JELENTÉS az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  25.10.2011 - (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  Előadó: Knut Fleckenstein


  Eljárás : 2010/0303(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0372/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0372/2011
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0611),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és 100. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0343/2010),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i véleményére[1],

  –   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

  –   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0372/2011),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  hangsúlyozza, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség hatásköreinek kiterjesztése tekintetében a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 2006. május 17-én az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 47. pontját kell alkalmazni; hangsúlyozza, hogy abban az esetben, ha a jogalkotási hatóság a hatáskör kiterjesztése mellett dönt, ez nem befolyásolhatja a költségvetési hatóság éves költségvetési eljárással kapcsolatos döntéseit;

  3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a tengeri biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása és a hajók által okozott szennyezés megelőzése céljából létrehozta az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az ügynökség).

  (1) Az Erika nevű olajszállító tartályhajó balesetét és az abból eredő pusztító olajszennyezést követően elfogadott, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a tengeri biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása és a hajók által okozott szennyezés megelőzése céljából létrehozta az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az ügynökség).

  Indokolás

  Azért szükséges ezt pontosítani, hogy azok, akik a jövőben tudományos szempontból kívánják tanulmányozni ezt a dokumentumot, megismerjék az uniós intézmények kezdeményezésének hátterét.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A Prestige nevű olajszállító tartályhajó 2002-es balesetét követően az 1406/2002/EK rendeletet úgy módosították, hogy az ügynökség nagyobb hatáskörrel rendelkezzen a szennyezés elleni küzdelem tekintetében.

  Indokolás

  Azért szükséges ezt pontosítani, hogy azok, akik a jövőben tudományos szempontból kívánják tanulmányozni ezt a dokumentumot, megismerjék az uniós intézmények kezdeményezésének hátterét.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az ügynökség igazgatási tanácsa az 1406/2002/EK rendelet 22. cikkének megfelelően 2007-ben független külső értékelést készíttetett a rendelet végrehajtásáról. Az értékelés alapján 2008 júniusában ajánlásokat tett az 1406/2002/EK rendeletnek, az ügynökségnek és az ügynökség munkamódszereinek a módosításával kapcsolatban.

  (2) Az ügynökség igazgatási tanácsa (a továbbiakban: igazgatási tanács) az 1406/2002/EK rendelet 22. cikkének megfelelően 2007-ben független külső értékelést készíttetett a rendelet végrehajtásáról. Az értékelés alapján 2008 júniusában ajánlásokat tett az 1406/2002/EK rendelet, az ügynökség, annak hatásköre és munkamódszerei módosításával kapcsolatban.

  Indokolás

  A jelen rendelet módosítása az ügynökség új hatáskörökkel való felruházását helyezi kilátásba, és ennek következtében beavatkozási területeinek újrafogalmazásáról szól.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Az 1406/2002/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit a külső értékelés megállapításai, az igazgatási tanács ajánlásai és a többéves stratégia alapján pontosítani és frissíteni kell. Az ügynökségnek emellett számos olyan új feladatot kell kapnia, amely tükrözi az uniós és a nemzetközi tengerbiztonsági politika fejlődését. Jelentős átvilágításokra és átszervezésekre van szükség a költség- és költségvetési hatékonyság biztosítása érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy az ügynökség az új feladatok személyzeti szükségletének egyharmadát belső átszervezéssel fedezze.

  (3) Az 1406/2002/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit a külső értékelés megállapításai, az igazgatási tanács ajánlásai és az általa 2010 márciusában elfogadott többéves stratégia alapján pontosítani és frissíteni kell. Miközben az ügynökség a tengeri biztonsággal kapcsolatos kiemelt feladatokra összpontosít, számos olyan új feladatot kell kapnia, amely tükrözi az uniós és a nemzetközi tengerbiztonsági politika fejlődését. Figyelembe véve az Unió költségvetésének korlátait, jelentős átvilágításokra és átszervezésekre van szükség a költség- és költségvetési hatékonyság biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében. Az új feladatok személyzeti szükségleteit, amennyiben lehetséges, belső átszervezéssel kell fedezni.

  Indokolás

  Az ügynökségnek a tengeri biztonság területén való hatékony fellépésére szánt pénzügyi forrásait nem szabad az új feladatokra fordítani. A szigorú költségvetési gazdálkodás tehát elengedhetetlen feltétel az ügynökség hatásköreinek bővítéséhez. Az új feladatok ellátását – amennyiben lehetséges – átszervezéssel kell megoldani.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Ezt az átszervezést a tagállami ügynökségekkel való koordinációnak kell kísérnie.

  Indokolás

  Eredményesebb és költséghatékonyabb lesz az átszervezés, amennyiben azt fokozottabb koordináció kíséri.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3b) Az ügynökség már bizonyította, hogy egyes feladatokat, például a műholdas megfigyelő rendszerek üzemeltetését uniós szinten hatékonyabban lehet elvégezni. Amikor ezeket a rendszereket egyéb szakpolitikai célkitűzések előmozdítására lehet használni, az költségvetési megtakarítást jelent a tagállamoknak, és valódi európai hozzáadott értéket képez.

  Indokolás

  A gazdasági válság tükrében egyértelmű, hogy az állami költségvetések uniós, nemzeti és állami szinten egyaránt nyomás alatt vannak. Azonban nem állja meg a helyét az az okfejtés, hogy minden egyes állami szervezetnek be kellene fagyasztani a költségvetését, hiszen egy bizonyos szinten végrehajtott befektetés nagyobb megtakarításokhoz vezethet a kormányzás egyéb ágaiban. Amennyiben az ügynökség a meglévő rendszerekre támaszkodva és szerény forrásbővítés révén hozzá tud járulni egyéb szakpolitikai célkitűzések megvalósításához is, ez azt eredményezi, hogy európai szinten csökkennek a közkiadások, mivel a nemzeti kormányok mentesülnek e feladatok elvégzése alól.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3c) Annak érdekében, hogy az ügynökség megfelelően el tudja látni az e rendeletben rábízott új feladatköröket, hacsak korlátozott mértékben is, de növelni kell erőforrásait. Ennek a költségvetési eljárás során különleges figyelmet kell szentelni.

  Indokolás

  A súlyos gazdasági válság idején szükségesnek bizonyulhat az ügynökség forrásainak – akár korlátozott mértékű – növelése, tekintettel arra, hogy a rábízott új feladatok lehetővé teszik nemzeti szinten a kiadások csökkentését.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a) Az igazgatási tanács tagjainak kinevezése során teljes körűen figyelemmel kell lenni a nemek kiegyensúlyozott képviseletének biztosítására. Az elnök és az alelnök megválasztása, illetve a harmadik országok képviselőinek kijelölése során is figyelemmel kell lenni e célkitűzésre.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Az ügynökségnek az Európai Unió érdekét kell szolgálnia. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az ügynökség az Unió területén kívül jár el egy hatáskörébe tartozó ügyben.

  (5) Az ügynökségnek az Európai Unió érdekét kell szolgálnia, és követnie kell a Bizottság iránymutatásait. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az ügynökség az Unió területén kívül jár el egy hatáskörébe tartozó ügyben, a harmadik országokkal folytatott műszaki és tudományos együttműködés révén előmozdítva az Unió tengerbiztonsági politikáját.

  Indokolás

  Az ügynökség a Bizottság nevében fejti ki tevékenységét. Ez utóbbi határozza meg az uniós jogszabályok és alapelveinek alkalmazását. Ily módon az ügynökség – amennyiben felkérik – segítséget nyújt a Bizottság és a tagállamok számára műszaki és operatív feladataik elvégzésében. Az ügynökség nem kapott felhatalmazást arra, hogy jogköröket hozzon létre.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Az ügynökség egy tagállam kérésére további költséghatékony intézkedésekkel támogatja a tengeri szennyezés – többek között a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények által okozott szennyezések – elleni küzdelmet. Harmadik országokban előforduló tengeri szennyezés esetén az ügynökség az Európai Bizottság kérésére jár el.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő kutatási tevékenységek esetében fokozott segítséget kell nyújtania a Bizottságnak. A meglévő uniós kutatási keretben folyó munkával való párhuzamos tevékenységeket azonban kerülni kell. Az ügynökség különösen nem irányíthat kutatási projekteket.

  (6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő kutatási tevékenységek esetében fokozott segítséget kell nyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak. A meglévő uniós kutatási keretben folyó munkával való párhuzamos tevékenységeket azonban kerülni kell. Az ügynökség különösen nem irányíthat kutatási projekteket. Az ügynökség hatáskörének kiterjesztésekor ügyelni kell a feladatok világos és pontos leírására, valamint a párhuzamosan végzett feladatok és a félreértések elkerülésére.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) Tekintettel az új innovatív alkalmazások és szolgáltatások fejlődésére, valamint a határok nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozására törekvő, már meglévő alkalmazások és szolgáltatások javulására, az ügynökségnek teljes mértékben ki kell használnia az EGNOS, a Galileo és a GMES programok által biztosított lehetőségeket.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7a) Az ügynökség részletes tájékoztatást nyújt a tagállamoknak a hajók által okozott szennyezésekről annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni a 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 foglalt kötelezettségeiknek. A végrehajtás hatékonysága és a szankciók azonban országonként jelentősen eltérnek annak ellenére, hogy a szennyezés más országok vizeit is elérheti.

   

  ________________

   

  1. HL L 255., 2005.9.30., 11.o.

  Indokolás

  A 2009/123/EK irányelvvel módosított 2005/35/EK irányelv a tagállamok hatáskörébe utalja az irányelv hatálya alá tartozó szennyező anyagok kibocsátásért kiszabható büntetőjogi szankciók megállapítását. Ezenkívül kulcsfontosságú szerepet biztosít az ügynökségnek a műszaki megoldások kidolgozása és a műszaki segítségnyújtás terén. A tapasztalatok szerint azonban a tagállamok változó lelkesedéssel tesznek eleget kötelezettségeiknek.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre jelentett kockázataira. Az ügynökség beavatkozási lehetőségeinek felhasználását kifejezetten ki kell terjeszteni az említett tevékenységekből származó szennyezések bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. Az ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén szerzett szaktudásával segítenie kell a Bizottságot az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri létesítmények biztonságának a lehetséges hiányosságok azonosítása érdekében folytatott vizsgálatában.

  (8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre jelentett kockázataira. Az ügynökség lehetőségeinek felhasználását kifejezetten ki kell terjeszteni az említett tevékenységekből származó szennyezésekre. Az ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén szerzett szaktudásával segítenie kell a Bizottságot az olaj- és gázkitermelő tengeri létesítmények biztonságának a lehetséges hiányosságok azonosítása érdekében folytatott vizsgálatában. E további – az ügynökség meglévő tudásának és szakértelmének kihasználásán keresztül európai többletértéket teremtő – feladat ellátása érdekében megfelelő anyagi és személyzeti forrásokat kell biztosítani az ügynökség számára.

  Indokolás

  Bár meglévő szakértelmére és műszaki rendszereire támaszkodva az ügynökség költséghatékony megoldást kínál, nem várható el, hogy forrásbővítés nélkül vállaljon fel új feladatköröket. A költségvetés szigorú befagyasztása kockára tenné az ügynökség azon képességét, hogy eleget tegyen a hajók által okozott szennyezés megelőzése és elhárítása terén fennálló feladatainak.

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) A hajók által okozott olajszennyezések fényképes rögzítésére az ügynökség által jelenleg is használt CleanSeaNet rendszert kell alkalmazni a part menti vagy tengeri létesítmények által okozott szennyezések felderítésére és rögzítésére.

  Indokolás

  A módosítás lehetővé teszi a tengerek teljes vízfelületének átfogó ellenőrzését, a szennyezés forrásától függetlenül.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) Az egységes piac megteremtése érdekében optimalizálni kell a tengeri kabotázs igénybevételét, és csökkenteni kell a hajókat terhelő adminisztratív költségeket. Az ún. „kék övezet” projekt hozzájárulna a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló kereskedelmi hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeinek enyhítéséhez.

  Indokolás

  Az Unió különböző kikötői között közlekedő hajók útvonalát nemzetközi útvonalnak tekintik, és ez az intermodális szállítás kárára adminisztratív költségeket von maga után. A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU irányelv (amely átültetésének időpontja 2012. május 19.) az elektronikus adatátvitel segítségével egyszerűsíti és harmonizálja a tengeri szállításra vonatkozó adminisztratív eljárásokat.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) Az Európai Unió 2018-ig terjedő, átfogó tengeri közlekedési stratégiát dolgozott ki, amelynek részét képezi az „e-tengerészet” koncepciója is. Emellett pedig uniós tengerfelügyeleti hálózat kiépítésén dolgozik. Az ügynökség olyan tengeri rendszerekkel és alkalmazásokkal rendelkezik, amelyek e szakpolitikák végrehajtása szempontjából fontosak. Az ügynökségnek ezért ezeket a rendszereket és adatokat elérhetővé kell tennie az érdekelt felek számára.

  (9) Az Európai Unió 2018-ig terjedő, átfogó tengeri közlekedési stratégiát dolgozott ki, amelynek részét képezi az „e-tengerészet” koncepciója is. Emellett pedig uniós tengerfelügyeleti hálózat kiépítésén dolgozik. Az ügynökség olyan tengeri rendszerekkel és alkalmazásokkal rendelkezik, amelyek e szakpolitikák végrehajtása, valamint elsősorban a „kék övezet” projekt szempontjából fontosak. Az ügynökségnek ezért ezeket a rendszereket és adatokat elérhetővé kell tennie az érdekelt felek számára.

  Indokolás

  A „kék övezet” projekt a vámhatóságoknak arról nyújt garanciát, hogy az Unión belüli árukat bevalló hajók valóban csak uniós kikötőben kötöttek ki. A projekt révén csökken a rövid hajóutakat terhelő adminisztratív teher, ugyanakkor az ellenőrzés színvonala megmarad. Ez a közúti szállításnál kisebb környezetszennyezést okozó közlekedési mód használatát ösztönzi.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a) Az „egységes európai tengeri szállítási térség” kialakításához való hozzájárulás és a tengeri szennyezés megelőzése, valamint az ellene való fellépés előmozdítása érdekében szinergiát kell teremteni a nemzeti végrehajtó hatóságok között, ideértve a nemzeti parti őrségeket is.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9b) Az ügynökség segíti a Bizottságot és a tagállamokat az Unió „e-tengerészetnek” nevezett kezdeményezésének kidolgozásában és megvalósításában, amely a hajózási ágazat hatékonyságának javítását célozza meg az informatika hatékonyabb felhasználásával, az illetékes hatóságok feladatköreinek sérelme nélkül.

  Indokolás

  Az informatika és a műholdak jelentősen hozzájárulhatnak a tengeri közlekedés biztonságának növeléséhez és az ágazat hatékonyságának javításához. E tekintetben ki kell emelni a Bizottság jövőbeli – ún. „e-tengerészeti” – kezdeményezésének jelentőségét, elkerülve a nemzeti és regionális hatóságok hatásköreinek megkettőzését vagy átfedését.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9c) Tekintettel annak jelentőségére, hogy a nyugdíjba vonuló generáció felváltása céljából Európának folyamatosan új, magasan képzett tengerészeket kell vonzania, az ügynökségnek támogatnia kell a tagállamokat és a Bizottságot a tengerészeti képzés előmozdításában. Konkrétabban azon kell munkálkodnia, hogy az Erasmus-modell mintájára megossza a bevált gyakorlatokat és előmozdítsa a cserekapcsolatokat a tengerészeti képzéssel foglalkozó intézmények között.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) Uniós szinten az ügynökség mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi adatoknak, amelyek más uniós tevékenységek esetén is fontosak és szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre kell működnie a meghatározott partvédelmi tevékenységekre irányuló, uniós szintű szinergiák megerősítésében, különösen a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint a lehetséges környezetszennyezők nyomon követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló tevékenységeivel. Emellett az ügynökség által végzett adatfigyelés és -gyűjtés keretében alapvető információkat kell szerezni arról, hogy a tengeri olaj- és gázkitermelés a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre nézve milyen potenciális veszélyeket hordoz magában.

  (10) Uniós szinten az ügynökség mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi adatoknak, amelyek más uniós tevékenységek esetén is fontosak és szerepet játszanak. Az ügynökségnek – az információk és bevált gyakorlatok különböző parti őrségi szolgálatok közötti cseréjének támogatásával – közre kell működnie a tengeri szennyezés megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos tevékenységekre irányuló uniós szintű szinergiák megerősítésében, különösen a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint a lehetséges környezetszennyezők nyomon követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló tevékenységeivel. Emellett az ügynökség által végzett adatfigyelés és -gyűjtés keretében alapvető információkat kell szerezni például a kalózkodásról, valamint arról, hogy a tengeri olaj- és gázfeltárás, ‑kitermelés és -szállítás a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre nézve milyen potenciális veszélyeket hordoz magában.

  Indokolás

  A parti őrségek fő célja a nemzeti tengeri védelem biztosítása. Fellépésüket így a tagállamok hatáskörébe tartozó stratégia határozza meg. Kérésükre az ügynökség rendelkezésre tudja bocsátani szakértelmét, de nem biztosíthatja a tengeri védelem területén a különböző parti őrségek közötti koordinációt. Ezzel szemben az ügynökségnek a tengeri szennyezés elleni küzdelem eszközeinek kölcsönös megosztásában való részvétele jogszerű és megerősítendő.

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a) Az ádeni-öbölbeli, illetve az Indiai-óceán nyugati részén történő kalózkodás fokozott kockázata elleni küzdelem érdekében az ügynökségnek közölnie kell az uniós tengeri haderő Atalanta műveletével az Unió lobogója alatt ezeken a nagyon kockázatosnak tekintett területeken közlekedő hajók pontos helyzetét. Ez idáig nem minden tagállam adta hozzájárulását ezen adatok közzétételéhez. Ez a rendelet hivatott a tagállamokat erre kényszeríteni az ügynökség kalózkodás elleni küzdelemben betöltött szerepének megerősítése érdekében.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a) A kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzés terén az Unió szorosan követi a a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzésekről szóló párizsi egyetértési megállapodásban foglaltakat. A hatékonyság maximalizálása érdekében az ügynökségnek és a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzésekről szóló párizsi egyetértési megállapodás titkárságának a lehető legszorosabban együtt kell működnie, míg a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a hatékonyság kiterjesztésére irányuló további lehetőségeket.

  Indokolás

  A költségvetési megszorítások idején alapvető fontosságú a kettőzött struktúra elkerülése, valamint az, hogy a munkát az a szerv végezze el, amelyik erre hatékonyság és költséghatékonyság szempontjából a legalkalmasabb.

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11b) Az ügynökség szaktudása a tengeri környezetben történő szennyezésre és balesetekre irányuló beavatkozások területén értékes lehet az olaj- és gázfeltárás, és -kitermelés engedélyezésével kapcsolatos útmutatás kialakításában is. Az ügynökségnek ezért segítenie kell a Bizottságot és a tagállamokat e feladat ellátásában.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) A Bizottságnak és az ügynökségnek szorosan együtt kell működnie az ügynökség ellenőrzésekkel kapcsolatos operatív munkamódszereinek kidolgozásában. Az említett munkamódszerekkel kapcsolatos jogszabályok hatálybalépéséig az ügynökségnek a meglévő gyakorlatot kell követnie az ellenőrzések elvégzése során.

  (13) A Bizottságnak és az ügynökségnek szorosan együtt kell működnie az ügynökség ellenőrzésekkel kapcsolatos operatív munkamódszereinek a lehető leggyorsabb kidolgozása érdekében. Az említett munkamódszerekkel kapcsolatos jogszabályok hatálybalépéséig az ügynökségnek a meglévő gyakorlatot kell követnie az ellenőrzések elvégzése során.

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) Az ügynökségnek az ellenőrzések során alkalmazott operatív munkamódszereivel kapcsolatos követelményeket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelően kell elfogadni..

  (14) Az ügynökségnek az ellenőrzések során alkalmazott operatív munkamódszereivel kapcsolatos követelmények elfogadása céljából a Bizottságra az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell ruházni.

  Indokolás

  A Bizottság javaslata a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt érvényben lévő szerződésekben említett „komitológiai eljárást” tükrözi. Helyénvaló tehát kiigazítani ezt a rendelkezést, elismerve a két jogalkotói ág által betöltött egyenlő szerepet.

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a) Mindezen intézkedéseknek, valamint az ügynökség tevékenységeinek a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködve valódi európai tengeri szállítási térség kialakítására kell törekedniük.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14b) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet1 (költségvetési rendelet) és különösen annak 185. cikkét, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodást2 és különösen annak 47. pontját figyelembe kell venni.

   

  ________________

   

  1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

   

  2 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  Indokolás

  A költségvetési rendeletre és a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodásra kell hivatkozni mint jogalapra.

  Módosítás  29

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  1 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az ügynökség a szükséges technikai és tudományos támogatással és magas szintű szakértelemmel segíti a tagállamokat és a Bizottságot az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásában a tengeri biztonság, a tengeri védelem és a hajók okozta szennyezés megelőzése terén, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében és a már hatályos intézkedések eredményességének értékelésében.

  2. Az ügynökség a szükséges technikai és tudományos támogatással és magas szintű szakértelemmel segíti a tagállamokat és a Bizottságot egyrészt az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásában a magas szintű, egységes és hatékony tengeri biztonság biztosítása érdekében, felhasználva a tengeri szennyezés, többek között a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények által okozott szennyezések esetén nyújtott támogatásra, valamint azok megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő kapacitásaikat, kialakítva a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térséget, másrészt a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében és a már hatályos intézkedések eredményességének értékelésében.

  Indokolás

  A „tengeri szennyezés” kifejezés összhangban van az 1. cikk (a szennyezésre adott válasszal kapcsolatos) (3) bekezdésére vonatkozó bizottsági javaslattal.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Az 1. cikkben meghatározott célok megfelelő módon történő elérésének biztosítására az ügynökség a (2) bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

  1. Az 1. cikkben meghatározott célok az ügynökség elsődleges feladatai, és azok megvalósítása elsőbbséget élvez. Az ügynökségnek az e cikk (2) bekezdésében felsorolt új feladatokkal való megbízása során el kell kerülnie a kettős munkavégzést, és e megbízás – a tagállamok és a Bizottság kérésére – a tengeri biztonsággal és védelemmel, valamint a tengeri szennyezés megelőzésével és a tengeri szennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtásának függvénye.

  Indokolás

  Az ügynökség tevékenységeinek bővítése csak akkor jöhet számításba, amennyiben a prioritást élvező feladatait megfelelő módon tudja teljesíteni. A szennyezés megelőzésével kapcsolatos módosítás összhangban van az 1. cikk (3) bekezdéséhez fűzött bizottsági javaslattal, és lehetővé tenné, hogy az ügynökség hozzájáruljon a hajóktól eltérő források (nevezetesen az olaj- és földgázkutak) okozta szennyezések megelőzéséhez.

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (ba) a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikkének (2) bekezdésében ráruházott nyomonkövetési feladatok elvégzésében a Bizottságnak nyújtott technikai segítségben;

   

  _____________

   

  1 HL L 310., 2005.11.25., 28. o.

  Indokolás

  A módosítás révén az ügynökségnek lehetősége nyílna technikai segítséget nyújtani a Bizottságnak a kikötői biztonság növeléséről szóló irányelv tagállamok általi végrehajtásának nyomon követésében. Az ügynökség szerepe nyilvánvalóan azokra a területekre korlátozódna, amelyeken megfelelő technikai szaktudással rendelkezik; a Bizottság nem köteles segítséget kérni, és valószínűleg nem is fog, hacsak nincs meggyőződve arról, hogy az ügynökség hasznos tanácsot tud adni.

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (c) olyan technikai segítség nyújtásában, amely az IMO, az ILO, a kikötő szerinti államok által végzett ellenőrzésről szóló párizsi szándéknyilatkozat és más kapcsolódó nemzetközi vagy regionális szervezet műszaki testületeinek a munkájában való részvételhez szükséges;

  (c) az IMO, az ILO, a kikötő szerinti államok által végzett ellenőrzésről szóló párizsi szándéknyilatkozat és más kapcsolódó nemzetközi vagy regionális szervezet műszaki testületeinek a munkájában való részvételhez szükséges rendelkezések korszerűsítésében és továbbfejlesztésében;

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (d) uniós szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában az ügynökség feladatkörébe tartozó olyan területeken, mint amilyenek a tengeri gyorsforgalmi utak, a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség, az e-tengerészet, a belföldi vízi utak, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, az éghajlatváltozás és az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri létesítmények biztonságának a vizsgálata;

  (d) uniós szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában az ügynökség feladatkörébe tartozó területeken, különösen a tengeri biztonság, valamint a tengeri gyorsforgalmi utak, a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség, a „kék övezet” projekt, az e-tengerészet, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, az éghajlatváltozás, az olaj- és gázkitermelő tengeri létesítmények biztonságának vizsgálata, valamint a szennyezés elleni küzdelem területén;

  Indokolás

  A „kék övezet” projekt a vámhatóságoknak arról nyújt garanciát, hogy az Unión belüli árukat bevalló hajók valóban csak uniós kikötőben kötöttek ki. A projekt révén csökken a rövid hajóutakat terhelő adminisztratív teher, ugyanakkor az ellenőrzés színvonala megmarad. Ez a közúti szállításnál kisebb környezetszennyezést okozó közlekedési mód használatát ösztönzi. Az adminisztratív terhek csökkenését eredményezi az is, ha a tengereken és a folyókon/csatornákon egyaránt közlekedő hajókra vonatkozó adatoknak a két rendszer közötti zökkenőmentes átjutását lehetővé tesszük.

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (da) minden egyéb olyan szakpolitikával kapcsolatos információcserében, amely hatáskörei és szakértelme vonatkozásában megfelelő lehet;

  Indokolás

  Ugyanazok a megfontolások érvényesek, mint a 2. cikk (3a) bekezdéséhez fűzött módosítás esetében.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (ea) az európai tengerészeti képzés minőségének javítására irányuló politika kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a tengerészeti szakmák népszerűsítésében, tekintettel arra, hogy az uniós tengerészeti ágazatban magasan képzett munkaerőre van szükség;

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (f) az ügynökség tevékenységi területei szempontjából fontos, folyamatban lévő és befejezett kutatási projektek vizsgálatában; ide tartozik az egyes kutatási projektekből eredő lehetséges szabályozási intézkedéseknek és a további uniós szintű kutatások központi témájának és prioritásainak az azonosítása is;

  (f) az ügynökség tevékenységi területei szempontjából fontos, folyamatban lévő és befejezett kutatási projektek vizsgálatában; ide tartozik az egyes kutatási projektekből eredő lehetséges szabályozási intézkedések azonosítása is;

  Indokolás

  A központi témák azonosítása nem az ügynökség feladata; azért egyéb uniós intézmények felelnek. El kell kerülni a feladatok megkettőzését.

  Módosítás  37

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (fa) a tengeri környezetben végzett olaj- és gázfeltárás és -kitermelés engedélyezésével és különösen annak környezetvédelmi és polgári védelmi szempontjaival kapcsolatos követelmények és bármely útmutatás kialakításában;

  Módosítás  38

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (ba) a 2009/15/EK irányelv1 9. cikkének értelmében és a lobogó szerinti állam jogainak és kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok nevében tanúsítási feladatokat ellátó elismert szervezetek ellenőrzésének támogatásában;

   

  ________________

   

  1 HL L 131., 2009.5.28., 147. o.

  Indokolás

  Az ügynökségnek már feladatkörébe tartozik a Bizottságnak történő segítségnyújtás az elismert szervezetek ellenőrzése terén. Amennyiben lehetősége nyílna arra, hogy a tagállamoknak is segítséget nyújtson, az jelentős hasznot hozna a hatékonyság terén, és csökkentené a tagállamok költségvetésére nehezedő terheket.

  Módosítás  39

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (bb) a 391/2009/EK rendelet1 3., 5., 6., 7. és 8. cikkében leírt feladatok ellátása terén a Bizottságnak nyújtott segítségben, valamint az ugyanezen rendelet 10. cikkének alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos tanácsadásban;

   

  ________________

   

  1 HL L 131., 2009.5.28., 11. o.

  Indokolás

  Az ügynökség által az Európai Bizottságnak nyújtandó segítséget részletesebben meg kellene határozni a 391/2009/EK rendelet előírásainak kifejezett figyelembevételével, tekintettel arra, hogy e rendelet betartásának biztosítása különösen fontos.

  Módosítás  40

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (c) abban, hogy a véletlen vagy szándékos tengeri szennyezés elhárítására irányuló tevékenységeket – a 2007/779/EK, Euratom határozattal létrehozott Polgári Védelmi Mechanizmus révén – költséghatékony módon további eszközökkel támogassa, ha erre felkérik; ebben az összefüggésben az ügynökség segítséget nyújt az érintett tagállamnak, amelynek a felügyelete alatt a tisztítási műveletek zajlanak.

  (c) abban, hogy a véletlen vagy szándékos tengeri szennyezés elhárítására irányuló tevékenységeket – a 2007/779/EK, Euratom határozattal létrehozott Polgári Védelmi Mechanizmus révén – költséghatékony módon további eszközökkel támogassa, ha erre felkérik; ebben az összefüggésben az ügynökség a megfelelő technikai eszközök rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az érintett tagállamnak, amelynek a felügyelete alatt a tisztítási műveletek zajlanak;

  Módosítás  41

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (ca) a tengerészek képesítésével és foglalkoztatásával kapcsolatos nemzeti szintű adatok gyűjtésében és elemzésében a tengerészek képzésével kapcsolatos bevált gyakorlatok európai szinten való megosztása céljából;

  Módosítás  42

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (cb) az iskolák megfelelő összehangolásában a képzési programok harmonizálása céljából;

  Módosítás  43

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (cc) a tengerészeti képzéssel foglalkozó intézetek közötti Erasmus típusú csererendszer létrehozásának megkönnyítésében.

  Módosítás  44

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (cd) technikai szakértelem biztosításában a hajógyártás vagy a tengeri közlekedéshez kapcsolódó bármely egyéb tevékenység területén a környezetkímélő technológiák használatának javítása és a biztonság szintjének növelése céljából;

  Indokolás

  A tengeri szennyezés elleni küzdelemnek, a tengeri biztonság tiszteletben tartásának és a környezetvédelemnek különös figyelmet kell kapnia a „jövő hajójának” építésére vonatkozó normák kialakítása során. A hajógyártás terén így az ügynökség rendelkezésre tudja bocsátani ezekben a kérdésekben felhalmozódott szakértelmét.

  Módosítás  45

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (aa) a műveleteket megkönnyítő adatok és információk nyújtásával, különösen automatikus azonosító rendszereik és műholdképek használatával az illegális kereskedelem és a kalózkodás elleni küzdelem keretében tett intézkedések támogatásában;

  Indokolás

  Az ügynökség rendelkezik olyan, elsősorban műholdas eszközökkel és adatokkal, amelyeket a tagállamok az illegális tengeri tevékenységek figyelemmel kísérésének keretében használhatnak. Jelenleg különösen nagy jelentőséggel bírnak az uniós tengeri haderő Atalanta műveletével folytatott információcserék az Unió lobogója alatt a Szomáli-félsziget közelében közlekedő hajók kalózkodás elleni védelme céljából.

  Módosítás  46

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – a b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) az ügynökség tevékenységi területeivel kapcsolatos makroregionális uniós politika kidolgozásában és megvalósításában;

  Módosítás  47

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) a tengeri baleseteknek a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kivizsgálásában; az ügynökség támogatja a tagállamokat a súlyos tengeri balesetek kivizsgálásában, és elemzi a baleseti jelentéseket az uniós hozzáadott értéknek a levonható tanulságok alapján történő megállapítása érdekében.

  (b) a tengeri baleseteknek a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kivizsgálásában; az ügynökség az illetékes tagállamok kérésére támogatja a tagállamokat a súlyos tengeri balesetek kivizsgálásában, és elemzi a baleseti jelentéseket az uniós hozzáadott értéknek a levonható tanulságok alapján történő megállapítása érdekében; ebben az összefüggésben az ügynökséget fel kell kérni, hogy nyújtson támogatást a tagállamoknak a (part menti és nyílt tengeri) tengeri létesítményeket, köztük az olaj- és gázkitermelő létesítményeket érintő balesetek kivizsgálásához, a tagállamokat pedig fel kell kérni, hogy teljes mértékében és időben működjenek együtt az ügynökséggel;

  Indokolás

  A módosítás a tagállamok együttműködő készségének javítását sürgeti, mivel az eddigiekben visszautasíthatták vagy késleltethették támogatásuk megadását.

  Módosítás  48

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (ba) a tengeri létesítmények által okozott olajszennyezésekkel kapcsolatban az ügynökség CleanSeaNet szolgáltatásának felhasználásával segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak e szennyezések kiterjedésének és környezeti hatásának figyelemmel kísérésére;

  Indokolás

  Mivel a CleanSeaNet létező rendszer, amely bizonyította hatékonyságát, rendkívül költséghatékony választ jelent a tengeri kitermelés kockázataival kapcsolatban a Deepwater Horizon mexikói-öbölbeli katasztrófáját követően növekvő aggályokra.

  Módosítás  49

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (bb) a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények tekintetében a vészhelyzeti intézkedési tervekkel és a vészhelyzeti készültséggel kapcsolatos tagállami szabályok értékelésekor és az olajszennyezések elleni fellépések összehangolásakor baleset esetén;

  Módosítás  50

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – b c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (bc) tengeri létesítmények tekintetében a biztonsággal, megelőzéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos tengeri szempontok független, harmadik fél által gyakorolt felügyeletének biztosításában, valamint készenléti terv készítésében;

  Módosítás  51

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (c) objektív, megbízható és összehasonlítható statisztikák, információk és adatok szolgáltatásában, valamint lehetővé teszi, hogy a Bizottság és a tagállamok megtegyék a tevékenységeik javításához és a meglévő intézkedések hatékonyságának értékeléséhez szükséges lépéseket. Ezek a feladatok magukban foglalják a műszaki adatok összegyűjtését, rögzítését és értékelését, a meglévő adatbázisok szisztematikus kihasználását, ideértve a szóban forgó adatbázisok kölcsönös gyarapítását is, és adott esetben további adatbázisok létrehozását. Az ügynökség az összegyűjtött adatok alapján segítséget nyújt a Bizottságnak a hajókkal kapcsolatos információk közzétételében a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében. Az ügynökség továbbá a 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv összefüggésében segíti a Bizottságot és a tagállamokat a jogellenes kirakodásokat végző hajók azonosításának és felkutatásának javítására irányuló tevékenységükben.

  (c) objektív, megbízható és összehasonlítható statisztikák, információk és adatok szolgáltatásában, valamint lehetővé teszi, hogy a Bizottság és a tagállamok megtegyék a tevékenységeik javításához és a meglévő intézkedések eredményességének és költséghatékonyságának értékeléséhez szükséges lépéseket. Ezek a feladatok magukban foglalják a műszaki adatok összegyűjtését, rögzítését és értékelését, a meglévő adatbázisok szisztematikus kihasználását, ideértve a szóban forgó adatbázisok kölcsönös gyarapítását is, és adott esetben további adatbázisok létrehozását. Az ügynökség az összegyűjtött adatok alapján segítséget nyújt a Bizottságnak a hajókkal kapcsolatos információk közzétételében a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében. Az ügynökség továbbá a 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv összefüggésében segíti a Bizottságot és a tagállamokat a jogellenes kirakodásokat végző hajók azonosításának és felkutatásának javítására irányuló tevékenységükben.

  Módosítás  52

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a. Az ügynökség a tagállamok illetékes szervei által szolgáltatott adatok alapján éves összefoglalót állít össze a rendkívüli eseményekről és a baleset közeli helyzetekről.

  Indokolás

  Ezt az összefoglalót ki fogja egészíteni az ügynökség által jelenleg kidolgozás alatt álló adatbázis (lásd a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról szóló 2009/18/EK irányelv 17. cikke és II. melléklete). Megfelelő uniós szintű áttekintést fog nyújtani és értékes hozzájárulást jelent majd a további uniós fellépésekhez.

  Módosítás  53

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ügynökség a Bizottság kérésére az alkalmazandó uniós jogszabályok végrehajtáshoz technikai segítséget nyújt az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak, a szomszédos európai partnerországoknak és a kikötő szerinti államok által végzett ellenőrzésről szóló párizsi szándéknyilatkozat részes országainak.

  Az ügynökség a Bizottság kérésére az alkalmazandó uniós jogszabályok végrehajtáshoz technikai segítséget nyújt az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak, szükség esetén a szomszédos európai partnerországoknak és a kikötő szerinti államok által végzett ellenőrzésről szóló párizsi szándéknyilatkozat részes országainak.

  Módosítás  54

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Az ügynökség a tagállamokban ellenőrzéseket végez feladatai teljesítése céljából és annak érdekében, hogy segítse a Bizottságot kötelezettségeinek teljesítésében, különösen annak értékelésében, hogy az uniós jogszabályok végrehajtása eredményes-e.

  1. Az ügynökség segítséget nyújt a Bizottságnak a környezeti hatásvizsgálatok felülvizsgálatában, és a Bizottság kérésére ellenőrzéseket végez a tagállamokban feladatai teljesítése céljából és annak érdekében, hogy segítse a Bizottságot kötelezettségeinek teljesítésében, különösen annak értékelésében, hogy az uniós jogszabályok végrehajtása eredményes-e.

  Indokolás

  Az ügynökség szerepet vállalhat a tengeri tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálatok ellenőrzésében is, hogy ki lehessen küszöbölni a rendkívül érzékeny tengeri ökoszisztémákra káros környezeti hatásokat.

  Módosítás  55

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az ügynökség által az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések végzése során alkalmazott operatív munkamódszereknek meg kell felelniük a 23. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárással összhangban elfogadott követelményeknek.

  2. Az ügynökség által az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések végzése során alkalmazott operatív munkamódszereknek meg kell felelniük a 23. cikk (1) bekezdésében szereplő eljárással összhangban elfogadott követelményeknek.

  Indokolás

  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt szükséges módosítás, melynek célja a korábbi komitológiai eljárásokat felváltó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések figyelembevétele.

  Módosítás  56

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Adott esetben, és amennyiben az ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség elemzést készít a ciklusban készült jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések eredményességével kapcsolatban horizontális megállapításokat tegyen, és levonja az általános következtetéseket. Az ügynökség ezt az elemzést átadja a Bizottságnak, amely azt megvitatja a tagállamokkal.

  3. Adott esetben, és amennyiben az ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség elemzést készít a ciklusban készült jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések eredményességével és költséghatékonyságával kapcsolatban horizontális megállapításokat tegyen, és levonja az általános következtetéseket. Az ügynökség ezt az elemzést átadja a Bizottságnak, amely azt megvitatja a tagállamokkal, továbbá a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi, könnyen hozzáférhető – többek között elektronikus – formában.

  Módosítás  57

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont

  1406/2002/EK rendelet

  5 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A Bizottság kérésére az igazgatási tanács az érintett tagállamok hozzájárulásával határozhat az ügynökség feladatainak leghatékonyabb és legeredményesebb végrehajtásához szükséges regionális központok létrehozásáról.

  3. A Bizottság kérésére az igazgatási tanács az érintett tagállamok hozzájárulásával és együttműködése mellett határozhat az ügynökség feladatainak leghatékonyabb és legeredményesebb végrehajtásához szükséges regionális központok létrehozásáról, fokozva a megelőző intézkedésekben jelenleg szerepet vállaló regionális és nemzeti hálózatokkal való együttműködést, továbbá meghatározva a regionális központ pontos tevékenységi körét a szükségtelen pénzügyi költségek elkerülése mellett.

  Módosítás  58

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  1406/2002/EK rendelet

  10 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (b) elfogadja az ügynökség tevékenységéről szóló éves jelentést, és azt legkésőbb június 15-ig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a tagállamoknak.

   

  Az Ügynökség évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt;

  Indokolás

  A módosítás tisztázni kívánja, hogy az ügynökség nem döntheti el egyedül, hogy a Parlament számára melyik információ releváns.

  Módosítás  59

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont – a pont

  1406/2002/EK rendelet

  10 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (ca) a Bizottság véleményének figyelembevételével elfogadja az ügynökségnek a következő öt évre vonatkozó többéves stratégiáját;

  (ca) a Parlament és a Bizottság véleményének figyelembevételével elfogadja az ügynökségnek a következő öt évre vonatkozó többéves stratégiáját;

  Indokolás

  E módosítás azt hivatott rögzíteni a rendeletben, hogy az ügynökség többéves stratégiájának elfogadását megelőzően konzultáljanak a Parlamenttel (intézményközi munkacsoport).

  Módosítás  60

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  1406/2002/EK rendelet

  10 cikk – 2 bekezdés – h pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (h) a 18., 19. és 21. cikk értelmében eleget tesz az ügynökség költségvetésével kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint felügyeli és biztosítja a belső és külső ellenőrzési jelentésekben és értékelésekben szereplő észrevételek és ajánlások megfelelő nyomon követését;

  Indokolás

  Az ellenőrzések és értékelések megállapításainak jobb felvállalása és nyomon követése érdekében az igazgatási tanácsot – amelynek az igazgató elszámolással tartozik – egyértelműen meg kell bízni az ellenőrzéssel, az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásaival összhangban.

  Módosítás  61

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következőképpen módosul:

   

  A bizottság tagjait a tengeri biztonság és a tengeri szennyezés elleni védelem és fellépés területén szerzett tapasztalataik és szakértelmük alapján nevezik ki. Tapasztalattal és technikai ismeretekkel rendelkeznek továbbá az általános pénzügyi irányítás, az igazgatás és az emberi erőforrások igazgatása területén is.

  Módosítás  62

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 b pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b) a 11. cikk (1) bekezdése egy új második albekezdéssel egészül ki a következőképpen:

   

  Az igazgatási tanács tagjai évente egy-egy nyilvános írásbeli nyilatkozatot tesznek kötelezettségvállalásaikról és minden olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségükről, amely érintheti függetlenségüket. Az üléseken jelzik az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos minden olyan érdekeltségüket, amelyről feltehető, hogy függetlenségüket befolyásolhatja, és tartózkodnak e napirendi pontok megvitatásában és az ezekkel kapcsolatos szavazásban való részvételtől.

  Indokolás

  A szövegnek az összeférhetetlenség bármely esetének megakadályozására irányuló rendelkezést kell tartalmaznia.

  Módosítás  63

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 c pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  11 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  3. A hivatali idő négy év. A hivatali idő egyszer megújítható.

  Indokolás

  Az igazgatási tanács tagjai megbízatásának időtartamát összhangba kell hozni az egyéb ügynökségeknél érvényben lévő időtartammal az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásának megfelelően.

  Módosítás  64

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 d pont

  1406/2002/EK rendelet

  11 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3d) A 11. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

   

  Adott esetben, a harmadik országok képviselőinek részvételét és annak feltételeit a 17. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekben kell meghatározni. E részvétel nem befolyásolja a Bizottság képviselőinek szavazati hányadát az igazgatási tanácsban.

  Indokolás

  Amennyiben a jogalkotó a Bizottság képviselőinek blokkoló kisebbséget biztosított a kulcsfontosságú döntéseknél (mint például a munkaprogram elfogadása), ez nem változtatható meg a Parlament és a Tanács jóváhagyása nélkül. Ha harmadik országok szavazati jogot kapnának, nem kellene növelni a Bizottság képviselőinek számát, hanem a súlyozott szavazatok rendszerének kiigazítása lenne kívánatos. (Lásd a 14. cikk módosítását)

  Módosítás  65

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 e pont

  1406/2002/EK rendelet

  14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3e) A 14. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:

   

  2. Az egyes tagállami képviselők egyenlő mértékben elosztva az összes szavazat 75 százalékával rendelkeznek. A Bizottság egyes képviselői egyenlő mértékben elosztva az összes szavazat 25 százalékával rendelkeznek. Az ügynökség ügyvezető igazgatója nem szavaz.

  Indokolás

  Amikor az igazgatási tanácsnak 15 tagállami képviselője volt, az ügyvezető igazgató kinevezéséhez szükséges négyötödös többséghez kellett a Bizottság támogatása. 27 tagállammal ez már nem így van. Az intézményi egyensúlyt nem változtathatják meg a múltbeli vagy jövőbeli bővítések. Ezért kívánatosnak tűnik egy olyan szerkezeti megoldás, amely súlyozott szavazatokat foglal magában.

  Módosítás  66

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) elkészíti az ügynökség többéves stratégiáját, és azt a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt;

  (a) elkészíti az ügynökség többéves stratégiáját, és azt a Bizottsággal és az Európai Parlament illetékes bizottságával folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt;

  Indokolás

  A nemi szempontból semleges nyelvezet elvével összhangban kívánatos a hatályban lévő rendelet névmáshasználatát megtartani (a magyar változatot nem érinti). Továbbá ez összhangban van a Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdésére irányuló javaslatával is. A többéves stratégia jelentőségére való tekintettel az intézményi egyensúly miatt a tagállami képviselőkkel (az igazgatási tanácsban) és a Bizottsággal együtt valahogyan a Parlamentet is be kell vonni.

  Módosítás  67

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (aa) elkészíti az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét, és azt a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak;

  (aa) elkészíti az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét, és azt a Bizottsággal és az Európai Parlament illetékes bizottságával folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak;

  Indokolás

  A nemi szempontból semleges nyelvezet elvével összhangban kívánatos a hatályban lévő rendelet névmáshasználatát megtartani (a magyar változatot nem érinti). Továbbá ez összhangban van a Bizottságnak a 16. cikk (2) bekezdésére irányuló javaslatával is. A többéves személyzeti politikai terv jelentőségére való tekintettel az intézményi egyensúly miatt a tagállami képviselőkkel (az igazgatási tanácsban) és a Bizottsággal együtt valahogyan a Parlamentet is be kell vonni.

  Módosítás  68

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont – a alpont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (ab) elkészíti az éves munkaprogramot és az ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervét, és azokat a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt. Megteszi a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. A 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően reagál a tagállamok segítségnyújtás iránti kérelmére;

  (ab) elkészíti az egyes tevékenységek céljaira előirányzott tervezett humán és pénzügyi erőforrásokat is tartalmazó éves munkaprogramot és az ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervét, és azokat a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt. Az ügyvezető igazgató elfogadja az Európai Parlament illetékes bizottságának meghívását az éves munkaprogram ismertetésére és az azzal kapcsolatos eszmecserére. Megteszi a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket és a 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően reagál a tagállamok segítségnyújtás iránti kérelmére;

  Indokolás

  A nemi szempontból semleges nyelvezettel kapcsolatban ugyanaz a módosítás, mint a (2) bekezdés a) és aa) albekezdésénél (a magyar változatot nem érinti). Az első módosítás összhangban áll az ABM-ABB-vel: az ügynökség munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének tartalmaznia kell az ügynökség célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges egyes tevékenységek számára előirányzott forrásokra vonatkozó információt. A második módosítás célja az igazgató és az illetékes bizottság között az éves munkaprogramról folytatott eszmecsere hivatalos formába öntése.

  Módosítás  69

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) a Bizottsággal folytatott konzultáció után határoz a 3. cikkben előírt ellenőrzések végrehajtásáról a 3. cikkben említett követelményeknek megfelelően. Szorosan együttműködik a Bizottsággal a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő intézkedések előkészítésében.

  (A módosítás a magyar változatot nem érinti.)

  Indokolás

  A nemi szempontból semleges nyelvezettel kapcsolatban ugyanaz a módosítás, mint a (2) bekezdés a) és aa) albekezdésénél (a magyar változatot nem érinti).

  Módosítás  70

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont – b pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (d) hatékony ellenőrzési rendszert hoz létre abból a célból, hogy az ügynökség eredményeit össze lehessen hasonlítani működési céljaival és az e rendeletben meghatározott feladataival.

  Biztosítja, hogy az ügynökség szervezeti struktúráját rendszeresen kiigazítsák a változó igények szerint, a rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások figyelembevételével. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít, és azt benyújtja az igazgatási tanácsnak. A jelentés külön részben foglalkozik az ügynökségnek a szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervének pénzügyi végrehajtásával, és aktuális információkkal szolgál a terv keretében finanszírozott tevékenységek helyzetével kapcsolatban. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat.

  (d) hatékony ellenőrzési rendszert hoz létre abból a célból, hogy az ügynökség eredményeit össze lehessen hasonlítani az e rendeletben meghatározott céljaival és feladataival. Ennek érdekében a Bizottsággal egyetértésben az elért eredmények tényleges értékelésére alkalmas teljesítménymutatókat állít fel. Biztosítja, hogy az ügynökség szervezeti struktúráját rendszeresen kiigazítsák a változó igények szerint, a rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások figyelembevételével. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít, és azt benyújtja az igazgatási tanácsnak. A jelentés külön részben foglalkozik az ügynökségnek a szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervének pénzügyi végrehajtásával, és aktuális információkkal szolgál a terv keretében finanszírozott tevékenységek helyzetével kapcsolatban. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat;

  Indokolás

  A tevékenységalapú gazdálkodás és költségvetés-tervezés elveinek megfelelően az ügynökség munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének tartalmaznia kell az ügynökség célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges egyes tevékenységek számára előirányzott forrásokra és e célkitűzések elérése érdekében tett összteljesítményre vonatkozó információkat.

  Módosítás  71

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. A bizottság esetleges véleményét mérlegelni kell a hivatalos kinevezés előtt. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  Indokolás

  Egyértelműen ki kell kötni, hogy a kinevezés előtt figyelembe kell venni a parlamenti bizottság véleményét a kiválasztott jelöltről.

  Módosítás  72

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az igazgatási tanács a Bizottság javaslata alapján, az értékelő jelentés figyelembevételével legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató kinevezését. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg. Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az ügyvezető igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre. Ha megbízatását nem újították meg, az ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

  2. Az igazgatási tanács a Bizottság javaslata alapján, az értékelő jelentés figyelembevételével legfeljebb öt évvel meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató kinevezését. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg. Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az ügyvezető igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre. A bizottság esetleges véleményét mérlegelni kell a hivatalos meghosszabbítás előtt. Ha megbízatását nem újították meg, az ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

  Indokolás

  Az igazgató megbízatása meghosszabbításának meg kell egyeznie az első megbízatás hosszával. A kinevezés előtt figyelembe kell venni a parlamenti bizottság véleményét a kiválasztott jelöltről.

  Módosítás  73

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Az osztályvezetők kinevezése az érdemeik és dokumentált irányítási és vezetői képességeik figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik alapján történik. Az osztályvezetőket az ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, miután a döntését az igazgatási tanács jóváhagyta.

  4. Az osztályvezetők kinevezése az érdemeik és dokumentált irányítási és vezetői képességeik figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a szennyezés és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik alapján történik. Az osztályvezetőket az ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, miután a döntését az igazgatási tanács jóváhagyta.

  Módosítás  74

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 6 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A 18. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  3. Az ügyvezető igazgató a tevékenységalapú költségvetés alapján elkészíti az ügynökség következő évre előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetet, és azt a létszámterv tervezetével együtt megküldi az igazgatási tanács részére.

  Indokolás

  A tevékenységalapú gazdálkodás és költségvetés-tervezés elveinek megfelelően az ügynökség költségvetését egyértelműen az ügynökség célkitűzéseire és tevékenységeire kell alapozni, megteremtve a kapcsolatot az ügynökség megbízatása és célkitűzései, illetve tevékenységei és forrásai között.

  Módosítás  75

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 6 b pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 7 és 8 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6b) A 18. cikk (7) és (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  7. Az előirányzott bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást a Bizottság az Európai Unió [...] általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a Parlament és a Tanács (a továbbiakban: költségvetési hatóság) részére.

   

  8. Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió [...] általános költségvetésének tervezetébe a létszámterv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést az EUMSZ 314. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti az ügynökségnek az előirányzatokra vonatkozó kimutatása és az általános költségvetésre terhelendő támogatás közötti bármely különbség feltüntetésével és magyarázatával együtt.

  Indokolás

  A módosítás első része a Lisszaboni Szerződés nómenklatúrájának alkalmazására utal. A második rész célja a költségvetési hatóság megfelelő tájékoztatása, amennyiben a Bizottság módosítja az ügynökség előirányzatokra vonatkozó kimutatását.

  Módosítás  76

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 6 c pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 10 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6c) A 18. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  10. A költségvetést az igazgatási tanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Az ügynökség költségvetését az éves munkaprogrammal együtt adott esetben ennek megfelelően ki kell igazítani.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a költségvetés jelentős csökkentése esetén az ügynökség a csökkentett források mellett is el tudja látni ugyanazokat a feladatokat.

  Módosítás  77

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 pont

  1406/2002/EK rendelet

  22 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. '(1) Az igazgatási tanács rendszeresen és legalább ötévente független külső értékelést készíttet e rendelet végrehajtásáról. A Bizottság az ügynökség számára hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amelyet e vizsgálat szempontjából fontosnak tekint.

  1. Az igazgatási tanács rendszeresen és legalább ötévente független külső értékelést készíttet e rendelet végrehajtásáról, értékelve annak megfelelőségét, eredményességét és költséghatékonyságát. A Bizottság az ügynökség számára hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amelyet e vizsgálat szempontjából fontosnak tekint.

  Módosítás  78

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  22 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) A 22. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  2. Az értékelés az ügynökség és munkamódszerei hasznosságát, megfelelőségét, elért hozzáadott értékét és hatékonyságát méri fel. Az értékelés során figyelembe kell venni az érdekelt felek véleményét európai és tagállami szinten egyaránt. Ki kell térni az ügynökség feladatainak módosításával illetve kiterjesztésével kapcsolatos felmerülő esetleges igényre, illetve arra, hogy amennyiben szerepe feleslegessé válik, tevékenységét megszüntethetik.

  Indokolás

  Meg kell említeni, hogy a rendszeres értékelések az ügynökség feladatainak vagy adott esetben akár létezésének átgondolását is eredményezhetik.

  Módosítás  79

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 b pont

  1406/2002/EK rendelet

  22 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  22a. cikk

  Megvalósíthatósági tanulmány

   

  Az e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a Bizottság költséghatékonysági elemzést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a nemzeti parti őrségek összehangolásának rendszeréről.

   

  A jelentést adott esetben jogalkotási javaslat kíséri.

  Módosítás  80

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 c pont

  1406/2002/EK rendelet

  22 b cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  22b. cikk

  Jelentés az elért eredményekről

   

  Az e rendelet hatálybalépésnek időpontjától számított [három] éven belül a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben ismerteti, hogy az ügynökség hogyan teljesítette az e rendelet által rárótt további kötelezettségeket, valamint azt, hogy szükség van-e a rendeletben foglalt célok és feladatok további kiterjesztésére. Ez a jelentés különösen a következőket foglalja magában:

   

  (a) az ügynökség és a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzésekről szóló párizsi egyetértési megállapodás nagyobb mértékű bevonása révén megvalósuló hatékonyságnövekedés elemzése;

   

   

   

  (b) tájékoztatás arról, hogy a tagállamok milyen hatékonyan és következetesen hajtják végre a 2005/35/EK1 irányelvet, és részletes statisztikai információk az alkalmazott szankciókról.

   

  A jelentést adott esetben jogalkotási javaslat kíséri.

   

  ____________

   

  1 HL L 255., 2005.9.30., 11. o.

  Indokolás

  Fontos rendelkezni egy felülvizsgálati pontról annak elemzése céljából, hogy a felülvizsgált rendelet hogyan működik, és helyénvalók lennének-e további kiigazítások.

  Módosítás  81

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  1406/2002/EK rendelet

  23 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

  1. A Bizottságot felhatalmazzák, hogy a 23a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ügynökségnek a 3. cikk (1) bekezdésében hivatkozott ellenőrzések elvégzésére vonatkozó operatív munkamódszerei tekintetében.

  Indokolás

  A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének figyelembevétele miatti módosítás. A (plenáris ülésen 2010. május 5-én elfogadott) Szájer-jelentés kimondja, hogy a Parlamentnek a jogalkotási felhatalmazás hatáskörének minden szempontja tekintetében egyenrangúnak kell lennie a Tanáccsal. Kéri a meglévő jogszabályok kiigazítását is a Szerződés új rendelkezéseinek tükrözése céljából.

  Módosítás  82

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  1406/2002/EK rendelet

  23 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.

  törölve

  Módosítás  83

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  23 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  23a. cikk

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  1. A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

   

  2. A Bizottság a [hatálybalépés időpontja] követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 23. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

   

  3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  5. A 23. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Ezen időszak az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére [két hónappal] meghosszabbítható.

  Indokolás

  Ez a módosítás és a következő kettő ugyanazt a megközelítést követi, mint a jelentések alaki követelményeiről szóló Sterckx-jelentés (2010/65/EU irányelv). Egy későbbi szakaszban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos módosítások kiigazításra kerülnek majd a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó közös nyilatkozattal.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  INDOKOLÁS

  Bevezetés

  Az EMSA-t az „Erika” nevű olajszállító tartályhajó elsüllyedése által okozott szennyezésre válaszul hozták létre. Működését 2003 márciusában kezdte meg. Az alapító rendeletet három alkalommal módosították. E legújabb átdolgozás hosszú távra szóló változásokat kíván bevezetni, még akkor is, ha a tárgyalások több időt vesznek igénybe.

  A Bizottság javaslata

  A bizottsági javaslat az EMSA érdekelt feleivel 2008-ban folytatott konzultáción, egy külső értékelésen, valamint a Bizottság hatásvizsgálatán alapul. A javaslatban tükröződik az EMSA ötéves stratégiája is, amelyet az igazgatási tanácsa fogadott el (amelyben valamennyi tagállam képviselteti magát). A Bizottság továbbá jelentést adott közre (COM(2011)286), melyben rámutat, hogy az olajszennyezések észlelésére és nyomon követésére szolgáló uniós rendszer a nemzeti rendszerekhez képest megközelítőleg 20%-kal csökkenti a költségeket.

  Az EMSA a harmadik tengerbiztonsági csomag végrehajtásának eredményeként már kapott új feladatokat. Az EMSA több szerződést kötött olajszennyezés eltávolítására képes hajókról magánüzemeltetőkkel, akik vállalják, hogy vészhelyzet esetén rendes tevékenységükről átváltanak a szennyezés elleni beavatkozásra. A Bizottság javaslata tisztázza, hogy ezek a hajók a hajóktól eltérő forrásokból, többek között olajkutakból származó szennyezések ellen is bevethetők.

  Harmadik országként csupán Norvégia és Izland vesz részt az EMSA-ban. A Bizottság azt javasolja, hogy a technikai segítségnyújtás lehetőségét terjesszék ki a csatlakozó országokra, az európai szomszédsági politika partnereire és a párizsi egyetértési megállapodás részes országaira is.

  A Parlament korábbi álláspontjai

  A Parlament már kialakította álláspontját az EMSA több további lehetséges feladatával kapcsolatban:

  · a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló de Grandes Pascual-jelentés annak a szükségességére mutatott rá, hogy a hajók által okozott szennyezés megelőzése érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell a hatékony elrettentésről;

  · a hajók által okozott szennyezésről szóló Wortmann-Kool-jelentés felszólította a Bizottságot a közös európai parti őrség felállítására irányuló javaslat előterjesztésére;

  · a hajók jelentéstételének alaki szabályairól szóló Sterckx-jelentés megállapította, hogy „a határok nélküli európai tengeri szállítási térség megvalósítása szoros együttműködést tett szükségessé a vámszolgálatok, a közegészségügy és a közlekedés terén”; azt is javasolta, hogy a Bizottság mérlegelje, hogy a SafeSeaNet mennyire integrálható a folyami információs rendszerbe;

  · az integrált tengerpolitikáról szóló Meissner-jelentés sürgette a Bizottságot, hogy terjessze ki az EMSA megbízatását a tengeri létesítmények biztonsági ellenőrzésére és az olajfoltok eltávolítására is; a jelentés úgy ítélte meg, hogy „lehetőség van az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség sokkal erőteljesebb bevonására a parti területek felügyeletébe, valamint a tagállamok által a tengeri szennyezések szankcionálása érdekében tett erőfeszítések fokozására”.

  A Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása szerint az EMSA „megbízatását a hajókról a parttól távoli berendezésekre is ki kellene terjeszteni: bármely új feladat átruházásának tükröződnie kell az EMSA költségvetésében és személyzetének létszámában”.

  A Tanács korábbi álláspontjai

  Hasonlóképpen a Tanács is több lényeges következtetést elfogadott már a témában, különösen 2010. december 2–3-án, amikor felkérte a Bizottságot annak értékelésére, hogy „miként hasznosíthatók a legjobban a meglévő uniós polgári védelmi, szükséghelyzeti reagálási és tengerbiztonsági eszközök/kapacitások a tengeri kőolaj- és földgázszektorban is”. Ugyanezen ülés alkalmával a közlekedési miniszterek kérték a vízi szállítás teljes körű integrálását az EU közlekedési és logisztikai láncába. Támogatták különösen „a Bizottság tervét, hogy kísérleti projektet kezdeményez a tagállamok hatóságaival és az EMSA-val együttműködve a „kék övezet” koncepció finomítására”.

  Az EMSA további feladatai

  Az általános vélemény az EMSA-ról az, hogy hatékony, megfelelően irányított szervezet, amely európai szintű tevékenységéből adódó méretgazdaságossága révén jelentős megtakarításokat eredményez a tagállamok részére. Tevékenységének jelentős részét teszi ki a Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak nyújtott tanácsadás.

  Az EMSA tevékenységi körét lehetne bővíteni oly módon, hogy meglévő tapasztalatait és technikai szolgáltatásait több szakpolitikai célkitűzés szolgálatába állítsa. Forgalommegfigyelő rendszere például hozzájárulhatna a határok nélküli európai tengeri térség megteremtéséhez, amely lehetővé tenné az áruk és személyek tagállamok közötti, a közúti közlekedésnél nem több alaki követelményt támasztó tengeri szállítását. Ezzel elkerülhető lenne a verseny olyan torzulása, amely a kevésbé környezetbarát közlekedési módnak kedvez. Ezen túlmenően az EMSA az adminisztratív költségek csökkentése érdekében tanácsokkal láthatná el a Bizottságot a SafeSeaNet és a folyami információs rendszer kölcsönös kompatibilitásának javítása tekintetében.

  Miközben az előadó nem javasolja az európai parti őrség felállítását, nagyon sajnálatos, hogy a 2005/35/EK irányelvben előírt tanulmányt a Bizottság nem készítette el. A Bizottságot emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jogszabályok rá is vonatkoznak.

  Annak tisztázása, hogy az olajszennyezés eltávolítására képes meglévő hajók fúrótornyok által okozott tengeri szennyezés esetén is bevethetők, láthatóan eredményes és költséghatékony lehetőséget kínál. Az EMSA már ellenőrzi, hogy a hajóosztályozó társaságok megfelelnek-e a hajózásra vonatkozó uniós követelményeknek. E társaságok némelyike tengeri kőolaj- és földgázkitermelő létesítményekkel is dolgozik. A módosított EMSA-rendeletnek ezért a lehető legjobban ki kell használnia az EMSA szakértelmét, hogy támogatni tudja a Bizottságot és a tagállamokat a tengeri kőolaj- és földgázkitermelő létesítményekből származó szennyezés megelőzésében, valamint a kőolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés engedélyezésére vonatkozó követelmények és iránymutatások kidolgozásában. A rendeletnek elő kell írnia a meglévő rendszerek, például a CleanSeaNet fokozottabb szerepét is, és ki kell terjesztenie az EMSA ellenőrzési funkcióit, továbbá meg kell vizsgálnia, hogy mennyire képes függetlenül ellenőrizni az engedélyezést.

  Az EMSA-nak a tengerészek képzését és képesítését illetően is tanácsadást kellene nyújtania a Bizottság és a tagállamok számára. Már régóta közös célkitűzés, hogy vonzóbbá tegyük a tengerészeti munkaköröket az uniós polgárok szemében. Az EMSA már támogatást nyújt a Bizottságnak egy hatásvizsgálatban, amely a tengerészeti munkaügyi egyezmény uniós jogszabályon keresztüli végrehajtásával foglalkozik. Az EMSA alkalmas lenne arra is, hogy támogatást nyújtson a következő tengerészeti szociális csomag végrehajtásában. Az EMSA elősegíthetné a tengerészeti képzési akadémiák hálózatának létrehozását, hogy megosszák a bevált gyakorlatokat és biztosítsák a magas szintű normákat.

  Az EMSA jelenleg csak a Bizottság nevében jár el az elismert szervezetek elismerésére vonatkozó előfeltételek ellenőrzésekor. Ezek az ellenőrzések a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos követelményekre terjednek ki. Ezért szinte pontosan ugyanazokat a kérdéseket tartalmazzák, amelyeket a tagállamok értékelnek. Ha az EMSA a tagállamok nevében is elvégezné a szükséges ellenőrzéseket, az méretgazdaságosságot eredményezne. Mindez nem zárná ki a kiegészítő nemzeti követelményeket.

  A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzést illetően a párizsi egyetértési megállapodás titkársága különálló, Oroszországot, Kanadát és az EU-t is kezelő szerv, azonban az EMSA jelentős mértékben közreműködik munkájában. A feladatok újraelosztása vagy esetleges összevonása jelentős hasznot hozna a hatékonyság terén.

  Rendkívül kívánatosnak tűnik, hogy az EMSA-t nagyobb hatáskörrel ruházzuk fel a szennyezési kockázatok csökkentése és a szennyezések elhárítása tekintetében a szomszédos országoknak történő segítségnyújtás tekintetében. Nem sok kétség van merül fel azzal kapcsolatban, hogy ha szennyezés fordul elő a Földközi-tenger déli részén, akkor az olaj egy része végül eléri az uniós vizeket. Ebben az esetben a megelőzés nyilvánvalóan jobb, mint a helyzet orvoslása. A rendelet kiigazítása annak kifejezett rögzítésével, hogy az EMSA támogathatja a Bizottságot és a tagállamokat az olajszennyezéssel foglalkozó regionális szervezetekben (például a Barcelonai és Helsinki Egyezmény), előnyöket kínál a jogbiztonság és az átláthatóság szempontjából.

  Irányítási szempontok

  Ahogy azt a Bizottság javaslata is elismeri, az igazgatási tanácsban a tagállamok képviselői esetében összeférhetetlenség merülhet fel, amikor meghatározzák az EMSA látogatásokra vonatkozó politikáját, mivel ők rögzítik a saját szervezetük ellenőrzésére alkalmazandó szabályokat. Az ügynökség ellenőrzési munkamódszereit a komitológiai eljárás helyett azonban a Lisszaboni Szerződés rendelkezései szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kellene elfogadni.

  Emellett figyelembe kell venni, hogy az EU bővítése megváltoztatta a tagállamok és a Bizottság képviselői közötti egyensúlyt. 27 tagállam esetében elméletileg lehetséges, hogy az ügyvezető igazgatót a Bizottság képviselőinek akarata ellenére nevezik ki vagy mentik fel (ez 15 tagállam mellett nem volt lehetséges). A súlyozott szavazási rendszer hosszú távon fenntartaná az intézményi egyensúlyt.

  Költségvetési vonzatok

  Nyilvánvaló, hogy ha egyszer a nemzeti közigazgatás helyett az EMSA végzi el a munkát, akkor csökkennek az európai adófizetőkre háruló költségek, és valódi európai hozzáadott érték jön létre. Ezt az EMSA tengeri felügyeleti rendszerei már bizonyították. Az önálló rendszerek létrehozásánál valószínűleg jóval költséghatékonyabb lenne, ha ezeket a rendszereket használnák az egyéb politikai területek számára értékes információk nyújtásához is.

  Az EMSA további feladatainak reálisan tükröződnie kell a költségvetésében és személyzeti erőforrásaiban. Ellenkező esetben veszélybe kerülne a tengerbiztonság előmozdításával kapcsolatos alapvető funkciója.

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (16.6.2011)

  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

  az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  A vélemény előadója: Jutta Haug

  RÖVID INDOKOLÁS

  A javasolt intézkedés célja az 1406/2002/EK rendelet módosítása azáltal, hogy pontosítja az EMSA meglévő feladatait és szerepét, valamint kiterjeszti az EMSA feladatkörét a kidolgozás alatt álló nemzetközi és/vagy uniós szintű új területekre.

  Általános szempontok és az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport

  Az előadó megvizsgálta a feladatkör kiterjesztésére tett javaslatot és a Bizottság erre vonatkozó hatásvizsgálatát. Felhívja a BUDG és a TRAN bizottság figyelmét, hogy további hatásvizsgálatokat kell majd végezni az illetékes bizottság által esetlegesen javasolt új feladatok célszerűségéről és következményeiről (vö. az illetékes bizottság előadójának munkadokumentuma és az EGSZB véleménye), ideértve a költségvetési és személyzeti vonatkozásokat is, összhangban a hatásvizsgálatok intézményközi közös megközelítésének jelentős módosításokra vonatkozó kitételeivel.

  Az előadó úgy látja, hogy az intézményközi munkacsoport munkájának előrehaladása máris lehetővé teszi, hogy e véleménybe beépítsük a munkacsoport kormányzási kérdésekre vonatkozó első következtetéseit. A három intézmény legutóbbi, 2011. március 23-i ülésén már döntött e következtetések támogatásáról. Az alább látható módosítások e következtetéseket tükrözik, melyek a következő témákat érintik:

  - a Parlament az ügynökség többéves stratégiájára (vélemény) és éves munkaprogramjára vonatkozó ellenőrzési jogköreinek megerősítése,

  - az igazgatótanács felügyelettel kapcsolatos feladatai és a tagok e feladatok ellátásához szükséges kompetenciái,

  - végrehajtó testület felállítása

  - az igazgatótanácson belüli összeférhetetlenség megelőzése,

  - az ügynökség teljesítményének értékelésére alkalmas mutatók kialakítása,

  - az ügynökség rendszeres értékelése.

  Költségvetési kérdések

  A szigorú értelemben vett költségvetési kérdéseket vizsgálva az előadó úgy véli, hogy a pénzügyi kimutatásban és a jelentés költségvetési vonzatai tekintetében egyértelműben kell fogalmazni:

  - Úgy tűnik, hogy a pénzügyi kimutatás hibát tartalmaz, mivel a DG MOVE-nál szerepel egy olyan további álláshely, amelyet már elkülönítettek a tevékenység irányításának céljából. Az előadó gondoskodik majd arról, hogy e hiba miatt ne merüljenek fel további költségek (ennek a költségvonzata négy évre vetítve 0,5 millió euró lenne).

  - A későbbiekben még tisztázni kell, hogy az új feladatok ellátásához mikor és honnan csoportosítanak át 6 embert az ügynökségen belül.

  - További tájékoztatásra van még szükség annak pontosításához, hogy milyen erőforrásokat igényelnek az ügynökség új feladatai, amelyek nem szerepelnek a rendeletben, azaz az igazgatási tanács által elfogadott többéves stratégiában „az emberi tényezőre” és az „e-tengerészetre” vonatkozó részek.

  - Végül azt kell megvizsgálni, hogy a tengerészeti adatok cseréjéből várhatóan mennyi összeg folyik majd be, valamint azt, hogy mi a garancia arra, hogy az új rendelkezés általános megfogalmazásának ellenére a jogalkotási hatóság továbbra is beleszólhat az ügynökség egyéb bevételi forrásaival kapcsolatos kérdésekbe.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Költségvetési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a. Hangsúlyozza, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség hatásköreinek kiterjesztése tekintetében a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 2006. május 17-én az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 47. pontját kell alkalmazni; hangsúlyozza, hogy abban az esetben, ha a jogalkotási hatóság a hatáskör kiterjesztése mellett dönt, ez nem befolyásolhatja a költségvetési hatóság éves költségvetési eljárással kapcsolatos döntéseit;

  Indokolás

  Emlékeztetés a Parlament költségvetési előjogaira.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Az 1406/2002/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit a külső értékelés megállapításai, az igazgatási tanács ajánlásai és a többéves stratégia alapján pontosítani és frissíteni kell. Az ügynökségnek emellett számos olyan új feladatot kell kapnia, amely tükrözi az uniós és a nemzetközi tengerbiztonsági politika fejlődését. Jelentős átvilágításokra és átszervezésekre van szükség a költség- és költségvetési hatékonyság biztosítása érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy az ügynökség az új feladatok személyzeti szükségletének egyharmadát belső átszervezéssel fedezze.

  (3) Az 1406/2002/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit a külső értékelés megállapításai, az igazgatási tanács ajánlásai és az általa 2010 márciusában elfogadott többéves stratégia alapján pontosítani és frissíteni kell. Az ügynökségnek emellett számos olyan új feladatot kell kapnia, amely tükrözi az uniós és a nemzetközi tengerbiztonsági politika fejlődését. Jelentős átvilágításokra és átszervezésekre van szükség a költség- és költségvetési hatékonyság biztosítása érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy az ügynökség az új feladatok személyzeti szükségletének egyharmadát belső átszervezéssel fedezze.

  Indokolás

  A jogalkotási aktusban kielégítően pontos hivatkozásnak kell szerepelnie a tartalmára vonatkozó források tekintetében.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet1 (költségvetési rendelet) és különösen annak 185. cikkét, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodást2 és különösen annak 47. pontját figyelembe kell venni.

   

  1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

   

  HL C 139., 14.06.06, 1. o.

  Indokolás

  A költségvetési rendeletre (185. cikk) és a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodásra (47. cikk) kell hivatkozni mint az új EU-ügynökség létrehozásának jogalapjára.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 3 pont – a pont

  1406/2002/EK rendelet

  10 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

  a) a b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  b) elfogadja az ügynökség tevékenységéről szóló éves jelentést, és azt legkésőbb június 15-ig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a tagállamoknak;

   

  Az Ügynökség évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt;

  „c) a munkaprogram előkészítése keretében megvizsgálja a tagállamoknak a 2. cikk (3) bekezdésében említett technikai segítségnyújtás iránti kérelmeit;

  c) a munkaprogram előkészítése keretében megvizsgálja a tagállamoknak a 2. cikk (3) bekezdésében említett technikai segítségnyújtás iránti kérelmeit;

  ca) a Bizottság véleményének figyelembevételével elfogadja az ügynökségnek a következő öt évre vonatkozó többéves stratégiáját;

  ca) a Parlament és a Bizottság véleményének figyelembevételével elfogadja az ügynökségnek a következő öt évre vonatkozó többéves stratégiáját;

  cb) elfogadja az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét;”'

  cb) elfogadja az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét;”

  Indokolás

  Az első módosítás tisztázni kívánja, hogy az ügynökség nem döntheti el egyedül, a Parlament számára melyik információ releváns. A második módosítás célja annak belefoglalása a rendeletbe, hogy a Parlamenttel is konzultálni kell a többéves stratégia elfogadásával kapcsolatban (intézményközi munkacsoport).

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 3 pont – d a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  10 cikk – 2 bekezdés – h pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) a h) pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  „h) a 18., 19. és 21. cikk értelmében az ügynökség költségvetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a belső és külső ellenőrzési jelentésekben és értékelésekben szereplő észrevételek és ajánlások megfelelő nyomon követése;

  Indokolás

  Az ellenőrzések és értékelések megállapításainak jobb fogadása és monitoringja érdekében az igazgatótanácsot, amelynek az igazgató elszámolással tartozik, egyértelműen meg kell bízni az ellenőrzéssel (intézményközi munkacsoport).

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 3 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  11 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) A 11. cikk a következőképpen módosul:

   

  a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  1. Az igazgatási tanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság négy képviselőjéből, valamint a leginkább érintett ágazatok négy, a Bizottság által kijelölt, szavazati joggal nem rendelkező szakemberéből áll.

   

  A tanács tagjait a tengeri biztonság, a tengeri védelem és a hajók okozta szennyezés megelőzése és kezelése területén szerzett tapasztalataik és szakértelmük alapján nevezik ki. Rendelkezniük kell ezenkívül a 10. cikkben felsorolt feladatok ellátásához szükséges irányítási, igazgatási és költségvetési szaktudással.

   

  Az igazgatási tanács tagjai évente egy-egy nyilvános írásbeli nyilatkozatot tesznek kötelezettségvállalásaikról és minden olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségükről, amely érintheti függetlenségüket. Az üléseken jelzik az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos minden olyan érdekeltségüket, amelyről feltehető, hogy függetlenségüket befolyásolhatja, és tartózkodnak a kérdéses napirendi pontok megvitatásában és az ezekkel kapcsolatos szavazásban való részvételtől.”

   

  b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  3. A hivatali idő négy év. Ez az időszak egyszer megújítható.”

  Indokolás

  Az igazgatótanácsi tagok képességeinek összhangban kell lenniük a számukra kijelölt feladattal. Ezenkívül szerepelnie kell az összeférhetetlenség elkerülésére vonatkozó rendelkezésnek is és az igazgatósági tagok megbízatási idejének összhangban kell lennie a többi ügynökség igazgatósági tagjaiéval (intézményközi munkacsoport).

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 3 b pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  14 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3b) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „14a. cikk

  Végrehajtó testület

   

  1. Fel kell állítani az igazgatási tanács tagjaiból és a Bizottság két képviselőjéből álló végrehajtó testületet. Tagjainak létszáma nem haladhatja meg az igazgatási tanács tagjai számának egyharmadát. A végrehajtó bizottság legalább negyedévente összeül.

   

  2. A végrehajtó testületnek egyértelműen megfogalmazott, az igazgatási tanács által kiadott hivatalos megbízatással kell rendelkeznie. Feladatai közé tartozik az igazgatási tanács által meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése, az igazgatási tanács nevében eljárva igazgatási és költségvetési kérdések kezelése, valamint az igazgatási tanács elfogadására váró döntések, programok és fellépések előkészítése. A végrehajtó testület az igazgatási tanácsnak tartozik felelősséggel; ebben az összefüggésben tevékenységi jelentést nyújt be az igazgatási tanács valamennyi ülésére.”

  Indokolás

  Fel kell állítani egy végrehajtó testületet, az igazgatási és költségvetési irányítás felülvizsgálatának az igazgatótanács döntéseinek előkészítésén keresztüli megerősítése érdekében (intézményközi munkacsoport).

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 4 pont – a pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – a és b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  a) a (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  „a) elkészíti az ügynökség többéves stratégiáját, és azt a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt;

  „(a) elkészíti az ügynökség többéves stratégiáját, és azt a Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt;

  aa) elkészíti az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét, és azt a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak;

  aa) elkészíti az ügynökség többéves személyzeti politikai tervét, és azt a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak;

  ab) elkészíti az éves munkaprogramot és az ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervét, és azokat a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt. Megteszi a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. A 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően reagál a tagállamok segítségnyújtás iránti kérelmére;

  (ab) elkészíti az egyes tevékenységek céljaira előzetesen tervezett humán és pénzügyi erőforrásokat is tartalmazó éves munkaprogramot és az ügynökség szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervét, és azokat a Bizottsággal folytatott konzultáció után benyújtja az igazgatási tanácsnak, legalább 8 héttel annak ülése előtt. Az Európai Parlament illetékes bizottságának az éves program bemutatására és az arról való eszmecserére irányuló meghívásaira megjelenik a bizottság előtt. Megteszi a végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket. A 10. cikk (2) bekezdése c) pontjának megfelelően reagál a tagállamok segítségnyújtás iránti kérelmére;

  b) a Bizottsággal folytatott konzultáció után határoz a 3. cikkben előírt ellenőrzések végrehajtásáról a 3. cikkben említett követelményeknek megfelelően. Szorosan együttműködik a Bizottsággal a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő intézkedések előkészítésében.”

  b) a Bizottsággal folytatott konzultáció után határoz a 3. cikkben előírt ellenőrzések végrehajtásáról a 3. cikkben említett követelményeknek megfelelően. Szorosan együttműködik a Bizottsággal a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő intézkedések előkészítésében.”

  Indokolás

  Az első módosítás célja annak belefoglalása a rendeletbe, hogy a Parlamenttel is konzultálni kell a többéves stratégia elfogadásával kapcsolatban. A második módosítás összhangban áll az ABM-ABB-vel: az ügynökség munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének tartalmaznia kell az ügynökség célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges egyes tevékenységek számára előirányzott forrásokra vonatkozó információt. A harmadik módosítás célja az igazgató és az illetékes bizottság között az éves munkaprogramról folytatott eszmecsere hivatalos formába öntése.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 4 pont – b pont

  1406/2002/EK rendelet

  15 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „d) hatékony ellenőrzési rendszert hoz létre abból a célból, hogy az ügynökség eredményeit össze lehessen hasonlítani működési céljaival és az e rendeletben meghatározott feladataival. Biztosítja, hogy az ügynökség szervezeti struktúráját rendszeresen kiigazítsák a változó igények szerint, a rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások figyelembevételével. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít, és azt benyújtja az igazgatási tanácsnak. A jelentés külön részben foglalkozik az ügynökségnek a szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervének pénzügyi végrehajtásával, és aktuális információkkal szolgál a terv keretében finanszírozott tevékenységek helyzetével kapcsolatban. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat.”

  „d) hatékony ellenőrzési rendszert hoz létre abból a célból, hogy az ügynökség eredményeit össze lehessen hasonlítani működési céljaival és az e rendeletben meghatározott feladataival. Ennek érdekében a Bizottsággal egyetértésben az elért eredmények tényleges értékelésére alkalmas teljesítménymutatókat állít fel. Biztosítja, hogy az ügynökség szervezeti struktúráját rendszeresen kiigazítsák a változó igények szerint, a rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások figyelembevételével. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít, és azt benyújtja az igazgatási tanácsnak. A jelentés külön részben foglalkozik az ügynökségnek a szennyezés elhárítását célzó készültségre és szennyezés elleni fellépésre vonatkozó részletes tervének pénzügyi végrehajtásával, és aktuális információkkal szolgál a terv keretében finanszírozott tevékenységek helyzetével kapcsolatban. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat.”

  Indokolás

  A tevékenységalapú gazdálkodás és költségvetés-tervezés elveinek megfelelően az ügynökség munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének tartalmaznia kell az ügynökség célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges egyes tevékenységek számára előirányzott forrásokra és e célkitűzések elérése érdekében tett összteljesítményre vonatkozó információkat.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  1. Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. A bizottság esetleges véleményét mérlegelni kell a hivatalos kinevezés előtt. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  Indokolás

  Egyértelműen ki kell kötni, hogy a kinevezés előtt figyelembe kell venni a parlamenti bizottság véleményét a kiválasztott jelöltről.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az igazgatási tanács a Bizottság javaslata alapján, az értékelő jelentés figyelembevételével legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató kinevezését. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg. Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az ügyvezető igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre. Ha megbízatását nem újították meg, az ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

  2. Az igazgatási tanács a Bizottság javaslata alapján, az értékelő jelentés figyelembevételével legfeljebb öt évvel meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató kinevezését. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg. Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az ügyvezető igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre. A bizottság esetleges véleményét mérlegelni kell a hivatalos meghosszabbítás előtt. Ha megbízatását nem újították meg, az ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

  Indokolás

  Az igazgató megbízatása meghosszabbításának meg kell egyeznie az első megbízatás hosszával. A kinevezés előtt figyelembe kell venni a parlamenti bizottság véleményét a kiválasztott jelöltről.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 6 a pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a) A 18. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  3. Az ügyvezető igazgató a tevékenységalapú költségvetés alapján elkészíti az ügynökség következő évre előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési tervezetet, és azt a létszámterv tervezetével együtt megküldi az igazgatási tanács részére.

  Indokolás

  A tevékenységalapú gazdálkodás és költségvetés-tervezés elveinek megfelelően az ügynökség költségvetését egyértelműen az ügynökség célkitűzéseire és tevékenységeire kell alapozni, megteremtve a kapcsolatot az ügynökség megbízatása és célkitűzései, illetve tevékenységei és forrásai között.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 6 b pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 7 és 8 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6b) A 18. cikk (7) és (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  7. Az előirányzott bevételekre és kiadásokra vonatkozó [...] kimutatást a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi a Parlament és a Tanács (a továbbiakban: költségvetési hatóság) részére .”

   

  8. Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti [...] az Európai Unió általános költségvetésének tervezetébe a létszámterv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést az EUMSz. 314. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti az ügynökségnek az előirányzatokra vonatkozó kimutatása és az általános költségvetésre terhelendő támogatás közötti bármely különbség feltüntetésével és magyarázatával együtt.

  Indokolás

  A módosítás első része a Lisszaboni Szerződés nómenklatúrájának alkalmazására utal. A második rész célja a költségvetési hatóság megfelelő tájékoztatása, amennyiben a Bizottság módosítja az ügynökség előirányzatokra vonatkozó kimutatását.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 6 c pont (új)

  1406/2002/EK rendelet

  18 cikk – 10 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6c) A 18. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  10. „A költségvetést az igazgatási tanács fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Az ügynökség költségvetését az éves munkaprogrammal együtt adott esetben ennek megfelelően ki kell igazítani.”

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a költségvetés jelentős csökkentése esetén az ügynökség a csökkentett források mellett is el tudja látni ugyanazokat a feladatokat.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

  1 cikk – 7 pont

  1406/2002/EK rendelet

  22 cikk – 1 és 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) A 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (7) A 22. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  „(1) Az igazgatási tanács rendszeresen és legalább ötévente független külső értékelést készíttet e rendelet végrehajtásáról. A Bizottság az ügynökség számára hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amelyet e vizsgálat szempontjából fontosnak tekint.”

  „(1) Az igazgatási tanács rendszeresen és legalább ötévente független külső értékelést készíttet e rendelet végrehajtásáról. A Bizottság az ügynökség számára hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amelyet e vizsgálat szempontjából relevánsnak tekint.

   

  2. Az értékelés az ügynökség és munkamódszerei hasznosságát, megfelelőségét, elért hozzáadott értékét és hatékonyságát méri fel. Az értékelés során figyelembe kell venni az érdekelt felek véleményét európai és tagállami szinten egyaránt. Ki kell térni az ügynökség feladatainak módosítására, illetve kiterjesztésére iránti esetleges igényre, illetve arra, hogy amennyiben szerepe feleslegessé válik, tevékenységét felfüggeszthetik.

  Indokolás

  Meg kell említeni, hogy a rendszeres értékelések az ügynökség feladatainak vagy adott esetben akár létezésének átgondolását is eredményezhetik.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  10.11.2010

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Jutta Haug

  18.11.2010

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  15.6.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

  VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (19.4.2011)

  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

  az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  A vélemény előadója: Bart Staes

  RÖVID INDOKOLÁS

  A Deepwater Horizon által a Mexikói-öbölben a közelmúltban okozott olajszennyezés rávilágított arra, hogy az Unió tengeri környezetében összpontosítani kell a tengerbiztonsággal és a szennyezések megelőzésével kapcsolatos kérdésekre. Az Európai Parlament 2010. október 7-i, az európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépésről szóló (eredetileg a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által támogatott) állásfoglalásában kezdte el e kérdések vizsgálatát.

  Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosítására irányuló rendeletjavaslat a Parlament első jogalkotási lehetősége annak megvizsgálására, hogyan lehetne az EMSA meglévő feladatkörét megerősíteni az EU vizein a környezetvédelmi célkitűzések előmozdítása és a balesetekkel kapcsolatos reagálási képesség javítása érdekében.

  A javasolt rendelet értelmében az ügynökség szaktudását a lehető legjobban kell kihasználni és meg kell erősíteni azon szerepét, hogy a Bizottságot és a tagállamokat segítse és támogassa a nyílt tengeri olaj- és gázberendezésekből származó szennyezés megakadályozásában, valamint az olaj- és gázkitermelés engedélyezésével kapcsolatos követelmények és útmutatások kialakításában. A javasolt rendeletnek elő kell írnia, hogy nagyobb szerepet kapjanak az olyan rendszerek mint a CleanSeaNet és az elektronikus észlelési rendszer, melyeket jelenlegi munkájában is használ az EMSA, és ki kell terjeszteni az EMSA ellenőrzési funkcióit.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

  Módosítás     1

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő kutatási tevékenységek esetében fokozott segítséget kell nyújtania a Bizottságnak. A meglévő uniós kutatási keretben folyó munkával való párhuzamos tevékenységeket azonban kerülni kell. Az ügynökség különösen nem irányíthat kutatási projekteket.

  (6) Az ügynökségnek a hatáskörét érintő kutatási tevékenységek esetében fokozott segítséget kell nyújtania a Bizottságnak. A meglévő uniós kutatási keretben folyó munkával való párhuzamos tevékenységeket azonban kerülni kell. Az ügynökség különösen nem irányíthat kutatási projekteket. Az ügynökség hatáskörének kiterjesztésekor ügyelni kell a feladatok világos és pontos leírására a párhuzamosan végzett feladatok és a félreértések elkerülése végett.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a tengeri olaj- és gázkitermelésnek a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre jelentett kockázataira. Az ügynökség beavatkozási lehetőségeinek felhasználását kifejezetten ki kell terjeszteni az említett tevékenységekből származó szennyezések bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. Az ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén szerzett szaktudásával segítenie kell a Bizottságot az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri létesítmények biztonságának a lehetséges hiányosságok azonosítása érdekében folytatott vizsgálatában.

  (8) A közelmúlt eseményei rávilágítottak a tengeri olaj- és gázfeltárásnak, -kitermelésnek és -szállításnak a tengeri közlekedésre, a tengeri környezetre és a part menti területekre jelentett kockázataira. Az ügynökség beavatkozási lehetőségeinek felhasználását kifejezetten ki kell terjeszteni az említett tevékenységekből származó szennyezések megelőzésére, és az azok bekövetkezése esetén tett intézkedésekre. Az ügynökségnek továbbá a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók által okozott szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén szerzett szaktudásával segítenie kell a Bizottságot az olaj- és gázkitermelő mobil tengeri létesítmények (és szállítóberendezések) biztonságának a lehetséges hiányosságok azonosítása érdekében folytatott vizsgálatában. Az ügynökségnek a meglévő műholdas megfigyelő és felügyelő szolgálata révén különösen a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítményekből származó olajszennyeződések felderítésében és hatásainak kezelésében kell segítenie a Bizottságot és a tagállamokat.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) Az ügynökség feladatainak és felelősségi körének kiterjesztése a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítményekre megfelelően meg kell, hogy jelenjen a 1406/2002/EK rendelet 18. cikke értelmében elfogadott költségvetésben is, és ez a személyzet létszámának, valamint a balesetek esetén a beavatkozási képesség növekedését kell hogy eredményezze annak érdekében, hogy az ügynökség képes legyen ezeket a feladatokat hatékonyan ellátni.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) Az ügynökség meglévő elektronikus felderítő rendszerét a vízi járművek más típusainál is alkalmazni lehetne, mivel általa javulhat a tengeri szállítás hatékonysága, és ez ösztönzést adhat arra, hogy a teherfuvarozás a közúti szállításról a tengeri szállításra helyeződjön át.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) Uniós szinten az ügynökség mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi adatoknak, amelyek más uniós tevékenységek esetén is fontosak és szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre kell működnie a meghatározott partvédelmi tevékenységekre irányuló, uniós szintű szinergiák megerősítésében, különösen a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint a lehetséges környezetszennyezők nyomon követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló tevékenységeivel. Emellett az ügynökség által végzett adatfigyelés és -gyűjtés keretében alapvető információkat kell szerezni arról, hogy a tengeri olaj- és gázkitermelés a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre nézve milyen potenciális veszélyeket hordoz magában.

  (10) Uniós szinten az ügynökség mértékadó forrása lett a tengeri forgalmi adatoknak, amelyek más uniós tevékenységek esetén is fontosak és szerepet játszanak. Az ügynökségnek közre kell működnie a meghatározott partvédelmi tevékenységekre irányuló, uniós szintű szinergiák megerősítésében, különösen a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzéssel, a tengeri forgalom és a hajózási útvonalak ellenőrzésével, valamint a lehetséges környezetszennyezők nyomon követéséhez nyújtott segítséggel és hasonló tevékenységeivel. Továbbá tanulmányt kell készíteni arról, hogy az európai partvédelmi őrség feladatát ellátó ügynökség a gyorsabb és hatékonyabb hatósági fellépés érdekében átvegye-e ezeket a feladatokat a jövőben. Emellett az ügynökség által végzett adatfigyelés és -gyűjtés keretében alapvető információkat kell szerezni arról, hogy a tengeri olaj- és gázkitermelés és -szállítás a tengeri közlekedésre és a tengeri környezetre nézve milyen potenciális veszélyeket hordoz magában.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a) Az ügynökség szaktudása a tengeri környezetben bekövetkező szennyezésekre és balesetekre vonatkozó válaszintézkedéseket illetően értékes lehet az olaj- és gázfeltárás és -kitermelés engedélyezésével kapcsolatos útmutatás kialakításában is. Az ügynökségnek ezért segítenie kell a Bizottságot és a tagállamokat e feladat ellátásában.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a Bizottságot az uniós jogszabályok végrehajtásának eredményességét értékelő munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, az igazgatási tanács és a tagállamok szerepét világosan meg kell határozni.

  (12)Az ügynökség ellenőrzésekkel segíti a Bizottságot az uniós jogszabályok végrehajtásának eredményességét értékelő munkájában. Az ügynökség, a Bizottság, az igazgatási tanács és a tagállamok szerepét világosan meg kell határozni. Az ügynökségnek különösen a földközi- tengeri, fekete-tengeri és balti-tengeri régiók azon harmadik országaira irányuló vizsgálatokat kell elvégeznie, amelyek vizein olaj- és gázfeltárás, valamint -kitermelés folyik, továbbá segítséget kell nyújtania ezen harmadik országoknak a tengeri kitermelés biztonságának fokozását célzó képességeik megerősítéséhez. A gyorsabb fellépés érdekében meg kell erősíteni a harmadik országokkal való együttműködést a feladatok ellátása terén.

  Módosítás 8

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  1 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az ügynökség a szükséges technikai és tudományos támogatással és magas szintű szakértelemmel segíti a tagállamokat és a Bizottságot az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásában a tengeri biztonság, a tengeri védelem és a hajók okozta szennyezés megelőzése terén, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében és a már hatályos intézkedések eredményességének értékelésében.

  (2) Az ügynökség a szükséges technikai és tudományos támogatással és magas szintű szakértelemmel segíti a tagállamokat és a Bizottságot a vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásában a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a tengeri környezet védelme, különösen a hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények – többek között olaj- és gázkitermelő fúrószigetek és csővezeték-állomások – okozta szennyezés megelőzése terén, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében és a már hatályos intézkedések eredményességének értékelésében.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  1 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Az ügynökségnek továbbá az együttműködés fejlesztésén és a katasztrófamegelőzésre való összpontosításon keresztül támogatnia kell a határokon átnyúló, jelenleg is működő part menti koordinációt, amely révén a hálózatok technikai és tudományos segítséget kaphatnak az ügynökségtől, valamint tudomást szerezhetnek a regionális és helyi hatóságok sajátos helyi körülményekre vonatkozó részletes ismereteiről.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az 1. cikkben meghatározott célok megfelelő módon történő elérésének biztosítására az ügynökség a (2) bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

  (1) Az 1. cikkben meghatározott célok megfelelő módon történő elérésének biztosítására az ügynökség a (2) bekezdésben felsorolt feladatokat látja el a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók és a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények (többek között mobil és szállítóberendezések és csővezeték-állomások) okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa) a tengeri környezetben végzett olaj- és gázfeltárás és -kitermelés engedélyezésével és különösen annak környezetvédelmi és polgári védelmi szempontjaival kapcsolatos követelmények és bármely útmutatás kialakításában;

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (ca) a meglévő elektronikus felderítő rendszer használatának kiterjesztése az egyéb vízi járművekre.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  2 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) a „CleanSeaNet” néven ismert és a 2005/32/EK irányelv 10. cikke értelmében létrehozott műholdas megfigyelő és felügyelő szolgálata révén a tengeri környezetet érintő, a tengeri olaj- és gázkitermelő létesítményekből származó kisebb szennyezések felderítésében és elhárításában.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az ügynökség a tagállamokban ellenőrzéseket végez feladatai teljesítése céljából és annak érdekében, hogy segítse a Bizottságot kötelezettségeinek teljesítésében, különösen annak értékelésében, hogy az uniós jogszabályok végrehajtása eredményes-e.

  (1) Az ügynökség környezeti hatástanulmányok felülvizsgálatában segíti a Bizottságot és a tagállamokban ellenőrzéseket végez feladatai teljesítése céljából és annak érdekében, hogy segítse a Bizottságot kötelezettségeinek teljesítésében, különösen annak értékelésében, hogy az uniós jogszabályok végrehajtása eredményes-e, továbbá segítséget nyújt a Bizottságnak a környezeti hatásvizsgálatok felülvizsgálatához.

  Indokolás

  Az EMSA szerepet vállalhat a tengeri tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálatok ellenőrzésében is, hogy ki lehessen küszöbölni a rendkívül érzékeny tengeri ökoszisztémákra káros környezeti hatásokat.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében elvégzi harmadik országokban az uniós jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, különösen az Unió által a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően elismert szervezetek tekintetében, valamint a tengerészek képzését és képesítését illetően a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően.

  Az ügynökség továbbá a Bizottság nevében elvégzi harmadik országokban az uniós jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, különösen az Unió által a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően elismert szervezetek tekintetében, valamint a tengerészek képzését és képesítését illetően a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően. Az ügynökségnek különösen a földközi-tengeri, fekete-tengeri és balti-tengeri régiók azon harmadik országaira irányuló vizsgálatokat kell elvégeznie, amelyek vizein olaj- és gázfeltárás, valamint -kitermelés folyik, továbbá segítséget kell nyújtania ezen harmadik országoknak a tengeri kitermelés biztonságának fokozását célzó képességeik megerősítéséhez.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont

  1406/2002/EK rendelet

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Adott esetben, és amennyiben az ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség elemzést készít a ciklusban készült jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések eredményességével kapcsolatban horizontális megállapításokat tegyen, és levonja az általános következtetéseket. Az ügynökség ezt az elemzést átadja a Bizottságnak, amely azt megvitatja a tagállamokkal.

  (3) Adott esetben, és amennyiben az ellenőrzési ciklus lezárult, az ügynökség elemzést készít a ciklusban készült jelentésekről, hogy a meglévő intézkedések eredményességével kapcsolatban horizontális megállapításokat tegyen, és levonja az általános következtetéseket. Az ügynökség ezt az elemzést átadja a Bizottságnak, amely azt megvitatja a tagállamokkal, továbbá a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi, könnyen hozzáférhető – többek között elektronikus – formában.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  1406/2002/EK rendelet

  5 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A Bizottság kérésére az igazgatási tanács az érintett tagállamok hozzájárulásával határozhat az ügynökség feladatainak leghatékonyabb és legeredményesebb végrehajtásához szükséges regionális központok létrehozásáról.

  (3) A Bizottság kérésére az igazgatási tanács az érintett tagállamok hozzájárulásával és együttműködése mellett határozhat az ügynökség feladatainak leghatékonyabb és legeredményesebb végrehajtásához szükséges regionális központok létrehozásáról, fokozva a megelőző intézkedésekben jelenleg szerepet vállaló regionális és nemzeti hálózatokkal való együttműködést.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  (1) Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki és menti fel. Kinevezése öt évre szól, és a kinevezés a Bizottság által javasolt jelöltek közül, az érdemek és a dokumentált irányítási és vezetői képességek, továbbá a nemek közötti egyenlőség elvének figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók, tengeri olaj- és gázkitermelő létesítmények, többek között csővezeték-állomások okozta szennyezés megelőzése és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelem és tapasztalatok alapján történik. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgatási tanács határozatát az összes szavazásra jogosult tag négyötödös többségével hozza meg.

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  1406/2002/EK rendelet

  16 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az osztályvezetők kinevezése az érdemeik és dokumentált irányítási és vezetői képességeik figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik alapján történik. Az osztályvezetőket az ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, miután a döntését az igazgatási tanács jóváhagyta.

  (4) Az osztályvezetők kinevezése az érdemeik és dokumentált irányítási és vezetői képességeik és a nemek közötti esélyegyenlőség elvének figyelembevételével, valamint a tengeri biztonság, a tengeri védelem, a hajók okozta szennyezés és a tengeri szennyezés elleni fellépés terén gyűjtött szakértelmük és tapasztalataik alapján történik. Az osztályvezetőket az ügyvezető igazgató nevezi ki és menti fel, miután a döntését az igazgatási tanács jóváhagyta.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Illetékes bizottság

  TRAN

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  10.11.2010

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Bart Staes

  30.11.2010

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  16.3.2011

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  19.4.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  58

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  George Sabin Cutaş

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosítása

  Hivatkozások

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  28.10.2010

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  10.11.2010

  ENVI

  10.11.2010

  ITRE

  10.11.2010

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ITRE

  1.12.2010

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  12.4.2011

  21.6.2011

  10.10.2011

   

  Az elfogadás dátuma

  11.10.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  35

  5

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Margrete Auken, Peter Simon

  Benyújtás dátuma

  25.10.2011