JELENTÉS az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner


Eljárás : 2011/0210(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0380/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0380/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0483),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0215/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–   tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0380/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

  • [1] *          Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások, pénzügyi tervezés és a költségnyilatkozatra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[1],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[2],

rendes jogalkotási eljárás keretében[3],

mivel:

(1)         a tagállamok a 2000–2006 közötti programozási időszakban a műveletek szintjén kedvező tapasztalatokat szereztek a visszatérítendő támogatási rendszerekkel kapcsolatban, ezeket a rendszereket a 2007–2013 közötti jelenlegi programozási időszakban továbbra is alkalmazzák, illetve megkezdték a visszatérítendő támogatási rendszerek végrehajtását. Egyes tagállamok a Bizottság által jóváhagyott programozási dokumentumaikban ismertették is e rendszerek leírását.

(2)         Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet[4] a beavatkozási terület és hatály pontos megállapításával pénzügyi konstrukciókat határoz meg. A tagállamok által – közreműködő szervezeteken keresztül irányító hatóságok kezelésében lévő – visszatérítendő hozzájárulások és hitelkeretek formájában biztosított támogatási rendszereket azonban sem a pénzügyi konstrukciókról szóló rendelkezések, sem az 1083/2006/EK rendelet egyéb rendelkezései nem szabályozzák megfelelően. Erre tekintettel szükséges az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[5] 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban – amely megállapítja, hogy a támogatás visszatérítendő hozzájárulás formájában is biztosítható – az 1083/2006/EK rendeletet egy olyan új szakasszal kiegészíteni, amely arról rendelkezik, hogy a strukturális alapok részt vehetnek a visszatérítendő támogatások társfinanszírozásában. Ennek a szakasznak ki kell terjednie a visszatérítendő hozzájárulásokra és az olyan hitelkeretekre, amelyeket az irányító hatóság ▌pénzügyi intézményként működő közreműködő szervezeteken keresztül kezel.

(3)         Tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek a visszatérítendő támogatások formájában biztosított pénzügyi forrásokat részben vagy egészben visszafizetik, a visszatérített támogatások ugyanezen célra, vagy az adott program célkitűzéseivel összhangban történő ismételt felhasználására vonatkozóan megfelelő rendelkezéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy a visszafizetett összegek megfelelően kerüljenek befektetésre, és az uniós segély a lehető leghatékonyabban kerüljön felhasználásra.

(4)         Egyértelműen meg kell határozni, hogy a nagyprojektekre, a jövedelemtermelő projektekre és a műveletek tartósságára vonatkozó rendelkezéseket a pénzügyi konstrukciókra főszabály szerint nem kell alkalmazni, mivel azok a szabályok inkább más típusú műveletekre vonatkoznak.

(5)         Tekintettel arra, hogy növelni kell a végrehajtási folyamat átláthatóságát és a pénzügyi konstrukciók megfelelő monitoringját biztosítani kell a tagállamok, valamint a Bizottság számára, többek között annak érdekében, hogy a tagállamok az alkalmazott konstrukciók típusával, illetve az azok keretében tett gyakorlati intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság számára megfelelő tájékoztatást nyújthassanak, a jelentéstételre vonatkozóan is új rendelkezést kell bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is jobban tudja értékelni a pénzügyi konstrukciók összteljesítményét és összefoglalót tud készíteni az uniós és tagállami szinten elért haladásról.

(7)         Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi rendelet[6] 61. cikke (2) bekezdésének való megfelelés biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó költségnyilatkozatok a Bizottság számára minden ahhoz szükséges információt tartalmazzanak, amelyek a Bizottság számára lehetővé teszik az Unió eszközeiről és a költségvetés végrehajtásáról valós képet adó átlátható elszámolás készítését. Ebből a célból az egyes költségnyilatkozatokhoz csatolt mellékletnek tájékoztatást kell nyújtania a pénzügyi konstrukciók létrehozására kifizetett teljes kiadások összegéről és a kedvezményezetteknek állami támogatások keretében fizetett előlegekről. A melléklet formáját a jogbiztonság és a következetesség követelményének szem előtt tartásával az 1083/2006/EK rendelet IVa. melléklete határozza meg. Az e célból szükséges adatok gyűjtésének gyakorlati végrehajtását azonban nemzeti szinten kell megvalósítani, és ez – amennyire azt az alkalmazandó jogi keret engedi – nem eredményezheti a nemzeti informatikai rendszerek módosítását.

(8)         A visszatérítendő támogatások formáival és újbóli felhasználásával, valamint a nagyprojektekre, a jövedelemtermelő projektekre és a műveletek tartósságára vonatkozó rendelkezéseknek a 44. cikk (pénzügyi konstrukciók) hatálya alá tartozó műveletekre való alkalmazásával kapcsolatos módosítások az 1083/2006/EK rendeletben meghatározott jogosultsági időszak kezdetétől törekednek az e területeken meglévő gyakorlat jogbiztonságának növelésére és egyértelműségének fokozására. Ezért e módosításoknak visszamenőleges hatállyal kell rendelkezniük a 2007–2013 közötti jelenlegi programozási időszak kezdetéig visszamenőleg.

(9)         Ezért helyénvaló az 1083/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

(1)         A 2. cikk szövege a következő 8. és 8a. pontokkal egészül ki:

„(8)   „visszatérítendő hozzájárulás”: adomány formájában biztosított közvetlen pénzügyi hozzájárulás, amely lehet egészben vagy részben, kamat nélkül visszatérítendő.”

„(8a) „hitelkeret”: pénzügyi eszköz, amely lehetővé teszi a kedvezményezett számára a kedvezményezett által kifizetett és nyugtázott számlákkal vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal igazolt kiadásokkal kapcsolatos, teljesen vagy részben visszatéríthető pénzügyi hozzájárulás lehívását.”

(2)         A III. cím II. fejezete az alábbi 3a. szakasszal egészül ki:

„3a. szakaszVisszatérítendő támogatás

43a. cikk

A visszatérítendő támogatás formái

1.      A strukturális alapok a következő formákban vehetnek részt visszatérítendő támogatások társfinanszírozásában:

a)     visszatérítendő hozzájárulások formájában, vagy

b)     olyan hitelkeretek formájában, amelyeket az irányító hatóság a pénzügyi intézményként működő közreműködő szervezeteken keresztül kezel.

2.      A visszatérítendő támogatásokra vonatkozó költségnyilatkozatok benyújtására a 78. cikk (1)–(5) bekezdése irányadó.

43b. cikkA visszatérítendő támogatás újrafelhasználása

A támogatást nyújtó szerv vagy a tagállam egyéb illetékes hatósága részére visszafizetett támogatást ▌ugyanarra a célra vagy az operatív program célkitűzéseivel összhangban kell felhasználni. A tagállamok biztosítják a megfelelő hatóság vagy szervezet számviteli rendszerébe visszafizetett támogatás megfelelő nyilvántartását.

(3)         A rendelet az alábbi új 44a. cikkel egészül ki:

„44a. cikkEgyes rendelkezések alkalmazásának mellőzése

A 44. cikk hatálya alá tartozó műveletekre a 39., 55. és 57. cikk nem alkalmazandó.”

(4)         A 67. cikk (2) bekezdésének első albekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

j)     a 44. cikkben foglalt pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért haladás, nevezetesen:

i.      a pénzügyi konstrukció leírása és a végrehajtási intézkedések;

ii.     a pénzügyi konstrukciót végrehajtó jogalanyok megnevezése, ideértve a holdingalapok által képviselt jogalanyokat is ▌;

iii.    a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó és a pénzügyi konstrukciókba fizetett támogatások összege;

iv.     a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó és a pénzügyi konstrukciók keretében kifizetett támogatások összege.”

(4a)       A 67. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Bizottság minden évben október 1-jéig összefoglalót készít a pénzügyi eszközök finanszírozása és végrehajtása terén elért haladással kapcsolatban a tagállamok által a 67. cikk (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról.”;

(6)         A rendelet az alábbi új 78a. cikkel egészül ki:

„78a. cikkA költségnyilatkozatban kötelezően feltüntetendő információk

A Bizottság részére benyújtandó minden egyes költségnyilatkozatban a IVa. mellékletben meghatározott formában meg kell adni a költségnyilatkozatban szereplő teljes költség összegével kapcsolatos következő információt:

a)     a 44. cikkben meghatározott pénzügyi konstrukciók tekintetében az ilyen alapok vagy holdingalapok létrehozására vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett összes költséget;

b)     az állami támogatásokkal kapcsolatban a 78. cikk (2) bekezdése értelmében kifizetett előlegek tekintetében a kedvezményezettek számára a támogatást nyújtó szervezet által előlegek formájában kifizetett összes kiadást és a hozzájuk kapcsolódóan közpénzből fizetett hozzájárulást.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1), (2) és (3) bekezdését azonban 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, [...]-án/én

az Európai Parlament részéről                         a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

MELLÉKLET

„IVa. MELLÉKLET

Melléklet a költségnyilatkozathoz: tájékoztatás a pénzügyi konstrukciókról a 78. cikk (6) bekezdése értelmében és a kedvezményezetteknek fizetett előlegek a 78. cikk (2) bekezdése értelmében

Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám): ………………………………………...

A program megnevezése: ……………………………………………………………………

A számlák ideiglenes lezárásának időpontja: …………………………….

A Bizottsághoz való benyújtás dátuma: ………………………..

Pénzügyi konstrukciók a 78. cikk (6) bekezdése értelmében (halmozott összegek):

Prioritási tengely

A közösségi hozzájárulás kiszámításának alapja (közpénzből való, illetve összes hozzájárulás)

2007–2015

A 78. cikk (6) bekezdése értelmében bevallott elszámolható költségek teljes összege

A kapcsolódó, közpénzből fizetett hozzájárulás

1. prioritási tengely

 

 

 

2. prioritási tengely

 

 

 

3. prioritási tengely

 

 

 

Összesen

 

 

 

Az állami támogatásokkal kapcsolatban fizetett előlegek (78. cikk (2) bek.) (halmozott összegek):

Prioritási tengely

A közösségi hozzájárulás kiszámításának alapja (közpénzből való, illetve összes hozzájárulás)

2007–2015

A 78. cikk (2) bekezdése értelmében bevallott elszámolható költségek teljes összege

A kapcsolódó, közpénzből fizetett hozzájárulás

1. prioritási tengely

 

 

 

2. prioritási tengely

 

 

 

3. prioritási tengely

 

 

 

Összesen

 

 

 

Megjegyzés: Amennyiben egy operatív programnak több célkitűzése van, vagy több alapból finanszírozzák, a prioritási tengelynél jelezni kell az adott célkitűzés(eke)t és alapo(ka)t.”

  • [1]           HL L , , .o.
  • [2]           2011. október 27-i vélemény.
  • [3]               Az Európai Parlament ...-i véleménye.
  • [4]               HL L 210.,2006.7.31., 25. o.
  • [5]               HL L 210.,2006.7.31., 12. o.
  • [6]               HL L 248.,2002.9.16., 1. o.

INDOKOLÁS

Háttér

Az 1260/1999/EK tanácsi rendelet meghatározta azokat a különböző támogatási formákat, amelyeket a strukturális alapok hozzájárulásként biztosíthatnak. A tagállamok a 2000–2006 közötti programozási időszakban kialakították ezeket a támogatási formákat a létrehozott különleges alapok, illetve egyéb eszközök által biztosított visszatérítendő támogatások révén.

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet ezzel szemben nem határozta meg sem a visszatérítendő, sem a vissza nem térítendő támogatás fogalmát. Rendelkezik a „pénzügyi konstrukciókról”, ezek a rendelkezések azonban elég szűk körre korlátozódnak. Úgy tűnik, hogy a rendelet nem foglalkozik a visszatérítendő támogatásokkal. Mindazonáltal a tagállamok a korábbi programozási időszak során szerzett kedvező tapasztalatok alapján továbbra is alkalmazták a visszatérítendő támogatási formákat. Még a Bizottság is jóváhagyta a programozási dokumentumokat, köztük e rendszerek leírását. Az Európai Számvevőszék az ERFA-műveletek ellenőrzése során foglalkozott a visszatérítendő támogatások kérdésével.

Ezért az 1083/2006/EK rendeletet ki kell egészíteni azzal, hogy a strukturális alapok részt vehetnek a visszatérítendő támogatások társfinanszírozásában. A Bizottság javaslata egy meglévő joggyakorlat jogszerűségét kívánja egyértelművé tenni.

Az Európai Bizottság javaslatának tartalma

A javaslat úgy határozza meg a visszatérítendő hozzájárulás fogalmát mint adomány formájában biztosított közvetlen pénzügyi hozzájárulás, amely kamat nélkül egészben vagy részben visszatérítendő lehet. Kimondja, hogy a strukturális alapok finanszírozhatják olyan műveletek költségeit, amelyek visszatérítendő támogatásokhoz való hozzájárulásból állnak. Továbbá egyértelművé teszi, hogy a támogatást nyújtó szervnek vagy a tagállam egyéb illetékes hatóságának visszafizetett támogatást elkülönített számlán kell tartani és ugyanarra a célra vagy az operatív program célkitűzéseivel összhangban kell felhasználni.

A Bizottság jelenlegi értelmezési gyakorlata szerint a nagyprojektekre, a jövedelemtermelő projektekre és a műveletek tartósságára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a pénzügyi konstrukciókra. A jogbiztonság követelményét szem előtt tartva a javaslat megerősíti ezt a gyakorlatot. Továbbá bevezeti a pénzügyi konstrukciókra vonatkozó jelentéstételt, tekintettel arra, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a pénzügyi konstrukciók végrehajtásának megfelelő figyelemmel kísérését. Jogi kötelezettséget is bevezet, amelynek értelmében az irányító hatóságok által a pénzügyi konstrukciók létrehozására vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett pénzügyi hozzájárulást az alaphoz történő befizetés időpontjától számított két éven belül elszámolható költségekre el kell költeni. Végül a költségnyilatkozat követelményeire vonatkozó általános rendelkezést vezet be.

Az előadó megjegyzései

Az előadó véleménye szerint a javaslat ésszerű irányba mutat és a legtöbb eleme első látásra egyértelmű. Egyetért azzal, hogy a visszatérítendő támogatással és a pénzügyi konstrukciókkal kapcsolatban biztosítani kell a jogi egyértelműséget és a jogbiztonságot. Támogatja azt is, hogy a pénzügyi konstrukciókat megfelelően figyelemmel kell kísérni, azonban azon a véleményen van, hogy a tagállamok további jelentési kötelezettségeit korlátozni kell. Végül az előadó úgy véli, hogy a javaslat néhány eleme tisztázásra szorul. Ezért az előadó olyan módosításokat terjeszt elő, amelyek célja a szöveg tisztázása, amelyek kiegészítik a szöveget a hitelkeret fogalommeghatározásával, módosítják a jelentéstételi követelményeket és tisztázzák a költségnyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségeket.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (10.11.2011)

a Fejlesztési Bizottság részére

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi konstrukciók megfelelő monitoringját biztosítani kell a tagállamok, valamint a Bizottság számára, többek között annak érdekében, hogy a tagállamok az alkalmazott konstrukciók típusával, illetve az azok keretében tett gyakorlati intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság számára megfelelő tájékoztatást nyújthassanak, a jelentéstételre vonatkozóan is új rendelkezést kell bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is jobban tudja értékelni a pénzügyi konstrukciók összteljesítményét.

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi konstrukciók és a visszatérítendő támogatások megfelelő monitoringját biztosítani kell a tagállamok, valamint a Bizottság számára, többek között annak érdekében, hogy a tagállamok az alkalmazott konstrukciók és visszatérítendő támogatások típusával, illetve az ezen intézkedések keretében tett gyakorlati intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság számára megfelelő tájékoztatást nyújthassanak, a jelentéstételre vonatkozóan is új rendelkezést kell bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is jobban tudja értékelni a pénzügyi konstrukciók és a visszatérítendő támogatások összteljesítményét.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy biztosítsák az irányító hatóságok által a pénzügyi konstrukciókba befizetett és a költségnyilatkozatban feltüntetett pénzügyi hozzájárulás meghatározott időn belül történő hatékony felhasználását, a pénzügyi konstrukciók vonatkozásában elő kell írni, hogy a hozzájárulást az igazolt költségnyilatkozat dátumától számított két éven belül elszámolható költségekre fel kell használni. A későbbi költségnyilatkozatot megfelelően ki kell igazítani: amennyiben a kérdéses hozzájárulást a megadott időszak alatt nem költötték el, úgy a fel nem használt összeget le kell vonni.

(6) Annak érdekében, hogy biztosítsák az irányító hatóságok által a pénzügyi konstrukciókba befizetett és a költségnyilatkozatban feltüntetett pénzügyi hozzájárulás meghatározott időn belül történő hatékony felhasználását, a pénzügyi konstrukciók vonatkozásában elő kell írni, hogy a hozzájárulást az igazolt költségnyilatkozat dátumától számított két éven belül elszámolható költségekre fel kell használni. A későbbi költségnyilatkozatot megfelelően ki kell igazítani: amennyiben a kérdéses hozzájárulást a megadott időszak alatt nem költötték el, úgy a fel nem használt összeget le kell vonni. Ebben az esetben az elszámolható igazgatási költségeket vagy díjakat is ki kell igazítani, hogy az igazgatási költségek vagy díjak megfelelő arányban álljanak a pénzügyi konstrukció összteljesítményével.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi rendelet 61. cikke (2) bekezdésének való megfelelés biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó költségnyilatkozatok a Bizottság számára minden ahhoz szükséges információt tartalmazzanak, amelyek a Bizottság számára lehetővé teszik az Unió eszközeiről és a költségvetés végrehajtásáról valós képet adó elszámolás készítését.

(7) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi rendelet 61. cikke (2) bekezdésének, valamint VII. címe előírásainak való megfelelés biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó költségnyilatkozatok a Bizottság számára minden ahhoz szükséges információt tartalmazzanak, amelyek a Bizottság számára lehetővé teszik az Unió eszközeiről és a költségvetés végrehajtásáról valós képet adó elszámolás készítését.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1083/2006/EK rendelet

67 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A rendelet az alábbi új 67a. cikkel egészül ki:

(4) A rendelet az alábbi új 67a. cikkel egészül ki:

„67a. cikk

„67a. cikk

A pénzügyi konstrukciók végrehajtásáról szóló jelentések

A pénzügyi konstrukciók végrehajtásáról és a visszatérítendő támogatásokról szóló jelentések

1. Az irányító hatóság a pénzügyi konstrukciókat magukban foglaló műveletekről minden évben a december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan január 31-ig, a június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan pedig szeptember 15-ig külön jelentést küld a Bizottságnak.

1. Az irányító hatóság a pénzügyi konstrukciókat vagy visszatérítendő támogatásokat magukban foglaló műveletekről minden évben a december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan január 31-ig, a június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan pedig szeptember 15-ig külön jelentést küld a Bizottságnak.

2. Az (1) bekezdésben említett jelentésnek minden egyes pénzügyi konstrukció esetében az alábbi információkat kell tartalmaznia:

2. Az (1) bekezdésben említett jelentésnek minden egyes pénzügyi konstrukció és visszatérítendő támogatás esetében az alábbi információkat kell tartalmaznia:

(a) a pénzügyi konstrukció leírása és a végrehajtási intézkedések;

(a) a pénzügyi konstrukció, illetve a visszatérítendő támogatás leírása és a mindenkori végrehajtási intézkedések;

(b) a pénzügyi konstrukciót végrehajtó jogalanyok megnevezése, ideértve a holdingalapok által képviselt jogalanyokat is, valamint az ezekre vonatkozó kiválasztási eljárás ismertetése;

(b) a pénzügyi konstrukciót végrehajtó, illetve a visszatérítendő támogatásokat igénybe vevő jogalanyok megnevezése, ideértve a pénzügyi konstrukciók esetén a holdingalapok által képviselt jogalanyokat is, valamint az ezekre vonatkozó kiválasztási eljárás ismertetése;

(c) a kifizetések dátuma és a pénzügyi konstrukciókba a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásban fizetett támogatások összege;

c) a kifizetések dátuma és a pénzügyi konstrukciókba, illetve a visszatérítendő támogatásokra a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásban fizetett támogatások összege;

(d) a Bizottsághoz benyújtott költségnyilatkozatokban feltüntetett időpontok és a vonatkozó összegek, valamint a Bizottság általi visszatérítés összege és időpontja;

(d) a Bizottsághoz benyújtott költségnyilatkozatokban feltüntetett időpontok és a vonatkozó összegek, valamint a Bizottság általi visszatérítés összege és időpontja;

(e) a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó és a pénzügyi konstrukciók keretében kifizetett támogatások összege.”

(e) a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó és a pénzügyi konstrukciók keretében kifizetett támogatások összege.”

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

1083/2006/EK rendelet

78 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 78. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

(5) A 78. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Azokat a 44. cikk szerinti pénzügyi konstrukciókhoz biztosított pénzügyi hozzájárulásokat, amelyeket a költségnyilatkozatban feltüntettek, és amelyeket a kérdéses igazolt költségnyilatkozat dátumától számított két éven belül – ennek a bekezdésnek a második albekezdésével összhangban – elszámolható költségekre nem fizettek ki, a következő igazolt költségnyilatkozatból le kell vonni.

„Azokat a 44. cikk szerinti pénzügyi konstrukciókhoz biztosított pénzügyi hozzájárulásokat, amelyeket a költségnyilatkozatban feltüntettek, és amelyeket a kérdéses igazolt költségnyilatkozat dátumától számított két éven belül – ennek a bekezdésnek a második albekezdésével összhangban – elszámolható költségekre nem fizettek ki, a következő igazolt költségnyilatkozatból le kell vonni. Ebben az esetben az elszámolható igazgatási költségek vagy díjak az igazgatási költségek vagy díjak nélküli elszámolható kiadások és az eredetileg a költségnyilatkozatba felvett pénzügyi hozzájárulás egymáshoz viszonyított arányának megfelelő összegre korlátozódnak.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 pont

1083/2006/EK rendelet

78 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A rendelet az alábbi új 78a. cikkel egészül ki:

(6) A rendelet az alábbi új 78a. cikkel egészül ki:

„78a. cikk

„78a. cikk

A költségnyilatkozatban kötelezően feltüntetendő információk

 

A költségnyilatkozatban kötelezően feltüntetendő információk

A Bizottság részére benyújtandó költségnyilatkozatban mindazt az információt meg kell adni, amely a Bizottság számára az 1605/2002/EK rendelet 61. cikkének (2) bekezdése szerinti elszámolás elkészítéséhez szükséges.

A Bizottság részére benyújtandó költségnyilatkozatban mindazt az információt meg kell adni, amely a Bizottság számára az 1605/2002/EK rendelet 61. cikkének (2) bekezdése, valamint VII. címe szerinti elszámolás elkészítéséhez szükséges.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke alapján, e cikk alkalmazási feltételeinek egységes meghatározása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap végrehajtási aktusok létrehozására.”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke alapján, e cikk alkalmazási feltételeinek egységes meghatározása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap végrehajtási aktusok létrehozására.”

ELJÁRÁS

Cím

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

13.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.11.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

ELJÁRÁS

Cím

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.8.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.10.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.11.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Benyújtás dátuma

16.11.2011