SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner


Procedura : 2011/0210(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0380/2011
Teksty złożone :
A7-0380/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0483),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0215/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0380/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

POPRAWKI PARLAMENTU[1]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

  • [1] *          Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej, inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[2],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Państwa członkowskie miały dobre doświadczenia odnośnie do programów pomocy zwrotnej na poziomie operacji w okresie programowania 2000-2006, w związku z czym przedłużyły one obowiązywanie tych programów lub rozpoczęły realizację programów pomocy zwrotnej w obecnym okresie programowania 2007-2013. Niektóre z państw członkowskich włączyły je również swych dokumentów programowych, zatwierdzonych przez Komisję.

(2)         W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999[4] ustanowiono instrumenty inżynierii finansowej, a także obszary i zakres ich interwencji. Programy realizowane przez państwa członkowskie w formie dotacji podlegających zwrotowi oraz linii kredytowych zarządzanych przez instytucje zarządzające za pomocą instytucji pośredniczących nie są jednak odpowiednio objęte przepisami dotyczącymi instrumentów inżynierii finansowej, ani innymi przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999[5], w którym przewidziano już możliwość udzielenia pomocy w formie dotacji podlegających zwrotowi, należy zatem ustanowić w nowej sekcji rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 możliwość współfinansowania pomocy zwrotnej z funduszy strukturalnych. Sekcja ta powinna objąć dotacje podlegające zwrotowi oraz linie kredytowe zarządzane przez instytucję zarządzającą za pomocą instytucji pośredniczących, które są ▌instytucjami finansowymi.

(3)         Mając na względzie, że zasoby finansowe dostępne w ramach pomocy zwrotnej są częściowo lub w całości zwracane przez beneficjentów, niezbędne jest wprowadzenie stosownych przepisów dotyczących ponownego wykorzystania zwróconej pomocy do tego samego celu lub zgodnie z celami mającego zastosowanie programu, tak aby zapewnić właściwe inwestowanie zwróconych środków oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie pomocy unijnej.

(4)         Niezbędne jest sprecyzowanie, że przepisy dotyczące dużych projektów, projektów generujących dochody oraz trwałości operacji nie powinny zasadniczo stosować się do instrumentów inżynierii finansowej, jako że przepisy te zostały przewidziane dla innych rodzajów operacji.

(5)         Ze względu na potrzebę zwiększenia przejrzystości procesu wdrożenia oraz zapewnienia właściwego monitorowania wdrażania instrumentów inżynierii finansowej przez państwa członkowskie oraz Komisję, m. in. aby umożliwić państwom członkowskim dostarczanie Komisji właściwych informacji odnośnie do rodzaju wdrożonych instrumentów oraz odpowiednich działań podjętych w ramach tych instrumentów w państwach członkowskich, należy wprowadzić przepis dotyczący sprawozdawczości. Umożliwiłoby to też Komisji lepszą ocenę ogólnej skuteczności instrumentów inżynierii finansowej oraz przedstawienie podsumowania postępów na szczeblu Unii i państw członkowskich.

(7)         Aby zapewnić zgodność z art. 61 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[6], niezbędne jest ustanowienie wymogu, zgodnie z którym deklaracja wydatków przedstawiana Komisji musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do przygotowywania przez Komisję przejrzystych sprawozdań dających prawdziwy obraz aktywów Unii oraz wykonania budżetu. W tym celu załącznik do każdej deklaracji wydatków zawiera informacje na temat kwoty całkowitych wydatków poniesionych na cele tworzenia instrumentów inżynierii finansowej, a także na temat zaliczek wypłaconych beneficjentom w ramach pomocy państwa. Format załącznika jest określony w załączniku IVa do rozporządzenia (WE) 1083/2006 w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i spójności. Jednak w praktyce gromadzenie danych niezbędnych do tego celu odbywa się na poziomie krajowym i, o ile pozwalają na to obowiązujące ramy prawne, nie powinno prowadzić do zmiany krajowych systemów komputerowych.

(8)         Zmiany odnoszące się do form i ponownego wykorzystania pomocy zwrotnej, jak również do wyłączenia stosowania przepisów – dotyczących dużych projektów, projektów generujących dochody oraz trwałości operacji – do operacji objętych art. 44 (instrumenty inżynierii finansowej) mają na celu zapewnienie większej pewności i przejrzystości prawnej w zakresie aktualnej praktyki w tych dziedzinach z mocą od początku okresu kwalifikowalności określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006. W związku z tym konieczne jest, aby zmiany te obowiązywały z mocą wsteczną od początku obecnego okresu programowania 2007-2013.

(9)         Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)          w art. 2 dodaje się pkt 8 i 8a w brzmieniu:

„8)    „dotacja podlegająca zwrotowi”: bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny, który podlega częściowemu bądź całkowitemu zwrotowi bez odsetek.”;

„8a)  „linia kredytowa”: instrument finansowy pozwalający beneficjentowi na dokonanie wypłaty wkładu finansowego, który podlega całkowitemu bądź częściowemu zwrotowi, w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjenta i potwierdzonych opłaconymi fakturami lub dokumentami rachunkowymi o równoważnej wartości dowodowej.”

2)          w rozdziale II tytuł III dodaje się sekcję 3a w brzmieniu:

„Sekcja 3aPomoc zwrotna

Artykuł 43a

Formy pomocy zwrotnej

1.      W ramach danego programu operacyjnego z funduszy strukturalnych można współfinansować pomoc zwrotną w następujący sposób:

a)     w formie dotacji podlegających zwrotowi lub

b)     w formie linii kredytowych zarządzanych przez instytucję zarządzającą za pomocą instytucji pośredniczących będących ▌instytucjami finansowymi.

2.      Deklarację wydatków związanych z pomocą zwrotną składa się zgodnie z art. 78 ust. 1 – 5.

Artykuł 43bPonowne wykorzystanie pomocy zwrotnej

Kwota pomocy zwróconej organowi, który jej udzielił, lub innemu właściwemu organowi państwa członkowskiego musi być ▌ponownie wykorzystana w tym samym celu lub zgodnie z celami programu operacyjnego. Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie zaksięgowanie – w systemie rachunkowości właściwego organu lub instytucji – kwoty pomocy zwróconej.”;

3)          dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Artykuł 44aNiestosowanie niektórych przepisów

Do operacji objętych art. 44 nie stosuje się art. 39, 55 i 57.”;

4)          w art. 67 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:

j)     postępy w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44, a mianowicie:

(i)     opis danego instrumentu i postanowienia co do jego wdrażania;

(ii)   nazwę jednostek wdrażających dany instrument, w tym tych działających jako fundusze powiernicze;

(iii)  kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wpłaconych na rzecz danego instrumentu inżynierii finansowej;

(iv)   kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wypłaconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.”;

4a)        W art. 67 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

„4a.  Każdego roku do dnia 1 października Komisja przedstawia podsumowanie danych na temat postępów w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów finansowych, które to dane zostały przekazane przez instytucje zarządzające państw członkowskich zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j).”;

6)          dodaje się art. 78a w brzmieniu:

„Artykuł 78aWymóg dostarczania informacji w deklaracji wydatków

Załącznik do każdej deklaracji wydatków przedkładanej Komisji, w formacie określonym w załączniku IVa, zawiera następujące informacje dotyczące podanej tam kwoty całkowitych wydatków:

a)     w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44, całkowite wydatki poniesione na cele utworzenia takich funduszy lub funduszy powierniczych albo na wkład do tych funduszy, a także odnośny wkład publiczny;

b)     w odniesieniu do zaliczek wypłaconych na mocy art. 78 ust. 2 w ramach pomocy państwa, całkowite wydatki poniesione w formie zaliczek wypłaconych beneficjentom przez podmiot przyznający pomoc, a także odnośny wkład publiczny.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ust. 1, 2 i 3 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego              W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IVa

Załącznik do deklaracji wydatków: informacje na temat instrumentów inżynierii finansowej w rozumieniu art. 78 ust. 6 oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom na mocy art. 78 ust. 2

Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI): ………………………………………...

Nazwa programu:……………………………………………………………………

Data tymczasowego zamknięcia ksiąg rachunkowych: …………………………….

Przedłożono Komisji dnia: ………………………..

Instrumenty inżynierii finansowej w rozumieniu art. 78 ust. 6 (kwoty skumulowane):

Oś priorytetowa

Podstawa do obliczenia wkładu wspólnotowego (publicznego lub całkowitego)

2007-2015

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych zgodnie z art. 78 ust. 6

Odnośny wkład publiczny

Oś priorytetowa 1

 

 

 

Oś priorytetowa 2

 

 

 

Oś priorytetowa 3

 

 

 

Razem

 

 

 

Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 78 ust. 2) (kwoty skumulowane):

Oś priorytetowa

Podstawa do obliczenia wkładu wspólnotowego (publicznego lub całkowitego)

2007-2015

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych zgodnie z art. 78 ust. 2

Odnośny wkład publiczny

Oś priorytetowa 1

 

 

 

Oś priorytetowa 2

 

 

 

Oś priorytetowa 3

 

 

 

Razem

 

 

 

Uwaga: Jeżeli dany program operacyjny obejmuje wiele celów lub wiele funduszy, oś priorytetowa wskazuje odnośny(e) cel(e) i fundusz(e).”

  • [1]           Dz.U. L ... z ... , s. ... .
  • [2]           Opinia z dnia 27 października 2011 r.
  • [3]               Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia… .
  • [4]               Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
  • [5]               Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12.
  • [6]               Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Kontekst

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 wymieniono poszczególne formy pomocy, której można udzielać w ramach funduszy strukturalnych. W okresie programowania na lata 2000-2006 państwa członkowskie ustanowiły te formy pomocy przez utworzenie specjalnych funduszy oraz pomoc zwrotną udzielaną w ramach innych instrumentów.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 nie zdefiniowano natomiast pomocy jako zwrotnej czy bezzwrotnej. Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące instrumentów inżynierii finansowej, ale przepisy te wydają się wąskie. Nie wydaje się, aby to rozporządzenie obejmowało pomoc zwrotną. Niemniej jednak w oparciu o pozytywne doświadczenia ubiegłego okresu programowania państwa członkowskie nadal stosowały formy pomocy zwrotnej. Nawet Komisja zatwierdziła dokumenty programowe, w tym opisy tych systemów. Na kwestię pomocy zwrotnej wskazał w swoich audytach dotyczących działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 należy zatem ustanowić możliwość współfinansowania pomocy zwrotnej z funduszy strukturalnych. Celem wniosku Komisji jest stwierdzenie zgodności z prawem istniejącej praktyki prawnej.

Streszczenie wniosku Komisji

We wniosku zawarto definicję dotacji podlegającej zwrotowi jako bezpośredniego wkładu finansowego w formie darowizny, który podlega częściowemu bądź całkowitemu zwrotowi bez odsetek. Stanowi się tam, że z funduszy strukturalnych można finansować wydatki dotyczące operacji obejmującej wkład na wsparcie pomocy zwrotnej. Wyjaśnia się ponadto, że kwotę pomocy zwróconej organowi udzielającemu pomocy lub innemu właściwemu organowi publicznemu danego państwa członkowskiego umieszcza się na oddzielnym rachunku i ponownie wykorzystuje w tym samym celu lub zgodnie z celami odnośnego programu operacyjnego.

Z interpretacji Komisji często wynika, że przepisy dotyczące dużych projektów, projektów generujących dochody oraz trwałości operacji nie mają zastosowania do instrumentów inżynierii finansowej. Z uwagi na pewność prawną wniosek potwierdza tę praktykę. Ponadto wobec potrzeby zapewnienia odpowiedniego monitorowania – przez państwa członkowskie, jak również przez Komisję – wdrażania instrumentów inżynierii finansowej wprowadza się we wniosku sprawozdawczość w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Wprowadza się także prawny obowiązek dopilnowania, aby wkład finansowy wpłacony przez instytucje zarządzające celem ustanowienia bądź zasilenia instrumentów inżynierii finansowej przeznaczany był na wydatki kwalifikowalne w ciągu dwóch lat od wpłaty na rzecz funduszu. Wreszcie wprowadza się tam ogólny przepis dotyczący wymogów odnośnie do deklaracji wydatków.

Uwagi sprawozdawczyni

Zdaniem sprawozdawczyni główna idea wniosku jest słuszna, a jego elementy w większości są natychmiast jasne. Sprawozdawczyni zgadza się, że w odniesieniu do pomocy zwrotnej i instrumentów inżynierii finansowej należy zapewnić przejrzystość i pewność prawną. Podziela także tezę, że konieczne jest odpowiednie monitorowanie instrumentów inżynierii finansowej, uważa jednak, iż należy ograniczyć dodatkowe obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości. Ponadto w opinii sprawozdawczyni niektóre elementy wniosku wymagają doprecyzowania. Dlatego też sprawozdawczyni składa poprawki mające na celu doprecyzowanie tekstu, dodanie definicji linii kredytowej, zmodyfikowanie wymagań w zakresie sprawozdawczości i wyjaśnienie zobowiązań dotyczących deklaracji wydatków.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (10.11.2011)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej
(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Ze względu na potrzebę zapewnienia właściwego monitorowania wdrażania instrumentów inżynierii finansowej przez państwa członkowskie oraz Komisję , m. in. aby umożliwić państwom członkowskim dostarczanie Komisji właściwych informacji odnośnie do rodzaju wdrożonych instrumentów oraz odpowiednich działań podjętych w ramach tych instrumentów w państwach członkowskich, należy wprowadzić przepis dotyczący sprawozdawczości. Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę ogólnej skuteczności instrumentów inżynierii finansowej.

(5) Ze względu na potrzebę zapewnienia właściwego monitorowania wdrażania instrumentów inżynierii finansowej i pomocy zwrotnej przez państwa członkowskie oraz Komisję, m.in. aby umożliwić państwom członkowskim dostarczanie Komisji właściwych informacji odnośnie do rodzaju wdrożonych instrumentów i pomocy zwrotnej oraz odpowiednich działań podjętych w ramach tych środków w państwach członkowskich, należy wprowadzić przepis dotyczący sprawozdawczości. Umożliwiłoby to Komisji lepszą ocenę ogólnej skuteczności instrumentów inżynierii finansowej i pomocy zwrotnej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zapewnić rzeczywiste wydatkowanie w określonym przedziale czasowym wkładu finansowego wpłaconego przez instytucję zarządzającą na rzecz instrumentów inżynierii finansowej i przedstawionego w deklaracji wydatków, należy wprowadzić odnośnie do tych instrumentów obowiązek wydatkowania wkładu na rzecz wydatków kwalifikowalnych w ciągu dwóch lat od daty złożenia odpowiedniej poświadczonej deklaracji wydatków. Jeżeli dany wkład nie zostanie wydatkowany we wskazanym przedziale czasowym, kolejna deklaracja wydatków powinna zostać odpowiednio skorygowana przez odliczenie niewydanych kwot.

(6) Aby zapewnić rzeczywiste wydatkowanie w określonym przedziale czasowym wkładu finansowego wpłaconego przez instytucję zarządzającą na rzecz instrumentów inżynierii finansowej i przedstawionego w deklaracji wydatków, należy wprowadzić odnośnie do tych instrumentów obowiązek wydatkowania wkładu na rzecz wydatków kwalifikowalnych w ciągu dwóch lat od daty złożenia odpowiedniej poświadczonej deklaracji wydatków. Jeżeli dany wkład nie zostanie wydatkowany we wskazanym przedziale czasowym, kolejna deklaracja wydatków powinna zostać odpowiednio skorygowana przez odliczenie niewydanych kwot. W takim wypadku konieczne jest także dostosowanie kwalifikowalnych kosztów lub opłat administracyjnych, tak aby były one proporcjonalne do ogólnej skuteczności instrumentu inżynierii finansowej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby zapewnić zgodność z art. 61 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, niezbędne jest ustanowienie wymogu, zgodnie z którym deklaracja wydatków przedstawiana Komisji musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do przygotowywania przez Komisję sprawozdań dających prawdziwy obraz aktywów Unii oraz wykonania budżetu.

(7) Aby zapewnić zgodność z art. 61 ust. 2 oraz z przepisami tytułu VII rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, niezbędne jest ustanowienie wymogu, zgodnie z którym deklaracja wydatków przedstawiana Komisji musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do przygotowywania przez Komisję sprawozdań dających prawdziwy obraz aktywów Unii oraz wykonania budżetu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 67 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) dodaje się art. 67a w brzmieniu:

4) dodaje się art. 67a w brzmieniu:

„Artykuł 67a

„Artykuł 67a

Sprawozdania w sprawie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej

Sprawozdania w sprawie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej i pomocy zwrotnej

1. Instytucja zarządzająca przesyła Komisji do dnia 31 stycznia i 15 września każdego roku specjalne sprawozdanie obejmujące operacje związane z instrumentami inżynierii finansowej za okres, odpowiednio, do dnia 31 grudnia i 30 czerwca.

1. Instytucja zarządzająca przesyła Komisji do dnia 31 stycznia i 15 września każdego roku specjalne sprawozdanie obejmujące operacje związane z instrumentami inżynierii finansowej lub pomocy zwrotnej za okres, odpowiednio, do dnia 31 grudnia i 30 czerwca.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają, odnośnie do każdego instrumentu inżynierii finansowej, następujące informacje:

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają, odnośnie do każdego instrumentu inżynierii finansowej i pomocy zwrotnej, następujące informacje:

a) opis danego instrumentu i postanowienia co do jego wdrażania;

a) opis danego instrumentu lub pomocy zwrotnej i postanowień dotyczących ich wdrażania;

b) nazwę jednostek wdrażających dany instrument, w tym tych działających jako fundusze powiernicze, jak również opis ich procesu selekcji;

b) nazwę jednostek wdrażających dany instrument lub pomoc zwrotną, w tym tych działających w przypadku instrumentu inżynierii finansowej jako fundusze powiernicze, jak również opis ich procesu selekcji;

c) daty wpłat oraz kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wpłaconych na rzecz instrumentów inżynierii finansowej;

c) daty wpłat oraz kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wpłaconych na rzecz instrumentów inżynierii finansowej lub pomocy zwrotnej;

d) daty wpłat i odpowiadające im kwoty zawarte w deklaracjach wydatków przedstawionych Komisji oraz kwoty zwrócone przez Komisję i daty ich zwrotu;

d) daty wpłat i odpowiadające im kwoty zawarte w deklaracjach wydatków przedstawionych Komisji oraz kwoty zwrócone przez Komisję i daty ich zwrotu;

e) kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wypłaconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.”;

e) kwoty pomocy z funduszy strukturalnych i krajowych środków współfinansowania wypłaconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.”;

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 78 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) w art. 78 ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

5) w art. 78 ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Wkład finansowy na rzecz instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44, zawarty w deklaracji wydatków i niewypłacony jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu w ciągu dwóch lat od daty poświadczonej deklaracji wydatków, jest odliczany od kolejnej poświadczonej deklaracji wydatków.”;

„Wkład finansowy na rzecz instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44, zawarty w deklaracji wydatków i niewypłacony jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu w ciągu dwóch lat od daty poświadczonej deklaracji wydatków, jest odliczany od kolejnej poświadczonej deklaracji wydatków. W takim wypadku kwalifikowalne koszty lub opłaty administracyjne są ograniczone do kwoty, która odpowiada stosunkowi kwalifikowalnych wydatków bez kosztów lub opłat administracyjnych do wkładu finansowego, zawartego pierwotnie w deklaracji wydatków.”;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 78 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) dodaje się art. 78a w brzmieniu:

6) dodaje się art. 78a w brzmieniu:

„Artykuł 78a

„Artykuł 78a

Wymóg dostarczania informacji w deklaracji wydatków

 

Wymóg dostarczania informacji w deklaracji wydatków

Deklaracja wydatków przedkładana Komisji zawiera wszelkie informacje niezbędne do przygotowywania przez Komisję sprawozdań zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002.

Deklaracja wydatków przedkładana Komisji zawiera wszelkie informacje niezbędne do przygotowywania przez Komisję sprawozdań zgodnie z art. 61 ust. 2 oraz z przepisami tytułu VII rozporządzenia (WE) nr 1605/2002.

Celem ustalenia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu upoważnia się Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.

Celem ustalenia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu upoważnia się Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej

Odsyłacze

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

13.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

13.9.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2011

 

 

 

Data przyjęcia

10.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej

Odsyłacze

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Data przedstawienia w PE

1.8.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

13.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.10.2011

 

 

 

Data przyjęcia

14.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Data złożenia

16.11.2011