Pranešimas - A7-0372/2011Pranešimas
A7-0372/2011

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą

  25.10.2011 - (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Knut Fleckenstein


  Procedūra : 2010/0303(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0372/2011

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą

  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0611),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0343/2010),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –   pasikonsultavęs su Regionų komitetų,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A7-0372/2011),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją;

  2.  pabrėžia, kad numatant daugiau užduočių Europos jūrų saugumo agentūrai turėtų būti taikomas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punktas; pabrėžia, kad bet koks teisėkūros institucijos sprendimas, kuriuo pritariama numatyti daugiau užduočių, neturi pažeisti biudžeto valdymo institucijos sprendimų vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą;

  3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas                1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1) 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1406/2002 buvo įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra (toliau – agentūra), siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį.

  (1) 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1406/2002, kuris buvo priimtas po tanklaivio „Erika“ avarijos ir jos sukeltos didžiulės taršos nafta, buvo įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra (toliau – agentūra), siekiant užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumo ir taršos iš laivų prevencijos lygį;

  Pagrindimas

  Reikia, kad asmenims, kurie galbūt kada nors nagrinės šiuos mokslinius dokumentus, būtų aišku, kodėl Sąjungos institucijos ėmėsi šių veiksmų.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1a) po 2002 m. tanklaivio „Prestige“ avarijos Reglamentas Nr. 1406/2002 buvo iš dalies pakeistas ir agentūrai buvo suteikta daugiau įgaliojimų kovos su tarša srityje;

  Pagrindimas

  Reikia, kad asmenims, kurie galbūt kada nors nagrinės šiuos mokslinius dokumentus, būtų aišku, kodėl Sąjungos institucijos ėmėsi šių veiksmų.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2) Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 22 straipsniu, 2007 m. agentūros administracinė valdyba užsakė nepriklausomą reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą. Remdamasi šiuo vertinimu, 2008 m. birželio mėn. ji paskelbė rekomendacijas dėl Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, agentūros ir jos darbo metodų pakeitimų.

  (2) remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 22 straipsniu, 2007 m. agentūros administracinė valdyba (toliau – administracinė valdyba) užsakė nepriklausomą reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą. Remdamasi šiuo vertinimu, 2008 m. birželio mėn. ji paskelbė rekomendacijas dėl Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, agentūros, jos kompetencijos sričių ir jos darbo metodų pakeitimų;

  Pagrindimas

  Šiame pakeistame reglamente numatoma agentūrai suteikti naujas kompetencijos sritis ir todėl jame bus iš naujo apibrėžtos jos veiklos sritys.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) Remiantis išorės vertinimo rezultatais, administracinės valdybos rekomendacijomis ir daugiamete strategija, reikėtų aiškiau išdėstyti ir atnaujinti kai kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 nuostatas. Be to, dėl jūrų saugumo politikos pokyčių ES ir tarptautiniu lygmeniu agentūrai turėtų būti suteikta tam tikrų papildomų uždavinių. Siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto lėšų panaudojimą, būtina išsami peržiūra ir perskirstymas. Taip būtų galima trečdalį papildomų personalo poreikių, susijusių su naujomis užduotimis, patenkinti agentūrai perskirsčius vidinius išteklius.

  (3) remiantis išorės vertinimo rezultatais, administracinės valdybos rekomendacijomis ir daugiamete strategija, reikėtų aiškiau išdėstyti ir atnaujinti kai kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 nuostatas. Dėl jūrų saugumo politikos pokyčių ES ir tarptautiniu lygmeniu agentūrai, kuri skiria pagrindinį dėmesį savo prioritetinėms jūrų saugumo užduotims, turėtų būti suteikta tam tikrų papildomų uždavinių. Atsižvelgiant į Sąjungos biudžeto suvaržymus, siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto lėšų panaudojimą ir išvengti dubliavimo, būtina išsami peržiūra ir perskirstymas, . Personalo poreikiai, susiję su naujomis užduotimis, turėtų būti tenkinami, kiek įmanoma, agentūrai perskirsčius vidinius išteklius;

  Pagrindimas

  Agentūros finansiniai ištekliai, skirti veiksmingai veiklai jūrų saugumo srityje, neturėtų būti perskirti naujoms užduotims. Todėl griežtas biudžeto valdymas yra būtina sąlyga plečiant agentūros kompetencijos sritis. Naujos užduotys, kiek įmanoma, turėtų būti vykdomos perskirstant išteklius.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) šis perskirstymas turi būti koordinuojamas su valstybių narių agentūromis;

  Pagrindimas

  Užduočių perskirstymas bus veiksmingesnis ir ekonomiškai naudingesnis, jei bus koordinuojamas.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3b) agentūra jau įrodė, kad vykdyti kai kurias užduotis, pavyzdžiui, diegti palydovinės stebėsenos sistemas, gali būti veiksmingiau Europos lygiu. Jei šios sistemos galėtų būti taikomos padedant įgyvendinti ir kitų politikos sričių tikslus, būtų sudaroma galimybė valstybėms narėms sutaupyti nacionalinių biudžetų lėšų ir kurti tikrą pridėtinę vertę Europai;

  Pagrindimas

  Esant ekonomikos krizei, aišku, kad Europos, nacionaliniams ir regionų viešiesiems biudžetams kyla sunkumų. Tačiau nedaug prasmės turi argumentai, kad visos viešosios organizacijos turėtų išsiversti be papildomų biudžeto lėšų, jei investuojant viename lygmenyje galima sutaupyti daugiau lėšų kituose valdžios lygmenyse. Pavyzdžiui, jei agentūra gali naudoti esamas sistemas siekdama papildomų politikos tikslų ir tam naudodama tik šiek tiek daugiau išteklių, galų gale bus sumažintos Europos viešosios išlaidos, kadangi nacionalinės valdžios institucijos neturės įgyvendinti šių užduočių.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3c) siekiant, kad agentūrai pagal šį reglamentą patikėtos naujos užduotys būtų atliekamos tinkamai, reikia padidinti, nors ir ne daug, jos išteklius. Tam reikia skirti ypatingą dėmesį vykstant biudžeto sudarymo procedūrai;

  Pagrindimas

  Sunkios ekonominės krizės sąlygomis gali prireikti atlikti ribotas investicijas į Agentūros išteklius, turint mintyje tai, kad jai patikėtos užduotys padės sutaupyti lėšų nacionaliniu lygmeniu.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4a) skiriant administracinės valdybos narius derėtų visapusiškai atsižvelgti į subalansuoto lyčių atstovavimo užtikrinimo svarbą. Šio tikslo taip pat derėtų siekti renkant pirmininką ir pirmininko pavaduotoją bei pasirenkant trečiųjų šalių atstovus;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) Agentūra turėtų veikti Sąjungos labui. Tai apima ir agentūros veiksmų laisvę už ES teritorijos ribų savo kompetencijos srityse.

  (5) agentūra turėtų veikti Sąjungos labui ir laikytis Komisijos gairių. Tai apima ir agentūros veiksmų laisvę už ES teritorijos ribų savo kompetencijos srityse, skatinant vykdyti ES jūrų saugumo politiką, su trečiosiomis šalimis bendradarbiaujant techniniais ir moksliniais klausimais;

  Pagrindimas

  Agentūra vykdo savo užduotis Komisijos, kuri paveda taikyti Bendrijos teisės aktus ir principus, vardu. Taip agentūra padeda Komisijai ir valstybėms narėms vykdyti jų techninius ir veiklos uždavinius, jei šios to paprašo. Agentūra neturi galių suteikti įgaliojimus.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a) agentūra, gavusi valstybės narės prašymą, taiko papildomas ekonomiškai efektyvias priemones ir remia kovą su jūrų tarša, įskaitant ir taršą iš jūroje esančių naftos bei dujų įrenginių. Jeigu jūra teršiama ES nepriklausančioje valstybėje, prašymą turi pateikti Komisija;

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) Agentūra turėtų Komisijai teikti didesnę pagalbą, susijusią su jos kompetencijos sritims priklausančia mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reikėtų siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų su veikla, vykdoma pagal esamą ES mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, agentūra neturėtų vadovauti mokslinių tyrimų projektams.

  (6) agentūra turėtų Komisijai ir valstybėms narėms teikti didesnę pagalbą, susijusią su jos kompetencijos sritims priklausančia mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reikėtų siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų su veikla, vykdoma pagal esamą ES mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, agentūra neturėtų vadovauti mokslinių tyrimų projektams. Išplečiant agentūros užduotis reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog būtų užtikrinta, kad šios užduotys būtų apibrėžtos aiškiai ir tiksliai, taip pat nebūtų dubliavimosi ir būtų išvengta bet kokios painiavos;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  -6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a) atsižvelgdama į kuriamas naujas inovacines programas ir paslaugas ir į tobulinamas esamas programas ir paslaugas bei siekdama sukurti Europos jūrų erdvę be kliūčių, agentūra turėtų visapusiškai pasinaudoti programų EGNOS, GALILEO ir GMES teikiamomis galimybėmis;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7a) agentūra pateikia valstybėms narėms išsamią informaciją apie taršos iš laivų atvejus, kad jos galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/351. Tačiau vykdymo užtikrinimo veiksmingumas ir sankcijos labai skiriasi, nepaisant to, kad tokia tarša gali išplisti į kitų valstybių vandenis;

   

  1 OL L 255, 2005 9 30, p. 11.

  Pagrindimas

  Pagal Direktyvą 2005/35, iš dalies pakeistą Direktyva 2009/123, valstybės narės įpareigojamos taikyti baudžiamąsias sankcijas už teršalų, kuriems taikoma minėtoji direktyva, išmetimą. Joje taip pat numatoma, kad agentūra turi atlikti svarbų vaidmenį ieškodama techninių sprendimų ir teikdama techninę pagalbą. Tačiau iš šiol valstybės narės labai nevienodai prisiima joms numatytą atsakomybę.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje veikla kelia jūrų transportui ir jūrų aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai turėtų būti naudojami ir reaguojant į tokios veiklos sukeltą taršą. Be to, agentūra turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose.

  (8) naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje veikla kelia jūrų transportui ir jūrų aplinkai. Agentūros pajėgumai turėtų būti naudojami ir tuomet, kai taršą sukelia tokia veikla. Be to, agentūra turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose. Kartu su šiuo papildomu vaidmeniu, kuris suteikia Europos lygmens pridėtinės vertės naudojant agentūros turimas žinias ir patirtį, reikėtų numatyti ir tinkamus finansinius ir darbuotojų išteklius;

  Pagrindimas

  Nepaisant to, kad dėl agentūros sukauptos patirties ir turimų techninių sistemų jos veikla galėtų būti ekonomiškai efektyvus problemos sprendimas, nepagrįsta būtų manyti, jog naujoms užduotims vykdyti nereikėtų tam tikrų papildomų išteklių. Taikant griežtas biudžeto ribojimo priemones kils pavojus, kad agentūra negalės vykdyti esamų įsipareigojimų, susijusių su taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į ją.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8a) agentūros sistema CleanSeaNet, šiuo metu naudojama siekiant pateikti nuotraukas, įrodančias, jog iš laivų išsiliejo nafta, turėtų būti taip pat naudojama norint nustatyti ir užregistruoti iš pakrančių įrenginių arba iš atviroje jūroje veikiančių įrenginių išsiliejusią naftą;

  Pagrindimas

  Pakeitimu sudaroma galimybė užtikrinti visapusišką kontrolę bet kokiuose vandenyse, neatsižvelgiant į taršos šaltinį.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8b) siekiant, kad būtų galima sukurti Sąjungos vidaus rinką, derėtų kuo labiau naudoti trumpų nuotolių jūrų transportą ir sumažinti laivybai tenkančią administravimo naštą. Projektas „Mėlynoji juosta“ (angl. Blue Belt) padės sumažinti pranešimo formalumų, kuriuos reikalaujama atlikti prekybos laivams įplaukiant į valstybių narių uostus ir išplaukiant iš jų;

  Pagrindimas

  Laivyba tarp ES uostų laikoma tarptautiniu vežimu, todėl užkraunama biurokratinė našta, kuri kenkia įvairiarūšiam vežimui. Direktyvoje 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (perkėlimo terminas – 2012 m. gegužės 19 d.) nustatomas elektroninis duomenų perdavimas, taip supaprastinant ir suderinant jūrų transporto administracines procedūras.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) ES sukūrė išsamią jūrų transporto strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos jūrų priežiūros sistemos ir programos padėtų įgyvendinti šių sričių politiką. Todėl agentūra turėtų suinteresuotiems partneriams suteikti galimybę naudotis turimomis sistemomis ir duomenimis.

  (9) ES sukūrė išsamią jūrų transporto strategiją iki 2018 m., kuri apima „e.jūrų sistemos“ koncepciją. Be to, Sąjunga kuria jūrų priežiūros tinklą. Agentūros turimos jūrų priežiūros sistemos ir programos padėtų įgyvendinti šių sričių politiką ir, visų pirma, projektą „Mėlynoji juosta“. Todėl agentūra turėtų suinteresuotiems partneriams suteikti galimybę naudotis turimomis sistemomis ir duomenimis;

  Pagrindimas

  Vykdant projektą „Mėlynoji juosta“ muitinės bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs prekes ES viduje, apsilankė tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę naštą, tenkančią trumpųjų nuotolių laivybai, ir kartu išlaikyti esamą kontrolės lygį. Be to, tai skatina naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai nei kelių transportas.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a) norint prisidėti prie bendros Europos jūrų erdvės kūrimo ir padėti užkirsti kelią jūros taršai bei su ja kovoti, reikėtų užtikrinti nacionalinių teisėsaugos institucijų, įskaitant nacionalines pakrančių apsaugos tarnybas, sąveiką;

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b) agentūra turėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms kurti ir įgyvendinti Sąjungos e. jūrų sistemos iniciatyvą, kurios tikslas – didinti jūrų sektoriaus efektyvumą geriau panaudojant informacines technologijas, nesikišant į sritis, už kurias atsako kompetentingos valdžios institucijos;

  Pagrindimas

  Taikant kompiuterines ir palydovines technologijas galima labai padidinti jūrų laivybos saugos lygį ir sektoriaus efektyvumą. Atsižvelgiant į tai reikėtų pabrėžti būsimos Komisijos e. jūrų sistemos iniciatyvos svarbą, tuo pačiu išvengiant sutapimo su nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų atsakomybės sritimis ir jų dubliavimo.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9c) atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad Europa ir toliau pritrauktų naujus, aukštos kvalifikacijos jūrininkus, kurie pakeistų į pensiją išeinančius jūrininkus, agentūra turėtų remti valstybes nares ir Komisiją skatindama jūrininkų mokymus. Be kita ko, ji turėtų stengtis, kad būtų keičiamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir būtų palengvinti mainai tarp jūrininkų rengimo įstaigų pagal „Erasmus“ modelį;

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) Agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų transporto duomenų teikėjos reputaciją, o šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač susijusia su uosto valstybės kontrole, jūrų eismo ir laivybos maršrutų stebėsena, taip pat su pagalba nustatant galimus teršėjus, agentūra turėtų prisidėti prie tam tikrų ES pakrantės operacijų sąveikos stiprinimo. Be to, agentūra, kaupdama duomenis ir vykdydama jų stebėseną, turėtų taip pat rinkti esminę informaciją apie galimus naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje pavojus jūrų transportui ir jūrų aplinkai.

  (10) agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų transporto duomenų teikėjos reputaciją, o šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač susijusia su uosto valstybės kontrole, jūrų eismo ir laivybos maršrutų stebėsena, taip pat su pagalba nustatant galimus teršėjus, agentūra turėtų prisidėti prie ES jūrų taršos prevencijos ir likvidavimo operacijų sąveikos stiprinimo skatindama įvairias pakrančių apsaugos tarnybas keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Be to, agentūra, kaupdama duomenis ir vykdydama jų stebėseną, turėtų taip pat rinkti esminę informaciją, pvz., apie piratavimą ir apie galimus naftos ir dujų žvalgybos, gavybos ir transportavimo jūroje pavojus jūrų transportui ir jūrų aplinkai;

  Pagrindimas

  Pagrindinis pakrančių apsaugos tarnybų tikslas – užtikrinti nacionalinį jūrų saugumą. Todėl jų veikla apibrėžiama strategijose, kurias rengia valstybės narės. Pateikus prašymą agentūra gali suteikti savo žinias, bet neturėtų užtikrinti koordinavimo tarp įvairių pakrančių apsaugos tarnybų jūrų saugumo srityje. Tačiau agentūros veikla sujungiant išteklius kovai su jūrų tarša yra pagrįsta ir turėtų būti stiprinama.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) siekiant kovoti su išaugusia piratavimo Adeno įlankoje ir Indijos vandenyno vakaruose grėsme, agentūra turi perduoti ES jūrų pajėgų operacijos „Atalanta“ dalyviams išsamią informaciją apie laivų su ES vėliavomis, plaukiančių per šias zonas, kurios laikomos labai pavojingomis, padėtį. Iki šiol ne visos valstybės narės suteikė leidimą šiai veiklai. Pagal šį reglamentą jos turėtų būti priverstos tai padaryti siekiant sustiprinti agentūros vaidmenį kovojant su piratavimu;

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a) uosto valstybės atliekamos kontrolės srityje Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės šalimis. Siekiant kuo didesnio efektyvumo, agentūra ir Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės sekretoriatas turėtų kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti, o Komisija ir valstybės narės turėtų išnagrinėti visas galimybes dar labiau padidinti efektyvumą;

  Pagrindimas

  Ypatingos biudžeto drausmės laikotarpiu itin svarbu vengti struktūrų dubliavimosi ir skirti darbą tai įstaigai, kuri gali jį atlikti efektyviausiai ir ekonomiškiausiai.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11b) agentūros patirtis reaguojant į taršą ir avarijas jūros aplinkoje taip pat būtų vertinga siekiant parengti gaires dėl naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos licencijų išdavimo. Todėl agentūra turėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms atlikti šią užduotį;

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Komisija ir agentūra turėtų artimai bendradarbiauti rengdamos su tikrinimais susijusius agentūros veiklos darbo metodus. Tol, kol neįsigaliojo su tais darbo metodais susijusios priemonės, agentūra, vykdydama tikrinimus, turėtų laikytis esamos tikrinimų tvarkos.

  (13) Komisija ir agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos kuo greičiau parengti su tikrinimais susijusius agentūros veiklos darbo metodus. Tol, kol neįsigaliojo su tais darbo metodais susijusios priemonės, agentūra, vykdydama tikrinimus, turėtų laikytis esamos tikrinimų tvarkos;

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) Agentūros veiklos darbo metodų, taikomų atliekant tikrinimus, reikalavimai turėtų būti priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

  (14) Siekiant patvirtinti agentūros veiklos darbo metodų, taikomų atliekant tikrinimus, reikalavimus, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus;

  Pagrindimas

  Komisijos pasiūlymas atspindi vadinamąją komitologijos procedūrą, kuri buvo numatyta Sutartyse prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Taigi derėtų atnaujinti nuostatas ir pripažinti tolygų dviejų teisėkūros institucijų vaidmenį.

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a) visos šios priemonės ir agentūros indėlis koordinuojant valstybių narių ir Komisijos veiklą turi būti skirtos tikrai Europos jūrų erdvei sukurti;

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14b) derėtų atsižvelgti į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1 (toliau – finansinis reglamentas), ypač į jo 185 straipsnį, ir į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo2 (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 47 punktą;

   

  ________________

   

  1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

   

  2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

  Pagrindimas

  Finansinis reglamentas ir Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo turėtų būti nurodyti kaip teisinis pagrindas.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  1 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Agentūra valstybėms narėms ir Komisijai teikia reikiamą aukštos kompetencijos techninę ir mokslinę pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, apsaugos jūroje ir taršos iš laivų prevencijos srityje, stebėti priemonių įgyvendinimą ir įvertinti veiksmingumą vietoje.

  2. Agentūra valstybėms narėms ir Komisijai teikia reikiamą aukštos kompetencijos techninę ir mokslinę pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai taikyti Sąjungos teisės aktus, siekiant užtikrinti aukšto, vienodo ir efektyvaus lygio saugą ir saugumą jūroje, naudoti jų turimus pajėgumus pagalbai, užkirsti kelią jūrų taršai, įskaitant iš atviroje jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių, ir reaguoti į ją bei kurti Europos jūrų erdvę be kliūčių, stebėti teisės aktų įgyvendinimą ir įvertinti taikomų priemonių veiksmingumą.

  Pagrindimas

  „Jūrų tarša“ atitinka Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 3 dalies formuluotę (dėl reagavimo į taršą).

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą.

  1. 1 straipsnyje nurodyti tikslai yra svarbiausios agentūros užduotys ir jų turėtų būti siekiama pirmiausia. Kompetencija naujose srityse, išvardytose šio straipsnio 2 dalyje, suteikiama agentūrai, jei ji nedubliuoja kitų subjektų veiklos ir tinkamai vykdo saugos ir saugumo jūroje, jūrų taršos prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą užduotis valstybių narių ar Komisijos prašymu.

  Pagrindimas

  Agentūros veiklos įvairinimas aktualus tik tuomet, jei ji sugeba tinkamai įvykdyti savo prioritetines užduotis. Pakeitimas dėl taršos prevencijos suderinamas su Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 3 dalimi ir sudaro galimybes agentūrai dalyvauti vykdant taršos iš kitų, nei laivai, šaltinių jūrose (pavyzdžiui, naftos ir dujų platformų) prevenciją.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ba) teikdama techninę pagalba Komisijai, pastarajai atliekant stebėsenos užduotis, pavestas Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB) Nr. 65/20051 13 straipsnio 2 dalį;

   

  _____________

   

  1 OL L 310, 2005 11 25, p. 28.

  Pagrindimas

  Šis pakeitimas sudarys sąlygas agentūrai teikti techninę pagalbą Komisiją, kai ši stebi, kaip valstybės narės įgyvendina Direktyvą dėl uostų apsaugos stiprinimo. Žinoma, agentūros vaidmuo apsiribotų tais klausimais, kuriais ji turi tinkamos techninės patirties. Komisija nebūtų įpareigota prašyti pagalbos ir tikriausiai tai darytų tik tuo atveju, jei manytų, kad agentūra gali suteikti naudingą patarimą.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) teikti techninę pagalbą, kuri yra reikalinga dalyvaujant TJO, TDO techninėse įstaigose, Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės ir kitų susijusių tarptautinių arba regioninių organizacijų darbe;

  c) atnaujinti ir tobulinti nuostatas, kurios yra reikalingos dalyvaujant TJO, TDO techninių įstaigų, Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės ir kitų susijusių tarptautinių arba regioninių organizacijų darbe;

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies d punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) kurti ir įgyvendinti su agentūros uždaviniais susijusią ES politiką, pavyzdžiui, Jūrų greitkeliai, Europos jūrų erdvė be kliūčių, „e.jūrų sistemos“, vidaus vandens keliai, Jūrų strategijos pagrindų direktyva, klimato kaita, ir tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą;

  d) kurti ir įgyvendinti su agentūros uždaviniais susijusią ES politiką, ypač susijusią su jūrų saugumu, taip pat koncepcija Jūrų greitkeliai, Europos jūrų erdve be kliūčių, projektu Mėlynoji juosta“, „e. jūrų sistemomis“, Jūrų strategijos pagrindų direktyva, klimato kaita, bei tirti jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių saugumą, taip pat kovoti su tarša;

  Pagrindimas

  Vykdant projektą „Mėlynoji juosta“ muitinės bus tikros, kad laivas, kuris deklaravo gabenąs prekes ES viduje, apsilankė tik ES uostuose. Tai suteikia galimybę sumažinti administracinę naštą, tenkančią trumpųjų nuotolių laivybai, ir kartu išlaikyti esamą kontrolės lygį. Be to, tai skatina naudoti tokios rūšies transportą, kuris daro mažiau žalos aplinkai nei kelių transportas. Taip pat, jei būtų sudaryta galimybė tarp dviejų sistemų sklandžiai keistis duomenimis apie jūrose ir upėmis bei kanalais plaukiojančius laivus, sumažėtų administracinė našta.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da) keistis informacija apie kitas politikos kryptis, atitinkančias jos kompetenciją ir patirtį;

  Pagrindimas

  Teiktinos tokios pačios pastabos kaip ir 2 straipsnio 3a dalies pakeitimui.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ea) rengti ir įgyvendinti politiką, kuria didinama Europos jūrininkų rengimo kokybė, taip pat propaguoti jūrininko profesiją, atsižvelgiant į labai kvalifikuotų darbuotojų paklausą ES jūrų sektoriuje;

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies f punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f) tirti įgyvendinamus arba jau įgyvendintus su agentūros veiklos sritimis susijusius mokslinių tyrimų projektus; nustatyti, kokių tolesnių teisinių priemonių būtų galima imtis atlikus konkrečius mokslinius tyrimus,, ir nustatyti pagrindines tolesnių ES mokslinių tyrimų temas ir prioritetus;

  f) tirti įgyvendinamus arba jau įgyvendintus su agentūros veiklos sritimis susijusius mokslinių tyrimų projektus; nustatyti, kokių tolesnių teisinių priemonių būtų galima imtis atlikus konkrečius mokslinius tyrimus;

  Pagrindimas

  Pagrindinių temų nustatymas neturėtų būti agentūros uždavinys, kadangi už tai atsakingos kitos ES institucijos. Veiklos dubliavimo reikėtų vengti.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa) parengti reikalavimus ir gaires, susijusias su licencijų dėl naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos jūros aplinkoje išdavimu, ypač susijusias su jų aplinkosauginiais ir civilinės saugos aspektais;

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ba) padėtų stebėti pripažintas organizacijas, kurios valstybių narių vardu atlieka sertifikavimo užduotis pagal Direktyvos 2009/151 9 straipsnį, nepažeidžiant vėliavos valstybės teisių ir pareigų;

   

  ________________

   

  1 OL L 131, 2009 05 28, p. 147.

  Pagrindimas

  Agentūra šiuo metu jau padeda Komisijai stebėti pripažintas organizacijas, taigi sudarant jai sąlygas padėti ir valstybėms narėms būtų didinamas efektyvumas ir mažinamas spaudimas valstybių narių biudžetams.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bb) padėtų Komisijai vykdyti Reglamento (EB) Nr. 391/20091 3, 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas užduotis ir vertintų, kaip taikomas ir įgyvendinamas to reglamento 10 straipsnis;

   

  ________________

   

  1 OL L 131, 2009 05 28, p. 11.

  Pagrindimas

  Pagalba, kurią agentūra teikia Europos Komisijai, turėtų būti aiškiau apibrėžta, o Reglamento (EB) Nr. 391/2009 nuostatos turi būti aiškiai nurodytos, nes ypač svarbu užtikrinti, kad šio reglamento būtų laikomasi.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) atsitiktinės arba tyčinės jūrų taršos atveju papildomomis priemonėmis, išlaidų efektyvumą užtikrinančiu būdu, pasinaudodama Sprendimu 2007/779/EB, Euratomas nustatyta ES civilinės saugos sistema, stiprintų jų reagavimo į taršą veiksmus, kai to prašoma; šiuo atveju agentūra padeda nukentėjusiai valstybei narei, kuriai vadovaujant atliekamos valymo operacijos.

  c) atsitiktinės arba tyčinės jūrų taršos atveju papildomomis priemonėmis, išlaidų efektyvumą užtikrinančiu būdu, pasinaudodama Sprendimu 2007/779/EB, Euratomas nustatyta ES civilinės saugos sistema, stiprintų jų reagavimo į taršą veiksmus, kai to prašoma; šiuo atveju agentūra, taikydama atitinkamas technines priemones, padeda nukentėjusiai valstybei narei, kuriai vadovaujant atliekamos valymo operacijos.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) rinktų ir analizuotų nacionalinius duomenis apie jūrininkų kvalifikaciją ir užimtumą, kad būtų galima pasidalinti geriausios jūrininkų rengimo praktikos pavyzdžiais Europos lygmeniu;

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  cb) koordinuotų mokymo įstaigų programas, kad būtų užtikrintas jų nuoseklumas;

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  cc) padėtų sukurti jūrininkų rengimo įstaigų mainus, panašius į programos „Erasmus“;

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  cd) prisidėtų savo technine patirtimi laivų statybos srityje ar kitoje su jūrų laivyba susijusioje veikloje siekiant plėsti aplinkai nekenksmingų technologijų naudojimą ir užtikrinti aukštą saugumo lygį;

  Pagrindimas

  „Rytojaus laivų“ statybos normose turi būti kreipiamas ypatingas dėmesys į kovos su jūrų tarša priemones bei į jūrų saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokiu būdu agentūra turėtų perduoti savo žinias šiais klausimais laivų statybos sektoriui.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) remdama jų veiksmus kovoje su neteisėta laivybos veikla ir piratavimu, teikdama duomenis ir informaciją, kuri gali padėti atitinkamoms operacijoms, ypač naudojant agentūros automatinio identifikavimo sistemas ir nuotraukas iš palydovų;

  Pagrindimas

  Agentūrai priklauso priemonės ir duomenys (įskaitant gaunamus iš palydovų), kuriais gali naudotis valstybės narės neteisėtai veiklai jūroje stebėti. Šiuo metu labai svarbu keistis informacija su ES jūrų pajėgų operacija „Atalanta“, siekiant nuo piratavimo apsaugoti laivus su ES vėliavomis, plaukiančius per šalia Afrikos Kyšulio esančius vandenis.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies a b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ab) rengti ir įgyvendinti su agentūros veiklos sritimis susijusią Sąjungos makroregioninę politiką;

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) tirti avarijas jūrose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/18/EB; agentūra padės valstybėms narėms vykdyti didelių avarijų jūrose tyrimus ir nagrinėja avarijų tyrimo ataskaitas, siekdama nustatyti pridėtinę vertę Europos Sąjungai, t. y. patirtį , iš kurios reikėtų pasimokyti;

  b) tirti avarijas jūrose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/18/EB; agentūra, gavusi kompetentingų valstybių narių prašymą, padeda valstybėms narėms vykdyti didelių avarijų jūrose tyrimus ir nagrinėja avarijų tyrimo ataskaitas, siekdama nustatyti pridėtinę vertę Europos Sąjungai, t. y. patirtį, iš kurios reikėtų pasimokyti. Agentūra taip pat kviečiama padėti valstybėms narėms vykdant su jūros įrenginiais (pakrantėse ar atviroje jūroje) susijusius avarijų, įskaitant dujų ir naftos įrenginių avarijas, tyrimus, o pačios valstybės narės raginamos visapusiškai ir laiku bendradarbiauti su agentūra;

   

  Pagrindimas

  Pakeitimu valstybės narės raginamos labiau bendradarbiauti, nes jos retkarčiais gali atsisakyti pagalbos ar delsti ją priimti.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) išsiliejus naftai iš atviroje jūroje esančių įrenginių, agentūra, naudodama savo CleanSeaNet tarnybą, padeda valstybėms narėms ir Komisijai stebėti tokių išsiliejimų apimtį ir poveikį aplinkai;

  Pagrindimas

  Kadangi CleanSeaNet yra veikianti sistema, kurios efektyvumas įrodytas, ją naudojant galima labai ekonomiškai efektyviai reaguoti į vis didėjantį susirūpinimą dėl žvalgybos atviroje jūroje grėsmių, kilusį po katastrofos platformoje „Deepwater Horizon“ Meksikos įlankoje.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies b b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bb) jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių klausimu – įvertinti valstybių narių procedūras, susijusias su avarijų padarinių šalinimo planais ir avarine parengtimi, taip pat įvykus avarijai koordinuoti kovą su naftos teršalais;

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies b c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bc) jūroje esančių įrenginių klausimu – užtikrinti nepriklausomą trečios šalies atliekamą jūrų sektoriaus aspektų, susijusių su sauga, prevencija, aplinkosauga ir planais nenumatytiems atvejams, priežiūra;

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) teikdama objektyvius, patikimus ir palyginamus statistinius duomenis, informaciją ir duomenis, agentūra įgalina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių jų veiksmams pagerinti ir turimų priemonių veiksmingumui įvertinti. Tokie uždaviniai apima techninių duomenų rinkimą, registravimą ir vertinimą, sistemingą turimų duomenų bazių naudojimą, įskaitant jų kryžminį papildymą, ir tam tikrais atvejais – papildomų duomenų bazių kūrimą. Remdamasi surinktais duomenimis, agentūra padeda Komisijai skelbti informaciją apie laivus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB. Agentūra taip pat padeda Komisijai ir valstybėms narėms vykdyti veiklą, kuria siekiama– gerinti neteisėtai teršalus išmetančių laivų aptikimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB.

  c) teikdama objektyvius, patikimus ir palyginamus statistinius duomenis, informaciją ir duomenis, agentūra įgalina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių jų veiksmams pagerinti ir turimų priemonių veiksmingumui ir sąnaudų efektyvumui įvertinti. Tokie uždaviniai apima techninių duomenų rinkimą, registravimą ir vertinimą, sistemingą turimų duomenų bazių naudojimą, įskaitant jų kryžminį papildymą, ir tam tikrais atvejais – papildomų duomenų bazių kūrimą. Remdamasi surinktais duomenimis, agentūra padeda Komisijai skelbti informaciją apie laivus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB. Agentūra taip pat padeda Komisijai ir valstybėms narėms vykdyti veiklą, kuria siekiama– gerinti neteisėtai teršalus išmetančių laivų aptikimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Agentūra, remdamasi iš atitinkamų valstybių narių įstaigų gauta informacija, kasmet parengia įvykusių ir vos neįvykusių avarijų apžvalgą.

  Pagrindimas

  Parengti šią apžvalgą padės šiuo metu agentūros kuriama duomenų bazė (žr. Direktyvos 2009/18, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, 17 straipsnį ir II priedą). Ji leis paruošti tinkamą apžvalgą ES lygmeniu ir suteiks vertingos informacijos siekiant vykdyti tolesnius ES veiksmus.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Agentūra Komisijos prašymu teikia techninę pagalbą dėl susijusių ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėms, pateikusioms paraiškas dėl stojimo į Sąjungą, visoms Europos kaimynystės politikos šalims ir Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės šalims.

  Agentūra Komisijos prašymu teikia techninę pagalbą dėl susijusių ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėms, pateikusioms paraiškas dėl stojimo į Sąjungą, visoms Europos kaimynystės politikos šalims, kai taikytina, ir Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės šalims.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius ir padėti Komisijai atlikti Sutartyje numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar Sąjungos teisės aktai įgyvendinami veiksmingai, agentūra valstybėse narėse vykdo tikrinimus.

  Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius ir padėti Komisijai atlikti Sutartyje numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar Sąjungos teisės aktai įgyvendinami veiksmingai, agentūra Komisijos prašymu valstybėse narėse vykdo tikrinimus ir padeda Komisijai peržiūrėti poveikio aplinkai įvertinimus.

  Pagrindimas

  Agentūra taip pat galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį tikrinant atviroje jūroje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimus, siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai labai jautriose jūrų ekosistemose.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Agentūros veiklos darbo metodams, kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi būti priimti pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

  2. Agentūros veiklos darbo metodams, kurių laikantis vykdomi 1 dalyje nurodyti tikrinimai, taikomi reikalavimai, kurie turi būti priimti pagal 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką.

  Pagrindimas

  Pakeitimo reikia atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir buvusios komitologijos procedūros pakeistos deleguotaisiais teisės aktais ir įgyvendinimo priemonėmis.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti horizontalius rezultatus ir padaryti bendras išvadas dėl taikomų priemonių veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau aptarti su valstybėmis narėmis.

  3. Prireikus ir visais atvejais užbaigus tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti horizontalius rezultatus ir padaryti bendras išvadas dėl taikomų priemonių veiksmingumo ir sąnaudų efektyvumo. Agentūra tyrimo rezultatus pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau aptarti su valstybėmis narėmis, ir paskelbia juos viešai lengvai prieinama forma, be kita ko, elektroniniu formatu.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 2 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  5 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Komisijos prašymu, administracinė valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus, įkurti regioninius centrus, būtinus siekiant įgyvendinti agentūros uždavinius veiksmingiausiu ir naudingiausiu būdu.

  3. Komisijos prašymu, administracinė valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus ir su jomis bendradarbiaujant, įkurti regioninius centrus, būtinus siekiant įgyvendinti agentūros uždavinius našiausiu ir veiksmingiausiu būdu, stiprindama bendradarbiavimą su esamais regioniniais ir nacionaliniais tinklais, jau taikančiais prevencines priemones, ir tiksliai apibrėždama regioninių centrų veiklos apimtį, kad būtų išvengta nereikalingų finansinių sąnaudų.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  10 straipsnio 2 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  b) priima metinę agentūros veiklos ataskaitą ir ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybėms narėms.

   

  Kiekvienais metais agentūra biudžeto valdymo institucijai pateikia visą informaciją apie įvertinimo procedūrų rezultatus;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad agentūra negali pati nuspręsti, kas aktualu Parlamentui.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  10 straipsnio 2 dalis c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ca) priima daugiametę agentūros strategiją penkeriems metams, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę;

  ca) priima daugiametę agentūros strategiją penkeriems metams, atsižvelgdama į Parlamento ir Komisijos nuomones;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama reglamente įtvirtinti nuostatą, kad su Parlamentu derėtų konsultuotis priimant daugiametę agentūrų strategiją (Tarpinstitucinės darbo grupės nuostata).

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 punkto

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  10 straipsnio 2 dalies h punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  h) su agentūros biudžetu susijusias pareigas vykdo pagal 18, 19 ir 21 straipsnius, taip pat vykdo stebėseną bei užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių, reaguojant į įvairiose vidaus ir išorės audito ataskaitose ir vertinimuose pateiktas išvadas ir rekomendacijas;

  Pagrindimas

  Kad būtų didesnis suinteresuotumas audito ir vertinimų rezultatais ir į juos būtų veiksmingiau reaguojama, administracinei valdybai, kuriai direktorius atskaitingas, turėtų būti aiškiai suteikti įgaliojimai juos stebėti, atsižvelgiant į Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų klausimais rekomendacijas.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a) 11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

   

  Valdybos nariai skiriami remiantis jų atitinkamos patirties ir kompetencijos jūrų saugos, saugumo ir atsako į jūrų taršą srityse lygiu. Jie taip pat turi turėti patirties ir žinių bendro finansų valdymo, administravimo ir personalo vadybos srityse.“

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  11 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3b) Į 11 straipsnį įterpiama ši nauja 1 dalies antra a pastraipa:

   

  „Administracinės valdybos nariai pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę deklaraciją, kurioje nurodomi visi tiesioginiai arba netiesioginiai interesai, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą. Kiekviename posėdyje jie deklaruoja visus su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, taip pat nedalyvauja diskusijose tais klausimais ir dėl jų nebalsuoja.“

  Pagrindimas

  Derėtų įrašyti nuostatą, kurios paskirtis – užkirsti kelią interesų konfliktams.

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  11 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3c) 11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

   

  3. Kadencijos trukmė yra ketveri metai. Kadencija gali būti atnaujinama vieną kartą.

  Pagrindimas

  Pagal Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų klausimais rekomendacijas administracinės valdybos narių įgaliojimų trukmė turėtų būti suderinta su taikoma kitoms agentūroms.

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 d punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  11 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3d) 11 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

   

  Prireikus trečiųjų šalių atstovų dalyvavimas ir jo sąlygos nustatomos susitarimais, nurodytais 17 straipsnio 2 dalyje. Dėl tokio dalyvavimo Komisijos atstovų balsų dalis administracinėje valdyboje nesikeičia.“

  Pagrindimas

  Jei teisėkūros institucija suteikė Komisijos atstovams svarbiausius sprendimus (pavyzdžiui, darbo programos tvirtinimą) blokuojančios mažumos teisę, tokia teisė neturėtų būti keičiama be Parlamento ir Tarybos patvirtinimo. Jei trečiosioms šalims būtų suteikiama balsavimo teisė, nebūtų būtina didinti Komisijos atstovų skaičių – pageidautina koreguoti balsų svorio sistemą. (Žr. 14 straipsnio pakeitimą.)

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 e punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3e) 14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

   

  2. Kiekvienos valstybės narės atstovas turi po lygią 75 procentų visų balsų dalį. Kiekvienas Komisijos atstovas turi po lygią 25 procentų visų balsų dalį. Agentūros vykdomasis direktorius nebalsuoja.

  Pagrindimas

  Kai administracinę valdybą sudarė 15 valstybių narių atstovų, skiriant vykdomąjį direktorių reikėjo Komisijos paramos, kad būtų surinkti keturi penktadaliai balsų. Esant 27 valstybėms narėms, taip nebėra. Institucinė pusiausvyra neturėtų kisti dėl buvusios ar būsimos ES plėtros. Taigi pageidautina rasti struktūrinį sprendimą, nustatant balsų svorio sistemą.

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir pasikonsultavęs su Komisija teikia ją administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio;

  a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir pasikonsultavęs su Komisija ir atsakingu Europos Parlamento komitetu teikia ją administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio;

  Pagrindimas

  Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos principo, reikėtų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu dėl 16 straipsnio 2 dalies. Turint mintyje daugiametės strategijos svarbą, siekiant institucinės pusiausvyros, Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracinėje valdyboje) ir Komisija, turėtų dalyvauti jį rengiant.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  aa) rengia daugiametį agentūros personalo politikos planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia jį administracinei valdybai;

  aa) rengia daugiametį agentūros personalo politikos planą ir pasikonsultavęs su Komisija ir atsakingu Europos Parlamento komitetu teikia jį administracinei valdybai;

  Pagrindimas

  Laikantis lyčių požiūriu neutralios kalbos principo, reikėtų išsaugoti tokį įvardžių vartojimą, koks jis yra esamame reglamente. Be to, tai dera su Komisijos pasiūlymu dėl 16 straipsnio 2 dalies. Turint mintyje daugiamečio personalo politikos plano svarbą, siekiant institucinės pusiausvyros, Parlamentas, kartu su valstybių narių atstovais (administracinėje valdyboje) ir Komisija, turėtų dalyvauti jį rengiant.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ab) rengia metinę darbo programą ir agentūros parengties ir reagavimo į taršą veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia juos administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio. Jis imasi reikiamų priemonių jų įgyvendinimui. Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis atsako į visus Komisijos ar valstybės narės prašymus teikti pagalbą;

  ab) rengia metinę darbo programą, nurodydamas kiekvienai veiklai numatomus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, ir agentūros parengties ir reagavimo į taršą veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia juos administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio. Jis priima visus Europos Parlamento kompetentingo komiteto kvietimus pateikti savo nuomonę ir keistis nuomonėmis dėl metinės darbo programos. Jis imasi reikiamų priemonių jų įgyvendinimui ir pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą atsako į visus Komisijos ar valstybės narės prašymus teikti pagalbą;

  Pagrindimas

  Naudotini tie patys argumentai dėl lyčių požiūriu neutralios kalbos kaip 2 dalies a ir aa punktų pakeitimuose. Pirmuoju pakeitimu atsižvelgiama į veikla grindžiamo valdymo ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo (VGV / VGBS) principus: agentūros darbo programoje ir metinėje veiklos ataskaitoje turėtų būti pateikiama informacija apie veiklai, kuri būtina siekiant agentūros tikslų, skiriamus išteklius. Antruoju pakeitimu siekiama įteisinti direktoriaus ir kompetentingo komiteto keitimosi nuomonėmis dėl metinės darbo programos praktiką.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) pasikonsultavęs su Komisija ir laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jis nusprendžia, ar reikėtų vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones;

  b) pasikonsultavęs su Komisija ir laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jis nusprendžia, ar reikėtų vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones;

  Pagrindimas

  Naudotini tie patys argumentai dėl lyčių požiūriu neutralios kalbos kaip 2 dalies a ir aa punktų pakeitimuose.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies d punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) organizuoja veiksmingą stebėsenos sistemą, kad galėtų palyginti agentūros laimėjimus su šiame reglamente nustatytais jos darbo tikslais ir uždaviniais. Jis užtikrina, kad agentūros organizacinė struktūra bus nuolat atnaujinama atsižvelgiant į kintančius poreikius ir neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Dėl to vykdomasis direktorius kasmet parengia bendrosios ataskaitos projektą, kurį pateikia administracinei valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, skirtas agentūros išsamaus parengties ir reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam vykdymui, ir pateikiama naujausia informacija apie visų pagal tą planą finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato pripažintus profesinius standartus atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką;

  d) organizuoja veiksmingą stebėsenos sistemą, kad galėtų palyginti agentūros laimėjimus su šiame reglamente nustatytais jos darbo tikslais ir uždaviniais. Pritariant Komisijai, jis šiuo tikslu parengia specialiai pritaikytus veiksmingumo rodiklius, kuriuos taikant galima efektyviai įvertinti pasiektus rezultatus. Jis užtikrina, kad agentūros organizacinė struktūra bus nuolat atnaujinama atsižvelgiant į kintančius poreikius ir neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Dėl to vykdomasis direktorius kasmet parengia bendrosios ataskaitos projektą, kurį pateikia administracinei valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, skirtas agentūros išsamaus parengties ir reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam vykdymui, ir pateikiama naujausia informacija apie visų pagal tą planą finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato pripažintus profesinius standartus atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką;

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo (VGV) ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo (VGBS) principus, agentūros darbo programoje ir metinėje veiklos ataskaitoje turėtų būti pateikta informacija apie veiklai, kuri būtina siekiant agentūros tikslų, skirtus išteklius ir apie bendrus rezultatus siekiant šių tikslų.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Administracinė valdyba sprendimą priima visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, jūrų taršos prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Prieš oficialų paskyrimą atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji pateikta. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  Pagrindimas

  Reikėtų aiškiai nurodyti, kad prieš paskiriant direktorių reikia atsižvelgti į Parlamento nuomonę dėl atrinkto kandidato.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Administracinė valdyba, Komisijos pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip trejiems metams. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma. Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, vykdomasis direktorius gali būti pakviestas (-a) padaryti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. Jei kadencija nepratęsiama, vykdomasis direktorius toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas vykdomasis direktorius.

  2. Administracinė valdyba, Komisijos pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip penkeriems metams. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma. Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, vykdomasis direktorius gali būti pakviestas (-a) padaryti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. Prieš oficialų pakartotinį paskyrimą atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji pateikta. Jei kadencija nepratęsiama, vykdomasis direktorius toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas vykdomasis direktorius.

  Pagrindimas

  Direktoriaus įgaliojimai turėtų būti pratęsiami tokios pat trukmės laikotarpiui kaip pirmąjį kartą. Prieš paskiriant direktorių reikia atsižvelgti į Parlamento nuomonę dėl atrinkto kandidato.

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Departamento vadovai skiriami remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Departamento vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, prieš tai gavęs administracinės valdybos sutikimą.

  4. Departamento vadovai skiriami remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, jūrų taršos prevencija ir reagavimu į taršą. Departamento vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, prieš tai gavęs administracinės valdybos sutikimą.

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 6 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a) 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

   

  3. Vykdomasis direktorius, vadovaudamasis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principu, parengia ateinančių finansinių metų agentūros įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą ir siunčia jį kartu su personalo plano projektu administracinei valdybai.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo (VGV) ir veikla grindžiamo biudžeto sudarymo (VGBS) principus, agentūros biudžetas turėtų būti aiškiai pagrįstas agentūros tikslais ir veikla, o agentūros paskirtis ir užduotys turėtų būti susietos su jos veikla ir ištekliais.

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 6 b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 7 ir 8 dalys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6b) 18 straipsnio 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

   

  7. Komisija sąmatą kartu su [...] Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau — biudžeto valdymo institucija).

   

  8. Šios sąmatos pagrindu į [...] Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą Komisija įtraukia sąmatą asignavimų, kurie, jos nuomone, yra būtini personalo planui įgyvendinti, bei iš bendrojo biudžeto mokamą subsidijų sumą, ir pateikia ją biudžeto valdymo institucijai pagal SESV 314 straipsnį kartu su agentūros sąmatos ir iš bendrojo biudžeto mokėtinos subsidijos sumų skirtumų aprašymu ir pagrindimu.“

  Pagrindimas

  Pirmoji šio pakeitimo dalis susijusi su Lisabonos sutartyje vartojamos terminologijos taikymu. Antroje dalyje siekiama, kad biudžeto valdymo institucijai būtų teikiama atitinkama informacija tuo atveju, kai Komisija pataiso agentūros sąmatas.

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 6 c punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 10 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6c) 18 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

   

  10. Agentūros biudžetą tvirtina administracinė valdyba. Jis tampa galutinis po to, kai galutinai priimamas Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai pakeičiamas kartu su metine darbo programa.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama išvengti, kad tuo atveju, kai labai sumažinamas biudžetas, agentūrai netektų vykdyti tų pačių užduočių ir veiklos turint kur kas mažiau išteklių.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 7 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  22 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius metus administracinė valdyba paveda atlikti nepriklausomą šio reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą. Komisija agentūrai suteikia galimybę naudotis visa informacija, kuri, pastarosios manymu, reikalinga tokiam vertinimui.

  1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius metus administracinė valdyba paveda atlikti nepriklausomą šio reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą, kuriame nustatomas jo aktualumas, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas. Komisija agentūrai suteikia galimybę naudotis visa informacija, kuri, pastarosios manymu, yra reikalinga tokiam vertinimui.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  22 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  7a) 22 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

   

  „2. Atliekant šį įvertinimą nustatomas agentūros ir jos darbo metodų naudingumas, aktualumas, teikiama pridėtinė vertė ir veiksmingumas. Vertinant atsižvelgiama į Europos ir nacionalinio lygmenų suinteresuotųjų subjektų nuomones. Įvertinime visų pirma dėmesys kreipiamas į galimą poreikį keisti arba papildyti agentūros užduotis ar nutraukti jos veiklą tuo atveju, jei jos funkcijos taptų nereikalingos.“

  Pagrindimas

  Reikėtų paminėti, kad atlikus reguliarų vertinimą prireikus taip pat gali būti peržiūrėtos agentūros užduotys arba jos veiklos prasmingumas.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 7 b punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  22 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  22a straipsnis

   

  Galimybių tyrimas

   

  Per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai nacionalinių pakrančių apsaugos tarnybų koordinavimo sistemos galimybių tyrimo ataskaitą, aiškiai nurodydama susijusias sąnaudas ir naudą.

   

  Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisės akto.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 7 c punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  22 b straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  22b straipsnis

   

  Pažangos ataskaita

   

  Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, kaip agentūra vykdo papildomus įgaliojimus, suteiktus jai pagal šį reglamentą, ir argumentus dėl tolesnio jos tikslų ar uždavinių išplėtimo. Be kita ko, ataskaitoje pateikiama:

   

  a) veiksmingumo padidėjimo, kuris pasiektas geriau integruojant agentūros ir Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės veiklą, analizė;

   

  b) informacija apie tai, kaip veiksmingai ir nuosekliai valstybės narės taiko Direktyvą 2005/35/EB1, ir išsami statistinė informacija apie taikytas sankcijas.

   

  Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisės akto.

   

  ____________

   

  1 OL L 255, 2005 9 30, p. 11.

   

   

  Pagrindimas

  Svarbu numatyti peržiūros momentus, siekiant išanalizuoti, kaip veikia pakeistas reglamentas ir ar reikėtų toliau jį koreguoti.

  Pakeitimas  81

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  23 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnį.

  1. Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl agentūros veiklos darbo metodų, taikomų atliekant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus tikrinimus.

  Pagrindimas

  Nuostatos atnaujinamos atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą. J. Szájer pranešime (priimtas 2010 m. gegužės 5 d. plenariniame posėdyje) nurodoma, kad Parlamentui turėtų būti suteiktos tokios pat galios kaip ir Tarybai visais teisėkūros įgaliojimų suteikimo aspektais. Jame taip pat raginama galiojančius teisės aktus suderinti su naujomis Sutarties nuostatomis.

  Pakeitimas  82

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 8 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  23 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  83

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 8 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  23 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  23a straipsnis

  Naudojimasis įgaliojimais

   

  1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

   

  2. 23 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo [įsigaliojimo data]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

   

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 23 straipsnyje nurodytą įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų teisėtumui.

   

  4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

  Pagrindimas

  Šiame ir kituose dviejuose pakeitimuose laikomasi to paties požiūrio kaip ir D. Sterckxo pranešime dėl pranešimų formalumų (Direktyva 2010/65/ES). Vėlesniame etape pakeitimai dėl deleguotųjų aktų bus suderinami su Bendruoju susitarimu dėl deleguotųjų aktų.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įžanga

  EJSA įsteigta siekiant reaguoti į nuskendusio naftos tanklaivio „Erika“ sukeltą taršą. Ji pradėjo veikti 2003 m. kovo mėn. Įsteigimo reglamentas buvo iš dalies keičiamas tris kartus. Naujausiu pasiūlymu turėtų būti siekiama ilgalaikių pakeitimų, net jeigu tektų dėl jo ilgiau derėtis.

  Komisijos pasiūlymas

  Komisijos pasiūlymas grindžiamas 2008 m. konsultacijomis su suinteresuotaisiais EJSA subjektais, išorės vertinimu ir Komisijos poveikio vertinimu. Jame taip pat atsispindėta EJSA administracinės valdybos (kurioje atstovaujama visoms valstybėms narėms) patvirtinta EJSA penkerių metų strategija. Komisija taip pat paskelbė ataskaitą (COM(2011)286), iš kurios matome, kad ES naftos išsiliejimo nustatymo ir stebėsenos sistema sutaupo maždaug 20 proc. išlaidų, palyginti su nacionalinių sistemų taikymu.

  Įgyvendinant trečiąjį jūrų saugumo paketą EJSA jau suteiktos naujos funkcijos. EJSA sudarė ne vieną „rezervinio reagavimo į naftos išsiliejimą sutartį“ su privačių operatorių laivais, kurie avarijos atveju nutraukia įprastą savo veiklą ir pereina į taršos pašalinimo režimą. Komisijos pasiūlyme būtų aiškiai išdėstyta, kad tokius laivus būtų galima panaudoti siekiant kovoti ir su tarša iš kitų šaltinių, pvz., iš naftos platformų.

  Norvegija ir Islandija – vienintelės EJSA dalyvaujančios trečiosios šalys. Komisija rekomenduoja išplėsti techninės pagalbos galimybę, kad ją būtų galima teikti šalims kandidatėms, Europos kaimynystės partnerėms ir Paryžiaus susitarimo memorandume dalyvaujančioms šalims.

  Ankstesnės Parlamento pozicijos

  Parlamentas jau parengė poziciją dėl tam tikrų galimų papildomų EJSA funkcijų:

  · L. de Grandes Pascualio pranešime dėl taršos iš laivų ir dėl sankcijų už pažeidimus taikymo pabrėžiama, kad valstybės narės privalo užtikrinti, jog būtų veiksmingai atgrasoma nuo taršos iš laivų;

  · C. Wortmann-Kool pranešime dėl taršos iš laivų raginama Komisijos pasiūlymu įsteigti bendrą Europos pakrančių apsaugą;

  · D. Sterckxo pranešime dėl pranešimų iš laivų teikimo formalumų teigiama, kad „siekiant Europos jūrų transporto erdvės be kliūčių reikia užtikrinti glaudų [...] bendradarbiavimą muitinės paslaugų, [...] visuomenės sveikatos ir transporto srityse“. Jame Komisijai taip pat siūloma apsvarstyti, kaip visapusiškai būtų galima integruoti SafeSeaNet ir Upių informacijos sistemą;

  · G. Meissner pranešime dėl integruotos jūrų politikos Komisija raginama plėsti EJSA įgaliojimus, kad jie apimtų atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių saugos patikrinimus ir išsiliejusios naftos valymo darbus. Jame taip pat teigiama, kad „yra didelių galimybių EJSA visapusiškiau dalyvauti pakrančių zonų kontrolėje ir labiau padėti valstybėms narėms stebėti jūrų taršą“.

  2010 m. spalio 7 d. Parlamento rezoliucijoje tvirtinama, kad „turėtų būti papildyti Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) įgaliojimai: jie turėtų aprėpti ne tik laivų, bet ir atviroje jūroje veikiančių naftos įrenginių veiklą; ragina užtikrinti, kad EMSA patikėjus bet kurią iš šių naujų užduočių atitinkamai būtų pakoreguotas šios agentūros biudžetas ir darbuotojų skaičius“.

  Ankstesnės Tarybos pozicijos

  Panašiai Taryba jau priėmė įvairias aktualias išvadas, pirmiausia 2010 m. gruodžio 2–3 d., kai ji paragino Komisiją įvertinti, „kaip būtų galima kuo geriau pasinaudoti esamomis ES civilinės saugos, reagavimo į avarijas bei saugios laivybos priemonėmis / pajėgumais, be kita ko, ir naftos bei dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje sektoriuje“. Tame pačiame posėdyje transporto ministrai ragino visapusiškai integruoti vandens transportą į ES transporto ir logistikos grandines. Visų pirma, jie pritarė Komisijos planui pradėti bandomąjį projektą bendradarbiaujant su valstybių narių institucijomis ir EJSA, siekiant patobulinti koncepciją „Mėlynoji juosta“.

  Papildomos EJSA funkcijos

  EJSA apskritai pripažįstama kaip efektyvi, gerai veikianti organizacija, padedanti valstybėms narėms sutaupyti daug lėšų, kadangi ji veikia Europos lygiu, taigi susidaro masto ekonomija. Didelė jos darbo dalis – teikti patarimus Komisijai ir (arba) valstybėms narėms.

  Yra galimybių išplėsti EJSA veiklą taip, kad jos turima patirtis ir jos techninės tarnybos galėtų būti panaudotos daugiau politikos sričių. Visų pirma, jos eismo stebėjimo sistemos galėtų padėti sukurti Europos jūrų erdvę be kliūčių, kurią įgyvendinus būtų sudaryta galimybė vežti prekes ir keleivius jūra tarp valstybių narių, paliekant ne daugiau formalumų, nei reikėtų vežant keliais. Taip būtų užtikrinta, kad nebūtų iškraipyta konkurencija ne tokių ekologiškų transporto rūšių naudai. Be to, EJSA turėtų patarti Komisijai, kaip gerinti SafeSeaNet ir Upių informacijos sistemos tarpusavio suderinamumą, kad sumažėtų administracinės išlaidos.

  Nors pranešėjas nesiūlo kurti Europos pakrančių apsaugos sistemos, labai gaila, kad Komisija neatliko galimybių studijos, kurią atlikti reikalaujama pagal Direktyvą (EB) 2005/35. Komisijai derėtų priminti, kad ji taip pat privalo laikytis Europos teisės aktų.

  Atrodo, jog aiškiai išdėstyti, kad dabartinius rezervinio reagavimo į naftos išsiliejimą laivus galima panaudoti ir naftos ir dujų platformų sukeltos taršos atveju – efektyvus, ekonomiškas sprendimas. EJSA jau dabar audituoja, kaip klasifikacinės bendrovės (angl. classification societies) laikosi ES laivybos reikalavimų. Kai kurios bendrovės dirba ir su atviroje jūroje veikiančiais naftos ir dujų įrenginiais. Todėl iš dalies pakeistame EJSA reglamente reikėtų numatyti galimybę kuo geriau pasinaudoti praktinėmis EJSA žiniomis, kad ji galėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms užkirsti kelią taršai iš atviroje jūroje veikiančių naftos ir dujų įrenginių ir parengti reikalavimus bei gaires tokios žvalgybos ir gavybos darbams licencijuoti. Be to, reglamente turėtų būti numatytas ir platesnis esamų sistemų, pvz., CleanSeaNet, vaidmuo ir išplėstos EJSA patikrinimų funkcijos, taip pat išnagrinėtos jos galimybės atlikti nepriklausomo licencijavimo audito vaidmenį.

  EJSA taip pat turėtų teikti patarimus Komisijai ir valstybėms narėms dėl jūrininkų mokymo ir sertifikavimo. Pasiekti, kad jūrininko darbas taptų patrauklus ES piliečiams – seniai iškeltas bendras tikslas. EJSA jau dabar padeda Komisijai atlikti Darbo jūroje konvencijos įgyvendinimo ES teisės aktais poveikio vertinimą. Ji turėtų pakankamai kvalifikacijos padėti įgyvendinti ir būsimąjį Jūrų socialinį paketą. Be to, EJSA turėtų padėti kurti jūrininkų mokymo akademijų tinklą, kad būtų keičiamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir būtų užtikrinami aukšti standartai.

  Dabar EJSA, tikrindama pripažintųjų organizacijų pripažinimo sąlygas, veikia tik Komisijos vardu. Šie auditai apima tarptautinių konvencijų reikalavimus. Taigi, jie apima beveik tuos pačius klausimus, kuriuos vertina ir valstybės narės. Jei EJSA atliktų reikiamus auditus ir valstybių narių vardu, susidarytų masto ekonomija. Papildomi nacionaliniai reikalavimai neliktų nepatikrinti.

  Dėl uosto valstybės kontrolės: Paryžiaus susitarimo memorandumo sekretoriatas yra atskiras organas, kuriame dalyvauja Rusija ir Kanada bei ES, bet prie jo darbo daug prisideda EJSA. Perskirsčius funkcijas arba netgi šias organizacijas sujungus būtų galima gerokai padidinti efektyvumą.

  Būtų labai gerai, jei EJSA įgaliojimai būtų išplėsti pavedant jai padėti kaimyninėms šalims mažinti taršos pavojų ir reaguoti į taršą. Beveik neabejotina, kad jeigu teršalai išsilietų Viduržemio jūros pietinėje dalyje, tam tikra naftos dalis galiausiai atsidurtų ES vandenyse. Šiuo atveju akivaizdu, kad profilaktika geriau negu gydymas. Pakoregavus reglamentą – jame konkrečiai numačius, kad EJSA gali padėti Komisijai ir valstybių narių regioninėms institucijoms reaguoti į jūrų taršą (pvz., pagal Helsinkio ir Barselonos konvencijas), gaunama naudos ir teisinio tikrumo, ir skaidrumo atžvilgiu.

  Su valdymu susiję aspektai

  Kaip pripažįstama Komisijos pasiūlyme, gali kilti interesų konfliktas dėl to, kad valstybių narių atstovai administracinėje valdyboje, nustatantys EJSA vizitų politiką, taip pat ir nustato taisykles, pagal kurias bus tikrinama jų pačių organizacija. Tačiau, agentūros veiklos darbo metodai, taikomi atliekant tikrinimus, turėtų būtų tvirtinami naudojant Lisabonos sutartyje numatytus deleguotuosius aktus, o ne taikant komitologijos procedūrą.

  Be to, dėl ES plėtros pakito valstybių narių atstovų ir Komisijos atstovų pusiausvyra. Esant 27, o ne 15 valstybių narių, teoriškai įmanoma, kad direktorius bus skiriamas arba atleidžiamas nepaisant Komisijos atstovų pageidavimų. Balsų svorio sistema ilgam laiką išsaugotų institucinę pusiausvyrą.

  Poveikis biudžetui

  Aišku, kad jeigu darbą vieną kartą atliks EJSA, o ne kiekviena nacionalinė valdžios institucija, sąnaudos Europos mokesčių mokėtojams bus mažesnės ir bus sukurta tikra papildoma Europos vertė. Tai jau parodė EJSA jūrų stebėjimo sistemos. Jeigu šios sistemos būtų naudojamos siekiant teikti vertingą informaciją kitoms politikos sritims, tikėtina, kad tai būtų daug ekonomiškiau negu kurti atskiras sistemas.

  Papildomas EJSA funkcijas turi tikroviškai atspindėti biudžetas ir darbuotojų skaičius. Priešingu atveju kiltų pavojus pagrindinei jos funkcijai – didinti jūrų saugumą.

  Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (16.6.2011)

  pateikta Transporto ir turizmo komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą
  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  Nuomonės referentė: Jutta Haug

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Siūloma priemonė skirta Reglamentui Nr. 1406/2002 iš dalies pakeisti aiškiai nurodant dabartinius EJSA uždavinius ir vaidmenį, taip pat EJSA uždavinius išplečiant naujose tarptautiniu ir (arba) ES lygmeniu vystomose srityse.

  Bendrieji aspektai ir tarpinstitucinė darbo grupė agentūrų klausimais

  Nuomonės referentė tinkamai atkreipė dėmesį į tai, kad siūloma numatyti daugiau užduočių, ir į Komisijos atliktą galimo poveikio vertinimą. Ji norėtų atkreipti BUDG ir TRAN komitetų dėmesį į tai, kad reikėtų atlikti tolesnius bet kokių papildomų užduočių, kurias pasiūlytų atsakingas komitetas, galimybių ir pasekmių poveikio vertinimus (plg. pagrindinio pranešėjo darbo dokumentas, EESRK nuomonė), taip pat ir biudžeto ir personalo aspektais, atsižvelgiant į bendrą tarpinstitucinį požiūrį į poveikio vertinimą (PV), susijusį su esminiais pakeitimais.

  Nuomonės referentė mano, kad dėl tarpinstitucinės darbo grupės veiklos pažangos atsirado galimybė įtraukti pirmąsias jos išvadas valdymo klausimais į jau parengtą nuomonę. Šioms išvadoms jau pritarė trys institucijos jų pastarajame 2011 m. kovo 23 d. susitikime. Atsižvelgiant į šias išvadas, pateikiami pakeitimai šiais klausimais:

  - Parlamento galių tikrinant agentūros daugiametę strategiją (nuomonė) ir metinę darbo programą didinimas,

  - valdančiosios tarybos stebėsenos užduotys ir reikalingi atitinkami jos narių įgūdžiai,

  - vykdomosios valdybos įsteigimas,

  - valdančiosios tarybos narių bet kokių interesų konfliktų prevencija,

  - specialiai agentūros veiklai vertinti pritaikytų rodiklių nustatymas,

  - reguliarus agentūros vertinimas.

  Biudžeto klausimai

  Nuomonės referentė, aptardama vien tik su biudžetu susijusius klausimus, nurodė, kad reikia išsamesnio paaiškinimo finansinėje pažymoje ir išsamesnio pasiūlymo poveikio biudžetui paaiškinimo:

  - Atrodo, kad finansinė pažyma klaidinga, nes MOVE GD paminėtas vienas papildomas etatas, kuris jau skirtas veiklos valdymo srityje. Nuomonės referentė užtikrins, kad tai nesukeltų papildomų išlaidų (poveikis būtų maždaug 0,5 mln. eurų per ketverius metus).

  - Reikia išsamiau paaiškinti 6 darbuotojų perkėlimo agentūros viduje, siekiant atlikti naujas užduotis, numatomą laiką ir veiklos sritis, iš kurių ketinama atlikti vidinius perkėlimus.

  - Taip pat reikės išsamesnės informacijos apie tikslų agentūros naujų užduočių, kurios neįtrauktos į šį reglamentą, poveikį ištekliams: skirsniai susiję su administracinės tarybos daugiametėje strategijoje nurodytu „žmogiškuoju veiksniu“ ir „e. jūrų sistema“.

  - Galiausiai reikės ištirti, kiek lėšų galima tikėtis iš mokesčių, susijusių su keitimusi laivybos duomenimis, surinkimo ir taip pat kokios yra garantijos, kad teisėkūros institucija toliau spręs dėl visų agentūros pajamų šaltinių, nepaisant bendros naujos nuostatos formuluotės.

  PAKEITIMAI

  Biudžeto komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. pabrėžia, kad numatant daugiau užduočių Europos jūrų saugumo agentūrai turėtų būti taikomas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punktas; pabrėžia, kad bet koks teisėkūros institucijos sprendimas, kuriuo pritariama numatyti daugiau užduočių, nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos sprendimų vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą;

  Pagrindimas

  Pakartojamos Parlamento biudžeto valdymo teisės.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3) Remiantis išorės vertinimo rezultatais, administracinės valdybos rekomendacijomis ir daugiamete strategija, reikėtų aiškiau išdėstyti ir atnaujinti kai kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 nuostatas. Be to, dėl jūrų saugumo politikos pokyčių ES ir tarptautiniu lygmeniu agentūrai turėtų būti suteikta tam tikrų papildomų uždavinių. Siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto lėšų panaudojimą, būtina išsami peržiūra ir perskirstymas. Taip būtų galima trečdalį papildomų personalo poreikių, susijusių su naujomis užduotimis, patenkinti agentūrai perskirsčius vidinius išteklius.

  3) Remiantis išorės vertinimo rezultatais, administracinės valdybos rekomendacijomis ir tos valdybos 2010 m. kovo mėn. priimta daugiamete strategija, reikėtų aiškiau išdėstyti ir atnaujinti kai kurias Reglamento (EB) Nr 1406/2002 nuostatas. Be to, dėl jūrų saugumo politikos pokyčių ES ir tarptautiniu lygmeniu agentūrai turėtų būti suteikta tam tikrų papildomų uždavinių. Siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų ir biudžeto lėšų panaudojimą, būtina išsami peržiūra ir perskirstymas. Taip būtų galima trečdalį papildomų personalo poreikių, susijusių su naujomis užduotimis, patenkinti agentūrai perskirsčius vidinius išteklius.

  Pagrindimas

  Teisės akte turėtų būti pakankamai tiksliai nurodomi tekste minimi šaltiniai.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  14a) Reikėtų atsižvelgti į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1 (toliau – finansinis reglamentas), ypač į jo 185 straipsnį, ir į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo2 (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 47 punktą.

   

  1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

   

  2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

  Pagrindimas

  Finansinis reglamentas (185 straipsnis) ir Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (47 straipsnis) turėtų būti paminėti kaip teisinis naujos ES agentūros steigimo pagrindas.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  10 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) c punktas pakeičiamas taip:

  a) b ir c punktai pakeičiami taip:

   

  b) priima metinę agentūros veiklos ataskaitą ir ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybėms narėms.

   

  Kiekvienais metais agentūra biudžeto valdymo institucijai pateikia visą informaciją, susijusią su įvertinimo procedūrų rezultatais;

  „c) darbo programos ruošimo planuose nagrinėja valstybių narių techninės pagalbos prašymus, kaip nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje;

  c) darbo programos ruošimo planuose nagrinėja valstybių narių techninės pagalbos prašymus, kaip nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje;

  ca) priima daugiametę agentūros strategiją penkeriems metams, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę;

  ca) priima daugiametę agentūros strategiją penkeriems metams, atsižvelgdama į Parlamento ir Komisijos nuomones;

  cb) priima agentūros daugiametį personalo politikos planą;“

  cb) priima agentūros daugiametį personalo politikos planą;“

  Pagrindimas

  Pirmajame daliniame pakeitime siekiama paaiškinti, kad agentūra negali pati nuspręsti, kas aktualu Parlamentui. Antrajame pakeitime siekiama į reglamentą įrašyti, kad su Parlamentu reikėtų konsultuotis priimant daugiametę agentūrų strategiją (TDG).

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  10 straipsnio 2 dalies h punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da) h punktas pakeičiamas taip:

   

  „h)su agentūros biudžetu susijusias pareigas vykdo pagal 18, 19 ir 21 straipsnius ir vykdo stebėseną bei imasi atitinkamų tolesnių priemonių, priimtų atsižvelgiant į įvairiose vidaus ir išorės audito ataskaitose ir vertinimuose pateiktas išvadas ir rekomendacijas;“

  Pagrindimas

  Valdančiajai tarybai, kuriai direktorius atskaitingas, turėtų būti aiškiai suteikti įgaliojimai stebėti audito ir vertinimų rezultatus, kad į juos būtų galima geriau atsižvelgti ir imtis tolesnių priemonių (TDG).

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  11 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   

  a) 1 dalis pakeičiama taip:

   

  „1. Administracinę valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir keturi Komisijos atstovai, taip pat Komisijos skiriami keturi labiausiai suinteresuotų sektorių specialistai, neturintys balso teisės.

   

  Valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į atitinkamą jų patirtį ir kompetenciją jūrų saugumo, apsaugos jūrose, taršos prevencijos ir atsako į laivų keliamą taršą srityse. Jie taip pat turi turėti reikiamų valdymo, administracinių ir biudžeto srities įgūdžių, kad galėtų vykdyti 10 straipsnyje išvardytas užduotis.

   

  Administracinės valdybos nariai pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę deklaraciją, kurioje nurodomi visi tiesioginiai arba netiesioginiai interesai, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą. Kiekviename posėdyje jie deklaruoja visus su darbotvarkėje numatytais klausimais susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai paveikti jų nepriklausomumą, nedalyvauja diskusijose tais klausimais ir dėl jų nebalsuoja.

   

  b) 3 dalis pakeičiama taip:

   

  „3. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadenciją galima pratęsti vieną kartą.

  Pagrindimas

  Valdančiosios tarybos narių įgūdžiai turėtų atitikti jiems pavestas pareigas. Be to, reikėtų numatyti nuostatą, kuri padėtų išvengti bet kokių konfliktų interesų, o jų įgaliojimų trukmė turėtų būti suderinta su kitų agentūrų įgaliojimų trukme (TDG).

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  14 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3b) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „14a straipsnis

  Vykdomoji valdyba

   

  1. Turi būti sudaryta vykdomoji valdyba, sudaryta iš administracinės valdybos narių, taip pat dviejų Komisijos atstovų. Jos dydis neviršija vienos trečiosios administracinės valdybos dydžio. Ji renkasi ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

   

  2. Vykdomajai valdybai aiškius oficialius įgaliojimus suteikia administracinė valdyba. Jos užduotys apima administracinės valdybos sprendimų įgyvendinimo stebėseną, administracinių ir biudžeto klausimų sprendimą administracinės valdybos vardu ir sprendimų, programų bei veiklos, kuriuos turi tvirtinti administracinė valdyba, rengimą. Vykdomoji valdyba atskaitinga administracinei valdybai; todėl per kiekvieną administracinės valdybos posėdį ji pateikia veiklos ataskaitą.“

  Pagrindimas

  Vykdomoji valdyba turėtų būti įsteigta siekiant stiprinti administracinio ir biudžeto valdymo stebėseną rengiant valdančiosios tarybos sprendimus (TDG).

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) 2 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

  a) 2 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

  „a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir pasikonsultavęs su Komisija teikia ją administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio;

  „a) rengia daugiametę agentūros strategiją ir pasikonsultavęs su Parlamentu ir Komisija teikia ją administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio;

  aa) rengia daugiametį agentūros personalo politikos planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia jį administracinei valdybai;

  aa) rengia daugiametį agentūros personalo politikos planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia jį administracinei valdybai;

  ab) rengia metinę darbo programą ir agentūros parengties ir reagavimo į taršą veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia juos administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio. Jis imasi reikiamų priemonių jų įgyvendinimui. Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis atsako į visus Komisijos ar valstybės narės prašymus teikti pagalbą;

  ab) rengia metinę darbo programą, nurodydamas kiekvienai veiklai numatomus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, ir agentūros parengties ir reagavimo į taršą veiklos išsamų planą ir pasikonsultavęs su Komisija teikia juos administracinei valdybai likus mažiausiai 8 savaitėms iki susijusio valdybos posėdžio. Priima visus Europos Parlamento kompetentingo komiteto kvietimus pateikti savo nuomonę ir keistis nuomonėmis dėl metinės darbo programos. Jis imasi reikiamų priemonių jų įgyvendinimui. Pagal 10 straipsnio 2 dalies c punktą jis atsako į visus Komisijos ar valstybės narės prašymus teikti pagalbą;

  b) pasikonsultavęs su Komisija ir laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jis nusprendžia, ar reikėtų vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones;“

  b) pasikonsultavęs su Komisija ir laikydamasis 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, jis nusprendžia, ar reikėtų vykdyti tame pačiame 3 straipsnyje numatytus tikrinimus. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Komisija rengdamas 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones;“

  Pagrindimas

  Pirmajame daliniame pakeitime siekiama į reglamentą įrašyti, kad su Parlamentu reikėtų konsultuotis priimant daugiametę agentūrų strategiją (TDG). Antrajame atsižvelgiama į veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo (VGB / VGBV) principus: agentūros darbo programoje ir metinėje veiklos ataskaitoje turėtų būti pateikiama informacija apie veiklai, kuri būtina siekiant agentūros tikslų, finansuoti skiriamas lėšas. Trečiajame siekiama įteisinti direktoriaus ir kompetentingo komiteto keitimosi nuomonėmis dėl metinės darbo programos praktiką.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punkto b papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  15 straipsnio 2 dalies d punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „d) organizuoja veiksmingą stebėsenos sistemą, kad galėtų palyginti agentūros laimėjimus su šiame reglamente nustatytais jos darbo tikslais ir uždaviniais. Jis užtikrina, kad agentūros organizacinė struktūra bus nuolat atnaujinama atsižvelgiant į kintančius poreikius ir neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Dėl to vykdomasis direktorius kasmet parengia bendrosios ataskaitos projektą, kurį pateikia administracinei valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, skirtas agentūros išsamaus parengties ir reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam vykdymui, ir pateikiama naujausia informacija apie visų pagal tą planą finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato pripažintus profesinius standartus atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką;“

  „d) organizuoja veiksmingą stebėsenos sistemą, kad galėtų palyginti agentūros laimėjimus su šiame reglamente nustatytais jos darbo tikslais ir uždaviniais. Pritariant Komisijai, šiuo tikslu parengia specialiai pritaikytus veiksmingumo rodiklius, pagal kuriuos galima efektyviai įvertinti gautus rezultatus. Jis užtikrina, kad agentūros organizacinė struktūra bus nuolat atnaujinama atsižvelgiant į kintančius poreikius ir neviršijant turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Dėl to vykdomasis direktorius kasmet parengia bendrosios ataskaitos projektą, kurį pateikia administracinei valdybai. Ataskaitą sudaro atskiras skyrius, skirtas agentūros išsamaus parengties ir reagavimo į taršą veiklos plano finansiniam vykdymui, ir pateikiama naujausia informacija apie visų pagal tą planą finansuojamų veiksmų būklę. Jis nustato pripažintus profesinius standartus atitinkančią reguliaraus įvertinimo tvarką;“

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo ir biudžeto sudarymo principus, agentūros darbo programoje ir metinėje veiklos ataskaitoje turėtų būti pateikta informacija apie veiklos sritims, kurios būtinos siekiant agentūros tikslų, finansuoti skiriamas lėšas ir apie bendrus rezultatus siekiant šių tikslų.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Prieš oficialų paskyrimą atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji pateikta. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  Pagrindimas

  Reikėtų aiškiai nurodyti, kad prieš paskiriant direktorių reikia atsižvelgti į Parlamento nuomonę dėl atrinkto kandidato.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Administracinė valdyba, Komisijos pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip trejiems metams. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma. Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, vykdomasis direktorius gali būti pakviestas (-a) padaryti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. Jei kadencija nepratęsiama, vykdomasis direktorius toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas vykdomasis direktorius.

  2. Administracinė valdyba, Komisijos pasiūlymu, ir atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, gali pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgiau kaip penkeriems metams. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma. Administracinė valdyba informuoja Europos Parlamentą apie ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją. Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, vykdomasis direktorius gali būti pakviestas (-a) padaryti pranešimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių klausimus. Prieš oficialų pakartotiną paskyrimą atsižvelgiama į komiteto nuomonę, jei ji pateikta. Jei kadencija nepratęsiama, vykdomasis direktorius toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas vykdomasis direktorius.

  Pagrindimas

  Direktoriaus įgaliojimai turėtų būti pratęsiami tokios pat trukmės, kaip pirmąjį kartą, laikotarpiui. Prieš paskiriant direktorių reikėtų atsižvelgti į Parlamento nuomonę dėl atrinkto kandidato.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 6 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a) 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

   

  3. Vykdomasis direktorius, vadovaudamasis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principu, parengia kitų finansinių metų agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir siunčia jį kartu su etatų plano projektu administracinei valdybai.“

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo ir biudžeto sudarymo principus, agentūros biudžetas turėtų būti aiškiai pagrįstas agentūros tikslais ir veikla, o agentūros paskirtis bei užduotys turėtų būti siejamos su jos veikla ir ištekliais.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 6 b punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 7 ir 8 dalys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6b) 18 straipsnio 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

   

  „7. Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai (toliau — biudžeto valdymo institucija) pajamų bei išlaidų sąmatą kartu su preliminariu Europos Sąjungos [...] bendrojo biudžeto projektu.

   

  8. Komisija, atsižvelgdama į šią sąmatą, į Europos Sąjungos [...] bendrojo biudžeto projektą įtraukia sąmatą, kuri, jos manymu, reikalinga etatų planui įgyvendinti, ir iš bendrojo biudžeto mokėtiną subsidijos sumą ir jas pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal SESV 314 straipsnį kartu su agentūros sąmatos ir iš bendrojo biudžeto mokėtinos subsidijos sumos skirtumų aprašymu ir pagrindimu.

  Pagrindimas

  Pirmoji šio pakeitimo dalis susijusi su Lisabonos sutartyje vartojamos terminologijos taikymu. Antrojoje dalyje siekiama, kad biudžeto valdymo institucijai būtų teikiama atitinkama informacija tuo atveju, kai Komisija pataiso agentūros sąmatas.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 6 c punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  18 straipsnio 10 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6c) 18 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

   

  10. Biudžetą tvirtina administracinė valdyba. Galutinai priėmus bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą, jis tampa galutinis. Prireikus jis atitinkamai tikslinamas kartu su metine darbo programa.“

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu siekiama išvengti, kad tuo atveju, kai labai sumažinamas biudžetas, agentūrai netektų vykdyti tų pačių užduočių ir veiklos turint kur kas mažiau išteklių.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 7 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  22 straipsnio 1 ir 2 dalys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  7) 22 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

  „1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius metus administracinė valdyba paveda atlikti nepriklausomą šio reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą. Komisija agentūrai suteikia galimybę naudotis visa informacija, kuri, pastarosios manymu, reikalinga tokiam vertinimui.“.

  „1. Reguliariai ir bent kartą per penkerius metus administracinė valdyba paveda atlikti nepriklausomą šio reglamento įgyvendinimo išorės vertinimą. Komisija agentūrai suteikia galimybę naudotis visa informacija, kuri, pastarosios manymu, reikalinga tokiam vertinimui.

   

  2. Vertinamas agentūros ir jos darbo metodų naudingumas, aktualumas, gauta pridėtinė vertė ir veiksmingumas. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomones ir Europos, ir nacionaliniu lygmenimis. Vertinime visų pirma atsižvelgiama į galimą poreikį keisti arba papildyti agentūros užduotis ar nutraukti jos veiklą tuo atveju, jei jos funkcijos taptų nereikalingos.“

  Pagrindimas

  Reikėtų paminėti, kad prireikus įprastinis vertinimas galėtų taip pat apimti agentūros užduočių ar jos egzistavimo persvarstymą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, dalinis pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  10.11.2010

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Jutta Haug

  18.11.2010

   

   

   

  Priėmimo data

  15.6.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (19.4.2011)

  pateikta Transporto ir turizmo komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą
  (COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

  Nuomonės referentas: Bart Staes

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Išsiliejus naftai platformoje „Deepwater Horizon“ Meksikos įlankoje pasidarė aišku, kad reikia sutelkti dėmesį į jūrų saugumo ir taršos prevencijos ES jūros aplinkoje klausimus. Europos Parlamentas pradėjo nagrinėti šiuos klausimus savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliucijoje dėl ES veiksmų, susijusių su naftos paieška ir gavyba Europoje, kurią visų pirma parengti paskatino Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.

  Siūlomas reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (EJSA), sudaro pirmąją teisėkūros galimybę Parlamentui išnagrinėti būdus, kaip sustiprinti esamą EJSA veiklą siekiant nustatyti tolesnius aplinkos apsaugos tikslus ir patobulinti reagavimo į avarijas pajėgumus ES vandenyse.

  Siūlomame reglamente turėtų būti tinkamiausiai pasinaudojama Agentūros žiniomis ir stiprinamas jos vaidmuo siekiant padėti Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti taršos iš jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių prevenciją, taip pat nustatyti reikalavimus ir gaires dėl naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos licencijų išdavimo ir teikti Komisijai ir valstybėms narėms paramą šiais klausimais. Pagal siūlomą reglamentą taip pat turėtų būti nustatytas didesnis tokių sistemų, kaip „CleanSeaNet“ ir elektroninė aptikimo sistema, kurią savo veikloje naudoja EJSA, vaidmuo, taip pat išplėsta EJSA tikrinimo veikla.

  PAKEITIMAI

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas     1

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) Agentūra turėtų Komisijai teikti didesnę pagalbą, susijusią su jos kompetencijos sritims priklausančia mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reikėtų siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų su veikla, vykdoma pagal esamą ES mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, agentūra neturėtų vadovauti mokslinių tyrimų projektams.

  (6) Agentūra turėtų Komisijai teikti didesnę pagalbą, susijusią su jos kompetencijos sritims priklausančia mokslinių tyrimų veikla. Tačiau reikėtų siekti, kad agentūros veikla nesidubliuotų su veikla, vykdoma pagal esamą ES mokslinių tyrimų sistemą. Visų pirma, agentūra neturėtų vadovauti mokslinių tyrimų projektams. Išplečiant agentūros užduotis reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad būtų užtikrinta, kad šios užduotys būtų apibrėžtos aiškiai ir tiksliai, kad nebūtų dubliavimosi ir vengiama bet kokios painiavos.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje veikla kelia jūrų transportui ir jūrų aplinkai. Agentūros reagavimo įgūdžiai turėtų būti naudojami ir reaguojant į tokios veiklos sukeltą taršą. Be to, agentūra turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių saugumą, siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose.

  (8) Naujausi įvykiai parodė, kokį pavojų naftos ir dujų žvalgybos, gavybos ir transportavimo jūroje veikla kelia jūrų transportui, jūrų aplinkai ir pakrantės zonoms. Agentūros reagavimo įgūdžiai turėtų būti naudojami ir užkertant kelią tokios veiklos sukeltai taršai ir reaguojant į . Be to, agentūra turėtų padėti Komisijai tirti jūroje esančių judriųjų dujų ir naftos įrenginių (įskaitant įrenginius, skirtus transportavimui) saugumą, siekdama nustatyti jų galimus trūkumus, remdamasi patirtimi, kurią ji įgijo šiose srityse: jūrų saugumo, apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į taršą jūrose. Ypač agentūra turėtų, pasitelkusi esamą palydovinę stebėsenos ir sekimo tarnybą, teikti pagalbą Komisijai ir valstybėms narėms siekiant aptikti iš jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių išsiliejusią naftą ir panaikinti tokio išsiliejimo pasekmes.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8a) Numačius agentūrai daugiau atsakomybės ir užduočių, susijusių su jūroje esančiais naftos ir dujų įrenginiais, atitinkamai turėtų būti pritaikytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 18 straipsnį nustatytas biudžetas, taip pat, jeigu reikia, turėtų būti numatytas didesnis agentūros darbuotojų skaičius ir didesni reagavimo į avariją pajėgumai siekiant užtikrinti, kad agentūra pajėgtų veiksmingai vykdyti minėtas naujas užduotis.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8b) Esama agentūros elektroninė aptikimo sistema galėtų būti naudingai taikoma kitokių tipų laivams atsižvelgiant į sistemos galimybes didinti jūrų transporto veiksmingumą, taigi būtų skatinama krovinius vežti ne keliais, o jūra.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) Agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų transporto duomenų teikėjos reputaciją, o šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač susijusia su uosto valstybės kontrole, jūrų eismo ir laivybos maršrutų stebėsena, taip pat su pagalba nustatant galimus teršėjus, agentūra turėtų prisidėti prie tam tikrų ES pakrantės operacijų sąveikos stiprinimo. Be to, agentūra, kaupdama duomenis ir vykdydama jų stebėseną, turėtų taip pat rinkti esminę informaciją apie galimus naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos jūroje pavojus jūrų transportui ir jūrų aplinkai.

  (10) Agentūra įgijo autoritetingos ES jūrų transporto duomenų teikėjos reputaciją, o šie duomenys yra reikalingi ir svarbūs vykdant kitą ES veiklą. Savo veikla, ypač susijusia su uosto valstybės kontrole, jūrų eismo ir laivybos maršrutų stebėsena, taip pat su pagalba nustatant galimus teršėjus, agentūra turėtų prisidėti prie tam tikrų ES pakrantės operacijų sąveikos stiprinimo. Be to, reikėtų atlikti tyrimą siekiant išnagrinėti, ar agentūra šių užduočių vykdymą ateityje turėtų perimti kaip Europos pakrančių apsaugos tarnyba tam, kad valdžios institucijos galėtų veikti sparčiau ir veiksmingiau. Be to, agentūra, kaupdama duomenis ir vykdydama jų stebėseną, turėtų taip pat rinkti esminę informaciją apie galimus naftos ir dujų žvalgybos, gavybos ir transportavimo jūroje pavojus jūrų transportui ir jūrų aplinkai.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a) Agentūros patirtis reaguojant į taršą ir avarijas jūros aplinkoje taip pat būtų vertinga siekiant parengti gaires dėl naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos licencijų išdavimo. Todėl agentūra turėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms atlikti šią užduotį.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Agentūra vykdo tikrinimus, siekdama padėti Komisijai įvertinti, ar veiksmingai įgyvendinami ES teisės aktai Reikėtų tiksliai nustatyti agentūros, Komisijos, valstybių narių ir administracinės valdybos vaidmenis.

  (12) Agentūra vykdo tikrinimus, siekdama padėti Komisijai įvertinti, ar veiksmingai įgyvendinami ES teisės aktai. Reikėtų tiksliai nustatyti agentūros, Komisijos, valstybių narių ir administracinės valdybos vaidmenis. Ypač agentūra turėtų vykdyti tikrinimus trečiosiose šalyse Viduržemio jūros, Juodosios jūros ir Baltijos jūros regionuose, kurių vandenyse vykdoma naftos ir dujų gavyba ir gamyba, taip pat padėti šioms trečiosioms šalims, kad jos sustiprintų savo gebėjimus didinti jūroje vykdomų operacijų saugumą. Reikėtų aktyviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis tam, kad veikla vyktų sparčiau.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  1 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Agentūra valstybėms narėms ir Komisijai teikia reikiamą aukštos kompetencijos techninę ir mokslinę pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai taikyti Sąjungos teisės aktus jūrų saugumo, apsaugos jūroje ir taršos iš laivų prevencijos srityje, stebėti priemonių įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą vietoje.

  2. Agentūra valstybėms narėms ir Komisijai teikia reikiamą aukštos kompetencijos techninę ir mokslinę pagalbą, siekdama padėti joms tinkamai taikyti atitinkamus teisės aktus jūrų saugumo, apsaugos jūroje, jūrų aplinkos apsaugos srityje, ypač užtikrinant taršos iš laivų ir iš jūroje esančių naftos bei dujų įrenginių, įskaitant naftos ir dujų gręžimo platformas ir vamzdynų terminalus, prevenciją, stebėti priemonių įgyvendinimą ir įvertinti jų veiksmingumą vietoje.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Agentūra taip pat remia esamus tarpvalstybinius pakrančių koordinavimo tinklus, siekiant vystyti bendradarbiavimą, didesnį dėmesį skiriant nelaimių prevencijai, ir taip sudarant galimybes šiems tinklams naudotis technine ir moksline agentūros pagalba ir išsamiomis regionų ir vietos valdžios institucijų žiniomis apie specifines savybes ir vietos sąlygas.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą.

  1. Siekdama užtikrinti 1 straipsnyje nurodytų tikslų tinkamą įgyvendinimą, agentūra vykdo šio straipsnio 2 dalyje išvardytus uždavinius šiose srityse: jūrų saugumo ir apsaugos jūroje, taršos iš laivų ir iš jūroje esančių dujų ir naftos įrenginių (įskaitant judriuosius įrenginius, transportavimui skirtus įrenginius ir vamzdynų terminalus) prevencijos ir reagavimo į jūrų taršą.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa) parengti reikalavimus ir gaires, susijusias su licencijų dėl naftos ir dujų žvalgybos bei gavybos jūros aplinkoje išdavimu ir ypač susijusias su jų aplinkosauginiais ir civilinės saugos aspektais;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) išplėstų esamos elektroninės aptikimo sistemos taikymo sritį, ją panaudojant kitų rūšių laivams.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  2 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) pasitelkusi savo palydovinę stebėsenos ir sekimo tarnybą „Clean SeaNet“, sukurtą pagal Direktyvos 2005/35/EB 10 straipsnį, padeda nustatyti ir išvalyti taršą, atsiradusią jūros aplinkoje dėl nedidelio kiekio išsiliejusios naftos iš jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius ir padėti Komisijai atlikti Sutartyje numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar Sąjungos teisės aktai įgyvendinami veiksmingai, agentūra valstybėse narėse vykdo tikrinimus.

  1. Siekdama atlikti jai pavestus uždavinius ir padėti Komisijai atlikti Sutartyje numatytas pareigas, visų pirma įvertinti, ar Sąjungos teisės aktai įgyvendinami veiksmingai, agentūra padeda Komisijai peržiūrėti poveikio aplinkai įvertinimą ir valstybėse narėse vykdo tikrinimus.

  Pagrindimas

  EJSA taip pat galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį tikrinant jūroje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimus, siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai labai jautriose jūrų ekosistemose.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Be to, agentūra Komisijos vardu vykdo tikrinimus trečiosiose šalyse, kaip tai numatyta ES teisės aktuose, ypač Sąjungos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 391/2009 pripažintose organizacijose, ir tikrina jūreivių rengimą ir atestavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB.

  Be to, agentūra Komisijos vardu vykdo tikrinimus trečiosiose šalyse, kaip tai numatyta ES teisės aktuose, ypač Sąjungos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 391/2009 pripažintose organizacijose, ir tikrina jūrininkų rengimą ir atestavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB. Agentūra ypač vykdo tikrinimus trečiosiose šalyse Viduržemio jūros, Juodosios jūros ir Baltijos jūros regionuose, kurių vandenyse vykdoma naftos ir dujų gavyba ir gamyba, taip pat padėti šioms trečiosioms šalims, kad jos sustiprintų savo gebėjimus didinti jūroje vykdomų operacijų saugumą.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  3 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti horizontalius rezultatus ir padaryti bendras išvadas dėl taikomų priemonių veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau aptarti su valstybėmis narėmis.

  3. Pririekus ir visais atvejais užbaigus tikrinimų ciklą agentūra tiria to tikrinimų ciklo ataskaitas, siekdama nustatyti horizontalius rezultatus ir padaryti bendras išvadas dėl taikomų priemonių veiksmingumo. Agentūra tyrimo rezultatus pateikia Komisijai, kad šie būtų toliau aptarti su valstybėmis narėmis, ir paskelbia juos viešai lengvai prieinama forma, taip pat elektroniniu formatu.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 2 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  5 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Komisijos prašymu, administracinė valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus, įkurti regioninius centrus, būtinus siekiant įgyvendinti agentūros uždavinius veiksmingiausiu ir naudingiausiu būdu.

  3. Komisijos prašymu, administracinė valdyba gali nuspręsti, suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus ir su jomis bendradarbiaujant, įkurti regioninius centrus, būtinus siekiant įgyvendinti agentūros uždavinius veiksmingiausiu ir naudingiausiu būdu, stiprinant bendradarbiavimą su esamais regioniniais ir nacionaliniais tinklais, jau taikančiais prevencines priemones.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  1. Agentūros vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia administracinė valdyba. Vykdomasis direktorius renkamas iš Komisijos siūlomo kandidatų sąrašo penkerių metų laikotarpiui remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat lyčių lygybe, profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų ir iš jūroje esančių naftos bei dujų įrenginių, įskaitant vamzdynų terminalus, prevencija ir reagavimu į taršą. Prieš paskiriant vykdomuoju direktoriumi, administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti kviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Administracinė valdyba priima sprendimą visų balso teisę turinčių narių keturių penktadalių balsų dauguma.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002

  16 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Departamento vadovai skiriami remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Departamento vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, prieš tai gavęs administracinės valdybos sutikimą.

  4. Departamento vadovai skiriami remiantis nuopelnais ir dokumentais pagrįstais administraciniais bei valdymo įgūdžiais, taip pat lyčių lygybe, profesine kompetencija ir patirtimi, susijusia su jūrų saugumu, apsauga jūrose, taršos iš laivų prevencija ir reagavimu į taršą. Departamento vadovus skiria ar atleidžia vykdomasis direktorius, prieš tai gavęs administracinės valdybos sutikimą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, dalinis pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Atsakingas komitetas

  TRAN

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  10.11.2010

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Bart Staes

  30.11.2010

   

   

  Svarstymas komitete

  16.3.2011

   

   

   

  Priėmimo data

  19.4.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  58

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  George Sabin Cutaş

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, dalinis pakeitimas

  Nuorodos

  COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  28.10.2010

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  10.11.2010

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  10.11.2010

  ENVI

  10.11.2010

  ITRE

  10.11.2010

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ITRE

  1.12.2010

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010

   

   

   

  Svarstymas komitete

  12.4.2011

  21.6.2011

  10.10.2011

   

  Priėmimo data

  11.10.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  5

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Margrete Auken, Peter Simon

  Pateikimo data

  25.10.2011