ZPRÁVA obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU

  27. 10. 2011 - (2011/2133(INI))

  Výbor pro zahraniční věci
  Zpravodaj: Krzysztof Lisek
  PR_INI_art90-4


  Postup : 2011/2133(INI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0374/2011

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU

  (2011/2133(INI))

  Evropský parlament,

   s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Gruzií o uzavření dohody o přidružení,

   s ohledem na závěry mimořádného zasedání Evropské rady ze dne 1. září 2008 a závěry Rady Evropské unie ve složení pro vnější vztahy ze dne 15. září 2008,

   s ohledem na závěry Rady týkající se Gruzie ze dne 10. května 2010, v nichž schválila hlavní směry pro vyjednávání,

   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Gruzií a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

   s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

   s ohledem na projev prezidenta Gruzie Michaila Saakašviliho k Evropskému parlamentu ze dne 23. listopadu 2010,

   s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice Východního partnerství ze dne 25. října 2010,

   s ohledem na společné sdělení nazvané „Nová reakce na měnící se situaci v sousedních zemích“ ze dne 25. května 2011,

   s ohledem na společný akční plán k evropské politice sousedství EU s Gruzií, který schválila Rada pro spolupráci mezi EU a Gruzií dne 14. listopadu 2006 a který stanovuje strategické a konkrétní cíle založené na závazcích ke společným hodnotám a účinnému zavádění politických, hospodářských a institucionálních reforem,

   s ohledem na zprávu Evropské komise o pokroku Gruzie přijatou dne 25. května 2011,

   s ohledem na uzavření dohod o zjednodušení vízového styku mezi EU a Gruzií a o zpětném přebírání osob, které vstoupily v platnost dne 1. března 2011,

   s ohledem na Společné prohlášení o partnerství v oblasti mobility mezi Evropskou unií a Gruzií ze dne 30. listopadu 2009,

   s ohledem na klíčová doporučení Evropské komise vydaná v roce 2009, pokud jde o přípravy Gruzie na zahájení jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu,

   s ohledem na podpis dohody mezi EU a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin ze dne 14. července 2011,

   s ohledem na podpis dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a jejími členskými státy a Gruzií ze dne 2. prosince 2010,

   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 13/2010 o výsledcích evropského nástroje sousedství a partnerství v oblasti jižního Kavkazu,

   s ohledem na svá usnesení o situaci v Gruzii ze dne 3. září 2008[1], o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu ze dne 20. května 2010[2] a o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru ze dne 7. dubna 2011[3],

   s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0374/2011),

  A.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství tvoří smysluplný politický rámec pro prohlubování vztahů, rychlejší politické přidružení a další hospodářskou integraci mezi EU a Gruzií na základě podpory politických a sociálně hospodářských reforem a pomoci při sbližování s EU;

  B.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství zajišťuje posilování dvoustranných vztahů pomocí nových dohod o přidružení a zohledňuje přitom konkrétní situaci a úsilí každé partnerské země a její schopnost plnit výsledné závazky;

  C.  vzhledem k tomu, že aktivní zapojení Gruzie a závazek ke společným hodnotám a zásadám, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, má zásadní význam pro dosažení pokroku v tomto procesu, úspěšné dokončení jednání a následné uplatňování dohody o přidružení a pro zajištění toho, aby měla trvalý dopad na rozvoj v této zemi;

  D.  vzhledem k tomu, že sbližování právních předpisů je důležitým nástrojem na podporu spolupráce mezi EU a Gruzií;

  E.  vzhledem k tomu, že Gruzie je jedním z partnerů Východního partnerství, kteří dosahují nejlepších výsledků při přijímání reforem, ačkoli neustále přetrvávají problémy s jejich prováděním; vzhledem k tomu, že je třeba dosáhnout lepších výsledků při provádění reforem soudního systému a v souvislosti s pracovními právy, právy žen a integrací menšin;

  F.  vzhledem k tomu, že nevyřešený konflikt mezi Ruskem a Gruzií brání stabilitě a rozvoji Gruzie; vzhledem k tomu, že Rusko nadále okupuje gruzínské regiony Abcházii a Cchinvali/Jižní Osetii v rozporu se základními normami a principy mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že došlo k etnickým čistkám a násilným demografickým změnám v oblastech pod faktickou kontrolou okupačních sil, které v těchto oblastech nesou odpovědnost za porušování lidských práv;

  G.  vzhledem k tomu, že ve svém společném sdělení nazvaném „Nová reakce na měnící se situaci v sousedních zemích” EU vyjádřila svou ambici aktivněji se zapojit do řešení konfliktů; vzhledem k tomu, že pozorovatelská mise EU hraje důležitou úlohu přímo v oblasti a že zvláštní zástupce EU pro Jižní Kavkaz a pro krizi v Gruzii spolupředsedá ženevským rozhovorům; vzhledem k tomu, že tyto rozhovory dosud přinesly jen zanedbatelné výsledky;

  H.  vzhledem k tomu, že EU zdůrazňuje právo Gruzie vstoupit do jakékoli mezinárodní organizace nebo jakéhokoli uskupení při současném dodržování mezinárodního práva, a vzhledem k tomu, že je pevně přesvědčen o tom, že musí platit zásada, aby žádná třetí země neměla právo veta u svrchovaného rozhodnutí jiné země vstoupit do jakékoli mezinárodní organizace nebo jakéhokoliv mezinárodního uskupení nebo právo destabilizovat demokraticky zvolenou vládu;

  I.  vzhledem k tomu, že jednání s Gruzií o dohodě o přidružení rychle pokračují, avšak jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu ještě ani nezačala;

  1.  v souvislosti s probíhajícími jednáními o dohodě o přidružení předkládá Radě, Komisi a ESVČ tato doporučení:

  a) zajistit, aby jednání s Gruzií pokračovala stabilním tempem;

  b) zajistit dále, aby dohoda o přidružení představovala komplexní rámec zaměřený na budoucnost, který by v příštích letech dále rozvíjel vztahy s Gruzií;

  Politický dialog a spolupráce

  c) uznat Gruzii jako evropský stát a založit závazek EU a probíhající jednání s Gruzií na evropské perspektivě, včetně článku 49 Smlouvy o Evropské unii, která je považována za významné pobídnutí k zavádění reforem a nezbytný katalyzátor pro podporu veřejnosti těmto reformám, jež by mohly dále posílit závazek Gruzie vyznávat společné hodnoty a zásady demokracie, právního státu, lidských práv a řádné správy věcí veřejných;

  d) posílit podporu EU suverenitě a územní celistvosti Gruzie a zajistit použitelnost této dohody, jakmile jí bude dosaženo, pro celé území Gruzie; pokračovat za tímto účelem ve svém aktivním zapojení při řešení konfliktů mimo jiné díky pozorovatelské misi Evropské unie, jejíž mandát byl nedávno prodloužen do 15. září 2012;

  e) zdůraznit potřebu bezpečného a důstojného návratu všech vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do oblastí jejich trvalého pobytu a nepřípustnost vynucených demografických změn;

  f) zdůraznit důležitost tolerance mezi etniky a náboženské tolerance; uvítat zákon, který nedávno přijal gruzínský parlament a který se týká registrace náboženských organizací, a pozitivní opatření přijatá gruzínskou vládou v oblasti vzdělávání, jejichž cílem je lepší integrace národnostních menšin;

  g) uznat gruzínské regiony Abcházii a Cchinvali/Jižní Osetii jako okupovaná území;

  h) posílit rozhovory s Ruskou federací s cílem zajistit, aby bezpodmínečně plnila všechna ustanovení dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008 mezi Ruskem a Gruzií, především ustanovení, podle kterého má Rusko pozorovatelské misi Evropské unie zaručit plný a neomezený přístup do okupovaných oblastí Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie; podtrhnout, že je nezbytné zajistit ve výše zmíněných regionech Gruzie stabilitu;

  i) vyzvat Rusko, aby odvolalo uznání oddělení gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie, ukončilo okupaci těchto gruzínských území a plně respektovalo svrchovanost a územní celistvost Gruzie, stejně jako neporušitelnost jejích mezinárodně uznaných hranic, jak je uznává mezinárodní právo, Charta OSN, závěrečný akt helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a příslušné rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů;

  j) uvítat jednostranné závazky Gruzie, která se zavázala nepoužít síly k obnově kontroly nad regiony Abcházie a Jižní Osetie, jak uvedl prezident Saakašvili ve svém projevu k Evropskému parlamentu dne 23. listopadu 2010, a vyzvat Rusko, aby rovněž přijalo závazek k nepoužití síly proti Gruzii; uvítat gruzínskou strategii týkající se okupovaných území a akční plán pro zapojení jako důležitý nástroj pro usmíření a zdůraznit potřebu širšího dialogu a mezilidských kontaktů s místními obyvateli Abcházie a Jižní Osetie v zájmu umožnění tohoto smíření;

  k) vyzvat Gruzii a Rusko, aby vedly přímá jednání o různých otázkách bez stanovení předběžných podmínek, případně prostřednictvím mediace pro obě strany přijatelnou třetí stranou, což by mělo doplňovat, nikoliv nahradit stávající Ženevský proces;

  l) vyjádřit znepokojení nad teroristickými útoky, k nimž v Gruzii došlo od loňského roku, a vyzvat Gruzii a Rusko ke spolupráci na vyšetřování výše uvedených teroristických útoků; naléhavě vyzvat Gruzii a Rusko, aby zmírnily prohlášení o bombových útocích a podpoře terorismu s cílem vytvořit při provádění tohoto šetření prostředí důvěry;

  Právo, svoboda a bezpečnost

  m)  uvítat značný pokrok, kterého Gruzie dosáhla při provádění demokratických reforem, včetně posílení demokratických institucí, zejména úřadu veřejného ochránce práv, boje proti korupci a reformy soudního systému, jakož i při provádění hospodářských reforem a liberalizace; blahopřát Gruzii ke snížení počtu trestných činů v zemi, zejména těch závažných;

  n)   vyjádřit obavy ohledně případů právníků, kteří byli napadeni a těžce zbiti příslušníky policie; naléhavě vyzvat gruzínské orgány, aby přijaly okamžité a efektivní kroky pro vyšetření výše uvedených skutečností, bojovaly s beztrestností a politicky motivovaným pronásledováním a aby postavily viníky před soud; zajistit, aby byly okamžitě a efektivně zastaveny všechny činy a hrozby namířené proti právníkům související s oprávněným výkonem jejich profesních povinností;

  o)   vyzvat gruzínskou vládu, aby ještě intenzivněji vstoupila do politického dialogu s opozičními silami a dále rozvíjela demokratické prostředí pro svobodu slova, zejména co se týče přístupu k veřejnoprávním médiím pro všechny politické strany;

  p)   vyzvat gruzínskou vládu, aby dále zlepšovala fyzické podmínky ve věznicích a vazebních zařízeních, pokračovat v poskytování plné podpory veřejnému ochránci práv v Gruzii, který je zodpovědný za sledování případů porušování lidských práv, a zvážit umožnění organizacím občanské společnosti a nevládním lidskoprávním organizacím navštěvovat osoby ve vězení a ve vazebních zařízeních;

  q)   vyhodnotit provádění dohod o zjednodušení vízového styku a dohod o zpětném přebírání osob a partnerství v oblasti mobility mezi EU a Gruzií; zvážit poté vhodně načasované zahájení dialogu mezi EU a Gruzií o vízové politice s cílem uvolnit vízový režim; zajistit, aby se v dohodě projevil pokrok směrem k uvolnění vízového režimu dosažený při ukončení jednání o této dohodě;

  r)    začlenit do dohody ustanovení o ochraně a prosazování lidských práv, jež by odrážela nejpřísnější mezinárodní a evropské normy, a zároveň plně využít možností rámce Rady Evropy a OBSE a trvat především na právech vnitřně vysídlených osob a příslušníků národnostních a jiných menšin;

  s)    vzít na vědomí značný pokrok, kterého Gruzie dosáhla při provádění akčního plánu pro vnitřně vysídlené osoby se zvláštním ohledem na přístup k bydlení;

  t)    nabádat gruzínské orgány, aby přijaly a prováděly ucelený a efektivní soubor antidiskriminačních právních předpisů, které budou v souladu s literou i duchem právních předpisů EU a Listinou základních práv EU, mimo jiné včetně opatření proti diskriminaci založené na sexuální orientaci a genderové identitě;

  u)   zdůraznit v dohodě význam zajištění základních svobod, právního státu, řádné správy věcí veřejných a pokračujícího boje proti korupci a nadále podporovat reformu soudnictví jako jednu z priorit s cílem zvýšit důvěru veřejnosti v soudní systém a zdůraznit potřebu vytvoření zcela nezávislého systému soudnictví, a to i přijetím kroků k zajištění toho, aby případy politického násilí, násilí v oblasti lidských a vlastnických práv ze strany vysoce postavených osob byly náležitě vyšetřeny;

  v)   vyzvat gruzínskou vládu, aby podporovala svobodu sdělovacích prostředků, svobodu projevu a pluralismus médií; umožnit sdělovacím prostředkům podávat nezávislé a objektivní zpravodajství bez politického a ekonomického nátlaku; zajistit důvěryhodné a efektivní provádění opatření na ochranu novinářů; zajistit transparentnost vlastnictví médií, zejména s ohledem na audiovizuální sdělovací prostředky, a volný přístup k veřejným informacím;

  w)  zahrnout do dohody oddíl o ochraně práv dítěte, včetně uvedení příslušných gruzínských právních předpisů v soulad s Úmluvou OSN o právech dítěte;

  x)   zdůraznit důležitost dosažení plné rovnoprávnosti mužů a žen zejména s ohledem na obrovské rozdíly ve výši mezd mužů a žen;

  Hospodářská a odvětvová spolupráce

  y)   zahájit co nejdříve jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a v této souvislosti poskytnout příslušnou pomoc svým gruzínským protějškům při vedení jednání a následném provádění této zóny po pečlivém a důkladném zhodnocení jejích sociálních a environmentálních dopadů;

  z)    podpořit zahájení jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu v co možná nejkratším termínu a jakmile Gruzie vyhoví klíčovým doporučením, která předložila Komise a která podpořily členské státy EU, aby Gruzie mohla být těsněji integrována se svým největším obchodním partnerem, což je nutné v zájmu udržitelného ekonomického růstu Gruzie a k překonání hospodářské krize a škod způsobených válkou s Ruskem v roce 2008;

  aa)  podpořit pokrok Gruzie ve zlepšování právních předpisů, zvyšování efektivity institucí a zajišťování vysokých standardů kontroly kvality svých produktů s cílem splnit požadavky stanovené Evropskou komisí;

  ab) poskytnout Gruzii finanční a odbornou pomoc EU s cílem zajistit pokračování legislativních a institucionálních reforem nutných k přizpůsobení se prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a urychlit proces provádění klíčových doporučení stanovených v akčním plánu EU-Gruzie;

  ac)  zdůraznit, nakolik je pro EU důležité, aby Gruzie zaručila řádnou likvidaci toxického a radioaktivního odpadu na svém území jakožto nezbytný předpoklad pro usnadnění obchodu, zejména s ohledem na zemědělství v zájmu zajištění bezpečnosti potravin;

  ad) začlenit do dohody závazky dodržovat práva pracujících a pracovní normy dle Mezinárodní organizace práce, zejména úmluvy 87 a 98, a Evropskou sociální chartu, rozvíjet v praxi skutečný, strukturovaný a nediskriminační sociální dialog a zohlednit skutečnost, že sbližování gruzínských právních předpisů se sociálním acquis EU by usnadnilo výhledy Gruzie na její integraci do EU;

  ae)  vyzvat gruzínské orgány, aby přijaly pevnější závazky týkající se politik zaměstnanosti, sociální soudržnosti a dalšího vytváření prostředí, které bude směřovat k sociálně tržnímu hospodářství dle standardů EU;

  af)  vzít v úvahu, že gruzínská vláda vyvíjí v posledních letech značné úsilí o rozproudění ekonomiky země zavedením velmi nízkých průmyslových cel, přijetím právního a správního rámce usnadňujícího obchod a investice a prosazováním právního státu;

  ag)  zahrnout posloupné závazky doplňující klíčové kapitoly související s obchodem, jako necelní překážky, usnadnění obchodu, pravidla původu, hygienická a rostlinolékařská opatření, práva duševního vlastnictví, investice a hospodářskou soutěž a dokončit kroky v oblastech zahrnutých v akčním plánu;

  ah)  nabádat Gruzii, aby uskutečnila reformy s cílem zlepšit své podnikatelské prostředí, schopnost svého daňového systému a mechanismus řešení smluvních sporů a aby zároveň podporovala sociální odpovědnost podniků a udržitelný rozvoj; podporovat Gruzii, aby investovala do své infrastruktury, zejména co se týče veřejných služeb, aby bojovala se stávajícími nerovnostmi, zejména ve venkovských oblastech, aby podporovala spolupráci mezi odborníky z členských států EU a jejich partnery v Gruzii s cílem usnadňovat provádění reforem v této zemi a každodenně si vyměňovat osvědčené postupy v oblasti správy v EU;

  ai)   podporovat širokou odvětvovou spolupráci; objasnit zejména výhody a podporovat sbližování právních předpisů v této oblasti;

  aj)  začlenit do dohody ustanovení týkající se možnosti, že by se Gruzie účastnila programů Společenství a podílela se na agenturách Společenství – základních nástrojích podpory evropských standardů na všech úrovních;

  ak) zdůraznit nezbytnost udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti s přihlédnutím k cílům EU v oblasti klimatické změny; podtrhnout význam Gruzie pro zlepšení bezpečnosti dodávek energie do EU tím, že se podpoří prioritní projekty a opatření politiky pro rozvoj jižního koridoru (plynovod NABUCCO, propojení Ázerbájdžán-Gruzie-Rumunsko, plynovod, jenž povede přes Kaspické moře, plynovod White Stream, euroasijský koridor (EAOTC));

  al)   nabádat gruzínské orgány k uskutečňování jejich investičního programu pro výstavbu vodních elektráren nové generace jako nástroje k diversifikaci energetických potřeb v souladu se standardy a normami EU a pomáhat jim při uskutečňování tohoto programu;

  Jiné záležitosti

  am)konzultovat s Evropským parlament v otázkách ustanovení o parlamentní spolupráci;

  an)  zařadit jasná kritéria pro uplatňování dohody o přidružení a poskytovat monitorovací mechanismy, včetně předkládání pravidelných zpráv Evropskému parlamentu;

  ao) poskytovat cílenou finanční a odbornou pomoc Gruzii a tím zajistit, aby dodržovala své závazky vycházející z jednání o dohodě o přidružení a jejího úplného uplatňování tím, že bude i nadále poskytovat komplexní program pro budování institucí; věnovat více prostředků na zvyšování administrativních schopností místních a oblastních orgánů využitím opatření navrhovaných v iniciativě Východní partnerství, na programy partnerství, konzultace na vysoké úrovni, programy odborné přípravy a výměnné programy pro zaměstnance a na pracovní příležitosti a stipendia pro účely odborné přípravy;

  ap) zvýšit pomoc EU organizacím občanské společnosti a sdělovacím prostředkům v Gruzii v souladu se společným sdělením o nové reakci na měnící se situaci v sousedních zemích s cílem umožnit jim zajistit interní monitorování reforem a závazků vlády a převzetí větší odpovědnosti za ně;

  aq) podpořit vyjednávací tým EU, aby pokračoval v dobré spolupráci s Evropským parlamentem a aby v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, jenž stanovuje, že Evropský parlament musí být okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu, průběžně poskytoval a dokládal informace o stavu jednání;

  *

  *    *

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, které obsahuje doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a ESVČ a pro informaci i gruzínským státním orgánům.

  • [1]  Úř. věst. C295E, 4.12.2009, s. 26.
  • [2]  Úř. věst. C161E, 31.5.2011, s. 136.
  • [3]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0153.

  STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (19. 10. 2011)

  pro Výbor pro zahraniční věci

  k doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o Dohodě o přidružení Gruzie k EU
  (2011/2133(INI))

  Navrhovatelka: Laima Liucija Andrikienė

  NÁVRHY

  Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá v souvislosti s probíhajícími jednáními o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií a nadcházejícími jednáními o rozšířené a komplexní dohodě o volném obchodu Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  1.  podpořit zahájení jednání o prohloubené komplexní zóně volného obchodu v co možná nejkratším termínu a jakmile Gruzie splní klíčová doporučení předložená Komisí a schválená členskými státy EU, aby Gruzie mohla být těsněji integrována se svým největším obchodním partnerem, což je nutné v zájmu udržení hospodářského růstu Gruzie a překonání hospodářské krize a škod způsobených válkou s Ruskem v roce 2008;

  2.  vzít v úvahu, že gruzínská vláda vyvíjí v posledních letech značné úsilí o otevření ekonomiky země vůči zahraničí zavedením velmi nízkých průmyslových cel, přijetím právního a správního rámce usnadňujícího obchod a investice a prosazováním právního státu;

  3.  podpořit pokrok Gruzie ve zlepšování právních předpisů, zvyšování efektivity institucí a zajišťování přísných norem kontroly kvality gruzínských produktů s cílem splnit požadavky stanovené Evropskou komisí;

  4.  poskytnout Gruzii finanční a technickou podporu EU s cílem zajistit pokračování legislativních a institucionální reforem nutných k přizpůsobení se prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a k urychlení procesu zavádění klíčových doporučení stanovených v akčním plánu EU-Gruzie do praxe;

  5.  zdůraznit, nakolik je pro EU důležité, aby Gruzie zaručila řádnou likvidaci toxického a radioaktivního odpadu na svém území jakožto nezbytný předpoklad pro usnadnění obchodu, zejména s ohledem na zemědělství v zájmu zajištění bezpečnosti potravin;

  6.  zahrnout posloupné závazky týkající se klíčových kapitol souvisejících s obchodem, jako jsou necelní překážky, usnadnění obchodu, pravidla původu, hygienická a rostlinolékařská opatření, práva duševního vlastnictví, investice a hospodářská soutěž, a dokončit kroky v oblastech zahrnutých v akčním plánu;

  7.  vybídnout Gruzii, aby prováděla reformy, které zlepšují obchodní klima, výkonnost jejího daňového systému a mechanismu řešení smluvních sporů, a zároveň prosazovala sociální odpovědnost podniků a trvale udržitelný rozvoj; vybídnout Gruzii, aby investovala do infrastruktury, zejména s ohledem na veřejné služby, a bojovala se stávajícími nerovnostmi, zejména ve venkovských oblastech; vybídnout ke spolupráci mezi odborníky z členských států EU a jejich protějšky v Gruzii s cílem podpořit provádění reforem v zemi a v každodenní praxi sdílet osvědčené postupy správy věcí veřejných EU;

  8.  podpořit prostřednictvím vyjednání dohody o přidružení zavedení volného a spravedlivého obchodu, udržitelného rozvoje, dodržování lidských práv, pracovních norem a řádné správy v Gruzii; zaručit zejména, aby gruzínské pracovněprávní předpisy byly v souladu s klíčovými úmluvami MOP, zvláště s úmluvou 87 a 98, a aby byla vymýcena dětská práce;

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  11.10.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  3

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Martin Callanan

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  20.10.2011

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein