RAPORT cuprinzând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE - Georgia

27.10.2011 - (2011/2133(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Krzysztof Lisek
PR_INI_art90-4


Procedură : 2011/2133(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0374/2011

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

cuprinzând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE - Georgia

(2011/2133(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere negocierile în curs de desfășurare dintre UE și Georgia în vederea încheierii unui Acord de asociere,

 având în vedere concluziile Consiliului European extraordinar de la 1 septembrie 2008 și concluziile Consiliului Relații Externe al UE din 15 septembrie 2008,

 având în vedere concluziile referitoare la Georgia ale Consiliului din 10 mai 2010, prin care au fost adoptate directivele privind negocierile,

 având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Georgia și Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999,

 având în vedere Acordul de încetare a focului de la 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și Acordul de implementare de la 8 septembrie 2008,

 având în vedere discursul ținut de Mihail Saakașvili, președintele Georgiei, în fața Parlamentului European, la 23 noiembrie 2010,

 având în vedere Declarația comună a summit-ului Parteneriatului estic, care a avut loc la Praga la 7 mai 2009,

 având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 25 octombrie 2010, referitoare la Parteneriatul estic,

 având în vedere comunicarea comună din 25 mai 2011, intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”,

 având în vedere planul de acțiune comun UE - Georgia privind Politica europeană de vecinătate (PEV), aprobat de Consiliul de cooperare UE - Georgia la 14 noiembrie 2006, care stabilește obiectivele strategice și specifice bazate pe angajamentul față de valorile comune și implementarea eficientă a reformelor politice, economice și instituționale,

 având în vedere raportul de evaluare privind Georgia al Comisiei Europene, adoptat la 25 mai 2011,

 având în vedere acordurile UE - Georgia de facilitare a acordării vizelor și de readmisie, care au intrat în vigoare la 1 martie 2011,

 având în vedere Declarația comună privind parteneriatul de mobilitate dintre UE și Georgia, adoptată la 30 noiembrie 2009,

 având în vedere recomandările cheie ale Comisiei Europene privind pregătirile Georgiei pentru lansarea negocierilor privind ZLSAC cu Georgia, emise în 2009,

 având în vedere semnarea, la 14 iulie 2011, a Acordului UE - Georgia cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare,

 având în vedere semnarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, la 2 decembrie 2010,

 având în vedere Raportul special nr. 13/2010 al Curții de Conturi Europene referitor la rezultatele Instrumentului european de vecinătate și parteneriat (IEVP) în Caucazul de Sud,

 având în vedere rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind situația din Georgia[1], rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la necesitatea unei strategii a UE pentru Caucazul de Sud[2] și rezoluția sa din 7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică[3],

 având în vedere articolul 90 alineatul (4) și articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0374/2011),

A.  întrucât Parteneriatul estic a creat un cadru politic semnificativ pentru intensificarea relațiilor, accelerarea asocierii la nivel politic și continuarea integrării la nivel economic dintre UE și Georgia prin sprijinirea reformelor politice și socio-economice și facilitarea apropierii de UE;

B.  întrucât Parteneriatul estic prevede întărirea relațiilor bilaterale prin intermediul noilor Acorduri de asociere, ținând seama de situația specifică și ambiția fiecărei țări partenere și de capacitatea sa de a respecta angajamentele care decurg din acestea;

C.  întrucât angajamentul activ al Georgiei și adeziunea sa la valorile și principiile comune, îndeosebi democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectul pentru drepturile omului, sunt vitale pentru ca procesul să avanseze și ca negocierea și implementarea ulterioară a Acordului de asociere să constituie un succes care să aibă un impact sustenabil asupra dezvoltării țării;

D.  întrucât armonizarea legislativă reprezintă un instrument important pentru promovarea cooperării dintre UE și Georgia;

E.  întrucât Georgia este unul din partenerii care înregistrează cele mai bune performanțe din Parteneriatul estic în ce privește adoptarea reformelor, chiar dacă există, încă, probleme în ceea ce privește punerea lor în aplicare; întrucât sunt necesare, în continuare, îmbunătățiri în privința reformelor din sistemul judiciar, în privința drepturilor forței de muncă, a drepturilor femeilor și integrării minorităților;

F.  întrucât conflictul nesoluționat dintre Rusia și Georgia reprezintă un obstacol pentru stabilitatea și dezvoltarea Georgiei; întrucât Rusia continuă să ocupe regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, încălcând normele și principiile fundamentale ale dreptului internațional; întrucât în zonele aflate sub controlul efectiv al forțelor de ocupație au avut loc purificări etnice și schimbări demografice forțate, forțele respective fiind răspunzătoare de încălcările drepturilor omului înregistrate în aceste zone;

G.  întrucât în comunicarea comună privind „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”, UE și-a confirmat ambiția de a se angaja, într-un mod mai proactiv, în soluționarea conflictelor; întrucât Misiunea de supraveghere a UE (EUMM) joacă un rol important pe teren, iar Reprezentantul special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia este copreședinte al negocierilor de la Geneva; întrucât aceste negocieri nu au dat rezultate până în prezent;

H.  întrucât UE subliniază dreptul Georgiei de a adera la orice organizație sau alianță internațională, cu respectarea dreptului internațional și își reiterează credința fermă în principiul că nicio țară terță nu are drept de veto asupra deciziei suverane a unei alte țări de a se alătura unei organizații sau alianțe internaționale sau dreptul de a destabiliza un guvern ales în mod democratic;

I.  întrucât negocierile cu Georgia privind Acordul de asociere înaintează într-un ritm rapid; totuși negocierile privind Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC) nu au început încă;

1.  adresează, în contextul negocierilor în curs privind Acordul de asociere, următoarele recomandări Consiliului, Comisiei și SEAE:

(a) să garanteze că negocierile cu Georgia continuă într-un ritm constant;

(b) să garanteze, de asemenea, că Acordul de asociere reprezintă un cadru global și orientat spre viitor pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor cu Georgia în anii următori;

Dialog politic și cooperare

(c) să recunoască Georgia ca stat european și să bazeze angajamentul UE și negocierile în curs cu Georgia pe o perspectivă europeană, inclusiv articolul 49 din Tratatul privind UE, considerat drept o pârghie prețioasă pentru aplicarea reformelor și un catalizator necesar pentru sprijinul public acordat acestor reforme, care ar putea întări și în viitor angajamentul Georgiei față valorile comune și principiile democrației, statului de drept, drepturilor omului și bunei guvernanțe;

(d)  să întărească sprijinul UE pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și să garanteze aplicabilitatea acordului, odată încheiat, pe întreg teritoriul Georgiei; în acest sens, să continue să participe în mod activ la soluționarea conflictului, printre altele, mulțumită EUMM, al cărei mandat a fost prelungit, recent, până la 15 septembrie 2012;

(e)  să sublinieze necesitatea unei întoarceri demne și în siguranță a tuturor persoanelor strămutate intern și refugiaților la locurile de reședință permanentă ale acestora, precum și faptul că schimbările demografice forțate sunt inacceptabile;

(f)  să sublinieze importanța toleranței interetnice și religioase; să salute recenta lege adoptată de parlamentul Georgiei privind înregistrarea organizațiilor religioase, precum și măsurile de acțiune pozitivă adoptate de guvernul Georgiei în domeniul educației, având ca obiectiv mai buna integrare a minorităților naționale;

(g)  să recunoască regiunile Georgiei Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud ca teritorii ocupate;

(h)  să intensifice convorbirile cu Federația Rusă pentru a se asigura că aceasta îndeplinește în mod necondiționat toate prevederile acordului de încetare a focului din 12 august 2008 dintre Rusia și Georgia, în special a prevederii care stipulează că Rusia garantează accesul deplin nelimitat a EUMM în teritoriile ocupate Abhazia și regiunea Tskhinvali/Oseția de Sud; să evidențieze necesitatea asigurării stabilității în regiunile Georgiei susmenționate;

(i)   să solicite Rusiei să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, să pună capăt ocupației acestor teritorii georgiene și să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea granițelor sale recunoscute la nivel internațional în conformitate cu dreptul internațional, Carta ONU, Actul final al Conferinței de la Helsinki pentru Securitate și Cooperare în Europa și rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU;

(j)   să salute angajamentul unilateral luat de Georgia, de a nu recurge la forță pentru a redobândi controlul asupra regiunilor Abhazia și Oseția de Sud, astfel cum a declarat președintele Saakașvili în fața Parlamentului European la 23 noiembrie 2010 și să solicite Rusiei să acționeze în același mod, angajându-se să nu facă uz de forță împotriva Georgiei; să salute Strategia Georgiei privind teritoriile ocupate și Planul de acțiune pentru angajament ca instrumente importante pentru reconciliere și să sublinieze necesitatea unui dialog susținut și a contactelor directe cu populațiile locale din Abhazia și Oseția de Sud pentru a facilita reconcilierea;

(k)  să invite Georgia și Rusia să se angajeze în discuții directe, fără condiții prealabile, pe o serie de teme, cu medierea, dacă este nevoie, a unei părți terțe acceptate de comun acord, lucru care ar trebui să completeze, nu să se substituie, procesului de la Geneva aflat în desfășurare;

(l)   să își exprime îngrijorarea cu privire la atacurile teroriste din Georgia, de anul trecut și să invite Rusia să coopereze în anchetarea atacurilor teroriste menționate mai sus; să îndemne Georgia și Rusia să reducă discursurile pe marginea atentatelor cu bombă și sprijinului acordat terorismului, în scopul instaurării unui climat de încredere în desfășurarea acestor anchete;

Justiție, libertate și securitate

(m) să salute progresele semnificative realizate de Georgia în domeniul reformelor democratice, inclusiv în întărirea instituțiilor democratice, în special în ce privește Biroul ombudsmanului, combaterea corupției și reforma sistemului judiciar, precum și reformele și liberalizarea economiei; să felicite Georgia pentru reducerea numărului total și, în special, al numărului de cazuri grave de criminalitate la nivel național;

(n)  să își exprime îngrijorarea cu privire la cazurile avocaților care au fost atacați și bătuți grav de ofițeri de poliție; să îndemne autoritățile georgiene să ia măsuri imediate și eficiente pentru a ancheta faptele susmenționate, să lupte împotriva impunității și a persecuțiilor motivate politic, să-i aducă în fața justiției pe cei răspunzători; să se asigure că toate acțiunile și amenințările la adresa avocaților pentru exercitarea legitimă a obligațiilor profesionale ale acestora sunt oprite de urgență și în mod eficient;

(o)  să solicite guvernului georgian să inițieze un dialog politic constructiv și extins cu forțele opoziției și să dezvolte în continuare un mediu democratic pentru libertatea de exprimare, în special accesibilitatea mass-media publice pentru toate partidele politice;

(p)  să invite guvernul georgian să îmbunătățească în continuare condițiile de detenție din închisori și centrele de detenție, să continue să acorde întregul său sprijin Apărătorului Public din Georgia, responsabil pentru monitorizarea încălcărilor drepturilor omului și să ia în considerare facilitarea accesului organizațiilor societății civile și a celor neguvernamentale în domeniul drepturilor omului la persoanele din închisori și centre de detenție;

(q)  să evalueze implementarea acordurilor de facilitare a acordării vizelor și de readmisie, precum și parteneriatul de mobilitate UE - Georgia; să ia în considerare, ulterior, inițierea, la momentul potrivit, a unui dialog UE - Georgia privind vizele, în scopul liberalizării acordării vizelor; să garanteze că acordul reflectă progresele înregistrate în direcția liberalizării acordării vizelor în momentul finalizării negocierilor acestui acord;

(r)   să includă în acord clauze referitoare la protecția și promovarea drepturilor omului care să fie conforme celor mai stricte norme internaționale și europene, utilizând pe deplin cadrul reprezentat de Consiliul Europei și OSCE și să insiste, în mod special, asupra drepturilor persoanelor strămutate intern (PSI) și persoanelor aparținând minorităților naționale și altor minorități;

(s)  să ia act de efortul considerabil depus de Georgia pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru PSI, în special în ce privește accesul la locuințe;

(t)   să încurajeze autoritățile georgiene să adopte și să aplice o legislație cuprinzătoare și eficientă în materie de combatere a discriminării, în conformitate cu litera și în spiritul, printre altele, ale legislației UE și Cartei drepturilor fundamentale a UE, care să includă, printre altele, prevederi împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen;

(u)  să sublinieze în acord importanța garantării libertăților fundamentale, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a continuării combaterii corupției și să continue să sprijine, în mod prioritar, reforma sistemului judiciar, în scopul creșterii încrederii publice în sistemul judiciar și necesitatea de a dezvolta un sistem judiciar complet independent, inclusiv prin luarea de măsuri pentru a se asigura revizuirea echitabilă a cazurilor politice importante, a cazurilor de aplicare a drepturilor omului și de uzurpare a proprietății;

(v)  să invite guvernul georgian să promoveze mijloace media libere, libertatea de expresie și pluralismul mijloacelor media; să permită mijloacelor media să informeze în mod independent și obiectiv fără presiuni de ordin politic și economic; să asigure aplicarea credibilă și eficientă a măsurilor de protejare a ziariștilor; să asigure transparența drepturilor de proprietate asupra mijloacelor media, în special a societăților de radiodifuziune și televiziune și accesul liber la informațiile de interes public;

(w) să includă în acord o secțiune referitoare la protejarea drepturilor copilului, inclusiv armonizarea legislației georgiene pertinente cu Convenția privind drepturile copilului;

(x)  să sublinieze importanța realizării unei egalități depline de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește, în special, diferența uriașă dintre remunerațiile acestora;

Cooperare economică și sectorială

(y)  să lanseze cât mai curând posibil negocieri privind ZLSAC și, în acest sens, să acorde asistența adecvată omologilor georgieni pentru a putea duce negocieri și, după aceea, pentru a pune în aplicare ZLSAC după o evaluare corectă și completă a impactului său social și ecologic;

(z)  să sprijine începerea cât mai rapidă a negocierilor pentru o ZLSAC, imediat ce recomandările cheie ale Comisiei, susținute de statele membre ale UE, au fost îndeplinite de Georgia, astfel încât aceasta să fie mai bine integrată cu cel mai mare partener comercial al său, lucru necesar pentru susținerea creșterii economice în Georgia și pentru depășirea crizei economice și a daunelor provocate de războiul cu Rusia din 2008;

(aa) să încurajeze progresele Georgiei privind perfecționarea legislației, îmbunătățirea eficienței instituțiilor sale și asigurarea unor standarde înalte de control al calității pentru produsele sale pentru a îndeplini cerințele stabilite de Comisia Europeană;

(ab) să acorde Georgiei asistență financiară și tehnică din partea UE pentru a asigura continuarea reformelor legislative și instituționale necesare pentru adaptarea la ZLSAC și să accelereze procesul de implementare a recomandărilor-cheie definite în planul de acțiune UE – Georgia;

(ac) să sublinieze cât de important este pentru UE ca Georgia să garanteze eliminarea adecvată a deșeurilor toxice și radioactive de pe teritoriul său, ca o condiție prealabilă pentru facilitarea comerțului, în special în ceea ce privește agricultura pentru a proteja siguranța alimentară;

(ad) să includă în acord angajamente de a se conforma cu dreptul muncii și normele în materie ale Organizației internaționale a muncii, îndeosebi Convențiile 87 și 98 și cu Carta socială a UE, precum și privind dezvoltarea unui dialog social autentic, structurat și nediscriminatoriu în practică și cu faptul că apropierea Georgiei de acquis-ul social al UE ar avea un efect de facilitare asupra perspectivei țării legate de UE;

(ae) să facă apel la autoritățile georgiene să își asume un angajament mai ferm față de politicile de ocupare a forței de muncă și față de coeziunea socială și să creeze, în continuare, un mediu propice aplicării standardelor UE în domeniul economiei sociale de piață;

(af) să ia în considerare eforturile considerabile depuse de guvernul georgian în ultimii ani pentru deschiderea economiei naționale, prin stabilirea unor tarife industriale foarte scăzute, prin adoptarea unui cadru legal de reglementare favorabil mediului de afaceri și investițiilor și prin respectarea statului de drept;

(ag) să includă angajamente consecutive referitoare la capitole esențiale legate de schimburile comerciale, cum ar fi barierele netarifare, facilitarea schimburilor comerciale, normele privind originea, măsurile sanitare și fitosanitare, drepturile de proprietate intelectuală, investițiile și politica în domeniul concurenței, precum și să ducă la bun sfârșit acțiunile în domeniile prevăzute de planul de acțiune;

(ah) să încurajeze Georgia să continue reformele care ameliorează climatului mediului de afaceri, să își îmbunătățească capacitatea de colectare a impozitelor și mecanismele de soluționare a litigiilor în materie contractuală, promovând, în același timp, responsabilitatea socială a întreprinderilor și dezvoltarea sustenabilă, să încurajeze Georgia să investească în infrastructură, îndeosebi în ce privește serviciile publice, să lupte împotriva inegalităților existente, mai ales în zonele rurale, să încurajeze cooperarea dintre experți proveniți din statele membre ale UE și omologi ai acestora din Georgia, în scopul promovării implementării reformelor în țară și comunicării, zilnic, a bunelor practici de guvernanță din UE;

(ai) să încurajeze o largă cooperare sectorială; să scoată în evidență, în special, avantajele acesteia și să promoveze convergența în materie de reglementări în acest domeniu;

(aj) să includă în acord dispoziții referitoare la posibilitatea participării Georgiei la agențiile și programele Uniunii, ca instrument fundamental de promovare a standardelor europene la toate nivelurile;

(ak) să sublinieze necesitatea unei dezvoltări sustenabile, inclusiv prin promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice, luând în considerare obiectivele UE în domeniul schimbărilor climatice; să scoată în evidență importanța Georgiei în ce privește ameliorarea securității energetice a UE prin promovarea proiectelor prioritare și a măsurilor legate de politicile de dezvoltare a coridorului sudic (Nabucco, AGRI, conducta transcaspiană, White Stream, coridorul euro-asiatic de transport al petrolului (Euro-Asian Oil Transportation Corridor - EAOTС));

(al) să încurajeze și să asiste autoritățile georgiene în programul de investiții al acestora pentru construcția de noi capacități de generare în centralele hidroelectrice, cu respectarea standardelor și normelor UE, ca modalitate de diversificare a nevoilor sale energetice;

Alte aspecte

(am)să consulte Parlamentul European cu privire la prevederile referitoare la cooperarea parlamentară;

(an) să includă obiective clare privind implementarea Acordului de asociere și să asigure mecanisme de monitorizare, inclusiv prezentarea de rapoarte, în mod regulat, Parlamentului European;

(ao) să acorde Georgiei sprijin financiar și tehnic specific pentru ca aceasta să-și poată îndeplini angajamentele care decurg din negocierile privind Acordul de asociere și punerea în aplicare deplină a acestuia, prin desfășurarea, în continuare, a unor programe cuprinzătoare de edificare a instituțiilor; să aloce mai multe resurse pentru dezvoltarea capacității administrative a autorităților locale și regionale, cu ajutorul măsurilor propuse în Parteneriatul estic, pentru programe de parteneriat, consultări la nivel înalt, programe de formare și de schimburi de personal, precum și pentru stagii și burse de formare profesională;

(ap) să mărească, în conformitate cu comunicarea comună privind „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”, asistența acordată de UE organizațiilor societății civile și mass-mediei din Georgia pentru a permite acestora să asigure controlul intern și o mai mare responsabilitate pentru reformele și angajamentele asumate de guvern;

(aq) să încurajeze echipa de negociatori a UE să își continue buna colaborare cu Parlamentul European și să furnizeze în permanență informații întemeiate pe documente, referitoare la progresele realizate în cadrul negocierilor, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, care prevede că Parlamentul este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, cuprinzând recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și SEAE, precum și, pentru informare, autorităților georgiene.

AVIZ al Comisiei pentru comerȚ internaȚional (19.10.2011)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la recomandările adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE-Georgia

(2011/2133(INI)(INI))

Raportoare pentru aviz: Laima Liucija Andrikienė

SUGESTII

În contextul actualelor negocieri privind Acordul de asociere UE-Georgia și al viitoarelor negocieri privind Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  să sprijine începerea cât mai rapidă a negocierilor pentru o ZLSAC, imediat ce recomandările cheie stabilite de către Comisie și aprobate de către statele membre ale UE au fost îndeplinite de Georgia, astfel încât Georgia să fie mai bine integrată cu cel mai mare partener comercial al său, lucru necesar pentru susținerea creșterii economice în Georgia și pentru depășirea crizei economice și a daunelor provocate de războiul cu Rusia din 2008;

2.  să ia în considerare eforturile considerabile depuse de guvernul georgian în ultimii ani pentru deschiderea economiei naționale, prin stabilirea unor tarife industriale foarte scăzute, prin adoptarea unui cadru legal de reglementare favorabil întreprinderilor și investițiilor și prin respectarea statului de drept;

3.  să încurajeze progresele Georgiei în perfecționarea legislației, îmbunătățirea eficienței instituțiilor sale și asigurarea unor standarde înalte de control al calității pentru produsele sale, pentru a îndeplini cerințele stabilite de Comisia Europeană;

4.  să acorde Georgiei sprijin financiar și tehnic, pentru a asigura continuarea reformelor legislative și instituționale necesare adaptării la ZLSAC și să accelereze procesul de implementare a recomandărilor cheie definite în planul de acțiune UE-Georgia;

5.  să sublinieze cât de important este pentru UE ca Georgia să garanteze eliminarea adecvată a deșeurilor toxice și radioactive de pe teritoriul său, ca o condiție prealabilă pentru facilitarea comerțului, în special în ceea ce privește agricultura, pentru a proteja siguranța alimentară;

6.  să includă angajamente consecutive referitoare la capitole esențiale legate de schimburile comerciale, cum ar fi barierele netarifare, facilitarea schimburilor comerciale, normele privind originea, măsurile sanitare și fitosanitare, drepturile de proprietate intelectuală, investițiile și politica în domeniul concurenței, precum și să ducă la bun sfârșit acțiunile în domeniile prevăzute de planul de acțiune;

7.  să încurajeze Georgia să implementeze reforme care să îmbunătățească climatul de afaceri, capacitatea de colectare a impozitelor și mecanismele de soluționare a litigiilor în materie contractuală, promovând, în același timp, responsabilitatea socială a întreprinderilor și dezvoltarea sustenabilă, să încurajeze Georgia să investească în infrastructură, în special în domeniul serviciilor publice, precum și să lupte împotriva inegalităților existente, mai ales în zonele rurale; să încurajeze cooperarea dintre experți din statele membre ale UE și omologii lor din Georgia, pentru a stimula implementarea reformelor în această țară și a realiza un schimb zilnic de cele mai bune practici în ceea ce privește guvernanța UE;

8.  să stimuleze, prin negocierea acordului de asociere, implementarea comerțului liber și echitabil, a dezvoltării sustenabile, a drepturilor omului, a relațiilor de muncă, precum și a bunei guvernanțe în Georgia; să garanteze, în special, îndeplinirea, de către legislația georgiană a muncii, a convențiilor de bază ale OIM, în special convențiile 87 și 98, precum și eliminarea muncii copilului;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

José Bové, George Sabin Cutaș, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Martin Callanan

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein