POROČILO s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo

27.10.2011 - (2011/2133(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Krzysztof Lisek
PR_INI_art119-5


Postopek : 2011/2133(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0374/2011

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo(2011/2133(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju trenutnih pogajanj med Evropsko unijo in Gruzijo o sklenitvi pridružitvenega sporazuma,

 ob upoštevanju sklepov izrednega srečanja Evropskega sveta z dne 1. septembra 2008 in sklepov Sveta Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 15. septembra 2008,

 ob upoštevanju sklepov Sveta o Gruziji z dne 10. maja 2010 o sprejetju pogajalskih smernic,

 ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Gruzijo, ki je začel veljati 1. julija 1999,

 ob upoštevanja sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, ki sta ga ob posredovanju Evropske unije podpisali Gruzija in Ruska federacija, ter sporazuma o izvajanju z dne 8. septembra 2008,

 ob upoštevanju govora predsednika Gruzije Mihaila Sakašvilija v Evropskem parlamentu 23. novembra 2010,

 ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu, ki je potekalo 7. maja 2009 v Pragi,

 ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o vzhodnem partnerstvu z dne 25. oktobra 2010,

 ob upoštevanju skupnega sporočila „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ z dne 25. maja 2011,

 ob upoštevanju skupnega akcijskega načrta evropske sosedske politike EU–Gruzija, ki ga je 14. novembra 2006 sprejel Svet za sodelovanje EU–Gruzija in ki določa strateške ter posebne cilje, ki temeljijo na zavezah za skupne vrednote in učinkovitem izvajanju političnih, gospodarskih in institucionalnih reform,

 ob upoštevanju poročila Evropske komisije o napredku Gruzije, sprejetega 25. maja 2011,

 ob upoštevanju sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu med EU in Gruzijo, ki je začel veljati 1. marca 2011,

 ob upoštevanju skupne deklaracije o partnerstvu za mobilnost med Evropsko unijo in Gruzijo z dne 30. novembra 2009,

 ob upoštevanju glavnih priporočil Evropske komisije iz leta 2009 o pripravah Gruzije na začetek pogajanj o poglobljenem in celovitem področju proste trgovine z Gruzijo,

 ob upoštevanju podpisa Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila z dne 14. julija 2011,

 ob upoštevanju podpisa Sporazuma z dne 2. decembra 2010 o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani,

 ob upoštevanju posebnega poročila št. 13/2010 Evropskega računskega sodišča o rezultatih Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI) na Južnem Kavkazu,

 ob upoštevanju svojih resolucij o Gruziji z dne 3. septembra 2008[1], o nujnosti evropske strategije za južni Kavkaz z dne 20. maja 2010[2] ter o pregledu evropske sosedske politike – vzhodna dimenzija z dne 7. aprila 2011[3],

 ob upoštevanju členov 90(4) in 48 svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0374/2011),

A.  ker je vzhodno partnerstvo ustvarilo pomemben politični okvir za poglabljanje odnosov, pospeševanje političnega združevanja in nadaljnje gospodarsko povezovanje med EU in Gruzijo, tako da podpira politične in socialno-ekonomske reforme ter omogoča približevanje Uniji;

B.  ker vzhodno partnerstvo omogoča krepitev dvostranskih odnosov z novimi pridružitvenimi sporazumi, pri čemer se upoštevajo specifične razmere in želje partnerske države ter njene zmožnosti izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz partnerstva;

C.  ker sta dejavno sodelovanje Gruzije ter zavezanost skupnim vrednotam in načelom, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem in spoštovanjem človekovih pravic, bistveni za napredovanje procesa, pa tudi za uspešna pogajanja o pridružitvenem sporazumu ter njegovo poznejše izvajanje, kar bi zagotovilo trajen vpliv sporazuma na razvoj države,

D.  ker je približevanje zakonodaje pomembno sredstvo za spodbujanje sodelovanja med Evropsko unijo in Gruzijo;

E.  ker je Gruzija med najbolj uspešnimi partnericami vzhodnega partnerstva pri sprejemanju reform, čeprav se pri izvajanju še vedno sooča s težavami; ker so potrebne dodatne izboljšave na področju reform pravosodnega sistema, pravic delavcev in žensk ter integracije manjšin;

F.  ker nerešeni konflikt med Rusijo in Gruzijo ovira stabilnost in razvoj Gruzije; ker Rusija še vedno zaseda gruzijski regiji Abhazijo in Chinvalsko regijo/Južno Osetijo ter s tem krši temeljne norme in načela mednarodnega prava; ker na območjih pod dejanskim nadzorom okupacijskih sil poteka etično čiščenje in nasilne demografske spremembe, te sile pa so odgovorne tudi za kršitve človekovih pravic na teh območjih;

G.  ker je Evropska unija v svojem skupnem poročilu o novem odzivu na spremembe v sosedstvu izrazila željo po dejavnejšem sodelovanju pri reševanju konflikta; ker nadzorna misija EU (EUMM) opravlja pomembno nalogo na terenu, posebni predstavnik EU za južni Kavkaz in krizo v Gruziji pa sopredseduje ženevskim pogovorom; ker so ti pogovori doslej obrodili le malo sadov;

H.  ker Evropska unija poudarja pravico Gruzije, da se pridruži mednarodni organizaciji ali zavezništvu ob spoštovanju mednarodnega prava, znova poudarja svoje prepričanje, da nobena tretja država nima pravice veta na suvereno odločitev druge države o vstopu v mednarodno organizacijo ali zvezo oziroma pravice destabilizirati demokratično izvoljene vlade;

I.  ker pogajanja z Gruzijo o pridružitvenem sporazumu hitro napredujejo, vendar pa se pogajanja o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine še niso začela;

1.  v okviru potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje priporoča naslednje:

(a) zagotoviti je treba, da se bodo pogajanja z Gruzijo nadaljevala z nespremenjeno hitrostjo;

(b) zagotoviti je treba tudi, da bo pridružitveni sporazum celovit in v prihodnost usmerjen okvir za nadaljnji razvoj odnosov z Gruzijo v prihodnjih letih;

Politični dialog in sodelovanje

(c) Gruzijo je treba priznati kot evropsko državo ter zavezo Evropske unije in sedanja pogajanja s to državo utemeljiti na evropski perspektivi, tudi na členu 49 Pogodbe o Evropski uniji, ki velja za dragoceno orodje za izvajanje reform in potrebno spodbudo za javno podporo tem reformam, hkrati pa lahko še okrepi zavezanost Gruzije skupnim vrednotam in načelom demokracije, pravne države, človekovih pravic in dobrega upravljanja;

(d)  okrepiti je treba podporo Evropske unije suverenosti in ozemeljski celovitosti Gruzije ter zagotoviti, da se bo sporazum po sklenitvi izvajal na celotnem gruzijskem ozemlju; v zvezi s tem je treba še naprej dejavno sodelovati pri reševanju konflikta, med drugim prek nadzorne misije EU, katere mandat je bil pred kratkim podaljšan do 15. septembra 2012;

(e)  poudariti je treba, da se morajo vse notranje razseljene osebe in begunci varno in dostojanstveno vrniti v kraje stalnega prebivališča, pa tudi, da so nasilne demografske spremembe nesprejemljive;

(f)  poudarjati je treba, kako pomembni sta medetnična in verska strpnost; pozdravlja zakon o registraciji verskih organizacij, ki ga je sprejel gruzijski parlament, in pozitivne ukrepe, ki jih je sprejela gruzijska vlada na področju izobraževanja, da bi izboljšali vključevanje narodnih manjšin;

(g)  gruzijski regiji Abhazijo in Chinvalsko regijo/Južno Osetijo je treba priznati kot okupirani ozemlji;

(h)  okrepiti je treba pogovore z Rusko federacijo in zagotoviti, da brezpogojno izpolnjuje vse določbe sporazuma o premirju med Rusijo in Gruzijo z 12. avgusta 2008, zlasti določbe, da Rusija nadzorni misiji EU zagotovi poln in neomejen dostop do okupiranih ozemelj Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije; opozoriti je treba, da je v teh gruzijskih regijah nujno zagotoviti stabilnost;

(i)   Rusijo je treba pozvati, naj prekliče svoje priznanje odcepitve regij Abhazije in Južne Osetije, naj konča okupacijo gruzijskih ozemelj ter naj v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije, pa tudi nedotakljivost mednarodno priznanih meja, ki jo določajo mednarodno pravo, listina Združenih narodov, sklepna listina helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter ustrezne resolucije varnostnega seta Združenih narodov;

(j)   pozdraviti je treba enostransko prizadevanje Gruzije, da za ponovno vzpostavitev nadzora nad regijama Abhazije in Južne Osetije ne bo uporabila sile, kot je v svojem govoru v Evropskem parlamentu 23. novembra 2010 dejal predsednik Sakašvili, ter da je treba pozvati Rusijo k enaki zavezi o neuporabi sile proti Gruziji; podpreti je treba strategijo Gruzije na okupiranih ozemljih in akcijski načrt za sodelovanje kot pomembni orodji za spravo in poudariti, da je treba okrepiti dialog in spodbujati stike z lokalnim prebivalstvom Abhazije in Južne Osetije, da bi omogočili spravo;

(k)  Gruzijo in Rusijo je treba pozvati, naj brezpogojno sodelujeta v neposrednih pogovorih o vrsti vprašanj, pri čemer naj po potrebi izbereta za obe strani sprejemljivega neodvisnega tretjega za mediacijo, to pa naj dopolnjuje, in ne zamenjuje, obstoječi ženevski proces;

(l)   izraziti je treba zaskrbljenost zaradi terorističnih napadov v Gruziji, ki se dogajajo od lanskega leta, Gruzijo in Rusijo pa je treba pozvati, naj sodelujeta pri preiskovanju omenjenih terorističnih napadov; Gruzijo in Rusijo je treba pozvati, naj omilita retoriko v zvezi z bombardiranjem in podpiranjem terorizma, da bi med preiskavami ustvarili ozračje zaupanja;

Pravica, svoboda in varnost

(m) pozdraviti je treba precejšen napredek Gruzije na področju demokratičnih reform, tudi pri krepitvi demokratičnih institucij, zlasti urada varuha človekovih pravic, boju proti korupciji, reformi pravosodja, pa tudi gospodarskih reformah in liberalizaciji; Gruziji je treba čestitati za uspešno zniževanje stopnje kriminala v državi, zlasti ko gre za huda kazniva dejanja;

(n)  izraziti je treba zaskrbljenost zaradi primerov, ko so policisti napadli in hudo pretepli odvetnike; gruzijske oblasti je treba pozvati, naj takoj in učinkovito raziščejo te primere, se borijo proti nekaznovanju in politično motiviranemu pregonu ter odgovorne privedejo pred roko pravice; zagotoviti je treba, da se takoj in dokončno odpravijo vsi ukrepi in prenehajo grožnje, katerih tarča so odvetniki, ki zakonito opravljajo svoj poklic;

(o)  gruzijsko vlado je treba pozvati, naj sodeluje v širšem konstruktivnem političnem dialogu s silami opozicije in še naprej razvija demokratično okolje, v katerem bosta zagotovljena svoboda govora in zlasti dostop vseh političnih strank do javnih medijev;

(p)  gruzijsko vlado je treba pozvati, naj dodatno izboljša fizične pogoje v zaporih in centrih za pridržanje, naj še naprej zagotavlja vso podporo gruzijskemu varuhu človekovih pravic, ki je odgovoren za spremljanje kršitev človekovih pravic, in naj razmisli o tem, da bi nevladnim organizacijam civilne družbe in organizacijam za človekove pravice olajšala obiske pridržanih v centrih za pridržanje;

(q)  oceniti je treba izvajanje sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu ter partnerstva za mobilnost med Evropsko unijo in Gruzijo; pretehtati je treba pravočasen začetek dialoga med Evropsko unijo in Gruzijo o vizumih z namenom liberalizacije vizumskega režima; sporazum mora odražati napredek pri liberalizaciji vizumskega režima, dosežen v končni fazi pogajanj o sporazumu;

(r)   v sporazum je treba vključiti določbe o varstvu in spodbujanju človekovih pravic po najvišjih mednarodnih in evropskih standardih, pri čemer je treba v celoti izkoristiti okvir Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter posebej vztrajati pri pravicah notranje razseljenih oseb ter pripadnikov narodnih in drugih manjšin;

(s)  priznati je treba precejšnje delo Gruzije pri izvajanju akcijskega načrta za notranje razseljene osebe, zlasti pri zagotavljanju bivališč;

(t)   gruzijske oblasti je treba spodbujati, naj sprejmejo in izvajajo celovito in učinkovito protidiskriminacijsko zakonodajo v skladu z vsebino in duhom zakonodaje EU in Listino EU o temeljnih pravicah, pri čemer mora taka zakonodaja med drugim vsebovati določbe o prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmeritve in spolne identitete;

(u)  v sporazumu je treba poudariti pomen zagotavljanja temeljnih svoboščin, pravne države, dobrega upravljanja in stalnega boja proti korupciji ter še naprej kot eno od prednostnih nalog podpirati reformo pravosodja, da bi tako povečali zaupanje javnosti vanj, kakor tudi poudariti potrebo po razvoju docela neodvisnega sodstva, tudi z ukrepi za zagotavljanje pravične obravnave primerov, povezanih s pomembnimi političnimi vprašanji, človekovimi pravicami in prisvajanjem osebne lastnine;

(v)  gruzijsko vlado je treba pozvati, naj spodbuja medijsko svobodo, svobodo izražanja in pluralnost medijev; medijem je treba omogočiti, da poročajo neodvisno in objektivno, in sicer brez političnih in gospodarskih pritiskov; zagotoviti je treba verodostojno in učinkovito izvajanje ukrepov za zaščito novinarjev; zagotoviti je treba pregledno lastništvo medijev, zlasti na področju radijskih in televizijskih medijev, in prost dostop do javnih informacij;

(w) v sporazum je treba vključiti poglavje o varstvu otrokovih pravic ter o uskladitvi ustrezne gruzijske zakonodaje s konvencijo o otrokovih pravicah;

(x)  poudarjati je treba pomembnost dejanske enakosti med spoloma, zlasti v zvezi z ogromnimi razlikami v plačah med spoloma;

Gospodarstvo in sektorsko sodelovanje

(y)  čim prej je treba začeti pogajanja o sporazumu o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine ter pri tem gruzijskim sogovornikom zagotoviti ustrezno pomoč pri pogajanjih in kasneje za izvajanje sporazuma po natančni in temeljiti oceni njegovih socialnih in okoljskih učinkov;

(z)  podpreti je treba čimprejšnji začetek pogajanj o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini, takoj ko bo Gruzija uresničila glavna priporočila, ki jih je podala Komisija, države članice pa jih podpirajo, da bo lahko Gruzija okrepila vezi s svojo največjo trgovinsko partnerico, s tem pa ohranila gospodarsko rast, izšla iz gospodarske krize in odpravila škodo, ki jo je povzročila vojna z Rusijo leta 2008;

(aa) spodbujati je treba napredek Gruzije pri izpopolnjevanju zakonodaje, izboljševanju učinkovitosti institucij in pri zagotavljanju visokokakovostnih kontrolnih standardov za njene proizvode, da bodo v skladu z zahtevami, ki jih je določila Evropska komisija;

(ab) EU mora Gruziji zagotoviti finančno in tehnično pomoč, da bo ta lahko zagotovila nadaljevanje zakonodajnih in institucionalnih reform, potrebnih za prilagoditev poglobljenemu in celovitemu sporazumu o prosti trgovini in pospešitev postopka potrjevanja glavnih priporočil, navedenih v akcijskem načrtu EU–Gruzija;

(ac) poudariti je treba, kako pomembno je za EU, da Gruzija zagotovi pravilno odstranjevanje strupenih in radioaktivnih odpadkov na svojem ozemlju, kar je potreben pogoj za spodbujanje trgovinskih izmenjav, zlasti na področju kmetijstva, zaradi varnosti hrane;

(ad) v sporazum je treba vključiti zaveze za izpolnjevanje delavskih pravic in standardov Mednarodne organizacije dela, predvsem konvencij 87 in 98, in socialne listine EU, pa tudi za razvoj dejanskega strukturiranega in nediskriminatornega socialnega dialoga ter za to, da bo gruzijsko približevanje socialnemu pravnemu redu EU pospešilo vključevanje v EU;

(ae) gruzijske oblasti je treba pozvati, naj se trdneje zavežejo politikam zaposlovanja in socialni koheziji ter nadaljujejo z razvojem okolja, ki ustreza standardom EU v zvezi s socialnim tržnim gospodarstvom;

(af) upoštevati je treba odločna prizadevanja gruzijske vlade, ki je v želji, da bi odprla svoje gospodarstvo, v zadnjih letih določila izredno nizke industrijske tarife, sprejela pravni in regulativni okvir, ki spodbuja podjetništvo in naložbe, ter začela uveljavljati pravno državo;

(ag) vključiti je treba postopne obveznosti glede osrednjih trgovinskih poglavij, kot so netarifne ovire, pospeševanje trgovine, pravila o poreklu, sanitarni in fitosanitarni ukrepi, pravice intelektualne lastnine, naložbe, politika konkurence in dokončanje ukrepov na področjih, ki jih zajema akcijski načrt;

(ah) Gruzijo je treba spodbuditi, naj sprejme reforme za izboljšanje poslovnega ozračja, okrepitev zmogljivosti za pobiranje davkov in mehanizmov za reševanje pogodbenih sporov, obenem pa spodbuja socialno odgovornost družb in trajnostni razvoj; prav tako jo je treba spodbuditi, naj vlaga v infrastrukturo, predvsem na področju javnih storitev, naj se bori proti obstoječim neenakostim, zlasti na podeželju, naj spodbuja sodelovanje med strokovnjaki iz držav članic EU in njihovimi gruzijskimi strokovnjaki, da bi pospešili izvajanje reform v državi in vsakodnevno izmenjavo primerov najboljše prakse EU na področju upravljanja;

(ai) spodbujati je treba široko sektorsko sodelovanje; posebej je treba pojasniti prednosti in spodbujati zbliževanje na tem področju;

(aj) v sporazum je treba vključiti določbe o možnosti za sodelovanje Gruzije v programih in agencijah Unije kot osnovnem orodju za spodbujanje evropskih standardov na vseh ravneh;

(ak) poudariti je treba potrebo po trajnostnem razvoju, tudi s spodbujanjem obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, pri tem pa upoštevati cilje EU glede podnebnih sprememb; poudariti je treba pomen Gruzije pri izboljšanju energetske varnosti EU prek spodbujanja prednostnih projektov in ukrepov politike za razvoj južnega koridorja (Nabucco, energetski koridor Azerbajdžan-Gruzija-Romunija, kaspijski plinovod, White Stream, evroazijski naftni koridor);

(al) treba je spodbujati in podpreti program naložb gruzijskih oblasti za izgradnjo novih hidroelektrarn v skladu s standardi in normami EU, pri čemer gre za orodje za diverzifikacijo energetskih potreb;

Druga vprašanja

(am) z Evropskim parlamentom se je treba posvetovati o določbah o parlamentarnem sodelovanju;

(an) vključiti je treba jasna merila za izvajanje pridružitvenega sporazuma in priskrbeti mehanizme za spremljanje, zlasti s pripravo rednih poročil Evropskemu parlamentu;

(ao) Gruziji je treba zagotoviti usmerjeno finančno in tehnično pomoč, da bo lahko izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz pogajanj o pridružitvenem sporazumu ter pri njegovem izvajanju v celoti, tako da se še naprej ponuja celovite programe za vzpostavljanje institucij; treba je zagotoviti več sredstev za razvoj upravnih zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti z izkoriščanjem ukrepov vzhodnega partnerstva za partnerske programe, posvetovanja na visoki ravni, programe usposabljanja in izmenjave delavcev ter prakse in štipendije za namene poklicnega usposabljanja;

(ap) v skladu s skupnim poročilom o novem odzivu na spremembe v sosedstvu je treba povečati pomoč EU organizacijam civilne družbe in medijem v Gruziji, da bodo lahko izvajali notranji nadzor in večjo odgovornost pri reformah in zavezah, ki jih je sprejela vlada;

(aq) pogajalsko skupino EU je treba spodbuditi, naj nadaljuje dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom in zagotavlja stalne, z dokumentacijo podprte informacije o napredku pri pogajanjih v skladu s členom 218(10) Pogodbe o delovanju EU, ki določa, da je treba v vseh fazah postopka redno in v celoti obveščati Evropski parlament;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje ter v vednost Gruziji.

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (19.10.2011)

za Odbor za zunanje zadeve

o priporočilih Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo
(2011/2133(INI))

Pripravljavka mnenja: Laima Liucija Andrikienė

POBUDE

V okviru potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo in v pričakovanju pogajanj o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  podpreti je treba čimprejšnji začetek pogajanj o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini, takoj ko bo Gruzija uresničila ključna priporočila, ki jih je oblikovala Komisija, države članice EU pa so jih potrdile, da bo lahko Gruzija okrepila vezi s svojo največjo trgovinsko partnerico, s tem pa ohranila gospodarsko rast, izšla iz gospodarske krize in odpravila škodo, ki jo je povzročila vojna z Rusijo leta 2008;

2.  priznati je treba odločna prizadevanja gruzijske vlade, ki je v želji, da bi odprla svoje gospodarstvo, v zadnjih letih določila izredno nizke industrijske tarife, sprejela pravni in regulativni okvir, ki spodbuja podjetništvo in naložbe, ter začela uveljavljati pravno državo;

3.  spodbuditi je treba napredek Gruzije pri izpopolnjevanju zakonodaje, izboljševanju učinkovitosti institucij in pri zagotavljanju visokokakovostnih kontrolnih standardov za proizvode, da bodo v skladu z zahtevami, ki jih je določila Evropska komisija;

4.  Gruziji je treba ponuditi finančno in tehnično pomoč, da se zagotovi nadaljevanje zakonodajnih in institucionalnih reform, potrebnih zaradi prilagajanja poglobljenemu in celovitemu sporazumu o prosti trgovini, ter pospešiti proces uresničevanja ključnih priporočil, opredeljenih v akcijskem načrtu EU-Gruzija;

5.  poudariti je treba, da je za Unijo zelo pomembno, da Gruzija poskrbi za pravilno odstranjevanje strupenih in radioaktivnih odpadkov na svojem ozemlju, kar je pogoj za spodbujanje trgovinske izmenjave, zlasti na področju kmetijstva, da se zagotovi varnost hrane;

6.  vključiti je treba postopne obveznosti glede osrednjih trgovinskih poglavij, kot so netarifne ovire, pospeševanje trgovine, pravila o poreklu, sanitarni in fitosanitarni ukrepi, pravice intelektualne lastnine, naložbe, politika konkurence in dokončanje ukrepov na področjih, ki jih zajema akcijski načrt;

7.  Gruzijo je treba spodbuditi, da se loti reform, ki bodo izboljšale poslovno ozračje, zmogljivosti za pobiranje davkov in mehanizme za reševanje pogodbenih sporov, ob krepitvi družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja; prav tako jo je treba spodbuditi, naj še naprej vlaga v infrastrukturo, zlasti v zvezi z javnimi storitvami, in se bori proti obstoječim neenakostim, predvsem na podeželju; prizadevati si je treba za sodelovanje med strokovnjaki iz držav članic EU in Gruzije, da se pospeši izvajanje reform v tej državi in dnevno izmenjevanje praktičnih zgledov na področju upravljanja EU;

8.  prek pogajanj o pridružitvenem sporazumu je treba podpreti izvajanje svobodne in pravične trgovine, trajnostni razvoj, človekove pravice, delovne standarde in dobro vodenje v Gruziji; zagotoviti je treba zlasti to, da bo delovno pravo Gruzije izpolnjevalo osrednje konvencije Mednarodne organizacije dela, zlasti konvenciji 87 in 98, ter da bo delo otrok odpravljeno.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.10.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William grof Dartmouthski (William (The Earl of) Dartmouth), Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Bové, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martin Callanan

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.10.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein