MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta

16.11.2011 - (KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Danuta Maria Hübner


Menettely : 2011/0210(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0380/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0380/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta

(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0483),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0215/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A7-0380/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

  • [1] *              Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen sekä tiettyjen menoilmoitusta koskevien säännösten osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[2]

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[3],

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Jäsenvaltioilla on ollut hyviä kokemuksia takaisin maksettavaan tukeen perustuvista järjestelmistä yksittäisten toimien tasolla ohjelmakaudella 2000–2006, ja siksi ne ovat jatkaneet näitä järjestelmiä tai alkaneet panna täytäntöön takaisin maksettavaan tukeen perustuvia järjestelmiä kuluvalla ohjelmakaudella 2007–2013. Jotkin jäsenvaltiot ovat myös sisällyttäneet tällaisten järjestelmien kuvauksia ohjelma-asiakirjoihinsa, jotka komissio on hyväksynyt.

(2)         Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006[4] vahvistetaan rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet sekä tarkat tiedot niiden käyttötarkoituksista ja soveltamisalasta. Jäsenvaltioiden täytäntöön panemia järjestelmiä, jotka perustuvat takaisin maksettaviin avustuksiin ja puiteluottoihin, joita hallintoviranomaiset hallinnoivat välittävien elinten kautta, ei kuitenkaan ole asianmukaisesti säännelty rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä annetuilla säännöksillä eikä muillakaan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 säännöksillä. Sen vuoksi on tarpeen – Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006[5] 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jossa on jo säädetty, että tukea voidaan myöntää takaisin maksettavina tukina – vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1083/2006 uudessa jaksossa, että rakennerahastoista voidaan osarahoittaa takaisin maksettavaa tukea. Kyseisen jakson olisi katettava takaisin maksettavat avustukset ja puiteluotot, joita hallintoviranomainen hallinnoi välittävien elinten kautta, jotka ovat ▌rahoituslaitoksia.

(3)         Kun otetaan huomioon se, että tuensaajat maksavat takaisin maksettavan tuen kautta käytetyt rahoitusvarat osittain tai kokonaisuudessaan takaisin, on tarpeen antaa asianmukaiset säännökset takaisin maksetun tuen uudelleenkäytöstä samaan tarkoitukseen tai kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa takaisin maksettujen varojen asianmukainen sijoittaminen ja jotta EU:n tukea voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

(4)         On tarpeen selkeyttää, että suurhankkeita, tuloja tuottavia hankkeita ja toimien pysyvyyttä koskevia säännöksiä ei periaatteessa tulisi soveltaa rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin, sillä kyseiset säännöt on tarkoitettu pikemminkin muuntyyppisiä toimia varten.

(5)         Kun otetaan huomioon tarve parantaa täytäntöönpanoprosessin avoimuutta sekä varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun muassa voivat toimittaa komissiolle asianmukaista tietoa perustettujen välineiden tyypistä ja toimista, joita tällaisilla välineillä on käytännössä toteutettu, on tarpeen antaa raportointia koskeva säännös. Näin komissio pystyisi myös tekemään paremman kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden toiminnasta ja esittämään yhteenvedon edistymisestä unionin ja jäsenvaltioiden tasolla.

(7)         Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002[6] 61 artiklan 2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että komissiolle toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen avoimessa tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin varallisuudesta ja talousarvion toteuttamisesta. Mainittujen tietojen antamiseksi jokaiseen menoilmoitukseen on liitettävä ilmoitus rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden perustamisen kokonaiskustannuksista ja valtiontuen yhteydessä tuensaajille maksetuista ennakoista. Liitettävän ilmoituksen muoto on määritelty asetuksen (EY) 1083/2006 liitteessä IV a oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi. Mainittua tarkoitusta varten tarvittavien tietojen keräämisen täytäntöönpano tapahtuu kuitenkin kansallisella tasolla ja jos sovellettava oikeudellinen kehys sallii, sen ei tulisi edellyttää kansallisten tietojärjestelmien muuttamista.

(8)         Muutosten, jotka liittyvät takaisin maksettavan tuen muotoihin ja uudelleenkäyttöön sekä hakemuksen jättämiseen 44 artiklan (rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet) mukaisten suurhankkeiden, tuloja tuottavien hankkeiden ja toimien pysyvyyttä koskevien sääntöjen soveltamisen ulkopuolelle, tarkoituksena on parantaa oikeusvarmuutta ja selkeyttä näiden alojen nykyistä käytäntöä asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 vahvistetun tukikelpoisuuskauden alusta. Näin ollen on välttämätöntä, että mainitut muutokset tulevat takautuvasti voimaan kuluvan ohjelmakauden 2007–2013 alusta.

(9)         Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1083/2006 seuraavasti:

(1)         Lisätään 2 artiklaan 8 ja 8 a kohta seuraavasti:

"(8)   ”takaisin maksettava avustus”: lahjoituksen muodossa annettava suora rahoitusosuus, joka voidaan maksaa korottomana takaisin kokonaan tai osittain.”

"(8 a)           "luottojärjestely": rahoitusväline, joka avulla tuensaaja voi käyttää hyväkseen rahoitusosuuden, joka voi olla kokonaan tai osittain takaisin maksettava suhteessa tuensaajan maksamiin tukikelpoisiin menoihin ja joka on osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla."

(2)         Lisätään III osaston II lukuun 3 a jakso seuraavasti:

”3 a jaksoTakaisinmaksettava tuki

43 a artikla

Takaisinmaksettavan tuen muodot

1.      Rakennerahastoista voidaan toimenpideohjelman osana myöntää osarahoitusta takaisin maksettavaan tukeen seuraavasti:

a)     takaisin maksettavien avustusten muodossa, tai

b)     sellaisten puiteluottojen muodossa, joita hallintoviranomainen hallinnoi välittävien elinten, jotka ovat ▌rahoituslaitoksia, kautta.

2.      Takaisinmaksettavaa tukea koskeva menoilmoitus on esitettävä 78 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti.

43 b artiklaTakaisinmaksettavan tuen uudelleenkäyttö

Tuki, joka on maksettu takaisin tuen antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, on ▌käytettävä samaan tarkoitukseen tai toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot varmistavat asianmukaiset tiedot tuesta, joka on maksettu takaisin toimivaltaisen viranomaisen tai elimen kirjanpitojärjestelmän puitteissa."

(3)         Lisätään 44 a artikla seuraavasti:

”44 a artiklaEräiden säännösten soveltamatta jättäminen

Edellä olevassa 44 artiklassa tarkoitettuihin toimiin ei sovelleta 39, 55 ja 57 artiklaa.”

(4)         Lisätään 67 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

"j)     edistyminen 44 artiklassa määriteltyjen rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden rahoituksessa ja täytäntöönpanossa, erityisesti:

i)      rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen ja täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;

ii)     sellaisten yksiköiden yksilöinti, jotka panevat rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen täytäntöön, myös holding-tyyppisten rahastojen kautta ▌;

iii)   rakennerahastoista myönnetyn tuen määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevaan välineeseen maksettu kansallinen yhteisrahoitusosuus;

iv)    rakennerahastoista myönnetyn tuen määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen maksama kansallinen rahoitusosuus.”

(4 a)      Lisätään 67 artiklaan kohta seuraavasti:

"4a.  Komissio toimittaa vuosittain 1 päivään lokakuuta mennessä 67 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisen yhteenvedon tiedoista, jotka koskevat jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten edistymistä rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden rahoituksessa ja täytäntöönpanossa";

(6)         Lisätään 78 a artikla seuraavasti:

"78 a artiklaMenoilmoitukseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Jokaiseen komissiolle toimitettavaan menoilmoitukseen on liitettävä liitteessä IV a määritelty ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot ilmoitukseen sisältyvistä kokonaiskustannuksista:

a)     44 artiklassa määriteltyjen tällaisia rahastoja tai holding-tyyppisiä rahastoja koskevien välineiden osalta rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä maksettu kokonaisrahoitusosuus ja vastaava julkinen rahoitusosuus;

b)     edellä 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettyjen valtion tukien osalta tuen myöntäjän edunsaajille myöntämien tukien kokonaismäärä ja vastaava julkinen rahoitusosuus."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevan 1 artiklan 1 kohtaa, 2 kohtaa ja 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1. päivästä tammikuuta 2007

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                       Neuvoston puolesta

Puhemies                                                        Puheenjohtaja

LIITE

"Liite IV a

Menoilmoituksen liite: 78 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot rahoitusjärjestelyjä koskevien välineistä ja 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuensaajille maksetut ennakot

Toimintaohjelman viitenumero (CCI nro): ………………………………………...

Ohjelman nimi: ……………………………………………………………………

Väliaikaisen tilinpäätöksen määräaika: …………………………….

Komissiolle toimittamisen määräaika: ………………………..

78 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä (kokonaismäärät):

Toimintalinja

Yhteisön osuuden laskentaperusta (julkinen tai kokonaisosuus)

2007–2015

78 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitetut tukikelpoiset kokonais- kustannukset

Vastaava julkinen rahoitusosuus

Toimintalinja 1

 

 

 

Toimintalinja 2

 

 

 

Toimintalinja 3

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Valtiotuen yhteydessä maksetut ennakot (78 artiklan 2 kohta)) (kokonaismäärät):

Toimintalinja

Yhteisön osuuden laskentaperusta (julkinen tai kokonaisosuus)

2007–2015

78 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut tukikelpoiset kokonais- kustannukset

Vastaava julkinen rahoitusosuus

Toimintalinja 1

 

 

 

Toimintalinja 2

 

 

 

Toimintalinja 3

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Huomio: Tapauksissa, joissa toimintaohjelma on laaja-alainen tai usean rahaston ohjelma, tavoite/tavoitteet ja rahasto/rahastot ilmoitetaan asianomaisen toimintalinjan kohdalla."

  • [1]               EUVL L , , s. .
  • [2]           Lausunto annettu 27. lokakuuta 2011.
  • [3]               Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ...
  • [4]               EYVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
  • [5]               EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12.
  • [6]               EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Tausta

Asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 on mainittu, missä eri muodoissa rakennerahastoista voidaan antaa tukea. Rahoituskaudella 2000–2006 jäsenvaltiot määrittivät tukien muodot perustamalla erityisiä rahastoja ja takaisin maksettavalla avulla muiden rahoitusvälineiden kautta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1983/2006 sen sijaan ei sisällä takaisin maksettavan eikä ei-takaisin maksettavan avun määritelmää. Sen sijasta viimeksi mainittu asetus sisältää säännöksiä rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä, vaikka mainitut säännökset ovatkin jokseenkin rajoitettuja. Takaisin maksettava apu ei ilmeisesti kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin jatkaneet takaisin maksettavan avun maksamista edellisestä rahoituskaudesta saatujen myönteisten kokemusten perusteella. Myös komissio on hyväksynyt mainittujen järjestelyjen kuvaukset sisältävät ohjelma-asiakirjat. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ottanut takaisin maksettavan tuen huomioon EAKR:n toimien tilintarkastusten yhteydessä.

Näin ollen on välttämätöntä, että asetuksessa (EY N:o 19083/2006 määrätään, että rakennerahastot voivat osallistus takaisin maksettavan avun yhteisrahoittamiseen. Komission ehdotuksen tarkoituksena on selkiyttää voimassa olevan oikeuskäytännön lainmukaisuutta.

Komission ehdotuksen sisältö

Ehdotuksessa takaisin maksettava avustus määritellään lahjoituksen muodossa annettavaksi suoraksi rahoitusosuudeksi, joka voidaan maksaa korottomana takaisin kokonaan tai osittain. Ehdotuksen mukaisesti rakennerahastoista voidaan rahoittaa toimenpideohjelman osana sellaiseen toimeen liittyviä menoja, johon sisältyy määrärahoja, joilla rahoitetaan takaisin maksettavaa tukea. Lisäksi ehdotuksessa selvennetään, että tuki, joka on maksettu takaisin tuen antaneelle elimelle tai jäsenvaltion muulle toimivaltaiselle julkiselle viranomaiselle, on pidettävä erillisellä tilillä ja käytettävä myöhemmässä vaiheessa samaan tarkoitukseen tai toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Komission nykyinen tulkintakäytäntö on rahoitusjärjestelyjen välineiden osalta se, että suurhankkeita, tuloja tuottavia hankkeita ja toimien pysyvyyttä koskevat säännöt eivät koske niitä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi komission ehdotus vahvistaa mainitun käytännön. Lisäksi ehdotus sisältää raportoinnin rahoitusjärjestelyjä koskevista välineistä, minkä yhteydessä otetaan huomioon tarve varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta. Lisäksi säädetään oikeudellisesta velvoitteesta sen varmistamiseksi, että hallintoviranomaisten rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä maksama rahoitusosuus käytetään tukikelpoisiin menoihin kahden vuoden kuluessa rahastoon maksamisesta. Lopuksi ehdotuksella lisätään yleissäännös menoilmoitusta koskevista vaatimuksista.

Esittelijän kommentit

Esittelijä katsoo, että ehdotuksen tavoitteet ovat järkevät ja että useimmat sen osatekijät ovat selkeästi ymmärrettäviä. Esittelijä myöntää, että oikeusselvyys ja oikeusvarmuus olisi varmistettava takaisin maksettavan avun ja rahoitusjärjestelyjen osalta. Esittelijä kannattaa myös rahoitusjärjestelyjä koskevista välineiden asianmukaista seurantaa, mutta katsoo toisaalta, että jäsenvaltioiden tietojentoimittamisvelvoitteiden laajentamista olisi rajoitettava. Esittelijä katsoo myös, että joitakin ehdotuksen osia olisi selvennettävä. Edellä mainitun perusteella esittelijä esittää tarkistuksia, joiden tarkoituksena on selventää tekstiä, lisätä luottojärjestelyn määritelmä, muuttaa raportointivaatimuksia ja selventää menotaulukkoa koskevia velvoitteita.

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.11.2011)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta
(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Valmistelija: Jens Geier

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun muassa voivat toimittaa komissiolle asianmukaista tietoa perustettujen välineiden tyypistä ja toimista, joita tällaisilla välineillä on käytännössä toteutettu, on tarpeen antaa raportointia koskeva säännös. Näin komissio pystyisi myös tekemään paremman kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden toiminnasta.

(5) Kun otetaan huomioon tarve varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden ja takaisin maksettavan tuen täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta, jotta jäsenvaltiot muun muassa voivat toimittaa komissiolle asianmukaista tietoa perustettujen välineiden ja takaisin maksettavan tuen tyypistä ja toimista, joita tällaisten toimien yhteydessä on käytännössä toteutettu, on tarpeen antaa raportointia koskeva säännös. Näin komissio pystyisi myös tekemään paremman kokonaisarvioinnin rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden ja takaisin maksettavan tuen toiminnasta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että hallintoviranomaisten rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin maksama rahoitusosuus, joka on sisällytetty menoilmoitukseen, käytetään tehokkaasti tietyssä ajassa, on tarpeen säätää rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä koskevasta velvoitteesta käyttää tukikelpoisiin menoihin maksettu rahoitusosuus kahden vuoden kuluessa kyseessä olevan todennetun menoilmoituksen päiväyksestä. Myöhempää menoilmoitusta olisi korjattava vastaavasti vähentämällä käyttämättömät määrät, jos kyseessä olevaa rahoitusosuutta ei ole käytetty mainitussa ajassa.

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että hallintoviranomaisten rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin maksama rahoitusosuus, joka on sisällytetty menoilmoitukseen, käytetään tehokkaasti tietyssä ajassa, on tarpeen säätää rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä koskevasta velvoitteesta käyttää tukikelpoisiin menoihin maksettu rahoitusosuus kahden vuoden kuluessa kyseessä olevan todennetun menoilmoituksen päiväyksestä. Myöhempää menoilmoitusta olisi korjattava vastaavasti vähentämällä käyttämättömät määrät, jos kyseessä olevaa rahoitusosuutta ei ole käytetty mainitussa ajassa. Tässä tapauksessa on mukautettava myös tukikelpoisia hallintomenoja tai -maksuja, jotta ne ovat sopivassa suhteessa rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden toimintaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 2 kohdan noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että komissiolle toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin varallisuudesta ja talousarvion toteuttamisesta.

(7) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 2 kohdan ja VII osaston säännösten noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen edellyttää, että komissiolle toimitettava menoilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee antaakseen tilinpäätöksessä oikean kuvan unionin varallisuudesta ja talousarvion toteuttamisesta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

67 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Lisätään 67 a artikla seuraavasti:

(4) Lisätään 67 a artikla seuraavasti:

"67 a artikla

"67 a artikla

Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanoon liittyvät raportit

Rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden ja takaisin maksettavan tuen täytäntöönpanoon liittyvät raportit

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta erityinen raportti, joka kattaa 31 päivään joulukuuta kestävältä ajanjaksolta toimet, jotka sisältävät rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, sekä viimeistään 15 päivänä syyskuuta vastaava raportti, joka kattaa mainitut toimet 30 päivään kesäkuuta kestävältä ajanjaksolta.

1. Hallintoviranomaisen on lähetettävä komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta erityinen raportti, joka kattaa 31 päivään joulukuuta kestävältä ajanjaksolta toimet, jotka sisältävät rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä tai takaisin maksettavaa tukea, sekä viimeistään 15 päivänä syyskuuta vastaava raportti, joka kattaa mainitut toimet 30 päivään kesäkuuta kestävältä ajanjaksolta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen raporttien on sisällettävä kunkin rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen osalta seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen raporttien on sisällettävä kunkin rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen ja takaisin maksettavaa tukea koskevan toimen osalta seuraavat tiedot:

a) rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen ja täytäntöönpanojärjestelyjen kuvaus;

a) rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen tai takaisin maksettavan tuen kuvaus ja täytäntöönpanojärjestelyt;

b) yksiköt, jotka panevat rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen täytäntöön, myös holding-tyyppisten rahastojen kautta toimivat, sekä kuvaus niiden valintaprosessista;

b) yksiköt, jotka panevat rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen tai takaisin maksettavan tuen täytäntöön, myös holding-tyyppisten rahastojen kautta toimivat rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet, sekä kuvaus niiden valintaprosessista;

c) rakennerahastoista myönnetyn tuen maksupäivät ja määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevaan välineeseen maksettu kansallinen rahoitusosuus;

c) rakennerahastoista myönnetyn tuen maksupäivät ja määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevaan välineeseen tai takaisin maksettavaan tukeen maksettu kansallinen rahoitusosuus;

d) komissiolle toimitettuihin menoilmoituksiin sisältyvät määrät päivämäärineen sekä komission takaisin maksamat määrät päivämäärineen;

d) komissiolle toimitettuihin menoilmoituksiin sisältyvät määrät päivämäärineen sekä komission takaisin maksamat määrät päivämäärineen;

e) rakennerahastoista myönnetyn tuen määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen maksama kansallinen rahoitusosuus."

e) rakennerahastoista myönnetyn tuen määrät sekä rahoitusjärjestelyjä koskevan välineen maksama kansallinen rahoitusosuus."

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

78 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Lisätään 78 artiklan 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

(5) Lisätään 78 artiklan 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Edellä 44 artiklassa määriteltyihin rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvä rahoitusosuus, joka on sisällytetty menoilmoitukseen ja jota ei ole maksettu tukikelpoisena menona tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti kahden vuoden kuluessa kyseisen todennetun menoilmoituksen päivämäärästä, on vähennettävä seuraavasta todennetusta menoilmoituksesta."

"Edellä 44 artiklassa määriteltyihin rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvä rahoitusosuus, joka on sisällytetty menoilmoitukseen ja jota ei ole maksettu tukikelpoisena menona tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti kahden vuoden kuluessa kyseisen todennetun menoilmoituksen päivämäärästä, on vähennettävä seuraavasta todennetusta menoilmoituksesta. Tässä tapauksessa tukikelpoisten hallintomenojen tai -maksujen määrän on vastattava ilman hallintomenoja tai ‑maksuja laskettujen tukikelpoisten menojen suhdetta menoilmoitukseen alun perin otettuun rahoitusosuuteen."

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

78 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Lisätään 78 a artikla seuraavasti:

(6) Lisätään 78 a artikla seuraavasti:

"78 a artikla

"78 a artikla

Menoilmoitukseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Menoilmoitukseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Komissiolle toimitettavassa menoilmoituksessa on asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettava kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee tilinpäätöstä varten.

Komissiolle toimitettavassa menoilmoituksessa on asetuksen (EY) N:o 1605/2002 61 artiklan 2 kohdan ja VII osaston mukaisesti ilmoitettava kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee tilinpäätöstä varten.

Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten määrittelemiseksi komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti."

Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten määrittelemiseksi komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti."

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttaminen takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

13.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttaminen takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.8.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.10.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.11.2011