POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa

16. 11. 2011 - (KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner


Postopek : 2011/0210(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0380/2011
Predložena besedila :
A7-0380/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa

(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0483),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0215/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A7-0380/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa ter nekaterih določb o izjavi o izdatkih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[1],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[2],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Države članice so imele pozitivne izkušnje s programi vračljive pomoči na ravni projektov v programskem obdobju 2000–2006 in so zato s takšnimi programi nadaljevale ali začele z izvajanjem programov vračljive pomoči v sedanjem programskem obdobju 2007–2013. Nekatere države članice so vključile tudi opise navedenih programov v svoje programske dokumente, ki jih je odobrila Komisija.

(2)         Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999[4] določa instrumente finančnega inženiringa z natančnimi področji in obsegom pomoči. Vendar programi, ki jih izvajajo države članice v obliki vračljivih sredstev, in kreditne linije, ki jih upravljajo organi za upravljanje prek posredniških teles, niso ustrezno zajeti v določbah o instrumentih finančnega inženiringa ali v drugih določbah Uredbe (ES) št. 1083/2006. Zato je treba v skladu s členom 11(1) Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999[5], ki že določa, da je lahko pomoč v obliki povratnih sredstev, v novem oddelku Uredbe (ES) št. 1083/2006 določiti, da lahko strukturni skladi sofinancirajo vračljivo pomoč. Ta oddelek mora zajemati vračljiva sredstva in kreditne linije, ki jih upravlja organ za upravljanje prek posredniških teles, ki so ▌finančne institucije.

(3)         Ob upoštevanju dejstva, da finančna sredstva, ki so uporabljena preko vračljive pomoči, upravičenci deloma ali v celoti povrnejo, je treba uvesti ustrezne določbe za ponovno uporabo povrnjene pomoči za enak namen ali v skladu s cilji zadevnega programa, da se zagotovi, da se povrnjena sredstva pravilno vložijo ter da je pomoč Unije uporabljena čim bolj učinkovito.

(4)         Treba je razjasniti, da se določbe o velikih projektih, projektih, ki ustvarjajo prihodek, in trajanju projektov načeloma ne smejo uporabljati za instrumente finančnega inženiringa, ker so navedena pravila prej mišljena za druge vrste projektov.

(5)         Ob upoštevanju potrebe, da se poveča preglednost izvajanja in da države članice in Komisija ustrezno spremljajo izvajanje instrumentov finančnega inženiringa, da bi se, med drugim, državam članicam omogočila predložitev ustreznih informacij Komisiji glede vrste vzpostavljenih instrumentov in primernega ukrepanja teh instrumentov na terenu, je treba uvesti določbo o poročanju. To bi Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno splošne uspešnosti instrumentov finančnega inženiringa, hkrati pa bi dobili pregled napredka na ravni Unije in držav članic.

(7)         Za zagotavljanje skladnosti s členom 61(2) Uredbe Sveta (ES) 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[6], je treba zahtevati, da izjava o izdatkih, ki jo je treba predložiti Komisiji, vsebuje vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo preglednega zaključnega računa, ki daje resnično sliko sredstev Unije, in za izvrševanje proračuna. Zato morajo biti v prilogi k vsaki izjavi o izdatkih navedene informacije o višini skupnih izdatkov, izplačanih pri vzpostavitvi instrumentov finančnega inženiringa, ter o predujmih, izplačanih upravičencem v okviru državne pomoči. Oblika priloge je določena v Prilogi IVa Uredbe (ES) 1083/2006 zaradi pravne varnosti in doslednosti. Vendar je treba zbiranje potrebnih podatkov v ta namen dejansko izvajati na nacionalni ravni in ne sme povzročiti spremembe nacionalnih računalniških sistemov, kolikor to omogoča veljavni pravni okvir.

(8)         Spremembe o oblikah in ponovni uporabi vračljive pomoči ter o izključitvi uporabe določb o velikih projektih, projektih, ki ustvarjajo dohodek, in trajanju projektov za operacije iz člena 44 (instrumenti finančnega inženiringa) so namenjene zagotavljanju večje pravne varnosti in jasnosti pri izvajanju obstoječe prakse na teh področjih z učinkom od začetka obdobja upravičenosti, kakor je določeno z Uredbo (ES) 1083/2006. Zato morajo imeti te spremembe retroaktivni učinek od začetka tekočega programskega obdobja 2007–2013.

(9)         Uredbo (ES) št. 1083/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1083/2006 se spremeni:

(1)         V členu 2 se dodata točki 8 in 8a:

"(8)   „vračljiva sredstva“: neposreden finančen prispevek v obliki nepovratnih sredstev, ki so lahko v celoti ali delno povračljiva brez obresti.“

"(8a) „kreditna linija“: finančni instrument, ki upravičencu omogoča črpanje finančnega prispevka, ki je lahko v celoti ali delno vračljiv, glede na izdatke, ki jih je plačal upravičenec in so dokazani s prejetimi računi ali računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo."

(2)         V poglavju II naslova III se vstavi naslednji oddelek 3a:

"Oddelek 3aVračljiva pomoč

Člen 43a

Oblike vračljive pomoči

1.      V okviru operativnega programa lahko strukturna sklada sofinancirata vračljivo pomoč na naslednje načine:

(a)    v obliki vračljivih sredstev ali

(b)    v obliki kreditnih linij, ki jih upravlja organ za upravljanje prek posredniških teles, ki so ▌finančne institucije.

2.      Izjava o izdatkih glede vračljive pomoči se predloži v skladu s členom 78(1) do (5).

Člen 43bPonovna uporaba vračljive pomoči

Vrnjena pomoč organu, ki je zagotovil pomoč, ali drugemu pristojnemu javnemu organu države članice ▌je ponovno uporabljena za enak namen ali v skladu s cilji operativnega programa. Države članice zagotovijo ustrezno evidenco o pomoči, vrnjeni v računovodski sistem ustreznega organa ali telesa.“

(3)         Vstavi se naslednji člen 44a:

"Člen 44aNeuporaba nekaterih določb

Členi 39, 55 in 57 se ne uporabljajo za projekte, ki spadajo v člen 44.“

(4)         V prvem pododstavku člena 67(2) se doda naslednja točka:

"(j)    napredek pri financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa iz člena 44, in sicer:

(i)     opis instrumenta finančnega inženiringa in ureditve za izvajanje;

(ii)   opredelitev subjektov, ki izvajajo instrument finančnega inženiringa, vključno s tistimi, ki delujejo prek holdinških skladov ▌;

(iii)  zneske pomoči iz strukturnih skladov in nacionalno sofinanciranje, izplačano v instrument finančnega inženiringa;

(iv)   zneske pomoči iz strukturnih skladov in nacionalno sofinanciranje, ki ga je plačal instrument finančnega inženiringa.“

(4a)       V členu 67 se vstavi naslednji odstavek:

"4a.  Komisija vsako leto do 1. oktobra pripravi povzetek podatkov o napredku pri financiranju in izvajanju finančnih instrumentov, ki so jih posredovali organi za upravljanje držav članic v skladu s členom 67(2)(j).“

(6)         Vstavi se člen 78a:

"Člen 78aZahteva za predložitev informacij v izjavi o izdatkih

Priloga k vsaki izjavi o izdatkih, ki ga je treba predložiti Komisiji v obliki, določeni v prilogi IVa, navaja naslednje informacije o višini skupnih izdatkov, vključenih vanj:

(a)    glede instrumentov finančnega inženiringa iz člena 44, skupne izdatke, izplačane pri ustanovitvi takih skladov ali kot prispevek k njim ali holdinškim skladom in ustrezni javni prispevek;

(b)    glede predujmov, izplačanih v skladu s členom 78(2) v okviru državne pomoči, skupne izdatke, ki jih je v obliki predujmov upravičencem izplačal organ, ki dodeljuje pomoč, in ustrezni javni prispevek.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se člen 1(1), 1(2) in 1(3) uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                    Za Svet

predsednik                                                     predsednik

PRILOGA

"PRILOGA IVa

Priloga k izkazu o izdatkih: informacije o instrumentih finančnega inženiringa v smislu člena 78(6) ter predujmih, izplačani upravičencem v skladu s členom 78(2).

Referenca operativnega programa (št. CCI): ………………………………………...

Ime programa: ……………………………………………………………………

Datum začasnega zaključka računovodskih izkazov: …………………………….

Datum predložitve Komisiji:… ………………………..

Instrumenti finančnega inženiringa v smislu člena 78(6) (kumulativni zneski)

Prednostna os

Osnova za izračun prispevka Skupnosti (javni ali skupni)

2007-2015

Skupni znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih v skladu s členom 78(6)

Ustrezni javni prispevek

Prednostna os 1

 

 

 

Prednostna os 2

 

 

 

Prednostna os 3

 

 

 

skupaj

 

 

 

Predujmi, izplačani v okviru državne pomoči (člen 78(2)) (kumulativni zneski)

Prednostna os

Osnova za izračun prispevka Skupnosti (javni ali skupni)

2007-2015

Skupni znesek upravičenih izdatkov, prijavljenih v skladu s členom 78(2)

Ustrezni javni prispevek

Prednostna os 1

 

 

 

Prednostna os 2

 

 

 

Prednostna os 3

 

 

 

skupaj

 

 

 

NB: Če ima operativni program več ciljev ali več skladov, se pri prednostni osi navede zadevni cilj in sklad."

  • [1]           UL L, str.
  • [2]           Mnenje z dne 27. oktobra 2011
  • [3]               Stališče Evropskega parlamenta z dne …
  • [4]               UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
  • [5]               UL L 210, 31.7.2006, str. 12.
  • [6]               UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Uredba Sveta (ES) 1260/1999 opredeljuje različne oblike pomoči, ki jo je mogoče zagotoviti v obliki prispevkov iz strukturnih skladov. Države članice so v programskem obdobju 2000–2006 te oblike pomoči vzpostavile z ustanovitvijo posebnih skladov in z vračljivo pomočjo, izplačano prek drugih instrumentov.

Nasprotno pa Uredba Sveta (ES) 1083/2006 pomoči ne opredeljuje kot vračljive ali nepovratne. Vsebuje določbe o instrumentih finančnega inženiringa, ki pa so precej ozke. Ta uredba očitno ne zajema vračljive pomoči. Vendar so države članice še naprej uporabljale vračljive oblike pomoči na podlagi pozitivnih izkušenj iz preteklega programskega obdobja. Celo Komisija je odobrila programske dokumente z opisi teh sistemov. Evropsko računsko sodišče je v svoji reviziji operacij Evropskega sklada za regionalni razvoj navedlo vprašanje vračljive pomoči.

Zato je treba v Uredbi (ES) št. 1083/2006 določiti, da je mogoče iz strukturnih skladov sofinancirati vračljivo pomoč. Cilj predloga Komisije je zagotoviti jasnost glede zakonitosti obstoječe pravne prakse.

Vsebina predloga Komisije

Predlog opredeljuje vračljiva sredstva kot neposreden finančni prispevek v obliki nepovratnih sredstev, ki so lahko v celoti ali delno povračljiva brez obresti. Določa, da lahko strukturni skladi financirajo izdatke pri operaciji, ki vključuje prispevke za podporo vračljivi pomoči. Poleg tega pojasnjuje, da se vrnjena pomoč organu, ki je zagotovil pomoč, ali drugemu pristojnemu javnemu organu države članice vodi na posebnem računu in se ponovno uporabi za enak namen ali v skladu s cilji operativnega programa.

Komisija sedaj razlaga tako, da se predpisi o velikih projektih, projektih, ki ustvarjajo prihodek, in o trajanju projektov ne uporabljajo za instrumente finančnega inženiringa. Zaradi pravne gotovosti predlog potrjuje prakso. Poleg tega uvaja poročanje o instrumentih finančnega inženiringa, pri čemer upošteva, da je treba zagotoviti, da države članice in Komisija ustrezno spremljajo njihovo izvajanje. Uvaja tudi zakonsko obveznost, da se finančni prispevek, ki so ga izplačali organi za upravljanje za vzpostavitev instrumentov finančnega inženiringa ali prispevek k njim, uporabi za upravičene izdatke v dveh letih po plačilu v sklad. Končno vnaša splošno določbo o zahtevah za izkaz o izdatkih.

Pripombe poročevalke

Po mnenju poročevalke je namen predlog smiseln, večina sestavnih delov pa je nemudoma jasnih. Soglaša, da je treba pri vračljivi pomoči in instrumentih finančnega inženiringa zagotoviti pravno jasnost in gotovost. Ravno tako se strinja, da je potrebno ustrezno spremljanje instrumentov finančnega inženiringa, vendar meni, da je treba omejiti dodatne obveznosti držav članic pri poročanju. Poleg tega poročevalka meni, da je treba pojasniti nekatere elemente predloga in zato vlaga predloge sprememb, s katerimi bi pojasnili besedilo, dodali opredelitev kreditne linije, spremenili zahteve poročanja in pojasnili obveznosti pri izkazu o izdatkih.

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (10. 11. 2011)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa
(KOM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Ob upoštevanju potrebe, da države članice in Komisija ustrezno spremljajo izvajanje instrumentov finančnega inženiringa, da bi se, med drugim, državam članicam omogočila predložitev ustreznih informacij Komisiji glede vrste vzpostavljenih instrumentov in primernega ukrepanja teh instrumentov na terenu, je treba uvesti določbo o poročanju. To bi Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno splošne uspešnosti instrumentov finančnega inženiringa.

(5) Ob upoštevanju potrebe, da države članice in Komisija ustrezno spremljajo izvajanje instrumentov finančnega inženiringa in vračljive pomoči, da bi se, med drugim, državam članicam omogočila predložitev ustreznih informacij Komisiji glede vrste vzpostavljenih instrumentov in vračljive pomoči in primernega delovanja teh ukrepov na terenu, je treba uvesti določbo o poročanju. To bi Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno splošne uspešnosti instrumentov finančnega inženiringa in vračljive pomoči.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Za zagotavljanje, da je finančni prispevek, ki so ga organi za upravljanje plačali v instrumente finančnega inženiringa in je vključen v izjavo o izdatkih, dejansko porabljen v določenem časovnem obdobju, je treba uvesti obveznost za instrumente finančnega inženiringa, da prispevek za upravičene izdatke porabijo v dveh letih od datuma zadevne potrjene izjave o izdatkih. Naslednjo izjavo o izdatkih je treba ustrezno popraviti z odštetjem neporabljenih zneskov, če zadevni prispevek ni bil porabljen v navedenem obdobju.

(6) Za zagotavljanje, da je finančni prispevek, ki so ga organi za upravljanje plačali v instrumente finančnega inženiringa in je vključen v izjavo o izdatkih, dejansko porabljen v določenem časovnem obdobju, je treba uvesti obveznost za instrumente finančnega inženiringa, da prispevek za upravičene izdatke porabijo v dveh letih od datuma zadevne potrjene izjave o izdatkih. Naslednjo izjavo o izdatkih je treba ustrezno popraviti z odštetjem neporabljenih zneskov, če zadevni prispevek ni bil porabljen v navedenem obdobju. V tem primeru je potrebna tudi prilagoditev upravičenih upravnih stroškov ali pristojbin, da bi bila ta sorazmerna s skupno učinkovitostjo instrumenta finančnega inženiringa.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za zagotavljanje skladnosti s členom 61(2) Uredbe Sveta (ES) 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti  je treba zahtevati, da izjava o izdatkih, ki jo je treba predložiti Komisiji, vsebuje vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo zaključnega računa, ki daje resnično sliko sredstev Skupnosti, in za izvrševanje proračuna.

(7) Za zagotavljanje skladnosti s členom 61(2) in naslovom VII Uredbe Sveta (ES) 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti  je treba zahtevati, da izjava o izdatkih, ki jo je treba predložiti Komisiji, vsebuje vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo zaključnega računa, ki daje resnično sliko sredstev Skupnosti, in za izvrševanje proračuna.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 67a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Vstavi se naslednji člen 67a:

(4) Vstavi se naslednji člen 67a:

"Člen 67a

"Člen 67a

Poročilo o izvajanju instrumentov finančnega inženiringa

Poročilo o izvajanju instrumentov finančnega inženiringa in vračljiva pomoč

1. Organ za upravljanje vsako leto do 31. januarja in 15. septembra Komisiji pošlje posebno poročilo o projektih, ki sestavljajo instrumente finančnega inženiringa za obdobje do 31. decembra oziroma 30. junija.

1. Organ za upravljanje vsako leto do 31. januarja in 15. septembra Komisiji pošlje posebno poročilo o projektih, ki sestavljajo instrumente finančnega inženiringa ali vračljivo pomoč za obdobje do 31. decembra oziroma 30. junija.

2. Poročilo iz odstavka 1 za vsak instrument finančnega inženiringa vključuje naslednje informacije:

2. Poročilo iz odstavka 1 za vsak instrument finančnega inženiringa in vso vračljivo pomoč vključuje naslednje informacije:

(a) opis instrumenta finančnega inženiringa in ureditve za izvajanje;

(a) opis instrumenta finančnega inženiringa ali vračljive pomoči in ustrezne ureditve za izvajanje;

(b) opredelitev enot, ki izvajajo instrument finančnega inženiringa, vključno s tistimi, ki delujejo preko holdinških skladov, in opis njihovega postopka izbire;

(b) opredelitev enot, ki izvajajo instrument finančnega inženiringa ali vračljivo pomoč, vključno s tistimi, ki v primeru instrumenta finančnega inženiringa delujejo preko holdinških skladov, in opis njihovega postopka izbire;

(c) datume plačil in zneske pomoči iz strukturnih skladov ter nacionalno sofinanciranje, plačano v instrument finančnega inženiringa;

c) datume plačil in zneske pomoči iz strukturnih skladov ter nacionalno sofinanciranje, plačano v instrument finančnega inženiringa ali vračljivo pomoč;

(d) datume in ustrezne zneske, vključene v izjave o izdatkih, predložene Komisiji, in datume in zneske, ki jih je Komisija povrnila;

(d) datume in ustrezne zneske, vključene v izjave o izdatkih, predložene Komisiji, in datume in zneske, ki jih je Komisija povrnila;

(e) zneske pomoči iz strukturnih skladov in nacionalno sofinanciranje, ki ga je plačal instrument finančnega inženiringa.“

(e) zneske pomoči iz strukturnih skladov in nacionalno sofinanciranje, ki ga je plačal instrument finančnega inženiringa.“

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 78 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V členu 78(6) se doda naslednji pododstavek:

(5) V členu 78(6) se doda naslednji pododstavek:

„Finančni prispevek v instrumente finančnega inženiringa, kakor so opredeljeni v členu 44, ki je bil vključen v izjavo o izdatkih in ni bil izplačan kot upravičeni izdatek v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka v dveh letih od datuma zadevne potrjene izjave o izdatkih, se odšteje od naslednje potrjene izjave o izdatkih.“

„Finančni prispevek v instrumente finančnega inženiringa, kakor so opredeljeni v členu 44, ki je bil vključen v izjavo o izdatkih in ni bil izplačan kot upravičeni izdatek v skladu z drugim pododstavkom tega odstavka v dveh letih od datuma zadevne potrjene izjave o izdatkih, se odšteje od naslednje potrjene izjave o izdatkih. V tem primeru so vračljivi upravni stroški ali pristojbine omejeni na znesek, ki ustreza razmerju med vračljivimi izdatki brez upravnih stroškov ali pristojbin in finančno udeležbo, ki je bila sprva določena v izjavi o izdatkih.”

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 78a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Vstavi se člen 78a:

(6) Vstavi se člen 78a:

"Člen 78a

"Člen 78a

Zahteva za predložitev informacij v izjavi o izdatkih

 

Zahteva za predložitev informacij v izjavi o izdatkih

Izjava o izdatkih, ki jo je treba predložiti Komisiji, vsebuje vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo zaključnega računa v skladu s členom 61(2) Uredbe (ES) 1605/2002.

Izjava o izdatkih, ki jo je treba predložiti Komisiji, vsebuje vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo zaključnega računa v skladu s členom 61(2) in naslovom VII Uredbe (ES) 1605/2002.

Zaradi opredelitve enotnih pogojev uporabe tega člena je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.“

Zaradi opredelitve enotnih pogojev uporabe tega člena je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.“

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

13.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2011

 

 

 

Datum sprejetja

10.11.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Datum predložitve EP

1.8.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor REGI

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor BUDG

13.9.2011

Odbor CONT

13.9.2011

Odbor EMPL

13.9.2011

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

Odbor BUDG

8.9.2011

Odbor EMPL

15.9.2011

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

5.10.2011

 

 

 

Datum sprejetja

14.11.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Mihalis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Datum predložitve

16.11.2011