BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik

16.11.2011 - (KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner


Procedure : 2011/0210(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0380/2011
Indgivne tekster :
A7-0380/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik

(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0483),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0215/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0380/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[1]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

  • [1] *          Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte, finansieringsteknik og visse bestemmelser om udgiftsoversigten

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

efter den almindelige lovgivningsprocedure[3] og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Medlemsstaterne har haft positive erfaringer med ordninger vedrørende tilbagebetalingspligtig støtte i forbindelse med operationer i programmeringsperioden 2000-2006 og har derfor videreført sådanne ordninger eller er begyndt at gennemføre ordninger med tilbagebetalingspligtig støtte i den nuværende programmeringsperiode 2007-2013. Nogle medlemsstater har også medtaget beskrivelser af disse ordninger i deres programmeringsdokumenter, som blev godkendt af Kommissionen.

(2)         I Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999[4] er der bestemmelser om finansieringstekniske instrumenter med præcis angivelse af områder og anvendelsesområdet for interventioner. De ordninger, som medlemsstaterne har gennemført i form af tilskud, der skal tilbagebetales, og kreditlinjer, der forvaltes af forvaltningsmyndighederne via bemyndigede organer, er imidlertid hverken ordentligt dækket af bestemmelserne vedrørende finansieringstekniske instrumenter eller af de øvrige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. Det er derfor nødvendigt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999[5], hvor det allerede er fastsat, at støtte kan have form af tilskud, der skal tilbagebetales, at fastsætte i en ny afdeling i forordning (EF) nr. 1083/2006, at Strukturfondene kan medfinansiere støtte, der skal tilbagebetales. Denne afdeling bør dække tilskud, der skal tilbagebetales, og kreditlinjer, der forvaltes af forvaltningsmyndigheden gennem bemyndigede organer, som er ▌finansielle institutioner.

(3)         Under hensyntagen til at de finansielle midler, som anvendes ved tilbagebetalingspligtig støtte, tilbagebetales helt eller delvist af støttemodtagerne, er det nødvendigt at indføre passende bestemmelser for genanvendelsen af den tilbagebetalte støtte til samme formål eller i overensstemmelse med det pågældende programs mål for at sikre, at de tilbagebetalte midler investeres korrekt, og at Unionens bidrag anvendes så effektivt som muligt.

(4)         Det er nødvendigt at gøre det klart, at bestemmelserne vedrørende store projekter, indtægtsskabende projekter og operationers varighed principielt ikke bør anvendes på finansieringstekniske instrumenter, da disse bestemmelser fortrinsvist er beregnet til andre former for operationer.

(5)         Da det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden i forbindelse med gennemførelsesprocessen og sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen kan kontrollere gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter på passende måde, blandt andet for at medlemsstaterne kan give Kommissionen de nødvendige oplysninger om, hvilke typer instrumenter der benyttes, og hvilke relevante aktioner der er gennemført lokalt ved hjælp af sådanne instrumenter, er det nødvendigt at indføre en bestemmelse om rapporter. Dette ville også give Kommissionen mulighed for bedre at vurdere de finansieringstekniske instrumenters generelle resultater og udarbejde en sammenfatning af fremskridtene i EU og medlemsstaterne.

(7)         For at sikre overensstemmelse med artikel 61, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[6] må man kræve, at udgiftsoversigten til Kommissionen skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan opstille et gennemskueligt årsregnskab, der giver et retvisende billede af Unionens aktiver og budgetgennemførelsen. Med henblik herpå skal der i et tillæg til hver udgiftsoversigt indsendes oplysninger om de samlede udgifter betalt ved oprettelsen af finansieringstekniske instrumenter og om forskudsbetalinger til støttemodtagerne i forbindelse med statsstøtte. Dette tillæg skal med henblik på retssikkerhed og ensartethed følge det format, der er angivet i bilag IVa til forordning (EF) nr. 1083/2006. Den praktiske indsamling af de oplysninger, der er påkrævet i så henseende, skal dog gennemføres på nationalt plan og bør ikke medføre ændringer i de nationale edb-systemer, med mindre det er nødvendigt for at overholde gældende regler.

(8)         Ændringerne vedrørende formerne for og genanvendelsen af tilbagebetalingspligtig støtte og undtagelsen fra anvendelse af bestemmelserne om store projekter, indtægtsskabende projekter og operationers varighed på operationer, der falder ind under artikel 44 (finansieringstekniske instrumenter), har til formål at sikre større retssikkerhed og mere klarhed i forbindelse med eksisterende praksis på disse områder med virkning fra begyndelsen af støtteperioden, som fastsat i forordning (EF) nr. 1083/2006. Det er derfor afgørende, at disse ændringer indføres med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af den aktuelle programmeringsperiode 2007-2013.

(9)         Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1083/2006 foretages følgende ændringer:

1)          I artikel 2 indsættes som nr. 8) og 8a):

"8)    "tilskud, der skal tilbagebetales": et direkte finansielt bidrag i form af tilskud, der kan være helt eller delvist tilbagebetalingspligtige uden renter".

"8a) "kreditlinje": en finansiel facilitet, der giver støttemodtageren mulighed for at udnytte et finansielt bidrag, der kan være helt eller delvist tilbagebetalingspligtigt, i forbindelse med betalinger, der er afholdt af støttemodtageren, og som er dokumenteret af kvitterede fakturaer eller regnskabsdokumenter med tilsvarende bevisværdi."

2)          I afsnit III, kapitel II, indsættes følgende som afdeling 3a:

"Afdeling 3aTilbagebetalingspligtig støtte

Artikel 43a

Former for tilbagebetalingspligtig støtte

1.      Strukturfondene kan som en del af et operationelt program medfinansiere tilbagebetalingspligtig støtte:

a)     i form af tilskud, der skal tilbagebetales, eller

b)     i form af kreditlinjer, som forvaltes af forvaltningsmyndigheder gennem bemyndigede organer, som er ▌finansielle institutioner.

2.      Udgiftsoversigter vedrørende tilbagebetalingspligtig støtte indgives i overensstemmelse med artikel 78, stk. 1-5.

Artikel 43bGenanvendelse af tilbagebetalingspligtig støtte

En støtte, der er tilbagebetalt til det organ, som gav støtten, eller til en anden kompetent myndighed i medlemsstaten, skal ▌genanvendes til samme formål eller i overensstemmelse med det operationelle programs mål. Medlemsstaterne sikrer en passende fortegnelse over den tilbagebetalte støtte i regnskabssystemerne hos de relevante myndigheder eller organer."

3)          Følgende indsættes som artikel 44a:

"Artikel 44aIkke-anvendelse af en række bestemmelser

Artikel 39, 55 og 57 anvendes ikke ved operationer, som falder ind under artikel 44."

4)          I artikel 67, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende litra:

j)      oplysninger om fremskridt med hensyn til finansiering og gennemførelse af finansieringstekniske instrumenter som defineret i artikel 44, dvs.:

i)      beskrivelse af det finansieringstekniske instrument og gennemførelsesordningerne

ii)     oplysninger om, hvilke organer der gennemfører det finansieringstekniske instrument, herunder de organer, der handler gennem holdingfonde ▌

(iii)  støttebeløb fra strukturfonde og den nationale medfinansiering, som er udbetalt til det finansieringstekniske instrument

(iv)   støttebeløb fra strukturfondene og den nationale medfinansiering, som er betalt til det finansieringstekniske instrument."

4a)        I artikel 67 indsættes følgende stykke:

"4a.  Kommissionen sammenfatter hvert år inden 1. oktober de oplysninger om fremskridt med hensyn til finansiering og gennemførelse af finansieringstekniske instrumenter, der indsendes af medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 67, stk. 2, litra j)."

6)          Der indsættes følgende artikel 78a:

"Artikel 78aKrav om oplysninger i udgiftsoversigten

Et tillæg til hver udgiftsoversigt, der skal indsendes til Kommissionen i det format, der er angivet i bilag IVa, skal give følgende oplysninger vedrørende de samlede udgifter i udgiftsoversigten:

a)     for så vidt angår finansieringstekniske instrumenter som defineret i artikel 44 oplyses de samlede udgifter betalt ved oprettelsen af eller som bidrag til sådanne fonde eller holdingfonde og de tilsvarende offentlige bidrag

b)     for så vidt angår forskudsbetalinger i henhold til artikel 78, stk. 2, i forbindelse med statsstøtte oplyses de samlede udgifter til forskud udbetalt til modtagerne af det støtteydende organ og de tilsvarende offentlige bidrag."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1, 2 og 3, anvendes dog fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne                       På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

BILAG

"BILAG IVa

Tillæg til oversigten over udgifter: oplysninger om finansieringstekniske instrumenter som omhandlet i artikel 78, stk. 6, og forskud til støttemodtagerne i henhold til artikel 78, stk. 2

Det operationelle programs reference (CCI-nr.): ………………………………………...

Programmets titel: ……………………………………………………………………

Dato for foreløbig regnskabsafslutning: …………………………….

Dato for forelæggelse for Kommissionen: ………………………..

Finansieringstekniske instrumenter som omhandlet i artikel 78, stk. 6 (kumulerede beløb):

Prioriteret opgave

Beregningsgrundlag for EF-bidrag (offentligt eller i alt)

2007-2015

De samlede støtteberettigede udgifter i overensstemmelse med artikel 78, stk. 6

Tilsvarende offentlige bidrag

Prioriteret opgave 1

 

 

 

Prioriteret opgave 2

 

 

 

Prioriteret opgave 3

 

 

 

I alt

 

 

 

Forskud udbetalt i forbindelse med statsstøtte (artikel 78, stk. 2) (kumulerede beløb):

Prioriteret opgave

Beregninsgrundlag for EF-bidrag (offentligt eller i alt)

2007-2015

De samlede støtteberettigede udgifter i overensstemmelse med artikel 78, stk. 2

Tilsvarende offentlige bidrag

Prioriteret opgave 1

 

 

 

Prioriteret opgave 2

 

 

 

Prioriteret opgave 3

 

 

 

I alt

 

 

 

NB: Hvis et operationelt program omfatter flere mål eller flere fonde, angives mål og fond(e) for hver enkelt prioriteret opgave."

  • [1]               EUT L , s.
  • [2]               Udtalelse af 27. oktober 2011.
  • [3]               Europa-Parlamentets holdning af …
  • [4]               EFT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
  • [5]               EFT L 210 af 31.7.2006, s. 12.
  • [6]               EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 fastlagdes de forskellige former for støtte, der kunne ydes gennem bidrag fra strukturfondene. Medlemsstaterne har i programmeringsperioden 2000-2006 fastlagt disse former for støtte ved at oprette specifikke fonde og gennem tilbagebetalingspligtig støtte, som gives via andre instrumenter.

I Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 gives der imidlertid ikke nogen definition af støtte, hverken støtte, som skal tilbagebetales, eller støtte, som ikke skal tilbagebetales. Forordningen indeholder bestemmelser om "finansieringstekniske instrumenter", men disse bestemmelser er ret begrænsede. Tilbagebetalingspligtig støtte er ikke omfattet af denne forordning. Alligevel fortsatte medlemsstaterne med at anvende former for støtte, som skulle tilbagebetales, baseret på de positive erfaringer fra den foregående programmeringsperiode. Og Kommissionen godkendte selv programmeringsdokumenter med beskrivelser af disse systemer. Den Europæiske Revisionsret påpegede problemet med tilbagebetalingspligtig støtte i sine revisioner af EFRU-operationer.

Derfor er det nødvendigt i forordning (EF) nr. 1083/2006 at fastslå, at strukturfondene kan medfinansiere tilbagebetalingspligtig støtte. Kommissions forslag har til formål at skabe klarhed omkring lovligheden af en eksisterende retlig praksis.

Resumé af Kommissionens meddelelse

Forslaget omfatter en definition af tilskud, der skal tilbagebetales, som et direkte finansielt bidrag i form af tilskud, der kan være helt eller delvist tilbagebetalingspligtige uden renter. Det fastslås, at strukturfondene kan finansiere udgifter vedrørende en operation, der omfatter bidrag til tilbagebetalingspligtig støtte. Derudover gøres det mere klart, at den støtte, der er tilbagebetalt til det organ, som gav støtten, eller til en anden kompetent offentlig myndighed i medlemsstaten, skal opføres på en særskilt konto og genanvendes til samme formål eller i overensstemmelse med det operationelle programs mål.

Det er i øjeblikket Kommissionens fortolkningspraksis, at bestemmelserne vedrørende store projekter, indtægtsskabende projekter og operationers varighed ikke finder anvendelse på finansieringstekniske instrumenter. Af hensyn til retssikkerheden bekræfter forslaget denne praksis. Da det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen effektivt kan kontrollere gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter, indføres der desuden et rapporteringskrav om finansieringstekniske instrumenter. Der indføres ligeledes en retlig forpligtelse for at sikre, at det finansielle bidrag, som forvaltningsmyndighederne har betalt ved oprettelsen af eller som bidrag til finansieringstekniske instrumenter, anvendes til støtteberettigede udgifter inden for en tidsramme af to år efter betalingen til fonden. Endelig indsættes der en generel bestemmelse om krav vedrørende udgiftsoversigter.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren mener, at hovedsigtet med forslaget er fornuftigt, og at de fleste elementer er umiddelbart forståelige. Ordføreren er enig i, at der bør sikres retlig klarhed og retssikkerhed med hensyn til tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringstekniske instrumenter. Hun støtter ligeledes ideen om, at der er behov for effektiv kontrol med de finansieringstekniske instrumenter, men mener, at supplerende rapporteringskrav, som pålægges medlemsstaterne, bør begrænses. Ordføreren mener desuden, at visse af forslagets elementer skal tydeliggøres. Ordføreren indgiver derfor ændringsforslag med henblik på tydeliggørelse af teksten, tilføjelse af en definition af kreditlinje, begrænsning af rapporteringskravene og tydeliggørelse af kravene til udgiftsoversigter.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (10.11.2011)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik
(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Ordfører: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Da det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen kan kontrollere gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter på passende måde, blandt andet for at medlemsstaterne kan give Kommissionen de nødvendige oplysninger om, hvilke typer instrumenter der benyttes, og hvilke relevante aktioner der er gennemført lokalt ved hjælp af sådanne instrumenter, er det nødvendigt at indføre en bestemmelse om rapporter. Dette vil også give Kommissionen mulighed for bedre at vurdere de finanseringstekniske instrumenters generelle resultater.

(5) Da det er nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne og Kommissionen kan kontrollere gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter og den tilbagebetalingspligtige støtte på passende måde, blandt andet for at medlemsstaterne kan give Kommissionen de nødvendige oplysninger om, hvilke typer instrumenter og tilbagebetalingspligtig støtte der benyttes, og hvilke relevante aktioner der er gennemført lokalt i forbindelse med sådanne foranstaltninger, er det nødvendigt at indføre en bestemmelse om rapporter. Dette vil også give Kommissionen mulighed for bedre at vurdere de finansieringstekniske instrumenters og den tilbagebetalingspligtige støttes generelle resultater.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at sikre, at det finansielle bidrag, som forvaltningsmyndighederne har betalt til de finansieringstekniske instrumenter, og som er anført i en udgiftsoversigt, anvendes effektivt inden for den fastlagte tidsramme, er det nødvendigt at indføre et krav til de finansieringstekniske instrumenter om anvendelse af bidraget til de støtteberettigede udgifter inden to år fra datoen for den pågældende bekræftede udgiftsoversigt. Den efterfølgende udgiftsoversigt bør korrigeres tilsvarende, ved at ikke-anvendte beløb trækkes fra, hvis det pågældende bidrag ikke er blevet brugt inden for det angivne tidsrum.

(6) For at sikre, at det finansielle bidrag, som forvaltningsmyndighederne har betalt til de finansieringstekniske instrumenter, og som er anført i en udgiftsoversigt, anvendes effektivt inden for den fastlagte tidsramme, er det nødvendigt at indføre et krav til de finansieringstekniske instrumenter om anvendelse af bidraget til de støtteberettigede udgifter inden to år fra datoen for den pågældende bekræftede udgiftsoversigt. Den efterfølgende udgiftsoversigt bør korrigeres tilsvarende, ved at ikke-anvendte beløb trækkes fra, hvis det pågældende bidrag ikke er blevet brugt inden for det angivne tidsrum. I så fald bør der også foretages en tilpasning af de støtteberettigede administrationsomkostninger eller -gebyrer, for at administrationsomkostningerne eller -gebyrerne står i passende forhold til det finansieringstekniske instruments samlede resultat.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre overensstemmelse med artikel 61, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget må man kræve, at udgiftsoversigten til Kommissionen skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan opstille et årsregnskab, der giver et retvisende billede af Unionens aktiver og budgetgennemførelsen.

(7) For at sikre overensstemmelse med artikel 61, stk. 2, og afsnit VII i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget må man kræve, at udgiftsoversigten til Kommissionen skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan opstille et årsregnskab, der giver et retvisende billede af Unionens aktiver og budgetgennemførelsen.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 67a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) Følgende indsættes som artikel 67a:

4) Følgende indsættes som artikel 67a:

"Artikel 67a

"Artikel 67a

Rapporter om gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter

Rapporter om gennemførelsen af de finansieringstekniske instrumenter og den tilbagebetalingspligtige støtte

1. Den 31. januar og 15. september indsender forvaltningsmyndigheden hvert år en særlig rapport til Kommissionen, der dækker de operationer, som vedrører de finansieringstekniske instrumenter i tidsrummet henholdsvis indtil 31. december og 30. juni.

1. Den 31. januar og 15. september indsender forvaltningsmyndigheden hvert år en særlig rapport til Kommissionen, der dækker de operationer, som vedrører de finansieringstekniske instrumenter og den tilbagebetalingspligtige støtte i tidsrummet henholdsvis indtil 31. december og 30. juni.

2. De i stk. 1 omtalte rapporter omfatter for hvert finansieringsteknisk instrument følgende oplysninger:

2. De i stk. 1 omtalte rapporter omfatter for hvert finansieringsteknisk instrument og hver tilbagebetalingspligtig støtte følgende oplysninger:

a) beskrivelse af det finansieringstekniske instrument og gennemførelsesordningerne

a) beskrivelse af det finansieringstekniske instrument eller den tilbagebetalingspligtige støtte og gennemførelsesordningerne herfor.

b) oplysninger om, hvilke organer der gennemfører det finansieringstekniske instrument, herunder de organer, der handler gennem holdingfonde, samt en beskrivelse af, hvordan de er udvalgt

b) oplysninger om, hvilke organer der gennemfører det finansieringstekniske instrument eller den tilbagebetalingspligtige støtte, herunder de organer, der handler gennem holdingfonde i forbindelse med et finansieringsteknisk instrument, samt en beskrivelse af, hvordan de er udvalgt

c) datoer for betalinger samt støttebeløb fra strukturfonde og den nationale medfinansiering, som er udbetalt til det finansieringstekniske instrument

c) datoer for betalinger samt støttebeløb fra strukturfonde og den nationale medfinansiering, som er udbetalt til det finansieringstekniske instrument eller den tilbagebetalingspligtige støtte

d) datoer og tilhørende beløb, som er medtaget i udgiftsoversigter, som er indsendt til Kommissionen, samt datoer og beløb, som er tilbagebetalt gennem Kommissionen

d) datoer og tilhørende beløb, som er medtaget i udgiftsoversigter, som er indsendt til Kommissionen, samt datoer og beløb, som er tilbagebetalt gennem Kommissionen

e) støttebeløb fra strukturfondene og den nationale medfinansiering, som er betalt til det finansieringstekniske instrument."

e) støttebeløb fra strukturfondene og den nationale medfinansiering, som er betalt til det finansieringstekniske instrument."

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 78 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) Følgende afsnit indsættes i artikel 78, stk. 6:

5) Følgende afsnit indsættes i artikel 78, stk. 6:

"Det finansielle bidrag til finansieringstekniske instrumenter, jf. artikel 44, som er medtaget i en udgiftsoversigt, og som ikke er udbetalt som støtteberettiget udgift, jf. andet afsnit i nærværende artikel, senest to år efter datoen for den pågældende attesterede udgiftsoversigt, fratrækkes den følgende attesterede udgiftsoversigt."

"Det finansielle bidrag til finansieringstekniske instrumenter, jf. artikel 44, som er medtaget i en udgiftsoversigt, og som ikke er udbetalt som støtteberettiget udgift, jf. andet afsnit i nærværende artikel, senest to år efter datoen for den pågældende attesterede udgiftsoversigt, fratrækkes den følgende attesterede udgiftsoversigt. I så fald er de støtteberettigede administrationsomkostninger eller -gebyrer begrænset til det beløb, som svarer til forholdet mellem de støtteberettigede udgifter uden administrationsomkostninger eller -gebyrer og det finansielle bidrag, som oprindeligt blev medtaget i udgiftsoversigten."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 78a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) Der indsættes følgende artikel 78a:

6) Der indsættes følgende artikel 78a:

"Artikel 78a

"Artikel 78a

Krav om oplysninger i udgiftsoversigten

 

Krav om oplysninger i udgiftsoversigten

Udgiftsoversigten, der skal indsendes til Kommissionen, skal give alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan opstille et regnskab, jf. artikel 61, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1605/2002.

Udgiftsoversigten, der skal indsendes til Kommissionen, skal give alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan opstille et regnskab, jf. artikel 61, stk. 2, og afsnit VII i forordning (EF) nr. 1605/2002.

Med henblik på fastlæggelse af ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde."

Med henblik på fastlæggelse af ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde."

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik

Referencer

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

13.9.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik

Referencer

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Dato for høring af EP

1.8.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

5.10.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Dato for indgivelse

16.11.2011