Procedură : 2010/0303(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0372/2011

Texte depuse :

A7-0372/2011

Dezbateri :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Voturi :

PV 15/12/2011 - 9.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0581

RAPORT     ***I
PDF 1116kWORD 893k
25.10.2011
PE 464.908v03-00 A7-0372/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Knut Fleckenstein

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguraă alimentară
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0611),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0343/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2011(1),

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7‑0372/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază faptul că punctul 47 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui să se aplice în cazul extinderii atribuțiilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă; subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de extinderi a atribuțiilor nu aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002, s-a instituit o Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) cu scopul asigurării unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă și al prevenirii poluării cauzate de către navele maritime.

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002, care a fost adoptat în urma accidentului petrolierului „Erika” și a poluării devastatoare cu petrol pe care acesta a cauzat-o, s-a instituit o Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) cu scopul asigurării unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță maritimă și al prevenirii poluării cauzate de nave.

Justificare

În interesul persoanelor care în orice moment ar putea analiza aceste documente cu caracter științific, ar trebui indicat în mod clar ce anume a determinat instituțiile Uniunii să ia aceste măsuri.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În urma accidentului petrolierului „Prestige” din 2002, Regulamentul nr. 1406/2002 a fost modificat, conferindu-se Agenției competențe sporite în materie de combatere a poluării.

Justificare

În interesul persoanelor care în orice moment ar putea analiza aceste documente cu caracter științific, ar trebui indicat în mod clar ce anume a determinat instituțiile Uniunii să ia aceste măsuri.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, Consiliul de administrație al Agenției a comandat, în 2007, o evaluare externă independentă cu privire la punerea în aplicare a respectivului regulament. Pe baza acestei evaluări, în iunie 2008, Consiliul de administrație a formulat recomandări privind unele modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002, ale Agenției și ale practicilor sale de lucru.

(2) În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, consiliul de administrație al Agenției (denumit în continuare „Consiliul de administrație”) a comandat, în 2007, o evaluare externă independentă cu privire la punerea în aplicare a respectivului regulament. Pe baza acestei evaluări, în iunie 2008, Consiliul de administrație a formulat recomandări privind unele modificări referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1406/2002, la Agenție, la domeniile sale de competență și la practicile sale de lucru.

Justificare

Acest amendament privind prezentul regulament prevede atribuirea unor domenii de competență noi pentru Agenție și va cuprinde, prin urmare, o redefinire a sectoarelor în care aceasta își poate desfășura activitatea.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza constatărilor evaluării externe, a recomandărilor formulate de Consiliul de administrație și a strategiei multianuale, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 trebuie clarificate și actualizate. De asemenea, trebuie să i se încredințeze Agenției un număr de sarcini suplimentare care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivel internațional și la nivelul UE. Sunt necesare eforturi considerabile de analiză detaliată și de redistribuire pentru a garanta eficiența bugetului și a costurilor. Prin aceste eforturi, o treime din personal suplimentar necesar pentru îndeplinirea noilor sarcini ar putea fi acoperit prin redistribuire internă de către Agenție.

(3) Pe baza constatărilor evaluării externe, a recomandărilor formulate de Consiliul de administrație și a strategiei multianuale adoptate de acesta în martie 2010, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 ar trebui clarificate și actualizate. Dacă, pe de-o parte, ar trebui să se pună accentul pe sarcinile prioritare ale Agenției în domeniul siguranței maritime, pe de altă parte, acesteia ar trebui să i se încredințeze și un număr de sarcini suplimentare, care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivelul UE și la nivel internațional. Având în vedere constrângerile bugetare cu care se confruntă Uniunea, sunt necesare eforturi considerabile de analiză detaliată și de redistribuire pentru a garanta eficiența costurilor și a bugetului și pentru a evita suprapunerile. Personalul necesar pentru îndeplinirea noilor sarcini ar trebui să fie asigurat de Agenție, în măsura posibilului prin redistribuire internă.

Justificare

Resursele pe care Agenția le are la dispoziție pentru a acționa în mod eficient în domeniul siguranței maritime nu ar trebui să fie alocate pentru sarcini noi. Prin urmare, este nevoie de o gestionare bugetară riguroasă dacă se intenționează extinderea domeniilor de competență ale Agenției. Noile sarcini ar trebui acoperite, dacă este posibil, prin redistribuire.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Redistribuirea trebuie să fie coordonată cu agențiile din statele membre.

Justificare

Dacă redistribuirea sarcinilor va implica o coordonare sporită, se vor obține o eficiență și o rentabilitate mai ridicate.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Agenția a demonstrat deja că anumite atribuții, precum sistemele de monitorizare prin satelit, pot fi îndeplinite în mod mai eficient la nivel european. În situația în care aceste sisteme pot fi utilizate pentru a susține alte obiective ce țin de politici, statele membre fac economii la bugetele lor naționale, ceea ce reprezintă o adevărată valoare adăugată europeană.

Justificare

În lumina crizei economice, este evident că există o presiune asupra bugetelor publice de la nivel european, național și de stat. Cu toate acestea, a afirma că fiecare organizație publică ar trebui să se confrunte cu o înghețare a bugetului nu este o abordare foarte logică în cazul în care investițiile la un nivel pot permite economii mai mari în cadrul altor sectoare guvernamentale. Un aspect ce trebuie menționat în special este faptul că, dacă Agenția poate utiliza sistemele sale actuale pentru a contribui la realizarea altor obiective ce țin de politici, fiind nevoie doar de o creștere modestă a resurselor, efectul net va fi acela de reducere a cheltuielilor publice europene, deoarece administrațiile naționale nu vor mai avea aceste atribuții.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Pentru ca Agenția să-și îndeplinească în mod adecvat noile atribuții încredințate în temeiul prezentului regulament, este necesară o creștere, fie ea și restrânsă, a resurselor sale. Acest aspect va necesita o atenție deosebită în cadrul procedurii bugetare.

Justificare

Într-o perioadă de puternică criză economică, o investiție restrânsă în resursele Agenției se poate dovedi necesară, având în vedere că noile atribuții încredințate acesteia vor permite reducerea cheltuielilor la nivel național.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Numirile în Consiliul de administrație ar trebui să țină pe deplin seama de faptul că este important să se asigure o reprezentare echilibrată a celor două genuri. Și alegerea președintelui și a vicepreședintelui, precum și alegerea reprezentanților din țările terțe ar trebui să aibă acest obiectiv.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Agenția trebuie să acționeze în interesul Uniunii. Aceasta include și posibilitatea ca Agenția să acționeze în afara teritoriului UE în domeniile sale de competență.

(5) Agenția ar trebui să acționeze în interesul Uniunii și să respecte orientările elaborate de Comisie. Aceasta ar trebui să includă și posibilitatea ca Agenția să acționeze în afara teritoriului UE în domeniile sale de competență, promovând politica Uniunii în domeniul siguranței maritime prin intermediul cooperării științifice și tehnice cu țările terțe.

Justificare

Agenția își îndeplinește sarcina în numele Comisiei, care autorizează punerea în aplicare a legilor și a principiilor comunitare. Agenția sprijină astfel Comisia și statele membre în legătură cu sarcinile lor tehnice și operaționale ori de câte ori acestea îi solicită sprijinul, Agenția nefiind abilitată să creeze competențe.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În urma solicitării unui stat membru, Agenția ar trebui să ia măsuri suplimentare și rentabile pentru a susține intervențiile în situații de poluare marină, inclusiv în orice caz de poluare provocată de instalațiile offshore de petrol și gaze. În cazul poluării marine dintr-un stat care nu este membru, solicitarea ar trebui făcută de Comisie.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Agenția trebuie să intensifice asistența pe care o acordă Comisiei în ceea ce privește activitățile de cercetare în domeniile sale de competență. Cu toate acestea, trebuie evitată dublarea activităților desfășurate în cadrul existent de cercetare al UE. În special, Agenția nu trebuie să se ocupe de gestionarea proiectelor de cercetare.

(6) Agenția ar trebui să intensifice asistența pe care o acordă Comisiei și statelor membre în ceea ce privește activitățile de cercetare legate de domeniile sale de competență. Cu toate acestea, ar trebui evitată dublarea activităților cu cadrul actual de cercetare al UE. În special, Agenția nu ar trebui să se ocupe de gestionarea proiectelor de cercetare. În ceea ce privește extinderea atribuțiilor Agenției, ar trebui să se acorde atenție asigurării faptului că atribuțiile sunt descrise în mod clar și exact, că nu există nicio dublare a acestora și că se evită confuziile.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În lumina dezvoltării unor aplicații și a unor servicii inovatoare noi și a îmbunătățirii aplicațiilor și serviciilor existente, precum și în vederea creării unui spațiu maritim european fără frontiere, Agenția ar trebui să exploateze pe deplin potențialul pe care îl au programele EGNOS, Galileo și GMES.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Agenția pune la dispoziția statelor membre informații detaliate cu privire la situațiile în care navele poluează, pentru a le permite acestora să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu Directiva nr. 2005/35 a Parlamentului European și a Consiliului1. Eficiența aplicării și sancțiunile variază însă mult, cu toate că acest tip de poluare poate să afecteze în cele din urmă și alte ape naționale.

 

________________

 

1 JO L 255, 30.9.2005, p. 11.

Justificare

Directiva nr. 2005/35, astfel cum a fost modificată de Directiva nr. 2009/123, dă statelor membre sarcina de a prevedea sancțiuni penale cu privire la deversarea de substanțe poluante care fac obiectul acestei directive. Prin această directivă, Agenția obține și un rol‑cheie în ceea ce privește elaborarea unor soluții tehnice și acordarea de asistență tehnică. Cu toate acestea, până în prezent, statele membre au dat dovadă de grade foarte diferite de entuziasm în ceea ce privește îndeplinirea acestor responsabilități.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în evidență riscurile pe care activitățile offshore de explorare și producție a petrolului și gazelor le reprezintă pentru transportul maritim și mediul marin. Utilizarea capacității de intervenție a Agenției trebuie extinsă în mod explicit pentru a include intervenția în situații de poluare cauzată de astfel de activități. În plus, Agenția trebuie să acorde Comisiei asistență în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore mobile de petrol și gaze pentru a identifica eventualele puncte slabe, contribuția Agenției în acest sens bazându-se pe expertiza pe care aceasta a dobândit-o cu privire la siguranța și securitatea maritimă, la prevenirea poluării cauzate de nave și la intervenția în caz de poluare marină.

(8) Unele evenimente recente au scos în evidență riscurile pe care activitățile offshore de explorare și producție a petrolului și gazelor le reprezintă pentru transportul maritim și mediul marin. Utilizarea capacității Agenției ar trebui extinsă în mod explicit pentru a include situațiile de poluare cauzată de astfel de activități. În plus, Agenția ar trebui să acorde Comisiei asistență în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore de petrol și gaze pentru a identifica eventualele puncte slabe, contribuția Agenției în acest sens bazându‑se pe cunoștințele de specialitate pe care aceasta le-a dobândit cu privire la siguranța și securitatea maritimă, la prevenirea poluării cauzate de nave și la intervenția în caz de poluare marină. Acest rol suplimentar, care oferă valoare adăugată europeană prin utilizarea cunoștințelor și a experienței în domeniu ale Agenției, ar trebui să fie însoțit de resurse financiare și umane adecvate.

Justificare

Dacă, pe de-o parte, Agenția oferă o soluție eficientă din punctul de vedere al costurilor, având în vedere cunoștințele de specialitate și sistemele sale tehnice actuale, pe de altă parte, a ne imagina că preluarea unor atribuții noi se poate face fără alocarea unor resurse suplimentare nu reprezintă o abordare realistă. O înghețare puternică a bugetului ar pune în pericol capacitatea Agenției de a-și îndeplini actualele responsabilități în ceea ce privește prevenirea poluării cauzate de nave și intervenția sa în astfel de situații.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Ar trebui menționat în special faptul că sistemul CleanSeaNet al Agenției, folosit în prezent pentru a furniza probe fotografice privind deversările de petrol provenite de la nave, ar trebui utilizat și pentru identificarea și semnalarea deversărilor de petrol provenite de la instalațiile din regiunile de coastă și offshore.

Justificare

Astfel vor putea fi supravegheate în totalitate toate apele, indiferent care este sursa poluării.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) În vederea realizării pieței interne a Uniunii, ar trebui utilizat cât mai mult transportul maritim pe distanțe scurte și ar trebui să se reducă sarcina administrativă în cazul transportului maritim. Proiectul „Centura albastră” („Blue Belt”) va contribui la reducerea formalităților de raportare pe care navele maritime comerciale trebuie să le respecte la sosirea în sau la plecarea din porturile statelor membre.

Justificare

Deplasarea navelor între porturile UE este considerată o deplasare internațională, fapt ce duce la sarcini birocratice în defavoarea intermodalității. Directiva 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor maritime la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (cu data de transpunere 19 mai 2012) simplifică și armonizează procedurile administrative din cadrul transportului maritim prin intermediul transmiterii electronice a datelor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Uniunea a stabilit o strategie cuprinzătoare privind transportul maritim pentru perioada până în 2018, care cuprinde conceptul „e-maritime”. De asemenea, Uniunea dezvoltă și o rețea de supraveghere maritimă a UE. Agenția dispune de sisteme și de aplicații maritime de interes pentru realizarea acestor politici. Prin urmare, Agenția trebuie să pună aceste sisteme și date la dispoziția partenerilor interesați.

(9) Uniunea a stabilit o strategie cuprinzătoare privind transportul maritim pentru perioada până în 2018, care cuprinde conceptul „e-maritime”. De asemenea, Uniunea dezvoltă și o rețea de supraveghere maritimă a UE. Agenția dispune de sisteme și de aplicații maritime de interes pentru realizarea acestor politici și, în special, pentru proiectul „Centura albastră” („Blue Belt”). Prin urmare, Agenția ar trebui să pună aceste sisteme și date la dispoziția partenerilor interesați.

Justificare

Proiectul „Centura albastră” („Blue Belt”) oferă autorităților vamale garanția că o navă care declară că transportă mărfuri în cadrul UE a acostat doar în porturi din UE. Acesta oferă o modalitate de reducere a sarcinii administrative în cazul transportului maritim pe distanțe reduse, menținând, totodată, nivelurile actuale de control. Acest fapt promovează, la rândul său, utilizarea unui mod de transport care provoacă mai puține daune mediului decât transportul rutier.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a contribui la crearea unei „mări europene unice” și la prevenirea și combaterea poluării marine, ar trebui să se creeze sinergii între autoritățile naționale însărcinate cu aplicarea legii, inclusiv între serviciile naționale de pază de coastă.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Agenția ar trebui să asiste Comisia și statele membre în legătură cu dezvoltarea și punerea în aplicare a inițiativei „e‑maritime” a Uniunii, destinată creșterii eficienței în sectorul maritim printr-o mai bună întrebuințare a tehnologiilor informatice, fără a aduce atingere domeniilor de responsabilitate ale autorităților competente.

Justificare

Tehnologiile informatice și cele prin satelit pot avea o contribuție majoră la creșterea nivelurilor de siguranță maritimă și a eficienței în acest sector. În acest sens, accentul ar trebui pus pe importanța inițiativei „e-maritime” a Comisiei, încercând, totodată, să se evite suprapuneri și dublări în ceea ce privește domeniile de competență ale organismelor naționale și regionale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Având în vedere că este important ca Europa să atragă în continuare alți navigatori de calitate care să înlocuiască generația care iese la pensie, Agenția ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în legătură cu promovarea formării în domeniul maritim. Aceasta ar trebui să depună eforturi mai ales pentru a face schimb de bune practici și a facilita schimburile între instituțiile de formare în domeniul maritim pe baza modelului Erasmus.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca furnizor recunoscut de date de trafic maritim, aceste date fiind utile și relevante pentru celelalte activități ale UE. Prin activitățile desfășurate, în special în ceea ce privește controlul efectuat de statul portului, monitorizarea traficului și a rutelor maritime, precum și asistența în urmărirea potențialilor poluatori, Agenția trebuie să contribuie la consolidarea sinergiilor la nivelul UE cu privire la anumite operațiuni ale pazei de coastă. În plus, prin activitățile de colectare și monitorizare a datelor, Agenția trebuie să acumuleze, de asemenea, informații esențiale privind posibilele riscuri pe care explorarea și producția de petrol și gaze în zonele offshore le prezintă pentru transportul maritim și pentru mediul marin.

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca furnizor recunoscut de date de trafic maritim, aceste date fiind utile și relevante pentru celelalte activități ale UE. Prin activitățile desfășurate, în special în ceea ce privește controlul efectuat de statul portului, monitorizarea traficului și a rutelor maritime, precum și asistența în urmărirea potențialilor poluatori, Agenția ar trebui să contribuie la consolidarea sinergiilor la nivelul UE cu privire la operațiunile destinate prevenirii și combaterii poluării marine, încurajând schimbul de informații și de bune practici între diferitele servicii de pază de coastă. În plus, prin activitățile de monitorizare și de colectare a datelor, Agenția ar trebui să adune, de asemenea, informații de bază privind, de exemplu, pirateria și posibilele riscuri pe care explorarea, producția și transportul de petrol și gaze în zonele offshore le prezintă pentru transportul maritim și pentru mediul marin.

Justificare

Serviciile de pază de coastă au ca obiectiv principal asigurarea siguranței maritime naționale. Prin urmare, strategia care reglementează acțiunile acestora este responsabilitatea statelor membre. Dacă i se solicită, Agenția poate pune la dispoziție cunoștințe de specialitate, dar nu ar trebui să se implice în coordonarea dintre diferitele servicii de pază de coastă în ceea ce privește siguranța maritimă. Cu toate acestea, implicarea Agenției în unificarea resurselor în vederea combaterii poluării marine este foarte legitimă, iar aceasta ar trebui intensificată.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În vederea combaterii riscului din ce în ce mai crescut de piraterie din Golful Aden și din partea de vest a Oceanului Indian, Agenția trebuie să transmită operațiunii Atalanta a forței navale a UE informații detaliate cu privire la poziția navelor aflate sub pavilionul UE care trec prin zonele respective, incluse în categoria zonelor foarte periculoase. Până în prezent, nu toate statele membre și-au dat acordul pentru acest tip de activitate. Prezentul regulament ar trebui să le oblige să-și dea acordul, în vederea consolidării rolului Agenției în ceea ce privește combaterea pirateriei.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) În domeniul controlului efectuat de statul portului, Uniunea colaborează îndeaproape cu Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului. În vederea maximizării eficienței, Agenția și secretariatul Memorandumului de înțelegere de la Paris ar trebui să colaboreze cât se poate de strâns, iar Comisia și statele membre ar trebui să analizeze toate posibilitățile de continuare a creșterii eficienței.

Justificare

Într-o perioadă de rigurozitate bugetară, este esențial să se evite dublarea structurilor și să se aloce activitățile organismului care este cel mai în măsură să le realizeze într-un mod eficace și rentabil.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Cunoștințele de specialitate ale Agenției în domeniile poluării și al intervenției în caz de accidente în mediul marin ar fi utile și în ceea ce privește elaborarea unor orientări privind autorizarea explorării și a producției de petrol și gaze. Agenția ar trebui, prin urmare, să acorde Comisiei și statelor membre asistență în ceea ce privește îndeplinirea acestei sarcini.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Comisia și Agenția trebuie să coopereze strâns în elaborarea metodelor operaționale de lucru ale Agenției în domeniul inspecțiilor. Până la intrarea în vigoare a măsurilor privind respectivele metode de lucru, Agenția trebuie să aplice practicile existente pentru desfășurarea inspecțiilor.

(13) Comisia și Agenția ar trebui să coopereze strâns în vederea elaborării cât mai rapide a metodelor operaționale de lucru ale Agenției în domeniul inspecțiilor. Până la intrarea în vigoare a măsurilor privind respectivele metode de lucru, Agenția ar trebui să aplice practicile existente pentru desfășurarea inspecțiilor.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Cerințele referitoare la metodele operaționale de lucru ale Agenției pentru desfășurarea inspecțiilor trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

(14) Pentru a adopta cerințele referitoare la metodele operaționale de lucru ale Agenției pentru desfășurarea inspecțiilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei.

Justificare

Propunerea Comisiei reflectă așa-numita „procedură de comitologie”, prevăzută de tratate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Se cade, prin urmare, să adaptăm normele și să recunoaștem rolurile egale ale celor două ramuri legislative.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Toate aceste măsuri, precum și contribuția Agenției la coordonarea dintre statele membre și Comisie ar trebui să vizeze dezvoltarea unui adevărat spațiu maritim european.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b) Ar trebui luate în considerare Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene1 (Regulamentul financiar), în special articolul 185, precum și Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară2 (IIA din 17 mai 2006), în special punctul 47.

 

________________

 

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

 

2 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Ar trebui să se facă referire la Regulamentul financiar și la Acordul Interinstituțional privind gestiunea și disciplina bugetară ca temei juridic.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția furnizează statelor membre și Comisiei asistența tehnică și științifică necesară, precum și expertiză de înalt nivel pentru a le ajuta să aplice corect legislația Uniunii în domeniul siguranței maritime, al securității maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime, să monitorizeze aplicarea acesteia și să evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

(2) Agenția furnizează statelor membre și Comisiei asistența tehnică și științifică necesară, precum și cunoștințe de specialitate de înalt nivel pentru a le ajuta să aplice corect legislația Uniunii în vederea asigurării unui nivel înalt, uniform și eficient de siguranță și securitate maritimă, folosind capacitatea actuală a acestora de a sprijini, a preveni și a elimina poluarea marină, inclusiv pe cea cauzată de instalațiile offshore de petrol și gaze, precum și în vederea dezvoltării unui spațiu maritim european fără frontiere, să monitorizeze aplicarea acesteia și să evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

Justificare

Menționarea „poluării marine” corespunde propunerii Comisiei de la articolul 1 alineatul (3) (cu privire la intervenția în caz de poluare).

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a asigura realizarea în mod corespunzător a obiectivelor stabilite la articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile enumerate la alineatul (2) al prezentului articol în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave maritime și al intervenției în situații de poluare marină.

(1) Obiectivele stabilite la articolul 1 constituie responsabilitățile principale ale Agenției și trebuie să fie realizate în mod prioritar. Alocarea noilor atribuții ale Agenției, enumerate la alineatul (2) al prezentului articol, evită dublarea eforturilor și depinde de îndeplinirea în mod adecvat a atribuțiilor legate de siguranța și de securitatea maritimă, de prevenirea poluării marine și de intervenția în situații de poluare marină, la cererea statelor membre și a Comisiei.

Justificare

Diversificarea activităților Agenției ar trebui să aibă loc doar dacă aceasta reușește să își îndeplinească în mod adecvat sarcinile prioritare. Amendamentul privind prevenirea poluării se aliniază la propunerea Comisiei privind articolul 1 alineatul (3) și ar permite Agenției să contribuie la prevenirea poluării cauzate de surse maritime, altele decât navele (în special de platformele petroliere și de gaz).

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) în acordarea de asistență tehnică pentru Comisie în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare primite în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (CE) nr. 65/2005 a Parlamentului European și a Consiliului1;

 

_____________

 

1JO L 310, 25.11.2005, p. 28.

Justificare

Acest amendament ar permite Agenției să acorde Comisiei asistență tehnică în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a directivei privind consolidarea securității portuare. Este evident că rolul Agenției s-ar limita la aspecte în cazul cărora aceasta are cunoștințele tehnice de specialitate necesare; Comisia nu ar avea nicio obligație de a solicita asistență și probabil că nici nu ar face acest lucru dacă nu ar considera că Agenția ar putea să ofere o serie de sfaturi utile.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în acordarea de asistență tehnică necesară pentru a participa la activitățile organismelor tehnice, precum OMI, ILO, Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului și alte organizații internaționale sau regionale în domeniu;

(c) în actualizarea și elaborarea dispozițiilor necesare pentru a participa la activitățile organismelor tehnice, precum OMI, ILO, Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului și alte organizații internaționale sau regionale în domeniu;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în elaborarea și implementarea politicilor UE în domenii care au legătură cu atribuțiile Agenției, precum „autostrăzile mării”, „spațiul maritim european fără frontiere”, „e-maritime”, căile navigabile interioare, directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și schimbările climatice, precum și în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore mobile de petrol și gaze;

(d) în elaborarea și implementarea politicilor UE în domenii care au legătură cu atribuțiile Agenției, în special cu cele din domeniul siguranței maritime și cu „autostrăzile mării”, „spațiul maritim european fără frontiere”, proiectul Centura albastră” („Blue Belt”), „e‑maritime”, Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și schimbările climatice, precum și în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore de petrol și gaze și în combaterea poluării;

Justificare

Proiectul „Centura albastră”(„Blue Belt”) oferă autorităților vamale garanția că o navă care declară că transportă mărfuri în cadrul UE a acostat doar în porturi din UE. Acesta oferă o modalitate de reducere a sarcinii administrative în cazul transportului maritim pe distanțe reduse, menținând, totodată, nivelurile actuale de control. Acest fapt promovează, la rândul său, utilizarea unui mod de transport care provoacă mai puține daune mediului decât transportul rutier. De asemenea, facilitarea unui transfer ușor de date de la un sistem la altul cu privire la navele care se deplasează pe mare, dar care operează și pe căi fluviale/canale va reduce sarcinile administrative.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – punctul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în schimbul de informații cu privire la orice altă politică ce poate fi adecvată, având în vedere domeniile sale de competență și cunoștințele sale de specialitate;

Justificare

Sunt valabile aceleași observații ca în cazul amendamentului la articolului 2 alineatul (3a).

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) în elaborarea și implementarea unei politici de creștere a calității formării navigatorilor europeni și în promovarea carierelor în domeniul maritim, ținând seama de cererea de forță de muncă foarte calificată din sectorul maritim din UE;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) în analiza proiectelor de cercetare, în curs de derulare sau finalizate, relevante pentru domeniile de activitate ale Agenției; această atribuție include identificarea măsurilor de reglementare posibile care rezultă din proiectele de cercetare specifice și identificarea temelor centrale și a priorităților pentru cercetare ulterioară la nivelul UE;

(f) în analiza proiectelor de cercetare, în curs de derulare sau finalizate, relevante pentru domeniile de activitate ale Agenției; această atribuție include identificarea măsurilor de reglementare posibile care rezultă din proiectele de cercetare specifice;

Justificare

Identificarea temelor centrale nu ar trebui să se numere printre sarcinile Agenției; alte instituții ale UE sunt responsabile de acest aspect. Ar trebui să se evite dublările.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) în elaborarea cerințelor sau a orientărilor privind autorizarea explorării și a producției de petrol și gaze în mediul marin și, în special, aspectele legate de mediu și de protecția civilă ale acestora;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) susținerea monitorizării organizațiilor recunoscute care îndeplinesc atribuții de certificare în numele statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/151, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor statului de pavilion;

 

________________

 

1 JO L 131, 28.5.2009, p. 147.

Justificare

Întrucât Agenția sprijină deja Comisia în ceea ce privește activitatea sa de monitorizare a organizațiilor recunoscute, dacă i se va permite acesteia să ajute și statele membre, va crește eficiența și va scădea presiunea asupra bugetelor statelor membre.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) asistarea Comisiei în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor descrise la articolele 3, 5, 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 391/20091, precum și consilierea cu privire la punerea în aplicare și implementarea articolului 10 din regulamentul respectiv;

 

________________

 

1 JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

Justificare

Dat fiind că este foarte important să se asigure respectarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009, asistența pe care Agenția o acordă Comisiei Europene ar trebui să fie definită mai clar, iar dispozițiile din regulamentul respectiv ar trebui să fie incluse în mod explicit.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijinirea, cu mijloace suplimentare și în mod rentabil din punct de vedere al costurilor, prin mecanismul de protecție civilă al UE instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom, a acțiunilor de intervenție în situații de poluare ale statelor membre în cazul poluării marine accidentale sau deliberate, atunci când a fost înaintată o solicitare în acest sens; în această privință, Agenția asistă statul membru afectat, sub autoritatea căruia se desfășoară operațiunile de curățire.

(c) sprijinirea, cu mijloace suplimentare și în mod rentabil din punct de vedere al costurilor, prin mecanismul de protecție civilă al UE instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom, a acțiunilor de intervenție în situații de poluare ale statelor membre în cazul poluării marine accidentale sau deliberate, atunci când a fost înaintată o solicitare în acest sens; în această privință, Agenția asistă statul membru afectat sub autoritatea căruia se desfășoară operațiunile de curățire, punându-i la dispoziție resursele tehnice adecvate;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) colectarea și analizarea datelor naționale cu privire la calificările și la încadrarea în muncă a navigatorilor, cu scopul de a împărtăși cele mai bune practici în materie de formare a navigatorilor la nivel european;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) coordonarea programelor instituțiilor de formare pentru a asigura coerența acestora;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) facilitarea dezvoltării unor schimburi de tip Erasmus între instituțiile de formare în domeniul maritim;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd) punerea la dispoziție a cunoștințelor tehnice de specialitate în domeniul construcțiilor navale sau orice altă activitate relevantă legată de traficul maritim, pentru a extinde gradul de utilizare a unor tehnologii nepoluante și pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță;

Justificare

Când este vorba normele de construcție în ceea ce privește „navele viitorului”, o atenție deosebită trebuie să se acorde măsurilor de combatere a poluării marine și cerințelor privind siguranța maritimă și protecția mediului. Agenția ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziția sectorului construcțiilor navale cunoștințele sale de specialitate în aceste domenii.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) în susținerea acțiunilor pe care acestea le desfășoară pentru a combate traficul ilegal și actele de piraterie, furnizând date și informații care ar putea să faciliteze operațiunile respective și, mai ales, utilizând sistemele sale de identificare automată și imaginile obținute prin satelit;

Justificare

Agenția dispune de instrumente și de date, obținute inclusiv prin satelit, care pot fi folosite de statele membre pentru supravegherea activităților maritime ilegale. În prezent, un rol deosebit de important îl au schimburile de informații cu operațiunea Atalanta a forței navale a UE în vederea protejării vaselor aflate sub pavilionul UE împotriva pirateriei pe perioada tranzitării zonei Cornului Africii.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) în elaborarea și implementarea unei politici macroregionale a Uniunii cu privire la domeniile de activitate ale Agenției;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cu privire la investigarea accidentelor maritime în conformitate cu Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului; Agenția acordă sprijin statelor membre în derularea investigațiilor privind accidentele maritime grave și efectuează analiza rapoartelor de investigație a accidentelor în vederea identificării valorii adăugate la nivelul UE din punct de vedere al învățămintelor care pot fi desprinse din experiențele respective;

(b) cu privire la investigarea accidentelor maritime în conformitate cu Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului; Agenția, la solicitarea statelor membre competente, acordă sprijin statelor membre în derularea investigațiilor privind accidentele maritime grave și efectuează analiza rapoartelor de investigație a accidentelor în vederea identificării valorii adăugate la nivelul UE din punctul de vedere al învățămintelor care pot fi desprinse. În acest sens, Agenția este invitată să sprijine statele membre în timpul investigațiilor privind accidentele în care sunt implicate instalații maritime (din regiunile de coastă și offshore), inclusiv accidentele care afectează instalațiile de petrol și gaze, iar statele membre sunt invitate să colaboreze pe deplin și în timp util cu Agenția;

Justificare

Acest amendament solicită o mai mare disponibilitate de colaborare din partea statelor membre, care uneori ar putea refuza să acorde sprijin sau întârzia în acest sens.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) cu privire la deversările de petrol provenite de la instalațiile offshore, Agenția sprijină statele membre și Comisia, utilizând serviciul său CleanSeaNet pentru a monitoriza amplitudinea și impactul asupra mediului ale deversărilor respective;

Justificare

Întrucât CleanSeaNet este un sistem existent care s-a dovedit a fi eficient, acesta permite o reacție eficientă din punctul de vedere al costurilor la preocupările din ce în ce mai mari legate de riscurile pe care le reprezintă activitățile de explorare offshore, ca urmare a catastrofei cauzate de platforma „Deepwater Horizon” în Golful Mexic.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) în ceea ce privește instalațiile offshore de petrol și gaze, în legătură cu evaluarea măsurilor puse în aplicare de statele membre cu privire la planurile de intervenție în caz de urgență și la capacitatea de a reacționa în caz de urgență și cu coordonarea intervențiilor în situații de poluare în cazul unui accident;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) în ceea ce privește instalațiile offshore, asigurând o supraveghere independentă efectuată de o autoritate terță cu privire la aspectele maritime legate de siguranță, prevenire, protecția mediului și planurile pentru situații de urgență;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) prin furnizarea de statistici, informații și date obiective, fiabile și comparabile, Agenția dă Comisiei și statelor membre posibilitatea de a întreprinde cele necesare pentru îmbunătățirea măsurilor pe care le iau și de a evalua eficacitatea măsurilor existente. Aceste atribuții includ colectarea, înregistrarea și evaluarea datelor tehnice, exploatarea sistematică a bazelor de date existente, inclusiv îmbogățirea lor reciprocă, și, dacă este cazul, dezvoltarea unor baze de date suplimentare. Pe baza datelor colectate, Agenția acordă Comisiei asistență în publicarea de informații referitoare la nave în conformitate cu Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, Agenția acordă Comisiei și statelor membre asistență în activitățile acestora de îmbunătățire a identificării și urmăririi navelor care fac deversări ilegale în contextul Directivei 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(c) prin furnizarea de statistici, informații și date obiective, fiabile și comparabile, Agenția dă Comisiei și statelor membre posibilitatea de a întreprinde cele necesare pentru îmbunătățirea măsurilor pe care le iau și de a evalua eficacitatea și rentabilitatea măsurilor existente. Aceste atribuții includ colectarea, înregistrarea și evaluarea datelor tehnice, exploatarea sistematică a bazelor de date existente, inclusiv îmbogățirea lor reciprocă, și, dacă este cazul, dezvoltarea unor baze de date suplimentare. Pe baza datelor colectate, Agenția acordă Comisiei asistență în publicarea de informații referitoare la nave în conformitate cu Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, Agenția acordă Comisiei și statelor membre asistență în activitățile acestora de îmbunătățire a identificării și urmăririi navelor care fac deversări ilegale în contextul Directivei 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Agenția elaborează o sinteză anuală a incidentelor și a cvasiaccidentelor pe baza informațiilor colectate de la organismele competente din statele membre.

Justificare

Sinteza va avea ca suport baza de date pe care Agenția o elaborează în prezent (a se vedea articolul 17 și anexa II la Directiva 2009/18 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim). Aceasta va asigura o imagine de ansamblu adecvată la nivelul UE și va avea o contribuție valoroasă la acțiunile ulterioare ale UE.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Agenția acordă asistență tehnică cu privire la implementarea legislației în domeniu a Uniunii Europene în statele candidate la aderare, în toate statele partenere vecine cu Uniunea și în statele care sunt parte la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului.

La solicitarea Comisiei, Agenția acordă asistență tehnică cu privire la implementarea legislației în domeniu a Uniunii Europene în statele candidate la aderare, în toate statele partenere vecine cu Uniunea, precum și, atunci când este cazul, în statele care sunt parte la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt încredințate și pentru a acorda Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în temeiul tratatului, în special evaluarea punerii în aplicare a legislației Uniunii în mod eficace, Agenția efectuează inspecții în statele membre.

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt încredințate și pentru a acorda Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în temeiul tratatului, în special evaluarea punerii în aplicare a legislației Uniunii în mod eficace, Agenția asistă Comisia la revizuirea evaluărilor de impact asupra mediului și efectuează inspecții în statele membre, la cererea Comisiei.

Justificare

Agenția ar putea juca un rol și în verificarea evaluărilor de impact asupra mediului (EIM) pentru activitățile offshore, pentru a evita impactul ecologic negativ asupra ecosistemelor marine extrem de sensibile.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Metodele operaționale de lucru ale Agenției pentru derularea inspecțiilor specificate la alineatul (1) se supun cerințelor care se adoptă în conformitate cu procedura specificată la articolul 23 alineatul (2).

(2) Metodele operaționale de lucru ale Agenției pentru derularea inspecțiilor specificate la alineatul (1) se supun cerințelor care se adoptă în conformitate cu procedura specificată la articolul 23 alineatul (1).

Justificare

Amendament necesar pentru a se ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de înlocuirea fostei proceduri de comitologie cu actele delegate și măsurile de punere în aplicare.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna când se încheie un ciclu de inspecții, Agenția analizează rapoartele de inspecție ale ciclului respectiv în vederea identificării constatărilor orizontale și a concluziilor generale privind eficacitatea măsurilor adoptate. Agenția prezintă Comisiei analiza respectivă pentru a fi discutată ulterior cu statele membre.

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna când se încheie un ciclu de inspecții, Agenția analizează rapoartele de inspecție ale ciclului respectiv în vederea identificării constatărilor orizontale și a concluziilor generale privind eficacitatea și rentabilitatea măsurilor adoptate. Agenția prezintă Comisiei analiza respectivă pentru a fi discutată ulterior cu statele membre și o pune la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil, inclusiv în format electronic.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de administrație poate decide, cu acordul statelor membre interesate, înființarea de centre regionale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Agenției în modul cel mai eficient și eficace.

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de administrație poate decide, cu acordul și cooperarea statelor membre interesate, înființarea de centre regionale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Agenției în modul cel mai eficient și eficace, sporind cooperarea cu rețelele regionale și naționale existente care pun deja în practică măsuri de prevenire și prin definirea domeniului exact de activitate al centrului regional, evitând, în același timp, costurile financiare inutile.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) adoptă raportul anual privind activitățile Agenției și îl înaintează până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre.

 

Agenția înaintează anual autorității bugetare toate informațiile privind rezultatul procedurilor de evaluare;

Justificare

Această modificare are ca scop clarificarea faptului că nu Agenția decide ceea ce este relevant pentru Parlament.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) adoptă o strategie multianuală a Agenției, pe o perioadă de cinci ani, luând în considerare avizul Comisiei;

(ca) adoptă o strategie multianuală a Agenției, pe o perioadă de cinci ani, luând în considerare avizul Parlamentului și pe cel al Comisiei;

Justificare

Acest amendament are ca scop includerea în regulament a dispoziției conform căreia Parlamentul ar trebui consultat în ceea ce privește adoptarea strategiei multianuale a Agenției.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 10 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(h) își îndeplinește atribuțiile legate de bugetul Agenției, în conformitate cu articolele 18, 19 și 21 și monitorizează și dă curs în mod corespunzător concluziilor și recomandărilor provenite din diferite rapoarte de audit și evaluări interne sau externe;

Justificare

Pentru o mai bună responsabilizare în ceea ce privește concluziile rapoartelor de audit și ale evaluărilor, precum și pentru a le da curs în mod corespunzător, Consiliului de administrație, în fața căruia este responsabil directorul, ar trebui să i se încredințeze în mod explicit monitorizarea acestora în conformitate cu recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf se modifică după cum urmează:

 

Membrii Consiliului sunt numiți pe baza experienței și cunoștințelor în domeniul siguranței maritime, al securității și al intervenției în situații de poluare marină. Aceștia au, de asemenea, experiență și cunoștințe de specialitate de management financiar general, administrație și gestionare a personalului.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 11 alineatul (1), se introduce următorul paragraf 2a:

 

Membrii Consiliului de administrație fac o declarație scrisă de angajament și o declarație scrisă care să precizeze orice interes direct sau indirect susceptibil de a le afecta independența. Aceștia declară, cu ocazia fiecărei reuniuni, toate interesele care le-ar putea afecta independența în ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi și se abțin de la participarea la dezbaterile și de la votarea privind punctele respective.

Justificare

Ar trebui să existe o prevedere care să vizeze prevenirea oricărui conflict de interese.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c. Articolul 11 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Durata mandatului este de patru ani. Mandatul se poate reînnoi o singură dată.

Justificare

Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație ar trebui să fie corelată cu durata mandatului în cazul altor agenții, în conformitate cu recomandarea Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3d

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3d. Articolul 11 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

 

Dacă este cazul, participarea reprezentanților din țări terțe și condițiile acestei participări se stabilesc prin procedurile menționate la articolul 17 alineatul (2). Această participare nu influențează numărul de voturi ce revine reprezentanților Comisiei în cadrul Consiliului de administrație.

Justificare

Dacă organul legislativ a acordat reprezentanților Comisiei o minoritate de blocare a deciziilor-cheie (precum adoptarea programului de lucru), această situație nu ar trebui să se schimbe fără aprobarea în prealabil a Parlamentului și a Consiliului. În cazul în care li s-ar acorda drept de vot țărilor terțe, nu ar fi nevoie să crească numărul reprezentanților Comisiei; ar fi de preferat să se aplice un sistem de voturi ponderate. (A se vedea amendamentul la articolul 14.)

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3e

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3e. Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf se modifică după cum urmează:

 

(2) Fiecare reprezentant al unui stat membru deține un procent egal de 75% din totalul voturilor. Fiecare reprezentant al Comisiei deține un procent egal de 25% din totalul voturilor. Directorul executiv al Agenției nu participă la vot.

Justificare

Atunci când Consiliul de administrație avea 15 reprezentanți ai statelor membre, o majoritate de patru cincimi pentru numirea directorului executiv trebuia susținută de Comisie. Acum, cu 27 de state membre, situația nu mai este aceeași. Echilibrul instituțional nu ar trebui să fie afectat de extinderile din trecut sau din viitor. De aceea, o soluție structurală care să implice voturi ponderate ar fi de preferat.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) întocmește strategia multianuală a Agenției și, după consultarea Comisiei, o înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia;

(a) întocmește strategia multianuală a Agenției și, după consultarea Comisiei și a comisiei competente din cadrul Parlamentului European, o înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia;

Justificare

Conform principiului limbajului neutru din punctul de vedere al genului, este de preferat să se mențină utilizarea pronumelor din cadrul actualului regulament.(Nu privește versiunea în limba română.) În plus, se respectă propunerea Comisiei privind articolul 16 alineatul (2). Având în vedere importanța strategiei multianuale, din motive ce țin de echilibrul instituțional, Parlamentul ar trebui să se implice cumva, împreună cu reprezentanții statelor membre (în Consiliul de administrație) și cu Comisia.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) întocmește planul multianual al Agenției privind politica de personal și, după consultarea Comisiei, îl înaintează Consiliului de administrație;

(aa) întocmește planul multianual al Agenției privind politica de personal și, după consultarea Comisiei și a comisiei competente din cadrul Parlamentului European, îl înaintează Consiliului de administrație;

Justificare

Conform principiului limbajului neutru din punctul de vedere al genului, este de preferat să se mențină utilizarea pronumelor din cadrul actualului regulament.(Nu privește versiunea în limba română.) În plus, se respectă propunerea Comisiei privind articolul 16 alineatul (2). Având în vedere importanța planului multianual privind politica de personal, din motive ce țin de echilibrul instituțional, Parlamentul ar trebui să se implice cumva, împreună cu reprezentanții statelor membre (în Consiliul de administrație) și cu Comisia.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 1 - punctul 4 - litera a

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab) întocmește programul de lucru anual și planul de acțiune detaliat al Agenției privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare și, după consultarea Comisiei, le înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia. Întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea lor. Directorul executiv răspunde tuturor cererilor de asistență din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c);

(ab) întocmește programul de lucru anual, indicând resursele umane și financiare preconizate pentru fiecare activitate, și planul de acțiune detaliat al Agenției privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare și, după consultarea Comisiei, le înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia. Răspunde afirmativ la toate invitațiile adresate de comisia competentă din cadrul Parlamentului European de a prezenta și a susține un schimb de opinii privind programul de lucru anual. Directorul executiv întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea acestora și răspunde tuturor cererilor de asistență din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c);

Justificare

Aceeași remarcă privind limbajul neutru din punctul de vedere al genului ca în cazul amendamentelor la alineatul (2) litera (a) și la alineatul (2) litera (aa). Prima modificare este în conformitate cu principiile ABM-ABB: programul de lucru și raportul anual de activitate ale Agenției ar trebui să conțină informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor sale. A doua modificare are ca scop oficializarea practicii organizării unui schimb de opinii între director și comisia competentă cu privire la programul de lucru anual.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) decide efectuarea inspecțiilor prevăzute la articolul 3, după consultarea Comisiei și în conformitate cu cerințele prevăzute la același articol 3. Cooperează strâns cu Comisia în elaborarea măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Aceeași remarcă privind limbajul neutru din punctul de vedere al genului ca în cazul amendamentelor la alineatul (2) litera (a) și la alineatul (2) litera (aa).

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) organizează un sistem eficace de monitorizare pentru a putea compara rezultatele obținute de Agenție cu obiectivele și atribuțiile sale prevăzute în prezentul regulament. Asigură adaptarea periodică a structurii organizatorice a Agenției la necesitățile mereu în schimbare, încadrându-se în resursele umane și financiare disponibile. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează Consiliului de administrație. Raportul trebuie să cuprindă o secțiune specială privind execuția financiară a planului detaliat al Agenției privind activitățile legate de pregătirea și capacitatea de intervenție în situații de poluare și să furnizeze informații actualizate privind stadiul tuturor acțiunilor finanțate conform planului respectiv. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare periodice conform standardelor profesionale recunoscute;

(d) organizează un sistem eficace de monitorizare pentru a putea compara rezultatele obținute de Agenție cu obiectivele și atribuțiile sale prevăzute în prezentul regulament. În acest scop, stabilește, de comun acord cu Comisia, indicatori de performanță specifici, care să permită evaluarea eficientă a rezultatelor obținute. Asigură adaptarea periodică a structurii organizatorice a Agenției la necesitățile mereu în schimbare, încadrându-se în resursele umane și financiare disponibile. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează Consiliului de administrație. Raportul trebuie să cuprindă o secțiune specială privind execuția financiară a planului detaliat al Agenției privind activitățile legate de pregătirea și capacitatea de intervenție în situații de poluare și să furnizeze informații actualizate privind stadiul tuturor acțiunilor finanțate conform planului respectiv. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare periodice conform standardelor profesionale recunoscute;

Justificare

În conformitate cu principiile gestionării pe activități și întocmirii bugetului pe activități (ABM-ABB), programul de lucru și raportul anual de activitate ale Agenției ar trebui să conțină informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor sale și la performanțele generale obținute în ceea ce privește realizarea acestor obiective.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comisiei competente din cadrul Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acesteia. În cazul în care este emis, avizul acesteia este luat în considerare înainte de numirea oficială. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

Justificare

Ar trebui să fie clarificat faptul că orice aviz al Parlamentului cu privire la candidatul selectat trebuie luat în considerare înainte de numirea acestuia.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La propunerea Comisiei și ținând seama de raportul de evaluare, Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv cu o perioadă de cel mult trei ani. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului executiv. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul executiv poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(2) La propunerea Comisiei și ținând seama de raportul de evaluare, Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv cu o perioadă de cel mult cinci ani. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului executiv. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul executiv poate primi invitația de a se adresa comisiei competente din cadrul Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acesteia. În cazul în care este emis, avizul acesteia este luat în considerare înainte de renumirea oficială. Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

Justificare

Reînnoirea mandatului directorului ar trebui făcută pentru aceeași durată ca a primului mandat. Orice aviz al Parlamentului cu privire la candidatul selectat trebuie luat în considerare înainte de numirea acestuia.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Șefi de departament sunt numiți pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență profesională și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Șefii de departament sunt numiți sau demiși de către directorul executiv, după primirea avizului favorabil din partea Consiliului de administrație.

(4) Șefii de departament sunt numiți pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență profesională și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării și al intervenției în situații de poluare marină. Șefii de departament sunt numiți sau demiși de către directorul executiv, după primirea avizului favorabil din partea Consiliului de administrație;

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Articolul 18 alineatul (3) este înlocuit cu următorul text:

 

(3) Directorul executiv întocmește un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru anul următor, pe baza principiului de întocmire a bugetului pe activități, și îl înaintează Consiliului de administrație, însoțit de o schemă de personal.

Justificare

În conformitate cu principiul gestionării pe activități și al întocmirii bugetului pe activități (ABM-ABB), bugetul Agenției ar trebui să se bazeze în mod explicit pe obiectivele și pe activitățile sale, stabilind o legătură între misiunea și obiectivele Agenției și activitățile și resursele acesteia.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 - alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La articolul 18, alineatele (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

 

(7) Bugetul estimativ este înaintat de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul [...] bugetului general al Uniunii Europene.

 

(8) Pe baza bugetului estimativ, Comisia introduce în proiectul [...] de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și valoarea subvențiilor care sunt alocate din bugetul general, pe care le înaintează autorității bugetare în conformitate cu articolul 314 din TFUE, împreună cu descrierea și justificarea eventualelor diferențe dintre estimările Agenției și subvenția care urmează să fie alocată din bugetul general.

Justificare

Prima parte a amendamentului se referă la aplicarea terminologiei din Tratatul de la Lisabona. Scopul celei de-a doua părți este să ofere autorității bugetare informații corespunzătoare în cazul în care estimările Agenției au fost modificate de Comisie.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6c. Articolul 18 alineatul (10) este înlocuit cu următorul text:

 

(10) Bugetul se adoptă de către consiliul de administrație. El devine final după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în consecință, împreună cu programul de lucru anual.

Justificare

Acest amendament are scopul de a preveni, în cazul unor reduceri bugetare semnificative, eventualitatea ca Agenția să se regăsească în situația de a îndeplini aceleași sarcini și de a desfășura aceleași activități cu resurse reduse în mod considerabil.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La intervale regulate și cel puțin o dată la fiecare cinci ani, Consiliul de administrație comandă o evaluare externă independentă privind punerea în aplicare a prezentului Regulament. Comisia pune la dispoziția Agenției toate informațiile pe care aceasta din urmă le consideră pertinente pentru evaluare.

(1) La intervale regulate și cel puțin o dată la fiecare cinci ani, Consiliul de administrație comandă o evaluare externă independentă privind punerea în aplicare a prezentului regulament, care să îi evalueze relevanța, eficiența și rentabilitatea. Comisia pune la dispoziția Agenției toate informațiile pe care aceasta din urmă le consideră pertinente pentru evaluare.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Articolul 22 alineatul (2) este înlocuit cu următorul text:

 

(2) Această evaluare analizează utilitatea, relevanța, valoarea adăugată efectivă și eficacitatea Agenției și a metodelor de lucru ale acesteia. Evaluarea ia în considerare opiniile părților interesate, atât la nivel european, cât și național. Aceasta vizează, în special, necesitatea eventuală de a modifica sau de a extinde sarcinile Agenției sau de a pune capăt activităților ei în cazul în care rolul său devine superfluu.

Justificare

Ar trebui menționat faptul că evaluările periodice ar putea, de asemenea, avea ca rezultat reexaminarea sarcinilor sau a rațiunii de a fi ale Agenției, dacă apare această necesitate.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7b

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 22a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

Studiu de fezabilitate

 

La un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un studiu de fezabilitate privind un sistem de coordonare a serviciilor naționale de pază de coastă, evidențiind clar costurile și beneficiile acestuia.

 

Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 1 - punctul 7c

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 22b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22b

Raport de evaluare

 

În termen de [trei] ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind modul în care Agenția și-a îndeplinit atribuțiile suplimentare conferite prin prezentul regulament și oportunitatea unei extinderi suplimentare a obiectivelor sau atribuțiilor sale. În special, acest raport include:

 

(a) o analiză privind creșterea eficienței realizată printr-o integrare mai bună a Agenției și a Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul efectuat de statul portului;

 

 

 

(b) informații privind eficiența și coerența punerii în aplicare a Directivei 2005/35 (CE)1 de către statele membre și date statistice detaliate privind sancțiunile care au fost aplicate.

 

Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

 

____________

 

1 JO L 255, 30.9.2005, p. 11.

Justificare

Este important să se realizeze o revizuire pentru a analiza modul în care funcționează regulamentul revizuit și oportunitatea efectuării altor modificări.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 23 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

(1) Comisia dispune de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 23a în ceea ce privește metodele operaționale de lucru ale Agenției pentru derularea inspecțiilor atribuite acesteia la articolul 3 alineatul (1).

Justificare

Actualizare realizată pentru a se ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Raportul Szájer (adoptat în cadrul ședinței plenare din 5 mai 2010) menționează faptul că Parlamentul ar trebui să se afle pe o poziție de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește toate aspectele legate de competența de delegare legislativă. Raportul solicită, de asemenea, alinierea legislației actuale, astfel încât aceasta să reflecte noile dispoziții din tratat.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

eliminat

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 23a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul articol.

 

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 23 alineatul (1) îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de 5 ani de la [data intrării în vigoare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește automat cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 23. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Prezentul amendament și următoarele două amendamente adoptă aceeași abordare ca raportul Sterckx privind formalitățile de raportare (Directiva 2010/65/UE). Într-o etapă ulterioară, amendamentele referitoare la actele delegate vor fi aliniate la consensul interinstituțional privind actele delegate.

(1)

Nepublicat încă în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

EMSA a fost înființată ca urmare a poluării cauzate de naufragiul petrolierului „Erika”. Agenția a început să funcționeze în martie 2003. Regulamentul de instituire a fost modificat de trei ori. Această ultimă revizuire ar trebui să vizeze modificări pe termen lung, chiar dacă negocierile durează mai mult.

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei se bazează pe o consultare din 2008 cu părțile interesate ale EMSA, pe o evaluare externă și pe o evaluare a impactului realizată de Comisie. De asemenea, propunerea reflectă strategia pe cinci ani a EMSA, adoptată de Consiliul de administrație al acesteia (în care sunt reprezentate toate statele membre). Comisia a publicat, de asemenea, un raport (COM(2011)0286) în care se arată că utilizarea unui sistem de detectare și de monitorizare a deversărilor de petrol al UE reduce costurile cu aproximativ 20 % în comparație cu utilizarea sistemelor naționale.

Ca urmare a punerii în aplicare a celui de-al treilea pachet de măsuri privind siguranța maritimă, EMSA a primit deja atribuții noi. EMSA a încheiat o serie de „contracte privind navele de intervenție în caz de deversări de petrol aflate în stand-by” cu operatori privați care vor trece, în caz de urgență, de la activitatea lor normală la starea de intervenție în situații de poluare. Propunerea Comisiei precizează că aceste nave ar putea fi utilizate, totodată, în combaterea poluării provenite de la alte surse, inclusiv de la platformele petroliere.

Norvegia și Islanda sunt singurele țări terțe care participă în cadrul EMSA. Comisia recomandă extinderea posibilității de acordare de asistență tehnică pentru țările candidate la aderare, partenerii din cadrul politicii europene de vecinătate, precum și pentru țările participante la Memorandumul de înțelegere de la Paris.

Poziţiile anterioare ale Parlamentului

Parlamentul și-a exprimat deja o poziție în ceea ce privește o serie de posibile atribuții suplimentare pentru EMSA:

· în raportul de Grandes Pascual privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare s-a subliniat necesitatea ca statele membre să se asigure că poluarea cauzată de nave este descurajată în mod eficient;

· în raportul Wortmann-Kool privind poluarea cauzată de nave s-a solicitat elaborarea de către Comisie a unei propuneri de înființare a unui serviciu european comun de pază de coastă;

· în raportul Sterckx privind formalitățile de raportare pentru nave s-a precizat că realizarea unui spațiu european al transportului maritim fără bariere presupune o cooperare strânsă în domenii precum serviciile vamale, sănătatea publică și transporturile; de asemenea, în acest raport s-a sugerat Comisiei să analizeze măsura în care sistemul SafeSeaNet poate fi corelat cu Sistemul de informații fluviale;

· în raportul Meissner privind o politică maritimă integrată Comisia a fost îndemnată să extindă mandatul EMSA în ceea ce privește inspecțiile de siguranță ale instalațiilor offshore și curățarea zonelor afectate de deversările de petrol; de asemenea, în acest raport s-a opinat că există un mare potențial de a implica mai mult EMSA în supravegherea regiunilor de coastă și de a sprijini mai mult statele membre în acțiunile de identificare a poluării marine.

Rezoluția Parlamentului din 7 octombrie 2010 a precizat că mandatul EMSA ar trebui extins de la nave la instalațiile offshore; s-a solicitat ca bugetul și numărul membrilor personalului EMSA să reflecte atribuirea acestor noi responsabilități.

Poziţiile anterioare ale Consiliului

În mod similar, Consiliul a adoptat deja diferite concluzii relevante, îndeosebi pe cele din 2-3 decembrie 2010, atunci când a invitat Comisia să evalueze modalitățile prin care instrumentele/capacitățile actule ale UE în materie de protecție civilă, reacție în caz de urgență și siguranță maritimă pot fi valorificate cel mai bine și în sectorul extracției offshore de petrol și gaze. În cadrul aceleiași reuniuni, miniștrii transporturilor au solicitat integrarea deplină a transportului pe apă în lanțurile UE de transport și logistică. În special, aceștia au susținut planul Comisiei de a lansa un proiect-pilot, în cooperare cu autoritățile statelor membre și cu EMSA, în vederea ajustării conceptului „Blue Belt”.

Atribuţii suplimentare pentru EMSA

În general, EMSA este recunoscută ca fiind o organizație eficientă, bine gestionată și care permite statelor membre să realizeze economii semnificative operând la nivel european, iar acest lucru generând economii de scară. O mare parte din activitatea acesteia constă în consilierea Comisiei și/sau a statelor membre.

Activitățile EMSA pot fi extinse, astfel încât experiența sa și serviciile sale tehnice actuale să poată fi folosite în cazul unei game mai largi de politici. În mod special, sistemele sale de monitorizare a traficului ar putea contribui la crearea unui spațiu maritim european fără frontiere, care ar permite transportul mărfurilor și pasagerilor pe cale maritimă între statele membre cu același număr de formalități ca în cazul unui transport rutier. S-ar evita astfel denaturarea concurenței în favoarea modului de transport mai poluant. În mod asemănător, EMSA ar trebui să ofere Comisiei consultanță cu privire la creșterea compatibilității dintre sistemul SafeSeaNet și Sistemul de informații fluviale pentru a reduce costurile administrative.

Chiar dacă raportorul nu propune înființarea unui serviciu european de pază de coastă, faptul că Comisia nu a realizat studiul solicitat prin Directiva (CE) 2005/35 este deosebit de regretabil. Ar trebui să i se amintească Comisiei faptul că și aceasta trebuie să respecte legislația europeană.

Clarificarea faptului că navele existente de intervenție în caz de deversări de petrol aflate în stand-by pot fi folosite și în cazul poluării marine cauzate de platformele petroliere și de gaze pare să ofere o opțiune eficientă și rentabilă. EMSA verifică deja conformitatea societăților de clasificare cu cerințele UE în materie de transport. Unele societăți lucrează, de asemenea, cu instalații offshore de petrol și gaze. Regulamentul modificat al EMSA ar trebui, prin urmare, să valorifice cât se poate de mult cunoștințele sale de specialitate, astfel încât aceasta să ajute Comisia și statele membre în ceea ce privește prevenirea poluării cauzate de instalațiile offshore de petrol și gaze și elaborarea de cerințe și de orientări cu privire la autorizarea exploatării și producției de acest gen. De asemenea, regulamentul ar trebui să prevadă un rol mai important pentru sistemele existente, cum ar fi CleanSeaNet, să extindă funcțiile de inspecție ale EMSA și să analizeze potențialul acesteia de a-și asuma un rol de audit independent în ceea ce privește autorizarea.

EMSA ar trebui să ofere consiliere Comisiei și statelor membre și cu privire la formarea și la certificarea navigatorilor. Creșterea atractivității locurilor de muncă din sectorul maritim pentru cetățenii UE este un obiectiv comun pe termen lung. EMSA asistă deja Comisia, realizând un studiu de impact cu privire la aplicarea Convenției privind munca în domeniul maritim prin intermediul legislației UE. Agenția ar fi, de asemenea, calificată să ofere asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a următorului pachet social maritim. EMSA ar trebui, de asemenea, să faciliteze crearea unei rețele de academii de formare în sectorul maritim, care să promoveze schimbul de bune practici și să asigure standarde înalte.

EMSA acționează, în prezent, numai în numele Comisiei în ceea ce privește verificarea condițiilor prealabile de recunoaștere a organizațiilor recunoscute. Aceste audituri vizează cerințele în ceea ce privește convențiile internaționale. Acestea implică, prin urmare, aproape aceleași chestiuni ca cele analizate de statele membre. Dacă EMSA ar efectua auditurile necesare și în numele acestora, ar rezulta economii de scară. Nu ar fi excluse cerințele naționale suplimentare.

În ceea ce privește controlul efectuat de statul portului, secretariatul Memorandumului de înțelegere de la Paris reprezintă o entitate separată, care include Rusia, Canada, precum și UE, dar EMSA contribuie în mod semnificativ la activitatea acestuia. O redistribuire a atribuțiilor sau o eventuală fuziune ar putea să genereze o creștere semnificativă a eficienței.

A da EMSA mai multe posibilități de a sprijini țările vecine în ceea ce privește reducerea riscurilor de poluare și intervenția în situații de poluare pare a fi un demers deosebit de benefic. Fără îndoială că, în eventualitatea unui incident care ar implica poluarea în sudul Mării Mediterane, o cantitate de petrol ar ajunge în apele UE. În acest caz, prevenirea este, în mod clar, mai eficientă decât vindecarea. O adaptare a regulamentului, pentru a indica în mod explicit că EMSA poate să asiste Comisia și statele membre în cadrul organismelor regionale care intervin în caz de poluare marină (de exemplu, Convențiile de la Helsinki și Barcelona), oferă avantaje în ceea ce privește certitudinea juridică și transparența.

Aspecte privind guvernanţa

După cum se recunoaște în propunerea Comisiei, există un posibil conflict de interese pentru reprezentanții statelor membre în Consiliul de administrație în momentul stabilirii politicii EMSA privind vizitele, deoarece aceștia stabilesc regulile în baza cărora va fi inspectată propria organizație. Cu toate acestea, în loc să se permită adoptarea prin procedura de comitologie a metodelor operaționale de lucru ale Agenției în domeniul inspecțiilor, ar trebui aplicată dispoziția din Tratatul de la Lisabona privind „actele delegate”.

În plus, prin extinderea UE, s-a modificat echilibrul dintre reprezentanții statelor membre și cei ai Comisiei. Fiind vorba de 27 de state membre, și nu de 15, teoretic este posibil ca un director să fie numit sau demis din funcție împotriva voinței reprezentanților Comisiei. Un sistem care să implice voturi ponderate ar menține echilibrul instituțional pe termen lung.

Implicaţii bugetare

Este clar că, dacă acțiunile sunt derulate o singură dată de către EMSA și nu de către fiecare administrație națională, costul suportat de contribuabilul european se reduce și se creează o valoare adăugată europeană reală. Acest fapt a fost demonstrat deja de sistemele de supraveghere maritimă ale EMSA. Utilizarea acestor sisteme pentru a oferi informații de valoare altor domenii de politică are toate șansele să fie mult mai rentabilă decât crearea de sisteme autonome.

Responsabilitățile suplimentare atribuite EMSA trebuie să se reflecte în mod realist în bugetul și în personalul acesteia. În caz contrar, ar putea fi periclitată însăși funcția sa de bază de promovare a siguranței maritime.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (16.6.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 1406/2002 privind înființarea unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul măsurii propuse este de a modifica Regulamentul 1406/2002 clarificând rolul și sarcinile existente ale EMSA, extinzând în același timp sarcinile EMSA la noi domenii în curs de dezvoltare la nivel internațional și/sau la nivelul Uniunii Europene.

Aspecte generale și grupul de lucru interinstituțional privind agențiile

Raportoarea a luat act de propunerea de extindere a sarcinilor și de evaluarea de impact realizată de Comisie în acest sens. Raportoarea ar dori să atragă atenția comisiilor BUDG și TRAN că ar trebui realizate și alte evaluări de impact privind caracterul oportun și consecințele oricărei sarcini suplimentare care ar fi propuse de comisia principală (cf. documentului de lucru al raportorului principal, avizul CESE), inclusiv în termeni bugetari și de personal, în conformitate cu Abordarea comună inter-instituțională asupra evaluării de impact (IA) privind modificările de fond.

Raportoarea consideră că progresele lucrărilor grupului de lucru interinstituțional fac posibilă, de asemenea, includerea primelor sale concluzii privind aspectele legate de guvernanță deja în prezentul aviz. Aceste concluzii au primit deja aprobarea celor trei instituții în cadrul ultimei reuniuni din 23 martie 2011. Acestea au avut ca rezultat amendamentele de mai jos care se referă la:

- consolidarea competențelor de control ale Parlamentului în ceea ce privește strategia multianuală privind agențiile (avizul) și programul de lucru anual,

- sarcinile de monitorizare ale Consiliului de administrație și competențele necesare corespunzătoare ale membrilor acestuia,

- instituirea unui comitet executiv,

- prevenirea oricărui conflict de interese în cadrul Consiliului de administrație,

- stabilirea unor indicatori adaptați de evaluare a performanțelor agenției,

- evaluarea regulată a agenției.

Chestiuni bugetare

În ceea ce privește chestiunile strict bugetare, raportoarea a identificat necesitatea unei mai bune clarificări a declarației financiare și a implicațiilor bugetare ale propunerii:

- fișa financiară pare eronată deoarece se menționează un post suplimentar în cadrul DG MOVE, post deja atribuit conducerii activității. Raportoarea se va asigura că acest lucru nu va duce la cheltuieli suplimentare (impactul ar fi de aproximativ 0,5 milioane EUR în patru ani).

- în ceea ce privește redistribuirea a șase persoane în cadrul agenției pentru a face față noilor sarcini, calendarul și activitățile în funcție de care se va opera redistribuirea necesită o mai bună clarificare.

- vor fi necesare, de asemenea, informații suplimentare referitoare la implicațiile exacte asupra resurselor ale noilor sarcini ale agenției care nu sunt cuprinse în regulament: secțiunile privind „factorul uman” și sistemul „e-maritime” din strategia multianuală a Consiliului de administrație.

- în sfârșit, vor fi examinate sumele care pot fi preconizate din colectarea de taxe provenite din schimbul de date maritime, precum și care sunt garanțiile privind posibilitatea autorității legislative de a-și exprima opinia cu privire la orice sursă de venit pentru agenție, în ciuda formulării generale a noii dispoziții.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) subliniază faptul că punctul 47 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui să se aplice în cazul extinderii sarcinilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă; subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de extinderi a sarcinilor nu va aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

Justificare

Se reamintesc prerogativele bugetare ale Parlamentului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza constatărilor evaluării externe, a recomandărilor formulate de Consiliul de administrație și a strategiei multianuale, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 trebuie clarificate și actualizate. De asemenea, trebuie să i se încredințeze Agenției un număr de sarcini suplimentare care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivel internațional și la nivelul UE. Sunt necesare eforturi considerabile de analiză detaliată și redistribuire pentru a garanta eficiența bugetului și a costurilor. Prin aceste eforturi, o treime din personal suplimentar necesar pentru îndeplinirea noilor sarcini ar putea fi acoperit prin redistribuire internă de către Agenție.

(3) Pe baza constatărilor evaluării externe, a recomandărilor formulate de Consiliul de administrație și a strategiei multianuale adoptate de Consiliul de administrație în martie 2010, anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 trebuie clarificate și actualizate. De asemenea, trebuie să i se încredințeze Agenției un număr de sarcini suplimentare care să reflecte dezvoltarea politicii privind siguranța maritimă la nivel internațional și la nivelul UE. Sunt necesare eforturi considerabile de analiză detaliată și redistribuire pentru a garanta eficiența bugetului și a costurilor. Prin aceste eforturi, o treime din personal suplimentar necesar pentru îndeplinirea noilor sarcini ar putea fi acoperit prin redistribuire internă de către Agenție.

Justificare

Actul legislativ ar trebui să fie suficient de precis atunci când se referă la sursele conținutului său.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Ar trebui luate în considerare Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene1 (Regulamentul financiar) și în special articolul 185, precum și Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară2 (IIA din 17 mai 2006), și în special punctul 47.

 

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

 

2 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Ar trebui să se facă trimitere la Regulamentul financiar (articolul 185) și la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (punctul 47) ca temeiuri juridice pentru instituirea unei noi agenții a UE.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(a) literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

 

'(b) adoptă raportul anual privind activitățile agenției și îl transmite, până la 15 iunie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre.

 

Agenția înaintează anual autorității bugetare toate informațiile privind rezultatul procedurilor de evaluare;

'(c) examinează, în cadrul întocmirii programului de lucru, cererile de asistență tehnică din partea statelor membre, menționate la articolul 2 alineatul (3);

(c) examinează, în cadrul întocmirii programului de lucru, cererile de asistență tehnică din partea statelor membre, menționate la articolul 2 alineatul (3);

(ca) adoptă o strategie multianuală a Agenției, pe o perioadă de cinci ani, luând în considerare avizul Comisiei;

(ca) adoptă o strategie multianuală a Agenției, pe o perioadă de cinci ani, luând în considerare avizul Parlamentului și al Comisiei;

(cp) adoptă planul multianual al Agenției privind politica de personal;”

(cp) adoptă planul multianual al Agenției privind politica de personal;”

Justificare

Prima modificare clarifică faptul că nu agenția consideră ceea ce este pertinent pentru Parlament. A doua modificare are ca scop stabilirea în regulament a dispoziției conform căreia Parlamentul ar trebui consultat în ceea ce privește adoptarea strategiei multianuale a agenției.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 10 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

 

(h) își îndeplinește sarcinile privind bugetul agenției în conformitate cu articolele 18, 19 și 21 și monitorizează și dă curs în mod corespunzător concluziilor și recomandărilor provenite din diferite rapoarte de audit și evaluări, interne sau externe;

Justificare

Pentru o mai bună responsabilizare în ceea ce privește concluziile rapoartelor de audit și ale evaluărilor, precum și pentru a le da curs în mod corespunzător, Consiliului de administrație, în fața căruia este responsabil directorul, ar trebui să i se încredințeze în mod explicit monitorizarea acestora.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

'1. Consiliul de administrație este compus din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și patru reprezentanți ai Comisiei, precum și patru reprezentanți ai sectoarelor profesionale celor mai interesate, nominalizați de Comisie, fără drept de vot.

 

Membrii Consiliului sunt numiți pe baza experienței și cunoștințelor relevante în domeniul siguranței maritime, securității maritime, prevenirii poluării și al reacției la poluarea cauzată de navele maritime. Aceștia au, de asemenea, competențele de gestionare, administrative și bugetare necesare pentru a îndeplini sarcinile enumerate la articolul 10.

 

Membrii Consiliului de administrație fac o declarație scrisă de angajament și o declarație scrisă care să precizeze orice interes direct sau indirect care ar putea fi considerat că le-ar putea afecta independența. Aceștia declară, cu ocazia fiecărei reuniuni, toate interesele care le-ar putea afecta independența în ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi și se abțin de la participarea la dezbaterile și la votarea punctelor respective.”

 

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

'3. Durata mandatului este de patru ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată.”

Justificare

Competențele membrilor Consiliului de administrație trebuie să corespundă funcțiilor care le sunt atribuite. Pe lângă aceasta, ar trebui să existe o dispoziție privind prevenirea oricărui conflict de interese, iar durata mandatului acestora ar trebui aliniată la situația din alte agenții.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 14a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

Comitetul executiv

 

1. Se înființează un comitet executiv compus din membrii Consiliului de administrație, inclusiv doi reprezentanți ai Comisiei. Numărul membrilor săi nu depășește o treime din numărul membrilor Consiliului de administrație. Comitetul se reunește cel puțin trimestrial.

 

2. Comitetul executiv are un mandat oficial clar din partea Consiliului de administrație. Printre sarcinile acestuia se numără monitorizarea punerii în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație, care tratează aspecte administrative și bugetare în numele Consiliului de administrație și care pregătește deciziile, programele și activitățile care să fie adoptate de acesta. Comitetul executiv răspunde în fața Consiliului de administrație; în acest context, acesta va prezenta un raport de activitate la fiecare reuniune a Consiliului de administrație.

Justificare

Ar trebui instituit un comitet executiv în scopul consolidării supravegherii gestionării administrative și bugetare prin pregătirea deciziilor Consiliului de administrație.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 4 - litera a

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 - alineatul 2 - literele a și b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) la alineatul (2), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

(a) la alineatul (2), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

'(a) întocmește strategia multianuală a Agenției și, după consultarea Comisiei, o înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia;

'(a) întocmește strategia multianuală a Agenției și, după consultarea Parlamentului și a Comisiei, o înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia;

(ea) întocmește planul multianual al Agenției privind politica de personal și, după consultarea Comisiei, îl înaintează Consiliului de administrație;

(ea) întocmește planul multianual al Agenției privind politica de personal și, după consultarea Comisiei, îl înaintează Consiliului de administrație;

(ap) întocmește programul de lucru și planul de acțiune detaliat al Agenției privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare și, după consultarea Comisiei, le înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia. Întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea lor. Directorul executiv răspunde tuturor cererilor de asistență din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c);

(ap) întocmește programul de lucru, indicând resursele umane și financiare preconizate pentru fiecare activitate programată, și planul de acțiune detaliat al Agenției privind activitățile de pregătire și intervenție în situații de poluare și, după consultarea Comisiei, le înaintează Consiliului de administrație cu cel puțin 8 săptămâni înainte de întrunirea acestuia. Acesta răspunde pozitiv tuturor invitațiilor adresate de Parlamentul European comisiei competente și organizează un schimb de opinii privind programul de lucru anual. Întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea lor. Directorul executiv răspunde tuturor cererilor de asistență din partea statelor membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c);

(b) decide efectuarea inspecțiilor prevăzute la articolul 3, după consultarea Comisiei și în conformitate cu cerințele prevăzute la același articol 3. Cooperează strâns cu Comisia în elaborarea măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2).

(b) decide efectuarea inspecțiilor prevăzute la articolul 3, după consultarea Comisiei și în conformitate cu cerințele prevăzute la același articol 3. Cooperează strâns cu Comisia în elaborarea măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2).”

Justificare

Prima modificare are ca scop stabilirea în regulament a dispoziției conform căreia Parlamentul ar trebui consultat în ceea ce privește adoptarea strategiei multianuale a agenției. A doua este în conformitate cu principiile ABM-ABB: programul de lucru și raportul anual ale agenției ar trebui să conțină informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor sale. A treia modificare are ca scop oficializarea practicii unei schimb de opinii între director și comisia competentă cu privire la programul de lucru anual.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

'(d) organizează un sistem eficace de monitorizare pentru a putea compara rezultatele obținute de Agenție cu obiectivele și atribuțiile sale prevăzute în prezentul regulament. Asigură adaptarea periodică a structurii organizatorice a Agenției la necesitățile mereu în schimbare, încadrându-se în resursele umane și financiare disponibile. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează Consiliului de administrație. Raportul trebuie să cuprindă o secțiune specială privind execuția financiară a planului detaliat al Agenției privind activitățile legate de pregătirea și capacitatea de intervenție în situații de poluare și să furnizeze informații actualizate privind stadiul tuturor acțiunilor finanțate conform planului respectiv. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare periodice conform standardelor profesionale recunoscute;”

'(d) organizează un sistem eficace de monitorizare pentru a putea compara rezultatele obținute de Agenție cu obiectivele și atribuțiile sale prevăzute în prezentul regulament. În acest scop, acesta stabilește, de comun acord cu Comisia, indicatori adaptați pentru evaluarea eficientă a rezultatelor obținute. Asigură adaptarea periodică a structurii organizatorice a Agenției la necesitățile mereu în schimbare, încadrându-se în resursele umane și financiare disponibile. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează Consiliului de administrație. Raportul trebuie să cuprindă o secțiune specială privind execuția financiară a planului detaliat al Agenției privind activitățile legate de pregătirea și capacitatea de intervenție în situații de poluare și să furnizeze informații actualizate privind stadiul tuturor acțiunilor finanțate conform planului respectiv. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare periodice conform standardelor profesionale recunoscute;”

Justificare

În conformitate cu principiul gestionării pe activități și al întocmirii bugetului pe activități (ABM-ABB), programul de lucru și raportul anual ale agenției ar trebui să conțină informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor sale și la performanțele generale în realizarea acestor obiective.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. În cazul în care este emis, avizul acestuia este luat în considerare înainte de numirea oficială. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

Justificare

Ar trebui să fie făcut explicit faptul că orice aviz al Parlamentului cu privire la candidatul selectat trebuie luat în considerare înainte de numirea acestuia.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La propunerea Comisiei și ținând seama de raportul de evaluare, Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv cu o perioadă de cel mult trei ani. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului executiv. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul executiv poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

(2) La propunerea Comisiei și ținând seama de raportul de evaluare, Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv cu o perioadă de cel mult cinci ani. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a prelungi durata mandatului directorului executiv. Cu cel mult o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul executiv poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. În cazul în care este emis, avizul acestuia este luat în considerare înainte de renumirea oficială. Dacă durata mandatului nu este prelungită, directorul executiv poate să rămână în funcție până la numirea succesorului său.

Justificare

Reînnoirea mandatului directorului ar trebui făcută pentru aceeași durată ca a primului mandat. Orice aviz al Parlamentului cu privire la candidatul selectat trebuie luat în considerare înainte de numirea acestuia.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Articolul 18 alineatul (3) este înlocuit cu următorul text:

 

'3. Directorul executiv întocmește un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor ale Agenției pentru anul următor, pe baza principiului de întocmire a bugetului pe activități, și îl înaintează consiliului de administrație, însoțit de un proiect de organigramă.

Justificare

În conformitate cu principiul gestionării pe activități și al întocmirii bugetului pe activități (ABM-ABB), bugetul agenției ar trebui să se bazeze în mod explicit pe obiectivele și activitățile sale, stabilind o legătură între misiunea și obiectivele agenției și activitățile și resursele acesteia.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 - alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La articolul 18 alineatele (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

 

'7. Bugetul estimativ este înaintat de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu [...] proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene.

 

8. Pe baza bugetului estimativ, Comisia introduce în proiectul de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru organigramă și valoarea subvențiilor care sunt alocate din bugetul general, pe care le înaintează autorității bugetare în conformitate cu articolul 314 din TFUE, împreună cu descrierea și justificarea eventualelor diferențe dintre estimările agenției și subvenția care urmează să fie alocată din bugetul general.

Justificare

Prima parte a amendamentului se referă la aplicarea terminologiei în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Scopul celei de-a doua părți este să ofere autorității bugetare informații corespunzătoare în cazul în care estimările agenției au fost modificate de Comisie.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 18 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6c. Articolul 18 alineatul (10) este înlocuit cu următorul text:

 

'10. Bugetul se adoptă de către consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, bugetul este ajustat corespunzător, împreună cu programul de lucru anual.”

Justificare

Acest amendament are scopul de a preveni, în cazul unor reduceri bugetare semnificative, eventualitatea ca agenția să se regăsească în situația de a îndeplini aceleași sarcini și activități cu resurse reduse în mod considerabil.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 22 - alineatele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Articolul 22 alineatul (1) este înlocuit cu următorul text:

7. La articolul 22 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

'1. La intervale regulate și cel puțin o dată la fiecare cinci ani, Consiliul de administrație comandă o evaluare externă independentă privind punerea în aplicare a prezentului Regulament. Comisia pune la dispoziția Agenției toate informațiile pe care aceasta din urmă le consideră pertinente pentru evaluare.”

'1. La intervale regulate și cel puțin o dată la fiecare cinci ani, Consiliul de administrație comandă o evaluare externă independentă privind punerea în aplicare a prezentului Regulament. Comisia pune la dispoziția Agenției toate informațiile pe care aceasta din urmă le consideră pertinente pentru evaluare.

 

2. Evaluarea analizează utilitatea, relevanța, valoarea adăugată efectivă și eficacitatea agenției și a practicilor de lucru ale acesteia. Evaluarea ia în considerare opiniile părților interesate, atât la nivel european, cât și național. Aceasta vizează, în special, necesitatea eventuală de a modifica sau de a extinde sarcinile agenției sau de a pune capăt activităților ei în cazul în care rolul agenției devine superfluu.”

Justificare

Ar trebuie menționat faptul că evaluările periodice ar putea, de asemenea, avea ca rezultat reexaminarea sarcinilor sau a rațiunii de a fi a agenției, dacă apare această necesitate.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

Referințe

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jutta Haug

18.11.2010

 

 

 

Data adoptării

15.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguraă alimentară (19.4.2011)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Raportor pentru aviz: Bart Staes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Recenta deversare de petrol din Golful Mexic rezultată în urma accidentului de pe platforma petrolieră Deepwater Horizon a evidențiat necesitatea de a pune accentul pe aspectele legate de siguranța maritimă și prevenirea poluării în mediul marin al UE. Parlamentul European a început să examineze aceste aspecte în Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în UE (promovată inițial de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară).

Regulamentul propus, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) reprezintă o primă oportunitate legislativă pentru Parlament, care poate examina modalități de consolidare a funcțiilor EMSA existente pentru a stimula realizarea obiectivelor în materie de protecție a mediului și capacitatea de reacție la accidente în apele UE.

Regulamentul propus ar trebui să utilizeze la maxim cunoștințele în domeniu ale agenției și să consolideze rolul acesteia în acordarea de sprijin și asistență Comisiei și statelor membre în ceea ce privește prevenirea poluării provenite de la instalațiile offshore mobile de petrol și gaze și elaborarea cerințelor și orientărilor privind autorizarea explorării și producției de petrol și gaze. Regulamentul propus ar trebui, de asemenea, să prevadă sporirea rolului sistemelor de tipul CleanSeaNet și al sistemelor electronice de detectare utilizate de EMSA în activitatea sa în prezent, precum și extinderea funcțiilor de control ale EMSA.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Agenția trebuie să intensifice asistența pe care o acordă Comisiei în ceea ce privește activitățile de cercetare în domeniile sale de competență. Cu toate acestea, trebuie evitată dublarea activităților desfășurate în cadrul existent de cercetare al UE. În special, Agenția nu trebuie să se ocupe de gestionarea proiectelor de cercetare.

(6) Agenția trebuie să intensifice asistența pe care o acordă Comisiei în ceea ce privește activitățile de cercetare în domeniile sale de competență. Cu toate acestea, trebuie evitată dublarea activităților desfășurate în cadrul existent de cercetare al UE. În special, Agenția nu trebuie să se ocupe de gestionarea proiectelor de cercetare. La extinderea atribuțiilor Agenției, trebuie să se asigure că atribuțiile sunt descrise clar și neechivoc, eforturile nu sunt dublate și se evită confuziile.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Unele evenimente recente au scos în evidență riscurile pe care activitățile offshore de explorare și producție a petrolului și gazelor le reprezintă pentru transportul maritim și mediul marin. Utilizarea capacității de intervenție a Agenției trebuie extinsă în mod explicit pentru a include intervenția în situații de poluare cauzată de astfel activități. În plus, Agenția trebuie să acorde Comisiei asistență în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore mobile de petrol și gaze pentru a identifica eventualele puncte slabe, contribuția Agenției în acest sens bazându-se pe expertiza pe care aceasta a dobândit-o cu privire la siguranța și securitatea maritimă, la prevenirea poluării cauzate de nave și la intervenția în caz de poluare marină.

(8) Unele evenimente recente au scos în evidență riscurile pe care activitățile offshore de explorare, producție și transport al petrolului și gazelor le reprezintă pentru transportul maritim, mediul marin și zonele de coastă. Utilizarea capacității de intervenție a Agenției trebuie extinsă în mod explicit pentru a include prevenirea poluării și intervenția în situații de poluare cauzată de astfel activități. În plus, Agenția trebuie să acorde Comisiei asistență în evaluarea gradului de siguranță al instalațiilor offshore mobile de petrol și gaze (inclusiv al instalațiilor de transport) pentru a identifica eventualele puncte slabe, contribuția Agenției în acest sens bazându-se pe expertiza pe care aceasta a dobândit-o cu privire la siguranța și securitatea maritimă, la prevenirea poluării cauzate de nave și la intervenția în caz de poluare marină. Agenția ar trebui, în special, cu ajutorul serviciului său de monitorizare și supraveghere prin satelit, să ajute Comisia și statele membre să detecteze și să abordeze efectele deversărilor de petrol generate de instalațiile offshore mobile de petrol și gaze.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Sporirea sarcinilor și responsabilităților Agenției în ceea ce privește instalațiile offshore mobile de petrol și gaze ar trebui să se reflecte în mod corespunzător în bugetul adoptat în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 și ar trebui să aibă ca rezultat creșterea numărului de angajați și a capacității de reacție la accidente a Agenției, dacă acest lucru este necesar pentru ca Agenția să poată duce la îndeplinire aceste noi sarcini în mod eficace.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Sistemul electronic de detectare existent al Agenției ar putea fi introdus și ar fi util pentru alte tipuri de nave, având în vedere potențialul său de a îmbunătăți eficiența transportului maritim, oferind astfel un stimulent pentru transportul de mărfuri pe cale maritimă, în loc de rutieră.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca furnizor recunoscut de date de trafic maritim, aceste date fiind utile și relevante pentru celelalte activități ale UE. Prin activitățile desfășurate, în special în ceea ce privește controlul efectuat de statul portului, monitorizarea traficului și a rutelor maritime, precum și asistența în urmărirea potențialilor poluatori, Agenția trebuie să contribuie la consolidarea sinergiilor la nivelul UE cu privire la anumite operațiuni ale pazei de coastă. În plus, prin activitățile de colectare și monitorizare a datelor, Agenția trebuie să acumuleze, de asemenea, informații esențiale privind posibilele riscuri pe care explorarea și producția de petrol și gaze în zonele offshore le prezintă pentru transportul maritim și mediul marin.

(10) Agenția s-a impus, la nivelul UE, ca furnizor recunoscut de date de trafic maritim, aceste date fiind utile și relevante pentru celelalte activități ale UE. Prin activitățile desfășurate, în special în ceea ce privește controlul efectuat de statul portului, monitorizarea traficului și a rutelor maritime, precum și asistența în urmărirea potențialilor poluatori, Agenția trebuie să contribuie la consolidarea sinergiilor la nivelul UE cu privire la anumite operațiuni ale pazei de coastă. În plus, prin intermediul unui studiu, ar trebui verificat dacă Agenția ar trebui să preia în viitor astfel de atribuții în calitate de serviciu european de coastă de pază, pentru a permite autorităților să acționeze mai rapid și într-un mod mai adecvat. În plus, prin activitățile de colectare și monitorizare a datelor, Agenția trebuie să acumuleze, de asemenea, informații esențiale privind posibilele riscuri pe care explorarea, producția și transportul de petrol și gaze în zonele offshore le prezintă pentru transportul maritim și mediul marin.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Cunoștințele Agenției în domeniile poluării și reacției la accidente în mediul marin ar fi utile, de asemenea, în elaborarea unor orientări privind autorizarea explorării și producției de petrol și gaze. Agenția ar trebui, prin urmare, să acorde Comisiei și statelor membre asistență pentru îndeplinirea acestei sarcini.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a asista Comisia în evaluarea aplicării legislației UE în mod eficace. Trebuie definit în mod clar rolul individual al Agenției, al Comisiei, al statelor membre și al Consiliului de administrație.

(12) Agenția efectuează inspecții pentru a asista Comisia în evaluarea aplicării legislației UE în mod eficace. Trebuie definit în mod clar rolul individual al Agenției, al Comisiei, al statelor membre și al Consiliului de administrație. În special, Agenția ar trebui să efectueze inspecții în țările terțe din regiunea mediteraneană și regiunea Mării Negre și a Mării Baltice, în ale căror ape se desfășoară activități de explorare și producție de petrol și gaze, precum și să ofere asistență țărilor terțe respective să își consolideze capacitatea de îmbunătățire a siguranței operațiunilor lor offshore. Cooperarea cu statele terțe la implementarea sarcinilor ar trebui întărită, pentru a permite o abordare mai rapidă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția furnizează statelor membre și Comisiei asistența tehnică și științifică necesară, precum și expertiză de înalt nivel pentru a le ajuta să aplice corect legislația Uniunii în domeniul siguranței maritime, al securității maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime, să monitorizeze aplicarea acesteia și să evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

(2) Agenția furnizează statelor membre și Comisiei asistența tehnică și științifică necesară, precum și expertiză de înalt nivel pentru a le ajuta să aplice corect legislația relevantă în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al protecției marine a mediului, în special prin asigurarea prevenirii poluării cauzate de navele maritime, de instalațiile offshore mobile de petrol și gaze , inclusiv de platformele maritime și terminalele conductelor de petrol și gaze, să monitorizeze aplicarea acesteia și să evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Agenția sprijină și rețelele de coordonare costieră transfrontalieră existente în vederea dezvoltării cooperării, concentrându-se mai explicit asupra prevenirii dezastrelor, permițând astfel rețelelor să beneficieze atât de asistența tehnică și științifică din partea Agenției, cât și de cunoștințele detaliate de care dispun autoritățile locale și regionale cu privire la caracteristicile specifice și condițiile locale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a asigura realizarea în mod corespunzător a obiectivelor stabilite la articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile enumerate la alineatul (2) al prezentului articol în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave maritime și al intervenției în situații de poluare marină.

(1) Pentru a asigura realizarea în mod corespunzător a obiectivelor stabilite la articolul 1, Agenția îndeplinește atribuțiile enumerate la alineatul (2) al prezentului articol în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave maritime și de instalațiile offshore mobile de petrol și gaze (inclusiv instalațiile mobile și de transport și terminalele de conducte) și al intervenției în situații de poluare marină.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) la elaborarea cerințelor sau orientărilor privind autorizarea explorării și producției de petrol și gaze în mediul marin și, în special, aspectele legate de mediu și protecție civilă ale acestora;

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) extinderea sistemului electronic de detectare existent la alte tipuri de nave.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 2 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) cu ajutorul serviciului său de monitorizare și supraveghere prin satelit, denumit „CleanSeaNet” și înființat în temeiul articolului 10 din Directiva 2005/35/CE, la detectarea și curățarea poluării cauzate mediului marin de deversări minore de petrol provenite de la instalațiile offshore mobile de petrol și gaze.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt încredințate și pentru a acorda Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în temeiul tratatului, în special evaluarea punerii în aplicare a legislației Uniunii în mod eficace, Agenția efectuează inspecții în statele membre.

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt încredințate și pentru a acorda Comisiei asistență în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în temeiul tratatului, în special evaluarea punerii în aplicare a legislației Uniunii în mod eficace, Agenția asistă Comisia la revizuirea evaluărilor de impact asupra mediului și efectuează inspecții în statele membre.

Justificare

EMSA ar putea juca un rol și în verificarea evaluărilor de impact asupra mediului (EIM) pentru activitățile offshore, pentru a evita impactul ecologic negativ asupra sistemelor marine extrem de sensibile.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, Agenția efectuează inspecții în numele Comisiei în țări terțe conform legislației UE, în special cu privire la organizațiile recunoscute de UE în conformitate cu Regulamentul (CE) 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și la formarea și atestarea navigatorilor în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

De asemenea, Agenția efectuează inspecții în numele Comisiei în țări terțe conform legislației UE, în special cu privire la organizațiile recunoscute de UE în conformitate cu Regulamentul (CE) 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și la formarea și atestarea navigatorilor în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Agenția ar trebui să efectueze în special inspecții în țările terțe din regiunea mediteraneană și regiunea Mării Negre și a Mării Baltice, în ale căror ape se desfășoară activități de explorare și producție de petrol și gaze, precum și să ofere asistență țărilor terțe respective să își consolideze capacitatea de îmbunătățire a siguranței operațiunilor lor offshore.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna când se încheie un ciclu de inspecții, Agenția analizează rapoartele de inspecție ale ciclului respectiv în vederea identificării constatărilor orizontale și a concluziilor generale privind eficacitatea măsurilor adoptate. Agenția prezintă Comisiei analiza respectivă pentru a fi discutată ulterior cu statele membre.

(3) Atunci când este oportun și întotdeauna când se încheie un ciclu de inspecții, Agenția analizează rapoartele de inspecție ale ciclului respectiv în vederea identificării constatărilor orizontale și a concluziilor generale privind eficacitatea măsurilor adoptate. Agenția prezintă Comisiei analiza respectivă pentru a fi discutată ulterior cu statele membre și o pune la dispoziția publicului într-un format accesibil, inclusiv în format electronic.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de administrație poate decide, cu acordul statelor membre interesate, înființarea de centre regionale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Agenției în modul cel mai eficient și eficace.

(3) La cererea Comisiei, Consiliul de administrație poate decide, cu acordul și cooperarea statelor membre interesate, înființarea de centre regionale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Agenției în modul cel mai eficient și eficace, sporind cooperarea cu rețelele regionale și naționale existente care deja pun în practică măsuri de prevenire.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

(1) Directorul executiv este numit și demis de Consiliul de administrație. Numirea se face pe baza unei liste de candidați propusă de Comisie pentru o perioadă de cinci ani, pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de egalitate de gen, competență și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave maritime, de instalațiile offshore mobile de petrol și gaze, inclusiv de terminalele de conducte, și al intervenției în situații de poluare marină. Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către Consiliul de administrație poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia. Consiliul de administrație adoptă decizia cu o majoritate de patru cincimi din totalul membrilor cu drept de vot.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

Articolul 16 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Șefi de departament sunt numiți pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de competență profesională și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Șefii de departament sunt numiți sau demiși de către directorul executiv, după primirea avizului favorabil din partea Consiliului de administrație.

(4) Șefi de departament sunt numiți pe criterii de merit și aptitudini administrative și manageriale atestate, precum și de egalitate de gen, competență profesională și experiență relevante în domeniul siguranței maritime, al securității maritime, al prevenirii poluării cauzate de nave și al intervenției în situații de poluare marină. Șefii de departament sunt numiți sau demiși de către directorul executiv, după primirea avizului favorabil din partea Consiliului de administrație.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

Referințe

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Comisie(i) competentă(e) în fond

TRAN

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:

  Data numirii

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Examinare în comisie

16.3.2011

 

 

 

Data adoptării

19.4.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

George Sabin Cutaș


PROCEDURÃ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

Referințe

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Data prezentării la PE

28.10.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Examinare în comisie

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Data adoptării

11.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Margrete Auken, Peter Simon

Data depunerii

25.10.2011

Aviz juridic - Politica de confidențialitate