ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Danuta Maria Hübner


Процедура : 2011/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0380/2011
Внесени текстове :
A7-0380/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0483),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7‑0215/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0380/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА[1]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

  • [1] *    Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ, финансовия инженеринг и някои разпоредби, свързани с отчета на разходите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[1],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[2],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,[3]

като имат предвид, че:

(1)      През програмния период 2000—2006 г. опитът на държавите-членки във връзка със схемите за възстановима помощ за операциите беше положителен и поради това те продължиха или започнаха да прилагат такива схеми в настоящия програмен период 2007—2013 г. Също така някои държави-членки включиха описания на тези схеми в своите документи за програмите, като документите бяха одобрени от Комисията.

(2)      С Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999[4] са установени инструментите на финансовия инженеринг с точно определени сфери и обхват на използване. Но схемите, прилагани от държавите-членки под формата на възмездни помощи и кредитни линии, управлявани от управляващите органи чрез междинни звена, не са подходящо включени нито в обхвата на разпоредбите за инструментите на финансовия инженеринг, нито на други разпоредби от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Поради това в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999[5], който вече предвижда, че помощта може да бъде под формата на възмездни помощи, е необходимо да се определи в нов раздел в Регламент (ЕО) № 1083/2006, че по линия на структурните фондове може да се съфинансира възстановима помощ. Този раздел следва да обхваща възмездните помощи и кредитните линии, управлявани от управляващите органи чрез междинните звена, които са ▌финансови институции.

(3)      Предвид на факта, че финансовите ресурси, използвани чрез възстановима помощ, частично или изцяло се възстановяват от бенефициерите, е необходимо да се предвидят целесъобразните разпоредби за повторното използване на възстановената помощ за същата цел или съгласно целите на съответната програма, за да се гарантира, че възстановените средства са инвестирани правилно и помощта на Съюза се използва възможно най-ефективно.

(4)      Трябва да се внесе яснота, че по принцип разпоредбите относно големите проекти, генериращите приходи проекти и дълготрайността на операциите не следва да се прилагат към инструментите на финансовия инженеринг, тъй като тези правила са предназначени по-скоро за други видове операции.

(5)      Предвид на необходимостта да се подобри прозрачността на процеса на изпълнение и да се осигури подходящият мониторинг от държавите-членки и Комисията на прилагането на инструментите на финансовия инженеринг, който, наред с другото, да даде възможност на държавите-членки да представят необходимата информация на Комисията по отношение на вида създадени инструменти и съответните действия, предприети по линия на тези инструменти по места, трябва да се включи разпоредба за докладването. Също така това би дало възможност на Комисията по-добре да оценява цялостното прилагане на инструментите на финансовия инженеринг и да предоставя обобщение на напредъка, постигнат на равнището на ЕС и на държавите-членки.

(7)      За да се гарантира съответствието с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[6], е необходимо да се включи изискването отчетът на разходите, който трябва да се представи на Комисията, да съдържа цялата информация, необходима на Комисията, за да изготвя прозрачни отчети, отразяващи активите на Съюза и изпълнението на бюджета. За тази цел в приложение към всеки отчет на разходите ще се включва информация относно размера на общите разходи за създаването на инструменти за финансов инженеринг и за плащането на аванси на бенефициерите в рамките на държавните помощи. Форматът на приложението е определен в приложение IVa към Регламент (ЕО) № 1083/2006 с цел постигане на правна сигурност и съгласуваност. Все пак, събирането на необходимите за тази цел данни практически се осъществява на национално равнище и, доколкото приложимата правна рамка позволява това, то не следва да води до промени в националните компютърни системи.

(8)      Измененията, свързани с формите и повторното използване на възстановимата помощ, както и с изключването на прилагането на разпоредбите за големите проекти, генериращите приходи проекти и дълготрайността на операциите, попадащи в рамките на член 44 (инструменти за финансов инженеринг), целят осигуряването на по-голяма правна сигурност и яснота относно прилагането на съществуваща практика в тези области, с действие от началото на периода на допустимост, установен в Регламент (ЕО) № 1083/2006. Следователно е необходимо тези изменения да бъдат с обратна сила от началото на настоящия програмен период 2007—2013 г.

(9)      Поради това Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1083/2006 се изменя, както следва:

(1)         В член 2 се добавят следните точки 8 и 8а:

„(8)   „възмездна помощ“: пряко финансово участие под формата на дарение, което може да бъде изцяло или частично възстановимо без лихви.“

„(8 a) „кредитна линия“: финансов инструмент, позволяващ на бенефициера да усвои финансовата помощ, която може да бъде напълно или частично възстановима във връзка с разходи, извършени от бенефициера и подкрепени с получени фактури или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност.“

(2)         В дял IIІ, глава ІІ се добавя следният раздел 3а:

„Раздел 3аВъзстановима помощ

Член 43a

Форми на възстановимата помощ

1.      Като част от оперативна програма по линия на структурните фондове може да се съфинансира възстановима помощ, както следва:

а)     под формата на възмездни помощи; или

б)     под формата на кредитни линии, управлявани от управляващия орган чрез междинни звена, които са ▌финансови институции.

2.      Отчетът на разходите относно възстановимата помощ се представя в съответствие с член 78, параграфи 1—5.

Член 43б

Повторно използване на възстановимата помощ

Помощта, възстановена на органа, който е предоставил помощта, или на друг компетентен орган на държавата-членка, ▌се използва отново за същата цел или в съответствие с целите на оперативната програма. Държавите-членки гарантират подходящо документиране на помощта, възстановена в счетоводната система на съответния орган или организация.“

(3)         Добавя се следният член 44а:

„Член 44a

Неприлагане на определени разпоредби

Членове 39, 55 и 57 не се прилагат за операциите в обхвата на разпоредбите на член 44.“

(4)         В член 67, параграф 2, първа алинея се добавя следната буква:

„й)   напредъка във финансирането и прилагането на инструментите на финансовия инженеринг по член 44, а именно:

i)      описание на инструмента на финансовия инженеринг и редът и условията на прилагане;

ii)     посочване на субектите, които прилагат инструмента на финансовия инженеринг, включително тези, които участват чрез фондове с участие ▌;

iii) размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платена на инструмента на финансовия инженеринг;

iv)    размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платена по линия на инструмента на финансовия инженеринг.“

(4a)       В член 67 се създава следният параграф:

„4а.  Всяка година до 1 октомври Комисията предоставя обобщение на данните за напредъка във финансирането и прилагането на финансови инструменти, представени от управляващите органи на държавите-членки в съответствие с член 67, параграф 2, буква й).“;

(6)         Добавя се следният член 78а:

„Член 78a

Изискване за представяне на информация в отчета на разходите

В приложение към всеки отчет на разходите, който трябва да се представи на Комисията, във формат, определен в приложение IVa, се посочва следната информация във връзка с размера на включените в него общи разходи:

а)     по отношение на инструментите на финансовия инженеринг по член 44, общите разходи, платени при създаването или участието в такива фондове или фондове с участие, и съответстващото публично участие;

б)     по отношение на авансите, платени съгласно член 78, параграф 2 в рамките на държавните помощи, общите разходи, платени под формата на аванси на бенефициерите от страна на предоставящия помощта орган, и съответстващото публично участие.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграфи 1, 2 и 3 обаче се прилагат от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                 Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IVa

Приложение към отчет за разходи: информация относно инструментите на финансовия инженеринг по смисъла на член 78, параграф 6 и авансите, платени на бенефициерите съгласно член 78, параграф 2

Референтен номер на оперативната програма (номер по ССI): ………………………………………...

Наименование на програмата: ……………………………………………………………………

Дата на междинно счетоводно приключване: …………………………….

Дата на изпращане на Комисията: ………………………..

Инструменти на финансовия инженеринг по смисъла на член 78, параграф 6 (кумулативни суми):

Приоритетна ос

База за изчисляване на участието на Общността (публично или общо)

2007-2015 г.

Общ размер на допустимите разходи, заявени съгласно член 78, параграф 6

Съответстващо публично участие

Приоритетна ос 1

 

 

 

Приоритетна ос 2

 

 

 

Приоритетна ос 3

 

 

 

Общо

 

 

 

Аванси, платени в рамките на държавните помощи ( член 78, параграф 2) (кумулативни суми):

Приоритетна ос

База за изчисляване на участието на Общността (публично или общо)

2007-2015 г.

Общ размер на допустимите разходи, заявени съгласно член 78, параграф 2

Съответстващо публично участие

Приоритетна ос 1

 

 

 

Приоритетна ос 2

 

 

 

Приоритетна ос 3

 

 

 

Общо

 

 

 

NB: Ако оперативната програма включва повече от една цел или е свързана с повече от един фонд, за приоритетната ос се посочват съответната(ите) цел(и) и фонд(ове).“

  • [1]     OВ L […], […], стр.[…].
  • [2]     Становище от 27 октомври 2011 г.
  • [3]     Позиция на Европейския парламент от ...
  • [4]     OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
  • [5]     OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12.
  • [6]     OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

В Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета са посочени различните форми на помощ, която може да бъде предоставяна чрез финансово участие от структурните фондове. През програмния период 2000—2006 г. държавите-членки създадоха тези форми на помощ чрез учредяването на специални фондове и чрез възстановима помощ по линия на други инструменти.

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета обаче не съдържа определение за помощта като възстановима или невъзстановима. Той съдържа разпоредби за „инструменти за финансов инженеринг“, но обхватът на тези разпоредби е доста тесен. Възстановимата помощ изглежда не е обхваната от този регламент. Все пак държавите-членки продължиха да използват възстановимите форми на помощ въз основа на положителния опит от предишния програмен период. Дори Комисията одобри програмните документи, включително описание на тези системи. Европейската сметна палата привлече вниманието върху въпроса за възстановимата помощ в своите одити на операциите по линия на ЕФРР.

Следователно е необходимо в Регламент (ЕО) № 1083/2006 да се посочи, че структурните фондове могат да съфинансират възстановима помощ. С предложението на Комисията се цели разясняване на законосъобразността на съществуващата правна практика.

Съдържание на предложението на Комисията

Предложението предвижда определение на възмездната помощ като пряко финансово участие под формата на дарение, което може да бъде изцяло или частично възстановимо, без лихви. В него се посочва, че по линия на структурните фондове могат да се финансират разходи във връзка с операции, включващи финансово участие в подкрепа на възстановима помощ. Освен това се разяснява, че помощта, възстановена на органа, осигуряващ помощта, или на друг компетентен орган на публичната власт на държавата-членка, трябва да се води в отделна сметка и да бъде отново използвана за същата цел или в съответствие с целите на оперативната програма.

Сегашната практика на тълкуване от страна на Комисията е, че за инструментите на финансовия инженеринг не се прилагат правилата за големите проекти, генериращите приходи проекти и дълготрайността на операциите. Поради съображения за правна сигурност настоящото предложение потвърждава тази практика. Освен това то въвежда докладване относно инструментите на финансовия инженеринг, предвид необходимостта да се осигури подходящ мониторинг от страна на държавите-членки и Комисията на прилагането им. То също така въвежда правно задължение, за да се гарантира, че финансовото участие на управляващите органи за създаване или за участие в инструментите на финансовия инженеринг се използва за допустими разходи в срок до две години от плащането във фонда. На последно място, то включва обща разпоредба относно изискванията към отчета на разходите.

Забележки на докладчика

Докладчикът счита, че замисълът на предложението е разумен и че повечето елементи стават ясни веднага. Тя е съгласна, че следва да се гарантира правна яснота и сигурност по отношение на възмездните помощи и инструментите на финансовия инженеринг. Тя също така подкрепя идеята, че е необходим подходящ мониторинг на инструментите на финансовия инженеринг, но счита, че допълнителните задължения за докладване от страна на държавите-членки следва да се ограничат. Освен това докладчикът счита, че някои елементи на предложението се нуждаят от поясняване. Затова тя внася изменения, насочени към изясняване на текста, като се добавя дефиниция за „кредитна линия“, изменят се изискванията за докладване и се изясняват задълженията във връзка с отчета на разходите.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (10.11.2011)

на вниманието на комисия по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг
(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Докладчик по становище: Jens Geier

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Предвид на необходимостта да се осигури подходящият мониторинг от държавите-членки и Комисията на прилагането на инструментите на финансовия инженеринг, който, наред с другото, да даде възможност на държавите-членки да представят необходимата информация на Комисията по отношение на вида създадени инструменти и съответните действия, предприети по линия на тези инструменти по места, трябва да се включи разпоредба за докладването. Също така това би дало възможност на Комисията по-добре да оценява цялостното прилагане на инструментите на финансовия инженеринг.

(5) Предвид на необходимостта да се осигури подходящият мониторинг от държавите-членки и Комисията на прилагането на инструментите на финансовия инженеринг и възстановимата помощ, който, наред с другото, да даде възможност на държавите-членки да представят необходимата информация на Комисията по отношение на вида създадени инструменти и възстановима помощ и съответните действия, предприети по линия на тези мерки по места, трябва да се включи разпоредба за докладването. Също така това би дало възможност на Комисията по-добре да оценява цялостното прилагане на инструментите на финансовия инженеринг и възстановимата помощ.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се гарантира, че финансовото участие, платено от управляващите органи за инструментите на финансовия инженеринг и включено в отчет на разходите, ефективно се използва в рамките на определен срок, е необходимо във връзка с инструментите на финансовия инженеринг да се въведе задължение за използване на участието за допустими разходи в срок до две години от датата на съответния заверен отчет на разходите. Последващият отчет на разходите следва да бъде съответно коригиран, като се приспаднат неизползваните суми, ако въпросното участие не е било използвано в рамките на указания период.

(6) За да се гарантира, че финансовото участие, платено от управляващите органи за инструментите на финансовия инженеринг и включено в отчет на разходите, ефективно се използва в рамките на определен срок, е необходимо във връзка с инструментите на финансовия инженеринг да се въведе задължение за използване на участието за допустими разходи в срок до две години от датата на съответния заверен отчет на разходите. Последващият отчет на разходите следва да бъде съответно коригиран, като се приспаднат неизползваните суми, ако въпросното участие не е било използвано в рамките на указания период. В този случай допустимите административни разходи или такси също трябва да бъдат съгласувани, за да бъдат пропорционални на общата производителност на инструмента на финансовия инженеринг.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да се гарантира съответствието с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, е необходимо да се включи изискването отчетът на разходите, който трябва да се представи на Комисията, да съдържа цялата информация, необходима на Комисията, за да изготвя отчети, отразяващи активите на Съюза и изпълнението на бюджета.

(7) За да се гарантира съответствието с член 61, параграф 2 и дял VІІ от Регламент (ЕО) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, е необходимо да се включи изискването отчетът на разходите, който трябва да се представи на Комисията, да съдържа цялата информация, необходима на Комисията, за да изготвя отчети, отразяващи активите на Съюза и изпълнението на бюджета.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 67a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Добавя се следният член 67а:

(4) Добавя се следният член 67а:

„Член 67a

„Член 67a

Доклади за прилагането на инструментите на финансовия инженеринг

Доклади за прилагането на инструментите на финансовия инженеринг и възстановимата помощ

1. Всяка година до 31 януари и 15 септември управляващият орган изпраща на Комисията специален доклад за операциите, състоящи се от инструменти на финансовия инженеринг, съответно за периода до 31 декември и до 30 юни.

1. Всяка година до 31 януари и 15 септември управляващият орган изпраща на Комисията специален доклад за операциите, състоящи се от инструменти на финансовия инженеринг или възстановимата помощ, съответно за периода до 31 декември и до 30 юни.

2. За всеки инструмент на финансовия инженеринг докладите по параграф 1 включват следната информация:

2. За всеки инструмент на финансовия инженеринг и всяка възстановима помощ докладите по параграф 1 включват следната информация:

a) описание на инструмента на финансовия инженеринг и редът и условията на прилагане;

a) описание на инструмента на финансовия инженеринг или възстановимата помощ, както и на съответните ред и условия на прилагане;

б) посочване на субектите, които прилагат инструмента на финансовия инженеринг, включително тези, които участват чрез фондове с участие, както и описание на процедурата за подбора им;

б) посочване на субектите, които прилагат инструмента на финансовия инженеринг или възстановимата помощ, включително инструменти на финансовия инженеринг, които участват чрез фондове с участие, както и описание на процедурата за подбора им;

в) датите на плащанията и размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платено за инструмента на финансовия инженеринг;

в) датите на плащанията и размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платено за инструмента на финансовия инженеринг или мярка за възстановима помощ;

г) датите и съответните суми, включени в отчетите на разходите, представени пред Комисията, и датите и сумите, възстановени от Комисията;

г) датите и съответните суми, включени в отчетите на разходите, представени пред Комисията, и датите и сумите, възстановени от Комисията;

д) размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платено по линия на инструмента на финансовия инженеринг.“

д) размера на помощта от структурните фондове и националното съфинансиране, платено по линия на инструмента на финансовия инженеринг.“

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 - точка 5

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 78 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В член 78, параграф 6 се добавя следната алинея:

(5) В член 78, параграф 6 се добавя следната алинея:

„Финансовото участие за инструментите на финансовия инженеринг по член 44, което е включено в отчет на разходите и което не е платено като допустим разход в съответствие с втора алинея от настоящия параграф в срок до две години от датата на съответния заверен отчет на разходите, се приспада от следващия заверен отчет на разходите.“

„Финансовото участие за инструментите на финансовия инженеринг по член 44, което е включено в отчет на разходите и което не е платено като допустим разход в съответствие с втора алинея от настоящия параграф в срок до две години от датата на съответния заверен отчет на разходите, се приспада от следващия заверен отчет на разходите. В този случай допустимите административни разходи или такси се ограничават до сума, която отразява съотношението между допустимите разходи (без административните разходи или такси) и финансовия принос, включен първоначално в декларацията на разходите.“

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 - точка 6

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 78a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Добавя се следният член 78а:

(6) Добавя се следният член 78а:

„Член 78a

„Член 78a

Изискване за представяне на информация в отчета на разходите

 

Изискване за представяне на информация в отчета на разходите

Отчетът на разходите, който трябва да се представи на Комисията, осигурява цялата необходима за Комисията информация, за да изготвя отчети в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1605/2002.

Отчетът на разходите, който трябва да се представи на Комисията, осигурява цялата необходима за Комисията информация, за да изготвя отчети в съответствие с член 61, параграф 2, както и дял VІІ от Регламент (ЕО) № 1605/2002.

С оглед на определянето на единни условия за прилагането на настоящия член Комисията е оправомощена да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

С оглед на определянето на единни условия за прилагането на настоящия член Комисията е оправомощена да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг

Позовавания

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

13.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jens Geier

22.9.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

10.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Илиaна Ивaнова, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ивайло Калфин

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг

Позовавания

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.8.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.9.2011 г.

CONT

13.9.2011 г.

EMPL

13.9.2011 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

8.9.2011 г.

EMPL

15.9.2011

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

5.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.10.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

14.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Дата на внасяне

16.11.2011 г.