Förfarande : 2011/2199(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0379/2011

Ingivna texter :

A7-0379/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/11/2011 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0499

BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 104k
7.11.2011
PE 473.789v02-00 A7-0379/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike)

(KOM(2011)0579 – C7‑0254/2011 – 2011/2199(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Barbara Matera

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike)

(KOM(2011)0579 – C7‑0254/2011 – 2011/2199(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0579 – C7‑0254/2011),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0379/2011), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D. Österrike har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 2 338 uppsägningar (varav 502 berörs av stödåtgärder) i 706 företag som är verksamma inom sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 49 (Landtransport; transport i rörsystem) enligt Nace rev. 2 i Nuts II-regionerna Niederösterreich (AT12) och Oberösterreich (AT31) i Österrike.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan tas i anspråk snabbare. Parlamentet uppskattar mot denna bakgrund det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen, efter en begäran från Europaparlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att inför budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att nås inom ramen för kommande översyner av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och att större effektivitet, transparens och synlighet för fonden kommer att uppnås.

2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, särskilt de mest sårbara och minst kvalificerade arbetstagarna.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör garanteras att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter skulle kunna utgöra ett incitament för företag att ersätta fast anställda med en mera flexibel arbetsstyrka med korttidskontrakt.

4.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster samordnar och kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2011, efter att parlamentet begärt detta upprepade gånger, för första gången fastställer betalningsbemyndiganden på 47 608 950 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett särskilt anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, och som kunde inverka negativt på uppnåendet av de olika politiska målen.

6.  Europaparlamentet välkomnar den planerade ökningen av budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 EUR i ändringsbudget 3/2011, som kommer att användas till att finansiera den föreliggande ansökan.

7.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av kommissionens förslag(3), och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.

(4) Österrrike lämnade den 3 januari 2011 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid 706 företag som är verksamma inom Nace rev 2 huvudgrupp 49 (Landtransport; transport i rörsystem) i Nuts II-regionerna Niederösterreich (AT12) och Oberösterreich (AT31) i Österrike, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 9 juni 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 3 643 770 EUR ska anslås.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Österrike ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 3 643 770 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i [Bryssel/Strasbourg] den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C […], […], p. […].


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från annullerade åtagandebemyndiganden under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under rubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

För att kunna ta fonden i anspråk ska kommissionen, efter en positiv prövning av ansökan, lägga fram ett förslag till budgetmyndigheten om utnyttjande av fonden tillsammans med en begäran om överföring. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan ske i förenklad form.

II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag

Den 22 september 2011 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om att bevilja Österrike medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den sjuttonde ansökan som behandlas under budgetåret 2011 och den innebär att ett totalbelopp på 3 643 770 EUR tas i anspråk ur fonden för Österrikes del. Ansökan åberopar 2 338 uppsägningar (varav 502 berörs av stödåtgärder) vid 706 företag som är verksamma inom Nace rev 2 huvudgrupp 49 (Landtransport; transport i rörsystem) i Nuts II-regionerna Niederösterreich (AT12) och Oberösterreich (AT31) i Österrike under referensperiodens nio månader från den 1 februari till den 31 oktober 2010.

Denna ansökan, ärende EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike, lämnades in till kommissionen den 3 januari 2011 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 9 juni 2011. Ansökan grundades på interventionskriteriet i artikel 2 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom en Nace rev 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå i en medlemsstat.

Ett av kriterierna för kommissionens bedömning var utvärderingen av kopplingen mellan uppsägningarna och stora strukturella förändringar i världshandelsmönstren eller finanskrisen, vilket i just detta fall hör samman med nedgången i transportbranschen i Österrike med 30‑50 procent i juli 2009. För lastbilar med en tillåten totalvikt på 3,5 ton minskade trafiken under första halvåret 2009 med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Dessa nedåtgående trender fortsatte under 2010, med resultatet att många vägtransportföretag i Österrike blev tvungna att avskeda anställda. Österrike hävdar att krisen och dess inverkan på konsumentbeteendet samt den minskande mängden producerade varor fick särskilt allvarliga följder för transportsektorn, vilka har uppstått med en fördröjning jämfört med de viktigaste industribranscherna i sekundärsektorn.

Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras, inbegripet dess överensstämmelse med de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, omfattar följande åtgärder:

· Information och tillgång till den ”stiftelselika” strukturen: Allmän information genom specifika kanaler i samarbete med de två arbetsmarknadsmyndigheterna och genomförandeorganen FAB och Agan (1 utbildare på 10 arbetstagare, eller individuell vägledning när så behövs) samt möjlighet för arbetstagarna att ansöka om tillgång till den ”stiftelselika” strukturen.

· Yrkesvägledning: Detta inkluderar utvecklingen av karriärmöjligheter och en individuell plan för yrkesutveckling, som parterna ska underteckna och som utgör basen för arbetstagarens senare verksamheter inom den stiftelselika strukturen (1 utbildare på 12 arbetstagare, eller individuell vägledning när så behövs). Grundläggande information om företagande och veckolånga praktikperioder hos företag (”prova på”) ingår också i programmet.

· Individuell utbildning: Detta kan innebära utveckling av arbetstagarnas befintliga kunskaper eller yrkesutbildning som en förberedelse till karriärbyte. Man kommer också att ta hänsyn till hur meningsfull utbildningen är ur arbetsmarknadssynpunkt och vilka färdigheter som krävs för lediga tjänster.

När det gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de österrikiska myndigheterna i sin ansökan och kompletterande information

· intygat att det ekonomiska bidraget från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte ersätter åtgärder som företagen är skyldiga att vidta till följd av den nationella lagstiftningen eller kollektivavtal,

· visat att åtgärderna ger stöd till enskilda arbetstagare och inte ska användas för omstrukturering av företag eller sektorer,

· bekräftat att de åtgärder som avses ovan inte får stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

När det gäller styr- och kontrollsystem har Österrike meddelat kommissionen att den nationella medfinansieringen kommer att komma från arbetsmarknadsmyndigheten i Nieder‑ och Oberösterreich och från förbundsministeriet för arbete, socialfrågor och konsumentskydd (federalt ministerium).

Kommissionen bedömer att ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och rekommenderar att budgetmyndigheten bifaller ansökan.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring till budgetmyndigheten av ett sammanlagt belopp på 3 643 770 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) i åtagandebemyndiganden till fondens budgetpost 04 05 01.

Föredraganden välkomnar att 2011 års budget, efter upprepade uppmaningar från parlamentet, för första gången visar betalningsbemyndiganden (47 608 950 EUR) under fondens budgetrubrik liksom ökningen av budgetpost 04 05 01 med 50 000 000 EUR, i enlighet med ÄB 2/2011.

Föredraganden påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och som sådant förtjänar ett eget anslag, vilket innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket skedde tidigare, och som kunde inverka negativt på uppnåendet av de olika politiska målen.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Detta är det sjuttonde förslaget om utnyttjande av fonden som lämnats in till budgetmyndigheten under 2011. Om man drar ifrån det aktuella begärda beloppet (3 643 770 EUR) från de anslag som finns tillgängliga återstår därför ett tillgängligt belopp på 415 319 861 EUR till slutet av 2011. Detta belopp uppfyller kravet i artikel 12.6 i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter att mer än 25 procent av det högsta årliga belopp som öronmärkts för fonden ska stå till förfogande för tilldelning de fyra sista månaderna av 2011.

III. Förfarandet

Kommissionen har lagt fram en begäran om överföring för att införa specifika åtagandebemyndiganden i 2011 års budget, såsom föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

Efter sin bedömning kommer Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor att lägga fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka kommer att bifogas som en skrivelse till detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att sörja för ett snabbt förfarande, med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

EK/jm

D(2011)49868

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Yttrande över ianspråktagandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike (KOM(2011)0579)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärende EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich och antog följande yttrande.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att fonden utnyttjas för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet för sysselsättning och sociala frågor framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta betalningsöverföringarna.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan bygger på artikel 2 b i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser stödåtgärder för 502 av 2 338 arbetstagare som blivit övertaliga under referensperioden 1 februari till 31 oktober 2010 i 706 företag inom den österrikiska vägtransportsektorn(1).

B)  De österrikiska myndigheterna hävdar att övertaligheten orsakades av den globala finansiella och ekonomiska krisen, vilken ledde till en krympande varuproduktion och därigenom hade en negativ inverkan på transportsektorn, som uppenbarats senare än i de centrala näringsgrenarna.

C) Enligt den internationella vägtransportunionen har de internationella transporterna minskat med 20–30 procent under 2009. De österrikiska vägtransporterna minskade med 30‑50 procent under 2009, vilket ledde till konkurser och avskedanden av chaufförer.

D) De österrikiska myndigheterna förklarar att den negativa trenden särskilt drabbade små och mycket små transportfirmor, vilka ofta var underentreprenörer till stora fraktföretag.

E)  520 arbetstagare som kommer i fråga för stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (21 procent av samtliga som avskedades inom den österrikiska vägransportsektorn under referensperioden) lyckades inte återvända till arbetsmarknaden på grund av bristande kvalifikationer. Samtliga som kommer i fråga för stöd är lastbilschaufförer.

F)  Avskedandena ägde rum i de två industriregionerna Niederösterreich och Oberösterreich, som under 2009 upplevde en kraftig ökning av arbetslösheten med 24,5 respektive 39,7 procent.

G) 85,9 procent av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 14,1 procent är kvinnor. 77,1 procent av arbetstagarna är i åldern 25–54 år och 15,3 procent i åldern 15‑25 år.

H) 51 arbetstagare har långvariga hälsoproblem eller har en funktionsnedsättning.

I)   EU-budgeten för 2011 omfattar för första gången anslag för betalningar till fondens budgetpost 04 05 01 som överstiger överföringen av betalningar från andra oanvända budgetposter.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag om ansökan avseende Niederösterreich-Oberösterreich:

1.  Europaparlamentet instämmer med kommissionen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1927/2006) är uppfyllda och att Österrike därför är berättigat till stöd enligt förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de österrikiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter den 3 januari 2011 och att kommissionen gjorde den fullständiga bedömningen av ansökan tillgänglig den 22 september 2011.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Niederösterreich redan var drabbat av massuppsägningar (stål- och metallframställning) och därför kommer att få stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2010/007 AT/Steiermark och Niederösterreich).

4.  Europaparlamentet noterar att verksamheten inom vägtransportsektorn i EU minskade med 10 procent under 2009 och verkar återhämta sig något långsammare än andra transportsektorer i EU.

5.  Europaparlamentet välkomnar att de avskedade arbetstagarna kommer att kunna dra nytta av åtgärder som tillhandahålls av en struktur liknande en arbetsstiftelse, som de österrikiska myndigheterna inrättade i början av 2011.

6.  Europaparlamentet påminner om att arbetsstiftelserna är institutioner som inrättats av arbetsmarknadens parter på sektorsnivå för att ge stöd åt arbetstagare genom utbildningsåtgärder som ökar deras anställbarhet. Parlamentet påminner vidare om att denna modell med aktiva arbetsmarknadsåtgärder har varit mycket framgångsrik i det förflutna när det gäller återintegrering av arbetstagare på arbetsmarknaden.

7.  Europaparlamentet välkomnar att det föreslagna samordnade paketet med individanpassade tjänster utformades i samarbete med arbetsmarknadsparterna och att åtgärderna kommer att utvärderas och övervakas av arbetsmarknadsmyndigheten.

8.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet med tjänster innehåller bidrag för uppehälle (1 270 EUR per månad) vilket gör att arbetstagarna kan engagera sig i åtgärderna på heltid (upp till 8 månader). Arbetslöshetsersättning betalas inte ut under den period som arbetstagaren får bidrag för uppehälle.

9.  Europaparlamentet beklagar att förordningen tillåter att stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ersätter socialbidrag som är fastställt i nationell lagstiftning. Parlamentet understryker att fonden i första hand bör utnyttjas till utbildning och sökande efter arbete samt yrkesvägledningsprogram och främjande av entreprenörskap, och fungera som komplement till nationella institutioner, och inte ersätta arbetslöshetsersättning eller någon annan form av socialbidrag som är de nationella institutionernas ansvar enligt nationella lagstiftning.

10.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärder kopplade till entreprenörskap inte ingår i stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, eftersom sådana åtgärder är kostnadsfritt tillgängliga för arbetstagare inom ramen för det österrikiska utbildningssystemet.

11.  Europaparlamentet konstaterar att bidraget från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kommer att uppgå till 7 201 EUR per arbetstagare.

Med vänlig hälsning,

Pervenche Berès

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1893/2006.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, James Elles, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner, Jürgen Klute, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Josefa Andrés Barea, María Irigoyen Pérez, Baroness Sarah Ludford, George Lyon, Marit Paulsen, Ivo Vajgl

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy