Förfarande : 2010/0303(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0372/2011

Ingivna texter :

A7-0372/2011

Debatter :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 9.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0581

BETÄNKANDE     ***I
PDF 938kWORD 662k
25.10.2011
PE 464.908v03-00 A7-0372/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Knut Fleckenstein

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0611),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0343/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 februari 2011(1),

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0372/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet betonar att punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör tillämpas vid utökningen av den europeiska sjösäkerhetsbyråns arbetsuppgifter. Parlamentet framhåller att de beslut om en utökning av arbetsuppgifterna som fattas av den lagstiftande myndigheten inte ska påverka budgetmyndighetens beslut i samband med det årliga budgetförfarandet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 inrättades en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad byrån) i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten och förhindrandet av föroreningar från fartyg.

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002, som antogs efter katastrofen med oljetankfartyget Erika och den förödande oljeförorening som den förorsakade, inrättades en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad byrån) i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten och förhindrandet av föroreningar från fartyg.

Motivering

Denna precisering är nödvändig så att var och en som i framtiden eventuellt analyserar detta vetenskapliga dokument klart förstår vad som låg bakom EU-institutionernas initiativ.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Efter katastrofen med oljetankfartyget Prestige 2002 ändrades förordning (EG) nr 1406/2002 så att byrån fick mer maktbefogenheter att bekämpa föroreningar.

Motivering

Denna precisering är nödvändig så att var och en som i framtiden eventuellt analyserar detta vetenskapliga dokument klart förstår vad som låg bakom EU-institutionernas initiativ.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Byråns styrelse beställde i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1406/2002 en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning i slutet av 2007. På grundval av denna utvärdering utfärdade styrelsen i juni 2008 rekommendationer om hur förordning (EG) nr 1406/2002, byrån och dess arbetsmetoder bör ändras.

(2) Byråns styrelse (härefter styrelsen) beställde i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1406/2002 en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning i slutet av 2007. På grundval av denna utvärdering utfärdade styrelsen i juni 2008 rekommendationer om hur förordning (EG) nr 1406/2002, byrån, dess ansvarsområden och dess arbetsmetoder bör ändras.

Motivering

Ändringen av denna förordning innebär att nya arbetsuppgifter tilldelas byrån och därför måste dess ansvarsområden omdefinieras.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På grundval av resultatet av den externa utvärderingen, styrelsens rekommendationer och den flerårliga strategin bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1406/2002 förtydligas och uppdateras. Byrån bör dessutom tilldelas ytterligare ett antal arbetsuppgifter som återspeglar sjösäkerhetspolitikens utveckling på EU-nivå och internationell nivå. Det behövs omfattande kontroll- och omfördelningsinsatser för att garantera kostnads- och budgeteffektivitet. Byrån bör själv kunna finansiera en tredjedel av det ökade personalbehovet till följd av byråns nya arbetsuppgifter genom en intern omfördelning av resurser.

(3) På grundval av resultatet av den externa utvärderingen, styrelsens rekommendationer och den fleråriga strategi som styrelsen antog i mars 2010 bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1406/2002 förtydligas och uppdateras. Byrån bör koncentrera sig på sina prioriterade uppdrag på sjösäkerhetsområdet, men dessutom tilldelas ytterligare ett antal arbetsuppgifter som återspeglar sjösäkerhetspolitikens utveckling på EU-nivå och internationell nivå. På grund av unionens budgetrestriktioner behövs det omfattande kontroll- och omfördelningsinsatser för att garantera kostnads- och budgeteffektivitet och undvika överlappningar. Personalbehovet till följd av byråns nya arbetsuppgifter bör i den mån det är möjligt finansieras genom en intern omfördelning av resurser.

Motivering

Byråns finansiella förmåga att vidta effektiva åtgärder på sjösäkerhetsområdet får inte flyttas till nya arbetsuppgifter. En strikt budgetförvaltning är därför en nödvändig förutsättning för en utvidgning av byråns arbetsuppgifter. De nya arbetsuppgifterna bör i möjligaste mån täckas genom en omfördelning av resurser.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Denna omfördelning bör samordnas med byråer i medlemsstaterna.

Motivering

Omfördelningen blir mer effektiv och lönsam om den åtföljs av en stärkt samordning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3b) Byrån har redan visat att vissa uppgifter, vilket till exempel gäller satellitövervakningssystem, är effektivare att utföra på EU-nivå. I de fall dessa system kan användas för att främja andra politiska mål kan medlemsstaterna göra besparingar i sina nationella budgetar, vilket ger ett genuint europeiskt mervärde.

Motivering

Det står klart att den ekonomiska krisen har satt press på de offentliga budgetarna, både på EU-nivå och på medlemsstats- och delstatsnivå. Att hävda att alla offentliga organisationer måste frysa sina budgetar är emellertid inte särskilt välbetänkt om investeringar på en nivå kan möjliggöra större besparingar i andra delar av förvaltningen. Om byrån med en blygsam ökning av resurserna kan använda sina befintliga system för att bidra till fler politiska mål kommer nettoeffekten att bli att EU:s offentliga utgifter minskar eftersom de nationella förvaltningarna befrias från dessa arbetsuppgifter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) För att kunna sköta de nya uppgifter som byrån tilldelats på ett korrekt sätt i enlighet med denna förordning bör en – om än begränsad – ökning av dess resurser ske. Särskild uppmärksamhet kommer därför att krävas under budgetförfarandet.

Motivering

Med hänsyn till den allvarliga ekonomiska krisen kan även en begränsad investering i byråns resurser visa sig nödvändig eftersom de nya arbetsuppgifter den tilldelas kommer att minska utgifterna på nationell nivå.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Utnämningar till styrelsen bör ta full hänsyn till vikten av att garantera en jämn könsfördelning. Man bör även respektera detta mål vid val av ordförande och vice ordförande samt vid val av företrädare från tredjeländer.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Byrån bör agera i unionens intresse. Detta bör även innebära att byrån inom sina ansvarsområden får agera utanför EU:s territorium.

(5) Byrån bör agera i unionens intresse och följa kommissionens riktlinjer. Detta bör även innebära att byrån inom sina ansvarsområden får agera utanför EU:s territorium för att främja EU:s sjösäkerhetspolitik genom tekniskt och vetenskapligt samarbete med tredjeländer.

Motivering

Byrån utför sina uppgifter i kommissionens namn, som beslutar om tillämpningen av unionens lagstiftning och principer. På detta sätt bistår byrån kommissionen och medlemsstaterna i deras tekniska och operativa uppgifter, då dessa begär hjälp av byrån. Byrån har inte getts befogenheter att skapa behörighet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) På begäran av en medlemsstat bör byrån med kompletterande medel samt på ett kostnadseffektivt sätt stödja kampen mot havsföroreningar, däribland från olje- och gasanläggningar till havs. Vid havsföroreningar i tredjeland ingriper byrån på begäran av kommissionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Byrån bör öka sitt stöd till kommissionen när det gäller forskning inom sina ansvarsområden. Överlappning med EU:s befintliga forskningsram bör dock undvikas. Byrån bör till exempel inte ansvara för förvaltningen av forskningsprojekt.

(6) Byrån bör öka sitt stöd till kommissionen och medlemsstaterna när det gäller forskning inom sina ansvarsområden. Överlappning med EU:s befintliga forskningsram bör dock undvikas. Byrån bör till exempel inte ansvara för förvaltningen av forskningsprojekt. Vid utökningen av byråns uppgifter ska man se till att de beskrivs klart och tydligt och att de inte dubbleras samt undvika att de blir oöverskådliga.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I ljuset av utvecklingen av nya innovativa tillämpningar och tjänster och av förbättringarna av befintliga tillämpningar och tjänster, i riktning mot ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, bör byrån fullt ut utnyttja de möjligheter som erbjuds genom programmen Egnos, Galileo och GMES.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7a) Byrån förser medlemsstaterna med detaljerad information om incidenter med förorening från fartyg så att de kan fullgöra sina ansvarsuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG1. Effektiviteten i genomförandet och de sanktioner som tillämpas varierar emellertid stort, trots att sådana föroreningar kan spridas till andra nationella vatten.

 

________________

 

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 11.

Motivering

Enligt direktiv 2005/35/EG, ändrat genom direktiv 2009/123/EG, är det medlemsstaterna som har ansvaret för att fastställa straffrättsliga sanktioner med avseende på utsläpp av de förorenande ämnen som direktivet är tillämpligt på. Byrån ges även en central roll när det gäller att utveckla tekniska lösningar och bistå med tekniskt stöd. Hittills har dock inte alla medlemsstater varit lika villiga att fullgöra sitt ansvar.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Den senaste händelseutvecklingen har visat vilka risker som utvinningen och produktionen av olja och gas till havs innebär för sjötransporter och havsmiljön. Byråns ansvarsområde bör uttryckligen utökas till att omfatta insatser vid föroreningar till följd av sådan verksamhet. Byrån bör dessutom bistå kommissionen med att analysera säkerheten vid flyttbara gas- och oljeanläggningar till havs för att upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete utgå från den expertis som den har utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar.

(8) Den senaste händelseutvecklingen har visat vilka risker som utvinningen och produktionen av olja och gas till havs innebär för sjötransporter och havsmiljön. Byråns insatsförmåga bör uttryckligen utökas till att omfatta insatser på grund av föroreningar till följd av sådan verksamhet. Byrån bör dessutom bistå kommissionen med att analysera säkerheten vid gas- och oljeanläggningar till havs för att upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete utgå från den expertis som den har utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar. Denna kompletterande roll, som tillför ett europeiskt mervärde genom att man utnyttjar de kunskaper och den expertis som redan finns inom byrån, bör åtföljas av lämpliga ekonomiska och personalmässiga resurser.

Motivering

Byrån erbjuder en kostnadseffektiv lösning med tanke på den expertis och de tekniska system som redan finns där, samtidigt som det är orealistiskt att tro att byrån kan ta på sig nya uppgifter utan ökade resurser. Att helt frysa budgeten skulle hota byråns möjlighet att fullgöra sina nuvarande uppgifter när det gäller att förhindra förorenande utsläpp från fartyg samt insatser när sådana föroreningar ändå inträffar.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Byråns system CleanSeaNet, som för närvarande används för att tillhandahålla fotografiska bevis på oljeutsläpp från fartyg, bör även användas för att upptäcka och registrera oljeutsläpp från anläggningar vid kusterna och till havs.

Motivering

Ändringsförslaget möjliggör en komplett kontroll av hela havsområdet, oberoende av föroreningskällan.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) För att förverkliga den inre marknaden bör närsjöfarten utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt och de administrativa bördorna för fartygen bör minskas. Projektet Blue Belt kommer att bidra till att minska rapporteringsformaliteterna för handelsfartygen när de ankommer till eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

Motivering

Fartygens trafik mellan EU:s hamnar betraktas som internationell trafik och medför därför administrativa formaliteter till förfång för intermodal transport. Genom direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (som ska ha införlivats den 19 maj 2012) förenklas och harmoniseras de administrativa förfarandena för sjöfarten genom elektronisk överföring av uppgifter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) EU har fastställt en omfattande sjötransportstrategi fram till 2018 som bland annat innehåller begreppet e-sjöfart. EU håller dessutom på att utarbeta ett europeiskt nätverk för havsövervakning. Byrån har system och tillämpningar som är intressanta för att förverkliga denna politik. Byrån bör därför ge berörda parter tillgång till systemen och uppgifterna.

(9) EU har fastställt en omfattande sjötransportstrategi fram till 2018 som bland annat innehåller begreppet e-sjöfart. EU håller dessutom på att utarbeta ett europeiskt nätverk för havsövervakning. Byrån har system och tillämpningar som är intressanta för att förverkliga denna politik och i synnerhet för projektet Blue Belt. Byrån bör därför ge berörda parter tillgång till systemen och uppgifterna.

Motivering

Med hjälp av projektet Blue Belt kan tullmyndigheterna försäkra sig om att ett fartyg som deklarerar EU-varor endast har anlöpt EU-hamnar. Projektet ger möjlighet att minska den administrativa bördan för närsjöfarten, samtidigt som den befintliga kontrollnivån upprätthålls. Detta främjar i sin tur användningen av närsjöfart, som är mindre miljöskadlig än vägtransporter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) I syfte att bidra till inrättandet av ett gemensamt europeiskt havsområde och till att förhindra och bekämpa föroreningar av havet kan synergieffekter skapas mellan nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av denna lagstiftning, inklusive nationella kustbevakningstjänster.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Byrån ska bistå kommissionen och medlemsstaterna i utvecklingen och genomförandet av unionens initiativ ”esjöfart”, som syftar till att effektivisera sjöfartssektorn genom att bättre utnyttja informationstekniken, utan att detta påverkar de behöriga myndigheternas ansvar.

Motivering

Informations- och satellitteknik kan bidra till att avsevärt stärka sjöfartssäkerheten och förbättra effektiviteten inom sektorn. Man bör därför understryka betydelsen av kommissionens kommande initiativ ”e-sjöfart” och samtidigt undvika överlappningar med de nationella och regionala myndigheternas behörighet.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Mot bakgrund av att det är viktigt att unionen fortsätter att locka till sig nytt kompetent sjöfolk för att ersätta den generation som nu går i pension bör byrån stödja medlemsstaterna och kommissionen när det gäller att främja sjöfartsutbildning. I synnerhet bör unionen verka för att utbyta information om bästa praxis och underlätta utbyten mellan sjöfartsutbildningsinstitut utgående från Erasmusmodellen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Byrån har etablerat sig som en betydelsefull aktör när det gäller att på EU‑nivå tillhandahålla uppgifter om sjöfart som är av intresse och relevans för EU:s andra verksamhetsområden. Byrån bör genom sina åtgärder, särskilt inom hamnstatskontroll, övervakning av vattenvägar för sjötrafik och sjöfart, samt stöd vid spårning av misstänkta förorenare, bidra till att öka synergieffekterna på EU‑nivå inom viss kustbevakningsverksamhet. Byrån bör som ett led i sin övervakning och insamling av uppgifter även samla in grundläggande information om de potentiella risker som utvinning och produktion av olja och gas till havs kan innebära för sjötransporter och havsmiljön.

(10) Byrån har etablerat sig som en betydelsefull aktör när det gäller att på EU‑nivå tillhandahålla uppgifter om sjöfart som är av intresse och relevans för EU:s andra verksamhetsområden. Byrån bör genom sina åtgärder, särskilt inom hamnstatskontroll, övervakning av vattenvägar för sjötrafik och sjöfart, samt stöd vid spårning av misstänkta förorenare, bidra till att öka synergieffekterna på EU‑nivå när det gäller förebyggande och bekämpning av havsföroreningar genom att främja informationsutbyte och spridning av bästa praxis mellan de olika kustbevakningsmyndigheterna. Byrån bör som ett led i sin övervakning och insamling av uppgifter även samla in grundläggande information, exempelvis om piratverksamhet och om de potentiella risker som utvinning, produktion och transporter av olja och gas till havs kan innebära för sjötransporter och havsmiljön.

Motivering

Kustbevakningsmyndigheternas huvudsakliga uppgift är att garantera den nationella sjösäkerheten. Deras verksamhet fastställs därför genom en strategi i medlemsstaternas regi. Vid behov kan byrån bidra med sakkunskap, men den ska inte delta i samordning mellan de olika kustbevakningsmyndigheterna på området för sjösäkerhet. Det är dock helt legitimt för byrån att delta i insamlingen av resurser för att bekämpa havsföroreningar, vilket bör stärkas.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) För att kunna bekämpa den tilltagande risken för piratverksamhet i Adenviken och de västra delarna av Indiska oceanen måste byrån överlämna detaljerade positionsangivelser till EU:s marina insats ”operation Atalanta” för de EU-flaggade fartyg som genomkorsar dessa mycket farliga områden. Än så länge har inte alla medlemsstater tillåtit detta. Denna förordning måste förpliktiga medlemsstaterna till detta för att på så sätt stärka byråns roll när de gäller att bekämpa piratverksamhet.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) När det gäller hamnstatskontroll har EU ett nära samarbete med Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll. För att maximera effektiviteten bör byrån och sekretariatet för Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll samarbeta så mycket som möjligt. Kommissionen och medlemsstaterna bör å sin sida undersöka alla alternativ som kan skapa ytterligare effektivitetsvinster.

Motivering

I tider av budgetåtstramningar är det mycket viktigt att undvika strukturer som innebär dubbelarbete och att lägga respektive arbetsuppgifter på det organ som kan utföra dem på det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Byråns kunskaper om föroreningar och olycksberedskap i den marina miljön skulle även vara värdefulla för utvecklingen av vägledning om tilldelning av licenser för utvinning och produktion av olja och gas. Byrån bör därför bistå kommissionen och medlemsstaterna med denna uppgift.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Kommissionen och byrån bör nära samarbeta vid utarbetandet av byråns operativa arbetsmetoder vid inspektioner. Byrån ska följa det befintliga förfarandet för inspektioner tills de åtgärder som rör dessa arbetsmetoder har trätt i kraft.

(13) Kommissionen och byrån bör nära samarbeta för att snarast möjligt utarbeta byråns operativa arbetsmetoder vid inspektioner. Byrån ska följa det befintliga förfarandet för inspektioner tills de åtgärder som rör dessa arbetsmetoder har trätt i kraft.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. Villkoren för byråns operativa arbetsmetoder vid inspektioner ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

(14) För att kunna anta villkoren för byråns operativa arbetsmetoder vid inspektioner bör kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Kommissionens förslag hänför sig till det så kallade kommittéförfarandet som gällde enligt fördragen före Lissabonfördragets ikraftträdande. Det är därför lämpligt med en uppdatering samt att erkänna de två lagstiftande organens likvärdiga roller.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Alla dessa åtgärder och byråns bidrag tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen bör inriktas mot utvecklingen av ett verkligt europeiskt område för sjötransporter.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 (budgetförordningen), särskilt artikel 185, och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning2 (interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006), särskilt punkt 47, bör beaktas.

 

________________

 

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

 

2 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

Hänvisningar bör göras till budgetförordningen och det interinstitutionella avtalet om budgetförvaltning och budgetdisciplin som rättsliga grunder för inrättandet.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa unionslagstiftningen på området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg, bevaka genomförandet av denna och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa unionslagstiftningen i syfte att använda deras befintliga stödresurser för att garantera en hög, enhetlig och effektiv nivå när det gäller sjösäkerhet och sjöfartsskydd och förhindrande och bekämpning av havsföroreningar – inklusive från olje- och gasanläggningar till havs – samt utveckla ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder och bevaka genomförandet av lagstiftningen och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

Motivering

Begreppet ”havsföroreningar” används i artikel 1.3 i kommissionens förslag (om insatser vid föroreningar).

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska byrån utföra de uppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel på området för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar.

1. De mål som anges i artikel 1 är byråns främsta ansvarsområde och uppnåendet av dem ska prioriteras. Tilldelningen till byrån av de nya arbetsuppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel ska ske för att undvika överlappningar och förutsätter ett fullgörande av uppdragen på området för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande av och insatser vid havsföroreningar på begäran av medlemsstaterna och kommissionen.

Motivering

Diversifieringen av byråns verksamhet är relevant förutsatt att byrån kan uppfylla sina prioriterade uppdrag på korrekt sätt. Ändringsförslaget rörande förebyggande av föroreningar överensstämmer med kommissionens förslag till artikel 1.3 och skulle ge byrån möjlighet att bistå vid insatserna för att förhindra föroreningar från andra marina källor än fartyg (t.ex. olje- och gasplattformar).

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) genom att ge kommissionen tekniskt stöd i det övervakningsarbete som den ska utföra i enlighet med artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG,

 

_____________

 

1 EUT L 310, 25.11.2005, s. 28.

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att byrån kan ge kommissionen tekniskt stöd i samband med övervakningen av medlemsstaternas genomförande av direktivet om ökat hamnskydd. Byråns roll skulle naturligtvis vara begränsad till de områden där den har relevant teknisk kompetens. Kommissionen skulle inte vara skyldig att vända sig till byrån för hjälp och skulle sannolikt inte heller göra det om den inte anser att byrån skulle kunna bistå med värdefulla råd.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) och ge kommissionen det tekniska stöd den behöver för att delta i arbetet i de tekniska arbetsgrupper som inrättats inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll och andra relevanta internationella eller regionala organisationer,

(c) med uppdatering och utveckling av de bestämmelser som krävs för att delta i arbetet i de tekniska arbetsgrupper som inrättats inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll och andra relevanta internationella eller regionala organisationer,

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) i utvecklingen och genomförandet av EU-politik inom byråns ansvarsområde, till exempel höghastighetsvattenvägar, ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, e-sjöfart, inlandssjöfart, ramdirektivet om en marin strategi och klimatförändringen, och i analysen av säkerheten vid flyttbara gas- och oljeanläggningar till havs,

(d) i utvecklingen och genomförandet av EU-politik som rör byråns arbetsuppgifter, i synnerhet de som berör sjösäkerhet och höghastighetsvattenvägar, ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, Blue Belt-projektet, e-sjöfart, ramdirektivet om en marin strategi och klimatförändringen, och i analysen av säkerheten vid olje- och gasanläggningar till havs liksom vid bekämpningen av föroreningar,

Motivering

Med hjälp av projektet Blue Belt kan tullmyndigheterna försäkra sig om att ett fartyg som deklarerar EU-varor endast har anlöpt EU-hamnar. Projektet ger möjlighet att minska den administrativa bördan för närsjöfarten, samtidigt som den befintliga kontrollnivån upprätthålls. Detta främjar i sin tur användningen av ett transportslag som är mindre miljöskadligt än vägtransporter. Om uppgifter om fartyg som både är havsgående och trafikerar floder/kanaler smidigt kan utbytas mellan de två systemen kommer detta att leda till minskade administrativa bördor.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) vid informationsutbyte rörande alla andra politiska områden som ligger inom ramen för dess arbetsuppgifter och expertis,

Motivering

Detsamma gäller för ändringsförslaget till artikel 2.3 a.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) i utvecklingen och bedrivandet av en politik som syftar till att höja kvaliteten på utbildningen av europeiskt sjöfolk samt främja karriärutvecklingen inom sjöfarten och beakta behovet av högkvalitativ arbetskraft inom EU:s sjöfart,

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) i analysen av pågående och avslutade forskningsprojekt med relevans för byråns verksamhetsområden, bland annat när det gäller att identifiera möjliga uppföljningsåtgärder med anledning av specifika forskningsprojekt och att identifiera viktiga frågor och prioriteringar för fortsatt forskning på EU-nivå,

(f) i analysen av pågående och avslutade forskningsprojekt med relevans för byråns verksamhetsområden, bland annat när det gäller att identifiera möjliga uppföljningsåtgärder med anledning av specifika forskningsprojekt,

Motivering

Identifiering av viktiga frågor bör inte vara byråns uppgift då det finns andra EU‑institutioner som ansvarar för detta. Dubbelarbete bör undvikas.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) i utvecklingen av krav och vägledning i samband med licensiering för utvinning och produktion av olja och gas till havs, och då framför allt miljö- och samhällsskyddsaspekterna av detta,

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba) stödja kontrollen av de erkända organisationer som utför certifieringsuppgifter på medlemsstaternas uppdrag i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/151/EG1, utan att detta påverkar flaggstatens rättigheter och skyldigheter,

 

________________

 

1 EUT L 131, 28.05.2009, s. 147

Motivering

Byrån bistår redan kommissionen i samband med kontrollen av erkända organisationer. Om byrån även bistår medlemsstaterna i samband med denna uppgift skulle detta skapa effektivitetsvinster och minska pressen på medlemsstaternas budgetar.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) bistå kommissionen med att hantera de uppgifter som beskrivs i artiklarna 3, 5, 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 391/20091 och ge råd om tillämpningen och genomförandet av artikel 10 i denna förordning.

 

________________

 

1 EUT L 131, 28.05.2009, s. 11

Motivering

Det bistånd som byrån tillhandahåller kommissionen bör mer ingående definieras i syfte att uttryckligen inbegripa bestämmelserna i förordning (EG) nr 391/2009, eftersom det är särskilt viktigt att se till att denna förordning efterlevs.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) på begäran med kompletterande medel på ett kostnadseffektivt sätt, via EU:s civilskyddsmekanism som inrättats genom beslut 2007/779/EG, Euratom, stödja medlemsstaternas insatser vid avsiktliga eller oavsiktliga havsföroreningar. Byrån ska i detta fall stödja den drabbade medlemsstat som leder saneringsarbetet.

(c) på begäran med kompletterande medel på ett kostnadseffektivt sätt, via EU:s civilskyddsmekanism som inrättats genom beslut 2007/779/EG, Euratom, stödja medlemsstaternas insatser vid avsiktliga eller oavsiktliga havsföroreningar. Byrån ska i detta fall stödja den drabbade medlemsstat som leder saneringsarbetet genom att ställa lämpliga tekniska resurser till förfogande.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) samla in och analysera uppgifter om sjöfolkets kompetens och anställningsförhållanden på nationell nivå för att kunna sprida bästa metoder när det gäller utbildning av sjöfolk på europeisk nivå,

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) samordna utbildningsinstituten för att harmonisera utbildningsprogrammen,

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led cc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc) underlätta Erasmusliknande utbyten mellan sjöfartsutbildningsinstituten,

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led cd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd) bidra med sin tekniska expertis inom varvsindustrin eller all annan relevant verksamhet med anknytning till sjötrafiken, i syfte att utveckla användningen av miljövänlig teknologi och garantera en hög säkerhetsnivå,

Motivering

Kampen mot havsföroreningar, respekt för sjösäkerheten och skydd av miljön måste särskilt uppmärksammas i byggstandarderna för morgondagens fartyg. Byrån kan därför tillföra sin expertis inom dessa områden till varvsindustrin.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) stödja de åtgärder de vidtar för att bekämpa olaglig handel och sjöröveri genom att tillhandahålla uppgifter och information som kan underlätta insatserna, framför allt genom att använda sitt automatiska identifikationssystem och satellitbilder,

Motivering

Byrån förfogar över instrument och uppgifter, särskilt rymdbaserade data, som kan användas av medlemsstaterna i samband med övervakningen av olaglig sjöfartsverksamhet. För tillfället är det särskilt viktigt att ha ett informationsutbyte med EU:s marina insats ”operation Atalanta”, som syftar till att skydda EU-flaggade fartyg mot pirater när de färdas genom haven utanför Afrikas horn.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) utveckla och införa en makroregional unionspolitik inom byråns verksamhetsområde,

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Byrån ska när det gäller utredning av sjöolyckor i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG stödja medlemsstaterna vid utredning av allvarliga sjöolyckor och vid analys av olycksrapporter för att dra lärdomar av dessa och därmed skapa mervärde på EU‑nivå.

(b) Byrån ska när det gäller utredning av sjöolyckor i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG stödja medlemsstaterna, om den behöriga medlemsstaten så begär, vid utredning av allvarliga sjöolyckor och genomföra analys av olycksrapporter för att dra lärdomar av dessa och därmed skapa mervärde på EU-nivå. Medlemsstaterna ska då erbjuda byrån att delta i utredningen av olyckor med maritima anläggningar (både vid kusten och till havs), inklusive olyckor vid olje- och gasanläggningar, samtidigt som medlemsstaterna ska ges möjlighet att samarbeta med byrån på alla områden och utan fördröjning.

Motivering

Ändringsförslaget efterlyser större samarbetsvilja från medlemsstaternas sida, vilka skulle kunna neka eller fördröja sitt stöd.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Byrån ska, i händelse av ett oljeutsläpp från olje- och gasanläggningar till havs, bistå medlemsstaterna och kommissionen genom att använda sin CleanSeaNettjänst för att undersöka omfattningen och miljöpåverkan av dessa oljeutsläpp.

Motivering

Eftersom systemet CleanSeaNet redan finns och har visat sig effektivt utgör det en ytterst kostnadseffektiv lösning för att öka medvetenheten om riskerna med olje- och gasutvinning till havs efter katastrofen med Deepwater Horizon i Mexikanska golfen.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 punkt 4 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Byrån ska, när det gäller olje- och gasanläggningar till havs, granska medlemsstaternas beredskapsplaner och bedöma hur väl förberedda de är på olyckor, samt samordna åtgärderna för att bekämpa oljeutsläppen vid en eventuell olycka.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led bc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) Byrån ska, när det gäller anläggningar till havs, se till att det finns en oberoende tredjepartskontroll av de maritima aspekterna rörande säkerhet, förebyggande, miljöskydd och beredskapsplaner.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Byrån ska tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar statistik och information så att kommissionen och medlemsstaterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra befintliga åtgärder och utvärdera åtgärdernas effektivitet. I dessa uppgifter ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska uppgifter, att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att vid behov skapa nya databaser. Med de insamlade uppgifterna som underlag ska byrån bistå kommissionen vid offentliggörandet av information som rör fartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG. Byrån ska också bistå kommissionen och medlemsstaterna i deras verksamhet för att förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG.

(c) Byrån ska tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar statistik och information så att kommissionen och medlemsstaterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra befintliga åtgärder och utvärdera åtgärdernas effektivitet och kostnadseffektivitet. I dessa uppgifter ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska uppgifter, att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att vid behov skapa nya databaser. Med de insamlade uppgifterna som underlag ska byrån bistå kommissionen vid offentliggörandet av information som rör fartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG. Byrån ska också bistå kommissionen och medlemsstaterna i deras verksamhet för att förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Byrån ska sammanställa en årlig översikt över tillbud och fall som kunde ha lett till olyckor som har anmälts av de relevanta organen i medlemsstaterna.

Motivering

Denna översikt sammanställs med hjälp av den databas som byrån för närvarande håller på att inrätta (se artikel 17 och bilaga II i direktiv 2009/18 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn). Den kommer att ge en lämplig översikt på EU‑nivå och ge värdefull information inför kommande EU-åtgärder.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska på kommissionens begäran tillhandahålla tekniskt stöd för genomförandet av relevant EU-lagstiftning till stater som ansöker om anslutning till unionen, till alla partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken och till länder som är parter i Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

Byrån ska på kommissionens begäran tillhandahålla tekniskt stöd för genomförandet av relevant EU-lagstiftning till stater som ansöker om anslutning till unionen, till alla partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken, när och om detta är tillämpligt, och till länder som är parter i Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att sköta sina uppgifter och bistå kommissionen i fullgörandet av sina skyldigheter enligt fördraget, i synnerhet i arbetet med att utvärdera genomförandet av unionslagstiftningen, ska byrån genomföra inspektioner i medlemsstaterna.

1. För att sköta sina uppgifter och bistå kommissionen i fullgörandet av sina skyldigheter enligt fördraget, i synnerhet i arbetet med att utvärdera genomförandet av unionslagstiftningen, ska byrån, på kommissionens begäran, bistå kommissionen med att granska miljökonsekvensbedömningar och genomföra inspektioner i medlemsstaterna.

Motivering

Byrån skulle också kunna spela en roll vid granskningen av miljökonsekvensbedömningarna för verksamheter till havs så att skadliga miljöeffekter i ytterst känsliga marina ekosystem kan undvikas.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byråns operativa arbetsmetoder för att genomföra de inspektioner som avses i punkt 1 ska omfattas av de krav som ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

2. Byråns operativa arbetsmetoder för att genomföra de inspektioner som avses i punkt 1 ska omfattas av de krav som ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.1.

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av Lissabonfördragets ikraftträdande som innebär att de tidigare kommittéförfarandena har ersatts med delegerade akter och genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån ska i förekommande fall, och i alla händelser när en inspektionscykel avslutas, analysera inspektionsrapporterna för att identifiera övergripande resultat och dra allmänna slutsatser om de befintliga åtgärdernas effektivitet. Byrån ska presentera denna analys för kommissionen för vidare diskussion med medlemsstaterna.

3. Byrån ska i förekommande fall, och i alla händelser när en inspektionscykel avslutas, analysera inspektionsrapporterna för att identifiera övergripande resultat och dra allmänna slutsatser om de befintliga åtgärdernas effektivitet och kostnadseffektivitet. Byrån ska presentera denna analys för kommissionen för vidare diskussion med medlemsstaterna och göra den tillgänglig för allmänheten i ett lättillgängligt format, inklusive i elektronisk form.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På begäran från kommissionen och med samtycke från de berörda medlemsstaterna får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

3. På begäran från kommissionen och med samtycke och samarbete från de berörda medlemsstaterna får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och för att förbättra samarbetet med de befintliga regionala och nationella nätverk som redan arbetar med förebyggande åtgärder genom att definiera den exakta omfattningen på de regionala centrens verksamhet och samtidigt undvika onödiga kostnader.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 10 – punkt 2led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(b) skall anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna.

 

Byrån ska varje år till budgetmyndigheten överlämna all information om utvärderingsresultaten,

Motivering

Syftet med ändringen är att klargöra att byrån inte själv kan avgöra vad som är relevant för parlamentet.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ca) efter att ha beaktat kommissionens yttrande anta en flerårig strategi för byrån för fem år framåt,

(ca) efter att ha beaktat parlamentets och kommissionens yttranden anta en flerårig strategi för byrån för fem år framåt,

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att i förordningen förankra att samråd bör ske med parlamentet om antagandet av byråns fleråriga strategi (interinstitutionella arbetsgruppen).

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 10 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(h) utföra de av sina åligganden som hör samman med byråns budget i enlighet med artiklarna 18, 19 och 21 samt övervaka och i tillräcklig utsträckning följa upp de resultat och rekommendationer som härrör från olika interna och externa granskningsrapporter och utvärderingar,”

Motivering

För att man ska kunna uppnå ett bättre egenansvar och en stärkt uppföljning av resultaten från granskningar och utvärderingar bör styrelsen, som direktören är ansvarig inför, uttryckligen ges uppgiften att övervaka dessa resultat, i enlighet med rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen för tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) I artikel 11.1 ska andra stycket ändras på följande sätt:

 

Styrelseledamöter ska utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och insatser i samband med förorening från fartyg. Styrelseledamöter ska också ha erfarenhet av och sakkunskap om finansiell och allmän förvaltning, administration och personalförvaltning.”

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) I artikel 11.1 ska följande stycke 2a införas:

 

”Styrelseledamöterna ska avge en åtagandeförklaring och en skriftlig förklaring med angivelse om eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses undergräva deras oberoende. De ska vid varje möte redovisa eventuella intressen som kan påverka deras oberoende i förhållande till frågorna på dagordningen och avhålla sig från att delta i diskussioner och omröstning i dessa frågor.”

Motivering

Det bör finnas en bestämmelse som syftar till att förebygga alla intressekonflikter.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

 

3. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatet kan förnyas en gång.

Motivering

Mandatperioden för syrelseledamöter bör vara densamma som för andra byråer, i enlighet med rekommendationen från den interinstitutionella arbetsgruppen för tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 d

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) I artikel 11 ska punkt 4 ändras på följande sätt:

 

I förekommande fall ska deltagande av företrädare för tredjeland och villkoren för detta fastställas genom de förfaranden som avses i artikel 17.2. Deltagande av företrädare från tredjeland ska inte påverka den andel av rösterna som kommissionens företrädare har i styrelsen.”

Motivering

När lagstiftaren har angett att kommissionens företrädare ska utgöra en blockerande minoritet i samband med centrala beslut (till exempel då arbetsprogrammet ska antas) får detta inte ändras utan parlamentets och rådets godkännande. Om tredjeländer ges rösträtt skulle det inte vara nödvändigt att öka antalet kommissionsföreträdare. I så fall skulle det vara bättre att gå över till ett system med viktade röster. (Se ändringsförslaget till artikel 14.)

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 e

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3e) I artikel 14.2 ska första stycket ändras på följande sätt:

 

2. Varje företrädare för medlemsstaterna ska ha en lika stor andel av 75 procent av det totala antalet röster. Varje företrädare för kommissionen ska ha en lika stor andel av 25 procent av det totala antalet röster. Den verkställande direktören får inte rösta.

Motivering

När styrelsen bestod av företrädare från 15 medlemsstater krävdes kommissionens stöd för att en majoritet på fyra femtedelar skulle uppnås för utnämningen av den verkställande direktören. Med 27 medlemsstater är så inte längre fallet. Den institutionella balansen bör inte ändras av tidigare eller framtida utvidgningar. Därför förefaller en strukturerad lösning med viktad röstning önskvärd i detta sammanhang.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga strategi och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet.

(a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga strategi och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen och ansvarigt utskott inom Europaparlamentet minst åtta veckor före styrelsemötet.

Motivering

(Den första ändringen i den engelska versionen av detta ändringsförslag berör inte den svenska versionen.) Med tanke på den fleråriga strategins betydelse bör parlamentet involveras i någon form tillsammans med medlemsstaternas företrädare (som ingår i styrelsen) och kommissionen, så att den institutionella balansen upprätthålls.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led aa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga personalpolitiska plan och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen.

(aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga personalpolitiska plan och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen och behörigt utskott inom Europaparlamentet.

Motivering

(Den första ändringen i den engelska versionen av detta ändringsförslag berör inte den svenska versionen.) Med tanke på betydelsen av den fleråriga planen för byråns personalpolitik bör parlamentet involveras i någon form tillsammans med medlemsstaternas företrädare (som ingår i styrelsen) och kommissionen, så att den institutionella balansen upprätthålls.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led (a)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led ab

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ab) Han/hon ska utarbeta det årliga arbetsprogrammet och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet. Han/hon ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra programmet och planen. Han/hon ska besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c.

(ab) Han/hon ska utarbeta det årliga arbetsprogrammet, med en angivelse av de mänskliga och finansiella resurser som förväntas tilldelas varje del av verksamheten, och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet. Direktören ska tacka ja till en eventuell inbjudan från Europaparlamentets behöriga utskott om att presentera och hålla en diskussion om det årliga arbetsprogrammet. Han/hon ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra programmet och planen och ska besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c.

Motivering

(Två av ändringarna i den engelska versionen av detta ändringsförslag berör inte den svenska versionen). Den första ändringen är i linje med principen om verksamhetsbaserad förvaltning (Activity-Based Management, ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (Activity based budgeting, ABB), byråns arbetsprogram och årliga verksamhetsrapport bör omfatta information om de resurser som anslås till verksamheten för att byråns mål ska kunna uppnås. Den andra ändringen syftar till att formalisera den praxis där direktören för diskussioner med det behöriga utskottet om det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Han/hon ska efter att ha hört kommissionen besluta om genomförandet av sådana inspektioner som avses i artikel 3, i enlighet med de krav som avses i samma artikel 3. Han/hon ska nära samarbeta med kommissionen vid utarbetandet av de åtgärder som avses i artikel 3.2.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led (b)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Han/hon ska organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med de mål och arbetsuppgifter som anges i denna förordning. Han/hon ska inom ramen för befintliga finansiella resurser och personalresurser se till att byråns organisationsstruktur regelbundet anpassas i takt med att behoven förändras. På grundval därav ska den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Rapporten ska innehålla ett särskilt avsnitt om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Han/hon ska fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.

(d) Han/hon ska organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med de mål och arbetsuppgifter som anges i denna förordning. För detta ändamål ska han/hon i överenskommelse med kommissionen upprätta skräddarsydda indikatorer för byråns arbete för att möjliggöra en effektiv bedömning av de resultat som uppnåtts. Han/hon ska inom ramen för befintliga finansiella resurser och personalresurser se till att byråns organisationsstruktur regelbundet anpassas i takt med att behoven förändras. På grundval därav ska den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Rapporten ska innehålla ett särskilt avsnitt om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Den verkställande direktören skall dessutom fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.

Motivering

I linje med principerna om verksamhetsbaserad förvaltning (ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (ABB) bör byråns arbetsprogram och årliga verksamhetsrapport omfatta information om de resurser som anslås till verksamheten för att byråns mål ska kunna uppnås och om det övergripande resultatet med att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Eventuella yttranden från ett eller flera utskott ska beaktas före den formella utnämningen. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

Motivering

Det bör uttryckligen framgå att eventuella yttranden från parlamentet om den utvalda kandidaten ska beaktas före utnämningen.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen får, på förslag av kommissionen och med hänsyn till utvärderingsrapporten, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod med högst tre år. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Den verkställande direktören kan under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Om mandatperioden inte förlängs, ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

2. Styrelsen får, på förslag av kommissionen och med hänsyn till utvärderingsrapporten, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod med högst fem år. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Den verkställande direktören kan under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Eventuella yttranden från ett eller flera utskott ska beaktas före den formella återutnämningen. Om mandatperioden inte förlängs, ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

Motivering

Direktörens förnyade mandat bör vara lika långt som det första mandatet. Eventuella yttranden från parlamentet om den utvalda kandidaten ska beaktas före utnämningen.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Avdelningscheferna ska utses på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt yrkesmässig kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Avdelningscheferna ska utses eller avsättas av den verkställande direktören efter att ha erhållit styrelsens positiva yttrande.

4. Avdelningscheferna ska utses på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt yrkesmässig kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar samt insatser vid sådana havsföroreningar. Avdelningscheferna ska utses eller avsättas av den verkställande direktören efter att ha erhållit styrelsens positiva yttrande.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I artikel 18 ska punkt 3 ersättas med följande:

 

3. Den verkställande direktören ska, med utgångspunkt i en verksamhetsbaserad budgetering, upprätta ett utkast till beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästkommande budgetår och överlämna det till styrelsen tillsammans med ett utkast till tjänsteförteckning.

Motivering

I linje med principerna om verksamhetsbaserad förvaltning (ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (ABB) bör byråns budget uttryckligen bygga på byråns mål och verksamhet så att det skapas en koppling mellan byråns uppdrag och mål, å ena sidan, och dess verksamhet och resurser, å andra sidan.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkterna 7 och 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) I artikel 18 ska punkterna 7 och 8 ersättas med följande:

 

7. Beräkningen ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallad ”budgetmyndigheten”) tillsammans med […] förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

 

8. På grundval av den upprättade beräkningen ska kommissionen i […] förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten, och som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillsammans med en beskrivning av och skälen för eventuella skillnader mellan byråns beräkning och det bidragsbelopp som ska belasta den allmänna budgeten.”

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget rör tillämpningen av Lissabonfördragets terminologi. Den andra delen syftar till att ge budgetmyndigheten adekvat information i de fall där byråns beräkning har modifierats av kommissionen.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) I artikel 18 ska punkt 10 ersättas med följande:

 

10. Styrelsen ska fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den ska i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed, tillsammans med det årliga arbetsprogrammet.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förhindra att byrån – vid betydande budgetnedskärningar – blir tvungen att utföra samma arbetsutgifter och driva samma verksamhet med avsevärt mindre resurser.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 22 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med jämna mellanrum och minst en gång vart femte år ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning. Kommissionen ska tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.

1. Med jämna mellanrum och minst en gång vart femte år ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning, och då bedöma dess relevans, effektivitet och kostnadseffektivitet. Kommissionen ska tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. I utvärderingen ska byråns och dess arbetsmetoders användbarhet, relevans, uppnådda mervärde och effektivitet bedömas. Synpunkter från berörda parter på europeisk och nationell nivå ska beaktas vid utvärderingen. Den ska i synnerhet ta ställning till frågan om det finns ett behov att modifiera eller utvidga byråns uppgifter eller att avveckla dess verksamhet om byråns roll blivit överflödig.

Motivering

Det bör nämnas att regelbundna utvärderingar även kan resultera i en omformulering av byråns uppgifter eller ett ifrågasättande av dess existensberättigande, ifall detta skulle visa sig vara nödvändigt.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 b

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 22a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

Genomförbarhetsstudie

 

Inom ett år från denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en genomförbarhetsstudie om system för samordning av de nationella kustbevakningstjänsterna, varvid kostnaderna och nyttan av ett sådant system ska tydliggöras.

 

Denna rapport ska eventuellt åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 c

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 22b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22b

Lägesrapport

 

Inom [tre] år från dagen för denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om hur byrån har fullgjort de ytterligare uppgifter som den tilldelas enligt denna förordning, med klargörande av om det eventuellt finns behov av att utöka byråns mål eller arbetsuppgifter. Rapporten ska framför allt innehålla följande:

 

(a) En analys av de effektivitetsvinster som har uppnåtts genom bättre integrering av byrån och Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

 

 

 

(b) Information om hur effektivt och konsekvent medlemsstaterna har genomfört direktiv 2005/35/EG1 samt detaljerade statistiska uppgifter om de sanktioner som har införts.

 

Denna rapport ska eventuellt åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

 

____________

 

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 11

Motivering

Det är viktigt att fastställa ett datum för en uppföljning så att man kan utvärdera hur den ändrade förordningen fungerar och om det eventuellt krävs ytterligare justeringar.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 23 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) som inrättats enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 23a med avseende på byråns arbetsmetoder för att utföra de inspektioner som anges i artikel 3.1.

Motivering

Detta är en uppdatering med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande. I Szájerbetänkandet (som antogs i plenum den 5 maj 2010) anges att parlamentet i alla avseenden bör jämställas med rådet när det gäller befogenheten att delegera lagstiftning. I betänkandet efterlyser parlamentet dessutom en anpassning av all befintlig lagstiftning till de nya fördragsbestämmelserna.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 23 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

utgår

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 23a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

Delegeringens utövande

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 23.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från [datum för ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast sex månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Detta och de två följande ändringsförslagen ligger i linje med Sterckxbetänkandet om rapporteringsformaliteter för fartyg (direktiv 2010/65/EU). De ändringar som berör delegerade akter kommer att i ett senare skede anpassas till det gemensamma samförståndsavtalet om delegerade akter.

(1)

Ännu ej offenliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Europeiska sjösäkerhetsbyrån inrättades med anledning av de föroreningar som uppstod då oljetankern Erika förliste. Byrån inledde sin verksamhet i mars 2003. Förordningen om inrättandet av byrån har ändrats tre gånger. Denna senaste översyn bör inriktas på långsiktiga förändringar även om det tar längre tid att förhandla fram sådana förändringar.

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag grundas på ett samråd med Europeiska sjösäkerhetsbyråns intressenter från 2008, en extern utvärdering och en konsekvensbedömning utförd av kommissionen. Det återspeglar också byråns femåriga strategi som antagits av byråns styrelse (där samtliga medlemsstater finns representerade). Kommissionen har också offentliggjort en rapport (KOM(2011)0286) som visar att ett EU-system för upptäckt och övervakning av oljeutsläpp minskar kostnaderna med cirka 20 procent jämfört med nationella system.

Byrån har redan fått nya uppgifter till följd av genomförandet av det tredje sjösäkerhetspaketet. Byrån har ingått ett antal avtal med privata aktörer om beredskapsfartyg för sanering av spillolja. Avtalen innebär att dessa aktörer i akutsituationer tillfälligt övergår från sin ordinarie verksamhet till att hantera utsläpp. I kommissionens förslag tydliggörs det att sådana fartyg även skulle kunna användas för att bekämpa föroreningar från andra källor än fartyg, till exempel oljeplattformar.

Norge och Island är de enda tredjeländer som deltar i Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Kommissionen rekommenderar att möjligheten att ge tekniskt bistånd utökas till att omfatta anslutningsländer, partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken och länder som är parter i Parissamförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

Parlamentets tidigare ståndpunkter

Parlamentet har redan antagit en ståndpunkt när det gäller flera av de möjliga nya uppgifterna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån:

· Betänkandet av Luis de Grandes Pascual om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelse, där det betonas att medlemsstaterna måste se till att föroreningar orsakade av fartyg undviks på ett effektivt sätt.

· Betänkandet av Corien Wortmann-Kool om föroreningar orsakade av fartyg, där kommissionen uppmanas att föreslå att en gemensam europeisk kustbevakning inrättas.

· Betänkandet av Dirk Sterckx om rapporteringsformaliteter för fartyg där följande anges: ”För att ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder ska kunna inrättas måste de behöriga myndigheterna med ansvar för tullen, folkhälsan och transportområdet samarbeta nära med varandra.” Här föreslås också att kommissionen borde undersöka i vilken utsträckning SafeSeaNet skulle kunna integreras med systemet för flodinformationstjänster (RIS).

· Betänkandet av Gesiner Meissner om en integrerad havspolitik, där kommissionen uppmanas att utvidga Europeiska sjösäkerhetsbyråns mandat vid säkerhetsinspektioner av havsanläggningar och sanering av oljeutsläpp. I betänkandet konstateras också att ”det finns stora möjligheter att låta Europeiska sjösäkerhetsbyrån spela en större roll i kontrollen av kustområdena och i större utsträckning stödja medlemsstaterna i arbetet med att upptäcka föroreningar till havs”.

I sin resolution av den 7 oktober 2010 anser parlamentet att ”uppdraget för Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör utökas från enbart fartyg till att även omfatta anläggningar till havs. Om byrån får sådana nya uppgifter måste det också återspeglas i dess budget och personalstyrka.”

Rådets tidigare ståndpunkter

Även rådet har antagit flera slutsatser på detta område, särskilt den 2–3 december 2010 då kommissionen uppmanades att utvärdera hur man bäst kan använda de befintliga instrumenten och resurserna inom områdena civilskydd, akutinsatser och sjöfartssäkerhet, även vid olje- och gasanläggningar till havs. Vid detta möte efterlyste transportministrarna dessutom en fullständig integrering av vattenvägstransporter i EU:s transport- och logistikkedjor. I synnerhet uttrycktes stöd för kommissionens plan att inleda ett pilotprojekt i samarbete med medlemsstaterna och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att finslipa konceptet Blue Belt.

Ytterligare uppgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Byrån anses allmänt vara en effektiv och välskött organisation som medför avsevärda besparingar för medlemsstaterna genom att den verkar på EU-nivå med de stordriftsfördelar som detta medför. Mycket av byråns arbete handlar om att bistå kommissionen och/eller medlemsstaterna med råd.

Det finns dock utrymme för att utöka byråns verksamhet så att dess erfarenheter och tekniska tjänster kan komma till användning inom fler politikområden. Bland annat kan byråns trafikledningssystem bidra till inrättandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder, där varor och passagerare kan transporteras till sjöss mellan medlemsstaterna utan fler formaliteter än på vägtransportområdet. På så sätt skulle man undvika att konkurrensen snedvrids till fördel för det mindre miljövänliga transportsättet. Byrån skulle även kunna bistå kommissionen med råd om hur den ömsesidiga kompabiliteten mellan SafeSeaNet och systemet för flodinformationstjänster (RIS) kan stärkas så att det blir möjligt att minska de administrativa kostnaderna.

Föredraganden föreslår visserligen inte att en europeisk kustbevakning ska inrättas men anser att det är ytterst beklagligt att kommissionen har underlåtit att utarbeta den studie som krävs i enlighet med direktiv 2005/35/EG. Kommissionen bör påminnas om att även kommissionen är bunden av EU-lagstiftningen.

Det är viktigt att klargöra att ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt alternativ kan vara att använda befintliga beredskapsfartyg för sanering av spillolja i samband med havsföroreningar orsakade av olje- och gasplattformar. Europeiska sjösäkerhetsbyrån granskar redan nu hur klassificeringssällskapen uppfyller EU:s sjöfartskrav. En del av sällskapen arbetar även med olje- och gasanläggningar till havs. Den ändrade förordningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör därför innebära att byråns expertkunskaper utnyttjas i största möjliga utsträckning för att bistå kommissionen och medlemsstaterna i arbetet med att förhindra föroreningar från olje- och gasanläggningar till havs samt för att ta fram kriterier och riktlinjer för licensiering för utvinning och produktion av olja och gas. Förordningen bör också möjliggöra en förstärkt roll för befintliga system som CleanSeaNet, en utvidgning av byråns inspektionsroll samt innebära att byråns potential undersöks när det gäller att genomföra oberoende granskningar i frågor som rör licenser.

Byrån bör också bistå kommissionen och medlemsstaterna med råd när det gäller utbildning och certifiering av sjöfolk. Ett gemensamt mål har sedan lång tid tillbaka varit att göra arbetet inom sjöfarten mer attraktivt för EU:s medborgare. Europeiska sjösäkerhetsbyrån bistår redan nu kommissionen med en konsekvensanalys av hur EU-lagstiftning kan göra så att konventionen om arbete till sjöss efterlevs. Byrån skulle också kunna bidra till genomförandet av det kommande socialpolitiska paketet för sjöfolk. Byrån bör även bidra till att ett nätverk för sjöfartsutbildningsinstitutioner skapas så att det blir möjligt att utbyta bästa praxis och garantera en hög utbildningsstandard.

För närvarande agerar Europeiska sjösäkerhetsbyrån endast på kommissionens vägnar i samband med att kriterierna för godkännande av erkända organisationer kontrolleras. Vid dessa kontroller granskas de krav som gäller enligt internationella konventioner. Kontrollerna omfattar följaktligen nästan exakt samma frågor som ingår i medlemsstaternas granskningar. Om byrån även skulle utföra dessa granskningar för medlemsstaternas räkning skulle detta innebära stordriftsfördelar. Ytterligare krav som ställs nationellt skulle därvid inte behöva uteslutas.

När det gäller hamnstatskontrollen fungerar sekretariatet för Parissamförståndsavtalet som en separat enhet som omfattar Ryssland, Kanada och EU, men Europeiska sjösäkerhetsbyrån bidrar väsentligt till dess arbete. En omfördelning av uppgifter eller eventuellt en sammanslagning skulle kunna leda till stora effektivitetsvinster.

Det skulle vara mycket önskvärt om byrån kunde ges större möjligheter att bistå EU:s grannländer i arbetet med att minska föroreningsriskerna och vid insatser i samband med förorenande utsläpp. Det råder knappast några tvivel om att om en föroreningsolycka skulle inträffa i t.ex. södra Medelhavet skulle en del av oljan förr eller senare nå EU:s vatten. I detta fall är det definitivt bättre att förebygga än att försöka åtgärda något som redan inträffat. En anpassning av förordningen så att det tydligt klargörs att Europeiska sjösäkerhetsbyrån kan bistå kommissionen och medlemsstaterna via regionala organ som ingriper vid havsföroreningar (t.ex. Helsingfors- och Barcelona-konventionerna) skulle ge fördelar i form av ökad rättssäkerhet och rättslig öppenhet.

Styrningsaspekter

Som också kommissionens förslag visar finns det en potentiell intressekonflikt för medlemsstaternas företrädare i den administrativa styrelsen när man beslutar om byråns riktlinjer för kontrollbesök eftersom de fastställer de regler enligt vilka deras egna organisationer ska inspekteras. I stället för att byråns operativa arbetsmetoder i samband med inspektioner antas genom ett kommittéförfarande bör bestämmelsen om ”delegerade akter” i Lissabonfördraget tillämpas.

Dessutom har EU-utvidgningarna ändrat balansen mellan medlemsstaternas och kommissionens företrädare. Med 27 medlemsstater är det teoretiskt möjligt att en direktör utses eller avsätts trots att kommissionens företrädare motsätter sig detta. Så var inte fallet när antalet medlemsstater var 15. Ett system med viktad röstning skulle kunna upprätthålla den institutionella balansen även på lång sikt.

Budgetkonsekvenser

Om arbetet utförs en enda gång av Europeiska sjösäkerhetsbyrån i stället för av varje nationell förvaltning minskar kostnaderna för de europeiska skattebetalarna och ett verkligt mervärde skapas. Detta har redan kunnat påvisas genom Europeiska sjösäkerhetsbyråns system för havsövervakning. Att använda dessa system för att förse även andra politikområden med värdefull information är sannolikt mycket mer kostnadseffektivt än att skapa separata system.

De nya uppgifterna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån måste på ett realistiskt sätt också återspeglas i byråns budget och personalstyrka. I annat fall utgör de ett hot mot byråns huvudfunktion som är att främja sjösäkerheten.


YTTRANDE från budgetutskottet (16.6.2011)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Föredragande: Jutta Haug

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med den föreslagna åtgärden är att ändra förordning (EG) nr 1406/2002 genom att förtydliga Europeiska sjösäkerhetsbyråns nuvarande uppgifter och roll och genom att utvidga byråns arbetsuppgifter till nya områden som håller på att växa fram på internationell och/eller europeisk nivå.

Allmänna aspekter och den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer

Föredraganden har noga noterat den föreslagna utvidgningen av arbetsuppgifterna och den konsekvensbedömning som kommissionen utfört i detta avseende. Föredraganden vill uppmärksamma budgetutskottet och transportutskottet på att fler konsekvensbedömningar bör genomföras när det gäller lämplighet för och följderna av eventuella nya arbetsuppgifter som kan komma att föreslås av det ansvariga utskottet (se arbetsdokumentet av huvudföredraganden och yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén), även i budget- och personalhänseende, i linje med den gemensamma interinstitutionella strategin för konsekvensbedömning när det gäller betydande ändringar.

Föredraganden anser att de framsteg som gjorts i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete även gör det möjligt att låta gruppens första slutsatser om ledningsfrågor ingå redan i föreliggande yttrande. Dessa slutsatser har redan godkänts av de tre institutionerna vid deras senaste sammanträde den 23 mars 2011. De har lett till ändringsförslagen nedan som handlar om att

–   stärka parlamentets kontrollbefogenheter över byråns fleråriga strategi (yttrande) och årliga arbetsprogram,

–   övervaka styrelsens uppgifter, och kompetenskraven för styrelseledamöterna,

–   upprätta en exekutivstyrelse,

–   förhindra intressekonflikter inom styrelsen,

–   upprätta skräddarsydda indikatorer för att utvärdera byråns resultat,

–   genomföra regelbundna utvärderingar av byrån.

Budgetfrågor

När det gäller rent budgetmässiga frågor konstaterade föredraganden att finansieringsöversikten och förslagets budgetkonsekvenser måste förtydligas:

–   Finansieringsöversikten förefaller felaktig eftersom man nämner en extra tjänst vid GD Transport och rörlighet som emellertid redan tilldelats förvaltningen av verksamheten. Föredraganden kommer att se till att detta inte medför extra utgifter (de ekonomiska följderna är cirka 0,5 miljoner euro för fyra år).

–   När det gäller omplaceringen av sex anställda inom byrån för att hantera de nya uppgifterna krävs det ett förtydligande avseende tidpunkten och de verksamheter från vilka dessa personer förflyttas.

–   Ytterligare information krävs också om de exakta budgetkonsekvenserna av de nya arbetsuppgifter som tilldelats byråerna, men som inte behandlas i förordningen: de delar i styrelsens fleråriga strategi som hänför sig till ”den mänskliga faktorn” och ”e-sjöfart”.

–   Slutligen utreds vilka belopp som kan erhållas genom avgifter som uppbärs vid utbyte av sjöfartsuppgifter samt vilka garantier det finns för att den lagstiftande myndigheten har ett ord med i laget när det gäller byråns övriga inkomstkällor, trots den nya bestämmelsens allmänna ordalydelse.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet betonar att punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör tillämpas vid utökningen av den europeiska sjösäkerhetsbyråns arbetsuppgifter. Parlamentet framhåller att de beslut om en utökning av arbetsuppgifterna som fattas av den lagstiftande myndigheten inte ska påverka budgetmyndighetens beslut i samband med det årliga budgetförfarandet.

Motivering

Ändringsförslaget är en upprepning av parlamentets budgetbefogenheter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På grundval av resultatet av den externa utvärderingen, styrelsens rekommendationer och den flerårliga strategin bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1406/2002 förtydligas och uppdateras. Byrån bör dessutom tilldelas ytterligare ett antal arbetsuppgifter som återspeglar sjösäkerhetspolitikens utveckling på EU-nivå och internationell nivå. Det behövs omfattande kontroll- och omfördelningsinsatser för att garantera kostnads- och budgeteffektivitet. Byrån bör själv kunna finansiera en tredjedel av det ökade personalbehovet till följd av byråns nya arbetsuppgifter genom en intern omfördelning av resurser.

(3) På grundval av resultatet av den externa utvärderingen, styrelsens rekommendationer och den fleråriga strategi som antogs av styrelsen i mars 2010 bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1406/2002 förtydligas och uppdateras. Byrån bör dessutom tilldelas ytterligare ett antal arbetsuppgifter som återspeglar sjösäkerhetspolitikens utveckling på EU-nivå och internationell nivå. Det behövs omfattande kontroll- och omfördelningsinsatser för att garantera kostnads- och budgeteffektivitet. Byrån bör själv kunna finansiera en tredjedel av det ökade personalbehovet till följd av byråns nya arbetsuppgifter genom en intern omfördelning av resurser.

Motivering

Källhänvisningarna i rättsakten bör vara tillräckligt utförliga.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 (budgetförordningen), särskilt artikel 185, och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning2 (interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006), särskilt punkt 47, bör beaktas.

 

_________

1EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

2EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

Hänvisningar bör göras till budgetförordningen (artikel 185) och det interinstitutionella avtalet om budgetförvaltning och budgetdisciplin (punkt 47) som rättsliga grunder för inrättandet av en ny EU-byrå.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Led c ska ersättas med följande:

a) Led b och c ska ersättas med följande:

 

b) anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna.

 

Byrån ska varje år till budgetmyndigheten överlämna all information om utvärderingsresultaten,

”c) inom ramen för utarbetandet av arbetsprogrammet behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt stöd enligt artikel 2.3,

c) inom ramen för utarbetandet av arbetsprogrammet behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt stöd enligt artikel 2.3,

ca) efter att ha beaktat kommissionens yttrande anta en flerårig strategi för byrån för fem år framåt,

ca) efter att ha beaktat parlamentets och kommissionens yttranden anta en flerårig strategi för byrån för fem år framåt,

cb) anta byråns fleråriga personalpolitiska plan,”

cb) anta byråns fleråriga personalpolitiska plan,”

Motivering

Syftet med den första ändringen är att klargöra att byrån inte själv kan avgöra vad som är relevant för parlamentet. Den andra ändringen syftar till att i förordningen fastställa att parlamentet bör rådfrågas innan byråns fleråriga strategi antas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 10 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) led h ska ersättas med följande:

 

h) utföra de av sina åligganden som hör samman med byråns budget i enlighet med artiklarna 18, 19 och 21 samt övervaka och i tillräcklig utsträckning följa upp de resultat och rekommendationer som härrör från olika interna och externa granskningsrapporter och utvärderingar,”

Motivering

För att man ska kunna uppnå ett bättre egenansvar och en stärkt uppföljning av resultaten från granskningar och utvärderingar bör styrelsen, som direktören är ansvarig inför, uttryckligen ges uppgiften att övervaka dessa resultat.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fyra företrädare för kommissionen samt av fyra yrkesverksamma personer som kommissionen utsett inom de mest berörda sektorerna, vilka personer inte ska ha rösträtt.

 

Styrelseledamöter ska utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar. De ska även ha den kompetens som krävs inom ledarskap, administration och budget för att de ska kunna fullgöra de uppgifter som anges i artikel 10.

 

Styrelseledamöterna ska avge en åtagandeförklaring och en skriftlig förklaring med angivelse om eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses undergräva deras oberoende. De ska vid varje möte redovisa eventuella intressen som kan påverka deras oberoende i förhållande till frågorna på dagordningen och avhålla sig från att delta i diskussioner och omröstning om sådana frågor.”

 

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

3. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatet kan förnyas en gång.

Motivering

Styrelseledamöternas kompetens bör motsvara de uppgifter som de förväntas fullgöra. Det bör finnas en bestämmelse som syftar till att förhindra eventuella intressekonflikter, och mandatperioden bör anpassas efter andra byråers (interinstitutionella arbetsgruppen).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 14a

 

Exekutivstyrelsen

 

1. En exekutivstyrelse bestående av styrelsens ledamöter, däribland två företrädare från kommissionen, ska inrättas. Den ska till sin storlek vara högst en tredjedel av styrelsen. Den ska sammanträda minst kvartalsvis.

 

2. Exekutivstyrelsen ska ha ett tydligt formellt mandat från styrelsen. Den ska bland annat ha till uppgift att övervaka genomförandet av styrelsens beslut, behandla administrativa och budgetmässiga frågor för styrelsens del och förbereda beslut, program och åtgärder som ska antas av styrelsen. Exekutivstyrelsen ska vara ansvarig inför styrelsen. I detta hänseende ska den överlämna en verksamhetsrapport till varje styrelsemöte.

Motivering

En exekutivstyrelse bör upprättas med målsättningen att stärka övervakningen av den administrativa förvaltningen och budgetförvaltningen genom förberedandet av styrelsens beslut (interinstitutionella arbetsgruppen).

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – leden a och b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I punkt 2 ska leden a och b ersättas med följande:

a) I punkt 2 ska leden a och b ersättas med följande:

”a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga strategi och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet.

”a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga strategi och överlämna den till styrelsen efter samråd med parlamentet och kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet.

aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga personalpolitiska plan och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen.

aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga personalpolitiska plan och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen.

ab) Han/hon ska utarbeta det årliga arbetsprogrammet och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet. Han/hon ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra programmet och planen. Han/hon ska besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c.

ab) Han/hon ska utarbeta det årliga arbetsprogrammet, med en angivelse av de mänskliga och finansiella resurser som förväntas tilldelas varje del av verksamheten, och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet. Han/hon ska tacka ja till en eventuell inbjudan från Europaparlamentets behöriga utskott att presentera det årliga arbetsprogrammet och delta i en diskussion om detta. Han/hon ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra programmet och planen. Han/hon ska besvara alla ansökningar om stöd från någon medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c.

b) Han/hon ska efter att ha hört kommissionen besluta om genomförandet av sådana inspektioner som avses i artikel 3, i enlighet med de krav som avses i samma artikel 3. Han/hon ska nära samarbeta med kommissionen vid utarbetandet av de åtgärder som avses i artikel 3.2.”

b) Han/hon ska efter att ha hört kommissionen besluta om genomförandet av sådana inspektioner som avses i artikel 3, i enlighet med de krav som avses i samma artikel 3. Han/hon ska nära samarbeta med kommissionen vid utarbetandet av de åtgärder som avses i artikel 3.2.”

Motivering

Den första ändringen syftar till att i förordningen fastställa att parlamentet bör rådfrågas innan byråns fleråriga strategi antas (interinstitutionella arbetsgruppen). Den andra ändringen är i linje med principen om verksamhetsbaserad förvaltning (Activity-Based Management, ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (Activity based budgeting, ABB): byråns arbetsprogram och årliga verksamhetsrapport bör omfatta information om de resurser som anslås till verksamheten för att byråns mål ska kunna uppnås. Den tredje ändringen syftar till att formalisera den praxis där direktören för diskussioner med det behöriga utskottet om det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 15 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”d) Han/hon ska organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med de mål och arbetsuppgifter som anges i denna förordning. Han/hon ska inom ramen för befintliga finansiella resurser och personalresurser se till att byråns organisationsstruktur regelbundet anpassas i takt med att behoven förändras. På grundval därav ska den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Rapporten ska innehålla ett särskilt avsnitt om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Han/hon ska fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.”

”d) Han/hon ska organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med de mål och arbetsuppgifter som anges i denna förordning. För detta ändamål ska han/hon i överenskommelse med kommissionen upprätta skräddarsydda indikatorer för byråns arbete för att möjliggöra en effektiv bedömning av de resultat som uppnåtts. Han/hon ska inom ramen för befintliga finansiella resurser och personalresurser se till att byråns organisationsstruktur regelbundet anpassas i takt med att behoven förändras. På grundval därav ska den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Rapporten ska innehålla ett särskilt avsnitt om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Han/hon ska fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.”

Motivering

I linje med principerna om verksamhetsbaserad förvaltning (ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (ABB) bör byråns arbetsprogram och årliga verksamhetsrapport omfatta information om de resurser som anslås till verksamheten för att byråns mål ska kunna uppnås och om det övergripande resultatet med att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Eventuella yttranden från ett eller flera utskott ska beaktas före den formella utnämningen. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

Motivering

Det bör uttryckligen framgå att eventuella yttranden från parlamentet om den utvalda kandidaten ska beaktas före utnämningen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Styrelsen får, på förslag av kommissionen och med hänsyn till utvärderingsrapporten, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod med högst tre år. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Den verkställande direktören kan under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Om mandatperioden inte förlängs, ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

2. Styrelsen får, på förslag av kommissionen och med hänsyn till utvärderingsrapporten, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod med högst fem år. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Den verkställande direktören kan under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Eventuella yttranden från ett eller flera utskott ska beaktas före den formella återutnämningen. Om mandatperioden inte förlängs, ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

Motivering

Direktörens förnyade mandat bör vara lika långt som det första mandatet. Eventuella yttranden från parlamentet om den utvalda kandidaten ska beaktas före utnämningen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. I artikel 18 ska punkt 3 ersättas med följande:

 

”3. Den verkställande direktören ska, med utgångspunkt i en verksamhetsbaserad budgetering, upprätta ett utkast till beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästkommande budgetår och överlämna det till styrelsen tillsammans med ett utkast till tjänsteförteckning.”

Motivering

I linje med principerna om verksamhetsbaserad förvaltning (ABM) och verksamhetsbaserad budgetering (ABB) bör byråns budget uttryckligen bygga på byråns mål och verksamhet så att det skapas en koppling mellan byråns uppdrag och mål, å ena sidan, och dess verksamhet och resurser, å andra sidan.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkterna 7 och 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Artikel 18.7 och 18.8 ska ersättas med följande:

 

7. Beräkningen ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallad ”budgetmyndigheten”) tillsammans med […] förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

 

8. På grundval av den upprättade beräkningen ska kommissionen i […] förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten, och som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillsammans med en beskrivning av och skälen för eventuella skillnader mellan byråns beräkning och det bidragsbelopp som ska belasta den allmänna budgeten.”

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget rör tillämpningen av Lissabonfördragets terminologi. Den andra delen syftar till att ge budgetmyndigheten adekvat information i de fall där byråns beräkning har modifierats av kommissionen.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 18 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. I artikel 18 ska punkt 10 ersättas med följande:

 

10. Styrelsen ska fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den ska i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed, tillsammans med det årliga arbetsprogrammet.”

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förhindra att byrån – vid betydande budgetnedskärningar – blir tvungen att utföra samma arbetsutgifter och driva samma verksamhet med avsevärt mindre resurser.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 22 – punkterna 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. I artikel 22 ska punkt 1 ersättas med följande:

7. I artikel 22 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1. Med jämna mellanrum och minst en gång vart femte år ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning. Kommissionen ska tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.”

”1. Med jämna mellanrum och minst en gång vart femte år ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning. Kommissionen skall tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.

 

2. I utvärderingen ska byråns och dess arbetsmetoders användbarhet, relevans, uppnådda mervärde och effektivitet bedömas. Synpunkter från berörda parter på europeisk och nationell nivå ska beaktas vid utvärderingen. Den ska i synnerhet ta ställning till huruvida det finns ett behov att modifiera eller utvidga byråns uppgifter eller att avveckla dess verksamhet om byråns roll blivit överflödig.

Motivering

Det bör nämnas att regelbundna utvärderingar även kan resultera i en omformulering av byråns uppgifter eller ett ifrågasättande av dess existensberättigande, ifall detta skulle visa sig vara nödvändigt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

Referensnummer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Jutta Haug

18.11.2010

Antagande

15.6.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (19.4.2011)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(KOM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Föredragande: Bart Staes

KORTFATTAD MOTIVERING

Oljeläckaget efter Deepwater Horizons haveri i Mexikanska golfen underströk behovet av att fokusera på frågor om maritim säkerhet och förebyggande av föroreningar i EU:s havsmiljö. Europaparlamentet behandlade dessa frågor för första gången i sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (som utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet tog initiativ till).

Detta förslag till ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå utgör parlamentets första möjlighet att i lagstiftningen undersöka sätt att stärka byråns roll för att förbättra miljöskyddet och öka insatskapaciteten vid olyckor i EU:s vatten.

Den föreslagna förordningen bör på bästa sätt ta tillvara sjösäkerhetsbyråns kunskaper och utvidga dess möjlighet att ge kommissionen och medlemsstaterna stöd för att motverka föroreningar från olje- och gasanläggningar till havs och för att ta fram kravprofiler och vägledning om licenser för utvinning och produktion av olja och gas. Förordningen syftar även till att öka betydelsen av de system som sjösäkerhetsbyrån använder i sitt nuvarande arbete, såsom CleanSeaNet och det elektroniska detekteringssystemet, och att utvidga byråns inspektionsbehörighet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Byrån bör öka sitt stöd till kommissionen när det gäller forskning inom sina ansvarsområden. Överlappning med EU:s befintliga forskningsram bör dock undvikas. Byrån bör till exempel inte ansvara för förvaltningen av forskningsprojekt.

(6) Byrån bör öka sitt stöd till kommissionen när det gäller forskning inom sina ansvarsområden. Överlappning med EU:s befintliga forskningsram bör dock undvikas. Byrån bör till exempel inte ansvara för förvaltningen av forskningsprojekt. Vid utökningen av uppgifterna ska man se till att byråns uppgifter beskrivs klart och tydligt och att de inte dubbleras samt undvika att de blir oöverskådliga.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Den senaste händelseutvecklingen har visat vilka risker som utvinningen och produktionen av olja och gas till havs innebär för sjötransporter och havsmiljön. Byråns ansvarsområde bör uttryckligen utökas till att omfatta insatser vid föroreningar till följd av sådan verksamhet. Byrån bör dessutom bistå kommissionen med att analysera säkerheten vid flyttbara gas- och oljeanläggningar till havs för att upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete utgå från den expertis som den har utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar.

(8) Den senaste händelseutvecklingen har visat vilka risker som utvinningen, produktionen och transporten av olja och gas till havs innebär för sjötransporter, havsmiljön och kustområdena. Byråns ansvarsområde bör uttryckligen utökas till att omfatta förebyggande av och insatser vid föroreningar till följd av sådan verksamhet. Byrån bör dessutom bistå kommissionen med att analysera säkerheten vid flyttbara gas- och oljeanläggningar (inbegripet transportinstallationer) till havs för att upptäcka eventuella brister, och i sitt arbete utgå från den expertis som den har utvecklat inom sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar. Byrån bör framför allt, genom sin befintliga satellitövervaknings- och bevakningstjänst, hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att upptäcka och hantera effekterna av oljeutsläpp från olje- och gasanläggningar till havs.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) En utvidgning av byråns uppgifter rörande olje- och gasanläggningar till havs bör återspeglas i budgeten, som antas i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1406/2002, och bör leda till en utvidgning av personalen och dess olycksberedskap, om detta behövs för att byrån effektivt ska kunna utföra dessa nya uppgifter.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Byråns befintliga elektroniska detekteringssystem kan användas för fler fartygstyper, eftersom systemet kan bidra till att förbättra effektiviteten i sjötransporterna och därmed skapa incitament att flytta över transporter från lastbilar till fartyg.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Byrån har etablerat sig som en betydelsefull aktör när det gäller att på EU‑nivå tillhandahålla uppgifter om sjöfart som är av intresse och relevans för EU:s andra verksamhetsområden. Byrån bör genom sina åtgärder, särskilt inom hamnstatskontroll, övervakning av vattenvägar för sjötrafik och sjöfart, samt stöd vid spårning av misstänkta förorenare, bidra till att öka synergieffekterna på EU‑nivå inom viss kustbevakningsverksamhet. Byrån bör som ett led i sin övervakning och insamling av uppgifter även samla in grundläggande information om de potentiella risker som utvinning och produktion av olja och gas till havs kan innebära för sjötransporter och havsmiljön.

(10) Byrån har etablerat sig som en betydelsefull aktör när det gäller att på EU‑nivå tillhandahålla uppgifter om sjöfart som är av intresse och relevans för EU:s andra verksamhetsområden. Byrån bör genom sina åtgärder, särskilt inom hamnstatskontroll, övervakning av vattenvägar för sjötrafik och sjöfart, samt stöd vid spårning av misstänkta förorenare, bidra till att öka synergieffekterna på EU‑nivå inom viss kustbevakningsverksamhet. Dessutom bör en studie genomföras för att undersöka om byrån i egenskap av en europeisk kustbevakning ska ta över dessa uppgifter i framtiden, för att möjliggöra för myndigheterna att vidta snabbare och effektivare åtgärder. Byrån bör som ett led i sin övervakning och insamling av uppgifter även samla in grundläggande information om de potentiella risker som utvinning, produktion och transport av olja och gas till havs kan innebära för sjötransporter och havsmiljön.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Byråns kunskaper om föroreningar och olycksberedskap i den marina miljön skulle även vara värdefulla för utvecklingen av vägledning om tilldelning av licenser för utvinning och produktion av olja och gas till havs. Byrån bör därför bistå kommissionen och medlemsstaterna med denna uppgift.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Byrån utför inspektioner för att bistå kommissionen i arbetet med att utvärdera genomförandet av EU-lagstiftningen. Det bör finnas en tydlig rollfördelning mellan byrån, kommissionen, medlemsstaterna och styrelsen.

(12) Byrån utför inspektioner för att bistå kommissionen i arbetet med att utvärdera genomförandet av EU-lagstiftningen. Det bör finnas en tydlig rollfördelning mellan byrån, kommissionen, medlemsstaterna och styrelsen. Byrån bör framför allt genomföra inspektioner i de tredjeländer vid Medelhavet, Svarta havet och Östersjön i vilkas vatten man prospekterar efter och utvinner olja och gas, och bistå dessa tredjeländer med att höja sin kapacitet för att förbättra säkerheten i sin verksamhet till havs. Samarbetet med tredjeländer vid utförandet av uppgifterna bör stärkas för att möjliggöra ett snabbare tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa unionslagstiftningen på området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg, bevaka genomförandet av denna och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

2. Byrån ska ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahålla expertis på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa den relevanta lagstiftningen på området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd, marint skydd av miljön, framför allt förhindrande av föroreningar från fartyg, från olje- och gasanläggningar till havs, inbegripet från plattformar, både för borrning efter olja och gas, och från pipelineterminaler, bevaka genomförandet av denna och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Byrån ska också stödja befintliga gränsöverskridande nätverk för kustsamordning i syfte att utveckla samarbete, med mer uttrycklig inriktning på förebyggande av katastrofer, och därigenom göra det möjligt för nätverken att dra nytta av dels tekniskt och vetenskapligt bistånd från byrån och dels de ingående kunskaper som de regionala och lokala myndigheterna har om de specifika särdragen och lokala förhållandena.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska byrån utföra de uppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel på området för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och insatser vid sådana havsföroreningar.

1. För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska byrån utföra de uppgifter som anges i punkt 2 i denna artikel på området för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar från fartyg och från olje- och gasanläggningar till havs (inbegripet mobila anläggningar, transportanläggningar och pipelineterminaler) samt insatser vid sådana havsföroreningar.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) i utvecklingen av krav och vägledning i samband med licensiering för utvinning och produktion av olja och gas till havs, och då framför allt miljö- och samhällsskyddsaspekterna av detta,

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) utvidga användandet av det befintliga elektroniska detekteringssystemet till ytterligare typer av fartyg.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 2 – punkt 4 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Byrån ska använda sin satellitövervaknings- och bevakningstjänst ”CleanSeaNet”, som upprättats genom artikel 10 i direktiv 2005/35/EG, för att upptäcka och sanera föroreningar i havet som orsakats av mindre oljespill från olje- och gasanläggningar till havs.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att sköta sina uppgifter och bistå kommissionen i fullgörandet av sina skyldigheter enligt fördraget, i synnerhet i arbetet med att utvärdera genomförandet av unionslagstiftningen, ska byrån genomföra inspektioner i medlemsstaterna.

1. För att sköta sina uppgifter och bistå kommissionen i fullgörandet av sina skyldigheter enligt fördraget, i synnerhet i arbetet med att utvärdera genomförandet av unionslagstiftningen, ska byrån bistå kommissionen med att granska miljökonsekvensbedömningar och genomföra inspektioner i medlemsstaterna.

Motivering

Europeiska sjösäkerhetsbyrån skulle också kunna spela en roll vid granskningen av miljökonsekvensbedömningarna för verksamheter till havs så att skadliga miljöeffekter i ytterst känsliga marina ekosystem kan undvikas.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska dessutom för kommissionens räkning genomföra inspektioner i tredjeländer i enlighet med kraven i EU‑lagstiftningen, särskilt när det gäller organisationer som är erkända av EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 och utbildning och certifiering av sjöfolk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG1.

Byrån ska dessutom för kommissionens räkning genomföra inspektioner i tredjeländer i enlighet med kraven i EU‑lagstiftningen, särskilt när det gäller organisationer som är erkända av EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 och utbildning och certifiering av sjöfolk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG1. Byrån ska framför allt genomföra inspektioner i de tredjeländer vid Medelhavet, Svarta havet och Östersjön i vilkas vatten man prospekterar efter och utvinner olja och gas, och bistå dessa tredjeländer med att höja sin kapacitet för att förbättra säkerheten i sin verksamhet till havs.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Byrån ska i förekommande fall, och i alla händelser när en inspektionscykel avslutas, analysera inspektionsrapporterna för att identifiera övergripande resultat och dra allmänna slutsatser om de befintliga åtgärdernas effektivitet. Byrån ska presentera denna analys för kommissionen för vidare diskussion med medlemsstaterna.”

3. Byrån ska i förekommande fall, och i alla händelser när en inspektionscykel avslutas, analysera inspektionsrapporterna för att identifiera övergripande resultat och dra allmänna slutsatser om de befintliga åtgärdernas effektivitet. Byrån ska presentera denna analys för kommissionen för vidare diskussion med medlemsstaterna och göra den tillgänglig för allmänheten i ett lättillgängligt format, inklusive i elektronisk form.”

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. På begäran från kommissionen och med samtycke från de berörda medlemsstaterna får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

”3. På begäran från kommissionen och med samtycke och samarbete från de berörda medlemsstaterna får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och för att förbättra samarbetet med de befintliga regionala och nationella nätverk som redan arbetar med förebyggande åtgärder.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

1. Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Den verkställande direktören ska utses för en period om fem år, utifrån en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår, på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt jämställdhet mellan könen, kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg och från olje- och gasanläggningar till havs, inbegripet pipelineterminaler, samt insatser vid sådana havsföroreningar. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1406/2002

Artikel 16 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Avdelningscheferna ska utses på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt yrkesmässig kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Avdelningscheferna ska utses eller avsättas av den verkställande direktören efter att ha erhållit styrelsens positiva yttrande.”

4. Avdelningscheferna ska utses på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt jämställdhet mellan könen, yrkesmässig kompetens och erfarenhet som är relevant för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana havsföroreningar. Avdelningscheferna ska utses eller avsättas av den verkställande direktören efter att ha erhållit styrelsens positiva yttrande.”

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

Referensnummer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Behandling i utskott

16.3.2011

 

 

 

Antagande

19.4.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

George Sabin Cutaş


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

Referensnummer

KOM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Framläggande för parlamentet

28.10.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Behandling i utskott

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Antagande

11.10.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Margrete Auken, Peter Simon

Ingivande

25.10.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy