SPRÁVA obsahujúci odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom

27.10.2011 - (2011/2133(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Krzysztof Lisek


Postup : 2011/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0374/2011

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

obsahujúci odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom

(2011/2133(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Gruzínskom o uzavretí dohody o pridružení,

 so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 1. septembra 2008 a na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy Európskej únie z 15. septembra 2008,

 so zreteľom na závery Rady o Gruzínsku z 10. mája 2010, v ktorých prijala smernice na rokovania,

 so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Gruzínskom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

 so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

 so zreteľom na vystúpenie prezidenta Gruzínska Michaila Saakašviliho v Európskom parlamente 23. novembra 2010,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Východnom partnerstve z 25. októbra 2010,

 so zreteľom na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

 so zreteľom na spoločný akčný plán európskej susedskej politiky EÚ a Gruzínska, ktorý podporila Rada pre spoluprácu EÚ – Gruzínsko 14. novembra 2006 a ktorý stanovuje strategické a konkrétne ciele založené na záväzkoch, pokiaľ ide o spoločné hodnoty a účinnú realizáciu politických, hospodárskych a inštitucionálnych reforiem,

 so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Gruzínska, ktorá bola prijatá 25. mája 2011,

 so zreteľom na dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii medzi EÚ a Gruzínskom, ktoré nadobudli platnosť 1. marca 2011,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie týkajúce sa partnerstva v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Gruzínskom z 30. novembra 2009,

 so zreteľom na kľúčové odporúčania Európskej komisie z roku 2009 týkajúce sa príprav Gruzínska na začatie rokovaní o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu,

 so zreteľom na podpísanie dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín zo 14. júla 2011,

 so zreteľom na podpísanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a jej členskými štátmi a Gruzínskom 2. decembra 2010,

 so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 13/2010 týkajúcu sa výsledkov nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v južnom Kaukaze,

 so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Gruzínsku z 3. septembra 2008[1], o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010[2], a o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky zo 7. apríla 2011[3],

–   so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0374/2011),

A.  keďže Východné partnerstvo vytvára zmysluplný politický rámec pre upevňovanie vzťahov, urýchľovanie politického združovania a prehlbovanie hospodárskej integrácie medzi EÚ a Gruzínskom, a to podporou politických a sociálno-ekonomických reforiem a uľahčovaním zbližovania s EÚ;

B.  keďže Východné partnerstvo umožňuje posilňovať dvojstranné vzťahy prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia a ambície každej partnerskej krajiny a jej schopnosť plniť výsledné záväzky;

C.  keďže aktívna angažovanosť Gruzínska a záväzok dodržiavať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a rešpektovania ľudských práv majú zásadný význam pre dosiahnutie pokroku v procese a úspešné dokončenie rokovaní a následné vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečujú, aby táto dohoda mala trvalý vplyv na rozvoj v krajine;

D.  keďže aproximácia právnych predpisov je dôležitým nástrojom podpory spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom;

E.  keďže Gruzínsko je v rámci Východného partnerstva jednou z najúspešnejších krajín, pokiaľ ide o prijímanie reforiem, hoci ešte stále pretrvávajú problémy s ich vykonávaním; keďže je potrebné ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o reformy súdnictva, pracovné práva, práva žien a integráciu menšín;

F.  keďže nevyriešený konflikt s Ruskom bráni Gruzínsku v dosahovaní stability a rozvoja; keďže Rusko pokračuje v okupácii gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska v rozpore so základnými normami a zásadami medzinárodného práva; keďže v oblastiach pod kontrolou okupačných síl sa uskutočnili etnické čistky a násilné demografické zmeny a okupačné sily nesú za porušovanie ľudských práv v týchto oblastiach zodpovednosť;

G.  keďže vo svojom spoločnom oznámení s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo uviedla EÚ svoju ambíciu aktívnejšie sa zapojiť do riešenia konfliktov; keďže pozorovateľská misia Európskej únie plní významnú úlohu v teréne a osobitný zástupca EÚ pre južný Kaukaz a krízu v Gruzínsku spolupredsedá rokovaniam v Ženeve; keďže tieto rokovania doposiaľ neviedli k takmer žiadnym výsledkom;

H.  keďže EÚ zdôrazňuje právo Gruzínska stať sa členom akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie pri rešpektovaní medzinárodného práva, opakuje svoju pevnú vieru v zásadu, že žiadna tretia krajina nemá právo vetovať suverénne rozhodnutie inej krajiny vstúpiť do akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie, ani právo destabilizovať demokraticky zvolenú vládu;

I.  keďže rokovania o dohode o pridružení s Gruzínskom rýchle napredujú, ale rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu sa ešte nezačali;

1.  predkladá v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o pridružení Rade, Komisii a ESVČ tieto odporúčania:

(a) zabezpečiť, aby rokovania s Gruzínskom plynulo pokračovali,

(b) zabezpečiť tiež, aby dohoda o pridružení bola komplexným a perspektívnym rámcom ďalšieho rozvoja vzťahov s Gruzínskom v nadchádzajúcich rokoch;

Politický dialóg a spolupráca

(c) uznať Gruzínsko za európsky štát a vychádzať pri záväzku EÚ a v rámci prebiehajúcich rokovaní s Gruzínskom z európskej perspektívy, ako aj z článku 49 Zmluvy o EÚ, ktorý sa považuje za významný nástroj vykonávania reforiem a potrebný katalyzátor verejnej podpory pre tieto reformy, na základe ktorých by sa mohol upevniť záväzok Gruzínska voči spoločným hodnotám a zásadám demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;

(d)  zintenzívniť podporu suverenity a územnej celistvosti Gruzínska zo strany EÚ a po uzavretí dohody zabezpečiť jej vykonateľnosť na celom území Gruzínska; v záujme dosiahnutia tohto cieľa sa naďalej aktívne angažovať v oblasti riešenia konfliktov, okrem iného vďaka pozorovateľskej misii Európskej únie, ktorej mandát sa nedávno predĺžil do 15. septembra 2012;

(e)  zdôrazniť potrebu bezpečného a dôstojného návratu všetkých vnútorne vysídlených osôb a utečencov na svoje miesta trvalého pobytu a neprijateľnosť násilných demografických zmien;

(f)  zdôrazňovať význam medzietnickej a náboženskej tolerancie; privítať nedávny zákon prijatý gruzínskym parlamentom o registrácii náboženských organizácií, ako i opatrenia pozitívnej diskriminácie prijaté gruzínskou vládou v oblasti vzdelávania s cieľom dosiahnuť lepšiu integráciu národnostných menšín;

(g)  uznať gruzínske regióny Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko za okupované územia;

(h)  zintenzívniť rokovania s Ruskou federáciou s cieľom zabezpečiť, aby bezpodmienečne splnila všetky ustanovenia dohody o prímerí z 12. augusta 2008 medzi Ruskom a Gruzínskom, predovšetkým ustanovenie, na základe ktorého má Rusko zaručiť pozorovateľskej misii Európskej únie neobmedzený prístup na okupované územia Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska; zdôrazniť potrebu zabezpečiť na uvedených územiach Gruzínska stabilitu;

(i)   vyzvať Rusko, aby zrušilo uznanie oddelenia gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska, aby ukončilo okupáciu týchto gruzínskych území a aby v plnom rozsahu rešpektovalo suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť medzinárodne uznaných hraníc, tak ako je stanovené v medzinárodnom práve, v Charte OSN, v Záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN;

(j)   privítať jednostranný záväzok Gruzínska nevyužiť silu na obnovenie kontroly nad regiónmi Abcházska a Južného Osetska, tak ako to vyhlásil prezident Saakašvili vo svojom vystúpení v Európskom parlamente 23. novembra 2010, a vyzvať Rusko, aby sa rovnako zaviazalo k nepoužitiu sily proti Gruzínsku; privítať stratégiu Gruzínska pre okupované územia a akčný plán pre angažovanosť ako významný nástroj na zmierenie a zdôrazňovať potrebu prehĺbenia dialógu a medziľudských kontaktov s miestnym obyvateľstvom Abcházska a Južného Osetska s cieľom umožniť zmierenie;

(k)  vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby pristúpili k priamym rozhovorom bez predbežných podmienok o celom spektre tém s prípadným sprostredkovaním vzájomne prijateľnou treťou stranou, čo by malo doplniť, nie nahradiť, súčasný ženevský proces;

(l)   vyjadriť znepokojenie nad teroristickými útokmi v Gruzínsku, ku ktorým došlo od minulého roka, a vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby spolupracovali na ich vyšetrovaní; naliehavo žiadať Gruzínsko a Rusko, aby zastavili eskaláciu slovných prejavov o bombových útokoch a podpore terorizmu s cieľom vytvoriť ovzdušie dôvery pri tomto vyšetrovaní;

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

(m) privítať významný pokrok, ktorý Gruzínsko dosiahlo v oblasti demokratických reforiem, vrátane posilnenia demokratických inštitúcií, predovšetkým úradu ombudsmana, boja proti korupcii a reformy súdneho sektora, ako aj ekonomických reforiem a liberalizácie; zablahoželať Gruzínsku k zníženiu miery celkovej a najmä závažnej kriminality v krajine;

(n)  vyjadriť znepokojenie nad prípadmi právnikov, ktorých napadla a tvrdo zbila polícia; naliehavo žiadať gruzínske orgány, aby prijali okamžité a účinné kroky na vyšetrenie uvedených skutočností a na boj proti beztrestnosti a politicky motivovanému trestnému stíhaniu, pričom by mali zodpovedné osoby odovzdať do rúk spravodlivosti; zabezpečiť, aby všetky kroky a hrozby voči právnikom za legitímny výkon ich profesionálnych povinností okamžite a skutočne ustali;

(o)  vyzvať gruzínsku vládu, aby začala dôkladnejší konštruktívny politický dialóg s opozičnými silami a aby ďalej rozvíjala demokratické prostredie slobody slova, najmä prístupnosť verejných médií pre všetky politické strany;

(p)  vyzvať gruzínsku vládu, aby ďalej zlepšovala fyzické podmienky vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb, naďalej v plnej miere podporovala gruzínskeho verejného ochrancu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie prípadov porušovania ľudských práv a zvážila uľahčenie možnosti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskej spoločnosti a ľudských práv navštevovať osoby vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb;

(q)  posúdiť vykonávanie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii a partnerstva v oblasti mobility medzi EÚ a Gruzínskom; posúdiť možnosť následného začatia rokovaní o vízach medzi EÚ a Gruzínskom s cieľom liberalizovať vízový režim; zabezpečiť, aby bol v dohode zohľadnený pokrok smerom k liberalizácii vízového režimu dosiahnutý v čase ukončenia rokovaní o dohode;

(r)   začleniť do dohody ustanovenia o ochrane a presadzovaní ľudských práv, v ktorých sú zohľadnené najprísnejšie medzinárodné a európske normy, ktoré v plnom rozsahu čerpajú z rámca Rady Európy a OBSE a sú v nich predovšetkým zdôraznené práva vnútorne vysídlených osôb a osôb patriacich k vnútroštátnym a iným menšinám;

(s)  vziať do úvahy významné množstvo práce, ktorú Gruzínsko vykonalo pri realizácii svojho akčného plánu pre vnútorne vysídlené osoby, a to s osobitným zameraním na prístup k bývaniu;

(t)   nabádať gruzínske orgány k tomu, aby prijali a zaviedli komplexné a účinné antidiskriminačné právne predpisy, ktoré budú v súlade s literou aj duchom právnych predpisov EÚ a Charty základných práv EÚ, pričom tieto právne predpisy budú okrem iného zahŕňať ustanovenia proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

(u)  zdôrazniť v dohode význam zabezpečenia základných slobôd, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a neustáleho boja proti korupcii a naďalej podporovať reformu súdnictva ako jednu z priorít s cieľom zvýšiť v tejto oblasti dôveru verejnosti, a potrebu vytvoriť úplne nezávislé súdnictvo, a to aj tým, že sa prijmú kroky na zabezpečenie toho, aby sa spravodlivo prehodnotili známe politické prípady, prípady týkajúce sa ľudských práv a prípady uzurpovania majetku;

(v)  vyzvať gruzínsku vládu, aby presadzovala slobodné médiá, slobodu prejavu a pluralitu médií; aby umožnila médiám nezávislé a objektívne spravodajstvo bez politického a hospodárskeho nátlaku; aby zabezpečila dôveryhodné a účinné zavádzanie opatrení na ochranu novinárov; aby zabezpečila transparentnosť vlastníctva médií, najmä pokiaľ ide o vysielajúce médiá, a voľný prístup k verejným informáciám;

(w) začleniť do dohody kapitolu o ochrane práv dieťaťa vrátane harmonizácie príslušných právnych predpisov gruzínskej legislatívy s Dohovorom o právach dieťaťa;

(x)  zdôrazniť význam dosiahnutia úplnej rodovej rovnosti, najmä pokiaľ ide o obrovský rozdiel v odmeňovaní žien a mužov;

Hospodárstvo a odvetvová spolupráca

(y)  začať čo najskôr rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu a v tejto súvislosti poskytnúť gruzínskym kolegom príslušnú pomoc pri vedení rokovaní a následnom vytváraní tejto zóny po presnom a dôkladnom posúdení jej sociálneho a environmentálneho vplyvu;

(z)  podporiť čo najrýchlejšie začatie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu a to hneď ako Gruzínsko splní kľúčové odporúčania, ktoré predložila Komisia a ktoré schválili členské štáty EÚ, aby sa Gruzínsko mohlo užšie prepojiť so svojím najväčším obchodným partnerom, čo je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si Gruzínsko udržalo hospodársky rast a prekonalo hospodársku krízu a škody spôsobené vojnou s Ruskom v roku 2008;

(aa) podporiť pokrok Gruzínska v zdokonaľovaní jeho právnych predpisov, zvyšovaní efektívnosti inštitúcií a zabezpečovaní vysokých noriem kontroly kvality jeho výrobkov s cieľom splniť požiadavky, ktoré stanovila Európska komisia;

(ab) poskytovať Gruzínsku finančnú a technickú podporu EÚ s cieľom zabezpečiť pokračovanie legislatívnych a inštitucionálnych reforiem na účely prispôsobenia sa prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu a urýchliť proces vykonávania kľúčových odporúčaní stanovených v Akčnom pláne EÚ – Gruzínsko;

(ac) zdôrazniť, aké je pre EÚ dôležité, aby Gruzínsko zabezpečilo riadnu likvidáciu toxického a rádioaktívneho odpadu na svojom území ako nevyhnutného predpokladu pre uľahčenie obchodu, najmä s ohľadom na poľnohospodárstvo, s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín;

(ad) začleniť do dohody záväzky dodržiavať pracovné práva a normy Medzinárodnej organizácie práce, najmä dohovory 87 a 98, a Európsku sociálnu chartu, ako aj záväzky rozvíjať v praxi skutočný, štruktúrovaný a nediskriminačný sociálny dialóg, a záväzky týkajúce sa toho, že približovanie gruzínskych právnych predpisov sociálnemu acquis EÚ by uľahčilo európsku perspektívu krajiny;

(ae) vyzvať gruzínske orgány, aby sa dôraznejšie zaviazali k plneniu politík v oblasti zamestnanosti a k sociálnej súdržnosti a k pokračovaniu vo vytváraní prostredia, ktoré povedie k európskym normám sociálneho trhového hospodárstva;

(af) zohľadniť značné úsilie gruzínskej vlády v uplynulých rokoch o otvorenie hospodárstva krajiny spočívajúce v tom, že zaviedla veľmi nízke priemyselné clá, prijala právny a regulačný rámec uľahčujúci obchod a investície a uplatňovala zásady právneho štátu;

(ag) začleniť postupné záväzky vzťahujúce sa na kľúčové kapitoly súvisiace s obchodom, ako sú necolné prekážky, uľahčenie obchodu, pravidlá o pôvode, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva, investície a hospodárska súťaž, ako aj dokončiť kroky v oblastiach, ktorých sa týka akčný plán;

(ah) povzbudiť Gruzínsko, aby uskutočnilo reformy zlepšujúce podnikateľské prostredie, svoje možnosti v oblasti výberu daní, ako aj mechanizmus urovnávania sporov a aby zároveň podporovalo sociálnu zodpovednosť podnikov a trvalo udržateľný rozvoj; povzbudiť Gruzínsko, aby investovalo do svojej infraštruktúry, najmä s ohľadom na verejné služby, bojovalo proti existujúcim nerovnostiam, najmä vo vidieckych oblastiach, podporovalo spoluprácu medzi odborníkmi zo všetkých členských štátov EÚ a ich partnermi v Gruzínsku, s cieľom posilniť vykonávanie reforiem v tejto krajine a každodenne si vymieňať najlepšie postupy v oblasti správy vecí verejných EÚ;

(ai) nabádať na širokú odvetvovú spoluprácu; objasňovať predovšetkým prínosy a presadzovať regulačnú konvergenciu v tejto oblasti;

(aj) začleniť do dohody ustanovenia týkajúce sa možnosti zapojenia Gruzínska do programov a agentúr Spoločenstva, čo je základným nástrojom podpory európskych noriem na všetkých úrovniach;

(ak) zdôrazniť potrebu trvalo udržateľného rozvoja, i na základe presadzovania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti so zreteľom na ciele EÚ v oblasti zmeny klímy; zdôrazniť významnú úlohu Gruzínska pri zvyšovaní úrovne energetickej bezpečnosti EÚ podporou prioritných projektov a politických opatrení v oblasti rozvoja južného koridoru (NABUCCO, AGRI, transkaspické vedenie, White Stream, EAOTC);

(al) podporovať gruzínske orgány a pomáhať im v ich investičnom programe v oblasti výstavby vodných elektrární novej generácie ako nástroja diverzifikácie energetických potrieb krajiny v súlade so štandardami a normami EÚ;

Iné otázky

(am)viesť konzultácie s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;

(an) prijať jasné kritériá na vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane poskytovania pravidelných správ Európskemu parlamentu,

(ao) poskytovať Gruzínsku cielenú finančnú a technickú podporu s cieľom zaistiť, aby krajina mohla plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej plného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií; sprístupniť viac prostriedkov na rozvoj administratívnych schopností miestnych a regionálnych orgánov s pomocou opatrení Východného partnerstva, na programy partnerstva, konzultácie na vysokej úrovni, programy odbornej prípravy a programy výmen pracovníkov, ako aj na pracovné umiestnenia a štipendiá na účely odbornej prípravy;

(ap) v súlade so spoločným oznámením s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo zvýšiť pomoc EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti a médiá v Gruzínsku, s cieľom umožniť im vykonávať vnútorné monitorovanie a väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o reformy a záväzky, na ktoré sa vláda podujala,

(aq) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie doplnené dokumentáciou o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament sa ihneď a v plnom rozsahu informuje vo všetkých fázach konania,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ a pre informáciu aj Gruzínsku.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 295E, 4.12.2009, s. 26.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 136.
  • [3]  Prijaté texty, P7_TA(2011)0153.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (19.10.2011)

pre Výbor pre zahraničné veci

k odporúčaniam Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
(2011/2133(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Laima Liucija Andrikienė

NÁVRHY

V súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom a nadchádzajúcimi rokovaniami o rozsiahlej a komplexnej dohode voľného obchodu Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  podporiť čo najrýchlejšie otvorenie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej dohode voľného obchodu, len čo Gruzínsko splní kľúčové odporúčania, ktoré ustanovila Komisia a podporili členské štáty, aby Gruzínsko mohlo byť čo najužšie prepojené so svojím hlavným obchodným partnerom, pretože je to potrebné na udržanie hospodárskeho rastu Gruzínska a prekonanie hospodárskej krízy a škôd, ktoré napáchala vojna s Ruskom v roku 2008;

2.  zohľadniť značné úsilie gruzínskej vlády v uplynulých rokoch o otvorenie hospodárstva krajiny spočívajúce v tom, že zaviedla veľmi nízke priemyselné clá, prijala právny a regulačný rámec uľahčujúci obchod a investície a uplatňovala zásady právneho štátu;

3.  podporiť pokrok Gruzínska v zdokonaľovaní jeho právnych predpisov, zvyšovaní efektívnosti inštitúcií a zabezpečovaní vysokých noriem kontroly kvality jeho výrobkov s cieľom splniť požiadavky, ktoré stanovila Európska komisia;

4.  poskytnúť Gruzínsku finančnú a technickú pomoc EÚ s cieľom zabezpečiť pokračovanie legislatívnych a inštitucionálnych reforiem potrebných na prispôsobenie sa rozsiahlej a komplexnej dohode voľného obchodu a na urýchlenie procesu implementácie kľúčových odporúčaní ustanovených v Akčnom pláne EÚ – Gruzínsko;

5.  zdôrazniť, aké je pre EÚ dôležité, aby Gruzínsko zaručilo riadnu likvidáciu toxického a rádioaktívneho odpadu na svojom území ako nevyhnutného predpokladu pre uľahčenie obchodu, najmä s ohľadom na poľnohospodárstvo, s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín;

6.  začleniť postupné záväzky vzťahujúce sa na kľúčové kapitoly súvisiace s obchodom, ako sú necolné prekážky, uľahčenie obchodu, pravidlá o pôvode, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva, investície a hospodárska súťaž, ako aj dokončiť kroky v oblastiach, ktorých sa týka akčný plán;

7.  povzbudiť Gruzínsko, aby vykonávalo reformy, ktorými sa zlepší podnikateľské prostredie, zlepšilo svoje možnosti v oblasti výberu daní, ako aj mechanizmus urovnávania sporov, aby presadzovalo sociálnu zodpovednosť podnikov a trvalo udržateľný rozvoj, aby pokračovalo v investíciách do svojej infraštruktúry, najmä s ohľadom na verejné služby, a bojovalo proti existujúcim nerovnostiam, najmä vo vidieckych oblastiach. povzbudzuje spoluprácu medzi expertmi z členských štátov EÚ a ich partnermi z Gruzínska s cieľom posilniť vykonávanie reforiem v tejto krajine a každodenne sa deliť o osvedčené postupy systému riadenia EÚ;

8.  prostredníctvom rokovaní o dohode o pridružení zabezpečiť uplatňovanie voľného a spravodlivého obchodu, trvalo udržateľného rozvoja, ľudských práv, pracovných noriem a dobrej správy vecí verejných v Gruzínsku; zabezpečiť najmä, aby boli gruzínske pracovnoprávne predpisy v súlade s kľúčovými dohovormi, najmä s dohovormi 87 a 98, a aby sa odstránila práca detí;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martin Callanan

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.10.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein