Postup : 2010/0303(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0372/2011

Predkladané texty :

A7-0372/2011

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 15/12/2011 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0581

SPRÁVA     ***I
PDF 1122kWORD 812k
25.10.2011
PE 464.908v03-00 A7-0372/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Knut Fleckenstein

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0611),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0343/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1),

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0372/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že bod 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom finančnom riadení, ktorú uzatvorili Európsky parlament, Rada a Komisia, by sa mal uplatniť pri rozšírení úloh Európskej námornej bezpečnostnej agentúry; zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie zákonodarného orgánu v prospech takého rozšírenia úloh sa nedotkne rozhodnutí rozpočtového orgánu v kontexte ročného rozpočtového postupu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002 sa ustanovila Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a efektívnu úroveň námornej bezpečnosti a predchádzať znečisťovaniu z lodí.

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktoré bolo prijaté po havárii ropného tankeru Erika a katastrofálnom znečistení ropou spôsobenom touto udalosťou, sa ustanovila Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a efektívnu úroveň námornej bezpečnosti a predchádzať znečisťovaniu z lodí.

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť tento bod, aby tí, ktorí by sa v budúcnosti zaoberali týmto dokumentom z vedeckého hľadiska, vedeli, prečo vznikla iniciatíva inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Po havárii tankera Prestige v roku 2002 sa zmenilo nariadenie č. 1406/2002 s cieľom poskytnúť agentúre viac právomocí na boj proti znečisteniu.

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť tento bod, aby tí, ktorí by sa v budúcnosti zaoberali týmto dokumentom z vedeckého hľadiska, vedeli, prečo vznikla iniciatíva inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1406/2002 správna rada zabezpečila v roku 2007 nezávislé externé hodnotenie vykonávania uvedeného nariadenia. Na základe tohto hodnotenia vydala v júni 2008 odporúčania na zmeny nariadenia (ES) č. 1406/2002, ako aj agentúry a jej pracovných postupov.

(2) V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1406/2002 správna rada zabezpečila v roku 2007 nezávislé externé hodnotenie vykonávania uvedeného nariadenia. Na základe tohto hodnotenia vydala v júni 2008 odporúčania na zmeny nariadenia (ES) č. 1406/2002, ako aj agentúry, jej oblasti pôsobnosti a jej pracovných postupov.

Odôvodnenie

Zmenou tohto nariadenia sa agentúre udelia nové právomoci. Bude sa preto týkať zmeny vymedzenia oblasti pôsobnosti agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vychádzajúc zo zistení externého hodnotenia, odporúčaní správnej rady a viacročnej stratégie by sa niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 mali vysvetliť a aktualizovať. Agentúra by okrem toho mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Je potrebné značné úsilie zamerané na analýzu personálu a personálne presuny, aby sa zaručila efektívnosť využívania nákladov a rozpočtu. Tým by sa umožnilo, že jednu tretina ďalších zamestnancov potrebných pre nové úlohy by agentúra pokryla vnútorným presunom zamestnancov.

(3) Vychádzajúc zo zistení externého hodnotenia, odporúčaní správnej rady a viacročnej stratégie, ktorú rada prijala v marci 2010, by sa niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 mali vysvetliť a aktualizovať. Agentúra by sa mala sústrediť na svoje prioritné úlohy týkajúce sa námornej bezpečnosti a tiež by mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na obmedzenia rozpočtu Únie je potrebné značné úsilie zamerané na analýzu personálu a personálne presuny, aby sa zaručila efektívnosť využívania nákladov a rozpočtu a zabránilo sa zdvojovaniu činností. Potrebu zamestnancov v súvislosti s novými úlohami by agentúra mala v rámci možností pokryť vnútorným presunom zamestnancov.

Odôvodnenie

V záujme účinného pôsobenia agentúry v oblasti námornej bezpečnosti sa finančné kapacity agentúry nesmú prideľovať na nové úlohy. Striktné rozpočtové hospodárenie je teda nevyhnutnou podmienkou rozšírenia právomocí agentúry. V rámci možností by sa mali nové úlohy pokrývať presunom zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Tento presun zamestnancov musí prebiehať na základe koordinácie s agentúrami v členských štátoch.

Odôvodnenie

Presun bude účinnejší a efektívnejší, ak bude v zvýšenej miere koordinovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Agentúra už preukázala, že niektoré úlohy, napríklad systémy satelitného monitorovania, možno účinnejšie vykonávať na európskej úrovni. Ak sa tieto systémy môžu uplatňovať na podporu iných cieľov politiky, ponúka sa členským úspora vo vnútroštátnych rozpočtoch a skutočná európska pridaná hodnota.

Odôvodnenie

Vzhľadom na hospodársku krízu je jasné, že verejné rozpočty sú pod tlakom na európskej, národnej a štátnej úrovni. Názor, že všetky verejné organizácie bez výnimky by mali mať zmrazený rozpočet, nemá zmysel, ak investícia na jednej z úrovní umožní veľké úspory na iných úrovniach vládnutia. Agentúra môže konkrétne využiť existujúce systémy na to, aby prispela k iným cieľom politiky len so skromným zvýšením zdrojov, ktorého čistým efektom bude zníženie európskych verejných výdavkov, keďže vnútroštátne správne orgány nebudú vykonávať tieto úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Aby agentúra mohla riadne vykonávať nové úlohy, ktoré jej boli uložené podľa tohto nariadenia, je potrebné navýšiť jej zdroje, hoci v obmedzenej miere. Tomu treba venovať osobitnú pozornosť v rozpočtovom procese.

Odôvodnenie

Vzhľadom na hlbokú hospodársku krízu môžu byť potrebné investície – i keď obmedzené – do zdrojov agentúry, keďže nové úlohy, ktoré sú jej zverené, umožnia znížiť výdavky na národnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Pri menovaní členov správnej rady by sa mal brať do úvahy význam zabezpečenia vyváženého zastúpenia oboch pohlaví. Tento cieľ by sa mal sledovať aj pri voľbe predsedu a podpredsedu, ako aj zástupcov z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Agentúra by mala konať v záujme Únie. Malo by v tom byť zahrnuté, že v oblasti svojej pôsobnosti môže agentúra konať mimo územia EÚ.

(5) Agentúra by mala konať v záujme Únie a dodržiavať usmernenia Komisie. Malo by v tom byť zahrnuté, že v oblasti svojej pôsobnosti môže agentúra konať mimo územia EÚ, pričom podporuje politiku Únie v oblasti námornej bezpečnosti vďaka technickej a vedeckej spolupráci s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Agentúra vykonáva svoju prácu v mene Európskej komisie, ktorá rozhoduje o uplatňovaní právnych predpisov a zásad Únie. Týmto spôsobom agentúra pomáha Komisii a členských štátom pri ich technických a operačných úlohách, keď ju požiadajú o pomoc. Agentúra nedostala právomoc vytvárať kompetencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Na žiadosť členského štátu by agentúra mala ďalšími opatreniami a nákladovo efektívnym spôsobom podporovať boj proti znečisťovaniu mora vrátane akéhokoľvek znečistenia z mobilných plynových a ropných zariadení na mori. V prípade znečistenia mora v tretej krajine agentúra koná na žiadosť Európskej komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc pre Komisiu vo výskumných činnostiach týkajúcich sa jej oblasti pôsobnosti. Treba však zamedziť vykonávaniu duplicitných činností v porovnaní s existujúcim výskumným rámcom EÚ. Agentúra by nemala byť poverená najmä riadením výskumných projektov.

(6) Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc pre Komisiu a členské štáty vo výskumných činnostiach týkajúcich sa jej oblasti pôsobnosti. Treba však zamedziť vykonávaniu duplicitných činností v porovnaní s existujúcim výskumným rámcom EÚ. Agentúra by nemala byť poverená najmä riadením výskumných projektov. V súvislosti s rozšírením úloh agentúry je potrebné venovať pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo jasné a presné vymedzenie úloh, nedochádzalo k duplicite a zabránilo sa nejasnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Vzhľadom na vývoj nových aplikácií, inovačných služieb a zlepšovanie už existujúcich aplikácií a služieb a so zreteľom na vytváranie európskeho námorného priestoru bez hraníc by agentúra mala plne využívať možnosti, ktoré poskytujú programy EGNOS, Galileo a GMES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Agentúra poskytuje členským štátom podrobné informácie o prípadoch znečisťovania loďami, čo im umožňuje plniť úlohy podľa smernice 2005/35 Európskeho parlamentu a Rady1. Efektívnosť presadzovania a sankcie sú však veľmi rozdielne napriek tomu, že takéto znečistenie môže skončiť aj v iných národných vodách.

 

________________

 

1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.

Odôvodnenie

Smernica 2005/35 zmenená a doplnená smernicou 2009/123 dáva členským štátom zodpovednosť za trestnoprávne sankcie za vypúšťanie znečisťujúcich látok, na ktoré sa táto smernica uplatňuje. Dáva agentúre tiež kľúčovú úlohu pri vypracúvaní technických riešení a poskytovaní technickej pomoci. Členské štáty však doteraz plnia svoje zodpovednosti rôzne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Nedávne udalosti zvýraznili riziká ťažby ropy, zemného plynu a výrobných činností na mori pre námornú dopravu a morské prostredie. Využívanie reakčných schopností agentúry by sa malo výslovne rozšíriť o reakciu na znečistenie spôsobené týmito činnosťami. Agentúra by okrem toho mala Komisii pomôcť pri analýze bezpečnosti mobilných plynových a ropných zariadení na mori, aby sa určili prípadné nedostatky, a vychádzať vo svojom príspevku z odborných znalostí získaných v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovaniu z lodí a reakcie na znečistenie morského prostredia.

(8) Nedávne udalosti zvýraznili riziká ťažby ropy, zemného plynu a výrobných činností na mori pre námornú dopravu a morské prostredie. Využívanie schopností agentúry by sa malo výslovne rozšíriť o znečistenie spôsobené týmito činnosťami. Agentúra by okrem toho mala Komisii pomôcť pri analýze bezpečnosti plynových a ropných zariadení na mori, aby sa určili prípadné nedostatky, a vychádzať vo svojom príspevku z odborných znalostí získaných v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovaniu z lodí a reakcie na znečistenie morského prostredia. Na túto doplnkovú úlohu, ktorá by využitím znalostí a odborných spôsobilostí agentúry priniesla európsku pridanú hodnotu, by mali byť vyčlenené príslušné finančné a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo agentúra ponúka nákladovo efektívne riešenie vzhľadom na jej existujúce skúsenosti a technické systémy, nie je reálne očakávať, že nové úlohy sa budú môcť vykonávať bez určitého navýšenia zdrojov. Uplatňovanie prísneho zmrazenia rozpočtu by ohrozilo schopnosť agentúry plniť svoje existujúce zodpovednosti, pokiaľ ide o predchádzanie znečisťovaniu z lodí a reakciu naň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Predovšetkým systém CleanSeaNet, ktorý sa v súčasnosti používa na poskytovanie fotografických dôkazov znečisťovania z lodí, by sa mal používal aj na odhaľovanie a zdokumentovanie ropných škvŕn spôsobených pobrežnými zariadeniami alebo vrtnými plošinami na mori.

Odôvodnenie

Umožní sa tým komplexná kontrola všetkých vôd bez ohľadu na zdroj znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) V záujme vybudovania jednotného trhu by sa mala námorná doprava na krátke vzdialenosti využívať v čo najväčšej miere, pričom by sa malo znížiť administratívne zaťaženie lodnej dopravy. Projekt Blue Belt prispeje k zjednodušeniu ohlasovacích formalít, ktoré sa vzťahujú na obchodné lode plávajúce do prístavov členských štátov a z nich.

Odôvodnenie

Navigácia lodí medzi rôznymi prístavmi Únie sa považuje za medzinárodné premiestnenie a je s ňou spojená administratívna záťaž na úkor intermodálnej dopravy. Smernicou 2010/65/EÚ, ktorá sa týka ohlasovacích formalít lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (s dátumom transpozície 19. mája 2012), sa zjednodušujú a harmonizujú práve administratívne postupy v oblasti námornej dopravy vďaka elektronickému odovzdávaniu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Únia spracovala komplexnú stratégiu námornej dopravy do roku 2018, ktorá obsahuje koncepciu elektronického námorníctva. Okrem toho vyvíja sieť námorného dozoru EÚ. Agentúra má k dispozícii námorné systémy a aplikácie, ktoré sú zaujímavé pre realizáciu týchto politík. Agentúra by preto mala tieto systémy a údaje sprístupniť zainteresovaným partnerom.

(9) Únia spracovala komplexnú stratégiu námornej dopravy do roku 2018, ktorá obsahuje koncepciu elektronického námorníctva. Okrem toho vyvíja sieť námorného dozoru EÚ. Agentúra má k dispozícii námorné systémy a aplikácie, ktoré sú zaujímavé pre realizáciu týchto politík a najmä projektu Blue Belt. Agentúra by preto mala tieto systémy a údaje sprístupniť zainteresovaným partnerom.

Odôvodnenie

Projekt Blue Belt ponúka colným orgánom istotu, že loď, ktorá deklaruje tovary ako vnútri EÚ, navštívila len prístavy EÚ. Ide o spôsob zníženia administratívneho zaťaženia príbrežnej dopravy a zároveň zachovania existujúcej úrovne kontrol. To podporuje ekologický spôsob dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) S cieľom prispieť k zriadeniu jednotného európskeho mora a napomôcť predchádzanie znečisťovania morí a boj proti nemu by sa mala vytvoriť súčinnosť medzi vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie vrátane vnútroštátnych útvarov pobrežných stráží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Agentúra pomáha Komisii a členským štátom pri rozvoji a uplatňovaní iniciatívy Únie „e-maritime“ (elektronické námorníctvo), ktorej cieľom je zvýšiť efektívnosť námornej oblasti lepším využívaním informačných technológií, a to bez toho, aby boli dotknuté oblasti zodpovednosti príslušných orgánov.

Odôvodnenie

Informačné a satelitné technológie môžu výrazne prispieť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti námornej dopravy a k efektívnosti odvetvia. Vzhľadom na to preto treba zdôrazniť význam iniciatívy Komisie „e-maritime“, pričom by sa malo zabrániť zdvojovaniu a prekrývaniu oblastí právomocí vnútroštátnych a regionálnych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9c) Keďže je dôležité, aby Európa naďalej lákala nových kvalitných námorníkov, ktorí by nahradili generáciu odchádzajúcu do dôchodku, agentúra by mala podporovať členské štáty a Komisiu pri propagovaní námornej odbornej prípravy. Mala by sa najmä usilovať o výmenu najlepších postupov a o uľahčenie výmen medzi inštitúciami pre námornú odbornú prípravu založených na modeli Erasmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Agentúra sa presadila ako dôveryhodný poskytovateľ údajov o námornej doprave na úrovni EÚ, ktoré sú zaujímavé a dôležité pri iných činnostiach EÚ. Týmito činnosťami, ktoré sa týkajú najmä štátnej prístavnej kontroly, monitorovania námornej dopravy a námorných ciest, ako aj pomoci pri sledovaní možných znečisťovateľov, by Komisia mala prispieť k posilneniu synergií na úrovni EÚ, pokiaľ ide o niektoré operácie pobrežnej stráže. Okrem toho sledovaním a zberom údajov agentúry by sa mali tiež zhromaždiť základné informácie o potenciálnych hrozbách pre námornú dopravu a morské prostredie vyplývajúce z ťažby a produkcie ropy a zemného plynu na mori.

(10) Agentúra sa presadila ako dôveryhodný poskytovateľ údajov o námornej doprave na úrovni EÚ, ktoré sú zaujímavé a dôležité pri iných činnostiach EÚ. Týmito činnosťami, ktoré sa týkajú najmä štátnej prístavnej kontroly, monitorovania námornej dopravy a námorných ciest, ako aj pomoci pri sledovaní možných znečisťovateľov, by agentúra mala prispieť k posilneniu súčinnosti na úrovni EÚ, pokiaľ ide o operácie týkajúce sa predchádzania znečisťovania mora a boja proti nemu tým, že podporí výmenu informácií a najlepších postupov medzi jednotlivými pobrežnými strážami. Okrem toho sledovaním a zberom údajov agentúry by sa mali tiež zhromaždiť základné informácie, napríklad o pirátstve a o potenciálnych hrozbách pre námornú dopravu a morské prostredie vyplývajúcich z ťažby, produkcie a prepravy ropy a zemného plynu na mori.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom pobrežných stráží je zabezpečiť celoštátnu námornú bezpečnosť. Ich činnosť je teda definovaná v stratégii vychádzajúcej z právomocí členských štátov. Na ich žiadosť môže agentúra poskytnúť svoje odborné poznatky, nemala by však zabezpečovať spoluprácu medzi jednotlivými pobrežnými strážami v oblasti námornej ochrany. Jej činnosť v oblasti spájania prostriedkov na boj proti znečisťovaniu mora je však legitímna a mala by sa podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) S cieľom bojovať proti zvyšujúcemu sa nebezpečenstvu pirátstva v Adénskom zálive a západnej časti Indického oceánu musí agentúra poskytovať námorných silám EÚ pre operáciu Atlanta podrobné informácie o polohe lodiach plávajúcich pod vlajkou EÚ v týchto oblastiach, ktoré sa označujú ako veľmi nebezpečné. Doposiaľ nie všetky členské štáty dali súhlas na takúto činnosť. Toto nariadenie by ich k tomu malo prinútiť, aby sa tak posilnila úloha agentúry v boji proti pirátstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) V oblasti štátnej prístavnej kontroly Únia úzko spolupracuje s Parížskym memorandom o porozumení o prístavnej štátnej kontrole. V záujme maximalizácie efektívnosti by agentúra a sekretariát Parížskeho memoranda o porozumení o prístavnej štátnej kontrole mali čo najužšie spolupracovať, pričom Komisia a členské štáty by mali posúdiť všetky možnosti ďalšieho zvyšovania efektívnosti.

Odôvodnenie

V čase prísnych rozpočtov je kľúčové, aby sa zabránilo zdvojeniu štruktúry a práca sa pridelila orgánu, ktorý má najviac predpokladov vykonať danú prácu efektívnym a hospodárnym spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Odborné skúsenosti agentúry v oblasti znečistenia a reakcie na nehody v morskom prostredí by boli užitočné aj pri vypracúvaní usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy a zemného plynu. Agentúra by preto mala pri plnení tejto úlohy podporovať Komisiu a členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Komisia a agentúra by mali úzko spolupracovať na príprave operačných postupov práce agentúry týkajúcich sa inšpekcií. Kým opatrenia týkajúce sa týchto pracovných metód nadobudnú účinnosť, agentúra by mala dodržovať existujúci postup pre vykonávanie inšpekcií.

(13) Komisia a agentúra by mali úzko spolupracovať, aby čo najskôr pripravili operačné postupy práce agentúry týkajúce sa inšpekcií. Kým opatrenia týkajúce sa týchto pracovných metód nadobudnú účinnosť, agentúra by mala dodržovať existujúci postup pre vykonávanie inšpekcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. Požiadavky na operačné postupy práce agentúry pre vykonávanie inšpekcií by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu.

(14) S cieľom prijať požiadavky na operačné postupy práce agentúry pre vykonávanie inšpekcií by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala byť delegovaná na Komisiu.

Odôvodnenie

Návrh Komisie odráža tzv. komitologický postup, ktorý bol v zmluvách stanovený ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Mali by sa teda aktualizovať postupy a uznať rovnocenná úloha oboch zložiek legislatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Všetky tieto opatrenia a príspevok agentúry pri koordinácii členských štátov a Komisie by mali smerovať k rozvoju skutočného európskeho námorného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) Treba zohľadniť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z  25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä jeho článok 185, Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 20062 (medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006) a najmä jej bod 47.

 

________________

 

1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Nariadenie o rozpočtových pravidlách a medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovom riadení a rozpočtovej disciplíne by mali slúžiť ako právny základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri správnom uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany a zabránenia znečisťovania z lodí a v monitorovaní ich implementácie a hodnotení efektívnosti uskutočnených opatrení.

2. Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri správnom uplatňovaní právnych predpisov Únie s cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň účinnej námornej bezpečnosti a ochrany s využitím ich existujúcich schopností pomoci, predchádzania znečisťovaniu mora a boja proti nemu vrátane znečisťovania spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori, rozvíjať európsky námorný priestor bez bariér, pri monitorovaní ich implementácie a vyhodnotení efektívnosti uskutočnených opatrení.

Odôvodnenie

Termín „znečisťovanie mora“ je v súlade s návrhom Komisie na článok 1 ods. 3 (reakcia na znečisťovanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby bolo zabezpečené primerané plnenie cieľov stanovených v článku 1, agentúra vykonáva úlohy uvedené v odseku 2 tohto článku v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora.

1. Ciele stanovené v článku 1 predstavujú hlavné zodpovednosti agentúry a musia sa plniť prioritne. Udelenie úloh agentúre, uvedených v odseku 2 tohto článku, zabraňuje zdvojovaniu úsilia a podlieha riadnemu plneniu úloh týkajúcich sa námornej bezpečnosti a ochrany, predchádzania znečisťovaniu spôsobeného loďami a reakcie na znečistenie mora na žiadosť členských štátov alebo Komisie.

Odôvodnenie

Diverzifikácia činností agentúry je vhodná len vtedy, keď dokáže s rovnakými nárokmi plniť svoje prioritné úlohy. PDN týkajúci sa prechádzania znečisteniu je v súlade s návrhom Komisie na článok 1 ods. 3 a umožnil by agentúre prispieť k predchádzaniu znečisťovaniu z iných zdrojov na mori než z lodí (najmä z ropných a plynových plošín).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) pri poskytovaní technickej pomoci Komisii pri výkone monitorovacích úloh, ktoré jej sú udelené podľa článku 13 ods. 2 smernice (ES) č. 65/2005 Európskeho parlamentu a Rady1,

 

_____________

 

1 Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28.

Odôvodnenie

Tento PDN by umožnil agentúre poskytovať Komisii technickú pomoc pri monitorovaní vykonávania smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov zo strany členských štátov. Úloha agentúry by sa obmedzovala na aspekty, v ktorých by mala príslušné technické znalosti. Komisia by nebola povinná žiadať o pomoc a pravdepodobne by o ňu ani nežiadala, ak by sa nedomnievala, že by jej agentúra mohla poskytnúť užitočné rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pri poskytovaní technickej pomoci nevyhnutnej na účasť na práci odborných orgánov IMO, ILO, Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole a iných príslušných medzinárodných alebo regionálnych organizácií;

c) pri aktualizácii a vypracúvaní prostriedkov nevyhnutných na účasť na práci odborných orgánov IMO, ILO, Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole a iných príslušných medzinárodných alebo regionálnych organizácií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) pri spracúvaní a vykonávaní politík EÚ týkajúcich sa úloh agentúry, ako sú morské diaľnice, európsky priestor námornej dopravy bez bariér, elektronické námorníctvo, vnútrozemské vodné cesty, rámcová smernica o morskej stratégii, klimatické zmeny, a pri analýze bezpečnosti mobilných plynových ropných zariadení na mori;

d) pri vypracúvaní a realizácii politík EÚ týkajúcich sa úloh agentúry, najmä úloh v oblasti námornej bezpečnosti, ako aj morských diaľnic, európskeho priestoru námornej dopravy bez bariér, projektu Blue Belt, elektronického námorníctva, rámcovej smernice o morskej stratégii, klimatických zmien, a pri analýze bezpečnosti ropnýchplynových zariadení na mori a boja proti znečisteniu;

Odôvodnenie

Projekt Blue Belt ponúka colným orgánom istotu, že loď, ktorá deklaruje tovary ako vnútri EÚ, navštívila len prístavy EÚ. Ide o spôsob zníženia administratívnej záťaže príbrežnej dopravy pri zachovaní existujúcej úrovne kontroly. Takto sa podporuje využívanie spôsobu dopravy, ktorý spôsobuje menšie ekologické škody ako cestná doprava. Podobne by sa znížila administratívna záťaž, ak by sa umožnila bezproblémová výmena informácií medzi oboma systémami v prípade lodí, ktoré sa plavia aj na mori aj riekach/kanáloch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) pri výmene informácií o akýchkoľvek ďalších politických opatreniach, ktoré sa prípadne môžu uplatniť, pokiaľ disponuje právomocou a odbornými znalosťami;

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade PDN k článku 2 ods. 3a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) pri rozvoji a uplatňovaní politiky na podporu kvality odbornej prípravy európskych námorníkov a pri propagovaní námorných profesií s prihliadnutím na požiadavku vysoko kvalifikovaných pracovných síl v námornom sektore EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) pri analýze spracúvaných a dokončených výskumných projektov vzťahujúcich sa na oblasti činnosti agentúry; zahŕňa to určenie prípadných regulačných následných opatrení vyplývajúcich zo špecifických výskumných projektov a stanovenie kľúčových tém a priorít pre ďalší výskum na úrovni EÚ;

f) pri analýze spracúvaných a dokončených výskumných projektov vzťahujúcich sa na oblasti činnosti agentúry; zahŕňa to určenie prípadných regulačných následných opatrení vyplývajúcich zo špecifických výskumných projektov;

Odôvodnenie

Identifikácia kľúčových tém by nemala byť úlohou agentúry, za túto oblasť sú zodpovedné iné inštitúcie EÚ. Je vhodné vyhnúť sa prekrývaniu právomocí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) pri vypracúvaní požiadaviek alebo akýchkoľvek usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na ťažbu a produkciu ropy a zemného plynu v morskom prostredí, a najmä ich hľadísk ochrany životného prostredia a obyvateľstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) pri podpore monitorovania uznávaných organizácií, ktoré vykonávajú úlohy osvedčovania v mene členských štátov v súlade s článkom 9 smernice 2009/151 bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkového štátu;

 

________________

 

1 Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 147.

Odôvodnenie

Keďže agentúra už pomáha Komisii pri monitorovaní uznávaných organizácií, ak by mohla aj podporovať členské štáty, zlepšila by sa efektivita a znížil tlak na rozpočty členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno bb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) pri plnení úloh popísaných v článkoch 3, 5, 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 391/20091 a poskytuje poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním a vykonávaním článku 10 tohto nariadenia;

 

________________

 

1 Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11.

Odôvodnenie

Pomoc, ktorú agentúra poskytuje Európskej komisii, by sa mala konkrétnejšie vymedziť a ustanovenia nariadenia (ES) č. 391/2009 by sa mali výslovne zapracovať, pretože je obzvlášť dôležité zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) podpore dodatočnými prostriedkami a nákladovo najefektívnejším spôsobom, prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ustanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom, ich reakcií v prípade havarijného alebo úmyselného znečistenia mora, keď bola taká žiadosť predložená; v tejto súvislosti agentúra pomáha príslušným členským štátom, v ktorých sa vykonávajú čistiace práce.

c) podpore dodatočnými prostriedkami a nákladovo najefektívnejším spôsobom, prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ustanoveného rozhodnutím 2007/779/ES, Euratom, ich reakcií v prípade havarijného alebo úmyselného znečistenia mora, keď bola taká žiadosť predložená; v tejto súvislosti agentúra pomáha príslušným členským štátom, v ktorých sa vykonávajú čistiace práce, tým, že im poskytuje primerané technické prostriedky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) zbieraní a analyzovaní vnútroštátnych údajov o kvalifikáciách a zamestnanosti námorníkov za účelom výmeny najlepších postupov v oblasti odbornej prípravy námorníkov v celej Európe;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno cb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) na koordinovaní učebných plánov vzdelávacích zariadení s cieľom zabezpečiť jednotné vzdelávanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno cc (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cc) uľahčení vytvorenia výmenného programu medzi inštitúciami pre námornú odbornú prípravu po vzore programu Erasmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno cd (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cd) poskytovaní technických odborných poznatkov v oblasti stavby lodí alebo v akejkoľvek inej činnosti spojenej s námornou dopravou, ktorá si ich vyžaduje, s cieľom rozvíjať využívanie ekologických technológií a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o normy pri stavbe „lode budúcnosti“, treba venovať osobitnú pozornosť boju proti znečisťovaniu morí, dodržiavaniu námornej bezpečnosti a ochrane životného prostredia. Agentúra tak môže poskytnúť svoje odborné poznatky o otázkach týkajúcich sa oblasti stavby lodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) podporou činností, ktoré vykonávajú v oblasti boja proti nezákonnému obchodu a pirátstvu, a to poskytovaním údajov a informácií, ktoré môžu uľahčiť tieto operácie, najmä využívaním automatických identifikačných systémov a satelitných snímok;

Odôvodnenie

Agentúra má nástroje a údaje, najmä satelitné, ktoré by mohli využívať členské štáty v rámci sledovania nezákonných námorných činností. V súčasnosti má mimoriadny význam výmena informácií s námornými silami EÚ pre operáciu Atlanta s cieľom chrániť lode plávajúce pod vlajkou EÚ pred pirátstvom pri tranzite cez oblasť Afrického rohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno ab (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) vypracúvaním a uplatňovaním makroregionálnej politiky Únie týkajúcej sa oblasti činnosti agentúry;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vyšetrovanie námorných nehôd v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES; agentúra poskytuje pomoc členským štátom pri vykonávaní inšpekcií týkajúcich sa vážnych námorných nehôd a uskutočňuje analýzu správ o vyšetrovaní nehôd s cieľom určiť pridanú hodnotu na úrovni EÚ z hľadiska vyvodenia ponaučení;

b) vyšetrovanie námorných nehôd v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES; na žiadosť príslušných členských štátov agentúra poskytuje pomoc členským štátom pri vyšetrovaní vážnych námorných nehôd a uskutočňuje analýzu správ o vyšetrovaní nehôd s cieľom určiť pridanú hodnotu na úrovni EÚ z hľadiska vyvodenia ponaučení; v tejto súvislosti sa agentúra vyzýva, aby pomáhala členským štátom pri vyšetrovaní nehôd týkajúcich sa morských zariadení (pobrežných a na mori) vrátane havárií ropných a plynových zariadení , pričom sa členské štáty vyzývajú, aby v plnej miere a včas spolupracovali s agentúrou;

Odôvodnenie

V PDN sa od členských štátov vyžaduje väčšia spolupráca, keďže doteraz mohli agentúre odmietnuť svoju podporu alebo ju oddialiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) pokiaľ ide o ropné škvrny zo zariadení na mori, agentúra pomáha členským štátom a Komisii použitím svojej služby CleanSeaNet na monitorovanie rozsahu a vplyvu takýchto škvŕn na životné prostredie;

Odôvodnenie

Keďže CleanSeaNet je existujúci systém, ktorý dokázal svoju účinnosť, ponúka nákladovo efektívnu reakciu na zvyšujúce sa obavy spojené s ťažbou na mori, ktoré sa objavili po katastrofe plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno bb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) v súvislosti s ropnými a plynovými zariadeniami na mori posudzovaním opatrení členských štátov so zreteľom na plány núdzovej reakcie a pripravenosť na stav núdze, ako aj koordinovaním reakcie na znečistenie ropnými látkami v prípade nehody;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno bc (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) v súvislosti so zariadeniami na mori zabezpečením dohľadu nad námornými hľadiskami, ktoré sa týkajú bezpečnosti, predchádzania, ochrany životného prostredia a plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí, vykonávaného nezávislou treťou stranou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) poskytovaním objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných štatistík, informácií a údajov agentúra umožní Komisii a členským štátom urobiť potrebné kroky na zlepšenie ich opatrení a vyhodnotiť efektívnosť existujúcich opatrení. Také úlohy zahŕňajú zber, uchovávanie a hodnotenie technických údajov, systematické využívanie existujúcich databáz vrátane výmeny dát a prípadne rozvoj doplňujúcich databáz. Agentúra na základe zhromaždených údajov pomáha Komisii pri uverejňovaní informácií týkajúcich sa lodí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES. Agentúra pomáha Komisii a členským štátom aj v ich činnostiach na zlepšenie identifikácie a sledovania lodí, ktoré vykonávajú nezákonné vypúšťanie tekutín v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES.

c) poskytovaním objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných štatistík, informácií a údajov agentúra umožní Komisii a členským štátom urobiť potrebné kroky na zlepšenie ich opatrení a vyhodnotiť efektívnosť a rentabilnosť existujúcich opatrení. Také úlohy zahŕňajú zber, uchovávanie a hodnotenie technických údajov, systematické využívanie existujúcich databáz vrátane výmeny dát a prípadne rozvoj doplňujúcich databáz. Agentúra na základe zhromaždených údajov pomáha Komisii pri uverejňovaní informácií týkajúcich sa lodí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES. Agentúra pomáha Komisii a členským štátom aj v ich činnostiach na zlepšenie identifikácie a sledovania lodí, ktoré vykonávajú nezákonné vypúšťanie tekutín v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Agentúra vypracúva výročný prehľad nehôd a udalostí, pri ktorých skoro došlo k nehode, na základe informácií poskytnutých príslušnými orgánmi členských štátov.

Odôvodnenie

Tento prehľad sa vypracuje na základe údajov z databázy, ktorú vypracúva agentúra (pozri článok 17 a prílohu II k smernici 2009/18/ES o základných zásadách upravujúcich vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy). Prehľad umožní získať dobrý celkový obraz na úrovni Únie a poskytovať cenné informácie pre iné európske opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na žiadosť Komisie agentúra poskytne technickú pomoc pri vykonávaní príslušných právnych predpisov EÚ kandidátskym krajinám, všetkým partnerským krajinám európskeho susedstva a krajinám, ktoré sa zúčastňujú na Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole.

Na žiadosť Komisie agentúra poskytne v prípade potreby technickú pomoc pri vykonávaní príslušných právnych predpisov EÚ kandidátskym krajinám, všetkým partnerským krajinám európskeho susedstva a prípadne krajinám, ktoré sa zúčastňujú na Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra vykonáva inšpekcie v členských štátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli uložené, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení povinností podľa zmluvy, najmä pri hodnotení efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie.

1. Na žiadosť Komisie jej agentúra pomáha pri hodnotení vplyvu na životné prostredie a vykonáva inšpekcie v členských štátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli uložené, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení povinností podľa zmluvy, najmä pri hodnotení efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie.

Odôvodnenie

Agentúra by mohla zohrávať úlohu aj pri kontrole posudzovaní vplyvov na životné prostredie v súvislosti s činnosťami na mori s cieľom zabrániť negatívnym environmentálnym vplyvom na vysoko citlivé morské ekosystémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Operačné postupy práce agentúry na vykonávanie inšpekcií uvedených v odseku 1 podliehajú požiadavkám, ktoré sa majú prijať podľa postupu uvedeného v článku 23 ods. 2.

2. Operačné postupy práce agentúry na vykonávanie inšpekcií uvedených v odseku 1 podliehajú požiadavkám, ktoré sa majú prijať podľa postupu uvedeného v článku 23 ods. 1.

Odôvodnenie

PDN, ktorý je potrebný na zohľadnenie nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a nahradenia bývalých komitologických postupov delegovanými aktmi a vykonávacími opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, a v každom prípade, keď je uzatvorený cyklus inšpekcií, agentúra analyzuje správy z tohto cyklu s cieľom vymedziť horizontálne zistenia a vyvodiť všeobecné závery o efektívnosti zavedených opatrení. Agentúra predloží túto analýzu Komisii na ďalšie prerokovanie s členskými štátmi.

3. Ak je to vhodné, a v každom prípade, keď je uzatvorený cyklus inšpekcií, agentúra analyzuje správy z tohto cyklu s cieľom vymedziť horizontálne zistenia a vyvodiť všeobecné závery o efektívnosti a rentabilnosti zavedených opatrení. Agentúra predloží túto analýzu Komisii na ďalšie prerokovanie s členskými štátmi a sprístupní ju verejnosti v ľahko dostupnom formáte, a to aj v elektronickej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych stredísk potrebných na plnenie úloh agentúry čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom.

3. Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode a spolupráci s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych stredísk potrebných na plnenie úloh agentúry čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, a tým posilniť spoluprácu s existujúcimi regionálnymi a vnútroštátnymi sieťami, ktoré sa už podieľajú na preventívnych opatreniach, Pritom presne vymedzí rozsah činností regionálneho strediska a zabráni vzniku nepotrebných finančných nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 10 – odsek 2písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

b) každý rok prijme výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju pošle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom;

 

agentúra každý rok pošle rozpočtovému orgánu všetky príslušné informácie týkajúce sa výsledku hodnotiacich postupov;

Odôvodnenie

Cieľom tejto úpravy je objasniť, že agentúra nemôže sama posúdiť, čo je relevantné pre Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – bod a

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 10 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) s prihliadnutím na stanovisko Komisie prijíma viacročnú stratégiu pre agentúru na obdobie nasledujúcich piatich rokov;

ca) s prihliadnutím na stanoviská Európskeho parlamentu a Komisie prijíma viacročnú stratégiu pre agentúru na obdobie nasledujúcich piatich rokov;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je ustanoviť v nariadení, že pri prijímaní viacročnej stratégie agentúry by sa malo konzultovať s Parlamentom (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 10 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

h) vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry podľa článkov 18, 19 a 21 a monitoruje a prijíma následné opatrenia podľa zistení a odporúčaní vyplývajúcich z rôznych správ o audite a hodnotení, či už vnútorných alebo vonkajších;

Odôvodnenie

V záujme lepšieho osvojenia a následných opatrení k zisteniam auditu a hodnotení správna rada, ktorej sa riaditeľ zodpovedá, by mala byť výslovne poverená ich monitorovaním v súlade s odporúčaním medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a) V článku 11 odseku 1 sa pododsek 2 mení a dopĺňa takto:

 

Členovia Rady sú menovaní na základe úrovne ich príslušných skúseností a odborných vedomostí v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany a reakcie na znečisťovanie mora. Majú tiež skúsenosti a technické spôsobilosti v oblasti všeobecného finančného riadenia, správy a riadenia ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b) v článku 11 sa vkladá tento nový odsek 1 pododsek 2a:

 

Členovia správnej rady vypracujú písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie, v ktorom uvedú všetky priame a nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Na každom zasadnutí oznámia všetky záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti v súvislosti s bodmi programu, a zdržia sa účasti na diskusiách k týmto bodom a hlasovania o nich.

Odôvodnenie

Malo by existovať ustanovenie, aby sa zabránilo akýmkoľvek konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c) Článok 11 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

3. Funkčné obdobie je štyri roky. Môže sa raz predĺžiť.

Odôvodnenie

Dĺžka mandátu členov správnej rady by sa mala – v súlade s odporúčaním medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry – prispôsobiť iným agentúram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3d

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d) článok 11 ods. 4 sa mení a dopĺňa takto:

 

V prípade potreby sa účasť zástupcov tretích krajín a príslušné podmienky stanovia v opatreniach uvedených v článku 17 ods. 2. Takáto účasť neovplyvňuje váhu hlasov zástupcov Komisie na hlasovaní v správnej rade.

Odôvodnenie

Ak zákonodarca udelil zástupcom Komisie blokujúcu menšinu pri kľúčových rozhodnutiach (napríklad pri prijímaní pracovného programu), nemala by sa meniť bez toho, aby sa to vrátilo Parlamentu a Rade na schválenie. Ak by tretie krajiny dostali hlasovacie práva, nebolo by potrebné zvyšovať počet zástupcov Komisie. Vhodnejší by bol systém vážených hlasov (pozri PDN k článku 14).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3e

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e) V článku 14 ods. 2 sa pododsek 1 mení a dopĺňa takto:

 

2. Každý zástupca členského štátu má rovnaký podiel 75 percent celkového počtu hlasov. Každý zástupca Komisie má rovnaký podiel 25 percent celkového počtu hlasov. Výkonný riaditeľ agentúry nehlasuje.

Odôvodnenie

Keď mala správna rada 15 zástupcov členských štátov, 4/5-ová väčšina potrebná na vymenovanie výkonného riaditeľa vyžadovala podporu Komisie. Pri 27 členských štátoch tomu už tak nie je. Inštitucionálnu rovnováhu by nemali meniť minulé či budúce rozšírenia. Zdá sa preto vhodné použiť štrukturálne riešenie s vážením hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pripravuje viacročnú stratégiu agentúry a po konzultáciách s Komisiou ju najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade;

a) pripravuje viacročnú stratégiu agentúry a po konzultáciách s Komisiou a príslušným výborom Európskeho parlamentu ju najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade;

Odôvodnenie

V súlade so zásadou rodovo neutrálneho jazyka je vhodné zmeniť formu zámena používaného v existujúcom nariadení. Okrem toho je to v súlade s návrhom Komisie týkajúcim sa článku 16 ods. 2. Vzhľadom na význam viacročnej stratégie by mal byť z dôvodu inštitucionálnej rovnováhy do procesu nejakým spôsobom zapojený aj Parlament spolu so zástupcami členských štátov (správna rada) a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) pripravuje viacročný plán personálnej politiky agentúry a po konzultáciách s Komisiou ho predkladá správnej rade;

aa) pripravuje viacročný plán personálnej politiky agentúry a po konzultáciách s Komisiou ho predkladá správnej rade a príslušnému výboru Európskeho parlamentu;

Odôvodnenie

V súlade so zásadou rodovo neutrálneho jazyka je vhodné zmeniť formu zámena používaného v existujúcom nariadení. Okrem toho je to v súlade s návrhom Komisie týkajúcim sa článku 16 ods. 2. Vzhľadom na význam viacročného plánu personálnej politiky by mal byť z dôvodu inštitucionálnej rovnováhy do procesu nejakým spôsobom zapojený aj Parlament spolu so zástupcami členských štátov (správna rada) a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ab) pripravuje ročný pracovný program a podrobný plán agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a po konzultáciách s Komisiou ho najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade. Uskutočňuje potrebné kroky na ich vykonávanie. Vybavuje každú žiadosť členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c);

ab) pripravuje ročný pracovný program, v ktorom uvádza očakávané ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť, a podrobný plán agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie, a po konzultáciách s Komisiou ho najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade; kladne odpovedá na akékoľvek pozvanie príslušného výboru Európskeho parlamentu predstaviť ročný pracovný program a uskutočniť výmenu názorov o tomto programe; Uskutočňuje potrebné kroky na ich vykonávanie a vybavuje každú žiadosť členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c);

Odôvodnenie

Rovnaké prispôsobenie z hľadiska rodovo neutrálneho jazyka ako v prípade PDN týkajúcich sa odseku 2 písm. a) a aa). Prvá úprava je v súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB): pracovný program a výročná správa o činnosti agentúry by mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie jej cieľov. Cieľom druhej úpravy je sformalizovať prax založenú na organizovaní výmeny názorov o ročnom pracovnom programe medzi riaditeľom a príslušným výborom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) po konzultáciách s Komisiou a v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonaní inšpekcií ustanovených v článku 3. Úzko spolupracuje s Komisiou na príprave opatrení uvedených v článku 3 ods. 2;

b) po konzultáciách s Komisiou a v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonaní inšpekcií ustanovených v článku 3; úzko spolupracuje s Komisiou na príprave opatrení uvedených v článku 3 ods. 2;

Odôvodnenie

Rovnaké prispôsobenie z hľadiska rodovo neutrálneho jazyka ako v prípade PDN týkajúcich sa odseku 2 písm. a) a aa).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej cieľmi a úlohami stanovenými v tomto nariadení. Zabezpečuje, aby sa organizačná štruktúra agentúry pravidelne prispôsobovala meniacim sa potrebám, a to v rámci finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade. Správa obsahuje vyhradený oddiel týkajúci sa finančnej realizácie podrobného plánu agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a uvádza aktualizovaný stav všetkých opatrení financovaných podľa tohto plánu. Stanovuje postupy pravidelného hodnotenia zodpovedajúce uznaným odborným štandardom;

d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej cieľmi a úlohami stanovenými v tomto nariadení; po dohode s Komisiou vypracuje na tento účel zodpovedajúce ukazovatele výkonnosti umožňujúce účinné hodnotenie dosiahnutých výsledkov; zabezpečuje, aby sa organizačná štruktúra agentúry pravidelne prispôsobovala meniacim sa potrebám, a to v rámci finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii; na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade; správa obsahuje vyhradený oddiel týkajúci sa finančnej realizácie podrobného plánu agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a uvádza aktualizovaný stav všetkých opatrení financovaných podľa tohto plánu; stanovuje pravidelné postupy vyhodnocovania, ktoré budú spĺňať uznávané odborné normy;

Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB) by pracovný program a výročná správa o činnosti agentúry mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie jej cieľov, a o celkovej výkonnosti pri dosahovaní týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, predchádzania znečisťovaniu a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné názory sa zohľadnia pred oficiálnym vymenovaním. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že akékoľvek stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi bude pred vymenovaním zohľadnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Správna rada, ktorá koná na návrh Komisie, môže s prihliadnutím na hodnotiacu správu predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa maximálne o tri roky. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V období jedného mesiaca pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, výkonný riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

2. Správna rada, ktorá koná na návrh Komisie, môže s prihliadnutím na hodnotiacu správu predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa maximálne o päť rokov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V období jedného mesiaca pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné stanovisko sa zohľadní pred oficiálnym opätovným vymenovaním. Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, výkonný riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

Odôvodnenie

Riaditeľov mandát by sa mal predĺžiť o rovnaké obdobie ako pri prvom mandáte. Akékoľvek stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi sa pred vymenovaním zohľadní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vedúci oddelení sa vymenúvajú na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj ich spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich oddelení vymenúva alebo odvoláva výkonný riaditeľ po získaní kladného stanoviska správnej rady.

4. Vedúci oddelení sa vymenúvajú na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj ich spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich oddelení vymenúva alebo odvoláva výkonný riaditeľ po získaní kladného stanoviska správnej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

3. Výkonný riaditeľ zostaví návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok na základe rozpočtovania podľa aktivít a predloží ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest.

Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB) by mal byť rozpočet agentúry výslovne založený na cieľoch a činnostiach agentúry a mal by byť prepojením medzi jej misiou a cieľmi a jej činnosťami a zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odseky 7 a 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) V článku 18 sa odseky 7 a 8 nahrádzajú takto:

 

7. Komisia pošle odhad Parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s [...] návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

 

8. Na základe výkazu odhadov zapracuje Komisia do [...] návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre plán pracovných miest, a čiastku príspevkov zo všeobecného rozpočtu a predloží ho rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, spolu s opisom a odôvodnením akýchkoľvek rozdielov medzi výkazom odhadov agentúry a výškou dotácie, ktorá sa zahrnie do všeobecného rozpočtu.

Odôvodnenie

Prvá časť PDN odkazuje na uplatňovanie názvoslovia Lisabonskej zmluvy. Cieľom druhej časti je poskytnúť rozpočtovému orgánu adekvátne informácie, ak Komisia zmení odhady agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) V článku 18 sa odsek 10 nahrádza takto:

 

10. Rozpočet prijíma správna rada. Stáva sa konečným po tom, čo bol prijatý konečný všeobecný rozpočet Európskej únie. Podľa potreby sa primerane upraví spolu s ročným pracovným programom.

Odôvodnenie

Cieľom je predísť situácii, keď by v prípade výrazných rozpočtových škrtov agentúra zistila, že musí plniť rovnaké úlohy a vykonávať rovnaké činnosti s výrazne zníženými zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správna rada v pravidelných intervaloch, minimálne každých päť rokov, zabezpečí nezávislé externé hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie.

1. Správna rada v pravidelných intervaloch, minimálne každých päť rokov, zabezpečí nezávislé externé hodnotenie vykonávania tohto nariadenia, pričom sa sústredí na jeho náležitosť, efektívnosť a rentabilnosť. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

2. V uvedenom hodnotení sa posúdi užitočnosť, význam, dosiahnutá pridaná hodnota a účinnosť agentúry a jej pracovných postupov. V hodnotení sa zohľadnia názory zainteresovaných strán na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Hodnotenie sa zameria najmä na možnú potrebu zmeniť alebo rozšíriť úlohy agentúry alebo ukončiť jej činnosti v prípade, že sa jej úloha stane nadbytočnou.

Odôvodnenie

Treba uviesť, že pravidelné hodnotenia môžu viesť aj k prehodnoteniu úloh alebo existencie agentúry, ak by to bolo potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7b

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 22a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 22a

Štúdia uskutočniteľnosti

 

Do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia systému koordinácie vnútroštátnych útvarov pobrežnej stráže, v ktorej uvedie náklady a prínosy takéhoto systému.

 

V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7c

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 22b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 22b

Správa o pokroku

 

Do [troch] rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej uvedie, ako agentúra vykonala ďalšie úlohy, ktoré jej boli zverené podľa tohto nariadenia, a argumenty pre ďalšie rozšírenie jej cieľov alebo úloh. Táto správa obsahuje predovšetkým:

 

a) analýzu zlepšení v oblasti efektívnosti, ktoré sa dosiahli ďalšou integráciou agentúry a Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole;

 

 

 

b) informácie o efektívnosti a konzistentnosti presadzovania smernice 2005/35/ES1 v členských štátoch a podrobné štatistické informácie o uplatnených sankciách.

 

V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.

 

____________

 

1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11.

Odôvodnenie

Je dôležité stanoviť hodnotiaci bod, aby sa analyzovalo fungovanie revidovaného nariadenia a prípadné ďalšie úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002.

1. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23a vzťahujúcim sa na operačné postupy práce agentúry na vykonávanie inšpekcií uvedených v článku 3 ods. 1.

Odôvodnenie

Aktualizácia v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Szájerova správa (prijatá v pléne 5. mája 2010) hovorí, že Parlament by mal mať rovnaké práva ako Rada, pokiaľ ide o všetky hľadiská právomoci na legislatívne delegovanie. Vyzýva tiež na úpravu existujúcich právnych predpisov, aby sa zohľadnili nové ustanovenia zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 23a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 23a

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti]. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 23 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Tento PDN a nasledujúce dva prijímajú rovnaký prístup ako Streckxova správa o oznamovacích formalitách (smernica 2010/65/EÚ). V neskoršom štádiu budú PDN o delegovaných aktoch prispôsobené spoločnej dohode o delegovaných aktoch.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

EMSA bola zriadená v reakcii na znečistenie spôsobené haváriou ropného tankera Erika. Pôsobiť začala v marci 2003. Zakladajúce nariadenie bolo doteraz upravované trikrát. Najnovšia revízia by sa mala zamerať na dlhodobé zmeny, aj keď rokovania trvajú dlhšie.

Návrh Komisie

Návrh Komisie je založený na konzultácii z roku 2008 so zainteresovanými stranami EMSA, externom hodnotení a posúdení vplyvu Komisie. Odráža tiež päťročnú stratégiu EMSA, ktorú prijala jej správna rada (v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty). Komisia tiež uverejnila správu (KOM/(2011)286), ktorá ukazuje, že systémom na odhaľovanie a monitorovanie ropných škvŕn na úrovni EÚ by sa znížili náklady približne o 20 % v porovnaní s národnými systémami.

EMSA už dostala nové úlohy v nadväznosti na vykonávanie tretieho balíka o námornej bezpečnosti. Uzavrela niekoľko zmlúv týkajúcich sa plavidiel na pohotovostnú reakciu na úniky ropy so súkromnými prevádzkovateľmi, ktorí v prípade núdze prestanú so svojou obvyklou činnosťou a začnú reagovať na znečistenie. Návrh Komisie by objasnil, že tieto plavidlá by sa mohli využiť aj na boj proti znečisteniu z iných zdrojov vrátane ropných plošín.

Nórsko a Island sú jediné tretie krajiny, ktoré sa zúčastňujú na EMSA. Komisia odporúča rozšíriť možnosť technickej pomoci na prístupové krajiny, partnerské krajiny európskeho susedstva a krajiny, ktoré sa zúčastňujú na Parížskom memorande o porozumení (MOP).

Predchádzajúce pozície Parlamentu

Parlament už prijal pozíciu o mnohých možných ďalších úlohách EMSA:

· správa Grandesa Pascuala o znečisťovaní z lodí a zavedení sankcií zdôraznila potrebu toho, aby členské štáty zabezpečili, že sa bude efektívne odrádzať od znečisťovania z lodí;

· správa Wortmannovej-Koolovej o znečisťovaní z lodí žiadala návrh Komisie na zriadenie spoločnej európskej pobrežnej stráže;

· Sterckxova správa o lodných oznamovacích formalitách uvádza, že „dosiahnutie európskeho priestoru námornej dopravy bez bariér vyžaduje úzku spoluprácu [...] v colnej oblasti, v oblasti verejného zdravia a dopravy“; uvádza tiež, že Komisia by mala posúdiť, nakoľko je možné integrovať SafeSeaNet s Riečnym informačným systémom;

· Meisssnerovej správa o integrovanej námornej politike vyzvala Komisiu na rozšírenie mandátu EMSA na bezpečnostné inšpekcie zariadení na mori a čistenie únikov ropy; uviedla tiež, že „existuje väčší potenciál zapojiť v širšej miere Európsku námornú bezpečnostnú agentúru do monitorovania pobrežných orgánov a poskytnúť členským štátom väčšiu podporu pri odhaľovaní znečisťovateľov morí“.

Uznesenie Parlamentu zo 7. 10. 2010 uviedlo, že mandát EMSA „by mal byť rozšírený z plavidiel na zariadenia na mori“. Žiada sa v ňom tiež, „aby sa všetky takéto nové úlohy zohľadnili pri plánovaní rozpočtu agentúry EMSA, ako aj v počte jej zamestnancov“.

Predchádzajúce pozície Rady

Podobne aj Rada už prijala viaceré relevantné závery, najmä 2. – 3. decembra 2010, keď požiadala Komisiu, aby vyhodnotila „ako možno čo najlepšie využiť existujúce nástroje/kapacity civilnej ochrany, núdzovej reakcie a námornej bezpečnosti aj v odvetví ťažby ropy a plynu na mori“. Počas tej istej schôdze vyzvali ministri dopravy na úplné začlenenie vodnej dopravy do dopravných a logistických reťazcov EÚ. Podporili o. i. „plán Komisie na začatie pilotného projektu v spolupráci s orgánmi členských štátov a EMSA na ďalšie spresnenie konceptu Blue Belt“.

Ďalšie úlohy pre EMSA

EMSA je vo všeobecnosti uznávaná ako efektívna, dobre riadená organizácia, ktorá ponúka členským štátom podstatné úspory tým, že pôsobí na úrovni EÚ a prináša úspory z rozsahu. Veľkú časť jej práce tvorí poradenstvo poskytované Komisii a/alebo členským štátom.

Existuje priestor na rozšírenie aktivít EMSA, aby sa existujúce skúsenosti a technické služby mohli uplatniť na širší rozsah politík. Predovšetkým jej systémy na monitorovanie dopravy by mohli prispieť k vytvoreniu európskeho priestoru námornej dopravy bez bariér, ktorý by umožnil prepravovať tovar a cestujúcich medzi členskými štátmi podobne ako v prípade cestnej dopravy bez formalít. Toto by zabránilo skresleniu hospodárskej súťaže v prospech menej ekologického spôsobu dopravy. EMSA by podobne mohla radiť Komisii v otázke zlepšovania vzájomnej kompatibility SafeSeaNetu a Riečneho informačného systému, aby sa znížili administratívne náklady.

Spravodajca síce nenavrhuje zriadenie európskej pobrežnej stráže, je však veľmi poľutovaniahodné, že Komisia nevypracovala štúdiu, ktorá sa požadovala už v smernici (ES) č. 2005/35. Komisii by sa malo pripomenúť, že má takisto záväzky podľa európskych právnych predpisov.

Objasnenie, že existujúce pohotovostné plavidlá na reakciu na úniky ropy sa môžu použiť aj na znečistenie morí spôsobené ropnými a plynovými plošinami, sa javí ako účinné a nákladovo efektívne riešenie. EMSA už audituje dodržiavanie požiadaviek EÚ na prepravu zo strany klasifikačných spoločností. Niektoré z týchto spoločností pracujú aj s mimopobrežnými ropnými a plynovými zariadeniami. Zmenené a doplnené nariadenie o EMSA by malo v čo najväčšej miere využiť odborné poznatky agentúry, aby mohla poskytovať pomoc a podporu Komisii a členským štátom v oblasti prevencie znečistenia spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori a vypracovania požiadaviek a usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy. Nariadenie by tiež malo stanoviť posilnenú úlohu existujúcich systémov, ako je CleanSeaNet, rozšíriť funkcie agentúry v oblasti inšpekcie a posúdiť jej potenciál vykonávať nezávislé audity bez licencovania.

EMSA by mala tiež radiť Komisii a členským štátom pri príprave a osvedčovaní námorníkov. Dlhodobým spoločným cieľom je zatraktívnenie námorných pracovných miest pre občanov EÚ. EMSA už pomáha Komisii štúdiou vplyvu presadzovania dohovoru o práci na mori v legislatíve EÚ. Mala by tiež kvalifikáciu pomáhať pri vykonávaní nastávajúceho námorného sociálneho balíka. EMSA by mohla tiež uľahčiť vytvorenie siete námorných akadémií s cieľom zdieľať osvedčené postupy a zabezpečiť vysokú úroveň.

V súčasnosti EMSA koná len v mene Komisie pri kontrole podmienok uznávania uznávaných organizácií. Tieto audity sa týkajú požiadaviek súvisiacich s medzinárodnými dohovormi. Týkajú sa preto takmer tých istých otázok ako tie, ktoré už posudzujú členské štáty. Ak by EMSA mala tiež vykonávať požadované audity v ich mene, mali by sme úspory z rozsahu. Dodatočné národné požiadavky by neboli vylúčené.

Čo sa týka štátnej prístavnej kontroly, sekretariát Parížskeho MOP je samostatným subjektom, ktorý pokrýva Rusko, Kanadu a EÚ, ale EMSA významne prispieva k jeho práci. Redistribúcia úloh alebo konečné zlúčenie by mohlo viesť k podstatnému zlepšeniu efektívnosti.

Udeliť EMSA väčšiu pôsobnosť na pomoc susedným krajinám pri znižovaní rizík znečistenia a reakcii na znečistenie sa javí ako veľmi žiaduce. V prípade nehody, ktorá by spôsobila znečistenie v južnom Stredozemnom mori, je veľmi pravdepodobné, že určitá časť ropy by skončila vo vodách EÚ. V týchto prípadoch je lepšia prevencia než liečba. Úprava nariadenia tak, aby sa výslovne uvádzalo, že EMSA môže pomáhať Komisii a členským štátom v regionálnych orgánoch reagujúcich na znečistenie (napr. helsinský alebo barcelonský dohovor) ponúka prínosy z hľadiska právnej istoty a transparentnosti.

Aspekty riadenia

Ako sa uznáva v návrhu Komisie, existuje potenciálny konflikt záujmov zástupcov členských štátov v správnej rade pri určovaní politiky návštev EMSA, keďže sa určujú pravidlá toho, ako sa budú robiť inšpekcie v jej vlastnej organizácii. Namiesto toho, aby sa povolilo, že operačné postupy práce v oblasti inšpekcií sa budú prijímať v rámci komitológie, by sa malo použiť ustanovenie o delegovaných aktoch podľa Lisabonskej zmluvy.

Okrem toho rozšírenie EÚ už ovplyvnilo rovnováhu zástupcov členských štátov a Komisie. Pri 27 členských štátoch, nie však pri 15, je teoreticky možné, aby bol vymenovaný alebo odvolaný riaditeľ proti vôli zástupcov Komisie. Systém vážených hlasov by dlhodobo zachoval inštitucionálnu rovnováhu.

vplyv na rozpočet

Je jasné, že ak prácu vykonáva EMSA iba raz namiesto každej vnútroštátnej správy, náklady pre európskeho daňového poplatníka sa znížia a vytvorí sa skutočná európska pridaná hodnota. Toto už preukázali systémy námorného dozoru EMSA. Použitie týchto systémov na poskytovanie hodnotných informácií pre iné oblasti politiky bude pravdepodobne nákladovo oveľa efektívnejšie než vytváranie samostatných systémov.

Ďalšie úlohy EMSA musia byť realisticky zohľadnené v jej rozpočte a personáli. V opačnom prípade by bola ohrozená jej hlavná úloha, podpora námornej bezpečnosti.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (16. 6. 2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom navrhnutého opatrenia je zmeniť a doplniť nariadenie 1406/2002 vysvetlením súčasných úloh a role EMSA a rozšírením úloh EMSA na nové oblasti na základe vývoja na medzinárodnej úrovni a na úrovni EÚ.

Všeobecné aspekty a medziinštitucionálna pracovná skupina pre agentúry

Spravodajkyňa vzala v plnej miere na vedomie navrhované rozšírenie úloh a hodnotenie vplyvu, ktoré v tejto súvislosti vykonala Komisia. Spravodajkyňa by chcela upriamiť pozornosť výboru BUDG a TRAN na skutočnosť, že by sa malo vypracovať ďalšie hodnotenie vplyvu týkajúce sa možnosti a dôsledkov každej ďalšej úlohy, ktorú by chcel navrhnúť gestorský výbor (pozri pracovný dokument spravodajcu gestorského výboru a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) vrátane rozpočtovej a personálnej oblasti v súlade so spoločným medziinštitucionálnym prístupom k posudzovaniu vplyvu, pokiaľ ide o podstatné zmeny a doplnenia.

Spravodajkyňa zastáva názor, že pokrok v práci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny už umožňuje integrovať prvé závery o otázkach správy vecí verejných do tohto stanoviska. Tieto závery už schválili tri inštitúcie na svojom poslednom zasadnutí dňa 23. marca 2011. Viedli k vypracovaniu týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa:

– posilnenia kontrolných právomocí Európskeho parlamentu nad viacročnou stratégiou agentúry (stanovisko) a ročným pracovným programom,

– monitorovacích úloh správnej rady a požadovaných zodpovedajúcich odborností jej členov,

– zriadenia výkonnej rady,

– predchádzania akémukoľvek konfliktu záujmov v rámci správnej rady,

– vypracovania zodpovedajúcich ukazovateľov na hodnotenie výkonnosti agentúry,

– pravidelného hodnotenia agentúry.

Rozpočtové otázky

Pokiaľ ide o otázky priamo súvisiace s rozpočtom, spravodajkyňa odhalila, že je potrebné ďalšie objasnenie finančného výkazu a rozpočtových dôsledkov návrhu:

– Zdá sa, že vo finančnom výkaze sa nachádzajú chyby, keďže sa uvádza ďalšie pracovné miesto v rámci GR MOVE, ktoré už bolo určené na riadenie činnosti. Spravodajca zabezpečí, aby to nepoviedlo k ďalším nákladom (predstavuje to sumu približne 0,5 milióna EUR na štyri roky).

– Presun 6 pracovníkov v rámci agentúry s cieľom vykonávať nové úlohy, načasovanie a činnosti, z ktorých sa presun uskutoční, vyžadujú ďalšie objasnenie.

– Budú tiež potrebné ďalšie informácie o presných finančných dôsledkoch vyplývajúcich z nových úloh agentúry, ktoré nie sú zahrnuté v nariadení: oddiely týkajúce sa „ľudského prvku“ a „elektronického námorníctva“ vo viacročnej stratégii správnej rady.

Nakoniec sa preskúma, aká suma sa dá očakávať od vyberania poplatkov za výmenu námorných údajov a aká je záruka, že legislatívny orgán bude mať slovo, pokiaľ ide o každý ďalší zdroj príjmov pre agentúru, napriek všeobecnému zneniu nového ustanovenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. zdôrazňuje, že bod 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom finančnom riadení, ktorú uzatvorili Európsky parlament, Rada a Komisia, by sa mal uplatniť pri rozšírení úloh Európskej námornej bezpečnostnej agentúry; zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie zákonodarného orgánu v prospech takého rozšírenia úloh sa nedotkne rozhodnutí rozpočtového orgánu v kontexte ročného rozpočtového postupu;

Odôvodnenie

Opätovné zdôraznenie rozpočtových právomocí Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vychádzajúc zo zistení externého hodnotenia, odporúčaní správnej rady a viacročnej stratégie by sa niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 mali vysvetliť a aktualizovať. Agentúra by okrem toho mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Je potrebné značné úsilie zamerané na analýzu personálu a personálne presuny, aby sa zaručila efektívnosť využívania nákladov a rozpočtu. Tým by sa umožnilo, že jednu tretina ďalších zamestnancov potrebných pre nové úlohy by agentúra pokryla vnútorným presunom zamestnancov.

(3) Vychádzajúc zo zistení externého hodnotenia, odporúčaní správnej rady a viacročnej stratégie, ktorú rada prijala v marci 2010, by sa niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 mali vysvetliť a aktualizovať. Agentúra by okrem toho mala dostať celý rad ďalších úloh odrážajúcich vývoj politiky námornej bezpečnosti na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Je potrebné značné úsilie zamerané na analýzu personálu a personálne presuny, aby sa zaručila efektívnosť využívania nákladov a rozpočtu. Tým by sa umožnilo, že jednu tretina ďalších zamestnancov potrebných pre nové úlohy by agentúra pokryla vnútorným presunom zamestnancov.

Odôvodnenie

Právny akt by mal byť dostatočne presný v prípade, keď sa odkazuje na zdroj, z ktorého bol čerpaný obsah právneho aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Malo by sa zohľadniť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z  25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä jeho článok 185, Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení2 zo 17. mája 2006 (medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006), a najmä jej bod 47.

 

1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Nariadenie o rozpočtových pravidlách (čl. 185) a medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (čl. 47) by sa mali uvádzať ako právny základ pre zriadenie novej agentúry EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) písmeno c) sa nahrádza takto:

a) písmená b) a c) sa nahrádzajú takto:

 

b) prijíma výročnú správu o činnosti agentúry a predkladá ju najneskôr do 15. júna Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom;

 

agentúra každý rok pošle rozpočtovému orgánu všetky príslušné informácie týkajúce sa výsledku hodnotiacich postupov;

c) v rámci prípravy pracovného programu preskúma žiadosti členských štátov o technickú pomoc podľa článku 2 ods. 3;

c) v rámci prípravy pracovného programu preskúma žiadosti členských štátov o technickú pomoc podľa článku 2 ods. 3;

ca) s prihliadnutím na stanovisko Komisie prijíma viacročnú stratégiu pre agentúru na obdobie nasledujúcich piatich rokov;

ca) s prihliadnutím na stanoviská Európskeho parlamentu a Komisie prijíma viacročnú stratégiu pre agentúru na obdobie nasledujúcich piatich rokov;

cb) prijíma viacročný plán personálnej politiky agentúry;'

cb) prijíma viacročný plán personálnej politiky agentúry;

Odôvodnenie

Cieľom prvej úpravy je objasniť, že agentúra nemôže sama posúdiť, čo je relevantné pre Parlament. Cieľom druhej úpravy je začleniť do nariadenia myšlienku o tom, že s Parlamentom by sa malo konzultovať o schválení viacročnej stratégie agentúry (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – písmeno da (nové)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 10 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) bod h) sa nahrádza takto:

 

h) vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry podľa článkov 18, 19 a 21 a monitoruje a prijíma následné opatrenia podľa zistení a odporúčaní vyplývajúcich z rôznych správ o audite a hodnotení, či už vnútorných alebo vonkajších;

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia zodpovednosti a následných opatrení k zisteniam auditu a hodnotení správna rada, ktorej sa riaditeľ zodpovedá, by mala byť výslovne poverená ich monitorovaním (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

 

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

1. Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a zo štyroch zástupcov Komisie, ako aj z Komisiou nominovaných štyroch odborníkov z najzainteresovanejších sektorov, ktorí nemajú hlasovacie právo.

 

Členovia rady sú menovaní na základe úrovne ich príslušných skúseností a odborných vedomostí v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, zabránenia znečisťovania z lodí a zásahov pri znečistení spôsobenom loďami. Majú tiež potrebné riadiace, administratívne a rozpočtové schopnosti potrebné na plnenie úloh uvedených v článku 10.

 

Členovia správnej rady vypracujú písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie, v ktorom uvedú všetky priame a nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Na každom zasadnutí oznámia všetky záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti v súvislosti s bodmi programu, a zdržia sa účasti na diskusiách k týmto bodom a hlasovania o nich.“

 

b) odsek 3 sa nahrádza takto:

 

3. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Funkčné obdobie sa môže raz obnoviť.

Odôvodnenie

Odbornosť členov správnej rady by mala byť v súlade s funkciami, ktoré sú im pridelené. Okrem toho je potrebné ustanovenie, ktorého cieľom je predchádzanie akýmkoľvek konfliktom záujmov, a dĺžka mandátu členov správnej rady by mala byť v súlade s inými agentúrami (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 14a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14a

Výkonná rada

 

1. Vymenuje sa výkonná rada zložená z členov správnej rady vrátane dvoch zástupcov Komisie. Počet jej členov nepresahuje tretinu počtu členov správnej rady. Schádza sa najmenej raz za štvrťrok.

 

2. Výkonná rada má jasný oficiálny mandát od správnej rady. K jej úlohám patrí monitorovanie vykonávania rozhodnutí správnej rady, riešenie administratívnych a rozpočtových otázok v mene správnej rady a príprava rozhodnutí, programov a činností, ktoré schvaľuje správna rada. Výkonná rada sa zodpovedá správnej rade. Vzhľadom na túto skutočnosť predkladá správu o činnosti na každom zasadnutí správnej rady.“

Odôvodnenie

Výkonná rada by mala byť vymenovaná s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým manažmentom prostredníctvom prípravy rozhodnutí správnej rady (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmená a a b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

a) v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

a) pripravuje viacročnú stratégiu agentúry a po konzultáciách s Komisiou ju najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade;

a) pripravuje viacročnú stratégiu agentúry a po konzultáciách s Parlamentom a Komisiou ju najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade;

aa) pripravuje viacročný plán personálnej politiky agentúry a po konzultáciách s Komisiou ho predkladá správnej rade;

aa) pripravuje viacročný plán personálnej politiky agentúry a po konzultáciách s Komisiou ho predkladá správnej rade;

ab) pripravuje ročný pracovný program a podrobný plán agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a po konzultáciách s Komisiou ho najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade. Uskutočňuje potrebné kroky na ich vykonávanie. Vybavuje každú žiadosť členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c);

ab) pripravuje ročný pracovný program, v ktorom uvádza očakávané ľudské a finančné zdroje vyčlenené na každú činnosť, a podrobný plán agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie, a po konzultáciách s Komisiou ho najneskôr 8 týždňov pred príslušným zasadnutím správnej rady predkladá správnej rade. Prijíma pozvanie príslušného výboru Európskeho parlamentu zúčastniť sa na jeho zasadnutí a na výmene názorov o ročnom pracovnom programe. Uskutočňuje potrebné kroky na ich vykonávanie. Vybavuje každú žiadosť členského štátu o pomoc v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c);

b) po konzultáciách s Komisiou a v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonaní inšpekcií ustanovených v článku 3. Úzko spolupracuje s Komisiou na príprave opatrení uvedených v článku 3 ods. 2;

b) po konzultáciách s Komisiou a v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3 rozhoduje o vykonaní inšpekcií ustanovených v článku 3. Úzko spolupracuje s Komisiou na príprave opatrení uvedených v článku 3 ods. 2;

Odôvodnenie

Cieľom prvej úpravy je začleniť do nariadenia myšlienku, že s Parlamentom by sa malo konzultovať o schválení viacročnej stratégie agentúry (medziinštitucionálna pracovná skupina). Druhá úprava je v súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB): pracovný program a výročná správa o činnosti agentúry by mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie jej cieľov. Cieľom tretej úpravy je sformalizovať prax založenú na organizovaní výmeny názorov o ročnom pracovnom programe medzi riaditeľom a príslušným výborom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 15 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej cieľmi a úlohami stanovenými v tomto nariadení. Zabezpečuje, aby sa organizačná štruktúra agentúry pravidelne prispôsobovala meniacim sa potrebám, a to v rámci finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade. Správa obsahuje vyhradený oddiel týkajúci sa finančnej realizácie podrobného plánu agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a uvádza aktualizovaný stav všetkých opatrení financovaných podľa tohto plánu. Stanovuje postupy pravidelného hodnotenia zodpovedajúce uznaným odborným štandardom;“

d) organizuje účinný monitorovací systém, aby sa mohli porovnávať výsledky agentúry s jej cieľmi a úlohami stanovenými v tomto nariadení. Po dohode s Komisiou vypracuje na tento účel zodpovedajúce ukazovatele výkonnosti umožňujúce účinné hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Zabezpečuje, aby sa organizačná štruktúra agentúry pravidelne prispôsobovala meniacim sa potrebám, a to v rámci finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripravuje každý rok návrh správy o činnosti a predkladá ho správnej rade. Správa obsahuje vyhradený oddiel týkajúci sa finančnej realizácie podrobného plánu agentúry, ktorý sa týka pripravenosti a reakcie na znečistenie a uvádza aktualizovaný stav všetkých opatrení financovaných podľa tohto plánu. Stanovuje postupy pravidelného hodnotenia zodpovedajúce uznaným odborným štandardom;“

Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB) by pracovný program a výročná správa o činnosti agentúry mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie jej cieľov, a o celkovej výkonnosti pri dosahovaní týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné názory sa zohľadnia pred oficiálnym vymenovaním. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že akékoľvek stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi bude pred vymenovaním zohľadnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Správna rada, ktorá koná na návrh Komisie, môže s prihliadnutím na hodnotiacu správu predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa maximálne o tri roky. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V období jedného mesiaca pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, výkonný riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

2. Správna rada, ktorá koná na návrh Komisie, môže s prihliadnutím na hodnotiacu správu predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa maximálne o päť rokov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. V období jedného mesiaca pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Jeho prípadné stanovisko sa zohľadní pred oficiálnym opätovným vymenovaním. Ak sa funkčné obdobie nepredĺži, výkonný riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

Odôvodnenie

Riaditeľov mandát by sa mal predĺžiť o rovnaké obdobie ako pri prvom mandáte. Akékoľvek stanovisko Parlamentu k vybranému kandidátovi sa pred vymenovaním zohľadní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. Výkonný riaditeľ zostaví návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok na základe rozpočtovania podľa aktivít a predloží ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest.

Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia procesov a rozpočtovania podľa aktivít (ABM-ABB) by mal byť rozpočet agentúry výslovne založený na cieľoch a činnostiach agentúry a mal by byť prepojením medzi jej misiou a cieľmi a jej činnosťami a zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odseky 7 a 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) V článku 18 sa odseky 7 a 8 nahrádzajú takto:

 

7. Komisia pošle odhad Parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s [...] návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

 

8. Na základe výkazu odhadov príjmov a výdavkov Komisia v [...] návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorý predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ, stanovuje odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán stavu zamestnancov, a výšku dotácie, ktorou sa všeobecný rozpočet zaťaží, spolu s opisom a odôvodnením akýchkoľvek rozdielov medzi výkazom odhadov agentúry a výškou dotácie, ktorá sa zahrnie do všeobecného rozpočtu.“

Odôvodnenie

Prvá časť PDN odkazuje na uplatňovanie názvoslovia Lisabonskej zmluvy. Cieľom druhej časti je poskytnúť rozpočtovému orgánu adekvátne informácie, ak Komisia zmení odhady agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 18 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) V článku 18 sa odsek 10 nahrádza takto:

 

10. Rozpočet prijíma správna rada. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa rozpočet spolu s ročným pracovným programom zodpovedajúcim spôsobom upravia.“

Odôvodnenie

Cieľom je predísť situácii, kedy by v prípade výrazných rozpočtových škrtov agentúra zistila, že musí plniť rovnaké úlohy a vykonávať rovnaké činnosti s výrazne zníženými zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 22 – odseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V článku 22 sa odsek 1 nahrádza takto:

(7) V článku 22 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Správna rada v pravidelných intervaloch, minimálne každých päť rokov, zabezpečí nezávislé externé hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie.“

„1. Správna rada v pravidelných intervaloch, minimálne každých päť rokov, zabezpečí nezávislé externé hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre každú informáciu, ktorú táto považuje za relevantnú na toto hodnotenie.“

 

2. V uvedenom hodnotení sa posúdi užitočnosť, význam, dosiahnutá pridaná hodnota a účinnosť agentúry a jej pracovných postupov. V hodnotení sa zohľadnia názory zainteresovaných strán na európskej aj vnútroštátnej úrovni. V hodnotení sa zohľadní najmä možná potreba zmeniť alebo rozšíriť úlohy agentúry alebo ukončiť jej činnosti v prípade, že jej úloha sa stane nadbytočnou.“

Odôvodnenie

Treba uviesť, že pravidelné hodnotenia môžu viesť aj k prehodnoteniu úloh alebo existencie agentúry, ak by to bolo potrebné.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

Referenčné čísla

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

               dátum oznámenia na schôdzi

       

 

Dátum prijatia

15.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (19.4.2011)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bart Staes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nedávna ropná havária na vrtnej plošine Deepwater Horizon v Mexickom zálive upozornila na potrebu zamerať sa na otázky námornej bezpečnosti a prevencie znečistenia morského prostredia EÚ. Európsky parlament sa začal týmito otázkami zaoberať vo svojom uznesení zo 7. októbra 2010 o činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v Európe (na podnet Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín).

Tento návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), je prvou legislatívnou príležitosťou pre Parlament, aby preskúmal spôsoby posilnenia súčasných funkcií EMSA v záujme podpory cieľov ochrany životného prostredia a kapacity v oblasti reakcie na nehody vo vodách EÚ.

V rámci navrhovaného nariadenia by sa mali v čo najväčšej miere využiť odborné poznatky agentúry a mala by sa posilniť jej úloha, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci a podpory Komisii a členským štátom v oblasti prevencie znečistenia spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori a vypracovania požiadaviek a usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy a zemného plynu. Zároveň by sa mala návrhom nariadenia stanoviť posilnená úloha systémov, ako je Clean SeaNet a elektronický detekčný systém, ktoré EMSA používa pri svojej činnosti, a mali by sa rozšíriť funkcie agentúry v oblasti inšpekcie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc pre Komisiu vo výskumných činnostiach týkajúcich sa jej oblasti pôsobnosti. Treba však zamedziť vykonávaniu duplicitných činností v porovnaní s existujúcim výskumným rámcom EÚ. Agentúra by nemala byť poverená najmä riadením výskumných projektov.

(6) Agentúra by mala zintenzívniť svoju pomoc pre Komisiu vo výskumných činnostiach týkajúcich sa jej oblasti pôsobnosti. Treba však zamedziť vykonávaniu duplicitných činností v porovnaní s existujúcim výskumným rámcom EÚ. Agentúra by nemala byť poverená najmä riadením výskumných projektov. V súvislosti s rozšírením úloh agentúry je potrebné venovať pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo jasné a presné vymedzenie úloh, aby nedochádzalo k duplicite a aby sa zabránilo nejasnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Nedávne udalosti zvýraznili riziká ťažby ropy, zemného plynu a výrobných činností na mori pre námornú dopravu a morské prostredie. Využívanie reakčných schopností agentúry by sa malo výslovne rozšíriť o reakciu na znečistenie spôsobené týmito činnosťami. Agentúra by okrem toho mala Komisii pomôcť pri analýze bezpečnosti mobilných plynových a ropných zariadení na mori, aby sa určili prípadné nedostatky, a vychádzať vo svojom príspevku z odborných znalostí získaných v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovaniu z lodí a reakcie na znečistenie morského prostredia.

(8) Nedávne udalosti zvýraznili riziká ťažby ropy, zemného plynu a výrobných a prepravných činností na mori pre námornú dopravu, morské prostredie a pobrežné oblasti. Využívanie reakčných schopností agentúry by sa malo výslovne rozšíriť o prevenciu znečistenia spôsobeného týmito činnosťami a reakciu na takéto znečistenie. Agentúra by okrem toho mala Komisii pomôcť pri analýze bezpečnosti mobilných plynových a ropných zariadení na mori (vrátane prepravných zariadení), aby sa určili prípadné nedostatky, a vychádzať vo svojom príspevku z odborných znalostí získaných v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, zabránenia znečisťovaniu z lodí a reakcie na znečistenie morského prostredia. Agentúra by mala najmä prostredníctvom svojej služby satelitného monitorovania a sledovania podporovať Komisiu a členské štáty pri odhaľovaní ropných havárií spôsobených ropnými a plynovými zariadeniami na mori a pri vyrovnávaní sa s ich dôsledkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Rozšírenie úloh a povinností agentúry týkajúcich sa ropných a plynových zariadení na mori by sa malo náležite zohľadniť v rozpočte prijatom podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1406/2002 a malo by viesť k zvýšeniu počtu jej zamestnancov a posilneniu jej kapacity v oblasti reakcie na nehody, aby agentúra mohla v prípade potreby účinne vykonávať tieto nové úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Súčasný elektronický detekčný systém agentúry by sa mohol vzhľadom na svoj potenciál v oblasti zvýšenia efektívnosti námornej dopravy užitočným spôsobom zaviesť aj v prípade ďalších druhov plavidiel, a teda mohol by podnietiť presun nákladnej dopravy z ciest na more.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Agentúra sa presadila ako dôveryhodný poskytovateľ údajov o námornej doprave na úrovni EÚ, ktoré sú zaujímavé a dôležité pri iných činnostiach EÚ. Týmito činnosťami, ktoré sa týkajú najmä štátnej prístavnej kontroly, monitorovania námornej dopravy a námorných ciest, ako aj pomoci pri sledovaní možných znečisťovateľov, by Komisia mala prispieť k posilneniu synergií na úrovni EÚ, pokiaľ ide o niektoré operácie pobrežnej stráže. Okrem toho sledovaním a zberom údajov agentúry by sa mali tiež zhromaždiť základné informácie o potenciálnych hrozbách pre námornú dopravu a morské prostredie vyplývajúce z ťažby a produkcie ropy a zemného plynu na mori.

(10) Agentúra sa presadila ako dôveryhodný poskytovateľ údajov o námornej doprave na úrovni EÚ, ktoré sú zaujímavé a dôležité pri iných činnostiach EÚ. Týmito činnosťami, ktoré sa týkajú najmä štátnej prístavnej kontroly, monitorovania námornej dopravy a námorných ciest, ako aj pomoci pri sledovaní možných znečisťovateľov, by Komisia mala prispieť k posilneniu synergií na úrovni EÚ, pokiaľ ide o niektoré operácie pobrežnej stráže. Ďalej by sa mala vypracovať štúdia s cieľom preskúmať, či by mala agentúra, ktorá vystupuje ako európska pobrežná stráž, v budúcnosti prevziať tieto úlohy s cieľom umožniť rýchlejšiu a efektívnejšiu činnosť zo strany orgánov. Okrem toho sledovaním a zberom údajov agentúry by sa mali tiež zhromaždiť základné informácie o potenciálnych hrozbách pre námornú dopravu a morské prostredie vyplývajúcich z ťažby, produkcie a prepravy ropy a zemného plynu na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Odborné skúsenosti agentúry v oblasti znečistenia a reakcie na nehody v morskom prostredí by boli užitočné aj pri vypracúvaní usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy a zemného plynu. Agentúra by mala preto pri plnení tejto úlohy podporovať Komisiu a členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Agentúra vykonáva inšpekcie, aby Komisii pomáhala v hodnotení efektívneho uplatňovania právnych predpisov EÚ. Úlohy agentúry, Komisie, členských štátov a správnej rady by sa mali jasne vymedziť.

(12) Agentúra vykonáva inšpekcie, aby Komisii pomáhala v hodnotení efektívneho uplatňovania právnych predpisov EÚ. Úlohy agentúry, Komisie, členských štátov a správnej rady by sa mali jasne vymedziť. Agentúra by mala najmä vykonávať inšpekcie v tretích krajinách v Stredozemí, v oblasti Čierneho mora a v oblasti Baltického mora, v ktorých vodách prebieha prieskum ložísk a produkcia ropy a zemného plynu, a pomáhať týmto tretím krajinám posilňovať ich kapacity s cieľom zlepšiť bezpečnosť činností na mori. Spolupráca s tretími krajinami by sa mala pri vykonávaní úloh posilniť s cieľom umožniť rýchlejšie prijatie opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri správnom uplatňovaní právnych predpisov Únie v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany a zabránenia znečisťovania z lodí a v monitorovaní ich implementácie a hodnotení efektívnosti uskutočnených opatrení.

2. Agentúra poskytne členským štátom a Komisii potrebnú technickú a vedeckú pomoc a vysokú úroveň odborných znalostí, aby im pomohla pri správnom uplatňovaní príslušných právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, námornej ochrany životného prostredia súvisiacej najmä so zabránením znečisťovania z lodí a znečistenia spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori vrátane ropných a plynových vrtných plošín a ropných terminálov a v monitorovaní ich implementácie a hodnotení efektívnosti uskutočnených opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 1 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Agentúra tiež podporuje existujúce cezhraničné koordinačné pobrežné siete s cieľom rozvíjať spoluprácu s výraznejším zameraním na predchádzanie katastrofám, a tým umožniť, aby siete získali technickú, ako aj odbornú pomoc zo strany agentúry a podrobné znalosti o osobitných charakteristikách a miestnych podmienkach, ktorými disponujú regionálne a miestne orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby bolo zabezpečené primerané plnenie cieľov stanovených v článku 1, agentúra vykonáva úlohy uvedené v odseku 2 tohto článku v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora.

1. Aby bolo zabezpečené primerané plnenie cieľov stanovených v článku 1, agentúra vykonáva úlohy uvedené v odseku 2 tohto článku v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, zabránenia znečisťovania z lodí a ropných a plynových zariadení na mori (vrátane mobilných a prepravných zariadení a ropných terminálov) a reakcie na znečistenie mora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) pri vypracúvaní požiadaviek alebo akýchkoľvek usmernení týkajúcich sa udeľovania povolení na prieskum ložísk a produkciu ropy a zemného plynu v morskom prostredí, a najmä ich hľadiska ochrany životného prostredia a občanov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) rozšírení používania zavedeného elektronického detekčného systému na dodatočné druhy plavidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 2 – odsek 4 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) prostredníctvom svojej služby satelitného monitorovania a sledovania známej pod názvom Clean SeaNet a stanovenej v článku 10 smernice 2005/35/ES odhaliť a odstrániť znečistenie morského prostredia v dôsledku menších ropných škvŕn spôsobených ropnými a plynovými zariadeniami na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra vykonáva inšpekcie v členských štátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli uložené, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení povinností podľa zmluvy, najmä pri hodnotení efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie.

1. Agentúra pomáha Komisii pri hodnotení vplyvu na životné prostredie a vykonáva inšpekcie v členských štátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli uložené, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení povinností podľa zmluvy, najmä pri hodnotení efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie.

Odôvodnenie

Agentúra by mohla zohrávať úlohu aj pri kontrole posudzovaní vplyvov na životné prostredie v súvislosti s činnosťami na mori s cieľom zabrániť negatívnym environmentálnym vplyvom na vysoko citlivé morské ekosystémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra okrem toho vykonáva inšpekcie v mene Komisie v tretích krajinách podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ, najmä pokiaľ ide o organizácie uznané Úniou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 391/2009 a prípravu a osvedčovanie námorníkov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES.

Agentúra okrem toho vykonáva inšpekcie v mene Komisie v tretích krajinách podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ, najmä pokiaľ ide o organizácie uznané Úniou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 391/2009 a prípravu a osvedčovanie námorníkov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES. Agentúra vykonáva najmä inšpekcie v tretích krajinách v Stredozemí, v oblasti Čierneho mora a v oblasti Baltického mora, v ktorých vodách prebieha prieskum ložísk a produkcia ropy a zemného plynu, a pomáha týmto tretím krajinám posilňovať ich kapacity s cieľom zlepšiť bezpečnosť ich činností na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, a v každom prípade, keď je uzatvorený cyklus inšpekcií, agentúra analyzuje správy z tohto cyklu s cieľom vymedziť horizontálne zistenia a vyvodiť všeobecné závery o efektívnosti zavedených opatrení. Agentúra predloží túto analýzu Komisii na ďalšie prerokovanie s členskými štátmi.

3. Ak je to vhodné, a v každom prípade, keď je uzatvorený cyklus inšpekcií, agentúra analyzuje správy z tohto cyklu s cieľom vymedziť horizontálne zistenia a vyvodiť všeobecné závery o efektívnosti zavedených opatrení. Agentúra predloží túto analýzu Komisii na ďalšie prerokovanie s členskými štátmi a sprístupní ju verejnosti v ľahko dostupnom formáte, a to aj v elektronickej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych stredísk potrebných na plnenie úloh agentúry čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom.

3. Na žiadosť Komisie môže správna rada rozhodnúť po dohode a spolupráci s príslušnými členskými štátmi o vytvorení regionálnych stredísk potrebných na plnenie úloh agentúry čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, a tým posilniť spoluprácu s existujúcimi regionálnymi a vnútroštátnymi sieťami, ktoré sa už podieľajú na preventívnych opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa menuje na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

1. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada. Výkonný riaditeľ sa vymenúva na obdobie piatich rokov zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj rodovej rovnosti a jeho spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, zabránenia znečisťovania z lodí, znečistenia spôsobeného ropnými a plynovými zariadeniami na mori vrátane ropných terminálov a reakcie na znečistenie mora. Pred vymenovaním možno kandidáta vybratého správnou radou vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

Článok 16 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vedúci oddelení sa vymenúvajú na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj ich spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, námornej ochrany, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich oddelení vymenúva alebo odvoláva výkonný riaditeľ po získaní kladného stanoviska správnej rady.”

4. Vedúci oddelení sa vymenúvajú na základe kvalít a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj rodovej rovnosti a ich spôsobilosti a skúseností v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, zabránenia znečisťovania z lodí a reakcie na znečistenie mora. Vedúcich oddelení vymenúva alebo odvoláva výkonný riaditeľ po získaní kladného stanoviska správnej rady.”

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

Referenčné čísla

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.3.2011

 

 

 

Dátum prijatia

19.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

Referenčné čísla

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Dátum predloženia v EP

28.10.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Dátum prijatia

11.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Peter Simon

Dátum predloženia

25.10.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia