Betänkande - A7-0378/2011Betänkande
A7-0378/2011

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland)

  7.11.2011 - (KOM(2011)0580 – C7‑0255/2011 – 2011/2200(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Barbara Matera

  Förfarande : 2011/2200(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0378/2011
  Ingivna texter :
  A7-0378/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland)

  (KOM(2011)0580 – C7‑0255/2011 – 2011/2200(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0580 – C7‑0255/2011),

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

  –   med beaktande av trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

  –   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0378/2011), och av följande skäl:

  A. Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

  D. Grekland har ansökt om bidrag till följd av ett fall med 642 uppsägningar, vilka samtliga berörs av stödåtgärder, i två företag inom detaljhandelssektorn (stormarknad och leverantör) som är verksamma i regionerna Centrala Makedonien och Attika, där de flesta ALDI-stormarknaderna fanns. Mindre uppsägningar från ALDI har också förekommit i andra grekiska regioner, t.ex. Östra Makedonien och Thrakien, Västra Makedonien, Epirus, Västra Grekland, Grekiska fastlandet och Peloponnesos. Av de 642 uppsägningarna inträffade 554 under referensperioden och 88 inträffade före referensperioden, men är berättigade till stöd enligt artikel 3a b i förordning (EG) nr 1927/2006. Samtliga 642 uppsagda arbetstagare kommer i fråga för stöd från fonden.

  D. Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan tas i anspråk snabbare. Parlamentet uppskattar mot denna bakgrund det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att inför budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att nås inom ramen för kommande översyner av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och att större effektivitet, transparens och synlighet för fonden kommer att uppnås.

  2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, särskilt de mest sårbara och minst kvalificerade arbetstagarna.

  3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör garanteras att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter skulle kunna utgöra ett incitament för företag att ersätta fast anställda med en mera flexibel arbetsstyrka med korttidskontrakt.

  4.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster samordnar och kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

  5.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2011, efter att parlamentet begärt detta upprepade gånger, för första gången fastställer betalningsbemyndiganden på 47 608 950 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett särskilt anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, och som kunde inverka negativt på uppnåendet av de olika politiska målen.

  6.  Europaparlamentet välkomnar den planerade ökningen av budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 EUR i ändringsbudget 2/2011, som kommer att användas till att finansiera den föreliggande ansökan.

  7.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

  8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland)

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

  med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3], och

  av följande skäl:

  (1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  (2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  (3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

  (4)      Grekland lämnade den 10 maj 2011 in en ansökan om medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med anledning av uppsägningar vid företaget ALDI Hellas Supermarket Holding EPE & Assoc. E.E. och en leverantör, och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 22 juni 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 918 500 EUR ska anslås.

  (5)      Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Greklands ansökan.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  Artikel 1

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 918 500 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2011.

  Artikel 2

  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i [Bryssel/Strasbourg] den

  På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

  Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EUT C […], […], s. […].

  MOTIVERING

  I. Bakgrund

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

  Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från annullerade åtagandebemyndiganden under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under rubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

  För att kunna ta fonden i anspråk ska kommissionen, efter en positiv prövning av ansökan, lägga fram ett förslag till budgetmyndigheten om utnyttjande av fonden tillsammans med en begäran om överföring. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan ske i förenklad form.

  II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag

  Den 22 september 2011 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om att bevilja Grekland medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  Detta är den artonde ansökan som behandlas under budgetåret 2011 och den innebär en användning av totalt 2 918 500 EUR ur fonden för Greklands del. Den gäller 642 uppsägningar vilka samtliga berörs av stödåtgärder, i två företag inom detaljhandelssektorn (stormarknad och leverantör) som är verksamma i regionerna Centrala Makedonien och Attika, och i andra grekiska regioner, t.ex. Östra Makedonien och Thrakien, Västra Makedonien, Epirus, Västra Grekland, Grekiska fastlandet och Peloponnesos under referensperioden på fem månader från den 4 november 2010 till den 4 mars 2011. 88 av dessa uppsägningar faller utanför referensperioden, men är en del av samma kollektiva uppsägningar och berörs av samma händelser som ledde till uppsägningarna under referensperioden.

  Denna ansökan, ärende EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland, lämnades in till kommissionen den 10 maj 2011 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 22 juni 2011. Ansökan baseras på interventionskriteriet i artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, enligt vilken minst 500 arbetstagare måste ha sagts upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader, inklusive arbetstagare som sagts upp hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

  Ett av kriterierna för kommissionens bedömning var utvärderingen av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den finansiella krisen. I det föreliggande ärendet hävdar Grekland att den ekonomiska och finansiella krisen har haft förödande konsekvenser för den grekiska ekonomin. Även i den privata sektorn har den genomsnittliga inkomsten minskat. De lägre inkomsterna ledde direkt till minskad konsumtion. Under 2009 visade siffrorna för hushållens konsumtion i Grekland samma negativa trend som för genomsnittet i EU-27. 2010 skedde en återhämtning i privat konsumtion för EU-27, medan nedgången i Grekland var ännu större än föregående år. Nedgången i privat konsumtion har allvarligt påverkat detaljhandeln, och i synnerhet stormarknaderna.

  Den 16 juli meddelade företaget att det var omöjligt att uppnå skalfördelar – p.g.a. den marknadssituation som uppstått genom krisen – och att man därför hade beslutat att upphöra med all verksamhet som ingick i den tioåriga strategiplanen och stänga alla butiker. Varken de anställda eller de grekiska myndigheterna var beredda på denna nyhet.

  Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras, inbegripet dess överensstämmelse med de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, omfattar följande åtgärder:

  · Yrkesvägledning och stöd i arbetssökandet: Detta inbegriper en individuell välkomst-/informationsträff, profilbestämning, möten om personlig karriärutveckling – inklusive kompetensutveckling, yrkesvägledning och jobbsökarteknik.

  · Utbildning och omskolning: Denna åtgärd inbegriper en utvärdering av de berörda arbetstagarnas utbildningsbehov samt den därefter följande utbildningen.

  · Bidrag till start av företag: De arbetstagare som startar ett eget företag kommer att få upp till 20 000 EUR för att täcka startkostnaderna.

  · Understöd till arbetssökande: Detta syftar till att stödja arbetstagare att aktivt leta efter ett nytt arbetstillfälle.

  · Rörlighetsbidrag och resekostnadsbidrag: Arbetstagare som deltar i åtgärderna kommer att få 15 EUR för varje dag de deltar, som bidrag till resekostnaderna.

  När det gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de grekiska myndigheterna i sin ansökan och kompletterande information

  •         intygat att det ekonomiska bidraget från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte ersätter åtgärder som företagen är skyldiga att vidta till följd av den nationella lagstiftningen eller kollektivavtal,

  •         visat att åtgärderna ger stöd till enskilda arbetstagare och inte ska användas för omstrukturering av företag eller sektorer,

  •         bekräftat att de åtgärder som avses ovan inte får stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

  När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Grekland meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stödet från Europeiska socialfonden i Grekland. Europeiska socialfondens myndighet för samordning och övervakning av ESF-åtgärder (EYSEKT) kommer att fungera som förvaltningsmyndighet och kommittén för finanspolitisk revision (EDEL) som kontrollmyndighet.

  Kommissionen bedömer att ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och rekommenderar att budgetmyndigheterna bifaller ansökan.

  För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring till budgetmyndigheten av ett sammanlagt belopp på 2 918 500 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) i åtagandebemyndiganden till fondens budgetpost 04 05 01.

  Föredraganden välkomnar att 2011 års budget, efter upprepade uppmaningar från parlamentet, för första gången visar betalningsbemyndiganden (47 608 950 EUR) under fondens budgetrubrik liksom den planerade ökningen av budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 EUR i ändringsbudget 2 för budgetåret 2011.

  Föredraganden påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och som sådant förtjänar ett eget anslag, vilket innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, och som kunde inverka negativt på uppnåendet av de olika politiska målen.

  Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

  Detta är det artonde förslaget om utnyttjande av fonden som lämnats in till budgetmyndigheten under 2011. Om man drar ifrån det aktuella begärda beloppet (2 918 500 EUR) från de anslag som finns tillgängliga återstår därför ett tillgängligt belopp på 412 401 361 EUR till slutet av 2011. Detta belopp uppfyller kravet i artikel 12.6 i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter att mer än 25 procent av det högsta årliga belopp som öronmärkts för fonden ska stå till förfogande för tilldelning de fyra sista månaderna av 2011.

  III. Förfarandet

  Kommissionen har lagt fram en begäran om överföring för att införa specifika åtagandebemyndiganden i 2011 års budget, så som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

  Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

  Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

  Efter sin bedömning kommer Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor att lägga fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka kommer att bifogas som en skrivelse till detta betänkande.

  I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att sörja för ett snabbt förfarande, med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  EK/jm

  D(2011)49869

  Alain Lamassoure

  Ordförande för budgetutskottet

  ASP 13E158

  Angående: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) för ärendet EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland (KOM(2011)0580 slutlig)

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas och har antagit detta yttrande.

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att fonden utnyttjas för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet för sysselsättning och sociala frågor framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta betalningsöverföringarna.

  EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

  A)  Denna ansökan bygger på artikel 2 a i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser stödåtgärder för totalt 642 avskedade, inklusive 554 arbetstagare som blivit övertaliga under referensperioden 4 november 2010 till 4 mars 2011 hos ALDI Hellas Supermarket Holding och dess leverantör Thessaloniki Logistics samt 88 arbetstagare som avskedades från ALDI Hellas före och efter referensperioden[1].

  B)  De grekiska myndigheterna hävdar att övertaligheten orsakades av den globala finansiella och ekonomiska krisen, vilken hade en katastrofal inverkan på den grekiska ekonomin och fick de grekiska medborgarnas genomsnittsinkomst att minska rejält, och således ledde till en låg nivå på den privata konsumtionen (en nedgång med 8,6 procent under sista kvartalet 2010).

  C)  Den grekiska detaljhandelssektorn drabbades hårt av den sjunkande efterfrågan och blev offer för konkurser och uppköp när dess totala omsättning minskade med 0,6 miljarder EUR mellan 2009 och 2010.

  D)  De grekiska myndigheterna förklarar att trots att ALDI Hellas hade utarbetat en tioårig strategisk plan för att öppna upp till 400 butiker i Grekland, gick företaget med ackumulerade förluster på nästan 182 miljoner EUR mellan 2005 och 2010 (58 procent av dessa förluster uppstod under 2008–2009). Den 16 juli 2010 tillkännagav ALDI Hellas att genomförandet av planen skulle stoppas och alla existerande butiker stängas på grund av de allt sämre marknadsvillkoren.

  E)  24,1 procent av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 75,9 procent är kvinnor. 93 procent av arbetstagarna är mellan 25 och 54 år gamla.

  F)  80 procent av arbetstagarna har avslutad gymnasieutbildning och 20 procent har eftergymnasial utbildning. Kassapersonal, städpersonal och övrig personal utgör 69,9 procent av de uppsagda, chefer på mellannivå och revisorer utgör 24,9 procent och direktörer utgör 5 procent.

  G)  EU-budgeten för 2011 omfattar för första gången anslag för betalningar till fondens budgetpost 04 05 01 som överstiger överföringen av betalningar från andra oanvända budgetposter.

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag om ansökan avseende ALDI Hellas:

  1.  Europaparlamentet instämmer med kommissionen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1927/2006) är uppfyllda och att Grekland därför är berättigat till stöd enligt förordningen.

  2.  Europaparlamentet noterar att det är första gången som de grekiska myndigheterna ansöker om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Europaparlamentet noterar att ansökan lämnades in den 10 maj 2011 och att kommissionen gjorde den fullständiga bedömningen av ansökan tillgänglig den 22 september 2011.

  3.  Europaparlamentet noterar att avskedandena var mest kännbara i Centrala Makedonien och Attika som drabbades hårt av krisen och fick se arbetslöshetstalen öka till nästan 18 procent 2010.

  4.  Europaparlamentet noterar att ALDI Hellas förde förhandlingar för att sälja butikerna, och beklagar därför att resultatet av dessa förhandlingar inte togs med i kommissionens förslag. Parlamentet frågar sig om inte anställda som sagts upp av ALDI Hellas eventuellt kunde få anställning hos de nya butiksägarna.

  5.  Europaparlamentet noterar att det föreslagna samordnade paketet med individanpassade tjänster där det ingår yrkesvägledning och stöd vid arbetssökandet, utbildning och omskolning, starta eget-bidrag, bidrag till arbetssökande och flyttbidrag, utarbetades i samarbete med arbetsmarknadsparterna, inklusive företrädare för de avskedade arbetstagarna.

  6.  Europaparlamentet välkomnar att åtgärderna syftar till att erbjuda en individanpassad väg till arbete och är utformade för att matcha det lokala näringslivets behov, och dessutom erbjuder träning i övergripande färdigheter (t.ex. IKT). Dock beklagar parlamentet att det inte ges mera upplysningar (sektorsvis) om de olika typerna av utbildning.

  7.  Europaparlamentet konstaterar att bidraget från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kommer att uppgå till 4 546 EUR per arbetstagare, vilket är ett modest belopp jämfört med andra ansökningar.

  Med vänlig hälsning,

  Pervenche Berès

  • [1]  Enligt förordning (EEG) nr 1893/2006.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  7.11.2011

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  26

  3

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, James Elles, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner, Jürgen Klute

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Josefa Andrés Barea, María Irigoyen Pérez, Baroness Sarah Ludford, George Lyon, Marit Paulsen, Ivo Vajgl