Pranešimas - A7-0374/2011Pranešimas
A7-0374/2011

  PRANEŠIMAS su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo

  7.10.2011 - (2011/2133(INI))

  Užsienio reikalų komitetas
  Pranešėjas: Krzysztof Lisek
  PR_INI_art90-4


  Procedūra : 2011/2133(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0374/2011

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo

  (2011/2133(INI))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Gruzijos derybas dėl asociacijos susitarimo sudarymo,

   atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 1 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir į 2008 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos išorės santykių tarybos susitikimo išvadas,

   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvadas dėl Gruzijos, kuriose patvirtinti derybiniai nurodymai,

   atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Gruzijos ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS),

   atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 12 d. paliaubų susitarimą, sudarytą tarpininkaujant Europos Sąjungai ir pasirašytą Gruzijos ir Rusijos Federacijos, ir į 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo susitarimą,

   atsižvelgdamas į Gruzijos prezidento Michailo Saakašvilio 2010 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamente pasakytą kalbą,

   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusiame Prahoje įvykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. išvadas dėl Rytų partnerystės,

   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

   atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 14 d. ES ir Gruzijos bendradarbiavimo tarybos patvirtintą bendrą ES ir Gruzijos Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų planą, kuriame nustatyti konkretūs strateginiai tikslai, grindžiami įsipareigojimais puoselėti bendras vertybes ir veiksmingai įgyvendinti politines, ekonomines ir institucines reformas,

   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Europos Komisijos priimtą Gruzijos pažangos ataskaitą,

   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojusius ES ir Gruzijos vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir readmisijos susitarimus,

   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. bendrą deklaraciją dėl ES ir Gruzijos partnerystės judumo srityje,

   atsižvelgdamas į 2009 m. pateiktas pagrindines Europos Komisijos rekomendacijas dėl Gruzijos rengimosi derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės pradžiai,

   atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. liepos 14 d. ES ir Gruzija pasirašė susitarimą dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos,

   atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. gruodžio 2 d. ES bei jos valstybės narės ir Gruzija pasirašė Bendrosios aviacijos erdvės susitarimą,

   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 13/2010 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) taikymo Pietų Kaukaze rezultatų klausimu,

   atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl padėties Gruzijoje[1], 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją[2] ir į 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų aspekto[3],

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0374/2011),

  A.  kadangi Rytų partnerystė padėjo sukurti politinę aplinką, palankią santykiams stiprinti, ES ir Gruzijos politinei asociacijai greičiau sukurti ir ekonominei integracijai vykdyti, remiant politines, socialines ir ekonomines reformas ir palengvinant draugiškų santykių kūrimą su ES;

  B.  kadangi pagal Rytų partnerystę numatoma stiprinti dvišalius santykius sudarant naujus asociacijos susitarimus, atsižvelgiant į konkrečią kiekvienos šalies partnerės padėtį bei siekius ir į jos gebėjimą vykdyti su susitarimu susijusius įsipareigojimus;

  C.  kadangi aktyvus Gruzijos dalyvavimas ir jos įsipareigojimas laikytis bendrų vertybių ir principų, tarp jų demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių paisymo, yra būtinos sąlygos šiam procesui tęsti ir tam, kad derybos, o vėliau – asociacijos susitarimo įgyvendinimas būtų sėkmingi ir turėtų tvarų poveikį šalies vystymuisi;

  D.  kadangi teisės aktų derinimas yra svarbi ES ir Gruzijos bendradarbiavimo skatinimo priemonė;

  E.  kadangi reformų priėmimo požiūriu Gruzija yra viena iš geriausius rezultatus pasiekusių Rytų partnerystės partnerių, nors vis dar išlieka jų įgyvendinimo problemų; kadangi reikia toliau vykdyti reformas teisingumo sistemos, taip pat darbo teisių, moterų teisių ir mažumų integravimo srityse;

  F.  kadangi neišspręstas Rusijos ir Gruzijos konfliktas trukdo Gruzijos stabilumui ir vystymuisi; kadangi Rusija, pažeisdama pagrindines tarptautinės teisės normas ir principus, tebėra okupavusi Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio / Pietų Osetijos regionus; kadangi faktiškai okupacinių pajėgų kontroliuojamuose regionuose vykdomas etninis valymas ir prievartiniai demografiniai pokyčiai ir jos yra atsakingos už žmogaus teisių pažeidimus šiuose regionuose;

  G.  kadangi savo bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ ES išsakė savo siekį aktyviau dalyvauti siekiant spręsti konfliktus; kadangi ES stebėsenos misija (ESSM) atlieka svarbų vaidmenį vietoje, o ES specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais yra vienas iš Ženevos derybų pirmininkų; kadangi iki šiol šios derybos davė mažai rezultatų;

  H.  kadangi ES pabrėžia Gruzijos teisę prisijungti prie bet kokios tarptautinės organizacijos ar sąjungos, laikantis tarptautinės teisės nuostatų, pabrėžia tvirtą tikėjimą principu, kad jokia trečioji šalis negali vetuoti suverenaus kitos šalies sprendimo prisijungti prie bet kokios tarptautinės organizacijos arba sąjungos ir neturi teisės destabilizuoti demokratiškai išrinktos vyriausybės;

  I.  kadangi daroma greita derybų su Gruzija dėl asociacijos susitarimo pažanga, tačiau, nepaisant to, derybos dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės (GBPMLPE) dar neprasidėjo;

  1.  teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl vykstančių derybų ES ir Moldovos asociacijos susitarimo klausimu:

  a) užtikrinti, kad derybos su Gruzija ir toliau vyktų stabiliai;

  b) taip pat užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų išsamus ir į ateitį nukreiptas tolesnio santykių su Gruzija plėtojimo ateinančiais metais pagrindas;

  Politinis dialogas ir bendradarbiavimas

  c) pripažinti Gruziją kaip Europos valstybę ir grįsti ES įsipareigojimus ir vykstančias derybas su Gruzija europine perspektyva, kuri laikoma vertinga priemone įgyvendinant reformas ir būtinu katalizatoriumi, kad visuomenė pritartų šioms reformoms, kurios galėtų dar labiau sustiprinti Gruzijos įsipareigojimą laikytis bendrų vertybių ir demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių bei gero valdymo principų, taip pat ES sutarties 49 straipsniu;

  d)  sustiprinti ES paramą Gruzijos suverenumui ir teritorijos vientisumui ir užtikrinti, kad susitarimas – kai jis bus sudarytas – būtų taikomas visoje Gruzijos teritorijoje; šiuo tikslu ir toliau aktyviau dalyvauti sprendžiant konfliktą, inter alia, vykdant ESSM, kurios įgaliojimai neseniai buvo pratęsti iki 2012 m. rugsėjo 15 d.;

  e)  pabrėžti, kad visi šalies viduje perkelti asmenys ir pabėgėliai turi saugiai ir oriai grįžti į savo nuolatines gyvenimo vietas ir kad prievartiniai demografiniai pokyčiai yra nepriimtini;

  f)  pabrėžti tolerancijos tarp etninių grupių ir religinės tolerancijos svarbą; palankiai vertinti tai, kad Gruzijos parlamentas neseniai priėmė įstatymą dėl religinių organizacijų registracijos, o Gruzijos vyriausybė patvirtino švietimo srities pozityviuosius veiksmus, kuriais siekiama didesnės nacionalinių mažumų integracijos;

  g)   pripažinti Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio / Pietų Osetijos regionus okupuotomis teritorijomis;

  h)   suaktyvinti derybas su Rusijos Federacija, siekiant užtikrinti, kad ji besąlygiškai įgyvendintų visas 2008 m. rugpjūčio 12 d. Rusijos ir Gruzijos paliaubų nuostatas, ypač nuostatas, kuriomis nurodoma, kad Rusija okupuotose Abchazijos ir Cchinvalio / Pietų Osetijos teritorijose ES stebėjimo misijai (ESSM) suteikia visišką ir neribotą prieigą; pabrėžti būtinybę minėtuose Gruzijos regionuose užtikrinti stabilumą;

  i)    paraginti Rusiją panaikinti Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio / Pietų Osetijos regionų nepriklausomybės pripažinimą, nutraukti Gruzijos teritorijų okupaciją ir visiškai gerbti Gruzijos teritorijos integralumą ir nepriklausomybę bei jos tarptautiniu mastu pripažintų sienų nepažeidžiamumą – jis numatytas tarptautinėje teisėje, JT chartija, Helsinkio konferencijos dėl saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamuoju aktu ir atitinkamomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis;

  j)    pritarti Gruzijos vienašališkam įsipareigojimui nenaudoti jėgos atkuriant Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų kontrolę, kaip išdėstyta 2010 m. lapkričio 23 d. Gruzijos Prezidento Michailo Saakašvilio kalboje, ir paraginti Rusiją atitinkamai įsipareigoti nenaudoti jėgos prieš Gruziją; palankiai vertinti Gruzijos strategiją dėl okupuotų teritorijų ir dalyvavimo veiksmų planą, nes tai – svarbi susitaikymo priemonė, ir pabrėžti būtinybę stiprinti dialogą ir tiesioginius kontaktus su vietos gyventojais Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, kad būtų sudarytos sąlygos susitaikymui;

  k)   paraginti Gruziją ir Rusiją besąlygiškai pradėti tiesiogines derybas dėl daugelio klausimų, prireikus tarpininkaujant abiem pusėms priimtinai trečiajai šaliai; šios derybos turėtų papildyti, o ne pakeisti vykstantį Ženevos procesą;

  l)    išreikšti susirūpinimą dėl nuo praėjusių metų vykdomų teroristinių išpuolių Gruzijoje ir paraginti Rusiją bendradarbiauti tiriant minėtus teroristinius išpuolius; paraginti Gruziją ir Rusiją atsisakyti retorikos apie bombardavimą ir paramą terorizmui bei sukurti pasitikėjimo atmosferą atliekant šiuos tyrimus;

  Teisingumas, laisvė ir saugumas

  m)  pasidžiaugti Gruzijos pasiekta akivaizdžia pažanga šalies reformų srityje, įskaitant vietos institucijų, ypač Gruzijos ombudsmeno tarnybos, stiprinimą, kovą su korupcija, teismų reformą ir ekonomikos reformas bei jos liberalizavimą; pasveikinti Gruziją sumažinus bendrą ir ypač sunkių nusikaltimų rodiklį šalyje;

  n)   išreikšti susirūpinimą dėl atvejų, kai policijos pareigūnai užpuolė ir sunkiai sumušė teisininkus; primygtinai raginti Gruzijos valdžios institucijas nedelsiant imtis veiksmingų priemonių, kad minėti faktai būtų ištirti, būtų kovojama su nebaudžiamumu ir baudžiamaisiais persekiojimais politiniu pagrindu ir atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; užtikrinti, kad visi veiksmai, nukreipti prieš teisininkus, teisėtai vykdančius savo profesines pareigas, ir grasinimai jiems būtų nedelsiant ir veiksmingai nutraukti;

  o)   raginti Gruzijos vyriausybę platesniu mastu dalyvauti konstruktyviame dialoge su opozicinėmis jėgomis ir toliau kurti demokratinę aplinką žodžio laisvei, ypač sudarant sąlygas visoms politinėms partijoms pasinaudoti valstybine žiniasklaida;

  p)   raginti Gruzijos vyriausybę toliau gerinti materialias sąlygas kalėjimuose ir sulaikymo centruose, teikti visapusišką paramą Gruzijos visuomeniniam gynėjui, atsakingam už žmogaus teisių pažeidimų stebėseną, ir apsvarstyti galimybę sudaryti sąlygas pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynimo nevyriausybinėms organizacijoms lankyti kalinčiuosius kalėjimuose ir sulaikymo centruose;

  q)   įvertinti, kaip vyksta vizų išdavimo supaprastinimas, taip pat readmisijos susitarimų ir ES ir Gruzijos partnerystės judumo srityje įgyvendinimas; tuomet apsvarstyti galimybę tinkamu metu pradėti ES ir Gruzijos dialogą vizų klausimais, siekiant liberalizuoti vizų išdavimą; užtikrinti, kad minėtas susitarimas atspindėtų pažangą vizų išdavimo liberalizavimo srityje, kuri buvo pasiekta baigiant derybas dėl susitarimo sudarymo;

  r)    į susitarimą įtraukti nuostatas dėl žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo, atspindinčias aukščiausius tarptautinius ir Europos standartus, ir visapusiškai naudotis Europos Tarybos ir ESBO sistema, ypač atkreipti dėmesį į šalies viduje perkeltų asmenų ir asmenų, priklausančių nacionalinėms ir kitoms mažumoms, teises;

  s)    atkreipti dėmesį į svarbų darbą, kurį atliko Gruzija, įgyvendindama šalies viduje perkeltų asmenų veiksmų planą, ypač dėl galimybės gauti būstą;

  t)    paraginti Gruzijos valdžios institucijas priimti ir įgyvendinti visapusiškus ir veiksmingus kovos su diskriminacija įstatymus, kurie atitiktų ES teisės aktų ir ES pagrindinių teisių chartijos raidę ir dvasią, taip pat, inter alia, nuostatas prieš diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės;

  u)   susitarime pabrėžti pagrindinių laisvių, teisinės valstybės, gero valdymo ir nuolatinės kovos su korupcija užtikrinimo svarbą ir toliau remti teismų sistemos reformą, kaip vieną iš prioritetų, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą teismais ir būtinybę sukurti visiškai nepriklausomus teismus, be kita ko, imantis priemonių užtikrinti, kad būtų teisingai persvarstytos visuomenės dėmesį patraukusios politinės, su žmogaus teisėmis susijusios ir nuosavybės užgrobimo bylos;

  v)   raginti Gruzijos vyriausybę skatinti žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą; leisti žiniasklaidai rengti reportažus nepriklausomai ir objektyviai, nepatiriant politinio ir ekonominio spaudimo; užtikrinti patikimą ir veiksmingą žurnalistų apsaugos priemonių įgyvendinimą; užtikrinti skaidrumą žiniasklaidos priemonių, ypač transliuojamosios žiniasklaidos, nuosavybės srityje ir laisvą prieigą prie viešosios informacijos;

  w)  į susitarimą įtraukti skyrių dėl vaiko teisių apsaugos, įskaitant susijusių Gruzijos teisės aktų suderinimą su Vaiko teisių konvencija;

  x)   pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti visapusišką lyčių lygybę, ypač atsižvelgiant į didelį vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą;

  Ekonomika ir sektorinis bendradarbiavimas

  y)   kaip galima greičiau pradėti derybas dėl GBPMLPE ir atitinkamoms Gruzijos institucijoms suteikti pagalbą deryboms vesti, o vėliau – GBPMLPE įgyvendinti, iš pradžių atidžiai ir visapusiškai įvertinus jos socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

  z)    pritarti kuo skubesnei derybų dėl GBPMLPE pradžiai, kai tik Gruzija įvykdys Komisijos parengtas ir ES valstybių narių patvirtintas pagrindines rekomendacijas, kad būtų galima glaudžiau integruoti Gruziją ir jos didžiausią prekybos partnerę, kadangi tai būtina siekiant paremti Gruzijos ekonomikos augimą, įveikti ekonomikos krizę ir 2008 m. vykusio karo su Rusija padarinius;

  aa)  skatinti Gruziją siekti pažangos tobulinant savo teisės aktus: didinti savo institucijų veiksmingumą ir užtikrinti aukšto lygio kokybės kontrolės standartus, taikomus saviems produktams, siekiant, kad būtų įvykdyti Europos Komisijos nustatyti reikalavimai;

  ab) teikti ES finansinę ir techninę pagalbą Gruzijai ir užtikrinti įstatymų leidybos ir institucinių reformų, reikalingų suderinamumui su GBPMLPE užtikrinti, tęstinumą ir pagreitinti ES ir Gruzijos veiksmų plane išdėstytų pagrindinių rekomendacijų įgyvendinimo procesą;

  ac)  pabrėžti, kaip Europos Sąjungai svarbu, kad Gruzija užtikrintų, jog jos teritorijoje būtų tinkamai tvarkomos toksinės ir radioaktyvios atliekos, nes tai viena iš sąlygų prekybai palengvinti, ypač žemės ūkyje, siekiant užtikrinti maisto saugą;

  ad) į susitarimą įtraukti įsipareigojimus laikytis Tarptautinės darbo organizacijos nustatytų darbo teisių ir standartų, ypač 87 ir 98 konvencijų, bei ES socialinės chartijos, ir praktiškai plėtoti tikrą, struktūruotą ir nediskriminacinį socialinį dialogą, taip pat nuostatas dėl teigiamo poveikio, kurį Gruzijos įstatymų derinimas su ES socialiniu acquis turėtų šalies stojimo į ES perspektyvai;

  ae)  paraginti Gruzijos valdžios institucijas prisiimti tvirtesnius įsipareigojimus užimtumo politikos ir socialinės sanglaudos srityse ir toliau kurti aplinką, palankią ES socialinės rinkos ekonomikos standartų įgyvendinimui;

  af)  atsižvelgti į tai, kad per pastaruosius metus Gruzijos vyriausybė dėjo daug pastangų šalies ekonomikai atverti, nustatydama labai mažus pramoninius tarifus, kurdama verslui ir investicijoms palankią teisinę ir reglamentavimo sistemą ir įgyvendindama teisinės valstybės principą;

  ag)  įtraukti nuoseklius įpareigojimus, apimančius esminius su prekyba susijusius skirsnius, kaip antai netarifines kliūtis, prekybos skatinimą, kilmės taisykles, sanitarines ir fitosanitarines priemones, intelektinės nuosavybės teises, investicijas ir konkurencijos politiką, ir užbaigti veiksmus srityse, numatytose veiksmų plane;

  ah)  paraginti Gruziją tęsti reformas, kuriomis gerinama verslo aplinka, didinami mokesčių rinkimo pajėgumai ir tobulinamas sutartinių ginčų sprendimo mechanizmas, kartu skatinant įmonių socialinę atsakomybę ir tvarų vystymąsi; paraginti Gruziją investuoti į infrastruktūrą, ypač viešųjų paslaugų, kovoti su esama nelygybe, ypač kaimo vietovėse, bei skatinti ES valstybių narių ir Gruzijos ekspertų bendradarbiavimą siekiant sparčiau vykdyti reformas šalyje ir kasdien dalytis pažangiausia ES valdymo patirtimi;

  ai)   skatinti platų sektorių bendradarbiavimą; visų pirma išaiškinti privalumus ir skatinti reguliavimo normų suvienodinimą šioje srityje;

  aj)  į susitarimą įtraukti nuostatas dėl Gruzijos galimybių dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų veikloje, nes tai yra pagrindinė priemonė, kuria visais lygmenimis skatinamas Europos standartų laikymasis;

  ak) pabrėžti tvaraus vystymosi būtinybę pasitelkiant, be kita ko, atsinaujinančiosios energijos šaltinių ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, atsižvelgiant į ES su klimato kaita susijusius tikslus; pabrėžti, koks svarbus Gruzijos vaidmuo gerinant ES energetikos saugumą ir skatinant prioritetinius projektus ir politikos priemones, skirtas Pietų koridoriui vystyti (NABUCCO, AGRI, Trans–Kaspijos naftotiekis, „White Stream“ projektas, Europos ir Azijos naftos transportavimo koridorius (EAOTC));

  al)   padrąsinti ir paremti Gruzijos valdžios institucijas joms vykdant investicijų programą, kuri skirta naujiems gamybos pajėgumams hidroelektrinėse kurti pagal ES standartus ir normas ir kuria siekiama įvairinti energijos išteklius;

  Kiti klausimai

  am) konsultuotis su Europos Parlamentu dėl parlamentinio bendradarbiavimo nuostatų;

  an)  įtraukti aiškius asociacijos susitarimo įgyvendinimo kriterijus ir numatyti stebėsenos mechanizmus, įskaitant reguliarių ataskaitų teikimą Europos Parlamentui;

  ao) suteikti tikslinę finansinę ir techninę paramą Gruzijai siekiant užtikrinti, kad ši galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus derybose dėl asociacijos susitarimo, ir jį iki galo įgyvendinti, toliau teikdama išsamias institucijų kūrimo programas; skirti daugiau išteklių administraciniams vietos ir regionų valdžios gebėjimams didinti pasitelkiant Rytų partnerystės iniciatyvoje siūlomas priemones, porines programas, aukšto lygio konsultacijas, mokymo ir darbuotojų mainų programas, stažuotes ir profesiniam mokymui skirtas stipendijas;

  ap) vadovaujantis bendru komunikatu „Atnaujintas požiūris į kintančią kaimynystę“, didinti ES paramą Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijoms ir žiniasklaidai siekiant užtikrinti, kad jos galėtų vykdyti reformų ir įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė vyriausybė, vidaus kontrolę, ir geriau už juos atsiskaityti;

  aq) skatinti ES derybų grupę ir toliau sėkmingai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir nuolat teikti informaciją, paremtą dokumentais dėl derybų pažangos pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kurioje numatyta, kad Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros etapais;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir susipažinti – Gruzijai.

  NUOMONĖ Tarptautinės prekybos komiteto (19.10.2011)

  pateikta Užsienio reikalų komitetui

  dėl rekomendacijų Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo

  (2011/2133(INI))

  Nuomonės referentė: Laima Liucija Andrikienė

  PASIŪLYMAI

  Atsižvelgdamas į tai, kad vyksta ES ir Gruzijos derybos dėl asociacijos susitarimo ir bus pradėtos derybos dėl plataus masto laisvosios prekybos susitarimo, Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1.  pritarti kuo skubesnei derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo pradžiai, kad galima būtų glaudžiau integruoti Gruziją ir jos didžiausią prekybos partnerę, kadangi tai būtina siekiant paremti Gruzijos ekonomikos augimą, įveikti ekonomikos krizę ir 2008 m. vykusio karo su Rusija dėl Pietų Osetijos padarinius;

  2.  atsižvelgti į tai, kad per pastaruosius metus Gruzijos vyriausybė dėjo daug pastangų, kad būtų atverta šalies ekonomika: nustatė labai mažus pramoninius tarifus, kūrė verslui ir investicijoms palankią teisinę ir reglamentavimo sistemą ir stiprino teisinę valstybę;

  3.  skatinti Gruziją siekti pažangos tobulinant savo teisės aktus: didinti savo institucijų veiksmingumą ir užtikrinti aukšto lygio kokybės kontrolės standartus, taikomus saviems produktams, siekiant, kad būtų įvykdyti Europos Komisijos nustatyti reikalavimai;

  4.  suteikti ES finansinę paramą ir techninę pagalbą Gruzijai siekiant užtikrinti, kad būtų tęsiamos teisėkūros ir institucinės prisitaikymo prie glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo reformos, ir paspartinti pagrindinių rekomendacijų, numatytų ES ir Gruzijos veiksmų plane, įgyvendinimo procesą;

  5.  pabrėžti, kaip ES svarbu, kad Gruzija užtikrintų, jog jos teritorijoje toksinės ir radioaktyvios atliekos būtų šalinamos tinkamai, nes tai viena iš sąlygų, skatinančių prekybą, ypač žemės ūkyje, siekiant užtikrinti maisto saugą;

  6.  įtraukti nuoseklius įpareigojimus, apimančius esminius su prekyba susijusius skirsnius, kaip antai: netarifines kliūtis, prekybos skatinimą, kilmės taisykles, sanitarines ir fitosanitarines priemones, intelektinės nuosavybės teises, investicijas ir konkurencijos politiką, ir užbaigti veiksmus srityse, numatytose veiksmų plane;

  7.  paraginti Gruziją vykdyti reformas, kurios padėtų gerinti verslo aplinką, mokesčių rinkimo pajėgumus ir sutartinių ginčų sprendimo mechanizmą ir kartu padėtų skatinti įmonių socialinę atsakomybę ir tvarų vystimąsi; taip pat skatinti Gruziją investuoti į infrastruktūrą, ypač viešąsias paslaugas, ir kovoti su esama nelygybe, ypač kaimo vietovėse; skatinti ES valstybių narių ir Gruzijos specialistų bendradarbiavimą siekiant, kad šalyje būtų sparčiau vykdomos reformos ir kad būtų kas dieną dalijamasi gerąja ES valdymo patirtimi;

  8.  derybose dėl asociacijos susitarimo užtikrinti, kad Gruzijoje būtų įgyvendinama laisvoji ir sąžininga prekyba, tvarus vystymasis, kad būtų paisoma žmogaus teisių ir darbo standartų ir kad būtų vykdomas geras valdymas; ypač užtikrinti, kad Gruzijos darbo teisės aktai atitiktų pagrindines TDO konvencijas, ypač konvencijas Nr. 87 ir 98, ir kad būtų panaikintas vaikų darbas.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  11.10.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  22

  3

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Martin Callanan

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  20.10.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein