Procedure : 2010/0303(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0372/2011

Indgivne tekster :

A7-0372/2011

Forhandlinger :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Afstemninger :

PV 15/12/2011 - 9.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0581

BETÆNKNING     ***I
PDF 895kWORD 652k
25.10.2011
PE 464.908v04-00 A7-0372/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Knut Fleckenstein

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0611),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0343/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. februar 2011(1),

–   der henviser til høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0372/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  understreger, at punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør finde anvendelse på oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed; fremhæver, at enhver afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en sådan udvidelse af opgaver, ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 blev der oprettet et europæisk agentur for søfartssikkerhed (i det følgende benævnt agenturet) med det formål at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002, der blev vedtaget efter ulykken med olietankeren ”Erika” og den katastrofale olieforurening, som den forårsagede, blev der oprettet et europæisk agentur for søfartssikkerhed (i det følgende benævnt agenturet) med det formål at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det klart for personer, som måtte have brug for at analysere denne dokumentation i forskningsøjemed, hvad der har fremkaldt EU-institutionernes handling.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Efter ulykken med olietankeren ”Prestige” i 2002 blev forordning nr. 1406/2002 ændret med henblik på at give agenturet større beføjelser inden for forureningsbekæmpelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det klart for personer, som måtte have brug for at analysere denne dokumentation i forskningsøjemed, hvad der har fremkaldt EU-institutionernes handling.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1406/2002 lod EMSA's bestyrelse en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af forordningen udarbejde i 2007. Ud fra denne evaluering fremsatte bestyrelsen i juni 2008 henstillinger til Kommissionen med henblik på ændringer vedrørende forordning (EF) nr. 1406/2002, agenturet og dets arbejdsform.

(2) I henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1406/2002 lod EMSA's bestyrelse (herefter "bestyrelsen") en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af forordningen udarbejde i 2007. Ud fra denne evaluering fremsatte bestyrelsen i juni 2008 henstillinger til Kommissionen med henblik på ændringer vedrørende forordning (EF) nr. 1406/2002, agenturet, dets kompetenceområder og dets arbejdsform.

Begrundelse

Ifølge ændringen af den foreliggende forordning skal agenturet tillægges nye kompetencer, og det medfører således en omdefinering af de områder, hvor det kan sætte ind.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) På grundlag af den eksterne evaluerings resultater, bestyrelsens henstillinger og den flerårige strategi bør nogle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1406/2002 klarlægges og ajourføres. Endvidere bør agenturet tildeles et antal yderligere opgaver, der afspejler udviklingen inden for søfartssikkerhedspolitikken på EU-niveau og på internationalt niveau. Der er behov for en betydelig screenings- og omfordelingsindsats for at garantere effektivitet med hensyn til omkostninger og budget. Dermed forventes det, at en tredjedel af personalebehovet til nye opgaver kan dækkes ved omfordeling internt i agenturet.

(3) På grundlag af den eksterne evaluerings resultater, bestyrelsens henstillinger og den flerårige strategi, den vedtog i marts 2010, bør nogle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1406/2002 klarlægges og ajourføres. Ud over at fokusere på sine kerneopgaver inden for søfartssikkerhed bør agenturet tildeles et antal yderligere opgaver, der afspejler udviklingen inden for søfartssikkerhedspolitikken på EU-niveau og på internationalt niveau. I lyset af de budgetbegrænsninger, EU står over for, er der behov for en betydelig screenings- og omfordelingsindsats for at garantere effektivitet med hensyn til omkostninger og budget og undgå overlapninger. Personalebehovet til de nye opgaver bør så vidt muligt dækkes ved omfordeling internt i agenturet.

Begrundelse

De økonomiske midler, agenturet råder over til effektive foranstaltninger på søfartssikkerhedsområdet, bør ikke anvendes til nye opgaver. En rigoristisk budgetforvaltning er derfor en uomgængelig forudsætning for en udvidelse af agenturets kompetenceområder. De nye opgaver bør så vidt muligt varetages gennem omfordeling.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Denne omfordeling bør ledsages af den nødvendige koordination med agenturerne i medlemsstaterne.

Begrundelse

Der opnås større effektivitet og rentabilitet, hvis omfordelingen af funktioner ledsages af en forbedret koordination.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3b) Agenturet har allerede vist, at visse opgaver såsom satellitovervågningssystemer kan udføres mere effektivt på europæisk plan. I det omfang disse systemer kan anvendes til støtte for andre politiske mål, opnår medlemsstaterne besparelser på deres nationale budgetter, og der skabes en reel europæisk merværdi.

Begrundelse

Den økonomiske krise har som bekendt sat de offentlige budgetter under pres på såvel europæisk, som nationalt og statsligt niveau. Det giver imidlertid ingen mening at kræve, at alle offentlige organisationer skal acceptere en fastfrysning af deres budgetter, hvis man ved at foretage investeringer på et niveau kan opnå større besparelser på andre niveauer i statsforvaltningen. Hvis agenturet således med blot en beskeden forøgelse af sine bevillinger kan udnytte sine eksisterende systemer til at bidrage til opfyldelsen af flere politiske mål, vil der opnås en nettobesparelse på de offentlige budgetter i Europa, fordi de nationale forvaltninger vil blive fritaget for disse opgaver.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) Hvis agenturet skal kunne udføre de nye opgaver, som det tildeles i denne forordning, tilfredsstillende, er det nødvendigt, at dets ressourcer forøges – omend kun i begrænset omfang. Dette punkt vil kræve særlig opmærksomhed under budgetproceduren.

Begrundelse

I en tid med alvorlig økonomisk krise kan det være nødvendigt med en begrænset investering i agenturets ressourcer, for så vidt som de nye opgaver, det får overdraget, vil gøre det muligt at reducere udgifterne på nationalt niveau.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Der bør ved udnævnelser til bestyrelsen tages fuldt hensyn til vigtigheden af at sikre en afbalanceret repræsentation af kønnene. Dette mål bør også forfølges ved valget af formand og næstformand samt ved udvælgelsen af repræsentanter fra tredjelande.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Agenturet bør handle i Unionens interesse. Dette bør indebære, at agenturet inden for dettes kompetenceområde kan agere uden for EU's område.

(5) Agenturet bør handle i Unionens interesse og i henhold til Kommissionens retningslinjer. Dette bør indebære, at agenturet inden for dettes kompetenceområde kan agere uden for EU's område med henblik på at fremme en EU-søfartssikkerhedspolitik ved hjælp af teknisk og videnskabeligt samarbejde med tredjelande.

Begrundelse

Agenturet udfører sine opgaver på vegne af Kommissionen, som bestemmer anvendelsen af EU's lovgivning og principper. På denne måde bistår agenturet Kommissionen og medlemsstaterne med tekniske og operative opgaver, forudsat at de anmoder om dets bistand. Agenturet har ikke fået tildelt kompetenceskabende beføjelser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Agenturet bør bidrage med supplerende og omkostningseffektive foranstaltninger til støtte for bekæmpelsen af havforurening, herunder forurening fra offshore olie- og gasanlæg, når en medlemsstat anmoder herom. I tilfælde af havforurening i et tredjeland bør anmodningen fremsættes af Kommissionen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Agenturet bør inden for sit kompetenceområde styrke sin bistand til Kommissionen med hensyn til forskningsaktiviteter. Dog bør dobbeltarbejde i forhold til den eksisterende EU-forskningsramme undgås. Blandt andet bør ledelsen af forskningsprojekter ikke overdrages til agenturet.

(6) Agenturet bør inden for sit kompetenceområde styrke sin bistand til Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til forskningsaktiviteter. Dog bør dobbeltarbejde i forhold til den eksisterende EU-forskningsramme undgås. Blandt andet bør ledelsen af forskningsprojekter ikke overdrages til agenturet. Når agenturets opgaver udvides, bør det sikres, at opgaverne er beskrevet klart og præcist, at der ikke sker dobbeltarbejde, og at enhver mulighed for misforståelser undgås.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) På baggrund af udviklingen af nye applikationer og innovative tjenester og forbedringen af de eksisterende applikationer og tjenester bør agenturet i fuldt omfang gøre brug af de muligheder, som programmerne EGNOS, Galileo og GMES giver, med henblik på at virkeliggøre et europæisk søtransportområde uden barrierer.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7a) Agenturet giver medlemsstaterne detaljerede oplysninger om tilfælde af forurening fra skibe for at sætte dem i stand til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/351. Effektiviteten af håndhævelsen og sanktionerne varierer imidlertid meget til trods for, at en sådan forurening potentielt kan brede sig til andre landes farvande.

 

________________

 

1. EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11.

Begrundelse

Direktiv 2005/35, som ændret ved direktiv 2009/123, pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at indføre strafferetlige sanktioner for udledning af de forurenende stoffer, direktivet omfatter. Det giver endvidere agenturet en nøglerolle i udviklingen af tekniske løsninger og ydelsen af teknisk bistand. Til dato har medlemsstaterne imidlertid udvist en stærkt varierende grad af entusiasme omkring opfyldelsen af deres forpligtelser.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er der sat fokus på risiciene ved offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas for søtransport og havmiljø. Udnyttelsen af agenturets indsatskapacitet bør udtrykkeligt udvides til at omfatte bekæmpelse af forurening hidrørende fra sådanne aktiviteter. Agenturet bør desuden bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved mobile offshore-olie- og gasanlæg for at påpege eventuelle svagheder, idet det bygger sit bidrag på den ekspertise, det har udviklet med hensyn til søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening.

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er der sat fokus på risiciene ved offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas for søtransport og havmiljø. Udnyttelsen af agenturets kapacitet bør udtrykkeligt udvides til at omfatte forurening hidrørende fra sådanne aktiviteter. Agenturet bør desuden bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved offshore-olie- og gasanlæg for at påpege eventuelle svagheder, idet det bygger sit bidrag på den ekspertise, det har udviklet med hensyn til søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. En sådan supplerende rolle, som skaber europæisk merværdi ved at udnytte agenturets eksisterende viden og ekspertise, bør ledsages af passende økonomiske og menneskelige ressourcer.

Begrundelse

Selv om agenturet i kraft af sin eksisterende ekspertise og tekniske systemer er en omkostningseffektiv løsning, er det urealistisk at tro, at nye opgaver kan tages op uden ekstra bevillinger i et vist omfang. En fuldstændig fastfrysning af budgettet vil true agenturets evne til at udføre sine eksisterende opgaver for så vidt angår forebyggelse af og reaktion på forurening fra skibe.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Navnlig bør agenturets CleanSeaNet-system, der på nuværende tidspunkt anvendes til at levere fotodokumentation for olieudslip fra fartøjer, også benyttes til at afsløre og dokumentere udslip fra kyst- og offshore-anlæg.

Begrundelse

Ændringsforslaget giver mulighed for at føre fuldstændig kontrol med hele havområdet uanset forureningskilden.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Med henblik på at virkeliggøre det indre marked bør anvendelsen af nærskibstrafik optimeres, og de bureaukratiske byrder, som skibene er pålagt, reduceres. ”Blue Belt”-projektet vil bidrage til at reducere meldeformaliteterne for handelsskibe ved indsejling til og udsejling fra medlemsstaternes havne.

Begrundelse

Skibssejlads mellem havne i EU betragtes som international trafik, hvilket medfører bureaukratiske byrder, som er til skade for den intermodale transport. Direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (med gennemførelsesdato den 19. maj 2012), forenkler og harmoniserer netop de administrative procedurer i skibstransporten ved hjælp af elektronisk dataoverførsel.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Unionen har udarbejdet en omfattende søtransportstrategi for 2008-2018, som indeholder e-maritimekonceptet. Den er desuden i færd med at udvikle et integreret EU-havovervågningsnet. Agenturet råder over maritime systemer og applikationer, der er interessante i relation til gennemførelsen af disse politikker. Agenturet bør derfor stille systemerne og dataene til rådighed for interesserede partnere.

(9) Unionen har udarbejdet en omfattende søtransportstrategi for 2008-2018, som indeholder e-maritimekonceptet. Den er desuden i færd med at udvikle et integreret EU-havovervågningsnet. Agenturet råder over maritime systemer og applikationer, der er interessante i relation til gennemførelsen af disse politikker og især til "Blue Belt"-projektet. Agenturet bør derfor stille systemerne og dataene til rådighed for interesserede partnere.

Begrundelse

"Blue Belt"-projektet skal give toldmyndighederne sikkerhed for, at et skib, som deklarerer intra-EU-varer, kun har besøgt EU-havne. Det gør det muligt at mindske de administrative omkostninger ved nærskibstrafik, samtidig med at det eksisterende kontrolniveau opretholdes. Samtidig virker det fremmende på en transportform, som forvolder færre miljøskader end vejtransport.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Med henblik på at bidrage til indførelsen af et fælles europæisk havområde og til forebyggelsen og bekæmpelsen af havforureningen bør der skabes synergier mellem nationale retshåndhævende myndigheder, herunder nationale kystvagter.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Agenturet bør bistå Kommissionen og medlemsstaterne med at udvikle og gennemføre EU’s ”e-maritime”-initiativ, der har til formål at forbedre effektiviteten i skibsfartssektoren ved hjælp af bedre anvendelse af informationsteknologi, uden at berøre de områder, der henhører under de kompetente myndigheders ansvar.

Begrundelse

It og satellitter kan i betydelig grad bidrage til at højne sikkerhedsniveauet for skibstrafik og forbedre effektiviteten i denne sektor. Det er derfor i denne forbindelse hensigtsmæssigt at understrege betydningen af Kommissionens kommende initiativ, ”e-maritime”, samtidig med at man søger at undgå at overlappe og/eller gribe ind i nationale og regionale organers kompetenceområder.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c) Da det er vigtigt, at ​​Europa kan vedblive at tiltrække nye velkvalificerede søfarende til afløsning af den generation, der går på pension, bør agenturet støtte medlemsstaternes og Kommissionens indsats for at fremme søfartsuddannelserne. Det bør især gøre en indsat for at udveksle bedste praksis og lette udvekslingerne mellem søfartsskolerne baseret på Erasmusmodellen.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Agenturet har skabt sig en position som autoritet på EU-niveau, hvad angår leverance af skibstrafikdata af interesse og relevans for EU's øvrige aktiviteter. I kraft af agenturets aktiviteter, bl.a. havnestatskontrol, overvågning af skibstrafik og søveje samt bistand til opsporing af mulige forurenere, bør det kunne bidrage til at styrke synergier på EU-niveau i henseende til visse kystvagtoperationer. Dertil kommer, at agenturets dataovervågning og -indsamling også bør samle grundlæggende oplysninger om potentielle trusler mod søtransport og havmiljøet fra offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas.

(10) Agenturet har skabt sig en position som autoritet på EU-niveau, hvad angår leverance af skibstrafikdata af interesse og relevans for EU's øvrige aktiviteter. I kraft af agenturets aktiviteter, bl.a. havnestatskontrol, overvågning af skibstrafik og søveje samt bistand til opsporing af mulige forurenere, bør det kunne bidrage til at styrke synergier på EU-niveau i henseende til operationer til forebyggelse og bekæmpelse af havforurening ved at tilskynde til udveksling af oplysninger og god praksis mellem de forskellige kystvagttjenester. Dertil kommer, at agenturets dataovervågning og -indsamling også bør samle grundlæggende oplysninger om f.eks. piratvirksomhed og potentielle trusler mod søtransport og havmiljøet fra offshore-efterforskning, -produktion og -transport af olie og gas.

Begrundelse

Kystvagttjenesternes vigtigste opgave er at garantere den nationale søfartssikkerhed. Medlemsstaterne har således ansvaret for at fastlægge den strategi, der bestemmer deres indsats. Agenturet kan efter anmodning fra medlemsstaterne stille sin ekspertise til rådighed, men det bør ikke stå for koordinationen af søfartssikkerhedsanliggender mellem de forskellige kystvagttjenester. Derimod er det ganske legitimt, at agenturet spiller en rolle i forbindelse med at samle ressourcerne med henblik på at bekæmpe havforurening, og denne rolle bør styrkes.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Med henblik på at imødegå den voksende risiko for piratangreb i Adenbugten og den vestlige del af Det Indiske Ocean er det vigtigt, at agenturet giver EU's flådestyrke (operation Atalanta) præcise oplysninger om positionen for fartøjer under EU-flag, som sejler igennem dette farvand, der er klassificeret som højrisikoområde. Hidtil har ikke alle medlemsstater givet deres samtykke til en sådan aktivitet. Denne forordning bør forpligte dem til at gøre det med henblik på at styrke agenturets rolle i bekæmpelsen af piratvirksomhed.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) For så vidt angår havnestatskontrol arbejder EU snævert sammen med Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol. Før at opnå størst mulig effektivitet bør agenturet og sekretariatet for Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol arbejde så tæt sammen som muligt, og Kommissionen og medlemsstaterne bør overveje enhver mulighed for at opnå yderligere effektivitetsforøgelser.

Begrundelse

I en tid med budgetstramninger er det afgørende, at man undgår overlappende strukturer og giver opgaverne til det organ, som er bedst i stand til at udføre dem på omkostningseffektiv vis.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Agenturets ekspertise med hensyn til forurening og indsats ved ulykker i havmiljøet vil også være værdifuld i forbindelse med udvikling af vejledninger vedrørende licensudstedelse til offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas. Agenturet bør derfor bistå Kommissionen og medlemsstaterne med denne opgave.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Kommissionen og agenturet bør samarbejde tæt om at fastlægge agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår inspektioner. Indtil disse foranstaltninger vedrørende disse arbejdsmetoder er trådt i kraft, bør agenturet følge den eksisterende praksis for udførelsen af inspektioner.

(13) Kommissionen og agenturet bør samarbejde tæt om så hurtigt som overhovedet muligt at fastlægge agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår inspektioner. Indtil disse foranstaltninger vedrørende disse arbejdsmetoder er trådt i kraft, bør agenturet følge den eksisterende praksis for udførelsen af inspektioner.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. Kravene vedrørende agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen af inspektioner bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(14) Med henblik på at vedtage kravene vedrørende agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen af inspektioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

I Kommissionens forslag gengives den såkaldte "komitologiprocedure", som traktaterne foreskrev, inden Lissabontraktaten trådte i kraft. Bestemmelsen bør derfor opdateres, så den afspejler ligestillingen af lovgivningsmagtens to grene.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Alle disse foranstaltninger samt agenturets bidrag til koordinationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen bør have til formål at udvikle et egentligt fælles europæisk søtransportområde.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (finansforordningen), særlig artikel 185, og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2 (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 47, bør tages i betragtning.

 

________________

 

1 EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

 

2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Finansforordningen og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig Økonomisk forvaltning bør nævnes som en del af retsgrundlaget.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Agenturet yder medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte og sagkundskab på højt plan for at bistå dem med at anvende Unionens lovgivning for søfartssikkerhed, søfartssikring og forebyggelse af forurening fra skibe korrekt, overvåge dens gennemførelse og vurdere gældende foranstaltningers effektivitet.

2. Agenturet yder medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte og sagkundskab på højt plan for at bistå dem med at anvende Unionens lovgivning korrekt med henblik på at garantere et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og søfartssikring under anvendelse af deres eksisterende kapacitet inden for assistance, forebyggelse og bekæmpelse af havforurening, herunder fra offshore-olie- og gasanlæg, og udvikle et europæisk søfartsområde uden barrierer samt overvåge lovgivningens gennemførelse og vurdere gældende foranstaltningers effektivitet.

Begrundelse

Udtrykket "havforurening" anvendes i forvejen i artikel 1, stk. 3, i Kommissionens forslag (vedrørende indsatsen mod forurening).

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at sikre, at formålet i artikel 1 opfyldes på passende vis, varetager agenturet de i denne artikels stk. 2 nævnte opgaver på områderne søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening.

1. Formålet i artikel 1 udgør agenturets vigtigste ansvarsområde og bør prioriteres højest. Overdragelsen til agenturet af de i denne artikels stk. 2 nævnte opgaver skal ske på en sådan måde, at dobbeltarbejde undgås, og under forudsætning af, at opgaverne vedrørende søfartssikkerhed, søfartssikring samt forebyggelse og bekæmpelse af havforurening udføres korrekt, når medlemsstaterne eller Kommissionen anmoder herom.

Begrundelse

Diversificeringen af agenturets opgaver kan først komme på tale, når det har varetaget sine vigtigste opgaver på behørig vis. Med ændringen vedrørende forureningsforebyggelse harmoniseres ordlyden med artikel 1, stk. 3, i Kommissionens forslag, og agenturet får mulighed for at bidrage til forebyggelse af forurening hidrørende fra andre maritime kilder end skibe (navnlig olie- og gasplatforme).

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) ved at yde Kommissionen teknisk bistand til udførelsen af dens tilsynsopgaver i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF1;

 

_____________

 

1 EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28.

Begrundelse

Med denne ændring får agenturet mulighed for at yde teknisk bistand til Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om bedre havnesikring. Agenturets rolle vil naturligvis være begrænset til de aspekter, hvor det har relevant teknisk ekspertise, og Kommissionen vil ikke være forpligtet til at anmode om bistand, hvilket den næppe vil gøre, medmindre den forventer, at agenturet kan yde værdifuld rådgivning.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ved at levere den nødvendige bistand med henblik på deltagelse i arbejdet i de tekniske organer inden for IMO, ILO, Parismemorandummet om havnestatskontrol og andre internationale eller regionale organisationer

c) ved at ajourføre og udvikle de nødvendige bestemmelser med henblik på deltagelse i arbejdet i de tekniske organer inden for IMO, ILO, Parismemorandummet om havnestatskontrol og andre internationale eller regionale organisationer

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) i udviklingen og gennemførelsen af EU-politikker i relation til agenturets opgaver, f.eks. motorveje til søs, det europæiske søtransportområde uden barrierer, e-maritime, de indre vandveje, havstrategirammedirektivet, klimaændringer og i analysen af sikkerheden ved mobile offshore-olie- og gasanlæg

d) i udviklingen og gennemførelsen af EU-politikker i relation til agenturets opgaver, navnlig på områderne søfartssikkerhed, motorveje til søs, det europæiske søtransportområde uden barrierer, "Blue Belt"-projektet, e-maritime, havstrategirammedirektivet, klimaændringer, i analysen af sikkerheden ved offshore-olie- og gasanlæg og med hensyn til forureningsbekæmpelse

Begrundelse

"Blue Belt"-projektet skal give toldmyndighederne sikkerhed for, at et skib, som deklarerer intra-EU-varer, kun har besøgt EU-havne. Det gør det muligt at mindske de administrative omkostninger ved nærskibstrafik, samtidig med at det eksisterende kontrolniveau opretholdes. Samtidig virker det fremmende på en transportform, som forvolder færre miljøskader end vejtransport. Man reducerer ligeledes de administrative byrder ved at gøre det muligt for data om skibe, som sejler henholdsvis på havet og på floder/kanaler, at passere uhindret fra det ene system til det andet.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) i udvekslingen af oplysninger om alle andre politikker, som kan være hensigtsmæssige i betragtning af dets kompetenceområder og ekspertise

Begrundelse

Samme bemærkninger som til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 3 a.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) i udviklingen og implementeringen af en politik for forbedring af kvaliteten af ​​de europæiske søfartsuddannelser og i indsatsen for at gøre søfart til et attraktivt karrierevalg, under hensyntagen til efterspørgslen efter højt kvalificeret arbejdskraft i EU's maritime klynge

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) i analysen af igangværende og afsluttede forskningsprojekter af relevans for agenturets aktivitetsområder; dette skal omfatte udpegningen af mulige forskriftsmæssige opfølgende foranstaltninger, der følger af specifikke forskningsprojekter, og udpegningen af centrale temaer og prioriteter for yderligere forskning på EU-niveau

f) i analysen af igangværende og afsluttede forskningsprojekter af relevans for agenturets aktivitetsområder; dette skal omfatte udpegningen af mulige forskriftsmæssige opfølgende foranstaltninger, der følger af specifikke forskningsprojekter

Begrundelse

Udpegning af centrale temaer bør ikke være en opgave for agenturet; der er andre EU-institutioner, som har ansvaret for det. Overlapning bør undgås.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) i udviklingen af krav eller enhver vejledning vedrørende licensudstedelse til offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas i havmiljøet og især de hermed forbundne miljø- og civilbeskyttelsesspørgsmål

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) at støtte kontrollen med de anerkendte organisationer, som udfører certificeringsopgaver på medlemsstaternes vegne, jf. artikel 9 i direktiv 2009/151, uden at dette berører flagstatens rettigheder og forpligtelser

 

________________

 

1 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 147.

Begrundelse

Eftersom agenturet i forvejen bistår Kommissionen med dens kontrol med anerkendte organisationer, vil man ved at gøre det muligt for det også at bistå medlemsstaterne opnå effektivitetsgevinster og lette presset på medlemsstaternes budgetter.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) at bistå Kommissionen med gennemførelsen af de opgaver, der fremgår af artikel 3, 5, 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 391/20091, og rådgive den i forbindelse med anvendelsen og gennemførelsen af artikel 10 i samme forordning

 

________________

 

1 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en bedre definition af den bistand, som agenturet leverer til Kommissionen med henblik på udtrykkeligt at indføje bestemmelserne i forordning (EF) nr. 391/2009, da det i høj grad er vigtigt at sikre overholdelsen af denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) efter anmodning at støtte deres forureningsbekæmpelsesaktioner med supplerende midler på en omkostningseffektiv måde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening på grundlag af EU's civilbeskyttelsesordning, som blev oprettet ved beslutning 2007/779/EF, Euratom; i den forbindelse bistår agenturet den berørte medlemsstat, under hvis myndighed rensningsarbejdet finder sted.

c) efter anmodning at støtte deres forureningsbekæmpelsesaktioner med supplerende midler på en omkostningseffektiv måde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening på grundlag af EU's civilbeskyttelsesordning, som blev oprettet ved beslutning 2007/779/EF, Euratom; i den forbindelse bistår agenturet den berørte medlemsstat, under hvis myndighed rensningsarbejdet finder sted, ved at stille egnede tekniske ressourcer til rådighed.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) at indsamle og analysere nationale data om søfarendes kvalifikationer og beskæftigelse for at muliggøre en udveksling af god praksis inden for søfartsuddannelse på europæisk plan

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) at koordinere søfartsskolernes uddannelsesprogrammer for at sikre deres indbyrdes sammenhæng

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) at lette etableringen af et udvekslingssystem efter Erasmusmodellen mellem søfartsskolerne

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd) at yde teknisk ekspertise inden for skibsbygning og andre relevante aktiviteter med tilknytning til skibstrafik med henblik på at udbrede anvendelsen af miljøvenlige teknologier og opnå et højt sikringsniveau

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på bekæmpelsen af havforurening, søfartssikkerhed og miljøbeskyttelse i normerne for bygning af fremtidens skibe. Agenturet bør derfor stille sin ekspertise på disse områder til rådighed for skibsbygningsindustrien.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) til støtte for de foranstaltninger, de iværksætter inden for området bekæmpelse af ulovlig handel og piratvirksomhed, leverer agenturet data og oplysninger, der kan lette gennemførelsen heraf, navnlig under anvendelse af dets automatiske informationssystem (AIS) og satellitbilleder

Begrundelse

Agenturet råder over instrumenter og data, herunder fra satellitter, der kan udnyttes af medlemsstaterne i forbindelse med overvågningen af ulovlige maritime aktiviteter. På nuværende tidspunkt er informationsudvekslingen med den EU-flådestyrke (operation Atalanta), der skal beskytte fartøjer under EU-flag med piratangreb under sejlads i området ud for Afrikas Horn, af særlig vigtighed.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) udvikling og iværksættelse af en makroregional EU-politik i relation til agenturets arbejdsområder

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ved efterforskningen af søulykker, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF, skal agenturet yde medlemsstaterne støtte til udførelsen af efterforskningen af alvorlige søulykker, og det skal analysere søulykkesrapporter med henblik på at udpege merværdi på EU-plan i henseende til erfaringsopsamling

b) ved efterforskningen af søulykker, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF, skal agenturet efter anmodning fra de berørte medlemsstater yde støtte til udførelsen af efterforskningen af alvorlige søulykker, og det skal analysere søulykkesrapporter med henblik på at udpege merværdi på EU-plan i henseende til erfaringsopsamling. Agenturet skal i denne forbindelse opfordres til at bistå medlemsstaterne i forbindelse med efterforskningen af ulykker, der vedrører maritime anlæg (på kysten eller offshore), herunder ulykker, der berører olie- og gasanlæg, medens medlemsstaterne skal opfordres til at samarbejde fuldt ud og rettidigt med agenturet

Begrundelse

Ændringsforslaget kræver, at medlemsstaterne er mere disponible til at samarbejde, hvor de på nuværende tidspunkt har mulighed for at afvise eller udsætte deres medvirken.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) med hensyn til olieudslip fra offshore-anlæg skal agenturet bistå medlemsstaterne og Kommissionen ved at benytte sin CleanSeaNet-tjeneste til at overvåge sådanne udslips omfang og miljøvirkninger

Begrundelse

Eftersom CleanSeaNet er et eksisterende system, der har bevist sin effektivitet, er det en yderst omkostningseffektiv metode til imødekommelse af de voksende bekymringer for risiciene ved offshore-olie- og gasudvinding i lyset af Deepwater Horizon-katastrofen i Den Mexicanske Golf.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) med hensyn til offshore olie- og gasanlæg skal agenturet bistå med vurderingen af ​​medlemsstaternes beredskabsplaner og nødberedskab samt med koordineringen af olieforureningsbekæmpelsen i tilfælde af en ulykke

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra b c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) for så vidt angår offshore-anlæg skal agenturet bistå med at sikre et uafhængigt tredjepartstilsyn med de maritime aspekter af sikkerhed, forebyggelse, miljøbeskyttelse og beredskabsplaner

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ved at levere objektive, pålidelige og sammenlignelige statistikker, oplysninger og data skal agenturet sætte Kommissionen og medlemsstaterne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forbedre deres aktiviteter og evaluere de eksisterende foranstaltningers effektivitet. Sådanne opgaver skal omfatte indsamling, registrering og vurdering af tekniske data, systematisk anvendelse af eksisterende databaser, herunder gensidig dataudveksling, og, når det er hensigtsmæssigt, udvikling af yderligere databaser. Ud fra de opsamlede data bistår agenturet Kommissionen ved offentliggørelsen af oplysninger angående skibe i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF. Agenturet skal også bistå Kommissionens og medlemsstaternes aktiviteter med henblik på at fremme identifikation og forfølgelse af skibe, der er ansvarlige for ulovlig udledning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF.

c) ved at levere objektive, pålidelige og sammenlignelige statistikker, oplysninger og data skal agenturet sætte Kommissionen og medlemsstaterne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forbedre deres aktiviteter og evaluere de eksisterende foranstaltningers effektivitet, herunder omkostningseffektivitet. Sådanne opgaver skal omfatte indsamling, registrering og vurdering af tekniske data, systematisk anvendelse af eksisterende databaser, herunder gensidig dataudveksling, og, når det er hensigtsmæssigt, udvikling af yderligere databaser. Ud fra de opsamlede data bistår agenturet Kommissionen ved offentliggørelsen af oplysninger angående skibe i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF. Agenturet skal også bistå Kommissionens og medlemsstaternes aktiviteter med henblik på at fremme identifikation og forfølgelse af skibe, der er ansvarlige for ulovlig udledning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Agenturet indsamler en årlig oversigt over hændelser og nærved-ulykker fra de kompetente nationale organer i medlemsstaterne

Begrundelse

Denne oversigt vil støttes af den database, som agenturet er i færd med at etablere (jf. artikel 17 og bilag II i direktiv 2009/18/EF om de grundlæggende principper for undersøgelse af ulykker i søtransportsektoren). Den vil give et godt overblik på EU-plan og tilvejebringe vigtige oplysninger med henblik på yderligere EU-foranstaltninger.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet skal efter Kommissionens anmodning levere teknisk bistand med hensyn til gennemførelsen af relevant EU-lovgivning til stater, der ansøger om tiltrædelse til Unionen, til alle de partnerlande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og til lande, der deltager i Parismemorandummet om havnestatskontrol.

Agenturet skal efter Kommissionens anmodning levere teknisk bistand med hensyn til gennemførelsen af relevant EU-lovgivning til stater, der ansøger om tiltrædelse til Unionen, til alle de partnerlande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, når og hvis det er relevant, og til lande, der deltager i Parismemorandummet om havnestatskontrol.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Agenturet udfører inspektioner i medlemsstaterne for at varetage de opgaver, det har fået pålagt, og bistå Kommissionen ved opfyldelsen af dens traktatfæstede forpligtelser, bl.a. ved vurderingen af den faktiske gennemførelse af Unionens lovgivning.

1. Agenturet bistår Kommissionen med gennemgangen af miljøkonsekvensvurderinger og udfører på Kommissionens anmodning inspektioner i medlemsstaterne for at varetage de opgaver, det har fået pålagt, og bistå Kommissionen ved opfyldelsen af dens traktatfæstede forpligtelser, bl.a. ved vurderingen af den faktiske gennemførelse af Unionens lovgivning.

Begrundelse

Agenturet kan også spille en rolle i kontrollen af miljøkonsekvensvurderinger (VVM) for offshore-aktiviteter med henblik på at forebygge skader på miljøet i yderst sårbare havøkosystemer.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen af inspektioner som omhandlet i stk. 1 er underlagt krav, som skal vedtages efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure.

2. Agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen af inspektioner som omhandlet i stk. 1 er underlagt krav, som skal vedtages efter den i artikel 23, stk. 1, nævnte procedure.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at tage højde for Lissabontraktatens ikrafttræden, hvorved de tidligere komitologiprocedurer er blevet erstattet af delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter behov og under alle omstændigheder når en cyklus af inspektioner er afsluttet, analyserer agenturet rapporter fra denne cyklus med henblik på at påpege resultater af horisontal betydning og generelle konklusioner om de iværksatte foranstaltningers effektivitet. Agenturet forelægger denne analyse for Kommissionen med henblik på yderligere drøftelser med medlemsstaterne."

3. Efter behov og under alle omstændigheder når en cyklus af inspektioner er afsluttet, analyserer agenturet rapporter fra denne cyklus med henblik på at påpege resultater af horisontal betydning og generelle konklusioner om de iværksatte foranstaltningers effektivitet, herunder omkostningseffektivitet. Agenturet forelægger denne analyse for Kommissionen med henblik på yderligere drøftelser med medlemsstaterne og offentliggør den i et lettilgængeligt format, herunder i elektronisk form."

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra Kommissionen kan bestyrelsen med samtykke fra de berørte medlemsstater beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage agenturets opgaver på den mest omkostningseffektive og effektive måde.

3. Efter anmodning fra Kommissionen kan bestyrelsen med samtykke fra og i samarbejde med de berørte medlemsstater beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage agenturets opgaver på den mest omkostningseffektive og effektive måde, samtidig med at samarbejdet med eksisterende regionale og nationale netværk, der allerede arbejder på forebyggelsesforanstaltninger, forstærkes, og det nøjagtige omfang af de aktiviteter, et sådant regionalt center skal forestå, fastlægges med henblik på at undgå unødige omkostninger.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.

 

Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle [...] oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre det klart, at agenturet ikke selv kan beslutte, hvad der er relevant for Parlamentet.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ca) vedtager en flerårig strategi for agenturet, der dækker den næste femårsperiode, idet Kommissionens udtalelse tages i betragtning

ca) vedtager en flerårig strategi for agenturet, der dækker den næste femårsperiode, idet Parlamentets og Kommissionens udtalelser tages i betragtning

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på indførelse af en bestemmelse i forordningen om, at Parlamentet bør høres inden vedtagelsen af agenturernes flerårige strategi (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 10 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h) udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 18, 19 og 21 og overvåger og sikrer en fyldestgørende opfølgning af resultaterne og henstillingerne fra forskellige interne eller eksterne revisionsberetninger og evalueringer

Begrundelse

Med henblik på at sikre et større ejerskab og en bedre opfølgning af revisioner og evalueringsresultater bør overvågningen udtrykkelig overlades til bestyrelsen, som direktøren står til ansvar over for, i overensstemmelse med henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra deres erfaring og ekspertise inden for søfartssikkerhed, sikring og bekæmpelse af havforurening. De skal endvidere have erfaring og ekspertise inden for generel finansiel forvaltning, administration og personaleforvaltning.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) Efter artikel 11, stk. 1, andet afsnit, indsættes følgende nye afsnit:

 

Medlemmerne af bestyrelsen afgiver en skriftlig loyalitetserklæring samt en skriftlig interesseerklæring, hvori de oplyser om enhver direkte eller indirekte interesse, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. De skal på hvert møde oplyse om enhver interesse, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og afstå fra at deltage i drøftelserne og afstemningen om de pågældende punkter.

Begrundelse

Der bør være en bestemmelse, der kan gøre det muligt at forebygge interessekonflikter.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c) Artikel 11, stk. 3, affattes således:

 

3. Mandatperioden er fire år. Den kan fornyes én gang.

Begrundelse

Mandatperioden for bestyrelsesmedlemmer bør være den samme som den, der gælder for andre agenturer, i overensstemmelse med henstillingerne fra den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 d

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d) Artikel 11, stk. 4, affattes således:

 

Når det er relevant, fastsættes der bestemmelser om deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor i de dispositioner, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2. En sådan deltagelse berører ikke stemmeandelen for Kommissionens repræsentanter i bestyrelsen.

Begrundelse

Når lovgivningsmyndigheden har givet Kommissionens repræsentanter mulighed for at fungere som blokerende mindretal ved visse vigtige afgørelser (såsom vedtagelse af arbejdsprogrammet), må dette ikke kunne ændres uden først at indhente Parlamentets og Rådets godkendelse. Hvis tredjelande får stemmeret, behøver man ikke at forøge antallet af kommissionsrepræsentanter; det vil være bedre at foretage tilpasninger i et system med vægtede stemmer. (Se ændringsforslaget til artikel 14).

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 e

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3e) Artikel 14, stk. 2, første afsnit, affattes således:

 

2. Hver medlemsstatsrepræsentant har en ligelig andel af 75 % af det samlede antal stemmer. Hver repræsentant for Kommissionen har en ligelig andel af 25 % af det samlede antal stemmer. Agenturets administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

Begrundelse

Da bestyrelsen havde 15 medlemsstatsrepræsentanter, krævede det Kommissionens støtte at nå op på det fire femtedeles flertal, der skulle til for at udnævnte den administrerende direktør. Med 27 medlemsstater er dette ikke længere tilfældet. Den institutionelle balance bør ikke forrykkes af tidligere eller fremtidige udvidelser. En strukturel løsning med vægtede stemmer vil derfor være ønskelig.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige strategi og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde.

a) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige strategi og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om kønsneutral sprogbrug bør de pronominer, der anvendes i den eksisterende forordning, bibeholdes [vedrører ikke den danske tekst]. Dette er desuden i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende artikel 16, stk. 2 [vedrører ikke den danske tekst]. I lyset af den flerårige strategis betydning og af hensyn til den institutionelle balance bør Parlamentet inddrages i et vist omfang sammen med medlemsstaternes repræsentanter (i bestyrelsen) og Kommissionen.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige plan for personalepolitikken og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen.

aa) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige plan for personalepolitikken og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om kønsneutral sprogbrug bør de pronominer, der anvendes i den eksisterende forordning, bibeholdes [vedrører ikke den danske tekst]. Dette er desuden i overensstemmelse med Kommissionens forslag vedrørende artikel 16, stk. 2 [vedrører ikke den danske tekst]. I lyset af betydningen af den flerårige plan for personalepolitikken og af hensyn til den institutionelle balance bør Parlamentet inddrages i et vist omfang sammen med medlemsstaternes repræsentanter (i bestyrelsen) og Kommissionen.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ab) Den administrerende direktør skal forberede det årlige arbejdsprogram og den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og forelægge dem for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde. Han skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen heraf. Han efterkommer alle anmodninger om bistand fra en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c).

ab) Den administrerende direktør skal forberede det årlige arbejdsprogram med angivelse af, hvilke menneskelige og finansielle ressourcer der forventes afsat til hver enkelt aktivitet, og den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og forelægge dem for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde. Vedkommende skal reagere positivt på enhver indbydelse fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg til at fremlægge og deltage i en drøftelse af det årlige arbejdsprogram. Vedkommende skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen heraf, og efterkomme alle anmodninger om bistand fra en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c).

Begrundelse

Samme argument vedrørende kønsneutral sprogbrug som i ændringsforslagene til litra a) og aa) i stk. 2. Den første ændring er i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB): Agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport bør give oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, der er nødvendige for at nå agenturets mål. Den anden ændring sigter på formalisering af praksis med drøftelser mellem direktøren og det kompetente udvalg om det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Den administrerende direktør træffer beslutning om at udføre inspektioner, jf. artikel 3, efter udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med de i samme artikel 3 nævnte krav. Den administrerende direktør samarbejder nært med Kommissionen om forberedelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Samme argument vedrørende kønsneutral sprogbrug som i ændringsforslagene til litra a) og aa) i stk. 2 [vedrører ikke den danske tekst].

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Den administrerende direktør indfører en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenholdes med dets formål og opgaver i henhold til forordningen. Han sikrer, at agenturets organisationsstruktur tilpasses jævnligt til udviklingen i behovene inden for de disponible finansielle og menneskelige ressourcer. På dette grundlag udarbejder den administrerende direktør hvert år et udkast til en almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen. Beretningen skal indeholde et særligt afsnit om den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og gøre status over alle aktioner, der er finansieret i henhold til denne plan. Han indfører regelmæssig evaluering baseret på anerkendte faglige standarder."

d) Den administrerende direktør indfører en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenholdes med dets formål og opgaver i henhold til forordningen. I dette øjemed udarbejder den administrerende direktør efter aftale med Kommissionen skræddersyede præstationsindikatorer, der muliggør en effektiv evaluering af de opnåede resultater. Vedkommende sikrer, at agenturets organisationsstruktur tilpasses jævnligt til udviklingen i behovene inden for de disponible finansielle og menneskelige ressourcer. På dette grundlag udarbejder den administrerende direktør hvert år et udkast til en almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen. Beretningen skal indeholde et særligt afsnit om den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og gøre status over alle aktioner, der er finansieret i henhold til denne plan. Den administrerende direktør indfører regelmæssig evaluering baseret på anerkendte faglige standarder.

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, som er nødvendige for at nå agenturets mål, samt om den samlede præstation, for så vidt angår opnåelsen af disse mål.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. En eventuel udtalelse fra dette udvalg skal tages i betragtning før den formelle udnævnelse. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt anføres, at enhver udtalelse fra Parlamentet vedrørende den valgte kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestyrelsen kan efter forslag fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst tre år. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned inden forlængelsen af embedsperioden kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Hvis den administrerende direktørs embedsperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

2. Bestyrelsen kan efter forslag fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fem år. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned inden forlængelsen af embedsperioden kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. En eventuel udtalelse fra dette udvalg skal tages i betragtning før den formelle genudnævnelse. Hvis den administrerende direktørs embedsperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

Begrundelse

Forlængelsen af direktørens mandat bør være af samme varighed som det første mandat. Enhver udtalelse fra Parlamentet vedrørende den valgte kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Afdelingscheferne udnævnes på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt faglige kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Afdelingscheferne udnævnes eller afskediges af den administrerende direktør, efter at bestyrelsen har afgivet en positiv udtalelse herom.

4. Afdelingscheferne udnævnes på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt faglige kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening og bekæmpelse af havforurening. Afdelingscheferne udnævnes eller afskediges af den administrerende direktør, efter at bestyrelsen har afgivet en positiv udtalelse herom.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Artikel 18, stk. 3, affattes således:

 

3. Den administrerende direktør udarbejder et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår på grundlag af aktivitetsbaseret budgettering og forelægger det for bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse."

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets budget være udtrykkeligt baseret på agenturets målsætninger og aktiviteter, således at der skabes en kobling mellem agenturets hverv og målsætninger på den ene side og dets aktiviteter og ressourcer på den anden side.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 7 og 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b) Artikel 18, stk. 7 og 8, affattes således:

 

7. Kommissionen sender overslaget til Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

 

8. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i TEUF sammen med en beskrivelse af og begrundelse for enhver forskel mellem agenturets overslag og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget.

Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget refererer til anvendelsen af Lissabontraktatens nomenklatur. Den anden del har til formål at give budgetmyndigheden tilstrækkelig information i de tilfælde, hvor agenturets overslag er blevet ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6c) Artikel 18, stk. 10, affattes således:

 

10. Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det justeres i givet fald i overensstemmelse hermed sammen med det årlige arbejdsprogram.

Begrundelse

Formålet er at undgå, at agenturet i tilfælde af væsentlige budgetnedskæringer kommer i en situation, hvor det skal udføre de samme opgaver og aktiviteter med betydeligt reducerede ressourcer.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Regelmæssigt og mindst hvert femte år sørger bestyrelsen for, at der udarbejdes en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen stiller alle oplysninger til rådighed for agenturet, som agenturet finder relevant for denne evaluering."

1. Regelmæssigt og mindst hvert femte år sørger bestyrelsen for, at der udarbejdes en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning, hvori dens relevans, effektivitet og omkostningseffektivitet vurderes. Kommissionen stiller alle oplysninger til rådighed for agenturet, som agenturet finder relevant for denne evaluering."

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Artikel 22, stk. 2, affattes således:

 

2. Med denne evaluering vurderes det, hvilken nytteværdi, relevans og effektivitet agenturet og dets arbejdsmetoder har haft, og hvilken merværdi der er opnået. Ved evalueringen skal der tages hensyn til interessehavernes synspunkter både på europæisk og nationalt plan. Der skal navnlig tages stilling til det eventuelle behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver eller helt indstille dets aktiviteter i tilfælde af, at det er blevet overflødigt.

Begrundelse

Det bør nævnes, at regelmæssige evalueringer også kan resultere i, at agenturets opgaver eller eksistens tages op til fornyet overvejelse, såfremt der er behov herfor.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra 7 b

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

Feasibilityundersøgelse

 

Senest et år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet en feasibilityundersøgelse vedrørende et system til koordinering af de nationale kystvagttjenester med angivelse af omkostninger og fordele ved et sådan system.

 

Rapporten ledsages eventuelt af et forslag til retsakt.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra 7 c

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 22 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22b

Fremskridtsrapport

 

Senest [tre] år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan agenturet har forvaltet de supplerende ansvarsområder, det er tildelt ved denne forordning, samt hvorvidt agenturets målsætninger eller arbejdsopgaver bør udvides yderligere. Rapporten skal navnlig indeholde:

 

a) en analyse af de effektivitetsmæssige gevinster, der er opnået gennem en forbedret integration af agenturet og Parismemorandummet om havnestatskontrol

 

 

 

b) oplysninger om effektiviteten af og sammenhængen i medlemsstaternes håndhævelse af direktiv 2005/35/EF1 og detaljerede statistiske oplysninger om de sanktioner, der er blevet anvendt.

 

Rapporten ledsages eventuelt af et forslag til retsakt.

 

____________

 

1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.1

Begrundelse

Det er vigtigt, at der gøres status over, hvordan den reviderede forordning fungerer, og hvorvidt der bør foretages yderligere tilpasninger.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 23 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a vedrørende agenturets arbejdsmetoder for så vidt angår udførelsen af de inspektioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Opdatering for at tage højde for Lissabontraktatens ikrafttrædelse. I henhold til Szájers betænkning (vedtaget af plenarforsamlingen den 5. maj 2010) skal Parlamentet være ligestillet med Rådet i alle aspekter af delegationen af lovgivningsbeføjelser. Der anmodes heri også om en tilpasning af eksisterende lovgivning for at afspejle de nye traktatbestemmelser.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8."

udgår

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 23 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. De delegerede beføjelser i artikel 23, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [ikrafttrædelsesdato]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. .

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [2 måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med[ to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Dette ændringsforslag og de to følgende anvender samme fremgangsmåde som Sterckx-betænkningen om meldeformaliteter (direktiv 2010/65/EU). På et senere trin vil ændringsforslagene vedrørende delegerede retsakter blive harmoniseret med aftalen (Common Understanding) om delegerede retsakter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

INDLEDNING

EMSA blev oprettet som reaktion på den forurening, som blev forårsaget olietankeren Erikas forlis. Agenturet blev sat i drift i marts 2003. Grundforordningen er blevet ændret tre gange. Denne seneste revision bør sigte mod varige ændringer, også selv om det tager længere tid at forhandle sig tilrette herom.

KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag er baseret på høring af EMSA's interessenter fra 2008, en ekstern evaluering og en konsekvensanalyse fra Kommissionen. Det afspejler også EMSA's femårsstrategi, som er fastlagt af bestyrelsen (hvor alle medlemsstater er repræsenteret). Kommissionen har endvidere offentliggjort en rapport (KOM(2011) 286), der viser, at et EU-system for opsporing og overvågning af olieudslip indebærer en omkostningsbesparelse på omkring 20 % i forhold til nationale systemer.

EMSA har allerede fået nye opgaver som følge af gennemførelsen af den tredje pakke om søfartssikkerhed. EMSA har tegnet en række stand by-olieoprensningskontrakter med private aktører, som forpligter sig til i nødsituationer at tage deres fartøjer ud af normal drift for at sætte dem ind i forureningsbekæmpelsen. Ifølge Kommissionens forslag skal det præciseres, at sådanne fartøjer også skal kunne anvendes til at bekæmpe forurening fra andre kilder, herunder olieplatforme.

Norge og Island er de eneste tredjelande, som deltager i EMSA. Kommissionen anbefaler, at man udvider mulighederne for teknisk bistand til tiltrædelseslande, naboskabspartnerlande og lande, der deltager i Paris-memorandummet (MoU).

PARLAMENTETS TIDLIGERE HOLDNINGER

Parlamentet har allerede fastlagt en holdning til en række af de eventuelle supplerende opgaver for EMSA:

· I de Grandes Pascual-betænkningen om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser understregedes behovet for, at medlemsstaterne sørger for effektive afskrækkelsesmidler over for forurening fra skibe

· I Wortmann-Kool-betænkningen om forurening fra skibe opfordredes Kommissionen til at stille forslag om oprettelse af en EU-kystvagt.

· I Sterckx-betænkningen om meldeformaliteter for skibe fastsloges det, at etableringen af et europæisk søtransportområde uden barrierer krævede et tæt samarbejde inden for toldvæsen, sundhedsvæsen og transport. Man foreslog også Kommissionen at overveje, i hvilket omfang SafeSeaNet kunne integreres med River Information System..

· I Meissner-betænkningen om en integreret havpolitik opfordredes Kommissionen til at udvide EMSA's mandat for sikkerhedseftersyn på offshore-anlæg og oprensning af olieudslip. Man påpegede endvidere, "at der er god mulighed for i større omfang at inddrage EMSA i overvågningen af kystområderne og give medlemsstaterne bedre støtte til at opspore havforurening".

Parlamentet erklærede i sin beslutning af 2010/07/10, at EMSA's mandat "bør udvides, så det ikke alene omfatter fartøjer, men også offshore-installationer; opfordrer til, at overdragelsen af sådanne nye opgaver afspejles i EMSA's budget og antallet af ansatte".

RÅDETS TIDLIGERE HOLDNINGER

Tilsvarende har Rådet vedtaget forskellige relevante konklusioner, særligt den 2.-3. december 2010, hvor Rådet opfordrede Kommissionen til at evaluere, hvordan der bedst kan gøres brug af EU's eksisterende instrumenter/redskaber inden for civilbeskyttelse, katastrofeberedskab og søfartssikkerhed også inden for offshore-olie- og gassektoren. På samme møde opfordrede transportministrene til, at skibsfarten blev fuldt ud integreret i EU's transport- og logistikkæder. De bakkede navnlig op om Kommissionens plan om at igangsætte et pilotprojekt i samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og EMSA med henblik på at forbedre "Blue Belt"-idéen.

YDERLIGERE OPGAVER FOR EMSA

EMSA er almindeligt anerkendt som en effektiv, velfungerende organisation, der giver medlemsstaternes mulighed for at opnå betydelige besparelser ved at operere på europæisk niveau med de stordriftsfordele, dette indebærer. En stor del af dets arbejde går ud på rådgivning af Kommissionen og/eller medlemsstaterne.

Der er mulighed for at udvide EMSA's aktiviteter, således at dets eksisterende erfaringer og tekniske tjenester kan anvendes på en bredere vifte af politikker. Bl.a. kan dets trafikovervågningssystemer bidrage til oprettelsen af et europæisk søtransportområde uden barrierer, der kan gøre det muligt at transportere varer og passagerer ad søvejen mellem medlemsstaterne med lige så få formaliteter, som hvis transporten foregik ad landevejen. Derved vil man undgå, at konkurrencen forvrides til fordel for de mindre miljøvenlige transportmetoder. Tilsvarende bør agenturet rådgive Kommissionen om en forbedring af den indbyrdes kompatibilitet mellem SafeSeaNet og River Information System med henblik på at mindske de administrative omkostninger.

Selv om ordføreren ikke direkte foreslår oprettelse af en europæisk kystvagt, er Kommissionens undladelse af at foretage den undersøgelse, der kræves i direktiv 2005/35/EF, yderst beklagelig. Kommissionen bør mindes om, at den også er bundet af EU-lovgivningen.

En præcisering af, at de eksisterende stand by-olieoprensningsfartøjer også kan bruges i tilfælde af havforurening forårsaget af olie- og gasplatforme, forekommer at være en virkningsfuld og omkostningseffektiv mulighed. EMSA udfører allerede kontrol af klassifikationsselskabers opfyldelse af EU's krav til søfarten. Visse af disse selskaber arbejder også med offshore-olie- og gasanlæg. Den ændrede EMSA-forordning bør derfor udnytte agenturets ekspertise bedst muligt ved at lade det bistå Kommissionen og medlemsstaterne med forebyggelsen af forurening fra offshore olie- og gasanlæg og udarbejde krav og retningslinjer for udstedelse af licenser til sådanne efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Forordningen bør også styrke rollen for de eksisterende systemer som CleanSeaNet, udvide EMSA's inspektionsfunktioner og undersøge dets muligheder for at udføre en uafhængig revisionsrolle i forbindelse med licensudstedelse.

Agenturet bør også rådgive Kommissionen og medlemsstaterne om uddannelse og certificering af søfarende. At gøre maritime jobs mere attraktive for EU's borgere har længe været et fælles mål. EMSA bistår allerede Kommissionen med en konsekvensanalyse om håndhævelsen af konventionen om søfarendes arbejdsforhold via EU-lovgivningen. Det ville også være kvalificeret til at bistå med implementeringen af den kommende sociale pakkeordning for søfarende. Agenturet bør også fremme oprettelsen af et netværk af søfartsuddannelsesakademier med henblik på at udveksle bedste praksis og sikre høje standarder.

På nuværende tidspunkt optræder EMSA kun på Kommissionens vegne i forbindelse med kontrollen af forudsætningerne for anerkendelse af anerkendte organisationer. Disse kontroller omfatter kravene i henhold til internationale konventioner. De berører derfor næsten nøjagtig de samme spørgsmål som dem, der vurderes af medlemsstaterne. Hvis EMSA også fik til opgave at udføre de krævede kontroller på medlemsstaternes vegne, ville det resultere i stordriftsfordele. Supplerende nationale krav ville ikke derved blive udelukket.

Med hensyn til havnestatskontrol er sekretariatet for Parismemorandummet en særskilt enhed, der dækker Rusland og Canada samt EU, men EMSA bidrager væsentligt til dets arbejde. En omfordeling af opgaverne eller en eventuel sammenlægning ville kunne give betydelige effektivitetsmæssige gevinster.

Det forekommer stærkt ønskeligt, at EMSA får større muligheder for at bistå nabolandene med at mindske forureningsrisici og bekæmpe forurening. Der kan ikke herske megen tvivl om, at hvis der sker en forureningsulykke i det sydlige Middelhavsområde, vil noget af olien ende i EU-farvande. For sådanne tilfælde er forebyggelse klart bedre end helbredelse. En justering af forordningen med henblik på at præcisere, at EMSA kan bistå Kommissionen og medlemsstaterne i de regionale organer, der gør en indsats mod havforurening (f.eks. inden for rammerne af Helsinki- og Barcelona-konventionen), vil give fordele i form af øget retssikkerhed og gennemsigtighed.

FORVALTNINGSMÆSSIGE ASPEKTER

Som Kommissionen erkender i sit forslag er der en potentiel interessekonflikt mellem medlemsstaternes repræsentanter i bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen af EMSA's besøgspolitik, da de herved fastsætter reglerne for, hvordan deres egen organisation skal inspiceres. Men i stedet for at tillade, at agenturets operationelle arbejdsmetoder i forbindelse med inspektioner vedtages i komitologi, bør Lissabontraktatens bestemmelser om "delegerede retsakter" tages i anvendelse.

Desuden har EU's udvidelse ændret balancen mellem medlemsstaternes og Kommissionens repræsentanter. Med 27 medlemsstater mod tidligere 15 er det nu teoretisk muligt, at en direktør udnævnes eller afskediges mod Kommissionens repræsentanters ønske. En ordning med vægtede stemmer vil gøre det muligt at opretholde den institutionelle balance på lang sigt.

BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

Det er klart, at hvis et stykke arbejde udføres én enkelt gang af EMSA i stedet for i hver enkelt national administration, reduceres omkostningerne for den europæiske skatteyder, og der skabes reel europæisk merværdi. Dette har allerede vist sig i forbindelse med EMSA's søfartsovervågningssystemer. Anvender man disse systemer til at fremskaffe informationer, som også har værdi for andre politikområder, vil det sandsynligvis være langt mere omkostningseffektivt end at oprette adskilte systemer.

Supplerende arbejdsopgaver for EMSA bør fornuftigvis afspejles i dets budget- og personaleressourcer. Ellers vil dets centrale funktion - at fremme sikkerheden til søs - være truet.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (16.6.2011)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Ordfører for udtalelse: Jutta Haug

KORT BEGRUNDELSE

Den foreslåede foranstaltning har til formål at ændre forordning 1406/2002 ved at klarlægge EMSA's eksisterende opgaver og rolle og ved at udvide EMSA's opgaver til nye områder, der er under udvikling på internationalt niveau og/eller EU-niveau.

Generelle aspekter og den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer

Ordføreren har nøje noteret sig den foreslåede udvidelse af opgaverne og Kommissionens konsekvensanalyse, der blev udført i denne henseende. Hun ønsker at henlede BUDG- og TRAN-Udvalgenes opmærksomhed på, at yderligere konsekvensanalyser bør foretages om muligheden for og konsekvenserne af eventuelle yderligere opgaver, som ville blive foreslået af det korresponderende udvalg (hovedordførerens arbejdsdokument, EØSU's udtalelse), herunder i budget- og personalemæssig henseende i overensstemmelse med den interinstitutionelle fælles indstilling til konsekvensanalyse (KA) om materielle ændringer.

Ordføreren finder, at fremskridtet i arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe endvidere gør det muligt allerede at integrere dens første konklusioner om forvaltningsmæssige spørgsmål i denne udtalelse. Disse konklusioner er allerede blevet godkendt af de tre institutioner på deres sidste møde den 23. marts 2011. De har resulteret i nedenstående ændringsforslag om:

- styrkelse af Parlamentets kontrolbeføjelser vedrørende agenturets flerårige strategi (udtalelse) og årlige arbejdsprogram

- bestyrelsens overvågningsopgaver og de tilsvarende færdigheder, der kræves af medlemmerne

- nedsættelse af et forretningsudvalg

- forebyggelse af eventuelle interessekonflikter i bestyrelsen

- fastsættelse af skræddersyede indikatorer til at vurdere agenturets resultater

- en regelmæssig evaluering af agenturet.

Budgetspørgsmål

Hvad angår rene budgetspørgsmål, mener ordføreren, at der er et behov for yderligere afklaring i finansieringsoversigten og forslagets budgetmæssige konsekvenser:

- finansieringsoversigten forekommer at være fejlagtig, da der er nævnt en ekstra stilling i GD MOVE, som dog allerede er tildelt til forvaltningen af ​​aktiviteten. Ordføreren ønsker at sikre, at det ikke vil resultere i øgede udgifter (virkningen er omkring 0,5 mio. EUR for fire år);

- hvad angår den interne omfordeling af seks ansatte i agenturet for at klare de nye opgaver, kræves der en yderligere præcisering af tidsplanen og de ​​aktiviteter, hvorfra omfordelingen vil blive gjort;

- endvidere er det nødvendigt med yderligere oplysninger vedrørende de præcise ressourcekonsekvenser af agenturets nye opgaver, der ikke er omfattet af forordningen: temaerne vedrørende "det menneskelige aspekt" og "e-maritime" i bestyrelsens flerårige strategi;

- endelig skal det undersøges, hvor meget der kan forventes fra opkrævning af gebyrer som følge af udvekslingen af maritime data, og endvidere hvilken garanti der er for, at den lovgivende myndighed til trods for den generelle formulering af den nye bestemmelse bevarer indflydelse på enhver anden form for indtægtskilde for agenturet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. understreger, at punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør finde anvendelse på oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed; fremhæver, at enhver afgørelse, der træffes af den lovgivende myndighed til fordel for en sådan udvidelse af opgaver, ikke berører de afgørelser, budgetmyndigheden træffer inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

Begrundelse

Gentager Parlamentets budgetbeføjelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) På grundlag af den eksterne evaluerings resultater, bestyrelsens henstillinger og den flerårige strategi bør nogle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1406/2002 klarlægges og ajourføres. Endvidere bør agenturet tildeles et antal yderligere opgaver, der afspejler udviklingen inden for søfartssikkerhedspolitikken på EU-niveau og på internationalt niveau. Der er behov for en betydelig screenings- og omfordelingsindsats for at garantere effektivitet med hensyn til omkostninger og budget. Dermed forventes det, at en tredjedel af personalebehovet til nye opgaver kan dækkes ved omfordeling internt i agenturet.

(3) På grundlag af den eksterne evaluerings resultater, bestyrelsens henstillinger og den flerårige strategi vedtaget af denne bestyrelse i marts 2010 bør nogle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1406/2002 klarlægges og ajourføres. Endvidere bør agenturet tildeles et antal yderligere opgaver, der afspejler udviklingen inden for søfartssikkerhedspolitikken på EU-niveau og på internationalt niveau. Der er behov for en betydelig screenings- og omfordelingsindsats for at garantere effektivitet med hensyn til omkostninger og budget. Dermed forventes det, at en tredjedel af personalebehovet til nye opgaver kan dækkes ved omfordeling internt i agenturet.

Begrundelse

Retsakten bør være tilstrækkelig præcis, når der henvises til kilden til dens indhold.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (finansforordningen), særlig artikel 185, og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2 (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 47, bør tages i betragtning.

 

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

 

2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Der bør henvises til finansforordningen (artikel 185) og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (punkt 47) som retsgrundlag for oprettelsen af et nyt EU-agentur.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) litra c) affattes således:

a) litra b) og c) affattes således:

 

"b) vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed og sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og medlemsstaterne.

 

Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne

"c) gennemgår i forbindelse med forberedelsen af arbejdsprogrammet anmodninger fra medlemsstater om teknisk støtte, som omhandlet i artikel 2, stk. 3

c) gennemgår i forbindelse med forberedelsen af arbejdsprogrammet anmodninger fra medlemsstater om teknisk støtte, som omhandlet i artikel 2, stk. 3

ca) vedtager en flerårig strategi for agenturet, der dækker den næste femårsperiode, idet Kommissionens udtalelse tages i betragtning

ca) vedtager en flerårig strategi for agenturet, der dækker den næste femårsperiode, idet Parlamentets og Kommissionens udtalelser tages i betragtning

cb) vedtager agenturets flerårige plan for personalepolitikken"

cb) vedtager agenturets flerårige plan for personalepolitikken"

Begrundelse

Den første ændring har til formål at gøre det klart, at agenturet ikke selv kan beslutte, hvad der er relevant for Parlamentet. Den anden ændring har til formål at forankre i forordningen, at Parlamentet bør høres i forbindelse med vedtagelsen af agenturernes flerårige strategi (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 10 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) litra h) affattes således:

 

"h) udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 18, 19 og 21 og overvåger og foretager behørig opfølgning af resultaterne og henstillingerne fra forskellige interne og eksterne revisionsberetninger og evalueringer"

Begrundelse

Med henblik på at sikre et større medansvar og opfølgning på revisioner og evalueringsresultater bør det udtrykkeligt fremgå, at ansvaret for overvågningen af disse resultater påhviler bestyrelsen, som direktøren står til ansvar over for (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) I artikel 11 foretages følgende ændringer:

 

a) stk. 1 affattes således:

 

"1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for Kommissionen samt fire sagkyndige uden stemmeret fra de mest berørte sektorer, der udpeges af Kommissionen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra deres erfaring og ekspertise inden for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening og bekæmpelse af forurening fra skibe. De skal ligeledes besidde de nødvendige administrative og ledelses-- og budgetmæssige færdigheder til at udføre de i artikel 10 nævnte opgaver.

 

Medlemmerne af bestyrelsen afgiver skriftligt en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de angiver eventuelle direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at påvirke deres uafhængighed. De skal på hvert møde gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at påvirke deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og de afholder sig fra at deltage i drøftelserne af og afstemningen om de pågældende punkter."

 

b) stk. 3 affattes således:

 

"3. Mandatperioden er fire år. Den kan fornys én gang."

Begrundelse

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bør svare til de opgaver, som de forventes at varetage. Desuden bør der være en bestemmelse, der skal forhindre interessekonflikter, og varigheden af deres mandat bør tilpasses mandatperioden i andre agenturer (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 14a

Forretningsudvalg

 

1. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen, herunder to repræsentanter for Kommissionen. Antallet af medlemmer må ikke overstige en tredjedel af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det mødes mindst en gang i kvartalet.

 

2. Forretningsudvalget skal have et klart formelt mandat fra bestyrelsen. Dets opgaver omfatter overvågning af gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser, behandling af administrative og budgetmæssige spørgsmål på vegne af bestyrelsen og forberedelse af afgørelser, programmer og aktiviteter, der vedtages af bestyrelsen. Forretningsudvalget står til ansvar over for bestyrelsen og forelægger i denne forbindelse en aktivitetsrapport på hvert bestyrelsesmøde.

Begrundelse

Der bør nedsættes et forretningsudvalg med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning ved at forberede bestyrelsens afgørelser (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra a og b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Stk. 2, litra a) og b), affattes således:

a) Stk. 2, litra a) og b), affattes således:

"a) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige strategi og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde.

"a) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige strategi og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Parlamentet og Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde.

aa) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige plan for personalepolitikken og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen.

aa) Den administrerende direktør skal forberede agenturets flerårige plan for personalepolitikken og forelægge den for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen.

ab) Den administrerende direktør skal forberede det årlige arbejdsprogram og den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og forelægge dem for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde. Han skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen heraf. Han efterkommer alle anmodninger om bistand fra en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c).

ab) Den administrerende direktør skal forberede det årlige arbejdsprogram med angivelse af, hvilke menneskelige og finansielle ressourcer der forventes afsat til hver enkelt aktivitet, og den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og forelægge dem for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen og senest 8 uger inden det relevante bestyrelsesmøde. Direktøren skal imødekomme eventuelle indbydelser fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg til at forelægge og drøfte det årlige arbejdsprogram. Han skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen heraf. Han efterkommer alle anmodninger om bistand fra en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c).

b) Den administrerende direktør træffer beslutning om at udføre inspektioner, jf. artikel 3, efter udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med de i samme artikel 3 nævnte krav. Den administrerende direktør samarbejder nært med Kommissionen om forberedelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2."

b) Den administrerende direktør træffer beslutning om at udføre inspektioner, jf. artikel 3, efter udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med de i samme artikel 3 nævnte krav. Den administrerende direktør samarbejder nært med Kommissionen om forberedelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2."

Begrundelse

Den første ændring har til formål at forankre i forordningen, at Parlamentet bør høres i forbindelse med vedtagelsen af agenturernes flerårige strategi (den interinstitutionelle arbejdsgruppe). Den anden er i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB): Agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport bør give oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, der er nødvendige for at nå agenturets mål. Den tredje sigter på formalisering af praksis med drøftelser mellem direktøren og det kompetente udvalg om det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 15 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"d) Den administrerende direktør indfører en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenholdes med dets formål og opgaver i henhold til forordningen. Han sikrer, at agenturets organisationsstruktur tilpasses jævnligt til udviklingen i behovene inden for de disponible finansielle og menneskelige ressourcer. På dette grundlag udarbejder den administrerende direktør hvert år et udkast til en almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen. Beretningen skal indeholde et særligt afsnit om den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og gøre status over alle aktioner, der er finansieret i henhold til denne plan. Han indfører regelmæssig evaluering baseret på anerkendte faglige standarder."

"d) Den administrerende direktør indfører en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenholdes med dets formål og opgaver i henhold til forordningen. I dette øjemed udarbejder den administrerende direktør efter aftale med Kommissionen skræddersyede præstationsindikatorer, der muliggør en effektiv evaluering af de opnåede resultater. Han sikrer, at agenturets organisationsstruktur tilpasses jævnligt til udviklingen i behovene inden for de disponible finansielle og menneskelige ressourcer. På dette grundlag udarbejder den administrerende direktør hvert år et udkast til en almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen. Beretningen skal indeholde et særligt afsnit om den finansielle gennemførelse af den detaljerede plan for agenturets forureningsberedskab og forureningsbekæmpelsesaktiviteter og gøre status over alle aktioner, der er finansieret i henhold til denne plan. Han indfører regelmæssig evaluering baseret på anerkendte faglige standarder."

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, som er nødvendige for at nå agenturets mål, samt om den samlede præstation, for så vidt angår opnåelsen af disse mål.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. En eventuel udtalelse fra dette udvalg skal tages i betragtning før den formelle udnævnelse. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt anføres, at enhver udtalelse fra Parlamentet vedrørende den valgte kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestyrelsen kan efter forslag fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst tre år. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned inden forlængelsen af embedsperioden kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Hvis den administrerende direktørs embedsperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

2. Bestyrelsen kan efter forslag fra Kommissionen og under hensyn til evalueringsrapporten forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fem år. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode. Inden for en måned inden forlængelsen af embedsperioden kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. En eventuel udtalelse fra dette udvalg skal tages i betragtning før den formelle genudnævnelse. Hvis den administrerende direktørs embedsperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

Begrundelse

Forlængelsen af direktørens mandat bør være af samme varighed som det første mandat. Enhver udtalelse fra Parlamentet vedrørende den valgte kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) Artikel 18, stk. 3, affattes således:

 

"3. Den administrerende direktør udarbejder et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår på grundlag af aktivitetsbaseret budgettering og forelægger det for bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse."

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret budgettering (ABM/ABB) bør agenturets budget være udtrykkeligt baseret på agenturets målsætninger og aktiviteter, således at der skabes en kobling mellem agenturets hverv og målsætninger på den ene side og dets aktiviteter og ressourcer på den anden side.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 7 og 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Artikel 18, stk. 7 og 8, affattes således:

 

"7. Kommissionen sender overslaget til Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det […] forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

 

8. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det […] forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, som den forelægger for budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i TEUF sammen med en beskrivelse af og begrundelse for enhver forskel mellem agenturets overslag over indtægter og tilskud, der skal ydes over det almindelige budget."

Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget refererer til anvendelsen af Lissabontraktatens nomenklatur. Den anden del har til formål at give budgetmyndigheden tilstrækkelig information i de tilfælde, hvor agenturets overslag er blevet ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 18 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Artikel 18, stk. 10, affattes således:

 

'10. Budgettet godkendes af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det ændres tilsvarende, hvis dette bliver relevant, sammen med det årlige arbejdsprogram."

Begrundelse

Formålet er at undgå, at agenturet i tilfælde af væsentlige budgetnedskæringer kommer i en situation, hvor det skal udføre de samme opgaver og aktiviteter med betydeligt reducerede ressourcer.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 22 – stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) Artikel 22, stk. 1, affattes således:

7) Artikel 22, stk. 1 og 2, affattes således:

'1. Regelmæssigt og mindst hvert femte år sørger bestyrelsen for, at der udarbejdes en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen stiller alle oplysninger til rådighed for agenturet, som agenturet finder relevant for denne evaluering."

'1. Regelmæssigt og mindst hvert femte år sørger bestyrelsen for, at der udarbejdes en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen stiller alle oplysninger til rådighed for agenturet, som agenturet finder relevant for denne evaluering."

 

2. I denne evaluering vurderes det, om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante, har skabt en merværdi og været effektive. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter både på europæisk og nationalt plan. I evalueringen tages der navnlig stilling til, om der eventuelt er behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver eller indstille dets aktiviteter i tilfælde af, at det er blevet overflødigt."

Begrundelse

Det bør nævnes, at regelmæssige evalueringer også kan resultere i, at agenturets opgaver eller eksistens tages op til fornyet overvejelse, såfremt der er behov herfor.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

Referencer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jutta Haug

18.11.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.6.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (19.4.2011)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Ordfører for udtalelse: Bart Staes

KORT BEGRUNDELSE

Det nylige olieudslip fra Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf tydeliggjorde behovet for at fokusere på spørgsmål om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening i EU's havmiljø. Europa-Parlamentet begyndte at behandle disse spørgsmål i sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa (oprindelig initieret af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed).

Den foreslåede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EMSA) giver for første gang Parlamentet en lovgivningsmæssig mulighed for at undersøge, hvordan EMSA's nuværende opgaver med henblik på fremme af miljøbeskyttelsesmål og indsatskapaciteten ved ulykker i EU's farvande kan styrkes.

Den foreslåede forordning bør gøre bedst mulig brug af agenturets ekspertise og styrke dets rolle med hensyn til bistand og støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med forebyggelse af forurening fra offshore-olie- og gasanlæg og udvikling af krav og vejledninger vedrørende udstedelse af licenser til offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas. Den foreslåede forordning bør desuden sikre en øget rolle for systemer som CleanSeaNet og det elektroniske sporingssystem, som EMSA bruger i sit arbejde og udvide EMSA's inspektionsopgaver.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag       1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Agenturet bør inden for sit kompetenceområde styrke sin bistand til Kommissionen med hensyn til forskningsaktiviteter. Dog bør dobbeltarbejde i forhold til den eksisterende EU-forskningsramme undgås. Blandt andet bør ledelsen af forskningsprojekter ikke overdrages til agenturet.

(6) Agenturet bør inden for sit kompetenceområde styrke sin bistand til Kommissionen med hensyn til forskningsaktiviteter. Dog bør dobbeltarbejde i forhold til den eksisterende EU-forskningsramme undgås. Blandt andet bør ledelsen af forskningsprojekter ikke overdrages til agenturet. Når agenturets opgaver udvides, bør det sikres, at opgaverne er klart beskrevne, at der ikke sker dobbeltarbejde, og at uoverskuelighed undgås.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er der sat fokus på risiciene ved offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas for søtransport og havmiljø. Udnyttelsen af agenturets indsatskapacitet bør udtrykkeligt udvides til at omfatte bekæmpelse af forurening hidrørende fra sådanne aktiviteter. Agenturet bør desuden bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved mobile offshore-olie- og gasanlæg for at påpege eventuelle svagheder, idet det bygger sit bidrag på den ekspertise, det har udviklet med hensyn til søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening.

(8) I kraft af den seneste tids hændelser er der sat fokus på risiciene ved offshore-efterforskning, -produktion og -transport af olie og gas for søtransport, havmiljø og kystområder. Udnyttelsen af agenturets indsatskapacitet bør udtrykkeligt udvides til at omfatte forebyggelse og bekæmpelse af forurening hidrørende fra sådanne aktiviteter. Agenturet bør desuden bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved mobile offshore-olie- og gasanlæg (herunder transportanlæg) for at påpege eventuelle svagheder, idet det bygger sit bidrag på den ekspertise, det har udviklet med hensyn til søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Agenturet skal især gennem sin nuværende satellitovervågning og -kontroltjeneste bistå Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med afsløring og bekæmpelse af virkningerne af olieudslip, der stammer fra offshore-olie- og gasanlæg.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Udvidelsen af agenturets opgaver og ansvarsområder i forbindelse med offshore-olie- og gasanlæg bør afspejles i budgettet, der vedtages i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 1406/2002, og bør medføre en forøgelse af agenturets personale og indsatskapacitet ved ulykker, hvis det er nødvendigt, for at agenturet kan varetage disse nye opgaver på effektiv vis.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Det ville være hensigtsmæssigt at anvende agenturets eksisterende elektroniske sporingssystem til flere skibstyper i betragtning af systemets potentiale for at forbedre af søtransportens effektivitet og dermed skabe incitamenter til at flytte godstransporten fra vejtransport til søtransport.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Agenturet har skabt sig en position som autoritet på EU-niveau, hvad angår leverance af skibstrafikdata af interesse og relevans for EU's øvrige aktiviteter. I kraft af agenturets aktiviteter, bl.a. havnestatskontrol, overvågning af skibstrafik og søveje samt bistand til opsporing af mulige forurenere, bør det kunne bidrage til at styrke synergier på EU-niveau i henseende til visse kystvagtoperationer. Dertil kommer, at agenturets dataovervågning og -indsamling også bør samle grundlæggende oplysninger om potentielle trusler mod søtransport og havmiljøet fra offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas.

(10) Agenturet har skabt sig en position som autoritet på EU-niveau, hvad angår leverance af skibstrafikdata af interesse og relevans for EU's øvrige aktiviteter. I kraft af agenturets aktiviteter, bl.a. havnestatskontrol, overvågning af skibstrafik og søveje samt bistand til opsporing af mulige forurenere, bør det kunne bidrage til at styrke synergier på EU-niveau i henseende til visse kystvagtoperationer. Desuden skal det undersøges, om agenturet i egenskab af en europæisk kystvagttjeneste i fremtiden skal overtage disse opgaver med henblik på at sikre en hurtigere og mere effektiv indsats fra myndighedernes side. Dertil kommer, at agenturets dataovervågning og -indsamling også bør samle grundlæggende oplysninger om potentielle trusler mod søtransport og havmiljøet fra offshore-efterforskning, -produktion og -transport af olie og gas.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Agenturets ekspertise med hensyn til forurening og indsats ved ulykker i havmiljøet vil også være værdifuld i forbindelse med udvikling af vejledninger vedrørende licensudstedelse til offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas. Agenturet bør derfor bistå Kommissionen og medlemsstaterne med denne opgave.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Agenturet udfører inspektioner for at bistå Kommissionen med at vurdere den faktiske gennemførelse af EU-lovgivningen. Agenturets, Kommissionens, medlemsstaternes og bestyrelsens rolle bør tydeligt defineres.

(12) Agenturet udfører inspektioner for at bistå Kommissionen med at vurdere den faktiske gennemførelse af EU-lovgivningen. Agenturets, Kommissionens, medlemsstaternes og bestyrelsens rolle bør tydeligt defineres. Agenturet skal især gennemføre inspektioner i tredjelande i Middelhavs-, Sortehavs og Østersøområdet, i hvis farvande der gennemføres offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas, og bistå disse tredjelande med at styrke deres kapacitet til at øge sikkerheden i forbindelse med deres offshore-operationer. Samarbejdet med tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af opgaver bør styrkes med henblik på at sikre en hurtigere indsats.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Agenturet yder medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte og sagkundskab på højt plan for at bistå dem med at anvende Unionens lovgivning for søfartssikkerhed, søfartssikring og forebyggelse af forurening fra skibe korrekt, overvåge dens gennemførelse og vurdere gældende foranstaltningers effektivitet.

2. Agenturet yder medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte og sagkundskab på højt plan for at bistå dem med at anvende den relevante lovgivning for søfartssikkerhed, søfartssikring, beskyttelse af havmiljøet, idet der især sikres forebyggelse af forurening fra skibe, offshore-olie- og gasanlæg, herunder fra olie- og gasboreplatforme og rørledningsanlæg, og overvåge dens gennemførelse og vurdere gældende foranstaltningers effektivitet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Agenturet støtter endvidere eksisterende kystnetværk for grænseoverskridende koordinering med henblik på at udvikle et samarbejde, der mere specifikt fokuserer på katastrofeforebyggelse, og giver derved disse netværk mulighed for at gøre brug af agenturets tekniske og videnskabelige bistand samt den omfattende viden, som de regionale og lokale myndigheder har opsamlet om særlige lokale forhold.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at sikre, at formålet i artikel 1 opfyldes på passende vis, varetager agenturet de i denne artikels stk. 2 nævnte opgaver på områderne søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening.

1. For at sikre, at formålet i artikel 1 opfyldes på passende vis, varetager agenturet de i denne artikels stk. 2 nævnte opgaver på områderne søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og fra offshore-olie- og gasanlæg (herunder mobile anlæg, transportanlæg og rørledningsanlæg) og bekæmpelse af havforurening.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(fa) i udviklingen af krav eller enhver vejledning vedrørende licensudstedelse til offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas i havmiljøet og især de hermed forbundne miljø- og civilbeskyttelsesspørgsmål

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) at udvide anvendelsen af det eksisterende elektroniske sporingssystem til andre typer fartøjer

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2 – stk. 4 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) ved opsporing og oprensning af forurening i havmiljøet forårsaget af mindre olieudslip fra offshore-olie- og gasanlæg ved hjælp af den satellitovervågning og -kontroltjeneste, som kaldes CleanSeaNet og er oprettet i henhold til direktiv 2005/35/EF

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Agenturet udfører inspektioner i medlemsstaterne for at varetage de opgaver, det har fået pålagt, og bistå Kommissionen ved opfyldelsen af dens traktatfæstede forpligtelser, bl.a. ved vurderingen af den faktiske gennemførelse af Unionens lovgivning.

1. Agenturet bistår Kommissionen i forbindelse med revision af miljøkonsekvensvurderingerne og udfører inspektioner i medlemsstaterne for at varetage de opgaver, det har fået pålagt, og bistå Kommissionen ved opfyldelsen af dens traktatfæstede forpligtelser, bl.a. ved vurderingen af den faktiske gennemførelse af Unionens lovgivning.

Begrundelse

EMSA kan også spille en rolle i kontrollen af miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af offshore-aktiviteter med henblik på at forebygge miljøødelæggende konsekvenser i yderst sårbare havøkosystemer.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet skal desuden udføre inspektioner på Kommissionens vegne i tredjelande som pålagt ifølge EU-lovgivningen, bl.a. vedrørende organisationer, som Unionen har anerkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009, og vedrørende undervisning og attestering af søfarende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF.

Agenturet skal desuden udføre inspektioner på Kommissionens vegne i tredjelande som pålagt ifølge EU-lovgivningen, bl.a. vedrørende organisationer, som Unionen har anerkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009, og vedrørende undervisning og attestering af søfarende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF. Agenturet skal især gennemføre inspektioner i tredjelande i Middelhavs-, Sortehavs og Østersøområdet, i hvis farvande der gennemføres offshore-efterforskning og -produktion af olie og gas, og bistå disse tredjelande i styrkelsen af deres kapacitet til at øge sikkerheden i forbindelse med deres offshore-operationer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter behov og under alle omstændigheder når en cyklus af inspektioner er afsluttet, analyserer agenturet rapporter fra denne cyklus med henblik på at påpege resultater af horisontal betydning og generelle konklusioner om de iværksatte foranstaltningers effektivitet. Agenturet forelægger denne analyse for Kommissionen med henblik på yderligere drøftelser med medlemsstaterne.

3. Efter behov og under alle omstændigheder når en cyklus af inspektioner er afsluttet, analyserer agenturet rapporter fra denne cyklus med henblik på at påpege resultater af horisontal betydning og generelle konklusioner om de iværksatte foranstaltningers effektivitet. Agenturet forelægger denne analyse for Kommissionen med henblik på yderligere drøftelser med medlemsstaterne og offentliggør denne i et lettilgængeligt format, herunder i elektronisk form.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efter anmodning fra Kommissionen kan bestyrelsen med samtykke fra de berørte medlemsstater beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage agenturets opgaver på den mest omkostningseffektive og effektive måde.

3. Efter anmodning fra Kommissionen kan bestyrelsen med samtykke fra de berørte medlemsstater og i samarbejde med disse beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage agenturets opgaver på den mest omkostningseffektive og effektive måde, samtidig med at samarbejdet med eksisterende regionale og nationale netværk, der allerede arbejder på forebyggelsesforanstaltninger, øges.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

1. Den administrerende direktør udnævnes og afskediges af bestyrelsen. Udnævnelsen foretages fra en liste over kandidater, der foreslås af Kommissionen, for en femårsperiode på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt ligestilling mellem kønnene, kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og fra offshore-olie- og gasanlæg, herunder rørledningsanlæg, og bekæmpelse af havforurening. Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive med en udtalelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 16 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Afdelingscheferne udnævnes på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt faglige kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Afdelingscheferne udnævnes eller afskediges af den administrerende direktør, efter at bestyrelsen har afgivet en positiv udtalelse herom."

4. Afdelingscheferne udnævnes på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt ligestilling mellem kønnene, faglige kvalifikationer og erfaring, som er relevant for søfartssikkerhed, søfartssikring, forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af havforurening. Afdelingscheferne udnævnes eller afskediges af den administrerende direktør, efter at bestyrelsen har afgivet en positiv udtalelse herom.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

Referencer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Behandling i udvalg

16.3.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.4.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

George Sabin Cutaş


PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

Referencer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Dato for høring af EP

28.10.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Dato for vedtagelse

11.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Margrete Auken, Peter Simon

Dato for indgivelse

25.10.2011

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik