RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Danuta Maria Hübner


Procedură : 2011/0210(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0380/2011
Texte depuse :
A7-0380/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0483),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0215/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0380/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI[1]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

  • [1] *              Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă, ingineria financiară și anumite dispoziții legate de situația cheltuielilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[2],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[3],

întrucât:

(1)         Statele membre au avut experiențe pozitive în ceea ce privește sistemele de asistență rambursabilă la nivel de operațiuni în perioada de programare 2000 – 2006 și, prin urmare, au continuat să utilizeze astfel de sisteme sau au început să implementeze sisteme de asistență rambursabilă în actuala perioadă de programare, 2007 – 2013. Unele state membre au inclus și descrierile respectivelor sisteme în documentele lor referitoare la programare, care au fost aprobate de Comisie.

(2)         Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999[4] stabilește instrumentele de inginerie financiară, împreună cu domeniile lor de aplicare și sfera lor de cuprindere. Cu toate acestea, sistemele puse în aplicare de către statele membre sub forma ajutoarelor rambursabile și a liniilor de credit gestionate de autoritățile de management prin intermediul organismelor intermediare nu sunt vizate în mod corespunzător nici de dispozițiile privind instrumentele de inginerie financiară, nici de alte dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1083/2006. Prin urmare, este necesar, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999[5], care prevede deja că asistența poate lua forma unor ajutoare rambursabile, să se specifice într-o nouă secțiune a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 faptul că din fondurile structurale se poate cofinanța asistență rambursabilă. Secțiunea respectivă ar trebui să vizeze ajutoare rambursabile și linii de credit gestionate de autoritatea de management prin intermediul unor organisme intermediare care sunt instituții financiare ▌.

(3)         Având în vedere faptul că resursele financiare utilizate în cadrul asistenței rambursabile sunt rambursate parțial sau total de către beneficiari, este necesar să se introducă dispoziții corespunzătoare în vederea reutilizării asistenței rambursate pentru același scop sau în conformitate cu obiectivele programului respectiv cu scopul de a se asigura faptul că fondurile rambursate sunt investite în mod adecvat, iar ajutorul acordat de Uniune este utilizat cât mai eficient posibil.

(4)         Este necesar să se clarifice faptul că dispozițiile referitoare la proiectele majore, la proiectele generatoare de venituri și la durabilitatea operațiunilor nu ar trebui să fie aplicabile, în principiu, instrumentelor de inginerie financiară, deoarece respectivele norme sunt destinate altor tipuri de operațiuni.

(5)         Având în vedere necesitatea de a spori transparența procesului de punere în aplicare și de a asigura o monitorizare adecvată, atât de către statele membre, cât și de către Comisie, a punerii în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară, inter alia pentru a permite statelor membre să furnizeze Comisiei informații adecvate cu privire la tipul de instrumente instituite și la acțiunile relevante întreprinse prin intermediul unor astfel de instrumente, este necesar să se introducă o dispoziție privind raportarea. Acest fapt ar permite, de asemenea, Comisiei să evalueze mai bine performanța în ansamblu a instrumentelor de inginerie financiară și să furnizeze un rezumat al progreselor înregistrate la nivelul Uniunii și al statelor membre.

(7)         Pentru a asigura conformitatea cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[6], este necesar să se solicite ca situația cheltuielilor care urmează să fie transmisă Comisiei să conțină toate informațiile necesare Comisiei pentru a întocmi o situație contabilă transparentă care oferă o imagine reală a activelor Uniunii și a execuției bugetare. În acest scop, se atașează un document la fiecare situație a cheltuielilor care să includă informații privind valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru crearea de instrumente de inginerie financiară și privind avansurile plătite beneficiarilor în contextul ajutorului de stat. Formatul documentului atașat este definit în anexa IVa la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru a asigura securitatea și coerența juridică. Cu toate acestea, punerea practică în aplicare a procesului de colectare a datelor necesare în acest scop este realizată la nivel național și, în măsura permisă de cadrul juridic aplicabil, nu ar trebui să conducă la modificarea sistemelor computerizate naționale.

(8)         Modificările legate de formele de asistență rambursabilă și de reutilizarea acesteia, precum și de excluderea aplicării dispozițiilor referitoare la marile proiecte, la proiectele generatoare de venituri și la durabilitatea operațiunilor în cazul operațiunilor care intră sub incidența articolului 44 (instrumente de inginerie financiară) urmăresc să asigure o securitate și o claritate juridică sporite în ceea ce privește aplicarea unei practici existente în aceste domenii, cu efect de la începutul perioadei de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Prin urmare, este necesar ca aceste modificări să aibă efect retroactiv de la începutul actualei perioade de programare, 2007 – 2013.

(9)         Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se modifică după cum urmează:

(1)         La articolul 2 se adaugă următoarele puncte 8 și 8a:

„(8)   «ajutor rambursabil»: o contribuție financiară directă prin intermediul unei donații care poate fi rambursată în totalitate sau parțial, fără dobândă”

„(8a) «linie de credit»: o facilitate financiară care permite beneficiarului să efectueze retrageri din contribuția financiară, care poate fi rambursabilă în totalitate sau parțial, pe baza cheltuielilor efectuate de beneficiar și justificate prin facturi achitate sau prin documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă.”

(2)         În titlul III capitolul II, se introduce următoarea secțiune 3a:

„Secțiunea 3aAsistență rambursabilă

Articolul 43a

Forme de asistență rambursabilă

1.      Ca parte a unui program operațional, din fondurile structurale se poate cofinanța asistență rambursabilă după cum urmează:

(a)    sub formă de ajutoare rambursabile sau

(b)    sub formă de linii de credit gestionate de autoritatea de management prin intermediul unor organisme intermediare care sunt instituții financiare ▌.

2.      Situația cheltuielilor privind asistența rambursabilă se transmite în conformitate cu articolul 78 alineatele (1) – (5).

Articolul 43bReutilizarea asistenței rambursabile

Asistența rambursată organismului care a furnizat asistența sau unei alte autorități competente din statul membru ▌se reutilizează în același scop sau în conformitate cu obiectivele programului operațional. Statele membre asigură înregistrarea adecvată a asistenței rambursate în sistemul de contabilitate al autorității sau al organismului corespunzător.”

(3)         Se inserează următorul articol 44a:

„Articolul 44aNeaplicarea anumitor dispoziții

Articolele 39, 55 și 57 nu se aplică operațiunilor care intră sub incidența articolului 44.”

(4)         La articolul 67 alineatul (2) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

(j)    progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară definite la articolul 44, și anume:

(i)     descrierea instrumentului de inginerie financiară și a măsurilor de punere în aplicare;

(ii)   identificarea entităților care pun în aplicare instrumentul de inginerie financiară, inclusiv a celor care acționează prin intermediul fondurilor de participare ▌;

(iii)  sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite către instrumentul de inginerie financiară;

(iv)   sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite din instrumentul de inginerie financiară.”

(4a)       La articolul 67, se introduce următorul alineat:

„(4a) În fiecare an, până la data de 1 octombrie, Comisia furnizează un rezumat al informațiilor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare furnizate de autoritățile de management ale statelor membre în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) litera (j).”

(6)         Se inserează următorul articol 78a:

„Articolul 78aCerința de a furniza informații în situația cheltuielilor

Un document atașat la fiecare situație a cheltuielilor care se transmite Comisiei, redactat în formatul prevăzut în anexa IVa, indică următoarele informații legate de suma la care se ridică cheltuielile totale incluse în aceasta:

(a)    în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară definite la articolul 44, cheltuielile totale efectuate pentru constituirea acestor fonduri sau fonduri de participare sau pentru contribuții la acestea, precum și contribuția publică corespunzătoare;

(b)    în ceea ce privește avansurile plătite în temeiul articolului 78 alineatul (2) în contextul ajutorului de stat, cheltuielile totale efectuate sub formă de avansuri plătite beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele și contribuția publică corespunzătoare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatele (1), (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

ANEXĂ

„ANEXA IVa

Document atașat situației cheltuielilor: informații privind instrumentele de inginerie financiară în sensul articolului 78 alineatul (6) și avansurile plătite beneficiarilor în temeiul articolului 78 alineatul (2)

Referința programului operațional (nr. CCI): ………………………………………...

Numele programului: ……………………………………………………………………

Data închiderii provizorii a conturilor: …………………………….

Data depunerii la Comisie: ………………………..

Instrumente de inginerie financiară în sensul articolului 78 alineatul (6) (sume totale):

Axă prioritară

Baza de calcul a contribuției comunitare (publică sau totală)

2007-2015

Suma totală a cheltuielilor eligibile declarate în conformitate cu articolul 78 alineatul (6)

Contribuția publică corespunzătoare

Axa prioritară 1

 

 

 

Axa prioritară 2

 

 

 

Axa prioritară 3

 

 

 

Total

 

 

 

Avansuri plătite în contextul ajutorului de stat [articolul 78 alineatul (2)] (sume totale):

Axă prioritară

Baza de calcul a contribuției comunitare (publică sau totală)

2007-2015

Suma totală a cheltuielilor eligibile declarate în conformitate cu articolul 78 alineatul (2)

Contribuția publică corespunzătoare

Axa prioritară 1

 

 

 

Axa prioritară 2

 

 

 

Axa prioritară 3

 

 

 

Total

 

 

 

NB: În cazul în care un program operațional implică mai multe obiective sau mai multe fonduri, axa prioritară indică obiectivul sau obiectivele și fondul sau fondurile în cauză.”

  • [1]               JO L, , p. .
  • [2]               Avizul din 27 octombrie 2011.
  • [3]               Poziția Parlamentului European din … .
  • [4]               JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
  • [5]               JO L 210, 31.7.2006, p. 12.
  • [6]               JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Regulamentul (CE) 1260/1999 al Consiliului a identificat diversele forme de asistență care ar putea fi furnizate prin contribuții din fondurile structurale. Statele membre au stabilit pe parcursul perioadei de programare 2000–2006 aceste forme de asistență prin înființarea unor fonduri specifice și prin asistență rambursabilă acordată prin intermediul altor instrumente.

Din contră, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului nu definește asistența ca fiind fie rambursabilă, fie nerambursabilă. Acesta conține dispoziții referitoare la „instrumentele de inginerie financiară”; totuși, aceste dispoziții au un domeniu de aplicare destul de limitat. Asistența rambursabilă nu pare să intre în domeniul de aplicare al acestui regulament. Cu toate acestea, statele membre au continuat să folosească forme rambursabile de asistență pe baza experiențelor pozitive din perioada de programare precedentă. Chiar și Comisia a aprobat documente de programare care includ descrieri ale acestor sisteme. În cadrul auditurilor operațiunilor FEDER pe care le-a realizat, Curtea de Conturi Europeană a identificat problema pe care o reprezintă asistența rambursabilă.

Prin urmare, este necesar să se precizeze în Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 că fondurile structurale pot cofinanța asistența rambursabilă. Propunerea Comisiei urmărește să ofere clarificări cu privire la legalitatea unei practici juridice existente.

Conținutul propunerii Comisiei

Propunerea furnizează o definiție a ajutoarelor rambursabile ca fiind contribuții financiare directe realizate prin donații, care pot fi rambursabile, în totalitate sau parțial, fără dobândă. Aceasta stabilește că din fondurile structurale pot fi finanțate cheltuieli pentru operațiuni care conțin contribuții pentru susținerea asistenței rambursabile. În plus, propunerea clarifică faptul că asistența rambursată organismului care furnizează asistența sau unei alte autorități publice competente din statul membru se contabilizează separat și se reutilizează în același scop sau în conformitate cu obiectivele programului operațional.

Conform unei practici curente de interpretare a Comisiei, normele privind proiectele majore, proiectele generatoare de venituri și durabilitatea operațiunilor nu se aplică în cazul instrumentelor de inginerie financiară. Din motive de certitudine juridică, propunerea confirmă această practică. În plus, aceasta introduce raportarea instrumentelor de inginerie financiară, având în vedere necesitatea de a asigura monitorizarea adecvată, atât de către statele membre, cât și de către Comisie, a punerii în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară. De asemenea, introduce o obligație juridică pentru a se asigura faptul că sumele reprezentând contribuția financiară plătită de către autoritățile de management pentru crearea unor instrumente de inginerie financiară sau pentru contribuții la acestea sunt folosite pentru cheltuieli eligibile într-un interval de doi ani de la plata către fond. În fine, propunerea introduce o dispoziție generală privind cerințele referitoare la situația cheltuielilor.

Comentariile raportoarei

Raportoarea consideră că ideile principale ale propunerii sunt raționale și că majoritatea elementelor sunt foarte clare. Raportoarea este de acord că claritatea și certitudinea juridică ar trebui asigurate în cazul asistenței rambursabile și al instrumentelor de inginerie financiară. Raportoarea susține și ideea că este necesar să se asigure monitorizarea corespunzătoare a instrumentelor de inginerie financiară; totuși, aceasta consideră că ar trebui să se limiteze obligațiile suplimentare de raportare ale statelor membre. În plus, raportoarea consideră că ar trebui clarificate câteva elemente ale propunerii. Prin urmare, aceasta propune amendamente care urmăresc clarificarea textului, adaugă o definiție pentru linia de credit, modifică cerințele de raportare și clarifică obligațiile referitoare la situația cheltuielilor.

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (10.11.2011)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Având în vedere necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată, atât de către statele membre, cât și de către Comisie, a punerii în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară, inter alia pentru a permite statelor membre să furnizeze Comisiei informații adecvate cu privire la tipul de instrumente instituite și la acțiunile relevante întreprinse prin intermediul unor astfel de instrumente, este necesar să se introducă o dispoziție privind raportarea. Acest fapt ar permite, de asemenea, Comisiei să evalueze mai bine performanța în ansamblu a instrumentelor de inginerie financiară.

(5) Având în vedere necesitatea de a asigura o monitorizare adecvată, atât de către statele membre, cât și de către Comisie, a punerii în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară și a asistenței rambursabile, inter alia pentru a permite statelor membre să furnizeze Comisiei informații adecvate cu privire la tipul de instrumente instituite și asistența rambursabilă și la acțiunile relevante întreprinse în contextul unor astfel de măsuri, este necesar să se introducă o dispoziție privind raportarea. Acest fapt ar permite, de asemenea, Comisiei să evalueze mai bine performanța în ansamblu a instrumentelor de inginerie financiară și a asistenței rambursabile.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se asigura faptul că sumele reprezentând contribuția financiară plătită de către autoritățile de management în contul instrumentelor de inginerie financiară și inclusă în situația cheltuielilor sunt cheltuite efectiv până la un termen stabilit, este necesar să se introducă obligația pentru instrumentele de inginerie financiară de a cheltui sumele reprezentând contribuția pentru cheltuielile eligibile în termen de doi ani de la data situației relevante a cheltuielilor. Situația următoare a cheltuielilor ar trebui să fie rectificată în consecință, prin deducerea sumelor necheltuite, în cazul în care contribuția în cauză nu a fost cheltuită în perioada indicată.

(6) Pentru a se asigura faptul că sumele reprezentând contribuția financiară plătită de către autoritățile de management în contul instrumentelor de inginerie financiară și inclusă în situația cheltuielilor sunt cheltuite efectiv până la un termen stabilit, este necesar să se introducă obligația pentru instrumentele de inginerie financiară de a cheltui sumele reprezentând contribuția pentru cheltuielile eligibile în termen de doi ani de la data situației relevante a cheltuielilor. Situația următoare a cheltuielilor ar trebui să fie rectificată în consecință, prin deducerea sumelor necheltuite, în cazul în care contribuția în cauză nu a fost cheltuită în perioada indicată. În acest caz trebuie adaptate costurile și taxele administrative eligibile pentru ca acestea să fie proporționale cu performanța globală a instrumentului de inginerie financiară.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a asigura conformitatea cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, este necesar să se solicite ca situația cheltuielilor care urmează să fie transmisă Comisiei să conțină toate informațiile necesare Comisiei pentru a întocmi o situație contabilă care oferă o imagine reală a activelor Uniunii și a execuției bugetare.

(7) Pentru a asigura conformitatea cu articolul 61 alineatul (2) și cu dispozițiile de la titlul VII din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, este necesar să se solicite ca situația cheltuielilor care urmează să fie transmisă Comisiei să conțină toate informațiile necesare Comisiei pentru a întocmi o situație contabilă care oferă o imagine reală a activelor Uniunii și a execuției bugetare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 67a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Se inserează următorul articol 67a:

4. Se inserează următorul articol 67a:

„Articolul 67a

„Articolul 67a

Rapoarte privind punerea în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară

Rapoarte privind punerea în aplicare a instrumentelor de inginerie financiară și a asistenței rambursabile

(1) Până la data de 31 ianuarie și până la data de 15 septembrie ale fiecărui an, autoritatea de management trimite Comisiei un raport specific privind operațiunile constând din instrumentele de inginerie financiară pentru perioada până la 31 decembrie și, respectiv, până la 30 iunie.

(1) Până la data de 31 ianuarie și până la data de 15 septembrie ale fiecărui an, autoritatea de management trimite Comisiei un raport specific privind operațiunile constând din instrumentele de inginerie financiară sau asistența rambursabilă pentru perioada până la 31 decembrie și, respectiv, până la 30 iunie.

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) includ, pentru fiecare instrument de inginerie financiară, următoarele informații:

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) includ, pentru fiecare instrument de inginerie financiară și orice asistență rambursabilă, următoarele informații:

(a) descrierea instrumentului de inginerie financiară și a măsurilor de punere în aplicare;

(a) descrierea instrumentului de inginerie financiară, respectiv a asistenței rambursabile, precum și a măsurilor de punere în aplicare;

(b) identificarea entităților care pun în aplicare instrumentul de inginerie financiară, inclusiv cele care acționează prin intermediul fondurilor de participare, precum și descrierea procesului de selectare a acestora;

(b) identificarea entităților care pun în aplicare instrumentul de inginerie financiară, respectiv asistența rambursabilă, inclusiv, în cazul instrumentelor de inginerie financiară, cele care acționează prin intermediul fondurilor de participare, precum și descrierea procesului de selectare a acestora;

(c) datele plăților și sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite în contul instrumentului de inginerie financiară;

(c) datele plăților și sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite în contul instrumentului de inginerie financiară sau a asistenței rambursabile;

(d) datele și sumele corespunzătoare incluse în situațiile cheltuielilor transmise Comisiei, precum și datele și sumele rambursate de către Comisie;

(d) datele și sumele corespunzătoare incluse în situațiile cheltuielilor transmise Comisiei, precum și datele și sumele rambursate de către Comisie;

(e) sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite din instrumentul de inginerie financiară.”

(e) sumele reprezentând asistența acordată din fondurile structurale și cofinanțarea națională plătite din instrumentul de inginerie financiară.”

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 78 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. La articolul 78 alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

5. La articolul 78 alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

„Contribuția financiară la instrumentele de inginerie financiară definite la articolul 44, care a fost inclusă într-o situație a cheltuielilor și care nu a fost plătită în temeiul unei cheltuieli eligibile în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat în termen de doi ani de la data situației certificate în cauză a cheltuielilor, se deduc din următoarea situație certificată a cheltuielilor.”

„Contribuția financiară la instrumentele de inginerie financiară definite la articolul 44, care a fost inclusă într-o situație a cheltuielilor și care nu a fost plătită în temeiul unei cheltuieli eligibile în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat în termen de doi ani de la data situației certificate în cauză a cheltuielilor, se deduc din următoarea situație certificată a cheltuielilor. În acest caz, costurile și taxele administrative eligibile sunt limitate la o sumă ce corespunde raportului dintre cheltuielile eligibile, fără costuri și taxe administrative, și contribuția financiară inclusă inițial în situația cheltuielilor.”

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 78a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Se inserează următorul articol 78a:

6. Se inserează următorul articol 78a:

„Articolul 78a

„Articolul 78a

Cerința de a furniza informații în situația cheltuielilor

 

Cerința de a furniza informații în situația cheltuielilor

Situația cheltuielilor care se transmite Comisiei conține toate informațiile necesare Comisiei pentru a întocmi situații contabile în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002.

Situația cheltuielilor care se transmite Comisiei conține toate informațiile necesare Comisiei pentru a întocmi situații contabile în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) și cu titlul VII din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002.

În scopul definirii condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

În scopul definirii condițiilor uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară

Referințe

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

13.9.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

CONT

13.9.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Examinare în comisie

10.11.2011

 

 

 

Data adoptării

10.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară

Referințe

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Data prezentării la PE

1.8.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

13.9.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Examinare în comisie

5.10.2011

 

 

 

Data adoptării

14.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Data depunerii

16.11.2011