RAPORT Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta

  27.10.2011 - (2011/2133(INI))

  Väliskomisjon
  Raportöör: Krzysztof Lisek
  PR_INI_art90-4


  Menetlus : 2011/2133(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0374/2011

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta

  (2011/2133(INI))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse ELi ja Gruusia vahel toimuvaid läbirääkimisi assotsieerimislepingu sõlmimiseks,

   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 1. septembril 2008. aastal toimunud erakorralisel kohtumisel tehtud järeldusi ning välissuhete nõukogu 15. septembril 2008. aastal tehtud järeldusi,

   võttes arvesse nõukogu 10. mai 2010. aasta järeldusi Gruusia kohta, millega võeti vastu läbirääkimisjuhised,

   võttes arvesse Gruusia ja Euroopa Liidu vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1999. aastal,

   võttes arvesse 12. augustil 2008. aastal sõlmitud relvarahukokkulepet, mille sõlmimist vahendas EL ning millele kirjutasid alla Gruusia ja Venemaa Föderatsioon, ning 8. septembril 2008. aastal sõlmitud rakenduslepingut,

   võttes arvesse Gruusia presidendi Mihhail Saakašvili kõnet, mille ta esitas Euroopa Parlamendis 23. novembril 2010. aastal,

   võttes arvesse 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavaldust,

   võttes arvesse välisasjade nõukogu 25. oktoobril 2010. aastal tehtud järeldusi idapartnerluse kohta,

   võttes arvesse 25. mai 2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides”,

   võttes arvesse ELi ja Gruusia ühist Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, mille ELi ja Gruusia koostöönõukogu kiitis heaks 14. novembril 2006. aastal ning milles esitatakse strateegilised ja konkreetsed eesmärgid, mis põhinevad ühiste väärtustega seoses võetud kohustustel ning poliitiliste, majanduslike ja institutsiooniliste reformide tulemuslikul rakendamisel,

   võttes arvesse Euroopa Komisjoni eduaruannet Gruusia kohta, mis võeti vastu 25. mail 2011. aastal,

   võttes arvesse 1. märtsil 2011. aastal jõustunud ELi ja Gruusia vahelist viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingut,

   võttes arvesse 30. novembri 2009. aasta ühisdeklaratsiooni ELi ja Gruusia vahelise liikuvuspartnerluse kohta,

   võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2009. aasta peamisi soovitusi seoses Gruusia ettevalmistustega läbirääkimiste alustamiseks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle,

   võttes arvesse ELi ja Gruusia vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu allkirjastamist 14. juulil 2011. aastal,

   võttes arvesse ühise lennunduspiirkonna lepingu allkirjastamist ELi ja selle liikmesriikide ning Gruusia vahel 2. detsembril 2010. aastal,

   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 13/2010, milles käsitletakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) kasutuselevõtu tulemusi Lõuna-Kaukaasias,

   võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gruusias[1], 20. mai 2010. aasta resolutsiooni vajaduse kohta ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia järele[2] ning 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamise kohta[3],

   võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48,

   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0374/2011),

  A.  arvestades, et idapartnerlus on loonud mõtestatud poliitilise raamistiku suhete süvendamiseks, poliitilise assotsieerimise kiirendamiseks ja majandusliku integratsiooni edendamiseks ELi ja Gruusia vahel, toetades poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke reforme ning hõlbustades ELi suunalist lähenemist;

  B.  arvestades, et idapartnerlusega nähakse ette kahepoolsete suhete tugevdamine uute assotsieerimislepingute abil, mille puhul võetakse arvesse partnerriigi konkreetset olukorda ja ambitsioone ning tema võimet täita sellest tulenevaid kohustusi;

  C.  arvestades, et Gruusia aktiivne osalus ning pühendumine ühistele väärtustele ja põhimõtetele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele, heale valitsemistavale ja inimõiguste austamisele on olulised protsessi edendamiseks ning tagamaks, et assotsieerimislepingu üle peetavad läbirääkimised ja lepingu hilisem rakendamine oleksid edukad ja et sellel oleks püsiv mõju riigi arengule;

  D.  arvestades, et õigusaktide ühtlustamine on oluline vahend koostöö edendamiseks ELi ja Gruusia vahel;

  E.  arvestades, et Gruusia on üks edukamaid idapartnerluse partnereid reformide vastuvõtmisel, olgugi et endiselt on probleeme nende rakendamisega; arvestades, et veelgi on vaja parandada reforme õigussüsteemis, tööõigust, naiste õigusi ja vähemuste integreerimist;

  F.  arvestades, et lahendamata konflikt Venemaa ja Gruusia vahel kahjustab Gruusia stabiilsust ja arengut; arvestades, et Venemaa jätkab Gruusias asuvate Abhaasia ja Tshinvali rajooni / Lõuna-Osseetia piirkondade hõivamist, rikkudes sellega rahvusvahelise õiguse põhinorme ja põhimõtteid; arvestades, et okupatsioonivägede tõhusa kontrolli all olevates piirkondades on toimunud etniline puhastus ja vägivaldsed demograafilised muutused ning et vastutus nendes piirkondades toimunud inimõiguste rikkumise eest lasub okupatsioonivägedel;

  G.  arvestades, et ühisteatises „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides” väljendas EL soovi konflikte aktiivsemalt lahendada; arvestades, et ELi järelevalvemissioon (EUMM) täidab kohapeal olulist ülesannet ning Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud ELi eriesindaja on üks Genfis toimuvate kõneluste eesistujaid; arvestades, et seni on kõnelused toonud vähe kasu;

  H.  arvestades, et EL rõhutab Gruusia õigust ühineda rahvusvaheliste organisatsioonide või liitudega, kui ta järgib rahvusvahelist õigust, ning kinnitab kindlat usku põhimõttesse, et mitte ühelgi kolmandal riigil ei ole teise riigi rahvusvahelise organisatsiooni või liiduga ühinemise sõltumatu otsuse suhtes vetoõigust ega õigust destabiliseerida demokraatlikult valitud valitsust;

  I.  arvestades, et Gruusiaga toimuvad läbirääkimised assotsieerimislepingu üle edenevad jõudsalt, kuid läbirääkimised põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna üle ei ole veel alanud;

  1.  esitab assotsieerimislepingu üle käimasolevate läbirääkimiste kontekstis nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

  (a) tagada, et läbirääkimised Gruusiaga jätkuvad ühtlases tempos;

  (b) tagada samuti, et assotsieerimisleping oleks laiaulatuslik ja tulevikku suunatud raamistik suhete edasiarendamiseks Gruusiaga lähiaastatel;

  Poliitiline dialoog ja koostöö

  (c)  tunnustada Gruusiat Euroopa riigina ning võtta ELi pühendumusele ja Gruusiaga toimuvatele läbirääkimistele aluseks Euroopa Liiduga ühinemise võimalus, sealhulgas Euroopa Liidu lepingu artikkel 49, ning pidada seda võimalust väärtuslikuks vahendiks, et rakendada reforme, ning vajalikuks katalüsaatoriks, et saavutada üldsuse toetus nende reformide rakendamisele, mis võiksid veelgi tugevdada Gruusia pühendumust ühiste väärtuste ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja hea valitsemistava järgimisele;

  (d)  suurendada ELi toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning tagada, et lepingut oleks võimalik pärast selle sõlmimist kohaldada kogu Gruusia territooriumil; jätkata sellega seoses aktiivset tegelemist konflikti lahendamisega, muu hulgas tänu EUMMile, mille volitusi pikendati hiljuti kuni 15. septembrini 2012;

  (e)  rõhutada, et kõikidel riigi sees ümberasustatud isikutel ja põgenikel peab olema võimalik oma alalisse elukohta turvaliselt ja väärikalt tagasi tulla ning et sunniviisilised demograafilised muutused on vastuvõetamatud;

  (f)  rõhutada rahvusrühmadevahelise ja usulise sallivuse tähtsust; kiita heaks hiljuti Gruusia parlamendis vastuvõetud usuorganisatsioonide registreerimise seadus ja Gruusia valitsuse vastuvõetud positiivsed meetmed hariduse vallas, mille eesmärk on rahvusvähemuste parem integreerimine;

  (g)  tunnustada Gruusias asuvat Abhaasiat ja Tshinvali rajooni / Lõuna-Osseetiat okupeeritud aladena;

  (h)  tõhustada läbirääkimisi Venemaa Föderatsiooniga, eesmärgiga kindlustada, et Venemaa täidab tingimusteta kõik 12. augustil 2008. aastal Venemaa ja Gruusia vahel sõlmitud relvarahukokkuleppe sätted, eriti selle sätte, mille kohaselt tagab Venemaa EUMMile täieliku ja piiramatu ligipääsu Abhaasia ja Tshinvali rajooni / Lõuna-Osseetia okupeeritud aladele; rõhutada, et nimetatud Gruusia piirkondades tuleb saavutada stabiilsus;

  (i)   kutsuda Venemaad üles võtma tagasi otsust tunnustada Gruusias asuvate Abhaasia ja Tshinvali rajooni / Lõuna-Osseetia eraldumist, lõpetama nende Gruusia territooriumide okupatsiooni ning austama täielikult Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning selle rahvusvaheliselt tunnustatud piiride puutumatust rahvusvahelise õiguse, ÜRO harta, Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi Helsingi kohtumise lõppakti ning ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomaste resolutsioonide kohaselt;

  (j)   kiita heaks Gruusia ühepoolne kohustus hoiduda jõumeetmete kasutamisest, et taastada kontroll Abhaasia ja Lõuna-Osseetia üle, nagu teatas president Saakašvili oma Euroopa Parlamendile peetud kõnes 23. novembril 2010. aastal, ning kutsuda Venemaad üles võtma endale samuti kohustus loobuda jõumeetmete võtmisest Gruusia vastu; tervitada Gruusia okupeeritud alade strateegiat ja lähenemispoliitika tegevuskava kui olulisi leppimismeetmeid ning rõhutada, et süvendatud dialoog ja isiklikud kontaktid Abhaasia ja Lõuna-Osseetia kohaliku elanikkonnaga on leppimiseks väga olulised;

  (k)  kutsuda Gruusiat ja Venemaad üles alustama ilma eeltingimusteta otsekõnelusi mitmetel teemadel, vajadusel koos mõlemale poolele sobiva kolmandast osapoolest vahendajaga, mis peaks täiendama käimasolevat Genfi protsessi, mitte seda asendama;

  (l)   väljendada muret Gruusias möödunud aastast saadik toimunud terroriaktide üle ning kutsuda Gruusiat ja Venemaad üles tegema koostööd eelnimetatud terrorirünnakute uurimisel; nõuda Gruusialt ja Venemaalt tungivalt, et nad oleksid oma pommirünnakute ja terrorismi toetamisega seotud avaldustes leebemad, et luua uurimiste läbiviimisel usalduslik õhkkond;

  Õigus, vabadus ja turvalisus

  (m) kiita heaks Gruusia olulisi edusamme demokraatlike reformide, sealhulgas demokraatlike institutsioonide, eriti ombudsmani ametikoha tugevdamisel, korruptsioonivastases võitluses, kohtusüsteemi reformide ning majandusreformide ja liberaliseerimise valdkonnas; tunnustada Gruusiat kogu kuritegevuse ning eelkõige raskete kuritegude arvu vähenemise puhul riigis;

  (n)  väljendada muret juhtumite üle, kus politseiametnikud ründasid juriste ja peksid neid julmalt; nõuda Gruusia ametivõimudelt tungivalt, et nad võtaksid otsekohe tõhusad meetmed eelnimetatud asjaolude uurimiseks, samuti selleks, et võidelda karistamatusega ja poliitilistel motiividel esitatavate süüdistuste vastu ning võtta kuritegude eest vastutavad isikud vastutusele; tagada, et viivitamatult ja tõhusalt peatatakse igasugune tegevus ja ähvardused juristide vastu, kes täidavad oma seadusjärgseid ametiülesandeid;

  (o)  nõuda, et Gruusia valitsus alustaks ulatuslikumat dialoogi opositsioonijõududega, arendaks edasi demokraatlikku keskkonda kõnevabadusele ja eelkõige võimaldaks kõikidele poliitilistele parteidele juurdepääsu riiklikule meediale;

  (p)  nõuab, et Gruusia valitsus parandaks veelgi vanglate ja kinnipidamiskeskuste füüsilisi tingimusi, toetaks jätkuvalt täiel määral Gruusia inimõiguste kaitsjat, kes vastutab inimõiguste rikkumisega seotud järelevalve eest, ning kaaluks võimalust muuta kodanikuühiskonnal ja inimõiguste valitsusvälistel organisatsioonidel lihtsamaks kinnipeetavate külastamine vanglates ja kinnipidamiskohtades;

  (q)  hinnata viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute ning ELi ja Gruusia vahel sõlmitud liikuvuspartnerluse rakendamist; kaaluda seejärel teatava aja pärast ELi ja Gruusia vaheliste viisaläbirääkimiste alustamist, et kaotada viisanõue; tagada, et leping kajastab seda, mida viisanõude kaotamise suunas läbirääkimiste lõpetamise hetkeks on saavutatud;

  (r)   lisada lepingusse inimõiguste kaitse ja edendamise klauslid, mis vastavad kõige rangematele rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele ja mille puhul kasutatakse täiel määral Euroopa Nõukogu ja OSCE raamistikku ja rõhutatakse eriti riigi sees ümberasustatud isikute ning rahvus- ja muude vähemuste õigusi;

  (s)  võtta teadmiseks Gruusia märkimisväärsed edusammud riigi sees ümberasustatud isikute tegevuskava rakendamisel, eriti seoses nendele elamispinna leidmisel;

  (t)   ergutada Gruusia ametivõime võtma vastu ja rakendama laiaulatuslikke ja tõhusaid diskrimineerimisvastaseid õigusakte, mis oleksid kooskõlas nii ELi õigusaktide kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätete ja mõttega ning sisaldaksid muu hulgas sätteid, mis keelavad seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimise;

  (u)  rõhutada lepingus põhivabaduste, õigusriigi põhimõtete, hea valitsemistava ning korruptsioonivastase võitluse tagamise olulisust ning jätkata ühe prioriteedina kohtusüsteemi reformimise toetamist, et suurendada avalikkuse usaldust kohtusüsteemi vastu, ning rõhutada vajadust arendada välja täielikult sõltumatu kohtusüsteem, tagades muuhulgas, et avalikkuse tähelepanu pälvivad poliitilised juhtumid, samuti inimõigustega seotud ja omandi ebaseaduslikku omastamist käsitlevad kohtuasjad vaadatakse nõuetekohaselt läbi;

  (v)  kutsuda Gruusia valitsust üles edendama vaba ajakirjandust, sõnavabadust ja meedia pluralismi; lubama ajakirjandusel edastada teavet sõltumatult ja objektiivselt ilma poliitilise ja majandusliku surveta; tagama usutavat ja tõhusat meetmete rakendamist ajakirjanike kaitseks; tagama eelkõige seoses ringhäälinguga meediaomandi läbipaistust ja vaba ligipääsu avalikule teabele;

  (w) lisada lepingusse osa, mis käsitleb laste õiguste kaitset, sealhulgas Gruusia asjaomaste õigusaktide ühtlustamist lapse õiguste konventsiooniga;

  (x)  rõhutada täieliku soolise võrdõiguslikkuse saavutamise olulisust, eelkõige seoses suurte palgaerinevustega naiste ja meeste vahel;

  Majandus ja valdkondadevaheline koostöö

  (y)  alustada võimalikult kiiresti läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle ning pakkuda sellega seoses Gruusia partneritele asjakohast abi läbirääkimiste läbiviimisel ning hiljem põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamisel, millele eelneb selle sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju täpne ja põhjalik hindamine;

  (z)  toetada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste võimalikult kiiret avamist, niipea kui Gruusia on täitnud komisjoni esitatud ja liikmesriikide poolt heakskiidetud põhisoovitused, et Gruusia saaks tihedamalt integreeruda oma suurima kaubanduspartneriga, kuna see on vajalik Gruusia majanduskasvu toetamiseks ning ülesaamiseks majanduskriisist ja kahjust, mida tekitas sõda Venemaaga Lõuna-Osseetia pärast 2008. aastal;

  (aa) innustada Gruusiat tegema edusamme õigusaktide täiustamises, oma institutsioonide tõhususe parandamisel ja oma toodete kvaliteedikontrolli kõrge taseme tagamisel, et täita Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuded;

  (ab) anda Gruusiale ELi finants- ja tehnilist abi, et tagada seadusandlike ja institutsiooniliste reformide jätkumine põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduslepinguga kohanemiseks ning kiirendada ELi–Gruusia tegevuskavas ette nähtud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu põhisoovituste rakendamist;

  (ac) rõhutada, kui oluline on ELile, et Gruusia tagab oma territooriumil toksiliste ja radioaktiivsete jäätmete nõuetekohase kõrvaldamise, mis on eeltingimus kaubanduse edendamisele, eelkõige põllumajanduse valdkonnas, et kaitsta toiduohutust;

  (ad) lisada lepingusse kohustus järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kehtestatud töötajate õigusi ja tööalaseid standardeid, eelkõige konventsioone 87 ja 98, ning ELi sotsiaalhartat, samuti kohustus arendada praktikas tõelist struktureeritud ja mittediskrimineerivat sotsiaalset dialoogi ning see, et Gruusia õigusaktide ühtlustamine ELi sotsiaalvaldkonna õigusaktidega toob lähemale võimaluse riigi ühinemiseks ELiga;

  (ae) kutsuda Gruusia ametivõime üles tegelema tõsisemalt tööhõivepoliitika ja sotsiaalse ühtekuuluvusega ning looma soodsat keskkonda ELi tasemele vastavale sotsiaalsele turumajandusele;

  (af) võtta arvesse suuri jõupingutusi, mida Gruusia valitsus on viimastel aastatel teinud riigi majanduse avamiseks, kehtestades tööstuskaupadele väga madalad tollitariifid, aga ka ettevõtlust ja investeeringuid edendava õigusliku ja reguleeriva raamistiku vastuvõtmiseks ning õigusriikluse kehtestamiseks;

  (ag) lisada järjestikused kohustused seoses peamiste kaubanduspeatükkidega, nagu mittetariifsed turutõkked, kaubavahetuse hõlbustamine, päritolureeglid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, intellektuaalomandi õigused, investeeringud ja konkurentsipoliitika ning meetmete lõpuleviimine tegevuskavaga hõlmatud valdkondades;

  (ah) innustada Gruusiat jätkama reformidega, mis parandavad ettevõtlusvõimalusi, riigi maksukogumise suutlikkust ja lepinguliste vaidluste lahendamise mehhanismi, edendades ühtlasi ettevõtte sotsiaalset vastutust ja kestlikku arengut; innustada Gruusiat tegema investeeringuid infrastruktuuri, eelkõige seoses avalike teenustega, võitlema eriti maapiirkondades esineva ebavõrdsuse vastu ning ergutama koostööd ELi liikmesriikidest pärit ekspertide ja Gruusia ekspertide vahel, et edendada reformide läbiviimist riigis ja jagada pidevalt kogemusi parimate tavade kohta ELi valitsemistavas;

  (ai) julgustada laiaulatusliku koostöö tegemist valdkondade vahel; selgitada eelkõige saavutatavaid hüvesid ning edendada selle valdkonna õigusnormide lähendamist;

  (aj) lisada lepingusse sätted, mis käsitlevad Gruusia võimalust osaleda Euroopa Liidu programmides ja asutustes, mis on peamine vahend Euroopa standardite edendamiseks kõikidel tasanditel;

  (ak) rõhutada jätkusuutliku arengu tähtsust, sealhulgas taastuvate energiaallikate kasutamise ja energiatõhususe kaudu ning võttes arvesse ELi kliimamuutusega seotud eesmärke; rõhutada Gruusia olulisust ELi energiajulgeoleku parandamisel, edendades prioriteetseid projekte ja poliitikameetmeid lõunakoridori (NABUCCO, AGRI, Kaspia mere piirkonna torujuhe, White Stream, EAOTC) edasiarendamiseks;

  (al) julgustada ja toetada Gruusia ametivõime investeerimisprogrammis, mis näeb ette uute tootmisvõimsuste ehitamist hüdroelektrijaamades vastavalt ELi standarditele ja normidele, et hajutada energiaressursse;

  Muud küsimused

  (am)konsulteerida Euroopa Parlamendiga parlamentaarse koostöö küsimuses;

  (an) lisada selged kriteeriumid assotsieerimislepingu rakendamiseks ja näha ette järelevalvemehhanismid, sealhulgas korrapäraste aruannete esitamine Euroopa Parlamendile;

  (ao) anda Gruusiale sihtotstarbelist finants- ja tehnilist abi tagamaks, et ta on võimeline täitma oma kohustusi, mis tulenevad läbirääkimistest assotsieerimislepingu üle ja selle täielikust rakendamisest, jätkates selleks terviklike institutsioonide väljaarendamise programmide pakkumist; teha idapartnerluse meetmete, partnerlusprogrammide, kõrgetasemeliste konsultatsioonide, koolitus- ja töötajate vahetusprogrammide, samuti kutseõppe praktikakohtade ja stipendiumide abil kättesaadavaks rohkem vahendeid kohaliku ning piirkondliku haldusvõimsuse suurendamiseks;

  (ap) suurendada vastavalt ühisteatisele „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides” ELi abi Gruusia kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja meediale, et võimaldada neil tagada sisemine järelevalve ja suurem vastutus valitsuse poolt läbiviidavate reformide ja võetud kohustuste eest;

  (aq) ergutada ELi läbirääkimismeeskonda jätkama tõhusat koostööd Euroopa Parlamendiga ja andma edusammudest pidevat dokumenteeritud teavet vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10, mille kohaselt Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ning teavitamise eesmärgil Gruusiale.

  RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (19.10.2011)

  väliskomisjonile

  soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Gruusia assotsieerimislepingu läbirääkimiste kohta
  (2011/2133(INI))

  Arvamuse koostaja: Laima Liucija Andrikienė

  ETTEPANEKUD

  Pidades silmas käimasolevaid läbirääkimisi ELi–Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks ning eelseisvaid läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle, palub rahvusvahelise kaubanduse komisjon vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised soovitused:

  1.  toetada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste avamist niipea kui võimalik ja niipea kui Gruusia on täitnud komisjoni esitatud ja ELi liikmesriikide poolt heaks kiidetud põhilised soovitused, et Gruusia saaks tihedamalt integreeruda oma suurima kaubanduspartneriga, see on vajalik Gruusia majanduskasvu toetamiseks ning ülesaamiseks majanduskriisist ja kahjust, mida on tekitanud 2008. aastal toimunud sõda Venemaaga;

  2.  võtta arvesse neid suuri jõupingutusi, mida Gruusia valitsus on viimastel aastatel teinud riigi majanduse avamiseks, kehtestades tööstuskaupadele väga madalad tollitariifid, võttes vastu ettevõtlust ja investeeringuid edendava õigusliku ja reguleeriva raamistiku ning kehtestades õigusriikluse;

  3.  innustada Gruusiat tegema edusamme oma seaduste täiustamises, oma institutsioonide tõhususe parandamisel ja oma toodetele kõrgete kvaliteedikontrolli standardite tagamisel, et need vastaksid Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele;

  4.  anda Gruusiale ELi finants- ja tehnilist abi, et jätkuksid seadusandlikud ja institutsioonilised reformid, mida on vaja põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduslepinguga kohanemiseks ning ELi–Gruusia tegevuskavas ette nähtud põhiliste soovituste rakendamise kiirendamiseks;

  5.  rõhutada, kui oluline on ELile, et Gruusia tagab toksiliste ja radioaktiivsete jäätmete nõuetekohase kõrvaldamise oma territooriumil, mis on eeltingimus kaubanduse edendamiseks, eelkõige põllumajanduse valdkonnas, et kaitsta toiduohutust;

  6.  hõlmata tulenevaid kohustusi seoses peamiste kaubanduspeatükkidega, nagu mittetariifsed turutõkked, kaubavahetuse hõlbustamine, päritolureeglid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, intellektuaalomandi õigused, investeeringud ja konkurentsipoliitika, lisaks sellele soovitab lõpule viia meetmed tegevuskavaga hõlmatud valdkondades;

  7.  innustada Gruusiat, et ta jätkaks reformidega, mis parandavad ettevõtluskeskkonda, maksukogumise suutlikkust ja lepinguliste vaidluste lahendamise mehhanismi, ning ühtlasi edendaks ettevõtja sotsiaalset vastutust ja säästvat arengut; innustada Gruusiat, et ta investeeriks infrastruktuuri, eelkõige avalike teenuste valdkonnas, ning püüaks kaotada eriti maapiirkondades esinevat ebavõrdsust; ergutada koostööd ELi liikmesriikide ekspertide ja Gruusia partnerite vahel, et kiirendada riigis reformide rakendamist ja vahendada igapäevaselt ELi head valitsemistava;

  8.  edendada assotsieerimislepingu läbirääkimiste kaudu Gruusias vaba ja õiglast kaubandust, säästvat arengut, inimõigusi, töönorme ja head valitsemistava; tagada, et Gruusia tööseadused on vastavuses peamiste ILO konventsioonidega, eelkõige konventsioonidega 87 ja 98, ning lõpetatakse laste töö kasutamine.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  11.10.2011

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  22

  3

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Martin Callanan

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  20.10.2011

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein