ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner


Διαδικασία : 2011/0210(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0380/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0380/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική.

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0483),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0215/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0380/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

  • [1] *          Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση, τη χρηματοοικονομική τεχνική και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη δήλωση δαπανών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[3],

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)         Τα κράτη μέλη είχαν θετικές εμπειρίες από τα συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στο επίπεδο πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και, συνεπώς, συνέχισαν να εφαρμόζουν τα εν λόγω συστήματα ή έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης συμπεριλάβει περιγραφές των συστημάτων αυτών στα έγγραφα προγραμματισμού τους, τα οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

(2)         Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999[4] καθορίζει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής με συγκεκριμένους τομείς και πεδίο παρέμβασης. Ωστόσο, τα συστήματα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη με τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και πιστώσεων τις οποίες διαχειρίζονται οι διαχειριστικές αρχές μέσω ενδιάμεσων φορέων δεν καλύπτονται ικανοποιητικά ούτε από τις διατάξεις σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ούτε από άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999[5], ο οποίος ήδη προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, να ορίζεται σε ένα νέο τμήμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2083/2006 ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συγχρηματοδοτούν την επιστρεπτέα ενίσχυση. Το τμήμα αυτό πρέπει να καλύπτει τις επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και τις πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων φορέων οι οποίοι είναι ▌ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(3)         Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι επιστρέφουν μερικώς ή εξολοκλήρου τους χρηματοδοτικούς πόρους που χρησιμοποιούνται μέσω της επιστρεπτέας ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν οι κατάλληλες διατάξεις για την επαναχρησιμοποίηση της επιστρεπτέας ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του αντίστοιχου προγράμματος, για να διασφαλιστεί ότι οι επιστρεφόμενοι πόροι επενδύονται καταλλήλως και ότι η ενωσιακή βοήθεια χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

(4)         Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις για τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατ' αρχήν στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, διότι οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί κυρίως για άλλα είδη πράξεων.

(5)         Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την γενικότερη επίδοση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και να δημοσιεύει περίληψη προόδου σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών.

(7)         Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[6], πρέπει να απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή διαφανείς λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των Κοινοτήτων και της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε δήλωση δαπανών θα επισυνάπτεται έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με το ποσό των συνολικών δαπανών που καταβάλλεται για τη θέσπιση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και σχετικά με τις προκαταβολές στους δικαιούχους στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Η μορφή του συνημμένου εγγράφου καθορίζεται στο παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, με σκοπό την ασφάλεια δικαίου και τη συνέπεια. Ωστόσο, η έμπρακτη εφαρμογή της συλλογής δεδομένων που απαιτείται για το σκοπό αυτό, θα διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και, στο βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, δεν πρέπει να καταλήγει στην τροποποίηση των εθνικών συστημάτων υπολογιστών.

(8)         Οι τροποποιήσεις που αφορούν τις μορφές και την επαναχρησιμοποίηση της επιστρεπτέας ενίσχυσης καθώς και την εξαίρεση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων σε πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 44 (μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής), στοχεύουν στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας όσον αφορά την εφαρμογή μίας ισχύουσας πρακτικής σε αυτούς τους τομείς με ισχύ από την αρχή της περιόδου επιλεξιμότητας όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Επομένως είναι αναγκαίο να έχουν αυτές οι τροποποιήσεις αναδρομική ισχύ από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

(9)         Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1083/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

(1)         Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 8 και :

"(8)   «Επιστρεπτέα επιχορήγηση»: άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά με τη μορφή δωρεάς η οποία μπορεί να ανακτηθεί ολικώς ή μερικώς χωρίς τόκο.»

"(8α) «πίστωση»: χρηματοδοτική διευκόλυνση που επιτρέπει στο δικαιούχο να λάβει τη χρηματοδοτική συνεισφορά, η οποία μπορεί να επιστρέφεται ολικώς ή μερικώς, σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν καταβληθεί από το δικαιούχο και τεκμηριώνονται βάσει αποδείξεων δαπάνης ή λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.»

(2)         Στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 3α:

«Τμήμα 3αΕπιστρεπτέα ενίσχυση

Άρθρο 43α

Μορφές επιστρεπτέας ενίσχυσης

1.      Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν επιστρεπτέα ενίσχυση κατά τους ακόλουθους τρόπους:

(α)    υπό μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων· ή

(β)    υπό μορφή πιστώσεων τις οποίες διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων φορέων που είναι ▌ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

2.      Η δήλωση δαπανών σχετικά με την επιστρεπτέα ενίσχυση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφοι 1 έως 5.

Άρθρο 43βΕπαναχρησιμοποίηση επιστρεπτέας ενίσχυσης

Η ενίσχυση η οποία επιστρέφεται στον φορέα που την χορηγεί ή σε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ▌ χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επαρκή καταχώριση της ενίσχυσης που επιστρέφεται στο λογιστικό σύστημα της αντίστοιχης αρχής ή φορέα.»

(3)         Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 44α:

«Άρθρο 44αΜη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων

Τα άρθρα 39, 55 και 57 δεν εφαρμόζονται σε πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 44.»

(4)         Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 67, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

"(ι)    η πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ορίζονται στο 44, και συγκεκριμένα:

(i)     περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

(ii)   καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου ▌·

(iii)  ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(iv)   ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.»

(4a)       Στο άρθρο 67 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"4α.  Κάθε χρόνο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη των δεδομένων σχετικά με την πρόοδο στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία δίνονται από τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 2, στοιχείο ι)»·

(6)         Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 78α:

«Άρθρο 78αΑπαίτηση παροχής πληροφοριών στη δήλωση δαπανών

Στη δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή επισυνάπτεται έγγραφο, στη μορφή που παρουσιάζεται στο παράρτημα IVα, το οποίο δηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ποσό συνολικών δαπανών που εμπεριέχεται στη δήλωση:

(α)    όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 44, οι συνολικές δαπάνες που καταβάλλονται για τη σύσταση τέτοιων ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου ή για την παροχή συνδρομής σε αυτά καθώς και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά·

(β)    όσον αφορά προκαταβολές που πληρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 2, στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης, τις συνολικές δαπάνες που πληρώθηκαν υπό μορφή προκαταβολών στους δικαιούχους από το φορέα που παρέχει την ενίσχυση και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                   Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

Επισυνάπτεται στη δήλωση δαπανών: πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του άρθρου 78, παρ. 6, και προκαταβολές που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 2.

Αριθμός αναφοράς [Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (ΚΚΑ)] του επιχειρησιακού προγράμματος: ………………………………………...

Ονομασία του προγράμματος: …………………………………………………………………

Ημερομηνία προσωρινού κλεισίματος των λογαριασμών: …………………………….

Ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή: ………………………..

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του άρθρου 78, παρ. 6, (συγκεντρωτικά ποσά):

Άξονας προτεραιότητας

Βάση για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς (δημόσιας ή συνολικής)

2007-2015

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών το οποίο δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 6

Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά

Άξονας προτεραιότητας 1

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Προκαταβολές στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 78, παρ. 2) (συγκεντρωτικά ποσά):

Άξονας προτεραιότητας

Βάση για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς (δημόσιας ή συνολικής)

2007-2015

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών το οποίο δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 78, παρ. 2

Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά

Άξονας προτεραιότητας 1

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

ΣΗΜ.: Αν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει πολλαπλούς στόχους ή πολλαπλή χρηματοδότηση, ο άξονας προτεραιότητας δηλώνει τους εν λόγω στόχους ή τα εν λόγω ταμεία χρηματοδότησης.»

  • [1]           ΕΕ L , , σ. .
  • [2]           Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011.
  • [3]               Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …
  • [4]               ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
  • [5]               ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 12.
  • [6]               ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στον κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου καθορίζονται οι διάφορες μορφές ενίσχυσης που μπορούν να παρέχονται μέσω χρηματοδοτικών συμμετοχών των διαρθρωτικών ταμείων. Τα κράτη μέλη προσδιόρισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 αυτές τις μορφές ενίσχυσης με τη συγκρότηση ειδικών ταμείων και μέσω επιστρεπτέας ενίσχυσης που χορηγείται από άλλα μέσα.

Αντιθέτως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου δεν περιέχει ορισμό της ενίσχυσης ούτε της επιστρεπτέας ούτε της μη επιστρεπτέας. Περιέχει διατάξεις σχετικά με «δράσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής», ωστόσο αυτές οι διατάξεις είναι μάλλον περιοριστικές. Η επιστρεπτέα ενίσχυση φαίνεται να μην καλύπτεται από αυτό τον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη μέλη συνέχισαν να χρησιμοποιούν επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης, με βάση τη θετική πείρα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού. Ακόμη και η Επιτροπή ενέκρινε έγγραφα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών αυτών των συστημάτων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει το θέμα των επιστρεπτέων ενισχύσεων στους ελέγχους που διεξάγει σε δράσεις του ΕΤΠΑ.

Είναι επομένως αναγκαίο να οριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συγχρηματοδοτούν επιστρεπτέα ενίσχυση. Σκοπός της πρότασης είναι να αποσαφηνίσει τη νομιμότητα της υφιστάμενης νομικής πρακτικής.

Το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση περιέχει ορισμό της επιστρεπτέας επιχορήγησης ως άμεσης χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέσω δωρεάς η οποία μπορεί να ανακτηθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς χωρίς τόκο. Δηλώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτούν δαπάνες για δράση η οποία περιλαμβάνει συνεισφορές προς υποστήριξη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζει ότι η ενίσχυση η οποία επιστρέφεται στον φορέα που την χορηγεί ή σε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή του κράτους μέλους καταχωρίζεται σε χωριστό λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος.

Κατά την τρέχουσα ερμηνευτική πρακτική της Επιτροπής δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των δράσεων προκειμένου για μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Για λόγους ασφάλειας δικαίου η πρόταση επιβεβαιώνει αυτή την πρακτική. Επιπλέον, εισηγείται την υποβολή εκθέσεων για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Εισηγείται επίσης νομική υποχρέωση για να διασφαλίσει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που καταβάλλεται από τη διαχειριστική αρχή για τη σύσταση ή τη συμβολή στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής χρησιμοποιείται για επιλέξιμες δαπάνες μέσα σε χρονικό πλαίσιο των δύο ετών από την πληρωμή στο ταμείο. Τέλος, εισάγει γενική διάταξη σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δήλωση δαπανών.

Σχόλια της εισηγήτριας

Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι ο πυρήνας της πρότασης είναι λογικός και ότι τα περισσότερα στοιχεία της είναι απολύτως σαφή. Συμφωνεί ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η νομική σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πιστεύει επίσης ότι είναι αναγκαία η δέουσα παρακολούθηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, έχει όμως την άποψη ότι πρέπει να περιοριστούν οι επιπρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών. Επιπλέον, η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένα στοιχεία της πρότασης. Ως εκ τούτου, η εισηγήτριά σας υποβάλλει τροπολογίες που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του κειμένου, προσθέτοντας τον ορισμό της πίστωσης, τροποποιώντας τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και διασαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δήλωση δαπανών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (10.11.2011)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική
(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνουν επί τόπου τα εν λόγω μέσα, είναι αναγκαίο να εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την γενικότερη επίδοση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(5) Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των επιστρεπτέων ενισχύσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των μέσων και των επιστρεπτέων ενισχύσεων που συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνονται επί τόπου στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων, είναι αναγκαίο να εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Αυτό θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την γενικότερη επίδοση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των επιστρεπτέων ενισχύσεων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που έχουν καταβάλει οι διαχειριστικές αρχές στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση δαπανών, χρησιμοποιείται πράγματι εντός της καθορισμένης προθεσμίας, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η υποχρέωση τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιούν τη συνεισφορά για επιλέξιμες δαπάνες εντός δύο ετών από την ημερομηνία της σχετικής πιστοποιημένης δήλωσης δαπανών. Η επακόλουθη δήλωση δαπανών πρέπει να διορθώνεται αναλόγως, με αφαίρεση των ποσών που δεν δαπανήθηκαν, εάν η εν λόγω συνεισφορά δεν έχει δαπανηθεί εντός της προκαθορισμένης περιόδου.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που έχουν καταβάλει οι διαχειριστικές αρχές στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση δαπανών, χρησιμοποιείται πράγματι εντός της καθορισμένης προθεσμίας, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η υποχρέωση τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής να χρησιμοποιούν τη συνεισφορά για επιλέξιμες δαπάνες εντός δύο ετών από την ημερομηνία της σχετικής πιστοποιημένης δήλωσης δαπανών. Η επακόλουθη δήλωση δαπανών πρέπει να διορθώνεται αναλόγως, με αφαίρεση των ποσών που δεν δαπανήθηκαν, εάν η εν λόγω συνεισφορά δεν έχει δαπανηθεί εντός της προκαθορισμένης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει επίσης να πραγματοποιείται προσαρμογή των επιλέξιμων διοικητικών δαπανών ή τελών, ούτως ώστε να είναι εύλογη η αναλογία των διοικητικών δαπανών και τελών προς τη συνολική απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των Κοινοτήτων και της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

(7) Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 61 παράγραφος 2 και με τις διατάξεις του τίτλου VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να απαιτείται ότι η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης των Κοινοτήτων και της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 67α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 67α:

(4) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 67α:

«Άρθρο 67α

«Άρθρο 67α

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των επιστρεπτέων ενισχύσεων

1. Έως την 31η Ιανουαρίου και έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η διαχειριστική αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου και έως την 30η Ιουνίου αντιστοίχως.

1. Έως την 31η Ιανουαρίου και έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η διαχειριστική αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επιστρεπτέες ενισχύσεις για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου και έως την 30η Ιουνίου αντιστοίχως.

2. Οι εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν, για κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Οι εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν, για κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και κάθε επιστρεπτέα ενίσχυση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

(α) περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και/ή των επιστρεπτέων ενισχύσεων καθώς και των εκάστοτε ρυθμίσεων εφαρμογής·

(β) καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής τους·

(β) καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και ή την επιστρεπτέα ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων όσων, στην περίπτωση ενός μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής τους·

(γ) τις ημερομηνίες πληρωμών και τα ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

(γ) τις ημερομηνίες πληρωμών και τα ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και/ή στην επιστρεπτέα ενίσχυση·

(δ) τις ημερομηνίες και τα αντίστοιχα ποσά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και οι ημερομηνίες και τα ποσά που επιστρέφει η Επιτροπή·

(δ) τις ημερομηνίες και τα αντίστοιχα ποσά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και οι ημερομηνίες και τα ποσά που επιστρέφει η Επιτροπή·

(ε) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.»

(ε) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.»

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 78 - παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στο άρθρο 78 παράγραφος 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

(5) Στο άρθρο 78 παράγραφος 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η χρηματοδοτική συνεισφορά στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως ορίζονται στο άρθρο 44, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση δαπανών και η οποία δεν έχει καταβληθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέσα σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία της εν λόγω πιστοποιημένης δήλωσης δαπανών, αφαιρείται από την επόμενη πιστοποιημένη δήλωση δαπανών.»

«Η χρηματοδοτική συνεισφορά στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως ορίζονται στο άρθρο 44, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση δαπανών και η οποία δεν έχει καταβληθεί ως επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέσα σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία της εν λόγω πιστοποιημένης δήλωσης δαπανών, αφαιρείται από την επόμενη πιστοποιημένη δήλωση δαπανών. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλέξιμες διοικητικές δαπάνες ή τα τέλη περιορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τις διοικητικές δαπάνες ή τα τέλη, προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά που είχε αρχικά ενσωματωθεί στη δήλωση δαπανών.»

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 78α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 78α:

(6) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 78α:

«Άρθρο 78α

«Άρθρο 78α

Απαίτηση παροχής πληροφοριών στη δήλωση δαπανών

 

Απαίτηση παροχής πληροφοριών στη δήλωση δαπανών

Η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002.

Η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 και τον τίτλο VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002.

Με σκοπό τον καθορισμό ομοιόμορφων όρων εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με σκοπό τον καθορισμό ομοιόμορφων όρων εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ονομασία

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

13.9.2011

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

10.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.8.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Μιχάλης Τρεμόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Ημερομηνία κατάθεσης

16.11.2011