Procedure : 2011/2133(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0374/2011

Indgivne tekster :

A7-0374/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0514

BETÆNKNING     
PDF 163kWORD 104k
27.10.2011
PE 469.788v02-00 A7-0374/2011

med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien

(2011/2133(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Krzysztof Lisek

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien

(2011/2133(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Georgien om indgåelse af en associeringsaftale,

 der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 1. september 2008 og konklusionerne fra Rådets samling (udenrigsanliggender) den 15. september 2008,

 der henviser til Rådets konklusioner om Georgien af 10. maj 2010 med vedtagelse af forhandlingsdirektiverne,

 der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Georgien og Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

 der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

 der henviser til den tale, Georgiens præsident, Mikhail Saakashvili, holdt i Europa-Parlamentet den 23. november 2010,

 der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige partnerskab,

 der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 25. oktober 2010 om det østlige partnerskab,

 der henviser til fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring af 25. maj 2011,

 der henviser til den fælles handlingsplan for EU og Georgien som led i den europæiske naboskabspolitik, som blev godkendt af Samarbejdsrådet EU-Georgien den 14. november 2006, og som indeholder de specifikke målsætninger baseret på engagement i fælles værdier og en effektiv gennemførelse af politiske, økonomiske og institutionelle reformer,

 der henviser til Kommissionens rapport om fremskridt i Georgien, der blev vedtaget den 25. maj 2011,

 der henviser til aftalerne mellem EU og Georgien om visumlempelser og tilbagetagelse, som trådte i kraft den 1. marts 2011,

 der henviser til fælleserklæringen om et mobilitetspartnerskab mellem EU og Georgien af 30. november 2009,

 der henviser til de vigtigste henstillinger fra Kommissionen om Georgiens forberedelser inden indledningen af forhandlinger om en vidtgående og omfattende frihandelsaftale med Georgien, som blev afgivet i 2009,

 der henviser til undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer af 14. juli 2011,

 der henviser til undertegnelsen af aftalen om et fælles europæisk luftfartsområde mellem EU og dets medlemsstater og Georgien af 2. december 2010,

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 13/2010 om resultaterne af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) i Sydkaukasus,

 der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om situationen i Georgien(1), af 20. maj 2010 om nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus(2), og af 7. april 2011 om revisionen af den europæiske naboskabspolitik – den østlige dimension(3),

 der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0374/2011),

A.  der henviser til, at der med det østlige partnerskab er skabt meningsfulde politiske rammer for uddybning af forbindelserne landene imellem, fremskyndelse af politisk associering og fremme af økonomisk integration mellem EU og Georgien via støtte til politiske og socioøkonomiske reformer samt fremme af tilnærmelsen til EU;

B.  der henviser til, at det østlige partnerskab åbner mulighed for at styrke bilaterale forbindelser via nye associeringsaftaler under hensyntagen til partnerlandenes særlige situation og ambition samt deres evne til at opfylde de deraf følgende forpligtelser;

C.  der henviser til, at Georgiens aktive deltagelse og engagement i fælles værdier og principper, herunder demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne, er en forudsætning for at fremme processen og gøre forhandlingerne og den efterfølgende gennemførelse af associeringsaftalen til en succes og sikre, at den har en bæredygtig indvirkning på udviklingen i landet;

D.  der henviser til, at tilnærmelse af lovgivningen er et vigtigt redskab til at fremme samarbejdet mellem EU og Georgien;

E.  der henviser til, at Georgien er et af de lande i det østlige partnerskab, der er bedst til at vedtage reformer, selv om der stadig er problemer, hvad angår gennemførelsen af disse; der henviser til, at der er behov for yderligere forbedringer med hensyn til reformer i forbindelse med retssystemet, arbejdstagerrettigheder, kvinders rettigheder og integration af mindretal;

F.  der henviser til, at den uløste konflikt mellem Rusland og Georgien hæmmer Georgiens stabilitet og udvikling; der henviser til, at Rusland fortsat besætter de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien i strid med folkerettens grundlæggende normer og principper; der henviser til, at der har fundet etnisk udrensning og tvungne demografiske ændringer sted i de områder, der faktisk kontrolleres af besættelsesstyrkerne, som bærer ansvaret for menneskerettighedskrænkelser i disse områder;

G.  der henviser til, at EU i fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring anførte, at det var dens ambition at deltage mere proaktivt i konfliktløsning; der henviser til, at EU’s observatørmission i Georgien (EUMM) udfører et vigtigt arbejde på stedet, og at EU’s særlige repræsentant i forbindelse med Sydkaukasus og krisen i Georgien er medformand under Geneve-drøftelserne; der henviser til, at disse drøftelser indtil nu kun har ført til få resultater;

H.  der henviser til, at EU understreger Georgiens ret til at tilslutte sig alle internationale organisationer og alliancer, så længe landet respekterer folkeretten, og gentager sin konsekvente tilslutning til princippet om, at intet tredjeland har vetoret over for et andet lands suveræne afgørelse om at tilslutte sig en international organisation eller alliance eller er berettiget til at destabilisere en demokratisk valgt regering;

I.  der henviser til, at forhandlingerne med Georgien om associeringsaftalen skrider hurtigt frem, men at der dog endnu ikke er indledt forhandlinger om et vidtgående og bredt frihandelsområde;

1.  henstiller i forbindelse med de igangværende forhandlinger om associeringsaftalen til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten:

a) at sikre, at forhandlingerne med Georgien fortsætter med umindsket fart

b) også at sikre, at associeringsaftalen bliver en omfattende og fremadrettet ramme for yderligere udvikling af forbindelserne med Georgien i de kommende år

Politisk dialog og samarbejde

c) at anerkende Georgien som en europæisk stat og basere EU’s engagement og de igangværende forhandlinger med Georgien på et europæisk perspektiv, bl.a. på artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union, der betragtes som en værdifuld drivkraft for gennemførelse af reformer og en nødvendig katalysator for offentlighedens støtte til disse reformer, hvilket atter kan styrke Georgiens engagement, for så vidt angår fælles værdier og principperne om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og god regeringsførelse

d)  at styrke EU’s støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet og at sikre, at aftalen finder anvendelse på hele Georgiens territorium, når den er indgået; med henblik herpå fortsat aktivt at deltage i konfliktløsningen, takket være bl.a. EUMM, hvis mandat for nylig er blevet forlænget til den 15. september 2012;

e)  at understrege nødvendigheden af, at alle fordrevne sikkert og værdigt kan vende tilbage til deres faste opholdssted, og af at betone, at alle påtvungne demografiske ændringer er uacceptable

f)  at understrege vigtigheden af interetnisk og religiøs tolerance; at hilse den nyligt vedtagne lov velkommen, om registrering af religiøse organisationer og foranstaltninger til positiv særbehandling, som den georgiske regering har vedtaget på uddannelsesområdet, der har til formål at bidrage til en bedre integration af nationale mindretal

g)   at anerkende Georgiens regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien som besatte områder

h)   at intensivere drøftelserne med Den Russiske Føderation med henblik på at sikre betingelsesløs opfyldelse af alle bestemmelser i våbenhvileaftalen af 12. august 2008 mellem Rusland og Georgien, navnlig bestemmelsen om, at Rusland skal garantere EUMM fuld og ubegrænset adgang til de besatte områder Abkhasien og Sydossetien; at understrege nødvendigheden af at sikre stabilitet i de tidligere nævnte områder af Georgien

i)    at opfordre Rusland til at ophæve landets anerkendelse af Abkhasiens og Tskhinvali-regionen/Sydossetiens separation, at bringe besættelsen af disse georgiske områder til ophør og fuldt ud at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af landets internationalt anerkendte grænser, som er foreskrevet i folkeretten, FN-pagten, slutakten fra Helsingfors-konferencen om sikkerhed og samarbejde i Europa og de relevante resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd

j)    at udtrykke tilfredshed med Georgiens unilaterale forpligtelse til ikke at anvende magt til at genvinde kontrollen med Abkhasien og Sydossetien, som præsident Saakashvilis erklærede over for Parlamentet den 23. november 2010, og at opfordre Rusland til tilsvarende at forpligte sig til ikke at anvende magt over for Georgien; at udtrykke tilfredshed med Georgiens Strategy on Occupied Territories og Action Plan for Engagement som et vigtigt redskab til forsoning, og at understrege behovet for øget dialog og mellemfolkelige kontakter med lokalbefolkningen i Abkhasien og Sydossetien for at gøre forsoning mulig

k)   at opfordre Georgien og Rusland til at indgå i direkte forhandlinger uden forhåndsbetingelser, om en række emner, med mægling, hvis det er nødvendigt, ved en gensidigt acceptabel tredjepart, som bør supplere og ikke erstatte den eksisterende Genève-proces

l)    at udtrykke bekymring over terrorangreb i Georgien siden sidste år og at opfordre Georgien og Rusland til at samarbejde i undersøgelserne af de ovennævnte terrorangreb; at opfordre Georgien og Rusland til at de-eskalere retorikken om bombeangreb og støtte til terrorisme for at skabe et tillidsfuldt klima ved gennemførelsen af disse undersøgelser

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

m)  at udtrykke tilfredshed med Georgiens betragtelige fremskridt i retning af demokratiske reformer, inklusive styrkelse af de demokratiske institutioner, navnlig ombudsmandsinstitutionen, korruptionsbekæmpelse og reform af retsvæsenet samt økonomiske reformer og liberaliseringer; at ønske Georgien tillykke med reduceringen af den samlede og særligt den alvorlige kriminalitet i landet

n)   at udtrykke bekymring over de tilfælde, hvor advokater er blevet overfaldet af politifolk og udsat for grov vold, at opfordre de georgiske myndigheder til at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at undersøge de ovennævnte fakta, bekæmpe straffrihed og politisk motiveret retsforfølgning, og at retsforfølge de ansvarlige, at sikre, at alle handlinger og trusler mod advokater for den legitime udøvelse af deres faglige opgaver med det samme bringes effektivt til ophør

o)   at opfordre den georgiske regering til at træde mere omfattende ind i en konstruktiv politisk dialog med oppositionen og videreudvikle et demokratisk miljø for ytringsfriheden, især adgangen til ​​offentlige medier for alle politiske partier

p)   at kræve, at den georgiske regering yderligere forbedrer de fysiske forhold i fængsler og fangelejre, fortsat yder sin fulde støtte til Georgiens offentlige forsvarer, der har ansvaret for at overvåge krænkelser af menneskerettighederne, og at overveje at fremme, at det civile samfund og ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer får adgang til at besøge personer i fængsler og fangelejre

q)   at evaluere gennemførelsen af aftalerne om visumlempelser og tilbagetagelse og af mobilitetspartnerskabet mellem EU og Georgien; derefter at overveje at indlede visumdialogen mellem EU og Georgien, når det bliver aktuelt, med henblik på visumliberalisering; at sikre, at aftalen afspejler de fremskridt, der blev opnået ved afslutningen af forhandlingerne, for så vidt angår visumlempelser

r)    i aftalen at optage bestemmelser om beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, som afspejler de højeste internationale og europæiske standarder under fuld anvendelse af Europarådets og OSCE's rammer, idet der lægges særlig vægt på internt fordrevne personers rettigheder og på personer fra nationale og andre mindretal

s)    at tage det betragtelige arbejde til efterretning, som Georgien har gjort for at gennemføre handlingsplanen for internt fordrevne med særligt henblik på boliger

t)    at tilskynde de georgiske myndigheder til at vedtage og gennemføre en omfattende og effektiv anti-diskriminationslovgivning, der både er i overensstemmelse med bogstav og ånd i EU-lovgivningen og EU's charter om grundlæggende rettigheder; der bl.a. indeholder bestemmelser mod forskelsbehandling på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet

u)   at understrege betydningen af at sikre de grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse og den fortsatte bekæmpelse af korruption i aftalen, samt fortsat at støtte reformen af retsvæsenet som en af de højeste prioriteringer med henblik på at øge offentlighedens tillid til retsvæsenet, og behovet for at udvikle et fuldstændig uafhængigt retsvæsen, herunder ved at tage skridt til at sikre, at højt profilerede politiske, menneskerettighedsmæssige og eksproprieringssager får en retfærdig proces

v)   at opfordre den georgiske regering til at fremme frie medier, ytringsfrihed og mediepluralisme; at tillade medierne at rapportere uafhængigt og objektivt uden udøvelse af politisk eller økonomisk pres; at sikre en troværdig og effektiv gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse af journalister; at sikre åbenhed om medieejerskab, især med hensyn til radio og tv og fri adgang til offentlig information

w)  at indføje et afsnit i aftalen om beskyttelse af børns rettigheder, inklusive harmonisering af den relevante georgiske lovgivning med konventionen om barnets rettigheder

x)   at understrege vigtigheden af ​​at opnå fuld ligestilling mellem kønnene, navnlig hvad angår de enorme lønforskelle mellem kønnene

Økonomi og sektorbaseret samarbejde

y)   snarest muligt at indlede forhandlinger om en vidtgående og omfattende frihandelsaftale og i denne forbindelse at stille bistand til rådighed for de georgiske partnere til at gennemføre forhandlingerne og gennemføre frihandelsaftalen efter en præcis og grundig evaluering af dens sociale og miljømæssige konsekvenser

z)    at støtte indledningen af forhandlinger om en vidtgående og bred frihandelsaftale så hurtigt som muligt og så snart Georgien har opfyldt de vigtigste henstillinger, der er udarbejdet af Kommissionen, og som er blevet godkendt af EU's medlemsstater, for at Georgien kan blive tættere integreret med sin største handelspartner, idet dette er nødvendigt for at opretholde Georgiens økonomiske vækst og overvinde den økonomiske krise og skade, som krigen med Rusland om Sydossetien i 2008 har forvoldt

aa)  at tilskynde Georgien til at gøre fremskridt med forbedringen af landets lovgivning, forbedringen af dets institutioners effektivitet og sikringen af høje kvalitetskontrolstandarder for dets varer med henblik på at opfylde de betingelser, Kommissionen har opstillet

ab) at yde finansiel og teknisk bistand fra EU for at sikre videreførelsen af de lovgivningsmæssige og institutionelle reformer med henblik på tilpasning til den vidtgående og brede frihandelsaftale og at fremskynde processen for validering af de forhåndsbetingelser for indgåelse af aftalen, som er fastsat i EU-Georgien-handlingsplanen

ac)  at understrege, hvor vigtigt det er for EU, at Georgien garanterer for en forsvarlig bortskaffelse af toksisk og radioaktivt affald på sit område, som en forudsætning for handelslettelser, navnlig af hensyn til landbrugsfødevarernes sikkerhed

ad) i aftalen at indføje forpligtelser til at overholde Den Internationale Arbejdsorganisations arbejdstagerrettigheder og arbejdsstandarder, navnlig konvention 87 og 98, og EU's socialpagt til at udvikle en ægte, struktureret og ikke-diskriminerende social dialog i praksis og til den positive virkning, Georgiens tilnærmelse til EU's sociale bestemmelser vil have for integrationen i EU

ae)  at opfordre de georgiske myndigheder til at gøre en større indsats for beskæftigelsespolitikken og social samhørighed og for yderligere at skabe et miljø, der bidrager til overholdelsen af EU's standarder for en social markedsøkonomi

af)  at tage hensyn til de omfattende bestræbelser, som den georgiske regering inden for de seneste år har iværksat for at åbne landets økonomi gennem fastsættelsen af et meget lavt niveau for told på industrivarer, vedtagelsen af juridiske og administrative rammer til fremme af erhvervsvirksomhed og investering samt håndhævelse af retsstatsprincipperne

ag)  at inkludere fortløbende forpligtelser til dækning af centrale handelsrelaterede kapitler som f.eks. ikke-toldmæssige hindringer, handelslettelse, oprindelsesbestemmelser, sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, intellektuelle ejendomsrettigheder, investeringer og konkurrencepolitik samt at fuldføre aktionerne på de af handlingsplanen omfattede områder

ah)  at opfordre Georgien til at indføre reformer til at forbedre erhvervsklimaet, forbedre skatteopkrævningen og ordningen for bilæggelse af kontraktretlige tvister, samtidig med at virksomhedernes sociale ansvar og den bæredygtige udvikling fremmes, fortsætte investeringerne i infrastruktur, navnlig hvad angår offentlige tjenester og bekæmpe eksisterende uligheder, især i landdistrikterne, samt at fremme samarbejdet med eksperter fra EU's medlemsstater og deres partnere i Georgien med henblik at fremme gennemførelsen af reformer i landet og dagligt udveksle bedste forvaltningspraksis i EU

ai)   at tilskynde til bredt sektorbaseret samarbejde; at tydeliggøre navnlig fordelene og fremme lovgivningsmæssig konvergens på dette område

aj)  i aftalen at indføje bestemmelser om Georgiens mulighed for at deltage i EU-programmer og -agenturer, hvilket er et fundamentalt redskab til at fremme europæiske standarder på alle niveauer

ak) at understrege behovet for bæredygtig udvikling, inklusive fremme af vedvarende energikilder og energieffektivitet under hensyntagen til EU's klimamål; at understrege Georgiens betydning for forbedring af energisikkerheden i EU ved at fremme prioriterede projekter og politiske foranstaltninger til udvikling af den sydlige korridor (Nabucco, AGRI, den transkaspiske rørledning, White Stream, EAOTC)

al)   at tilskynde og bistå de georgiske myndigheder i deres investeringsprogram for opbygning ny produktionskapacitet til vandkraftværker i overensstemmelse med EU's standarder og normer som et redskab til at sprede deres energibehov

Andre spørgsmål

am) at høre Europa-Parlamentet om bestemmelserne for parlamentarisk samarbejde

an)  at indføje klare benchmarks for gennemførelsen af associeringsaftalen og indarbejde overvågningsmekanismer, herunder en bestemmelse om regelmæssige rapporter til Europa-Parlamentet

ao) at yde målrettet finansiel og teknisk bistand til Georgien for at bidrage til at sikre, at landet kan opfylde de forpligtelser, der følger af forhandlingerne og associeringsaftalen og den fuldstændige gennemførelse af denne, idet der fortsat stilles omfattende programmer til opbygning af institutioner til rådighed; at stille flere ressourcer til rådighed til udvikling af den administrative kapacitet hos de lokale og regionale myndigheder med hjælp fra foranstaltningerne fra det østlige partnerskab, til partnerskabsprogrammer, rådgivning på højt niveau, uddannelsesprogrammer og udvekslingsprogrammer for arbejdstagere samt praktikophold og stipendier til erhvervsfaglig uddannelse

ap) i overensstemmelse med fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring at øge EU's støtte til civilsamfundsorganisationer og medierne i Georgien for at sætte disse i stand til at sikre intern overvågning af og større ansvarlighed for de reformer og forpligtelser, som regeringen har påtaget sig

aq) at tilskynde EU-forhandlerne til at fortsætte det gode samarbejde med Europa-Parlamentet og fortløbende give oplysninger, ledsaget af dokumentation, om fremskridt i forhandlingerne i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at Europa-Parlamentet skal straks underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten samt til Georgien til orientering.

(1)

EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 26.

(2)

EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 136-147.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0153.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (19.10.2011)

til Udenrigsudvalget

om henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien

(2011/2133(INI))

Ordfører for udtalelse: Laima Liucija Andrikienė

FORSLAG

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om en associeringsaftale mellem EU og Georgien og de kommende forhandlinger om en vidtgående og bred frihandelsaftale opfordrer Udvalget om International Handel Udenrigsudvalget til som korresponderende udvalg at medtage følgende forslag til sit beslutningsforslag:

1.  at støtte indledningen af forhandlinger om en vidtgående og bred frihandelsaftale, så snart Georgien har opfyldt de forhåndsbetingelser, Kommissionen har opstillet og medlemsstaterne godkendt, så landet kan blive tættere integreret med sin største handelspartner, idet dette er nødvendigt for at opretholde Georgiens økonomiske vækst og overvinde den økonomiske krise og de skader, som krigen med Rusland forvoldte i 2008;

2.  at tage hensyn til de omfattende bestræbelser, som den georgiske regering inden for de seneste år har iværksat for at åbne landets økonomi gennem fastsættelsen af et meget lavt niveau for told på industrivarer, vedtagelsen af juridiske og administrative rammer til fremme af erhvervsvirksomhed og investering samt håndhævelse af retsstatsprincipperne;

3.  at tilskynde Georgien til at gøre fremskridt med forbedringen af landets lovgivning, forbedringen af dets institutioners effektivitet og sikringen af høje kvalitetskontrolstandarder for dets lovgivning med henblik på at opfylde de betingelser, Europa-Kommissionen har opstillet;

4.  at yde finansiel og teknisk bistand fra EU til Georgien for at sikre videreførelsen af de lovgivningsmæssige og institutionelle reformer, der er nødvendige for at forberede landet på den vidtgående og brede frihandelsaftale, og at fremskynde processen for gennemførelse af de forhåndsbetingelser, som er fastsat i EU-Georgien-handlingsplanen;

5.  at understrege, hvor vigtigt det er for EU, at Georgien garanterer en forsvarlig bortskaffelse af toksisk og radioaktivt affald på sit område, som en forudsætning for handelslettelser, navnlig på landbrugsområdet af hensyn til fødevaresikkerheden;

6.  at medtage klausuler for centrale handelsrelaterede kapitler som f.eks. ikke-toldmæssige hindringer, handelslettelser, oprindelsesbestemmelser, sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, intellektuelle ejendomsrettigheder, investeringer og konkurrencepolitik samt at afslutte indsatsen på de områder, der er omfattet af handlingsplanen;

7.  at tilskynde Georgien til at fortsætte reformerne med henblik på at forbedre erhvervsklimaet, skatteopkrævningen og ordningen for bilæggelse af kontraktretlige tvister, og til samtidig af fremme erhvervslivet sociale ansvarsbevidsthed og en bæredygtig udvikling, til at fremme investeringerne i infrastruktur, navnlig hvad angår den offentlige sektor, og til at bekæmpe de eksisterende uligheder, især i landdistrikterne; at fremme samarbejdet mellem eksperter fra EU-medlemsstaterne og deres kolleger i Georgien med henblik at fremskynde gennemførelsen af reformerne i landet og på daglig basis at udveksle bedste forvaltningspraksis i EU;

8.  som led i forhandlingerne om associeringsaftalen at fremme fri og fair handel, bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og god regeringsførelse i Georgien; navnlig at sikre, at den georgiske arbejdsmarkedslovgivning overholder de grundlæggende ILO-konventioner, navnlig konvention 87 og 98, og at børnearbejde afskaffes;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Martin Callanan


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik