm. c a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) prostřednictvím své služby družicového sledování a dohledu známé pod jménem „Clean SeaNet“, která byla zavedena podle článku 10 směrnice 2005/35/ES, v detekci a odstraňování znečištění mořského prostředí menšími ropnými skvrnami, které vznikly únikem z ropných a plynových zařízení na moři.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem pomoci Komisi v plnění jejích povinností podle Smlouvy, zejména v hodnocení účinného provádění právních předpisů Unie, může agentura provádět návštěvy členských států.

  1. K plnění úkolů jí svěřených a s cílem pomoci Komisi v plnění jejích povinností podle Smlouvy, zejména v hodnocení účinného provádění právních předpisů Unie, poskytuje agentura Komisi pomoc při přezkumu hodnocení dopadu na životní prostředí a provádí inspekce v členských státech.

  Odůvodnění

  Agentura EMSA by se také mohla podílet na přezkumu dokumentů, které posuzují vliv činností prováděných na moři na životní prostředí, s cílem zabránit vážnému narušení velmi citlivých mořských ekosystémů.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Agentura dále vykonává inspekce jménem Komise ve třetích zemích podle požadavků právních předpisů EU, zejména pokud jde o organizace uznané Unií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 391/2009 a odbornou přípravu a osvědčování námořníků v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES.

  Agentura dále vykonává inspekce jménem Komise ve třetích zemích podle požadavků právních předpisů EU, zejména pokud jde o organizace uznané Unií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 391/2009 a odbornou přípravu a osvědčování námořníků v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES. Agentura zejména provádí inspekce ve třetích zemích ležících v oblastech Středozemního, Černého a Baltského moře, v jejichž vodách probíhá těžba a produkce ropy a zemního plynu, a poskytuje těmto třetím zemím pomoc při posilování kapacit s cílem zvýšit bezpečnost jejich činností na moři.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 3 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Je-li to vhodné, a v každém případě když je cyklus inspekcí uzavřen, agentura analyzuje zprávy z tohoto cyklu za účelem určení horizontálních zjištění a obecných závěrů o efektivnosti zavedených opatření. Agentura předloží tuto analýzu Komisi k dalšímu projednání se členskými státy.“

  3. Je-li to vhodné, a v každém případě když je cyklus inspekcí uzavřen, agentura analyzuje zprávy z tohoto cyklu za účelem vyvození horizontálních zjištění a obecných závěrů o efektivnosti zavedených opatření. Agentura předloží tuto analýzu Komisi k dalšímu projednání s členskými státy a zveřejní ji ve snadno dostupném formátu, včetně elektronické formy.“

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 5 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Na požádání Komise může správní rada se souhlasem daných členských států rozhodnout o zřízení regionálních středisek nezbytných k plnění úkolů agentury co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem.

  3. Na požádání Komise může správní rada se souhlasem daných členských států a ve spolupráci s těmito státy rozhodnout o zřízení regionálních středisek nezbytných k plnění úkolů agentury co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem a současně posílit spolupráci se stávajícími regionálními a vnitrostátními sítěmi, které se již podílejí na zavádění preventivních opatření.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě výkonnosti a doložených správních a řídicích schopností a rovněž způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a zasahování při něm. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Výkonný ředitel je jmenován na období pěti let ze seznamu kandidátů navržených Komisí na základě zásluh a doložených správních a řídících schopností a rovněž zásady rovného postavení žen a mužů, způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí a z ropných a plynových zařízení na moři, včetně terminálů,zásahů v případě znečištění. Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů. Správní rada rozhoduje čtyřpětinovou většinou všech členů s hlasovacím právem.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 5

  Nařízení (ES) č. 1406/2002

  Čl. 16 – odst. 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na základě výkonnosti a doložených administrativních a řídicích schopností a rovněž konkrétní odbornosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a reakce na znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení kladného stanoviska správní rady.“

  4. Vedoucí jednotek jsou jmenováni na základě zásluh a doložených administrativních a řídících schopností a rovněž zásady rovného postavení žen a mužů, odborné způsobilosti a zkušenosti v oblasti námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí a reakce na znečištění moře. Vedoucí jednotek jmenuje nebo odvolává výkonný ředitel po obdržení kladného stanoviska správní rady.“

  POSTUP

  Název

  Změna nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  Referenční údaje

  KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Příslušný výbor

  TRAN

  Výbor, který zaujal stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  10.11.2010

   

   

   

  Navrhovatel

         Datum jmenování

  Bart Staes

  30.11.2010

   

   

  Projednání ve výboru

  16.3.2011

   

   

   

  Datum přijetí

  19.4.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  58

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  George Sabin Cutaş

  POSTUP

  Název

  Změna nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  Referenční údaje

  KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Datum předložení EP

  28.10.2010

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  10.11.2010

  ENVI

  10.11.2010

  ITRE

  10.11.2010

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ITRE

  1.12.2010

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010

   

   

   

  Projednání ve výboru

  12.4.2011

  21.6.2011

  10.10.2011

   

  Datum přijetí

  11.10.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  35

  5

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Margrete Auken, Peter Simon

  Datum předložení

  25.10.2011